închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind certificarea Încadrãrii vehiculelor rutiere Înmatriculate În normele tehnice privind siguranÞa circulaÞiei rutiere, protecÞia mediului ºi În categoria de folosinÞã conform destinaÞiei, prin inspecÞia tehnicã periodicã - RNTR 1

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1160 din 21 decembrie 2005

    în temeiul prevederilor art. III din OrdonanĂža Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, ale art. 5 alin. (2) lit. j) Âşi alin. (3) lit. l) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ ReglementĂŁrile privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ - RNTR 1, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menĂžinute în circulaĂžie numai dacĂŁ se face dovada încadrĂŁrii acestora în cerinĂžele tehnice specifice stabilite de reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1, prin efectuarea inspecĂžiilor tehnice periodice.
    ART. 3
    (1) Certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei se efectueazĂŁ în conformitate cu reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1, pe baza inspecĂžiei tehnice periodice.
    (2) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ include în cazul autovehiculelor Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ pentru poluare.
    ART. 4
    (1) InspecĂžiile tehnice periodice se efectueazĂŁ de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", denumitĂŁ în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, prin reprezentanĂžele sale judeĂžene sau prin operatori economici autorizaĂži Âşi monitorizaĂži de R.A.R.
    (2) Activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ se poate realiza prin operatori economici autorizaĂži, numai pe baza unui contract de francizĂŁ încheiat cu R.A.R. de cĂŁtre aceÂştia, în condiĂžiile legii.
    (3) în activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, autoritatea R.A.R. se concretizeazĂŁ prin folosirea mĂŁrcii înregistrate R.A.R. de cĂŁtre operatorii economici autorizaĂži sau de cĂŁtre instituĂžiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinÞã a drepturilor Âşi obligaĂžiilor ce decurg din aceasta.
    (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de francizĂŁ pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ nu au dreptul sĂŁ cesioneze activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    (5) Aparatura utilizatĂŁ în staĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum Âşi cerinĂžele specifice activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ stabilite prin reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1.
    (6) Monitorizarea persoanelor autorizate sĂŁ execute inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ cuprinde:
    a) supravegherea tehnicĂŁ a staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, inclusiv prin mijloace informatice;
    b) controlul executĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice în staĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
    c) controlul executĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în staĂžiile reprezentanĂželor R.A.R.;
    d) controlul tehnic în trafic.
    (7) InspecĂžiile tehnice periodice la anumite categorii de vehicule se efectueazĂŁ numai de cĂŁtre R.A.R. în staĂžiile reprezentanĂželor sale, în conformitate cu reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1.
    (8) în vederea asigurĂŁrii monitorizĂŁrii prevĂŁzute la alin. (6):
    a) persoanele autorizate trebuie sĂŁ asigure posibilitatea conectĂŁrii informatice la sistemul naĂžional de supraveghere informaticĂŁ a inspecĂžiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., Âşi prin personalul implicat în activitatea de inspecĂžii tehnice periodice trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.;
    b) în scopul verificĂŁrii unei inspecĂžii tehnice de cĂŁtre inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi reĂžinut în staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ maximum 45 de minute dupĂŁ finalizarea verificĂŁrilor din planul de operaĂžiuni, la solicitarea R.A.R. efectuatĂŁ prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sĂŁu abilitat.
    (9) în urma reverificĂŁrii prevĂŁzute la alin. (6) lit. c) personalul abilitat R.A.R. poate anula inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ în condiĂžiile stabilite prin reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1.
    ART. 5
    (1) Autorizarea Âşi supravegherea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, precum Âşi pregĂŁtirea tehnicĂŁ specificĂŁ Âşi atestarea personalului care efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se fac de cĂŁtre R.A.R.
    (2) Autorizarea staĂžiilor care efectueazĂŁ inspecĂžii tehnice periodice se face de cĂŁtre R.A.R., cu personal certificat pentru evaluarea conformitĂŁĂžii.
    ART. 6
    Vehiculele rutiere aflate în trafic vor fi supuse controalelor tehnice în trafic, prin sondaj, de cĂŁtre R.A.R.
    ART. 7
    AutorizaĂžiile tehnice ale persoanelor autorizate, precum Âşi certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, eliberate de R.A.R. înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea pânĂŁ la data expirĂŁrii.
    ART. 8
    R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi folosinĂža conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 10
    Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 96/96/CE din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislaĂžiei statelor membre referitoare la inspecĂžia tehnicĂŁ a autovehiculelor Âşi remorcilor acestora, modificatĂŁ ultima datĂŁ prin Directiva Comisiei 2003/27/CE din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei Consiliului 96/96/CE în ceea ce priveÂşte verificarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor, precum Âşi prevederile anexei I Âşi ale anexei II la Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului 2000/30/CE din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor comerciale care circulĂŁ în cadrul ComunitĂŁĂžii, modificatĂŁ ultima datĂŁ prin Directiva Comisiei 2003/26/CE din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei Parlamentului European Âşi a Consiliului 2000/30/CE în ceea ce priveÂşte limitatoarele de vitezĂŁ Âşi emisiile de evacuare ale autovehiculelor comerciale.
    ART. 11
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                        construcĂžiilor Âşi turismului,
                               Gheorghe Dobre

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusĂŁ în facsimil.

    ReglementĂŁri privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ - RNTR 1

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele reglementĂŁri stabilesc cerinĂžele, procedurile Âşi aparatura necesare efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice Âşi controlului tehnic în trafic pentru aprecierea, fĂŁrĂŁ demontare, a stĂŁrii tehnice a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, precum Âşi a existenĂžei dotĂŁrilor obligatorii, din punct de vedere al siguranĂžei circulaĂžiei rutiere, protecĂžiei mediului Âşi folosinĂžei conform destinaĂžiei.
    (2) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ include în cazul autovehiculelor Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ pentru poluare.
    (3) Controlul tehnic în trafic se efectueazĂŁ conform prezentelor reglementĂŁri.
    ART. 2
    LucrĂŁrile prevĂŁzute în prezentele reglementĂŁri constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor Âşi pieselor accesibile direct, precum Âşi a dotĂŁrilor obligatorii prevĂŁzute de normele privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi folosinĂža conform destinaĂžiei. InformaĂžiile privind gradul de uzurĂŁ Âşi starea acestora, pentru care ar fi necesarĂŁ demontarea lor, se obĂžin de cĂŁtre deĂžinĂŁtor cu ocazia lucrĂŁrilor de întreĂžinere sau de reparaĂžii.
    ART. 3
    (1) InspecĂžiile tehnice periodice se efectueazĂŁ de cĂŁtre Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", denumitĂŁ în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, prin reprezentanĂžele sale judeĂžene sau prin operatori economici autorizaĂži Âşi monitorizaĂži de R.A.R.
    (2) Activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ se poate realiza prin operatori economici autorizaĂži, numai pe baza unui contract de francizĂŁ încheiat cu R.A.R. de cĂŁtre aceÂştia, în condiĂžiile legii.
    (3) în activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, autoritatea R.A.R. se concretizeazĂŁ prin folosirea mĂŁrcii înregistrate R.A.R. de cĂŁtre operatorii economici autorizaĂži sau de cĂŁtre instituĂžiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinÞã a drepturilor Âşi obligaĂžiilor ce decurg din aceasta.
    (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de francizĂŁ pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ nu au dreptul sĂŁ cesioneze activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    (5) Aparatura utilizatĂŁ în staĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele prevĂŁzute în legislaĂžia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum Âşi cerinĂžele specifice activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ prevĂŁzute de prezentele reglementĂŁri.
    (6) PregĂŁtirea tehnicĂŁ specificĂŁ Âşi atestarea personalului care efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se fac de R.A.R.
    (7) Monitorizarea persoanelor autorizate sĂŁ execute inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ cuprinde:
    a) supravegherea tehnicĂŁ a staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, inclusiv prin mijloace informatice;
    b) controlul executĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice în staĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
    c) controlul executĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în staĂžiile reprezentanĂželor R.A.R.;
    d) controlul tehnic în trafic.
    (8) în vederea asigurĂŁrii monitorizĂŁrii prevĂŁzute la alin. (7):
    a) Persoanele autorizate trebuie sĂŁ asigure posibilitatea conectĂŁrii informatice la sistemul naĂžional de supraveghere informaticĂŁ a inspecĂžiilor tehnice periodice, gestionat de cĂŁtre R.A.R., Âşi prin personalul implicat în activitatea de inspecĂžii tehnice periodice trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele de utilizare a programelor informatice furnizate de cĂŁtre R.A.R.;
    b) în scopul verificĂŁrii unei inspecĂžii tehnice de cĂŁtre inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi reĂžinut în staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ maximum 45 de minute dupĂŁ finalizarea verificĂŁrilor din planul de operaĂžiuni la solicitarea RAR efectuatĂŁ prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sĂŁu abilitat.
    (9) în urma reverificĂŁrii prevĂŁzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al R.A.R. poate anula inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute în prezentele reglementĂŁri.
    ART. 4
    în funcĂžie de categorie, destinaĂžie Âşi masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ, vehiculele rutiere ce vor fi supuse inspecĂžiei tehnice periodice sunt grupate în trei clase de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, astfel:
    a) clasa I: mopede, motociclete Âşi remorcile acestora;
    b) clasa a II-a: vehicule rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ pânĂŁ la 3,5 tone inclusiv, cu excepĂžia mopedelor, motocicletelor Âşi remorcilor acestora;
    c) clasa a III-a: vehicule rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone.
    ART. 5
    (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menĂžinute în circulaĂžie numai dacĂŁ se face dovada încadrĂŁrii acestora în cerinĂžele tehnice specifice prevĂŁzute în prezentele reglementĂŁri, prin efectuarea inspecĂžiilor tehnice periodice, precum Âşi a existenĂžei dotĂŁrilor obligatorii.
    (2) ObligaĂžia efectuĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice, precum Âşi a respectĂŁrii periodicitĂŁĂžii acestora, în funcĂžie de categoria de vehicul, revine deĂžinĂŁtorului legal al vehiculului.
    (3) Categoriile de vehicule supuse inspecĂžiei tehnice periodice Âşi periodicitatea inspecĂžiei tehnice periodice sunt urmĂŁtoarele:
    a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducĂŁtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
    b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducĂŁtorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
    c) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere Âşi pentru învĂŁĂžarea conducerii auto - la 6 luni Âşi autovehicule speciale ambulanÞã - la un an;
    d) autovehicule destinate transportului de mĂŁrfuri, având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3.500 kg - la un an;
    e) remorci Âşi semiremorci având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3.500 kg - la un an;
    f) autovehicule cu cel puĂžin 4 roĂži, destinate transportului de mĂŁrfuri, având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 3.500 kg, cu excepĂžia tractoarelor - la 2 ani;
    g) remorci Âşi semiremorci având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 3.500 kg - la 2 ani;
    h) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roĂži Âşi cvadricicluri - la 2 ani;
    i) tractoare având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3.500 kg - la un an;
    j) tractoare având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 3.500 kg - la 2 ani;
    k) remorci Âşi semiremorci apicole - la 3 ani.
    (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducĂŁtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere Âşi pentru învĂŁĂžarea conducerii auto se supun primei inspecĂžii tehnice periodice la un an, dacĂŁ la data primei înmatriculĂŁri în România au fost noi.
    (5) Termenul pentru efectuarea primei inspecĂžii tehnice periodice se socoteÂşte de la data primei înmatriculĂŁri, iar pentru urmĂŁtoarea inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, de la data celei precedente.
    ART. 6
    în intervalul dintre douĂŁ inspecĂžii tehnice periodice, deĂžinĂŁtorul vehiculului rutier are obligaĂžia de a asigura menĂžinerea acestuia într-o stare tehnicĂŁ corespunzĂŁtoare, în vederea încadrĂŁrii în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitĂŁĂži tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare Âşi dotĂŁri obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 7
    (1) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase sau pentru transportul de mĂŁrfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisternĂŁ lente destinate transportului de mĂŁrfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competiĂžii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrĂŁrii, dupĂŁ caz, precum Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectueazĂŁ de R.A.R. în staĂžiile reprezentanĂželor sale, în conformitate cu reglementĂŁrile naĂžionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.
    (2) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) se efectueazĂŁ în staĂžiile reprezentanĂželor R.A.R. sau în staĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ autorizate în acest scop de cĂŁtre R.A.R.
    ART. 8
    (1) La inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, vehiculele rutiere supuse certificĂŁrii pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase, vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze Âşi remorcile-cisternĂŁ lente destinate transportului de mĂŁrfuri periculoase, trebuie sĂŁ corespundĂŁ cerinĂželor aplicabile din prezentele reglementĂŁri, precum Âşi cerinĂželor suplimentare aplicabile pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, prevĂŁzute prin reglementĂŁrile RNTR 3, ediĂžia în vigoare.
    (2) La inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, vehiculele rutiere supuse certificĂŁrii pentru transportul de mĂŁrfuri perisabile trebuie sĂŁ corespundĂŁ cerinĂželor aplicabile din prezentele reglementĂŁri, precum Âşi cerinĂželor suplimentare aplicabile pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, prevĂŁzute prin reglementĂŁrile specifice, ediĂžia în vigoare.
    (3) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele pentru competiĂžii sportive Âşi la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectueazĂŁ Ăžinându-se seama de cerinĂžele tehnice specifice pe baza cĂŁrora acestea au fost omologate.
    (4) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la vehiculele istorice se efectueazĂŁ în raport cu caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricaĂžiei.

    CAP. 2
    Organizarea staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ

    ART. 9
    (1) StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ este o (sub)unitate care aparĂžine unei persoane juridice care are prevĂŁzut în statut ca obiect de activitate "ActivitĂŁĂži de testĂŁri Âşi analize tehnice", conform cod CAEN. StaĂžia poate funcĂžiona numai dacĂŁ deĂžine autorizaĂžie tehnicĂŁ în termen de valabilitate eliberatĂŁ de cĂŁtre R.A.R. conform prezentelor reglementĂŁri. SpaĂžiul destinat activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ fie separat de spaĂžiul destinat altor activitĂŁĂži ale persoanei juridice Âşi toatĂŁ aparatura destinatĂŁ acestei activitĂŁĂži trebuie sĂŁ fie amplasatĂŁ într-o singurĂŁ incintĂŁ, astfel încât activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ sĂŁ nu fie influenĂžatĂŁ de alte activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate de persoana juridicĂŁ respectivĂŁ.
    (2) în cadrul staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ nu se admite efectuarea de operaĂžiuni de întreĂžinere Âşi reparaĂžii în timpul programului pentru efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice.
    (3) Utilajele Âşi aparatura staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ pot fi utilizate pentru diagnosticare Âşi pentru verificarea calitĂŁĂžii reparaĂžiilor Âşi reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de cĂŁtre alte ateliere de reparaĂžii, în baza unui document de lucru însoĂžitor care se va înregistra în registrul prevĂŁzut la art. 12 alin. (1) lit. k).
    ART. 10
    (1) StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie amenajatĂŁ Âşi dotatĂŁ cu urmĂŁtoarele:
    a) canal de vizitare (cu adâncime Âşi lĂŁĂžime corespunzĂŁtoare) cu instalaĂžie de iluminare, prevĂŁzut cu cric pentru suspendarea punĂžii (corespunzĂŁtor clasei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ) sau cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor, care sĂŁ permitĂŁ minimum patru miÂşcĂŁri liniare ori minimum douĂŁ miÂşcĂŁri liniare Âşi douĂŁ miÂşcĂŁri circulare.
    Pentru clasa a II-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ în locul canalului de vizitare se admite un elevator.
    Dotarea cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor este obligatorie pentru clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    b) instalaĂžie pentru evacuarea forĂžatĂŁ a gazelor arse;
    c) lampĂŁ portabilĂŁ de 12 V sau 24 V.
    (2) StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie dotatĂŁ cu urmĂŁtoarea aparaturĂŁ:

    1. Stand de frânare cu role (corespunzĂŁtor clasei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ)
    1.1 Standul de frânare cu role trebuie sĂŁ fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecĂŁrii relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru mĂŁsurarea efortului la pedalĂŁ (preferabil fĂŁrĂŁ cablu de legĂŁturĂŁ), iar pentru clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, Âşi cu dispozitiv pentru mĂŁsurarea presiunii în instalaĂžia de frânare (0 - 10 atm.). Diametrul rolelor trebuie sĂŁ fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolĂŁ Âşi pneu trebuie sĂŁ fie de minimum 0,6 în stare umedĂŁ.
    1.2 Standul de frânare cu role pentru clasa a II-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ aibĂŁ viteza perifericĂŁ a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ Âşi de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    1.3 Standul de frânare cu role trebuie sĂŁ fie prevĂŁzut cu afiÂşaj analogic (graficĂŁ analogicĂŁ pe monitor) sau cu indicatoare analogice. AfiÂşajul analogic trebuie amplasat astfel încât sĂŁ permitĂŁ vizualizarea sa de cĂŁtre operator, indiferent de poziĂžia ansamblului de vehicule pe stand.
    1.4 Standul de frânare cu role pentru clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ fie dotat cu dispozitiv de simulare a încĂŁrcĂŁrii vehiculului pentru efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic fabricate dupĂŁ anul 2001 inclusiv. Acesta trebuie sĂŁ fie capabil sĂŁ simuleze o încĂŁrcare de minimum 3000 kg pe axĂŁ.
    1.5 Standul de frânare cu role trebuie sĂŁ permitĂŁ mĂŁsurarea rezistenĂžei la rulare, a forĂžei de frânare, a forĂžei de apĂŁsare la pedalĂŁ Âşi a presiunii în instalaĂžia de frânare pneumaticĂŁ Âşi sĂŁ permitĂŁ aprecierea ovalitĂŁĂžii. ForĂža maximĂŁ de frânare trebuie sĂŁ fie mĂŁsuratĂŁ la o alunecare relativĂŁ de 24% .
    1.6 Preciziile care trebuie asigurate pentru mĂŁrimile mĂŁsurate sunt:
    - pentru rezistenĂža la rulare Âşi forĂža de frânare: +/- 3%;
    - pentru forĂža de apĂŁsare la pedalĂŁ: +/- 2%;
    - pentru presiunea din instalaĂžia de frânare pneumaticĂŁ:
        - 0,1 atm. pentru presiuni de cel mult 5 atm.;
        - 2% din valoarea de indicaĂžie pentru presiuni mai mari de 5 atm.
    1.7 Programul standului de frânare cu role trebuie sĂŁ permitĂŁ determinarea cel puĂžin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu Âşi pentru frâna de staĂžionare, precum Âşi a dezechilibrului dintre forĂžele de frânare la roĂžile aceleiaÂşi axe pentru frâna de serviciu Âşi pentru frâna de staĂžionare.
    1.8 Pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele cu tracĂžiune integralĂŁ permanentĂŁ, staĂžia trebuie sĂŁ fie dotatĂŁ cu stand de frânare care sĂŁ permitĂŁ efectuarea acestui tip de verificare.
    1.9 Standul de frânare cu role trebuie sĂŁ permitĂŁ transmiterea datelor cĂŁtre un calculator Âşi o imprimantĂŁ.
    1.10 Programul standului de frânare cu role trebuie sĂŁ permitĂŁ tipĂŁrirea rezultatelor mĂŁsurĂŁtorii. Pe buletinul de probĂŁ trebuie sĂŁ fie tipĂŁrite cel puĂžin urmĂŁtoarele date:
    - marca, tipul Âşi numĂŁrul de înmatriculare al vehiculului verificat (aceste date pot fi introduse de la tastaturĂŁ sau completate manual de inspector pe buletinul de probĂŁ);
    - data, ora Âşi minutul la care a fost efectuatĂŁ verificarea;
    - masa efectivĂŁ a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuĂŁrii probei;
    - sistemul de frânare verificat (serviciu sau staĂžionare);
    - axa verificatĂŁ (axa 1, axa 2 etc.) Âşi valorile forĂželor de frânare mĂŁsurate;
    - valorile coeficienĂžilor de frânare (pentru frâna de serviciu Âşi cea de staĂžionare);
    - valorile dezechilibrelor forĂželor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu Âşi cea de staĂžionare);
    - valoarea mĂŁsuratĂŁ a forĂžei de apĂŁsare la pedala de frânĂŁ (dupĂŁ caz, calculul forĂžei maxim admisibile la pedalĂŁ pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de cĂŁtre inspector pe buletinul de probĂŁ). AceastĂŁ cerinÞã se aplicĂŁ numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;
    - valoarea mĂŁsuratĂŁ a presiunii din instalaĂžia de frânare pneumaticĂŁ.
    1.11 Nu este obligatorie tipĂŁrirea pe buletinul de probĂŁ a valorilor limitĂŁ pentru coeficienĂžii de frânare Âşi dezechilibre, precum Âşi a rezultatului verificĂŁrii. TotuÂşi, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformitĂŁĂži ale sistemului de frânare, inspectorul va consemna manual pe buletinul de probĂŁ valorile limitĂŁ ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.

    2. Analizor de gaze pentru staĂžiile ce efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
    2.1 Pentru staĂžiile ce efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie fĂŁrĂŁ catalizator tricomponent Âşi sondĂŁ lambda, este necesarĂŁ dotarea cu analizor de gaze în infraroÂşu pentru mĂŁsurarea cel puĂžin a CO, cu o precizie de minimum +/- 0,2%, Âşi, dacĂŁ mĂŁsoarĂŁ Âşi alte componente, cu o precizie de minimum +/- 1% pentru CO2, +/- 0,2% pentru O2 Âşi +/- 30 ppm pentru HC (conform OIML R 99 - clasa II);
    2.2 Pentru staĂžiile ce efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent Âşi sondĂŁ lambda, este necesarĂŁ dotarea cu analizor cu 4 gaze (pentru CO Âşi lambda) conform OIML R 99 - clasa I, cu precizie de minimum:
    +/- 0,06% pentru CO;
    +/- 0,5% pentru CO2;
    +/- 0,1% pentru O2;
    +/- 12 ppm pentru HC.
    2.3 Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de rĂŁspuns nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru mĂŁsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru mĂŁsurarea turaĂžiei motorului Âşi imprimantĂŁ. De asemenea, trebuie sĂŁ aibĂŁ posibilitatea de conectare la un calculator.
    2.4 Programul analizorului de gaze trebuie sĂŁ permitĂŁ tipĂŁrirea rezultatelor mĂŁsurĂŁtorii. Pe buletinul de probĂŁ trebuie sĂŁ fie tipĂŁrite cel puĂžin urmĂŁtoarele date:
    - data, ora Âşi minutul efectuĂŁrii probei;
    - temperatura uleiului de motor, la momentul efectuĂŁrii probei;
    - turaĂžia de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;
    - valoarea CO_cor la turaĂžia de mers în gol încet;
    - turaĂžia de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);
    - valoarea CO sau CO_cor la turaĂžia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze);
    - valoarea coeficientului lambda la turaĂžia de mers în gol accelerat (numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze).
    2.5 Analizoarele de gaze cu care sunt echipate staĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ care efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) trebuie sĂŁ aibĂŁ posibilitatea de a efectua mĂŁsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.

    3. Opacimetru pentru staĂžiile ce efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare
    3.1 Opacimetrul trebuie sĂŁ permitĂŁ mĂŁsurarea în flux parĂžial conform R 24 CEE - ONU, cu o precizie de minimum +/- 0,3 m^-1.
    3.2 Camera de mĂŁsurĂŁ a opacimetrului trebuie sĂŁ fie mobilĂŁ.
    3.3 Opacimetrul trebuie prevĂŁzut cu dispozitive adecvate mĂŁsurĂŁrii temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afiÂşa valoarea echivalentĂŁ a opacitĂŁĂžii la temperatura de 100 grade C, dispozitiv pentru mĂŁsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru mĂŁsurarea turaĂžiei motorului care sĂŁ poatĂŁ mĂŁsura turaĂžia motorului, indiferent de diametrul conductelor de injecĂžie montate, precum Âşi imprimantĂŁ. De asemenea, trebuie sĂŁ aibĂŁ posibilitatea de conectare la un calculator.
    3.4 Se admit numai sondele originale de prelevare a gazelor, în conformitate cu prescripĂžiile fabricantului.
    3.5 Pentru autovehiculele din clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, dispozitivul pentru mĂŁsurarea temperaturii trebuie sĂŁ aibĂŁ lungimea de minimum 2,5 m.
    3.6 Opacimetrele vor fi acceptate pentru activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ numai dupĂŁ verificarea comparativĂŁ cu un opacimetru etalon.
    3.7 Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 Âşi trebuie sĂŁ permitĂŁ mĂŁsurarea timpului de bazĂŁ (durata accelerĂŁrii motorului).
    3.8 Programul opacimetrului trebuie sĂŁ permitĂŁ tipĂŁrirea rezultatelor mĂŁsurĂŁtorii. Pe buletinul de probĂŁ trebuie sĂŁ fie tipĂŁrite cel puĂžin urmĂŁtoarele date:
    - data, ora Âşi minutul efectuĂŁrii probei (numai pentru prima probĂŁ);
    - temperatura uleiului de motor la momentul efectuĂŁrii probei;
    - timpul de bazĂŁ;
    - turaĂžia de mers în gol încet;
    - turaĂžia de mers în gol maximĂŁ (de regulator);
    - indicele de opacitate mĂŁsurat.
    3.9 Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculeazĂŁ ca medie aritmeticĂŁ a valorilor mĂŁsurate în cel puĂžin ultimele 3 cicluri de accelerare liberĂŁ cu condiĂžia sĂŁ nu se înregistreze diferenĂže semnificative între turaĂžiile minime mĂŁsurate la ciclurile de accelerare sau între turaĂžiile maxime mĂŁsurate la ciclurile de accelerare.

    4. Aparat de control al farurilor prevĂŁzut cu nivelĂŁ

    5. Dispozitiv de mĂŁsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de +/- 0,25 atm.

    6. Dispozitiv de mĂŁsurare a adâncimii profilului pneurilor, cu o precizie de +/- 0,1 mm

    7. Cântar pentru mĂŁsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum +/- 2% din valoarea mĂŁsuratĂŁ. Cântarul trebuie sĂŁ fie conectat la acelaÂşi calculator ca Âşi standul de frânare cu role.

    8. Decelerometru cu compensare Âşi înregistrare a datelor pentru verificarea eficacitĂŁĂžii sistemului de frânare prin probe funcĂžionale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, vehiculele speciale Âşi vehicule specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role).

