închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1095 din 13 iunie 2006 privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei- ABROGAT
                     ORDIN   Nr. 1095 din 13 iunie 2006
privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 12 iulie 2006

    în temeiul prevederilor art. 3 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Anexa nr. 11 la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 si 364 bis din 28 mai 2003, se modifica si va avea cuprinsul prevazut în anexa la prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra în vigoare la data publicarii.

                          Ministrul transporturilor,
                          constructiilor si turismului,
                          Gheorghe Dobre

    ANEXA 1
    "(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 447/2003)

    Organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

    ART. 1
    (1) Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei si navigatiei, denumite în continuare comisii teritoriale, sunt organizate si functioneaza în cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si au ca atributie elaborarea avizelor de aptitudine medicala si psihologica pentru personalul din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei.
    (2) Comisia teritoriala este constituita din:
    - medic de specialitatea medicina interna;
    - medic de specialitatea chirurgie generala;
    - medic de specialitatea oftalmologie;
    - medic de specialitatea O.R.L.;
    - medic de specialitatea neurologie;
    - medic de specialitatea psihiatrie;
    - medic specialist de medicina muncii;
    - seful laboratorului de psihologie;
    - secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).
    ART. 2
    Comisia centrala de siguranta circulatiei si navigatiei este organizata si functioneaza în cadrul Spitalului Universitar "CF Witting" Bucuresti si are ca atributii rezolvarea contestatiilor pentru avizele medicale si psihologice de APT cu restrictii/INAPT elaborate de comisia teritoriala.
    ART. 3
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor teritoriale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si a navigatiei, prevazut în anexa nr. 11a).
    ART. 4
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei, prevazut în anexa nr. 11b)."

    ANEXA 1
    [ANEXA Nr. 11a)]

                                  REGULAMENT
de organizare si functionare a comisiilor teritoriale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

