închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANŢĂ Nr. 40 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea ĂŽncadrării vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi ĂŽn categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din  1 august 2005

    
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 7 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

    ART. 1
    Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (3), literele a), b), d), i), j) şi k) vor avea următorul cuprins:
    "a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
    b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
    ..........................................................................
    d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni şi autovehicule speciale ambulanţă - la un an;
    ..........................................................................
    i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi şi cvadricicluri - la 2 ani;
    j) tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an;
    k) tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;".
    2. La articolul 2 alineatul (3), litera c) se abrogă.
    3. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
    "(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi."
    4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în conformitate cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, adoptate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
    5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare."
    6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>>, denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.
    (2) Activitatea de inspecţie tehnică periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată, instituţiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică pot fi autorizate şi vor încheia contracte de franciză cu R.A.R.
    (4) în activitatea de inspecţie tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta.
    (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecţia tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnică periodică.
    (6) Aparatura utilizată în staţiile de inspecţie tehnică periodică trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnică prevăzute de Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.
    (7) Pregătirea tehnică specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică se fac de R.A.R.
    (8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde:
    a) supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice;
    b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în staţiile de inspecţie tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste staţii;
    c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea în staţiile reprezentanţelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în staţiile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice;
    d) controlul tehnic în trafic.
    (9) Persoanele autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.
    (10) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi pentru atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
    7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epocă, la autovehiculele pentru competiţii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrării, după caz, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere."
    8. Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.
    9. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
    "(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina deţinătorului legal."
    10. Articolul 6^2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6^2
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituţii publice neautorizate sau având autorizaţia suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat;
    b) cesionarea activităţii de inspecţie tehnică periodică de către staţiile de inspecţie tehnică autorizate;
    c) utilizarea în activitatea de inspecţie tehnică periodică de aparatură care nu respectă prevederile art. 4 alin. (6);
    d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnică periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;
    e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva staţie de inspecţie tehnică nu este autorizată;
    f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;
    g) atestarea ca bun pentru circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile reglementate;
    h) atestarea efectuării inspecţiei tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în staţia de inspecţie tehnică;
    i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
    j) efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8);
    k) neaplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică de către deţinătorul vehiculului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3).
    (2) Se sancţionează cu amendă:
    a) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) şi h);
    b) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), e), f), i) şi j);
    c) de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), fapta prevăzută la alin. (1) lit. k).
    (3) în cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi lit. c) - j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare al inspectorului tehnic.
    (4) în cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contravenţională prevăzută la alin. (2) lit. a), R.A.R. va dispune anularea autorizaţiei staţiei de inspecţie tehnică periodică.
    (5) împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (2) - (4) contravenienţii pot depune contestaţii la R.A.R. în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de sancţionare. R.A.R. este obligat să răspundă la contestaţii în termen de 10 zile de la primirea acestora. în cazurile în care răspunsul este considerat nesatisfăcător, contravenienţii pot depune contestaţii la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în termen de 5 zile de la data primirii răspunsului de la R.A.R. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este obligat să răspundă la aceste contestaţii în termen de 15 zile de la primirea acestora.
    (6) Răspunsul dat în rezolvarea contestaţiei poate fi atacat la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.
    (7) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - j) şi alin. (2) lit. a) şi b) se constată şi se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    (8) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. k) şi alin. (2) lit. c) se constată şi se aplică de Poliţia Rutieră."
    11. După articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^3
    în urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnică periodică în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
    ART. 2
    în textul Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".
    ART. 3
    în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va actualiza Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    ART. 5
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.