    9. Dispozitiv de simulare a forĂžei de împingere la proĂžapul remorcii sau Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzĂŁtor pentru staĂžiile ce efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la remorcile cu sistem de frânare cu acĂžionare prin inerĂžie

    10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzĂŁtor pentru staĂžiile ce efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la tractoare (cu excepĂžie staĂžiilor dotate cu decelerometru)

    11. Calculator pentru evidenĂža inspecĂžiilor tehnice periodice:
    11.1 Calculatorul trebuie sĂŁ aibĂŁ urmĂŁtoarea configuraĂžie minimalĂŁ:
    - procesor: 850 Mhz;
    - memorie internĂŁ: Ram 128 Mb, Hdd 10 Gb;
    - CD-ROM sau CD-W;
    - placa video pentru rezoluĂžie de minimum 800 x 600 pixels;
    - port paralel Âşi port USB;
    - sistem de operare: Windows 98;
    - modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb.
    11.2 Calculatorul trebuie folosit numai pentru activitĂŁĂži legate de inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, nefiind permisĂŁ instalarea altor programe decât cele furnizate de cĂŁtre R.A.R. Instalarea Âşi întreĂžinerea programelor se fac numai de cĂŁtre personalul R.A.R. abilitat pentru aceastĂŁ activitate.
    12. CamerĂŁ foto digitalĂŁ.
    (3) Utilizatorii aplicaĂžiei informatice de inspecĂžii tehnice periodice nu au voie sĂŁ altereze baza de date (folosirea necorespunzĂŁtoare Âşi neavizatĂŁ a aplicaĂžiei pentru aceastĂŁ activitate sau prin alte mijloace software).
    (4) Aparatura de mĂŁsurĂŁ trebuie sĂŁ fie atestatĂŁ periodic prin buletine de verificare metrologicĂŁ pentru aparatura prevĂŁzutĂŁ la pct. 1 (pentru forĂža de frânare) Âşi la pct. 2, 3 Âşi 5 sau buletine de etalonare pentru aparatura prevĂŁzutĂŁ la pct. 1 (pentru forĂža la pedalĂŁ Âşi presiunea din instalaĂžia de frânare) Âşi la pct. 4, 6 Âşi 7 ori buletine de încercare/etalonare pentru aparatura prevĂŁzutĂŁ la pct. 8. Termenul de valabilitate al unui certificat de etalonare acceptat de R.A.R. este de maximum 2 ani de la data emiterii acestuia.
    (5) StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real.
    (6) în cazul aparaturii de mĂŁsurĂŁ pentru care este obligatorie imprimarea rezultatelor, furnizorul trebuie sĂŁ depunĂŁ la R.A.R. o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere. Prin aceasta furnizorul îÂşi asumĂŁ responsabilitatea cĂŁ aparatura respectĂŁ cerinĂžele prezentelor reglementĂŁri, precum Âşi faptul cĂŁ programele sunt protejate împotriva oricĂŁror intervenĂžii neautorizate, care sĂŁ conducĂŁ la alterarea datelor primare achiziĂžionate sau a rezultatelor obĂžinute.
    (7) StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ dispunĂŁ de o linie telefonicĂŁ dedicatĂŁ în permanenÞã activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    ART. 11
    (1) Persoanele care efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ fie atestate de R.A.R. Ele trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ fie:
    a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform ClasificĂŁrii OcupaĂžiilor din România (COR), ori calificĂŁri asimilate legal acestora;
    sau
    a2) calificate într-una din ocupaĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 17 sau într-o calificare asimilatĂŁ legal acestora.
    b) sĂŁ posede permis de conducere corespunzĂŁtor clasei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, cu respectarea urmĂŁtoarelor cerinĂže minimale:
    - pentru clasa I de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ - permis de conducere categoria A1 sau A;
    - pentru clasa a II-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ - permis de conducere categoria B;
    - pentru clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ - permis de conducere categoria C Âşi/sau D;
    c) sĂŁ aibĂŁ vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreĂžinere auto Âşi/sau reparaĂžii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);
    d) sĂŁ fie angajat al persoanei juridice care solicitĂŁ atestarea.
    (2) Inspectorul tehnic cĂŁruia i s-a anulat permisul de conducere îÂşi pierde dreptul de a efectua inspecĂžii tehnice periodice.
    ART. 12
    (1) StaĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ vor deĂžine în mod obligatoriu urmĂŁtoarele:
    a) registru de evidenÞã a inspecĂžiilor tehnice al cĂŁrui model este prevĂŁzut în anexa nr. 3 la reglementĂŁri, pânĂŁ la data de la care pentru evidenĂža inspecĂžiilor tehnice periodice se va utiliza numai calculatorul (data va fi stabilitĂŁ de R.A.R.);
    b) registru de control al staĂžiei;
    c) formulare-tip raport de inspecĂžie tehnicĂŁ care se completeazĂŁ corespunzĂŁtor categoriei vehiculului Âşi ale cĂŁror modele sunt prevĂŁzut în anexele nr. 4 - 5 la reglementĂŁri;
    d) formulare-tip, anexĂŁ la certificatul de înmatriculare al cĂŁrui model este prevĂŁzut în anexa nr. 6 la reglementĂŁri;
    e) ecuson de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ al cĂŁrei model este prevĂŁzut în anexa nr. 7 la reglementĂŁri;
    f) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;
    g) norme tehnice Âşi instrucĂžiuni de utilizare a aparaturii;
    h) avizier care va cuprinde:
    - autorizaĂžia tehnicĂŁ a staĂžiei, în copie (faÞã-verso);
    - metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectueazĂŁ conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementĂŁri;
    - tarifele de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    - precizarea categoriilor de vehicule rutiere pentru care staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ nu efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    - precizarea actelor necesare efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice;
    - programul de lucru al staĂžiei;
    - schiĂža fluxului de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice;
    - instrucĂžiunile Âşi dispoziĂžiile specifice de detaliere Âşi precizare a prezentelor reglementĂŁri Âşi pentru care se prevede în mod expres a fi afiÂşate la avizier;
    i) dosarul staĂžiei care va cuprinde documentele ce atestĂŁ funcĂžionarea legalĂŁ a staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ:
    - în original: autorizaĂžia tehnicĂŁ, certificatele de atestare a inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologicĂŁ, buletinele de etalonare Âşi/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparaturĂŁ întocmite conform prevederilor art. 10 Âşi tarifele pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    - în copie: raportul de evaluare a capabilitĂŁĂžii tehnice Âşi contractul de francizĂŁ;
    j) dosar cu reglementĂŁri, norme, proceduri privind efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice;
    k) registru de evidenÞã a vehiculelor la care se efectueazĂŁ pe linia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ diagnosticare sau verificarea calitĂŁĂžii reglajelor sau reparaĂžiilor.
    (2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezintĂŁ vehicule rutiere la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ staĂžia va afiÂşa la loc vizibil sau va pune la dispoziĂžie, la cerere, prezentele reglementĂŁri.

    CAP. 3
    CerinĂže Âşi proceduri

    ART. 13
    InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se executĂŁ numai la vehiculele rutiere la care se prezintĂŁ:
    - certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberatĂŁ de organele de poliĂžie (completatĂŁ în mod corespunzĂŁtor cu datele necesare identificĂŁrii) sau, dupĂŁ caz, autorizaĂžia provizorie de circulaĂžie;
    - cartea de identitate a vehiculului.
    ART. 14
    Vehiculele rutiere prezentate la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ fie curate, în special caroseria, Âşasiul, ansamblurile Âşi subansamblurile ce urmeazĂŁ sĂŁ fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominalĂŁ.
    ART. 15
    La inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se executĂŁ operaĂžiunile cuprinse în Planul de operaĂžiuni, al cĂŁrui model este prevĂŁzut, în funcĂžie de categoria vehiculului rutier, în anexele nr. 1 - 2 la reglementĂŁri. Ordinea de executare a operaĂžiunilor precizate va fi stabilitĂŁ de fiecare staĂžie în funcĂžie de fluxul de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice propriu, cu excepĂžia identificĂŁrii, care va fi prima operaĂžiune efectuatĂŁ.
    ART. 16
    (1) Pentru fiecare vehicul rutier prezentat la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se completeazĂŁ de cĂŁtre inspectorul tehnic un raport de inspecĂžie tehnicĂŁ corespunzĂŁtor categoriei vehiculului sau un raport de verificare R.A.R., dupĂŁ caz, corespunzĂŁtor categoriei vehiculului rutier. Raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ sau raportul de verificare R.A.R., dupĂŁ caz, se înregistreazĂŁ dupĂŁ finalizarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator Âşi în Registrul de evidenÞã a inspecĂžiilor tehnice periodice (pânĂŁ la data stabilitĂŁ de R.A.R.).
    (2) Prima operaĂžiune care se efectueazĂŁ în cadrul inspecĂžiei tehnice periodice este identificarea.
    (3) în cazul în care la identificare se constatĂŁ necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumatĂŁ la reprezentanĂža R.A.R. din judeĂžul în care este înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. în acest caz nu se acceptĂŁ efectuarea unei noi inspecĂžii tehnice periodice decât dupĂŁ rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.
    (4) DacĂŁ vehiculul rutier nu prezintĂŁ la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod defect 200, se efectueazĂŁ dupĂŁ aceea toate verificĂŁrile prevĂŁzute în Planul de operaĂžiuni corespunzĂŁtor categoriei vehiculului rutier Âşi tipului de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ efectuatĂŁ, precum Âşi verificarea dotĂŁrilor obligatorii.
    (5) în continuare se procedeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) dacĂŁ vehiculul rutier corespunde cerinĂželor tehnice precizate în Planul de operaĂžiuni corespunzĂŁtor, inspectorul tehnic consemneazĂŁ în raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ sau în raportul de verificare R.A.R., dupĂŁ caz, "Bun tehnic", semneazĂŁ, ÂştampileazĂŁ Âşi aplicĂŁ matca elementului de securizare; consemneazĂŁ în anexa la certificatul de înmatriculare data pânĂŁ la care trebuie efectuatĂŁ urmĂŁtoarea inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, semneazĂŁ, ÂştampileazĂŁ, noteazĂŁ numĂŁrul de înregistrare al inspecĂžiei tehnice periodice Âşi aplicĂŁ elementul de securizare corespunzĂŁtor. în continuare, inspectorul tehnic aplicĂŁ pe placa cu numĂŁrul de înmatriculare din faÞã ecusonul corespunzĂŁtor inspecĂžiei tehnice periodice, cu excepĂžia remorcilor Âşi autovehiculelor cu douĂŁ sau trei roĂži, în cazul cĂŁrora acesta se aplicĂŁ pe placa cu numĂŁrul de înmatriculare din spate. Raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ sau raportul de verificare R.A.R., dupĂŁ caz, completat se arhiveazĂŁ, la el ataÂşându-se, dupĂŁ caz, buletinul de probĂŁ de la operaĂžiunea de verificare a emisiilor poluante Âşi/sau buletinul de probĂŁ de la operaĂžiunea de verificare a eficacitĂŁĂžii sistemului de frânare.
    b) în cazul în care vehiculul rutier este prezentat la una din reprezentanĂžele R.A.R. pentru inspecĂžia tehnicĂŁ în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate defecĂžiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. DacĂŁ vehiculul rutier corespunde cerinĂželor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menĂžionate defecĂžiuni, personalul R.A.R. consemneazĂŁ în raportul de verificare R.A.R. "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menĂžionate defecĂžiuni]", semneazĂŁ, ÂştampileazĂŁ Âşi aplicĂŁ matca elementului de securizare; consemneazĂŁ pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, "Bun tehnic pentru ... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menĂžionate defecĂžiuni]", semneazĂŁ, ÂştampileazĂŁ, noteazĂŁ numĂŁrul de înregistrare al inspecĂžiei tehnice Âşi aplicĂŁ elementul de securizare. Raportul de verificare R.A.R. completat se arhiveazĂŁ, menĂžionându-se la rubrica "ObservaĂžii privind respingerea vehiculului la inspecĂžia tehnicĂŁ" numĂŁrul, seria Âşi emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se ataÂşeazĂŁ, dupĂŁ caz, buletinul de probĂŁ de la operaĂžiunea de verificare a emisiilor poluante Âşi/sau buletinul de probĂŁ de la operaĂžiunea de verificare a eficacitĂŁĂžii sistemului de frânare. Dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare se înmâneazĂŁ persoanei care a prezentat vehiculul rutier la inspecĂžia tehnicĂŁ pentru redobândirea certificatului de înmatriculare. în acest caz nu se fac menĂžiuni în anexa la certificatul de înmatriculare.
    DacĂŁ redobândirea certificatului de înmatriculare presupune efectuarea întregii inspecĂžii tehnice periodice, se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerinĂžele precizate anterior iar în acest caz elementul de securizare se aplicĂŁ pe anexa la certificatul de înmatriculare.
    c) dacĂŁ vehiculul rutier inspectat nu corespunde cerinĂželor tehnice precizate, inspectorul tehnic consemneazĂŁ defecĂžiunile în raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ sau în raportul de verificare R.A.R., dupĂŁ caz, la rubrica "ObservaĂžii privind respingerea vehiculului la inspecĂžia tehnicĂŁ" Âşi marcheazĂŁ codurile defectelor constatate în momentul identificĂŁrii acestor defecte. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare pânĂŁ nu sunt consemnate explicit Âşi amĂŁnunĂžit pe raport neconformitĂŁĂžile constatate la postul curent. La finalizarea inspecĂžiei tehnice periodice, raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ sau raportul de verificare R.A.R., dupĂŁ caz, se înmâneazĂŁ persoanei care a prezentat vehiculul la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    (6) în cadrul inspecĂžiei tehnice periodice va fi respectatĂŁ ordinea posturilor de verificare comunicatĂŁ R.A.R. Âşi existentĂŁ în dosarul de autorizare al staĂžiei. în eventualitatea modificĂŁrii succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicatĂŁ R.A.R. Inspectorul tehnic nu va începe o altĂŁ inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ pânĂŁ nu o finalizeazĂŁ pe cea curentĂŁ, inclusiv înregistrarea în calculator, completarea anexei la certificatul de înmatriculare.
    (7) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizeazĂŁ o înregistrare fotograficĂŁ digitalĂŁ cu vehiculul amplasat pe standul de frânare care va fi salvatĂŁ în calculatorul staĂžiei.
    (8) DupĂŁ finalizarea operaĂžiunilor de verificare tehnicĂŁ prevĂŁzute în Planul de operaĂžiuni corespunzĂŁtor, personalul abilitat al R.A.R. poate efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevĂŁzutĂŁ la lit. b) de la alin. (7) al art. 3, în intervalul de timp prevĂŁzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3 din reglementĂŁri.
    (9) Reverificarea de cĂŁtre personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat se efectueazĂŁ în
    (10) Nu se efectueazĂŁ reverificarea de cĂŁtre personalul abilitat al R.A.R. a vehiculului inspectat procedându-se de cĂŁtre inspectorul tehnic la finalizarea inspecĂžiei tehnice periodice în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) nu s-a solicitat de cĂŁtre R.A.R. prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sĂŁu abilitat reverificarea vehiculului;
    b) R.A.R. solicitĂŁ reverificarea unui vehicul, dar personalul abilitat R.A.R. nu se prezintĂŁ în intervalul de timp prevĂŁzut la lit. b) de la alin. (8) al art. 3.
    (11) Se interzice completarea a douĂŁ anexe la certificatul de înmatriculare pentru acelaÂşi vehicul.
    (12) Datele de identificare Âşi rezultatele inspecĂžiei tehnice periodice se înregistreazĂŁ dupĂŁ finalizarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculului respectiv în calculator Âşi în Registrul de evidenÞã a inspecĂžiilor tehnice (pânĂŁ la data stabilitĂŁ de R.A.R.).
    ART. 17
    (1) DacĂŁ în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentĂŁri la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ defecĂžiunile constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat defecĂžiunile Âşi se procedeazĂŁ potrivit art. 16 lit. a) din reglementĂŁri, data urmĂŁtoarei inspecĂžii tehnice periodice urmând sĂŁ fie stabilitĂŁ în funcĂžie de data la care s-a constatat remedierea.
    (2) DacĂŁ aceste verificĂŁri evidenĂžiazĂŁ Âşi alte defecĂžiuni la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ este condiĂžionatĂŁ de remedierea acestor defecĂžiuni. în cazul în care controlul vizual general evidenĂžiazĂŁ defecĂžiuni produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ este condiĂžionatĂŁ de remedierea acestora.
    (3) Reverificarea impune în mod obligatoriu efectuarea identificĂŁrii vehiculul rutier prezentat.
    (4) în cazul depĂŁÂşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentĂŁri, admis pentru remedierea defecĂžiunilor, se va efectua o nouĂŁ inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    ART. 18
    StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ va pune la dispoziĂžia R.A.R. datele privind activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    ART. 19
    (1) Reverificarea unui vehicul prevĂŁzutĂŁ la lit. c) de la alin. (7) al art. 3 se poate efectua cu ocazia prezentĂŁrii acestuia la R.A.R. pentru efectuarea activitĂŁĂžilor pentru care R.A.R. este abilitat prin legislaĂžia în vigoare.
    (2) Stabilirea oportunitĂŁĂžii reverificĂŁrii unui vehicul se realizeazĂŁ numai de cĂŁtre personalul R.A.R. abilitat în acest scop.
    (3) Reverificarea unui vehicul se efectueazĂŁ numai de cĂŁtre personal R.A.R. atestat pentru activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ Âşi abilitat în acest scop.
    (4) Reverificarea unui vehicul se decide în cazul constatĂŁrii urmĂŁtoarelor:
    a) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectatĂŁ siguranĂža rutierĂŁ Âşi/sau utilizarea corespunzĂŁtoare a vehiculului (constatare vizualĂŁ);
    b) coroziuni strĂŁpunse sau deformaĂžii semnificative ale caroseriei prin care este afectatĂŁ siguranĂža rutierĂŁ Âşi/sau utilizarea corespunzĂŁtoare a vehiculului (constatare vizualĂŁ);
    c) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faÞã a unor folii sau tratamente care reduc semnificativ vizibilitatea conducĂŁtorului auto (constatare vizualĂŁ);
    d) lipsa elementelor principale de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ (constatare vizualĂŁ);
    e) aplicarea pe elementele de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ de folii sau alte tratamente (constatare vizualĂŁ);
    f) existenĂža unor elemente de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ neomologate (constatare vizualĂŁ);
    g) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorĂŁri importante ale acestuia (constatare auditivĂŁ - zgomot anormal);
    h) emisii poluante excesive la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (constatare vizualĂŁ în timpul funcĂžionĂŁrii motorului);
    i) joc excesiv în sistemul de direcĂžie (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
    j) anvelope care prezintĂŁ tĂŁieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorĂŁri importante vizibile (constatare vizualĂŁ);
    k) eficacitate redusĂŁ a sistemului de frânare (constatare în timpul conducerii autovehiculului);
    (5) Reverificarea se efectueazĂŁ conform Planurilor de operaĂžiuni precizate prin prezentele reglementĂŁri.
    (6) Se anuleazĂŁ de cĂŁtre personalul R.A.R. abilitat inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ a unui vehicul reverificat conform prevederilor din alin. (4) în cazul în care în urma reverificĂŁrii se constatĂŁ cel puĂžin una din urmĂŁtoarele defecĂžiuni:
    a) neconcordanĂže privind numĂŁrul de identificare al vehiculului;
    b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectatĂŁ siguranĂža rutierĂŁ Âşi/sau utilizarea corespunzĂŁtoare a vehiculului;
    c) coroziuni strĂŁpunse sau deformaĂžii semnificative ale caroseriei prin care este afectatĂŁ siguranĂža rutierĂŁ Âşi/sau utilizarea corespunzĂŁtoare a vehiculului;
    d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faÞã a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigurĂŁ transparenĂža minimĂŁ precizatĂŁ prin reglementĂŁrile în vigoare;
    e) lipsa elementelor principale de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ (faruri, lĂŁmpi de frânare, lĂŁmpi de semnalizare);
    f) aplicarea pe elementele principale de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ de folii sau alte tratamente (faruri, lĂŁmpi de frânare, lĂŁmpi de semnalizare, lĂŁmpi de poziĂžie);
    g) existenĂža unor elemente de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ neomologate;
    h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorĂŁri importante ale acestuia;
    i) emisii poluante care depĂŁÂşesc limitele stabilite prin prezentele reglementĂŁri;
    j) joc excesiv în sistemul de direcĂžie;
    k) eficacitate a sistemului de frânare mai micĂŁ decât limitele stabilite prin prezentele reglementĂŁri.
    (7) Pentru fiecare reverificare efectuatĂŁ se completeazĂŁ un raport de verificare R.A.R.
    (8) Pe raportul de verificare R.A.R. se vor menĂžiona defecĂžiunile care atrag anularea inspecĂžiei tehnice periodice, precum Âşi, ca ObservaĂžii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificĂŁrii Âşi care sunt precizate în Planurile de operaĂžiuni corespunzĂŁtor.
    (9) Raportul de verificare R.A.R. se înmâneazĂŁ prezentatorului vehiculului.
    (10) în cazul anulĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice conform prevederilor prezentului articol, dupĂŁ remedierea defecĂžiunilor, vehiculul se supune inspecĂžiei tehnice periodice în staĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ autorizate sau în staĂžiile reprezentanĂželor R.A.R.

    CAP. 4
    Autorizarea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ

    ART. 20
    (1) Persoanele juridice pot presta activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ în staĂžii autorizate, numai sub marca R.A.R., pe baza unui contract de francizĂŁ.
    (2) Autorizarea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ deĂžinute de persoanele juridice se face de cĂŁtre R.A.R., pe baza cererii de autorizare Âşi a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilitĂŁĂžii tehnice, întocmit de personal certificat pentru evaluarea conformitĂŁĂžii.
    (3) StaĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ pot efectua inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) numai dacĂŁ îndeplinesc cerinĂžele specifice precizate prin prezentele reglementĂŁri.
    ART. 21
    (1) AutorizaĂžia tehnicĂŁ se acordĂŁ persoanelor juridice care deĂžin, spaĂžii corespunzĂŁtoare desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la art. 10 Âşi au personal atestat pentru activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizaĂžiei tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementĂŁri.
    (2) Hala de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ permitĂŁ accesul corespunzĂŁtor al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicitĂŁ autorizarea. Fluxul de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice poate sĂŁ fie continuu sau discontinuu. DacĂŁ fluxul este discontinuu, staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ nu va fi autorizatĂŁ pentru efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci Âşi semiremorci).
    (3) DacĂŁ staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ este dotatĂŁ cu elevator, înĂŁlĂžimea minimĂŁ interioarĂŁ a incintei trebuie sĂŁ fie corespunzĂŁtoare pentru desfĂŁÂşurarea normalĂŁ a activitĂŁĂžii. StaĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ dotate numai cu elevator (fĂŁrĂŁ canal de vizitare) nu se autorizeazĂŁ pentru efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice pentru vehicule tractate (remorci Âşi semiremorci), iar în cazul în care staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ este dotatĂŁ cu elevator cu braĂže nu se vor efectua inspecĂžii tehnice periodice la tractoare.
    (4) Incinta staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ asigure funcĂžionarea corespunzĂŁtoare a aparaturii din dotare.
    (5) StaĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ trebuie sĂŁ dispunĂŁ de:
    - spaĂžii de parcare suficiente care sĂŁ permitĂŁ staĂžionarea vehiculelor rutiere în aÂşteptarea efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice sau în aÂşteptarea eliberĂŁrii documentelor; în cazul în care intrarea/ieÂşirea din staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ se face direct pe un drum public, iar în curte nu existĂŁ spaĂžiu de parcare, se va prezenta un accept de la autoritĂŁĂžile locale pentru parcarea pe drumul public;
    - spaĂžii sociale pentru personal (vestiare, grup social etc.);
    - spaĂžii sociale accesibile clienĂžilor (spaĂžii de aÂşteptare, grup social etc.);
    - birou inspector tehnic necesar înregistrĂŁrilor aferente inspecĂžiei tehnice periodice Âşi pentru activitatea de supraveghere efectuatĂŁ de R.A.R.
    (6) StaĂžiile trebuie sĂŁ asigure circulaĂžia pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor; în cazul staĂžiilor cu flux discontinuu, standul de frânare cu role va fi prevĂŁzut cu capace pentru ieÂşirea cu spatele.
    (7) AutorizaĂžia tehnicĂŁ eliberatĂŁ va fi în conformitate cu caracteristicile constructive Âşi cu dotarea existentĂŁ a staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, Ăžinându-se cont de prevederile art. 10.
    (8) Pe autorizaĂžia tehnicĂŁ eliberatĂŁ se vor menĂžiona categoriile de vehicule rutiere pentru care a fost autorizatĂŁ staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, precum Âşi eventualele limitĂŁri privind gabaritul acestora.
    (9) AutorizaĂžia tehnicĂŁ se elibereazĂŁ de cĂŁtre R.A.R. dupĂŁ încheierea contractului de francizĂŁ cu persoana juridicĂŁ ce deĂžine staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    (10) DacĂŁ persoana juridicĂŁ deĂžine mai multe staĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, R.A.R. va elibera autorizaĂžii tehnice pentru fiecare staĂžie de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    ART. 22
    (1) în vederea autorizĂŁrii, persoanele juridice vor depune la R.A.R., pentru fiecare staĂžie de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ pe care o deĂžin, un dosar de autorizare.
    (2) Dosarul de autorizare va conĂžine urmĂŁtoarele documente:
    1. cerere-tip de autorizare a staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, al cĂŁrei model este prevĂŁzut în anexa nr. 9 la reglementĂŁri; în cuprinsul acesteia sunt prezentate principalele date de identificare a persoanei juridice Âşi a staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    2. chestionar de autoevaluare a capabilitĂŁĂžii tehnice, completat Âşi semnat pe propria rĂŁspundere de reprezentantul legal al persoanei juridice;
    3. copie, certificatĂŁ pentru conformitatea cu originalul de cĂŁtre reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului ComerĂžului, cu anexa la acesta, conĂžinând activitatea de testĂŁri Âşi analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitĂŁĂžilor la înregistrarea în registrul comerĂžului a persoanelor fizice, asociaĂžiilor familiale Âşi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalĂŁ a acestora, precum Âşi la autorizarea funcĂžionĂŁrii persoanelor juridice, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    4. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, dupĂŁ caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului ComerĂžului din care sĂŁ rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de funcĂžionare, asociaĂži/acĂžionari, obiect de activitate;
    5. copii de pe certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici;
    6. copii de pe buletinele de verificare metrologicĂŁ, buletinele de etalonare Âşi/sau buletinele de încercare/etalonare pentru aparaturĂŁ, dupĂŁ caz (conform prevederilor art. 10);
    7. schiĂža staĂžiei, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor Âşi a utilajelor din dotarea staĂžiei, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinĂŁtĂŁĂži;
    8. fluxul de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice.
    (3) Durata maximĂŁ de valabilitate a autorizaĂžiei tehnice este de 2 ani Âşi este condiĂžionatĂŁ de asigurarea respectĂŁrii de cĂŁtre titular a condiĂžiilor legale de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    (4) FĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi acest termen, persoana juridicĂŁ va solicita R.A.R. reautorizarea staĂžiei. Reautorizarea se acordĂŁ în condiĂžiile respectĂŁrii prezentelor reglementĂŁri.
    (5) Pe durata de valabilitate a autorizaĂžiei tehnice titularul acesteia poate solicita încetarea activitĂŁĂžii, restrângerea sau extinderea domeniului autorizĂŁrii.
    (6) AutorizaĂžia tehnicĂŁ cu termenul de valabilitate depĂŁÂşit devine nulĂŁ.
    ART. 23
    (1) Pentru verificarea în timp a menĂžinerii capabilitĂŁĂžii tehnice a staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, R.A.R. va efectua supravegherea activitĂŁĂžii acesteia.
    (2) NeconformitĂŁĂžile constatate în cursul acestei activitĂŁĂži vor fi menĂžionate în registrul de control al staĂžiei Âşi, dupĂŁ caz, în certificatului de atestare a inspectorului tehnic.
    (3) în urma activitĂŁĂžii de supraveghere, R.A.R. poate adopta una dintre urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
    a) Restrângerea domeniului de activitate se adoptĂŁ pentru perioada în care staĂžia de inspecĂžii tehnice Âşi-a pierdut temporar capabilitatea tehnicĂŁ de efectuare a inspecĂžiilor tehnice periodice pentru o gamĂŁ de vehicule rutiere cuprinse în autorizaĂžia tehnicĂŁ eliberatĂŁ;
    b) Suspendarea autorizaĂžiei tehnice se adoptĂŁ în cazul comiterii uneia dintre abaterile grave referitoare la desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniuĂžele unu, doi, patru, cinci, Âşase sau Âşapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de francizĂŁ;
    c) Anularea autorizaĂžiei tehnice se adoptĂŁ în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile grave referitoare la desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ ce sunt explicitate în cadrul art. 27 alin. (2) liniuĂžele unu, doi, patru, cinci, Âşase sau Âşapte, ori în conformitate cu prevederile contractului de francizĂŁ.
    (4) în cazul suspendĂŁrii se bareazĂŁ registrul de evidenÞã a inspecĂžiilor tehnice periodice dupĂŁ ultima inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ efectuatĂŁ înainte de suspendare Âşi se noteazĂŁ în procesul-verbal de suspendare numĂŁrul Âşi data acesteia. în cazul anulĂŁrii autorizaĂžiei tehnice a staĂžiei se procedeazĂŁ ca Âşi în cazul suspendĂŁrii, suplimentar ridicându-se autorizaĂžia tehnicĂŁ de cĂŁtre R.A.R.
    (5) Efectuarea de inspecĂžii tehnice periodice în staĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ neautorizate, cu autorizaĂžia tehnicĂŁ suspendatĂŁ, anulatĂŁ sau cu termenul de valabilitate depĂŁÂşit atrage mĂŁsuri de sancĂžionare corespunzĂŁtor legislaĂžiei în vigoare, cu menĂžiunea cĂŁ persoanele care se fac vinovate intrĂŁ sub incidenĂža normelor legale care sancĂžioneazĂŁ abaterile de la circulaĂžia pe drumurile publice.