    ART. 1
    La nivelul unui ambulatoriu de specialitate nu poate functiona decat o singura comisie teritoriala de siguranta circulatiei si a navigatiei, denumita în continuare comisie.
    ART. 2
    (1) Comisia este coordonata de un presedinte desemnat de catre Directia de securitate medico-sociala si sanatate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului dintre membrii respectivei comisii de siguranta circulatiei si a navigatiei.
    (2) Secretarul comisiei va fi desemnat din personalul angajat în compartimentul de siguranta circulatiei si a navigatiei, unde se pastreaza dosarele de siguranta circulatiei si navigatiei numerotate pentru fiecare persoana cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei. Aceste dosare individuale contin fisele medicale personale tip siguranta circulatiei si a navigatiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, precum si avizul psihologic pentru persoana respectiva, conform modelului cuprins în anexa nr. 7.
    (3) în cazul în care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, presedintele comisiei va desemna temporar un înlocuitor dintre medicii de specialitate din ambulatoriu (sau psihologi), care participa la examinarile de siguranta circulatiei si a navigatiei.
    ART. 3
    (1) Comisia se întruneste zilnic în vederea discutarii fiselor medicale sau a caietelor de examinare psihologica si pentru stabilirea avizelor medicale si psihologice.
    (2) Comisia poate elabora avize, daca se întrunesc cel putin doua treimi din numarul membrilor.
    (3) Hotararile luate sunt consemnate de secretarul comisiei într-un registru de procese-verbale.
    ART. 4
    Comisiile avizeaza medical si psihologic personalul care:
    a) se prezinta la examenele de admitere în unitatile de pregatire pentru functii cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei;
    b) se angajeaza în functii cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei;
    c) se transfera în functii cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei;
    d) îsi desfasoara activitatea în functii de siguranta circulatiei si navigatiei; în acest caz personalul este examinat periodic, la cerere, la sesizarea conducerii unitatii sau a organelor de control abilitate.
    ART. 5
    (1) Comisia programeaza personalul la control periodic pentru anul urmator, pe baza tabelelor nominale transmise de angajatori comisiilor pana la data de 1 decembrie a anului în curs.
    (2) Tabelele cuprind lista personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei ale carui avize medicale si psihologice îsi pierd valabilitatea în cursul anului urmator si vor avea urmatoarele rubrici: numar curent, numele si prenumele, codul numeric personal, functia din siguranta circulatiei si a navigatiei si locul de munca, vechimea în ani în functiile cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, data ultimului aviz primit.
    (3) Comisia va înscrie în tabel data prezentarii personalului, esalonat pe toata durata anului urmator, restituind pana la data de 25 decembrie a anului curent cate un exemplar angajatorilor.
    (4) Prin derogare de la aceste reglementari, personalul navigant roman îmbarcat pe navele sub pavilion roman sau strain poate:
    - sa efectueze examenele medicale si psihologice la sosirea în tara, daca la data programarii se afla pe o nava care era în afara tarii;
    - sa efectueze controlul medical si/sau psihologic la alta comisie teritoriala de siguranta circulatiei si a navigatiei decat cea la care a fost programat, daca în momentul expirarii avizului de aptitudine îsi desfasoara activitatea în zona de competenta a acesteia.
    ART. 6
    (1) Persoanele fizice sau juridice care solicita examene medicale si psihologice pentru siguranta circulatiei si a navigatiei în afara programarilor vor depune aceste solicitari la fisierul de siguranta circulatiei si a navigatiei din cadrul ambulatorului de specialitate, care le va preda comisiei în vederea programarii.
    (2) Pentru examinarile cu plata, prezentarea la examinare este conditionata de dovada platii tarifului în contul spitalului de care apartine comisia, cu cel mult o saptamana înainte de data prezentarii la examen, si de prezentarea adeverintei de boli cronice, emisa de medicul de familie (conform modelului prezentat în anexa nr. 10.
    ART. 7
    Fiecare comisie teritoriala dispune de un fisier de siguranta circulatiei si a navigatiei în care se regaseste Registrul de evidenta a sigurantei circulatiei avand urmatoarele rubrici: numele si prenumele personalului cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei, codul numeric personal, numarul dosarului personal de siguranta circulatiei si/sau al caietului psihologic, persoana juridica angajatoare, functia din siguranta circulatiei si a navigatiei, numele, prenumele, adresa si codul medicului de familie si concluzia examinarii.
    ART. 8
    Comisiile pastreaza avizele înscrise pe fisa medicala personala tip siguranta circulatiei si/sau pe caietele de examinare psihologica, în fisierul propriu, fiind centralizate în Registrul de evidenta a sigurantei circulatiei si navigatiei, care va fi actualizat permanent în functie de miscarile de personal, în format scris si electronic.
    ART. 9
    Comisia elaboreaza avizul medical prin corelarea rezultatelor examinarilor medicale efectuate în cabinetele de specialitate ale ambulatoriilor: medicina interna, chirurgie generala, oftalmologie, O.R.L., neurologie, psihiatrie, precum si a rezultatelor examinarilor altor specialitati, efectuate în functie de individualitatea cazului examinat.
    ART. 10
    Comisia elaboreaza avizul de aptitudine psihologica prin sinteza datelor obtinute prin anamneza, observatie asupra comportamentului si aplicarea probelor psihologice stabilite în raport de cerintele functiei si de scopul urmarit.
