închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 195 din 12 decembrie 2002 Republicatã privind circulaþia pe drumurile publice
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 958 din 28 decembrie 2002 CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) CirculaĂžia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor Âşi a celorlalte categorii de participanĂži la trafic, drepturile, obligaĂžiile Âşi rĂŁspunderile care revin persoanelor fizice Âşi juridice, precum Âşi atribuĂžiile unor autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice, instituĂžii Âşi organizaĂžii sunt supuse dispoziĂžiilor prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    (2) DispoziĂžiile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã au ca scop asigurarea desfĂŁÂşurĂŁrii fluente Âşi în siguranÞã a circulaĂžiei pe drumurile publice, precum Âşi ocrotirea vieĂžii, integritĂŁĂžii corporale Âşi a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecĂžia drepturilor Âşi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietĂŁĂžii publice Âşi private, cât Âşi a mediului.
    (3) Autoritatea competentĂŁ în domeniul circulaĂžiei pe drumurile publice privind iniĂžierea Âşi avizarea unor reglementĂŁri, precum Âşi aplicarea Âşi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor, prin Inspectoratul General al PoliĂžiei Române.
    (4) ReglementĂŁrile privind circulaĂžia pe drumurile publice se emit, dupĂŁ caz, de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice centrale sau locale cu atribuĂžii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române Âşi cu respectarea acordurilor Âşi convenĂžiilor internaĂžionale la care România este parte.
    (5) Prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã se aplicĂŁ tuturor participanĂžilor la trafic, precum Âşi autoritĂŁĂžilor care au atribuĂžii în domeniul circulaĂžiei Âşi siguranĂžei pe drumurile publice Âşi în domeniul protecĂžiei mediului.
    ART. 2
    îndrumarea, supravegherea Âşi controlul respectĂŁrii normelor de circulaĂžie pe drumurile publice se fac de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române, care are obligaĂžia sĂŁ ia mĂŁsurile legale în cazul în care constatĂŁ încĂŁlcĂŁri ale acestora.
    ART. 3
    CirculaĂžia pe drumurile publice din zona de frontierĂŁ Âşi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricĂžii se face cu respectarea reglementĂŁrilor instituite pentru acele zone.
    ART. 4
    Controlul circulaĂžiei vehiculelor aparĂžinând instituĂžiilor din sistemul de apĂŁrare, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ se efectueazĂŁ de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, precum Âşi de personalul desemnat de cĂŁtre aceste instituĂžii.
    ART. 5
    (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrĂŁrilor, conform competenĂželor ce îi revin, cu avizul poliĂžiei rutiere, este obligat sĂŁ instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sĂŁ aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, Âşi sĂŁ le menĂžinĂŁ în stare corespunzĂŁtoare.
    (2) Administratorul drumului public sau, dupĂŁ caz, antreprenorul ori executantul lucrĂŁrilor este obligat sĂŁ semnalizeze corespunzĂŁtor, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilĂŁ, care stânjeneÂşte sau pune în pericol siguranĂža circulaĂžiei, Âşi sĂŁ ia toate mĂŁsurile de înlĂŁturare a acestuia.
    (3) AutoritĂŁĂžile publice locale sunt obligate sĂŁ amenajeze staĂžiile mijloacelor de transport public de persoane, prevĂŁzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliĂžiei rutiere.
    (4) Se interzic amplasarea construcĂžiilor de orice fel Âşi practicarea actelor de comerĂž pe trotuar sau pe acostament, în parcĂŁrile amenajate sau pe partea carosabilĂŁ, în condiĂžiile în care aceste construcĂžii ar afecta siguranĂža circulaĂžiei pietonilor Âşi vehiculelor.
    (5) în perimetrul staĂžiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaĂžii:
    a) de aÂşteptare pentru cĂŁlĂŁtori;
    b) pentru comercializarea legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie.
    (6) în cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stĂŁrii tehnice necorespunzĂŁtoare a drumului public, a nesemnalizĂŁrii sau a semnalizĂŁrii necorespunzĂŁtoare a acestuia, precum Âşi a obstacolelor ori lucrĂŁrilor care se executĂŁ pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrĂŁrilor rĂŁspunde, dupĂŁ caz, administrativ, contravenĂžional, civil sau penal, în condiĂžiile legii.
    (7) Orice mĂŁsurĂŁ de restricĂžie a circulaĂžiei pe drumurile publice se dispune de cĂŁtre administratorul drumului numai cu avizul poliĂžiei rutiere.
    (8) Prin excepĂžie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliĂžia rutierĂŁ poate dispune, fĂŁrĂŁ acordul administratorului drumului public, mĂŁsuri temporare de restricĂžie a circulaĂžiei pe drumurile publice.
    (9) în scopul asigurĂŁrii desfĂŁÂşurĂŁrii în condiĂžii de siguranÞã a circulaĂžiei pe drumurile publice, poliĂžia rutierĂŁ poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupĂŁ caz, desfiinĂžarea de amenajĂŁri rutiere.
