închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2194 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ºi completarea Reglementãrilor privind condiÞiile tehnice pe care trebuie sã le Îndeplineascã vehiculele rutiere În vederea admiterii În circulaÞie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinÞei nr. 211/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  1 februarie 2005

    în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. f) Âşi alin. (3) lit. e) din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 105/2000, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    ReglementĂŁrile privind condiĂžiile tehnice pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaĂžie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ conform anexei care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare dupĂŁ 30 de zile de la data publicĂŁrii.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construcĂžiilor Âşi turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    1. Caseta reglementĂŁrilor va avea urmĂŁtorul cuprins:

 ______________________________________________________________________________
|      "MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI - RNTR 2      |
|______________________________________________________________________________|
| ReglementĂŁri privind condiĂžiile tehnice pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ  |
| vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaĂžie pe drumurile publice   |
| din România                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Aprobate prin:                                                               |
| Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei         |
| nr. 211/2003                                                                 |
| Modificate Âşi completate prin:                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului            |
| nr. 1.043/2003                                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului            |
| nr. 1.356/2004                                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului            |
| nr. 2.194/2004"                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    2. La secĂžiunea "PrescurtĂŁri Âşi definirea unor termeni utilizaĂži" se introduce urmĂŁtoarea definiĂžie:
    "vânzare - comercializarea pentru prima oarĂŁ în România a vehiculelor noi, care nu au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior, ori comercializarea pentru prima oarĂŁ în România a componentelor sau entitĂŁĂžilor tehnice noi."
    3. Subpunctul 1.1 al capitolului II va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "1.1. Omologarea naĂžionalĂŁ de tip a vehiculelor rutiere se acordĂŁ numai dacĂŁ vehiculul respectiv îndeplineÂşte condiĂžiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementĂŁri.
    a) Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2003/102/CE, apendicele 1 - 4, în funcĂžie de destinaĂžia vehiculului special.
    b) Pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roĂži ori pe Âşenile, având cel puĂžin douĂŁ axe Âşi o vitezĂŁ maximĂŁ constructivĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 6 km/h, remorcile agricole ori forestiere Âşi maÂşinile tractate interschimbabile agricole sau forestiere se vor aplica prevederile Directivei 2003/37/CE de la:
    - data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, pentru noile tipuri de tractoare agricole sau forestiere pe roĂži din categoriile T1, T2 Âşi T3 (omologare de tip);
    - 1 iulie 2009, pentru toate tractoarele agricole sau forestiere pe roĂži noi din categoriile T1, T2 Âşi T3 (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare);
    - pentru noile tipuri de vehicule din celelalte categorii, la 3 ani dupĂŁ intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptatĂŁ pentru categoria respectivĂŁ (omologare de tip);
    - pentru toate vehiculele noi din celelalte categorii, la 6 ani dupĂŁ intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptatĂŁ pentru categoria respectivĂŁ (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare).
    La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica de la data de 1 iulie 2005 la omologarea naĂžionalĂŁ de tip a tractoarelor agricole sau forestiere pe roĂži din categoriile T1, T2 Âşi T3.
    La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica la omologarea naĂžionalĂŁ de tip a vehiculelor din celelalte categorii de la data intrĂŁrii în vigoare a tuturor directivelor specifice aplicabile pentru categoria respectivĂŁ."
    4. Subpunctul 1.1.1 al capitolului II va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "1.1.1. Omologarea naĂžionalĂŁ de tip a vehiculelor rutiere pentru care existĂŁ omologare de tip CE (comunitarĂŁ) a întregului vehicul se acordĂŁ în baza documentelor care demonstreazĂŁ existenĂža unei omologĂŁri CE (comunitare) a întregului vehicul, valabil acordatĂŁ de cĂŁtre autoritĂŁĂžile competente din statele membre ale Uniunii Europene."
    5. Subpunctul 2.5.1 al capitolului II va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "2.5.1. ModificĂŁrile vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4 lit. a) Âşi b) Âşi care impun omologarea individualĂŁ a acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislaĂžiei în vigoare."
    6. La subpunctul 1.2 al capitolului III se abrogĂŁ definiĂžiile pentru "autobuzul interurban" Âşi "autocar".
    7. La capitolul IV secĂžiunea 4 se adaugĂŁ un nou punct, punctul 4.1^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "4.1^1. începând cu 1 ianuarie 2007 tractoarele agricole sau forestiere noi trebuie sĂŁ respecte la prima înmatriculare sau la prima înregistrare prevederile anexei VI la Directiva 89/173/CEE, privind legĂŁtura sistemului de frânare cu remorca, modificatĂŁ prin Directiva 2000/1/CE."