    ART. 11
    în cadrul fisierului de siguranta circulatiei si navigatiei exista evidenta operativa a inaptilor, care se consemneaza în registrul de evidenta a inaptilor pentru siguranta circulatiei si a navigatiei si care se completeaza pe baza avizelor de inapt comunicate de comisie, cu urmatoarele date: numele si prenumele, codul numeric personal, unitatea, functia, data examinarii, motivul inaptitudinii, avizul obtinut în urma reexaminarii la Comisia centrala de siguranta circulatiei si navigatiei.
    ART. 12
    Comisia prezinta conducerii spitalului referate lunare privind activitatea desfasurata, care contin urmatoarele informatii:
    - numarul total de examinari;
    - numarul de examinari pe tip de transport;
    - numarul de examinari pe tipuri de examinari (scolarizare, angajare, schimbarea functiei, examinare periodica etc.);
    - numarul de inapti, cu precizarea diagnosticului si a tipului de inaptitudine;
    - numarul de avize restrictive, cu precizarea motivului restrictiei;
    - numarul examinarilor gratuite si numarul celor cu plata.
    ART. 13
    Comisia va transmite Comisiei centrale de siguranta circulatiei si navigatiei, conform reglementarilor în vigoare, dosarul de siguranta circulatiei si navigatiei al persoanelor care solicita aprobare la directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea reexaminarii medicale sau psihologice, dupa primirea aprobarii în scris privind aceasta reexaminare.
    ART. 14
    Comisiile pot elabora unul dintre urmatoarele avize de aptitudine/inaptitudine medicala si psihologica:
    a) APT (medical, psihologic) pentru
..............................................................................
              (functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz se elaboreaza pentru candidatii la examene în scoli si pentru personalul din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, care corespund medical si psihologic si pot fi scolarizati, angajati, reangajati, mentinuti ori schimbati în functia din siguranta circulatiei si a navigatiei;
    b) APT cu restrictii (medical, psihologic) pentru
..............................................................................
               (functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz restrictiv medical se elaboreaza pentru personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, care prezinta afectiuni medicale si/sau chirurgicale ce limiteaza exercitarea functiei din siguranta circulatiei si a navigatiei la capacitate maxima.
    Acest aviz restrictiv psihologic se elaboreaza pentru personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei pentru diminuarea potentialului aptitudinal psihologic;
    c) APT cu recomandari (medical, psihologic) pentru
..............................................................................
             (functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz se elaboreaza pentru personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, pentru care medicii specialisti sau/si psihologii indica anumite recomandari în vederea exercitarii functiei din siguranta circulatiei si a navigatiei la capacitate maxima.
    Recomandarile pot cuprinde si reducerea intervalului de timp dintre doua controale periodice, precum si dispensarizarea pentru anumite afectiuni cronice;
    d) INAPT (medical, psihologic) pentru
..............................................................................
             (functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz se elaboreaza pentru candidatii la examene în scoli sau pentru personalul din transporturi, care nu corespund din punct de vedere medical si psihologic pentru scolarizare, angajare, reangajare ori mentinere în functia din siguranta circulatiei si navigatiei pentru care s-a solicitat examinarea;
    e) INAPT TEMPORAR pentru .................................................
                             (functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
    Se va prezenta pentru ....................................................
    ART. 15
    Controlul medical si psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în functii cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, se efectueaza la termenele stabilite în anexa nr. 2, cuprinzand lista functiilor cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei si conditiile de examinare medicala si psihologica.
    ART. 16
    în cazul scolilor de pregatire profesionala pentru functiile cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, unde examenele medicale si psihologice constituie conditie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisie si conducerea scolii, la solicitarea scrisa a acesteia.
    ART. 17
    Avizele medicale si psihologice se emit în conformitate cu prevederile prezentului ordin, în forma informatizata, si sunt transmise de secretariatul comisiei, prin posta, angajatorului, respectiv persoanei solicitante. Copiile acestor avize se pastreaza în baza de date a comisiilor, precum si într-un registru cuprinzand datele de primire a documentatiei si de expediere a avizelor. Este interzisa eliberarea avizelor direct persoanelor examinate sau detinerea de documente de examinare de catre aceste persoane pe perioada examinarii.
    ART. 18
    Avizele medicale si psihologice eliberate de comisia din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau de unitati autorizate ori agreate de acesta vor avea aplicate stampila unitatii, în tus violet, langa semnatura presedintelui comisiei, precum si stampila cu timbru sec aplicata în partea dreapta sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
    ART. 19
    Pentru activitatea desfasurata în cadrul comisiei teritoriale membrii acesteia vor primi o indemnizatie de participare la comisie de 15% din salariul de baza al functiei de executie îndeplinite.