    ART. 6
    în sensul prezentei ordonanĂže de urgenÞã, expresiile Âşi termenii de mai jos au urmĂŁtorul înĂželes:
    1. acordare a prioritĂŁĂžii - obligaĂžia oricĂŁrui participant la trafic de a nu îÂşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altĂŁ manevrĂŁ, dacĂŁ prin acestea îi obligĂŁ pe ceilalĂži participanĂži la trafic care au prioritate de trecere sĂŁ îÂşi modifice brusc direcĂžia sau viteza de deplasare ori sĂŁ opreascĂŁ;
    2. acostament - fâÂşia lateralĂŁ cuprinsĂŁ între limita pĂŁrĂžii carosabile Âşi marginea platformei drumului;
    3. amenajĂŁri rutiere - totalitatea construcĂžiilor, dispozitivelor Âşi oricĂŁror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizĂŁrii, amplasate pe drumul public în scopul asigurĂŁrii securitĂŁĂžii rutiere;
    4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau douĂŁ vehicule, care circulĂŁ pe drum ca o unitate;
    5. autostradĂŁ - drumul naĂžional de mare capacitate Âşi vitezĂŁ, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaĂžiei autovehiculelor, cu sau fĂŁrĂŁ remorci, care nu serveÂşte proprietĂŁĂžii riverane, prevĂŁzut cu douĂŁ cĂŁi unidirecĂžionale, separate printr-o zonĂŁ medianĂŁ sau, în mod excepĂžional, prin alte modalitĂŁĂži, cu excepĂžia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puĂžin douĂŁ benzi de circulaĂžie pe sens Âşi bandĂŁ de urgenÞã, intersecĂžii denivelate Âşi accese limitate, intrarea Âşi ieÂşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
    6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasĂŁrii pe drum. Troleibuzele Âşi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseazĂŁ pe Âşine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatĂŁrile agricole Âşi forestiere, precum Âşi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrĂŁri, care se deplaseazĂŁ numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
    7. bandĂŁ de circulaĂžie - subdiviziunea longitudinalĂŁ a pĂŁrĂžii carosabile, materializatĂŁ prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacĂŁ are o lĂŁĂžime corespunzĂŁtoare pentru circulaĂžia într-un sens a unui Âşir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseazĂŁ pe douĂŁ roĂži;
    8. bandĂŁ de urgenÞã - subdiviziunea longitudinalĂŁ suplimentarĂŁ, situatĂŁ la extremitatea din partea dreaptĂŁ a autostrĂŁzii, în sensul de circulaĂžie, destinatĂŁ exclusiv staĂžionĂŁrii autovehiculelor în cazuri justificate, precum Âşi circulaĂžiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseazĂŁ la intervenĂžii sau în misiuni cu caracter de urgenÞã;
    9. bandĂŁ reversibilĂŁ - banda de circulaĂžie, marcatĂŁ Âşi semnalizatĂŁ, situatĂŁ lângĂŁ axa drumului, destinatĂŁ circulaĂžiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcĂžie de intensitatea traficului;
    10. bicicletĂŁ - vehiculul prevĂŁzut cu douĂŁ roĂži, propulsat exclusiv prin forĂža muscularĂŁ, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
    11. coloanĂŁ oficialĂŁ - unul sau mai multe vehicule care circulĂŁ pe drumul public Âşi sunt însoĂžite de unul sau mai multe autovehicule ale poliĂžiei rutiere, care au în funcĂžiune semnale speciale de avertizare sonore Âşi luminoase de culoare roÂşie;
    12. conducĂŁtor - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracĂžiune, animale izolate sau în turmĂŁ, de povarĂŁ ori de cĂŁlĂŁrie;
    13. conducĂŁtor de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizicĂŁ posesoare a unui permis de conducere Âşi a unui certificat de atestare profesionalĂŁ, care conduce un autovehicul de o anumitĂŁ categorie, cu sau fĂŁrĂŁ remorcĂŁ, pentru transportul de mĂŁrfuri, persoane sau alte servicii;
    13^1. *** Abrogat
    14. drum public - orice cale de comunicaĂžie terestrĂŁ, cu excepĂžia cĂŁilor ferate, special amenajatĂŁ pentru traficul pietonal sau rutier, deschisĂŁ circulaĂžiei publice; drumurile care sunt închise circulaĂžiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripĂžii vizibile;
    15. unitĂŁĂži de asistenÞã medicalĂŁ autorizate - unitĂŁĂžile sanitare cu personal calificat Âşi cu dotare corespunzĂŁtoare pentru examinarea medicalĂŁ ambulatorie a candidaĂžilor la obĂžinerea permisului de conducere Âşi a conducĂŁtorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžeanĂŁ sau de cea a municipiului BucureÂşti, dupĂŁ caz;
    16. intersecĂžie - orice încruciÂşare, joncĂžiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaĂžiile formate de acestea;
    16^1. înmatriculare/înregistrare - operaĂžiunea administrativĂŁ prin care se atestĂŁ cĂŁ un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestĂŁrii înmatriculĂŁrii/înregistrĂŁrii este certificatul de înmatriculare/înregistrare Âşi numĂŁrul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
    16^2. înmatriculare/înregistrare permanentĂŁ - operaĂžiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare Âşi numĂŁr de înmatriculare/înregistrare pentru o perioadĂŁ nedeterminatĂŁ;
    16^3. înmatriculare temporarĂŁ - operaĂžiunea de înmatriculare prin care se acordĂŁ certificat de înmatriculare Âşi numĂŁr de înmatriculare pentru o perioadĂŁ determinatĂŁ;
    17. localitate - cĂŁtunul, satul, comuna, oraÂşul Âşi municipiul ale cĂŁror intrĂŁri Âşi ieÂşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
    18. masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ - masa maximĂŁ a unui vehicul încĂŁrcat, declaratĂŁ admisibilĂŁ în urma omologĂŁrii de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ;
    19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeÂşte consumul de produse ori substanĂže stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenĂža în aerul expirat a alcoolului;
    20. mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic - dispozitivul care stabileÂşte concentraĂžia de alcool în aerul expirat ori destinat mĂŁsurĂŁrii vitezei sau prin care se probeazĂŁ încĂŁlcĂŁri ale unor reguli de circulaĂžie;
    21. moped - vehiculul cu douĂŁ, trei sau patru roĂži, a cĂŁrui vitezĂŁ maximĂŁ prin construcĂžie nu depĂŁÂşeÂşte 45 km/h Âşi care este echipat cu un motor cu ardere internĂŁ, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindricĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte 50 cm^3 sau cu un alt motor cu ardere internĂŁ ori, dupĂŁ caz, electric, a cĂŁrui putere nominalĂŁ este de cel mult 4 kW;
    22. motocicletĂŁ - autovehiculul cu douĂŁ roĂži, cu sau fĂŁrĂŁ ataÂş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindricĂŁ mai mare de 50 cm^3 Âşi/sau a cĂŁrui vitezĂŁ maximĂŁ, prin construcĂžie, depĂŁÂşeÂşte 45 km/h;
    23. parte carosabilĂŁ - porĂžiunea din platforma drumului destinatĂŁ circulaĂžiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe pĂŁrĂži carosabile complet separate una de cealaltĂŁ printr-o zonĂŁ despĂŁrĂžitoare sau prin diferenÞã de nivel;
    24. participant la trafic - persoana fizicĂŁ ce utilizeazĂŁ, la un moment dat, drumul public;
    25. pistĂŁ pentru biciclete - subdiviziunea pĂŁrĂžii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistĂŁ separatĂŁ de drum, special amenajatĂŁ, semnalizatĂŁ Âşi marcatĂŁ corespunzĂŁtor, destinatĂŁ numai circulaĂžiei bicicletelor Âşi mopedelor;
    26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalĂži participanĂži la trafic cu care se intersecteazĂŁ, în conformitate cu prevederile legale privind circulaĂžia pe drumurile publice;
    27. remorcĂŁ - vehiculul fĂŁrĂŁ motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
