închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTĂRÂRE Nr. 890 din 11 decembrie 1998 de modificare şi completare a Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor ĂŽn acest sector


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din 13 ianuarie 1999

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 772/1966, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Pe drumurile care nu sunt deschise circulaţiei publice se aplică, dacă este cazul, reguli stabilite de administratorul acelor drumuri. La intrarea pe aceste drumuri cel care le administrează va instala, în loc vizibil, un panou cu inscripţia <<Drum interzis circulaţiei publice>>."
    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Instituţiile şi cadrele medicale abilitate, care constată, cu orice prilej, că o persoană posesoare de permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul ori suferă de o afecţiune medicală incompatibilă cu calitatea de conducător auto, sunt obligate să comunice despre aceasta de îndată serviciului poliţiei rutiere în a cărui rază teritorială cel în cauză îşi are domiciliul sau reşedinţa."
    3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Sunt interzise închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte pe partea carosabilă a drumurilor publice şi a trotuarelor, fără acordul prealabil al organelor de poliţie. Executanţii de lucrări în partea carosabilă a drumurilor publice au obligaţia ca, la terminarea lucrărilor, să aducă porţiunea de drum respectivă la starea tehnică iniţială, stare verificată şi atestată de administratorul drumului şi de organul de poliţie care a avizat executarea lucrărilor.
    Lucrările care se execută în zona drumului public, precum şi obstacolele producătoare de restricţii pentru circulaţie trebuie să fie semnalizate conform instrucţiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne şi Ministerul Transporturilor.
    în caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrărilor, răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz.
    La sesizarea organelor de poliţie, administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de remediere sau de înlăturare imediată a cauzelor generatoare de evenimente rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a drumului."
    4. La articolul 5, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "La trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, organele căilor ferate, împreună cu administratorii drumurilor publice, precum şi cu deţinătorii terenurilor învecinate vor lua măsuri pentru înlăturarea obstacolelor ce împiedică vizibilitatea căii ferate, potrivit standardelor în vigoare, de la locul unde conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să oprească potrivit prezentului regulament."
    5. La articolul 12, litera b) alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Pietonii nu trebuie să se angajeze în traversarea părţii carosabile decât după ce s-au asigurat că acest lucru se poate face în siguranţă. Pietonul surprins în timpul traversării de semnalul de culoare roşie va continua deplasarea numai după ce s-a asigurat că o poate face fără pericol, iar dacă drumul este prevăzut cu refugiu sau cu spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, va aştepta pe acesta apariţia semnalului de culoare verde."
    6. La articolul 12, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    "Când semnalul de culoare galbenă funcţionează singur intermitent, conducătorii de vehicule care se apropie de acest semnal trebuie să reducă viteza şi să respecte semnalizarea şi regulile de circulaţie aplicabile pentru acea zonă."
    7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Autovehiculele prevăzute la art. 87 alin. 2 lit. a) şi b), când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă, pot circula prin intersecţii, chiar dacă semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau dacă indicatoarele existente obligă la acordarea priorităţii ori interzic accesul.
    Conducătorii autovehiculelor prevăzute la alineatul precedent sunt obligaţi să folosească din timp mijloacele de avertizare sonore şi luminoase."
    8. La articolul 15, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Când semnalul de oprire se adresează unui anume conducător de vehicul, acesta este obligat să oprească pe partea dreaptă a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacă este posibil, în afara părţii carosabile. Aceeaşi obligaţie revine şi conducătorului de vehicul care se apropie din sens opus sau care este ajuns din urmă de un autovehicul al poliţiei care are în funcţiune dispozitivul special cu lumini de culoare albastră şi roşie, şi este somat prin sistemul acustic."
    9. La articolul 15, după alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:
    "Coloanele oficiale vor fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere, conform instrucţiunilor emise de Ministerul de Interne. Coloanele oficiale, precum şi cele cu specific militar ale Ministerului Apărării Naţionale vor fi însoţite de echipaje de control al circulaţiei aparţinând acestui minister. Transporturile agabaritice pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei sau de controlul circulaţiei din Ministerul Apărării Naţionale pentru cele organizate de acest minister după obţinerea, în prealabil, a avizelor eliberate de administratorul drumului public."
    10. La articolul 18, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Se exceptează de la prevederile alineatului precedent autovehiculele prevăzute la art. 87 alin. 2 lit. a) şi b), când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă, precum şi cele care se află în una dintre situaţiile stipulate la art. 67."
