ORDIN Nr. 1007 din 13 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
   ORDIN   Nr. 1007 din 13 decembrie 2010
pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006
ACT EMIS DE:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 12 ianuarie 2011

   In temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificarile şi completarile ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.
Art. I. - Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activitaţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„(iii) cazierul judiciar din care sa rezulte ca nu a fost condamnata pentru infracţiuni savârşite în urmatoarele domenii:
- drept comercial;
- insolvenţa;
- condiţii de remunerare şi de munca ale profesiei;
- circulaţie rutiera;
- raspundere profesionala;
- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri."
2. La articolul 6, alineatul (61) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„(61) Incalcarile grave ale legislaţiei în sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
a) (i) depaşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de doua saptamâni;
(ii) depaşirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50% sau mai mult, fara o pauza sau fara o perioada neîntrerupta de repaus de cel puţin 4,5 ore;
b) lipsa tahografului şi/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil sa modifice înregistrarile aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei ori falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descarcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducatorului auto;
c) utilizarea vehiculului pe drumurile publice fara certificat valabil de inspecţie tehnica periodica (cu excepţia cazului în care vechimea vehiculului este mai mica decât termenul obligatoriu pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice) şi/sau cu o defecţiune tehnica periculoasa, la nivelul sistemului de frânare, al sistemului de direcţie, al jantelor/anvelopelor, al mecanismului de suspensie sau al sasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi care determina decizia de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului.
d) transportul de marfuri periculoase în situaţia în care transportul acestora este interzis sau transportul de marfuri periculoase în ambalaje interzise sau neautorizate ori fara identificarea acestora ca marfuri periculoase marcata pe vehicul, punând astfel în pericol vieţile sau mediul într-o asemenea masura încât aceasta determina o decizie de imobilizare a vehiculului;
e) transportul de persoane sau de marfa fara a deţine un permis de conducere valabil sau de catre o întreprindere care nu este deţinatoarea unei licenţe comunitare valabile;
f) conducerea de catre un conducator auto care foloseşte o cartela de conducator auto falsificata, al carei titular nu este sau care a fost obţinuta pe baza unor declaraţii false şi/sau documente falsificate;
g) transportul de marfuri cu depaşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încarcatura utila admisibila care depaşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% pentru vehicule cu o încarcatura utila admisibila care nu depaşeşte 12 tone."
3. La articolul 7, alineatul (5) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„(5) Operatorul de transport rutier are obligaţia de a anunţa agenţiei teritoriale a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare aparuta faţa de documentele care au stat la baza eliberarii licenţei de transport, în termen de maximum 15 zile de la data apariţiei modificarii."
4. La articolul 8, alineatul (6) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„(6) Copia conforma a licenţei de transport se elibereaza pentru perioade de minimum un an, fara a depaşi perioada de valabilitate a licenţei de transport. In cazurile în care valabilitatea licenţei de transport ramase este mai mica de un an, copia conforma se va elibera astfel încât aceasta sa nu fie depaşita."
5. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, în cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane, cu excepţia autobuzelor urbane utilizate pentru transportul local în interiorul unei localitaţi."
6. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) In cazul în care operatorul de transport nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conforma a licenţei de transport, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerata nula."
7. La articolul 11 alineatul (2), litera a) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,a) efectuarea transportului rutier public fara a se face dovada ca deţine licenţa de traseu, autorizaţie speciala de transport, autorizaţie de transport internaţional, document de transport de persoane prin servicii ocazionale, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea placuţelor cu numarul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;".
8. La articolul 11 alineatul (2), literele h) şi i) se abroga.
9. La articolul 12, alineatele (1), (11) şi (2) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. - (1) Pentru abaterile prevazute la art. 11 alin. (2) lit. b)-g), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se va face pe o perioada de 30 de zile.
(11) Pentru abaterile prevazute la art. 11 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se va face pentru o perioada de 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a placuţelor cu numarul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau pentru cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere, în cazul achitarii contravalorii amenzii. In situaţia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeşte în condiţiile legii, se prelungeşte în mod corespunzator şi suspendarea copiei conforme a licenţei de transport.
(2) Copia conforma a licenţei de transport suspendate se va depune de catre operatorul de transport rutier la sediul agenţiei teritoriale a Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucratoare a copiei conforme a licenţei de transport suspendate atrage marirea perioadei de suspendare cu 60 de zile."
10. La articolul 22 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv;".
11. La articolul 24, alineatul (6) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„(6) Copia conforma a certificatului de transport în cont propriu se elibereaza pentru perioade de minimum un an, fara a depaşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu. In cazurile în care valabilitatea certificatului de transport în cont propriu ramasa este mai mica de un an, copia conforma se va elibera astfel încât aceasta sa nu fie depaşita."
12. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se abroga.
13. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) In cazul în care întreprinderea nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conforma a certificatului de transport în cont propriu, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerata nula."
14. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,a) efectuarea transportului rutier în cont propriu fara a se face dovada ca deţine autorizaţie speciala de transport, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea placuţelor cu numarul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;".
15. La articolul 27 alineatul (2), literele g) şi h) se abroga.
16. La articolul 28, alineatele (1), (11) şi (2) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 28. - (1) Pentru abaterile prevazute la art. 27 alin. (2) lit. b)-f), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se va face pe o perioada de 30 de zile.
(11) Pentru abaterile prevazute la art. 27 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioada de 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a placuţelor cu numarul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau pentru cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere în cazul achitarii contravalorii amenzii. In situaţia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeşte în condiţiile legii, se prelungeşte în mod corespunzator şi suspendarea copiei conforme a licenţei de transport.
(2) Copia conforma a certificatului de transport în cont propriu suspendata se va depune de catre întreprindere la sediul agenţiei teritoriale a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucratoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate atrage marirea perioadei de suspendare cu 60 de zile."
17. La articolul 38, litera n) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,n) în cazul operatorilor de transport, sa efectueze transport rutier de persoane numai în limita numarului de locuri înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excepţia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localitaţi în situaţia carora trebuie ca numarul persoanelor transportate sa fie în limita numarului de locuri prevazut în certificatul de înmatriculare al acestora, respectiv în cazul întreprinderilor, sa efectueze transport rutier de persoane numai în limita numarului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;".
18. La articolul 38, dupa litera u) se introduc 10 noi litere, literele v)-ag), cu urmatorul cuprins:
,,v) sa transmita anterior efectuarii transportului la Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale;
x) sa transmita Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situaţia conducatorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificarii; cu precizarea ca fişele profesionale pot sa nu conţina informaţii din interiorul acestui termen;
y) sa deţina la sediul social tichetele de cântar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;
z) sa efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încarcaturii astfel încât acesta sa reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la urmatoarele acceleraţii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţionala) spre faţa;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţionala) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţionala) spre ambii pereţi laterali.
Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercita o forţa determinata conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitata asupra acestui element de fixare nu poate depaşi sarcina nominala pentru care acesta a fost construit;
aa) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat în prealabil ca vehiculul cu care se efectueaza transportul respecta urmatoarele condiţii:
(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încarcatura nu trebuie sa împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţa;
(iii) centrul de greutate al încarcaturii sa fie cât mai aproape de centrul vehiculului;
ab) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. In cazul în care ambalajul marfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentara suficient de rezistenta;
ac) sa solicite în scris, în prealabil, expeditorului informaţiile necesare pentru fixarea marfurilor care urmeaza a fi transportate;
ad) sa se asigure ca elementele de fixare a marfii respecta urmatoarele condiţii:
(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;
(iii) nu prezinta noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;
ae) sa se asigure ca sistemul de fixare a încarcaturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încarcaturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la marimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încarcaturii;
af) sa se asigure ca dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încarcaturii este fixat în aşa fel încât acesta sa nu poata sa fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încarcaturi trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiţii:
(i) sa fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii) sa fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producatorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;
ag) sa se asigure ca încarcatura înfaşurata sau fixata în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandarile europene privind cele mai bune practici în domeniul fixarii încarcaturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generala pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005, şi respecta prevederile lit. z)."
19. Dupa articolul 39 se introduc doua noi articole, articolele 391 şi 392, cu urmatorul cuprins:
„Art. 391. - (1) Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. înregistreaza în registrul electronic al conducatorilor auto, pentru toţi conducatorii auto care efectueaza operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, urmatoarele:
- datele de identificare ale conducatorului auto (numele şi prenumele, CNP, domiciliu);
- centrul de pregatire şi perfecţionare profesionala la care a urmat cursul;
- tipul/tipurile de certificat/certificate de competenţa profesionala deţinute;
- întreprinderile la care a fost angajat cu contract de munca în funcţia de conducator auto;
- sancţiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor rutiere.
(2) Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R. încheie protocoale cu alte instituţii privind furnizarea de informaţii referitoare la sancţiunile aplicate conducatorilor auto pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 392. - (1) Pe baza datelor din registrul electronic al conducatorilor auto, agenţiile teritoriale ale Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. elibereaza, la cererea conducatorului auto, fişa profesionala a acestuia.
(2) Cererea de eliberare a fişei profesionale a conducatorilor auto se depune la oricare agenţie teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române-A.R.R.:
(i) în format electronic pe adresa de e-mail a agenţiei teritoriale;
(ii) în scris la sediul agenţiei teritoriale.
(3) Eliberarea fişei profesionale a conducatorilor auto se face de catre agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. unde conducatorul auto a depus cererea, în termen de 24 de ore.
(4) Fişa profesionala a conducatorilor auto este prevazuta în anexa nr. 34."
20. Articolul 50 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 50. - (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte şi se aproba de catre Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., cu consultarea prealabila a organizaţiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere.
(2) Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., prin agenţiile teritoriale, avizeaza programele judeţene de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, dupa armonizarea acestora cu programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean.
(3) Modificarea programului de transport interjudeţean se poate face cel mult o data pe an de catre Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R., astfel:
a) prin introducerea de noi trasee de catre Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. In cazul în care cea mai lunga porţiune comuna cu un traseu existent în programul de transport interjudeţean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport;
b) prin suplimentarea curselor pe un traseu existent în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinator de licenţa de traseu pe traseul respectiv, cu respectarea unui decalaj de minimum 30 de minute între plecarile din staţiile/autogarile comune aferente traseelor interjudeţene cu segmente comune;
c) prin reducerea curselor existente în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinator de licenţa de traseu pe traseul respectiv, fara a depaşi 50% din numarul total de curse de pe acel traseu;
d) prin modificarea graficelor de circulaţie, astfel:
(i) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogari. Daca prin oprirea în tranzit solicitata se genereaza segmente comune de traseu care se regasesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie sa se poata asigura un decalaj de 30 de minute între plecarile din staţiile/autogarile comune;
(ii) modificarea orelor, în situaţia în care dupa monitorizarea cursei de catre personalul desemnat al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. se constata modificarea semnificativa a fluxului de calatori sau îmbunataţirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. In situaţia în care modificarea orei presupune micşorarea intervalului dintre plecarile din staţiile/autogarile comune care se regasesc pe acelaşi segment de traseu aferent altor curse interjudeţene, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plecari.
(4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare cursa şi traseu câştigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire şi declarate câştigatoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul obţinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile prevazute la alin. (5).
(5) Inlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câştigat cursele şi a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean este permisa numai cu un autovehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit şi are cel puţin aceeaşi capacitate dupa notificarea, în formatul solicitat, a agenţiei teritoriale a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licenţei de traseu.
(6) In perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câştigat trasee/curse pentru care a obţinut licenţa de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioara.
(7) La solicitarea operatorilor de transport, înlocuirea autogarii, a capacitaţii de transport, precum şi suplimentarea/reducerea numarului de zile în care se efectueaza cursele de pe un traseu se pot efectua numai cu aprobarea Autoritaţii Rutiere Române-A.R.R.
(8) In perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, în cazul în care se înfiinţeaza o autogara într-o localitate în care nu a existat autogara la data eliberarii licenţei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi se vor modifica în mod corespunzator graficele de circulaţie anexa la licenţa de traseu."
21. Articolul 56 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 56. - In cazul în care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit un traseu/o cursa nu se prezinta la agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea solicitarii eliberarii licenţei de traseu în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen de 15 zile de la data solicitarii, traseul/cursa va fi disponibil/disponibila la urmatoarea şedinţa de atribuire."
22. La articolul 59 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) şi j), cu urmatorul cuprins:
,,i) sa comunice la agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. emitenta a licenţei de traseu în fiecare zi de vineri situaţia persoanelor cu facilitaţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în saptamâna precedenta, în formatul solicitat de aceasta;
j) sa transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de calatorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuarii transportului, numai acele persoane care beneficiaza de facilitaţi la transport potrivit legii."
23. La articolul 59 alineatul (2), litera e) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,e) sa transporte persoane doar în limita numarului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excepţia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localitaţi, în cazul carora trebuie ca numarul persoanelor transportate sa fie în limita numarului de locuri prevazut în certificatul de înmatriculare al acestora."
24. La articolul 61 alineatul (1) litera c), punctul (ii) se abroga.
25. La articolul 61 alineatul (1) litera b), dupa punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu urmatorul cuprins:
„(iv) când situaţiile referitoare la transportul persoanelor care beneficiaza de facilitaţi la transportul rutier public potrivit legii nu sunt transmise în termenul prevazut de prezentele norme sau când respectivele situaţii sunt eronate."
26. La articolul 61 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
,,f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendata, conform înregistrarilor din registrul comerţului."
27. La articolul 73, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) şi d), cu urmatorul cuprins:
,,c) efectuarea de transport rutier public de persoane în trafic naţional pe baza autorizaţiei de transport internaţional, cu îmbarcarea/debarcarea persoanelor între doua puncte de pe teritoriul României;
d) la a treia sancţiune aplicata pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de transport internaţional. Operatorul de transport va fi notificat dupa aplicarea celei de-a doua sancţiuni."
28. La articolul 75 alineatul (1), litera j) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,j) sa respecte prevederile prevazute în autorizaţia de transport şi sa asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuarii transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv."
29. La articolul 86, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
,,f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendata, conform înregistrarilor din registrul comerţului."
30. Articolul 123 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 123. - (1) Licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogari se elibereaza întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de baza materiala, competenţa profesionala şi onorabilitate.
(2) Condiţia de baza materiala este îndeplinita daca întreprinderea dispune de:
- casa de bilete şi abonamente;
- birou de mişcare şi informaţii;
- minimum doua peroane pentru autobuzele care pleaca/sosesc în/din cursa;
- grup sanitar propriu cu minimum doua cabine;
- sala de aşteptare pentru publicul calator, cu cel puţin 20 de locuri pe scaune şi o suprafaţa echivalenta de minimum 1 m2 pentru fiecare loc pe scaun;
- spaţiu pentru depozitarea bagajelor publicului calator, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzator şi suficient a bagajelor;
- afişaj pentru informarea publicului calator, inclusiv la fiecare peron;
- calculator şi conexiune la internet.
(3) Condiţia de competenţa profesionala se considera îndeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitaţi desfaşurate de autogara deţine certificat de competenţa profesionala pentru persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R.
(4) Condiţia de onorabilitate se considera îndeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitaţi desfaşurate de autogara nu se regaseşte în una dintre urmatoarele situaţii:
a) a fost condamnata pentru infracţiuni în urmatoarele domenii:
- drept comercial;
- insolvenţa;
- condiţii de remunerare şi de munca ale profesiei;
- circulaţie rutiera;
- raspundere profesionala;
- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri;
b) daca în ultimul an a îndeplinit aceasta funcţie la o întreprindere care desfaşoara activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogara careia i-a fost retrasa licenţa de activitaţi conexe transportului rutier, din vina dovedita a acesteia."
31. Dupa articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 1231, cu urmatorul cuprins:
„Art. 1231. - In situaţia în care persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte aceasta funcţie, întreprinderea care desfaşoara activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogara - are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în aceasta perioada condiţiile de competenţa profesionala şi onorabilitate se considera îndeplinite."
32. Articolul 124 se abroga.
33. Articolul 125 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 125. - Deţinatorii de licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogari - au urmatoarele obligaţii:
a) sa afişeze la fiecare casa de bilete şi abonamente orarul de funcţionare;
b) sa monteze afişaje la peroanele de plecare/sosire a curselor;
c) sa repartizeze cursele pe peroane astfel încât sa se asigure un interval de cel puţin 15 minute între doua plecari consecutive de la acelaşi peron;
d) sa întocmeasca programul autogarii în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
e) sa asigure evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologica de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:
(i) ora de plecare/sosire;
(ii) numarul de circulaţie;
(iii) traseul;
(iv) operatorul de transport rutier;
(v) observaţii;
f) sa permita în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fara a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
g) sa primeasca şi sa înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicita accesul în autogara, cereri la care se va raspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
h) sa încheie contracte de acces în autogara, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinatori de licenţa de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;
i) sa aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii;
j) sa încheie contracte de acces în autogara cu operatorii de transport rutier fara a depaşi capacitatea autogarii;
k) sa transmita on-line agenţiei teritoriale a Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R., în formatul solicitat de aceasta, efectuarea curselor şi traseelor pe fiecare operator de transport deţinator de licenţa de traseu cu care aceasta a încheiat contract;
l) sa încheie contracte de acces în autogara cu operatorii de transport rutier fara a depaşi perioada de valabilitate a programului de transport;
m) sa remedieze deficienţele semnalate de publicul calator şi constatate de agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R., în termenul stabilit de aceasta."
34. La articolul 126, alineatul (1) literele b), d)-f) şi alineatul (2) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
,,b) actele din care sa reiasa dreptul de deţinere sau de folosinţa a spaţiului pe o perioada de minim un an de la data solicitarii;
d) aprobarea autoritaţii administraţiei publice locale pentru înfiinţarea autogarii;
e) decizia de numire a persoanei desemnate posesoare a unui certificat de pregatire profesionala eliberat de Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. valabil pentru transportul de persoane;
f) cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane din care sa reiasa ca îndeplineşte condiţia prevazuta la art. 123 alin. (4)lit. a);
(2) Agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. în a carei raza administrativa întreprinderea îşi are sediul social, punctul de lucru sau sucursala, dupa caz, va verifica îndeplinirea condiţiilor prevazute la art. 123 alin. (2) şi va întocmi o nota de constatare."
35. La articolul 126 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
,,g) actele persoanei desemnate sa conduca activitaţi desfaşurate de autogara, în cazul cetaţenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
(i) decizia de numire;
(ii) certificatul de competenţa profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
(iii) cazierul judiciar eliberat de catre o autoritate judiciara competenta din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care sa rezulte ca nu a fost condamnata pentru infracţiunile prevazute la art. 123 alin. (4) lit. a);