    CAP. 5
    Atestarea personalului care efectueazĂŁ inspecĂžii tehnice periodice

    ART. 24
    (1) Atestarea personalului care efectueazĂŁ inspecĂžii tehnice periodice se face dupĂŁ absolvirea unui curs de specialitate organizat de cĂŁtre R.A.R., în urma cĂŁruia se elibereazĂŁ un certificat de atestare.
    (2) Atestarea personalului care efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) este condiĂžionatĂŁ de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar organizat de cĂŁtre R.A.R. La acest curs poate participa numai personalul care este atestat ca inspector tehnic, în conformitate cu prevederile alineatului anterior Âşi care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea într-o staĂžie de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ autorizatĂŁ pentru efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau într-o staĂžie de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ care îndeplineÂşte condiĂžiile privind capabilitatea tehnicĂŁ pentru efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) prevĂŁzute în prezentele reglementĂŁri.
    (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 10 la reglementĂŁri. în cazul inspectorilor tehnici atestaĂži sĂŁ efectueze inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ Âşi la autovehiculele echipate cu instalaĂžii de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta se menĂžioneazĂŁ în mod expres în certificatul de atestare.
    (4) Termenul de valabilitate a certificatului de atestare este de cel mult 2 ani.
    (5) Pe durata de valabilitate a certificatului de atestare se pot organiza anual de cĂŁtre R.A.R. cursuri de îmbunĂŁtĂŁĂžire a pregĂŁtirii profesionale a inspectorilor tehnici.
    ART. 25
    (1) în vederea atestĂŁrii ca inspector tehnic, persoana care solicitĂŁ atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar care va conĂžine urmĂŁtoarele documente:
    a) cerere din partea persoanei juridice la care va urma sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea;
    b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionalĂŁ, dupĂŁ caz;
    c) copie de pe permisul de conducere;
    d) în cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie sĂŁ aibĂŁ o vechime de minimum 3 ani în activitatea de întreĂžinere auto Âşi/sau reparaĂžii auto, copie de pe cartea de muncĂŁ sau registrul de muncĂŁ, care sĂŁ dovedeascĂŁ îndeplinirea acestei condiĂžii.
    (2) Atestarea ca inspector tehnic se poate face Âşi contra cost la cererea în nume propriu a persoanei fizice interesate, fĂŁrĂŁ a fi îndeplinitĂŁ condiĂžia de la art. 11 alin. (1) lit. d). în acest caz, cererea în vederea atestĂŁrii va fi formulatĂŁ în numele persoanei fizice.
    (3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu îndeplinesc condiĂžia de vechime în muncĂŁ cerutĂŁ la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs pregĂŁtitor despre construcĂžia Âşi funcĂžionarea vehiculelor rutiere.
    (4) Cursul se finalizeazĂŁ printr-un examen a cĂŁrui absolvire permite continuarea procedurii de atestare conform prezentelor reglementĂŁri. în acest caz, documentul prevĂŁzut la lit. d) a alin. (1) se va înlocui cu dovada de absolvire a cursului pregĂŁtitor.
    (5) Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordând prioritate persoanelor deja angajate de persoane autorizate.
    ART. 26
    (1) FĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi termenul de valabilitate al certificatului de atestare, inspectorul tehnic va solicita reatestarea, prin intermediul unei cereri din partea persoanei autorizate la care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea sau la care va urma sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea ori la cererea în nume propriu.
    (2) Reatestarea se acordĂŁ în aceleaÂşi condiĂžii ca Âşi atestarea, cu excepĂžia cerinĂžei de la art. 11 alin. (1) lit. a) pentru inspectorii tehnici atestaĂži înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementĂŁri. La preschimbarea certificatului de atestare în cazul transferului inspectorului tehnic la o altĂŁ persoanĂŁ autorizatĂŁ sau în cazul angajĂŁrii la o persoanĂŁ autorizatĂŁ pentru inspectorul tehnic atestat la cerere în nume propriu este necesarĂŁ prezentarea unei cereri de preschimbare a certificatului de atestare din partea persoanei autorizate respective, precum Âşi o copie parĂžialĂŁ de pe carnetul de muncĂŁ sau de pe alt document legal din care sĂŁ reiasĂŁ transferul sau angajarea.
    ART. 27
    (1) Se considerĂŁ abatere de la cerinĂžele de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ de cĂŁtre un inspector tehnic Âşi se menĂžioneazĂŁ pe certificatul de atestare al acestuia urmĂŁtoarele cazuri:
    - confirmarea drept corespunzĂŁtoare a stĂŁrii tehnice a unui vehicul rutier care nu îndeplineÂşte cerinĂžele tehnice precizate prin prezentele reglementĂŁri;
    - nerespectarea cerinĂželor, procedurilor Âşi a instrucĂžiunilor de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice conform legislaĂžiei Âşi reglementĂŁrilor în vigoare;
    - nemenĂžionarea în raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ a tuturor defecĂžiunilor constatate, care impun respingerea unui vehicul la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ conform prezentelor reglementĂŁri;
    - transmiterea cĂŁtre R.A.R. (sau în baza naĂžionalĂŁ de date privind inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ) de date eronate cu privire la activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ prestatĂŁ.
    (2) Certificatul de atestare se anuleazĂŁ în cazul în care:
    - în decursul unei perioade de 12 luni se constatĂŁ douĂŁ abateri de la cerinĂžele de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ de cĂŁtre un inspector tehnic, menĂžionate pe certificatul de atestare al acestuia;
    - se certificĂŁ starea tehnicĂŁ a vehiculului rutier în lipsa acestuia;
    - se certificĂŁ starea tehnicĂŁ a vehiculului rutier în perioada în care autorizaĂžia tehnicĂŁ a staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ este suspendatĂŁ sau anulatĂŁ;
    - se certificĂŁ starea tehnicĂŁ a vehiculului rutier în perioada în care aparatura specificĂŁ necesarĂŁ efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice nu îndeplineÂşte cerinĂžele specificate;
    - se certificĂŁ starea tehnicĂŁ a vehiculului fĂŁrĂŁ a fi utilizatĂŁ aparatura de verificare impusĂŁ prin procedura de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice;
    - se constatĂŁ modificĂŁri sau intervenĂžii neautorizate la aparatura utilizatĂŁ sau la programele utilizate;
    - se efectueazĂŁ inspecĂžii tehnice periodice la vehicule pentru care staĂžia are interdicĂžie de a efectua inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    - se efectueazĂŁ inspecĂžii tehnice periodice în perioada în care autorizaĂžia tehnicĂŁ este expiratĂŁ.
    (3) Certificatul de atestare al unui inspector tehnic poate fi suspendat pe o perioadĂŁ de maximum 30 de zile în funcĂžie de gravitatea abaterilor menĂžionate la alin. (1), precum Âşi în cazul în care analizarea abaterilor menĂžionate la alin. (2) necesitĂŁ un timp suplimentar.
    (4) în cazul în care pentru aceeaÂşi staĂžie se anuleazĂŁ douĂŁ certificate de atestare a inspectorilor tehnici (pentru acelaÂşi inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiĂži), se procedeazĂŁ suplimentar la suspendarea autorizaĂžiei tehnice a staĂžiei pe o perioadĂŁ de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioarĂŁ a unui certificat de atestare a unui inspector tehnic se procedeazĂŁ suplimentar la suspendarea autorizaĂžiei tehnice a staĂžiei pe o perioadĂŁ de 3 luni.
    (5) ObĂžinerea unui nou certificat de atestare se face în conformitate cu prevederile art. 24. Programarea pentru reatestare se face dupĂŁ 30 de zile de la depunerea cererii prevĂŁzutĂŁ la art. 25, perioadĂŁ destinatĂŁ reinstruirii în cadrul staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, dar fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi 60 de zile de la depunerea cererii.
    (6) Persoana cĂŁreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oarĂŁ nu mai are dreptul sĂŁ efectueze inspecĂžii tehnice periodice.
    (7) Atestarea stĂŁrii tehnice corespunzĂŁtoare a unui vehicul, prin aplicarea Âştampilei, a semnĂŁturii Âşi a elementului de securizare care certificĂŁ promovarea inspecĂžiei tehnice periodice, de cĂŁtre personal neatestat sau de cĂŁtre personal atestat, dar fĂŁrĂŁ efectuarea în prealabil a inspecĂžiei tehnice periodice, atrage, dupĂŁ caz, rĂŁspunderea administrativĂŁ, disciplinarĂŁ, materialĂŁ sau penalĂŁ.
    (8) Conducerea persoanei autorizate va lua mĂŁsuri de supraveghere a desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii inspectorilor tehnici Âşi de sancĂžionare a persoanelor care se fac vinovate de sĂŁvârÂşire a abaterilor menĂžionate în alineatele precedente.
    (9) Falsificarea înscrisurilor care atestĂŁ starea corespunzĂŁtoare a unui vehicul în urma unei inspecĂžii tehnice periodice, precum Âşi utilizarea unui astfel de înscris, cunoscându-se cĂŁ acesta este fals, constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte conform legii penale.

    CAP. 6
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    ART. 28
    (1) UrmĂŁtoarele cerinĂže impuse la autorizarea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ devin obligatorii de la datele menĂžionate în continuare:
    a) echiparea cu dispozitiv pentru simularea încĂŁrcĂŁrii pe punte se aplicĂŁ de la 1 ianuarie 2007;
    b) echiparea standului de frânare cu capace se aplicĂŁ de la 31.03.2006;
    c) echiparea cu camerĂŁ foto digitalĂŁ se aplicĂŁ de la 01.01.2006;
    d) existenĂža biroului pentru inspectorul tehnic necesar înregistrĂŁrilor aferente inspecĂžiilor tehnice periodice Âşi pentru activitatea de supraveghere efectuatĂŁ de R.A.R. se aplicĂŁ de la data primei autorizĂŁri pentru noile staĂžii Âşi de la data primei reautorizĂŁri pentru staĂžiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementĂŁri;
    e) amplasarea aparaturii într-o singurĂŁ incintĂŁ se aplicĂŁ de la data primei autorizĂŁri pentru noile staĂžii Âşi de la data primei reautorizĂŁri ulterioarĂŁ datei de 01.07.2007 pentru staĂžiile autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementĂŁri.
    (2) CerinĂža privitoare la viteza perifericĂŁ minimĂŁ a rolelor standului de frânare nu se aplicĂŁ la standurile de frânare care rĂŁmân în dotarea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ care au mai fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor reglementĂŁri.
    (3) Cursul pregĂŁtitor despre construcĂžia Âşi funcĂžionarea vehiculelor rutiere menĂžionat la art. 25 alin. (3) se va desfĂŁÂşura începând cu data de 1 ianuarie 2006.
    ART. 29
    (1) StaĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzĂŁtoare menĂžionĂŁrii efectuĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice, nu mai existĂŁ rubrici disponibile sau în cazul prezentĂŁrii unui certificat de înmatriculare de tip vechi.
    (2) în cazul utilizĂŁrii anexei la certificatul de înmatriculare, inspectorul tehnic trebuie sĂŁ completeze, suplimentar faÞã de elementele menĂžionate la art. 16, numĂŁrul de înmatriculare Âşi seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, dupĂŁ caz, numĂŁrul de identificare al vehiculului.
    (3) StaĂžiile de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare Âşi în cazul efectuĂŁrii inspecĂžiilor tehnice periodice la vehicule înregistrate, dacĂŁ prin legislaĂžia în vigoare se impune efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice pentru aceste vehicule.
    ART. 30
    Ecusoanele de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, elementele de securizare Âşi imprimatele prevĂŁzute în prezentele reglementĂŁri vor fi puse la dispoziĂžie staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ de cĂŁtre R.A.R. Ecusonul de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ vor avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2005 - verde, 2006 - portocaliu, 2007 - albastru, 2008 - galben, 2009 - roÂşu. începând din anul 2010 succesiunea culorilor va fi reluatĂŁ. Ecusonul de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ care se aplicĂŁ pe placa de înmatriculare trebuie sĂŁ aibĂŁ culoarea corespunzĂŁtoare anului în care vehiculul va fi supus urmĂŁtoarei inspecĂžii tehnice periodice Âşi va fi amplasat între indicativul judeĂžului sau al municipiului BucureÂşti Âşi numĂŁrul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus urmĂŁtoarei inspecĂžii tehnice periodice îndreptat pe verticalĂŁ, în sus.
    ART. 31
    Suspendarea Âşi anularea autorizaĂžiilor tehnice a staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ Âşi anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de cĂŁtre R.A.R.
    ART. 32
    Prezentele reglementĂŁri se aplicĂŁ, de asemenea, vehiculelor care au fost radiate din circulaĂžie, în vederea reînmatriculĂŁrii acestora (în acest caz este necesarĂŁ prezentarea cel puĂžin a cĂŁrĂžii de identitate a vehiculului).
    ART. 33
    Prezentele reglementĂŁri se pot aplica, de asemenea, vehiculelor înregistrate Âşi care se supun omologĂŁrii, dacĂŁ prin legislaĂžia în vigoare se impune efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice pentru aceste vehicule (în acest caz este necesarĂŁ prezentarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculului Âşi/sau a certificatului de înregistrare, dupĂŁ caz).
    ART. 34
    Prevederile prezentelor reglementĂŁri vor putea fi detaliate Âşi precizate atunci când este necesar, în scopul aplicĂŁrii lor unitare, prin instrucĂžiuni Âşi dispoziĂžii specifice, fĂŁrĂŁ ca acestea sĂŁ modifice sau sĂŁ completeze cadrul legal instituit; precizĂŁrile constituie parte integrantĂŁ a reglementĂŁrilor privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ.
    ART. 35
    Anexele nr. 1 - 17 fac parte integrantĂŁ din prezentele reglementĂŁri.

    ANEXA 1
    la reglementĂŁri

              PLANUL DE OPERAÞIUNI "INSPECÞIA TEHNICÃ PERIODICÃ"
                  mopede, motociclete Âşi remorcile acestora

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea      | Metoda de control |         Defecte constatate         |
|crt.| verificĂŁrii    | Âşi aparatura      |____________________________________|
|    |                | necesarĂŁ          |  grupa cod 100  |  grupa cod 200   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  0 |        1       |         2         |        3        |        4         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  I |                              IDENTIFICARE                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |VERIFICARE:     |Control vizual     |NumĂŁrul de       |NeconcordanĂža     |
|    |- concordanĂža   |Se verificĂŁ        |înmatriculare nu |dintre vehiculul  |
|    |dintre          |concordanĂža dintre |corespunde cu    |prezentat la IT   |
|    |vehiculul       |vehiculul          |cel din          |Âşi datele din     |
|    |prezentat la IT |prezentat          |documentele      |documentele       |
|    |Âşi datele din   |la IT Âşi datele    |însoĂžitoare      |însoĂžitoare       |
|    |documentele     |din documentele    |PlacĂŁ numĂŁr de   |NumĂŁr de          |
|    |însoĂžitoare     |însoĂžitoare        |înmatriculare    |identificare      |
|    |                |privind numĂŁrul de |lipsĂŁ,           |poansonat lipsĂŁ,  |
|    |                |înmatriculare, an  |deterioratĂŁ,     |modificat,        |
|    |                |fabricaĂžie,        |neconformĂŁ cu    |incomplet,        |
|    |                |categoria, marca,  |standardul sau   |ilizibil          |
|    |                |tipul, culoarea,   |montatĂŁ într-o   |Nu se poate       |
|    |                |numĂŁrul de         |poziĂžie          |efectua           |
|    |                |identificare       |necorespunzĂŁtoare|identificarea     |
|    |                |poansonat, tipul   |                 |motorului         |
|    |                |Âşi seria motorului |                 |Prindere          |
|    |                |                   |                 |neconformĂŁ a      |
|    |                |                   |                 |plĂŁcuĂžei cu tipul |
|    |                |                   |                 |Âşi seria motor    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| II |                              MOTOR ÂŞI CADRU                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 01 |ETANÂŞEITATE:    |Control vizual,    |Scurgeri benzinĂŁ |Fixare            |
|    |- sistem de     |inclusiv cu        |                 |defectuoasĂŁ,      |
|    |alimentare cu   |motorul            |                 |deformare         |
|    |combustibil     |în funcĂžionare     |                 |rezervor          |
|    |- sistem de     |                   |                 |carburant         |
|    |ungere          |                   |                 |Conducte corodate |
|    |                |                   |                 |excesiv           |
|    |                |                   |                 |Furtune uzate     |
|    |                |                   |                 |LipsĂŁ coliere     |
|    |                |                   |                 |fixare furtune    |
|    |                |                   |                 |Scurgeri ulei     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 02 |STARE, FIXARE,  |Control vizual Âşi  |LipsĂŁ elemente   |Fixare sau        |
|    |ETANÂŞEITATE:    |auditiv, inclusiv  |sistem de        |montare           |
|    |- sistem de     |cu motorul în      |evacuare a       |necorespunzĂŁtoare |
|    |evacuare a      |funcĂžionare (cu    |gazelor arse     |DeformĂŁri         |
|    |gazelor arse    |obturarea          |                 |importante        |
|    |                |evacuĂŁrii în cazul |                 |Coroziuni         |
|    |                |verificĂŁrii        |                 |excesive          |
|    |                |etanÂşeitĂŁĂžii)      |                 |NeetanÂşeitĂŁĂži     |
|    |                |                   |                 |Zgomot anormal    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 03 |STARE, FIXARE:  |Control vizual Âşi  |Cadru fisurat,   |Elemente          |
|    |- motor pe      |auditiv            |sudat, deformat, |deformate sau     |
|    |cadru Âşi anexe  |încercare manualĂŁ  |cu coroziuni     |sudate            |
|    |pe motor        |                   |avansate         |necorespunzĂŁtor   |
|    |- cadru         |                   |Suport motor     |Fixare sau        |
|    |- dispozitiv    |                   |fisurat          |montare           |
|    |cuplare remorcĂŁ |                   |Dispozitiv       |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |cuplare remorcĂŁ  |motor sau anexe   |
|    |                |                   |neomologat,      |                  |
|    |                |                   |fixat sau montat |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deformĂŁri        |                  |
|    |                |                   |importante,      |                  |
|    |                |                   |reparat prin     |                  |
|    |                |                   |sudurĂŁ           |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 04 |STARE,          |Control vizual     |LipsĂŁ            |Fixare sau        |
|    |FUNCÞIONARE:    |ProbĂŁ funcĂžionalĂŁ  |                 |montare           |
|    |- cric          |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |FuncĂžionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|III |                               FURCà FAÞà                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 05 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Cadru furcĂŁ      |Joc anormal al    |
|    |JOCURI:         |încercare manualĂŁ  |fisurat, sudat,  |furcii în cadru   |
|    |- cadru furcĂŁ   |                   |deformat, cu     |                  |
|    |- articulaĂžii   |                   |coroziuni        |                  |
|    |                |                   |avansate, fixat  |                  |
|    |                |                   |sau montat       |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IV |                        BASCULÃ SPATE (INCLUSIV ATAÂŞ)                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 06 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Cadru basculĂŁ    |Joc anormal       |
|    |JOCURI:         |încercare manualĂŁ  |fisurat, sudat,  |BucÂşe uzate       |
|    |- cadru         |                   |deformat, cu     |                  |
|    |- articulaĂžii   |                   |coroziuni        |                  |
|    |                |                   |avansate, fixat  |                  |
|    |                |                   |sau montat       |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  V |                        AMBREIAJ ÂŞI CUTIE DE VITEZE                      |
|____|_________________________________________________________________________|
| 07 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |                 |Scurgeri de       |
|    |FUNCÞIONARE     |încercĂŁri în       |                 |lichid sau ulei   |
|    |                |staĂžionare Âşi în   |                 |FuncĂžionare       |
|    |                |parcurs            |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |Elemente          |
|    |                |                   |                 |deformate, fixate |
|    |                |                   |                 |sau montate       |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| VI |                         ROÞI (INCLUSIV ATAÂŞ, REMORCÃ)                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 08 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Prindere         |JantĂŁ deformatĂŁ   |
|    |MONTARE:        |Dispozitiv de      |necorespunzĂŁtoare|sau sudatĂŁ        |
|    |- jante         |mĂŁsurare a         |JantĂŁ            |SpiĂže deteriorate |
|    |JOCURI:         |adâncimii          |neomologatĂŁ/     |sau lipsĂŁ         |
|    |rulmenĂži roĂži   |profilului Âşi      |necertificatĂŁ    |UzurĂŁ neuniformĂŁ  |
|    |STARE, MONTARE, |dispozitiv         |JantĂŁ fisuratĂŁ   |pronunĂžatĂŁ        |
|    |UZURÃ,          |mĂŁsurare           |JantĂŁ de         |Adâncimea         |
|    |PRESIUNE:       |presiune pneuri    |dimensiune       |profilului        |
|    |- pneuri        |Control joc        |necorespunzĂŁtoare|principal al      |
|    |                |rulmenĂži cu        |Pneu de          |pneului (zona     |
|    |                |suspendare pe cric |dimensiune       |centralĂŁ de 3/4   |
|    |                |Âşi încercare       |necorespunzĂŁtoare|din lĂŁĂžimea       |
|    |                |manualĂŁ            |TĂŁieturi         |benzii de rulare) |
|    |                |în caz de presiune |profunde         |sub limita        |
|    |                |necorespunzĂŁtoare  |pe banda de      |admisĂŁ: 1 mm      |
|    |                |se aduce la        |rulare sau pe    |                  |
|    |                |valoarea nominalĂŁ  |flancurile       |                  |
|    |                |                   |pneului          |                  |
|    |                |                   |Joc anormal      |                  |
|    |                |                   |rulment          |                  |
|    |                |                   |Blocarea roĂžii   |                  |
|    |                |                   |la rotire        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VII |                                SUSPENSIE                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 09 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |LipsĂŁ            |Fixare            |
|    |ETANÂŞEITATE     |încercare manualĂŁ  |amortizoare      |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |Fisuri elemente  |Amortizoare       |
|    |                |                   |                 |ineficiente       |
|    |                |                   |                 |Scurgeri lichid   |
|    |                |                   |                 |BucÂşe uzate       |
|    |                |                   |                 |SuporĂži slĂŁbiĂži   |
|    |                |                   |                 |ArticulaĂžii cu    |
|    |                |                   |                 |jocuri anormale   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VIII|               SISTEM DE FRâNARE (în funcĂžie de construcĂžie)             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 10 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Organe de        |                  |
|    |FUNCÞIONARE:    |Probe funcĂžionale  |comandĂŁ,         |                  |
|    |- organe de     |în parcurs         |transmisie Âşi    |                  |
|    |comandĂŁ,        |                   |acĂžionare        |                  |
|    |transmisie Âşi   |                   |neomologate/     |                  |
|    |acĂžionare,      |                   |necertificate,   |                  |
|    |conducte,       |                   |deteriorate,     |                  |
|    |furtune         |                   |fisurate, uzate  |                  |
|    |ETANÂŞEITATE:    |                   |sau corodate     |                  |
|    |- organe de     |                   |excesiv, fixate  |                  |
|    |comandĂŁ,        |                   |sau montate      |                  |
|    |transmisie Âşi   |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |acĂžionare       |                   |cu funcĂžionare   |                  |
|    |- circuite de   |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |frânare         |                   |NeetanÂşeitĂŁĂži    |                  |
|    |EFICACITATE:    |                   |Nivel scĂŁzut     |                  |
|    |- frânĂŁ serviciu|                   |lichid           |                  |
|    |(ambele         |                   |Eficacitate      |                  |
|    |dispozitive)    |                   |redusĂŁ frâne     |                  |
|    |- frânĂŁ         |                   |                 |                  |
|    |staĂžionare (dacĂŁ|                   |                 |                  |
|    |este prevĂŁzutĂŁ) |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IX |INSTALAÞIE ELECTRICÃ DE ILUMINARE ªI SEMNALIZARE (INCLUSIV ATAª, REMORCÃ)|
|    |             (în raport cu dotĂŁrile prevĂŁzute de fabricant)              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 11 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Avertizor sonor  |Abateri de la     |
|    |FUNCÞIONARE:    |Control auditiv    |lipsĂŁ            |prescripĂžiile     |
|    |- generator de  |Verificare Âşi      |LipsĂŁ integralĂŁ  |privitoare la     |
|    |curent          |reglare a          |elemente         |luminile de drum  |
|    |- cablaje       |luminilor de drum  |componente,      |sau de întâlnire  |
|    |- avertizor     |Âşi de întâlnire    |nefuncĂžionare    |(dacĂŁ nu pot fi   |
|    |sonor           |Aparat de control  |integralĂŁ sistem:|remediate conform |
|    |- faruri,       |al farurilor       |lumini de        |cerinĂželor)       |
|    |faruri ceaÞã,   |                   |întâlnire, drum, |Fixare sau        |
|    |lĂŁmpi de        |                   |indicatoare de   |montare           |
|    |poziĂžie,        |                   |direcĂžie, de     |necorespunzĂŁtoare,|
|    |de frânare,     |                   |poziĂžie, de      |lipsĂŁ elemente    |
|    |de direcĂžie,    |                   |frânare          |componente,       |
|    |de gabarit,     |                   |Elemente         |nefuncĂžionare     |
|    |iluminare placĂŁ |                   |neomologate      |sistem            |
|    |numĂŁr de        |                   |instalaĂžie       |Fixare sau        |
|    |înmatriculare,  |                   |electricĂŁ        |montare           |
|    |catadioptri     |                   |Lumini de        |necorespunzĂŁtoare,|
|    |- baterie       |                   |culoare          |funcĂžionare       |
|    |acumulatori     |                   |neregulamentarĂŁ  |necorespunzĂŁtoare |
|    |- siguranĂže     |                   |(anexa nr. 12)   |avertizor sonor   |
|    |                |                   |Bateria nu       |Fixare sau        |
|    |                |                   |asigurĂŁ pornirea |montare           |
|    |                |                   |motorului        |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |cablaj, siguranĂže |
|    |                |                   |                 |Cablaj deteriorat |
|    |                |                   |                 |Lumini faruri de  |
|    |                |                   |                 |culoare diferitĂŁ  |
|    |                |                   |                 |Dispersor lipsĂŁ,  |
|    |                |                   |                 |spart sau de      |
|    |                |                   |                 |culoare           |
|    |                |                   |                 |neconformĂŁ        |
|    |                |                   |                 |reglementĂŁrilor   |
|    |                |                   |                 |InscripĂžii,       |
|    |                |                   |                 |desene,           |
|    |                |                   |                 |acoperiri, semne  |
|    |                |                   |                 |distinctive sau   |
|    |                |                   |                 |reclame de naturĂŁ |
|    |                |                   |                 |sĂŁ împiedice      |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminoasĂŁ         |
|    |                |                   |                 |Fixare sau        |
|    |                |                   |                 |montare           |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |baterie           |
|    |                |                   |                 |Scurgeri lichid   |
|    |                |                   |                 |baterie           |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  X |                                  ATAÂŞ                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 12 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Cadru fisurat,   |                  |
|    |- cadru         |                   |sudat, deformat, |                  |
|    |- dispozitiv de |                   |cu coroziuni     |                  |
|    |cuplare         |                   |avansate, fixat  |                  |
|    |- asigurare     |                   |sau montat       |                  |
|    |scaun           |                   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|    |                |                   |Asigurare scaun  |                  |
|    |                |                   |lipsĂŁ,           |                  |
|    |                |                   |deterioratĂŁ,     |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |                |                   |Dispozitiv de    |                  |
|    |                |                   |cuplare          |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| XI |                              ASPECT EXTERIOR                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 13 |- motociclete   |Control vizual     |OglindĂŁ          |Coroziuni avansate|
|    |(inclusiv       |                   |retrovizoare     |DeformĂŁri         |
|    |ataÂşul)         |                   |lipsĂŁ            |importante        |
|    |- mopede        |                   |(în funcĂžie de   |OglindĂŁ           |
|    |- remorcile     |                   |dotare)          |retrovizoare      |
|    |acestora        |                   |                 |deterioratĂŁ       |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XII |                                MODIFICÃRI                               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 14 |- motociclete   |Control vizual     |ModificĂŁri       |                  |
|    |(inclusiv       |                   |neomologate      |                  |
|    |ataÂşul)         |                   |Dispozitive sau  |                  |
|    |- mopede        |                   |accesorii        |                  |
|    |- remorcile     |                   |neomologate      |                  |
|    |acestora        |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|


    ANEXA 2
    la reglementĂŁri

               PLANUL DE OPERAÞIUNI "INSPECÞIA TEHNICÃ PERIODICÃ"
vehicule rutiere cu excepĂžia mopedelor, motocicletelor Âşi remorcilor acestora