    8. La capitolul IV secĂžiunea 4, subpunctul 4.3.2 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "4.3.2. Autovehiculele din categoria M3 din clasele B, II sau III trebuie sĂŁ satisfacĂŁ încercarea de tip II A, în conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 98/12/CE."
    9. La capitolul IV secĂžiunea 8 se adaugĂŁ un nou subpunct, subpunctul 8.14.1.3^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "8.14.1.3^1. începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de motoare, Âşi începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate tipurile de motoare, omologĂŁrile acordate trebuie sĂŁ ateste Âşi buna funcĂžionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaÞã a motorului."
    10. La capitolul IV secĂžiunea 9 se adaugĂŁ un nou subpunct, subpunctul 9.1.9^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "9.1.9^1. începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi din categoria N1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi care provin din categoria M1 trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind protecĂžia pietonilor, prevĂŁzute la secĂžiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE;
    9.1.9^1.1. CerinĂžele subpct. 9.1.9^1 nu se aplicĂŁ autovehiculelor care nu diferĂŁ, în ceea ce priveÂşte elementele esenĂžiale de construcĂžie Âşi concepĂžie ale caroseriei, situate înainte de montanĂžii A, pentru tipurile de vehicule care au obĂžinut omologarea naĂžionalĂŁ înainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE înainte de 1 octombrie 2005 Âşi care nu au fost omologate conform cerinĂželor Directivei 2003/102/CE.
    9.1.9^1.2. începând cu 1 septembrie 2010, autovehiculele din categoria M1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi din categoria N1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi care provin din categoria M1 trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind protecĂžia pietonilor, prevĂŁzute la secĂžiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
    9.1.9^1.3. PrescripĂžiile tehnice necesare pentru efectuarea încercĂŁrilor specificate la secĂžiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la Decizia 2004/90/CE."
    11. La capitolul IV secĂžiunea 9 se adaugĂŁ un nou subpunct, subpunctul 9.6^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "9.6^1. începând cu 31 decembrie 2012, la prima înmatriculare Âşi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi din categoria N1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi care provin din categoria M1 trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind protecĂžia pietonilor, prevĂŁzute la secĂžiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva 2003/102/CE;
    9.6^1.1. începând cu 1 septembrie 2015, la prima înmatriculare Âşi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi din categoria N1, cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 2,5 tone, Âşi care provin din categoria M1 trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind protecĂžia pietonilor, prevĂŁzute la secĂžiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE."
    12. La capitolul IV secĂžiunea 9, punctul 9.7.1 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "9.7.1. La omologarea individualĂŁ, vehiculele înmatriculate în România Âşi la care s-au efectuat, faÞã de varianta omologatĂŁ, modificĂŁri privind construcĂžia caroseriei trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind proeminenĂžele exterioare prevĂŁzute în Directiva 78/483/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 87/354/CEE sau Directiva 92/114/CEE, dupĂŁ caz, Âşi/sau nu trebuie sĂŁ prezinte proeminenĂže Âşi muchii tĂŁietoare;".
    13. La capitolul IV secĂžiunea 11 se adaugĂŁ un nou subpunct, subpunctul 11.1.3^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "11.1.3^1. începând cu 1 ianuarie 2007 autovehiculele din categoriile M Âşi N trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirectĂŁ Âşi montarea lor, prevĂŁzute în Directiva 2003/97/CE;
    11.1.3 1^.1. Prin excepĂžie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 se acordĂŁ omologarea naĂžionalĂŁ de tip pentru orice tip nou de autovehicul articulat din categoriile M2 Âşi M3, clasa I, constituit din cel puĂžin 3 pĂŁrĂži rigide articulate, care nu satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE, cu condiĂžia de a fi respectate prevederile referitoare la câmpul de vizibilitate al conducĂŁtorului, prevĂŁzute în anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE.
    11.1.3^1.2. Prin excepĂžie de la prevederile subpct. 11.1.3^1, cerinĂžele respective se aplicĂŁ începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul montĂŁrii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor faÞã) din clasa VI."
    14. La capitolul IV secĂžiunea 11 se adaugĂŁ un nou punct, punctul 11.3^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "11.3^1. începând cu 26 ianuarie 2010, pentru autovehiculele din categoriile M1 Âşi N1, Âşi începând cu 26 ianuarie 2007, pentru celelalte autovehicule din categoriile M Âşi N, la prima înmatriculare Âşi la vânzare autovehiculele noi trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirectĂŁ Âşi montarea lor, prevĂŁzute în Directiva 2003/97/CE;".