    28. remorcĂŁ uÂşoarĂŁ - remorca a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 750 kg;
    29. semiremorcĂŁ - remorca a cĂŁrei masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ este preluatĂŁ în parte de cĂŁtre un autovehicul sau de cĂŁtre un tractor;
    30. tractor - vehiculul cu motor, pe roĂži sau pe Âşenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatĂŁrile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrĂŁri, care se deplaseazĂŁ numai ocazional pe drumul public;
    31. tractor rutier - tractorul pe roĂži, cu cel puĂžin douĂŁ axe, utilizat pentru executarea de lucrĂŁri, precum Âşi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri Âşi care se deplaseazĂŁ, de regulĂŁ, pe drumul public;
    32. trecere la nivel - încruciÂşarea la nivel dintre un drum public Âşi o cale feratĂŁ sau linie de tramvai, care dispune de o platformĂŁ independentĂŁ;
    33. trotuar - spaĂžiul longitudinal situat în partea lateralĂŁ a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilĂŁ prin diferenÞã sau fĂŁrĂŁ diferenÞã de nivel, destinat circulaĂžiei pietonilor;
    34. deĂžinĂŁtor mandatat - persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ care foloseÂşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
    35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseazĂŁ pe drum, cu sau fĂŁrĂŁ mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane Âşi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrĂŁri;
    35^1. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodatĂŁ înmatriculat;
    36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite - vehiculul care, datoritĂŁ dimensiunilor sale ori mĂŁrfurilor transportate, depĂŁÂşeÂşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevĂŁzute în reglementĂŁrile legale;
    37. vehicul în circulaĂžie internaĂžionalĂŁ sau în trafic internaĂžional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depĂŁÂşeÂşte cel puĂžin o frontierĂŁ de stat;
    38. zona drumului public cuprinde suprafaĂža de teren ocupatĂŁ de elementele constructive ale drumului, zona de protecĂžie Âşi zona de siguranÞã. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
    39. zonĂŁ pietonalĂŁ - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strĂŁzi rezervate circulaĂžiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaĂžie, având intrĂŁrile Âşi ieÂşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
    40. zonĂŁ rezidenĂžialĂŁ - perimetrul dintr-o localitate unde se aplicĂŁ reguli speciale de circulaĂžie, având intrĂŁrile Âşi ieÂşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 2
    Vehiculele

    SECÞIUNEA 1
    CondiĂžiile privind circulaĂžia vehiculelor Âşi controlul acestora

    ART. 7
    Orice vehicul care circulĂŁ pe drumurile publice trebuie sĂŁ corespundĂŁ normelor tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi utilizarea conform destinaĂžiei.
    ART. 8
    Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele Âşi tramvaiele trebuie sĂŁ fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante Âşi stingĂŁtoare de incendiu, omologate.
    ART. 9
    (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaĂžie, autovehiculele, mopedele, remorcile Âşi tramvaiele trebuie sĂŁ fie omologate în condiĂžiile legii.
    (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaĂžie fĂŁrĂŁ a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului, cu avizul Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor - Inspectoratul General al PoliĂžiei Române, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Documentul care atestĂŁ omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberatĂŁ în condiĂžiile legii.
    (4) Pentru a fi menĂžinute în circulaĂžie, vehiculele înmatriculate se supun inspecĂžiei tehnice periodice.
    (5) InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se efectueazĂŁ în staĂžii autorizate, conform legislaĂžiei în vigoare.
    (6) Pentru autovehiculele aparĂžinând instituĂžiilor din sistemul de apĂŁrare, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ, inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ se poate efectua Âşi în staĂžii proprii, autorizate potrivit legii.
    ART. 10
    (1) Este interzisĂŁ circulaĂžia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al cĂŁror termen de valabilitate a inspecĂžiei tehnice periodice a expirat, precum Âşi a celor neasigurate pentru rĂŁspundere civilĂŁ pentru caz de pagube produse terĂžilor prin accidente de circulaĂžie.
    (2) Constatarea defecĂžiunilor tehnice ale vehiculelor se face de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, iar verificarea stĂŁrii tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, împreunĂŁ cu instituĂžiile abilitate de lege.

    SECÞIUNEA a 2-a
    înmatricularea, înregistrarea Âşi radierea vehiculelor

    ART. 11
    (1) Proprietarii de vehicule sau deĂžinĂŁtorii mandataĂži ai acestora sunt obligaĂži sĂŁ le înmatriculeze sau sĂŁ le înregistreze, dupĂŁ caz, înainte de a le pune în circulaĂžie, conform prevederilor legale.
    (2) înmatricularea vehiculelor este continuĂŁ, de la admiterea în circulaĂžie pânĂŁ la scoaterea definitivĂŁ din circulaĂžie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiĂžii, potrivit prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã, Âşi presupune urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    a) înscrierea în evidenĂžele autoritĂŁĂžilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de cĂŁtre primul proprietar;
    b) transcrierea în evidenĂžele autoritĂŁĂžilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
    (3) OperaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (2) se realizeazĂŁ pe baza datelor de identificare ale vehiculului Âşi ale proprietarului Âşi condiĂžioneazĂŁ eliberarea de cĂŁtre autoritĂŁĂžile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum Âşi a plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare atribuit Âşi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare Âşi în cartea de identitate a vehiculului.
    (4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenĂžele autoritĂŁĂžilor competente simultan cu menĂžionarea încetĂŁrii calitĂŁĂžii de titular al înmatriculĂŁrii a fostului proprietar.
    (5) SolicitanĂžii unei operaĂžiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidenĂžele autoritĂŁĂžilor competente, potrivit legii, trebuie sĂŁ facĂŁ dovada certificĂŁrii autenticitĂŁĂžii vehiculului de cĂŁtre Registrul Auto Român, în condiĂžiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticitĂŁĂžii vehiculului conĂžine Âşi atestarea faptului cĂŁ acesta nu figureazĂŁ în baza de date ca fiind furat.
    (6) Dovada certificĂŁrii vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitanĂžii operaĂžiilor de înmatriculare.
    (7) Cu ocazia realizĂŁrii oricĂŁrei operaĂžiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice Âşi a asigurĂŁrii obligatorii de rĂŁspundere civilĂŁ, respectiv a valabilitĂŁĂžii acestora, se poate face Âşi pe cale informaticĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentĂŁ din subordinea Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor cu atribuĂžii de organizare Âşi coordonare a activitĂŁĂžii de evidenÞã Âşi eliberare a certificatelor de înmatriculare Âşi a plĂŁcuĂželor cu numere de înmatriculare Âşi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a AsigurĂŁrilor.
