închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 876 din 26 octombrie 2006

    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 135 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Regulamentul de aplicare a OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, prevĂŁzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Anexa la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 Âşi 2 fac parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.
    ART. 4
    (1) Prezenta hotĂŁrâre intrĂŁ în vigoare la data intrĂŁrii în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice.
    (2) Pe aceeaÂşi datĂŁ HotĂŁrârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se abrogĂŁ.

                  PRIM-MINISTRU
             CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

                       ContrasemneazĂŁ:
                       p. Ministrul administraĂžiei Âşi internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construcĂžiilor Âşi turismului,
                       Constantin DascĂŁlu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul apĂŁrĂŁrii,
                       Corneliu DobriĂžoiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice,
                       Gheorghe Eugen NicolĂŁescu

                       Ministrul finanĂželor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe VlĂŁdescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de aplicare a OrdonanÞei de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaÞia pe drumurile publice

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    ParticipanĂžii la trafic sunt obligaĂži sĂŁ respecte regulile de circulaĂžie Âşi semnificaĂžia mijloacelor de semnalizare rutierĂŁ, precum Âşi celelalte dispoziĂžii din prezentul regulament.
    ART. 2
    în sensul prezentului regulament, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarea semnificaĂžie:
    1. declivitate - înclinarea unui drum pe o porĂžiune uniformĂŁ faÞã de planul orizontal;
    2. viabilitatea drumului - starea tehnicĂŁ corespunzĂŁtoare a pĂŁrĂžii carosabile, constând în practicabilitatea permanentĂŁ a acesteia potrivit reglementĂŁrilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor Âşi existenĂža amenajĂŁrilor rutiere Âşi a mijloacelor de semnalizare, care sĂŁ asigure fluenĂža Âşi siguranĂža circulaĂžiei;
    3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseazĂŁ pe drumul public însoĂžind o ceremonie;
    4. grup organizat - douĂŁ sau mai multe persoane care au un conducĂŁtor Âşi se deplaseazĂŁ sau staĂžioneazĂŁ pe drumurile publice în baza unei autorizaĂžii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poliĂžiei rutiere;
    5. reĂžinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora - mĂŁsurĂŁ tehnico-administrativĂŁ dispusĂŁ de poliĂžia rutierĂŁ constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane Âşi pĂŁstrarea lui la sediul poliĂžiei rutiere pânĂŁ la soluĂžionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei mĂŁsuri;
    6. retragerea permisului de conducere - mĂŁsurĂŁ tehnico-administrativĂŁ dispusĂŁ de poliĂžia rutierĂŁ în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în reĂžinerea documentului Âşi interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
    7. retragerea certificatului de înmatriculare - mĂŁsurĂŁ tehnico-administrativĂŁ dispusĂŁ de poliĂžia rutierĂŁ constând în reĂžinerea documentului Âşi interzicerea dreptului de a pune în miÂşcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
    8. retragerea plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare - mĂŁsurĂŁ tehnico-administrativĂŁ dispusĂŁ de poliĂžia rutierĂŁ constând în demontarea plĂŁcuĂželor de pe vehicul Âşi pĂŁstrarea lor la sediul poliĂžiei rutiere pânĂŁ la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei mĂŁsuri;
    9. Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere - ofiĂžerul de poliĂžie rutierĂŁ care îndeplineÂşte atribuĂžiile funcĂžiei de Âşef al serviciului poliĂžiei rutiere din structura unui inspectorat judeĂžean de poliĂžie sau al BrigĂŁzii de PoliĂžie RutierĂŁ din cadrul DirecĂžiei Generale de PoliĂžie a Municipiului BucureÂşti;
    10. urgenÞã - situaĂžia de crizĂŁ sau de pericol potenĂžial major care necesitĂŁ deplasarea imediatĂŁ pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinĂže negative, pentru salvarea de vieĂži omeneÂşti sau a integritĂŁĂžii unor bunuri ori pentru limitarea afectĂŁrii mediului înconjurĂŁtor.
    ART. 3
    (1) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ asigure viabilitatea acestuia.
    (2) în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii în condiĂžii de siguranÞã a circulaĂžiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sĂŁ realizeze amenajĂŁri rutiere pentru a determina participanĂžii la trafic sĂŁ respecte semnificaĂžia semnalizĂŁrii rutiere.
    (3) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ instaleze, la intrarea Âşi la ieÂşirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificaĂžii.
    (4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privatĂŁ, deschis circulaĂžiei publice, este obligat sĂŁ instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare Âşi panouri adiĂžionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor Âşi pietonilor.
    (5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaĂžiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sĂŁ instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificaĂžia "Accesul interzis" Âşi panou cu inscripĂžia "Drum închis circulaĂžiei publice".
    ART. 4
    (1) închiderea sau crearea de restricĂžii pentru circulaĂžia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitĂŁĂžii traficului, pentru protecĂžia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrĂŁri, în condiĂžiile stabilite de lege.
    (2) în cazul unor evenimente rutiere sau în situaĂžia în care siguranĂža traficului rutier este periclitatĂŁ datoritĂŁ unor fenomene naturale, poliĂžia rutierĂŁ sau administratorul drumului public, cu avizul poliĂžiei rutiere, poate dispune restricĂžii temporare de circulaĂžie, informând participanĂžii la trafic cu privire la interdicĂžie, durata acesteia Âşi rutele ocolitoare de deplasare.
    ART. 5
    (1) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ ia mĂŁsuri de înlĂŁturare imediatĂŁ a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraĂžiei, stĂŁrii sau dotĂŁrii tehnice necorespunzĂŁtoare a acestuia.
    (2) în cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sĂŁ îl cureĂže, sĂŁ înlĂŁture obstacolele aflate pe partea carosabilĂŁ Âşi sĂŁ readucĂŁ drumul la starea iniĂžialĂŁ.
    ART. 6
    (1) Traseele pe care se efectueazĂŁ servicii regulate de transport public local de cĂŁlĂŁtori, cu excepĂžia celor care efectueazĂŁ transport în regim de taxi, se stabilesc de cĂŁtre autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale.
    (2) StaĂžiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de aÂşteptare a clienĂžilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de cĂŁtre autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale, cu avizul poliĂžiei rutiere.
    (3) Pe drumurile din afara localitĂŁĂžilor administratorul drumului public este obligat sĂŁ amenajeze alveole pentru staĂžiile mijloacelor de transport public de persoane.
    (4) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ delimiteze staĂžiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevĂŁzute cu alveole, prin aplicarea marcajului "StaĂžie autobuz, troleibuz".
    (5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o lĂŁĂžime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sĂŁ amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulaĂžie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru aceÂştia, semnalizate corespunzĂŁtor.
    (6) StaĂžiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersecĂžiilor se amenajeazĂŁ la cel puĂžin 50 m înainte sau dupĂŁ acestea.
    (7) DacĂŁ în localitĂŁĂži traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseazĂŁ calea feratĂŁ la acelaÂşi nivel, în ambele pĂŁrĂži înainte de trecere trebuie sĂŁ existe staĂžii de oprire la cel puĂžin 50 m de aceasta.
    ART. 7
    (1) La intersecĂžia unei cĂŁi ferate cu un drum public administratorul cĂŁii ferate este obligat sĂŁ asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreunĂŁ cu administratorul drumului public, sĂŁ stabileascĂŁ, sĂŁ instaleze, cu acordul poliĂžiei rutiere, Âşi sĂŁ întreĂžinĂŁ mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competenĂželor.
    (2) La trecerea la nivel cu calea feratĂŁ administratorul acesteia Âşi cel al drumului public, împreunĂŁ cu deĂžinĂŁtorii terenurilor învecinate, sunt obligaĂži sĂŁ înlĂŁture obstacolele Âşi sĂŁ interzicĂŁ amplasarea de panouri, afiÂşe, instalaĂžii, precum Âşi construcĂžii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ se asigure.
    (3) La intersecĂžia unui drum public cu o cale feratĂŁ industrialĂŁ, administratorul Âşi/sau utilizatorul acesteia este obligat sĂŁ asigure prezenĂža unui agent de cale feratĂŁ pentru oprirea traficului de vehicule Âşi pietoni pânĂŁ la trecerea vehiculului feroviar.
    (4) DacĂŁ la trecerea la nivel cu calea feratĂŁ fĂŁrĂŁ bariere nu se pot asigura cerinĂžele prevĂŁzute la alin. (2), administratorul drumului public împreunĂŁ cu cel al cĂŁii ferate, cu acordul poliĂžiei rutiere, iau mĂŁsuri, dupĂŁ caz, pentru:
    a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenĂžei stabilite de aceste autoritĂŁĂži;
    b) desfiinĂžarea trecerii cu devierea circulaĂžiei rutiere pe altĂŁ trecere la nivel cu calea feratĂŁ învecinatĂŁ, cu vizibilitate asiguratĂŁ sau prevĂŁzutĂŁ cu barierĂŁ manualĂŁ;
    c) separarea fluxurilor de circulaĂžie rutierĂŁ, respectiv feroviarĂŁ, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.
    ART. 8
    (1) LucrĂŁrile în zona drumului public se executĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin autorizaĂžie, de administratorul drumului ori al cĂŁii ferate, cu avizul poliĂžiei rutiere.
    (2) Executantul de lucrĂŁri în zona drumului public este obligat sĂŁ realizeze amenajĂŁrile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulaĂžia în siguranÞã a participanĂžilor la trafic.
    (3) Când lucrĂŁrile se efectueazĂŁ pe trotuar Âşi împiedicĂŁ circulaĂžia pe acesta, executantul lucrĂŁrilor este obligat sĂŁ construiascĂŁ pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilĂŁ Âşi protejate corespunzĂŁtor.
    (4) Executantul lucrĂŁrilor este obligat ca, la terminarea acestora, sĂŁ aducĂŁ drumul la starea iniĂžialĂŁ sau la cea stabilitĂŁ prin proiect.
    (5) Administratorul drumului public sau al cĂŁii ferate este obligat sĂŁ verifice Âşi sĂŁ recepĂžioneze lucrĂŁrile executate în zona drumului public numai dacĂŁ acestea corespund normelor de calitate prevĂŁzute de lege Âşi avizelor obĂžinute anterior începerii lucrĂŁrilor.

    CAP. 2
    Vehiculele

    SECÞIUNEA 1
    Starea tehnicĂŁ a vehiculelor Âşi controlul acesteia

    ART. 9
    (1) PânĂŁ la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fĂŁrĂŁ inspecĂžie tehnicĂŁ, în baza unei autorizaĂžii provizorii pentru circulaĂžie, eliberatĂŁ de autoritatea competentĂŁ, dacĂŁ îndeplinesc normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere.
    (2) Se inspecteazĂŁ din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaĂžie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile cĂŁrora le-au fost efectuate reparaĂžii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcĂžie, instalaĂžia de frânare sau la structura de rezistenÞã a caroseriei ori a Âşasiului.

    & 1. CondiĂžiile minime de iluminare, semnalizare luminoasĂŁ Âşi avertizare sonorĂŁ pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatĂŁri agricole Âşi forestiere Âşi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrĂŁri
    ART. 10
    Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatĂŁri agricole Âşi forestiere Âşi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrĂŁri, tramvaiele Âşi remorcile trebuie sĂŁ fie dotate, prin construcĂžie, cu instalaĂžii de iluminare, semnalizare luminoasĂŁ Âşi avertizare sonorĂŁ, omologate, care sĂŁ corespundĂŁ condiĂžiilor tehnice stabilite de autoritatea competentĂŁ.
    ART. 11
    Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sĂŁ aibĂŁ montat pe caroserie, în faÞã Âşi în spate, indicatorul "Copii!".
    ART. 12
    Autovehiculele care depĂŁÂşesc masa Âşi/sau gabaritul trebuie echipate cu urmĂŁtoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
    a) o plĂŁcuÞã de identificare fluorescent-reflectorizantĂŁ, având fondul alb Âşi chenarul roÂşu, montatĂŁ la partea din stânga faÞã;
    b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încĂŁrcĂŁturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe Âşi roÂşii, descendente cĂŁtre exterior, dacĂŁ lĂŁĂžimea autovehiculului depĂŁÂşeÂşte 2,5 m;
    c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasĂŁ de culoare galbenĂŁ, montate astfel încât lumina emisĂŁ de acestea sĂŁ fie vizibilĂŁ din faÞã, din spate Âşi din ambele pĂŁrĂži laterale, precum Âşi dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbenĂŁ montate pe pĂŁrĂžile laterale la distanÞã de 1,5 m între ele;
    d) lumini montate pe pĂŁrĂžile laterale ale încĂŁrcĂŁturii ori vehiculului care depĂŁÂşeÂşte lĂŁĂžimea de 2,5 m, care trebuie sĂŁ funcĂžioneze concomitent cu luminile de poziĂžie, precum Âşi un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.
    ART. 13
    Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatĂŁri agricole Âşi forestiere Âşi vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrĂŁri, tramvai ori remorcĂŁ a luminilor de altĂŁ culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

    & 2. CondiĂžiile tehnice minime pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ bicicletele, mopedele, vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ Âşi cele trase sau împinse cu mâna
    ART. 14
    în circulaĂžia pe drumurile publice bicicleta trebuie sĂŁ fie:
    a) prevĂŁzutĂŁ cu dispozitiv de frânare eficace;
    b) prevĂŁzutĂŁ cu un sistem adecvat, funcĂžional, de direcĂžie;
    c) dotatĂŁ cu sistem de avertizare sonorĂŁ; se interzic echiparea Âşi folosirea sistemelor de avertizare sonorĂŁ specifice autovehiculelor;
    d) echipatĂŁ în faÞã cu luminĂŁ de culoare albĂŁ sau galbenĂŁ, iar în spate cu luminĂŁ de culoare roÂşie Âşi cu cel puĂžin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaÂşi culoare;
    e) echipatĂŁ cu elemente sau dispozitive care, în miÂşcare, formeazĂŁ un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spiĂžele roĂžilor.
    ART. 15
    Remorca ataÂşatĂŁ unei biciclete trebuie sĂŁ fie echipatĂŁ, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roÂşie, iar dacĂŁ lumina din spate a bicicletei este obturatĂŁ de remorcĂŁ, aceasta trebuie sĂŁ fie echipatĂŁ Âşi cu o luminĂŁ de culoare roÂşie.
    ART. 16
    (1) în circulaĂžia pe drumurile publice mopedul trebuie fie echipat cu:
    a) instalaĂžie de frânare eficace;
    b) sistem de avertizare sonorĂŁ;
    c) instalaĂžie de evacuare a gazelor de ardere care sĂŁ respecte normele de poluare fonicĂŁ Âşi de protecĂžie a mediului;
    d) luminĂŁ de culoare albĂŁ în faÞã, respectiv luminĂŁ Âşi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roÂşie în spate;
    e) lumini de culoare galbenĂŁ pentru semnalizarea schimbĂŁrii direcĂžiei de mers, în faÞã Âşi în spate;
    f) plĂŁcuĂža cu numĂŁrul de înregistrare, amplasatĂŁ la partea din spate a mopedului fĂŁrĂŁ a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare Âşi semnalizare.
    (2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altĂŁ culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
    ART. 17
    (1) Vehiculul cu tracĂžiune animalĂŁ trebuie sĂŁ fie dotat în faÞã cu douĂŁ dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albĂŁ, iar în spate, cu douĂŁ dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roÂşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
    (2) PlĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înregistrare se amplaseazĂŁ în locuri unde se asigurĂŁ permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stângĂŁ Âşi una la partea din spate a vehiculului.
    (3) Atunci când plouĂŁ torenĂžial, ninge abundent sau este ceaÞã densĂŁ ori în alte condiĂžii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum Âşi pe timpul nopĂžii vehiculul cu tracĂžiune animalĂŁ trebuie sĂŁ fie dotat în plus, în partea lateralĂŁ stângĂŁ, cu cel puĂžin o luminĂŁ de culoare albĂŁ sau galbenĂŁ, situatĂŁ mai sus de nivelul roĂžilor.
    (4) Mijloacele de semnalizare prevĂŁzute la alin. (1), precum Âşi dispozitivul care asigurĂŁ lumina de culoare albĂŁ sau galbenĂŁ conform prevederilor alin. (3) trebuie menĂžinute curate Âşi intacte, iar vizibilitatea lor sĂŁ nu fie obturatĂŁ de elementele constructive ale vehiculului sau de încĂŁrcĂŁtura transportatĂŁ.
    (5) ConducĂŁtorul vehiculului cu tracĂžiune animalĂŁ trebuie sĂŁ aplice pe harnaÂşamentul animalului trĂŁgĂŁtor materiale reflectorizante pentru ca acesta sĂŁ fie observat cu uÂşurinÞã de cĂŁtre ceilalĂži participanĂži la trafic.
    ART. 18
    Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie sĂŁ fie prevĂŁzut, în faÞã Âşi în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare albĂŁ, respectiv roÂşie.

    SECÞIUNEA a 2-a
    înmatricularea Âşi înregistrarea vehiculelor

    & 1. înmatricularea Âşi înregistrarea vehiculelor
    ART. 19
    AutoritĂŁĂžile competente pentru înmatricularea Âşi radierea autovehiculelor Âşi remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere Âşi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea DirecĂžiei regim permise de conducere Âşi înmatriculare a vehiculelor.
    ART. 20
    (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare Âşi se elibereazĂŁ certificatul de înmatriculare.
    (2) PlĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare trebuie sĂŁ aibĂŁ fondul reflectorizant de culoare albĂŁ Âşi literele Âşi cifrele, în relief, de culoare neagrĂŁ, albastrĂŁ sau roÂşie.
    (3) în certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numĂŁrul de înmatriculare atribuit, precum Âşi numĂŁrul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
    ART. 21
    (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterĂŁrii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ÂştanĂžate de constructor, precum Âşi autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deĂžinĂŁtori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaĂžia pe drumurile publice. Se excepteazĂŁ autovehiculul Âşi remorca pentru care poliĂžia poate stabili provenienĂža legalĂŁ a acestora.
    (2) Autovehiculele Âşi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strĂŁinĂŁtate Âşi date în urmĂŁrire de Inspectoratul General al PoliĂžiei Române nu se înmatriculeazĂŁ.
    (3) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (2) autovehiculele Âşi remorcile pentru care organul de urmĂŁrire penalĂŁ a emis o dispoziĂžie prin care se permite înmatricularea pânĂŁ la finalizarea cercetĂŁrilor, caz în care în certificatul de înmatriculare Âşi în cartea de identitate a vehiculului se înscrie menĂžiunea "Autovehicul declarat furat din (ĂžarĂŁ) la data de ........".
    (4) CirculaĂžia vehiculelor prevĂŁzute la alin. (3) este permisĂŁ doar pe teritoriul României.
    ART. 22
    La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plĂŁcuĂže cu un singur numĂŁr de înregistrare, care trebuie sĂŁ aibĂŁ:
    a) fondul reflectorizant de culoare galbenĂŁ, iar literele Âşi cifrele, în relief, de culoare neagrĂŁ, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
    b) fondul reflectorizant de culoare albĂŁ, iar literele Âşi cifrele, în relief, de culoare neagrĂŁ, pentru autovehiculele care se înregistreazĂŁ la Ministerul ApĂŁrĂŁrii, Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor sau, dupĂŁ caz, la Serviciul Român de InformaĂžii.

    & 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii Âşi de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor
    ART. 23
    (1) La înmatriculare, fiecĂŁrui autovehicul Âşi fiecĂŁrei remorci li se atribuie câte un numĂŁr de înmatriculare compus din indicativul judeĂžului sau al municipiului BucureÂşti, numĂŁrul de ordine, format din cifre arabe, Âşi o combinaĂžie de trei litere cu caractere latine majuscule.
    (2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor Âşi remorcilor aparĂžinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare Âşi membrilor acestora, precum Âşi altor organizaĂžii Âşi persoane strĂŁine cu statut diplomatic, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupĂŁ caz, Âşi numĂŁrul de ordine.
    (3) în cazul numĂŁrului de înmatriculare temporarĂŁ, la indicativul judeĂžului sau al municipiului BucureÂşti Âşi numĂŁrul de ordine se adaugĂŁ luna Âşi anul în care expirĂŁ valabilitatea înmatriculĂŁrii.
    (4) La autorizarea provizorie a circulaĂžiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numĂŁr compus din indicativul judeĂžului sau al municipiului BucureÂşti Âşi numĂŁrul de ordine.
    (5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numĂŁr compus din indicativul judeĂžului sau al municipiului BucureÂşti, numĂŁrul de ordine Âşi înscrisul "PROBE".
    (6) La data înmatriculĂŁrii, înregistrĂŁrii sau autorizĂŁrii pentru circulaĂžie se elibereazĂŁ Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul atribuit.
    ART. 24
    (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescĂŁtoare.
    (2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinaĂžii preferenĂžiale a numĂŁrului de înmatriculare.
    (3) Nu pot fi atribuite combinaĂžiile de litere care pot avea o semnificaĂžie obscenĂŁ sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritĂŁĂži publice, dacĂŁ acestea solicitĂŁ în scris autoritĂŁĂžii emitente restricĂžionarea atribuirii unei anumite combinaĂžii a numĂŁrului de înmatriculare. Persoanele care deĂžin deja vehicule înmatriculate cu numere restricĂžionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauzĂŁ, dar numai pânĂŁ la înstrĂŁinarea vehiculului.
    (4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numĂŁrul de înmatriculare Âşi plĂŁcuĂžele aferente se transferĂŁ automat fĂŁrĂŁ platĂŁ noului proprietar, dacĂŁ acesta are domiciliul sau sediul în acelaÂşi judeĂž cu fostul proprietar Âşi dacĂŁ fostul proprietar nu a optat pentru pĂŁstrarea combinaĂžiei numĂŁrului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinaĂžii preferenĂžiale a numĂŁrului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.
    ART. 25
    (1) NumĂŁrul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitĂŁĂžii Âşi denumirea abreviatĂŁ a judeĂžului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum Âşi dintr-un numĂŁr de ordine, format din cifre arabe.
    (2) NumĂŁrul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul ApĂŁrĂŁrii, Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor Âşi, dupĂŁ caz, la Serviciul Român de InformaĂžii se compune din abrevierea denumirii instituĂžiei, scrisĂŁ cu litere cu caractere latine majuscule, precum Âşi dintr-un numĂŁr de ordine, format din cifre arabe.
    ART. 26
    (1) Proprietarul sau deĂžinĂŁtorul legal trebuie sĂŁ fixeze plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din faÞã Âşi din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupĂŁ caz, iar la motocicletĂŁ Âşi la remorcĂŁ, numai la partea din spate.
    (2) Se interzice circulaĂžia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau, dupĂŁ caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

    SECÞIUNEA a 3-a
    ObligaĂžiile proprietarilor sau deĂžinĂŁtorilor de vehicule

    ART. 27
    (1) Proprietarul de autovehicul sau remorcĂŁ, cu domiciliul, sediul ori reÂşedinĂža în România, este obligat:
    a) sĂŁ declare autoritĂŁĂžii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
    b) sĂŁ depunĂŁ imediat la autoritatea emitentĂŁ originalul certificatului de înmatriculare, dacĂŁ, dupĂŁ obĂžinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
    (2) Persoanele juridice deĂžinĂŁtoare de vehicule au, pe lângĂŁ cele prevĂŁzute la alin. (1), Âşi urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ verifice starea tehnicĂŁ a vehiculelor, sĂŁ facĂŁ menĂžiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu Âşi sĂŁ nu permitĂŁ ieÂşirea în circulaĂžie a celor care nu îndeplinesc condiĂžiile tehnice;
    b) sĂŁ elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseazĂŁ în cursĂŁ;
    c) sĂŁ nu permitĂŁ conducerea vehiculului de cĂŁtre persoane care nu posedĂŁ permis de conducere corespunzĂŁtor sau atestat profesional;
    d) sĂŁ nu permitĂŁ conducĂŁtorilor de vehicule sĂŁ plece în cursĂŁ sub influenĂža bĂŁuturilor alcoolice, a substanĂželor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuatĂŁ de obosealĂŁ;
    e) sĂŁ ĂžinĂŁ seama de observaĂžiile fĂŁcute de poliĂžiÂşti sau de conducĂŁtorii de vehicule în foaia de parcurs;
    f) sĂŁ anunĂže imediat poliĂžia despre orice accident de circulaĂžie în care sunt implicaĂži conducĂŁtorii de vehicule proprii care nu posedĂŁ documentele de constatare a acestuia;
    g) sĂŁ verifice respectarea timpilor de repaus Âşi de odihnĂŁ, precum Âşi a regimului legal de vitezĂŁ, prin citirea înregistrĂŁrilor aparatelor de control al timpilor de odihnĂŁ Âşi al vitezei de deplasare;
    h) sĂŁ verifice existenĂža autorizaĂžiei speciale de transport Âşi respectarea condiĂžiilor înscrise în aceasta.
    ART. 28
    (1) DeĂžinĂŁtorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
    (2) Durata semnalului emis de sistemul prevĂŁzut la alin. (1) nu trebuie sĂŁ fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ pragul fonic prevĂŁzut în reglementĂŁrile legale în vigoare.
    (3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanÂşeazĂŁ la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