    11. La articolul 25, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Marcajul discontinuu are caracter orientativ, putându-se trece peste el numai atunci când conducătorul de vehicul schimbă banda de circulaţie, direcţia de mers ori când s-a angajat în depăşire. Aceste manevre se vor executa numai după ce conducătorul de vehicul a semnalizat şi s-a asigurat că nu periclitează siguranţa celorlalţi participanţi la trafic care îl urmează sau îl preced. Aceleaşi obligaţii revin conducătorului şi atunci când pe drumul public nu sunt aplicate marcaje."
    12. La articolul 26 se introduc alineatele 4 şi 5, cu următorul cuprins:
    "Pe autostrăzi sunt interzise circulaţia autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, cu excepţia celor autorizate de autoritatea competentă, a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h, precum şi învăţarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de şasiuri şi de vehicule cu motor, manifestaţiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele, competiţiile sportive de orice fel şi cortegiile.
    Pe autostradă conducătorului auto îi este interzis:
    a) să circule sau să staţioneze pe banda de urgenţă;
    b) să efectueze manevra de întoarcere sau de mers înapoi ori să pătrundă în zona mediană, inclusiv pe racordările dintre cele două părţi carosabile;
    c) să remorcheze un autovehicul rămas în pană dincolo de cea mai apropiată ieşire de pe autostradă ori să intre pe autostradă cu un autovehicul remorcat."
    13. La articolul 27, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "La intersecţiile fără marcaje conducătorii vehiculelor ocupă în mers, la o distanţă de cel puţin 50 m de intersecţie, următoarele poziţii:
    a) cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta, banda din dreapta;
    b) cei care vor să schimbe direcţia de mers spre stânga, banda din stânga;
    c) cei care vor să meargă înainte, oricare dintre benzi."
    14. La articolul 31, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Vehiculele se depăşesc numai pe partea stângă, cu excepţia celor ai căror conducători au semnalizat şi s-au încadrat corespunzător, din timp, în intenţia de a schimba direcţia de mers la stânga, precum şi a tramvaielor care se depăşesc pe partea dreaptă.
    Tramvaiele aflate în mers pot fi depăşite şi pe partea stângă, atunci când drumul public este cu sens unic sau când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu pentru depăşire."
    15. La articolul 31 se introduc alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins:
    "Dacă lăţimea insuficientă, profilul sau starea părţii carosabile nu permite, datorită intensităţii circulaţiei din sens opus, depăşirea cu uşurinţă şi fără pericol a unui vehicul lent, lung sau greu ori obligat să respecte o limită inferioară de viteză, conducătorul unui astfel de vehicul este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să elibereze banda de îndată ce este posibil pentru a lăsa să treacă vehiculele care îl urmează.
    în scopul înlesnirii deplasărilor pe drumurile din afara localităţilor cu o singură bandă pe sens, conducătorul vehiculului lent, lung sau greu este obligat, cu excepţia cazului în care depăşeşte ori se pregăteşte să depăşească, să menţină o distanţă suficientă faţă de vehiculul care îl precede, pentru ca ceilalţi conducători să poată folosi, fără pericol, intervalul astfel creat. Această dispoziţie nu este aplicabilă când circulaţia este foarte intensă sau în locurile unde depăşirea este interzisă."
    16. La articolul 33, alineatele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:
    "Au prioritate de trecere autovehiculele prevăzute la art. 87 alin. 2 lit. a) şi b), când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă, precum şi tramvaiele în mişcare.
    La apropierea autovehiculelor prevăzute la art. 87 alin. 2 lit. a) şi b), ceilalţi conducători vor micşora viteza şi vor circula cât mai aproape de marginea din dreapta drumului până când sunt depăşiţi."
    17. La articolul 33, alineatul 6 litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) vehiculele care se pun în mişcare sau cele care ies din garaje, curţi, ganguri faţă de vehiculele care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de mers. Fac excepţie autovehiculele din serviciile regulate de transport public care se pun în mişcare din staţii;"
    18. La articolul 33 alineatul 6, după litera e) se introduc literele f) şi g), cu următorul cuprins:
    "f) vehiculele care execută virajul la stânga faţă de cele care circulă din sens opus;
    g) vehiculele care execută manevra de întoarcere."
    19. La articolul 33 se introduc alineatele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
    "Conducătorul care circulă în acelaşi sens cu autovehiculele din serviciile regulate de transport public de persoane, la apropierea de o staţie semnalizată ca atare este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a permite conducătorilor acestor vehicule să efectueze manevrele necesare repunerii în mişcare din staţie.
    Conducătorul unui autovehicul din serviciile regulate de transport public de persoane este obligat să repună în mişcare vehiculul din staţie numai după ce a semnalizat intenţia de a efectua această manevră."