    15. La capitolul IV secĂžiunea 11 se adaugĂŁ un nou punct, punctul 11.3^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "11.3^2. La omologarea individualĂŁ a autovehiculelor din categoriile M Âşi N în vederea primei înmatriculĂŁri în România (autovehicule care au mai fost înmatriculate în alte Þãri) se verificĂŁ respectarea coeficientului de transparenÞã al geamurilor, în funcĂžie de amplasarea lor pe vehicul."
    16. La capitolul IV secĂžiunea 11 se adaugĂŁ un nou punct, punctul 11.4.1^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "11.4.1^1. începând cu 1 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirectĂŁ noi pentru autovehiculele din categoriile M Âşi N trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în Directiva 2003/97/CE;
    11.4.1^1.1. Prin excepĂžie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, cerinĂžele respective se aplicĂŁ începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul antevizoarelor (oglinzilor faÞã) din clasa VI;
    11.4.1^1.2. Prin excepĂžie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, este admisĂŁ omologarea sau extinderea omologĂŁrii pentru componente ori entitĂŁĂži tehnice destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute în Directiva 71/127/CEE."
    17. La capitolul IV secĂžiunea 11 se adaugĂŁ un nou punct, punctul 11.4^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "11.4^1. începând cu 26 ianuarie 2010 dispozitivele pentru vizibilitate indirectĂŁ noi pentru autovehiculele din categoriile M1 Âşi N1 Âşi începând cu 26 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirectĂŁ noi pentru celelalte autovehicule din categoriile M Âşi N trebuie sĂŁ respecte, la utilizare Âşi la vânzare, condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în Directiva 2003/97/CE;
    11.4^1.1. Prin excepĂžie de la prevederile pct. 11.4^1, sunt admise utilizarea Âşi vânzarea componentelor sau entitĂŁĂžilor tehnice noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condiĂžiilor tehnice prevĂŁzute în Directiva 71/127/CEE."
    18. La capitolul IV, secĂžiunea 14 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "14.1. Omologarea naĂžionalĂŁ de tip pentru un vehicul rutier se acordĂŁ numai dacĂŁ se respectĂŁ urmĂŁtoarele cerinĂže privind elementele de identificare, datele prescrise, poziĂžia Âşi modul lor de amplasare:
    14.1.1. Vehiculele din categoriile M, N Âşi O trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în Directiva 76/114/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 87/354/CE;
    14.1.2. Autovehiculele cu douĂŁ sau 3 roĂži trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în Directiva 93/34/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 1999/25;
    14.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în anexa V la Directiva 89/173/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2000/1/CE."
    19. La capitolul IV secĂžiunea 16, subpunctul 16.4.1 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "16.4.1. PânĂŁ la 13 februarie 2005, la prima înmatriculare Âşi la vânzare, aceste autovehicule trebuie sĂŁ respecte prevederile care afecteazĂŁ direct siguranĂža activĂŁ Âşi pasivĂŁ, precum Âşi pe cele privind amenajarea interioarĂŁ, prevĂŁzute în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 36 sau în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 52, dupĂŁ caz. Troleibuzele trebuie sĂŁ respecte suplimentar condiĂžiile tehnice de securitate precizate în anexa nr. 9."
    20. La capitolul IV secĂžiunea 16, punctul 16.8.1 se abrogĂŁ.
    21. La capitolul IV secĂžiunea 17, subpunctul 17.1.7 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "17.1.7. Omologarea naĂžionalĂŁ de tip Âşi omologarea individualĂŁ a unui autovehicul din categoriile N2 Âşi M3, având masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai mare de 10 t, precum Âşi din categoria N3, echipat cu limitator de vitezĂŁ sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, se acordĂŁ numai dacĂŁ acesta respectĂŁ condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în Directiva 92/24/CEE;
    17.1.7.1. începând cu 1 ianuarie 2005, la omologarea naĂžionalĂŁ de tip, omologarea individualĂŁ, prima înmatriculare Âşi la vânzarea unui autovehicul nou din categoriile N2, N3, M2 Âşi M3, echipat cu limitator de vitezĂŁ sau cu sistem de limitare a vitezei, acesta trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice prevĂŁzute de Directiva 92/24/CEE."
