închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Legea 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea OUG a Guvernului nr 63 din 6 septembrie 2006
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 17 ianuarie 2007

ART. 1
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I, punctul 1 se abrogă.
    2. La articolul I punctul 2, punctul 15 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
    "15. unităţi de asistenţă medicală autorizate - unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz;".
    3. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2.1, 2.2 şi 2.3, cu următorul cuprins:
    "2.1. La articolul 6, după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 16.1 – 16.3, cu următorul cuprins:
    <<16.1. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
    16.2. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;
    16.3. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată;>>.
    2.2. La articolul 6, punctul 34 va avea următorul cuprins:
    <<34. deţinător mandatat - persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;>>.
    2.3. La articolul 6, după punctul 35 se introduce punctul 35.1 cu următorul cuprins:
    <<35.1. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;>>"
    4. La articolul I punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.
    (2) înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune următoarele operaţiuni:
    a) înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
    b) transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
    (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi condiţionează eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului.
    (4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar.
    (5) Solicitanţii unei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticităţii vehiculului conţine şi atestarea faptului că acesta nu figurează în baza de date ca fiind furat.
    (6) Dovada certificării vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitanţii operaţiilor de înmatriculare.
    (7) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatică, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
    (8) Autorităţile competente să realizeze operaţiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa de la solicitanţi toate taxele şi tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operaţiuni.
    (9) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare.
    (10) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului."
    5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare."
    6. La articolul I punctul 6, alineatul (1.1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
    "(1.1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat."
    7. La articolul I punctul 8, articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.
    (2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al capacităţilor psihologice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare."
    8. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) şi alineatele (4), (5) şi (6) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:
    "b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
    ..........................................................................
    (4) Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul ori de tramvai de către medicul de familie.
    (5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, care posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita unităţii de asistenţă medicală autorizate examenul de specialitate necesar. în cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."
    9. La articolul I punctul 10, alineatele (3.1), (3.2), (3.4) şi (3.5) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:
    "(3.1) Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie stabiliţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3.2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deţinători ai certificatului de atestare profesională, vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.
    ..........................................................................
    (3.4) Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate.
    (3.5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
    10. La articolul I, punctul 15 se abrogă.
    11. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14.1, cu următorul cuprins:
    "14.1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    <<ART. 39
    Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.>>"
    12. La articolul I, punctul 16 va avea următorul cuprins:
    "16. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
    <<ART. 40
    Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.>>"
    13. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:
    "18. Articolul 79 va avea următorul cuprins:
    <<ART. 79
    (1) Conducătorii vehiculelor implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligaţi să le scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau de acostament, semnalizându-le corespunzător.
    (2) Dacă cel puţin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de poliţie, conducătorii implicaţi sunt obligaţi să anunţe imediat şi să aştepte poliţia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.
    (3) în situaţia în care vehiculele avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranţa circulaţiei, conducătorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe a cărei rază a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.
    (4) Pentru conducătorii de vehicule care s-au deplasat la poliţie cu vehiculele avariate, poliţia este obligată să întocmească documentele de constatare a accidentului şi să elibereze autorizaţia de reparaţie.>>"
    14. La articolul I, punctele 19 şi 20 se abrogă.
    15. La articolul I punctul 21, articolul 80^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 80.1
    Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, conform prevederilor legale, şi să comunice imediat, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta."
    16. La articolul I punctul 22, alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    (1) în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor."
    17. La articolul I punctul 23, alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:
    "(3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatările tehnice din dosarele înregistrate în evidenţele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate în urma accidentelor de circulaţie sau a altor evenimente rutiere."
    18. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 88 va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    (1) Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere."
    19. La articolul I, punctul 27 se abrogă.
    20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 97 va avea următorul cuprins:
    "(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistenţă medicală autorizată."
    21. La articolul I, după punctul 29 se introduc două noi puncte, punctele 29.1 şi 29.2, cu următorul cuprins:
    "29.1. La articolul 100, litera g) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    <<g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), după caz.>>
    29.2. La alineatul (1) al articolului 102, punctele 7 şi 18 se abrogă."
    22. La articolul I punctul 30, punctul 38 al alineatului (1) al articolului 102 va avea următorul cuprins:
    "38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80.1 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."
    23. La articolul I punctul 31, punctul 29 al articolului 105 va avea următorul cuprins:
    "29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80.1 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete."
    24. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31.1, cu următorul cuprins:
    "31.1. Alineatul (5) al articolului 111 va avea următorul cuprins:
    <<(5) în situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) şi la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.>>"
    25. La articolul I punctul 36, litera b) a articolului 136 va avea următorul cuprins:
    "b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3.3) şi (3.5) şi ale art. 66 alin. (3);"
    26. După articolul V se introduce un nou articol, articolul V.1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5.1
    Până la data de 31 martie 2007, Guvernul va înainta Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare un proiect de lege privind constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale."
    ART. 2
    în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora propunerile de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

                     PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                              BOGDAN OLTEANU

                          PREŞEDINTELE SENATULUI
                             NICOLAE VĂCĂROIU