    20. La articolul 34, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de circulaţie pe celălalt sens, prin manevră înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul."
    21. La articolul 36 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
    "Pe timpul cât semnalele luminoase de culoare roşie sunt stinse poate funcţiona un semnal luminos de culoare albă intermitent, având cadenţă lentă, care semnifică permisiunea de a trece."
    22. La articolul 38, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Interdicţiile de la alin. 1 [cu excepţia celei de la lit. k)], nu sunt aplicabile conducătorilor autovehiculelor prevăzute la art. 87 alin. 2 lit. a) şi b), atunci când se află în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă."
    23. La articolul 39, alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;"
    24. La articolul 39, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Interdicţiile de la alin. 1 nu sunt aplicabile autovehiculelor prevăzute la art. 87 alin. 2 lit. a) şi b), atunci când se află în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă."
    25. Articolul 44 punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. în timpul conducerii, să aibă asupra lor:
    a) permisul de conducere;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) cartea de identitate a conducătorului auto;
    d) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice;
    e) licenţa de execuţie pentru cei care efectuează transporturi rutiere publice;
    f) atestatul de exercitare a activităţii de taximetrie şi autorizaţia de instructor, pentru cei care practică aceste profesii;
    g) alte documente prevăzute de lege;"
    26. Articolul 44 punctul 3 va avea următorul cuprins:
    "3. să nu conducă autovehiculul după ce a consumat băuturi alcoolice, produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare, precum şi în cazul în care este bolnav, rănit sau într-o stare avansată de oboseală, de natură a pune în pericol siguranţa circulaţiei."
    27. La articolul 44, punctul 8 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
    "Conducătorii auto aflaţi în situaţia prevăzută la alineatul precedent sunt obligaţi să anunţe imediat cel mai apropiat organ de poliţie pentru constatarea şi întocmirea documentelor specifice."
    28. La articolul 44, punctul 8 alineatul 5 se abrogă.
    29. La articolul 44, punctul 8 ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    "Dacă în accident este angajat un autovehicul al salvării, poliţiei, jandarmeriei ori al pompierilor, precum şi al Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe, atunci când se află în executarea unei misiuni ce nu suportă amânare, conducătorul acestuia va anunţa de îndată organul de poliţie cel mai apropiat, urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul poliţiei, în vederea întocmirii actelor de constatare."
    30. La articolul 44, punctul 10 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "10. să înmâneze, la cerere, ofiţerului sau subofiţerului de poliţie documentele prevăzute la art. 44 pct. 2, precum şi cele referitoare la natura şi greutatea bunurilor transportate şi să se prezinte la termen la unitatea de poliţie care l-a citat, pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea sa de conducător."
    31. La articolul 44 punctul 10, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
    "Conducătorul auto este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în cazuri justificate, atunci când sunt indicii cu privire la existenţa unei fapte ilicite."
    32. La articolul 44, punctul 16 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "16. să nu deschidă uşile autovehiculului în timpul mersului, să pornească de pe loc numai cu uşile închise şi asigurate şi să nu arunce din vehicul, el sau pasagerii, obiecte, substanţe sau alte bunuri."
    33. La articolul 44, punctul 17 va avea următorul cuprins:
    "17. în timpul mersului, să nu angajeze discuţii cu ceilalţi călători ori să aibă preocupări care i-ar putea distrage, de o manieră periculoasă, atenţia, să nu folosească mijloace de telefonie mobilă, cu excepţia celor de tipul "mâini libere", ori instalaţii de sonorizare care să depăşească nivelul de zgomot admis pentru tipul de vehicul respectiv;"
    34. La articolul 44, punctul 27 va avea următorul cuprins:
    "27. să se prezinte la verificarea medicală atunci când sunt trimişi de organele poliţiei ori periodic, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă."
    35. La articolul 44, alineatul 2 se abrogă.
    36. La articolul 45, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) să nu pornească din staţie înainte de urcarea şi coborârea călătorilor şi de luarea măsurilor de precauţie necesare pentru a evita orice situaţie periculoasă previzibilă."
    37. Litera a) a articolului 46 şi articolul 47 se abrogă.
    38. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    Limitele maxime de viteză sunt:
    a) în localităţi, 50 km/h. Pe anumite sectoare de drum, administratorul drumului, împreună cu organele de poliţie pot stabili pentru autoturisme, prin indicatoare, limite maxime de viteză care nu pot depăşi 80 km/h;
    b) în afara localităţilor:
    - pe autostrăzi, 120 km/h;
    - pe celelalte categorii de drumuri, 90 km/h.