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea      | Metode de control |         Defecte constatate         |
|crt.| verificĂŁrii    | Âşi aparatura      |____________________________________|
|    |                | necesarĂŁ          |  grupa cod 100  |  grupa cod 200   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  0 |        1       |         2         |         3       |         4        |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  I |                          IDENTIFICARE                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
|  0 |VERIFICARE:     |Control vizual     |NumĂŁrul de       |NeconcordanĂža     |
|    |- concordanĂža   |Se verificĂŁ        |înmatriculare nu |dintre vehiculul  |
|    |dintre vehiculul|concordanĂža dintre |corespunde cu cel|prezentat la IT   |
|    |prezentat la IT |vehiculul prezentat|din documentele  |Âşi datele din     |
|    |Âşi datele din   |la IT Âşi datele din|însoĂžitoare      |documentele       |
|    |documentele     |documentele        |PlacĂŁ numĂŁr de   |însoĂžitoare       |
|    |însoĂžitoare     |însoĂžitoare privind|înmatriculare    |NumĂŁr de          |
|    |                |nr. de             |lipsĂŁ,           |identificare      |
|    |                |înmatriculare, an  |deterioratĂŁ,     |poansonat lipsĂŁ,  |
|    |                |fabricaĂžie,        |neconformĂŁ cu    |modificat,        |
|    |                |categoria, marca,  |standardul sau   |incomplet,        |
|    |                |tipul, culoarea,   |montatĂŁ într-o   |ilizibil          |
|    |                |numĂŁrul de         |poziĂžie          |Nu se poate       |
|    |                |identificare       |necorespunzĂŁtoare|efectua           |
|    |                |poansonat, tipul Âşi|                 |identificarea     |
|    |                |seria motorului    |                 |motorului         |
|    |                |Se verificĂŁ        |                 |Prindere          |
|    |                |existenĂža Âşi       |                 |neconformĂŁ a      |
|    |                |valabilitatea      |                 |plĂŁcuĂžei cu tipul |
|    |                |Certificatului de  |                 |Âşi seria motor    |
|    |                |agreare emis de    |                 |Certificat de     |
|    |                |cĂŁtre R.A.R. (numai|                 |agreare lipsĂŁ,    |
|    |                |pentru             |                 |care nu           |
|    |                |autovehiculele     |                 |corespunde cu     |
|    |                |TAXI)              |                 |datele de         |
|    |                |                   |                 |identificare ale  |
|    |                |                   |                 |autovehiculului   |
|    |                |                   |                 |sau cu termen de  |
|    |                |                   |                 |valabilitate      |
|    |                |                   |                 |depĂŁÂşit           |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| II |                                MOTOR                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 01 |ETANÂŞEITATE:    |Control vizual,    |Scurgeri benzinĂŁ |Scurgeri motorinĂŁ |
|    |- sistem de     |inclusiv cu motorul|                 |Fixare            |
|    |alimentare cu   |în funcĂžionare     |                 |defectuoasĂŁ,      |
|    |benzinĂŁ sau     |                   |                 |deformare         |
|    |motorinĂŁ        |                   |                 |rezervor          |
|    |                |                   |                 |carburant         |
|    |                |                   |                 |Conducte corodate |
|    |                |                   |                 |excesiv sau       |
|    |                |                   |                 |fixate            |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|    |                |                   |                 |Furtune uzate     |
|    |                |                   |                 |LipsĂŁ coliere     |
|    |                |                   |                 |fixare furtune    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 02 |STARE, FIXARE,  |Control vizual Âşi  |LipsĂŁ elemente   |Fixare sau        |
|    |ETANÂŞEITATE:    |auditiv, inclusiv  |sistem de        |montare           |
|    |- sistem de     |cu motorul în      |evacuare a       |necorespunzĂŁtoare |
|    |evacuare a      |funcĂžionare (Âşi cu |gazelor arse,    |DeformĂŁri         |
|    |gazelor arse    |obturarea evacuĂŁrii|sistem de        |importante        |
|    |- sistem de     |la verificarea     |reducere a       |Coroziuni         |
|    |reducere a      |etanÂşeitĂŁĂžii)      |emisiilor        |excesive          |
|    |emisiilor       |                   |poluante sau     |NeetanÂşeitĂŁĂži     |
|    |poluante        |                   |sistem           |Scurgeri ulei     |
|    |ETANÂŞEITATE:    |                   |recirculare      |                  |
|    |- sistem de     |                   |gaze carter      |                  |
|    |ungere          |                   |                 |                  |
|    |- sistem        |                   |                 |                  |
|    |recirculare gaze|                   |                 |                  |
|    |carter          |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 03 |STARE, FIXARE:  |Control vizual Âşi  |PaletĂŁ ventilator|Fixare sau        |
|    |- motor pe      |auditiv, inclusiv  |fisuratĂŁ         |montare           |
|    |caroserie       |cu motorul în      |Suport motor     |necorespunzĂŁtoare |
|    |- anexe pe motor|funcĂžionare        |fisurat          |motor sau anexe   |
|    |                |încercare manualĂŁ  |                 |Elemente          |
|    |                |                   |                 |deteriorate       |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 04 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |conform          |conform           |
|    |ETANÂŞEITATE:    |                   |operaĂžiunilor    |operaĂžiunilor     |
|    |- instalaĂžie    |                   |specifice pentru |specifice pentru  |
|    |alimentare cu   |                   |verificarea      |verificarea       |
|    |GPL             |                   |stĂŁrii, fixĂŁrii  |stĂŁrii, fixĂŁrii Âşi|
|    |                |                   |Âşi etanÂşeitĂŁĂžii  |etanÂşeitĂŁĂžii      |
|    |                |                   |instalaĂžiei de   |instalaĂžiei de    |
|    |                |                   |alimentare cu GPL|alimentare cu GPL |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|III |                            TRANSMISIE                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 05 |ETANÂŞEITATE:    |Control vizual,    |                 |Scurgeri de lichid|
|    |- comandĂŁ       |autovehiculul      |                 |sau ulei          |
|    |ambreiaj, cutie |aflându-se pe canal|                 |                  |
|    |viteze, punĂži   |sau elevator       |                 |                  |
|    |motoare,        |                   |                 |                  |
|    |reductor, cutie |                   |                 |                  |
|    |de distribuĂžie  |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 06 |STARE, FIXARE:  |Control vizual Âşi  |                 |Elemente          |
|    |- comandĂŁ       |auditiv,           |                 |deformate, fixate |
|    |ambreiaj, cutie |autovehiculul      |                 |sau montate       |
|    |viteze, arbore  |aflându-se pe canal|                 |necorespunzĂŁtor   |
|    |cardanic, punĂži |sau elevator       |                 |îmbrĂŁcĂŁminte la   |
|    |motoare,        |                   |                 |pedala de ambreiaj|
|    |reductor, cutie |                   |                 |lipsĂŁ, incorect   |
|    |de distribuĂžie  |                   |                 |fixatĂŁ sau uzatĂŁ  |
|    |- comandĂŁ dublĂŁ |                   |                 |                  |
|    |(numai pentru   |                   |                 |                  |
|    |autovehicule    |                   |                 |                  |
|    |"ÂŞCOALÃ")       |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 07 |FUNCÞIONARE:    |încercĂŁri în       |                 |FuncĂžionare       |
|    |- ambreiaj,     |staĂžionare Âşi în   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |cutie de viteze,|parcurs            |                 |                  |
|    |arbore cardanic,|                   |                 |                  |
|    |punĂži motoare,  |                   |                 |                  |
|    |reductor, cutie |                   |                 |                  |
|    |distribuĂžie     |                   |                 |                  |
|    |- comandĂŁ dublĂŁ |                   |                 |                  |
|    |(numai pentru   |                   |                 |                  |
|    |autovehicule    |                   |                 |                  |
|    |"ÂŞCOALÃ"): se va|                   |                 |                  |
|    |verifica pentru |                   |                 |                  |
|    |ambele sisteme  |                   |                 |                  |
|    |de acĂžionare    |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IV |                                ROÞI                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
| 08 |JOCURI:         |Control cu         |Joc anormal      |                  |
|    |- rulmenĂži roĂži |autovehiculul pe   |Blocarea roĂžii la|                  |
|    |                |canal dotat cu cric|rotire           |                  |
|    |                |sau pe elevator,   |                 |                  |
|    |                |prin încercarea    |                 |                  |
|    |                |manualĂŁ a roĂžilor  |                 |                  |
|    |                |stânga-dreapta Âşi  |                 |                  |
|    |                |rotirea lor (sau   |                 |                  |
|    |                |similar pe         |                 |                  |
|    |                |platforme          |                 |                  |
|    |                |culisante)         |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 09 |STARE, FIXARE,  |Control vizual Âşi  |Prindere         |JantĂŁ deformatĂŁ   |
|    |MONTARE:        |manual             |necorespunzĂŁtoare|sau sudatĂŁ        |
|    |- jante         |                   |JantĂŁ            |GĂŁuri pt. fixare  |
|    |                |                   |neomologatĂŁ/     |roatĂŁ ovalizate   |
|    |                |                   |necertificatĂŁ    |Jante de          |
|    |                |                   |JantĂŁ fisuratĂŁ   |dimensiuni        |
|    |                |                   |JantĂŁ de         |diferite pe       |
|    |                |                   |dimensiune       |aceeaÂşi punte     |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 10 |STARE, MONTARE, |Control vizual Âşi  |Pneu de          |Pneuri de         |
|    |UZURÃ, PRESIUNE:|manual             |dimensiune       |dimensiuni sau    |
|    |- pneuri        |Dispozitiv de      |necorespunzĂŁtoare|profiluri diferite|
|    |                |mĂŁsurare a         |TĂŁieturi profunde|pe aceeaÂşi punte  |
|    |                |adâncimii          |sau deteriorĂŁri  |Pneuri de tipuri  |
|    |                |profilului         |importante pe    |diferite, radiale |
|    |                |pneurilor Âşi       |banda de rulare  |Âşi diagonale, pe  |
|    |                |dispozitiv de      |sau pe flancurile|aceeaÂşi punte     |
|    |                |mĂŁsurare a         |pneului          |UzurĂŁ neuniformĂŁ  |
|    |                |presiunii          |                 |pronunĂžatĂŁ        |
|    |                |în caz de presiune |                 |Adâncimea         |
|    |                |necorespunzĂŁtoare  |                 |profilului        |
|    |                |se aduce la        |                 |principal (zona   |
|    |                |valoarea nominalĂŁ  |                 |centralĂŁ de 3/4   |
|    |                |                   |                 |din lĂŁĂžimea benzii|
|    |                |                   |                 |de rulare) sub    |
|    |                |                   |                 |limita admisĂŁ:    |
|    |                |                   |                 |1,6 mm (pentru    |
|    |                |                   |                 |tractoare Âşi      |
|    |                |                   |                 |maÂşini pentru     |
|    |                |                   |                 |lucrĂŁri: 2 mm la  |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul sub 20" |
|    |                |                   |                 |sau 4 mm la       |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul peste   |
|    |                |                   |                 |20")              |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|  V |                            SUSPENSIE                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
| 11 |EFICACITATE,    |Control vizual pe  |                 |DiferenÞã vizibilĂŁ|
|    |SIMETRIE        |canal sau elevator |                 |privind înĂŁlĂžimea |
|    |                |Control comparativ |                 |autovehiculului pe|
|    |                |al suspensiei      |                 |cele douĂŁ laturi  |
|    |                |roĂžilor de pe      |                 |ale aceleiaÂşi     |
|    |                |aceeaÂşi punte      |                 |punĂži             |
|    |                |Control cu         |                 |Eficacitate       |
|    |                |dispozitivul de    |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |verificare a       |                 |                  |
|    |                |amortizoarelor     |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 12 |STARE, FIXARE:  |Control vizual,    |LipsĂŁ amortizoare|Amortizoare sau   |
|    |- amortizoare,  |autovehiculul      |Foaie principalĂŁ |arcuri defecte,   |
|    |braĂže oscilante |aflându-se pe canal|arc ruptĂŁ        |fixate sau montate|
|    |- arcuri        |sau elevator       |Fisuri elemente  |necorespunzĂŁtor   |
|    |- bare          |                   |Burduf pernĂŁ     |Foi arc rupte     |
|    |stabilizatoare  |                   |spart            |Bare deformate    |
|    |- perne de aer  |                   |LipsĂŁ bolĂžuri    |BucÂşe uzate       |
|    |- bolĂžuri arc   |                   |arc, plĂŁcuĂže     |ArticulaĂžii cu    |
|    |- plĂŁcuĂže reazem|                   |reazem           |jocuri anormale   |
|    |                |                   |ArticulaĂžii rupte|SuporĂži slĂŁbiĂži   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 13 |ETANÂŞEITATE:    |Control vizual Âşi  |                 |Scurgeri de lichid|
|    |- amortizoare   |auditiv,           |                 |sau pierderi de   |
|    |- perne de aer  |autovehiculul      |                 |aer               |
|    |                |aflându-se pe canal|                 |                  |
|    |                |sau elevator       |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 14 |FIXARE, STARE,  |încercare cu       |Fisuri           |BraĂže deformate   |
|    |JOC:            |suspendarea punĂžii |                 |BucÂşe uzate       |
|    |- bolĂž braĂž     |pe cric sau        |                 |Joc anormal bolĂž  |
|    |suspensie (ax   |elevator (sau      |                 |braĂž suspensie    |
|    |portant)        |similar pe platouri|                 |Rulment gripat    |
|    |- braĂže         |culisante)         |                 |                  |
|    |oscilante       |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| VI |                     DIRECÞIE ÂŞI PUNTE FAÞÃ-SPATE                        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 15 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Fixare sau       |DeformĂŁri         |
|    |- volan, coloanĂŁ|Cu autovehiculul pe|montare          |Burduf protecĂžie  |
|    |de direcĂžie     |canal se oscileazĂŁ |necorespunzĂŁtoare|lipsĂŁ sau         |
|    |- leviere, bare |volanul în plan    |DeformĂŁri        |deteriorat        |
|    |Âşi pivoĂži       |perpendicular pe   |importante,      |                  |
|    |- punte         |coloana de direcĂžie|coroziuni        |                  |
|    |- mecanism de   |Âşi se exercitĂŁ o   |avansate         |                  |
|    |direcĂžie        |forÞã în sus Âşi în |Fisuri           |                  |
|    |                |jos. Se roteÂşte    |Lipsa            |                  |
|    |                |volanul alternativ |siguranĂželor     |                  |
|    |                |stânga-dreapta     |Elemente         |                  |
|    |                |                   |neomologate/     |                  |
|    |                |                   |necertificate    |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 16 |JOCURI:         |Control vizual     |UzurĂŁ a legĂŁturii|                  |
|    |- volan, coloanĂŁ|Cu autovehiculul pe|flexibile        |                  |
|    |de direcĂžie     |canal se roteÂşte   |(cuplajului)     |                  |
|    |- articulaĂžii   |volanul alternativ |Joc anormal      |                  |
|    |- leviere, bare |stânga-dreapta. Se |                 |                  |
|    |Âşi pivoĂži       |exercitĂŁ o forÞã   |                 |                  |
|    |- mecanism de   |alternativĂŁ în sus |                 |                  |
|    |direcĂžie        |Âşi în jos asupra   |                 |                  |
|    |                |roĂžii Âşi, de       |                 |                  |
|    |                |asemenea o forÞã   |                 |                  |
|    |                |alternativĂŁ        |                 |                  |
|    |                |stânga-dreapta,    |                 |                  |
|    |                |roata fiind        |                 |                  |
|    |                |suspendatĂŁ pe cric |                 |                  |
|    |                |sau elevator (sau  |                 |                  |
|    |                |similar pe platouri|                 |                  |
|    |                |culisante)         |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 17 |STARE, FIXARE,  |Se verificĂŁ        |Fixare sau       |FuncĂžionare       |
|    |FUNCÞIONARE:    |funcĂžionarea cu Âşi |montare          |necorespunzĂŁtoare |
|    |- servodirecĂžie |fĂŁrĂŁ motorul       |necorespunzĂŁtoare|NeetanÂşeitĂŁĂži     |
|    |                |pornit, rotindu-se |DeformĂŁri        |                  |
|    |                |volanul alternativ |Fisuri           |                  |
|    |                |stânga-dreapta     |NeomologatĂŁ/     |                  |
|    |                |pentru acĂžionarea  |necertificatĂŁ    |                  |
|    |                |roĂžilor            |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VII |                           SISTEM DE FRâNARE                             |
|____|_________________________________________________________________________|
| 18 |STARE, FIXARE,  |Control vizual cu  |Conducte sau     |ClapetĂŁ lipsĂŁ,    |
|    |FUNCÞIONARE:    |autovehiculul aflat|furtune cu       |blocatĂŁ           |
|    |- conducte,     |pe canal sau       |deteriorĂŁri,     |FuncĂžionare       |
|    |furtune         |elevator cu        |frecĂŁri de alte  |necorespunzĂŁtoare |
|    |- organe de     |acĂžionarea         |organe,          |frânĂŁ de motor cu |
|    |comandĂŁ Âşi      |sistemului de      |improvizate,     |clapetĂŁ           |
|    |acĂžionare       |frânare            |fixate sau       |Scurgeri excesive |
|    |- frânĂŁ de motor|                   |montate          |ulei compresor    |
|    |(cu clapetĂŁ de  |                   |necorespunzĂŁtor  |CalĂŁ de blocare   |
|    |obturare gaze   |                   |Conducte corodate|lipsĂŁ             |
|    |arse m.a.c.)    |                   |excesiv          |(anexa nr. 14)    |
|    |- comandĂŁ dublĂŁ |                   |Furtune întinse, |                  |
|    |(numai pentru   |                   |rĂŁsucite sau     |                  |
|    |autovehiculele  |                   |umflate          |                  |
|    |"ÂŞCOALÃ")       |                   |Organe de comandĂŁ|                  |
|    |                |                   |Âşi acĂžionare     |                  |
|    |                |                   |neomologate/     |                  |
|    |                |                   |necertificate,   |                  |
|    |                |                   |deteriorate,     |                  |
|    |                |                   |fisurate, uzate  |                  |
|    |                |                   |sau corodate     |                  |
|    |                |                   |excesiv, fixate  |                  |
|    |                |                   |sau montate      |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |                |                   |cu funcĂžionare   |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |                |                   |Regulatorul      |                  |
|    |                |                   |forĂžei de frânare|                  |
|    |                |                   |în funcĂžie de    |                  |
|    |                |                   |încĂŁrcare lipsĂŁ, |                  |
|    |                |                   |defect sau       |                  |
|    |                |                   |incorect reglat  |                  |
|    |                |                   |(dacĂŁ a fost     |                  |
|    |                |                   |prevĂŁzut de      |                  |
|    |                |                   |fabricant)       |                  |
|    |                |                   |îmbrĂŁcĂŁminte la  |                  |
|    |                |                   |pedala de frânĂŁ  |                  |
|    |                |                   |lipsĂŁ, incorect  |                  |
|    |                |                   |fixatĂŁ sau uzatĂŁ |                  |
|    |                |                   |LipsĂŁ dispozitiv |                  |
|    |                |                   |blocare a        |                  |
|    |                |                   |pedalelor de     |                  |
|    |                |                   |frânĂŁ            |                  |
|    |                |                   |stânga-dreapta în|                  |
|    |                |                   |cazul            |                  |
|    |                |                   |tractoarelor     |                  |
|    |                |                   |LipsĂŁ,           |                  |
|    |                |                   |funcĂžionare      |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |                |                   |comandĂŁ dublĂŁ    |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 19 |ETANÂŞEITATE:    |Control vizual cu  |Scurgeri lichid  |Capac rezervor    |
|    |- circuite de   |autovehiculul aflat|frânĂŁ sau        |lichid frânĂŁ lipsĂŁ|
|    |frânare         |pe canal sau       |pierderi aer     |                  |
|    |- organe de     |elevator cu        |Nivel scĂŁzut     |                  |
|    |comandĂŁ Âşi      |acĂžionarea         |lichid           |                  |
|    |acĂžionare       |sistemului de      |                 |                  |
|    |                |frânare            |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 20 |EFICACITATE:    |încercare pe stand |Eficacitate sub  |                  |
|    |- frânĂŁ de      |cu role (cu        |limita prevĂŁzutĂŁ |                  |
|    |serviciu (la    |utilizarea, dupĂŁ   |Dezechilibru     |                  |
|    |autovehiculele  |caz a              |între roĂžile     |                  |
|    |"ÂŞCOALÃ" cu     |dispozitivului de  |aceleiaÂşi punĂži  |                  |
|    |comandĂŁ dublĂŁ se|mĂŁsurare a forĂžei  |mai mare de 20%  |                  |
|    |va verifica     |la pedalĂŁ, a       |(abatere excesivĂŁ|                  |
|    |pentru ambele   |dispozitivului de  |de la direcĂžia de|                  |
|    |situaĂžii de     |mĂŁsurare a         |mers în cazul    |                  |
|    |acĂžionare)      |presiunii în       |frânĂŁrii în      |                  |
|    |                |instalaĂžia de      |parcurs)         |                  |
|    |                |frânare, a         |VariaĂžie excesivĂŁ|                  |
|    |                |dispozitivului de  |a forĂžei de      |                  |
|    |                |ancorare) sau în   |frânare mĂŁsurate |                  |
|    |                |parcurs (cu        |la roatĂŁ datoritĂŁ|                  |
|    |                |utilizarea         |ovalitĂŁĂžii       |                  |
|    |                |decelerometrului)  |tamburului sau   |                  |
|    |                |(anexa nr. 11)     |deformĂŁrii       |                  |
|    |                |                   |discului         |                  |
|    |                |                   |Frânare          |                  |
|    |                |                   |nemoderabilĂŁ     |                  |
|    |                |                   |(blocare)        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 21 |EFICACITATE:    |încercare pe stand |Eficacitate sub  |                  |
|    |- frâna de      |cu role sau în     |limita prevĂŁzutĂŁ |                  |
|    |staĂžionare      |parcurs (cu        |Dezechilibru     |                  |
|    |                |utilizarea         |între roĂžile     |                  |
|    |                |decelerometrului)  |aceleiaÂşi punĂži  |                  |
|    |                |(anexa nr. 11)     |mai mare de 50%  |                  |
|    |                |                   |(20% la          |                  |
|    |                |                   |automobilele la  |                  |
|    |                |                   |care frâna de    |                  |
|    |                |                   |staĂžionare       |                  |
|    |                |                   |îndeplineÂşte Âşi  |                  |
|    |                |                   |rolul de frânĂŁ de|                  |
|    |                |                   |securitate)      |                  |
|    |                |                   |(abatere excesivĂŁ|                  |
|    |                |                   |de la direcĂžia de|                  |
|    |                |                   |mers în cazul    |                  |
|    |                |                   |frânĂŁrii în      |                  |
|    |                |                   |parcurs)         |                  |
|    |                |                   |Frânare          |                  |
|    |                |                   |nemoderabilĂŁ     |                  |
|    |                |                   |(blocare)        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 22 |STARE, FIXARE,  |AcĂžionarea frânei  |Fixare sau       |FuncĂžionare       |
|    |FUNCÞIONARE:    |cu Âşi fĂŁrĂŁ motorul |montare          |necorespunzĂŁtoare |
|    |- servofrânĂŁ    |în funcĂžionare     |necorespunzĂŁtoare|servofrânĂŁ        |
|    |- sistem        |Verificare în      |DeformĂŁri        |NeetanÂşeitĂŁĂži     |
|    |antiblocare la  |parcurs a          |Fisuri           |NefuncĂžionare     |
|    |frânare (ABS)   |indicaĂžiei         |ServofrânĂŁ       |martor ABS        |
|    |                |martorului ABS     |neomologatĂŁ/     |Martorul ABS      |
|    |                |                   |necertificatĂŁ    |indicĂŁ funcĂžionare|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|VIII|                       ÂŞASIU, CAROSERIE, CABINà                         |
|____|_________________________________________________________________________|
| 23 |STARE, FIXARE:  |Control vizual cu  |Fisuri, ruperi,  |Elemente de       |
|    |- Âşasiu         |autovehiculul      |coroziuni        |prindere slĂŁbite  |
|    |(lonjeroane,    |aflându-se pe canal|avansate,        |                  |
|    |traverse)       |sau elevator       |deformĂŁri        |                  |
|    |- dispozitiv de |                   |importante ale   |                  |
|    |remorcare       |                   |elementelor de   |                  |
|    |                |                   |rezistenÞã       |                  |
|    |                |                   |Elemente de      |                  |
|    |                |                   |rezistenÞã sudate|                  |
|    |                |                   |NecorespunzĂŁtor  |                  |
|    |                |                   |Dispozitiv de    |                  |
|    |                |                   |cuplare remorcĂŁ  |                  |
|    |                |                   |neomologat,      |                  |
|    |                |                   |montat sau fixat |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deformĂŁri        |                  |
|    |                |                   |importante,      |                  |
|    |                |                   |reparat prin     |                  |
|    |                |                   |sudurĂŁ           |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 24 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Fixare           |Deschiderea sau   |
|    |- caroserie     |                   |necorespunzĂŁtoare|închiderea        |
|    |- cabinĂŁ        |                   |Elemente de      |incorectĂŁ a uÂşilor|
|    |- scaune        |                   |fixare rupte     |sau capotelor     |
|    |ETANÂŞEITATE:    |                   |PosibilitĂŁĂži de  |Dispozitiv de     |
|    |accesorii       |                   |deschidere       |culisare sau      |
|    |hidraulice      |                   |accidentalĂŁ a    |înclinare a       |
|    |suplimentare    |                   |capotelor sau a  |scaunului         |
|    |                |                   |uÂşilor           |necorespunzĂŁtor   |
|    |                |                   |Coroziuni        |Dispunere scaune  |
|    |                |                   |strĂŁpunse la     |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |podea, pasajele  |(numai pentru     |
|    |                |                   |roĂžilor sau      |autovehiculele    |
|    |                |                   |praguri          |pentru transport  |
|    |                |                   |                 |în comun de       |
|    |                |                   |                 |persoane)         |
|    |                |                   |                 |NeetanÂşeitĂŁĂži ale |
|    |                |                   |                 |caroseriei care   |
|    |                |                   |                 |afecteazĂŁ         |
|    |                |                   |                 |funcĂžionarea      |
|    |                |                   |                 |normalĂŁ (numai    |
|    |                |                   |                 |pentru            |
|    |                |                   |                 |autovehiculele    |
|    |                |                   |                 |pentru transport  |
|    |                |                   |                 |în comun de       |
|    |                |                   |                 |persoane)         |
|    |                |                   |                 |LipsĂŁ apĂŁrĂŁtori   |
|    |                |                   |                 |noroi (dacĂŁ au    |
|    |                |                   |                 |fost prevĂŁzute de |
|    |                |                   |                 |fabricant)        |
|    |                |                   |                 |NeetanÂşeitĂŁĂži     |
|    |                |                   |                 |accesorii         |
|    |                |                   |                 |hidraulice        |
|    |                |                   |                 |suplimentare      |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 25 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Parbriz lipsĂŁ    |Fixare sau montare|
|    |- parbriz       |Control acĂžionare  |sau spart        |necorespunzĂŁtoare |
|    |- lunetĂŁ        |geamuri            |OglindĂŁ          |Parbriz fisurat   |
|    |- geamuri       |Control            |retrovizoare     |sau cu opacitĂŁĂži  |
|    |laterale        |transparenÞã cu    |exterioarĂŁ sau   |care diminueazĂŁ   |
|    |- oglinzi       |mostre de geam de  |interioarĂŁ (în   |vizibilitatea     |
|    |retrovizoare    |transparenÞã       |funcĂžie de       |conducĂŁtorului    |
|    |ACÞIONARE       |cunoscutĂŁ          |dotare) lipsĂŁ    |LunetĂŁ sau geamuri|
|    |GEAMURI         |                   |Geamuri de       |laterale lipsĂŁ sau|
|    |                |                   |securitate       |sparte, cu        |
|    |                |                   |neomologate      |opacitĂŁĂži care    |
|    |                |                   |                 |diminueazĂŁ        |
|    |                |                   |                 |vizibilitatea     |
|    |                |                   |                 |conducĂŁtorului    |
|    |                |                   |                 |Oglinzi           |
|    |                |                   |                 |retrovizoare      |
|    |                |                   |                 |deteriorate       |
|    |                |                   |                 |LipsĂŁ oglindĂŁ     |
|    |                |                   |                 |retrovizoare      |
|    |                |                   |                 |suplimentarĂŁ      |
|    |                |                   |                 |interioarĂŁ sau    |
|    |                |                   |                 |exterioarĂŁ dreapta|
|    |                |                   |                 |(pentru           |
|    |                |                   |                 |autoturismele     |
|    |                |                   |                 |"ÂŞCOALÃ"),        |
|    |                |                   |                 |respectiv lipsĂŁ   |
|    |                |                   |                 |oglindĂŁ exterioarĂŁ|
|    |                |                   |                 |dreapta (pentru   |
|    |                |                   |                 |celelalte         |
|    |                |                   |                 |autovehicule      |
|    |                |                   |                 |"ÂŞCOALÃ")         |
|    |                |                   |                 |Geamuri cu        |
|    |                |                   |                 |transparenÞã      |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |AcĂžionare geamuri |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |Accesorii sau     |
|    |                |                   |                 |acoperiri care    |
|    |                |                   |                 |diminueazĂŁ        |
|    |                |                   |                 |vizibilitatea     |
|    |                |                   |                 |conducĂŁtorului    |
|    |                |                   |                 |Autovehicule TAXI |
|    |                |                   |                 |care nu au        |
|    |                |                   |                 |geamurile         |
|    |                |                   |                 |transparente sau  |
|    |                |                   |                 |le au acoperite cu|
|    |                |                   |                 |înscrisuri,       |
|    |                |                   |                 |colante ori alte  |
|    |                |                   |                 |dotĂŁri care       |
|    |                |                   |                 |atenueazĂŁ         |
|    |                |                   |                 |vizibilitatea     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 26 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |SuporĂži fisuraĂži |Fixare sau montare|
|    |- lĂŁzi scule    |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |- roatĂŁ de      |                   |                 |LipsĂŁ roatĂŁ       |
|    |rezervĂŁ         |                   |                 |rezervĂŁ (dacĂŁ a   |
|    |                |                   |                 |fost prevĂŁzutĂŁ de |
|    |                |                   |                 |fabricant)        |
|    |                |                   |                 |JantĂŁ neomologatĂŁ/|
|    |                |                   |                 |necertificatĂŁ, de |
|    |                |                   |                 |dimensiune        |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare,|
|    |                |                   |                 |fisuratĂŁ,         |
|    |                |                   |                 |deformatĂŁ, sudatĂŁ |
|    |                |                   |                 |sau cu gĂŁuri de   |
|    |                |                   |                 |fixare roatĂŁ      |
|    |                |                   |                 |ovalizate         |
|    |                |                   |                 |Pneu de dimensiune|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |TĂŁieturi profunde |
|    |                |                   |                 |sau deteriorĂŁri   |
|    |                |                   |                 |importante pe     |
|    |                |                   |                 |banda de rulare   |
|    |                |                   |                 |sau pe flancurile |
|    |                |                   |                 |pneului           |
|    |                |                   |                 |UzurĂŁ neuniformĂŁ  |
|    |                |                   |                 |pronunĂžatĂŁ        |
|    |                |                   |                 |Adâncimea         |
|    |                |                   |                 |profilului        |
|    |                |                   |                 |principal (zona   |
|    |                |                   |                 |centralĂŁ de 3/4   |
|    |                |                   |                 |din lĂŁĂžimea benzii|
|    |                |                   |                 |de rulare) sub    |
|    |                |                   |                 |limita admisĂŁ:    |
|    |                |                   |                 |1,6 mm (pentru    |
|    |                |                   |                 |tractoare Âşi      |
|    |                |                   |                 |maÂşini pentru     |
|    |                |                   |                 |lucrĂŁri: 2 mm la  |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul sub 20",|
|    |                |                   |                 |4 mm la anvelopele|
|    |                |                   |                 |cu diametrul peste|
|    |                |                   |                 |20")              |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 27 |ASPECT EXTERIOR:|Control vizual     |Caroserie sau    |Elemente în afara |
|    |- caroserie     |                   |cabinĂŁ incompletĂŁ|gabaritului admis |
|    |- cabinĂŁ        |                   |                 |Coroziuni avansate|
|    |- platformĂŁ,    |                   |                 |DeformĂŁri         |
|    |obloane laterale|                   |                 |importante        |
|    |                |                   |                 |DeteriorĂŁri       |
|    |                |                   |                 |importante, fixare|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |platformĂŁ, obloane|
|    |                |                   |                 |laterale          |
|    |                |                   |                 |Dispozitiv        |
|    |                |                   |                 |zĂŁvorâre obloane  |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor,  |
|    |                |                   |                 |fĂŁrĂŁ siguranĂže    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 28 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |UzurĂŁ anormalĂŁ   |Fixare sau montare|
|    |- ansamblu Âşa   |                   |la ansamblul Âşa  |necorespunzĂŁtoare |
|    |- bare          |                   |Ansamblu Âşa      |Sistem asigurare  |
|    |antiîmpĂŁnare    |                   |neomologat/      |necorespunzĂŁtor   |
|    |                |                   |necertificat     |Bare antiîmpĂŁnare |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |                |                   |                 |neomologate,      |
|    |                |                   |                 |deteriorate (dacĂŁ |
|    |                |                   |                 |au fost prevĂŁzute |
|    |                |                   |                 |de fabricant)     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 29 |DOTARE:         |Control vizual     |                 |LipsĂŁ dotĂŁri (în  |
|    |- centuri de    |                   |                 |cazul centurilor  |
|    |siguranÞã       |                   |                 |de siguranÞã,     |
|    |- triunghi      |                   |                 |numai dacĂŁ au fost|
|    |presemnalizare  |                   |                 |prevĂŁzute de      |
|    |- trusĂŁ medicalĂŁ|                   |                 |fabricant locuri  |
|    |- stingĂŁtor de  |                   |                 |de ancorare) (2   |
|    |incendiu        |                   |                 |truse medicale    |