    (8) AutoritĂŁĂžile competente sĂŁ realizeze operaĂžiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa de la solicitanĂži toate taxele Âşi tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operaĂžiuni.
    (9) SocietĂŁĂžile abilitate sĂŁ comercializeze vehicule noi Âşi societĂŁĂžile de leasing din România pot solicita, pe cale informaticĂŁ, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaĂžie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaĂžii informatice puse la dispoziĂžie, în condiĂžiile stabilite prin protocol, de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ din subordinea Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor cu atribuĂžii de organizare Âşi coordonare a activitĂŁĂžii de evidenÞã Âşi eliberare a certificatelor de înmatriculare Âşi a plĂŁcuĂželor cu numere de înmatriculare.
    (10) Proprietarul sau deĂžinĂŁtorul mandatat al unui vehicul este obligat sĂŁ solicite autoritĂŁĂžii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricĂŁrei modificĂŁri a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupĂŁ caz, ale proprietarului.
    ART. 12
    (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepĂžia celor trase sau împinse cu mâna Âşi a bicicletelor, trebuie sĂŁ fie înmatriculate ori înregistrate, dupĂŁ caz, Âşi sĂŁ poarte plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni Âşi conĂžinut prevĂŁzute de standardele în vigoare.
    (2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculĂŁrii sau înregistrĂŁrii pot circula pe drumurile publice numai în condiĂžiile prevĂŁzute prin regulament.
    ART. 13
    (1) Autovehiculele Âşi remorcile se înmatriculeazĂŁ permanent sau temporar la autoritatea competentĂŁ în a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ proprietarii îÂşi au domiciliul, reÂşedinĂža ori sediul, în condiĂžiile stabilite prin reglementĂŁrile în vigoare.
    (2) Autovehiculele din dotarea Ministerului ApĂŁrĂŁrii, a Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor, precum Âşi cele ale Serviciului Român de InformaĂžii se înregistreazĂŁ la aceste instituĂžii Âşi pot, dupĂŁ caz, sĂŁ fie înmatriculate în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1).
    (3) PânĂŁ la înmatriculare, vehiculele prevĂŁzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaĂžii speciale eliberate de autoritatea competentĂŁ.
    (4) La cerere, persoanelor juridice care fabricĂŁ, asambleazĂŁ, caroseazĂŁ ori testeazĂŁ autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizaĂžii Âşi numere pentru probĂŁ.
    (5) EvidenĂža vehiculelor înmatriculate se Ăžine la autoritatea competentĂŁ pe raza cĂŁreia proprietarul îÂşi are domiciliul, reÂşedinĂža sau sediul.
    ART. 14
    (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maÂşinile Âşi utilajele autopropulsate utilizate în lucrĂŁri de construcĂžii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculĂŁrii, precum Âşi vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ se înregistreazĂŁ de cĂŁtre consiliile locale, care Ăžin Âşi evidenĂža acestora.
    (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculĂŁrii sau înregistrĂŁrii, precum Âşi cele care nu se supun inspecĂžiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 15
    (1) OdatĂŁ cu realizarea operaĂžiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentĂŁ elibereazĂŁ proprietarului sau deĂžinĂŁtorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum Âşi plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare.
    (1^1) La cererea scrisĂŁ a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie Âşi o altĂŁ persoanĂŁ decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menĂžionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare Âşi a datelor de identificare ale deĂžinĂŁtorului mandatat.
    (2) Autovehiculele se încadreazĂŁ în una dintre urmĂŁtoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în condiĂžiile stabilite în regulament.
    (3) Pentru vehiculele prevĂŁzute la art. 13 alin. (2) Âşi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistreazĂŁ elibereazĂŁ proprietarilor acestora certificate Âşi plĂŁcuĂže cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.
    (4) Forma, dimensiunile Âşi conĂžinutul certificatului de înmatriculare Âşi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Este interzisĂŁ punerea în circulaĂžie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentĂŁ ori dacĂŁ acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum Âşi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reĂžinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberatĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie sau termenul de valabilitate a expirat.
    ART. 16
    înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numĂŁrului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleazĂŁ de cĂŁtre autoritatea care a efectuat-o, dacĂŁ se constatĂŁ cĂŁ au fost încĂŁlcate normele legale referitoare la aceste operaĂžiuni.
    ART. 17
    (1) Radierea din evidenÞã a vehiculelor se face de cĂŁtre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaĂžie a acestora, la cererea proprietarului, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) proprietarul doreÂşte retragerea definitivĂŁ din circulaĂžie a vehiculului Âşi face dovada depozitĂŁrii acestuia într-un spaĂžiu adecvat, deĂžinut în condiĂžiile legii;
    b) proprietarul face dovada dezmembrĂŁrii, casĂŁrii sau predĂŁrii vehiculului la unitĂŁĂži specializate în vederea dezmembrĂŁrii;
    c) la scoaterea definitivĂŁ din România a vehiculului respectiv;
    d) în cazul furtului vehiculului.
    (2) Radierea din evidenÞã a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de cĂŁtre autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiĂžiile legii.
    (3) Este interzisĂŁ circulaĂžia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenÞã.
    (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziĂžie a autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale, fĂŁrĂŁ stĂŁpân sau abandonate se radiazĂŁ din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziĂžiei respective.
    ART. 18
    în cazul pierderii, furtului, schimbĂŁrii numelui sau deteriorĂŁrii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sĂŁ solicite autoritĂŁĂžii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiĂžiile stabilite de autoritatea competentĂŁ.
    ART. 19
    Procedura înmatriculĂŁrii, înregistrĂŁrii, radierii Âşi eliberarea autorizaĂžiei de circulaĂžie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. 3
    ConducĂŁtorii de vehicule

    SECÞIUNEA 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 20
    (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducĂŁtorul acestuia trebuie sĂŁ posede permis de conducere corespunzĂŁtor Âşi sĂŁ aibĂŁ vârsta minimĂŁ de 18 ani împliniĂži, cu excepĂžia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 Âşi B1, care trebuie sĂŁ aibĂŁ vârsta minimĂŁ de 16 ani împliniĂži.
    (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, maÂşini Âşi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrĂŁri, conducĂŁtorii acestora trebuie sĂŁ posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevĂŁzute în regulament.