    în funcţie de categoria din care fac parte autovehiculele, conform art. 110, vitezele maxime admise în afara localităţilor se limitează astfel:
    a) autovehiculele din categoria A, 100 km/h pe autostrăzi şi 80 km/h pentru celelalte categorii de drumuri;
    b) autovehiculele din categoria C, 90 km/h pe autostrăzi şi 70 km/h pe celelalte categorii de drumuri;
    c) autovehiculele din categoria D, 90 km/h pe autostrăzi şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri;
    d) autovehiculele din categoria Tr., 50 km/h.
    Viteza maximă pentru autovehiculele care tractează remorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.
    Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele conduse de persoane care au mai puţin de un an practică de conducere este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele respective.
    Conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi să se conformeze restricţiilor impuse de indicatorul <<Limitare de viteză>> pe sectoarele de drum unde acestea acţionează."
    39. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    Conducătorii trebuie să adapteze viteza ţinând seama de împrejurări, în special de caracteristicile şi starea drumului, de starea şi încărcătura vehiculului, de condiţiile atmosferice şi de intensitatea circulaţiei, astfel încât să poată opri vehiculul în limitele câmpului său de vizibilitate către înainte, precum şi în faţa oricărui obstacol previzibil.
    Conducătorul trebuie să reducă viteza în următoarele situaţii:
    a) la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată;
    b) pe poduri;
    c) la curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate;
    d) la trecerile la nivel cu calea ferată, prevăzute cu bariere sau semibariere;
    e) la trecerea pe lângă grupuri şi coloane, indiferent dacă acestea se află în mers sau staţionează;
    f) la trecerea pe lângă animale;
    g) în pieţe aglomerate;
    h) când se circulă din direcţie opusă tramvaielor, troleibuzelor şi autobuzelor oprite în staţii, pe drumurile cu o singură bandă pe sens;
    i) la trecerea prin dreptul staţiilor de tramvai;
    j) la depăşirea troleibuzelor şi a autobuzelor oprite în staţii, precum şi a tramvaielor aflate în staţii prevăzute cu refugiu;
    k) pe timp de ceaţă, ploi torenţiale şi ninsori abundente;
    l) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare, precum şi pe cele acoperite cu polei, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă;
    m) în apropierea locurilor frecventate de copii (şcoli şi terenuri de joc) unde este instalat indicatorul <<Copii>>;
    n) la trecerile pentru pietoni prevăzute cu indicator sau marcate;
    o) în locurile unde sunt instalate indicatoare cu semnificaţia <<Animale>>;
    p) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje."
    40. La articolul 51, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Autovehiculele rămase în pană şi remorcile pot fi remorcate prin intermediul unei bare metalice cu o lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al cărui echipament de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementul de remorcare cu care este prevăzut autovehiculul trăgător."
    41. Alineatul 1 al articolului 53 şi articolul 54 se abrogă.
    42. La articolul 56, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) să circule pe autostrăzi şi pe drumurile naţionale E (deschise traficului internaţional), iar pe celelalte drumuri naţionale, atunci când în afara părţii carosabile există spaţiu pentru circulaţia acestora sau drumuri laterale;"
    43 La articolul 57, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) să circule pe drumurile publice cu vehiculul neechipat cu felinar şi elemente reflectorizante montate la loc vizibil în partea din spate, iar noaptea ori ziua, când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice ce reduc vizibilitatea, fără felinar aprins, instalat lateral în partea stângă a vehiculului;"
    44. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    Conducătorilor vehiculelor cu tracţiune animală, ai tractoarelor şi utilajelor agricole, precum şi ai turmelor de animale le este interzisă traversarea autostrăzilor şi a drumurilor naţionale E (deschise traficului internaţional) prin alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate."
    45. La articolul 61, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Circulaţia bicicletelor, mopedelor şi a motoretelor pe autostrăzi şi pe drumurile naţionale E (deschise traficului internaţional) este interzisă. Este permisă circulaţia cu bicicleta pe celelalte drumuri publice cu trafic intens numai persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani.
    Este interzisă conducerea pe drumurile publice a bicicletelor cu motor şi a mopedelor de către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani."
    46. La articolul 63 alineatul 1, după litera a) se introduce litera a)^1 cu următorul cuprins:
    "a)^1 să nu circule pe autostrăzi şi pe partea carosabilă a drumurilor naţionale E (deschise traficului internaţional);"
    47. La articolul 68, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Tractoarele, precum şi maşinile agricole, maşinile autopropulsate pentru lucrări şi alte autovehicule care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele şi în condiţiile stabilite prin reglementări ale Ministerului Transporturilor şi Ministerului de Interne."
