închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea ºi certificarea produselor ºi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ºi condiÞiile de introducere pe piaÞã a acestora - RNTR 4


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1168 din 22 decembrie 2005

    în temeiul prevederilor art. III din OrdonanĂža Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum Âşi condiĂžiile de comercializare Âşi utilizare a acestora, ale art. 5 alin. (2) lit. k) Âşi alin. (3) lit. m) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ ReglementĂŁrile privind omologarea Âşi certificarea produselor Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum Âşi condiĂžiile de introducere pe piaÞã a acestora - RNTR 4, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Certificatele de omologare Âşi certificatele de certificare pentru produse Âşi materiale de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, emise de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea pânĂŁ la data expirĂŁrii.
    ART. 3
    Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind certificarea Âşi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum Âşi autorizarea agenĂžilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de reparaĂžii, de reglare, de modificĂŁri constructive, de reconstrucĂžie a vehiculelor rutiere, precum Âşi de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

           Ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului,
                                Gheorghe Dobre

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusĂŁ în facsimil.

                                REGLEMENTÃRI
privind omologarea ºi certificarea produselor ºi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ºi condiÞiile de introducere pe piaÞã a acestora - RNTR 4

    CAP. 1
    GeneralitĂŁĂži

    1.1. Scop
    Scopul prezentelor reglementĂŁri este de a stabili metodologia Âşi condiĂžiile privind certificarea sau omologarea produselor Âşi materialelor de exploatare noi utilizate la vehiculele rutiere, din categoria celor care privesc siguranĂža circulaĂžiei, protecĂžia mediului, eficienĂža energeticĂŁ Âşi protecĂžia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.
    Prezentele reglementĂŁri stabilesc:
    - cerinĂžele ce trebuie îndeplinite de producĂŁtorii, reprezentanĂžii producĂŁtorilor, importatorii Âşi distribuitorii de produse Âşi materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere pentru a putea obĂžine certificarea sau omologarea acestora;
    - cerinĂžele ce trebuie îndeplinite de operatorii economici pentru autorizarea proceselor de partiĂžionare Âşi ambalare a materialelor de exploatare certificate sau omologate de RAR;
    - lista produselor Âşi materialelor de exploatare care necesitĂŁ omologare sau certificare în vederea introducerii pe piaÞã;
    - condiĂžiile de introducere pe piaÞã a produselor Âşi materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare.
    1.2. Domeniul de aplicare
    Prezentele reglementĂŁri se aplicĂŁ la certificarea sau omologarea produselor Âşi materialelor de exploatare noi fabricate/importate în serie sau a loturilor de produse Âşi materiale de exploatare noi din categoria celor care privesc siguranĂža circulaĂžiei, protecĂžia mediului, eficienĂža energeticĂŁ Âşi protecĂžia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.
    De asemenea, prezentele reglementĂŁri se aplicĂŁ la autorizarea de cĂŁtre RAR a operatorilor economici care partiĂžioneazĂŁ Âşi ambaleazĂŁ materiale de exploatare certificate sau omologate de cĂŁtre RAR.
    Prezenta metodologie se aplicĂŁ de:
    - Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" (RAR);
    - producĂŁtorii de vehicule rutiere;
    - producĂŁtorii, reprezentanĂžii producĂŁtorilor, importatorii Âşi distribuitorii de produse Âşi materiale de exploatare pentru vehicule rutiere;
    - operatorii economici, alĂžii decât producĂŁtorii, care partiĂžioneazĂŁ Âşi ambaleazĂŁ materiale de exploatare auto certificate sau omologate.
    1.3. DefiniĂžii Âşi abrevieri
    1.3.1. DefiniĂžii
    Pentru scopul prezentelor reglementĂŁri sunt definiĂži urmĂŁtorii termeni:
    - autorizare - proces în urma cĂŁruia se elibereazĂŁ o autorizaĂžie;
    - autorizaĂžie - document eliberat de RAR în urma evaluĂŁrii unor activitĂŁĂži Âşi a rezultatelor acestora, conform reglementĂŁrilor Âşi procedurilor în vigoare, care conferĂŁ celui autorizat dreptul de a desfĂŁÂşura o activitate bine precizatĂŁ;
    - autoritate competentĂŁ - instituĂžie notificatĂŁ de Statele membre ale UE sau notificatĂŁ de PĂŁrĂžile contractante la Acordurile de la Geneva pentru emiterea certificatelor de omologare comunitarĂŁ CE/CEE, respectiv a certificatelor de omologare internaĂžionalĂŁ CEE-ONU;
    - certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare a conformitĂŁĂžii, ce indicĂŁ faptul cĂŁ un produs sau material de exploatare, proces sau serviciu, corespunzĂŁtor identificat, a parcurs procesul de certificare a conformitĂŁĂžii Âşi a respectat documentaĂžia tehnicĂŁ normativĂŁ;
    - certificare a unui produs sau a unui material de exploatare - procedura administrativĂŁ prin care RAR sau un alt organism de certificare a produselor desemnat conform legislaĂžiei în vigoare de MTCT, certificĂŁ faptul cĂŁ un produs sau un material de exploatare îndeplineÂşte condiĂžiile tehnice esenĂžiale pentru siguranĂža rutierĂŁ, protecĂžia mediului Âşi eficienĂža energeticĂŁ, precizate prin standarde naĂžionale, standarde internaĂžionale, reglementĂŁri internaĂžionale sau naĂžionale aplicabile ori prin specificaĂžiile tehnice declarate de cĂŁtre fabricant. în prezenta reglementare certificarea este asimilatĂŁ omologĂŁrii.
    - certificare a unui carburant auto - procedura administrativĂŁ prin care RAR certificĂŁ faptul cĂŁ un carburant auto îndeplineÂşte condiĂžiile tehnice aplicabile în vederea introducerii pe piaÞã;
    - declaraĂžie de conformitate - document emis de titularul certificatului de conformitate/omologare al unui produs sau material de exploatare la introducerea pe piaÞã a acestora, prin care atestĂŁ pe propria rĂŁspundere conformitatea produsului sau materialului de exploatare cu cerinĂžele specificate;
    - distribuitor - persoanĂŁ juridicĂŁ având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare;
    - document tehnic normativ - document tehnic care specificĂŁ reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitĂŁĂži ori pentru rezultatele acestora - produse, materiale de exploatare Âşi servicii. Exemple de documente tehnice normative: specificaĂžii tehnice, standarde, regulamente, directive;
    - familie de produse - produse din aceeaÂşi categorie, realizate de acelaÂşi producĂŁtor cu aceeaÂşi dotare Âşi tehnologie, având acelaÂşi domeniu de utilizare Âşi caracteristici constructive similare. De exemplu, o familie de produse poate fi formatĂŁ din variante de tipodimensiuni ale aceluiaÂşi produs;
    - importator - persoanĂŁ juridicĂŁ având ca obiect de activitate distribuirea produselor sau materialelor de exploatare provenite din import;
    - interschimbabilitate - proprietatea unor produse care îndeplinesc aceeaÂşi funcĂžie de a putea fi înlocuite unul cu celĂŁlalt, fĂŁrĂŁ a afecta funcĂžionarea ansamblului pentru care au fost proiectate. AceastĂŁ proprietate se asigurĂŁ printr-o stabilire corectĂŁ a dimensiunilor, formelor, materialelor, prin respectarea limitelor de toleranÞã, a caracteristicilor fizico-mecanice Âşi chimice, permiĂžând înlocuirea produselor uzate sau avariate cu altele noi;
    - introducere pe piaÞã - acĂžiunea de a face disponibile, contra cost sau gratuit, produse sau materiale de exploatare noi în vederea utilizĂŁrii sau comercializĂŁrii;
    - licenÞã de utilizare a certificatului de conformitate - document care conferĂŁ titularului dreptul de utilizare a certificatului de conformitate;
    - lot de produse sau materiale de exploatare pentru certificare sau omologare - cantitate definitĂŁ Âşi omogenĂŁ de produse sau materiale de exploatare noi de acelaÂşi tip, prezentatĂŁ în acelaÂşi timp la certificare sau omologare;
    - marcĂŁ de conformitate - simbol grafic protejat ce indicĂŁ faptul cĂŁ un produs sau un material de exploatare a fost certificat în raport cu toate cerinĂžele aplicabile;
    - marcĂŁ de omologare - simbol grafic, care demonstreazĂŁ faptul cĂŁ un produs sau un material de exploatare a fost omologat;
    - marcĂŁ de omologare internaĂžionalĂŁ sau comunitarĂŁ - simbol acordat de o autoritate competentĂŁ pentru a demonstra îndeplinirea de cĂŁtre un producĂŁtor Âşi de cĂŁtre produsul pe care se aplicĂŁ a condiĂžiilor tehnice cerute de un regulament CEE-ONU sau de o directivĂŁ CE/CEE;
    - marcaj de securizare - set de simboluri Âşi informaĂžii codificate, inscripĂžionate pe un mediu suport, centralizat la nivel naĂžional, protejat prin mijloace tehnice împotriva copierii neautorizate, care se aplicĂŁ pe produsele certificate sau omologate RAR de cĂŁtre operatorii economici care au obĂžinut certificate doveditoare a certificĂŁrii sau omologĂŁrii, cu scopul de atestare a aprobĂŁrii de comercializare;
    - material de exploatare - substanĂže chimice necesare la utilizarea vehiculelor rutiere care se consumĂŁ sau se uzeazĂŁ în timpul utilizĂŁrii unui vehicul rutier Âşi care se completeazĂŁ sau se înlocuiesc în timpul exploatĂŁrii acestuia. Include carburanĂžii auto, lubrifianĂžii auto, aditivii pentru carburanĂžii auto, lichidele de frânĂŁ, lichidele de rĂŁcire, uleiurile hidraulice.
    - omologare a unui produs sau material de exploatare - procedura administrativĂŁ prin care RAR certificĂŁ faptul cĂŁ un produs sau un material de exploatare îndeplineÂşte condiĂžiile tehnice aplicabile conform legislaĂžiei în vigoare;
    - onorabilitate - situaĂžie în care se gĂŁseÂşte o persoanĂŁ fizicĂŁ, acĂžionar majoritar, administrator sau manager al unei societĂŁĂži comerciale, responsabilĂŁ juridic pentru conformitatea produselor prezentate organismului de certificare sau autoritĂŁĂžii de omologare, care nu a fost condamnatĂŁ pentru infracĂžiuni penale Âşi care acĂžioneazĂŁ în mod etic Âşi responsabil în relaĂžiile cu beneficiarii Âşi cu autoritĂŁĂžile;
    - produs - un sistem, un echipament, o piesĂŁ, o componentĂŁ sau o entitate tehnicĂŁ utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montare ori utilizare ulterioarĂŁ fabricĂŁrii pe un vehicul omologat;
    - produs de schimb de origine - produs destinat sĂŁ fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul Âşi care este de aceeaÂşi calitate ca Âşi produsul de origine fiind fabricat sub supravegherea producĂŁtorului de vehicul conform specificaĂžiilor Âşi normelor de fabricaĂžie furnizate de acesta;
    - produs de schimb de uz general - produs de schimb, ale cĂŁrui condiĂžii tehnice de definire sunt specifice mai multor tipuri de vehicule rutiere;
    - produs/material de exploatare care priveÂşte siguranĂža circulaĂžiei - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor tehnice din documentul tehnic normativ al produsului, poate constitui o sursĂŁ majorĂŁ Âşi iminentĂŁ de producere a accidentelor rutiere;
    - produs nou - produs neutilizat Âşi aflat în termen de garanĂžie/valabilitate;