    CAP. 3
    Permisul de conducere

    ART. 29
    (1) De la data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, pentru a fi înscris la o unitate autorizatĂŁ în vederea pregĂŁtirii teoretice Âşi practice pentru obĂžinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sĂŁ facĂŁ dovada cĂŁ este apt din punct de vedere psihologic.
    (2) înainte de a urma cursurile practice de învĂŁĂžare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sĂŁ facĂŁ dovada pregĂŁtirii teoretice, într-o unitate autorizatĂŁ, în vederea obĂžinerii permisului de conducere.
    (3) PregĂŁtirea practicĂŁ a persoanei prevĂŁzute la alin. (2), în vederea obĂžinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE Âşi subcategoriile A1 Âşi B1, se poate efectua Âşi de cĂŁtre un instructor auto atestat în condiĂžiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizatĂŁ în care solicitantul a efectuat pregĂŁtirea teoreticĂŁ.
    (4) Pot efectua cursurile practice de învĂŁĂžare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice Âşi persoanele care nu au încĂŁ vârsta minimĂŁ prevĂŁzutĂŁ de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.
    ART. 30
    Permisul de conducere se elibereazĂŁ pentru una sau mai multe dintre urmĂŁtoarele categorii Âşi subcategorii de vehicule:
    a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fĂŁrĂŁ ataÂş;
    b) CATEGORIA B:
    1. autovehiculul a cĂŁrui masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 3.500 kg Âşi al cĂŁrui numĂŁr de locuri pe scaune, în afara conducĂŁtorului, nu este mai mare de 8;
    2. ansamblul format dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din categoria B Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 750 kg;
    3. ansamblul de vehicule a cĂŁrui masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din categoria B Âşi o remorcĂŁ, a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte masa proprie a autovehiculului trĂŁgĂŁtor;
    c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din categoria B Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ depĂŁÂşeÂşte 750 kg, iar masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a întregului ansamblu depĂŁÂşeÂşte 3.500 kg;
    d) CATEGORIA C:
    1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cĂŁrui masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 3.500 kg;
    2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 750 kg;
    e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din categoria C Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 750 kg;
    f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducĂŁtorului. Autovehiculului din aceastĂŁ categorie i se poate ataÂşa o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 750 kg;
    g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din categoria D Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sĂŁ fie destinatĂŁ transportului de persoane;
    h) CATEGORIA Tr: tractor, maÂşini Âşi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrĂŁri;
    i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
    j) CATEGORIA Tv: tramvai;
    k) SUBCATEGORIA A1: motocicletĂŁ cu o capacitate care nu depĂŁÂşeÂşte 125 cm^3 Âşi o putere care nu depĂŁÂşeÂşte 11 kW;
    l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roĂži având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, Âşi echipat cu un motor cu ardere internĂŁ cu capacitate cilindricĂŁ mai mare de 45 cm^3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentĂŁ ori cu viteza prin construcĂžie mai mare de 50 km/h;
    m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cĂŁrui masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceastĂŁ categorie i se poate ataÂşa o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 750 kg;
    n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din subcategoria C1 Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 750 kg, cu condiĂžia ca masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a ansamblului sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 12.000 kg, iar masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a remorcii sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ masa proprie a autovehiculului trĂŁgĂŁtor;
    o) SUBCATEGORIA D1:
    1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puĂžin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducĂŁtorului;
    2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din subcategoria D1 Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 750 kg;
    p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trĂŁgĂŁtor din subcategoria D1 Âşi o remorcĂŁ a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este mai mare de 750 kg, cu condiĂžia ca masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a ansamblului sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 12.000 kg, iar masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a remorcii sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ masa proprie a autovehiculului trĂŁgĂŁtor. Remorca nu trebuie sĂŁ fie destinatĂŁ transportului de persoane.
    ART. 31
    Traseele pe care se poate învĂŁĂža conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dupĂŁ caz, se poate susĂžine examenul pentru obĂžinerea permisului de conducere se stabilesc de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ.
    ART. 32
    (1) AutoritĂŁĂžile competente care examineazĂŁ persoanele în vederea obĂžinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere Âşi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituĂžiei prefectului pe raza cĂŁreia candidaĂžii îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža.
    (2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare Âşi ai reprezentanĂželor internaĂžionale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obĂžinerii permisului de conducere în condiĂžiile stabilite prin protocol de cĂŁtre Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor Âşi Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) Examinarea la probele teoretice Âşi practice pentru obĂžinerea permisului de conducere poate fi efectuatĂŁ Âşi în alte localitĂŁĂži decât în municipiul reÂşedinÞã de judeĂž în care candidaĂžii îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža, în baza ordinului prefectului unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale respective.
    ART. 33
    (1) Persoana care solicitĂŁ examinarea în vederea obĂžinerii permisului de conducere trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ aibĂŁ vârsta de cel puĂžin 16 ani împliniĂži, pentru subcategoriile A1 Âşi B1;
    b) sĂŁ aibĂŁ vârsta de cel puĂžin 18 ani împliniĂži, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E Âşi Tr;
    c) sĂŁ aibĂŁ vârsta de cel puĂžin 21 de ani împliniĂži, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb Âşi Tv, precum Âşi pentru subcategoriile D1 Âşi D1E;
    d) sĂŁ fie aptĂŁ din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile Âşi subcategoriile pentru care solicitĂŁ examinarea;
    e) sĂŁ nu fi fost condamnatĂŁ, prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ, pentru o infracĂžiune la regimul circulaĂžiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vĂŁtĂŁmare cauzatoare de moarte, vĂŁtĂŁmare corporalĂŁ gravĂŁ, tâlhĂŁrie sau de furt al unui autovehicul;
    f) sĂŁ facĂŁ dovada cĂŁ îndeplineÂşte condiĂžiile prevĂŁzute de art. 116 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obĂžinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnatĂŁ printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ, pentru una dintre infracĂžiunile prevĂŁzute la lit. e);
    g) sĂŁ fie aptĂŁ din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.
    (2) CondiĂžia prevĂŁzutĂŁ la lit. g) a alin. (1) opereazĂŁ pânĂŁ la data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ.
    ART. 34
    (1) Pentru programarea la examen în vederea obĂžinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele documente:
    a) cererea-tip, semnatĂŁ de solicitant;
    b) fiÂşa de Âşcolarizare în care se consemneazĂŁ Âşi avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicitĂŁ examinarea. FiÂşa medicalĂŁ se pĂŁstreazĂŁ la unitatea autorizatĂŁ care a pregĂŁtit candidatul;
    c) certificatul de cazier judiciar;
    d) copia actului de identitate;
    e) chitanĂžele de platĂŁ a taxelor aferente obĂžinerii permisului de conducere.
    (2) Programarea la primul examen a candidaĂžilor pentru obĂžinerea permisului de conducere se efectueazĂŁ de cĂŁtre unitĂŁĂžile autorizate la care aceÂştia au urmat cursurile de pregĂŁtire teoreticĂŁ Âşi practicĂŁ.
    (3) Titularul unui permis de conducere care solicitĂŁ obĂžinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie sĂŁ depunĂŁ la dosarul de examinare, pe lângĂŁ documentele prevĂŁzute la alin. (1), Âşi o copie a permisului de conducere.
    (4) CetĂŁĂžeanul român cu domiciliul în strĂŁinĂŁtate care solicitĂŁ obĂžinerea permisului de conducere trebuie sĂŁ depunĂŁ la dosarul de examinare, pe lângĂŁ documentele prevĂŁzute la alin. (1), o declaraĂžie autentificatĂŁ la notarul public din care sĂŁ rezulte cĂŁ nu mai posedĂŁ un alt permis de conducere eliberat de o autoritate strĂŁinĂŁ, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum Âşi documente din care sĂŁ rezulte cĂŁ are o locuinÞã deĂžinutĂŁ în proprietate sau închiriatĂŁ în România.
    ART. 35
    (1) Examenul pentru obĂžinerea permisului de conducere constĂŁ în:
    a) proba teoreticĂŁ, de cunoaÂştere a reglementĂŁrii circulaĂžiei rutiere, a noĂžiunilor elementare de mecanicĂŁ Âşi a noĂžiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoreticĂŁ se poate face, în condiĂžiile legii, în limba minoritĂŁĂžii naĂžionale sau într-o limbĂŁ de circulaĂžie internaĂžionalĂŁ, potrivit solicitĂŁrii celui examinat;
    b) proba practicĂŁ de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzĂŁtoare categoriei de permis solicitat, cu excepĂžia categoriei A Âşi subcategoriei A1, pentru care se verificĂŁ numai îndemânarea în conducere în poligoane special amenajate.
    (2) Persoana cu handicap fizic poate susĂžine examenul pentru obĂžinerea permisului de conducere pentru categoriile A Âşi/sau B dacĂŁ autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitĂŁĂžii acesteia.
    (3) Examinarea candidaĂžilor care solicitĂŁ obĂžinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.
    ART. 36
    (1) Rezultatul examinĂŁrii la proba teoreticĂŁ Âşi la proba practicĂŁ se consemneazĂŁ prin calificativul "admis" sau "respins".
    (2) Persoana declaratĂŁ "admis" la proba teoreticĂŁ, dar care nu se prezintĂŁ la proba practicĂŁ de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declaratĂŁ "respins", urmând sĂŁ efectueze un nou curs de pregĂŁtire.
    (3) Persoana declaratĂŁ "respins" se poate programa la un nou examen dupĂŁ cel puĂžin 15 zile de la data la care a fost declaratĂŁ "respins", dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând sĂŁ efectueze un nou curs de pregĂŁtire.
    ART. 37
    Permisul de conducere se elibereazĂŁ de cĂŁtre serviciile publice comunitare regim permise de conducere Âşi înmatriculare a vehiculelor la care candidaĂžii au susĂžinut examinarea, potrivit art. 32.
    ART. 38
    (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sĂŁ conducĂŁ o motocicletĂŁ cu o putere care depĂŁÂşeÂşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depĂŁÂşeÂşte 0,16 kW/kg ori o motocicletĂŁ cu ataÂş cu un raport putere/greutate care depĂŁÂşeÂşte 0,16 kW/kg, numai dacĂŁ are o experienÞã de minimum 2 ani pe o motocicletĂŁ cu specificaĂžii tehnice inferioare sau dacĂŁ persoana are 21 de ani Âşi promoveazĂŁ un test specific de cunoÂştinĂže Âşi comportament.
    (2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sĂŁ conducĂŁ Âşi un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor Âşi una sau douĂŁ remorci.
    (3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sĂŁ conducĂŁ Âşi vehicule din categoria Tr.
    (4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sĂŁ conducĂŁ Âşi vehicule din categoria Tb - troleibuz.
    ART. 39
    (1) Persoana care solicitĂŁ examinarea în vederea obĂžinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sĂŁ fi obĂžinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.
    (2) Persoana care solicitĂŁ examinarea în vederea obĂžinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie sĂŁ fi obĂžinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, dupĂŁ caz.
    ART. 40
    (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie dĂŁ dreptul de a conduce Âşi autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
    (2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil Âşi pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dacĂŁ titularul acestuia posedĂŁ Âşi permis pentru categoria B.
    (3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil Âşi pentru categoria DE, dacĂŁ titularul acestuia posedĂŁ Âşi permis pentru categoria D.
    (4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil Âşi pentru subcategoria D1E, dacĂŁ titularul are vârsta de cel puĂžin 21 de ani.
    (5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil Âşi pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.
    ART. 41
    (1) Autovehiculele destinate învãÞãrii conducerii, cu excepĂžia motocicletelor, vor fi dotate cu dublĂŁ comandĂŁ pentru frânĂŁ Âşi ambreiaj.
    (2) Autovehiculele prevĂŁzute la alin. (1) vor fi echipate cu o casetĂŁ având inscripĂžia "ÂŞcoala", cu dimensiunile Âşi caracteristicile prevĂŁzute în actele normative în vigoare. Fac excepĂžie autobuzele, troleibuzele Âşi tramvaiele, care vor avea inscripĂžia "ÂŞcoala" aplicatĂŁ pe pĂŁrĂžile laterale, în faÞã Âşi în spate.
    ART. 42
    Permisul de conducere eliberat de o autoritate strĂŁinĂŁ se preschimbĂŁ, în condiĂžiile legii, de cĂŁtre serviciul public comunitar regim permise de conducere Âşi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituĂžiei prefectului pe raza cĂŁreia titularul are domiciliul sau, în cazul cetĂŁĂženilor strĂŁini Âşi al cetĂŁĂženilor români cu domiciliul în strĂŁinĂŁtate, reÂşedinĂža.
    ART. 43
    Titularul permisului de conducere trebuie sĂŁ declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritĂŁĂžii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, Âşi sĂŁ solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
    ART. 44
    (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueazĂŁ, în condiĂžiile legii, în baza urmĂŁtoarelor documente:
    a) fiÂşa deĂžinĂŁtorului permisului de conducere;
    b) originalul Âşi copia actului de identitate;
    c) dovada plĂŁĂžii contravalorii permisului de conducere Âşi a taxei de eliberare a acestui document;
    d) permisul de conducere a cĂŁrui preschimbare se solicitĂŁ, în original, dacĂŁ acesta existĂŁ;
    e) fiÂşa medicalĂŁ tip din care sĂŁ rezulte cĂŁ este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacĂŁ solicitarea preschimbĂŁrii s-a fĂŁcut dupĂŁ expirarea valabilitĂŁĂžii administrative a permisului de conducere.
    (2) Pe lângĂŁ documentele prevĂŁzute la alin. (1) solicitantul trebuie sĂŁ prezinte, în cazul schimbĂŁrii numelui, documentul care atestĂŁ acest lucru, în original Âşi copie.
    (3) în situaĂžia cetĂŁĂženilor români care au domiciliul în România Âşi se aflĂŁ temporar în strĂŁinĂŁtate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bazĂŁ de procurĂŁ specialĂŁ, autentificatĂŁ de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacĂŁ a fost datĂŁ în faĂža autoritĂŁĂžilor strĂŁine, sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžiile de supralegalizare prevĂŁzute de lege sau sĂŁ aibĂŁ aplicatĂŁ apostila "conform ConvenĂžiei cu privire la suprimarea cerinĂžei supralegalizĂŁrii actelor oficiale strĂŁine, adoptatĂŁ la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin OrdonanĂža Guvernului nr. 66/1999, aprobatĂŁ prin Legea nr. 52/2000, cu modificĂŁrile ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevĂŁzute la alin. (1), în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) fiÂşa deĂžinĂŁtorului permisului de conducere trebuie sĂŁ fie semnatĂŁ de titularul permisului de conducere în faĂža unui funcĂžionar diplomatic;
    b) actul care atestĂŁ starea de sĂŁnĂŁtate, precum Âşi douĂŁ fotografii de datĂŁ recentĂŁ ale titularului, din care una aplicatĂŁ pe procura specialĂŁ eliberatĂŁ mandatarului, iar a doua pe fiÂşa deĂžinĂŁtorului permisului de conducere, trebuie sĂŁ fie vizate de misiunea diplomaticĂŁ;
    c) declaraĂžia pe proprie rĂŁspundere a titularului, datĂŁ în faĂža funcĂžionarului diplomatic, din care sĂŁ rezulte cĂŁ nu mai deĂžine un alt permis de conducere naĂžional cu excepĂžia celui depus pentru preschimbare.
    ART. 45
    Permisul de conducere al conducĂŁtorului auto decedat se predĂŁ de cĂŁtre persoana care îl deĂžine, în termen de 30 de zile, autoritĂŁĂžii emitente.

    CAP. 4
    Semnalizarea rutierĂŁ

    ART. 46
    (1) SemnificaĂžia, precum Âşi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutierĂŁ, forma, simbolul, culoarea Âşi condiĂžiile de execuĂžie, amplasarea, instalarea Âşi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.
    (2) Semnalizarea rutierĂŁ în tunele sau pe viaducte se asigurĂŁ, se realizeazĂŁ Âşi se întreĂžine de cĂŁtre administratorul acestora.

    SECÞIUNEA 1
    Semnalele luminoase

    & 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei vehiculelor
    ART. 47
    (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
    (2) DupĂŁ numĂŁrul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
    a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentĂŁ de avertizare;
    b) cu douĂŁ corpuri de iluminat, pentru pietoni Âşi bicicliÂşti;
    c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
    d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
    (3) Semafoarele se monteazĂŁ în axul vertical al stâlpului sau pe consolĂŁ, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urmĂŁtoarea:
    a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roÂşu, galben, verde;
    b) la semaforul cu douĂŁ culori ordinea semnalelor este: roÂşu, verde;
    c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontalĂŁ la partea superioarĂŁ Âşi unul la partea inferioarĂŁ, toate cu lumina albĂŁ.
    ART. 48
    (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei în intersecĂžii se instaleazĂŁ obligatoriu înainte de intersecĂžie, astfel încât sĂŁ fie vizibile de la o distanÞã de cel puĂžin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltĂŁ parte a intersecĂžiei.
    (2) SemnificaĂžia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei vehiculelor este valabilĂŁ pe întreaga lĂŁĂžime a pĂŁrĂžii carosabile deschise circulaĂžiei conducĂŁtorilor cĂŁrora li se adreseazĂŁ. Pe drumurile cu douĂŁ sau mai multe benzi pe sens, pentru direcĂžii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaĂžia semnalelor luminoase se limiteazĂŁ la banda sau benzile astfel semnalizate.
    ART. 49
    Pe lĂŁmpile de culoare roÂşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sĂŁgeĂži de culoare neagrĂŁ care indicĂŁ direcĂžiile de deplasare corespunzĂŁtoare acestora. în acest caz interdicĂžia sau permisiunea de trecere impusĂŁ de semnalul luminos este limitatĂŁ la direcĂžia sau direcĂžiile indicate prin aceste sĂŁgeĂži. AceeaÂşi semnificaĂžie o au Âşi sĂŁgeĂžile aplicate pe panourile adiĂžionale ce însoĂžesc, la partea inferioarĂŁ, semafoarele. SĂŁgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.
    ART. 50
    (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de casetĂŁ cu patru corpuri de iluminat de culoare albĂŁ, dintre care trei sunt poziĂžionate orizontal Âşi unul sub cel din mijloc, însoĂžite de panouri cu semne adiĂžionale.
    (2) Semnalul de liberĂŁ trecere pentru tramvaie este dat de combinaĂžia luminoasĂŁ a lĂŁmpii inferioare cu una dintre cele trei lĂŁmpi situate la partea superioarĂŁ pentru indicarea direcĂžiei.
    (3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentĂŁ a celor trei lumini din partea superioarĂŁ a casetei.
    ART. 51
    (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
    (2) Când semaforul este însoĂžit de una sau mai multe lĂŁmpi care emit lumina intermitentĂŁ de culoare verde sub forma uneia sau unor sĂŁgeĂži pe fond negru cĂŁtre dreapta, acestea permit trecerea numai în direcĂžia indicatĂŁ, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcĂžiune al semaforului.
    ART. 52
    (1) Semnalul de culoare roÂşie interzice trecerea.
    (2) La semnalul de culoare roÂşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, dupĂŁ caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. DacĂŁ semaforul este instalat deasupra ori de cealaltĂŁ parte a intersecĂžiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea pĂŁrĂžii carosabile a drumului ce urmeazĂŁ a fi intersectat.
    (3) Atunci când semnalul de culoare roÂşie funcĂžioneazĂŁ concomitent cu cel de culoare galbenĂŁ, acesta anunÞã apariĂžia semnalului de culoare verde.
    ART. 53
    (1) Când semnalul de culoare galbenĂŁ apare dupĂŁ semnalul de culoare verde, conducĂŁtorul vehiculului care se apropie de intersecĂžie nu trebuie sĂŁ treacĂŁ de locurile prevĂŁzute la art. 52 alin. (2), cu excepĂžia situaĂžiei în care, la apariĂžia semnalului, se aflĂŁ atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiĂžii de siguranÞã.
    (2) Semnalul de culoare galbenĂŁ intermitent permite trecerea, conducĂŁtorul de vehicul fiind obligat sĂŁ circule cu vitezĂŁ redusĂŁ, sĂŁ respecte semnificaĂžia semnalizĂŁrii rutiere Âşi a regulilor de circulaĂžie aplicabile în acel loc.
    ART. 54
    în intersecĂžii dirijarea circulaĂžiei tramvaielor se poate realiza Âşi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albĂŁ, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei celorlalte vehicule.
    ART. 55
    Semnalul luminos destinat numai dirijĂŁrii circulaĂžiei bicicletelor are în câmpul sĂŁu imaginea unei biciclete de culoare roÂşie, respectiv verde pe fond negru. AceeaÂşi destinaĂžie o are Âşi semnalul luminos al unui semafor însoĂžit de un panou adiĂžional pe care figureazĂŁ o bicicletĂŁ.
    ART. 56
    (1) Când deasupra benzilor de circulaĂžie sunt instalate dispozitive care emit semnale roÂşii Âşi verzi, acestea sunt destinate semnalizĂŁrii benzilor cu circulaĂžie reversibilĂŁ. Semnalul roÂşu, având forma a douĂŁ bare încruciÂşate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra cĂŁreia se gĂŁseÂşte, iar semnalul verde, de forma unei sĂŁgeĂži cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor Âşi circulaĂžia pe acea bandĂŁ.
    (2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sĂŁgeĂži de culoare galbenĂŁ ori albĂŁ cu vârful orientat cĂŁtre dreapta sau stânga jos anunÞã schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaĂžie reversibilĂŁ, ori faptul cĂŁ banda deasupra cĂŁreia se aflĂŁ este pe punctul de a fi închisĂŁ circulaĂžiei conducĂŁtorilor cĂŁrora li se adreseazĂŁ, aceÂştia fiind obligaĂži sĂŁ se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sĂŁgeĂži.
    ART. 57
    ConducĂŁtorul vehiculului care intrĂŁ într-o intersecĂžie la culoarea verde a semaforului este obligat sĂŁ respecte Âşi semnificaĂžia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

    & 2. Semnalele luminoase pentru pietoni
    ART. 58
    (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde Âşi roÂşie. Acestea funcĂžioneazĂŁ corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaĂžiei vehiculelor.
    (2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sĂŁu imaginea unui pieton în mers, iar cel roÂşu, imaginea unui pieton oprit.
    (3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoĂžite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de cĂŁtre nevĂŁzĂŁtori.
    (4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliĂžiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manualĂŁ a cererii de verde, care se poate face direct de cĂŁtre pietoni.
    ART. 59
    (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
    (2) Când semnalul de culoare verde începe sĂŁ funcĂžioneze intermitent înseamnĂŁ cĂŁ timpul afectat traversĂŁrii drumului este în curs de epuizare Âşi urmeazĂŁ semnalul roÂşu. în acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie sĂŁ grĂŁbeascĂŁ trecerea, iar dacĂŁ drumul este prevĂŁzut cu un refugiu sau spaĂžiu interzis circulaĂžiei vehiculelor, sĂŁ aÂştepte pe acesta apariĂžia semnalului de culoare verde.
    ART. 60
    Semnalul de culoare verde intermitent Âşi semnalul de culoare roÂşie interzic pietonilor sĂŁ se angajeze în traversare pe partea carosabilĂŁ.

    & 3. Alte semnale luminoase
    ART. 61
    în cazul semaforizĂŁrii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum Âşi dispozitive luminoase care sĂŁ arate participanĂžilor la trafic timpii stabiliĂži prin programul de semaforizare, iar pentru conducĂŁtorii de autovehicule, Âşi viteza de deplasare.
    ART. 62
    Semaforul de avertizare se instaleazĂŁ la ieÂşirea din intersecĂžie Âşi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbenĂŁ intermitentĂŁ. Acesta poate avea în câmpul sĂŁu imaginea unui pieton în miÂşcare, de culoare galbenĂŁ pe fond negru.
    ART. 63
    Pentru semnalizarea Âşi dirijarea circulaĂžiei pe sectoarele de drumuri unde se executĂŁ lucrĂŁri pe partea carosabilĂŁ, cu excepĂžia autostrĂŁzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaĂžia presemnalizĂŁrii acestora.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Indicatoarele

    ART. 64
    Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
    a) de avertizare;
    b) de reglementare, care pot fi:
    1. de prioritate;
    2. de interzicere sau restricĂžie;
    3. de obligare;
    c) de orientare Âşi informare, care pot fi:
    1. de orientare;
    2. de informare;
    3. de informare turisticĂŁ;
    4. panouri adiĂžionale;
    5. indicatoare kilometrice Âşi hectometrice;
    d) mijloace de semnalizare a lucrĂŁrilor, care cuprind:
    1. indicatoare rutiere temporare;
    2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrĂŁrilor.
    ART. 65
    (1) Indicatoarele se instaleazĂŁ, de regulĂŁ, pe partea dreaptĂŁ a sensului de mers. în cazul în care condiĂžiile locale împiedicĂŁ observarea din timp a indicatoarelor de cĂŁtre conducĂŁtorii cĂŁrora li se adreseazĂŁ, ele se pot instala ori repeta pe partea stângĂŁ, în zona medianĂŁ a drumului, pe un refugiu ori spaĂžiu interzis circulaĂžiei vehiculelor, deasupra pĂŁrĂžii carosabile sau de cealaltĂŁ parte a intersecĂžiei, în loc vizibil pentru toĂži participanĂžii la trafic.
    (2) Indicatoarele pot fi însoĂžite de panouri cu semne adiĂžionale conĂžinând inscripĂžii sau simboluri care le precizeazĂŁ, completeazĂŁ ori limiteazĂŁ semnificaĂžia.
    (3) Semnele adiĂžionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacĂŁ înĂželegerea semnificaĂžiei acestora nu este afectatĂŁ.
    (4) Pentru a fi vizibile Âşi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie sĂŁ fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
    (5) în locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea Âşi a evidenĂžia semnificaĂžia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizantĂŁ cu reflexie ridicatĂŁ. Aceste indicatoare pot fi însoĂžite, dupĂŁ caz, de dispozitive luminoase.
    ART. 66
    (1) SemnificaĂžia unui indicator este valabilĂŁ pe întreaga lĂŁĂžime a pĂŁrĂžii carosabile deschise circulaĂžiei conducĂŁtorilor cĂŁrora li se adreseazĂŁ.
    (2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaĂžia lui este valabilĂŁ numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
    (3) SemnificaĂžia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. în cazul indicatoarelor care avertizeazĂŁ sectoare periculoase, zona de acĂžiune a indicatoarelor este reglementatĂŁ prin plĂŁcuĂže adiĂžionale.
    (4) Indicatoarele de avertizare se instaleazĂŁ înaintea locului periculos, la o distanÞã de maximum 50 m în localitĂŁĂži, între 100 m Âşi 250 m în afara localitĂŁĂžilor, respectiv între 500 m Âşi 1.000 m pe autostrĂŁzi Âşi drumuri expres. Când condiĂžiile din teren impun amplasarea la o distanÞã mai mare, sub indicator se instaleazĂŁ un panou adiĂžional "DistanĂža între indicator Âşi începutul locului periculos".
    (5) Pe autostrĂŁzi Âşi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu sĂŁ se instaleze un panou adiĂžional "DistanĂža între indicator Âşi începutul locului periculos". în situaĂžia în care lungimea sectorului periculos depĂŁÂşeÂşte 1.000 m, sub indicator se monteazĂŁ panoul adiĂžional "Lungimea sectorului periculos la care se referĂŁ indicatorul".
    (6) SemnificaĂžia indicatoarelor de interzicere sau de restricĂžie începe din dreptul acestora. în lipsa unei semnalizĂŁri care sĂŁ precizeze lungimea sectorului pe care se aplicĂŁ reglementarea ori a unor indicatoare care sĂŁ anunĂže sfârÂşitul interdicĂžiei sau al restricĂžiei, semnificaĂžia acestor indicatoare înceteazĂŁ în intersecĂžia cea mai apropiatĂŁ. Când indicatoarele de interzicere sau restricĂžie sunt instalate împreunĂŁ cu indicatorul ce anunÞã intrarea într-o localitate, semnificaĂžia lor este valabilĂŁ pe drumul respectiv pânĂŁ la întâlnirea indicatorului "IeÂşire din localitate", cu excepĂžia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
    ART. 67
    Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricĂžie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleaÂşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea cĂŁ fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea feratĂŁ

    ART. 68
    Apropierea de o trecere la nivel cu calea feratĂŁ se semnalizeazĂŁ cu indicatoare de avertizare corespunzĂŁtoare Âşi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea feratĂŁ.
    ART. 69
    (1) Trecerea la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ fĂŁrĂŁ bariere sau semibariere se semnalizeazĂŁ, dupĂŁ caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea feratĂŁ simplĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere" sau "Trecere la nivel cu calea feratĂŁ dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere", însoĂžite de indicatorul "Oprire".
    (2) La trecerea la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ prevĂŁzutĂŁ cu instalaĂžii de semnalizare automatĂŁ fĂŁrĂŁ bariere, interzicerea circulaĂžiei rutiere se realizeazĂŁ, optic, prin funcĂžionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roÂşii Âşi stingerea semnalizĂŁrii de control reprezentate de lumina intermitentĂŁ albĂŁ Âşi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
    ART. 70
    (1) Trecerile la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevĂŁzute cu semibariere.
    (2) Trecerile la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ pot fi asigurate Âşi cu bariere care sunt acĂžionate manual.
    (3) Barierele Âşi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roÂşie Âşi albĂŁ Âşi pot fi prevĂŁzute, la mijloc, cu un disc roÂşu. Benzile trebuie sĂŁ fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele Âşi semibarierele trebuie sĂŁ fie iluminate ori prevĂŁzute cu dispozitive cu luminĂŁ roÂşie.
    (4) La trecerea la nivel cu calea feratĂŁ prevĂŁzutĂŁ cu instalaĂžii de semnalizare automatĂŁ cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulaĂžiei rutiere se realizeazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 69 alin. (2), precum Âşi prin coborârea în poziĂžie orizontalĂŁ a semibarierelor.
    ART. 71
    (1) Semnalizarea de interzicere a circulaĂžiei rutiere se considerĂŁ realizatĂŁ chiar Âşi numai în una din urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) prin aprinderea unei singure unitĂŁĂži luminoase a dispozitivului cu luminĂŁ intermitent-alternativĂŁ roÂşie;
    b) prin funcĂžionarea sistemului sonor;
    c) prin poziĂžia orizontalĂŁ a unei singure semibariere.
    (2) CirculaĂžia rutierĂŁ se considerĂŁ de asemenea interzisĂŁ Âşi în situaĂžia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.
    ART. 72
    în zona trecerilor la nivel cu calea feratĂŁ, funcĂžionarea instalaĂžiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fĂŁrĂŁ bariere, a instalaĂžiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum Âşi instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ/dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere", "Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ/dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere, prevĂŁzutĂŁ cu instalaĂžie de semnalizare luminoasĂŁ automatĂŁ", sunt asigurate de administratorul de cale feratĂŁ, iar setul de semnalizare a apropierii de calea feratĂŁ este asigurat de cĂŁtre administratorul drumului.
    ART. 73
    (1) La trecerea la nivel cu o cale feratĂŁ industrialĂŁ se instaleazĂŁ indicatorul "Alte pericole", însoĂžit de un panou adiĂžional ce conĂžine imaginea unei locomotive.
    (2) Atunci când pe calea feratĂŁ industrialĂŁ se deplaseazĂŁ un vehicul feroviar, circulaĂžia trebuie dirijatĂŁ de un agent de cale feratĂŁ.
    ART. 74
    PorĂžile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale feratĂŁ electrificatĂŁ, destinate sĂŁ interzicĂŁ accesul vehiculelor a cĂŁror încĂŁrcĂŁturĂŁ depĂŁÂşeÂşte în înĂŁlĂžime limita de siguranÞã admisĂŁ, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbenĂŁ Âşi neagrĂŁ. Pe stâlpii de susĂžinere ai porĂžilor de gabarit se instaleazĂŁ indicatoare rutiere prin care se precizeazĂŁ înĂŁlĂžimea maximĂŁ de trecere admisĂŁ.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Marcajele