    48. Articolele 69, 70, 74 şi 75 se abrogă.
    49. Articolul 77 va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Conducătorul autoturismului şi pasagerul care ocupă locul din faţă sunt obligaţi să poarte centura de siguranţă în timpul circulaţiei pe drumurile publice atât în localităţi, cât şi în afara acestora.
    Sunt exceptaţi de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:
    a) conducătorul de autoturism, pe timpul cât execută manevra de mers înapoi;
    b) instructorul auto, în timpul orelor de pregătire a cursanţilor;
    c) femeia care poartă o sarcină vizibilă, dacă nu poate ocupa unul din locurile din spate;
    d) poliţistul, conducătorul autoturismului armatei destinat controlului circulaţiei şi cel al autovehiculului pompierilor, atunci când sunt în misiune, precum şi cei care conduc autovehicule ale salvării;
    e) conducătorul şi însoţitorul acestuia, care execută cu autoturismul servicii publice <<din poartă în poartă>>."
    50. La articolul 78 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:
    "Deţinătorul de autovehicul este obligat să comunice, la cererea organelor de poliţie, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice."
    51. La articolul 79, literele e), h) şi i) se abrogă.
    52. Articolul 80 va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    Autovehiculele şi remorcile care circulă pe drumurile publice trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite de autorităţile competente."
    53. Articolele 82 - 86 se abrogă.
    54. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    Este interzisă montarea la autovehicule, remorci sau semiremorci a altor lumini, a luminilor de altă culoare decât cele omologate ori de altă intensitate decât cea prevăzută prin construcţie.
    Se exceptează de la dispoziţiile alineatului precedent:
    a) autovehiculele poliţiei, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastră şi roşie, precum şi cele aparţinând salvării, Ministerului Apărării Naţionale destinate controlului circulaţiei autovehiculelor din parcul propriu, ale jandarmeriei, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi cele ale Serviciului pentru Protecţie şi Pază, care vor fi inscripţionate ca atare şi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastră, conform prevederilor legale;
    b) autovehiculele destinate stingerii incendiilor, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare roşie;
    c) autovehiculele cu gabarite sau mase depăşite ori care însoţesc asemenea autovehicule, cele care transportă substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării autovehiculelor rămase în pană, precum şi alte autovehicule aparţinând unităţilor autorizate de Inspectoratul General al Poliţiei, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare galbenă.
    Sunt interzise dotarea şi utilizarea dispozitivelor antiradar."
    55. Articolele 88 şi 89 se abrogă.
    56. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
    "ART. 90
    Autovehiculele care transportă încărcături periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de agreere, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
    Conducătorii de autovehicule prevăzute la alineatul precedent trebuie să fie autorizaţi pentru acest fel de transport, conform prevederilor legale."
    57. La articolul 91, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "încărcăturile care depăşesc vehiculul spre în faţă, spre în spate ori în părţi trebuie să fie semnalizate vizibil în toate cazurile în care marginile lor riscă să nu fie observate de ceilalţi participanţi la trafic. Noaptea, precum şi în orice altă împrejurare în care vizibilitatea este redusă, această semnalizare trebuie să fie făcută, în faţă, cu o lanternă de lumină albă şi cu un dispozitiv reflectorizant de culoare albă, iar în spate, cu o lanternă cu lumina roşie şi cu un dispozitiv reflectorizant de culoare roşie."
    58. Articolul 93 va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculului, dacă:
    a) depăşeşte, împreună cu încărcătura, lăţimea, lungimea sau înălţimea stabilită pentru categoria din care face parte şi nu are autorizaţie să circule pe acel sector de drum, eliberată de autoritatea competentă;
    b) depăşeşte masele maxime autorizate care nu sunt admise de autoritatea competentă să circule pe drumurile publice;
    c) nu respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase;
    d) dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă, mijloacele de identificare fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare, sunt defecte sau lipsesc, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decât cele omologate de autoritatea competentă;
    e) echipamentul de frânare este defect;
    f) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise;
    g) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;
    h) zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;
    i) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
    j) sunt montate alte dispozitive de avertizare sonoră decât cele omologate de autoritatea competentă;
    k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
    l) are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competentă;
    m) are aplicate inscripţii, desene, semne distinctive sau reclame, de natură să împiedice ori să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoase ori citirea numărului de înmatriculare;
    n) are montate accesorii, parbrize ori geamuri laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului;
    o) prezintă scurgeri de carburant sau de lubrifiant;
    p) plăcile de înmatriculare sunt deteriorate ori nu sunt conforme cu standardul.