|    |- ieÂşiri de     |                   |                 |pentru mijloacele |
|    |siguranÞã,      |                   |                 |de transport în   |
|    |ciocan pt. spart|                   |                 |comun cu mai mult |
|    |geamuri,        |                   |                 |de 15 locuri)     |
|    |ideograme:      |                   |                 |Centuri de        |
|    |"ieÂşire de      |                   |                 |siguranÞã         |
|    |siguranÞã",     |                   |                 |deteriorate sau   |
|    |"ciocan pentru  |                   |                 |care funcĂžioneazĂŁ |
|    |spargerea       |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|    |geamului",      |                   |                 |Ancoraje centuri  |
|    |"loc stingĂŁtor  |                   |                 |de siguranÞã      |
|    |de incendiu",   |                   |                 |deteriorate       |
|    |"marcare loc    |                   |                 |Centuri de        |
|    |trusĂŁ sanitarĂŁ",|                   |                 |siguranÞã,        |
|    |"dispozitiv de  |                   |                 |triunghiuri de    |
|    |deschidere de   |                   |                 |presemnalizare    |
|    |urgenÞã a uÂşii" |                   |                 |neomologate       |
|    |(numai pentru   |                   |                 |TrusĂŁ medicalĂŁ    |
|    |autovehiculele  |                   |                 |necertificatĂŁ     |
|    |transport       |                   |                 |StingĂŁtor de      |
|    |persoane în     |                   |                 |incendiu nevizat  |
|    |comun)          |                   |                 |Âşi necertificat   |
|    |- plĂŁci de      |                   |                 |PlĂŁci de          |
|    |identificare    |                   |                 |identificare spate|
|    |spate           |                   |                 |reflectorizant    |
|    |reflectorizant  |                   |                 |fluorescente      |
|    |fluorescente    |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |neomologate,      |
|    |- marcaje       |                   |                 |fixate sau montate|
|    |reflectorizante |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|    |pentru contur   |                   |                 |Marcaje           |
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |reflectorizante   |
|    |                |                   |                 |pentru contur     |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |                |                   |                 |neomologate,      |
|    |                |                   |                 |fixate sau montate|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 30 |STARE,          |Control vizual     |                 |LipsĂŁ vitezometru |
|    |FUNCÞIONARE:    |încercare în       |                 |(cu excepĂžia      |
|    |- vitezometru   |parcurs            |                 |autovehiculelor   |
|    |- tahograf      |                   |                 |echipate cu       |
|    |- dispozitiv de |                   |                 |tahograf).        |
|    |limitare a      |                   |                 |Sigiliile Âşi, dacĂŁ|
|    |vitezei         |                   |                 |este cazul, orice |
|    |                |                   |                 |alt dispozitiv de |
|    |                |                   |                 |protecĂžie         |
|    |                |                   |                 |împotriva         |
|    |                |                   |                 |manipulĂŁrii       |
|    |                |                   |                 |frauduloase lipsĂŁ |
|    |                |                   |                 |sau deteriorate,  |
|    |                |                   |                 |dacĂŁ verificarea  |
|    |                |                   |                 |este posibilĂŁ     |
|    |                |                   |                 |(pentru tahograf  |
|    |                |                   |                 |Âşi limitator de   |
|    |                |                   |                 |vitezĂŁ)           |
|    |                |                   |                 |FuncĂžionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |(în cazul         |
|    |                |                   |                 |limitatorului de  |
|    |                |                   |                 |vitezĂŁ se va      |
|    |                |                   |                 |verifica, dacĂŁ    |
|    |                |                   |                 |este posibil,     |
|    |                |                   |                 |viteza maximĂŁ     |
|    |                |                   |                 |reglatĂŁ conform   |
|    |                |                   |                 |legislaĂžiei în    |
|    |                |                   |                 |vigoare, precum Âşi|
|    |                |                   |                 |dacĂŁ limitatorul  |
|    |                |                   |                 |de vitezĂŁ         |
|    |                |                   |                 |împiedicĂŁ         |
|    |                |                   |                 |vehiculul         |
|    |                |                   |                 |respectiv sĂŁ      |
|    |                |                   |                 |depĂŁÂşeascĂŁ aceastĂŁ|
|    |                |                   |                 |vitezĂŁ)           |
|    |                |                   |                 |Termenul de       |
|    |                |                   |                 |valabilitate al   |
|    |                |                   |                 |verificĂŁrii       |
|    |                |                   |                 |tahografului sau  |
|    |                |                   |                 |limitatorului de  |
|    |                |                   |                 |vitezĂŁ depĂŁÂşit (se|
|    |                |                   |                 |verificĂŁ de pe    |
|    |                |                   |                 |plĂŁcuĂža de        |
|    |                |                   |                 |instalare)        |
|    |                |                   |                 |DacĂŁ este posibil,|
|    |                |                   |                 |se verificĂŁ dacĂŁ  |
|    |                |                   |                 |limitatorul este  |
|    |                |                   |                 |montat conform    |
|    |                |                   |                 |legislaĂžiei în    |
|    |                |                   |                 |vigoare           |
|    |                |                   |                 |CircumferinĂža     |
|    |                |                   |                 |nominalĂŁ sau      |
|    |                |                   |                 |dimensiunea       |
|    |                |                   |                 |pneului nu        |
|    |                |                   |                 |corespunde cu     |
|    |                |                   |                 |datele            |
|    |                |                   |                 |tahografului (se  |
|    |                |                   |                 |verificĂŁ în caz de|
|    |                |                   |                 |dubiu)            |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| IX |        INSTALAÞIE ELECTRICà DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ÂŞI AUXILIARà     |
|    |               (în raport cu dotĂŁrile prevĂŁzute de fabricant)            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 31 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |LipsĂŁ integralĂŁ  |Fixare sau montare|
|    |- faruri        |                   |faruri           |necorespunzĂŁtoare,|
| 31 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |LipsĂŁ integralĂŁ  |Fixare sau montare|
|    |- faruri        |                   |faruri           |necorespunzĂŁtoare,|
|    |                |                   |Far neomologat   |lipsĂŁ parĂžialĂŁ    |
|    |                |                   |                 |faruri            |
|    |                |                   |                 |Dispersor lipsĂŁ,  |
|    |                |                   |                 |spart sau de      |
|    |                |                   |                 |culoare neconformĂŁ|
|    |                |                   |                 |reglementĂŁrilor   |
|    |                |                   |                 |InscripĂžii,       |
|    |                |                   |                 |desene,           |
|    |                |                   |                 |acoperiri, semne  |
|    |                |                   |                 |distinctive sau   |
|    |                |                   |                 |reclame de naturĂŁ |
|    |                |                   |                 |sĂŁ împiedice      |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminilor         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 32 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |LipsĂŁ integralĂŁ  |Fixare sau montare|
|    |- lĂŁmpi         |                   |elemente         |necorespunzĂŁtoare,|
|    |indicatoare de  |                   |componente sistem|lipsĂŁ parĂžialĂŁ    |
|    |direcĂžie, de    |                   |Elemente         |elemente          |
|    |poziĂžie, de     |                   |neomologate      |componente sistem |
|    |frânare         |                   |                 |Dispersor lipsĂŁ,  |
|    |                |                   |                 |spart sau de      |
|    |                |                   |                 |culoare neconformĂŁ|
|    |                |                   |                 |reglementĂŁrilor   |
|    |                |                   |                 |InscripĂžii,       |
|    |                |                   |                 |desene, acoperiri,|
|    |                |                   |                 |semne distinctive |
|    |                |                   |                 |sau reclame de    |
|    |                |                   |                 |naturĂŁ sĂŁ         |
|    |                |                   |                 |împiedice         |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminilor         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 33 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Elemente         |Fixare sau montare|
|    |- faruri de     |                   |neomologate      |necorespunzĂŁtoare,|
|    |ceaÞã, lĂŁmpi de |                   |                 |lipsĂŁ elemente    |
|    |ceaÞã, de mers  |                   |                 |componente sistem |
|    |înapoi, de      |                   |                 |Dispersor lipsĂŁ,  |
|    |gabarit, de     |                   |                 |spart sau de      |
|    |parcare,        |                   |                 |culoare neconformĂŁ|
|    |iluminare placĂŁ |                   |                 |reglementĂŁrilor   |
|    |numĂŁr de        |                   |                 |InscripĂžii,       |
|    |înmatriculare,  |                   |                 |desene, acoperiri,|
|    |catadioptri     |                   |                 |semne distinctive |
|    |- casetĂŁ        |                   |                 |sau reclame de    |
|    |iluminatĂŁ (numai|                   |                 |naturĂŁ sĂŁ         |
|    |pentru          |                   |                 |împiedice         |
|    |autovehiculele  |                   |                 |eficacitatea      |
|    |"ÂŞCOALÃ")       |                   |                 |luminilor         |
|    |                |                   |                 |LipsĂŁ casetĂŁ      |
|    |                |                   |                 |iluminatĂŁ         |
|    |                |                   |                 |CasetĂŁ iluminatĂŁ  |
|    |                |                   |                 |necertificatĂŁ     |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 34 |FUNCÞIONARE:    |Control vizual     |NefuncĂžionare    |FuncĂžionare       |
|    |- luminile      |Verificare Âşi      |integralĂŁ a unuia|necorespunzĂŁtoare |
|    |instalaĂžiei     |reglare a luminilor|din sistemele:   |sistem            |
|    |electrice de    |de drum Âşi de      |lumini de drum,  |Abateri de la     |
|    |iluminare,      |întâlnire Âşi a     |de întâlnire,    |prescripĂžiile     |
|    |semnalizare Âşi  |dispozitivului de  |indicatoare de   |privitoare la     |
|    |auxiliarĂŁ       |corecĂžie a         |direcĂžie,        |luminile de drum  |
|    |                |farurilor în       |poziĂžie, frânare |sau de întâlnire  |
|    |                |funcĂžie de sarcinĂŁ |Lumini de        |(dacĂŁ nu pot fi   |
|    |                |(dacĂŁ dispozitivele|culoare          |remediate conform |
|    |                |sunt în stare de   |neregulamentarĂŁ  |cerinĂželor)       |
|    |                |funcĂžionare Âşi     |(anexa nr. 12)   |Lumini faruri de  |
|    |                |accesibile)        |                 |culoare diferitĂŁ  |
|    |                |Aparat de control  |                 |FuncĂžionare       |
|    |                |al farurilor       |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |indicatoare Âşi    |
|    |                |                   |                 |martori bord      |
|    |                |                   |                 |FuncĂžionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |sistem iluminare  |
|    |                |                   |                 |interioarĂŁ (numai |
|    |                |                   |                 |pentru            |
|    |                |                   |                 |autovehiculele    |
|    |                |                   |                 |pentru transport  |
|    |                |                   |                 |în comun de       |
|    |                |                   |                 |persoane)         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 35 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |SiguranĂže        |Fixare sau montare|
|    |- cablaje       |                   |improvizate      |necorespunzĂŁtoare |
|    |- siguranĂže     |                   |                 |cablaj            |
|    |                |                   |                 |Fixare sau montare|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |siguranĂže         |
|    |                |                   |                 |Cablaj deteriorat |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
36 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |Avertizor sonor  |LipsĂŁ, fixare sau |
|    |FUNCÞIONARE:    |Control auditiv    |lipsĂŁ            |montare           |
|    |- ÂştergĂŁtoare   |                   |Bateria nu       |necorespunzĂŁtoare,|
|    |parbriz, lunetĂŁ |                   |asigurĂŁ pornirea |funcĂžionare       |
|    |- spĂŁlĂŁtor      |                   |motorului        |necorespunzĂŁtoare |
|    |parbriz, lunetĂŁ |                   |                 |ÂştergĂŁtor parbriz,|
|    |- avertizor     |                   |                 |lunetĂŁ            |
|    |sonor           |                   |                 |LipsĂŁ, fixare sau |
|    |- baterie       |                   |                 |montare           |
|    |acumulatori     |                   |                 |necorespunzĂŁtoare,|
|    |                |                   |                 |funcĂžionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |spĂŁlĂŁtor parbriz, |
|    |                |                   |                 |lunetĂŁ            |
|    |                |                   |                 |Fixare sau montare|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare,|
|    |                |                   |                 |funcĂžionare       |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |avertizor sonor   |
|    |                |                   |                 |Fixare sau montare|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |                   |                 |baterie           |
|    |                |                   |                 |Scurgeri de lichid|
|    |                |                   |                 |din bateria de    |
|    |                |                   |                 |acumulatori       |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 37 |STARE,          |Verificare         |InstalaĂžie de    |FuncĂžionare       |
|    |FUNCÞIONARE:    |funcĂžionare        |încĂŁlzire        |necorespunzĂŁtoare |
|    |- instalaĂžie de |                   |independentĂŁ     |Scurgeri lichid   |
|    |climatizare     |                   |neomologatĂŁ/     |instalaĂžie        |
|    |- instalaĂžie de |                   |necertificatĂŁ    |climatizare,      |
|    |încĂŁlzire       |                   |                 |sistem de         |
|    |interioarĂŁ,     |                   |                 |refrigerare       |
|    |instalaĂžie de   |                   |                 |                  |
|    |aerisire        |                   |                 |                  |
|    |interioarĂŁ      |                   |                 |                  |
|    |(pentru         |                   |                 |                  |
|    |autovehiculele  |                   |                 |                  |
|    |transport în    |                   |                 |                  |
|    |comun de        |                   |                 |                  |
|    |persoane)       |                   |                 |                  |
|    |- sistem de     |                   |                 |                  |
|    |refrigerare     |                   |                 |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|X   |                               EMISII POLUANTE                           |
|____|_________________________________________________________________________|
| 38 |VERIFICARE:     |Control cu analizor|                 |Nu se poate       |
|    |- gaze evacuare |de gaze pentru CO  |                 |asigura           |
|    |mas (cu excepĂžia|la autovehicule cu |                 |respectarea       |
|    |tractoarelor)   |mas fĂŁrĂŁ           |                 |condiĂžiilor de    |
|    |- gaze evacuare |catalizator        |                 |mĂŁsurare impuse   |
|    |mac (cu excepĂžia|tricomponent Âşi    |                 |Emisia de CO      |
|    |tractoarelor)   |sondĂŁ lambda, la   |                 |mĂŁsuratĂŁ la mers  |
|    |- zgomot emis   |turaĂžia de mers în |                 |în gol încet mai  |
|    |                |gol încet          |                 |mare decât cea    |
|    |                |(anexa nr. 13)     |                 |precizatĂŁ în      |
|    |                |La motoarele cu    |                 |anexa nr. 13      |
|    |                |alimentare dualĂŁ   |                 |                  |
|    |                |benzinĂŁ/GPL        |                 |                  |
|    |                |controlul va fi    |                 |                  |
|    |                |efectuat pentru    |                 |                  |
|    |                |ambele moduri de   |                 |                  |
|    |                |funcĂžionare        |                 |                  |
|    |                |___________________|_________________|__________________|
|    |                |Control cu analizor|                 |Nu se poate       |
|    |                |de gaze pentru CO  |                 |asigura           |
|    |                |Âşi lambda (lambda) |                 |respectarea       |
|    |                |la autovehicule cu |                 |condiĂžiilor de    |
|    |                |mas cu catalizator |                 |mĂŁsurare impuse   |
|    |                |tricomponent Âşi    |                 |Emisia de CO      |
|    |                |sondĂŁ lambda, la   |                 |mĂŁsuratĂŁ la mers  |
|    |                |turaĂžia de mers în |                 |în gol încet mai  |
|    |                |gol încet Âşi la    |                 |mare decât        |
|    |                |turaĂžia de mers în |                 |valoarea admisĂŁ   |
|    |                |gol accelerat      |                 |precizatĂŁ în      |
|    |                |(min. 2000 rot/min)|                 |anexa nr. 13      |
|    |                |(anexa nr. 13)     |                 |Emisia de CO      |
|    |                |Se efectueazĂŁ numai|                 |mĂŁsuratĂŁ la mers  |
|    |                |la autovehiculele  |                 |în gol accelerat  |
|    |                |încadrate de R.A.R.|                 |mai mare decât    |
|    |                |ca autovehicule    |                 |valoarea admisĂŁ   |
|    |                |cu poluare redusĂŁ  |                 |precizatĂŁ în      |
|    |                |La motoarele cu    |                 |anexa nr. 13      |
|    |                |alimentare dualĂŁ   |                 |Coeficientul      |
|    |                |benzinĂŁ/GPL        |                 |lambda mĂŁsurat la |
|    |                |controlul va fi    |                 |mers în gol       |
|    |                |efectuat pentru    |                 |accelerat nu se   |
|    |                |ambele moduri de   |                 |încadreazĂŁ în     |
|    |                |funcĂžionare        |                 |intervalul admis  |
|    |                |                   |                 |precizat în       |
|    |                |                   |                 |anexa nr. 13      |
|    |                |___________________|_________________|__________________|
|    |                |Control cu         |                 |Nu se poate       |
|    |                |opacimetru în      |                 |asigura           |
|    |                |accelerare liberĂŁ  |                 |respectarea       |
|    |                |la autovehicule cu |                 |condiĂžiilor de    |
|    |                |mac (anexa nr. 13) |                 |mĂŁsurare impuse   |
|    |                |                   |                 |Indicele de       |
|    |                |                   |                 |opacitate mĂŁsurat |
|    |                |                   |                 |în accelerare     |
|    |                |                   |                 |liberĂŁ mai mare   |
|    |                |                   |                 |decât valoarea    |
|    |                |                   |                 |admisĂŁ precizatĂŁ  |
|    |                |                   |                 |în anexa nr. 13   |
|    |                |___________________|_________________|__________________|
|    |                |Control auditiv    |                 |Zgomot anormal    |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XI  |                               REMORCI                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 39 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |Dispozitiv de    |                  |
|    |- dispozitiv de |                   |cuplare remorcĂŁ  |                  |
|    |cuplare         |                   |neomologat, fixat|                  |
|    |- dispozitiv de |                   |sau montat       |                  |
|    |asigurare       |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deformĂŁri        |                  |
|    |                |                   |importante,      |                  |
|    |                |                   |reparat prin     |                  |
|    |                |                   |sudurĂŁ           |                  |
|    |                |                   |Joc anormal în   |                  |
|    |                |                   |sistemul de      |                  |
|    |                |                   |cuplare          |                  |
|    |                |                   |Dispozitiv de    |                  |
|    |                |                   |asigurare lipsĂŁ, |                  |
|    |                |                   |deteriorat,      |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 40 |STARE, FIXARE:  |Control pe canal,  |Fisuri, ruperi,  |                  |
|    |- proĂžap        |vizual Âşi cu       |deformĂŁri        |                  |
|    |- Âşasiu         |încercarea manualĂŁ |importante,      |                  |
|    |- punĂži         |a roĂžilor stânga-  |coroziuni        |                  |
|    |JOCURI:         |dreapta Âşi rotirea |avansate ale     |                  |
|    |- rulmenĂži roĂži |lor (sau similar pe|elementelor de   |                  |
|    |                |platforme          |rezistenÞã       |                  |
|    |                |culisante)         |ProĂžap montat sau|                  |
|    |                |                   |fixat            |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |                |                   |fisurat, cu      |                  |
|    |                |                   |deformĂŁri        |                  |
|    |                |                   |importante, cu   |                  |
|    |                |                   |coroziuni        |                  |
|    |                |                   |avansate, reparat|                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|    |                |                   |Fixare sau       |                  |
|    |                |                   |montare          |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |                |                   |Elemente fixare  |                  |
|    |                |                   |rupte, fisurate, |                  |
|    |                |                   |slĂŁbite          |                  |
|    |                |                   |Joc anormal      |                  |
|    |                |                   |rulment          |                  |
|    |                |                   |Blocarea roĂžii la|                  |
|    |                |                   |rotire           |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 41 |SIMETRIE,       |Control vizual Âşi  |Foaie principalĂŁ |DiferenÞã vizibilĂŁ|
|    |EFICACITATE,    |auditiv pe canal   |arc ruptĂŁ        |privind înĂŁlĂžimea |
|    |STARE, FIXARE,  |Control comparativ |Amortizoare lipsĂŁ|remorcii pe cele  |
|    |ETANÂŞEITATE:    |al suspensiei      |(dacĂŁ au fost    |douĂŁ laturi ale   |
|    |- suspensie     |roĂžilor de pe      |prevĂŁzute de     |aceleiaÂşi punĂži   |
|    |                |aceeaÂşi punte      |fabricant)       |Eficacitate       |
|    |                |Control cu         |Fisuri elemente  |necorespunzĂŁtoare |
|    |                |dispozitivul de    |Burduf pernĂŁ     |Amortizoare sau   |
|    |                |verificare a       |spart            |arcuri defecte,   |
|    |                |suspensiei         |LipsĂŁ bolĂžuri    |fixate sau montate|
|    |                |                   |arc, plĂŁcuĂže     |necorespunzĂŁtor   |
|    |                |                   |reazem           |Scurgeri de lichid|
|    |                |                   |ArticulaĂžii rupte|sau pierderi de   |
|    |                |                   |                 |aer               |
|    |                |                   |                 |Foi arc rupte     |
|    |                |                   |                 |Bare deformate    |
|    |                |                   |                 |BucÂşe uzate       |
|    |                |                   |                 |SuporĂži slĂŁbiĂži   |
|    |                |                   |                 |ArticulaĂžii cu    |
|    |                |                   |                 |jocuri anormale   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
42 |STARE, FIXARE,  |Control vizual Âşi  |Prindere         |JantĂŁ deformatĂŁ   |
|    |MONTARE:        |manual             |necorespunzĂŁtoare|sau sudatĂŁ        |
|    |- jante         |Dispozitiv de      |JantĂŁ            |GĂŁuri pt. fixare  |
|    |STARE, MONTARE, |mĂŁsurare a         |neomologatĂŁ/     |roatĂŁ ovalizate   |
|    |UZURÃ, PRESIUNE:|adâncimii          |necertificatĂŁ    |Jante de          |
|    |- pneuri        |profilului pneului |JantĂŁ fisuratĂŁ   |dimensiuni        |
|    |(inclusiv roata |Âşi dispozitiv de   |JantĂŁ de         |diferite pe       |
|    |de rezervĂŁ, dacĂŁ|mĂŁsurare a         |dimensiune       |aceeaÂşi punte     |
|    |a fost prevĂŁzutĂŁ|presiunii          |necorespunzĂŁtoare|Pneuri de         |
|    |de fabricant)   |în caz de presiune |Pneu de          |dimensiuni sau    |
|    |                |necorespunzĂŁtoare  |dimensiune       |profiluri diferite|
|    |                |se aduce la        |necorespunzĂŁtoare|pe aceeaÂşi punte  |
|    |                |valoarea nominalĂŁ  |TĂŁieturi profunde|Pneuri de tipuri  |
|    |                |                   |sau deteriorĂŁri  |diferite, radiate |
|    |                |                   |importante pe    |Âşi diagonale, pe  |
|    |                |                   |banda de rulare  |aceeaÂşi punte     |
|    |                |                   |sau pe flancurile|Adâncimea         |
|    |                |                   |pneului          |profilului        |
|    |                |                   |Suport fisurat   |principal (zona   |
|    |                |                   |roatĂŁ rezervĂŁ    |centralĂŁ de 3/4   |
|    |                |                   |                 |din lĂŁĂžimea benzii|
|    |                |                   |                 |de rulare) sub    |
|    |                |                   |                 |limita admisĂŁ: 1,6|
|    |                |                   |                 |mm (pentru maÂşini |
|    |                |                   |                 |pentru lucrĂŁri: 2 |
|    |                |                   |                 |mm la anvelopele  |
|    |                |                   |                 |cu diametrul sub  |
|    |                |                   |                 |20 inch, 4 mm la  |
|    |                |                   |                 |anvelopele cu     |
|    |                |                   |                 |diametrul peste   |
|    |                |                   |                 |20 inch)          |
|    |                |                   |                 |UzurĂŁ neuniformĂŁ  |
|    |                |                   |                 |pronunĂžatĂŁ        |
|    |                |                   |                 |RoatĂŁ de rezervĂŁ  |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ             |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 43 |STARE, FIXARE,  |Control vizual cu  |Conducte sau     |Cale de blocare   |
|    |FUNCÞIONARE     |remorca aflatĂŁ pe  |furtune cu       |lipsĂŁ,            |
|    |SISTEM FRâNARE: |canal, cu          |deteriorĂŁri,     |necertificate     |
|    |- conducte,     |acĂžionarea         |frecĂŁri de alte  |(anexa nr. 14)    |
|    |furtune         |sistemului de      |organe,          |                  |
|    |- organe de     |frânare            |improvizate,     |                  |
|    |comandĂŁ Âşi      |încercare pe stand |fixate sau       |                  |
|    |acĂžionare       |cu role (cu        |montate          |                  |
|    |ETANÂŞEITATE:    |utilizarea, dupĂŁ   |necorespunzĂŁtor  |                  |
|    |- circuite de   |caz, a             |Conducte corodate|                  |
|    |frânare         |dispozitivului de  |excesiv          |                  |
|    |- organe de     |simulare a forĂžei  |Furtune întinse, |                  |
|    |comandĂŁ Âşi      |de împingere la    |rĂŁsucite sau     |                  |
|    |acĂžionare       |proĂžapul remorcii, |umflate          |                  |
|    |EFICACITATE:    |dispozitivului de  |Organe de comandĂŁ|                  |
|    |- frânĂŁ de      |mĂŁsurare a         |Âşi acĂžionare     |                  |
|    |serviciu        |presiunii în       |neomologate/     |                  |
|    |- frânĂŁ de      |instalaĂžia de      |necertificate,   |                  |
|    |staĂžionare      |frânare sau a      |deteriorate,     |                  |
|    |                |dispozitivului de  |fisurate, uzate  |                  |
|    |                |ancorare)          |sau corodate     |                  |
|    |                |(anexa nr. 11)     |excesiv, fixate  |                  |
|    |                |                   |sau montate      |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtor, |                  |
|    |                |                   |cu funcĂžionare   |                  |
|    |                |                   |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |                |                   |Regulatorul      |                  |
|    |                |                   |forĂžei de frânare|                  |
|    |                |                   |în funcĂžie de    |                  |
|    |                |                   |încĂŁrcare lipsĂŁ, |                  |
|    |                |                   |defect sau       |                  |
|    |                |                   |incorect reglat  |                  |
|    |                |                   |(dacĂŁ a fost     |                  |
|    |                |                   |prevĂŁzut de      |                  |
|    |                |                   |fabricant)       |                  |
|    |                |                   |Scurgeri lichid  |                  |
|    |                |                   |frânĂŁ sau        |                  |
|    |                |                   |pierderi aer     |                  |
|    |                |                   |Eficacitate sub  |                  |
|    |                |                   |limita prevĂŁzutĂŁ |                  |
|    |                |                   |Dezechilibru la  |                  |
|    |                |                   |frâna de serviciu|                  |
|    |                |                   |mai mare de 20%  |                  |
|    |                |                   |(abatere excesivĂŁ|                  |
|    |                |                   |de la direcĂžia de|                  |
|    |                |                   |mers în cazul    |                  |
|    |                |                   |frânĂŁrii în      |                  |
|    |                |                   |parcurs)         |                  |
|    |                |                   |Dezechilibru la  |                  |
|    |                |                   |frâna de         |                  |
|    |                |                   |staĂžionare mai   |                  |
|    |                |                   |mare de 50%      |                  |
|    |                |                   |(abatere excesivĂŁ|                  |
|    |                |                   |de la direcĂžia de|                  |
|    |                |                   |mers în cazul    |                  |
|    |                |                   |frânĂŁrii în      |                  |
|    |                |                   |parcurs)         |                  |
|    |                |                   |VariaĂžie excesivĂŁ|                  |
|    |                |                   |a forĂžei de      |                  |
|    |                |                   |frânare mĂŁsurate |                  |
|    |                |                   |la roatĂŁ datoritĂŁ|                  |
|    |                |                   |ovalitĂŁĂžii       |                  |
|    |                |                   |tamburului sau   |                  |
|    |                |                   |deformĂŁrii       |                  |
|    |                |                   |discului         |                  |
|    |                |                   |Frânare          |                  |
|    |                |                   |nemoderabilĂŁ     |                  |
|    |                |                   |(blocare)        |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 44 |STARE, FIXARE,  |Control vizual     |LipsĂŁ integralĂŁ  |Fixare sau montare|
|    |FUNCÞIONARE:    |                   |elemente         |necorespunzĂŁtoare,|
|    |- instalaĂžia    |                   |componente,      |lipsĂŁ elemente    |
|    |electricĂŁ de    |                   |nefuncĂžionare    |componente,       |
|    |iluminare Âşi    |                   |integralĂŁ a unuia|nefuncĂžionare     |
|    |semnalizare (în |                   |din sistemele:   |sistem            |
|    |raport cu       |                   |indicatoare de   |Dispersor lipsĂŁ,  |
|    |dotĂŁrile        |                   |direcĂžie,        |spart sau de      |
|    |prevĂŁzute de    |                   |poziĂžie,         |culoare neconformĂŁ|
|    |fabricant)      |                   |frânare          |reglementĂŁrilor   |
|    |                |                   |Elemente         |InscripĂžii,       |
|    |                |                   |neomologate      |desene, acoperiri,|
|    |                |                   |Lumini de culoare|semne distinctive |
|    |                |                   |neregulamentarĂŁ  |sau reclame de    |
|    |                |                   |(anexa nr. 12)   |naturĂŁ sĂŁ         |
|    |                |                   |                 |împiedice         |
|    |                |                   |                 |eficacitatea      |
|    |                |                   |                 |luminilor         |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 45 |ASPECT EXTERIOR:|Control vizual     |Caroserie        |Elemente în afara |
|    |- caroserie     |                   |incompletĂŁ,      |gabaritului admis |
|    |- plĂŁci de      |                   |fixatĂŁ sau       |Coroziuni avansate|
|    |identificare    |                   |montatĂŁ          |DeformĂŁri         |
|    |spate           |                   |necorespunzĂŁtor  |importante        |
|    |reflectorizant  |                   |                 |PlĂŁci de          |
|    |fluorescente    |                   |                 |identificare spate|
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |reflectorizant    |
|    |- marcaje       |                   |                 |fluorescente      |
|    |reflectorizante |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |pentru contur   |                   |                 |neomologate,      |
|    |(anexa nr. 15)  |                   |                 |fixate sau montate|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|    |                |                   |                 |Marcaje           |
|    |                |                   |                 |reflectorizante   |
|    |                |                   |                 |pentru contur     |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |                |                   |                 |neomologate,      |
|    |                |                   |                 |fixate sau montate|
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor   |
|    |                |                   |                 |LipsĂŁ apĂŁrĂŁtori   |
|    |                |                   |                 |noroi (dacĂŁ au    |
|    |                |                   |                 |fost prevĂŁzute de |
|    |                |                   |                 |fabricant)        |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
| 46 |STARE, FIXARE:  |Control vizual     |                 |DeteriorĂŁri       |
|    |- platformĂŁ     |                   |                 |importante, fixare|
|    |- obloane       |                   |                 |necorespunzĂŁtoare |
|    |laterale        |                   |                 |Dispozitiv        |
|    |                |                   |                 |zĂŁvorâre obloane  |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ,            |
|    |                |                   |                 |necorespunzĂŁtor,  |
|    |                |                   |                 |lipsĂŁ siguranĂže   |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XII |               SEMIREMORCÃ AUTOBUZ ARTICULAT (suplimentar)               |
|____|_________________________________________________________________________|
| 47 |STARE, FIXARE:  |Control vizual cu  |Fixare sau       |NeetanÂşeitate     |
|    |- ansamblu      |autovehiculul      |montare          |DeteriorĂŁri burduf|
|    |burduf          |aflat pe canal sau |necorespunzĂŁtoare|                  |
|    |                |elevator           |Jocuri anormale  |                  |
|    |                |                   |(braĂže cadru,    |                  |
|    |                |                   |silence blocuri, |                  |
|    |                |                   |articulaĂžie)     |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|
|XIII|                               MODIFICÃRI                                |
|____|_________________________________________________________________________|
| 48 |- autovehicul   |Control vizual     |ModificĂŁri       |                  |
|    |- remorcĂŁ       |                   |neomologate      |                  |
|    |                |                   |Componente sau   |                  |
|    |                |                   |dotĂŁri           |                  |
|    |                |                   |neomologate sau  |                  |
|    |                |                   |necertificate    |                  |
|    |                |                   |conform          |                  |
|    |                |                   |prevederilor     |                  |
|    |                |                   |legale.          |                  |
|____|________________|___________________|_________________|__________________|