    ANEXA 11b)

                                 REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei centrale medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

    ART. 1
    Comisia centrala medicala si psihologica de siguranta circulatiei si navigatiei este compusa din:
    a) medici sefi de sectie de profil sau medici cu grad de medic primar, reprezentand cele 6 specialitati medicale de baza, prevazute în fisa de examinare medicala pentru siguranta circulatiei si navigatiei;
    b) medici specialisti, care vor fi cooptati în comisia medicala si psihologica pentru precizarea diagnosticului unor afectiuni complexe ce au dus la inaptitudinea sau la avizul restrictiv al personalului din transporturi;
    c) 5 psihologi principali, care vor solutiona contestatiile la avizele de profil ale comisiilor teritoriale;
    d) un secretar.
    ART. 2
    (1) Componenta Comisiei centrale de siguranta circulatiei si navigatiei (denumita în continuare Comisie centrala) este propusa de Directia de securitate medico-sociala si sanatate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si aprobata prin ordin al ministrului.
    (2) Comisia centrala este coordonata de un presedinte.
    ART. 3
    Comisia centrala se întruneste în afara orelor de program, saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    ART. 4
    Comisia centrala prezinta directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului planificarea activitatii lunare, precum si rapoartele de activitate lunara.
    ART. 5
    Principalele atributii ale Comisiei centrale sunt:
    a) efectueaza reexaminarea medicala si psihologica a personalului care a primit avizul de inapt de la comisiile teritoriale, în baza:
    - aprobarii directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    - dosarului medical (psihologic) al solicitantului, transmis în baza aceleiasi aprobari de catre comisia teritoriala la care solicitantul a fost declarat inapt sau restrictionat medical ori psihologic;
    b) emite avize de aptitudine sau inaptitudine, precum si avize restrictive care devin obligatorii atat pentru persoana examinata, cat si pentru unitatea angajatoare;
    c) urmareste respectarea avizelor emise si evolutia cazurilor din punct de vedere medical si psihologic, inclusiv prin programarea personalului la o reexaminare ulterioara la un interval variabil, avand în vedere caracterizarea de la locul de munca si concluziile dispensarizarii teritoriale la unitatile retelei transporturilor;
    d) elaboreaza semestrial sinteze cu privire la starea medicala si psihologica a personalului examinat la nivelul retelei sanitare a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si le transmite directiei de specialitate;
    e) elaboreaza propuneri metodologice pentru îmbunatatirea activitatii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei;
    f) efectueaza activitati de evaluare, monitorizare si autorizare în baza reglementarilor legale sau a dispozitiilor transmise de directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    ART. 6
    (1) în vederea reexaminarii medicale la Comisia centrala, persoanele cu aviz restrictiv sau de inaptitudine medicala vor fi în mod obligatoriu spitalizate pentru o perioada de maximum 7 zile în sectiile Spitalului Universitar "CF Witing" Bucuresti.
    (2) Programarea pentru internare a persoanelor cu avize restrictive sau de inaptitudine se face de catre secretariatul Comisiei centrale.
    (3) Pentru reexaminarea psihologica, persoanele cu aviz de inaptitudine sau cu restrictii vor fi programate la Laboratorul de psihologie al Spitalului "CF Witing" Bucuresti si vor fi examinate de psihologi membri ai Comisiei centrale.
    ART. 7
    Copia de pe biletul de externare se va transmite Comisiei centrale pentru a fi atasata la dosarul medical individual în vederea elaborarii avizului medical.
    ART. 8
    (1) Avizul medical se stabileste de Comisia centrala si se semneaza de presedintele acesteia.
    (2) Avizul psihologic se stabileste de psihologul examinator, se semneaza de seful laboratorului pentru conformitate si se contrasemneaza de presedintele Comisiei centrale.
    (3) Avizele medicale si psihologice eliberate de Comisia centrala vor avea aplicate stampila unitatii, în tus violet, langa semnatura presedintelui Comisiei centrale, precum si stampila cu timbru sec aplicata în partea dreapta sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
    ART. 9
    Avizul stabilit de Comisia centrala, semnat de presedintele acesteia, se emite informatizat si se transmite comisiilor teritoriale, precum si persoanelor fizice sau juridice interesate, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea examinarii, de secretariatul Comisiei centrale, iar avizele de inaptitudine si de retragere temporara din functiile de siguranta circulatiei si navigatiei se vor transmite, dupa caz, prin nota telefonica, telegrama, fax sau prin corespondenta, în maximum 24 de ore de la efectuarea examinarii.
    ART. 10
    Ultimul aviz emis de Comisia centrala ramane definitiv si are valabilitate egala cu termenul de periodicitate de examinare. Avizul de aptitudine va fi luat în mod obligatoriu în consideratie la examinarea periodica ulterioara.
    ART. 11
    în cazuri exceptionale si bine motivate directorul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate aproba, înainte de expirarea termenului de valabilitate, reexaminarea medicala a persoanelor care au primit aviz de inaptitudine sau de restrictie.
    ART. 12
    Pentru activitatea desfasurata în cadrul Comisiei centrale membrii acesteia vor primi o indemnizatie de participare la comisie de 15% din salariul de baza al functiei de executie îndeplinite.

                              ---------------