    22. La Capitolul IV secĂžiunea 18, subpunctul 18.1.4 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "18.1.4. Limitatoarele de vitezĂŁ noi Âşi sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N2 Âşi M3, având masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ mai mare de 10 t, precum Âşi din categoria N3 trebuie sĂŁ respecte, la omologare, vânzare Âşi utilizare, condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în Directiva 92/24/CEE;
    18.1.4.1. începând cu 1 ianuarie 2005, limitatoarele de vitezĂŁ noi Âşi sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 Âşi M3 trebuie sĂŁ respecte, la omologare, vânzare Âşi utilizare, condiĂžiile tehnice prevĂŁzute de Directiva 92/24/CEE."
    23. Capitolul VI devine capitolul V.
    24. Titlul capitolului VI va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Vehicule exceptate de la procedura de omologare pentru circulaĂžie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementĂŁri"
    25. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.1.2 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "1.2.3.1.2. numĂŁrul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevĂŁzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabilĂŁ, eliberatĂŁ la data fabricaĂžiei ori dupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ, acest certificat sau CIV rĂŁmânând valabilĂŁ cel puĂžin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-Âşi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice;".
    26. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.2.2 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "1.2.3.2.2. numĂŁrul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevĂŁzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabilĂŁ, eliberatĂŁ la data fabricaĂžiei ori dupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ, acest certificat sau CIV rĂŁmânând valabilĂŁ cel puĂžin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-Âşi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice.
    27. La capitolul VI, punctul 6 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor reglementĂŁri, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, autovehiculele a cĂŁror destinaĂžie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate forĂželor armate, protecĂžiei civile, pompierilor, forĂželor responsabile pentru menĂžinerea ordinii publice."
    28. La capitolul VI, punctul 8 se abrogĂŁ.
    29. Capitolul VII devine capitolul VI.
    30. în anexa nr. 1 secĂžiunea A, la punctul 6 se eliminĂŁ ultima propoziĂžie.
    31. în anexa nr. 1 secĂžiunea A, la punctul 7, la definiĂžia "Tractor agricol Âşi forestier" se eliminĂŁ ultima propoziĂžie.
    32. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, tabelul 1, la poziĂžia "6. Balamale Âşi încuietori pentru uÂşi", la a treia coloanĂŁ se eliminĂŁ "98/90".
    33. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, tabelul 1, rândul corespunzĂŁtor poziĂžiei "8. Vizibilitatea înapoi" va avea urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "8. Vizibilitatea înapoi    |  71/127| 88/321| x |x|x| x |x|x| | | | |    46 |
| Dispozitive pentru          | 2003/97|       | x |x|x| x |x|x| | | | |    -" |
| vizibilitate indirectĂŁ      |        |       |   | | |   | | | | | | |       |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    34. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, tabelul 1, rândul corespunzĂŁtor poziĂžiei "9. Garnituri de frâne de înlocuire" va avea urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "9. Garnituri de frâne de   |  71/320|  98/12| x |x| | x | | |x|x| | |    90 |
| înlocuire                   |        |2002/78|   | | |   | | | | | | |     " |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    35. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, rândul corespunzĂŁtor poziĂžiei "47. Limitatoare de vitezĂŁ" va avea urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "47. Limitatoare de vitezĂŁ  |   92/24|2004/11|   |x|x|   |x|x| | | | |    89"|
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    36. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, la tabelul 1 se adaugĂŁ o nouĂŁ poziĂžie, poziĂžia 57, cu urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "57. ProtecĂžia pietonilor   |2003/102|   -   | x | | | x | | | | | | |       |
|                             |        |       |(6)| | |(6)| | | | | | |       |
|                             |        |       |   | | |(7)| | | | | | |     " |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|


    37. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se înlocuieÂşte "67/01" cu "67".
    38. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se înlocuieÂşte "GNC" cu "GN".
    39. în anexa nr. 2 secĂžiunea A, tabelul 1, se adaugĂŁ douĂŁ note de subsol cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(6) A cĂŁror masĂŁ maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 2,5 tone.
    (7) Care provin din autovehicule din categoria M1."
    40. în anexa nr. 2 secĂžiunea B, coloana a cincea se abrogĂŁ.
    41. SecĂžiunea D a anexei nr. 2 la reglementĂŁri se abrogĂŁ.
    42. în anexa nr. 4 se înlocuieÂşte expresia "LPG" cu expresia "GPL".
    43. în anexa nr. 8 subpunctul 2.2.2 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "2.2.2. postul de conducere trebuie sĂŁ fie prevĂŁzut cu un parasolar, care poate fi reglabil;".