    OPERAÞIUNI SPECIFICE PENTRU VERIFICAREA STÃRII, FIXÃRII ÂŞI ETANÂŞEITÃÞII INSTALAÞIEI DE ALIMENTARE CU GPL

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Denumirea verificĂŁrii      |          Defecte constatate            |
|crt.|                                |________________________________________|
|    |                                | grupa cod 100         | grupa cod 200  |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|  I |                                 IDENTIFICARE                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|04.1| înregistrarea instalaĂžiei de   |                       | Neînregistrarea|
|    | alimentare cu GPL în cartea de |                       | instalaĂžiei de |
|    | identitate a vehiculului       |                       | alimentare cu  |
|    |                                |                       | GPL în cartea  |
|    |                                |                       | de identitate  |
|    |                                |                       | a vehiculului  |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.2| Conformitatea instalaĂžiei GPL  |                       | NeconcordanĂža  |
|    | montatĂŁ pe autovehicul cu      |                       | reductorului-  |
|    | datele înregistrate în cartea  |                       | vaporizator    |
|    | de identitate a vehiculului    |                       | (marca Âşi      |
|    |                                |                       | tipul) Âşi/sau a|
|    |                                |                       | rezervorului   |
|    |                                |                       | GPL (marca,    |
|    |                                |                       | capacitatea Âşi |
|    |                                |                       | seria)         |
|____|________________________________|_______________________|________________|
| II |                        STARE, FIXARE, ETANÂŞEITATE                       |
II |                        STARE, FIXARE, ETANÂŞEITATE                       |
|____|_________________________________________________________________________|
|04.3| Starea componentelor           | Carcasa etanºã montatĂŁ|                |
|    | instalaĂžiei GPL                | pe rezervorul GPL     |                |
|    |                                | fisuratĂŁ, fĂŁrĂŁ        |                |
|    |                                | garnituri de etanÂşare |                |
|    |                                | sau fĂŁrĂŁ capac        |                |
|    |                                | Furtunurile Âşi Ăževile |                |
|    |                                | pentru evacuarea      |                |
|    |                                | scĂŁpĂŁrilor de GPL     |                |
|    |                                | fisurate sau          |                |
|    |                                | neasigurate cu coliere|                |
|    |                                | Þevi pentru GPL din   |                |
|    |                                | cupru fĂŁrĂŁ înveliÂş de |                |
|    |                                | protecĂžie anticorozivĂŁ|                |
|    |                                | Tuburi flexibile      |                |
|    |                                | pentru GPL uzate sau  |                |
|    |                                | îmbĂŁtrânite           |                |
|    |                                | Racorduri sudate sau  |                |
|    |                                | alĂŁmite pe Ăževi       |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.4| Vechimea rezervorului GPL      | Vechime mai mare de 10|                |
|    |                                | ani faÞã de data      |                |
|    |                                | poansonatĂŁ pe placa cu|                |
|    |                                | caracteristici a      |                |
|    |                                | rezervorului          |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.5| Fixarea componentelor          | Gura de umplere fixatĂŁ|                |
|    | instalaĂžiei GPL                | necorespunzĂŁtor       |                |
|    |                                | Rezervorul GPL fixat  |                |
|    |                                | necorespunzĂŁtor       |                |
|    |                                | Reductor-vaporizator  |                |
|    |                                | fixat necorespunzĂŁtor |                |
|    |                                | Tuburi flexibile fĂŁrĂŁ |                |
|    |                                | coliere pentru        |                |
|    |                                | etanÂşare, neasigurate |                |
|    |                                | împotriva frecĂŁrii de |                |
|    |                                | elemente metalice     |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.6| Starea Âşi fixarea instalaĂžiei  | Fixare                |                |
|    | electrice pentru aparatele GPL | necorespunzĂŁtoare,    |                |
|    |                                | izolaĂžii degradate,   |                |
|    |                                | lipsa a cel puĂžin o   |                |
|    |                                | siguranÞã fuzibilĂŁ    |                |
|    |                                | independentĂŁ pe       |                |
|    |                                | conductorul pentru    |                |
|    |                                | alimentarea aparatelor|                |
|    |                                | GPL                   |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|
|04.7| EtanÂşeitatea instalaĂžiei GPL   | Scurgeri de GPL       |                |
|____|________________________________|_______________________|________________|


    NOTÃ:
    OperaĂžiunile de identificare (prevĂŁzute la nr. crt. 04.1 Âşi 04.2) se efectueazĂŁ odatĂŁ cu celelalte operaĂžiuni de identificare prevĂŁzute pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ a vehiculelor rutiere. în cazul în care la aceste operaĂžiuni de identificare se constatĂŁ necesitatea respingerii pentru motivele precizate la rubrica "Defecte constatate", grupa cod 200, se interzice continuarea efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumatĂŁ la reprezentanĂža R.A.R. sau la un atelier autorizat pentru activitĂŁĂži privind instalaĂžiile de alimentare cu GPL, dupĂŁ caz, pentru rezolvarea neconformitĂŁĂžilor constatate. în acest caz nu se acceptĂŁ efectuarea inspecĂžiei tehnice decât dupĂŁ rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la grupa cod 200.

    ANEXA 3
    la reglementĂŁri

              REGISTRUL DE EVIDENÞÃ A INSPECÞIILOR TEHNICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Data| NumĂŁr de     | Categoria  | Marca| Anul de|   Seria   |Rezultatul |
|crt.|     | înmatriculare| vehiculului| Âşi   | fabric.|___________|inspecĂžiei |
|    |     |              |            | tipul|        |ÂŞasiu|Motor|Bun (Cod   |
|    |     |              |            |      |        |     |     |defecĂžiune)|
|    |     |              |            |      |        |     |     |           |
|    |     |              |            |      |        |     |     |           |
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|  0 |  1  |       2      |      3     |   4  |    5   |  6  |  7  |     8     |
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|
|____|_____|______________|____________|______|________|_____|_____|___________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|SemnĂŁtura|Prezentarea dupĂŁ remediere|Denumirea/    |Persoana care a  |Observa-|
|persoanei|__________________________|numele        |prezentat        |Ăžii     |
|care a   |Data|Rezultatul |SemnĂŁtura|deĂžinĂŁtorului,|vehiculul la     |        |
|efectuat |    |inspecĂžiei |persoanei|adresa,       |inspecĂžia tehnicĂŁ|        |
|inspecĂžia|    |Bun (Cod   |care a   |telefonul     |_________________|        |
|tehnicĂŁ  |    |defecĂžiune)|efectuat |              |Nume   |   B.I.  |        |
|         |    |           |inspecĂžia|              |Prenume|_________|        |
|         |    |           |         |              |       |seria|nr.|        |
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|    9    | 10 |     11    |    12   |      13      |   14  | 15  | 16|   17   |
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|
|_________|____|___________|_________|______________|_______|_____|___|________|


    ANEXA 4
    la reglementĂŁri

    _________
   | MATCA   |           RAPORT DE INSPECÞIE TEHNICÃ*)
   | EL. SEC.|            Nr. crt. registru ITP _____
   | ITP     |               Data _______________
   |_________|       Mopede, motociclete Âşi remorcile acestora

 ______________________________________________________________________________
|STAÞIA DE INSPECÞIE TEHNICÃ:          |Nr. chitanÞã                           |
|______________________________________|_______________________________________|
|ADRESA:                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|        IDENTIFICAREA VEHICULULUI     |               DEÞINÃTOR               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. înmatriculare:                    |Denumirea/Numele:                      |
|______________________________________|_______________________________________|
|Categoria:                            |                                       | |______________________________________|_______________________________________|
|Marca Âşi tipul:                       |Adresa/Sediu:                          |
|______________________________________|_______________________________________|
|Data înmatriculĂŁrii:                  |Telefon:                               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Anul de fabricaĂžie:                   |PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL    |
|______________________________________|_______________________________________|
|Culoare cadru:                        |Numele Âşi prenumele:                   |
|______________________________________|_______________________________________|
|Tip/Serie motor:                      |B.I. seria      nr.                    |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. identificare (serie cadru):       |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Serie CI/CIV:                         |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|       OBSERVAÞII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECÞIA TEHNICà       |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
SemnĂŁtura de luare la cunoÂştinÞã a          SemnĂŁtura persoanei care a       |
| persoanei care a prezentat vehiculul        efectuat inspecĂžia tehnicĂŁ       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| A. Seria ____________ nr. ______________ dovezii de reĂžinere a certificatului|
| de înmatriculare.                                                            |
| Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic       SemnĂŁtura Âşi Âştampila  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|


               LISTA OPERAÞIUNILOR PENTRU INSPECÞIA TEHNICÃ

 ______________________________________________________________________________
|COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor  |COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor Âşi  |
|          | Âşi a lucrĂŁrilor          |          | a lucrĂŁrilor                |
|__________|__________________________|__________|_____________________________|
|           I IDENTIFICARE            |           VIII SISTEM DE FRâNARE       |
|_____________________________________|________________________________________|
| 100 | 200|VERIFICARE: concordanĂža   | 110 |    |STARE, FIXARE: organe de     |
|     |    |dintre vehiculul prezentat|     |    |comandĂŁ, transmisie Âşi       |
|     |    |la IT Âşi datele din       |     |    |acĂžionare, conducte,         |
|     |    |documentele însoĂžitoare   |     |    |furtune                      |
|_____|____|__________________________|     |    |ETANÂŞEITATE: organe de       |
|           II MOTOR ÂŞI CADRU         |     |    |comandĂŁ, transmisie Âşi       |
|_____________________________________|     |    |acĂžionare, circuite de       |
| 101 | 201|ETANÂŞEITATE: sistem de    |     |    |frânare                      |
|     |    |alimentare cu combustibil,|     |    |EFICACITATE: frânĂŁ serviciu, |
|     |    |sistem de ungere          |     |    |frânĂŁ staĂžionare             |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| 102 | 202|STARE, FIXARE,            | IX INSTALAÞIE ELECTRICÃ DE ILUMINARE ÂŞI|
|     |    |ETANÂŞEITATE: sistem de    | SEMNALIZARE (INCLUSIV ATAÂŞ, REMORCÃ)   |
|     |    |evacuare a gazelor arse   |________________________________________|
|_____|____|__________________________| 111 | 211|STARE, FIXARE, FUNCÞIONARE:  |
| 103 | 203|STARE, FIXARE: motor pe   |     |    |generator de curent, cablaje,|
|     |    |cadru Âşi anexe pe motor,  |     |    |avertizor sonor, faruri de   |
|     |    |cadru, dispozitiv cuplare |     |    |ceaÞã, lĂŁmpi de poziĂžie, de  |
|     |    |remorcĂŁ                   |     |    |frânare, indicatoare de      |
|_____|____|__________________________|     |    |direcĂžie, de ceaÞã, de       |
| 104 | 204|STARE, FUNCÞIONARE: cric  |     |    |gabarit, iluminare placa nr. |
|_____|____|__________________________|     |    |înmatriculare, catadioptri,  |
|           III FURCà FAÞà           |     |    |baterie acumulatori,         |
|_____________________________________|     |    |siguranĂže                    |
| 105 | 205|STARE, FIXARE JOCURI:     |_____|____|_____________________________|
|     |    |cadru furcĂŁ, articulaĂžii  |            X ATAÂŞ                      |
|_____|____|__________________________|________________________________________|
|  IV BASCULÃ SPATE (INCLUSIV ATAÂŞ)   | 112 | 212|STARE, FIXARE: cadru,        |
|_____________________________________|     |    |dispozitiv de cuplare,       |
| 106 | 206|STARE, FIXARE, JOCURI:    |     |    |asigurare scaun              |
|     |    |cadru, articulaĂžii        |     |    |                             |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
|     V AMBREIAJ ÂŞI CUTIE DE VITEZE   |            XI ASPECT EXTERIOR          |
|_____________________________________|________________________________________|
|     | 207|STARE, FIXARE, FUNCÞIONARE| 113 | 213|ASPECT EXTERIOR: motociclete |
|_____|____|__________________________|     |    |(inclusiv ataÂşul), mopede,   |
|    VI ROÞI (INCLUSIV ATAÂŞ, REMORCÃ) |     |    |remorcile acestora           |
|_____________________________________|_____|____|_____________________________|
| 108 | 208|STARE, FIXARE, MONTARE:   |           XII MODIFICÃRI               |
|     |    |jante,                    |________________________________________|
|     |    |JOCURI: rulmenĂži roĂži     | 114 |    |MODIFICÃRI: motociclete      |
|     |    |STARE, MONTARE, UZURÃ,    |     |    |(inclusiv ataÂşul), mopede,   |
|     |    |PRESIUNE: pneuri          |     |    |remorcile acestora           |
|_____|____|__________________________|     |    |                             |
|           VII SUSPENSIE             |     |    |                             |
|_____________________________________|     |    |                             |
| 109 | 209|STARE, FIXARE, ETANÂŞEITATE|     |    |                             |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| *) InspecĂžia tehnicĂŁ efectuându-se fĂŁrĂŁ demontare, starea Âşi uzura pieselor  |
| inaccesibile (garnituri, plĂŁcuĂže frânĂŁ etc.) nu se controleazĂŁ               |
| Defectarea vehiculului în timpul inspecĂžiei tehnice, datoratĂŁ stĂŁrii tehnice |
| sau viciilor ascunse, nu implicĂŁ rĂŁspunderea staĂžiei de IT                   |
|______________________________________________________________________________|
| ATENÞIE: în cazul depĂŁÂşirii termenului de 30 zile calendaristice admis pentru|
| remedierea defecĂžiunilor, se va efectua o nouĂŁ inspecĂžie tehnicĂŁ.            |
| Pentru vehiculele cu defecĂžiuni se aplicĂŁ prevederile legislaĂžiei privind    |
| circulaĂžia pe drumurile publice                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la reglementĂŁri (faÞã)

    _________
   | MATCA   |           RAPORT DE INSPECÞIE TEHNICÃ*)
   | EL. SEC.|            Nr. crt. registru ITP _____
   | ITP     |               Data _______________
   |_________|

    Vehicule rutiere, cu excepĂžia mopedelor, motocicletelor Âşi remorcilor acestora

 ______________________________________________________________________________
|STAÞIA DE INSPECÞIE TEHNICÃ:          |Nr. chitanÞã:                          |
|______________________________________|_______________________________________|
|Adresa:                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|        IDENTIFICAREA VEHICULULUI     |               DEÞINÃTOR               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. înmatriculare:                    |Denumirea/numele:                      |
|______________________________________|_______________________________________|
|Categoria:                            |                                       | |______________________________________|_______________________________________|
|Marca Âşi tipul:                       |Adresa/Sediu:                          |
|______________________________________|_______________________________________|
|Data înmatriculĂŁrii:                  |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Anul de fabricaĂžie:                   |Telefon:                               |
|______________________________________|_______________________________________|
|Culoarea:                             |PERSOANA CARE A PREZENTAT VEHICULUL    |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. identificare:                     |Numele Âşi prenumele:                   |
|(serie caroserie/Âşasiu)               |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Tip/Serie motor:                      |Adresa:                                |
|______________________________________|_______________________________________|
|Serie CI/CIV:                         |B.I. seria      nr.                    |
|______________________________________|_______________________________________|
|       OBSERVAÞII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA INSPECÞIA TEHNICà       |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
| SemnĂŁtura de luare la cunoÂştinÞã a          SemnĂŁtura persoanei care a       |
| persoanei care a prezentat vehiculul        efectuat inspecĂžia tehnicĂŁ       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| A. Seria ____________ nr. ______________ dovezii de reĂžinere a certificatului|
| de înmatriculare                                                             |
| Vehiculul corespunde din punct de vedere tehnic       SemnĂŁtura Âşi Âştampila  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| *) - InspecĂžia tehnicĂŁ efectuându-se fĂŁrĂŁ demontare, starea Âşi uzura pieselor|
| inaccesibile (garnituri, plĂŁcuĂže frânĂŁ etc.) nu se controleazĂŁ               |
| Defectarea vehiculului în timpul inspecĂžiei, datoratĂŁ stĂŁrii tehnice sau     |
| viciilor ascunse, nu implicĂŁ rĂŁspunderea staĂžiei de IT                       |
|______________________________________________________________________________|
| ATENÞIE: în cazul depĂŁÂşirii termenului de 30 de zile calendaristice admis    |
| pentru remedierea defecĂžiunilor, se va efectua o nouĂŁ inspecĂžie tehnicĂŁ      |
|          Pentru vehiculele cu defecĂžiuni se aplicĂŁ prevederile legislaĂžiei   |
| privind circulaĂžia pe drumurile publice                                      |
|______________________________________________________________________________|


    ANEXA 5
    la reglementĂŁri (verso)

               LISTA OPERAÞIUNILOR PENTRU INSPECÞIA TEHNICÃ

 ______________________________________________________________________________
|COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor  |COD DEFECT| Denumirea ansamblurilor Âşi  |
|          | Âşi a lucrĂŁrilor          |          | a lucrĂŁrilor                |
|__________|__________________________|__________|_____________________________|
|           I IDENTIFICARE            | 125 | 225|STARE, FIXARE: parbriz,      |
|_____________________________________|     |    |lunetĂŁ, geamuri laterale,    |
| 100 | 200|VERIFICARE: concordanĂža   |     |    |oglinzi retrovizoare         |
|     |    |dintre vehiculul prezentat|     |    |ACÞIONARE GEAMURI            |
|     |    |la IT Âşi datele din       |_____|____|_____________________________|
|     |    |documentele însoĂžitoare   | 126 | 226|STARE, FIXARE: lĂŁzi scule,   |
|_____|____|__________________________|     |    |roatĂŁ de rezervĂŁ             |
|           II MOTOR                  |_____|____|_____________________________|
|_____________________________________| 127 | 227|ASPECT EXTERIOR: caroserie,  |
| 101 | 201|ETANÂŞEITATE: sistem de    |     |    |cabinĂŁ, platformĂŁ, obloane   |
|     |    |alimentare cu benzinĂŁ sau |     |    |laterale                     |
|     |    |motorinĂŁ                  |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 128 | 228|STARE, FIXARE: ansamblu Âşa,  |
| 102 | 202|STARE, FIXARE,            |     |    |bare antiîmpĂŁnare            |
|     |    |ETANÂŞEITATE: sistem de    |_____|____|_____________________________|
|     |    |evacuare a gazelor arse,  |     | 229|DOTARE: centuri siguranÞã,   |
|     |    |sistem reducere emisii    |     |    |triunghi presemnalizare,     |
|     |    |poluante                  |     |    |trusĂŁ medicalĂŁ, stingĂŁtor    |
|     |    |ETANÂŞEITATE: sistem de    |     |    |incendiu, ieÂşiri de          |
|     |    |ungere, sistem recirculare|     |    |siguranÞã, ciocan spart      |
|     |    |gaze carter               |     |    |geamuri, ideograme, plĂŁci    |
|_____|____|__________________________|     |    |identificare reflectorizant  |
| 103 | 203|STARE, FIXARE: motor pe   |     |    |fluorescente, marcaje        |
|     |    |caroserie, anexe pe motor |     |    |reflectorizante pentru contur|
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| 104 | 204|STARE, FIXARE,            |     | 230|STARE, FUNCÞIONARE:          |
|     |    |ETANÂŞEITATE: instalaĂžie   |     |    |vitezometru, tahograf,       |
|     |    |alimentare cu GPL         |     |    |dispozitiv de limitare a     |
|_____|____|__________________________|     |    |vitezei                      |
|           III TRANSMISIE            |_____|____|_____________________________|
|_____________________________________|IX INSTALAÞIE ELECTRICÃ DE ILUMINARE,   |
|     | 205|ETANÂŞEITATE: comandĂŁ      |SEMNALIZARE ÂŞI AUXILIARÃ (în raport cu  |
|     |    |ambreiaj, carcasĂŁ cutie   |dotĂŁrile prevĂŁzute de fabricant)        |
|     |    |viteze, punĂži motoare,    |________________________________________|
|     |    |reductor, cutie de        | 131 | 231|STARE, FIXARE: faruri        |
|     |    |distribuĂžie               |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 132 | 232|STARE, FIXARE: lĂŁmpi         |
|     | 206|STARE, FIXARE: comandĂŁ    |     |    |indicatoare de direcĂžie, de  |
|     |    |ambreiaj, cutie viteze,   |     |    |poziĂžie, de frânare          |
|     |    |arbore cardanic, punĂži    |_____|____|_____________________________|
|     |    |motoare, reductor, cutie  | 133 | 233|STARE, FIXARE: faruri de     |
|     |    |de distribuĂžie, comanda   |     |    |ceaÞã, lĂŁmpi de ceaÞã, de    |
|     |    |dublĂŁ                     |     |    |mers înapoi, de gabarit, de  |
|_____|____|__________________________|     |    |parcare, iluminare placĂŁ     |
|     | 207|FUNCÞIONARE: ambreiaj,    |     |    |numĂŁr de înmatriculare,      |
|     |    |cutie de viteze, arbore   |     |    |catadioptri, casetĂŁ iluminatĂŁ|
|     |    |cardanic, punĂži motoare,  |_____|____|_____________________________|
|     |    |reductor, cutie           | 134 | 234|FUNCÞIONARE: luminile        |
|     |    |distribuĂžie, comandĂŁ dublĂŁ|     |    |instalaĂžiei electrice de     |
|_____|____|__________________________|     |    |iluminare, semnalizare Âşi    |
|           IV ROÞI                   |     |    |auxiliarĂŁ                    |
|_____________________________________|_____|____|_____________________________|
| 108 |    |JOCURI: rulmenĂži roĂži     | 135 | 235|STARE, FIXARE: cablaje,      |
|_____|____|__________________________|     |    |siguranĂže                    |
| 109 | 209|STARE, FIXARE, MONTARE:   |_____|____|_____________________________|
|     |    |jante                     | 136 | 236|STARE, FIXARE, FUNCÞIONARE:  |
|_____|____|__________________________|     |    |ÂştergĂŁtoare parbriz, lunetĂŁ; |
| 110 | 210|STARE, MONTARE, UZURÃ,    |     |    |spĂŁlĂŁtor parbriz, lunetĂŁ;    |
|     |    |PRESIUNE: pneuri          |     |    |avertizor sonor, baterie     |
|_____|____|__________________________|     |    |acumulatori                  |
|           V SUSPENSIE               |_____|____|_____________________________|
|_____________________________________|     | 237|STARE, FUNCÞIONARE:          |
|     | 211|EFICACITATE, SIMETRIE     |     |    |instalaĂžia de climatizare,   |
|_____|____|__________________________|     |    |instalaĂžie de încĂŁlzire      |
| 112 | 212|STARE, FIXARE:            |     |    |interioarĂŁ, instalaĂžie de    |
|     |    |amortizoare, braĂže        |     |    | aerisire interioarĂŁ, sisteme|
|     |    |oscilante, arcuri, bare   |     |    | refrigerare                 |
|     |    |stabilizatoare, perne de  |_____|____|_____________________________|
|     |    |aer, bolĂžuri arc, plĂŁcuĂže |           X EMISII POLUANTE            |
|     |    |reazem                    |________________________________________|
|_____|____|__________________________|     | 238|VERIFICARE: gaze evacuare    |
|     | 213|ETANÂŞEITATE: amortizoare, |     |    |mas, gaze evacuare mac,      |
|     |    |perne de aer              |     |    |zgomot emis                  |
|_____|____|__________________________|_____|____|_____________________________|
| 114 | 214|FIXARE, STARE, JOC: bolĂž  |           XI REMORCI                   |
|     |    |braĂž suspensie (ax        |________________________________________|
|     |    |portant), braĂže oscilante | 139 |    |STARE, FIXARE: dispozitiv de |
|_____|____|__________________________|     |    |cuplare, dispozitiv de       |
|    VI DIRECÞIE ÂŞI PUNTE FAÞÃ - SPATE|     |    |asigurare                    |
|_____________________________________|_____|____|_____________________________|
| 115 | 215|STARE, FIXARE: volan,     | 140 |    |STARE, FIXARE: proĂžap, Âşasiu,|
|     |    |coloanĂŁ de direcĂžie,      |     |    |punĂži                        |
|     |    |leviere, bare, pivoĂži,    |     |    |JOCURI: rulmenĂži roĂži        |
|     |    |punte, mecanism de        |_____|____|_____________________________|
|     |    |direcĂžie                  | 141 | 241|SIMETRIE, EFICACITATE, STARE,|
|_____|____|__________________________|     |    |FIXARE, ETANÂŞEITATE:         |
| 116 |    |JOCURI: volan, coloanĂŁ de |     |    |suspensie                    |
|     |    |direcĂžie, articulaĂžii,    |_____|____|_____________________________|
|     |    |leviere, bare, pivoĂži,    | 142 | 242|STARE, FIXARE, MONTARE: jante|
|     |    |mecanism de direcĂžie      |     |    |STARE, MONTARE, UZURÃ,       |
|_____|____|__________________________|     |    |PRESIUNE: pneuri             |
| 117 | 217|STARE, FIXARE,            |_____|____|_____________________________|
|     |    |FUNCÞIONARE: servodirecĂžie| 143 | 243|STARE FIXARE, FUNCÞIONARE    |
|_____|____|__________________________|     |    |SISTEM FRâNARE: conducte,    |
|          VII SISTEM DE FRâNARE      |     |    |furtune, organe de comandĂŁ Âşi|
|_____________________________________|     |    |acĂžionare                    |
| 118 | 218|STARE, FIXARE,            |     |    |ETANÂŞEITATE: circuite de     |
|     |    |FUNCÞIONARE: conducte,    |     |    |frânare, organe de comandĂŁ Âşi|
|     |    |furtune, organe de        |     |    |acĂžionare                    |
|     |    |comandĂŁ Âşi acĂžionare,     |     |    |EFICACITATE: frânĂŁ de        |
|     |    |frânĂŁ de motor, comandĂŁ   |     |    |serviciu, frânĂŁ de staĂžionare|
|     |    |dublĂŁ                     |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 144 | 244|STARE, FIXARE, FUNCÞIONARE:  |
| 119 | 219|ETANÂŞEITATE: circuite de  |     |    |instalaĂžia electricĂŁ de      |
|     |    |frânare, organe de comandĂŁ|     |    |iluminare Âşi semnalizare     |
|     |    |Âşi acĂžionare              |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________| 145 | 245|ASPECT EXTERIOR: caroserie,  |
| 120 |    |EFICACITATE: frânĂŁ de     |     |    |plĂŁci de identificare        |
|     |    |serviciu                  |     |    |reflectorizant fluorescente, |
|_____|____|__________________________|     |    |marcaje reflectorizante      |
| 121 |    |EFICACITATE: frânĂŁ de     |     |    |pentru contur                |
|     |    |staĂžionare                |_____|____|_____________________________|
|_____|____|__________________________|     | 246|STARE, FIXARE: platformĂŁ,    |
| 122 | 222|STARE, FIXARE,            |     |    |obloane laterale             |
|     |    |FUNCÞIONARE: servofrânĂŁ,  |_____|____|_____________________________|
|     |    |sistem antiblocare la     |XII SEMIREMORCÃ AUTOBUZ ARTICULAT       |
|     |    |frânare (ABS)             |(suplimentar)                           |
|_____|____|__________________________|________________________________________|
|    VIII ÂŞASIU CAROSERIE, CABINà    | 147 | 247|STARE, FIXARE: ansamblu      |
|_____________________________________|     |    |burduf                       |
| 123 | 223|STARE: Âşasiu (lonjeroane, |_____|____|_____________________________|
|     |    |traverse), dispozitiv de  |           XIII MODIFICÃRI              |
|     |    |remorcare                 |________________________________________|
|_____|____|__________________________| 148 |    |MODIFICÃRI: autovehicul,     |
| 124 | 224|STARE, FIXARE: caroserie, |     |    |remorcĂŁ                      |
|     |    |cabinĂŁ, scaune            |     |    |                             |
|     |    |ETANÂŞEITATE: accesorii    |_____|____|_____________________________|
|     |    |hidraulice suplimentare   |
|_____|____|__________________________|


