închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1043 din 15 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le ĂŽndeplinească vehiculele rutiere ĂŽn vederea admiterii ĂŽn circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2004

    în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,

    ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

                        p. Ministrul transporturilor,
                        construcţiilor şi turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    1. Caseta reglementărilor va avea următorul cuprins:
________________________________________________________________________________
            MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
                                     RNTR 2
________________________________________________________________________________
Reglementări privind condiţiile tehnice  Aprobate prin:
pe care trebuie să le îndeplinească      Ordinul ministrului lucrărilor publice,
vehiculele rutiere în vederea admiterii  transporturilor şi locuinţei
în circulaţie pe drumurile publice din   nr. 211/2003
România                                  Modificate şi completate prin:
                                         Ordinul ministrului transporturilor,
                                         construcţiilor şi turismului
                                         nr. 1.043/2003
________________________________________________________________________________

    2. în tot cuprinsul reglementărilor şi al anexelor la reglementări se înlocuieşte denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".
    3. în tot cuprinsul reglementărilor şi al anexelor la reglementări se înlocuieşte sintagma "ECE - UN" cu sintagma "CEE - ONU".
    4. La secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" se modifică următoarele definiţii:

Masa proprie       - masa vehiculului carosat gata de drum şi, în cazul unui
a vehiculului      autovehicul tractor, cu excepţia celor din categoria M1, cu
(masa vehiculului  dispozitivul de remorcare, dacă el este montat de
gata de drum)      constructor, sau masa şasiului sau a şasiului cu cabină, fără
                   caroserie şi/sau dispozitivul de remorcare, dacă fabricantul
                   nu montează caroseria şi/sau dispozitivul de cuplare (include
                   masa corespunzătoare lichidelor, sculelor, roţii de rezervă,
                   dacă este cazul, conducătorului şi, pentru autobuze şi
                   autocare, a însoţitorului, dacă este prevăzut în vehicul un
                   scaun pentru acesta)
Masa maximă        - masa cea mai mare care îndeplineşte condiţia de a fi mai
admisibilă de      mică sau egală cu masa maximă tehnic admisibilă şi mai mică
înmatriculare/     sau egală cu masa totală maximă admisă în conformitate cu
exploatare         legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor (sau o masă
(pentru vehicul/   mai mică la cererea constructorului, cu acordul autorităţii
ansamblu de        competente).
vehicule):         Este permisă atribuirea de către autoritatea competentă a
                   unei mase mai mari în limitele masei maxime tehnic
                   admisibile, pentru transportul de sarcini indivizibile sau
                   pentru operaţiuni de transport naţional care nu afectează în
                   mod semnificativ concurenţa în transportul internaţional.
Masa maximă        - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim
tehnic admisibilă  admisibilă pe punctul de cuplare în funcţie de construcţia
pe punctul de      autovehiculului şi/sau a dispozitivului de cuplare şi care
cuplare al         este declarată de constructorul autovehiculului. Prin
autovehiculului    definiţie, această masă nu include masa dispozitivului de
                   cuplare al autovehiculului
Masa remorcabilă   - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale
                   transmise la sol de axa sau grupul de axe ale vehiculului
                   remorcat/vehiculelor remorcate
Masa maximă        - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim
tehnic admisibilă  admisibilă transmise solului de axă/grupul de axe, stabilită
pe axă/grup de     în funcţie de construcţia vehiculului, tipul axei/grupului de
axe                axe şi care este declarată de constructorul vehiculului.

    5. La secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" se adaugă următoarea definiţie:

Masa maximă        - masa maximă a ansamblului care cuprinde autovehiculul şi
tehnic admisibilă  remorca/remorcile sale şi care este declarată de către
a ansamblului      constructor. în cazul unui ansamblu care include o
                   semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, se utilizează masa
                   maximă tehnic admisibilă pe axele remorcii şi nu masa maximă
                   tehnic admisibilă a semiremorcii/remorcii cu axă centrală.