    ART. 75
    (1) Marcajele servesc la organizarea circulaĂžiei, avertizarea sau îndrumarea participanĂžilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreunĂŁ cu alte mijloace de semnalizare rutierĂŁ pe care le completeazĂŁ sau le precizeazĂŁ semnificaĂžia.
    (2) Marcajele se aplicĂŁ pe suprafaĂža pĂŁrĂžii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrĂŁri de artĂŁ, pe accesorii ale drumurilor, precum Âşi pe alte elemente Âşi construcĂžii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sĂŁ fie reflectorizante sau însoĂžite de dispozitive reflectorizante care trebuie sĂŁ-Âşi pĂŁstreze proprietĂŁĂžile de reflexie Âşi pe timp de ploaie sau ceaÞã.
    (3) Marcajele nu trebuie sĂŁ incomodeze în nici un fel desfĂŁÂşurarea circulaĂžiei, iar suprafaĂža acestora nu trebuie sĂŁ fie lunecoasĂŁ. Marcajele pe partea carosabilĂŁ se executĂŁ cu microbile de sticlĂŁ Âşi pot fi însoĂžite de butoni cu elemente retroreflectorizante.
    ART. 76
    Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
    a) longitudinale, care pot fi:
    1. de separare a sensurilor de circulaĂžie;
    2. de separare a benzilor pe acelaÂşi sens;
    b) de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile;
    c) transversale, care pot fi:
    1. de oprire;
    2. de cedare a trecerii;
    3. de traversare pentru pietoni;
    4. de traversare pentru bicicliÂşti;
    d) diverse, care pot fi:
    1. de ghidare;
    2. pentru spaĂžii interzise;
    3. pentru interzicerea staĂžionĂŁrii;
    4. pentru staĂžii de autobuze, troleibuze, taximetre;
    5. pentru locuri de parcare;
    6. sĂŁgeĂži sau inscripĂžii;
    e) laterale aplicate pe:
    1. lucrĂŁri de artĂŁ (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
    2. parapete;
    3. stâlpi Âşi copaci situaĂži pe platforma drumului;
    4. borduri.
    ART. 77
    (1) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupĂŁ caz, atât pentru separarea sensurilor Âşi benzilor de circulaĂžie, cât Âşi pentru delimitarea pĂŁrĂžii carosabile.
    (2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuĂŁ simplĂŁ sau dublĂŁ interzice încĂŁlcarea acestuia.
    (3) Marcajul format dintr-o linie continuĂŁ aplicatĂŁ pe bordura trotuarului sau la marginea pĂŁrĂžii carosabile interzice staĂžionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoĂžeÂşte un indicator de interzicere a staĂžionĂŁrii, aceasta precizeazĂŁ lungimea sectorului de drum pe care este valabilĂŁ interzicerea.
    (4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteazĂŁ banda pe care este aplicat Âşi un marcaj simbolizând o anumitĂŁ categorie sau anumite categorii de vehicule semnificĂŁ faptul cĂŁ banda este rezervatĂŁ circulaĂžiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
    ART. 78
    Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuĂŁ simplĂŁ sau dublĂŁ permite trecerea peste acesta, dacĂŁ manevra sau reglementĂŁrile instituite impun acest lucru.
    ART. 79
    (1) Marcajul cu linie discontinuĂŁ poate fi simplu sau dublu Âşi se foloseÂşte în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) marcajul cu linie discontinuĂŁ simplĂŁ:
    1. pentru separarea sensurilor de circulaĂžie, pe drumurile cu douĂŁ benzi Âşi circulaĂžie în ambele sensuri;
    2. pentru separarea benzilor de circulaĂžie pe acelaÂşi sens, pe drumurile cu cel puĂžin douĂŁ benzi pe sens;
    3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuĂŁ la una continuĂŁ. în localitĂŁĂži acest marcaj nu este obligatoriu;
    4. pentru a separa, pe autostrĂŁzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaĂžie;
    5. pentru marcaje de ghidare în intersecĂžii;
    b) marcajul cu linie discontinuĂŁ dublĂŁ, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoĂžit de dispozitive luminoase speciale prevĂŁzute la art. 56.
    (2) Linia continuĂŁ se foloseÂşte în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) linia continuĂŁ simplĂŁ, pentru separarea sensurilor de circulaĂžie, a benzilor de acelaÂşi sens la apropierea de intersecĂžii Âşi în zone periculoase;
    b) linia continuĂŁ dublĂŁ, pentru separarea sensurilor de circulaĂžie cu minimum douĂŁ benzi pe fiecare sens, precum Âşi la drumuri cu o bandĂŁ pe sens sau în alte situaĂžii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliĂžiei rutiere.
    (3) în cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuĂŁ Âşi una discontinuĂŁ alĂŁturate, conducĂŁtorul de vehicul trebuie sĂŁ respecte semnificaĂžia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
    (4) Pe drumurile cu circulaĂžie în ambele sensuri prevĂŁzute cu o singurĂŁ bandĂŁ pe sens, pe distanĂža cuprinsĂŁ între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor douĂŁ sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executĂŁ cu linie continuĂŁ.
    ART. 80
    (1) Marcajele de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executĂŁ la limita din dreapta a pĂŁrĂžii carosabile în sensul de mers, cu excepĂžia autostrĂŁzilor Âşi a drumurilor expres, unde marcajul se aplicĂŁ Âşi pe partea stângĂŁ, lângĂŁ mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaĂžie. Aceste marcaje pot fi cu linie continuĂŁ sau discontinuĂŁ simplĂŁ.
    (2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sĂŁ o urmeze în traversarea unei intersecĂžii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaĂžie nu sunt coliniare.
    (3) Marcajele pentru interzicerea staĂžionĂŁrii se pot realiza:
    a) prin linie continuĂŁ galbenĂŁ aplicatĂŁ pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
    b) printr-o linie în zig-zag la marginea pĂŁrĂžii carosabile.
    (4) Marcajele prin sĂŁgeĂži sunt folosite pentru:
    a) selectarea pe benzi;
    b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentarĂŁ pentru vehicule lente, banda care se suprimĂŁ prin îngustarea pĂŁrĂžii carosabile);
    c) repliere, numai în afara localitĂŁĂžilor pe drumuri cu o bandĂŁ pe sens Âşi dublu sens de circulaĂžie.
    ART. 81
    (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continuĂŁ, aplicatĂŁ pe lĂŁĂžimea uneia sau mai multor benzi, indicĂŁ linia înaintea cĂŁreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusĂŁ printr-un semnal luminos, printr-o comandĂŁ a agentului care dirijeazĂŁ circulaĂžia, de prezenĂža unei treceri la nivel cu o cale feratĂŁ, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. înaintea marcajului ce însoĂžeÂşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilĂŁ inscripĂžia "Stop".
    (2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuĂŁ, aplicatĂŁ pe lĂŁĂžimea uneia sau mai multor benzi, indicĂŁ linia care nu trebuie depĂŁÂşitĂŁ atunci când se impune cedarea trecerii. înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilĂŁ un marcaj sub formĂŁ de triunghi având o laturĂŁ paralelĂŁ cu linia discontinuĂŁ, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
    (3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indicĂŁ locul pe unde pietonii trebuie sĂŁ traverseze drumul. Aceste linii au lĂŁĂžimea mai mare decât a oricĂŁror alte marcaje.
    (4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faÞã de axul drumului, indicĂŁ locul destinat traversĂŁrii pĂŁrĂžii carosabile de cĂŁtre bicicliÂşti.
    ART. 82
    (1) în scopul sporirii impactului vizual asupra participanĂžilor la trafic, pe partea carosabilĂŁ se pot executa marcaje sub formĂŁ de inscripĂžii, simboluri Âşi figuri.
    (2) Pe autostrĂŁzi, pe drumurile expres Âşi pe drumuri naĂžionale deschise traficului internaĂžional (E), la extremitĂŁĂžile pĂŁrĂžii carosabile se aplicĂŁ marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducĂŁtorilor de autovehicule la ieÂşirea de pe partea carosabilĂŁ.
    ART. 83
    (1) Marcajele, cum sunt: sĂŁgeĂžile, inscripĂžiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificaĂžia indicatoarelor sau pentru a da participanĂžilor la trafic indicaĂžii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
    (2) Marcajul sub forma unei sau unor sĂŁgeĂži, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obligĂŁ la urmarea direcĂžiei sau direcĂžiilor astfel indicate. SĂŁgeata de repliere care este oblicĂŁ faÞã de axul drumului, aplicatĂŁ pe o bandĂŁ sau intercalatĂŁ într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeazĂŁ obligaĂžia ca vehiculul care nu se aflĂŁ pe banda indicatĂŁ de sĂŁgeatĂŁ sĂŁ fie condus pe acea bandĂŁ.
    (3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnificĂŁ interzicerea staĂžionĂŁrii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completatĂŁ cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folositĂŁ pentru semnalizarea staĂžiilor de autobuze Âşi troleibuze, respectiv de taximetre.
    (4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteazĂŁ spaĂžiul interzis circulaĂžiei.
    (5) Marcajele se pot aplica Âşi pe ziduri de sprijin, parapete de protecĂžie sau alte amenajĂŁri rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducĂŁtorilor de vehicule.
    (6) Marcajele sunt de regulĂŁ de culoare albĂŁ, cu excepĂžia celor ce se aplicĂŁ pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare albĂŁ, neagrĂŁ sau galbenĂŁ Âşi neagrĂŁ, precum Âşi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaĂžiei în zona lucrĂŁrilor, care sunt de culoare galbenĂŁ. în zonele periculoase sau unde staĂžionarea vehiculelor este limitatĂŁ în timp, marcajele pot fi Âşi de alte culori.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului Âşi a lucrĂŁrilor

    ART. 84
    (1) în afara localitĂŁĂžilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeazĂŁ cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare albĂŁ, omologaĂži, instalaĂži la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari Âşi pe parapete se aplicĂŁ dispozitive reflectorizante de culoare roÂşie Âşi albĂŁ sau galbenĂŁ. Dispozitivele reflectorizante de culoare roÂşie trebuie sĂŁ fie vizibile numai pe partea dreaptĂŁ a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confecĂžionaĂži stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie sĂŁ fie dure.
    (2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta Âşi pe parapetele de protecĂžie, pereĂžii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajĂŁri rutiere ori instalaĂžii laterale drumului.
    ART. 85
    (1) Semnalizarea lucrĂŁrilor executate pe drumurile publice este obligatorie Âşi se realizeazĂŁ în scopul asigurĂŁrii desfĂŁÂşurĂŁrii în condiĂžii corespunzĂŁtoare a circulaĂžiei pe sectorul de drum rĂŁmas neafectat sau, dupĂŁ caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare Âşi are semnificaĂžia interzicerii circulaĂžiei în zona afectatĂŁ de lucrĂŁri.
    (2) Sectoarele de drum afectate de lucrĂŁri trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare Âşi mijloace auxiliare de semnalizare rutierĂŁ, precum semafoare, balize direcĂžionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile Âşi cĂŁrucioare portsemnalizare, prevĂŁzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecĂžionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoĂžite de lĂŁmpi cu luminĂŁ galbenĂŁ intermitentĂŁ.
    (3) Pentru organizarea circulaĂžiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleazĂŁ indicatoare Âşi balize reflectorizante sau, dupĂŁ caz, amenajĂŁri rutiere tip "limitatoare de vitezĂŁ" Âşi se aplicĂŁ marcaje, corespunzĂŁtor situaĂžiei create. DacĂŁ este cazul, dirijarea circulaĂžiei se realizeazĂŁ prin semnale luminoase ori semnale ale lucrĂŁtorului de drumuri desemnat Âşi special instruit.
    ART. 86
    (1) Semnalizarea instituitĂŁ pe sectoarele de drum pe care se executĂŁ lucrĂŁri trebuie întreĂžinutĂŁ Âşi modificatĂŁ corespunzĂŁtor evoluĂžiei acestora. La terminarea lucrĂŁrilor executantul trebuie sĂŁ asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, Âşi refacerea semnalizĂŁrii iniĂžiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiĂžii de circulaĂžie.
    (2) Persoanele care executĂŁ lucrĂŁri de orice naturĂŁ pe partea carosabilĂŁ a drumului public sunt obligate sĂŁ poarte echipament de protecĂžie-avertizare fluorescent Âşi reflectorizant, de culoare galbenĂŁ sau portocalie, pentru a fi observate cu uÂşurinÞã de participanĂžii la trafic.
    ART. 87
    Nicio lucrare care afecteazĂŁ drumul public nu poate fi începutĂŁ sau, dupĂŁ caz, continuatĂŁ dacĂŁ executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului Âşi acordul poliĂžiei, dacĂŁ nu a realizat semnalizarea temporarĂŁ corespunzĂŁtoare, iar termenul aprobat a fost depĂŁÂşit ori lucrarea se executĂŁ în alte condiĂžii decât cele stabilite în autorizaĂžie sau acord.

    SECÞIUNEA a 6-a
    Semnalele poliĂžiÂştilor Âşi ale altor persoane care dirijeazĂŁ circulaĂžia

    ART. 88
    (1) Semnalele poliĂžistului care dirijeazĂŁ circulaĂžia au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) braĂžul ridicat vertical semnificĂŁ "atenĂžie, oprire" pentru toĂži participanĂžii la trafic care se apropie, cu excepĂžia conducĂŁtorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiĂžii de siguranÞã. DacĂŁ semnalul este dat într-o intersecĂžie, aceasta nu impune oprirea conducĂŁtorilor de vehicule care se aflĂŁ deja angajaĂži în traversare;
    b) braĂžul sau braĂžele întinse orizontal semnificĂŁ "oprire" pentru toĂži participanĂžii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulĂŁ din direcĂžia sau direcĂžiile intersectate de braĂžul sau braĂžele întinse. DupĂŁ ce a dat acest semnal, poliĂžistul poate coborî braĂžul sau braĂžele, poziĂžia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanĂžii la trafic care vin din faÞã ori din spate;
    c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu luminĂŁ roÂşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnificĂŁ "oprire" pentru participanĂžii la trafic spre care este îndreptat;
    d) balansarea pe verticalĂŁ a braĂžului, având palma orientatĂŁ cĂŁtre sol, semnificĂŁ reducerea vitezei;
    e) rotirea vioaie a braĂžului semnificĂŁ mĂŁrirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grĂŁbirea traversĂŁrii drumului de cĂŁtre pietoni.
    (2) PoliĂžistul care dirijeazĂŁ circulaĂžia poate efectua semnal cu braĂžul ca vehiculul sĂŁ avanseze, sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ, sĂŁ treacĂŁ prin faĂža ori prin spatele sĂŁu, sĂŁ îl ocoleascĂŁ prin partea sa stângĂŁ sau dreaptĂŁ, iar pietonii sĂŁ traverseze drumul ori sĂŁ se opreascĂŁ.
    (3) La efectuarea comenzilor prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2), poliĂžistul poate folosi Âşi fluierul.
    ART. 89
    (1) Oprirea participanĂžilor la trafic este obligatorie Âşi la semnalele date de:
    a) poliĂžiÂştii de frontierĂŁ;
    b) îndrumĂŁtorii de circulaĂžie ai Ministerului ApĂŁrĂŁrii;
    c) agenĂžii de cale feratĂŁ, la trecerile la nivel;
    d) personalul autorizat din zona lucrĂŁrilor pe drumurile publice;
    e) membrii patrulelor Âşcolare de circulaĂžie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitĂŁĂžilor de învãÞãmânt;
    f) nevĂŁzĂŁtori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceÂştia traverseazĂŁ strada.
    (2) Persoanele prevĂŁzute la alin. (1) lit. a) - d) pot efectua Âşi urmĂŁtoarele semnale:
    a) balansarea braĂžului în plan vertical, cu palma mâinii orientatĂŁ cĂŁtre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnificĂŁ reducerea vitezei;
    b) rotirea vioaie a braĂžului, care semnificĂŁ mĂŁrirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grĂŁbirea traversĂŁrii drumului de cĂŁtre pietoni.
    ART. 90
    Persoanele prevĂŁzute la art. 88 alin. (1) Âşi la art. 89 alin. (1) lit. a) - e) care dirijeazĂŁ circulaĂžia trebuie sĂŁ fie echipate Âşi plasate astfel încât sĂŁ poatĂŁ fi observate Âşi recunoscute cu uÂşurinÞã de cĂŁtre participanĂžii la trafic.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Semnalele utilizate de conducĂŁtorii autovehiculelor cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ Âşi obligaĂžiile celorlalĂži participanĂži la trafic

    ART. 91
    (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase Âşi sonore, se folosesc de cĂŁtre conducĂŁtorii autovehiculelor prevĂŁzute la art. 32 alin. (2) lit. a) Âşi b) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, numai dacĂŁ intervenĂžia sau misiunea impune urgenÞã.
    (2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasĂŁ pot fi folosite Âşi fĂŁrĂŁ a fi însoĂžite de cele sonore, în funcĂžie de natura misiunii ori de condiĂžiile de trafic, situaĂžie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaĂžie prioritarĂŁ.
    (3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonorĂŁ separat de cele luminoase.
    ART. 92
    (1) PoliĂžistul rutier aflat într-un autovehicul al poliĂžiei poate utiliza Âşi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziĂžie sau o indicaĂžie participanĂžilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
    (2) PoliĂžistul rutier aflat într-un autovehicul al poliĂžiei poate executa semnale cu braĂžul, cu sau fĂŁrĂŁ baston reflectorizant, scos pe partea lateralĂŁ dreaptĂŁ a vehiculului. Acest semnal semnificĂŁ oprire pentru conducĂŁtorii vehiculelor care circulĂŁ în spatele autovehiculului poliĂžiei. AcelaÂşi semnal efectuat pe partea stângĂŁ a autovehiculului semnificĂŁ oprire pentru conducĂŁtorii vehiculelor care circulĂŁ pe banda din partea stângĂŁ în acelaÂşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliĂžiei.
    ART. 93
    ConducĂŁtorii de autovehicule care se apropie de o coloanĂŁ oficialĂŁ o pot depĂŁÂşi dacĂŁ li se semnalizeazĂŁ aceastĂŁ manevrĂŁ de cĂŁtre poliĂžistul rutier. Se interzice altor participanĂži la trafic intercalarea sau ataÂşarea la o astfel de coloanĂŁ oficialĂŁ.
    ART. 94
    (1) Coloanele oficiale se însoĂžesc de echipaje ale poliĂžiei rutiere, în condiĂžiile stabilite prin instrucĂžiuni emise de ministrul administraĂžiei Âşi internelor.
    (2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoĂžesc de autovehicule de control al circulaĂžiei aparĂžinând Ministerului ApĂŁrĂŁrii, care au în funcĂžiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum Âşi cele luminoase de culoare albastrĂŁ.
    ART. 95
    Vehiculele care, prin construcĂžie sau datoritĂŁ încĂŁrcĂŁturii transportate, depĂŁÂşesc masa Âşi/sau gabaritul prevĂŁzute de normele legale, precum Âşi transporturile speciale pot fi însoĂžite de echipaje ale poliĂžiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al PoliĂžiei Române.

    CAP. 5
    Reguli de circulaĂžie

    SECÞIUNEA 1
    Reguli generale

    ART. 96
    (1) ParticipanĂžii la trafic sunt obligaĂži sĂŁ anunĂže administratorul drumului public ori cea mai apropiatĂŁ unitate de poliĂžie atunci când au cunoÂştinÞã despre existenĂža pe drum a unui obstacol sau a oricĂŁrei alte situaĂžii periculoase pentru fluenĂža Âşi siguranĂža circulaĂžiei.
    (2) Se interzice oricĂŁrei persoane sĂŁ arunce, sĂŁ lase sau sĂŁ abandoneze obiecte, materiale ori substanĂže sau sĂŁ creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligatĂŁ sĂŁ îl înlĂŁture Âşi, dacĂŁ nu este posibil, sĂŁ îi semnalizeze prezenĂža Âşi sĂŁ anunĂže imediat administratorul drumului public Âşi cea mai apropiatĂŁ unitate de poliĂžie.
    ART. 97
    (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înĂŁlĂžimea sub 150 cm trebuie sĂŁ poarte centuri de siguranÞã adaptate greutĂŁĂžii Âşi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportĂŁ numai în dispozitive de reĂžinere omologate.
    (2) ConducĂŁtorilor de autovehicule le este interzis sĂŁ transporte copii cu vârstĂŁ de pânĂŁ la 12 ani pe scaunul din faÞã, chiar dacĂŁ sunt ĂžinuĂži în braĂže de persoane majore, în timpul deplasĂŁrii pe drumurile publice.
    (3) Se interzice conducĂŁtorilor de autovehicule, precum Âşi persoanelor care ocupĂŁ scaunul din faÞã sĂŁ ĂžinĂŁ în braĂže animale în timpul deplasĂŁrii pe drumurile publice.
    (4) Se excepteazĂŁ de la obligaĂžia de a purta centura de siguranÞã:
    a) conducĂŁtorii de autoturisme pe timpul executĂŁrii manevrei de mers înapoi sau care staĂžioneazĂŁ;
    b) femeile în stare vizibilĂŁ de graviditate;
    c) conducĂŁtorii de autoturisme care executĂŁ servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportĂŁ pasageri;
    d) persoanele care au certificat medical în care sĂŁ fie menĂžionatĂŁ afecĂžiunea care contraindicĂŁ purtarea centurii de siguranÞã;
    e) instructorii auto, pe timpul pregĂŁtirii practice a persoanelor care învaÞã sĂŁ conducĂŁ un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritĂŁĂžii competente în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere.
    (5) Persoanele prevĂŁzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sĂŁ aibĂŁ asupra lor certificatul medical, în conĂžinutul cĂŁruia trebuie sĂŁ fie menĂžionatĂŁ durata de valabilitate a acestuia.
    (6) AfecĂžiunile medicale pentru care se acordĂŁ scutire de la portul centurii de siguranÞã, precum Âşi modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 98
    (1) Se interzice transportul pe motociclete Âşi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcĂžie, precum Âşi al obiectelor voluminoase.
    (2) Copiii în vârstĂŁ de pânĂŁ la 7 ani, dacĂŁ sunt ĂžinuĂži în braĂže, precum Âşi cei de pânĂŁ la 14 ani se transportĂŁ numai în ataÂşul motocicletelor.
    ART. 99
    (1) CirculaĂžia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculĂŁrii sau înregistrĂŁrii, cu excepĂžia bicicletelor Âşi a celor trase sau împinse cu mâna, este permisĂŁ numai în timpul zilei.
    (2) Se interzice conducĂŁtorilor vehiculelor prevĂŁzute la alin. (1) sĂŁ circule cu acestea cu o vitezĂŁ mai mare de 30 km/h.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Utilizarea pĂŁrĂžii carosabile

    ART. 100
ART. 100
    Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, pĂŁrĂžile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. în cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete Âşi celelalte vehicule fĂŁrĂŁ motor, acestea pot fi conduse Âşi pe acostament în sensul de mers, dacĂŁ circulaĂžia se poate face fĂŁrĂŁ pericol.
    ART. 101
    Când drumul are douĂŁ sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situatĂŁ lângĂŁ acostament sau bordurĂŁ. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacĂŁ banda de circulaĂžie utilizatĂŁ este ocupatĂŁ, cu obligaĂžia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
    ART. 102
    Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depĂŁÂşite sau cele care se deplaseazĂŁ cu vitezĂŁ redusĂŁ trebuie conduse numai pe banda de lângĂŁ acostament sau bordurĂŁ, dacĂŁ în sensul de mers nu este amenajatĂŁ o bandĂŁ destinatĂŁ acestora.
    ART. 103
    Pe drumul public cu cel mult douĂŁ benzi pe sens Âşi cu o a treia bandĂŁ pe care este amplasatĂŁ linia tramvaiului lângĂŁ axa drumului, conducĂŁtorii de vehicule pot folosi aceastĂŁ bandĂŁ, cu obligaĂžia sĂŁ lase liberĂŁ calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
    ART. 104
    Vehiculele care efectueazĂŁ transport public de persoane se conduc pe banda rezervatĂŁ acestora, dacĂŁ o astfel de bandĂŁ existĂŁ Âşi este semnalizatĂŁ ca atare. Pe aceeaÂşi bandĂŁ pot circula Âşi autovehiculele cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ când se deplaseazĂŁ în acĂžiuni de intervenĂžii sau în misiuni care au caracter de urgenÞã.
    ART. 105
    Se interzice intrarea într-o intersecĂžie chiar dacĂŁ semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacĂŁ din cauza aglomerĂŁrii circulaĂžiei conducĂŁtorul de vehicul riscĂŁ sĂŁ rĂŁmânĂŁ imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfĂŁÂşurarea traficului.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Reguli pentru circulaĂžia vehiculelor

    & 1. PoziĂžii în timpul mersului Âşi circulaĂžia pe benzi
    ART. 106
    (1) Pe un drum public prevĂŁzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducĂŁtorii a douĂŁ autovehicule circulĂŁ în aceeaÂşi direcĂžie, dar pe benzi diferite, Âşi intenĂžioneazĂŁ sĂŁ se înscrie pe banda liberĂŁ dintre ei, cel care circulĂŁ pe banda din dreapta este obligat sĂŁ permitĂŁ celui care vine din stânga sĂŁ ocupe acea bandĂŁ.
    (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducĂŁtorii de autovehicule care circulĂŁ pe o bandĂŁ care se sfârÂşeÂşte, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie sĂŁ permitĂŁ trecerea vehiculelor care circulĂŁ pe acea bandĂŁ.
    ART. 107
    (1) La intersecĂžiile prevĂŁzute cu indicatoare Âşi/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcĂžiei de mers, conducĂŁtorii de vehicule trebuie sĂŁ se încadreze pe benzile corespunzĂŁtoare direcĂžiei de mers voite cu cel puĂžin 50 m înainte de intersecĂžie Âşi sunt obligaĂži sĂŁ respecte semnificaĂžia indicatoarelor Âşi marcajelor.
    (2) La intersecĂžiile fĂŁrĂŁ marcaje de delimitare a benzilor, conducĂŁtorii vehiculelor ocupĂŁ în mers, cu cel puĂžin 50 m înainte de intersecĂžie, urmĂŁtoarele poziĂžii:
    a) rândul de lângĂŁ bordurĂŁ sau acostament, cei care vor sĂŁ schimbe direcĂžia de mers spre dreapta;
    b) rândul de lângĂŁ axa drumului sau de lângĂŁ marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sĂŁ schimbe direcĂžia de mers spre stânga. Când circulaĂžia se desfĂŁÂşoarĂŁ pe drumuri cu sens unic, conducĂŁtorii de vehicule care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ vireze la stânga sunt obligaĂži sĂŁ ocupe rândul de lângĂŁ bordura sau acostamentul din partea stângĂŁ;
    c) oricare dintre rânduri, cei care vor sĂŁ meargĂŁ înainte.
    (3) DacĂŁ în intersecĂžie circulĂŁ Âşi tramvaie, iar spaĂžiul dintre Âşina din dreapta Âşi trotuar nu permite circulaĂžia pe douĂŁ sau mai multe rânduri, toĂži conducĂŁtorii de vehicule, indiferent de direcĂžia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lĂŁsând liber traseul tramvaiului.
    (4) în cazul în care tramvaiul este oprit într-o staĂžie fĂŁrĂŁ refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sĂŁ opreascĂŁ în ordinea sosirii, în spatele acestuia, Âşi sĂŁ îÂşi reia deplasarea numai dupĂŁ ce uÂşile tramvaiului au fost închise Âşi s-au asigurat cĂŁ nu pun în pericol siguranĂža pietonilor angajaĂži în traversarea drumului public.
    ART. 108
    Schimbarea direcĂžiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisĂŁ în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceastĂŁ semnificaĂžie.
    ART. 109
    DacĂŁ în apropierea unei intersecĂžii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligĂŁ sĂŁ se circule într-o anumitĂŁ direcĂžie, vehiculele trebuie sĂŁ fie conduse numai în direcĂžia sau direcĂžiile indicate.
    ART. 110
    (1) în situaĂžiile în care existĂŁ benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcĂžiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecĂžiei, iar dacĂŁ existĂŁ un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificaĂžiei acestuia.
    (2) Schimbarea direcĂžiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intrĂŁ într-o intersecĂžie circulând pe acelaÂşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueazĂŁ prin stânga centrului intersecĂžiei, fĂŁrĂŁ intersectarea traiectoriei acestora.
    (3) AmenajĂŁrile rutiere sau obstacolele din zona medianĂŁ a pĂŁrĂžii carosabile se ocolesc prin partea dreaptĂŁ.
    ART. 111
    Se interzice circulaĂžia participanĂžilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cĂŁrora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