    ANEXA 6
    la reglementĂŁri

                   ANEXA LA CERTIFICATUL DE îNMATRICULARE

                  - faÞã -                                   - verso -
 _____________________________________    _____________________________________
| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
||                                   ||  ||           |           |           ||
||               ANEXA               ||  ||           |           |           ||
||  LA CERTIFICATUL DE îNMATRICULARE ||  ||           |           |           ||
||          Nr. _____________        ||  ||___________|___________|___________||
||                                   ||  ||           |           |           ||
|| NumĂŁrul de                        ||  ||           |           |           ||
|| înmatriculare                     ||  ||           |           |           ||
||                                   ||  ||___________|___________|___________||
||___________________________________||  ||           |           |           ||
||    INSPECÞII TEHNICE PERIODICE    ||  ||           |           |           ||
||___________________________________||  ||           |           |           ||
|| Data      | StaĂžia Âşi | SemnĂŁtura ||  ||___________|___________|___________||
|| urmĂŁtoarei| numĂŁrul   | Âşi        ||  ||           |           |           ||
|| inspecĂžii | din       | Âştampila  ||  ||           |           |           ||
|| tehnice   | registru  |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||___________|___________|___________||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||           |           |           ||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||___________|___________|___________||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||           |           |           ||
||           |           |           ||  ||           |           |           ||
||___________|___________|___________||  ||___________|___________|___________||
|_____________________________________|  |_____________________________________|


    ANEXA 7
    la reglementĂŁri

ECUSON DE INSPECÞIE TEHNICÃ

    Figura 1 - Ecuson de inspecĂžie tehnicĂŁ - se gĂŁseÂşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pagina 90.

    ANEXA 8
    la reglementĂŁri

    (faÞã)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| REGISTRUL AUTO ROMâN                                         (Timbru sec)    |
|                                                                              |
|                               AUTORIZAÞIE                                    |
|                      Nr. ............ din ..............                     |
|                                                                              |
| Se autorizeazĂŁ ............................................................. |
|                                   (persoana juridicĂŁ)                        |
| cu sediul în ........... jud. ................ str. ............ nr. ....... |
| cu certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului         |
| ComerĂžului nr. ....... din ............. sĂŁ execute inspecĂžii tehnice        |
| periodice la clasele de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ                          |
| ............................................................................ |
| conform specificaĂžiei de pe verso, în staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ  |
| din ............. jud. ................. str. ............... nr. .......... |
| începând cu data de .................. .                                     |
|                                                                              |
| Autorizarea s-a fĂŁcut în baza Cererii nr. .......... din ...............     |
| înregistratĂŁ la Registrul Auto Român Âşi a Raportului de evaluare a           |
| capabilitĂŁĂžii tehnice nr. ....... din .................., întocmit de        |
| Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Sisteme de Management.      |
|                                                                              |
|                                             DIRECTOR GENERAL R.A.R.          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 8
    la reglementĂŁri

    (verso)

                                  COD STAÞIE

 ________________________________________________________________________
|Nr. | Vehicule pentru care se | Clasa de ITP | InterdicĂžii | ObservaĂžii |
|crt.| autorizeazĂŁ staĂžia de   |              |             |            |
|    | inspecĂžie tehnicĂŁ       |              |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|
|  1 |                         |       I      |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|
|  2 |                         |      II      |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|
|  3 |                         |     III      |             |            |
|____|_________________________|______________|_____________|____________|


    ANEXA 9
    la reglementĂŁri

                                    CERERE
pentru autorizarea staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ a vehiculelor rutiere

    Persoana juridicĂŁ ......................... cu sediul în ............. judeĂžul ................. str. ........................ nr. ....... cod poÂştal ........... telefon ........... fax ................ solicitĂŁ eliberarea autorizaĂžiei pentru staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ din ...................... judeĂžul ..................... str. ..................... nr. ....... cod poÂştal ........... telefon ........... fax ................ pentru urmĂŁtoarele clase de inspecĂžie tehnicĂŁ Âşi categorii de vehicule rutiere
    ...........................................................................

    AnexĂŁm:
    1. chestionar de autoevaluare a capabilitĂŁĂžii tehnice;
    2. copie, certificatĂŁ pentru conformitatea cu originalul de cĂŁtre reprezentantul legal al persoanei juridice, de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului ComerĂžului, cu anexa la acesta, conĂžinând activitatea de testĂŁri Âşi analize tehnice conform cod CAEN, pentru locaĂžia staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va prezenta un certificat constatator emis în temeiul art. 17 alin. (1) lit. b din Legea nr. 359/2004.
    3. copie de pe statutul, actul constitutiv sau contractul de societate al persoanei juridice, dupĂŁ caz, ori de pe certificatul constatator emis de Oficiul Registrului ComerĂžului din care sĂŁ rezulte datele de identificare, punctele de lucru, durata de funcĂžionare, asociaĂži/acĂžionari, obiect de activitate.
    4. copii de pe certificatele de atestare a personalului care efectueazĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    5. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologicĂŁ, buletinele de etalonare Âşi/sau buletinele de încercare/etalonare ale aparatelor, dupĂŁ caz (conform art. 10 din reglementĂŁri);
    6. schiĂža staĂžiei, la scarĂŁ 1/100, cu amplasarea aparatelor Âşi a utilajelor din dotarea staĂžiei, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinĂŁtĂŁĂži;
    7. fluxul de efectuare a inspecĂžiei tehnice periodice.

    Programul de lucru al staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ este în zilele de ................. orele ............ Âşi în zilele de .................... orele .............
    Ne obligĂŁm ca pe timpul funcĂžionĂŁrii staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ sĂŁ respectĂŁm întocmai toate prevederile legale privitoare la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ.

                                                Nr. ......... din ............

                  REPREZENTANT LEGAL,
    (numele, prenumele, funcĂžia, semnĂŁtura, Âştampila)

    ANEXA 10
    la reglementĂŁri


    (faÞã)
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                               |
|                          CERTIFICAT DE ATESTARE                              |
|                         Nr. ....... din ..........                           |
|                                                                              |
| Dl. (Dna.) _________________________ nĂŁscut(ĂŁ) în anul _____ luna __________ |
| ziua __ în localitatea _________________________ jud. ____________ profesia  |
| (calificarea) _______________________ recomandat(ĂŁ) de*1) __________________ |
| cu sediul în localitatea*1) __________________ str.*1) _____________ nr.*1)  |
| ____ jud.*1) ______________                                                  |
|         a absolvit programul de pregĂŁtire profesionalĂŁ organizat de          |
|                          Registrul Auto Român                                |
| în perioada ___________________ cu o duratĂŁ de _____ ore                     |
| Este atestat(ĂŁ) sĂŁ execute inspecĂžii tehnice conform ReglementĂŁrilor         |
| RNTR - 1, pentru clasele de inspecĂžie tehnicĂŁ I/a II-a/a III-a, inclusiv la  |
| autovehiculele echipate cu GPL.                                              |
| Prezentul Certificat de Atestare este valabil pânĂŁ la data de ______________ |
|                                                                              |
|   DIRECTOR R.A.R.,                                   Responsabil program,    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                        ORIGINAL/DUPLICAT     |
|                                                                              |
| OBSERVAÞIE:                                                                  |
| înscrierea în spaĂžiul corespunzĂŁtor de pe verso a douĂŁ abateri consecutive în|
| mai puĂžin de 12 luni, anuleazĂŁ prezentul Certificat de atestare care se aflĂŁ |
| permanent la dosarul staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ pentru a fi accesibil      |
| organelor de control pe durata programului de lucru.                         |
|______________________________________________________________________________|

    *1) Nu se completeazĂŁ dacĂŁ atestarea se face la cererea în nume propriu a persoanei.

    ANEXA 10
    la reglementĂŁri

    (verso)
 ______________________________________________________________________________
|                          EVIDENÞA ABATERILOR                                 |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Numele Âşi prenumele  |     Abatere constatatĂŁ    |  Data  |  SemnĂŁtura  |
|crt.| organului de control |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|
|    |                      |                           |        |             |
|    |                      |                           |        |             |
|____|______________________|___________________________|________|_____________|


    ANEXA 11
    la reglementĂŁri

                               CONDIÞII TEHNICE
privitoare la verificarea eficacitĂŁĂžii sistemului de frânare al vehiculelor rutiere

    Verificarea eficacitĂŁĂžii sistemului de frânare al vehiculelor rutiere presupune verificarea coeficienĂžilor de frânare realizaĂži de frâna de serviciu Âşi frâna de staĂžionare, precum Âşi verificarea dezechilibrului între forĂžele de frânare la roĂžile aceleiaÂşi punĂži pentru frâna de serviciu Âşi frâna de staĂžionare.
    I. Coeficientul de frânare reprezintĂŁ raportul între suma forĂželor de frânare la roĂžile pe care acĂžioneazĂŁ frâna a cĂŁrei eficacitate se verificĂŁ Âşi greutatea vehiculului rutier prezentat la inspecĂžia tehnicĂŁ:

         F
    C = --- x 100 (%),
         G

    în care:
    F (daN) reprezintĂŁ suma forĂželor de frânare la roĂžile pe care acĂžioneazĂŁ frâna a cĂŁrei eficacitate se verificĂŁ;
    G (daN) reprezintĂŁ greutatea vehiculului rutier prezentat la inspecĂžia tehnicĂŁ.

    Valorile minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 1 pentru frâna de serviciu Âşi tabelul 2 pentru frâna de staĂžionare.

    Tabelul 1 - Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu

 ______________________________________________________________________________
|             Categoria vehiculului rutier           |    Frâna de serviciu    |
|                                                    |_________________________|
|                                                    | Efortul de  | Coeficient|
|                                                    | acĂžionare   | de frânare|
|                                                    | maxim       | minim     |
|                                                    | admisibil   | admisibil |
|                                                    |_____________|   (%)     |
|                                                    | ForĂža (daN) |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule destinate transportului de persoane cu|     50      |     50    |
| pânĂŁ la 8 locuri inclusiv, în afara conducĂŁtorului |             |           |
| (autoturisme)                                      |             |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule destinate transportului de persoane cu|     70      |     50    |
| mai mult de 8 locuri, în afara conducĂŁtorului      |             |           |
| (microbuze, autobuze)                              |             |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule destinate transportului de marfĂŁ      |     70      |     50    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Remorci                                            |      -      |     50    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Semiremorci*)                                      |      -      |     45    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Remorci cu sistem de frânare cu acĂžionare prin     |10% din masa |     50    |
| inerĂžie                                            |totalĂŁ maximĂŁ|           |
|                                                    |autorizatĂŁ   |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Tractoare                                          |   60/40**)  |     20    |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| Autovehicule Âşi remorci cu viteza maximĂŁ           |             |           |
| constructivĂŁ de pânĂŁ la 25 km/h                    |      -      |     30    |
|____________________________________________________|_____________|___________|

    *) Coeficientul de frânare se calculeazĂŁ în raport cu greutatea repartizatĂŁ pe punĂžile semiremorcii.
    **) Cu acĂžionare prin manetĂŁ.

    La autovehiculele care nu sunt echipate cu servofrânĂŁ este obligatorie verificarea eficacitĂŁĂžii frânei de serviciu prin acĂžionarea acesteia cu un efort de acĂžionare la pedalĂŁ care nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea determinatĂŁ în funcĂžie de starea de încĂŁrcare a autovehiculului:

    F_p = F_pmax x (m_ef / m_tot) (daN),

    în care:
    F_pmax reprezintĂŁ efortul de acĂžionare la pedala de frânĂŁ maxim admisibil (tabelul 1);
    m_ef reprezintĂŁ masa efectivĂŁ a autovehiculului inspectat;
    m_tot reprezintĂŁ masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a vehiculului inspectat.

    Tabelul 2 - Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare pentru frâna de staĂžionare
______________________________________________________________________________
|    Categoria vehiculului rutier    |          Frâna de staĂžionare            |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |  Efortul de |   Coeficient de frânare   |
|                                    |  acĂžionare  |   minim admisibil (%)     |
|                                    |  maxim      |                           |
|                                    |  admisibil  |                           |
|                                    |_____________|___________________________|
|                                    |forĂža |forĂža |dacĂŁ frâna   |dacĂŁ frâna   |
|                                    |la    |la    |de staĂžionare|de staĂžionare|
|                                    |manetĂŁ|pedalĂŁ|nu este Âşi   |este Âşi frânĂŁ|
|                                    |(daN) | (daN)|frânĂŁ de     |de securitate|
|                                    |      |      |securitate   |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule destinate transportului|  40  |   50 |     18      |       25    |
|de persoane cu pânĂŁ la 8 locuri     |      |      |             |             |
|inclusiv, în afara conducĂŁtorului   |      |      |             |             |
|(autoturisme)                       |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule destinate transportului|  60  |   70 |     18      |       25    |
|de persoane cu mai mult de 8 locuri,|      |      |             |             |
|în afara conducĂŁtorului             |      |      |             |             |
|(microbuze, autobuze)               |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule destinate transportului|  60  |   70 |     18      |       22    |
|de marfĂŁ                            |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Tractoare                           |  40  |   60 |     18      |        -    |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Remorci, semiremorci*)              |  60  |    - |     18      |        -    |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|
|Autovehicule Âşi remorci cu viteza   |   -  |    - |      18     |        -    |
|maximĂŁ constructivĂŁ de pânĂŁ la      |      |      |             |             |
|25 km/h                             |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|

    *) Coeficientul de frânare se calculeazĂŁ în raport cu greutatea repartizatĂŁ pe punĂžile semiremorcii.

    II. Dezechilibrul dintre forĂžele de frânare la roĂžile aceleiaÂşi punĂži se determinĂŁ cu relaĂžia:

        F_max - F_min
    d = ------------- x 100 (%),
            F_max

    în care:
    F_max (daN) reprezintĂŁ forĂža de frânare la roata ce înregistreazĂŁ forĂža de frânare superioarĂŁ;
    F_min (daN) reprezintĂŁ forĂža de frânare la roata ce înregistreazĂŁ forĂža de frânare inferioarĂŁ.

    Valorile maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forĂžele de frânare la roĂžile aceleiaÂşi punĂži pentru vehiculele rutiere sunt precizate în tabelul 3 pentru frâna de serviciu Âşi tabelul 4 pentru frâna de staĂžionare.

    Tabelul 3 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forĂžele de frânare la roĂžile aceleiaÂşi punĂži pentru frâna de serviciu

 __________________________________________________________________
|                          Frâna de serviciu                       |
|__________________________________________________________________|
| Categoria vehiculului rutier | Dezechilibrul maxim admisibil (%) |
|______________________________|___________________________________|
|     Toate categoriile        |                 20                |
|______________________________|___________________________________|


    Tabelul 4 - Valori maxime admisibile ale dezechilibrului dintre forĂžele de frânare la roĂžile aceleiaÂşi punĂži pentru frâna de staĂžionare

 __________________________________________________________________
|                          Frâna de staĂžionare                     |
|__________________________________________________________________|
| Categoria vehiculului rutier | Dezechilibrul maxim admisibil (%) |
|______________________________|___________________________________|
|                              | dacĂŁ frâna de  | dacĂŁ frâna de    |
|                              | staĂžionare nu  | staĂžionare este  |
|                              | este Âşi frânĂŁ  | Âşi frânĂŁ de      |
|                              | de securitate  | securitate       |
|______________________________|________________|__________________|
|       Toate categoriile      |        50      |          20      |
|______________________________|________________|__________________|


    în cazul autovehiculelor cu viteza maximĂŁ constructivĂŁ de cel mult 25 km/h, al tractoarelor, autoremorcherelor, vehiculelor speciale Âşi vehiculelor specializate ale cĂŁror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacitĂŁĂžii sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, aceastĂŁ verificare se va efectua prin probe funcĂžionale în parcurs, cu mĂŁsurarea deceleraĂžiei maxime la o frânare bruscĂŁ de la viteza de 30 km/h (sau, dupĂŁ caz, de la viteza maximĂŁ constructivĂŁ) în cazul frânei de serviciu Âşi 15 km/h în cazul frânei de staĂžionare. Valorile deceleraĂžiei maxime mĂŁsurate trebuie sĂŁ respecte urmĂŁtoarele condiĂžii:
 ______________________________________________________________________________
| Categoria vehiculului rutier|     Frâna de serviciu      |Frâna de staĂžionare|
|                             |____________________________|___________________|
|                             |efortul de  |valoarea minimĂŁ|valoarea minimĂŁ a  |
|                             |acĂžionare la|a deceleraĂžiei |deceleraĂžiei maxime|
|                             |pedala de   |maxime mĂŁsurate|mĂŁsurate (m/s^2)   |
|                             |frânĂŁ maxim |    (m/s^2)    |                   |
|                             |admisibil   |               |                   |
|                             |   (daN)    |               |                   |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|
|Autoremorchere,              |     50     |        5      |         1,8       |
|autospecializate Âşi          |            |               |       (2,2)*)     |
|autospeciale                 |            |               |                   |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|
|Tractoare                    |   60/40**) |        2      |         1,8       |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|
|Autovehicule cu viteza maximĂŁ|      -     |        3      |         1,8       |
|constructivĂŁ de cel mult     |            |               |                   |
|25 km/h                      |            |               |                   |
|_____________________________|____________|_______________|___________________|

    *) DacĂŁ frâna de staĂžionare este Âşi frânĂŁ de securitate.
    **) DacĂŁ acĂžionarea este cu manetĂŁ.

    ANEXA 12
    la reglementĂŁri

                                   CONDIÞII
privind culoarea luminilor la elementele instalaĂžiei electrice de iluminare Âşi semnalizare

    FaÞã:
    - Faruri                           - luminĂŁ albĂŁ sau galbenĂŁ (numai pentru
                                         mopede, motociclete Âşi tractoare)
    - Faruri de ceaÞã                  - luminĂŁ albĂŁ sau galbenĂŁ
    - Faruri pentru circulaĂžia de zi   - luminĂŁ albĂŁ
    - LĂŁmpi indicatoare de direcĂžie    - luminĂŁ galbenĂŁ intermitentĂŁ
    - LĂŁmpi de poziĂžie, de gabarit,    - luminĂŁ albĂŁ
      de parcare
    - Catadioptri netriunghiulari      - culoare albĂŁ

    Spate:
    - LĂŁmpi de poziĂžie, de frânare,    - luminĂŁ roÂşie
      de gabarit, de ceaÞã, de parcare
    - LĂŁmpi indicatoare de direcĂžie    - luminĂŁ galbenĂŁ intermitentĂŁ
    - LĂŁmpi (faruri) de mers înapoi,   - luminĂŁ albĂŁ
      lĂŁmpi de iluminare a plĂŁcii cu
      numĂŁrul de înmatriculare
    - Catadioptri netriunghiulari      - culoare roÂşie
      (autovehicule), triunghiulari
      (remorci)

    Lateral:
    - LĂŁmpi de poziĂžie                 - luminĂŁ galbenĂŁ
    - LĂŁmpi indicatoare de direcĂžie    - luminĂŁ galbenĂŁ intermitentĂŁ
    - Catadioptri netriunghiulari      - culoare galbenĂŁ

    Echipamentele trebuie amplasate Âşi reglate astfel încât sĂŁ nu îi deranjeze pe ceilalĂži participanĂži la trafic Âşi sĂŁ nu se influenĂžeze reciproc, chiar dacĂŁ sunt încorporate în aceeaÂşi carcasĂŁ.
    Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeaÂşi înĂŁlĂžime deasupra cĂŁii de rulare Âşi simetric faÞã de axa longitudinalĂŁ a vehiculului (cu excepĂžia vehiculelor asimetrice), sĂŁ aibĂŁ aceeaÂşi culoare Âşi sĂŁ se aprindĂŁ concomitent (cu excepĂžia lĂŁmpilor indicatoare de direcĂžie).
    Farurile Âşi lĂŁmpile din faÞã trebuie sĂŁ se aprindĂŁ numai concomitent cu lĂŁmpile din spate, cu excepĂžia lĂŁmpilor de parcare Âşi a farurilor de lucru de la tractoare, autospeciale Âşi utilaje pentru lucrĂŁri.
    Toate tipurile de faruri trebuie prevĂŁzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu luminĂŁ de întâlnire, atunci când este cazul, Âşi cu dispozitive de reglare pe verticalĂŁ în funcĂžie de încĂŁrcarea autovehiculului.