    6. La capitolul IV, secţiunea 1, punctul 1.6 va avea următorul cuprins:
    "1.6. Viteza maximă, prin construcţie, a autovehiculelor rutiere, înscrisă în Cartea de identitate a vehiculului, este cea indicată de constructor. Ea se măsoară:
    - pentru autovehicule din categoria M1 şi N1, conform Regulamentului nr. 68 CEE - ONU;
    - pentru autovehicule cu 2 sau 3 roţi, conform Directivei 95/1/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2002/41/CE;
    - pentru tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 98/89/CE.
    Pentru autovehiculele prevăzute cu limitator de viteză, în Cartea de identitate a vehiculului se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului."
    7. La capitolul IV, secţiunea 1, la punctul 1.7 se înlocuieşte textul "iar pentru vehiculele cu 2 - 3 roţi puterea şi cuplul maxim se determină conform prevederilor Directivei 95/1/CEE" cu următorul text: "iar pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi puterea netă maximă şi momentul maxim se determină conform prevederilor Directivei 95/1/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2002/41/CE.".
    8. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.1 va avea următorul cuprins:
    "2.1. Lăţimea maximă a vehiculelor este de 2,55 m, cu excepţia autovehiculelor din categoria M1, a căror lăţime maximă este de 2,50 m. Vehiculele cu temperatură controlată pot avea lăţimea maximă de cel mult 2,60 m."
    9. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.6 va avea următorul cuprins:
    "2.6. Lungimea maximă a autovehiculelor (cu excepţia autobuzelor) sau a remorcilor nu trebuie să depăşească 12,00 m.
    Lungimea maximă a autobuzelor cu două axe nu trebuie să depăşească 13,50 m, iar a autobuzelor cu mai mult de două axe nu trebuie să depăşească 15,00 m."
    10. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.8 va avea următorul cuprins:
    "2.8. Lungimea maximă a ansamblurilor de vehicule nu trebuie să depăşească:
    - 16,50 m pentru vehicule articulate;
    - 18,75 m pentru trenuri rutiere;
    - 18,75 m pentru autobuze articulate;
    - 18,75 m pentru autobuze cu remorcă."
    11. La capitolul IV, secţiunea 2, punctul 2.14 va avea următorul cuprins:
    "2.14. La omologarea de tip a vehiculelor, care se referă la dimensiunile acestora:
    - pentru autovehiculele din categoria M1 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/21/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 95/48/CE;
    - pentru celelalte categorii de autovehicule şi pentru remorci se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);
    - pentru tractoare se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2000/1/CE;
    - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE."
    12. La capitolul IV, secţiunea 3, la ultimul paragraf de la punctul 3.3, după textul "în Directiva 97/27/CE" se introduce textul "modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE în conformitate cu prevederile pct. 3.12".
    13. La capitolul IV, secţiunea 3, punctul 3.12 va avea următorul cuprins:
    "3.12. La omologarea de tip a vehiculelor, care se referă la masele acestora:
    - pentru autovehiculele din categoria M1 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/21/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 95/48/CE;
    - pentru celelalte categorii de autovehicule şi pentru remorci se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);
    - pentru tractoare se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2000/1/CE;
    - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE."
    14. La capitolul IV, secţiunea 7, punctul 7.7 va avea următorul cuprins:
    "7.7. Manevrabilitatea oricărui autovehicul sau ansamblurilor de vehicule, cu excepţia autovehiculelor din categoria M1, trebuie să respecte prevederile tehnice precizate în Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip)."
    15. La capitolul IV, secţiunea 8, punctul 8.1 va avea următorul cuprins:
    "8.1. Autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3 trebuie echipate cu motoare a căror putere netă, determinată conform prevederilor tehnice ale Directivei 80/1269/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 CEE - ONU, trebuie să fie de cel puţin 5 kW pentru fiecare tonă a masei maxime tehnic admisibile a ansamblului de vehicule, conform prevederilor Directivei 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste condiţii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip)."
    16. La capitolul IV, secţiunea 16, paragraful al doilea de la punctul 16.8 se abrogă.
    17. La capitolul IV, secţiunea 16, punctul 16.9 se abrogă.
    18. La capitolul IV, secţiunea 19, liniuţa a doua de la punctul 19.9 va avea următorul cuprins:
    "- trusă medicală auto de prim ajutor;"
    19. La capitolul IV, secţiunea 19, liniuţa a cincea de la punctul 19.9 va avea următorul cuprins:
    "- câte un bec electric din fiecare tip folosit la vehicul; această cerinţă se referă numai la becurile care pot fi schimbate în mod uzual de către utilizatorul vehiculului, fără utilizarea unor dispozitive speciale."
    20. La capitolul IV, secţiunea 19, paragraful al doilea al punctului 19.11 se abrogă.
    21. La capitolul IV, secţiunea 19, paragraful al treilea al punctului 19.11 se abrogă.
    22. în anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, la poziţia 48, la a treia coloană se înlocuieşte "-" cu textul "2003/19".
    23. în anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea A, tabelul 1, la poziţia 48, la ultima coloană se înlocuieşte textul "în vigoare" cu textul "cap. IV pct. 2.14, 3.12 şi 7.7".
    24. în anexa nr. 2 la reglementări, secţiunea C, la poziţia "Viteza maximă prin construcţie, momentul şi puterea maximă utilă", la a treia coloană se înlocuieşte "-" cu textul "2002/41".