    (3) ConducĂŁtorii de tramvaie sau vehicule care efectueazĂŁ transport public de persoane, precum Âşi cei care conduc autovehicule cu masa maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depĂŁÂşite ori care transportĂŁ produse sau substanĂže periculoase trebuie sĂŁ aibĂŁ vârsta minimĂŁ de 21 de ani împliniĂži.
    (4) CondiĂžiile de obĂžinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
    ART. 21
    (1) ConducĂŁtorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie sĂŁ aibĂŁ cunoÂştinĂžele Âşi îndemânarea necesare conducerii Âşi sĂŁ fie apĂži din punct de vedere medical Âşi psihologic.
    (2) ConducĂŁtorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificaĂži periodic din punct de vedere medical Âşi al capacitĂŁĂžilor psihologice, în condiĂžiile stabilite de reglementĂŁrile în vigoare.
    ART. 22
    (1) Examinarea medicalĂŁ se realizeazĂŁ în scopul certificĂŁrii stĂŁrii de sĂŁnĂŁtate Âşi a calitĂŁĂžilor fizice necesare unui conducĂŁtor de autovehicul sau tramvai.
    (2) AfecĂžiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducĂŁtor de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de cĂŁtre Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice Âşi se aprobĂŁ prin ordin al ministrului, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Examinarea medicalĂŁ se realizeazĂŁ în vederea:
    a) aprobĂŁrii prezentĂŁrii la examen pentru obĂžinerea permisului de conducere;
    b) obĂžinerii certificatului de atestare profesionalĂŁ pentru conducĂŁtorii de autovehicule Âşi de tramvaie stabiliĂži prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã;
    c) verificĂŁrii periodice, conform reglementĂŁrilor în vigoare.
    (4) Examinarea medicalĂŁ se realizeazĂŁ în unitĂŁĂži de asistenÞã medicalĂŁ autorizate, existente la nivelul fiecĂŁrui judeĂž, care au obligaĂžia luĂŁrii în evidenÞã a solicitantului sau a conducĂŁtorului de autovehicul ori de tramvai de cĂŁtre medicul de familie.
    (5) Lista unitĂŁĂžilor de asistenÞã medicalĂŁ autorizate se stabileÂşte Âşi se actualizeazĂŁ prin ordin al ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Medicul de familie, atunci când constatĂŁ cĂŁ o persoanĂŁ din evidenĂža sa, care posedĂŁ permis de conducere, prezintĂŁ afecĂžiuni medicale prevĂŁzute în ordinul ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice emis conform alin. (2), va solicita unitĂŁĂžii de asistenÞã medicalĂŁ autorizate examenul de specialitate necesar. în cazul în care unitatea de asistenÞã medicalĂŁ autorizatĂŁ a stabilit cĂŁ persoana este inaptĂŁ medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliĂžiei rutiere pe a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    (7) Verificarea medicalĂŁ se efectueazĂŁ în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (8) Permisul de conducere al persoanei care este declaratĂŁ inaptĂŁ medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ Âşi poate fi redobândit numai dupĂŁ încetarea motivului pentru care s-a luat aceastĂŁ mĂŁsurĂŁ.
    (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituĂžiile medico-legale, la solicitarea Âşi pe cheltuiala pĂŁrĂžilor interesate.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Permisul de conducere

    ART. 23
    (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedĂŁ permis de conducere valabil, corespunzĂŁtor categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaĂžie.
    (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în condiĂžiile stabilite prin regulament, Âşi persoanele care urmeazĂŁ un curs de pregĂŁtire practicĂŁ, în vederea obĂžinerii permisului de conducere, numai în prezenĂža Âşi sub supravegherea directĂŁ a unui instructor auto atestat în acest sens, precum Âşi a examinatorului din cadrul autoritĂŁĂžii competente în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevĂŁzute de lege.
    (3) Pe parcursul activitĂŁĂžii de pregĂŁtire practicĂŁ sau de examinare în vederea obĂžinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupĂŁ caz, examinatorul împreunĂŁ cu persoana pe care o supravegheazĂŁ sau o examineazĂŁ rĂŁspund pentru încĂŁlcarea de cĂŁtre aceasta a regulilor de circulaĂžie sau, dupĂŁ caz, pentru pagubele produse terĂžilor ca urmare a producerii unui accident de circulaĂžie.
    (3^1) PregĂŁtirea teoreticĂŁ Âşi practicĂŁ a persoanelor în vederea obĂžinerii permisului de conducere este precedatĂŁ de o evaluare obligatorie a capacitĂŁĂžilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologicĂŁ este obligatorie în vederea obĂžinerii certificatului de atestare profesionalĂŁ pentru conducĂŁtorii de autovehicule Âşi de tramvaie stabiliĂži prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    (3^2) ConducĂŁtorii de autovehicule sau de tramvaie, deĂžinĂŁtori ai certificatului de atestare profesionalĂŁ, vor fi evaluaĂži periodic din punct de vedere al capacitĂŁĂžilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiĂžiile stabilite de reglementĂŁrile în vigoare.
    (3^3) Evaluarea psihologicĂŁ se efectueazĂŁ în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului, în condiĂžiile legii, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3^4) Evaluarea psihologicĂŁ se realizeazĂŁ în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituĂžiilor abilitate.
    (3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileÂşte Âşi se actualizeazĂŁ prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Persoanele care solicitĂŁ prezentarea la examen pentru obĂžinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ, potrivit legii, condiĂžiile de vârstĂŁ, sĂŁ fie apte din punct de vedere medical Âşi sĂŁ facĂŁ dovada pregĂŁtirii teoretice Âşi practice prin cursuri organizate de unitĂŁĂži autorizate, potrivit legii.
    (5) PregĂŁtirea teoreticĂŁ Âşi practicĂŁ a persoanelor în vederea obĂžinerii permisului de conducere se efectueazĂŁ de cĂŁtre profesori de legislaĂžie rutierĂŁ Âşi instructori auto atestaĂži de autoritatea competentĂŁ, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului, al ministrului educaĂžiei Âşi cercetĂŁrii Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Pot fi atestaĂži ca profesori de legislaĂžie sau instructori auto pentru pregĂŁtirea practicĂŁ, fĂŁrĂŁ Âşcolarizare Âşi susĂžinerea examenului de atestare, poliĂžiÂştii rutieri cu grad de ofiĂžer cĂŁrora le-au încetat raporturile de serviciu Âşi care Âşi-au desfĂŁÂşurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliĂžiei rutiere.
    (7) PoliĂžiÂştii rutieri care nu au grad de ofiĂžer pot fi atestaĂži ca instructori auto pentru pregĂŁtirea practicĂŁ, dacĂŁ îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (6).