(iv) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul strain nu se elibereaza documentul menţionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie sub juramânt sau o declaraţie solemna facuta de persoana în cauza în faţa unei autoritaţi judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;
(v) documentele prevazute la pct. (iii) şi (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse dupa mai mult de 90 de zile de la data emiterii."
36. Articolul 129 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 129. -In situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmeaza sa desfaşoare activitaţi de autogara sau desfaşoara activitaţi de autogara numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogara pentru acestea, întreprinderea va îndeplini condiţiile prevazute la art. 123 şi va depune la agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativa întreprinderea îşi are respectivul punct de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevazute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevazuta la art. 126 alin. (2) va fi întocmita de agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativa întreprinderea îşi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursala, care va elibera licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogara cu respectarea condiţiilor prevazute de prezentele norme."
37. Articolele 130-132 se abroga.
38. La articolul 133, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
,,d) în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, dupa cum urmeaza:
(i) abaterile pentru care la a doua repetare în decurs de 12 luni, cu notificare prealabila, se aplica masura retragerii licenţei sunt:
1. nerespectarea programului autogarii, potrivit caruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se închide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
2. refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
3. refuzul primirii şi/sau înregistrarii tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicita accesul în autogara;
4. refuzul încheierii contractelor de acces în autogara, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinatori de licenţa de traseu, în condiţiile respectarii pct. 7;
5. încheierea contractelor de acces în autogara cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decât perioada de valabilitate a programului de transport;
6. aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii;
7. încheierea de contracte de acces în autogara cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autogarii;
(ii) abaterile pentru care la a treia repetare, cu notificare prealabila, se aplica masura retragerii licenţei sunt urmatoarele:
1. lipsa orarului de funcţionare la fiecare casa de bilete şi abonamente;
2. lipsa afişajelor la peroanele de plecare/sosire a curselor;
3. repartizarea curselor pe peroane astfel încât nu sunt asigurate cel puţin 15 minute interval între doua plecari/sosiri consecutive de la acelaşi peron;
4. lipsa evidenţei curselor plecate şi sosite şi a ordinii cronologice de execuţie;
5. necomunicarea on-line, în formatul solicitat, catre Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R. a curselor efectuate pe fiecare operator de transport rutier sau comunicarea de date eronate;
6. reclamaţii din partea publicului calator privind nerespectarea serviciilor desfaşurate de autogara, verificate şi confirmate, şi neremedierea de catre întreprindere, în termenul stabilit de agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R., a aspectelor semnalate în reclamaţii."
39. La articolul 133 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Dupa retragerea licenţei pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi desfaşurate de autogara, agenţia teritoriala emitenta a Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. va proceda la anularea poziţiei respective din Registrul întreprinderilor."
40. Dupa articolul 135 se introduc doua noi articole, articolele 1351 şi 1352, cu urmatorul cuprins:
„Art. 1351. - (1) Licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se elibereaza întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de baza materiala, competenţa profesionala, onorabilitate şi capacitate financiara.
(2) Condiţia de baza materiala se considera îndeplinita daca întreprinderea face dovada deţinerii cu orice titlu a unui spaţiu pentru desfaşurarea activitaţii.
(3) Condiţia de competenţa profesionala se considera îndeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, angajata a întreprinderii, deţine certificat de competenţa profesionala prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), eliberat de Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R., valabil pentru transportul de marfuri şi/sau persoane, dupa caz, în funcţie de tipul de activitate desfaşurata.
(4) Condiţia de onorabilitate se considera îndeplinita daca persoana desemnata sa conduca activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, angajata a întreprinderii, nu se regaseşte în una dintre urmatoarele situaţii:
a) a fost condamnata pentru infracţiuni în urmatoarele domenii:
- drept comercial;
- insolvenţa;
- condiţiile de remunerare şi de munca ale profesiei;
- circulaţia rutiera;
- raspunderea profesionala;
- traficul cu fiinţe umane sau traficul de droguri;
b) daca în ultimul an a îndeplinit aceasta funcţie la o întreprindere care desfaşoara activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public careia i-a fost retrasa licenţa de activitaţi conexe transportului rutier, din vina dovedita a acesteia.
(5) Condiţia de capacitate financiara se considera îndeplinita daca întreprinderea prezinta documentele prevazute la art. 136 lit. e).
Art. 1352. - In situaţia în care persoana desemnata sa conduca activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public nu mai îndeplineşte aceasta funcţie, întreprinderea care desfaşoara activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în aceasta perioada condiţiile de competenţa profesionala şi onorabilitate se considera îndeplinite."
41. La articolul 136, litera d) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
,,d) actele persoanei desemnate sa conduca activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, respectiv:
(i) decizia de numire;
(ii) certificatul de pregatire profesionala prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (ii), eliberat de Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R., valabil pentru transportul de marfuri şi/sau persoane, dupa caz;
(iii) cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent şi efectiv activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public din care sa reiasa ca îndeplineşte condiţia prevazuta la art. 1351 alin. (4) lit. a);".
42. La articolul 136, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
,,d1) actele persoanei desemnate sa conduca activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, în cazul cetaţenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
(i) decizia de numire;
(ii) certificatul de competenţa profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
(iii) cazierul judiciar eliberat de catre o autoritate judiciara competenta din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care sa rezulte ca nu a fost condamnata sau sancţionata pentru încalcari grave prevazute la art. 123 alin. (4) lit. a);
(iv) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul strain nu se elibereaza documentul menţionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie sub juramânt sau o declaraţie solemna facuta de persoana în cauza în faţa unei autoritaţi judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;
(v) documentele prevazute la pct. (iii) şi (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse dupa mai mult de 90 de zile de la data emiterii."
43. Articolul 139 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 139. -In situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmeaza sa desfaşoare activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public sau desfaşoara activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public pentru acestea, întreprinderea va depune la agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativa întreprinderea îşi are respectivul punct de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevazute la art. 136 pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale agenţia teritoriala a Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativa întreprinderea îşi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursala va elibera licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public cu respectarea condiţiilor prevazute de prezentele norme."
44. Dupa articolul 139 se introduce un nou articol, articolul 1391, cu urmatorul cuprins:
„Art. 1391. -Intreprinderea care desfaşoara activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public are urmatoarele obligaţii:
a) sa deţina la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursala un registru de evidenţa a activitaţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public desfaşurate;
b) sa pastreze la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursala, pentru anul în curs şi anul precedent, documentele privind activitaţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public desfaşurate;
c) sa desfaşoare activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public numai cu operatori de transport/transportatori autorizaţi;
d) sa desfaşoare activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public de marfuri periculoase numai daca:
(i) desemneaza un consilier de siguranţa pentru transportul marfurilor periculoase;
(ii) respecta obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile şi completarile ulterioare;
e) sa respecte clauzele contractuale stabilite prin contractul comercial încheiat de aceasta cu operatori de transport/ transportatori autorizaţi şi/sau cu beneficiarul transportului."
45. Articolele 140-142 se abroga.
46. La articolul 143, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
,,d) în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, dupa cum urmeaza:
(i) la a doua abatere în decurs de 12 luni, cu notificare prealabila, privind nerespectarea clauzelor contractuale, stabilite prin contractul comercial, de catre deţinatorul licenţei pentru activitaţi conexe transportului rutier - activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, nerespectare stabilita de instanţa de judecata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva;
(ii) la a treia abatere, cu notificare prealabila, ce confirma reclamaţiile beneficiarilor referitoare la serviciile oferite de deţinatorul licenţei de execuţie pentru activitaţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, confirmate şi constatate prin nota de control;
(iii) la a treia abatere, cu notificare prealabila, privind deţinerea la sediul social sau la punctul de lucru ori la sucursala a documentelor prevazute la art. 1391 lit. a) sau b)."
47. Articolul 148 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 148. - Inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. sunt abilitaţi sa exercite controlul respectarii reglementarilor din domeniul transporturilor rutiere şi sa sancţioneze contravenţiile prevazute la art. 572 şi 58 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihna ale conducatorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitaţii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, la art. 8 din Hotarârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 37-39 din Normele de efectuare a activitaţii de transport rutier de marfuri periculoase în România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.175/2007, la art. 30 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronica şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa, la art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotarârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza, la art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitaţi mobile de transport rutier, la art. 8 din Hotarârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificarile şi completarile ulterioare, la art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare."
48. Dupa articolul 170 se introduc doua noi secţiuni, secţiunea V.31 „Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere" şi secţiunea V.32 „Verificarea respectarii limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier", cu urmatorul cuprins:
„V.31. Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere
Art. 1701. - (1) Controlul tehnic în trafic se efectueaza pentru toate vehiculele comerciale aflate în circulaţie pe drumurile publice din România, fara discriminari bazate pe naţionalitatea conducatorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducatorilor auto şi/sau operatorilor economici.
(2) Controlul tehnic în trafic cuprinde urmatoarele verificari:
a) o verificare a raportului de control tehnic în trafic întocmit recent sau o verificare a documentelor care atesta efectuarea inspecţiei tehnice periodice, denumita în continuare ITP, ori a inspecţiei tehnice periodice internaţionale, denumita în continuare ITPI, în statul de înmatriculare sau punere în circulaţie a vehiculului şi, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atesta ca vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnica auto pentru autovehicule şi remorcile acestora;
b) o inspecţie vizuala a starii tehnice a vehiculului în staţionare; şi/sau
c) o inspecţie ce vizeaza detectarea defecţiunilor privind starea tehnica a vehiculului. Aceasta inspecţie se efectueaza asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic.
(3) Dovada eliberata într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileşte ca un autovehicul, precum şi remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respecta cel puţin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; este recunoscuta ca având aceeaşi valabilitate ca şi dovada de ITP eliberata în România.
(4) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciproca a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.
(5) Inspectorii de trafic ai Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R care efectueaza controale tehnice în trafic trebuie sa fie atestaţi cu aplicarea mutatis mutandis a prevederilor aplicabile ale Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodica - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificarile ulterioare.
Art. 1702. - (1) Inainte de a proceda la o inspecţie privind punctele de control prevazute în raportul de control tehnic în trafic, inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. ia în considerare documentele care atesta efectuarea ITP ori ITPI şi/sau un raport de control tehnic în trafic prezentat de conducatorul auto şi care a fost întocmit recent fie de Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. sau Regia Autonoma «Registrul Auto Român», fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractanta la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciproca a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobata prin Legea nr. 7/1999.
(2) Inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. poate, de asemenea, sa ia în considerare un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de Regia Autonoma «Registrul Auto Român» conform legislaţiei în vigoare, care atesta efectuarea unor reparaţii la vehiculul respectiv, prezentat, daca este cazul, de conducatorul auto.
(3) Atunci când aceste documente şi/sau raportul precizat mai sus furnizeaza proba ca o inspecţie a fost deja efectuata în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenţa unei defecţiuni sau a unei neconformitaţi evidente.
Art. 1703. - (1) Planul de operaţiuni pe baza caruia se efectueaza controlul tehnic în trafic, precum şi sancţiunile aplicate sunt prevazute în anexa nr. 35.
(2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor marfuri periculoase valabil, inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. va proceda şi la efectuarea operaţiunilor de verificari suplimentare prevazute în anexa nr. 2 la Reglementarile privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007.
(3) Inspectorii de trafic verifica îndeplinirea cerinţelor privind încercarile şi/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele şi limitatoarele de viteza prevazute în anexa nr. 3 la Reglementarile privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007.
(4) Aparatura utilizata la controlul tehnic în trafic trebuie sa îndeplineasca condiţiile precizate prin Reglementarile privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodica - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificarile ulterioare.
(5) Daca inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. estimeaza ca importanţa defecţiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranţa rutiera, de natura sa justifice o inspecţie mai aprofundata, în special în ceea ce priveşte frânarea, echipajul de control al Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la o staţie ITP autorizata de Regia Autonoma «Registrul Auto Român», situata în apropiere, pentru efectuarea unei inspecţii complexe.
(6) Conducatorul auto are obligaţia sa deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R., la staţia ITP autorizata de Regia Autonoma «Registrul Auto Român».
(7) Echipajul de control al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. va solicita staţiei ITP autorizate de Regia Autonoma «Registrul Auto Român» efectuarea inspecţiei complexe prevazute la alin. (5).
Art. 1704. - (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic se întocmeşte un raport, al carui model este prevazut în anexa nr. 36.
(2) Inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. completeaza rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marcheaza punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de operaţiuni.
(3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în doua exemplare, unul pentru inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române -A.R.R., iar celalalt pentru conducatorul auto sau, în cazul în care acesta refuza primirea, se comunica contravenientului.
(4) Daca din raportul de control tehnic în trafic rezulta defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, inspectorul de trafic al Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R. întocmeşte proces-verbal de constatare a contravenţiei şi dispune masura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea placuţelor cu numarul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, întocmind în acest sens un proces-verbal de reţinere a acestora.
(5) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se considera îndeplinita şi în situaţia în care s-au reţinut doar placuţele cu numarul de înmatriculare.
(6) Modelul procesului-verbal de reţinere este prevazut în anexa nr. 37.
(7) Procesul-verbal de reţinere se întocmeşte în doua exemplare, un exemplar se înmâneaza conducatorului autovehiculului sau, în cazul în care acesta refuza primirea, acesta se comunica contravenientului.
(8) Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. notifica contravenientului masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului.
(9) Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R. comunica masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului/remedierea deficienţelor constatate inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data procesului-verbal de reţinere.
Art. 1705. - Costurile rezultate prin aplicarea masurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub raspunderea juridica a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.
Art. 1706. - (1) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea placuţelor cu numarul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare înceteaza, iar placuţele cu numarul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dupa prezentarea dovezii de remediere a defecţiunilor constatate, eliberata de Regia Autonoma «Registrul Auto Român» conform Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodica - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificarile ulterioare.
(2) Restituirea placuţelor cu numarul de înmatriculare şi/sau a certificatului de înmatriculare se face în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R. şi reprezentantul contravenientului.
(3) In scopul redobândirii certificatului de înmatriculare ca urmare a efectuarii controlului tehnic în trafic la un vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie în alt stat, trebuie prezentat un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de Regia Autonoma «Registrul Auto Român» conform legislaţiei în vigoare şi care atesta efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.
Art. 1707. - (1) In cazul vehiculelor comerciale ce aparţin unor nonrezidenţi şi la care în urma controlului tehnic în trafic au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utilizarii vehiculelor, Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R. comunica Regiei Autonome «Registrul Auto Român» masurile luate.
(2) Autoritatea Rutiera Româna -A.R.R. transmite Regiei Autonome «Registrul Auto Român» datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi şi care se refera la numarul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzatoare din raportul de control tehnic în trafic şi pe ţari de înmatriculare, precum şi punctele controlate şi defecţiunile constatate şi marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de control tehnic în trafic, la fiecare 2 ani, înainte de date de 15 februarie, în formatul pus la dispoziţie de Regia Autonoma «Registrul Auto Român».
V.32. Verificarea respectarii limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier
Art. 1708. - Limita masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier utilizat la operaţiunile de transport rutier se determina din documentele de transport sau prin însumarea cântaririlor tuturor axelor vehiculului rutier.
Art. 1709. - Conducatorii auto au obligaţia manevrarii vehiculului rutier care face obiectul cântaririi întocmai cu indicaţiile transmise de catre inspectorul de trafic.
Art. 17010. - Ca urmare a efectuarii cântaririi se elibereaza tichet de cântar.
Art. 17011. -In cazul în care în urma efectuarii cântaririi nu se constata depaşirea limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, tichetul de cântar cu semnatura şi ştampila inspectorului de trafic se înmâneaza conducatorului auto al vehiculului cântarit.
Art. 17012. -In cazul constatarii depaşirii limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul de trafic întocmeşte proces-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexeaza tichetul de cântar cu semnatura şi ştampila sa."
49. Articolul 181 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 181 - Masura de imobilizare a unui vehicul în trafic se va aplica de catre inspectorii de trafic în urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihna sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihna;
b) încalcarea prevederilor legale în vigoare de catre operatorul de transport strain, care atrage aplicarea unei sancţiuni corespunzatoare şi achitarea amenzii aplicate ori a contravalorii unei sume egale cu aceasta;
c) efectuarea de transport rutier de marfuri cu un vehicul rutier care depaşeşte masa totala maxima autorizata;
d) efectuarea de transport rutier de persoane, în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, cu mai multe persoane decât numarul de locuri prevazut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului;
e) efectuarea de transport rutier de marfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare.
(2) In cazul constatarii unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile de marfuri periculoase, pentru care trebuie aplicata masura imobilizarii, se vor anunţa imediat reprezentanţii poliţiei rutiere cu competenţe în zona unde se efectueaza controlul în traficul rutier."
50. Articolul 182 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 182. -In toate cazurile când se constata fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, savârşite de un operator de transport sau de o întreprindere româna/straina, care impun imobilizarea vehiculului, se procedeaza la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuarii transportului se acorda odata cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia."
51. Articolul 184 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 184. - Masura imobilizarii unui vehicul, dispusa de catre inspectorii de trafic, se va menţiona în scris pe urmatoarele documente, dupa caz:
a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;
b) formularul de control în trafic;
c) buletinul de control ADR;
d) diagrama tahograf/imprimate din tahograful digital;
e) dovada eliberata conducatorului auto în situaţia ridicarii placuţelor de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state."
52. Articolul 185 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 185. - Locurile unde se controleaza şi se imobilizeaza vehiculele pot fi private sau publice şi trebuie sa asigure condiţii de siguranţa şi securitate."
53. Articolul 186 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 186. - Costurile rezultate prin aplicarea masurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub raspunderea juridica a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii."
54. Articolul 215 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„Art. 215. - Anexele nr. 1-37 fac parte integranta din prezentele norme."
55. Anexa nr. 9 la norme se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
56. Dupa anexa nr. 33 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 34-37, care vor avea cuprinsul prevazut în anexele nr. 2-5 la prezentul ordin.
Art. II. -Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. - Direcţia transport rutier şi Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. -In termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, întreprinderile/operatorii de transport au obligaţia sa transmita on-line Autoritaţii Rutiere Române - A.R.R., în formatul solicitat, situaţia conducatorilor auto angajaţi cu contract de munca.
Art. V. - Intreprinderile care la data intrarii în vigoare a prezentului ordin deţin licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier vor îndeplini condiţiile prevazute în acesta în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare; în caz contrar, licenţa pentru activitaţi conexe transportului rutier deţinuta va fi retrasa.
Art. VI. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
             Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
             Anca Daniela Boagiu    Bucureşti, 13 decembrie 2010.
    Nr. 1.007.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 9 la norme)