    & 2. Semnalele conducĂŁtorilor de vehicule
    ART. 112
    ConducĂŁtorii de vehicule semnalizeazĂŁ cu mijloacele de avertizare luminoasĂŁ, sonorĂŁ sau cu braĂžul, dupĂŁ caz, înaintea efectuĂŁrii oricĂŁrei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
    ART. 113
    (1) Mijloacele de avertizare sonorĂŁ trebuie folosite de la o distanÞã de cel puĂžin 25 m faÞã de cei cĂŁrora li se adreseazĂŁ, pe o duratĂŁ de timp care sĂŁ asigure perceperea semnalului Âşi fĂŁrĂŁ sĂŁ îi determine pe aceÂştia la manevre ce pot pune în pericol siguranĂža circulaĂžiei.
    (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonorĂŁ nu poate fi folositĂŁ în zonele de acĂžiune a indicatorului "Claxonarea interzisĂŁ".
    (3) Se excepteazĂŁ de la prevederile alin. (2):
    a) conducĂŁtorii autovehiculelor cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ când se deplaseazĂŁ în acĂžiuni de intervenĂžii sau în misiuni care au caracter de urgenÞã;
    b) conducĂŁtorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
    ART. 114
    (1) ConducĂŁtorii de autovehicule, tramvaie Âşi mopede sunt obligaĂži sĂŁ foloseascĂŁ instalaĂžiile de iluminare Âşi/sau semnalizare a acestora, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) luminile de poziĂžie sau de staĂžionare pe timpul imobilizĂŁrii vehiculului pe partea carosabilĂŁ în afara localitĂŁĂžilor, de la lĂŁsarea serii Âşi pânĂŁ în zorii zilei, ziua când plouĂŁ torenĂžial, ninge abundent sau este ceaÞã densĂŁ ori în alte condiĂžii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
    b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitĂŁĂži, cât Âşi în afara acestora, dupĂŁ gradul de iluminare a drumului public;
    c) luminile de întâlnire Âşi cele de ceaÞã pe timp de ceaÞã densĂŁ;
    d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoĂžesc coloane militare sau cortegii, transportĂŁ grupuri organizate de persoane Âşi cele care tracteazĂŁ alte vehicule sau care transportĂŁ mĂŁrfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
    e) luminile de întâlnire atunci când plouĂŁ torenĂžial, ninge abundent ori în alte condiĂžii care reduc vizibilitatea pe drum;
    f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat cĂŁtre înapoi;
    g) luminile indicatoare de direcĂžie pentru semnalizarea schimbĂŁrii direcĂžiei de mers, inclusiv la punerea în miÂşcare a vehiculului de pe loc.
    (2) Pe timpul nopĂžii, la apropierea a douĂŁ vehicule care circulĂŁ din sensuri opuse, conducĂŁtorii acestora sunt obligaĂži ca de la o distanÞã de cel puĂžin 200 m sĂŁ foloseascĂŁ luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducĂŁtorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulĂŁ în faĂža sa, acesta este obligat sĂŁ foloseascĂŁ luminile de întâlnire de la o distanÞã de cel puĂžin 100 m.
    (3) Pe timpul nopĂžii sau în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ conducĂŁtorii de autovehicule Âşi tramvaie care se apropie de o intersecĂžie nedirijatĂŁ prin semnale luminoase sau de cĂŁtre poliĂžiÂşti sunt obligaĂži sĂŁ semnalizeze prin folosirea alternantĂŁ a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacĂŁ nu încalcĂŁ astfel prevederile alin. (2).
    (4) Pe timpul nopĂžii sau în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ autovehiculele sau remorcile cu defecĂžiuni la sistemul de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ nu pot fi conduse sau remorcate fĂŁrĂŁ a avea în funcĂžiune pe partea stângĂŁ, în faÞã o luminĂŁ de întâlnire Âşi în spate una de poziĂžie.
    (5) Luminile de avarie se folosesc în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilĂŁ;
    b) când vehiculul se deplaseazĂŁ foarte lent Âşi/sau constituie el însuÂşi un pericol pentru ceilalĂži participanĂži la trafic;
    c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
    (6) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (5), conducĂŁtorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie sĂŁ punĂŁ în funcĂžiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi Âşi în cazul în care aceastĂŁ manevrĂŁ este impusĂŁ de blocarea circulaĂžiei pe sensul de mers.
    (7) Când circulĂŁ prin tunel conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ foloseascĂŁ luminile de întâlnire.
    ART. 115
    Un vehicul poate fi oprit sau staĂžionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se aflĂŁ:
    a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanÞã de cel puĂžin 50 m;
    b) în afara pĂŁrĂžii carosabile, pe un acostament consolidat;
    c) în localitĂŁĂži, la marginea pĂŁrĂžii carosabile, în cazul motocicletelor cu douĂŁ roĂži, fĂŁrĂŁ ataÂş Âşi a mopedelor, care nu sunt prevĂŁzute cu sursĂŁ de energie.
    ART. 116
    (1) ConducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ semnalizeze schimbarea direcĂžiei de deplasare, depĂŁÂşirea, oprirea Âşi punerea în miÂşcare.
    (2) IntenĂžia conducĂŁtorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direcĂžia de mers, de a ieÂşi dintr-un rând de vehicule staĂžionate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altĂŁ bandĂŁ de circulaĂžie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau care urmeazĂŁ sĂŁ efectueze întoarcere, depĂŁÂşire ori oprire se semnalizeazĂŁ prin punerea în funcĂžiune a luminilor indicatoare de direcĂžie cu cel puĂžin 50 m în localitĂŁĂži Âşi 100 m în afara localitĂŁĂžilor, înainte de începerea efectuĂŁrii manevrelor.
    (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilĂŁ se semnalizeazĂŁ cu lumina roÂşie din spate.
    ART. 117
    (1) ConducĂŁtorii vehiculelor cu douĂŁ roĂži, precum Âşi ai celor cu tracĂžiune animalĂŁ ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligaĂži sĂŁ efectueze urmĂŁtoarele semnale:
    a) braĂžul stâng întins orizontal atunci când intenĂžioneazĂŁ sĂŁ schimbe direcĂžia de mers spre stânga sau de a depĂŁÂşi;
    b) braĂžul drept întins orizontal atunci când intenĂžioneazĂŁ sĂŁ schimbe direcĂžia de mers spre dreapta;
    c) braĂžul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenĂžioneazĂŁ sĂŁ opreascĂŁ.
    (2) Semnalele prevĂŁzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puĂžin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

    & 3. DepĂŁÂşirea
    ART. 118
    ConducĂŁtorul de vehicul care efectueazĂŁ depĂŁÂşirea este obligat:
    a) sĂŁ se asigure cĂŁ acela care îl urmeazĂŁ sau îl precedĂŁ nu a semnalizat intenĂžia începerii unei manevre similare Âşi cĂŁ poate depĂŁÂşi fĂŁrĂŁ a pune în pericol sau fĂŁrĂŁ a stânjeni circulaĂžia din sens opus;
    b) sĂŁ semnalizeze intenĂžia de efectuare a depĂŁÂşirii;
    c) sĂŁ pĂŁstreze în timpul depĂŁÂşirii o distanÞã lateralĂŁ suficientĂŁ faÞã de vehiculul depĂŁÂşit;
    d) sĂŁ reintre pe banda sau în Âşirul de circulaĂžie iniĂžial dupĂŁ ce a semnalizat Âşi s-a asigurat cĂŁ poate efectua aceastĂŁ manevrĂŁ în condiĂžii de siguranÞã pentru vehiculul depĂŁÂşit Âşi pentru ceilalĂži participanĂži la trafic.
    ART. 119
    ConducĂŁtorul de vehicul care urmeazĂŁ sĂŁ fie depĂŁÂşit este obligat:
    a) sĂŁ nu mĂŁreascĂŁ viteza de deplasare;
    b) sĂŁ circule cât mai aproape de marginea din dreapta a pĂŁrĂžii carosabile sau a benzii pe care se deplaseazĂŁ.
    ART. 120
    (1) Se interzice depĂŁÂşirea vehiculelor:
    a) în intersecĂžii cu circulaĂžia nedirijatĂŁ;
    b) în apropierea vârfurilor de rampĂŁ, când vizibilitatea este redusĂŁ sub 50 m;
    c) în curbe Âşi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusĂŁ sub 50 m;
    d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri Âşi în tuneluri. Prin excepĂžie, pot fi depĂŁÂşite în aceste locuri vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ, motocicletele fĂŁrĂŁ ataÂş, mopedele Âşi bicicletele, dacĂŁ vizibilitatea asupra drumului este asiguratĂŁ pe o distanÞã mai mare de 20 m, iar lĂŁĂžimea drumului este de cel puĂžin 7 m;
    e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare Âşi marcaje;
    f) pe trecerile la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ Âşi la mai puĂžin de 50 m înainte de acestea;
    g) în dreptul staĂžiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar staĂžia nu este prevĂŁzutĂŁ cu refugiu pentru pietoni;
    h) în zona de acĂžiune a indicatorului "DepĂŁÂşirea interzisĂŁ";
    i) când pentru efectuarea manevrei se încalcĂŁ marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulĂŁ, chiar Âşi parĂžial, pe sensul opus, ori se încalcĂŁ marcajul care delimiteazĂŁ spaĂžiul de interzicere;
    j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducĂŁtorul acestuia este obligat sĂŁ efectueze manevre de evitare a coliziunii;
    k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloanĂŁ de vehicule în aÂşteptare, dacĂŁ prin aceasta se intrĂŁ pe sensul opus de circulaĂžie.
    (2) Se interzice depĂŁÂşirea coloanei oficiale.

    & 4. Viteza Âşi distanĂža între vehicule
    ART. 121
    (1) ConducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ respecte viteza maximĂŁ admisĂŁ pe sectorul de drum pe care circulĂŁ Âşi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum Âşi cea impusĂŁ prin mijloacele de semnalizare.
    (2) Nerespectarea regimului de vitezĂŁ stabilit conform legii se constatĂŁ de cĂŁtre poliĂžiÂştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic.
    (3) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de vitezĂŁ.
    (4) în afara localitĂŁĂžilor, înaintea staĂžiilor mijloacelor de transport public de persoane Âşi/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanÞã de 100 m faÞã de acestea, administratorul drumului este obligat sĂŁ realizeze amenajĂŁri rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
    ART. 122
    Se interzice conducĂŁtorilor de vehicule sĂŁ reducĂŁ brusc viteza ori sĂŁ efectueze o oprire neaÂşteptatĂŁ, fĂŁrĂŁ motiv întemeiat.
    ART. 123
    ConducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ circule cu o vitezĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 30 km/h în localitĂŁĂži sau 50 km/h în afara localitĂŁĂžilor, în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) la trecerea prin intersecĂžiile cu circulaĂžie nedirijatĂŁ;
    b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai micĂŁ de 50 m;
    c) la trecerea pe lângĂŁ grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacĂŁ acestea se aflĂŁ în mers sau staĂžioneazĂŁ pe partea carosabilĂŁ a drumurilor cu o singurĂŁ bandĂŁ de circulaĂžie pe sens;
    d) la trecerea pe lângĂŁ animale care sunt conduse pe partea carosabilĂŁ sau pe acostament;
    e) când partea carosabilĂŁ este acoperitĂŁ cu polei, gheaÞã, zĂŁpadĂŁ bĂŁtĂŁtoritĂŁ, mâzgĂŁ sau piatrĂŁ cubicĂŁ umedĂŁ;
    f) pe drumuri cu denivelĂŁri, semnalizate ca atare;
    g) în zona de acĂžiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00 - 22,00, precum Âşi a indicatorului "Accident";
    h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare Âşi marcaje, când drumul public are cel mult o bandĂŁ pe sens, iar pietonii aflaĂži pe trotuar, în imediata apropiere a pĂŁrĂžii carosabile, intenĂžioneazĂŁ sĂŁ se angajeze în traversare;
    i) la schimbarea direcĂžiei de mers prin viraje;
    j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiĂžii de ceaÞã, ploi torenĂžiale, ninsori abundente.
    ART. 124
    Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevĂŁzute la art. 123 sĂŁ instaleze indicatoare de avertizare Âşi sĂŁ ia mĂŁsuri pentru realizarea de amenajĂŁri rutiere care sĂŁ determine conducĂŁtorii de vehicule sĂŁ reducĂŁ viteza de deplasare.

    & 5. Reguli referitoare la manevre
    ART. 125
    Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celĂŁlalt prin manevrare înainte Âşi înapoi sau prin viraj, conducĂŁtorul acestuia este obligat sĂŁ semnalizeze Âşi sĂŁ se asigure cĂŁ din faÞã, din spate sau din lateral nu circulĂŁ în acel moment niciun vehicul.
    ART. 126
    Se interzice întoarcerea vehiculului:
    a) în locurile în care este interzisĂŁ oprirea voluntarĂŁ a vehiculelor, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute la art. 142 lit. f);
    b) în intersecĂžiile în care este interzis virajul la stânga, precum Âşi în cele în care, pentru efectuare, este necesarĂŁ manevrarea înainte Âşi înapoi a vehiculului;
    c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
    d) pe drumurile cu sens unic;
    e) pe marcajul pietonal;
    f) în locurile în care este instalat indicatorul "întoarcerea interzisĂŁ".
    ART. 127
    (1) Pe drumurile publice înguste Âşi/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulĂŁ din sensuri opuse, unele pe lângĂŁ altele, este imposibilĂŁ sau periculoasĂŁ, se procedeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducĂŁtorul acestuia din urmĂŁ trebuie sĂŁ manevreze cu spatele;
    b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uÂşor, conducĂŁtorul acestuia din urmĂŁ trebuie sĂŁ manevreze cu spatele;
    c) la întâlnirea unui vehicul care efectueazĂŁ transport public de persoane cu un vehicul de transport mĂŁrfuri conducĂŁtorul acestuia din urmĂŁ trebuie sĂŁ manevreze cu spatele.
    (2) în cazul vehiculelor de aceeaÂşi categorie, obligaĂžia de a efectua o manevrĂŁ de mers înapoi revine conducĂŁtorului care urcĂŁ, cu excepĂžia cazului când este mai uÂşor Âşi existĂŁ condiĂžii pentru conducĂŁtorul care coboarĂŁ sĂŁ execute aceastĂŁ manevrĂŁ, mai ales atunci când se aflĂŁ aproape de un refugiu.
    ART. 128
    (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
    a) în cazurile prevĂŁzute la art. 126, cu excepĂžia lit. d);
    b) pe o distanÞã mai mare de 50 m;
    c) la ieÂşirea de pe proprietĂŁĂži alĂŁturate drumurilor publice.
    (2) în locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicatĂŁ, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducĂŁtorul acestuia este dirijat de cel puĂžin o persoanĂŁ aflatĂŁ în afara vehiculului.
    (3) Persoana care dirijeazĂŁ manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligatĂŁ sĂŁ se asigure cĂŁ manevra se efectueazĂŁ fĂŁrĂŁ a pune în pericol siguranĂža participanĂžilor la trafic.
    (4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomandĂŁ dotarea autovehiculelor Âşi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

    & 6. IntersecĂžii Âşi obligaĂžia de a ceda trecerea
    ART. 129
    (1) Vehiculul care circulĂŁ pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificaĂžia: "Drum cu prioritate", "IntersecĂžie cu un drum fĂŁrĂŁ prioritate" sau "Prioritate faÞã de circulaĂžia din sens invers" are prioritate de trecere.
    (2) Când douĂŁ vehicule urmeazĂŁ sĂŁ se întâlneascĂŁ într-o intersecĂžie dirijatĂŁ prin indicatoare, venind de pe douĂŁ drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaÂşi semnificaĂžie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
    ART. 130
    ConducĂŁtorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecĂžie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ care are în funcĂžiune semnalele luminoase Âşi sonore, are obligaĂžia sĂŁ îi acorde prioritate de trecere.
    ART. 131
    (1) La apropierea de o staĂžie pentru mijloace de transport public de persoane prevĂŁzutĂŁ cu alveolĂŁ, din care conducĂŁtorul unui astfel de vehicul semnalizeazĂŁ intenĂžia de a ieÂşi, conducĂŁtorul vehiculului care circulĂŁ pe banda de lângĂŁ acostament sau bordurĂŁ este obligat sĂŁ reducĂŁ viteza Âşi, la nevoie, sĂŁ opreascĂŁ pentru a-i permite reintrarea în trafic.
    (2) ConducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ acorde prioritate de trecere pietonilor aflaĂži pe partea carosabilĂŁ pentru a urca în tramvai sau dupĂŁ ce au coborât din acesta, dacĂŁ tramvaiul este oprit în staĂžie fĂŁrĂŁ refugiu.
    ART. 132
    ConducĂŁtorul vehiculului al cĂŁrui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenĂža altor participanĂži la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sĂŁ reducĂŁ viteza Âşi, la nevoie, sĂŁ opreascĂŁ pentru a permite trecerea vehiculelor care circulĂŁ din sens opus.
    ART. 133
    în cazul prevĂŁzut la art. 51 alin. (2), conducĂŁtorii vehiculelor sunt obligaĂži sĂŁ acorde prioritate de trecere participanĂžilor la trafic cu care se intersecteazĂŁ Âşi care circulĂŁ conform semnificaĂžiei culorii semaforului care li se adreseazĂŁ.
    ART. 134
    La ieÂşirea din zonele rezidenĂžiale sau pietonale, conducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteazĂŁ.
    ART. 135
    ConducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ acorde prioritate de trecere Âşi în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) la intersecĂžia nedirijatĂŁ atunci când pĂŁtrunde pe un drum naĂžional venind de pe un drum judeĂžean, comunal sau local;
    b) la intersecĂžia nedirijatĂŁ atunci când pĂŁtrunde pe un drum judeĂžean venind de pe un drum comunal sau local;
    c) la intersecĂžia nedirijatĂŁ atunci când pĂŁtrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
    d) când urmeazĂŁ sĂŁ pĂŁtrundĂŁ într-o intersecĂžie cu circulaĂžie în sens giratoriu faÞã de cel care circulĂŁ în interiorul acesteia;
    e) când circulĂŁ în pantĂŁ faÞã de cel care urcĂŁ, dacĂŁ pe sensul de mers al celui care urcĂŁ se aflĂŁ un obstacol imobil. în aceastĂŁ situaĂžie manevra nu este consideratĂŁ depĂŁÂşire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
    f) când se pune în miÂşcare sau la pĂŁtrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alĂŁturatĂŁ acestuia faÞã de vehiculul care circulĂŁ pe drumul public, indiferent de direcĂžia de deplasare;
    g) când efectueazĂŁ un viraj spre stânga sau spre dreapta Âşi se intersecteazĂŁ cu un biciclist care circulĂŁ pe o pistĂŁ pentru biciclete, semnalizatĂŁ ca atare;
    h) pietonului care traverseazĂŁ drumul public, prin loc special amenajat, marcat Âşi semnalizat corespunzĂŁtor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se aflĂŁ pe sensul de mers al vehiculului.

    & 7. Trecerea la nivel cu calea feratĂŁ
    ART. 136
    (1) La trecerea la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ, conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ circule cu viteza redusĂŁ Âşi sĂŁ se asigure cĂŁ din partea stângĂŁ sau din partea dreaptĂŁ nu se apropie un vehicul feroviar.
    (2) La traversarea cĂŁii ferate, pietonii sunt obligaĂži sĂŁ se asigure cĂŁ din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
    ART. 137
    (1) ConducĂŁtorul de vehicul poate traversa calea feratĂŁ curentĂŁ prevĂŁzutĂŁ cu bariere sau semibariere, dacĂŁ acestea sunt ridicate Âşi semnalele luminoase Âşi sonore nu funcĂžioneazĂŁ, iar semnalul cu lumina albĂŁ intermitentĂŁ cu cadenĂža lentĂŁ este în funcĂžiune.
    (2) Când circulaĂžia la trecerea la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ este dirijatĂŁ de agenĂži de cale feratĂŁ, conducĂŁtorul de vehicul trebuie sĂŁ respecte semnalele acestora.
    ART. 138
    (1) ConducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ opreascĂŁ atunci când:
    a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;
    b) semnalul cu lumini roÂşii Âşi/sau semnalul sonor sunt în funcĂžiune;
    c) întâlneÂşte indicatorul "Trecerea la nivel cu calea feratĂŁ simplĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere", "Trecerea la nivel cu calea feratĂŁ dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere" sau "Oprire".
    (2) Vehiculele trebuie sĂŁ opreascĂŁ, în ordinea sosirii, în locul în care existĂŁ vizibilitate maximĂŁ asupra cĂŁii ferate fĂŁrĂŁ a trece de indicatoarele prevĂŁzute la alin. (1) lit. c) sau, dupĂŁ caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.
    ART. 139
    (1) în cazul imobilizĂŁrii unui vehicul pe calea feratĂŁ, conducĂŁtorul acestuia este obligat sĂŁ scoatĂŁ imediat pasagerii din vehicul Âşi sĂŁ elibereze platforma cĂŁii ferate, iar când nu este posibil, sĂŁ semnalizeze prezenĂža vehiculului cu orice mijloc adecvat.
    (2) ParticipanĂžii la trafic, care se gĂŁsesc în apropierea locului unde un vehicul a rĂŁmas imobilizat pe calea feratĂŁ, sunt obligaĂži sĂŁ acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezenĂžei lui.
    (3) ConducĂŁtorului de vehicul îi este interzis sĂŁ treacĂŁ sau sĂŁ ocoleascĂŁ porĂžile de gabarit instalate înaintea cĂŁilor ferate electrificate, dacĂŁ înĂŁlĂžimea sau încĂŁrcĂŁtura vehiculului atinge ori depĂŁÂşeÂşte partea superioarĂŁ a porĂžii.
    ART. 140
    (1) La intersectarea unui drum public cu o cale feratĂŁ industrialĂŁ, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupĂŁ semnalizarea corespunzĂŁtoare Âşi din timp de cĂŁtre cel puĂžin un agent de cale feratĂŁ.
    (2) în cazul prevĂŁzut la alin. (1), conducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ se conformeze semnificaĂžiei semnalelor agenĂžilor de cale feratĂŁ.

    & 8. Oprirea, staĂžionarea Âşi parcarea
    ART. 141
    (1) ConducĂŁtorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se îndepĂŁrteazĂŁ de acestea, sunt obligaĂži sĂŁ acĂžioneze frâna de ajutor, sĂŁ opreascĂŁ funcĂžionarea motorului Âşi sĂŁ cupleze într-o treaptĂŁ de vitezĂŁ inferioarĂŁ sau în cea de parcare dacĂŁ autovehiculul are transmisie automatĂŁ.
    (2) în cazul imobilizĂŁrii involuntare a autovehiculului în pantĂŁ sau în rampĂŁ, pe lângĂŁ obligaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) conducĂŁtorul trebuie sĂŁ bracheze roĂžile directoare.
    (3) în cazul imobilizĂŁrii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducĂŁtorul acestuia este obligat sĂŁ opreascĂŁ funcĂžionarea motorului.
    (4) în localitĂŁĂži, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staĂžionarea voluntarĂŁ a vehiculelor este permisĂŁ Âşi pe partea stângĂŁ, dacĂŁ rĂŁmâne liberĂŁ cel puĂžin o bandĂŁ de circulaĂžie.
    (5) în afara localitĂŁĂžilor oprirea sau staĂžionarea voluntarĂŁ a vehiculelor se face în afara pĂŁrĂžii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
    (6) Nu este permisĂŁ staĂžionarea pe partea carosabilĂŁ, în timpul nopĂžii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a maÂşinilor Âşi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrĂŁri de construcĂžii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ ori a celor trase sau împinse cu mâna.
    (7) Nu este permisĂŁ oprirea sau staĂžionarea în tuneluri. în situaĂžii de urgenÞã sau de pericol conducĂŁtorului de autovehicul îi este permisĂŁ oprirea sau staĂžionarea numai în locurile special amenajate Âşi semnalizate corespunzĂŁtor. în caz de imobilizare prelungitĂŁ a autovehiculului în tunel, conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ opreascĂŁ motorul.
    ART. 142
    Se interzice oprirea voluntarĂŁ a vehiculelor:
    a) în zona de acĂžiune a indicatorului "Oprirea interzisĂŁ";
    b) pe trecerile la nivel cu calea feratĂŁ curentĂŁ Âşi la o distanÞã mai micĂŁ de 50 m înainte Âşi dupĂŁ acestea;
    c) pe poduri, pe Âşi sub pasaje denivelate, precum Âşi pe viaducte;
    d) în curbe Âşi în alte locuri cu vizibilitate redusĂŁ sub 50 m;
    e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puĂžin de 25 m înainte Âşi înainte de acestea;
    f) în intersecĂžii, inclusiv cele cu circulaĂžie în sens giratoriu, precum Âşi în zona de preselecĂžie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanÞã mai micĂŁ de 25 m de colĂžul intersecĂžiei;
    g) în staĂžiile mijloacelor de transport public de persoane, precum Âşi la mai puĂžin de 25 m înainte Âşi dupĂŁ acestea;
    h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilĂŁ, dacĂŁ prin aceasta se stânjeneÂşte circulaĂžia a douĂŁ vehicule venind din sensuri opuse, precum Âşi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducĂŁtorii celorlalte vehicule care circulĂŁ în acelaÂşi sens ar fi obligaĂži, din aceastĂŁ cauzĂŁ, sĂŁ treacĂŁ peste acest marcaj;
    i) în locul în care se împiedicĂŁ vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
    j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaĂžiile "Drum îngustat", "Prioritate pentru circulaĂžia din sens invers" sau "Prioritate faÞã de circulaĂžia din sens invers";
    k) pe pistele obligatorii pentru pietoni Âşi/sau bicicliÂşti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
    l) pe platforma cĂŁii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puĂžin de 50 m de acestea, dacĂŁ circulaĂžia vehiculelor pe Âşine ar putea fi stânjenitĂŁ sau împiedicatĂŁ;
    m) pe partea carosabilĂŁ a autostrĂŁzilor, a drumurilor expres Âşi a celor naĂžionale europene (E);
    n) pe trotuar, dacĂŁ nu se asigurĂŁ spaĂžiu de cel puĂžin 1 m pentru circulaĂžia pietonilor;
    o) pe pistele pentru biciclete;
    p) în locurile unde este interzisĂŁ depĂŁÂşirea.
    ART. 143
    Se interzice staĂžionarea voluntarĂŁ a vehiculelor:
    a) în toate cazurile în care este interzisĂŁ oprirea voluntarĂŁ;
    b) în zona de acĂžiune a indicatorului cu semnificaĂžia "StaĂžionarea interzisĂŁ" Âşi a marcajului cu semnificaĂžia de interzicere a staĂžionĂŁrii;
    c) pe drumurile publice cu o lĂŁĂžime mai micĂŁ de 6 m;
    d) în dreptul cĂŁilor de acces care deservesc proprietĂŁĂžile alĂŁturate drumurilor publice;
    e) în pante Âşi în rampe;
    f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaĂžia "StaĂžionare alternantĂŁ", în altĂŁ zi sau perioadĂŁ decât cea permisĂŁ, ori indicatorul cu semnificaĂžia "Zona de staĂžionare cu duratĂŁ limitatĂŁ" peste durata stabilitĂŁ.
    ART. 144
    (1) Administratorul drumului public este obligat sĂŁ delimiteze Âşi sĂŁ semnalizeze corespunzĂŁtor sectoarele de drum public unde este interzisĂŁ oprirea sau staĂžionarea vehiculelor.
    (2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau staĂžionarea, parĂžial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacĂŁ rĂŁmâne liber cel puĂžin un culoar de minimum 1 m lĂŁĂžime înspre marginea opusĂŁ pĂŁrĂžii carosabile, destinat circulaĂžiei pietonilor.
    ART. 145
    Se interzice conducĂŁtorului de autovehicul Âşi pasagerilor ca în timpul opririi sau staĂžionĂŁrii sĂŁ deschidĂŁ ori sĂŁ lase deschise uÂşile acestuia sau sĂŁ coboare fĂŁrĂŁ sĂŁ se asigure cĂŁ nu creeazĂŁ un pericol pentru circulaĂžie.
    ART. 146
    CirculaĂžia vehiculelor Âşi a pietonilor în spaĂžiile special amenajate sau stabilite Âşi semnalizate corespunzĂŁtor se desfĂŁÂşoarĂŁ conform normelor rutiere, pe întreaga perioadĂŁ cât parcĂŁrile sunt deschise circulaĂžiei publice.