    în situaţiile prevăzute la alin. 1 lit. c) - p), o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, organele de poliţie vor retrage certificatul de înmatriculare până la remedierea deficienţelor constatate.
    în cazurile prevăzute la alineatul precedent, în situaţiile de la alin. 1 lit. c) şi p), precum şi atunci când, la controlul în trafic, conducătorul auto este depistat conducând vehiculul având dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare fără valabilitate sau cu valabilitate expirată, organele de poliţie vor aplica şi măsura reţinerii plăcuţelor cu numerele de înmatriculare, până când au încetat motivele pentru care certificatul de înmatriculare a fost retras."
    59. La articolul 94, după alineatul 3 se introduc alineatele 4, 5, 6 şi 7, cu următorul cuprins:
    "Este interzisă punerea în circulaţie a unei remorci neînmatriculate.
    Persoanele care deţin autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state şi au sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sunt obligate să solicite înmatricularea acestora în termen de 30 de zile de la data intrării în ţară a vehiculelor.
    în caz de nerespectare a dispoziţiilor de la alineatul precedent, după 60 de zile de la expirarea termenului organele de poliţie vor reţine certificatele şi plăcile cu numerele de înmatriculare străine, care vor fi remise autorităţilor emitente.
    La înscrierea în circulaţie autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înmatriculare, cu excepţia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne."
    60. La articolul 108, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:
    "în cazul nerespectării prevederilor alineatului precedent, o dată cu constatarea contravenţiei organele de poliţie vor reţine certificatul de înmatriculare, precum şi plăcile cu numerele de înmatriculare."
    61. La articolul 110, după categoria D+E se introduc trei categorii cu următorul cuprins:
    "CATEGORIA Tr: tractoare şi maşini autopropulsate pentru lucrări;
    CATEGORIA Tb: troleibuze;
    CATEGORIA Tv: tramvaie."
    62. La articolul 112, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Categoriile Tr, Tb şi Tv se înscriu în permisele de conducere la rubrica <<Menţiuni>>."
    63. La articolul 113, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - să aibă vârsta de cel puţin 18 ani, excepţie făcând persoana care solicită obţinerea permisului de conducere valabil pentru subcategoria A1, care trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, pentru categoria C+E trebuie să aibă vârsta de cel puţin 20 de ani, iar pentru categoriile D, D1, Tv şi Tb trebuie să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani;
    - să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;
    - să fi absolvit cursurile unei şcoli de pregătire a conducătorilor de autovehicule organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, Tr, Tb şi Tv;
    - să nu fi fost condamnată definitiv pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 328/1966, republicat."
    64. La articolul 113, alineatul 5 va avea următorul cuprins:
    "Pregătirea practică a candidaţilor care solicită obţinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E poate fi efectuată şi de către instructori auto independenţi."
    65. La articolul 113, alineatul 7 va avea următorul cuprins:
    "Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare se vor prezenta la examen în condiţiile stabilite de Ministerul de Interne şi de Ministerul Afacerilor Externe."
    66. Articolul 115 va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul <<admis>> sau <<respins>>. Candidaţii care nu promovează oricare dintre probe sunt declaraţi respinşi.
    în cazul în care se constată că unui candidat i-a fost permisă prezentarea la examen ori că acesta a fost declarat admis prin încălcarea dispoziţiilor legale, şeful Inspectoratului General al Poliţiei, directorul Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului de poliţie judeţean, după caz, va dispune anularea examenului.
    Persoanele care, deşi admise la proba teoretică, nu se prezintă în termen de 90 de zile pentru susţinerea probei practice vor fi declarate respinse.
    Persoanele declarate respinse vor putea susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea şcolii, în caz contrar, vor efectua un nou curs complet de pregătire."
    67. La articolul 117, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Persoanele care efectuează pregătirea teoretică (profesori de legislaţie rutieră) şi practică (instructori auto) vor fi autorizate în acest sens de autoritatea competentă. Condiţiile de autorizare se stabilesc prin instrucţiuni comune elaborate de Ministerul de Interne şi de Ministerul Transporturilor."
    68. La articolul 120 se introduc alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:
    "Posesorii permiselor de conducere obţinute în alte state sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori a reşedinţei în România, să solicite organelor de poliţie preschimbarea acestora. Permisul de conducere naţional eliberat în alte state va fi reţinut de organele de poliţie, urmând a fi remis autorităţilor statului emitent.
    Ministerul de Interne stabileşte condiţiile în care permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti."