                                     (faţă)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

        Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.       Operator de transport rutier
        Agenţia A.R.R. ....................       ............................

                   GRAFICUL DE CIRCULAŢIE AL LICENŢEI DE TRASEU
                          Seria ....... nr. .........*1)

             Transport de persoane prin servicii*2) ...................

    A. Denumire traseu: ...............................................
    Cod traseu: .......................................................

 ______________________________________________________________________________
|        DUS        | Km | Nr. staţie | Denumirea staţiei  |      îNTORS       |
|___________________|    |            |                    |___________________|
|   Ora de plecare  |    |            |                    |  Ora de plecare   |
|___________________|____|____________|____________________|___________________|
| C1 | C2 | C3 | Cn |    |            |                    | C1 | C2 | C3 | Cn |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |            |                    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____________|____________________|____|____|____|____|

                                                         Emitent,
                                            ..................................

------------
    *1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu.
    *2) Se înscrie "regulate" sau "regulate speciale", după caz.

                                     (verso)

    B. Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie:
    1. Zilele în care circulă:
    2. Numărul de autovehicule necesare:

    3. Amenajările şi dotările autovehiculului
    4. Numărul de şoferi necesar
    C. Contractele pentru utilizarea autogărilor/staţiilor:

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Autogara (staţia) | Nr./Data contractului | Valabil până la ........... |
|crt.|                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|
|    |                   |                       |                             |
|____|___________________|_______________________|_____________________________|

         Operator de transport rutier,      Şeful agenţiei A.R.R. ...........,
    ....................................        ...........................
            (semnătura şi ştampila)               (semnătura şi ştampila)

    Data emiterii ......................

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 34 la norme)

                                  - model -

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    A.R.R. - Ag. ......................

                              FIŞA PROFESIONALĂ
                       Nr. .......... din ............

    Numele ...................................
    Prenumele ................................
    C.N.P. ......................... deţinător atestat/certificat de competenţă profesională din domeniul transportului rutier:

     CPIa         Marfa        Nr. atestat       Persoane     Nr. atestat
     ________     ________     _____________     ________     _____________
    |        |   |        |   |             |   |        |   |             |
    |________|   |________|   |_____________|   |________|   |_____________|

     CPI
     ________     ________     _____________     ________     _____________
    |        |   |        |   |             |   |        |   |             |
    |________|   |________|   |_____________|   |________|   |_____________|

     CPC
     ________     ________     _____________     ________     _____________
    |        |   |        |   |             |   |        |   |             |
    |________|   |________|   |_____________|   |________|   |_____________|

     Transport rutier cu vehicule având mase                  Nr. atestat
     şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite
                                                 ________     _____________
                                                |        |   |             |
                                                |________|   |_____________|

     ADR

     Altele decât      Cisterne     Clasa 1      Clasa 7      Nr. atestat
     cisterne
     _____________     ________     ________     ________     _____________
    |             |   |        |   |        |   |        |   |             |
    |_____________|   |________|   |________|   |________|   |_____________|


    Nu figurează cu menţiuni/
    Figurează cu următoarele menţiuni:
    Abaterea                              Data comiterii      Observaţii

    Eliberăm prezenta fişă profesională pentru a-i servi .....................

    Şef agenţie A.R.R.
    .......................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 35 la norme)

    Planul de operaţiuni pe baza căruia se efectuează controlul tehnic în trafic, precum şi sancţiunile aplicate