    & 9. Alte obligaĂžii Âşi interdicĂžii pentru conducĂŁtorii de autovehicule Âşi tramvaie
    ART. 147
    ConducĂŁtorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
    1. sĂŁ aibĂŁ asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare Âşi, dupĂŁ caz, atestatul profesional, precum Âşi celelalte documente prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare;
    2. sĂŁ circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul Âşi sĂŁ respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate Âşi admise Âşi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentĂŁ pentru autovehiculele conduse;
    3. sĂŁ verifice funcĂžionarea sistemului de lumini Âşi de semnalizare, a instalaĂžiei de climatizare, sĂŁ menĂžinĂŁ permanent curate parbrizul, luneta Âşi geamurile laterale ale autovehiculului, precum Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului Âşi remorcii;
    4. sĂŁ permitĂŁ controlul stĂŁrii tehnice a vehiculului, precum Âşi al bunurilor transportate, în condiĂžiile legii;
    5. sĂŁ se prezinte la verificarea medicalĂŁ periodicĂŁ, potrivit legii;
    6. sĂŁ aplice pe parbrizul Âşi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducĂŁtorii de autovehicule începĂŁtori, dacĂŁ are o vechime mai micĂŁ de un an de la obĂžinerea permisului de conducere.
    ART. 148
    Se interzice conducĂŁtorului de autovehicul sau de tramvai:
    1. sĂŁ conducĂŁ un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberatĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie sau a cĂŁrei valabilitate a expirat;
    2. sĂŁ transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numĂŁrul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
    3. sĂŁ transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletĂŁ sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mĂŁrfuri;
    4. sĂŁ transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternĂŁ, pe platformĂŁ, deasupra încĂŁrcĂŁturii, pe pĂŁrĂžile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scĂŁri Âşi în remorcĂŁ, cu excepĂžia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
    5. sĂŁ transporte copii în vârstĂŁ de pânĂŁ la 12 ani pe scaunul din faÞã al autovehiculului, chiar dacĂŁ sunt ĂžinuĂži în braĂže de persoane majore;
    6. sĂŁ transporte în Âşi pe autoturism obiecte a cĂŁror lungime sau lĂŁĂžime depĂŁÂşeÂşte, împreunĂŁ cu încĂŁrcĂŁtura, dimensiunile acestuia;
    7. sĂŁ deschidĂŁ uÂşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sĂŁ porneascĂŁ de pe loc cu uÂşile deschise;
    8. sĂŁ aibĂŁ în timpul mersului preocupĂŁri de naturĂŁ a-i distrage în mod periculos atenĂžia ori sĂŁ foloseascĂŁ instalaĂžii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranÞã a lui Âşi a celorlalĂži participanĂži la trafic;
    9. sĂŁ intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roĂži sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilĂŁ ori din care cad sau se scurg produse, substanĂže ori materiale ce pot pune în pericol siguranĂža circulaĂžiei;
    10. sĂŁ aibĂŁ aplicate pe parbriz, lunetĂŁ sau pe geamurile laterale afiÂşe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompeazĂŁ vizibilitatea conducĂŁtorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât Âşi din exterior;
    11. sĂŁ aibĂŁ aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetĂŁ ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompeazĂŁ vizibilitatea, atât din interior, cât Âşi din exterior, cu excepĂžia celor omologate Âşi certificate, prin marcaj corespunzĂŁtor, de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ;
    12. sĂŁ aibĂŁ aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasĂŁ, care diminueazĂŁ eficacitatea acestora, precum Âşi pe plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedicĂŁ citirea numĂŁrului de înmatriculare sau de înregistrare;
    13. sĂŁ lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandĂŁ, sĂŁ opreascĂŁ motorul ori sĂŁ decupleze transmisia în timpul mersului;
    14. sĂŁ foloseascĂŁ în mod abuziv mijloacele de avertizare sonorĂŁ;
    15. sĂŁ circule cu autovehiculul cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zĂŁpadĂŁ, gheaÞã sau polei, fĂŁrĂŁ a avea montate pe roĂži lanĂžuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele Âşi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului;
    16. sĂŁ circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevĂŁzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintĂŁ tĂŁieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisĂŁ;
    17. sĂŁ conducĂŁ un autovehicul care emanĂŁ noxe peste limita legalĂŁ admisĂŁ ori al cĂŁrui zgomot în mers sau staĂžionare depĂŁÂşeÂşte pragul fonic prevĂŁzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
    18. sĂŁ circule cu autovehiculul având plĂŁcuĂžele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
    19. sĂŁ sĂŁvârÂşeascĂŁ acte sau gesturi obscene, sĂŁ profereze injurii, sĂŁ adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalĂži participanĂži la trafic;
    20. sĂŁ circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
    21. sĂŁ arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanĂže.
    ART. 149
    (1) ConducĂŁtorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai micĂŁ de un an de la data obĂžinerii permisului de conducere are obligaĂžia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenĂŁ, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamĂŁrii, de culoare neagrĂŁ, cu lungimea de 60 mm Âşi diametrul punctului de 10 mm, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) la motocicletĂŁ, în partea din spate lângĂŁ numĂŁrul de înmatriculare;
    b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos Âşi pe lunetĂŁ, în partea stângĂŁ jos;
    c) la autovehiculul care nu este prevĂŁzut cu lunetĂŁ, pe parbriz în partea din dreapta jos Âşi pe caroserie în partea din spate stânga sus;
    d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos Âşi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
    e) la autovehiculul care tracteazĂŁ o remorcĂŁ, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos Âşi pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.
    (2) ConducĂŁtorului de vehicul prevĂŁzut la alin. (1) îi este interzis:
    a) sĂŁ conducĂŁ autovehicule care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase;
    b) sĂŁ conducĂŁ vehicule destinate testĂŁrii sau cele pentru probe;
    c) sĂŁ conducĂŁ vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

    & 10. CirculaĂžia vehiculelor destinate transportului de mĂŁrfuri sau transportului public de persoane
    ART. 150
    (1) încĂŁrcĂŁtura unui vehicul trebuie sĂŁ fie aÂşezatĂŁ Âşi, la nevoie, fixatĂŁ astfel încât:
    a) sĂŁ nu punĂŁ în pericol persoane ori sĂŁ nu cauzeze daune proprietĂŁĂžii publice sau private;
    b) sĂŁ nu stânjeneascĂŁ vizibilitatea conducĂŁtorului Âşi sĂŁ nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
    c) sĂŁ nu fie târâtĂŁ, sĂŁ nu se scurgĂŁ Âşi sĂŁ nu cadĂŁ pe drum;
    d) sĂŁ nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fĂŁrĂŁ motor, semnalele fĂŁcute cu braĂžele de conducĂŁtorul acestora;
    e) sĂŁ nu provoace zgomot care sĂŁ jeneze conducĂŁtorul, participanĂžii la trafic ori sĂŁ sperie animalele Âşi sĂŁ nu producĂŁ praf sau mirosuri pestilenĂžiale.
    (2) LanĂžurile, cablurile, prelatele Âşi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecĂžia încĂŁrcĂŁturii trebuie sĂŁ o fixeze cât mai bine de vehicul Âşi sĂŁ nu constituie ele însele un pericol pentru siguranĂža circulaĂžiei.
    (3) încĂŁrcĂŁtura care constĂŁ în materiale sau produse ce se pot împrĂŁÂştia în timpul mersului trebuie acoperitĂŁ cu o prelatĂŁ. Când încĂŁrcĂŁtura constĂŁ în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixatĂŁ pentru a nu se deplasa în timpul transportului Âşi a nu depĂŁÂşi gabaritul vehiculului.
    ART. 151
    ConducĂŁtorul de autovehicul sau de tramvai care efectueazĂŁ transport public de persoane este obligat:
    a) sĂŁ opreascĂŁ pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staĂžiile semnalizate ca atare, cu excepĂžia transportului public de persoane în regim de taxi. DacĂŁ staĂžia este prevĂŁzutĂŁ cu alveolĂŁ, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
    b) sĂŁ deschidĂŁ uÂşile numai dupĂŁ ce vehiculul a fost oprit în staĂžie;
    c) sĂŁ închidĂŁ uÂşile numai dupĂŁ ce pasagerii au coborât ori au urcat;
    d) sĂŁ repunĂŁ în miÂşcare autovehiculul sau tramvaiul din staĂžie dupĂŁ ce a semnalizat intenĂžia Âşi s-a asigurat cĂŁ poate efectua în siguranÞã aceastĂŁ manevrĂŁ.
    ART. 152
    Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
    a) sĂŁ urce, sĂŁ coboare, sĂŁ ĂžinĂŁ deschise uÂşile ori sĂŁ le deschidĂŁ în timpul mersului vehiculului;
    b) sĂŁ cĂŁlĂŁtoreascĂŁ pe scĂŁri sau pe pĂŁrĂžile exterioare ale caroseriei vehiculului;
    c) sĂŁ arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanĂže.

    & 11. Remorcarea
    ART. 153
    (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singurĂŁ remorcĂŁ. Se excepteazĂŁ tractorul rutier care poate tracta douĂŁ remorci, precum Âşi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitĂŁĂžile turistice, cu condiĂžia ca acesta sĂŁ nu fie mai lung de 25 m Âşi sĂŁ nu circule cu vitezĂŁ mai mare de 25 km/h.
    (2) Motocicleta fĂŁrĂŁ ataÂş, precum Âşi bicicleta pot tracta o remorcĂŁ uÂşoarĂŁ având o singurĂŁ axĂŁ.
    ART. 154
    Cuplarea unui vehicul cu una sau douĂŁ remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacĂŁ:
    a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate Âşi compatibile;
    b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimĂŁ de virare a autovehiculului trĂŁgĂŁtor;
    c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depĂŁÂşesc limitele prevĂŁzute de lege;
    d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ sunt compatibile;
    e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelĂŁri, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcĂžiei de mers.
    ART. 155
    (1) în cazul rĂŁmânerii în panĂŁ a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducĂŁtorul ansamblului este obligat sĂŁ îl scoatĂŁ imediat în afara pĂŁrĂžii carosabile sau, dacĂŁ nu este posibil, sĂŁ îl deplaseze lângĂŁ bordurĂŁ ori acostament, aÂşezându-l paralel cu axa drumului Âşi luând mĂŁsuri pentru remedierea defecĂžiunilor sau, dupĂŁ caz, de remorcare.
    (2) Pe timpul nopĂžii sau în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ, autovehiculul sau remorca acestuia care are defecĂžiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasĂŁ nu poate fi tractat/tractatĂŁ pe drumurile publice fĂŁrĂŁ a avea în funcĂžiune, în partea stângĂŁ, în faÞã, o luminĂŁ de întâlnire Âşi în spate, una de poziĂžie.
    ART. 156
    (1) DacĂŁ un autovehicul sau o remorcĂŁ a rĂŁmas în panĂŁ pe partea carosabilĂŁ a drumului Âşi nu poate fi deplasat/deplasatĂŁ în afara acesteia, conducĂŁtorul autovehiculului este obligat sĂŁ punĂŁ în funcĂžiune luminile de avarie Âşi sĂŁ instaleze triunghiurile reflectorizante.
    (2) Triunghiurile reflectorizante se instaleazĂŁ în faĂža Âşi în spatele vehiculului, pe aceeaÂşi bandĂŁ de circulaĂžie, la o distanÞã de cel puĂžin 30 m de acesta, astfel încât sĂŁ poatĂŁ fi observate din timp de cĂŁtre participanĂžii la trafic care se apropie. în localitĂŁĂži, atunci când circulaĂžia este intensĂŁ, triunghiurile reflectorizante pot fi aÂşezate la o distanÞã mai micĂŁ sau chiar pe vehicul, astfel încât sĂŁ poatĂŁ fi observate din timp de ceilalĂži conducĂŁtori de vehicule.
    (3) DacĂŁ vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducĂŁtorul poate folosi, pe timpul nopĂžii ori în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ, o lampĂŁ portativĂŁ cu lumina galbenĂŁ intermitentĂŁ, care se instaleazĂŁ la partea din spate a vehiculului.
    (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rĂŁmânere în panĂŁ în locurile unde oprirea ori staĂžionarea este interzisĂŁ.
    (5) în cazul cĂŁderii din vehicule, pe partea carosabilĂŁ, a încĂŁrcĂŁturii sau a unei pĂŁrĂži din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlĂŁturat imediat, conducĂŁtorul este obligat sĂŁ îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevĂŁzute la alin. (1) - (3).
    ART. 157
    (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmĂŁtoarelor reguli:
    a) conducĂŁtorii autovehiculelor trĂŁgĂŁtor Âşi, respectiv, remorcat trebuie sĂŁ posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
    b) autovehiculul trĂŁgĂŁtor sĂŁ nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepĂžia cazului când remorcarea se efectueazĂŁ de cĂŁtre un autovehicul destinat special depanĂŁrii;
    c) remorcarea trebuie sĂŁ se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cĂŁrui mecanism de direcĂžie Âşi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legĂŁturĂŁ flexibilĂŁ omologatĂŁ, în lungime de 3 - 5 m. Bara sau legĂŁtura flexibilĂŁ trebuie fixatĂŁ la elementele de remorcare cu care sunt prevĂŁzute autovehiculele;
    d) conducĂŁtorul autovehiculului remorcat este obligat sĂŁ semnalizeze corespunzĂŁtor semnalelor efectuate de conducĂŁtorul autovehiculului trĂŁgĂŁtor. Atunci când sistemul de iluminare Âşi semnalizare nu funcĂžioneazĂŁ, este interzisĂŁ remorcarea acestuia pe timpul nopĂžii Âşi în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ, iar ziua poate fi remorcat dacĂŁ pe partea din spate are aplicate inscripĂžia "FĂŁrĂŁ semnalizare", precum Âşi indicatorul "Alte pericole".
    (2) DacĂŁ remorcarea se realizeazĂŁ prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformĂŁ de remorcare a pĂŁrĂžii din faÞã a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie sĂŁ se afle nicio persoanĂŁ.
    (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu douĂŁ roĂži, cu sau fĂŁrĂŁ ataÂş, a autovehiculului al cĂŁrui sistem de direcĂžie nu funcĂžioneazĂŁ sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaÞã ori zĂŁpadĂŁ. Se interzice Âşi remorcarea a douĂŁ sau mai multe autovehicule, a cĂŁruĂželor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
    (4) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cĂŁrui sistem de direcĂžie nu funcĂžioneazĂŁ numai în cazul când remorcarea se realizeazĂŁ prin suspendarea roĂžilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea roĂžilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformĂŁ de remorcare.
    (5) ConducĂŁtorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaĂžii deosebite, pe distanĂže scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcĂžiune sau pentru a efectua scurte manevre, fĂŁrĂŁ a pune în pericol siguranĂža deplasĂŁrii celorlalĂži participanĂži la trafic.

    & 12. Zona rezidenĂžialĂŁ Âşi pietonalĂŁ
    ART. 158
    (1) în zona rezidenĂžialĂŁ, semnalizatĂŁ ca atare, pietonii pot folosi toatĂŁ lĂŁĂžimea pĂŁrĂžii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
    (2) ConducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ circule cu o vitezĂŁ de cel mult 20 km/h, sĂŁ nu staĂžioneze sau sĂŁ parcheze vehiculul în afara spaĂžiilor anume destinate Âşi semnalizate ca atare, sĂŁ nu stânjeneascĂŁ sau sĂŁ împiedice circulaĂžia pietonilor chiar dacĂŁ, în acest scop, trebuie sĂŁ opreascĂŁ.
    ART. 159
    în zona pietonalĂŁ, semnalizatĂŁ ca atare, conducĂŁtorul de vehicul poate intra numai dacĂŁ locuieÂşte în aceastĂŁ zonĂŁ sau presteazĂŁ servicii publice "din poartĂŁ în poartĂŁ" Âşi nu are altĂŁ posibilitate de acces. Acesta este obligat sĂŁ circule cu viteza maximĂŁ de 5 km/h, sĂŁ nu stânjeneascĂŁ ori sĂŁ împiedice circulaĂžia pietonilor Âşi, dacĂŁ este necesar, sĂŁ opreascĂŁ pentru a permite circulaĂžia acestora.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Reguli pentru alĂži participanĂži la trafic

    & 1. CirculaĂžia bicicletelor Âşi a mopedelor
    ART. 160
    (1) Bicicletele Âşi mopedele, atunci când circulĂŁ pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
    (2) Persoanele care nu posedĂŁ permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacĂŁ fac dovada cĂŁ au absolvit un curs de legislaĂžie rutierĂŁ în cadrul unei unitĂŁĂži autorizate de pregĂŁtire a conducĂŁtorilor de autovehicule.
    (3) DacĂŁ pe direcĂžia de deplasare existĂŁ o pistĂŁ pentru biciclete, semnalizatĂŁ ca atare, conducĂŁtorii vehiculelor prevĂŁzute la alin. (1) sunt obligaĂži sĂŁ circule numai pe aceastĂŁ pistĂŁ. Se interzice circulaĂžia altor participanĂži la trafic pe pista pentru biciclete.
    (4) Se recomandĂŁ ca, în circulaĂžia pe drumurile publice, biciclistul sĂŁ poarte casca de protecĂžie omologatĂŁ.
    ART. 161
    (1) Se interzice conducĂŁtorilor de biciclete sau de mopede:
    a) sĂŁ circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaĂžia "Accesul interzis bicicletelor";
    b) sĂŁ înveĂže sĂŁ conducĂŁ biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
    c) sĂŁ circule pe trotuare, cu excepĂžia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
    d) sĂŁ circule fĂŁrĂŁ a Ăžine cel puĂžin o mânĂŁ pe ghidon Âşi ambele picioare pe pedale;
    e) sĂŁ circule în paralel, cu excepĂžia situaĂžiilor când participĂŁ la competiĂžii sportive organizate;
    f) sĂŁ circule în timp ce se aflĂŁ sub influenĂža alcoolului, a produselor ori substanĂželor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    g) sĂŁ se ĂžinĂŁ de un vehicul aflat în mers ori sĂŁ fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoanĂŁ aflatĂŁ într-un vehicul;
    h) sĂŁ transporte o altĂŁ persoanĂŁ, cu excepĂžia copilului pânĂŁ la 7 ani, numai dacĂŁ vehiculul are montat în faÞã un suport special, precum Âşi a situaĂžiei când vehiculul este construit Âşi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
    i) sĂŁ circule pe partea carosabilĂŁ în aceeaÂşi direcĂžie de mers, dacĂŁ existĂŁ o cale lateralĂŁ, o potecĂŁ sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;
    j) sĂŁ transporte sau sĂŁ tragĂŁ orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteazĂŁ conducerea vehiculului ori circulaĂžia celorlalĂži participanĂži la trafic;
    k) sĂŁ circule pe aleile din parcuri sau din grĂŁdini publice, cu excepĂžia cazurilor când nu stânjenesc circulaĂžia pietonilor;
    l) sĂŁ circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusĂŁ, fĂŁrĂŁ sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute la art. 14 Âşi 16;
    m) sĂŁ circule atunci când partea carosabilĂŁ este acoperitĂŁ cu polei, gheaÞã sau zĂŁpadĂŁ;
    n) sĂŁ circule cu defecĂžiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevĂŁzut cu avertizor sonor;
    o) sĂŁ traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseazĂŁ pe bicicletĂŁ sau pe moped;
    p) sĂŁ circule pe alte benzi decât cea de lângĂŁ bordurĂŁ sau acostament, cu excepĂžia cazurilor în care, înainte de intersecĂžie, trebuie sĂŁ se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;
    r) sĂŁ circule fĂŁrĂŁ a purta îmbrĂŁcĂŁminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lĂŁsarea serii pânĂŁ în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusĂŁ;
    s) sĂŁ conducĂŁ vehiculul fĂŁrĂŁ a menĂžine contactul roĂžilor cu solul.
    (2) Pe timpul circulaĂžiei pe drumurile publice, conducĂŁtorii de biciclete sunt obligaĂži sĂŁ aibĂŁ asupra lor actul de identitate, iar conducĂŁtorii de mopede sunt obligaĂži sĂŁ aibĂŁ, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislaĂžie rutierĂŁ Âşi certificatul de înregistrare a vehiculului.

    & 2. însoĂžirea animalelor
    ART. 162
    (1) Animalele de povarĂŁ, de tracĂžiune ori de cĂŁlĂŁrie, precum Âşi animalele în turmĂŁ nu pot fi conduse pe autostrĂŁzi, pe drumurile naĂžionale, în municipii Âşi oraÂşe, precum Âşi pe drumurile la începutul cĂŁrora existĂŁ indicatoare care le interzic accesul. Animalele de cĂŁlĂŁrie aparĂžinând poliĂžiei, jandarmeriei ori Ministerului ApĂŁrĂŁrii pot fi conduse pe drumurile publice din localitĂŁĂži, atunci când participĂŁ la executarea unor misiuni.
    (2) Atunci când circulĂŁ pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împĂŁrĂžite în grupuri bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulaĂžia celorlalĂži participanĂži la trafic, fiecare grup având cel puĂžin un conducĂŁtor.
    (3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele Âşi însoĂžitorii acestora trebuie sĂŁ circule pe acostamentul din partea stângĂŁ a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu existĂŁ, cât mai aproape de marginea din stânga a pĂŁrĂžii carosabile.
    ART. 163
    (1) ConducĂŁtorul de animale de cĂŁlĂŁrie este obligat:
    a) sĂŁ conducĂŁ animalele astfel încât acestea sĂŁ se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreaptĂŁ a drumului;
    b) sĂŁ nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilĂŁ sau în imediata apropiere a acesteia;
    c) de la lĂŁsarea serii pânĂŁ în zorii zilei sĂŁ poarte îmbrĂŁcĂŁminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
    d) sĂŁ traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupĂŁ ce s-a asigurat cĂŁ o poate face fĂŁrĂŁ pericol;
    e) sĂŁ semnalizeze schimbarea direcĂžiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a braĂžului stâng, iar oprirea prin balansarea braĂžului drept.
    (2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povarĂŁ sunt obligate:
    a) sĂŁ se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptĂŁ a carosabilului;
    b) sĂŁ conducĂŁ animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legĂŁturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
    c) sĂŁ asigure deplasarea animalelor înÂşiruite Âşi legate unul în spatele altuia;
    d) de la lĂŁsarea serii pânĂŁ în zorii zilei sĂŁ poarte îmbrĂŁcĂŁminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
    e) sĂŁ traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupĂŁ ce s-a asigurat cĂŁ o pot face fĂŁrĂŁ pericol.
    (3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmĂŁtoarelor reguli:
    a) turma trebuie sĂŁ aibĂŁ în faÞã Âşi în spate câte un conducĂŁtor;
    b) pe timpul nopĂžii sau în orice alte situaĂžii când vizibilitatea este redusĂŁ, conducĂŁtorul care se aflĂŁ în faĂža turmei trebuie sĂŁ aibĂŁ un dispozitiv cu luminĂŁ de culoare albĂŁ, iar cel din spate un dispozitiv cu luminĂŁ de culoare roÂşie;
    c) conducĂŁtorii turmei trebuie sĂŁ ia mĂŁsurile necesare ca, pe timpul deplasĂŁrii pe drum, animalele sĂŁ nu împiedice circulaĂžia celorlalĂži participanĂži la trafic;
    d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea pĂŁrĂžii carosabile, astfel încât sĂŁ nu ocupe mai mult de jumĂŁtate din lĂŁĂžimea sensului de mers;
    e) la intersecĂžii, precum Âşi atunci când traverseazĂŁ drumul, conducĂŁtorii turmei trebuie sĂŁ acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteazĂŁ;
    f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducĂŁtorii turmei sunt obligaĂži sĂŁ nu lase animalele nesupravegheate.

    & 3. CirculaĂžia vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ
    ART. 164
    Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ trebuie sĂŁ fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a pĂŁrĂžii carosabile.
    ART. 165
    (1) ConducĂŁtorul vehiculului cu tracĂžiune animalĂŁ este obligat:
    a) sĂŁ aibĂŁ asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înregistrare;
    b) sĂŁ conducĂŁ animalele astfel încât acestea sĂŁ nu constituie un pericol pentru el Âşi ceilalĂži participanĂži la trafic;
    c) sĂŁ nu opreascĂŁ sau sĂŁ staĂžioneze pe partea carosabilĂŁ a drumului public;
    d) pe timpul opririi sau staĂžionĂŁrii pe acostament ori în afara pĂŁrĂžii carosabile, animalele trebuie sĂŁ fie legate astfel încât acestea sĂŁ nu poatĂŁ intra pe partea carosabilĂŁ;
    e) sĂŁ nu conducĂŁ vehiculul când se aflĂŁ sub influenĂža alcoolului, a produselor sau substanĂželor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    f) sĂŁ semnalizeze schimbarea direcĂžiei de mers cu braĂžul Âşi sĂŁ se asigure cĂŁ din faÞã sau din spate nu circulĂŁ vehicule cĂŁrora le poate pune în pericol siguranĂža deplasĂŁrii;
    g) de la lĂŁsarea serii pânĂŁ în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusĂŁ sĂŁ nu circule pe drumurile publice fĂŁrĂŁ a purta îmbrĂŁcĂŁminte cu elemente fluorescent-reflectorizante Âşi fĂŁrĂŁ ca vehiculul sĂŁ aibĂŁ în partea din faÞã un dispozitiv cu luminĂŁ albĂŁ sau galbenĂŁ, iar în partea din spate un dispozitiv cu luminĂŁ roÂşie, amplasate pe partea lateralĂŁ stângĂŁ;
    h) sĂŁ nu pĂŁrĂŁseascĂŁ vehiculul sau animalele ori sĂŁ doarmĂŁ în timpul mersului;
    i) sĂŁ nu transporte obiecte care depĂŁÂşesc în lungime sau în lĂŁĂžime vehiculul, dacĂŁ încĂŁrcĂŁtura nu este semnalizatĂŁ ziua cu un steguleĂž de culoare roÂşie, iar noaptea sau în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încĂŁrcĂŁturii;
    j) sĂŁ nu circule cu animale care însoĂžesc vehiculul, dacĂŁ acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptĂŁ. LegĂŁtura nu trebuie sĂŁ fie mai mare de 1,5 m;
    k) sĂŁ nu pĂŁtrundĂŁ pe drumurile modernizate sau pietruite cu roĂžile vehiculului murdare de noroi;
    l) sĂŁ nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
    m) sĂŁ nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
    (2) ConducĂŁtorul de trĂŁsurĂŁ care efectueazĂŁ transport public de persoane este obligat sĂŁ circule în condiĂžiile stabilite în licenÞã de autoritatea competentĂŁ.

    & 4. CirculaĂžia pietonilor
    ART. 166
    Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilatĂŁ acestuia care circulĂŁ pe partea carosabilĂŁ a drumului, care nu este prevĂŁzut cu trotuar sau acostamente, trebuie sĂŁ aibĂŁ aplicate pe îmbrĂŁcĂŁminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sĂŁ poarte o sursĂŁ de luminĂŁ, vizibilĂŁ din ambele sensuri.
    ART. 167
    (1) Se interzice pietonilor Âşi persoanelor asimilate acestora:
    a) sĂŁ se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ care are în funcĂžiune semnalele speciale de avertizare luminoase Âşi sonore;
    b) sĂŁ traverseze partea carosabilĂŁ prin faĂža sau prin spatele vehiculului oprit în staĂžiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepĂžia cazurilor în care existĂŁ treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzĂŁtor;
    c) sĂŁ prelungeascĂŁ timpul de traversare a drumului public, sĂŁ se opreascĂŁ ori sĂŁ se întoarcĂŁ pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevĂŁzute cu semafoare;
    d) sĂŁ traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
    e) sĂŁ ocupe partea carosabilĂŁ în scopul împiedicĂŁrii circulaĂžiei;
    f) sĂŁ traverseze calea feratĂŁ atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
    g) sĂŁ circule pe pistele pentru biciclete, amenajate Âşi semnalizate corespunzĂŁtor.
    (2) Se interzice oricĂŁrei persoane sĂŁ efectueze acte de comerĂž pe partea carosabilĂŁ, pe acostament, pe trotuar, în parcĂŁri ori în staĂžiile mijloacelor de transport public de persoane.
    ART. 168
    (1) Persoanele care se deplaseazĂŁ pe drumul public formând un grup organizat, o coloanĂŁ militarĂŁ sau un cortegiu trebuie sĂŁ circule în formaĂžie de cel mult trei Âşiruri, pe partea dreaptĂŁ a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o bandĂŁ de circulaĂžie.
    (2) De la lĂŁsarea serii Âşi pânĂŁ în zorii zilei, precum Âşi ziua, în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ, persoanele care se aflĂŁ în faĂža Âşi în spatele Âşirului dinspre axa drumului trebuie sĂŁ aibĂŁ o sursĂŁ de luminĂŁ de culoare albĂŁ, respectiv roÂşie, care sĂŁ fie vizibilĂŁ pentru ceilalĂži participanĂži la trafic. Persoanele care formeazĂŁ Âşirul dinspre axa drumului trebuie sĂŁ aibĂŁ aplicate pe îmbrĂŁcĂŁminte elemente fluorescent-reflectorizante.
    (3) ConducĂŁtorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligaĂži sĂŁ supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulaĂžia vehiculelor.
    (4) Se interzice persoanelor care formeazĂŁ o coloanĂŁ militarĂŁ sĂŁ meargĂŁ în cadenÞã la trecerea peste poduri.

    SECÞIUNEA a 5-a
    CirculaĂžia pe autostrĂŁzi

    ART. 169
    (1) ConducĂŁtorii de autovehicule care intrĂŁ pe autostrĂŁzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sĂŁ cedeze trecerea autovehiculelor care circulĂŁ pe prima bandĂŁ a autostrĂŁzilor Âşi sĂŁ nu stânjeneascĂŁ în niciun fel circulaĂžia acestora.
    (2) ConducĂŁtorii de autovehicule care urmeazĂŁ sĂŁ pĂŁrĂŁseascĂŁ autostrada sunt obligaĂži sĂŁ semnalizeze din timp Âşi sĂŁ se angajeze pe banda de ieÂşire (de decelerare).
    ART. 170
    CirculaĂžia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mĂŁrfuri se desfĂŁÂşoarĂŁ pe banda din partea dreaptĂŁ a autostrĂŁzii, cu excepĂžia cazului în care se efectueazĂŁ depĂŁÂşirea sau semnalizarea rutierĂŁ existentĂŁ instituie o altĂŁ reglementare de utilizare a benzilor.

    CAP. 6
    CirculaĂžia autovehiculelor cu mase Âşi/sau gabarite depĂŁÂşite ori care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase

    & 1. CirculaĂžia autovehiculelor cu mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite
    ART. 171
    Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcĂžie sau datoritĂŁ încĂŁrcĂŁturii transportate, depĂŁÂşeÂşte masa totalĂŁ de 80 tone Âşi/sau lungimea de 40 m ori lĂŁĂžimea de 5 m sau înĂŁlĂžimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizaĂžiei speciale emise de administratorul acestuia Âşi cu avizul poliĂžiei rutiere.
    ART. 172
    (1) în circulaĂžia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, are o lĂŁĂžime între 3,2 m Âşi 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie sĂŁ fie precedat de un autovehicul de însoĂžire, iar cel cu lĂŁĂžimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie sĂŁ fie însoĂžit de douĂŁ autovehicule care sĂŁ circule unul în faÞã Âşi celĂŁlalt în spate.
    (2) Pe autostrĂŁzi autovehiculul care, cu sau fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, depĂŁÂşeÂşte lĂŁĂžimea de 3,2 m trebuie sĂŁ fie urmat de un autovehicul de însoĂžire.
    (3) Autovehiculul de însoĂžire trebuie sĂŁ fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu luminĂŁ galbenĂŁ Âşi sĂŁ aibĂŁ montatĂŁ, în funcĂžie de locul ocupat la însoĂžire, la partea stângĂŁ din faÞã sau din spate, plĂŁcuĂža de identificare reflectorizantĂŁ, având fondul alb Âşi chenarul roÂşu.
    (4) ConducĂŁtorul autovehiculului cu masa Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite, precum Âşi conducĂŁtorii autovehiculelor de însoĂžire sunt obligaĂži sĂŁ punĂŁ Âşi sĂŁ menĂžinĂŁ în funcĂžiune semnalele speciale de avertizare cu luminĂŁ galbenĂŁ, prevĂŁzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pe toatĂŁ perioada deplasĂŁrii pe drumul public.
    ART. 173
    Este interzisĂŁ circulaĂžia autovehiculelor cu mase Âşi/sau gabarite depĂŁÂşite:
    a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricĂžie sau limitare a accesului acestora, dacĂŁ vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depĂŁÂşeÂşte lĂŁĂžimea, înĂŁlĂžimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totalĂŁ maximĂŁ admisĂŁ;
    b) când vizibilitatea este redusĂŁ sau partea carosabilĂŁ este acoperitĂŁ cu polei, gheaÞã sau zĂŁpadĂŁ.