    NOTÃ:
    Anvelopele rezultate în urma unui proces tehnologic de reÂşapare, aflate înainte de prima montare dupĂŁ reÂşapare Âşi în termenul de garanĂžie, neutilizate, sunt considerate produse noi.

    - produs/material de exploatare care priveÂşte protecĂžia mediului - produs/material de exploatare care, prin neîndeplinirea caracteristicilor din documentaĂžia de referinÞã, poate afecta negativ performanĂžele constructive în ceea ce priveÂşte poluarea chimicĂŁ Âşi/sau fonicĂŁ generate de vehiculele rutiere;
    - produs/material de exploatare care priveÂşte eficienĂža energeticĂŁ - produs/material de exploatare care montat/utilizat pe un vehicul rutier determinĂŁ modificarea caracteristicilor energetice ale acestuia;
    - produs care priveÂşte protecĂžia împotriva furturilor vehiculelor rutiere - produs montat/utilizat pe un vehicul rutier care preîntâmpinĂŁ utilizarea acestuia de persoane neautorizate;
    - regulament CEE-ONU - reglementare tehnicĂŁ stabilitĂŁ în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, anexĂŁ la Acordurile de la Geneva;
    - reprezentant al producĂŁtorului - persoanĂŁ juridicĂŁ împuternicitĂŁ de producĂŁtor pentru certificarea sau omologarea produselor;
    - specificaĂžie tehnicĂŁ/standard de firmĂŁ - document tehnic normativ care prescrie condiĂžiile tehnice pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ un produs sau un material de exploatare. Atunci când este necesar indicĂŁ Âşi procedeul/procedeele Âşi/sau documentele tehnice normative care descriu metodele prin care se determinĂŁ îndeplinirea condiĂžiilor prescrise;
    - supravegherea pe piaÞã - totalitatea activitĂŁĂžilor desfĂŁÂşurate de cĂŁtre RAR în vederea asigurĂŁrii respectĂŁrii legislaĂžiei Âşi reglementĂŁrilor în vigoare privind introducerea pe piaÞã a produselor Âşi materialelor de exploatare destinate utilizĂŁrii la vehiculele rutiere;
    - validare - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, cĂŁ au fost îndeplinite cerinĂžele pentru o anumitĂŁ utilizare sau aplicare intenĂžionate.
    1.3.2. Abrevieri:
    - RAR - Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român"
    - CE/CEE - Comunitatea EuropeanĂŁ/Comunitatea EconomicĂŁ EuropeanĂŁ
    - CEE-ONU - Comisia EconomicĂŁ pentru Europa a OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite
    - UE - Uniunea EuropeanĂŁ
    - MTCT - Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului

    CAP. 2
    Metodologia Âşi condiĂžiile privind certificarea sau omologarea produselor utilizate la vehicule rutiere

    2.1. Produsele fabricate în ĂžarĂŁ sau importate, prevĂŁzute în lista cuprinsĂŁ la cap. V, pot fi introduse pe piaÞã numai dacĂŁ sunt certificate sau omologate de RAR. Certificarea sau omologarea se solicitĂŁ de cĂŁtre producĂŁtori, reprezentanĂžii acestora, importatori sau distribuitori. Sunt exceptate de la aceastĂŁ regulĂŁ produsele menĂžionate la art. 1 alin. (6) din OrdonanĂža Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum Âşi condiĂžiile de comercializare Âşi utilizare a acestora.
    SolicitanĂžii care nu sunt producĂŁtori sau reprezentanĂži ai producĂŁtorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. în acest caz, în momentul inspecĂžiei Âşi/sau prelevĂŁrii pentru încercĂŁri întregul lot trebuie sĂŁ fie ambalat, gata de livrare.
    2.2. RAR va desfĂŁÂşura activitĂŁĂžile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru produse atestĂŁ cĂŁ produsul este interschimbabil cu cel aflat pe vehicul la fabricarea acestuia Âşi respectĂŁ cel puĂžin cerinĂžele esenĂžiale Âşi relevante pentru siguranĂža circulaĂžiei, protecĂžia mediului, eficienĂža energeticĂŁ sau protecĂžia împotriva furturilor, cerinĂže prevĂŁzute în documentaĂžia constructivĂŁ Âşi în documentele tehnice normative. în cazul produselor fabricate în serie se adaugĂŁ semnificaĂžia cĂŁ producĂŁtorul are stabilite mĂŁsurile adecvate pentru ca procesul de fabricaĂžie sĂŁ asigure menĂžinerea caracteristicilor în fabricaĂžia de serie. Valorile parametrilor de funcĂžionare se pot determina Âşi prin încercĂŁri comparative efectuate asupra produselor de origine.
    Certificatele de conformitate sau omologare emise de RAR nu exonereazĂŁ de rĂŁspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislaĂžiei privind drepturile de autor, protecĂžia modelelor Âşi desenelor industriale.
    2.3. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de RAR în conformitate cu reglementĂŁrile aplicabile.
    2.4. Pentru obĂžinerea certificatului de conformitate sau omologare, producĂŁtorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul va prezenta la RAR dosarul produsului întocmit conform cerinĂželor organismului de certificare/autoritĂŁĂžii de omologare.
    EÂşantioanele reprezentative de produse pentru încercĂŁri se preleveazĂŁ de RAR. Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibilĂŁ, mostrele se pun la dispoziĂžia RAR prin grija solicitantului certificĂŁrii sau omologĂŁrii.
    2.5. ComunicĂŁrile de omologare internaĂžionalĂŁ sau comunitarĂŁ, în raport cu regulamente ori directive, emise de autoritĂŁĂžile competente Âşi incluse în dosar, sunt recunoscute. în aceastĂŁ situaĂžie, procesul de certificare se efectueazĂŁ la solicitarea producĂŁtorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului Âşi constĂŁ în activitĂŁĂži de identificare a produselor prin inspecĂžie.
    2.6. Acordul producĂŁtorului de vehicule rutiere asupra unei documentaĂžii tehnice sau asupra unui produs poate fi luat în considerare chiar dacĂŁ a fost obĂžinut de producĂŁtor anterior demarĂŁrii procedurii de certificare sau omologare de RAR.
    2.7. în cazul produselor pentru care certificatele de conformitate sau omologare în termen de valabilitate emise de RAR permit comercializarea, urmĂŁtoarele modificĂŁri impun reluarea certificĂŁrii sau omologĂŁrii:
    - modificĂŁri dimensionale, ale formei sau aspectului;
    - utilizarea altor materiale;
    - modificĂŁri ale procesului tehnologic de fabricaĂžie/control;
    - modificarea amplasamentului unitĂŁĂžii productive;
    - reluarea fabricaĂžiei dupĂŁ o întrerupere mai mare de 12 luni;
    - preluarea fabricaĂžiei sau importului de cĂŁtre un alt operator economic.
    2.8. Pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor de certificare a conformitĂŁĂžii sau omologĂŁrii se au în vedere încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile prevĂŁzute în reglementĂŁrile tehnice aplicabile sau urmĂŁtoarele categorii de încercĂŁri Âşi verificĂŁri:
    - verificarea unor elemente de aspect exterior;
    - verificarea dimensiunilor;
    - verificarea maselor;
    - verificarea caracteristicilor fizico-chimice;
    - verificarea caracteristicilor funcĂžionale Âşi a performanĂželor;
    - verificarea montajului pe vehicul;
    - verificarea funcĂžionĂŁrii prin încercĂŁri de anduranÞã.
    2.9. încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de RAR.
    2.10. Determinarea capabilitĂŁĂžii organizaĂžiei de a furniza consecvent produse în conformitate cu documentul normativ al produsului se efectueazĂŁ de cĂŁtre RAR. Evaluarea se recomandĂŁ a se efectua conform reglementĂŁrilor naĂžionale sau internaĂžionale aplicabile.
    2.11. Evaluarea sistemului de management al calitĂŁĂžii producĂŁtorului este necesarĂŁ numai pentru produsele fabricate în serie.
    2.12. în perioada de valabilitate a certificĂŁrii sau omologĂŁrii, RAR verificĂŁ respectarea condiĂžiilor iniĂžiale care au stat la baza certificĂŁrii sau omologĂŁrii. în cazul constatĂŁrii nerespectĂŁrii cerinĂželor evaluate iniĂžial, RAR suspendĂŁ sau retrage certificarea sau omologarea acordatĂŁ.
    2.13. Produsele certificate sau omologate trebuie sĂŁ fie inscripĂžionate Âşi/sau etichetate astfel încât sĂŁ se poatĂŁ stabili:
    - tipul Âşi denumirea produsului;
    - producĂŁtorul Âşi adresa acestuia/marca producĂŁtorului;
    - reprezentantul producĂŁtorului, importatorul sau distribuitorul care introduce produsul pe piaÞã Âşi adresa acestuia;
    - seria de fabricaĂžie/numĂŁrul lotului;
    - data fabricaĂžiei;
    - documentul tehnic normativ pentru produs;
    - numĂŁrul certificatului de conformitate sau omologare;
    - termenul de garanĂžie.
    în cazul în care din motive obiective inscripĂžionarea/etichetarea nu se poate efectua pe produs, ea se realizeazĂŁ pe ambalaj.
    2.14. La acordarea certificĂŁrii sau omologĂŁrii se pot lua în considerare rapoarte de încercĂŁri prezentate de solicitantul certificĂŁrii sau omologĂŁrii, efectuându-se doar încercĂŁrile Âşi/sau inspecĂžiile necesare. Rapoartele de încercĂŁri trebuie sĂŁ nu fie mai vechi de 1 an Âşi sĂŁ fie emise în regim acreditat sau evaluat de RAR.
    2.15. La livrarea produselor de cĂŁtre titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie sĂŁ i se punĂŁ la dispoziĂžie, semnate de persoanele autorizate: declaraĂžia de conformitate, certificatul de garanĂžie Âşi o copie a Certificatului/LicenĂžei. Operatorii economici care comercializeazĂŁ produse pentru vehicule rutiere sunt obligaĂži ca, la cererea organelor de control, sĂŁ prezinte documentele menĂžionate mai sus.