    (8) Programa de învãÞãmânt pe baza cĂŁreia se organizeazĂŁ cursuri de pregĂŁtire, precum Âşi metodologia de organizare Âşi desfĂŁÂşurare a cursurilor în vederea obĂžinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educaĂžiei Âşi cercetĂŁrii, al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului Âşi al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesarĂŁ obĂžinerea permisului de conducere, precum Âşi condiĂžiile concrete de obĂžinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
    (10) Procedura de examinare pentru obĂžinerea permisului de conducere se stabileÂşte prin ordin al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 24
    (1) Examinarea pentru obĂžinerea permisului de conducere Âşi eliberarea acestuia se realizeazĂŁ de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ unde solicitanĂžii îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža.
    (2) Forma Âşi conĂžinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) în localitĂŁĂžile în care autoritatea competentĂŁ autorizeazĂŁ desfĂŁÂşurarea cursurilor de pregĂŁtire Âşi susĂžinerea examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, Âşi în limba minoritĂŁĂžii naĂžionale respective.
    (4) în cazul cetĂŁĂženilor strĂŁini care îÂşi stabilesc domiciliul sau reÂşedinĂža în România, examinarea la proba teoreticĂŁ pentru obĂžinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbĂŁ de circulaĂžie internaĂžionalĂŁ.
    (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberĂŁrii. La schimbarea de cĂŁtre titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorĂŁrii, precum Âşi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbĂŁ fĂŁrĂŁ susĂžinerea unui nou examen, în condiĂžiile stabilite prin regulament.
    (6) Nu are dreptul sĂŁ se prezinte la examen pentru obĂžinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnatĂŁ, prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ, pentru o infracĂžiune la regimul circulaĂžiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vĂŁtĂŁmare cauzatoare de moarte, vĂŁtĂŁmare corporalĂŁ gravĂŁ, tâlhĂŁrie sau de furt al unui autovehicul, cu excepĂžia cazurilor când a intervenit una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la art. 116 alin. (1).
    ART. 25
    (1) Pentru conducĂŁtorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai micĂŁ de un an de la obĂžinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaĂžie.
    (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevĂŁzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiĂžiile stabilite prin regulament.
    ART. 26
    Proprietarii sau deĂžinĂŁtorii mandataĂži de autovehicule care efectueazĂŁ transport public de persoane sau de mĂŁrfuri periculoase sunt obligaĂži sĂŁ asigure testarea anualĂŁ a conducĂŁtorilor de autovehicule atestaĂži profesional, în scopul însuÂşirii corecte Âşi al respectĂŁrii de cĂŁtre aceÂştia a dispoziĂžiilor legale care reglementeazĂŁ circulaĂžia pe drumurile publice.
    ART. 27
    (1) Persoanele care îÂşi stabilesc domiciliul ori reÂşedinĂža în România pot solicita obĂžinerea permisului de conducere la autoritĂŁĂžile competente pe a cĂŁror razĂŁ îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 24 alin. (1) Âşi (6).
    (2) CetĂŁĂženii români cu domiciliul în strĂŁinĂŁtate pot solicita în România obĂžinerea permisului de conducere la autoritĂŁĂžile competente pe a cĂŁror razĂŁ îÂşi au locuinĂža deĂžinutĂŁ în proprietate sau închiriatĂŁ. în sensul prezentei ordonanĂže de urgenÞã, locuinĂža din România a cetĂŁĂžeanului român cu domiciliul în strĂŁinĂŁtate se considerĂŁ reÂşedinÞã.
    (3) *** Abrogat
    (4) Se interzice deĂžinerea simultanĂŁ a douĂŁ permise de conducere naĂžionale.
    ART. 28
    EvidenĂža permiselor de conducere reĂžinute Âşi a sancĂžiunilor aplicate conducĂŁtorilor de autovehicule sau tramvaie se Ăžine de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ pe a cĂŁrei razĂŁ titularii îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža.

    CAP. 4
    Semnalizarea rutierĂŁ

    ART. 29
    (1) CirculaĂžia pe drumurile publice se desfĂŁÂşoarĂŁ în conformitate cu regulile de circulaĂžie Âşi cu respectarea semnificaĂžiei semnalizĂŁrii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele Âşi indicaĂžiile poliĂžistului rutier care dirijeazĂŁ circulaĂžia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporarĂŁ Âşi semnalele conducĂŁtorilor de vehicule.
    (2) ParticipanĂžii la trafic sunt obligaĂži sĂŁ respecte Âşi semnalele poliĂžiÂştilor de frontierĂŁ, ale îndrumĂŁtorilor de circulaĂžie ai Ministerului ApĂŁrĂŁrii, agenĂžilor cĂŁilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaĂžiei pe sectoarele de drum pe care se executĂŁ lucrĂŁri de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor Âşcolare de circulaĂžie care acĂžioneazĂŁ în imediata apropiere a unitĂŁĂžilor de învãÞãmânt, precum Âşi ale nevĂŁzĂŁtorilor, potrivit prevederilor din regulament.
    ART. 30
    (1) Mijloacele de semnalizare rutierĂŁ sunt:
    a) sistemele de semnalizare luminoasĂŁ sau sonorĂŁ;
    b) indicatoarele;
    c) marcajele;
    d) alte dispozitive speciale.
    (2) Mijloacele de semnalizare rutierĂŁ se constituie într-un sistem unitar, se realizeazĂŁ Âşi se instaleazĂŁ astfel încât sĂŁ fie observate cu uÂşurinÞã Âşi de la o distanÞã adecvatĂŁ, atât pe timp de zi, cât Âşi pe timp de noapte, de cei cĂŁrora li se adreseazĂŁ Âşi trebuie sĂŁ fie în deplinĂŁ concordanÞã între ele, precum Âşi într-o stare tehnicĂŁ de funcĂžionare corespunzĂŁtoare.
    (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaĂžiei în intersecĂžii au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
    b) semnalul de culoare roÂşie interzice trecerea;
    c) semnalul de culoare galbenĂŁ împreunĂŁ cu cel de culoare roÂşie interzic trecerea.
    (4) Mijloacele de semnalizare rutierĂŁ, precum Âşi alte dispozitive speciale de acest fel se asigurĂŁ, se instaleazĂŁ Âşi se întreĂžin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al cĂŁii ferate, dupĂŁ caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutierĂŁ Âşi a dispozitivelor speciale se executĂŁ numai cu avizul prealabil al poliĂžiei rutiere.
