închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2171 din 15 noiembrie 2006 pentru modificarea ºi Înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 28 noiembrie 2006

    în temeiul prevederilor art. 13 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 54 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile ulterioare, ale art. 6 din OrdonanĂža Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 3/2002, cu completĂŁrile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., cu modificĂŁrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa la prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului,
                            Radu Mircea Berceanu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusĂŁ în facsimil.

                                   TARIFE
pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.

                                                                        lei/an
 ______________________________________________________________________________
|    1.| LicenĂža de transport sau certificatul de transport în cont propriu    |
|      |                                                                       |
|______|_______________________________________________________________________|
|  1.1.| Eliberarea licenĂžei de transport sau a certificatului de    |     313 |
|      | transport în cont propriu (tarif pentru 5 ani)              |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  1.2.| Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de      |     313 |
|      | mĂŁrfuri (tarif pentru 5 ani)                                |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  1.3.| Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de      |     313 |
|      | persoane (tarif pentru 5 ani)                               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    2.| LicenĂža de transport rutier în regim de taxi sau licenĂža taxi         |
|______|_______________________________________________________________________|
|  2.1.| Eliberarea licenĂžei de transport rutier în regim de taxi    |      63 |
|      | sau a licenĂžei taxi                                         |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  2.2.| Vizarea anualĂŁ a licenĂžei de transport rutier în regim de   |      63 |
|      | taxi sau a licenĂžei taxi                                    |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    3.| Copia conformĂŁ a licenĂžei de transport sau a certificatului de        |
|      | transport în cont propriu                                             |
|______|_______________________________________________________________________|
|  3.1.| Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport sau a    |     230 |
|      | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)   |         |
|      | pentru transport rutier de mĂŁrfuri sau persoane             |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    4.| LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul pentru transportul rutier naĂžional |
|      | sau internaĂžional în regim de taxi                                    |
|______|_______________________________________________________________________|
|  4.1.| Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul (autovehicul)|     125 |
|      | pentru transportul rutier naĂžional sau internaĂžional în     |         |
|      | regim de taxi                                               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  4.2.| Vizarea anualĂŁ a licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul        |     125 |
|      | (autovehicul) pentru transportul rutier naĂžional sau        |         |
|      | internaĂžional în regim de taxi                              |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    5.| LicenĂža de traseu                                                     |
|______|_______________________________________________________________________|
|  5.1.| Eliberarea licenĂžei de traseu judeĂžean - pentru o cursĂŁ     |     113 |
|      | (tarif pentru 3 ani)                                        |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  5.2.| Eliberarea licenĂžei de traseu interjudeĂžean - pentru o cursĂŁ|     344 |
|      | (tarif pentru 3 ani)                                        |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    6.| LicenĂža pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier                 |
|______|_______________________________________________________________________|
|  6.1.| Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de      |    3130 |
|      | autogarĂŁ (tarif pentru 5 ani)                               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  6.2.| Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile de intermediere a   |    3130 |
|      | operaĂžiunilor de transport rutier public                    |         |
|      | (tarif pentru 5 ani)                                        |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    7.| LicenĂža de execuĂžie pentru activitatea de dispecerat taxi             |
|______|_______________________________________________________________________|
|  7.1.| Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de       |     365 |
|      | dispecerat taxi                                             |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  7.2.| Vizarea anualĂŁ a licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de |     183 |
|      | dispecerat taxi                                             |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|    8.| Alte tarife                                                           |