    CAP. 3
    Metodologia Âşi condiĂžiile tehnice privind certificarea sau omologarea materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere

    3.1. Materialele de exploatare produse în ĂžarĂŁ sau importate, destinate utilizĂŁrii la vehicule rutiere, prevĂŁzute în tabelele cuprinse la cap. V, pot fi introduse pe piaÞã numai dacĂŁ sunt certificate sau omologate de RAR.
    Certificarea sau omologarea se solicitĂŁ de cĂŁtre producĂŁtori, reprezentanĂžii acestora, importatori sau distribuitori.
    3.2. SolicitanĂžii care nu sunt producĂŁtorii materialelor de exploatare sau reprezentanĂžii producĂŁtorilor pot solicita numai certificarea sau omologarea de lot. în acest caz în momentul inspecĂžiei Âşi/sau prelevĂŁrii pentru încercĂŁri întregul lot trebuie sĂŁ fie ambalat, gata de livrare.
    3.3. RAR va desfĂŁÂşura activitĂŁĂžile necesare pentru eliberarea certificatului de conformitate sau omologare. Certificatul de conformitate sau omologare pentru materiale de exploatare atestĂŁ cĂŁ materialul de exploatare îndeplineÂşte cel puĂžin cerinĂžele esenĂžiale Âşi relevante pentru siguranĂža circulaĂžiei, protecĂžia mediului sau eficienĂža energeticĂŁ, cerinĂže prevĂŁzute în documentele tehnice normative aplicabile. în cazul materialelor de exploatare fabricate în serie se adaugĂŁ semnificaĂžia cĂŁ producĂŁtorul are stabilite mĂŁsurile adecvate pentru ca procesul de fabricaĂžie sĂŁ asigure menĂžinerea caracteristicilor în fabricaĂžia de serie.
    Certificatele de conformitate sau omologare emise de RAR nu exonereazĂŁ de rĂŁspundere operatorii economici cu privire la respectarea legislaĂžiei privind drepturile de autor.
    3.4. Procedurile de certificare sau omologare se stabilesc de RAR în conformitate cu reglementĂŁrile aplicabile.
    3.5. Pentru obĂžinerea certificatului de conformitate sau omologare, producĂŁtorul, reprezentantul acestuia, importatorul sau distribuitorul materialului de exploatare va prezenta la RAR dosarul materialului de exploatare întocmit conform cerinĂželor organismului de certificare sau autoritĂŁĂžii de omologare.
    EÂşantioanele reprezentative de materiale de exploatare pentru încercĂŁri se preleveazĂŁ de RAR.
    Atunci când, din motive obiective, prelevarea nu este posibilĂŁ, mostrele se pun la dispoziĂžie RAR prin grija solicitantului de certificare sau omologare.
    3.6. Pentru materialele de exploatare certificate de conformitate sau omologate de cĂŁtre RAR, urmĂŁtoarele modificĂŁri impun reluarea certificĂŁrii sau omologĂŁrii:
    - modificĂŁri ale caracteristicilor fizico-chimice;
    - utilizarea altor materii prime;
    - modificĂŁri ale procesului tehnologic de fabricaĂžie/control;
    - modificarea amplasamentului unitĂŁĂžii productive;
    - reluarea fabricaĂžiei dupĂŁ o întrerupere mai mare de 12 luni;
    - preluarea fabricaĂžiei sau importului de cĂŁtre un alt operator economic.
    3.7. Pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor de certificare a conformitĂŁĂžii sau omologare se au în vedere, dupĂŁ caz, urmĂŁtoarele categorii de încercĂŁri Âşi verificĂŁri:
    - verificarea unor elemente de aspect;
    - verificarea caracteristicilor fizico-chimice relevante;
    - verificarea performanĂželor;
    - verificarea comportĂŁrii în exploatare.
    3.8. încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de RAR.
    3.9. Determinarea capabilitĂŁĂžii organizaĂžiei de a furniza consecvent materiale de exploatare în conformitate cu documentul normativ al materialului de exploatare se efectueazĂŁ de cĂŁtre RAR. Evaluarea se recomandĂŁ a se efectua conform reglementĂŁrilor naĂžionale sau internaĂžionale aplicabile.
    3.10. Evaluarea sistemului de management al calitĂŁĂžii producĂŁtorului este necesarĂŁ numai pentru materialele de exploatare fabricate în serie.
    3.11. în perioada de valabilitate a certificĂŁrii sau omologĂŁrii, RAR verificĂŁ respectarea condiĂžiilor iniĂžiale care au stat la baza certificĂŁrii sau omologĂŁrii. în cazul constatĂŁrii nerespectĂŁrii cerinĂželor evaluate iniĂžial, RAR suspendĂŁ sau retrage certificarea sau omologarea acordatĂŁ.
    3.12. Materialele de exploatare certificate sau omologate trebuie sĂŁ fie inscripĂžionate Âşi/sau etichetate astfel încât sĂŁ se poatĂŁ stabili:
    - tipul Âşi denumirea materialului de exploatare;
    - producĂŁtorul Âşi adresa acestuia/marca producĂŁtorului;
    - reprezentantul producĂŁtorului, importatorul sau distribuitorul care introduce materialul de exploatare pe piaÞã Âşi adresa acestuia;
    - data de fabricaĂžie;
    - numĂŁrul lotului;
    - numĂŁrul certificatului de conformitate sau de omologare;
    - caracteristicile esenĂžiale, dacĂŁ este cazul;
    - modul de întrebuinĂžare;
    - mesajele de avertizare;
    - documentul tehnic normativ de referinÞã pentru materialul de exploatare;
    - termenul de garanĂžie/de valabilitate.
    3.13. InscripĂžionarea/etichetarea se realizeazĂŁ pe ambalaj, cu excepĂžia materialelor de exploatare livrate în vrac pentru care aceste informaĂžii pot fi prezentate ca document separat sau pot fi înscrise în certificatul de garanĂžie emis de cĂŁtre titularul de licenÞã.
    3.14. La acordarea certificĂŁrii sau omologĂŁrii se pot lua în considerare rapoartele de încercĂŁri prezentate de solicitantul certificĂŁrii sau omologĂŁrii, efectuându-se doar încercĂŁrile Âşi/sau inspecĂžiile necesare. Rapoartele de încercĂŁri trebuie sĂŁ nu fie mai vechi de 1 an Âşi sĂŁ fie emise în regim acreditat sau evaluat de RAR.
    3.15. La livrarea materialelor de exploatare auto de cĂŁtre titularul de certificat de conformitate/omologare, comerciantului trebuie sĂŁ i se punĂŁ la dispoziĂžie, semnate de persoanele autorizate: declaraĂžia de conformitate, certificatul de garanĂžie Âşi o copie a Certificatului/LicenĂžei. Operatorii economici care comercializeazĂŁ materiale de exploatare pentru vehicule rutiere sunt obligaĂži ca, la cererea organelor de control, sĂŁ prezinte documentele menĂžionate mai sus.
    3.16. Operatorii economici care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de partiĂžionare Âşi ambalare a materialelor de exploatare trebuie sĂŁ fie supravegheaĂži de titularul certificatului de conformitate/omologare al materialului de exploatare Âşi autorizaĂži de RAR. Aceste tipuri de materiale de exploatare se pot comercializa numai dacĂŁ sunt certificate sau omologate de RAR anterior autorizĂŁrii.
    3.17. Nivelul minim certificabil pentru calitatea carburanĂžilor este cel prevĂŁzut de legislaĂžia/reglementĂŁrile/standardele în vigoare.