    (5) Mijloacele de semnalizare Âşi presemnalizare a intersecĂžiilor dintre douĂŁ drumuri de categorii diferite se asigurĂŁ, se instaleazĂŁ Âşi se întreĂžin de cĂŁtre administratorul fiecĂŁrui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaĂžiei stabilit în nodul rutier respectiv.
    (6) Mijloacele de semnalizare rutierĂŁ pot fi însoĂžite Âşi de dispozitive speciale de avertizare.
    (7) Se interzic:
    a) amplasarea, în zona drumului public, de construcĂžii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaĂžiile ce servesc la semnalizarea rutierĂŁ ori realizarea de amenajĂŁri sau alte obstacole care sunt de naturĂŁ sĂŁ limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sĂŁ stânjeneascĂŁ participanĂžii la trafic sau sĂŁ le distragĂŁ atenĂžia, punând în pericol siguranĂža circulaĂžiei;
    b) lipirea de afiÂşe, inscripĂžii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutierĂŁ, inclusiv pe suporturile acestora.
    ART. 31
    ParticipanĂžii la trafic trebuie sĂŁ respecte regulile de circulaĂžie, semnalele, indicaĂžiile Âşi dispoziĂžiile poliĂžistului rutier, precum Âşi semnificaĂžia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutierĂŁ, în urmĂŁtoarea ordine de prioritate:
    a) semnalele, indicaĂžiile Âşi dispoziĂžiile poliĂžistului rutier;
    b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevĂŁzute la art. 32 alin. (2) lit. a) Âşi b);
    c) semnalizarea temporarĂŁ care modificĂŁ regimul normal de desfĂŁÂşurare a circulaĂžiei;
    d) semnalele luminoase sau sonore;
    e) indicatoarele;
    f) marcajele;
    g) regulile de circulaĂžie.
    ART. 32
    (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule Âşi au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) lumina roÂşie obligĂŁ participanĂžii la trafic sĂŁ opreascĂŁ în direcĂžia de mers cât mai aproape de marginea drumului;
    b) lumina albastrĂŁ obligĂŁ participanĂžii la trafic sĂŁ acorde prioritate de trecere;
    c) lumina galbenĂŁ obligĂŁ participanĂžii la trafic sĂŁ circule cu atenĂžie.
    (2) Sunt autorizate sĂŁ utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
    a) pentru lumina roÂşie - autovehiculele aparĂžinând poliĂžiei Âşi pompierilor;
    b) pentru lumina albastrĂŁ - autovehiculele aparĂžinând poliĂžiei, jandarmeriei, poliĂžiei de frontierĂŁ, serviciului de ambulanÞã sau medicinĂŁ legalĂŁ, protecĂžiei civile, Ministerului ApĂŁrĂŁrii care însoĂžesc coloane militare, unitĂŁĂžilor speciale ale Serviciului Român de InformaĂžii Âşi ale Serviciului de ProtecĂžie Âşi PazĂŁ, AdministraĂžiei NaĂžionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului JustiĂžiei, precum Âşi autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminaliÂşti din Ministerul Public, atunci când se deplaseazĂŁ în acĂžiuni de intervenĂžie sau în misiuni care au caracter de urgenÞã;
    c) pentru lumina galbenĂŁ - autovehiculele cu mase Âşi/sau dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite ori care însoĂžesc asemenea vehicule, cele care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri sau substanĂže periculoase, cele destinate întreĂžinerii, reparĂŁrii ori verificĂŁrii unor lucrĂŁri efectuate în partea carosabilĂŁ sau executĂŁrii unor lucrĂŁri de drumuri, curĂŁĂženiei strĂŁzilor, deszĂŁpezirii sau tractĂŁrii, transportului Âşi depanĂŁrii autovehiculelor rĂŁmase în panĂŁ sau avariate, precum Âşi tractoarele care tracteazĂŁ utilajele agricole Âşi tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al PoliĂžiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbenĂŁ pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    (3) Autovehiculele prevĂŁzute la alin. (2) lit. a) Âşi b) trebuie sĂŁ fie echipate Âşi cu mijloace speciale sonore de avertizare.
    (4) Pe autovehiculele aparĂžinând poliĂžiei Âşi pe cele prevĂŁzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate Âşi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanĂžilor la trafic.
    (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certificĂŁ sau se omologheazĂŁ de autoritatea competentĂŁ, potrivit legii. CondiĂžiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.
    ART. 33
    (1) Semnalizarea Âşi amenajĂŁrile rutiere necesare pe drumurile publice se asigurĂŁ de cĂŁtre administratorul drumului respectiv Âşi se efectueazĂŁ numai cu avizul poliĂžiei rutiere.
    (2) Semnalizarea lucrĂŁrilor care se executĂŁ pe drumurile publice este obligatorie Âşi se efectueazĂŁ de cĂŁtre executantul lucrĂŁrilor, cu avizul poliĂžiei rutiere, astfel încât aceasta sĂŁ asigure deplasarea în siguranÞã a tuturor participanĂžilor la trafic, conform reglementĂŁrilor în vigoare.
    (3) Semnalizarea Âşi amenajĂŁrile rutiere se definesc Âşi se realizeazĂŁ în condiĂžiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice în vigoare.
    ART. 34
    CondiĂžiile de circulaĂžie pe viaducte Âşi în tunele, precum Âşi semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice în vigoare.

    CAP. 5
    Reguli de circulaĂžie

    SECÞIUNEA 1
    ObligaĂžiile participanĂžilor la trafic

    ART. 35
    (1) ParticipanĂžii la trafic trebuie sĂŁ aibĂŁ un comportament care sĂŁ nu afecteze fluenĂža Âşi siguranĂža circulaĂžiei, sĂŁ nu punĂŁ în pericol viaĂža sau integritatea corporalĂŁ a persoanelor Âşi sĂŁ nu aducĂŁ prejudicii proprietĂŁĂžii publice ori private.
    (2) ParticipanĂžii la trafic sunt obligaĂži ca, la cererea poliĂžistului rutier, sĂŁ înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dupĂŁ caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum Âşi alte documente prevĂŁzute de lege.
    (3) în exercitarea atribuĂžiilor care îi revin, poliĂžistul rutier are dreptul sĂŁ verifice vehiculul, precum Âşi identitatea conducĂŁtorului sau a pasagerilor aflaĂži în interiorul acestuia atunci când existĂŁ indicii despre sĂŁvârÂşirea unei fapte de naturĂŁ contravenĂžionalĂŁ sau penalĂŁ.