    & 2. Transportul mĂŁrfurilor sau produselor periculoase
    ART. 174
    (1) Transportul mĂŁrfurilor sau produselor periculoase se efectueazĂŁ numai dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) vehiculul îndeplineÂşte condiĂžiile tehnice Âşi de agreere, prevĂŁzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) vehiculul are dotĂŁrile Âşi echipamentele necesare prevĂŁzute în reglementĂŁrile în vigoare;
    c) conducĂŁtorul vehiculului deĂžine certificat ADR corespunzĂŁtor.
    (2) Administratorul drumului public stabileÂşte, cu avizul poliĂžiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative Âşi a semnalizĂŁrii corespunzĂŁtoare acestora.
    ART. 175
    (1) ConducĂŁtorul vehiculului care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri sau produse periculoase trebuie sĂŁ aibĂŁ asupra sa documentele de transport prevĂŁzute de lege, sĂŁ cunoascĂŁ normele referitoare la transportul Âşi la manipularea încĂŁrcĂŁturii, putând fi însoĂžit de persoane care sĂŁ cunoascĂŁ bine caracteristicile acestora.
    (2) în cabina autovehiculului care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
    (3) DacĂŁ din cauza deteriorĂŁrii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrĂŁÂştie pe drum, conducĂŁtorul este obligat sĂŁ opreascĂŁ imediat, sĂŁ ia mĂŁsuri de avertizare a celorlalĂži conducĂŁtori care circulĂŁ pe drumul public Âşi a persoanelor din jur, sĂŁ semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemânĂŁ Âşi sĂŁ anunĂže administratorul drumului sau cea mai apropiatĂŁ unitate de poliĂžie.
    ART. 176
    Se interzice conducĂŁtorului de autovehicul care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase:
    a) sĂŁ provoace Âşocuri autovehiculului în mers;
    b) sĂŁ fumeze în timpul mersului ori sĂŁ aprindĂŁ foc la oprire sau staĂžionare, la o distanÞã mai micĂŁ de 50 m de autovehicul;
    c) sĂŁ lase autovehiculul Âşi încĂŁrcĂŁtura fĂŁrĂŁ supravegherea sa, a însoĂžitorului ori a unei alte persoane calificate;
    d) sĂŁ remorcheze un vehicul rĂŁmas în panĂŁ;
    e) sĂŁ urmeze alte trasee sau sĂŁ staĂžioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum Âşi pe partea carosabilĂŁ a drumului pe timp de noapte;
    f) sĂŁ transporte alte încĂŁrcĂŁturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
    g) sĂŁ permitĂŁ prezenĂža în autovehicul a altor persoane, cu excepĂžia celuilalt conducĂŁtor, a însoĂžitorilor sau a celor care încarcĂŁ ori descarcĂŁ mĂŁrfurile sau produsele transportate;
    h) sĂŁ intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
    i) sĂŁ pĂŁstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecĂžionate în acest scop.

    CAP. 7
    SancĂžiuni contravenĂžionale Âşi mĂŁsuri tehnico-administrative

    SECÞIUNEA 1
    Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor contravenĂžionale

    ART. 177
    (1) îndrumarea, supravegherea, controlul respectĂŁrii normelor privind circulaĂžia pe drumurile publice Âşi luarea mĂŁsurilor legale în cazul în care se constatĂŁ încĂŁlcĂŁri ale acestora se realizeazĂŁ de cĂŁtre poliĂžiÂştii rutieri din cadrul PoliĂžiei Române.
    (2) PoliĂžiÂştii rutieri sunt ofiĂžerii Âşi agenĂžii de poliĂžie specializaĂži Âşi anume desemnaĂži prin dispoziĂžie a inspectorului general al Inspectoratului General al PoliĂžiei Române.
    ART. 178
    (1) în punctele de trecere a frontierei de stat a României, poliĂžiÂştii de frontierĂŁ au Âşi atribuĂžia de a aplica sancĂžiuni în cazul în care constatĂŁ contravenĂžii la regimul circulaĂžiei pe drumurile publice.
    (2) Procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei se trimite, în cel mult o zi lucrĂŁtoare de la data întocmirii, serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta.
    ART. 179
    (1) PoliĂžia rutierĂŁ sau poliĂžia de frontierĂŁ din punctele de trecere a frontierei de stat poate acĂžiona, împreunĂŁ cu reprezentanĂži ai altor autoritĂŁĂži cu atribuĂžii în domeniu, pentru prevenirea Âşi constatarea unor încĂŁlcĂŁri ale normelor privind deplasarea în siguranÞã, pe drumurile publice, a tuturor participanĂžilor la trafic.
    (2) PoliĂžistul rutier sau poliĂžistul de frontierĂŁ aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acĂžioneazĂŁ în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuĂžii:
    a) sĂŁ opreascĂŁ vehiculele pentru control Âşi sĂŁ verifice documentele pe care conducĂŁtorii acestora trebuie sĂŁ le aibĂŁ asupra lor;
    b) sĂŁ constate Âşi sĂŁ aplice sancĂžiuni în cazul contravenĂžiilor aflate în competenĂža sa.
    (3) ReprezentanĂžii autoritĂŁĂžilor prevĂŁzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuĂžii:
    a) sĂŁ acĂžioneze, împreunĂŁ cu poliĂžiÂştii rutieri sau cu poliĂžiÂştii de frontierĂŁ, pentru respectarea de cĂŁtre conducĂŁtorii de vehicule sau de cĂŁtre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
    b) sĂŁ execute activitĂŁĂži de control privind condiĂžiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum Âşi de verificare a stĂŁrii tehnice a vehiculelor, conform competenĂželor;
    c) sĂŁ constate Âşi sĂŁ aplice sancĂžiuni în cazul contravenĂžiilor aflate în competenĂža lor.
    (4) în cazul depistĂŁrii în trafic a unui vehicul care prezintĂŁ defecĂžiuni tehnice la mecanismul de direcĂžie, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulĂŁ având lumina farurilor nereglatĂŁ corespunzĂŁtor, reprezentanĂžii autoritĂŁĂžilor abilitate menĂžioneazĂŁ despre acestea într-o notĂŁ tehnicĂŁ de constatare ce se anexeazĂŁ procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei încheiat de cĂŁtre poliĂžistul rutier.
    ART. 180
    (1) în cazul în care constatĂŁ încĂŁlcĂŁri ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenĂžiei, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora Âşi locul unde este încheiat; gradul profesional, numele Âşi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reÂşedinĂža contravenientului, numĂŁrul Âşi seria actului de identitate ori, în cazul cetĂŁĂženilor strĂŁini, al persoanelor fĂŁrĂŁ cetĂŁĂženie sau al cetĂŁĂženilor români cu domiciliul în strĂŁinĂŁtate, seria Âşi numĂŁrul paÂşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberĂŁrii acestuia Âşi statul emitent; descrierea faptei contravenĂžionale, cu indicarea datei, orei Âşi locului în care a fost sĂŁvârÂşitĂŁ, precum Âşi arĂŁtarea tuturor împrejurĂŁrilor ce pot servi la aprecierea gravitĂŁĂžii faptei Âşi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileÂşte Âşi se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžia; numĂŁrul punctelor-amendĂŁ aplicate Âşi valoarea acestora, posibilitatea achitĂŁrii de cĂŁtre persoana fizicĂŁ, în termen de cel mult douĂŁ zile lucrĂŁtoare, a jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de actul normativ, sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ aplicatĂŁ Âşi/sau mĂŁsura tehnico-administrativĂŁ dispusĂŁ; indicarea societĂŁĂžii de asigurĂŁri, în situaĂžia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaĂžie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a cĂŁii de atac, semnĂŁtura agentului constatator Âşi unitatea de poliĂžie la care se depune plângerea.
    (2) în cazul în care contravenientul refuzĂŁ sau nu poate sĂŁ semneze procesul-verbal, agentul constatator va face menĂžiune despre aceste împrejurĂŁri, care trebuie sĂŁ fie confirmate de un martor asistent. în acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal Âşi semnĂŁtura martorului.
    (3) Atunci când contravenientul a fost sancĂžionat cu amendĂŁ, odatĂŁ cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica Âşi înÂştiinĂžarea de platĂŁ, în care se va face menĂžiunea cu privire la obligativitatea achitĂŁrii amenzii la instituĂžiile abilitate sĂŁ o încaseze, potrivit legislaĂžiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sĂŁ se procedeze la executarea silitĂŁ.
    (4) în situaĂžia în care contravenientul este persoanĂŁ juridicĂŁ, în procesul-verbal se fac menĂžiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum Âşi numele, prenumele, numĂŁrul Âşi seria actului de identitate, codul numeric personal Âşi domiciliul ori reÂşedinĂža persoanei care o reprezintĂŁ.
    (5) în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sĂŁ aducĂŁ la cunoÂştinÞã contravenientului dreptul de a face obiecĂžiuni cu privire la conĂžinutul actului de constatare. ObiecĂžiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menĂžiuni", sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii procesului-verbal.
    (6) în cazul în care pentru fapta sĂŁvârÂşitĂŁ se dispune ca mĂŁsurĂŁ tehnico-administrativĂŁ reĂžinerea permisului de conducere Âşi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare ori de înregistrare, odatĂŁ cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei agentul constatator elibereazĂŁ Âşi o dovadĂŁ înlocuitoare cu sau fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, dupĂŁ caz, al cĂŁrei model este prevĂŁzut în anexa nr. 1B.
    (7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru cĂŁ titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereazĂŁ dovadĂŁ înlocuitoare fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (8) în situaĂžia în care, prin acelaÂşi proces-verbal de constatare a contravenĂžiei, se dispun mai multe mĂŁsuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereazĂŁ pentru fiecare document sau set de plĂŁcuĂže câte o dovadĂŁ înlocuitoare.
    (9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulaĂžie din care au rezultat pagube materiale, poliĂžia rutierĂŁ elibereazĂŁ proprietarilor sau deĂžinĂŁtorilor acestora autorizaĂžie de reparaĂžii, al cĂŁrei model este prevĂŁzut în anexa nr. 1C, cu excepĂžia situaĂžiei în care s-a încheiat o constatare amiabilĂŁ de accident a cĂŁrei validitate a fost atestatĂŁ de societatea de asigurĂŁri abilitatĂŁ, în condiĂžiile legii, caz în care reparaĂžiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.
    ART. 181
    (1) în situaĂžia în care fapta a fost constatatĂŁ cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic, poliĂžistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenĂžiei, potrivit modelului prevĂŁzut în anexa nr. 1D, dupĂŁ prelucrarea înregistrĂŁrilor Âşi stabilirea identitĂŁĂžii conducĂŁtorului de vehicul.
    (2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneazĂŁ în procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnĂŁtura proprietarului sau deĂžinĂŁtorului legal al vehiculului.
    ART. 182
    (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeazĂŁ prin executarea semnalelor regulamentare de cĂŁtre poliĂžistul rutier sau, dupĂŁ caz, de cĂŁtre poliĂžistul de frontierĂŁ, atunci când constatĂŁ încĂŁlcĂŁri ale normelor rutiere ori în situaĂžia în care existĂŁ indicii temeinice despre sĂŁvârÂşirea unei contravenĂžii ori a unei fapte de naturĂŁ penalĂŁ, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte Âşi a bunurilor care fac obiectul urmĂŁririi, precum Âşi pentru verificarea deĂžinerii de cĂŁtre conducĂŁtorii vehiculelor a documentelor prevĂŁzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeazĂŁ Âşi în condiĂžiile producerii unor calamitĂŁĂži naturale, dezastre sau a altor situaĂžii care pun în pericol siguranĂža circulaĂžiei.
    (2) Oprirea vehiculelor se face, de regulĂŁ, în afara pĂŁrĂžii carosabile, iar acolo unde nu existĂŁ asemenea condiĂžii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângĂŁ bordurĂŁ ori în spaĂžiile de parcare, iar noaptea, cu precĂŁdere, în locuri iluminate.
    (3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilĂŁ ca urmare a semnalului de oprire efectuat de cĂŁtre poliĂžist în locurile în care vizibilitatea este redusĂŁ sub 50 m.
    ART. 183
    ConducĂŁtorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliĂžistului rutier sau, dupĂŁ caz, al poliĂžistului de frontierĂŁ este obligat sĂŁ rĂŁmânĂŁ în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalĂži pasageri sĂŁ nu deschidĂŁ portierele, respectând indicaĂžiile poliĂžistului.
    ART. 184
    (1) în situaĂžia în care conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încĂŁlcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate Âşi nici permisul de conducere, poliĂžistul rutier trebuie sĂŁ îl conducĂŁ la cea mai apropiatĂŁ unitate de poliĂžie pentru stabilirea identitĂŁĂžii acestuia Âşi pentru verificarea în evidenÞã a situaĂžiei permisului de conducere, atunci când nu existĂŁ posibilitatea realizĂŁrii acestor verificĂŁri pe loc.
    (2) în cazul în care conducĂŁtorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sĂŁ verifice în evidenÞã dacĂŁ domiciliul sau, dupĂŁ caz, reÂşedinĂža înscrisĂŁ în document corespunde cu cea din Registrul naĂžional de evidenÞã a persoanelor.
    (3) Agentul constatator este obligat sĂŁ înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei, domiciliul sau, dupĂŁ caz, reÂşedinĂža contravenientului din actul de identitate, iar în situaĂžia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau reÂşedinĂža va fi consemnatĂŁ numai dupĂŁ verificarea efectuatĂŁ în Registrul naĂžional de evidenÞã a persoanelor.
    (4) Procedura prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) Âşi (3) se aplicĂŁ Âşi atunci când domiciliul sau, dupĂŁ caz, reÂşedinĂža ori sediul proprietarului menĂžionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenĂža vehiculelor.
    ART. 185
    (1) Constatarea contravenĂžiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de cĂŁtre o persoanĂŁ care se aflĂŁ sub influenĂža alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic.
    (2) ConducĂŁtorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteazĂŁ obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
    a) rezultatul testĂŁrii aratĂŁ o concentraĂžie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
    b) în eveniment este implicat un vehicul care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase.
    (3) ConducĂŁtorilor de vehicule li se recolteazĂŁ obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testĂŁrii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indicĂŁ prezenĂža în organism a substanĂželor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.
    ART. 186
    în cazul accidentelor de circulaĂžie din care au rezultat numai pagube materiale, conducĂŁtorii vehiculelor sunt obligaĂži sĂŁ se supunĂŁ testĂŁrii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanĂže stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. DacĂŁ rezultatul testĂŁrii aratĂŁ o concentraĂžie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indicĂŁ prezenĂža în organism a substanĂželor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ se supunĂŁ recoltĂŁrii probelor biologice.
    ART. 187
    ConducĂŁtorii de vehicule sau de animale implicaĂži în accidente de circulaĂžie din care a rezultat moartea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau mai multor persoane sunt obligaĂži sĂŁ se supunĂŁ recoltĂŁrii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, dupĂŁ caz, a consumului de substanĂže ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
    ART. 188
    în toate cazurile în care se recolteazĂŁ probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenĂžei în organism a substanĂželor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie Âşi examinarea clinicĂŁ.

    SECÞIUNEA a 2-a
    MĂŁsuri tehnico-administrative

    & 1. ReĂžinerea sau retragerea permisului de conducere
    ART. 189
    (1) PoliĂžistul rutier este obligat ca, atunci când verificĂŁ documentele unui conducĂŁtor de autovehicul sau tramvai, sĂŁ urmĂŁreascĂŁ dacĂŁ existĂŁ concordanÞã între datele înscrise în actul de identitate Âşi cele din permisul de conducere. în cazul în care constatĂŁ neconcordanĂže referitoare la nume, prenume, domiciliu sau reÂşedinÞã, precum Âşi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poliĂžistul rutier este obligat sĂŁ reĂžinĂŁ permisul de conducere Âşi sĂŁ elibereze dovadĂŁ înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaĂžie de 15 zile.
    (2) în cazul în care conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poliĂžistul rutier efectueazĂŁ verificĂŁrile prevĂŁzute la art. 184 alin. (2). în cazul în care datele nu corespund, poliĂžistul rutier procedeazĂŁ conform alin. (1).
    (3) Permisul de conducere reĂžinut în condiĂžiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreunĂŁ cu raportul de reĂžinere, autoritĂŁĂžii competente care l-a eliberat.
    ART. 190
    (1) în cazurile prevĂŁzute de lege, odatĂŁ cu constatarea faptei, poliĂžistul rutier sau, dupĂŁ caz, poliĂžistul de frontierĂŁ reĂžine permisul de conducere, eliberând dovadĂŁ înlocuitoare cu sau fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, dupĂŁ caz.
    (2) Permisul de conducere reĂžinut în condiĂžiile alin. (1), împreunĂŁ cu un raport de reĂžinere, al cĂŁrui model este prevĂŁzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrĂŁtoare care urmeazĂŁ celei în care a fost eliberatĂŁ dovada înlocuitoare, la serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta, care are obligaĂžia sĂŁ facĂŁ imediat menĂžiunile corespunzĂŁtoare în evidenĂža conducĂŁtorilor de autovehicule Âşi tramvaie.
    (3) Raportul de reĂžinere, precum Âşi documentele sau plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare reĂžinute unui conducĂŁtor de autovehicul care posedĂŁ permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberat de o autoritate strĂŁinĂŁ se trimit poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române pentru a fi trimise autoritĂŁĂžilor emitente.
    ART. 191
    (1) în situaĂžia în care contravenientul a sĂŁvârÂşit fapta pe raza de competenÞã a altui judeĂž decât cel care îl are în evidenÞã, permisul de conducere se pĂŁstreazĂŁ la serviciul poliĂžiei rutiere pe teritoriul cĂŁruia a fost constatatĂŁ contravenĂžia, pânĂŁ când Âşeful serviciului hotĂŁrĂŁÂşte asupra sancĂžiunii contravenĂžionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reĂžinerii, dupĂŁ care îl trimite serviciului poliĂžiei rutiere al judeĂžului care îl are în evidenÞã.
    (2) Permisul de conducere se pĂŁstreazĂŁ la serviciul poliĂžiei rutiere din judeĂžul care are în evidenÞã titularul, pânĂŁ la restituire sau, dupĂŁ caz, pânĂŁ la anularea documentului.
    ART. 192
    (1) ConducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic, i se reĂžine permisul de conducere dacĂŁ valoarea concentraĂžiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovadĂŁ înlocuitoare fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, dacĂŁ nu doreÂşte recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiĂžiile stabilite la art. 194 alin. (1).
    (2) Când conducĂŁtorul vehiculului solicitĂŁ recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoĂžit de poliĂžistul rutier la cea mai apropiatĂŁ instituĂžie medicalĂŁ autorizatĂŁ sau instituĂžie medico-legalĂŁ, iar dupĂŁ recoltare i se va elibera o dovadĂŁ înlocuitoare cu drept de circulaĂžie pentru cel mult 15 zile, a cĂŁrei valabilitate intrĂŁ în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.
    ART. 193
    (1) ConducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai trebuie însoĂžit de poliĂžistul rutier sau, dupĂŁ caz, de poliĂžistul de frontierĂŁ, imediat, la cea mai apropiatĂŁ instituĂžie medicalĂŁ autorizatĂŁ sau instituĂžie medico-legalĂŁ pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabiliri alcoolemiei, dacĂŁ prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic s-a constatat cĂŁ valoarea concentraĂžiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
    (2) DupĂŁ recoltarea probelor biologice, poliĂžistul rutier reĂžine permisul de conducere Âşi elibereazĂŁ dovadĂŁ înlocuitoare fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (3) Atunci când conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate Âşi nici permisul de conducere, poliĂžistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituĂžia medicalĂŁ autorizatĂŁ sau instituĂžia medico-legalĂŁ, sĂŁ facĂŁ verificĂŁri în evidenĂže pentru stabilirea identitĂŁĂžii acestuia Âşi a situaĂžiei permisului de conducere.
    (4) în situaĂžia în care conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poliĂžistul rutier îi aduce acestuia la cunoÂştinÞã, prin înÂştiinĂžare scrisĂŁ pe care i-o înmâneazĂŁ imediat, cĂŁ nu mai are dreptul sĂŁ conducĂŁ autovehicule sau tramvaie pânĂŁ la finalizarea dosarului penal, precum Âşi obligaĂžia de a preda permisul de conducere serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta.
    ART. 194
    (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteazĂŁ douĂŁ probe biologice la interval de o orĂŁ între prelevĂŁri. în cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueazĂŁ calculul retroactiv al alcoolemiei.
    (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua probĂŁ biologicĂŁ se consemneazĂŁ în procesul-verbal de prelevare.
    ART. 195
    ConducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenĂža în organism a substanĂželor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplicĂŁ procedura prevĂŁzutĂŁ la art. 192.
    ART. 196
    (1) ConducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic încĂŁlcând o normĂŁ rutierĂŁ pentru care se dispune sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ a suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce Âşi care prezintĂŁ la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere reĂžinut pentru o faptĂŁ sĂŁvârÂşitĂŁ anterior, aflatĂŁ în termenul de valabilitate, i se reĂžine dovada prezentatĂŁ Âşi i se elibereazĂŁ o nouĂŁ dovadĂŁ, a cĂŁrei valabilitate nu poate depĂŁÂşi termenul de valabilitate al primei dovezi.
    (2) DacĂŁ cea de-a doua faptĂŁ este una dintre cele prevĂŁzute la art. 102 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, poliĂžistul rutier elibereazĂŁ titularului permisului o dovadĂŁ înlocuitoare fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, reĂžinutĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliĂžiei rutiere al judeĂžului care îl are în evidenÞã pe contravenient, împreunĂŁ cu raportul de reĂžinere.
    ART. 197
    (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inaptĂŁ din punct de vedere medical de cĂŁtre o instituĂžie medicalĂŁ autorizatĂŁ se retrage de cĂŁtre serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea medicul de familie care are în evidenÞã persoana respectivĂŁ.
    (2) ÂŞeful serviciului poliĂžiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere Âşi îl pĂŁstreazĂŁ la sediul unitĂŁĂžii pânĂŁ la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. în situaĂžia în care conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori reÂşedinĂža pe raza altui judeĂž, Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere care a dispus mĂŁsura tehnico-administrativĂŁ trimite permisul de conducere la serviciul poliĂžiei rutiere din judeĂžul care îl are în evidenÞã, împreunĂŁ cu un raport de retragere.

    & 2. ReĂžinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare Âşi a plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare
    ART. 198
    (1) în cazurile prevĂŁzute de lege, odatĂŁ cu constatarea faptei, poliĂžistul rutier sau, dupĂŁ caz, poliĂžistul de frontierĂŁ reĂžine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovadĂŁ înlocuitoare cu sau fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, dupĂŁ caz.
    (2) Documentele sau plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare reĂžinute în condiĂžiile alin. (1), împreunĂŁ cu raportul de reĂžinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrĂŁtoare care urmeazĂŁ celei în care a fost eliberatĂŁ dovada înlocuitoare, la serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta, care are obligaĂžia sĂŁ facĂŁ imediat menĂžiunile corespunzĂŁtoare în evidenĂža vehiculelor.
    (3) Certificatul de înregistrare sau plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administraĂžiei publice locale, reĂžinute în condiĂžiile legii, se trimit împreunĂŁ cu raportul de reĂžinere autoritĂŁĂžii care le-a eliberat.
    (4) Raportul de reĂžinere, precum Âşi documentele sau plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare, eliberate de o autoritate strĂŁinĂŁ, reĂžinute în condiĂžiile legii, se trimit poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române pentru a fi remise autoritĂŁĂžilor emitente.
    ART. 199
    (1) Atunci când poliĂžistul rutier sau poliĂžistul de frontierĂŁ constatĂŁ cĂŁ autovehiculul este condus de proprietar sau de deĂžinĂŁtorul mandatat Âşi datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reÂşedinĂža înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator reĂžine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovadĂŁ înlocuitoare cu drept de circulaĂžie pentru 15 zile.
    (2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autoritĂŁĂžii competente care l-a eliberat, împreunĂŁ cu raportul de reĂžinere.
    ART. 200
ART. 200
    (1) în cazurile în care legea prevede aplicarea mĂŁsurii tehnico-administrative a retragerii plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare, conducĂŁtorul vehiculului este obligat sĂŁ demonteze Âşi sĂŁ predea plĂŁcuĂžele agentului constatator care a dispus mĂŁsura.
    (2) Când conducĂŁtorul vehiculului refuzĂŁ sĂŁ predea plĂŁcuĂžele, agentul constatator demonteazĂŁ el însuÂşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenĂža unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei.
    ART. 201
    Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeĂž decât cel pe teritoriul cĂŁruia a fost constatatĂŁ fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, dupĂŁ expirarea termenului prevĂŁzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei, serviciului poliĂžiei rutiere din judeĂžul care are în evidenÞã vehiculul.
    ART. 202
    (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de cĂŁtre serviciul poliĂžiei rutiere care le are în pĂŁstrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de cĂŁtre acesta a dovezii încetĂŁrii motivelor pentru care s-a dispus mĂŁsura tehnico-administrativĂŁ.
    (2) în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menĂžiunea cĂŁ vehiculul are drept de circulaĂžie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaĂžie, iar plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ în baza ordonanĂžei preÂşedinĂžiale emise de instanĂža învestitĂŁ cu soluĂžionarea cauzei sau a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitivĂŁ.

    & 3. Anularea permisului de conducere
    ART. 203
    (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevĂŁzute la art. 114 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se dispune:
    a) de Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost constatatĂŁ fapta, în baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitivĂŁ, dispusĂŁ de o instanÞã din România;
    b) de Âşeful poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române, în baza unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitivĂŁ, pronunĂžatĂŁ de cĂŁtre o autoritate strĂŁinĂŁ competentĂŁ, pentru o infracĂžiune sĂŁvârÂşitĂŁ de titular pe teritoriul statului respectiv, dacĂŁ pentru fapta sĂŁvârÂşitĂŁ legislaĂžia românĂŁ prevede aceastĂŁ mĂŁsurĂŁ.
    (2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia titularul a domiciliat, în condiĂžiile existenĂžei unei sesizĂŁri din partea unei autoritĂŁĂži competente sau a unui certificat de deces.
    (3) MĂŁsura anulĂŁrii permisului de conducere se comunicĂŁ, în termen de cel mult 5 zile lucrĂŁtoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1).
    (4) în termenul prevĂŁzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul poliĂžiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentĂŁ care l-a eliberat, în vederea efectuĂŁrii menĂžiunii în evidenÞã.