    CAP. 4
    Metodologia Âşi condiĂžiile privind autorizarea operatorilor economici, alĂžii decât producĂŁtorii, care partiĂžioneazĂŁ Âşi ambaleazĂŁ materiale de exploatare certificate sau omologate de RAR

    4.1. Prevederile prezentului capitol se aplicĂŁ:
    - la autorizarea solicitanĂžilor de autorizare care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de partiĂžionare Âşi ambalare a materialelor de exploatare menĂžionate în lista cuprinsĂŁ la cap. V, fabricate în România sau importate, certificate sau omologate de RAR ca materiale de exploatare fabricate în serie sau ca loturi de materiale de exploatare;
    - la supravegherea titularilor de autorizaĂžii de partiĂžionare Âşi ambalare pentru materiale de exploatare.
    4.2. Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ în situaĂžia în care autorizarea este solicitatĂŁ de cĂŁtre operatori economici, alĂžii decât producĂŁtorii sau reprezentanĂžii acestora, Âşi anume este solicitatĂŁ de cĂŁtre importatorii/distribuitorii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de partiĂžionare Âşi ambalare a materialelor de exploatare vrac, în vederea comercializĂŁrii materialelor de exploatare ambalate.
    4.3. CondiĂžii de autorizare:
    a) Cererea de autorizare se transmite la RAR de cĂŁtre solicitantul de autorizare Âşi trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele cerinĂže:
    - cererea de autorizare trebuie sĂŁ fie datatĂŁ, sĂŁ fie semnatĂŁ de cĂŁtre reprezentanĂžii legali ai solicitantului de autorizare Âşi ÂştampilatĂŁ, cu indicarea persoanei nominalizate pentru relaĂžia cu RAR. Aceste persoane trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžia de onorabilitate;
    - în cererea de autorizare trebuie menĂžionate:
        - numele Âşi adresa solicitantului;
        - domeniul de autorizare, Âşi anume:
            - identificarea materialelor de exploatare/grupei de materiale de exploatare care se partiĂžioneazĂŁ Âşi ambaleazĂŁ;
           - titularul/ii licenĂželor;
           - numĂŁrul certificatului/elor de conformitate sau omologare;
           - adresa sediului/ilor în care are loc partiĂžionarea Âşi ambalarea.
    b) DocumentaĂžia anexatĂŁ la cererea de autorizare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ urmĂŁtoarele documente ale solicitantului de autorizare, prezentate în limba românĂŁ:
    - o copie a chestionarului de autoevaluare, cu toate rubricile completate;
    - o copie a documentului care demonstreazĂŁ înregistrarea în condiĂžiile legii a activitĂŁĂžilor pentru care se solicitĂŁ autorizarea;
    - o copie a contractului pentru partiĂžionare încheiat cu titularul licenĂžei;
    - o copie a certificatului de conformitate sau omologare emis de RAR pentru materialul de exploatare/materialele de exploatare partiĂžionate Âşi ambalate;
    - o copie a documentaĂžiei tehnice normative la care face referire certificatul de conformitate sau omologare emis de RAR;
    - modele ale declaraĂžiei de conformitate Âşi certificatului de garanĂžie, emise în vederea comercializĂŁrii materialului de exploatare ambalat.
    c) DocumentaĂžia referitoare la manipularea, partiĂžionarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, protejarea Âşi transportul materialului de exploatare, precum Âşi documentaĂžia referitoare la eliberarea, livrarea materialului de exploatare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ:
    - tipul Âşi materialul ambalajului, capacitatea nominalĂŁ a ambalajului/volumul ambalajului;
    - modul de manipulare, partiĂžionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare Âşi transport al materialului de exploatare;
    - metodele de verificare a loturilor de materiale de exploatare preambalate - sondaj, inspecĂžie prin eÂşantionare la locul de ambalare etc. Âşi criteriile de acceptare a loturilor de materiale de exploatare preambalate;
    - documentele însoĂžitoare ale materialului de exploatare ambalat - declaraĂžie de conformitate, certificat de conformitate sau omologare;
    - informaĂžii scrise privind garanĂžiile producĂŁtorului, termenul de garanĂžie Âşi/sau termenul de valabilitate, dupĂŁ caz.
    d) DeclaraĂžia de conformitate Âşi certificatul de garanĂžie ale materialului de exploatare livrat în vrac, emise de cĂŁtre titularul de certificat de conformitate/omologare trebuie:
    - sĂŁ se refere la toate tipurile/tipovariantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat;
    - sĂŁ conĂžinĂŁ toate informaĂžiile prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare, înscrise lizibil, explicit Âşi fĂŁrĂŁ ambiguitĂŁĂži;
    - sĂŁ fie semnate Âşi Âştampilate de cĂŁtre emitent.
    e) Certificatul de conformitate sau omologare a materialului de exploatare - livrat în vrac, emis de cĂŁtre RAR, trebuie sĂŁ se refere la toate tipurile/variantele de materiale de exploatare din domeniul de autorizare solicitat Âşi sĂŁ se afle în termenul de valabilitate.
    f) Consumatorii materialului de exploatare trebuie informaĂži într-un mod adecvat cu privire la: manipulare, depozitare, protejare Âşi transport ale materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindicaĂžii, în conformitate cu standardele Âşi cu reglementĂŁrile aplicabile materialului de exploatare. Aceste informaĂžii pot fi prezentate ca document separat sau pot fi înscrise în certificatul de garanĂžie emis de cĂŁtre titularul licenĂžei pentru materialul de exploatare livrat în vrac.
    g) Modelul de etichetĂŁ care se aplicĂŁ pe ambalajul materialului de exploatare trebuie sĂŁ includĂŁ urmĂŁtoarele informaĂžii în limba românĂŁ:
    - denumirea Âşi tipul materialului de exploatare;
    - marca comercialĂŁ sau marca de fabricĂŁ a materialului de exploatare;
    - identificarea - marca/numele Âşi adresa producĂŁtorului;
    - identificarea - marca/numele Âşi adresa titularului de autorizaĂžie de ambalare;
    - data fabricaĂžiei/anul, luna sau codul;
    - numĂŁrul lotului;
    - termenul de valabilitate;
    - cantitatea nominalĂŁ a conĂžinutului preambalatului - volumul nominal Âşi marca prevĂŁzutĂŁ pentru marcarea volumului;
    - identificarea documentului normativ de referinÞã al materialului de exploatare - cod, numĂŁr, titlu, ediĂžia, data emiterii;
    - identificarea - marca/numele Âşi adresa titularului certificatului de conformitate/omologare;
    - numĂŁrul certificatului de conformitate sau omologare RAR precum Âşi a autorizaĂžiei pentru ambalare sau rubricĂŁ prevĂŁzutĂŁ pentru acest numĂŁr, atunci când modalitatea de marcare permite adĂŁugarea acestor informaĂžii dupĂŁ derularea procedurii de autorizare;
    - avertismentele legale privind compoziĂžia, aditivii, ingredientele folosite etc;
    - modul de utilizare, manipulare, depozitare, protejare Âşi transport al materialului de exploatare, mesaje de avertizare, contraindicaĂžii, în conformitate cu standardele Âşi reglementĂŁrile aplicabile materialului de exploatare.
    h) ConvenĂžia/contractul încheiat între titularul de certificat de conformitate/omologare Âşi ambalator trebuie sĂŁ includĂŁ clauze privind rĂŁspunderile titularului de autorizaĂžie Âşi ale titularului de certificat de conformitate/omologare, referitoare la pĂŁstrarea conformitĂŁĂžii materialului de exploatare certificat sau omologat pe parcursul manipulĂŁrii, partiĂžionĂŁrii, ambalĂŁrii, etichetĂŁrii, depozitĂŁrii, transportului, livrĂŁrii, termenului de valabilitate/garanĂžie Âşi de utilizare a materialului de exploatare.
    i) Solicitantul autorizĂŁrii trebuie sĂŁ dispunĂŁ de o listĂŁ cuprinzând metodele, procedurile Âşi instrucĂžiunile de lucru. Documentele cuprinse în listĂŁ trebuie sĂŁ descrie suficient de clar mĂŁsurile stabilite de cĂŁtre solicitantul de autorizare pentru controlul proceselor de management, asigurare a resurselor Âşi aprovizionare, pentru controlul procesului de manipulare, partiĂžionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare Âşi transport al materialului de exploatare, precum Âşi pentru controlul materialului de exploatare neconform.
    4.4. Solicitantul de autorizare trebuie sĂŁ furnizeze, la termenul stabilit de cĂŁtre RAR, dovezile aferente referitoare la rezolvarea eventualelor deficienĂže privind documentaĂžia transmisĂŁ.