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Amenda contravenţională
    B - Suspendare drept utilizare vehicul + amendă contravenţională
 ______________________________________________________________________________
|      Punctul      |    Metoda     |  Principale motive de  | Categorie |A |B |
|                   |               |  respingere            | defecţiuni|  |  |
|                   |               |                        |___________|  |  |
|                   |               |                        |DMi| DMa|DP|  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
|         1         |       2       |            3           | 4 | 5  |6 |7 |8 |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 0.1. Placa        | Inspecţie     | a) Lipsa plăcii        |   | X  |  |X |  |
| (plăcile) cu      | vizuală       | (plăcilor) cu numărul  |   |    |  |  |  |
| numărul de        |               | de înmatriculare sau   |   |    |  |  |  |
| înmatriculare     |               | placă (plăci)          |   |    |  |  |  |
| (dacă este cerut  |               | neconformă cu          |   |    |  |  |  |
| de cerinţele      |               | standardul             |   |    |  |  |  |
| specifice)        |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Placa (plăcile) cu  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | numărul de             |   |    |  |  |  |
|                   |               | înmatriculare fixată   |   |    |  |  |  |
|                   |               | necorespunzător (încât |   |    |  |  |  |
|                   |               | este posibil să cadă pe|   |    |  |  |  |
|                   |               | carosabil)             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Numărul de          |   | X  |  |X |  |
|                   |               | înmatriculare ilizibil |   |    |  |  |  |
|                   |               | total                  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Numărul de          | X |    |  |X |  |
|                   |               | înmatriculare ilizibil |   |    |  |  |  |
|                   |               | parţial                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Neconcordanţă cu    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | documentele vehiculului|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 0.2. Identificarea| Inspecţie     | a) Lipseşte sau este   |   | X  |  |X |  |
| vehiculului/şasiu,| vizuală       | poansonat neconform    |   |    |  |  |  |
| caroserie/număr de|               |________________________|___|____|__|__|__|
| identificare      |               | b) Incomplet, ilizibil |   | X  |  |X |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Neconcordanţă cu    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | documentele vehiculului|   |    |  |  |  |
|                   |               | sau cu înregistrările  |   |    |  |  |  |
|                   |               | RAR                    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 0.3. Alte probleme| Inspecţie     | a) Cod motor diferit   |   | X  |  |X |  |
| de identificare   | vizuală       | faţă de documentele    |   |    |  |  |  |
|                   |               | vehiculului            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Tip motor diferit   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | faţă de documentele    |   |    |  |  |  |
|                   |               | vehiculului            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Plăcuţă cu seria de |   | X  |  |X |  |
|                   |               | motor prinsă atipic    |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă, serie de motor  |   |    |  |  |  |
|                   |               | poansonată neconformă  |   |    |  |  |  |
|                   |               | sau lipsă              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Categorie,          |   | X  |  |X |  |
|                   |               | subcategorie (rubrica  |   |    |  |  |  |
|                   |               | caroserie din CIV),    |   |    |  |  |  |
|                   |               | culoare diferite faţă  |   |    |  |  |  |
|                   |               | de cele menţionate în  |   |    |  |  |  |
|                   |               | documentele vehiculului|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1. SISTEMUL DE FRâNARE                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Stare mecanică şi funcţionare                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1.1. Axul       | Inspecţia     | a) Pedală prea strânsă |   | X  |  |X |  |
| pedalei de        | vizuală a     | pe ax                  |   |    |  |  |  |
| acţionare a frânei| componentelor,|________________________|___|____|__|__|__|
| de serviciu       | în timp ce    | b) Uzură avansată/joc  |   | X  |  |X |  |
|                   | sistemul de   | excesiv                |   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | acţionat      | c) Lipsă siguranţă     |   | X  |  |X |  |
|                   | Notă:         | pedală                 |   |    |  |  |  |
|                   | Vehiculele cu |                        |   |    |  |  |  |
|                   | servofrână    |                        |   |    |  |  |  |
|                   | trebuie       |                        |   |    |  |  |  |
|                   | inspectate cu |                        |   |    |  |  |  |
|                   | motorul oprit.|                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.2. Starea şi  | Inspecţia     | a) Cursă excesivă sau  |   | X  |  |X |  |
| cursa pedalei de  | vizuală şi    | insuficientă           |   |    |  |  |  |
| acţionare a frânei| auditivă a    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | componentelor | b) Pedala nu revine    |   | X  |  |X |  |
|                   | în timp ce    | corect.                |   |    |  |  |  |
|                   | sistemul de   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | frânare este  | c) Lipsă îmbrăcăminte  | X |    |  |X |  |
|                   | acţionat      | pedală, fixare         |   |    |  |  |  |
|                   | Notă:         | incorectă, uzată,      |   |    |  |  |  |
|                   | Vehiculele cu | pedală deformată       |   |    |  |  |  |
|                   | servofrână    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | trebuie       | d) Pedală deformată    |   | X  |  |X |  |
|                   | inspectate cu | excesiv, care împiedică|   |    |  |  |  |
|                   | motorul oprit.| buna funcţionare a     |   |    |  |  |  |
|                   |               | celorlalte pedale      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.3. Pompa de   | Inspecţia     | a) Presiune            |   |    |X |  |X |
| vacuum,           | vizuală a     | insuficientă pentru    |   |    |  |  |  |
| compresorul şi    | componentelor | frânare repetată (cel  |   |    |  |  |  |
| rezervoarele de   | la presiunea  | puţin două frânări)    |   |    |  |  |  |
| aer               | normală de    | după declanşarea       |   |    |  |  |  |
|                   | lucru,        | semnalului de          |   |    |  |  |  |
|                   | funcţionarea  | avertizare (sau dacă   |   |    |  |  |  |
|                   | dispozitivului| manometrul indică o    |   |    |  |  |  |
|                   | de avertizare,| valoare de pericol)    |   |    |  |  |  |
|                   | a supapei de  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | protecţie     | b) Supapa de protecţie |   | X  |  |X |  |
|                   | multicircuit  | multicircuit sau supapa|   |    |  |  |  |
|                   | şi a supapei  | de suprapresiune nu    |   |    |  |  |  |
|                   | de            | funcţionează.          |   |    |  |  |  |
|                   | suprapresiune |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Pierdere de aer care|   | X  |  |X |  |
|                   |               | provoacă o scădere     |   |    |  |  |  |
|                   |               | sensibilă de presiune  |   |    |  |  |  |
|                   |               | sau pierdere de aer    |   |    |  |  |  |
|                   |               | perceptibilă           |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Deteriorare         |   | X  |X |  |X |
|                   |               | exterioară care poate  |   |    |  |  |  |
|                   |               | afecta funcţionarea    |   |    |  |  |  |
|                   |               | sistemului de frânare  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Pierderi mari de    | X |    |  |  |  |
|                   |               | ulei la compresor      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.4. Manometru  | Verificarea   | a) Funcţionare         | X |    |  |  |  |
| pentru presiune   | funcţionării  | incorectă a            |   |    |  |  |  |
| joasă sau         |               | indicatorului sau a    |   |    |  |  |  |
| indicator         |               | manometrului           |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Nefuncţionarea      |   | X  |  |X |  |
|                   |               | indicatorului sau a    |   |    |  |  |  |
|                   |               | manometrului           |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.5. Supapa de  | Inspecţia     | a) Fisurată sau        |   | X  |  |X |  |
| control pentru    | vizuală şi    | deteriorată, uzată     |   |    |  |  |  |
| frâna de          | auditivă a    | excesiv                |   |    |  |  |  |
| staţionare        | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | în timp ce    | b) Dispozitiv de       |   | X  |  |X |  |
|                   | sistemul de   | acţionare supapă defect|   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  | sau supapă defectă     |   |    |  |  |  |
|                   | acţionat      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Neetanşeitate în    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | sistem, conexiuni slabe|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Funcţionare         |   | X  |  |X |  |
|                   |               | incorectă              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.6. Frână de   | Inspecţia     | a) Sistemul de blocare |   | X  |X |  |X |
| staţionare, levier| vizuală a     | nesigur                |   |    |  |  |  |
| de comandă,       | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
| dispozitiv de     | în timp ce    | b) Uzură excesivă a    | X | X  |  |X |  |
| blocare           | sistemul de   | axului levierului sau a|   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  | mecanismului cu clichet|   |    |  |  |  |
|                   | acţionat      | al levierului          |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Cursă prea mare     |   | X  |X |  |X |
|                   |               | (reglat incorect)      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.7. Supape de  | Inspecţia     | a) Supapă deteriorată  |   | X  |X |  |X |
| frânare (robineţi | vizuală şi    | sau neetanşă (pierderi |   |    |  |  |  |
| de frânare, supape| auditivă a    | aer în exces)          |   |    |  |  |  |
| de descărcare,    | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
| regulatoare de    | în timp ce    | b) Supapă fixată       |   | X  |  |X |  |
| presiune etc.)    | sistemul de   | necorespunzător        |   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | acţionat      | c) Pierderi de lichid  |   | X  |X |  |X |
|                   |               | de frână               |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.8. Dispozitive| Deconectarea  | a) Robineţi de         |   | X  |  |X |  |
| de cuplare pentru | tuturor       | închidere sau ventile  |   |    |  |  |  |
| remorci echipate  | sistemelor de | cu etanşare automată   |   |    |  |  |  |
| cu sistem de      | frânare,      | defecte                |   |    |  |  |  |
| frânare (electric | dispozitivelor|________________________|___|____|__|__|__|
| şi/sau pneumatic) | de cuplare    | b) Fixare              | X |    |  |  |  |
|                   | dintre        | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|                   | vehiculul     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | tractor şi    | c) Montaj incorect     |   | X  |  |X |  |
|                   | remorcă       |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | Inspecţia     | d) Pierderi excesive de|   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală şi    | aer fără pericol de    |   |    |  |  |  |
|                   | auditivă a    | blocare a roţilor      |   |    |  |  |  |
|                   | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | în timp ce    | e) Pierderi excesive de|   |    |X |  |X |
|                   | sistemul de   | aer cu pericol de      |   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  | blocare a roţilor      |   |    |  |  |  |
|                   | acţionat      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Funcţionare         |   | X  |X |  |X |
|                   |               | incorectă              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.9. Cilindri   | Inspecţie     | a) Deteriorate,        | X | X  |  |X |  |
| acumulatori,      | vizuală şi    | corodate               |   |    |  |  |  |
| rezervoare de aer | auditivă      |________________________|___|____|__|__|__|
| comprimat         |               | b) Neetanşe            | X |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Robinet de purjare  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | defect                 |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Fixare nesigură/    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | montaj incorect        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.10. Dispozitiv| Inspecţia     | a) Dispozitiv de       | X | X  |  |X |  |
| de servoasistare  | vizuală a     | servofrână deteriorat  |   |    |  |  |  |
| pentru frână,     | componentelor | sau ineficient         |   |    |  |  |  |
| cilindrul         | în timp ce    |________________________|___|____|__|__|__|
| principal (sisteme| sistemul de   | b) Cilindru principal  |   |    |X |  |X |
| hidraulice)       | frânare este  | defect                 |   |    |  |  |  |
|                   | acţionat      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Cilindru principal  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | neetanş                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Fixare nesigură a   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | cilindrului principal  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Cantitate           |   | X  |  |X |  |
|                   |               | insuficientă de lichid |   |    |  |  |  |
|                   |               | de frână               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Capacul rezervorului| X |    |  |  |  |
|                   |               | de lichid de frână     |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă                  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | g) Martor de nivel     | X |    |  |  |  |
|                   |               | pentru lichid de frână |   |    |  |  |  |
|                   |               | aprins sau defect      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | h) Funcţionare         | X |    |  |  |  |
|                   |               | defectuoasă a          |   |    |  |  |  |
|                   |               | dispozitivului de      |   |    |  |  |  |
|                   |               | avertizare în caz de   |   |    |  |  |  |
|                   |               | nivel insuficient al   |   |    |  |  |  |
|                   |               | lichidului de frână    |   |    |  |  |  |
|                   |               | (dacă este prevăzut de |   |    |  |  |  |
|                   |               | constructor)           |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.11. Conducte  | Inspecţia     | a) Risc de deteriorare |   |    |X |  |X |
| de frână rigide   | vizuală a     | sau rupere             |   |    |  |  |  |
|                   | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | în timp ce    | b) Neetanşeităţi la    |   | X  |  |X |  |
|                   | sistemul de   | conducte               |   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | acţionat      | c) Deteriorări sau     |   | X  |X |  |X |
|                   |               | coroziuni excesive ale |   |    |  |  |  |
|                   |               | conductelor            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Amplasare greşită a | X | X  |  |X |  |
|                   |               | conductelor            |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.12. Conducte  | Inspecţia     | a) Risc de deteriorare |   |    |X |  |X |
| flexibile         | vizuală a     | sau rupere             |   |    |  |  |  |
| (furtunuri) de    | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
| frână             | în timp ce    | b) Furtunuri defecte,  |   | X  |  |X |  |
|                   | sistemul de   | puncte de frecare      |   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | acţionat      | c) Furtunuri prea      | X |    |  |  |  |
|                   |               | scurte sau răsucite    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Neetanşeităţi la    |   | X  |X |  |X |
|                   |               | furtunuri sau racorduri|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Umflare excesivă a  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | furtunurilor la        |   |    |  |  |  |
|                   |               | presiune               |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.13. Garnituri | Inspecţie     | a) Lipsă garnituri     |   |    |X |  |X |
| de frână          | vizuală       | frână                  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Uzură foarte        |   | X  |  |X |  |
|                   |               | avansată               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Prezenţa uleiului,  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | unsorii care atacă     |   |    |  |  |  |
|                   |               | garniturile (la o      |   |    |  |  |  |
|                   |               | roată)                 |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Prezenţa uleiului,  |   |    |X |  |X |
|                   |               | unsorii care atacă     |   |    |  |  |  |
|                   |               | garniturile (la mai    |   |    |  |  |  |
|                   |               | multe roţi)            |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.14. Tamburi de| Inspecţie     | a) Uzură foarte        |   | X  |X |  |X |
| frână, discuri de | vizuală       | avansată (în funcţie de|   |    |  |  |  |
| frână             |               | nr. roţilor), apariţie |   |    |  |  |  |
|                   |               | de şanţuri, fisuri,    |   |    |  |  |  |
|                   |               | spărturi sau alte      |   |    |  |  |  |
|                   |               | defecţiuni care        |   |    |  |  |  |
|                   |               | compromit siguranţa    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Tamburi sau discuri |   | X  |X |  |X |
|                   |               | ancrasate cu ulei,     |   |    |  |  |  |
|                   |               | unsoare etc. (în       |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţie de nr. roţilor)|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Platoul fixat       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | greşit, joc platou     |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.15. Cabluri de| Inspecţia     | a) Lipsă cabluri sau   |   |    |X |  |X |
| frână, timonerie  | vizuală a     | elemente timonerie     |   |    |  |  |  |
|                   | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | în timp ce    | b) Cabluri deteriorate |   | X  |  |X |  |
|                   | sistemul de   | sau cu buclă           |   |    |  |  |  |
|                   | frânare este  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | acţionat      | c) Componentă excesiv  |   | X  |X |  |X |
|                   |               | de uzată sau corodată  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Joncţiuni ale       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | cablului sau tijelor   |   |    |  |  |  |
|                   |               | nesigure               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Ghidaj cabluri      |   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorat             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Cursă insuficientă a|   | X  |  |X |  |
|                   |               | timoneriei care nu     |   |    |  |  |  |
|                   |               | asigură acţionarea     |   |    |  |  |  |
|                   |               | frânei de staţionare   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | g) Curse anormal de    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | mari ale timoneriei    |   |    |  |  |  |
|                   |               | datorită reglajului    |   |    |  |  |  |
|                   |               | incorect sau uzurii    |   |    |  |  |  |
|                   |               | excesive               |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.16. Cilindri  | Inspecţia     | a) Cilindri fisuraţi   |   |    |X |  |X |
| de frână (inclusiv| vizuală a     | sau deterioraţi        |   |    |  |  |  |
| frâne cu arc sau  | componentelor |________________________|___|____|__|__|__|
| cilindri          | în timp ce    | b) Cilindri neetanşi   |   | X  |X |  |X |
| hidraulici)       | sistemul de   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | frânare este  | c) Cilindri fixaţi     |   |    |X |  |X |
|                   | acţionat      | necorespunzător/montaj |   |    |  |  |  |
|                   |               | incorect               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Coroziune excesivă a|   | X  |  |X |  |
|                   |               | cilindrilor            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Protecţia de        | X |    |  |  |  |
|                   |               | etanşare la praf lipsă |   |    |  |  |  |
|                   |               | sau foarte deteriorată |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.17. Regulator | Inspecţia     | a) Timonerie defectă   |   | X  |  |X |  |
| automat al        | vizuală a     |________________________|___|____|__|__|__|
| frânării în       | componentelor | b) Timonerie reglată   |   | X  |  |X |  |
| funcţie de        | în timp ce    | incorect               |   |    |  |  |  |
| încărcare         | sistemul de   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | frânare este  | c) Mecanism gripat,    |   | X  |  |X |  |
|                   | acţionat      | ineficient             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Supapă lipsă        |   |    |X |  |X |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Lipsa plăcuţei cu   | X |    |  |  |  |
|                   |               | datele tehnice         |   |    |  |  |  |
|                   |               | principale (pentru     |   |    |  |  |  |
|                   |               | vehicule din clasa a   |   |    |  |  |  |
|                   |               | III-a)                 |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Date ilizibile sau  | X |    |  |  |  |
|                   |               | neconforme cu cerinţele|   |    |  |  |  |
|                   |               | specificate            |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.18. Leviere   | Inspecţie     | a) Mecanism gripat sau |   | X  |  |X |  |
| pentru came cu    | vizuală       | cursă excesiv de mare  |   |    |  |  |  |
| reglaj automat    |               | datorită reglajului    |   |    |  |  |  |
|                   |               | incorect sau uzurii    |   |    |  |  |  |
|                   |               | excesive               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Reglaj defectuos    |   | X  |  |X |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Incorect instalat   |   | X  |  |X |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.19. Frână de  | Inspecţie     | a) Montaj incorect sau |   | X  |  |X |  |
| încetinire (în    | vizuală       | conexiuni nesigure     |   |    |  |  |  |
| măsura în care    |               |________________________|___|____|__|__|__|
| există sau este   |               | b) Funcţionare         |   | X  |  |X |  |
| cerută)           |               | defectuoasă            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Lipsă               |   | X  |  |X |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.20.           | Decuplarea    | Frâna remorcii nu      |   |    |X |  |X |
| Funcţionarea      | dispozitivului| acţionează automat la  |   |    |  |  |  |
| automată a        | de frânare    | deconectarea           |   |    |  |  |  |
| frânelor remorcii | dintre vehicul| dispozitivului de      |   |    |  |  |  |
|                   | şi remorcă    | cuplare.               |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.21. întregul  | Inspecţie     | a) Alte dispozitive ale|   | X  |  |X |  |
| sistem de frânare | vizuală şi    | sistemului (pompa      |   |    |  |  |  |
|                   | auditivă      | antigel, uscătorul de  |   |    |  |  |  |
|                   |               | aer etc.) deteriorate  |   |    |  |  |  |
|                   |               | la exterior sau        |   |    |  |  |  |
|                   |               | corodate excesiv astfel|   |    |  |  |  |
|                   |               | încât afectează        |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionalitatea       |   |    |  |  |  |
|                   |               | sistemului de frânare  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Pierderi excesive de|   | X  |  |X |  |
|                   |               | aer sau antigel        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) O componentă        |   | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigură sau montată   |   |    |  |  |  |
|                   |               | neadecvat              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Reparaţii           |   |    |X |  |X |
|                   |               | necorespunzătoare sau  |   |    |  |  |  |
|                   |               | modificarea unei       |   |    |  |  |  |
|                   |               | componente             |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.1.22. Conectori | Inspecţie     | a) Lipsă               |   | X  |  |X |  |
| tester            | vizuală       |________________________|___|____|__|__|__|
| diagnosticare     |               | b) Deterioraţi,        |   | X  |  |X |  |
| (unde aceştia     |               | neutilizabili          |   |    |  |  |  |
| există sau sunt   |               |________________________|___|____|__|__|__|
| obligatorii)      |               | c) Neetanşeităţi       | X |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.2. Frâna de serviciu, performanţă şi eficacitate                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1.2.1. Performanţă| încercare pe  | a) Forţă de frânare la |   | X  |  |X |  |
| (E)               | un stand de   | o roată mai mică decât |   |    |  |  |  |
|                   | testare a     | 70% din forţa de       |   |    |  |  |  |
|                   | forţelor de   | frânare maximă         |   |    |  |  |  |
|                   | frânare,      | înregistrată la        |   |    |  |  |  |
|                   | acţionare     | cealaltă roată de pe   |   |    |  |  |  |
|                   | progresivă a  | aceeaşi axă            |   |    |  |  |  |
|                   | frânei până la|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | efortul maxim | b) Frânare fără        |   |    |X |  |X |
|                   |               | variaţie graduală      |   |    |  |  |  |
|                   |               | (blocare)              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Timp de răspuns prea|   | X  |  |X |  |
|                   |               | mare la una dintre roţi|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Variaţie excesivă a |   | X  |  |X |  |
|                   |               | forţei de frânare în   |   |    |  |  |  |
|                   |               | timpul fiecărei rotiri |   |    |  |  |  |
|                   |               | complete a roţii       |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.2.2. Eficacitate| încercare pe  | Coeficient de frânare  |   |    |X |  |X |
| (E)               | un stand de   | mai mic de:            |   |    |  |  |  |
|                   | testare a     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | forţelor de   | - categoriile M1, M2 şi|   |    |  |X |  |
|                   | frânare,      | M3: 50%*1)             |   |    |  |  |  |
|                   | acţionare     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | progresivă a  | - categoriile N1: 45%  |   |    |  |X |  |
|                   | frânei până la|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | efortul maxim | - categoriile N2 şi N3:|   |    |  |X |  |
|                   | sau verificare| 43%*2)                 |   |    |  |  |  |
|                   | cu ajutorul   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | decelero-     | - categoriile 02, 03 şi|   |    |  |X |  |
|                   | metrului      | 04: 40%*3)             |   |    |  |  |  |
|                   | (conform      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | procedurii din| Deceleraţie mai mică   |   |    |  |X |  |
|                   | RNTR 1)       | decât valorile         |   |    |  |  |  |
|                   |               | echivalente ale        |   |    |  |  |  |
|                   |               | coeficienţilor de      |   |    |  |  |  |