|______|_______________________________________________________________________|
|  8.1.| Eliberarea unui duplicat al licenĂžei de transport, al       |     104 |
|      | certificatului de transport în cont propriu, al copiei      |         |
|      | conforme a licenĂžei de transport, al copiei conforme a      |         |
|      | certificatului de transport în cont propriu, al licenĂžei de |         |
|      | traseu, al licenĂžei de transport rutier în regim de taxi    |         |
|      | sau al licenĂžei taxi, al licenĂžei de execuĂžie pentru        |         |
|      | vehicul, al licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de      |         |
|      | dispecerat taxi sau al licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe    |         |
|      | transportului rutier ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea   |         |
|      | sau deteriorarea celei eliberate                            |         | |______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.2.| Eliberarea unui duplicat al certificatelor ori atestatelor  |      37 |
|      | ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor |         |
|      | eliberate                                                   |         | |______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.3.| Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport, a copiei| Tarif   |
|      | conforme a certificatului de transport în cont propriu, a   | iniĂžial |
|      | licenĂžei de transport rutier în regim de taxi sau a licenĂžei|         |
|      | taxi, a licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul, a licenĂžei de  |         |
|      | execuĂžie pentru activitatea de dispecerat taxi, a licenĂžei  |         |
|      | pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier sau a         |         |
|      | certificatului de atestare a pregĂŁtirii profesionale a      |         |
|      | taximetriÂştilor ocazionatĂŁ de suspendarea celei eliberate   |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.4.| înlocuirea licenĂžei de transport sau a copiei conforme a    |      10 |
|      | licenĂžei de transport eliberate conform OMTCT nr. 1987/2005 |         |
|      | cu formularele licenĂžei de transport pentru transport de    |         |
|      | mĂŁrfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora prevĂŁzute|         |
|      | de OMTCT nr. 1982/2006                                      |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.5.| înlocuirea licenĂžei de transport, a certificatului de       | 20% din |
|      | transport în cont propriu, a copiei conforme a licenĂžei de  | tariful |
|      | transport, a copiei conforme a certificatului de transport  | iniĂžial |
|      | în cont propriu, a licenĂžei de traseu, a licenĂžei de        |         |
|      | transport rutier în regim de taxi sau a licenĂžei taxi, a    |         |
|      | licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul, a licenĂžei de execuĂžie |         |
|      | pentru activitatea de dispecerat taxi sau a licenĂžei pentru |         |
|      | activitĂŁĂži conexe transportului rutier ocazionatĂŁ de        |         |
|      | schimbarea denumirii operatorului de                        |         |
|      | transport/întreprinderii sau a adresei sediului             |         |
|      | social/domiciliului acestuia                                |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.6.| Examinarea în vederea obĂžinerii certificatului de atestare a|      13 |
|      | taximetriÂştilor sau susĂžinerii testului periodic de cĂŁtre   |         |
|      | aceÂştia                                                     |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.7.| Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana |      37 |
|      | desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de     |         |
|      | transport rutier, consilier de siguranÞã, taximetrist,      |         |
|      | conducĂŁtor auto, instructor de conducere auto sau profesor  |         |
|      | de legislaĂžie rutierĂŁ (RON/atestat sau certificat)          |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.8.| Vizarea certificatului de pregĂŁtire profesionalĂŁ a persoanei|      37 |
|      | desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de     |         |
|      | transport rutier                                            |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
|  8.9.| Avizarea programelor Âşcolare pentru Âşcolile de conducĂŁtori  |      73 |
|      | auto (RON/categorie sau subcategorie)                       |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.10.|  Eliberarea documentului de control Interbus (RON/carnet)   |      52 |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.11.| Eliberarea documentului de control pentru transportul rutier|      52 |
|      | public de persoane prin servicii ocazionale în trafic       |         |
|      | naĂžional (RON/carnet)                                       |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.12.| Eliberarea documentului de control pentru servicii          |      52 |
|      | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii         |         |
|      | ocazionale sub forma cabotajului (RON/carnet)               |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.13.| Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont |     100 |
|      | propriu în trafic internaĂžional între statele membre UE     |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|
| 8.14.| Activitate de documentare, consultanÞã Âşi actualizare date  |      37 |
|      | (RON/orĂŁ)                                                   |         |
|______|_____________________________________________________________|_________|