    4.5. Solicitantul de autorizare trebuie sĂŁ asigure accesul necondiĂžionat al RAR la sediul de ambalare al solicitantului de autorizare, în vederea desfĂŁÂşurĂŁrii verificĂŁrilor, pentru evaluarea în raport cu cerinĂžele stabilite prin procedurile RAR Âşi cu cerinĂžele documentaĂžiei tehnice aplicabile a capabilitĂŁĂžii solicitantului de autorizare de a asigura controlul proceselor.
    4.6. CondiĂžiile esenĂžiale care trebuie asigurate de solicitantul autorizĂŁrii pentru controlul calitĂŁĂžii materialelor de exploatare ambalate Âşi al proceselor sunt:
    a) pentru toate activitĂŁĂžile inspectate trebuie sĂŁ fie disponibile documente care stabilesc etapele Âşi modul corect de desfĂŁÂşurare, responsabilii, succesiunea, condiĂžiile tehnice, criteriile de acceptare, formularele folosite, modul de verificare;
    b) pentru fiecare proces care influenĂžeazĂŁ calitatea materialului de exploatare ambalat trebuie sĂŁ se pĂŁstreze înregistrĂŁri care sĂŁ demonstreze îndeplinirea prevederilor documentelor menĂžionate în paragraful precedent;
    c) operatorul economic trebuie sĂŁ aibĂŁ Âşi sĂŁ punĂŁ la dispoziĂžie la cererea RAR o listĂŁ actualizatĂŁ a procedurilor Âşi formularelor folosite;
    d) operatorul economic trebuie sĂŁ aibĂŁ o listĂŁ disponibilĂŁ completĂŁ a utilajelor de lucru Âşi a aparaturii de mĂŁsurĂŁ Âşi control, cu evidenĂžierea verificĂŁrilor tehnice adecvate Âşi valabilitĂŁĂžii acestor verificĂŁri;
    e) documentele tehnice normative aplicabile materialului de exploatare Âşi proceselor, precum Âşi legislaĂžia aplicabilĂŁ trebuie sĂŁ fie disponibile, cunoscute Âşi actualizate;
    f) materialele de exploatare/materialele de exploatare ambalate/ambalajele neconforme trebuie identificate în mod clar prin depozitare în spaĂžii separate Âşi avertizĂŁri împotriva utilizĂŁrii neintenĂžionate;
    g) personalul trebuie sĂŁ fie instruit asupra tuturor condiĂžiilor tehnice Âşi organizatorice care îi pot influenĂža rezultatul activitĂŁĂžii;
    h) în locurile de muncĂŁ având condiĂžii speciale Âşi cerinĂže de calificare trebuie folosit numai personal calificat adecvat;
    i) orice activitate subcontractatĂŁ unui alt operator economic trebuie sĂŁ aibĂŁ la bazĂŁ documente contractuale care sĂŁ conĂžinĂŁ criterii de evaluare clare a rezultatelor activitĂŁĂžii subcontractate.
    Rezultatele colaborĂŁrii trebuie sĂŁ fie verificate prin mijloacele proprii ale solicitantului de autorizare;
    j) trebuie prestabilite Âşi respectate cĂŁi adecvate de detectare, eliminare Âşi prevenire a repetĂŁrii neconformitĂŁĂžilor referitoare la materialul de exploatare sau procese;
    k) modul de emitere a documentelor care atestĂŁ calitatea materialelor de exploatare puse în vânzare trebuie Ăžinut sub control strict. Trebuie pĂŁstrate dovezi ale predĂŁrii acestora împreunĂŁ cu materialele de exploatare livrate;
    l) trebuie luate mĂŁsuri pentru ca satisfacĂžia utilizatorilor de materiale de exploatare sau reclamaĂžiile acestora sĂŁ fie cunoscute Âşi mĂŁsurile adecvate pentru rezolvarea petiĂžiilor primite sĂŁ fie luate într-un termen rezonabil.
    4.7. în afara verificĂŁrii condiĂžiilor prevĂŁzute la pct. 4.6 în cadrul inspecĂžiei la sediul solicitantului, se verificĂŁ:
    a) identificarea ambalajului materialului de exploatare, respectiv precizarea în documentaĂžia solicitantului a tipului Âşi materialului ambalajului, a capacitĂŁĂžii nominale (capacitatea/volumul ambalajului), precum Âşi precizarea stĂŁrii, inclusiv a etanÂşeitĂŁĂžii ambalajului, modalitĂŁĂžile de verificare a acestora de cĂŁtre ambalator;
    b) eticheta aplicatĂŁ pe ambalajul materialului de exploatare, respectiv conĂžinutul etichetei, inclusiv identificarea producĂŁtorului, a deĂžinĂŁtorului certificĂŁrii sau omologĂŁrii Âşi a ambalatorului, starea etichetei, lizibilitatea, vizibilitatea Âşi durabilitatea inscripĂžiilor aplicate;
    c) materialul de exploatare preambalat, eÂşantionat prin sondaj, prin mĂŁsurarea/verificarea conĂžinutului real (volumul real) al preambalatului;
    d) modul de manipulare, partiĂžionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare Âşi transport al materialului de exploatare, prin asistare la desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor respective Âşi/sau prin examinarea dovezilor privind efectuarea de cĂŁtre solicitantul de autorizare a verificĂŁrilor loturilor de materiale de exploatare preambalate, conform metodelor de verificare precizate în documentaĂžia de manipulare, partiĂžionare, ambalare, etichetare, depozitare, protejare Âşi transport al materialului de exploatare;
    e) modul de livrare a materialului de exploatare Âşi documentele însoĂžitoare ale acestuia, prin examinarea declaraĂžiei de conformitate Âşi a certificatului de garanĂžie ale materialului de exploatare emise de cĂŁtre deĂžinĂŁtorul certificatului de conformitate/omologare, precum Âşi a certificatului de conformitate sau omologare emis de RAR;
    f) existenĂža Âşi valabilitatea documentului contractual încheiat între titularul licenĂžei Âşi solicitantul de autorizare.
    4.8. Cu ocazia inspecĂžiei la sediul solicitantului se preleveazĂŁ eÂşantioane din materialele de exploatare partiĂžionate Âşi ambalate Âşi se va efectua verificarea caracteristicilor fizico-chimice esenĂžiale. VerificĂŁrile se vor efectua de RAR în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de RAR.
    4.9. Solicitantul de autorizare trebuie sĂŁ furnizeze la termenul stabilit dovezile referitoare la rezolvarea eventualelor neconformitĂŁĂži care pot influenĂža calitatea materialului de exploatare, identificate cu ocazia inspecĂžiei efectuate de RAR.
    4.10. AutorizaĂžia se acordĂŁ în situaĂžia rezolvĂŁrii de cĂŁtre solicitant, la termenul stabilit, a tuturor neconformitĂŁĂžilor majore identificate la analiza documentaĂžiei, audit, inspecĂžie sau încercĂŁri.
    4.11. în vederea menĂžinerii autorizĂŁrii, titularul de autorizaĂžie trebuie sĂŁ menĂžinĂŁ conformitatea materialului de exploatare ambalat cu cerinĂžele documentaĂžiei tehnice care a stat la baza acordĂŁrii autorizaĂžiei, pe perioada de valabilitate a autorizĂŁrii. în acest sens, titularul de autorizaĂžie are urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ informeze RAR asupra modificĂŁrilor semnificative pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ le efectueze asupra procesului de partiĂžionare, ambalare Âşi etichetare a materialului de exploatare, asupra modificĂŁrilor structurii sau managementului titularului de autorizaĂžie Âşi asupra oricĂŁror aspecte care pot influenĂža conformitatea materialului de exploatare;
    b) sĂŁ nu furnizeze materiale de exploatare ambalate, ca rezultat al modificĂŁrilor anunĂžate, fĂŁrĂŁ un acord scris din partea RAR;
    c) sĂŁ pĂŁstreze înregistrĂŁrile tuturor reclamaĂžiilor primite cu privire la conformitatea materialului de exploatare ambalat Âşi sĂŁ le punĂŁ la dispoziĂžie RAR, la cerere.
    De asemenea, sĂŁ ia mĂŁsuri pentru rezolvarea acestor reclamaĂžii Âşi a oricĂŁror deficienĂže care afecteazĂŁ conformitatea materialului de exploatare Âşi sĂŁ documenteze mĂŁsurile luate Âşi eficacitatea acestora;
    d) sĂŁ asigure accesul necondiĂžionat al reprezentanĂžilor RAR la sediile de ambalare cu ocazia activitĂŁĂžilor de supraveghere programate ori neprogramate sau efectuate în situaĂžia unor reclamaĂžii referitoare la conformitatea materialului de exploatare, ori pentru investigaĂžii suplimentare determinate de modificĂŁrile anunĂžate de titularul de autorizaĂžie.
    4.12. Pe perioada de valabilitate a autorizĂŁrii, RAR efectueazĂŁ 2 supravegheri. Supravegherea constĂŁ în inspecĂžia activitĂŁĂžii titularului autorizĂŁrii Âşi verificarea caracteristicilor fizico-chimice esenĂžiale ale materialelor de exploatare partiĂžionate Âşi ambalate. VerificĂŁrile se vor efectua de RAR în laboratoare acreditate sau în laboratoare evaluate de RAR.
    4.13. Nerespectarea de cĂŁtre titularul autorizĂŁrii a condiĂžiilor de autorizare, în perioada de valabilitate a autorizĂŁrii, conduce la suspendarea sau retragerea de cĂŁtre RAR a autorizaĂžiei acordate.