|                   |               | frânare precizaţi      |   |    |  |  |  |
|                   |               | anterior               |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.3. Frâna de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat),     |
| performanţă şi eficacitate                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.3.1. Performanţă| Dacă sistemul | a) Forţă de frânare la |   | X  |  |X |  |
| (E)               | de frânare de | o roată mai mică decât |   |    |  |  |  |
|                   | securitate    | 70% din forţa de       |   |    |  |  |  |
|                   | este separat  | frânare înregistrată la|   |    |  |  |  |
|                   | de sistemul de| cealaltă roată de pe   |   |    |  |  |  |
|                   | frânare de    | aceeaşi axă            |   |    |  |  |  |
|                   | serviciu, se  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | utilizează    | b) Frânare fără        |   | X  |  |X |  |
|                   | metoda        | variaţie graduală      |   |    |  |  |  |
|                   | specificată la| (blocare)              |   |    |  |  |  |
|                   | pct. 1.2.1.   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Sistemul automat de |   | X  |  |X |  |
|                   |               | frânare pentru remorcă |   |    |  |  |  |
|                   |               | nu funcţionează.       |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.3.2. Eficacitate| Dacă sistemul | Pentru toate           |   |    |X |  |X |
| (E)               | de frânare de | categoriile de         |   |    |  |  |  |
|                   | securitate    | vehicule, un coeficient|   |    |  |  |  |
|                   | este separat  | de frânare mai mic de  |   |    |  |  |  |
|                   | de sistemul de| 50%*4) din coeficientul|   |    |  |  |  |
|                   | frânare de    | frânei de serviciu     |   |    |  |  |  |
|                   | serviciu, se  | indicat la pct. 1.2.2  |   |    |  |  |  |
|                   | va utiliza    | (sau deceleraţie, după |   |    |  |  |  |
|                   | metoda        | caz)                   |   |    |  |  |  |
|                   | specificată la|                        |   |    |  |  |  |
|                   | pct. 1.2.2.   |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.4. Frâna de staţionare, performanţă şi eficacitate                         |
|______________________________________________________________________________|
| 1.4.1. Performanţă| încercare pe  | Frâna nu funcţionează  |   |    |X |  |X |
| (E)               | un stand de   | pe una sau pe mai multe|   |    |  |  |  |
|                   | testare a     | roţi.                  |   |    |  |  |  |
|                   | forţelor de   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | frânare       |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.4.2. Eficacitate| încercare pe  | Pentru toate           |   |    |X |  |X |
| (E)               | un stand de   | categoriile de         |   |    |  |  |  |
|                   | testare a     | vehicule, un coeficient|   |    |  |  |  |
|                   | forţelor de   | de frânare mai mic de  |   |    |  |  |  |
|                   | frânare sau   | 16% sau, pentru        |   |    |  |  |  |
|                   | verificare cu | ansambluri de vehicule,|   |    |  |  |  |
|                   | ajutorul      | mai mic de 12%         |   |    |  |  |  |
|                   | decelero-     | (raportat la masa      |   |    |  |  |  |
|                   | metrului      | totală maximă          |   |    |  |  |  |
|                   | (conform      | autorizată a           |   |    |  |  |  |
|                   | procedurii din| ansamblului de         |   |    |  |  |  |
|                   | RNTR 1)       | vehicule)              |   |    |  |  |  |
|                   |               | Deceleraţie mai mică   |   |    |  |  |  |
|                   |               | decât valorile         |   |    |  |  |  |
|                   |               | echivalente ale        |   |    |  |  |  |
|                   |               | coeficienţilor de      |   |    |  |  |  |
|                   |               | frânare precizaţi      |   |    |  |  |  |
|                   |               | anterior               |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 1.5. Sistem antiblocare                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 1.5.1. Sistem     | Inspecţie     | Funcţionare defectuoasă| X | X  |  |X |  |
| antiblocare (ABS) | vizuală a     | a dispozitivului de    |   |    |  |  |  |
|                   | dispozitivului| avertizare sau acesta  |   |    |  |  |  |
|                   | de avertizare | indică o defecţiune a  |   |    |  |  |  |
|                   |               | sistemului             |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2. SISTEMUL DE DIRECŢIE                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1. Stare mecanică                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.1. Starea     | Inspecţie     | a) Uzură excesivă a    |   |    |X |  |X |
| casetei de        | vizuală a     | axului                 |   |    |  |  |  |
| direcţie          | casetei de    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | direcţie în   | b) Deplasare excesivă a|   | X  |X |  |X |
|                   | timpul rotirii| axului                 |   |    |  |  |  |
|                   | volanului     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Neetanşeităţi       | X |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.1.2. Fixarea    | Inspecţie     | a) Caseta de direcţie  |   |    |X |  |X |
| casetei de        | vizuală a     | nu este fixată corect. |   |    |  |  |  |
| direcţie + (E)    | fixării       |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | casetei de    | b) Lipsa şuruburilor de|   |    |X |  |X |
|                   | direcţie în   | fixare sau şuruburi    |   |    |  |  |  |
|                   | timp ce       | rupte                  |   |    |  |  |  |
|                   | volanul este  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | rotit stânga- | c) Casetă de direcţie  |   | X  |X |  |X |
|                   | dreapta       | deteriorată            |   |    |  |  |  |
|                   | (utilizând un |                        |   |    |  |  |  |
|                   | detector de   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | jocuri        |                        |   |    |  |  |  |
|                   | corespunzător,|                        |   |    |  |  |  |
|                   | după caz)     |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.1.3. Starea     | Inspecţie     | a) Mişcare relativă    |   |    |X |  |X |
| mecanismului de   | vizuală a     | între componentele care|   |    |  |  |  |
| direcţie + (E)    | componentelor | ar trebui să fie fixe  |   |    |  |  |  |
|                   | mecanismului  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | de direcţie în| b) Joc excesiv în      |   |    |X |  |X |
|                   | ceea ce       | articulaţii            |   |    |  |  |  |
|                   | priveşte      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | starea        | c) Fisuri sau deformări|   |    |X |  |X |
|                   | acestora în   | ale oricărei componente|   |    |  |  |  |
|                   | timp ce       |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | volanul este  | d) Absenţa             |   | X  |  |X |  |
|                   | rotit stânga- | dispozitivelor de      |   |    |  |  |  |
|                   | dreapta       | blocare                |   |    |  |  |  |
|                   | (utilizând un |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | detector de   | e) Aliniere defectuoasă|   | X  |  |X |  |
|                   | jocuri        | a componentelor (de    |   |    |  |  |  |
|                   | corespunzător,| exemplu, bara de       |   |    |  |  |  |
|                   | după caz)     | conexiune, bara de     |   |    |  |  |  |
|                   |               | comandă a direcţiei)   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Reparaţii           |   | X  |  |X |  |
|                   |               | inadecvate, modificări |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | g) Burduf de protecţie | X |    |  |  |  |
|                   |               | la praf lipsă sau      |   |    |  |  |  |
|                   |               | deteriorat             |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.1.4.            | Inspecţie     | a) Cursă incompletă a  |   | X  |  |X |  |
| Funcţionarea      | vizuală a     | mecanismului de        |   |    |  |  |  |
| mecanismului de   | modului de    | direcţie la acţionarea |   |    |  |  |  |
| direcţie          | funcţionare a | acestuia (lovirea de o |   |    |  |  |  |
|                   | mecanismului  | parte fixă a saşiului) |   |    |  |  |  |
|                   | în timp ce    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | volanul este  | b) Limitatoare casetă  |   | X  |  |X |  |
|                   | rotit cu      | direcţie nefuncţionale |   |    |  |  |  |
|                   | roţile pe sol |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | şi motorul în | c) Nealiniere sau      |   | X  |X |  |X |
|                   | funcţiune     | atingerea componentelor|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.1.5.            | Verificarea   | a) Neetanşeităţi uşoare| X | X  |  |X |  |
| Servodirecţie     | servodirecţiei| sau excesive           |   |    |  |  |  |
|                   | şi a nivelului|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | rezervorului  | b) Lichid insuficient  | X | X  |  |X |  |
|                   | hidraulic     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | (dacă este    | c) Mecanismul nu       |   | X  |  |X |  |
|                   | vizibil)      | funcţionează.          |   |    |  |  |  |
|                   | Cu roţile pe  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | sol şi cu     | d) Mecanism fisurat sau|   |    |X |  |X |
|                   | motorul       | nesigur                |   |    |  |  |  |
|                   | funcţionând,  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | se verifică   | e) Reparaţii sau       |   | X  |  |X |  |
|                   | dacă          | modificări neadecvate  |   |    |  |  |  |
|                   | servodirecţia |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţionează  | f) Cabluri/Furtunuri   |   | X  |  |X |  |
|                   | corect.       | deteriorate, corodate  |   |    |  |  |  |
|                   |               | excesiv                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.2. Volanul şi coloana de direcţie                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 2.2.1. Starea     | Cu roţile pe  | a) Mişcare relativă    |   | X  |  |X |  |
| volanului         | sol, se       | între volan şi coloana |   |    |  |  |  |
|                   | oscilează     | de direcţie care indică|   |    |  |  |  |
|                   | volanul       | un joc                 |   |    |  |  |  |
|                   | dintr-o parte |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | în alta,      | b) Absenţa             |   |    |X |  |X |
|                   | într-un plan  | dispozitivului de      |   |    |  |  |  |
|                   | perpendicular | reţinere (siguranţei)  |   |    |  |  |  |
|                   | pe coloana de | pe butucul volanului   |   |    |  |  |  |
|                   | direcţie, şi  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | se aplică de  | c) Fisurarea sau       |   |    |X |  |X |
|                   | jos în sus şi | slăbirea butucului,    |   |    |  |  |  |
|                   | de sus în jos | coroanei sau a spiţelor|   |    |  |  |  |
|                   | o forţă slabă | volanului              |   |    |  |  |  |
|                   | Se inspectează|                        |   |    |  |  |  |
|                   | vizual        |                        |   |    |  |  |  |
|                   | jocurile.     |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.2.2. Coloana de | Se împinge şi | a) Deplasare excesivă a|   | X  |  |X |  |
| direcţie          | se trage de   | centrului volanului în |   |    |  |  |  |
|                   | volan în linie| sus sau în jos         |   |    |  |  |  |
|                   | cu coloana, se|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | împinge de    | b) Deplasare excesivă a|   | X  |  |X |  |
|                   | volan în      | capului coloanei radial|   |    |  |  |  |
|                   | diferite      | faţă de axa coloanei   |   |    |  |  |  |
|                   | direcţii      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | perpendiculare| c) Cuplaj elastic      |   | X  |  |X |  |
|                   | pe coloana de | deteriorat sau cardanic|   |    |  |  |  |
|                   | direcţie. Se  | (joc anormal)          |   |    |  |  |  |
|                   | verifică      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | vizual jocul  | d) Fixare defectuoasă  |   | X  |  |X |  |
|                   | şi starea     |                        |   |    |  |  |  |
|                   | cuplajelor    |                        |   |    |  |  |  |
|                   | elastice sau a|                        |   |    |  |  |  |
|                   | altor         |                        |   |    |  |  |  |
|                   | articulaţii.  |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 2.2.3. Jocuri în  | Cu motorul în | Joc excesiv (de        |   | X  |  |X |  |
| mecanismul de     | funcţiune în  | exemplu, deplasarea    |   |    |  |  |  |
| direcţie          | cazul         | unui punct de pe       |   |    |  |  |  |
|                   | vehiculelor cu| coroana volanului care |   |    |  |  |  |
|                   | servodirecţie | depăşeşte o cincime din|   |    |  |  |  |
|                   | şi cu roţile  | diametrul volanului)   |   |    |  |  |  |
|                   | în poziţie    |                        |   |    |  |  |  |
|                   | dreaptă, se   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | roteşte uşor  |                        |   |    |  |  |  |
|                   | volanul       |                        |   |    |  |  |  |
|                   | stânga-       |                        |   |    |  |  |  |
|                   | dreapta, pe   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | cât posibil   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | fără a mişca  |                        |   |    |  |  |  |
|                   | roţile.       |                        |   |    |  |  |  |
|                   | Se verifică   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | vizual        |                        |   |    |  |  |  |
|                   | mişcarea      |                        |   |    |  |  |  |
|                   | liberă.       |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 3. VIZIBILITATE                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1. Câmp de      | Inspecţie     | Obstrucţionarea        |   | X  |  |X |  |
| vizibilitate      | vizuală de pe | câmpului de            |   |    |  |  |  |
|                   | scaunul       | vizibilitate al        |   |    |  |  |  |
|                   | şoferului     | şoferului care îi      |   |    |  |  |  |
|                   |               | afectează vederea în   |   |    |  |  |  |
|                   |               | faţă sau lateral       |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 3.2. Starea       | Inspecţie     | a) Parbriz sau alt geam| X | X  |  |X |  |
| geamurilor        | vizuală       | fisurat ori cu         |   |    |  |  |  |
|                   |               | transparenţă neconformă|   |    |  |  |  |
|                   |               | cu cerinţele specifice |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Parbriz sau alt geam| X | X  |  |X |  |
|                   |               | neconform cu cerinţele |   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Parbriz sau alt geam|   | X  |  |X |  |
|                   |               | în stare inacceptabilă |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 3.3. Oglinzi      | Inspecţie     | a) Oglindă lipsă sau   |xdr|xst |  |X |  |
| retrovizoare      | vizuală       | nefixată conform       |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) O oglindă care nu   |xdr|xst |  |X |  |
|                   |               | asigură vizibilitate   |   |    |  |  |  |
|                   |               | adecvată spre înapoi   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Oglindă deteriorată,|xdr|xst |  |X |  |
|                   |               | lipsă sau fixată       |   |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 3.4. Ştergătoare  | Inspecţie     | a) Ştergătoare care nu |xdr|xstg|  |X |  |
| de parbriz        | vizuală şi    | funcţionează           |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Lamela ştergătorului|xdr|xstg|  |X |  |
|                   |               | lipsă sau în mod       |   |    |  |  |  |
|                   |               | evident deteriorată    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 3.5. Spălătoare de| Inspecţie     | Spălătoare care nu     |xdr|xstg|  |X |  |
| parbriz           | vizuală şi    | funcţionează adecvat   |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 3.6. Sistem de    | Inspecţie     | Sistem care nu         | X |    |  |  |  |
| dezaburire        | vizuală şi    | funcţionează sau în mod|   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   | evident este deteriorat|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ               |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1. Faruri                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1.1. Stare şi   | Inspecţie     | a) Lipsă far sau       | X | X  |X |  |X |
| funcţionare       | vizuală şi    | dispersor              |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Sursă de lumină     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersoare         |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Fixare nesigură care|   | X  |  |X |  |
|                   |               | poate conduce la       |   |    |  |  |  |
|                   |               | căderea pe carosabil   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Fixare              |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.1.2. Verificare | Inspecţie     | a) Far reglat          | X | X  |  |X |  |
| reglaj + (E)      | vizuală şi    | necorespunzător        |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Sursă de lumină     |   |    |  |X |  |
|                   |               | montată incorect       |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.1.3. Comutator  | Inspecţie     | a) Numărul de faruri   |   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală şi    | aprinse simultan nu    |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   | este în conformitate cu|   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Funcţionarea        |   | X  |  |X |  |
|                   |               | dispozitivului de      |   |    |  |  |  |
|                   |               | comandă defectuoasă    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.1.4.            | Inspecţie     | a) Becul, culoarea     | X | X  |  |X |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | luminii emise, poziţia |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | nu sunt în conformitate|   |    |  |  |  |
| specifice         |               | cu cerinţele specifice.|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Acoperiri ale       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | dispersorului sau pe   |   |    |  |  |  |
|                   |               | sursa de lumină care   |   |    |  |  |  |
|                   |               | reduc intensitatea     |   |    |  |  |  |
|                   |               | luminii sau schimbă    |   |    |  |  |  |
|                   |               | culoarea luminii emise |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.1.5. Dispozitive| Inspecţie     | a) Dispozitivul nu     | X |    |  |X |  |
| de reglare a      | vizuală şi    | funcţionează.          |   |    |  |  |  |
| farurilor în      | funcţională   |________________________|___|____|__|__|__|
| funcţie de        |               | b) Dispozitivul manual | X |    |  |X |  |
| încărcare (atunci |               | nu poate fi acţionat de|   |    |  |  |  |
| când sunt         |               | pe scaunul şoferului.  |   |    |  |  |  |
| obligatorii)      |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.1.6. Ştergător  | Inspecţie     | Ştergătorul şi/sau     | X |    |  |X |  |
| de far + spălător | vizuală şi    | spălătorul nu          |   |    |  |  |  |
| (atunci când      | funcţională   | funcţionează.          |   |    |  |  |  |
| există)           |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.2. Lămpi de poziţie faţă şi spate, lămpi de gabarit                        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.2.1. Stare şi   | Inspecţie     | a) Lampă lipsă         |   | X  |  |X |  |
| funcţionare       | vizuală şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Sursă de lumină     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersor lipsă     | X |    |  |X |  |
|                   |               | sau/şi necorespunzător |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Lampă montată       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigur, cu pericol de |   |    |  |  |  |
|                   |               | cădere pe carosabil    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Lampă montată       | X |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.2.2.            | Inspecţie     | a) Becul şi culoarea   |   | X  |  |X |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | luminii emise nu sunt  |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | în conformitate cu     |   |    |  |  |  |
| specifice         |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Acoperiri ale       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | dispersorului sau pe   |   |    |  |  |  |
|                   |               | sursa de lumină care   |   |    |  |  |  |
|                   |               | reduc intensitatea     |   |    |  |  |  |
|                   |               | luminii sau schimbă    |   |    |  |  |  |
|                   |               | culoarea luminii emise |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) întrerupătorul nu   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | funcţionează conform   |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.3. Lămpi de stop                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 4.3.1. Stare şi   | Inspecţie     | a) Lipsă lampă         |   | X  |X |  |X |
| funcţionare       | vizuală şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Sursă de lumină     |   | X  |X |  |X |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersor lipsă,    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzător sau    |   |    |  |  |  |
|                   |               | decolorat              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Lampă montată       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigur, cu pericol de |   |    |  |  |  |
|                   |               | cădere pe carosabil    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Lampă montată       | X |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.3.2.            | Inspecţie     | a) Becul, culoarea     |   | X  |  |X |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | luminii emise sau      |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | poziţia nu este în     |   |    |  |  |  |
| specifice         |               | conformitate cu        |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Acoperiri ale       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | dispersorului sau pe   |   |    |  |  |  |
|                   |               | sursa de lumină care   |   |    |  |  |  |
|                   |               | reduc intensitatea     |   |    |  |  |  |
|                   |               | luminii sau schimbă    |   |    |  |  |  |
|                   |               | culoarea luminii emise |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) întrerupătorul nu   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | funcţionează conform   |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi lămpi de avarie                        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.4.1. Stare şi   | Inspecţie     | a) Lipsă lampă         | X | X  |  |X |  |
| funcţionare       | vizuală şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Sursă de lumină     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersor           |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzător        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Lampă montată       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.4.2.            | Inspecţie     | Culoarea luminii emise |   | X  |  |X |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | nu este în conformitate|   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | cu cerinţele specifice.|   |    |  |  |  |
| specifice         |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.4.3. Comutator  | Inspecţie     | întrerupătorul nu      |   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală şi    | funcţionează conform   |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.4.4. Frecvenţa  | Inspecţie     | Ritmul aprinderii      |   | X  |  |X |  |
| de aprindere      | vizuală şi    | intermitente nu este   |   |    |  |  |  |
| intermitentă      | funcţională   | conform cerinţelor     |   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice.             |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.5. Faruri de ceaţă faţă şi spate (în funcţie de dotarea vehiculului)       |
|______________________________________________________________________________|
| 4.5.1. Stare şi   | Inspecţie     | a) Lipsă lampă         |   | X  |  |X |  |
| funcţionare       | vizuală şi    |________________________|__
_|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Sursă de lumină     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersor           |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzător        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.5.2.            | Inspecţie     | a) Culoarea luminii    |   | X  |  |X |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | emise nu este în       |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | conformitate cu        |   |    |  |  |  |
| specifice         |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Sistemul nu         | X |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionează conform   |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.6. Lămpi de mers înapoi (în funcţie de dotarea vehiculului)                |
|______________________________________________________________________________|
| 4.6.1. Stare şi   | Inspecţie     | a) Lipsă lampă         | X |    |  |X |  |
| funcţionare       | vizuală şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Sursă de lumină     | X |    |  |X |  |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersor           | X |    |  |X |  |
|                   |               | necorespunzător        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Lampă montată       | X | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.6.2.            | Inspecţie     | a) Culoarea luminii    | X |    |  |X |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | emise nu este în       |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | conformitate cu        |   |    |  |  |  |
| specifice         |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Sistemul nu         | X |    |  |X |  |
|                   |               | funcţionează conform   |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.7. Lampă/Lămpi de iluminare a plăcii de înmatriculare spate                |
|______________________________________________________________________________|
| 4.7.1 Stare şi    | Inspecţie     | a) Lipsă lampă         | X |    |  |  |  |
| funcţionare       | vizuală şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Sursă de lumină     | X |    |  |  |  |
|                   |               | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dispersor           | X |    |  |  |  |
|                   |               | necorespunzător        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Lampă montată       | X | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.7.2.            | Inspecţie     | Sistemul nu            | X |    |  |  |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | funcţionează conform   |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
| specifice         |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.8. Catadioptri, dispozitive reflectorizante laterale şi plăci de           |
| identificare spate                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 4.8.1. Stare,     | Inspecţie     | a) Dispozitiv          | X |    |  |  |  |
| fixare            | vizuală       | reflectorizant lipsă,  |   |    |  |  |  |
|                   |               | defect sau deteriorat  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Dispozitiv          | X |    |  |  |  |
|                   |               | reflectorizant montat  |   |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Plăci de            |   | X  |  |X |  |
|                   |               | identificare montate   |   |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur, cu pericol de |   |    |  |  |  |
|                   |               | cădere pe carosabil    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.8.2.            | Inspecţie     | Amplasare sau tip      | X |    |  |  |  |
| Conformitatea cu  | vizuală       | neconformă/neconform cu|   |    |  |  |  |