    SECÞIUNEA a 3-a
    SancĂžiuni contravenĂžionale complementare

    & 1. Aplicarea punctelor de penalizare
    ART. 204
    (1) Când pentru fapta sĂŁvârÂşitĂŁ legea prevede Âşi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaĂžia sĂŁ le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei.
    (2) Procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei se trimite, în cel mult douĂŁ zile lucrĂŁtoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta.
    ART. 205
    Punctele de penalizare se înscriu în evidenĂža conducĂŁtorilor de autovehicule sau tramvaie de cĂŁtre serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost constatatĂŁ fapta.
    ART. 206
    Când instanĂža competentĂŁ, prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ irevocabilĂŁ, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei, serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta radiazĂŁ din evidenÞã punctele de penalizare aplicate.
    ART. 207
    Când un conducĂŁtor de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de cĂŁtre o autoritate strĂŁinĂŁ, sĂŁvârÂşeÂşte o faptĂŁ pentru care legea prevede Âşi aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei se trimite poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române, pentru informarea autoritĂŁĂžii statului care a emis permisul de conducere.
    ART. 208
    Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sĂŁ obĂžinĂŁ, personal, la sediul poliĂžiei rutiere din judeĂžul care îl are în evidenÞã, informaĂžii cu privire la numĂŁrul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

    & 2. Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie
    ART. 209
    (1) La cumulul a cel puĂžin 15 puncte de penalizare, serviciul poliĂžiei rutiere din judeĂžul care are în evidenÞã conducĂŁtorul de autovehicul comunicĂŁ acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrĂŁrii în evidenÞã a ultimelor puncte de penalizare, sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ a suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce, precum Âşi obligaĂžia de a se prezenta la sediul poliĂžiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înÂştiinÞãrii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
    (2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulĂŁrii celor 15 puncte de penalizare Âşi pânĂŁ la data expirĂŁrii termenului când avea obligaĂžia de a preda permisul de conducere sau, dupĂŁ caz, pânĂŁ la data predĂŁrii permisului de conducere.
    (3) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule opereazĂŁ în ziua urmĂŁtoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, dupĂŁ caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
    (4) în cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezintĂŁ la poliĂžie în termenul prevĂŁzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule se majoreazĂŁ, de drept, cu 30 de zile.
    (5) în situaĂžia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitĂŁĂžii prezentĂŁrii la poliĂžie în termenul de 5 zile de la primirea înÂştiinÞãrii scrise, perioada de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule dispusĂŁ potrivit alin. (4) se anuleazĂŁ.
    ART. 210
    (1) în situaĂžia în care conducĂŁtorul de autovehicul sĂŁvârÂşeÂşte o faptĂŁ pentru care, potrivit legii, se reĂžine permisul de conducere în vederea suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce, eliberându-se dovadĂŁ înlocuitoare cu drept de circulaĂžie, sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ opereazĂŁ începând cu ziua urmĂŁtoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
    (2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberatĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce opereazĂŁ din momentul aplicĂŁrii sancĂžiunii contravenĂžionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei.
    ART. 211
    în cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sĂŁ ocupe o funcĂžie sau profesie care are legĂŁturĂŁ cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere care funcĂžioneazĂŁ pe teritoriul de competenÞã al autoritĂŁĂžii care a luat mĂŁsura de siguranÞã dispune suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât opereazĂŁ mĂŁsura de siguranÞã.
    ART. 212
    (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate strĂŁinĂŁ, reĂžinut ca urmare a încĂŁlcĂŁrii de cĂŁtre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce Âşi pentru care s-a eliberat dovadĂŁ înlocuitoare cu drept de circulaĂžie, împreunĂŁ cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei se trimit poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sancĂžiunii contravenĂžionale complementare.
    (2) Când dovada înlocuitoare este eliberatĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, permisul de conducere Âşi copia procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei se trimit unitĂŁĂžii de poliĂžie prevĂŁzute la alin. (1) în cel mult o zi lucrĂŁtoare de la data constatĂŁrii faptei.
    (3) PânĂŁ la împlinirea termenului prevĂŁzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strĂŁinĂŁ poate solicita ca, pânĂŁ la expirarea perioadei de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce, documentul sĂŁ fie pĂŁstrat la serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceastĂŁ posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odatĂŁ cu comunicarea suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce.
    ART. 213
    (1) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce se dispune de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române Âşi în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ din România a sĂŁvârÂşit o faptĂŁ pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotĂŁrâre, o astfel de mĂŁsurĂŁ.
    (2) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce se aplicĂŁ pe teritoriul României numai dacĂŁ pentru fapta sĂŁvârÂşitĂŁ legislaĂžia rutierĂŁ româneascĂŁ prevede o astfel de mĂŁsurĂŁ.
    (3) Perioada de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ de legislaĂžia rutierĂŁ româneascĂŁ pentru o faptĂŁ asemĂŁnĂŁtoare.
    (4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulaĂžie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.
    ART. 214
    (1) în cazul sĂŁvârÂşirii a douĂŁ sau a mai multor contravenĂžii care atrag Âşi suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce, constatate prin acelaÂşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeazĂŁ prin însumarea perioadelor prevĂŁzute pentru fiecare faptĂŁ, fĂŁrĂŁ ca aceasta sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 90 de zile.
    (2) Când o persoanĂŁ cĂŁreia i-a fost reĂžinut permisul de conducere pentru o faptĂŁ prevĂŁzutĂŁ cu suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce sĂŁvârÂşeÂşte, în perioada în care are drept de circulaĂžie, o nouĂŁ contravenĂžie pentru care se dispune suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce, se aplicĂŁ distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenĂžie.

    & 3. Confiscarea bunurilor
    ART. 215
    (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase Âşi sonore, precum Âşi dispozitivele care perturbĂŁ funcĂžionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condiĂžiile legii, se predau la serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁreia a fost constatatĂŁ fapta.
    (2) PlĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condiĂžiile legii se predau la serviciul poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost constatatĂŁ fapta pentru a fi trimise autoritĂŁĂžii competente care le-a eliberat.
    (3) Vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ confiscate în condiĂžiile legii se predau autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale, pe bazĂŁ de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziĂžiilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului Âşi condiĂžiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatĂŁ a statului, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 98/1999, republicatĂŁ.

    & 4. Imobilizarea vehiculului
    ART. 216
    (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune Âşi se efectueazĂŁ de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, în cazurile Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute de lege.
    (2) Imobilizarea se face în prezenĂža unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneazĂŁ în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus mĂŁsura.
    (3) în lipsa unui martor asistent poliĂžistul rutier precizeazĂŁ motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
    (4) Imobilizarea unui vehicul este interzisĂŁ în toate locurile unde oprirea sau staĂžionarea este interzisĂŁ.
    ART. 217
    (1) Atunci când se impune imobilizarea, în condiĂžiile legii, a unui vehicul care transportĂŁ produse sau substanĂže periculoase, poliĂžistul rutier este obligat sĂŁ anunĂže, de îndatĂŁ, unitatea de poliĂžie din care face parte pentru a se stabili, împreunĂŁ cu unitĂŁĂžile Inspectoratului General pentru SituaĂžii de UrgenÞã, destinaĂžia finalĂŁ pentru parcarea autovehiculului.
    (2) Imobilizarea unui vehicul care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri sau produse periculoase ori cu gabarite Âşi/sau mase depĂŁÂşite se dispune de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, în condiĂžiile stabilite împreunĂŁ cu reprezentanĂžii autoritĂŁĂžilor cu atribuĂžii în domeniu.
    ART. 218
    Revocarea imobilizĂŁrii se dispune:
    a) de cĂŁtre poliĂžistul rutier care a dispus-o, dacĂŁ este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusĂŁ au încetat;
    b) de cĂŁtre Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacĂŁ motivele pentru care a fost dispusĂŁ mĂŁsura au încetat;
    c) de cĂŁtre procuror sau de instanĂža de judecatĂŁ, atunci când vehiculul a fĂŁcut obiectul unei infracĂžiuni.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Restituirea permisului de conducere Âşi reducerea perioadei de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce

    ART. 219
    (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de cĂŁtre Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere care îl are în evidenÞã, la cererea titularului, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de suspendare, când sancĂžiunea a fost aplicatĂŁ pentru cumul de puncte;
    b) la expirarea termenului de suspendare, când sancĂžiunea a fost aplicatĂŁ ca urmare a sĂŁvârÂşirii unei contravenĂžii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupĂŁ caz, a fost majoratĂŁ cu 30 de zile, dacĂŁ titularul a promovat testul de verificare a cunoaÂşterii regulilor de circulaĂžie;
    c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirmĂŁ cĂŁ afecĂžiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptĂŁ medical au încetat.
    (2) Restituirea permisului de conducere se dispune de cĂŁtre Âşeful serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁreia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta, la cererea titularului, în baza rezoluĂžiei sau, dupĂŁ caz, a ordonanĂžei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmĂŁririi penale, scoaterea de sub urmĂŁrirea penalĂŁ ori încetarea urmĂŁririi penale, în baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei a fost anulat ori ca urmare a încetĂŁrii mĂŁsurii de siguranÞã prevĂŁzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (3) Verificarea cunoaÂşterii regulilor de circulaĂžie de cĂŁtre contravenient se efectueazĂŁ de cĂŁtre serviciul poliĂžiei rutiere care îl are în evidenÞã, în cazul în care sancĂžiunea a fost aplicatĂŁ ca urmare a sĂŁvârÂşirii unei contravenĂžii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupĂŁ caz, a fost majoratĂŁ cu 30 de zile.
    (4) Verificarea cunoaÂşterii regulilor de circulaĂžie constĂŁ în completarea unui test-grilĂŁ, ce conĂžine 15 întrebĂŁri din legislaĂžia rutierĂŁ. Este declaratĂŁ "promovatĂŁ" persoana care a formulat rĂŁspunsul corect la cel puĂžin 13 întrebĂŁri.
    (5) Contravenientul este obligat sĂŁ susĂžinĂŁ examenul de verificare a cunoaÂşterii regulilor de circulaĂžie, în perioada executĂŁrii sancĂžiunii contravenĂžionale complementare a suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, sĂŁptĂŁmânal, la nivelul serviciului poliĂžiei rutiere.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplicĂŁ Âşi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicatĂŁ sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ a suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce de cĂŁtre o autoritate competentĂŁ strĂŁinĂŁ, ca urmare a sĂŁvârÂşirii de cĂŁtre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplicĂŁ aceastĂŁ sancĂžiune.
    ART. 220
    (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate strĂŁinĂŁ, împotriva cĂŁruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita Âşefului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁreia a fost constatatĂŁ fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrĂŁtoare înainte de data pĂŁrĂŁsirii teritoriului României.
    (2) în situaĂžia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), Âşeful poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române comunicĂŁ sancĂžiunea aplicatĂŁ autoritĂŁĂžii strĂŁine care a eliberat documentul.
    ART. 221
    (1) Perioada de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacĂŁ sunt îndeplinite, cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaÂşterii regulilor de circulaĂžie;
    b) a obĂžinut permis de conducere cu cel puĂžin un an înainte de sĂŁvârÂşirea faptei;
    c) în ultimii 3 ani de la data sĂŁvârÂşirii faptei pentru care se solicitĂŁ reducerea perioadei de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de mĂŁsurĂŁ;
    d) în ultimii 2 ani de la data constatĂŁrii contravenĂžiei pentru care se aplicĂŁ sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ nu a mai avut suspendatĂŁ exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
    (2) ConducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiazĂŁ de reducerea perioadei de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce, dacĂŁ:
    a) perioada de suspendare a fost majoratĂŁ, conform legii;
    b) a cumulat, din nou, cel puĂžin 15 puncte de penalizare în urmĂŁtoarele 12 luni de la data expirĂŁrii ultimei suspendĂŁri a exercitĂŁrii dreptului de a conduce;
    c) a fost implicat într-un accident de circulaĂžie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testĂŁrii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit cĂŁ a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenĂža alcoolului;
    d) sancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea feratĂŁ când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roÂşii Âşi/sau sonore sunt în funcĂžiune.

    CAP. 8
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 222
    Cu ocazia preschimbĂŁrii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile Âşi noile categorii se face dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) categoria G cu categoria A;
    b) categoria A cu categoria A;
    c) categoria B cu categoria B;
    d) categoria C cu categoria C;
    e) categoria D cu categoria D;
    f) categoriile C, E Âşi/sau C + E cu categoria CE;
    g) categoriile B, C, E Âşi/sau B + E Âşi C + E cu categoriile BE Âşi CE;
    h) categoriile C, D, E Âşi/sau C + E Âşi D + E cu categoriile CE Âşi DE;
    i) categoriile B, C, D, E Âşi/sau B + E, C + E Âşi D + E cu categoriile BE, CE Âşi DE;
    j) categoria F cu categoria Tr;
    k) categoria H cu categoria Tb;
    l) categoria I cu categoria Tv.
    ART. 223
    (1) PoliĂžia rutierĂŁ asigurĂŁ însoĂžirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competenĂžei.
    (2) Se însoĂžesc cu echipaje ale poliĂžiei rutiere demnitari români sau oficialitĂŁĂži strĂŁine cu funcĂžii similare acestora, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) PreÂşedintele României;
    b) preÂşedintele Senatului;
    c) preÂşedintele Camerei DeputaĂžilor;
    d) primul-ministru al Guvernului.
    (3) în situaĂžii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenÞã, pot beneficia de însoĂžirea cu echipaje ale poliĂžiei rutiere Âşi miniÂştrii din Guvernul României sau omologi din strĂŁinĂŁtate aflaĂži în vizitĂŁ oficialĂŁ în România, precum Âşi Âşefii misiunilor diplomatice acreditaĂži în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
    (4) BeneficiazĂŁ de însoĂžire Âşi candidaĂžii la funcĂžia de PreÂşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, dupĂŁ validarea candidaturii, numai pe raza localitĂŁĂžilor unde au loc activitĂŁĂžile electorale.
    (5) BeneficiazĂŁ de însoĂžire cu echipaje ale poliĂžiei rutiere foÂştii preÂşedinĂži ai României, în condiĂžiile legii.
    (6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricĂžionarea circulaĂžiei pe anumite sectoare, precum Âşi transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoĂžite numai cu aprobarea Inspectoratului General al PoliĂžiei Române, în funcĂžie de disponibilitĂŁĂži, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.
    ART. 224
    (1) La nivelul unitĂŁĂžilor de învãÞãmânt, curs primar Âşi gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educaĂžie rutierĂŁ vor fi sprijinite Âşi îndrumate de cĂŁtre poliĂžiÂşti rutieri.
    (2) Concursurile organizate la nivelul unitĂŁĂžilor de învãÞãmânt pe teme rutiere vor fi coordonate de cĂŁtre serviciul poliĂžiei rutiere din judeĂžul în care îÂşi are sediul unitatea de învãÞãmânt.
    ART. 225
    Anexele nr. 1A - 1E fac parte integrantĂŁ din prezentul regulament.

    ANEXA 1A

                 ROMâNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR                  Exemplar nr. 1
    _______________________________________
    _______________________________________

                 PROCES-VERBAL Seria __________ Nr. ____

    încheiat astĂŁzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea ________________________
    Agent constatator _________________________________ din ___________________
                      (grad profesional, nume, prenume)         (unitatea)
constat cĂŁ:
    Dl/Dna ____________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |_______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reÂşedinĂža în _____________________, str. _________________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ______, sector/judeĂž ________________________.
    Pers. juridicĂŁ _________________________, cu sediul în ___________________, str. _____________________ nr. ______, bl. _____, sc. ______, ap. _____, sector/judeĂž ___________, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentatĂŁ de dl/dna ____________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |_______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reÂşedinĂža în _____________________, str. _________________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ______, sector/judeĂž ________________________.
    în ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ___________________ a sĂŁvârÂşit urmĂŁtoarele:
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    Fapta sĂŁvârÂşitĂŁ este prevĂŁzutĂŁ de:
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    Stabilesc:
    a) |____| AVERTISMENT/|____| AMENDA, în sumĂŁ de _________ lei;

    b) |____|*) PUNCTE-AMENDÃ, în valoare de ________ lei;

    c) |____|*) PUNCTE DE PENALIZARE;

    d) CONFISCAREA: __________________________________________________________;

    e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ________________ nr. de înmatric./înreg. ___________ cf. art. ____ din ________;

    f) REÞINEREA |____| permisului de conducere/|____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|____| plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare (înregistrare)/|____| atestatului profesional.

    Contravenientul achitĂŁ pe loc, cu chitanĂža nr. __________, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrĂŁtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de lege, adicĂŁ suma de _______________________ lei.
    Contravenientul |__| refuzĂŁ/|__| nu poate sĂŁ semneze procesul-verbal.
    Martor asistent __________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
                         (nume Âşi prenume)

    Alte menĂžiuni ____________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________.
    Vehicul nr. ____________________ asigurat cu poliĂža nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilĂŁ pânĂŁ la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
    Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei în termen de 15 zile de la data înmânĂŁrii/comunicĂŁrii, care se depune la Serviciul poliĂžiei rutiere _________.

 ________________________________________________________________
|  Agent constatator  | Martor asistent |      Contravenient     |
|                     |                 |  Am luat la cunoÂştinÞã |
|_____________________|_________________|________________________|

------------
    *) Se trece totalul numĂŁrului punctelor-amendĂŁ sau, dupĂŁ caz, al punctelor de penalizare aplicate.

................................................................................

                           îNÂŞTIINÞARE DE PLATÃ

    Dl/Dna ______________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |_______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reÂşedinĂža în _____________________, str. _________________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ______, sector/judeĂž ________________________.
    Persoana juridicĂŁ _________________________, cu sediul în localitatea _____________________________, str. __________________ nr. _____, sector/judeĂž ________________, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
    Conform Procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei seria _____ nr. ____________, încheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amendĂŁ suma de ________________ lei, pe care va trebui sĂŁ o achitaĂži la _________________, la casieriile autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale ori ale altor instituĂžii publice abilitate sĂŁ administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiÂşeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

    ChitanĂža Âşi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unitĂŁĂžii din care face parte agentul constatator.

    Plata se poate efectua Âşi prin instrumente de platĂŁ electronice în cadrul GhiÂşeului virtual de plĂŁĂži, caz în care nu aveĂži obligaĂžia de a face dovada plĂŁĂžii unitĂŁĂžii din care face parte agentul constatator.

    în caz de neplatĂŁ a obligaĂžiilor se va trece la executarea silitĂŁ.

                                                                     - verso -

                               CĂŁtre
                     __________________________
                     __________________________

    în temeiul art. ______ din ___________________________, trimitem alĂŁturat Procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei seria _______ nr. _______________, încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice _____________________, în vederea executĂŁrii silite.

                   ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
                   __________________________________

    Recomandat nr. _________ din _____________          Loc pentru francare
                                                       ____________________
                                                      |                    |
                                                      |____________________|

            ______                                     ______
           /                                         /     
          |        |                                 |        |
             ______/                                   ______/

    ÂŞtampila cu data prezentĂŁrii                 ÂŞtampila cu data primirii

________________________________________________________________________________

    NOTÃ:
    I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost constatatĂŁ fapta. Plângerea, semnatĂŁ Âşi datatĂŁ, se depune în 2 exemplare, însoĂžitĂŁ de:
    - copia procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei;
    - copia actului de identitate;
    - copia dovezii de reĂžinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, dupĂŁ caz, a autorizaĂžiei de reparaĂžii;
    - copii ale oricĂŁror alte acte sau documente în susĂžinerea plângerii.
    Conform dispoziĂžiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ, plângerea suspendĂŁ executarea.
    Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaĂžie trebuie sĂŁ vĂŁ prezentaĂži la Âşeful poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁreia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ contravenĂžia în vederea prelungirii dreptului de circulaĂžie sau, dupĂŁ caz, pentru a se face menĂžiunea, pe dovadĂŁ, cĂŁ aveĂži dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadĂŁ de 30 de zile.
    Prelungirea dreptului de circulaĂžie se face de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere pe a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã a fost sĂŁvârÂşitĂŁ contravenĂžia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanĂža de judecatĂŁ care confirmĂŁ cĂŁ dosarul este în curs de soluĂžionare, pânĂŁ la rĂŁmânerea definitivĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti.
    II. Prin urmĂŁtoarele abrevieri se înĂželege:
    - act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), PaÂşp. (paÂşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
    - CNP - codul numeric personal;
    - CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice

................................................................................

                 ROMâNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR                  Exemplar nr. 2
    _______________________________________
    _______________________________________

                 PROCES-VERBAL Seria __________ Nr. ____

    încheiat astĂŁzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea ________________________
    Agent constatator _________________________________ din ___________________
                      (grad profesional, nume, prenume)         (unitatea)
constat cĂŁ:
    Dl/Dna ___________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |_______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reÂşedinĂža în _____________________, str. _________________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ______, sector/judeĂž ________________________.
    Pers. juridicĂŁ _________________________, cu sediul în ___________________, str. _____________________ nr. ______, bl. _____, sc. ______, ap. _____, sector/judeĂž ___________, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentatĂŁ de dl/dna ____________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |_______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reÂşedinĂža în _____________________, str. _________________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ______, sector/judeĂž ________________________.
    în ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ___________________ a sĂŁvârÂşit urmĂŁtoarele:
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    Fapta sĂŁvârÂşitĂŁ este prevĂŁzutĂŁ de:
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    art. ____ din ________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din __________
    Stabilesc:
    a) |____| AVERTISMENT/|____| AMENDA, în sumĂŁ de _________ lei;

    b) |____|*) PUNCTE-AMENDÃ, în valoare de ________ lei;

    c) |____|*) PUNCTE DE PENALIZARE;

    d) CONFISCAREA: _________________________________________________________;

    e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ________________ nr. de înmatric./înreg. ___________ cf. art. ____ din ________;

    f) REÞINEREA |____| permisului de conducere/|____| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|____| plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare (înregistrare)/|____| atestatului profesional.

    Contravenientul achitĂŁ pe loc, cu chitanĂža nr. __________, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrĂŁtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de lege, adicĂŁ suma de ________ lei.
    Contravenientul |__| refuzĂŁ/|__| nu poate sĂŁ semneze procesul-verbal.
    Martor asistent _________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
                       (nume Âşi prenume)

    Alte menĂžiuni ____________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    Vehicul nr. ____________________ asigurat cu poliĂža nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilĂŁ pânĂŁ la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
    Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei în termen de 15 zile de la data înmânĂŁrii/comunicĂŁrii, care se depune la Serviciul poliĂžiei rutiere ___________.

 ________________________________________________________________
|  Agent constatator    Martor asistent        Contravenient     |
|                                          Am luat la cunoÂştinÞã |
|________________________________________________________________|

------------
    *) Se trece totalul numĂŁrului punctelor-amendĂŁ sau, dupĂŁ caz, al punctelor de penalizare aplicate.

................................................................................

                                  DOVADÃ

    Subsemnatul(a) ____________________ am primit Procesul-verbal de constatare contravenĂžiei seria _____ nr. ____________ Âşi înÂştiinĂžarea de platĂŁ**).

      Agent constatator                                   Contravenient
    _____________________                             _____________________

    Subsemnatul(a) ____________________, agent procedural la __________________, m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ______________________, str. ________________ nr. ____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, la domiciliul/reÂşedinĂža/sediul _____________________________________, pentru a-i înmâna Procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei seria ____ nr. ____________ Âşi înÂştiinĂžarea de platĂŁ.
    Cel în cauzĂŁ |__| a refuzat sĂŁ le primeascĂŁ/|__| nu a fost gĂŁsit, motiv
pentru care comunicarea s-a realizat prin afiÂşare la
_____________________________________________.
(se înscrie: "domiciliu"/"reÂşedinÞã"/"sediu")

     Agent procedural                                    Martor
    __________________                             __________________

------------
    **) se completeazĂŁ când contravenientul este de faÞã la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.

                                                                     - verso -

                                                           CĂŁtre,

                                   Dl/dna/pers. juridicĂŁ _____________________
                                   ___________________________________________

                                     ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
                                     __________________________________

    Recomandat nr. _________ din _____________          Loc pentru francare
                                                       ____________________
                                                      |                    |
                                                      |                    |
                                                      |____________________|

             ______                                     ______
            /                                         /     
           |        |                                 |        |
             ______/                                     ______/
 
    ÂŞtampila cu data prezentĂŁrii                 ÂŞtampila cu data primirii

________________________________________________________________________________

    NOTÃ:
    I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁruia a fost constatatĂŁ fapta. Plângerea, semnatĂŁ Âşi datatĂŁ, se depune în 2 exemplare, însoĂžitĂŁ de:
    - copia procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei;
    - copia actului de identitate;
    - copia dovezii de reĂžinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, dupĂŁ caz, a autorizaĂžiei de reparaĂžii;
    - copii ale oricĂŁror alte acte sau documente în susĂžinerea plângerii.
    Conform dispoziĂžiilor art. 118 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ, plângerea suspendĂŁ executarea.
    Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaĂžie trebuie sĂŁ vĂŁ prezentaĂži la Âşeful poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁreia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ contravenĂžia în vederea prelungirii dreptului de circulaĂžie sau, dupĂŁ caz, pentru a se face menĂžiunea, pe dovadĂŁ, cĂŁ aveĂži dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadĂŁ de 30 de zile.
    Prelungirea dreptului de circulaĂžie se face de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere pe a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã a fost sĂŁvârÂşitĂŁ contravenĂžia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanĂža de judecatĂŁ care confirmĂŁ cĂŁ dosarul este în curs de soluĂžionare, pânĂŁ la rĂŁmânerea definitivĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti.
    II. Prin urmĂŁtoarele abrevieri se înĂželege:
    - act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), PaÂşp. (paÂşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
    - CNP - codul numeric personal;
    - CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice

................................................................................

    ANEXA 1B

                 ROMâNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR
    _______________________________________
    _______________________________________

                                     DOVADA
                        Seria ____ nr. ______________

         EliberatĂŁ la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|

    Dlui/Dnei ________________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reĂžinut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| urmĂŁtoarele:
     _
    |_| permisul de conducere (sub)categoriile ______________________ nr. _____
     _
    |_| certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. _______________ al vehiculului (marca) ______________________ nr. _______ aparĂžinând _____________
     _
    |_| plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare (înregistrare) __________________
     _
    |_| atestat profesional seria ____ nr. ____________________________________
     _
    |_| dovada seria ____ nr. _________________ din data de |_|_||_|_||_|_|_|_|

    pentru (motive Âşi locul) __________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria ____ nr. ____________ din |_|_||_|_||_|_|_|_|
       _
    - |_| cu drept de circulaĂžie ______ zile, începând cu data de |_|_||_|_||_|_|_|_| pânĂŁ la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|.
       _
    - |_| fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.

    Agent constatator _________________________________________________________
                       (grad profesional, nume, prenume Âşi Âştampila unitĂŁĂžii)

                                                                     - verso -

    Prezenta dovadĂŁ se prelungeÂşte în condiĂžiile O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ:
    1. de la data |_|_||_|_||_|_|_|_| pânĂŁ la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|

                  ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
    ___________________________________________________________________
     (grad profesional, nume, prenume, semnĂŁtura Âşi Âştampila unitĂŁĂžii)

    2. de la data |_|_||_|_||_|_|_|_| pânĂŁ la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|

                  ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
    ___________________________________________________________________
     (grad profesional, nume, prenume, semnĂŁtura Âşi Âştampila unitĂŁĂžii)

    3. de la data |_|_||_|_||_|_|_|_| pânĂŁ la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|

                 ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
    ___________________________________________________________________
     (grad profesional, nume, prenume, semnĂŁtura Âşi Âştampila unitĂŁĂžii)

    4. de la data |_|_||_|_||_|_|_|_| pânĂŁ la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|

                  ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
    ___________________________________________________________________
     (grad profesional, nume, prenume, semnĂŁtura Âşi Âştampila unitĂŁĂžii)

    5. de la data |_|_||_|_||_|_|_|_| pânĂŁ la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|

                  ÂŞEFUL SERVICIULUI POLIÞIEI RUTIERE
    ___________________________________________________________________
     (grad profesional, nume, prenume, semnĂŁtura Âşi Âştampila unitĂŁĂžii)

    ANEXA 1C

                 ROMâNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR
    _______________________________________
    _______________________________________

                             AUTORIZAÞIE DE REPARAÞII
                          Seria ____ nr. ______________

    Se elibereazĂŁ prezenta pentru vehiculul marca ______________, culoarea _______________, cu nr. de înmatriculare/înregistrare ____________________, deĂžinĂŁtor ____________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

    Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulaĂžie din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul _____________________.

    Auto(vehiculul) poate intra în reparaĂžii cu urmĂŁtoarele avarii ____________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________.

    Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind
înregistrat la _____________________.
               (unitatea de poliĂžie)

    Agent constatator ___________________________________
                      (grad profesional, nume Âşi prenume)

 ..............................................................................

                 ROMâNIA                                Nr. ________________
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR             din ________________
    _______________________________________
    _______________________________________

                                COMUNICARE

    Dlui/Dnei/Persoanei juridice
    ____________________________
    ____________________________

    în conformitate cu art. 39 din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ, vĂŁ solicitĂŁm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, sĂŁ ne comunicaĂži datele de identificare a persoanei cĂŁreia i-aĂži încredinĂžat vehiculul cu numĂŁrul de înmatriculare/înregistrare ___________________ pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_||_|_||_|_|_|_| ora |_|_| locul _______________________ sĂŁvârÂşind urmĂŁtoarele: ________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    VĂŁ facem cunoscut cĂŁ necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronatĂŁ a acestora constituie contravenĂžie, faptĂŁ prevĂŁzutĂŁ Âşi sancĂžionatĂŁ:
     _
    |_| de art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu 9 - 20 puncte-amendĂŁ (pentru persoane fizice).
     _
    |_| de art. 105 alin. (1) pct. 10 din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ, cu 21 - 100 puncte-amendĂŁ (pentru persoane juridice).

    Agent constatator ___________________________________
                      (grad profesional, nume Âşi prenume)


    ANEXA 1D*)

    *) Anexa nr. 1D este reprodusĂŁ în facsimil.

                 ROMâNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR
    _______________________________________
    _______________________________________

                  PROCES-VERBAL Seria ____ nr. ________________

    încheiat astĂŁzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea ______________________________________
    Agent constatator _________________________________ din ___________________
                      (grad profesional, nume, prenume)          (unitatea)
constat cĂŁ:

    Dl/Dna _________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |_______| seria |_|_|_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reÂşedinĂža în _____________________, str. _________________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, sector/judeĂž ________________________.

    în ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_| ora |_|_| locul _________________ a fost depistat conducând autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): __________________________
    Descrierea faptei: ________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    fiind înregistrat cu ______________________________________________________
    înregistrarea se pĂŁstreazĂŁ la sediul unitĂŁĂžii 6 luni de la data constatĂŁrii contravenĂžiei.
    Fapta sĂŁvârÂşitĂŁ este prevĂŁzutĂŁ de: art. ____ din _____________ Âşi sancĂžionatĂŁ de art. ____ din ____________________
    Stabilesc:
    a) |___| AVERTISMENT/|___|* PUNCTE-AMENDÃ, în valoare de _____________ lei;

    b) |___|* PUNCTE DE PENALIZARE,

    SancĂžiunea contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ aplicatĂŁ ........................
    Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucrĂŁtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei (conf. Âştampilei poÂştei), jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de lege, adicĂŁ suma de _________ lei.
    Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei în termen de 15 zile de la data înmânĂŁrii/comunicĂŁrii, care se depune la Serviciul poliĂžiei rutiere ________________________.

    Agent constatator _________________________________
                      (grad profesional, nume, prenume)

    îNÂŞTIINÞARE DE PLATÃ

    Amenda se achitĂŁ la ______________________, la casieriile autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale ori ale altor instituĂžii publice abilitate sĂŁ administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiÂşeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
    ChitanĂža Âşi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unitĂŁĂžii din care face parte agentul constatator.
    Plata se poate efectua Âşi prin instrumente de platĂŁ electronice în cadrul GhiÂşeului virtual de plĂŁĂži, caz în care nu aveĂži obligaĂžia de a face dovada plĂŁĂžii unitĂŁĂžii din care face parte agentul constatator.
    în caz de neplatĂŁ a obligaĂžiilor se va trece la executarea silitĂŁ.