    CAP. 5
    Lista produselor Âşi materialelor de exploatare care necesitĂŁ omologare sau certificare RAR în vederea introducerii pe piaÞã, destinate utilizĂŁrii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranĂža circulaĂžiei, protecĂžia mediului, eficienĂža energeticĂŁ Âşt protecĂžia împotriva furturilor care fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivĂŁ a Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea EuropeanĂŁ

    5.1. Produse Âşi materiale de exploatare destinate utilizĂŁrii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranĂža circulaĂžiei:
 ______________________________________________________________________________
|5.1.1. - Produse Âşi materiale de exploatare utilizate în cadrul instalaĂžiilor |
|         de frânare                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|Echipamente din cadrul instalaĂžiilor de frânare hidraulice - pompĂŁ centralĂŁ,  |
|repartitor, cilindri, etrier, limitator de presiune, amplificator de frânare, |
|elemente componente ale acestora                                              |
|Echipamente din cadrul instalaĂžiilor de frânare pneumatice - robinet          |
|principal, cilindrii pneumatici de frânare, levier reglabil cilindru pneumatic|
|frânare, ax cu came saboĂži frânare, regulator, supape, distribuitor, elemente |
|componente ale acestora                                                       |
|Garnituri de frânĂŁ - plĂŁcuĂže, saboĂži, garnituri de fricĂžiune                  |
|Discuri de frânĂŁ                                                              |
|Tamburi de frânĂŁ                                                              |
|Furtunuri de frânĂŁ                                                            |
|Conducte de frânĂŁ                                                             |
|Garnituri de frânĂŁ din cauciuc                                                |
|Cabluri de frânĂŁ                                                              |
|Levier frânĂŁ de mânĂŁ                                                          |
|Lichid de frânĂŁ                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.2. - Produse Âşi materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor de |
|         direcĂžie, transmisie, rulare sau suspensie                           |
|______________________________________________________________________________|
|Volan                                                                         |
|ColoanĂŁ de direcĂžie Âşi elementele componente                                  |
|Caseta de direcĂžie Âşi elementele componente                                   |
|Echipament hidraulic servodirecĂžie Âşi elementele componente                   |
|Leviere de direcĂžie, tiranĂži                                                  |
|Bare Âşi bielete de direcĂžie                                                   |
|PivoĂži, capete de barĂŁ, articulaĂžii sferice, rotule, bucÂşe                    |
|Cuplaje direcĂžie                                                              |
|Disc ambreiaj Âşi placĂŁ presiune ambreiaj                                      |
|Echipament hidraulic/pneumatic acĂžionare ambreiaj Âşi elementele componente    |
|Echipamente transmisie Âşi elemente componente                                 |
|Cardane Âşi elementele componente                                              |
|Planetare                                                                     |
|RoĂži                                                                          |
|Prezoane roĂži                                                                 |
|Butuc roatĂŁ                                                                   |
|FuzetĂŁ                                                                        |
|RulmenĂži                                                                      |
|Anvelope                                                                      |
|LanĂžuri antiderapante                                                         |
|Arcuri                                                                        |
|Amortizoare                                                                   |
|BraĂže de suspensie - ansamblu Âşi elementele componente                        |
|Bare stabilizatoare/torsiune                                                  |
|Uleiuri Âşi lichide hidraulice                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.3. - Produse utilizate în cadrul motorului sau sistemelor anexe           |
|______________________________________________________________________________|
|Set motor Âşi elementele componente                                            |
|ChiulasĂŁ - ansamblu Âşi elementele componente                                  |
|Garnituri chiulasĂŁ                                                            |
|Carburatoare, pompe de injecĂžie Âşi elementele componente ale acestora,        |
|injectoare Âşi elementele componente ale acestora                              |
|Pompe de alimentare cu carburant Âşi elementele componente ale acestora        |
|Adaptare alimentare GPL sau orice alt tip de carburant                        |
|Rezervor de combustibil, buÂşon de umplere, gurĂŁ de umplere, supape            |
|Conducte de combustibil                                                       |
|Furtunuri de combustibil                                                      |
|Filtre de combustibil                                                         |
|Comenzi pentru acĂžionarea dispozitivelor de alimentare - cabluri de Âşoc,      |
|cabluri de acceleraĂžie                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.4. - Produse utilizate în cadrul instalaĂžiei de iluminare-semnalizare sau |
|         instalaĂžiei electrice                                                |
|______________________________________________________________________________|
|Cabluri Âşi mecanisme de reglaj faruri                                         |
|Comenzi Âşi martori luminoÂşi                                                   |
|ComandĂŁ/comutator iluminare-semnalizare                                       |
|ComandĂŁ/comutator ÂştergĂŁtor parbriz                                           |
|Releu de semnalizare                                                          |
|InstalaĂžia electricĂŁ - cablajul                                               |
|SiguranĂže electrice                                                           |
|Contact de pornire                                                            |
|PlĂŁci: ADR, ATP, clasificare pe categorii de autobuze                         |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.5. - Produse Âşi materiale de exploatare utilizate în cadrul caroseriilor  |
|         sau ca elemente ale acestora                                         |
|______________________________________________________________________________|
|Elemente de caroserie                                                         |
|Parbriz                                                                       |
|Geamuri                                                                       |
|Folii pentru geamuri                                                          |
|Macarale mecanice sau electrice pentru geamurile uÂşilor                       |
|Mecanisme de închidere/deschidere a uÂşilor, balamale Âşi încuietori pentru uÂşi |
|Âşi capote                                                                     |
|Bare de protecĂžie                                                             |
|Bare antiîmpĂŁnare                                                             |
|Bare de protecĂžie laterale                                                    |
|Scaune, banchete                                                              |
|Tetiere                                                                       |
|Planºã de bord, mânere de viraj, parasolare, panouri de uÂşi                   |
|Ansamblu ÂştergĂŁtor Âşi spĂŁlĂŁtor parbriz/hayon Âşi elemente componente           |
|InstalaĂžii de dezaburire sau de degivrare                                     |
|Sisteme de încĂŁlzire oglinzi retrovizoare                                     |
|ÂŞtergĂŁtoare pentru faruri                                                     |
|Cablu de kilometraj                                                           |
|Accesorii Âşi ornamente interioare                                             |
|Accesorii Âşi ornamente exterioare: Portbagaje exterioare, paravânt, antene    |
|radio                                                                         |
|ApĂŁrĂŁtori de noroi                                                            |
|Suprastructuri auto/montaj suprastructuri                                     |
|Dispozitiv de reĂžinere pentru copii                                           |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.6. - Alte produse utilizate la vehiculele rutiere din categoria celor care|
|         care privesc siguranĂža circulaĂžiei                                   |
|______________________________________________________________________________|
|TrusĂŁ sanitarĂŁ                                                                |
|Dispozitive de remorcare                                                      |
|BarĂŁ metalicĂŁ Âşi legĂŁturĂŁ flexibilĂŁ pentru remorcare                          |
|StingĂŁtor auto                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    5.2. Produse Âşi materiale de exploatare destinate utilizĂŁrii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protecĂžia mediului:
 ______________________________________________________________________________
|5.2.1. - Combustibili                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|BenzinĂŁ Âşi aditivi pentru benzinĂŁ                                             |
|MotorinĂŁ Âşi aditivi pentru motorinĂŁ                                           |
|BiocarburanĂži                                                                 |
|Gaz petrolier lichefiat - GPL sau alte tipuri de carburanĂži auto,             |
|de exemplu GNC                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.2. - Produse Âşi materiale de exploatare utilizate în cadrul motorului,    |
|         sistemelor anexe la motor sau în cadrul transmisiei                  |
|______________________________________________________________________________|
|Traiect de eÂşapament de înlocuire, elementele componente Âşi de fixare         |
|Catalizatori                                                                  |
|Sonde Lambda                                                                  |
|Aprindere electronicĂŁ                                                         |
|Bujii                                                                         |
|Ruptor distribuitor                                                           |
|Lichid antigel                                                                |
|Ulei de motor                                                                 |
|Filtre de ulei                                                                |
|Filtre de aer                                                                 |
|Ulei de transmisie                                                            |
|Unsori                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.3. - Produse utilizate în cadrul instalaĂžiilor electrice                  |
|______________________________________________________________________________|
|Baterii de acumulatori                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.4. - Produse utilizate în cadrul caroseriilor sau ca elemente ale acestora|
|______________________________________________________________________________|
|Aeroterme                                                                     |
|InstalaĂžii de încĂŁlzire independente de funcĂžionarea motorului                |
|InstalaĂžii de aer condiĂžionat                                                 |
|InstalaĂžii refrigeratoare pentru vehicule destinate transportului de mĂŁrfuri  |
|perisabile                                                                    |
|Panouri fonoabsorbante                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    5.3. Produse Âşi materiale de exploatare destinate utilizĂŁrii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc eficienĂža energeticĂŁ a vehiculelor rutiere:
 ______________________________________________________________________________
|5.3.1. - Produse utilizate în cadrul instalaĂžiilor electrice                  |
|______________________________________________________________________________|
|Releu pentru încĂŁrcare baterie de acumulatoare                                |
|FiÂşe pentru bujii                                                             |
|Bobine de inducĂžie                                                            |
|Relee electrice auto                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|5.3.2. - Produse Âşi materiale de exploatare utilizate în cadrul sistemelor    |
|         anexe la motor Âşi în cadrul transmisiei                              |
|______________________________________________________________________________|
|Curele de transmitere                                                         |
|Racorduri de cauciuc                                                          |
|Pompe de apĂŁ, pompe de ulei Âşi elementele componente ale acestora             |
|Radiatoare                                                                    |
|______________________________________________________________________________|


    5.4. Produse Âşi materiale de exploatare destinate utilizĂŁrii la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protecĂžia împotriva furturilor vehiculelor rutiere:
 ______________________________________________________________________________
|Alarme auto, sisteme electronice de imobilizare auto                          |
|Dispozitive pentru blocarea direcĂžiei/transmisiei                             |
|______________________________________________________________________________|


    PrescurtĂŁri utilizate:
    GPL - Gaz petrolier lichefiat
    GNC - Gaz natural comprimat
    ADR - Transport mĂŁrfuri periculoase
    ATP - Transport mĂŁrfuri perisabile.