| cerinţele         |               | cerinţele specifice    |   |    |  |  |  |
| specifice         |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.9. Martori luminoşi                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.9.1. Stare şi   | Inspecţie     | Nefuncţionali          | X |    |  |  |  |
| funcţionare       | vizuală şi    |                        |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.9.2.            | Inspecţie     | Neconformi cu cerinţele| X |    |  |  |  |
| Conformitatea cu  | vizuală şi    | specifice              |   |    |  |  |  |
| cerinţele         | funcţională   |                        |   |    |  |  |  |
| specifice         |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.10. Conexiuni   | Inspecţie     | a) Componente fixate   |   | X  |  |X |  |
| electrice dintre  | vizuală; dacă | nesigur                |   |    |  |  |  |
| autovehiculul     | este posibil, |________________________|___|____|__|__|__|
| trăgător şi       | se va examina | b) Izolaţie deteriorată|   | X  |  |X |  |
| remorcă sau       | continuitatea |________________________|___|____|__|__|__|
| semiremorcă       | dintre        | c) Conexiunile         |   | X  |  |X |  |
|                   | vehicule.     | electrice ale remorcii |   |    |  |  |  |
|                   |               | sau autovehiculului    |   |    |  |  |  |
|                   |               | trăgător nu            |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionează corect.   |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.11. Cablaj      | Inspecţie     | a) Cablaj securizat    | X | X  |  |X |  |
|                   | vizuală,      | neadecvat              |   |    |  |  |  |
|                   | inclusiv în   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | compartimentul| b) Izolaţie deteriorată|   | X  |  |X |  |
|                   | motor, dacă   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | este accesibil|                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.12. Lămpi       | Inspecţie     | a) Lampa nu este       | X |    |  |  |  |
| neobligatorii     | vizuală şi    | montată conform        |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Funcţionarea lămpii | X |    |  |  |  |
|                   |               | nu este conform        |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice.  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Lampă montată       | X |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur (pentru        |   |    |  |  |  |
|                   |               | exterior)              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 4.13. Baterie     | Inspecţie     | a) Nefixată            | X |    |  |  |  |
| (acumulator)      | vizuală       |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Scurgeri de lichid  | X |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) întrerupător defect |   | X  |  |X |  |
|                   |               | (dacă este prevăzut)   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Siguranţe defecte   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | (dacă sunt prevăzute)  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Neventilată         |   | X  |  |X |  |
|                   |               | corespunzător (dacă    |   |    |  |  |  |
|                   |               | este cazul)            |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5. PUNŢI, JANTE, ANVELOPE ŞI MECANISM DE SUSPENSIE                           |
|______________________________________________________________________________|
| 5.1. Punţi                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 5.1.1. Punţi + (E)| Inspecţie     | a) Punte ruptă sau     |   |    |X |  |X |
|                   | vizuală       | deformată              |   |    |  |  |  |
|                   | (utilizând un |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | detector de   | b) Fixare nesigură pe  |   | X  |  |X |  |
|                   | jocuri, dacă  | vehicul                |   |    |  |  |  |
|                   | este necesar) |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Reparaţii sau       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | modificări             |   |    |  |  |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.1.2. Fuzete +   | Inspecţie     | a) Fuzetă ruptă        |   |    |X |  |X |
| (E)               | vizuală       |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | (utilizând un | b) Uzură excesivă a    |   | X  |  |X |  |
|                   | detector de   | pivotului fuzetei      |   |    |  |  |  |
|                   | jocuri, dacă  | şi/sau a bucşelor      |   |    |  |  |  |
|                   | este necesar).|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | Se aplică o   | c) Mişcare excesivă    |   | X  |X |  |X |
|                   | forţă laterală| între fuzetă şi puntea |   |    |  |  |  |
|                   | sau verticală | rigidă                 |   |    |  |  |  |
|                   | pe fiecare    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | roată.        | d) Pivotul fuzetei     |   |    |X |  |X |
|                   |               | slăbit sau cu joc în   |   |    |  |  |  |
|                   |               | punte                  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.1.3. Rulmenţi   | Inspecţie     | a) Joc excesiv la un   |   | X  |  |X |  |
| roţi + (E)        | vizuală       | rulment                |   |    |  |  |  |
|                   | (utilizând un |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | detector de   | b) Rulment prea strâns,|   | X  |  |X |  |
|                   | jocuri, dacă  | blocat                 |   |    |  |  |  |
|                   | este necesar).|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | Se roteşte şi | c) Zgomot anormal      |   | X  |  |X |  |
|                   | se oscilează  | constatat la rotirea   |   |    |  |  |  |
|                   | roata sau se  | roţii                  |   |    |  |  |  |
|                   | aplică o forţă|                        |   |    |  |  |  |
|                   | laterală pe   |                        |   |    |  |  |  |
|                   | fiecare roată.|                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.2. Jante şi anvelope                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 5.2.1. Butucul    | Inspecţie     | Piuliţe sau şuruburi   |   | X  |X |  |X |
| roţii             | vizuală       | lipsă                  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.2.2. Jante      | Inspecţie     | a) Jantă fisurată sau  |   | X  |X |  |X |
|                   | vizuală pe    | defectă                |   |    |  |  |  |
|                   | ambele părţi  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | ale fiecărei  | b) Inelele elastice de |   | X  |  |X |  |
|                   | roţi          | reţinere a anvelopei   |   |    |  |  |  |
|                   |               | fixate incorect        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Jantă deformată     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | puternic               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Dimensiunile sau    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | tipul jantei nu sunt în|   |    |  |  |  |
|                   |               | conformitate cu        |   |    |  |  |  |
|                   |               | vehiculul omologat.    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.2.3. Anvelope   | Inspecţie     | a) Dimensiunea         |   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală a     | anvelopei, capacitatea |   |    |  |  |  |
|                   | întregii      | de încărcare sau       |   |    |  |  |  |
|                   | anvelope prin | indicele de viteză nu  |   |    |  |  |  |
|                   | deplasarea    | sunt conform cerinţelor|   |    |  |  |  |
|                   | vehiculului   | specifice.             |   |    |  |  |  |
|                   | înainte şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | înapoi sau    | b) Anvelope pe aceeaşi |   | X  |  |X |  |
|                   | prin          | punte sau la roţi      |   |    |  |  |  |
|                   | suspendarea şi| jumelate de dimensiuni |   |    |  |  |  |
|                   | rotirea roţii | diferite               |   |    |  |  |  |
|                   | pentru        |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | vehicule din  | c) Anvelope pe aceeaşi | X |    |  |  |  |
|                   | clasa II      | punte de construcţie   |   |    |  |  |  |
|                   |               | diferită               |   |    |  |  |  |
|                   |               | (radială/diagonală)    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Deteriorări         |   | X  |  |  |  |
|                   |               | importante             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Tăieturi importante |   | X  |X |  |X |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Adâncimea profilului|   | X  |  |X |  |
|                   |               | benzii de rulare       |   |    |  |  |  |
|                   |               | neconformă cu cerinţele|   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | g) Frecarea anvelopei  |   | X  |X |  |X |
|                   |               | de alte componente ale |   |    |  |  |  |
|                   |               | caroseriei/şasiului    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | h) Anvelope reşapate   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | neconforme cu cerinţele|   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.3. Mecanism de suspensie                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 5.3.1. Arcuri +   | Inspecţie     | a) Fixare              |   | X  |X |  |X |
| (E)               | vizuală       | necorespunzătoare a    |   |    |  |  |  |
|                   | (utilizând un | arcurilor pe şasiu sau |   |    |  |  |  |
|                   | detector de   | punte                  |   |    |  |  |  |
|                   | jocuri, dacă  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | este necesar) | b) Componentă a arcului|   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorată sau        |   |    |  |  |  |
|                   |               | fisurată               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Arc lipsă           |   | X  |  |X |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.3.2. Amortizoare| Inspecţie     | a) Fixare              |   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală       | necorespunzătoare a    |   |    |  |  |  |
|                   |               | amortizoarelor pe şasiu|   |    |  |  |  |
|                   |               | sau punte              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Amortizor neetanş   | X |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Amortizor lipsă     |   | X  |  |X |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.3.3. Bare de    | Inspecţie     | a) Fixare              |   | X  |  |X |  |
| torsiune, bare şi | vizuală       | necorespunzătoare a    |   |    |  |  |  |
| leviere ale       | (utilizând un | unei componente pe     |   |    |  |  |  |
| suspensiei + (E)  | detector de   | şasiu sau punte        |   |    |  |  |  |
|                   | jocuri, dacă  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | este necesar) | b) O componentă        |   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorată, fisurată  |   |    |  |  |  |
|                   |               | sau corodată excesiv   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Reparaţii sau       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | modificări             |   |    |  |  |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Lipsă bară          |   | X  |  |X |  |
|                   |               | stabilizatoare         |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.3.4.            | Inspecţie     | a) Lipsă bolţ şi/sau   |   |    |X |  |X |
| Articulaţiile     | vizuală       | bucşe de la            |   |    |  |  |  |
| suspensiei + (E)  | (utilizând un | articulaţiile          |   |    |  |  |  |
|                   | detector de   | suspensiei             |   |    |  |  |  |
|                   | jocuri, dacă  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | este necesar) | b) Uzură excesivă a    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | bolţului şi/sau a      |   |    |  |  |  |
|                   |               | bucşelor de la         |   |    |  |  |  |
|                   |               | articulaţiile          |   |    |  |  |  |
|                   |               | suspensiei             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Burduful de         | X |    |  |  |  |
|                   |               | protecţie pentru praf  |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă sau deteriorat   |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 5.3.5. Suspensie  | Inspecţie     | a) Sistem inoperabil,  |   | X  |X |  |X |
| pneumatică        | vizuală       | neetanşeităţi          |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) O componentă        |   | X  |  |X |  |
|                   |               | defectă, modificată sau|   |    |  |  |  |
|                   |               | deteriorată astfel     |   |    |  |  |  |
|                   |               | încât ar putea afecta  |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionarea sistemului|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6. SAŞIU ŞI ELEMENTE ALE SAŞIULUI                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. Saşiu sau cadru şi elemente ataşate                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1.1. Stare      | Inspecţie     | a) Fisurarea sau       |   | X  |X |  |X |
| generală          | vizuală       | deformarea oricărei    |   |    |  |  |  |
|                   |               | părţi sau oricărui     |   |    |  |  |  |
|                   |               | element de structură   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Instabilitatea      |   | X  |X |  |X |
|                   |               | plăcilor de rigidizare |   |    |  |  |  |
|                   |               | sau a elementelor de   |   |    |  |  |  |
|                   |               | fixare                 |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Coroziune excesivă  |   | X  |X |  |X |
|                   |               | care afectează         |   |    |  |  |  |
|                   |               | rigidizarea ansamblului|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.2. Conducte de| Inspecţie     | a) Sistem de evacuare  |   | X  |  |X |  |
| evacuare şi       | vizuală       | fixat necorespunzător  |   |    |  |  |  |
| amortizoare de    |               | sau neetanş            |   |    |  |  |  |
| zgomot (sistem de |               |________________________|___|____|__|__|__|
| evacuare gaze     |               | b) Infiltrări de gaze  |   |    |X |  |X |
| arse)             |               | arse în cabină sau în  |   |    |  |  |  |
|                   |               | compartimentul         |   |    |  |  |  |
|                   |               | pasagerilor            |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.3. Rezervor de| Inspecţie     | a) Rezervor sau        |   | X  |X |  |X |
| combustibil şi    | vizuală       | conducte fixate        |   |    |  |  |  |
| conducte          |               | neconform              |   |    |  |  |  |
| alimentare        |               |________________________|___|____|__|__|__|
| (inclusiv         |               | b) Scurgeri de         |   | X  |X |  |X |
| rezervorul de     |               | combustibil sau buşon  |   |    |  |  |  |
| combustibil pentru|               | lipsă ori ineficient,  |   |    |  |  |  |
| dispozitivul de   |               | neetanş                |   |    |  |  |  |
| încălzire şi      |               |________________________|___|____|__|__|__|
| conductele        |               | c) Conducte deteriorate|   | X  |  |X |  |
| aferente)         |               | sau uzate prin frecare |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Robinetul de        |   | X  |  |X |  |
|                   |               | închidere (dacă este   |   |    |  |  |  |
|                   |               | prevăzut) nu           |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionează corect.   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Risc de incendiu din|   |    |X |  |X |
|                   |               | cauza:                 |   |    |  |  |  |
|                   |               | - scurgerilor de       |   |    |  |  |  |
|                   |               | combustibil;           |   |    |  |  |  |
|                   |               | - protejării incorecte |   |    |  |  |  |
|                   |               | a rezervorului sau a   |   |    |  |  |  |
|                   |               | sistemului de evacuare;|   |    |  |  |  |
|                   |               | - stării               |   |    |  |  |  |
|                   |               | compartimentului motor |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Sistem GPL/GNC      |   | X  |X |  |X |
|                   |               | neconform cu cerinţele |   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.4. Bare de    | Inspecţie     | a) Fixări              |   | X  |  |X |  |
| protecţie,        | vizuală       | necorespunzătoare sau  |   |    |  |  |  |
| protecţie laterală|               | deteriorări care ar    |   |    |  |  |  |
| şi dispozitive de |               | putea cauza răniri     |   |    |  |  |  |
| protecţie         |               |________________________|___|____|__|__|__|
| antiîmpănare      |               | b) Dispozitiv în mod   | X | X  |  |  |  |
|                   |               | evident neconform cu   |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţele specifice    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.5. Suport     | Inspecţie     | a) Suport fisurat sau  |   | X  |  |X |  |
| pentru roata de   | vizuală       | fixat necorespunzător  |   |    |  |  |  |
| rezervă (dacă este|               |________________________|___|____|__|__|__|
| prevăzut)         |               | b) Roată de rezervă    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | fixată slab în suport  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Fixare defectuoasă a|   |    |X |  |X |
|                   |               | roţii de rezervă cu    |   |    |  |  |  |
|                   |               | pericol de cădere pe   |   |    |  |  |  |
|                   |               | carosabil              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.6. Mecanisme  | Inspecţie     | a) Componentă defectă, |   |    |X |  |X |
| de cuplare şi     | vizuală şi    | deteriorată sau        |   |    |  |  |  |
| echipament de     | funcţională   | fisurată               |   |    |  |  |  |
| remorcare + (E)   | atunci când   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | este posibil  | b) Uzură excesivă a    |   | X  |  |X |  |
|                   | (cu atenţie   | unei componente        |   |    |  |  |  |
|                   | mărită la     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | orice         | c) Element de cuplare  |   |    |X |  |X |
|                   | dispozitiv de | defect                 |   |    |  |  |  |
|                   | siguranţă     |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | montat şi/sau | d) Dispozitiv de       |   | X  |X |  |X |
|                   | la utilizarea | siguranţă care nu      |   |    |  |  |  |
|                   | calibrelor de | funcţionează corect sau|   |    |  |  |  |
|                   | măsurare)     | lipsă                  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Orice indicator care|   | X  |  |X |  |
|                   |               | nu funcţionează        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Reparaţii sau       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | modificări             |   |    |  |  |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.7. Transmisie | Inspecţie     | a) Şuruburi de         |   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală       | siguranţă, ştifturi    |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă sau slabe        |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Uzură excesivă a    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | lagărelor arborelui de |   |    |  |  |  |
|                   |               | transmisie             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Uzură excesivă a    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | articulaţiilor         |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Cuplaje elastice    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorate            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Arbore încovoiat sau|   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorat             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Carcasa lagărului   |   |    |X |  |X |
|                   |               | fisurată               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | g) Carcasa lagărului   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | nesigură               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | h) Apărătoarea de praf | X |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă sau deteriorată  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.1.8. Suporţi    | Inspecţie     | Suporţi deterioraţi,   |   | X  |  |X |  |
| motor             | vizuală       | lipsă sau fisuraţi     |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2. Cabină şi caroserie                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 6.2.1. Stare      | Inspecţie     | a) Panou, parte lipsă  |   |    |X |  |X |
|                   | vizuală       | sau deteriorată care ar|   |    |  |  |  |
|                   |               | putea produce răniri   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Parte lipsă sau     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorată din panou  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Montant nesigur     |   | X  |  |X |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Neetanşeităţi care  |   |    |X |  |X |
|                   |               | permit infiltrarea     |   |    |  |  |  |
|                   |               | gazelor de carter sau a|   |    |  |  |  |
|                   |               | gazelor de evacuare în |   |    |  |  |  |
|                   |               | habitaclu              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Reparaţii sau       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | modificări             |   |    |  |  |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.2. Montare    | Inspecţie     | a) Caroserie sau cabină|   | X  |X |  |X |