    69. Articolul 123 va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    Conducătorii auto care practică activitatea de taximetrie trebuie să fie autorizaţi în acest sens de autoritatea competentă. Condiţiile de autorizare se stabilesc prin instrucţiuni comune elaborate de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul de Interne."
    70. Articolul 124 va avea următorul cuprins:
    "ART. 124
    Vehiculele înmatriculate în România care circulă în străinătate vor purta, la partea din spate, simbolul <<RO>>, de formă ovală. Simbolul va avea lungimea de 175 mm şi lăţimea de 115 mm, iar literele de culoare neagră, pe fond alb, cu înălţimea de 80 mm şi grosimea scrisului de 10 mm, fiind plasate în mijlocul simbolului oval.
    Vehiculele înmatriculate în străinătate care circulă în România vor purta, la partea din spate, simbolul ţării în care sunt înmatriculate."
    71. Articolul 126 va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
    a) contravenţiile prevăzute la art. 12 lit. b) alin. 3, art. 18 alin. 3, art. 23, 24, 40, 55 şi 63 alin. 1, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
    b) contravenţiile prevăzute la art. 8, 12 alin. 1 lit. c), art. 18 alin. 1, art. 20, 21, 22, 26 alin. 1, art. 27 alin. 1 - 3, art. 37 alin. 2 - 5, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1, art. 44 pct. 1, 20, 22 şi 23, art. 56 lit. d) şi e), art. 57 lit. b) - e) şi art. 62 lit. a) - h), cu amendă de la 60.000 lei la 150.000 lei;
    c) contravenţiile prevăzute la art. 14 alin. 1 lit. a), d) şi e), art. 14 alin. 4, art. 25 alin. 1 şi 2, art. 42, 44 pct. 4, 11, 12, 13 alin. 1 şi pct. 16, art. 48 alin. 1, dacă se depăşeşte cu până la 20 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 48 alin. 2, art. 53, 61 alin. 1, art. 64, 77 alin. 1, art. 92 alin. 1, art. 93 alin. 1 lit. d), g) - i) şi o), art. 142 alin. 1 şi art. 144 alin. 1, cu amendă de la 100.000 lei la 250.000 lei;
    d) contravenţiile prevăzute la art. 12 lit. a) alin. 2, art. 19 alin. 1; art. 28, 29, 44 pct. 18, 21, 24 şi 26, art. 45, 46, 51 alin. 1, art. 52, 65 alin. 1, art. 67, 80, 92 alin. 3 şi 4, art. 105 alin. 2 şi 3, art. 119 alin. 2 şi art. 124 alin. 2, cu amendă de la 120.000 lei la 300.000 lei;
    e) contravenţiile prevăzute la art. 12 lit. b) alin. 2, art. 14 alin. 1 lit. b) şi c), art. 18 alin. 4, art. 34, 44 pct. 8 alin. 4, pct. 19, 25 şi 27, art. 49 alin. 2, art. 56 lit. a) şi b), art. 59, 62 lit. i) şi j), art. 63 alin. 2, art. 76, 79, 92 alin. 2 şi 5, art. 93 alin. 1 lit. e) şi f), art. 103 alin. 1 şi 2, art. 105 alin. 1, art. 111 alin. 6, art. 118, 120 alin. 1 şi 2, art. 121 alin. 2, art. 145 şi art. 147 alin. 2 şi 3, cu amendă de la 150.000 lei la 350.000 lei;
    f) contravenţiile prevăzute la art. 3, 12 lit. b) alin. 1, art. 15 alin. 1 şi 2, art. 26 alin. 2 şi 4, art. 30, 31, 32, 33, 41, 44 pct. 2, 5 alin. 1, pct. 8, alin. 2 şi 3, pct. 9 şi 17, art. 48 alin. 1, dacă se depăşeşte cu până la 30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 56 lit. c), art. 57 lit. a), art. 58, 60, 68 alin. 1 şi 2, art. 72, 73, 78 alin. 2 - 4, art. 87 alin. 1 şi 3, art. 90, 91 şi art. 93 alin. 1 lit. a) - c), j) - n) şi p), cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei;
    g) contravenţiile de la art. 4 alin. 1, 2 şi 4, art. 7, 26 alin. 5, art. 35, 36 alin. 1 şi 2, art. 44 pct. 3, 6, 7, 10 alin. 1 şi 3 şi pct. 15, art. 48 alin. 1, dacă se depăşeşte cu peste 30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 61 alin. 2, art. 66, 71, 94 alin. 4 şi 5, art. 100, 102 alin. 3, art. 105 alin. 4, art. 108 alin. 1, art. 117 alin. 2 şi 3 şi art. 123, cu amendă de la 600.000 lei la 900.000 lei."