    NotĂŁ 1 - Produsele pentru care existĂŁ Directive CE/CEE sau Regulamente CEE-ONU se supun prevederilor prezentelor reglementĂŁri în cazul în care nu se pot aplica Directivele CE/CEE sau Regulamentele CEE-ONU corespunzĂŁtoare.
    NotĂŁ 2 - în tabelele prezentate, produsele Âşi materialele de exploatare au fost repartizate conform clasificĂŁrii celei mai importante, chiar dacĂŁ acestea pot fi încadrate în mai multe categorii.

    CAP. 6
    Introducerea Âşi supravegherea pe piaÞã a produselor Âşi materialelor de exploatare exceptate de la procedura de omologare sau certificare

    6.1. RAR supravegheazĂŁ introducerea pe piaÞã a produselor care trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ omologare comunitarĂŁ CE/CEE sau omologare internaĂžionalĂŁ CEE-ONU, omologare acordatĂŁ în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile. Lista produselor care trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ omologare comunitarĂŁ CE/CEE sau omologare internaĂžionalĂŁ CEE-ONU este compusĂŁ din produsele nominalizate în reglementĂŁrile RNTR - 2 aprobate prin Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    6.1.1. în cazul identificĂŁrii pe piaÞã de produse care deĂžin omologare comunitarĂŁ CE/CEE sau omologare internaĂžionalĂŁ CEE-ONU neconforme, RAR poate decide retragerea produselor respective de pe piaÞã, cu aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare.
    6.1.2. RAR decide retragerea de pe piaÞã, cu aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare, a produselor menĂžionate la pct. 6.1 care sunt introduse pe piaÞã fĂŁrĂŁ a fi omologate de autoritĂŁĂžile competente.
    6.1.3. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe piaÞã Âşi retragerii de pe piaÞã a produsului neconform revine operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe piaÞã.
    6.2. în scopul introducerii pe piaÞã, un produs de origine sau un produs de schimb de origine trebuie însoĂžit de un document emis de producĂŁtorul vehiculului rutier care sĂŁ îi ateste caracterul de produs de origine sau de produs de schimb de origine Âşi/ori de un marcaj corespunzĂŁtor care sĂŁ ateste caracterul de origine al produsului.
    6.2.1. ProducĂŁtorul final de vehicule rutiere sau reprezentantul acestuia va întocmi Âşi va actualiza lista cuprinzând produsele de origine Âşi produsele de schimb de origine. Trimestrial Âşi la cerere listele vor fi puse la dispoziĂžie RAR de cĂŁtre producĂŁtorul final de vehicule rutiere.
    6.2.2. în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor reglementĂŁri, producĂŁtorii români de vehicule rutiere vor comunica la RAR lista produselor de origine Âşi a produselor de schimb de origine introduse pe piaÞã pânĂŁ în acel moment. Orice modificĂŁri ale acestei liste se vor comunica la RAR în termen de 14 zile calendaristice.
    AceastĂŁ listĂŁ va cuprinde denumirea produsului, numĂŁrul certificatului de omologare al vehiculului la care se utilizeazĂŁ produsul, producĂŁtorul produsului Âşi elementele specifice de identificare ale acestuia.
    6.2.3. Validarea unui produs ca fiind produs de origine sau produs de schimb de origine se face printr-un document emis de producĂŁtorul de vehicule rutiere sau de cĂŁtre reprezentantul autorizat al acestuia.
    6.2.4. Produsele de origine sau produsele de schimb de origine trebuie sĂŁ fie însoĂžite de declaraĂžie de conformitate Âşi de certificat de garanĂžie. Certificatul de garanĂžie trebuie sĂŁ identifice documentul de atestare a caracterului de produs de origine sau produs de schimb de origine. Produsele de origine Âşi produsele de schimb de origine vor fi atestate ca atare Âşi prin marcaj pe piesĂŁ sau, în cazul în care acest fapt nu este posibil din punct de vedere tehnic, prin inscripĂžionare pe ambalajul acestora.
    6.2.5. RAR supravegheazĂŁ introducerea pe piaÞã a produselor de origine sau a produselor de schimb de origine în conformitate cu prevederile prezentelor reglementĂŁri. în acest scop, RAR are dreptul sĂŁ verifice specificaĂžiile tehnice/caietele de sarcini sau alte tipuri de documente tehnice normative ale fabricantului de vehicul rutier, precum Âşi documentele de atestare a caracterului de produs de origine sau de produs de schimb de origine, precum Âşi alte acte de aprobare întocmite în acest sens de producĂŁtorul vehiculului sau producĂŁtorul produsului, dupĂŁ caz.
    6.2.6. în cazul nerespectĂŁrii cerinĂželor precizate prin prezentele reglementĂŁri referitoare la produsele de origine Âşi produsele de schimb de origine, RAR poate decide retragerea produselor respective de pe piaÞã, cu aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare.
    6.2.7. Responsabilitatea cheltuielilor aferente supravegherii pe piaÞã Âşi retragerii de pe piaÞã a produsului neconform revine operatorului economic care a declarat produsul de origine sau produsul de schimb de origine sau operatorului economic care a introdus produsul respectiv pe piaÞã.
    6.3. De la data aderĂŁrii României la UE, RAR supravegheazĂŁ introducerea pe piaÞã a produselor precizate la art. 1 alin. (8) din OrdonanĂža Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum Âşi condiĂžiile de comercializare Âşi utilizare a acestora Âşi a carburanĂžilor auto precizaĂži la art. 1 alin. (9) din OrdonanĂža Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum Âşi condiĂžiile de comercializare Âşi utilizare a acestora. în acest scop, RAR are dreptul sĂŁ verifice documentele care atestĂŁ furnizarea de cĂŁtre produsul sau carburantul auto a unui nivel echivalent de protecĂžie a siguranĂžei rutiere, respectiv de protecĂžie a mediului în raport cu cerinĂžele reglementĂŁrilor naĂžionale, documente care trebuie puse la dispoziĂžie de cĂŁtre operatorul economic care introduce pe piaÞã produsul sau carburantul auto.
    6.3.1. în cazul nerespectĂŁrii cerinĂželor precizate prin prezentele reglementĂŁri referitoare la produsele sau carburanĂžii auto respectivi, RAR poate decide retragerea produselor sau carburanĂžilor auto respectivi de pe piaÞã, cu aplicarea sancĂžiunilor prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare.
    6.3.2. Cheltuielilor aferente supravegherii pe piaÞã Âşi retragerii de pe piaÞã a produsului sau carburantului neconform se suportĂŁ de operatorul economic care a introdus produsul sau carburantul respectiv pe piaÞã.