|                   | vizuală       | fixată necorespunzător |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Caroserie/Cabină    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | amplasată în mod       |   |    |  |  |  |
|                   |               | evident inegal pe şasiu|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Elemente de fixare a|   | X  |  |X |  |
|                   |               | caroseriei/cabinei pe  |   |    |  |  |  |
|                   |               | şasiu sau pe un element|   |    |  |  |  |
|                   |               | de structură lipsă ori |   |    |  |  |  |
|                   |               | nesigur                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Coroziune excesivă  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | în punctele de fixare a|   |    |  |  |  |
|                   |               | caroseriei             |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.3. Uşi şi     | Inspecţie     | a) Uşă care nu se      |   | X  |  |X |  |
| încuietori de uşi | vizuală       | deschide/închide corect|   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Uşă care se poate   |   |    |X |  |X |
|                   |               | deschide accidental sau|   |    |  |  |  |
|                   |               | uşă care nu poate sta  |   |    |  |  |  |
|                   |               | închisă                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Uşă, balamale,      |   | X  |  |  |  |
|                   |               | încuietori, montant    |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă                  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Uşă, balamale,      | X |    |  |  |  |
|                   |               | încuietori, montant    |   |    |  |  |  |
|                   |               | slabe sau deteriorate  |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.4. Podea      | Inspecţie     | Podea nesigură sau     |   | X  |X |  |X |
|                   | vizuală       | deteriorată, cu        |   |    |  |  |  |
|                   |               | coroziuni străpunse    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.5. Scaunul    | Inspecţie     | a) Scaun lipsă sau cu  |   | X  |X |  |X |
| şoferului         | vizuală       | structură deteriorată  |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Mecanism de reglare |   | X  |  |X |  |
|                   |               | care nu funcţionează   |   |    |  |  |  |
|                   |               | corect                 |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.6. Alte scaune| Inspecţie     | a) Scaune în stare     | X | X  |  |X |  |
|                   | vizuală       | proastă sau nesigure   |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Scaune care nu sunt |   | X  |  |X |  |
|                   |               | fixate conform         |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţelor specifice   |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.7. Comenzi    | Inspecţie     | Orice comandă necesară |   | X  |  |X |  |
| necesare          | vizuală şi    | utilizării în siguranţă|   |    |  |  |  |
| conducerii        | funcţională   | a vehiculului care nu  |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionează corect    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.8. Scări      | Inspecţie     | a) Treaptă sau grup de | X |    |  |  |  |
| pentru acces în   | vizuală       | trepte nesigure        |   |    |  |  |  |
| cabină            |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Treaptă sau grup de |   | X  |  |X |  |
|                   |               | trepte nesigure sau    |   |    |  |  |  |
|                   |               | într-o stare care ar   |   |    |  |  |  |
|                   |               | putea duce la rănirea  |   |    |  |  |  |
|                   |               | utilizatorilor         |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.9. Alte       | Inspecţie     | a) Fixare              |   | X  |  |X |  |
| echipamente şi    | vizuală       | necorespunzătoare a    |   |    |  |  |  |
| accesorii         |               | echipamentului sau     |   |    |  |  |  |
| interioare şi     |               | accesoriului, după caz |   |    |  |  |  |
| exterioare        |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Echipament sau      | X | X  |  |X |  |
|                   |               | accesoriu neconform cu |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţele specifice,   |   |    |  |  |  |
|                   |               | după caz               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Scurgeri în cazul   | X |    |  |  |  |
|                   |               | unui echipament        |   |    |  |  |  |
|                   |               | hidraulic              |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Scurgeri excesive în|   | X  |  |X |  |
|                   |               | cazul unui echipament  |   |    |  |  |  |
|                   |               | hidraulic              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 6.2.10. Apărători | Inspecţie     | a) Lipsă, fixate       | X | X  |  |X |  |
| de noroi (aripi), | vizuală       | necorespunzător sau    |   |    |  |  |  |
| dispozitive       |               | corodate excesiv       |   |    |  |  |  |
| antiîmproşcare    |               |________________________|___|____|__|__|__|
| (dacă au fost     |               | b) Spaţiu insuficient  |   | X  |  |X |  |
| prevăzute de      |               | pentru roată           |   |    |  |  |  |
| constructor)      |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Nu sunt în          |   | X  |  |X |  |
|                   |               | conformitate cu        |   |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţele specifice    |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7. ALTE ECHIPAMENTE                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1. Centuri de siguranţă/catarame                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1.1. Siguranţa  | Inspecţie     | Puncte de ancoraj cu   |   | X  |  |X |  |
| montării          | vizuală       | deteriorări importante |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.1.2. Stare      | Inspecţie     | a) Centuri de siguranţă|   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală şi    | obligatorii lipsă sau  |   |    |  |  |  |
|                   | funcţională   | nefixate               |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Centură de siguranţă|   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorată            |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Centură de siguranţă|   | X  |  |X |  |
|                   |               | neconformă             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Catarama centurii   |   | X  |  |X |  |
|                   |               | deteriorată sau nu     |   |    |  |  |  |
|                   |               | funcţionează corect    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Retractor defect sau|   | X  |  |X |  |
|                   |               | care nu funcţionează   |   |    |  |  |  |
|                   |               | corect                 |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Verificare martor   | X |    |  |  |  |
|                   |               | centură siguranţă      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.2. Martor airbag| Inspecţie     | Funcţionare defectuoasă| X |    |  |  |  |
| (dacă este        | vizuală       | martor airbag          |   |    |  |  |  |
| prevăzut)         |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.3. Stingător de | Inspecţie     | a) Lipsă               |   | X  |  |X |  |
| incendiu          | vizuală       |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Nu este conform cu  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.4. Triunghi de  | Inspecţie     | a) Lipseşte sau este   | X |    |  |  |  |
| presemnalizare    | vizuală       | incomplet.             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Nu este conform cu  | X |    |  |  |  |
|                   |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.5. Trusă de prim| Inspecţie     | Lipseşte, este         | X |    |  |  |  |
| ajutor            | vizuală       | incompletă sau nu este |   |    |  |  |  |
|                   |               | conformă cu cerinţele  |   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice.             |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.6. Cale de      | Inspecţie     | Lipsesc sau nu sunt în | X | X  |  |X |  |
| blocare a roţilor | vizuală       | bună stare.            |   |    |  |  |  |
| (dacă sunt        |               |                        |   |    |  |  |  |
| obligatorii)      |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.7. Avertizor    | Inspecţie     | a) Nu funcţionează.    |   | X  |  |X |  |
| sonor             | vizuală şi    |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţională   | b) Comandă nesigură    | X |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Nu este conform cu  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | cerinţele specifice.   |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.8. Vitezometru  | Inspecţie     | a) Nu este fixat       |   | X  |  |X |  |
|                   | vizuală       | conform cerinţelor     |   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice.             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Nu funcţionează.    |   | X  |  |X |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Nu poate fi         | X |    |  |  |  |
|                   |               | iluminat.              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.9. Tahograf     | Inspecţie     | a) Autovehiculul nu    |   | X  |  |X |  |
| (dacă este        | vizuală       | este dotat cu tahograf |   |    |  |  |  |
| obligatoriu)      |               | conform cerinţelor     |   |    |  |  |  |
|                   |               | specifice.             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Tahograf neomologat |   | X  |  |X |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Dimensiune anvelope |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Placa de montare    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | lipsă, ilizibilă sau cu|   |    |  |  |  |
|                   |               | termen de valabilitate |   |    |  |  |  |
|                   |               | expirat                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Sigilii sau alte    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | elemente de protecţie  |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă sau violate      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Falsificare sau     |   | X  |  |X |  |
|                   |               | manipulare evidentă    |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | g) Funcţionare         |   | X  |  |X |  |
|                   |               | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 7.10. Limitator de| Inspecţie     | a) Autovehiculul nu    |   | X  |  |X |  |
| viteză (dacă este | vizuală şi    | este dotat cu limitator|   |    |  |  |  |
| obligatoriu) + (E)| funcţională   | de viteză, conform     |   |    |  |  |  |
|                   | (dacă         | cerinţelor specifice   |   |    |  |  |  |
|                   | echipamentul  |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | este          | b) Funcţionare         |   | X  |  |X |  |
|                   | disponibil)   | necorespunzătoare      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Limitator de viteză |   | X  |  |X |  |
|                   |               | neomologat             |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | d) Placa de montare    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | lipsă, ilizibilă sau cu|   |    |  |  |  |
|                   |               | termen de valabilitate |   |    |  |  |  |
|                   |               | expirat                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | e) Sigilii sau alte    |   | X  |  |X |  |
|                   |               | elemente de protecţie  |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă sau violate      |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | f) Viteza reglată este |   | X  |  |X |  |
|                   |               | prea mare (dacă se     |   |    |  |  |  |
|                   |               | poate verifica)        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8. ZGOMOTUL                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 8.1. Sistem de    | Inspecţie     | a) Nivel de zgomot     |   | X  |  |X |  |
| reducere a        | vizuală şi    | excesiv                |   |    |  |  |  |
| zgomotului        | auditivă      |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Orice parte a       |   | X  |  |X |  |
|                   |               | sistemului de reducere |   |    |  |  |  |
|                   |               | a zgomotului slabă,    |   |    |  |  |  |
|                   |               | lipsă, deteriorată,    |   |    |  |  |  |
|                   |               | fixată incorect sau    |   |    |  |  |  |
|                   |               | modificată în mod      |   |    |  |  |  |
|                   |               | evident astfel încât ar|   |    |  |  |  |
|                   |               | putea afecta în mod    |   |    |  |  |  |
|                   |               | semnificativ nivelul de|   |    |  |  |  |
|                   |               | zgomot                 |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | c) Orice parte a       |   |    |X |  |X |
|                   |               | sistemului de reducere |   |    |  |  |  |
|                   |               | a zgomotului nefixată  |   |    |  |  |  |
|                   |               | corespunzător, cu      |   |    |  |  |  |
|                   |               | posibilitate de cădere |   |    |  |  |  |
|                   |               | pe carosabil           |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.2. Emisii poluante                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 8.2.1. Emisii ale |               |                        |   |    |  |  |  |
| motoarelor cu     |               |                        |   |    |  |  |  |
| aprindere prin    |               |                        |   |    |  |  |  |
| scânteie          |               |                        |   |    |  |  |  |
| (benzină/GPL)     |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.2.1.1.          | Inspecţie     | a) Echipament de       | X | X  |  |X |  |
| Echipament de     | vizuală       | control al emisiilor   |   |    |  |  |  |
| control al        |               | montat de constructor  |   |    |  |  |  |
| emisiilor poluante|               | lipsă sau defect în mod|   |    |  |  |  |
|                   |               | evident                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Neetanşeităţi care  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | ar putea afecta        |   |    |  |  |  |
|                   |               | semnificativ măsurarea |   |    |  |  |  |
|                   |               | emisiilor              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.2.1.2. Emisii   | Pentru        | a) Emisiile de CO_cor  |   | X  |  |X |  |
| poluante + (E)    | vehiculele    | depăşesc:              |   |    |  |  |  |
|                   | supuse        | 1. pentru              |   |    |  |  |  |
|                   | cerinţelor    | autovehiculele fără    |   |    |  |  |  |
|                   | privind       | sistem de reglare      |   |    |  |  |  |
|                   | controlul     | perfecţionat al        |   |    |  |  |  |
|                   | emisiilor,    | emisiilor, la turaţia  |   |    |  |  |  |
|                   | măsurarea se  | de mers în gol încet:  |   |    |  |  |  |
|                   | face utilizând| - 4,5%; sau            |   |    |  |  |  |
|                   | un analizor de| - 3,5%,                |   |    |  |  |  |
|                   | gaze, conform | în funcţie de anul     |   |    |  |  |  |
|                   | cerinţelor    | fabricaţiei;           |   |    |  |  |  |
|                   | specifice.    | 2. pentru              |   |    |  |  |  |
|                   | Pentru        | autovehiculele cu      |   |    |  |  |  |
|                   | vehiculele    | sistem de reglare      |   |    |  |  |  |
|                   | echipate cu un| perfecţionat al        |   |    |  |  |  |
|                   | sistem de     | emisiilor:             |   |    |  |  |  |
|                   | diagnoză la   | - la turaţia de mers în|   |    |  |  |  |
|                   | bord,         | gol încet: 0,5%;       |   |    |  |  |  |
|                   | funcţionarea  | - la turaţia de mers în|   |    |  |  |  |
|                   | corectă a     | gol accelerat: 0,3%    |   |    |  |  |  |
|                   | sistemului de | pentru autovehicule    |   |    |  |  |  |
|                   | control al    | EURO 2;                |   |    |  |  |  |
|                   | emisiilor     | sau                    |   |    |  |  |  |
|                   | poate fi      | - la turaţia de mers în|   |    |  |  |  |
|                   | verificată    | gol: 0,3%;             |   |    |  |  |  |
|                   | prin citirea  | - la turaţia de mers în|   |    |  |  |  |
|                   | corespunză-   | gol accelerat: 0,2%    |   |    |  |  |  |
|                   | toare a       | pentru autovehicule M1,|   |    |  |  |  |
|                   | dispozitivului| M2 şi N1, EURO 3 sau   |   |    |  |  |  |
|                   | OBD şi a      | EURO 4.                |   |    |  |  |  |
|                   | verificării   |________________________|___|____|__|__|__|
|                   | funcţionării  | b) Coeficientul lambda |   |    |  |  |  |
|                   | corecte a     | (lambda) în afara      |   |    |  |  |  |
|                   | sistemului OBD| domeniului 1 +/- 0,03  |   |    |  |  |  |
|                   | în locul      | sau în conformitate cu |   |    |  |  |  |
|                   | măsurării unor| specificaţia           |   |    |  |  |  |
|                   | emisii, în    | constructorului (la    |   |    |  |  |  |
|                   | conformitate  | turaţia de mers în gol |   |    |  |  |  |
|                   | cu cerinţele  | accelerat pentru       |   |    |  |  |  |
|                   | specifice.    | autovehiculele cu      |   |    |  |  |  |
|                   | La motoarele  | sistem de reglare      |   |    |  |  |  |
|                   | cu alimentare | perfecţionat al        |   |    |  |  |  |
|                   | duală benzină/| emisiilor)             |   |    |  |  |  |
|                   | GPL, controlul|________________________|___|____|__|__|__|
|                   | va fi efectuat| c) OBD indică un defect|   |    |  |  |  |
|                   | pentru ambele | de funcţionare.        |   |    |  |  |  |
|                   | moduri de     |                        |   |    |  |  |  |
|                   | funcţionare.  |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.2.2. Emisii ale |               |                        |   |    |  |  |  |
| motoarelor cu     |               |                        |   |    |  |  |  |
| aprindere prin    |               |                        |   |    |  |  |  |
| comprimare        |               |                        |   |    |  |  |  |
| (motorină)        |               |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.2.2.1.          | Inspecţie     | a) Echipament de       | X | X  |  |X |  |
| Echipament de     | vizuală       | control al emisiilor   |   |    |  |  |  |
| control al        |               | montat de constructor  |   |    |  |  |  |
| emisiilor poluante|               | lipsă sau defect în mod|   |    |  |  |  |
|                   |               | evident                |   |    |  |  |  |
|                   |               |________________________|___|____|__|__|__|
|                   |               | b) Neetanşeităţi care  |   | X  |  |X |  |
|                   |               | ar putea afecta        |   |    |  |  |  |
|                   |               | semnificativ măsurarea |   |    |  |  |  |
|                   |               | emisiilor              |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.2.2.2.          | Măsurare în   | Indice de opacitate mai|   | X  |  |X |  |
| Opacitate + (E)   | accelerare    | mare de:               |   |    |  |  |  |
|                   | liberă        | - pentru motoarele cu  |   |    |  |  |  |
|                   | utilizând un  | aspiraţie naturală:    |   |    |  |  |  |
|                   | opacimetru, în| 2,5 m^-1;              |   |    |  |  |  |
|                   | conformitate  | - pentru motoarele     |   |    |  |  |  |
|                   | cu cerinţele  | supraalimentate:       |   |    |  |  |  |
|                   | specifice.    | 3,0 m^-1;              |   |    |  |  |  |
|                   | Pentru        | sau:                   |   |    |  |  |  |
|                   | autovehiculele| - 1,5 m^-1 pentru      |   |    |  |  |  |
|                   | înmatriculate | autovehiculele N1      |   |    |  |  |  |
|                   | în alte state | echipate cu motoare    |   |    |  |  |  |
|                   | cu an de      | EURO 4 şi pentru       |   |    |  |  |  |
|                   | fabricaţie mai| autovehiculele M2, M3, |   |    |  |  |  |
|                   | mic de 1980 nu| N2 şi N3 echipate cu   |   |    |  |  |  |
|                   | se va efectua | motoare EURO 4, EURO 5 |   |    |  |  |  |
|                   | măsurarea     | sau EEV.               |   |    |  |  |  |
|                   | indicelui de  |                        |   |    |  |  |  |
|                   | opacitate.    |                        |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.3. Alte aspecte referitoare la mediu                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 8.3.1. Emisii     | Examinare     | Fum în exces care ar   |   | X  |  |X |  |
| vizibile de fum   | vizuală       | putea împiedica        |   |    |  |  |  |
|                   |               | vizibilitatea          |   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|
| 8.3.2. Scurgeri de| Examinare     | Orice scurgere în exces|   | X  |  |  |X |
| lichide           | vizuală       | de lichid care ar putea|   |    |  |  |  |
|                   |               | dăuna mediului sau ar  |   |    |  |  |  |
|                   |               | putea constitui un risc|   |    |  |  |  |
|                   |               | pentru siguranţa altor |   |    |  |  |  |
|                   |               | utilizatori ai drumului|   |    |  |  |  |
|___________________|_______________|________________________|___|____|__|__|__|