    ANEXA 13
    la reglementĂŁri

                     VERIFICAREA EMISIILOR POLUANTE

    Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (benzinĂŁ)
    A) Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfecĂžionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
    1. inspecĂžia vizualĂŁ a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacĂŁ acesta este complet Âşi într-o stare satisfĂŁcĂŁtoare Âşi dacĂŁ nu existĂŁ neetanÂşeitĂŁĂži;
    2. inspecĂžia vizualĂŁ a oricĂŁrui echipament de reglare a emisiilor instalat de cĂŁtre constructor, pentru a se verifica dacĂŁ acesta este complet Âşi într-o stare satisfĂŁcĂŁtoare Âşi dacĂŁ nu existĂŁ neetanÂşeitĂŁĂži.
    DupĂŁ aducerea motorului la parametrii normali de funcĂžionare, Ăžinând cont de recomandĂŁrile constructorului, se mĂŁsoarĂŁ concentraĂžia emisiilor de monoxid de carbon (CO), cu motorul la mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat.
    ConĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ urmĂŁtoarele valori:
    i) pentru autovehiculele fabricate pânĂŁ în anul 1986 inclusiv: CO_cor: 4,5% în vol.;
    ii) pentru autovehiculele fabricate începând cu anul 1987: CO_cor: 3,5% în vol.
    B) Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfecĂžionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
    1. inspecĂžia vizualĂŁ a sistemului de evacuare, pentru a se verifica dacĂŁ acesta este complet Âşi într-o stare satisfĂŁcĂŁtoare Âşi dacĂŁ nu existĂŁ neetanÂşeitĂŁĂži;
    2. inspecĂžia vizualĂŁ a oricĂŁrui echipament de reglare a emisiilor instalat de cĂŁtre constructor, pentru a se verifica dacĂŁ el este complet Âşi într-o stare satisfĂŁcĂŁtoare Âşi dacĂŁ nu existĂŁ neetanÂşeitĂŁĂži;
    3. determinarea eficacitĂŁĂžii sistemului de reglare a emisiilor prin mĂŁsurarea valorii lambda Âşi a conĂžinutului de CO din gazele de evacuare, conform dispoziĂžiilor pct. 4 sau procedurilor propuse de constructor Âşi agreate la omologarea de tip. Pentru fiecare din teste, motorul este adus la parametrii normali de funcĂžionare, conform recomandĂŁrilor constructorului vehiculului.
    4. Emisii la ieÂşirea din Ăžeava de evacuare - valori limitĂŁ
    ConĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ urmĂŁtoarele valori:
    i) mĂŁsurĂŁri efectuate la turaĂžia de mers în gol încet, cu ambreiajul decuplat: conĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea CO_cor: 0,5% în vol.; el nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea CO_cor: 0,3% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limitĂŁ indicate la linia A sau B a tabelului din secĂžiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale uÂşoare EURO 3 sau EURO 4);
    ii) mĂŁsurĂŁri efectuate cu motorul la turaĂžia de cel puĂžin 2000 min^-1, cu ambreiajul decuplat: conĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea CO_cor: 0,3% în vol.; el nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea CO_cor: 0,2% în vol. pentru autovehiculele omologate conform valorilor limitĂŁ indicate la linia A sau B a tabelului din secĂžiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 98/69/CE sau ulterior (autoturisme sau autovehicule comerciale uÂşoare EURO 3 sau EURO 4);
    Lambda: 1 +/- 0,03 sau conform specificaĂžiilor constructorului;

    Autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare (Diesel)
    a) mĂŁsurarea opacitĂŁĂžii fumului în accelerare liberĂŁ, de la turaĂžia de mers în gol încet la turaĂžia de întrerupere a alimentĂŁrii, cu ambreiajul decuplat Âşi comanda cutiei de viteze la punctul mort;
    b) aducerea motorului la parametrii normali de funcĂžionare a autovehiculului:
    1. autovehiculele pot fi controlate cu respectarea, din motive de securitate, cel puĂžin a condiĂžiei ca motorul sĂŁ fie cald Âşi într-o stare mecanicĂŁ satisfĂŁcĂŁtoare;
    2. sub rezerva dispoziĂžiilor de la pct. d) 3, nici un autovehicul nu poate fi respins fĂŁrĂŁ a fi fost respectate urmĂŁtoarele condiĂžii:
    i) motorul trebuie sĂŁ fie cald: altfel spus, temperatura uleiului motorului mĂŁsuratĂŁ de o sondĂŁ în tubul jojei trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 80 grade C sau sĂŁ corespundĂŁ temperaturii de funcĂžionare normale, dacĂŁ aceasta este inferioarĂŁ, sau temperatura blocului motor, mĂŁsuratĂŁ dupĂŁ nivelul radiaĂžiei în infraroÂşu trebuie sĂŁ atingĂŁ o valoare echivalentĂŁ. DacĂŁ, din cauza configuraĂžiei vehiculului, nu este posibil sĂŁ se procedeze în acest mod, temperatura normalĂŁ de funcĂžionare a motorului va putea fi stabilitĂŁ altfel, de exemplu pe baza funcĂžionĂŁrii ventilatorului de rĂŁcire;
    ii) sistemul de evacuare trebuie curĂŁĂžat prin 3 accelerĂŁri libere sau printr-un mijloc echivalent.
    c) Procedura de încercare
    1. inspecĂžia vizualĂŁ a oricĂŁrui echipament de reglare a emisiilor instalat de constructor, pentru a se verifica dacĂŁ este complet Âşi într-o stare satisfĂŁcĂŁtoare Âşi dacĂŁ nu existĂŁ neetanÂşeitĂŁĂži;
    2. motorul, Âşi, dacĂŁ este cazul, turbocompresorul, trebuie sĂŁ funcĂžioneze la turaĂžia de mers în gol încet înainte de începerea fiecĂŁrui ciclu de accelerare liberĂŁ. Pentru motoarele autovehiculelor grele, aceasta înseamnĂŁ a se aÂştepta cel puĂžin 10 s dupĂŁ eliberarea comenzii de accelerare;
    3. la începerea fiecĂŁrui ciclu de accelerare liberĂŁ pedala de accelerare trebuie apĂŁsatĂŁ rapid Âşi progresiv (în mai puĂžin de o secundĂŁ), dar nu brutal, astfel încât sĂŁ se obĂžinĂŁ debitul maxim al pompei de injecĂžie Âşi sĂŁ se atingĂŁ turaĂžia de întrerupere a alimentĂŁrii, respectându-se valoarea specificatĂŁ a timpului de bazĂŁ;
    4. la fiecare ciclu de accelerare liberĂŁ motorul trebuie ca, înainte sĂŁ fie eliberatĂŁ comanda, sĂŁ atingĂŁ turaĂžia de întrerupere a alimentĂŁrii sau, în cazul automobilelor cu transmisie automatĂŁ, turaĂžia indicatĂŁ de constructor ori, dacĂŁ aceasta nu este cunoscutĂŁ, douĂŁ treimi din turaĂžia de întrerupere a alimentĂŁrii. Aceasta se poate asigura, de exemplu prin supravegherea regimului motorului sau lĂŁsând sĂŁ treacĂŁ un timp suficient între momentul de acĂžionare Âşi cel de eliberare a pedalei de acceleraĂžie, adicĂŁ cel puĂžin 2 s pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducĂŁtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune Âşi pentru autovehiculele destinate transportului de mĂŁrfuri având o masĂŁ maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai mare de 3500 kg.
    d) Valori limitĂŁ
    1. nivelul opacitĂŁĂžii nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valorile limitĂŁ ale indicelui de opacitate (coeficientului de absorbĂžie), care sunt urmĂŁtoarele:
    Indice de opacitate (coeficient de absorbĂžie) maxim pentru:
    - motoare Diesel cu aspiraĂžie naturalĂŁ: 2,5 m^-1;
    - motoare Diesel cu turbocompresor: 3 m^-1;
    - o limitĂŁ de 1,5 m^-1 se aplicĂŁ urmĂŁtoarelor vehicule omologate conform valorilor limitĂŁ indicate:
    a) la linia B a tabelului din secĂžiunea 5.3.1.4 a anexei I la Directiva 70/220/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 98/69/CE (autovehicule comerciale uÂşoare cu motor Diesel EURO 4);
    b) la linia B1 a tabelelor din secĂžiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 4);
    c) la linia B2 a tabelelor din secĂžiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele cu motor Diesel EURO 5);
    d) la linia C a tabelelor din secĂžiunea 6.2.1 a anexei I la Directiva 88/77/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 1999/96/CE (autovehicule comerciale grele EEV);
sau conform valorilor limitĂŁ ce figureazĂŁ într-o modificare ulterioarĂŁ a Directivei 70/220/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 98/69/CE, sau conform valorilor limitĂŁ care figureazĂŁ într-o modificare ulterioarĂŁ a Directivei 88/77/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 1999/96/CE.
    2. autovehiculele nu trebuie respinse decât dacĂŁ media aritmeticĂŁ a valorilor mĂŁsurate în cel puĂžin ultimele trei cicluri de accelerare liberĂŁ depĂŁÂşeÂşte valoarea limitĂŁ, cu condiĂžia sĂŁ nu se înregistreze diferenĂže semnificative între turaĂžiile minime mĂŁsurate la ciclurile de accelerare sau între turaĂžiile maxime mĂŁsurate la ciclurile de accelerare. AceastĂŁ medie poate fi calculatĂŁ ignorând valorile observate care se îndepĂŁrteazĂŁ cu mult faÞã de media mĂŁsuratĂŁ sau poate fi obĂžinutĂŁ prin un alt mod de calcul statistic care Ăžine cont de dispersia valorilor mĂŁsurate.
    3. pentru a evita efectuarea de încercĂŁri inutile, prin derogare de la dispoziĂžiile lit. d) 2), sunt admise autovehiculele pentru care valorile mĂŁsurate în mai puĂžin de 3 cicluri de accelerare liberĂŁ sau dupĂŁ ciclurile de curĂŁĂžare vizate la lit. b) 2. ii) (sau aplicarea unui procedeu echivalent) sunt mai mici cu 0,5 m^-1 faÞã de valorile limitĂŁ precizate la lit. d) 1.

    ANEXA 14
    la reglementĂŁri

                                  CONDIÞII
          privind echiparea vehiculelor rutiere cu cale de blocare

    Vehiculele trebuie prevĂŁzute cu cale de blocare a roĂžilor, amplasate într-un loc uÂşor accesibil pe vehicul, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) o calĂŁ de blocare pentru:
    - autovehicule cu o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 3,5 tone;
    - remorci cu douĂŁ axe, cu excepĂžia semiremorcilor cu Âşa, cu o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 0,75 tone.
    b) douĂŁ cale de blocare pentru:
    - vehicule cu trei sau mai multe axe;
    - semiremorci cu Âşa;
    - remorci cu axĂŁ simplĂŁ sau dublĂŁ, având distanĂža dintre axe de cel mult 1,00 m, cu o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 0,75 tone;
    - remorci cu douĂŁ axe, cu o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 7,5 tone.

    ANEXA 15
    la reglementĂŁri

                                 I. CONDIÞII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu plĂŁci de identificare reflectorizant - fluorescente

    (1) Autovehiculele cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 3,5 tone Âşi remorcile sau semiremorcile cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 10 tone Âşi a cĂŁror lungime depĂŁÂşeÂşte 8 m ori remorcile sau semiremorcile având o masĂŁ maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai mare de 10 tone trebuie sĂŁ fie echipate cu plĂŁci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerinĂželor precizate prin prezentele reglementĂŁri.
    (2) PlĂŁcile de identificare trebuie sĂŁ fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie sĂŁ respecte legislaĂžia în vigoare. Pentru autovehicule, aceste plĂŁci de identificare sunt dreptunghiulare Âşi compuse din elemente reflectorizante de culoare galbenĂŁ Âşi fluorescente de culoare roÂşie, înclinate Âşi descendente cĂŁtre exteriorul vehiculului. Pentru remorci Âşi semiremorci ele sunt compuse dintr-un fond reflectorizant galben Âşi o bordurĂŁ fluorescentĂŁ roÂşie.
    (3) Vehiculele lente trebuie sĂŁ fie echipate cu plĂŁci de identificare spate reflectorizant fluorescente conform cerinĂželor precizate prin prezentele reglementĂŁri. Se înĂželege vehicule lente: autovehicule care au, prin construcĂžie, o vitezĂŁ maximĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 30 km/h, precum Âşi remorcile acestora.
    (4) PlĂŁcile de identificare trebuie sĂŁ fie omologate, iar montarea lor pe vehicul trebuie sĂŁ respecte legislaĂžia în vigoare. Ele sunt triunghiulare Âşi compuse dintr-un fond fluorescent roÂşu Âşi o bordurĂŁ reflectorizantĂŁ roÂşie.

    Amplasarea plĂŁcilor de identificare spate reflectorizant - fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele Âşi lungi

    AUTOVEHICULE

    Figura 2, reprezentând amplasarea plĂŁcilor de identificare spate reflectorizant-fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele Âşi lungi (autovehicule), se gĂŁseÂşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 101.

    (5) Placa de identificare trebuie montatĂŁ cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioarĂŁ a plĂŁcii (dacĂŁ existĂŁ acest marcaj). PlĂŁcile de identificare trebuie montate pe o suprafaÞã perpendicularĂŁ pe axa longitudinalĂŁ a vehiculului (înclinarea unghiularĂŁ maximĂŁ nu va depĂŁÂşi 5 grade pentru nici o parte a plĂŁcii) Âşi simetric faÞã de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie sĂŁ fie paralelĂŁ la sol. Lungimea totalĂŁ a unei serii formatĂŁ din 1, 2 sau 4 plĂŁci reflectorizant-fluorescente este de minimum 1130 mm Âşi maximum 2300 mm.

REMORCI ÂŞI SEMIREMORCI

    Figura 3, reprezentând amplasarea plĂŁcilor de identificare spate reflectorizant-fluorescente dreptunghiulare pentru vehiculele grele Âşi lungi (remorci Âşi semiremorci), se gĂŁseÂşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 102.

    (6) Placa de identificare trebuie montatĂŁ cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioarĂŁ a plĂŁcii (dacĂŁ existĂŁ acest marcaj). PlĂŁcile de identificare trebuie montate pe o suprafaÞã perpendicularĂŁ pe axa longitudinalĂŁ a vehiculului (înclinarea unghiularĂŁ maximĂŁ nu va depĂŁÂşi 5 grade pentru nici o parte a plĂŁcii) Âşi simetric faÞã de aceasta; linia marginilor inferioare trebuie sĂŁ fie paralelĂŁ la sol. Lungimea totalĂŁ a unei serii formatĂŁ din 1, 2 sau 4 plĂŁci reflectorizant-fluorescente este de minimum 1130 mm Âşi maximum 2300 mm.

    Amplasarea plĂŁcilor de identificare spate reflectorizant-fluorescente triunghiulare pentru remorci lente Âşi agricole, maÂşini autopropulsate pentru lucrĂŁri Âşi maÂşini pentru lucrĂŁri

        __________________
       |                  |
       |    </= 400       |
  ---->|--|<-------       |
       |  |               |
       |  |    ___________|_____________
       |  |   /          |            ^
       |  |  //         |            |
       |  | //__        |            |
       |  |/_____________|_____       |
       |__________________|     ^      |
        __              __      |      |
       | _|____________|_ | min.| max. |
       ||________________||  250| 1500 |
       |  |            |  |     |      |
       |__|            |__|     |      |
    ____________________________v______v_


    (7) Placa de identificare trebuie montatĂŁ cu cuvântul "TOP" înscris orizontal pe partea superioarĂŁ a plĂŁcii (dacĂŁ existĂŁ acest marcaj). Placa de identificare trebuie montatĂŁ pe o suprafaÞã perpendicularĂŁ pe axa longitudinalĂŁ a vehiculului (înclinarea unghiularĂŁ maximĂŁ nu va depĂŁÂşi 5 grade pentru nici o parte a plĂŁcii), iar marginea sa inferioarĂŁ trebuie sĂŁ fie paralelĂŁ la sol.

                                 II. CONDIÞII
privind echiparea vehiculelor rutiere cu marcaje reflectorizante pentru contur

    (1) Vehiculele pentru transport de mĂŁrfuri cu masa maximĂŁ tehnicĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7500 kg trebuie echipate cu marcaje reflectorizante pentru contur începând cu data de 01.04.2006.
    (2) RecomandĂŁri privind prescripĂžiile referitoare la forma Âşi la montajul marcajelor
    1. Marcaje laterale Âşi spate constituite din benzi
    1.1. Marcajele reflectorizante aplicate pe vehicule pot fi constituite dintr-un singur element sau din mai multe elemente, de preferinÞã continue, paralele sau cât mai apropiate de paralela cu solul.
    Se aplicĂŁ aceeaÂşi regulĂŁ pentru autotractoare, semiremorci Âşi alte combinaĂžii de vehicule. Trebuie sĂŁ se evite constituirea de ansambluri compuse din vehicule cu Âşi fĂŁrĂŁ marcaje.
    1.2. Montajul marcajelor trebuie sĂŁ identifice cât mai fidel întreaga lungime Âşi lĂŁĂžime a vehiculului.
    "întreagĂŁ" înseamnĂŁ cel puĂžin 80% din lungime Âşi/sau lĂŁĂžime.
    1.3. în cazul benzilor discontinue, spaĂžiul care separĂŁ elementele distinctive trebuie sĂŁ fie cât mai scurt posibil Âşi nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 50% din lungimea celui mai scurt element.
    1.4. Partea inferioarĂŁ a marcajelor reflectorizante trebuie sĂŁ fie la o înĂŁlĂžime minimĂŁ deasupra solului de cel puĂžin 250 mm Âşi o înĂŁlĂžime maximĂŁ de 1500 mm.
    2. Marcaje Âşi grafici distinctive (publicitare)
    2.1. Marcajele Âşi graficile distinctive reflectorizante nu trebuie sĂŁ fie plasate decât în interiorul marcajelor periferice laterale, cu condiĂžia ca ele sĂŁ nu diminueze vizibilitatea marcajelor laterale sau a dispozitivelor obligatorii de iluminare Âşi de semnalizare luminoasĂŁ. Marcajele Âşi graficile distinctive trebuie sĂŁ fie discrete.
    2.2. Prin "discrete" se înĂželege:
    2.2.1. mai puĂžin de 15 litere/caractere;
    2.2.2. înĂŁlĂžimea literelor/caracterelor cuprinsĂŁ între 300 mm Âşi 1000 mm;
    2.2.3. o suprafaÞã reflectorizantĂŁ totalĂŁ de cel mult 2,0 mp;
    2.2.4. concizia menĂžiunilor, cum ar fi adresele Âşi numerele de telefon

          Exemple de marcaje reflectorizante constituite din benzi

    Figura 4, reprezentând exemple de marcaje reflectorizante constituite din benzi, se gĂŁseÂşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 104.

    Exemple de marcaje periferice reflectorizante (cuprinzând marcaje Âşi grafici distincte)

    Figura 5, reprezentând exemple de marcaje periferice reflectorizante (cuprinzând marcaje Âşi grafici distincte), se gĂŁseÂşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1160 din 21 decembrie 2005, la pag. 104.

    ANEXA 16
    la reglementĂŁri

                        CONTROLUL TEHNIC îN TRAFIC

    La controlul tehnic în trafic se efectueazĂŁ urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    - VERIFICÃRI REFERITOARE LA EFECTUAREA ULTIMEI INSPECÞII TEHNICE PERIODICE:
        - staĂžia la care s-a efectuat inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ;
        - numĂŁrul de ÂştampilĂŁ a inspectorului tehnic;
        - numĂŁrul de înregistrare a inspecĂžiei tehnice periodice;
        - data expirĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice;
        - termenul de valabilitate al inspecĂžiei tehnice periodice;
        - aplicarea ecusonului de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    - IDENTIFICAREA;
    - MOTORUL ÂŞI TRANSMISIA:
        - stare, fixare;
        - etanÂşeitate: sistem de alimentare cu benzinĂŁ sau motorinĂŁ, sistem de ungere, recircularea gazelor din carter, cutie viteze, diferenĂžial;
        - adaptare instalaĂžie cu GPL;
    - SISTEMUL DE FRâNARE:
        - stare, fixare, etanÂşeitate;
        - eficacitate.  Sistemul de frânare de serviciu al vehiculului rutier trebuie sĂŁ aibĂŁ capacitatea de încetinire a acestuia Âşi de a asigura oprirea acestuia rapid, sigur Âşi eficace, indiferent de starea lui de încĂŁrcare Âşi de înclinarea drumului. Sistemul de frânare de staĂžionare trebuie sĂŁ aibĂŁ capacitatea de a menĂžine vehiculul oprit, indiferent de starea lui de încĂŁrcare Âşi de înclinarea drumului (dar nu mai mult de 18%);
    - ROÞILE:
        - stare, fixare, montare, dimensiuni: jante, anvelope;
    - DIRECÞIA ÂŞI PUNTEA FAÞÃ - SPATE:
        - stare, fixare: volan, coloanĂŁ de direcĂžie, mecanism de direcĂžie;
        - jocuri: volan, coloanĂŁ de direcĂžie, articulaĂžii, leviere, bare;
        - stare, fixare, funcĂžionare, etanÂşeitate: servodirecĂžie;
    - SUSPENSIE:
        - stare, etanÂşeitate;
    - INSTALAÞIA ELECTRICÃ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ÂŞI AUXILIARÃ:
        - stare, fixare: elemente componente;
        - funcĂžionare: elemente componente;
        - verificare: lumini faruri;
    - ÂŞASIU, CAROSERIE, CABINÃ:
        -  stare, fixare: caroserie, cabinĂŁ, scaune, dispozitiv de cuplare, platforme, obloane, proĂžap, ansamblu Âşa, bare antiîmpĂŁnare;
        - stare, fixare: parbriz, lunetĂŁ, geamuri laterale, oglinzi;
        - aspect exterior: caroserie, cabinĂŁ;
        - instalare aparat de control (tahograf);
        - instalare limitator de vitezĂŁ;
        - dotare:
            - centuri de siguranÞã;
            - triunghi de presemnalizare;
            - trusĂŁ medicalĂŁ:
            - stingĂŁtor de incendiu;
            - ieÂşiri de siguranÞã, ciocan pentru spargerea geamurilor, ideograme (numai pentru autovehicule de transport de persoane în comun);
            - plĂŁci de identificare spate reflectorizant-fluorescente;
            - marcaje reflectorizante pentru contur.
    - EMISII POLUANTE:
        - stare, fixare, etanÂşeitate: sistem de evacuare a gazelor arse, sistem de reducere a emisiilor poluante;
        - verificare: gaze evacuare mas, mas kat, mac;
    - MODIFICÃRI:
    - modificĂŁri neomologate.

    Criteriile de apreciere a defecĂžiunilor Âşi operaĂžiunile corespunzĂŁtoare sunt prevĂŁzute în anexele nr. 1, 2 Âşi 2^1 la reglementĂŁri.
    Aparatura utilizatĂŁ pentru controlul tehnic în trafic trebuie sĂŁ corespundĂŁ cerinĂželor prevĂŁzute la art. 10 din reglementĂŁri.
    Pentru vehiculele din clasa a III-a de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ, controlul tehnic în trafic se face în conformitate cu prevederile Directivei 2000/30/CE, modificatĂŁ de Directiva 2003/26/CE.
    Raportul de control tehnic în trafic este precizat în continuare:

 ______________________________________________________________________________
|Data efectuĂŁrii verificĂŁrii:          |Identificarea vehiculului              |
|Localitate:                           |_______________________________________|
|JudeĂž:                                |Serie   |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |C.I.V.: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|______________________________________|________|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|
|              _               _       |Seria certificatului de înmatriculare  |
|Vehicul nou  |_|  ITP falsĂŁ  |_|      |(Cî) sau a dovezii de reĂžinere a Cî:   |
|              _               _       |                                       |
|ITP expiratĂŁ |_|  LipsĂŁ acte |_|      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|StaĂžia la care s-a efectuat ITP:      |Nr. înmatriculare:                     |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. ÂştampilĂŁ:                         |Serie caroserie/Âşasiu:                 |
|______________________________________|_______________________________________|
|Nr. înregistrare:                     |Categoria:                             |
|______________________________________|_______________________________________|
|Data expirĂŁrii ITP:                   |Marca Âşi tipul:                        |
|______________________________________|_______________________________________|
|Serie folie securizare:               |Anul fabricaĂžiei:     | Km bord:       |
|______________________________________|______________________|________________|
|Termenul de valabilitate al ITP       |Tip motor:   MAS  MAS KAT  MAC N  MAC T|
|         _         _          _       |              _     _        _     _   |
| 6 luni |_|  1 an |_|  2 ani |_|      |             |_|   |_|      |_|   |_|  |
|______________________________________|_______________________________________|
| Aplicare ecuson ITP:  DA   NU        |Masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ          |
|                        _    _        |            _             _            |
|                       |_|  |_|       | </= 3,5 t |_|   > 3,5 t |_|           |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Valoare mĂŁsuratĂŁ noxe:                                                      |
|  _____% CO; n >/= 2000 rot./min. ______% CO; lambda _______; k _______ m^-1; |
|______________________________________________________________________________|
|  MenĂžiuni:                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |       Denumirea ansamblurilor  | |Nr. |       Denumirea ansamblurilor   |
|crt.|       Âşi a lucrĂŁrilor          | |crt.|       Âşi a lucrĂŁrilor           |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|            IDENTIFICAREA            | |  INSTALAÞIA ELECTRICÃ DE ILUMINARE,  |
|                                     | |        SEMNALIZARE ÂŞI AUXILIARà     |
|_____________________________________| |______________________________________|
|01.1|NR. DE IDENTIFICARE:            | |  13|FUNCÞIONARE: dispozitivele de    |
|    |neconcordanÞã cu actele         | |    |iluminare, semnalizare, ÂştergĂŁtor|
|____|________________________________| |    |parbriz                          |
|01.2|Alte probleme de identificare   | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |  14|STARE, FIXARE, FUNCÞIONARE:      |
|        MOTORUL ÂŞI TRANSMISIA        | |    |celelalte elemente componente    |
|_____________________________________| |____|_________________________________|
|  02|ETANÂŞEITATE: sistem de          | |  15|VERIFICARE: lumini faruri        |
|    |alimentare cu benzinĂŁ sau       | |____|_________________________________|
|    |motorinĂŁ, sistem de ungere,     | |         ÂŞASIU, CAROSERIE, CABINà    |
|    |sistem recirculare gaze carter, | |______________________________________|
|    |comandĂŁ ambreiaj, carcasĂŁ cutie | |  16|STARE: caroserie - elemente de   |
|    |viteze, punĂži                   | |    |rezistenÞã                       |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|  03|STARE, FIXARE: anexe pe motor,  | |  17|STARE, FIXARE: Âşasiu, caroserie, |
|    |instalaĂžie alimentare cu GPL,   | |    |cabinĂŁ, scaune, dispozitiv de    |
|    |arbore cardanic, comandĂŁ dublĂŁ  | |    |remorcare, platforme, ansamblu   |
|____|________________________________| |    |Âşa, bare antiîmpĂŁnare            |
|           SISTEMUL DE FRâNARE       | |____|_________________________________|
|_____________________________________| |  18|STARE, FIXARE: parbriz, lunetĂŁ,  |
|  04|EFICACITATE                     | |    |geamuri laterale, oglinzi        |
|____|________________________________| |    |retrovizoare                     |
|  05|STARE, FIXARE, ETANÂŞEITATE      | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |  19|ASPECT EXTERIOR: caroserie,      |
|               ROÞILE                | |    |cabinĂŁ, platformĂŁ, obloane       |
|_____________________________________| |    |laterale                         |
|  06|JOCURI: rulmenĂži roĂži           | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |  20|INSTALARE: tahograf              |
|  07|STARE, FIXARE, MONTARE,         | |____|_________________________________|
|    |DIMENSIUNI: jante               | |  21|INSTALARE: limitator de vitezĂŁ   |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|  08|STARE, MONTARE, UZURÃ,          | |  22|DOTARE: centuri siguranÞã,       |
|    |DIMENSIUNI: pneuri              | |    |triunghi presemnalizare, trusĂŁ   |
|____|________________________________| |    |medicalĂŁ, stingĂŁtor incendiu,    |
|   DIRECÞIA ÂŞI PUNTEA FAÞÃ - SPATE   | |    |ieÂşiri de siguranÞã, ciocan spart|
|_____________________________________| |    |geamuri, ideograme, plĂŁci        |
|  09|STARE, FIXARE: volan, coloanĂŁ de| |    |identificare spate, marcaje      |
|    |direcĂžie, leviere, bare, pivoĂži,| |    |reflectorizante pentru contur    |
|    |punte, mecanism direcĂžie        | |____|_________________________________|
|____|________________________________| |              EMISII POLUANTE         |
| 10 |JOCURI: volan, coloanĂŁ de       | |______________________________________|
|    |direcĂžie, articulaĂžii, leviere, | |  23|STARE, FIXARE, ETANÂŞEITATE:      |
|    |bare, pivoĂži, mecanism direcĂžie | |    |sistem de evacuare a gazelor arse|
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|  11|STARE, FIXARE, FUNCÞIONARE:     | |  24|VERIFICARE: gaze evacuare mas,   |
|    |servodirecĂžie                   | |    |gaze evacuare mac                |
|____|________________________________| |____|_________________________________|
|             SUSPENSIA               | |                  MODIFICÃRI          |
|_____________________________________| |______________________________________|
|  12|STARE, ETANÂŞEITATE: elemente    | |  25|MODIFICÃRI NEOMOLOGATE           |
|    |componente                      | |    |                                 |
|____|________________________________| |____|_________________________________|


    ANEXA 17
    la reglementĂŁri

            CALIFICÃRI ADMISE PENTRU ATESTAREA CA INSPECTOR TEHNIC

                                    INGINERI

 ______________________________________________________________________________
|Clasificare|                         Calificare                               |
|COR        |                                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214506    | inginer aviaĂžie                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251502    | inginer de cercetare de aeronave                                 |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251532    | inginer de cercetare în autovehicule rutiere                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251529    | inginer de cercetare în construcĂžii de maÂşini agricole           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251541    | inginer de cercetare în creaĂžia tehnicĂŁ în construcĂžia de maÂşini |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251311    | inginer de cercetare în electromecanicĂŁ                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251517    | inginer de cercetare în maÂşini hidraulice Âşi pneumatice          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251514    | inginer de cercetare în maÂşini Âşi echipamente termice            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251544    | inginer de cercetare în maÂşini Âşi instalaĂžii mecanice            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251508    | inginer de cercetare în sisteme de propulsie                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 251526    | inginer de cercetare în tehnologia construcĂžiilor de maÂşini      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214417    | inginer de recepĂžie Âşi control aeronave                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214421    | inginer electromecanic                                           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214503    | inginer electromecanic minier                                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214510    | inginer maÂşini termice                                           | |___________|__________________________________________________________________|
| 214511    | inginer maÂşini hidraulice Âşi pneumatice                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214508    | inginer maÂşini-unelte                                            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214504    | inginer material rulant cale feratĂŁ                              |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214501    | inginer mecanic                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214519    | inginer mecanic maÂşini instalaĂžii miniere                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214515    | inginer mecanic utilaj tehnologic maÂşini agricole                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214517    | inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcĂžii             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214505    | inginer mecanicĂŁ agricolĂŁ                                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214404    | inginer montaj                                                   |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214507    | inginer nave                                                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214540    | inginer pilot de încercare                                       |
|___________|__________________________________________________________________|
| 122606    | inginer Âşef transporturi                                         |
|___________|__________________________________________________________________|

                                SUBINGINERI

 ______________________________________________________________________________
| 214422    | subinginer electromecanic                                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214502    | subinginer mecanic                                               |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214527    | subinginer mecanic avioane Âşi motoare de aviaĂžie                 |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214523    | subinginer mecanic material rulant de cale feratĂŁ                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214524    | subinginer mecanic mecanicĂŁ agricolĂŁ                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214520    | subinginer mecanic tehnologia construcĂžiilor de maÂşini           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214526    | subinginer mecanic utilaje pentru construcĂžii                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 214541    | subinginer proiectant mecanic                                    |
|___________|__________________________________________________________________|

                                    MAIÂŞTRI

 ______________________________________________________________________________
| 311401    | maistru aviaĂžie                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311302    | maistru electromecanic                                           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311503    | maistru întreĂžinere Âşi reparaĂžii maÂşini-unelte, utilitĂŁĂži,       |
|           | service, prototipuri                                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311505    | maistru lĂŁcĂŁtuÂş mecanic                                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311508    | maistru mecanic                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311523    | maistru mecanic maÂşini Âşi utilaje pentru construcĂžii             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311510    | maistru mecanicĂŁ agricolĂŁ                                        |
|___________|__________________________________________________________________|

                                    TEHNICIENI

 ______________________________________________________________________________
| 311404    | tehnician aviaĂžie                                                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311305    | tehnician electromecanic                                         |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311525    | tehnician încercĂŁri componente vehicule/grup                     |
|           | motopropulsor/optimizare energeticĂŁ/sisteme de mĂŁsurare          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311518    | tehnician maÂşini Âşi utilaje                                      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311519    | tehnician mecanic                                                |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311529    | tehnician mentenanÞã mecanicĂŁ echipamente industriale            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311527    | tehnician prestaĂžii vehicule                                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311506    | tehnician proiectant mecanic                                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 311522    | tehnician tehnolog mecanic                                       |
|___________|__________________________________________________________________|

   |