    Agent constatator _________________________________
                      (grad profesional, nume, prenume)

    ANEXA 1E

                 ROMâNIA
    MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR
    _______________________________________
    _______________________________________

                                                      APROB
                                         ÂŞeful Serviciului PoliĂžiei Rutiere
                                         __________________________________

    Localitatea ____________________________________
    ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
    Art. ______ din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ
    Locul constatĂŁrii ______________________________

                     Propun
    suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a
    conduce autovehicule/tramvaie pentru
    o perioadĂŁ de _________ zile

                              RAPORT DE REÞINERE

    Azi, data de mai sus, am depistat pe ____________________________, având domiciliul/reÂşedinĂža/sediul în localitatea ______________________________, str. __________________ nr. ____, bl. ____, sc.____, ap. ____, sectorul/judeĂžul _________________, care la data de |_|_||_|_||_|_|_|_|, conducând autovehiculul cu numĂŁrul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispoziĂžiile art. _________ din O.U.G. nr. 195/2002, republicatĂŁ, prin aceea cĂŁ:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________.

    Pentru care am stabilit:
    a) |___| AVERTISMENT/|___| AMENDA în sumĂŁ de ______________ lei;

    b) |___| PUNCTE-AMENDÃ, în sumĂŁ de ________________ lei;

    c) |___| PUNCTE DE PENALIZARE;

    d) CONFISCAREA: __________________________________________________________;

    e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ________________ nr. de înmatric./înreg. ___________ cf. art. _____ din _______________;

    f) REÞINEREA |___| permisului de conducere/|___| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|___| plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare (înregistrare)/|___| atestatului profesional.

    SancĂžiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei seria _____ nr. _______________.

    Agent constatator ___________________________________
                      (grad profesional, nume Âşi prenume)

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusĂŁ în facsimil.

    Modelele indicatoarelor, marcajelor Âşi semnalelor luminoase, precum Âşi semnalele poliĂžiÂştilor rutieri se gĂŁsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, la paginile 32 - 80.

                          INDICATOARE RUTIERE

    A. INDICATOARE DE AVERTIZARE

    Pagina 32
    - CurbĂŁ la stânga
    - CurbĂŁ la dreapta
    - CurbĂŁ dublĂŁ sau o succesiune de mai mult de douĂŁ curbe, prima la stânga
    - CurbĂŁ dublĂŁ sau o succesiune de mai mult de douĂŁ curbe, prima la dreapta
    - CurbĂŁ deosebit de periculoasĂŁ
    - Panouri succesive pentru curbe deosebit de periculoase
    - Coborâre periculoasĂŁ
    - Urcare cu înclinare mare
    - Drum îngustat pe ambele pĂŁrĂži
    - Drum îngustat pe partea dreaptĂŁ
    - Drum îngustat pe partea stângĂŁ
    - Acostament periculos

    Pagina 33
    - Drum aglomerat
    - Tunel
    - Pod mobil
    - IeÂşire spre un chei sau mal abrupt
    - Drum cu denivelĂŁri
    - Denivelare pentru limitarea vitezei
    - Drum lunecos
    - împroÂşcare cu pietriÂş
    - CĂŁderi de pietre
    - Presemnalizare trecere pietoni
    - Copii
    - BicicliÂşti
    - Animale
    - Animale
    - LucrĂŁri

    Pagina 34
    - Semafoare
    - Aeroport
    - Vânt lateral
    - CirculaĂžie în ambele sensuri
    - Alte pericole
    - Accident
    - IntersecĂžie de drumuri
    - IntersecĂžie cu un drum fĂŁrĂŁ prioritate
    - IntersecĂžie cu un drum fĂŁrĂŁ prioritate
    - IntersecĂžie cu un drum fĂŁrĂŁ prioritate
    - IntersecĂžii cu drumuri fĂŁrĂŁ prioritate, decalate
    - IntersecĂžii cu drumuri fĂŁrĂŁ prioritate, decalate
    - Presemnalizare intersecĂžie cu sens giratoriu
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ cu bariere sau semibariere
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ fĂŁrĂŁ bariere

    Pagina 35
    - Trecere la nivel cu linii de tramvai
    - MaÂşini Âşi utilaje agricole
    - Presemnalizarea unei amenajĂŁri rutiere care oferĂŁ Âşi posibilitatea întoarcerii vehiculelor
    - BalizĂŁ direcĂžionalĂŁ care indicĂŁ ocolirea obstacolului prin stânga
    - BalizĂŁ direcĂžionalĂŁ care indicĂŁ ocolirea obstacolului prin dreapta
    - BalizĂŁ bidirecĂžionalĂŁ
    - Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea feratĂŁ
    - Panouri suplimentare la nodurile rutiere de pe autostrĂŁzi
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ fĂŁrĂŁ bariere
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ dublĂŁ fĂŁrĂŁ bariere

    B. INDICATOARE DE REGLEMENTARE

    B1. Indicatoare de prioritate

    Pagina 36
    - CedeazĂŁ trecerea
    - Oprire
    - Drum cu prioritate
    - SfârÂşitul drumului cu prioritate
    - Prioritate pentru circulaĂžia din sens invers
    - Prioritate faÞã de circulaĂžia din sens invers

    B2. Indicatoare de interzicere sau restricĂžie

    Pagina 36
    - Accesul interzis
    - CirculaĂžia interzisĂŁ în ambele sensuri
    - Accesul interzis autovehiculelor cu excepĂžia motocicletelor fĂŁrĂŁ ataÂş

    Pagina 37
    - Accesul interzis motocicletelor
    - Accesul interzis bicicletelor
    - Accesul interzis ciclomotoarelor
    - Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mĂŁrfuri
    - Accesul interzis autovehiculelor cu remorcĂŁ, cu excepĂžia celor cu semiremorcĂŁ sau cu remorcĂŁ cu o osie
    - Accesul interzis autobuzelor
    - Accesul interzis pietonilor
    - Accesul interzis vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ
    - Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna
    - Accesul interzis tractoarelor Âşi maÂşinilor autopropulsate pentru lucrĂŁri
    - Accesul interzis autovehiculelor
    - Accesul interzis autovehiculelor Âşi vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ
    - Accesul interzis vehiculelor cu lĂŁĂžimea mai mare de ... m
    - Accesul interzis vehiculelor cu înĂŁlĂžimea mai mare de ... m
    - Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t

    Pagina 38
    - Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ... t pe osia simplĂŁ
    - Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dublĂŁ mai mare de ... t
    - Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia triplĂŁ mai mare de ... t
    - Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungimea mai mare de ... m
    - Interzis autovehiculelor de a circula fĂŁrĂŁ a menĂžine între ele un interval de cel puĂžin ... m
    - Interzis a vira la stânga
    - Interzis a vira la dreapta
    - întoarcerea interzisĂŁ
    - DepĂŁÂşirea autovehiculelor, cu excepĂžia motocicletelor fĂŁrĂŁ ataÂş, interzisĂŁ
    - DepĂŁÂşirea interzisĂŁ autovehiculelor destinate transportului de mĂŁrfuri
    - Limitare de vitezĂŁ
    - Limitare de vitezĂŁ diferenĂžiatĂŁ pe categorii de autovehicule
    - Claxonarea interzisĂŁ
    - Vama
    - TaxĂŁ de trecere

    Pagina 39
    - Control POLIÞIE
    - SfârÂşitul tuturor restricĂžiilor
    - SfârÂşitul limitĂŁrii de vitezĂŁ
    - SfârÂşitul interzicerii de a depĂŁÂşi
    - StaĂžionarea interzisĂŁ
    - Oprirea interzisĂŁ
    - StaĂžionare alternantĂŁ
    - StaĂžionare alternantĂŁ
    - ZonĂŁ de staĂžionare cu duratĂŁ limitatĂŁ
    - SfârÂşitul zonei de staĂžionare cu duratĂŁ limitatĂŁ
    - ZonĂŁ cu vitezĂŁ limitatĂŁ la 30 km/h
    - SfârÂşitul zonei cu vitezĂŁ limitatĂŁ la 30 km/h
    - Accesul interzis vehiculelor care transportĂŁ substanĂže explozive sau uÂşor inflamabile
    - Accesul interzis vehiculelor care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase
    - Accesul interzis vehiculelor care transportĂŁ substanĂže de naturĂŁ sĂŁ polueze apele

    B3. Indicatoare de obligare

    Pagina 40
    - înainte
    - La dreapta
    - La dreapta
    - înainte sau la dreapta
    - Ocolire
    - Ocolire
    - IntersecĂžie cu sens giratoriu
    - PistĂŁ pentru biciclete
    - Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule
    - Drum pentru pietoni
    - Delimitarea pistelor pentru pietoni Âşi biciclete
    - Delimitarea pistelor pentru pietoni Âşi biciclete

    Pagina 41
    - PistĂŁ comunĂŁ pentru pietoni Âşi biciclete
    - Viteza minimĂŁ obligatorie
    - SfârÂşitul vitezei minime obligatorii
    - LanĂžuri pentru zĂŁpadĂŁ
    - DirecĂžia obligatorie pentru vehiculele care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase
    - DirecĂžia obligatorie pentru vehiculele care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase
    - DirecĂžia obligatorie pentru vehiculele care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase

    C. INDICATOARE DE ORIENTARE ÂŞI INFORMARE

    C1. Indicatoare de orientare

    Pagina 42
    - Presemnalizarea direcĂžiilor la o intersecĂžie de drumuri din afara localitĂŁĂžilor
    - Presemnalizarea direcĂžiilor la o intersecĂžie denivelatĂŁ de drumuri
    - Presemnalizarea direcĂžiilor indicate
    - Presemnalizarea traseului de evitare a localitĂŁĂžii
    - Presemnalizarea direcĂžiilor într-o intersecĂžie cu sens giratoriu
    - Drum închis sau deschis circulaĂžiei publice
    - Presemnalizarea traseului de urmat în cazul unei restricĂžii de circulaĂžie
    - Presemnalizare pe autostradĂŁ pentru parcare
    - Presemnalizare pe autostradĂŁ pentru spaĂžiu de servicii
    - Confirmarea direcĂžiei de mers pe autostradĂŁ spre localitĂŁĂži mai importante Âşi distanĂžele pânĂŁ la acestea
    - Presemnalizarea unui loc periculos, o interzicere sau o restricĂžie pe un drum lateral
    - Presemnalizarea traseului de urmat în vederea efectuĂŁrii virajului la stânga

    Pagina 43
    - BandĂŁ rezervatĂŁ circulaĂžiei autovehiculelor de transport public de persoane
    - Drum fĂŁrĂŁ ieÂşire
    - Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule
    - Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule
    - Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule
    - Selectarea circulaĂžiei pe direcĂžii de mers în apropierea intersecĂžiei
    - Selectarea circulaĂžiei pe direcĂžii de mers în apropierea intersecĂžiei
    - Selectarea circulaĂžiei pe direcĂžii de mers în apropierea intersecĂžiei
    - BandĂŁ destinatĂŁ circulaĂžiei vehiculelor lente
    - Terminarea benzii de circulaĂžie din dreapta a pĂŁrĂžii carosabile
    - Terminarea benzii de circulaĂžie din stânga a pĂŁrĂžii carosabile
    - Viteza minimĂŁ obligatorie pentru o bandĂŁ de circulaĂžie
    - Viteza minimĂŁ obligatorie pentru diferite benzi de circulaĂžie
    - Limite de vitezĂŁ pentru diferite benzi de circulaĂžie
    - BandĂŁ de circulaĂžie rezervatĂŁ autovehiculelor de transport public de persoane

    Pagina 44
    - DirecĂžia spre localitatea indicatĂŁ
    - DirecĂžia spre localitatea indicatĂŁ
    - DirecĂžia spre localitĂŁĂžile indicate
    - DirecĂžia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mĂŁrfuri
    - DirecĂžia spre obiectivul turistic
    - DirecĂžia spre obiective locale
    - DirecĂžia spre aeroport
    - DirecĂžia de urmat în cazul devierii temporare a circulaĂžiei
    - DirecĂžia de urmat în cazul devierii temporare a circulaĂžiei
    - Drum naĂžional
    - Drum judeĂžean
    - Drum comunal
    - Drum deschis traficului internaĂžional
    - DirecĂžia drumului deschis traficului internaĂžional
    - Traseu de tranzit european

    Pagina 45
    - Simbolul Âşi numĂŁrul autostrĂŁzii
    - Intrare în localitate
    - Intrare în localitate
    - IeÂşire din localitate
    - IeÂşire din localitate
    - LimitĂŁ de judeĂž
    - Curs de apĂŁ sau viaduct
    - Confirmarea direcĂžiei de mers spre o localitate Âşi distanĂža pânĂŁ la aceasta
    - Confirmarea direcĂžiei de mers spre localitĂŁĂži mai importante Âşi distanĂžele pânĂŁ la acestea
    - Organizarea traficului pe benzi de circulaĂžie
    - Telefon de urgenÞã (PoliĂžie, AmbulanÞã, Pompieri, Depanare)

    C2. Indicatoare de informare

    Pagina 46
    - Trecere pentru pietoni
    - Trecere pentru pietoni
    - Limite generale de vitezĂŁ
    - Sens unic
    - Sens unic
    - AutostradĂŁ
    - SfârÂşit de autostradĂŁ
    - Limite maxime de vitezĂŁ pe autostradĂŁ, funcĂžie de condiĂžiile meteorologice
    - Spital
    - PoliĂžia
    - Post de prim-ajutor
    - PasarelĂŁ pentru pietoni

    Pagina 47
    - Pasaj subteran pentru pietoni
    - StaĂžie de autobuz
    - StaĂžie de tramvai
    - StaĂžie de taximetre
    - Drum pentru autovehicule
    - SfârÂşitul drumului pentru autovehicule
    - Vulcanizare
    - Telefon
    - StaĂžie de alimentare cu carburanĂži
    - StaĂžie de alimentare cu carburanĂži inclusiv benzinĂŁ fĂŁrĂŁ plumb
    - StaĂžie de alimentare cu carburanĂži inclusiv benzinĂŁ fĂŁrĂŁ plumb Âşi gaz petrolier lichefiat
    - Hotel sau motel
    - Restaurant
    - Bufet sau cofetĂŁrie
    - Teren pentru camping (tabĂŁrĂŁ turisticĂŁ)

    Pagina 48
    - Teren pentru caravane (tabĂŁrĂŁ turisticĂŁ)
    - Teren pentru camping Âşi caravane
    - Loc pentru popas
    - CabanĂŁ pentru turiÂşti
    - W.C. public
    - Service auto
    - Parcare
    - Parcare
    - Parcare subteranĂŁ sau în clĂŁdire
    - Complex de servicii
    - ZonĂŁ rezidenĂžialĂŁ
    - SfârÂşitul zonei rezidenĂžiale

    Pagina 49
    - ZonĂŁ cu viteza recomandatĂŁ 30 km/h
    - SfârÂşitul zonei cu viteza recomandatĂŁ 30 km/h
    - ZonĂŁ pietonalĂŁ
    - SfârÂşitul zonei pietonale
    - Tunel
    - SfârÂşit de tunel
    - îmbarcare pe vagoane platformĂŁ de cale feratĂŁ
    - îmbarcare pe ferry-boat
    - Port
    - GarĂŁ
    - AutogarĂŁ
    - închirieri auto
    - PlajĂŁ
    - ZonĂŁ de vânĂŁtoare
    - ZonĂŁ de pescuit

    Pagina 50
    - Centru viticol
    - ZonĂŁ industrialĂŁ
    - PoÂşta
    - ApĂŁ potabilĂŁ
    - Loc de joacĂŁ pentru copii
    - Stadion
    - Supermarket
    - Acces internet
    - Teatru
    - Muzeu
    - Cântar pentru autovehicule
    - Control radar
    - InformaĂžii rutiere
    - Viteza recomandatĂŁ
    - Punct de informare turisticĂŁ

    Pagina 51
    - Denumirea strĂŁzii
    - Intrarea pe strada indicatĂŁ
    - NumĂŁrul imobilului
    - Monitorizare trafic
    - Refugiu rezervat depanĂŁrii
    - Presemnalizarea sediului PoliĂžiei autostrĂŁzii
    - DistanĂža de siguranÞã între vehicule pentru viteze de cel mult 60 km/h
    - DistanĂža de siguranÞã între vehicule pentru viteze mai mari de 60 km/h
    - Acces pe bazĂŁ de tichet
    - DirecĂžia Âşi distanĂža pânĂŁ la telefonul pentru apel de urgenÞã

    C3. Indicatoare de informare turisticĂŁ

    Pagina 52
    - Castel, cetate
    - Vestigii istorice
    - Monument
    - BisericĂŁ
    - MĂŁnĂŁstire
    - RezervaĂžie naturalĂŁ
    - CascadĂŁ
    - PeÂşterĂŁ
    - Pârtie schi
    - Teleschi
    - TelecabinĂŁ
    - Pensiune agroturisticĂŁ

    D. Panouri adiĂžionale

    Pagina 53
    - DistanĂža pânĂŁ la locul la care se referĂŁ indicatorul de presemnalizare sau informare
    - DistanĂža între indicator Âşi începutul locului periculos
    - DirecĂžia Âşi distanĂža pânĂŁ la locul la care se referĂŁ indicatorul
    - Persoane cu handicap
    - Intervalele de timp în care acĂžioneazĂŁ indicatorul
    - Intervalele de timp în care acĂžioneazĂŁ indicatorul
    - Trecere la nivel cu calea feratĂŁ industrialĂŁ completând semnificaĂžia indicatorului "Alte pericole"
    - Lungimea sectorului periculos la care se referĂŁ indicatorul
    - începutul Âşi lungimea zonei de acĂžiune a indicatorului
    - începutul zonei de acĂžiune a indicatorului
    - Confirmarea zonei de acĂžiune a indicatorului
    - SfârÂşitul zonei de acĂžiune a indicatorului

    Pagina 54
    - Categoria de autovehicule la care se referĂŁ indicatorul
    - Categoriile de autovehicule care trebuie sĂŁ respecte semnificaĂžia indicatorului
    - Folosirea luminilor de întâlnire
    - Parcare cu platĂŁ
    - Parcare cu platĂŁ
    - Exceptarea unor categorii de vehicule de la semnificaĂžia indicatorului
    - Intervalele de timp când este permisĂŁ staĂžionarea vehiculelor ce efectueazĂŁ aprovizionarea
    - Drum închis circulaĂžiei publice
    - Trecere pentru pietoni desfiinĂžatĂŁ
    - Cu excepĂžia riveranilor
    - Cu excepĂžia autovehiculelor autorizate
    - Autovehiculul se ridicĂŁ
    - Viteza recomandatĂŁ pe un sector de drum cu semafoare sincronizate
    - DirecĂžia drumului cu prioritate
    - DirecĂžia drumului cu prioritate

    Pagina 55
    - Sensul sau sensurile de circulaĂžie pentru care este valabilĂŁ semnificaĂžia semnalelor luminoase ale semaforului
    - Trecerea la nivel cu calea feratĂŁ prevĂŁzutĂŁ cu instalaĂžie de semnalizare luminoasĂŁ automatĂŁ
    - RampĂŁ pentru persoane cu handicap locomotor
    - ModalitĂŁĂži în care se executĂŁ parcarea
    - ModalitĂŁĂži în care se executĂŁ parcarea
    - Ridicare autovehicule parcate neregulamentar
    - Folosirea luminilor de întâlnire
    - Polei, gheaÞã, zĂŁpadĂŁ
    - DuÂş
    - Ploaie, ceaÞã, viscol
    - Vehicule care transportĂŁ substanĂže explozive sau uÂşor inflamabile
    - Vehicule care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase
    - Vehicule care transportĂŁ substanĂže de naturĂŁ sĂŁ polueze apele
    - DistanĂža pânĂŁ la indicatorul "Oprire"
    - NumĂŁrul nodului rutier de pe autostradĂŁ

    DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASÃ

    1. Semafoare pentru dirijarea circulaĂžiei

    Pagina 56
    - Semafor
    - Semafoare cu indicarea direcĂžiei de deplasare
    - Semafor combinat cu dispozitiv de cronometrare a timpului aferent culorii
    - Semafor cu panou de contrast
    - Semafor pentru biciclete
    - Semafor pentru pietoni
    - Semafor pentru pietoni combinat cu dispozitiv de cronometrare a timpului aferent culorii
    - Semafor de avertizare
    - Semafor special pentru tramvaie

    2. Semnale luminoase la trecerile la nivel cu calea feratĂŁ

    Pagina 56
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere, prevĂŁzutĂŁ cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere, prevĂŁzutĂŁ cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului
    - Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ cu semibarierĂŁ, prevĂŁzutĂŁ cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenului

    INDICATOR KILOMETRIC

    Pagina 57
    - AutostradĂŁ
    - Drum naĂžional
    - Drum judeĂžean
    - Drum comunal

    INDICATOR HECTOMETRIC

    Pagina 57
    - Indicator hectometric

    INDICATOARE RUTIERE ÂŞI MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRÃRILOR îN ZONA DRUMULUI PUBLIC

    1. Indicatoare rutiere temporare

    Pagina 58
    - Drum îngustat pe ambele pĂŁrĂži
    - Drum îngustat pe partea dreaptĂŁ
    - Drum îngustat pe partea stângĂŁ
    - Acostament periculos
    - Drum cu denivelĂŁri
    - Drum lunecos
    - împroÂşcare cu pietriÂş
    - LucrĂŁri
    - Semafoare
    - CirculaĂžie în ambele sensuri
    - Alte pericole
    - DepĂŁÂşirea autovehiculelor, cu excepĂžia motocicletelor fĂŁrĂŁ ataÂş, interzisĂŁ

    Pagina 59
    - Limitare de vitezĂŁ
    - SfârÂşitul tuturor restricĂžiilor
    - SfârÂşitul interzicerii de a depĂŁÂşi
    - Deviere temporarĂŁ
    - Deviere temporarĂŁ
    - Deviere temporarĂŁ
    - Deviere temporarĂŁ
    - Denivelare faÞã de banda alĂŁturatĂŁ
    - îngustare temporarĂŁ
    - îngustare temporarĂŁ
    - Abatere temporarĂŁ
    - Abatere temporarĂŁ
    - Abatere temporarĂŁ
    - Terminarea abaterii temporare
    - îngustare temporarĂŁ

    Pagina 60
    - îngustare temporarĂŁ
    - Presemnalizarea rutei ocolitoare
    - Presemnalizarea rutei ocolitoare
    - Presemnalizarea rutei ocolitoare
    - Marcaje rutiere
    - Semnalizarea unui utilaj care se deplaseazĂŁ lucrând
    - Succesiune de puncte de lucru
    - Presemnalizarea unui sector cu circulaĂžie alternantĂŁ
    - Presemnalizarea unui sector cu circulaĂžie alternantĂŁ
    - LucrĂŁri de tratamente ale suprafeĂžei pĂŁrĂžii carosabile
    - Presemnalizare lucrĂŁri pe strĂŁzi

    2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrĂŁrilor

    Pagina 61
    - GhirlandĂŁ polietilenĂŁ sau lanĂž
    - Semafor mobil
    - BalizĂŁ direcĂžionalĂŁ care indicĂŁ ocolirea obstacolului prin stânga
    - BalizĂŁ direcĂžionalĂŁ care indicĂŁ ocolirea obstacolului prin dreapta
    - BalizĂŁ tip jalon
    - BalizĂŁ bidirecĂžionalĂŁ
    - Con de dirijare
    - Balize cuplate cu lĂŁmpi cu luminĂŁ galbenĂŁ intermitentĂŁ
    - LampĂŁ cu luminĂŁ galbenĂŁ intermitentĂŁ
    - BarierĂŁ normalĂŁ
    - BarierĂŁ direcĂžionalĂŁ

    Pagina 62
    - Fanion de semnalizare
    - Parapet lestabil din material plastic
    - CĂŁrucioare portsemnalizare
    - Palete de semnalizare

    3. Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei pe benzi

    Pagina 63
    - Dispozitive luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei pe benzi reversibile

    Pagina 64
    - Panou cu mesaje variabile

    MARCAJE RUTIERE

    a) Longitudinale

    Pagina 65
    - Marcaj de separare a sensurilor de circulaĂžie format dintr-o linie discontinuĂŁ simplĂŁ. Marcaj de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile cu linie discontinuĂŁ
    - Marcaj de separare a sensurilor de circulaĂžie format dintr-o linie continuĂŁ simplĂŁ. Marcaj de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile cu linie discontinuĂŁ
    - Marcaj de separare a sensurilor de circulaĂžie format dintr-o linie continuĂŁ dublĂŁ. Marcaj de delimitare a benzilor de circulaĂžie de acelaÂşi sens cu linie discontinuĂŁ. Marcaj de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile cu linie discontinuĂŁ
    - Marcaj de separare a sensurilor de circulaĂžie format dintr-o linie continuĂŁ, dublatĂŁ cu una discontinuĂŁ. Marcaj de delimitare a pĂŁrĂžii carosabile cu linie continuĂŁ

    Pagina 66
    - Marcaj pentru benzi cu circulaĂžia reversibilĂŁ
    - Marcaj pe drumuri cu zona verde de separare a sensurilor de circulaĂžie
    - Marcaj la apropierea de o intersecĂžie
    - Marcajul pe o bandĂŁ de decelerare
    - Marcajul pe o bandĂŁ de accelerare

    Pagina 67
    - Marcajul benzii suplimentare pentru vehicule lente
    - Marcajul benzii de stocaj pentru virajul la stânga

    b) Transversale

    Pagina 67
    - Marcaj de oprire Âşi cedare a trecerii
    - Benzi rezonatoare din marcaj rutier

    Pagina 68
    - Marcaje de traversare pentru pietoni

    Pagina 69
    - Marcaj de traversare pentru biciclete

    c) Diverse

    Pagina 69
    - Marcaj de ghidare la traversarea unei intersecĂžii
    - Marcaj de ghidare în intersecĂžie

    Pagina 70
    - Marcaj pentru spaĂžii înguste
    - Marcaj la îngustarea drumului cu o bandĂŁ pe sens
    - Marcaj pe drum cu trei benzi pentru alocarea alternativĂŁ a douĂŁ benzi pentru unul sau celĂŁlalt sens de circulaĂžie
    - SpaĂžii interzise circulaĂžiei

    Pagina 71
    - Interzicerea staĂžionĂŁrii
    - Marcajul benzii rezervate circulaĂžiei autovehiculelor de transport persoane
    - StaĂžie autovehicule de transport persoane
    - Locuri de parcare

    d) Laterale

    Pagina 72
    - Marcaje pe ziduri de sprijin Âşi pe infrastructurile pasajelor inferioare
    - Marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul de înĂŁlĂžime
    - Marcaje pe parapete

    Pagina 73
    - Marcaje pe coronamentele podeĂželor
    - Marcaje la refugii pe partea carosabilĂŁ
    - Marcaje pe borduri

    Pagina 74
    - Marcaj de interzicere a depĂŁÂşirii în unele curbe deosebit de periculoase
    - Marcaj de reducere a vitezei înaintea unor curbe deosebit de periculoase

    Pagina 75
    - SĂŁgeĂži de revenire pe banda aferentĂŁ sensului de mers
    - SĂŁgeĂži de schimbare a benzii de circulaĂžie
    - Marcaje inscripĂžionate pe partea carosabilĂŁ

    e) Marcaje temporare pentru semnalizarea lucrĂŁrilor în zona drumului public

    Pagina 76
    - Marcaje temporare pentru semnalizarea lucrĂŁrilor în zona drumului public

    SEMNALELE POLIÞISTULUI

    Pagina 77
    - AtenĂžie oprire
    - Oprire
    - Oprire
    - Oprire
    - Oprire
    - MĂŁriĂži viteza
    - ReduceĂži viteza

    SEMNALELE POLIÞISTULUI DE PE MOTOCICLETA DE POLIÞIE

    Pagina 78
    - Oprire
    - ReduceĂži viteza
    - Oprire

    SEMNALELE POLIÞISTULUI DIN AUTOVEHICULUL DE POLIÞIE

    Pagina 78
    - Oprire

    MESAJE VARIABILE TRANSMISE CU DISPOZITIVE LUMINOASE INSTALATE PE AUTOVEHICULELE DE POLIÞIE

    Pagina 79
    - Mesajele afiÂşate:

    1. STOP POLIÞIA
    2. ATENÞIE PERICOL
    3. CONCURS SPORTIV
    4. MENÞINEÞI ORDINEA
    5. ELIBERAÞI ZONA
    6. ELIBERAÞI BANDA
    7. URMAÞI POLIÞIA
    8. GABARIT DEPêIT
    9. COLOANÃ OFICIALÃ
    10. CONTROL POLIÞIA
    11. REDUCEÞI VITEZA
    12. ATENÞIE BLOCAJ
    13. ATENÞIE ACCIDENT
    14. CIRCULAÞI

    SEMN DISTINCTIV PENTRU CONDUCÃTORII DE AUTOVEHICULE CU VECHIMEA îN CONDUCERE MAI MICÃ DE UN AN

    Pagina 80
    - Semn distinctiv pentru conducĂŁtorii de autovehicule cu vechimea în conducere mai micĂŁ de un an