    E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat

------------
    *1) 48% pentru vehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau care sunt fabricate înainte de 1 octombrie 1991.
    *2) 45% pentru vehiculele înmatriculate după 1988.
    *3) 43% pentru semiremorci şi remorci cu proţap înmatriculate după 1988.
    *4) 22% pentru vehicule N_1, N_2 şi N_3.

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 36 la norme)

                      RAPORT DE CONTROL TEHNIC îN TRAFIC
          Roadside technical inspection report Directive 2000/30/EC

 ______________________________________________________________________________
| Dată/Oră efectuare CTT: |          |         | Stat/Nr. înmatriculare: |     |
|_________________________|__________|_________|_________________________|_____|
| Loc efectuare CTT:      |                    | Serie certificat înmatriculare|
|_________________________|____________________| sau dovadă reţinere:          |
| Tip drum: A             | DN |   | DJ/DC |   |                               |
|_________________________|____|___|_______|___|_______________________________|
| Vehicul nou             | ITP expirată   |   | CIV      |                    |
|_________________________|________________|___|__________|____________________|
| ITP falsă               | Lipsă acte     |   | Categorie omologare*1):|      |
|_________________________|________________|___|________________________|______|
| Dată expirare ITP:                       |   | Categorie utilizare*1):|      |
|__________________________________________|___|________________________|______|
| Staţie/Reprezentanţă la care s-a efectuat|   | Marcă şi tip:          |      |
| ITP:                                     |   |                        |      |
|__________________________________________|___|________________________|______|
| Nr. înregistrare ITP:        |               | Serie caroserie/şasiu: |      |
|______________________________|_______________|________________________|______|
| Nr. ştampilă ITP:            |               | An         |  | Kilometraj:|  |
|                              |               | fabricaţie:|  |            |  |
|______________________________|_______________|____________|__|____________|__|
| Serie folie securizare:      |               |           Tip motor           |
|______________________________|_______________|_______________________________|
| Termen valabilitate ITP                      | mas|  | mas|  | mac|  | mac|  |
|                                              |    |  | K  |  | N  |  | T  |  |
|______________________________________________|____|__|____|__|____|__|____|__|
| 6 luni         | 1 an        | 2 ani         | Tip     | Analogic  | Digital |
|                |             |               | tahograf|           |         |
|________________|_____________|_______________|_________|___________|_________|
| Aplicare ecuson ITP          | DA |  | NU |  | Tip vehicul ADR*2)  |         |
|______________________________|____|__|____|__|_____________________|_________|
| ITPI valabil   | NA    |     | DA |  | NU |  | EX/II|   | EX/III|  |         |
|________________|_______|_____|____|__|____|__|______|___|_______|__|_________|
| Conducător auto              |               | FL   | OX| AT    |  |         |
| (naţionalitatea):            |               |      |   |       |  |         |
|______________________________|_______________|______|___|_______|__|_________|
| Operator de transport                        |      |   |       |  |         |
| (nume şi stat de înregistrare):              |      |   |       |  |         |
|______________________________________________|______|___|_______|__|_________|
| Valoare măsurată emisii:     | ....% CO| n >/= 2.000|..%|lambda |k ..... m^-1|
|                              |         | rot./min.: |CO |.......|            |
|______________________________|_________|____________|___|_______|____________|
| Puncte de control                             |Controlate|Conforme|Neconforme|
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 0) identificare                               |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 1a) sistem de frânare şi elemente ale         |          |        |          |
| sistemului de frânare                         |          |        |          |
| (inclusiv eficacitate)*3)                     |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 1b) sistem de frânare şi elemente ale         |          |        |          |
| sistemului de frânare (fără eficacitate)      |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 2) sistem de direcţie                         |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 3) vizibilitate                               |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 4) instalaţie electrică de iluminare,         |          |        |          |
| semnalizare şi auxiliară                      |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 5) punţi, jante, anvelope, suspensie          |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|

| 6) şasiu şi elemente ale şasiului             |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 7) alte echipamente, inclusiv tahograf*3) şi  |          |        |          |
| limitator de viteză*3)                        |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| 8) zgomot, emisii poluante*3), scurgeri de    |          |        |          |
| carburant şi/sau ulei                         |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| Verificări suplimentare la vehicule agreate   |          |        |          |
| pentru transport de mărfuri periculoase       |          |        |          |
|_______________________________________________|__________|________|__________|
| Detalierea neconformităţilor constatate                                      |
|______________________________________________________________________________|
|                             |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
|                             |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
|                             |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
|                             |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
|                             | Rezultatele | Amendă contravenţională    |DA/NU|
|_____________________________| controlului |____________________________|_____|
|                             |             | Reţinerea certificatului de|DA/NU|
|                             |             | înmatriculare              |     |
|_____________________________|             |____________________________|_____|
|                             |             | Reţinerea plăcuţelor cu    |DA/NU|
|                             |             | numărul de înmatriculare şi|     |
|                             |             | a certificatului de        |     |
|                             |             | înmatriculare              |     |
|_____________________________|             |____________________________|_____|
|                             |             | Suspendarea dreptului de   |DA/NU|
|                             |             | utilizare a vehiculului    |     |
|_____________________________|_____________|____________________________|_____|
| Inspector de trafic al ARR                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Semnătură inspector de trafic al ARR                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Luat la cunoştinţă conducător autovehicul (semnătură):                       |
|______________________________________________________________________________|


    NOTĂ:
    Elementele menţionate cu caractere italice se completează numai pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate în România.

    *1) în conformitate cu prevederile Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    *2) în conformitate cu prevederile Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) în conformitate cu verificările prevăzute în anexa nr. 3 la Reglementările privind control tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007.

    ANEXA 5
    (Anexa nr. 37 la norme)

    ROMâNIA
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    Agenţia A.R.R. ..............................

                                PROCES-VERBAL
de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare

                        Seria ....... nr. ..............

    în ziua ............. luna ................... anul ....................., locul ......................., localitatea .................................., judeţul (sectorul) .......................
    Subsemnatul, ............................................, în calitate de ............................ la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. - Agenţia ............................., legitimaţia de control nr. ..................., în temeiul art. .......... din .............................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ..........................., drept care am procedat la reţinerea următoarelor:
       _      _
    - |_| DA/|_| NU Certificatul de înmatriculare nr. ........................ al vehiculului (marca) ............................ nr. .....................; sau Dovada seria ....... nr. .............. din data de ....................., deţinător ....................................................................
    Certificatul de înmatriculare nu a fost reţinut deoarece .................
.............................................................................;
    - Plăcuţele cu numărul de înmatriculare ................................., deoarece vehiculul prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, respectiv ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria ........... nr. ............................. din data de: ziua ..... luna ................ anul ..... .
    Starea plăcuţelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:
    - plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate
.............................................................................;
    - certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat
............................................................................ .
    Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii de remediere a defecţiunilor constatate la Agenţia A.R.R. ..............., cu sediul în ............................... .
    împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducerea autovehiculului ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare au fost reţinute constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Semnătura inspectorului de trafic .............................

    Semnătura de primire
    a unui exemplar din prezentul proces-verbal ...................

    Data ....................

                              ---------------