    CAP. 7
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    7.1. Lista prevĂŁzutĂŁ la cap. V se actualizeazĂŁ în funcĂžie de evoluĂžia documentelor normative. Regulile Âşi procedurile de autorizare/certificare/omologare/evaluare, precum Âşi cele de utilizare a mĂŁrcilor Âşi marcajelor aferente se stabilesc de RAR, cu respectarea reglementĂŁrilor tehnice aplicabile.
    7.2. Certificatul de conformitate sau omologare poate fi de serie sau de lot. Certificarea sau omologarea unui produs sau material de exploatare fabricat în serie se aplicĂŁ numai în cazul în care solicitantul este producĂŁtorul sau un reprezentant al sĂŁu.
    7.2.1. Certificatul de conformitate sau omologare Âşi autorizaĂžia de partiĂžionare Âşi ambalare au valabilitate maximĂŁ de 2 ani.
    Se pot acorda certificĂŁri/omologĂŁri pentru produse/materiale de exploatare fabricate în serie pe o perioadĂŁ de 3 luni, 6 luni sau 1 an în unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când este necesar controlul strict al operatorului economic Âşi al produsului sau materialului de exploatare certificat sau omologat, nefiind astfel îndeplinite toate condiĂžiile pentru acordarea certificĂŁrii sau omologĂŁrii pe o perioadĂŁ de 2 ani;
    b) când au fost analizate suficiente dovezi de naturĂŁ tehnicĂŁ, de exemplu, certificate de conformitate Âşi rapoarte de încercĂŁri emise în regim acreditat, aprobĂŁri de la constructori de vehicule, care sĂŁ permitĂŁ acordarea certificĂŁrii sau omologĂŁrii, iar încercĂŁrile presupun perioade îndelungate.
    7.2.2. RAR efectueazĂŁ activitĂŁĂži de supraveghere pe perioada de valabilitate a certificĂŁrii/omologĂŁrii/autorizĂŁrii. DacĂŁ se constatĂŁ menĂžinerea condiĂžiilor care au stat la baza certificĂŁrii/omologĂŁrii/autorizĂŁrii iniĂžiale, la reluarea procesului se pot aplica proceduri simplificate. AceastĂŁ regulĂŁ se aplicĂŁ dacĂŁ cererea de recertificare/reomologare/reautorizare se depune la RAR anterior datei de expirare a certificĂŁrii/omologĂŁrii/autorizĂŁrii.
    7.3. CertificĂŁrile sau omologĂŁrile de lot se acordĂŁ pe perioadĂŁ de maxim 1 an, fĂŁrĂŁ depĂŁÂşirea termenului de garanĂžie/valabilitate al produsului/materialului de exploatare, în cantitĂŁĂži determinate Âşi nu implicĂŁ în mod obligatoriu efectuarea auditului privind capabilitatea tehnicĂŁ a furnizorului. Lotul ce se prezintĂŁ pentru certificare sau omologare trebuie sĂŁ fie fabricat Âşi ambalat conform prezentelor reglementĂŁri.
    7.4. încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile luate în considerare pentru stabilirea conformitĂŁĂžii produsului sau materialului de exploatare faÞã de documentaĂžia de referinÞã vor fi minimum cele esenĂžiale Âşi trebuie sĂŁ acopere toate caracteristicile relevante. Aprecierea conĂžinutului Âşi nivelului de completare ale documentelor prezentate în cadrul procesului de certificare/omologare/autorizare, precum Âşi stabilirea caracteristicilor esenĂžiale Âşi relevante pentru produs sau materialul de exploatare sunt de competenĂža RAR.
    7.5. încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile se vor efectua în laboratoare acreditate sau evaluate de RAR conform procedurilor în vigoare.
    Evaluarea RAR constĂŁ în evaluarea sistemului de management al calitĂŁĂžii al laboratorului conform cerinĂželor standardelor internaĂžionale aplicabile Âşi evaluarea capabilitĂŁĂžii laboratorului de a efectua încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile respective conform documentelor normative ale acestora sau în evaluarea capabilitĂŁĂžii laboratorului de a efectua încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile respective conform documentelor normative ale acestora.
    în cazul laboratoarelor evaluate numai din punct de vedere al capabilitĂŁĂžii de a efectua încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile respective conform documentelor normative ale acestora dar care nu au un sistem de management al calitĂŁĂžii implementat Âşi evaluat conform cerinĂželor standardelor internaĂžionale aplicabile, încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile se efectueazĂŁ sub supravegherea RAR.
    Aceste laboratoare pot fi:
    - laboratoare de terÞã parte - laboratoare independente;
    - laboratoare de secundĂŁ parte - laboratoare ale producĂŁtorilor de vehicule;
    - laboratoare de primĂŁ parte - laboratoare ale producĂŁtorilor produselor sau materialelor de exploatare.
    încercĂŁrile Âşi verificĂŁrile efectuate în laboratoare de primĂŁ Âşi secundĂŁ parte se vor desfĂŁÂşura sub supravegherea RAR.
    7.6. Se acordĂŁ dreptul de utilizare a mĂŁrcii de conformitate sau omologare numai în cazul în care RAR a acordat certificarea sau omologarea în raport cu toate cerinĂžele din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.
    7.7. InscripĂžionarea Âşi marcarea produselor Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere menĂžionate la cap. V se efectueazĂŁ conform art. 3 din OrdonanĂža Guvernului nr. 34/2005, mai puĂžin lichidul antigel Âşi unsorile, fabricate în serie, pentru care aplicarea marcajului special de securizare este opĂžionalĂŁ.
    7.8. RAR supravegheazĂŁ menĂžinerea conformitĂŁĂžii produsului sau materialului de exploatare certificat/omologat.
    7.9. La certificarea sau omologarea familiilor de produse se selecteazĂŁ încercĂŁrile esenĂžiale pentru tipuri reprezentative de produse sau materiale de exploatare. Dreptul de utilizare a mĂŁrcii de certificare sau omologare se acordĂŁ de RAR numai în cazul în care întreaga familie de produse sau materiale de exploatare este supusĂŁ testelor Âşi se demonstreazĂŁ prin rapoartele de încercĂŁri rezultate, îndeplinirea tuturor condiĂžiilor din documentul normativ al produsului sau materialului de exploatare.
    7.9.1. în cazul în care, pe parcursul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžilor de certificare/omologare, actul normativ de referinÞã se anuleazĂŁ sau se modificĂŁ, RAR elibereazĂŁ dupĂŁ finalizarea procedurii un certificat valabil 6 luni, timp în care solicitantul poate parcurge o nouĂŁ procedurĂŁ.
    7.10. Cheltuielile aferente certificĂŁrii/omologĂŁrii/autorizĂŁrii, inclusiv pentru activitĂŁĂžile de supraveghere pe piaÞã care se desfĂŁÂşoarĂŁ în termenul de valabilitate a documentului de certificare/omologare/autorizare, se suportĂŁ de cĂŁtre solicitanĂžii certificĂŁrii/omologĂŁrii/autorizĂŁrii.
    7.11. RĂŁspunderea pentru calitatea, ambalarea, etichetarea, condiĂžiile de transport Âşi depozitarea produselor Âşi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere introduse pe piaÞã revine, dupĂŁ caz, producĂŁtorilor, reprezentanĂžilor acestora, importatorilor sau distribuitorilor. AceÂştia nu rĂŁspund pentru deficienĂžele de calitate datorate nerespectĂŁrii de cĂŁtre consumator a instrucĂžiunilor de montare, utilizare Âşi pĂŁstrare întocmite de producĂŁtor cu respectarea cerinĂželor legale, atunci când aceste instrucĂžiuni sunt aduse la cunoÂştinĂža consumatorilor.
    7.12. DocumentaĂžiile tehnice de referinÞã ale produselor sau materialelor de exploatare supuse certificĂŁrii/omologĂŁrii, precum Âşi cele conexe acestora vor fi puse la dispoziĂžia RAR de cĂŁtre solicitanĂži.
    7.13. Este interzisĂŁ comercializarea de produse Âşi materiale de exploatare, destinate a fi utilizate pe vehicule rutiere, sub denumiri care pot crea confuzie, precum Âşi a celor marcate necorespunzĂŁtor.
    7.14. RAR acceptĂŁ cererile de certificare/omologare/autorizare completate corespunzĂŁtor, însoĂžite de toate documentele solicitate prin procedurile de certificare/omologare/autorizare.
    7.15. Evaluarea condiĂžiilor tehnice, organizatorice Âşi logistice asigurate de producĂŁtorii de produse sau materiale de exploatare care solicitĂŁ certificarea sau omologarea produselor sau materialelor de exploatare fabricate în serie se poate face faÞã de un referenĂžial de tipul ISO 9001 sau faÞã de cerinĂžele specificate de RAR, referitoare la:
    - documentaĂžia tehnicĂŁ Âşi/sau pentru asigurarea calitĂŁĂžii, inclusiv formulare folosite;
    - controlul tehnic Âşi al proceselor de management al calitĂŁĂžii;
    - reclamaĂžii, service, acĂžiuni corective, acĂžiuni preventive;
    - activitĂŁĂži de încercare/inspecĂžie;
    - dotĂŁri Âşi metode pentru monitorizarea activitĂŁĂžilor Âşi inspecĂžie/încercare;
    - calitatea materiilor prime/materialelor/componentelor folosite;
    - identificarea Âşi trasabilitatea materiilor prime, produselor finite, documentelor;
    - tratarea produsului Âşi/sau materialului de exploatare neconform;
    - eventuale modificĂŁri ale proiectului, derogĂŁri;
    - moduri de etichetare/marcare;
    - înregistrĂŁri ale parametrilor proceselor Âşi rezultatelor acestora;
    - omologarea internĂŁ a produselor sau materialelor de exploatare;
    - definirea responsabilitĂŁĂžilor;
    - gestionarea înregistrĂŁrilor;
    - condiĂžii specifice produselor sau materialelor de exploatare.
    7.16. în vederea stabilirii modului de respectare a legislaĂžiei Âşi reglementĂŁrilor în vigoare privind introducerea pe piaÞã a produselor Âşi materialelor de exploatare, a conformitĂŁĂžii Âşi interschimbabilitĂŁĂžii acestora, RAR poate preleva produse sau materiale de exploatare comercializate ori produse sau materiale de exploatare utilizate de ateliere de reparaĂžii Âşi service.
    7.17. în cazul în care pentru un produs sau material de exploatare certificat/omologat de un reprezentant al producĂŁtorului, se solicitĂŁ certificarea/omologarea de un alt operator economic, reprezentant al producĂŁtorului respectiv, se iau în considerare rapoartele de încercĂŁri Âşi, dupĂŁ caz, de audit aferente certificĂŁrii/omologĂŁrii iniĂžiale. în acest caz, RAR aplicĂŁ o procedurĂŁ de certificare/omologare simplificatĂŁ, iar perioada de valabilitate a certificĂŁrii/omologĂŁrii nu va depĂŁÂşi data expirĂŁrii certificĂŁrii/omologĂŁrii iniĂžiale.