    72. Articolul 127 se abrogă.
    73. Articolul 128 va avea următorul cuprins:
    "ART. 128
    Se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei fapta oricărei persoane de a repara sau de a încuviinţa repararea autovehiculelor având urme de accident, fără a i se prezenta şi fără ca aceasta să reţină o copie de pe procesul-verbal de constatare sau autorizaţia de reparaţie eliberată de organele de poliţie."
    74. Articolul 129 va avea următorul cuprins:
    "ART. 129
    Neîndeplinirea de către persoanele fizice aparţinând administratorilor drumurilor publice sau organelor căilor ferate a obligaţiilor ce le revin din prezentul regulament, precum şi instalarea şi aplicarea mijloacelor de semnalizare rutieră fără acordul organelor de specialitate ale poliţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei."
    75. Articolele 130 şi 131 se abrogă.
    76. Articolul 133 va avea următorul cuprins:
    "ART. 133
    Constatarea contravenţiei se face prin proces-verbal de constatare atât de către agenţii de circulaţie, cât şi de ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, care aplică şi sancţiunea.
    în cazul în care ofiţerul sau subofiţerul de poliţie apreciază că prin fapta comisă nu s-a pus în pericol iminent siguranţa circulaţiei, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contravenţiei.
    în situaţia în care identitatea contravenientului nu poate fi stabilită o dată cu constatarea faptei, agentul constatator va invita la sediul poliţiei proprietarul autovehiculului, pentru identificarea persoanei vinovate şi aplicarea sancţiunii.
    Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege la Casa de Economii şi Consemnaţiuni."
    77. Articolul 136 va avea următorul cuprins:
    "ART. 136
    în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 40 alin. 1, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), şi alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, republicat, ofiţerul sau subofiţerul de poliţie reţine permisul de conducere o dată cu constatarea contravenţiei ori, dacă nu este posibil, imediat după constatare.
    La reţinerea permisului de conducere ofiţerul sau subofiţerul de poliţie eliberează contravenientului o dovadă în care se va menţiona perioada în care acesta are dreptul să conducă autovehicule, dar nu mai mult de 15 zile din momentul reţinerii documentului.
    în situaţia în care, ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, s-a cauzat unei persoane o vătămare corporală din culpă, ofiţerul sau subofiţerul de poliţie va reţine permisul de conducere conducătorului auto, eliberându-i o dovadă cu termen de valabilitate de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii ei până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
    în cazurile în care conducătorul auto se află sub influenţa băuturilor alcoolice, autovehiculul prezintă defecţiuni tehnice la sistemul de direcţie şi frânare sau când continuarea conducerii autovehiculului nu mai poate fi permisă, dovada eliberată va fi fără termen de valabilitate, având înscrisă menţiunea interdicţiei de a conduce.
    Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei de către instituţiile medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii se va efectua numai în prezenţa organelor de poliţie.
    Permisul de conducere reţinut în condiţiile legii se prezintă conducerii poliţiei judeţene, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a Direcţiei Poliţiei Rutiere, cu propunerea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra măsurii administrative şi a duratei acesteia.
    Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, atunci când termenul măsurii administrative a expirat, când s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce autovehicule nu se suspendă sau dacă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, a fost anulat procesul-verbal de constatare a contravenţiei."
    78. Articolele 137 - 140 şi 143 se abrogă.
    79. Articolul 144 va avea următorul cuprins:
    "ART. 144
    în toate unităţile de învăţământ, curs primar şi gimnazial, se vor preda elevilor săptămânal şi, respectiv, lunar, pe parcursul anului şcolar, lecţii de circulaţie rutieră.
    Organele poliţiei vor sprijini şi vor îndruma cadrele didactice din unităţile de învăţământ în desfăşurarea acestei activităţi."
    80. Articolul 146 se abrogă.
    81. Articolul 149 va avea următorul cuprins:
    "ART. 149
    Pierderea sau furtul permisului de conducere, al certificatului de înmatriculare sau al autorizaţiei de circulaţie pentru probe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."
    82. Articolul 150 se abrogă.
    ART. 2
    Următorii termeni din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector se înlocuiesc, după cum urmează:
    - unitate socialistă cu unitate deţinătoare;
    - miliţie cu poliţie;
    - organe de stat care administrează drumurile cu administratorii drumurilor.
    ART. 3
    Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
    ART. 4
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.
    ART. 5
    Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute în prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemnează:
                       Ministru de interne,
                       Gavril Dejeu

                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Băsescu

                       Ministrul finanţelor,
                       Decebal Traian Remeş