    (4) în exercitarea atribuĂžiilor de dirijare a circulaĂžiei rutiere, poliĂžiÂştii rutieri sunt obligaĂži sĂŁ poarte uniformĂŁ cu înscrisuri Âşi însemne distinctive.
    (5) PoliĂžiÂştii de frontierĂŁ, îndrumĂŁtorii de circulaĂžie ai Ministerului ApĂŁrĂŁrii, agenĂžii cĂŁilor ferate, personalul autorizat din zona lucrĂŁrilor pe drumurile publice, precum Âşi membrii patrulelor Âşcolare de circulaĂžie sunt obligaĂži ca, pe timpul exercitĂŁrii atribuĂžiilor, sĂŁ poarte echipament de protecĂžie - avertizare fluorescent-reflectorizant.
    (6) ConducĂŁtorii autovehiculelor cu masa maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone sunt obligaĂži sĂŁ poarte echipament de protecĂžie - avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când executĂŁ intervenĂžii la vehiculul care se aflĂŁ pe partea carosabilĂŁ a drumului public.
    (7) NevĂŁzĂŁtorii sunt obligaĂži sĂŁ poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare albĂŁ.
    ART. 36
    (1) ConducĂŁtorii de autovehicule Âşi persoanele care ocupĂŁ locuri prevĂŁzute prin construcĂžie cu centuri sau dispozitive de siguranÞã omologate trebuie sĂŁ le poarte în timpul circulaĂžiei pe drumurile publice, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute în regulament.
    (2) Pe timpul deplasĂŁrii pe drumurile publice, conducĂŁtorii motocicletelor, mopedelor Âşi persoanele transportate pe acestea au obligaĂžia sĂŁ poarte cascĂŁ de protecĂžie omologatĂŁ.
    (3) ConducĂŁtorilor de vehicule le este interzisĂŁ folosirea telefoanelor mobile atunci când aceÂştia se aflĂŁ în timpul mersului, cu excepĂžia celor prevĂŁzute cu dispozitive tip <<mâini libere>>.
    ART. 37
    (1) ConducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ opreascĂŁ imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea Âşi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ care au în funcĂžiune mijloacele speciale de avertizare luminoasĂŁ de culoare roÂşie Âşi sonore.
    (2) ConducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ reducĂŁ viteza, sĂŁ circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare Âşi sĂŁ acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ care au în funcĂžiune mijloacele speciale de avertizare luminoasĂŁ de culoare albastrĂŁ Âşi sonore.
    (3) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea Âşi circulaĂžia pe carosabil pânĂŁ la trecerea vehiculelor respective.
    ART. 38
    ConducĂŁtorii vehiculelor, cu excepĂžia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaĂži sĂŁ efectueze instruirea practicĂŁ a persoanelor pentru obĂžinerea permisului de conducere, precum Âşi examinatorul autoritĂŁĂžii competente, în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere, sunt obligaĂži sĂŁ se supunĂŁ testĂŁrii aerului expirat Âşi/sau recoltĂŁrii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanĂže stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea poliĂžistului rutier.
    ART. 39
    Proprietarul sau deĂžinĂŁtorul mandatat al unui vehicul este obligat sĂŁ comunice poliĂžiei rutiere, la cererea acesteia Âşi în termenul solicitat, identitatea persoanei cĂŁreia i-a încredinĂžat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
    ART. 40
    Regulile de circulaĂžie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mĂŁrfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depĂŁÂşite ori care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementĂŁrile în vigoare.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Reguli pentru circulaĂžia vehiculelor

    &1. PoziĂžii în timpul mersului Âşi circulaĂžia pe benzi
    ART. 41
    (1) Vehiculele Âşi animalele, atunci când circulĂŁ pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaĂžie, cât mai aproape de marginea pĂŁrĂžii carosabile, cu respectarea semnificaĂžiei semnalizĂŁrii rutiere Âşi a regulilor de circulaĂžie.
    (2) Numerotarea benzilor de circulaĂžie pe fiecare sens se efectueazĂŁ în ordine crescĂŁtoare de la marginea din partea dreaptĂŁ a drumului cĂŁtre axa acestuia. în cazul autostrĂŁzilor, banda de urgenÞã nu intrĂŁ în numerotarea benzilor de circulaĂžie.
    (3) DacĂŁ un drum este prevĂŁzut cu o pistĂŁ specialĂŁ destinatĂŁ circulaĂžiei bicicletelor, acestea, precum Âşi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivĂŁ.
    ART. 42
    Când circulaĂžia se desfĂŁÂşoarĂŁ pe douĂŁ sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de cĂŁtre conducĂŁtorii de vehicule în funcĂžie de intensitatea traficului Âşi viteza de deplasare, având obligaĂžia sĂŁ revinĂŁ pe prima bandĂŁ ori de câte ori acest lucru este posibil, dacĂŁ aceasta nu este destinatĂŁ vehiculelor lente sau transportului public de persoane.
    ART. 43
    (1) DacĂŁ un drum este prevĂŁzut cu o bandĂŁ destinatĂŁ vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizatĂŁ ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivĂŁ.
    (2) ConducĂŁtorul de vehicul care circulĂŁ pe banda situatĂŁ lângĂŁ marginea pĂŁrĂžii carosabile trebuie sĂŁ acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueazĂŁ transport public de persoane numai atunci când conducĂŁtorii acestora semnalizeazĂŁ intenĂžia de a reintra în trafic din staĂžiile prevĂŁzute cu alveole Âşi s-au asigurat cĂŁ prin manevra lor nu pun în pericol siguranĂža celorlalĂži participanĂži la trafic.

    &2. Mijloacele de avertizare folosite de conducĂŁtorii de vehicule
    ART. 44
    (1) în circulaĂžia pe drumurile publice conducĂŁtorii de vehicule pot folosi, în condiĂžiile prevĂŁzute de regulament, mijloacele de avertizare sonorĂŁ Âşi luminoasĂŁ aflate în dotare Âşi omologate.
    (2) în circulaĂžia pe autostrĂŁzi, pe drumurile expres Âşi pe cele naĂžionale europene (E) conducĂŁtorii de autovehicule sunt obligaĂži sĂŁ foloseascĂŁ Âşi în timpul zilei luminile de întâlnire.
    (3) ConducĂŁtorii motocicletelor Âşi mopedelor sunt obligaĂži sĂŁ foloseascĂŁ luminile de întâlnire pe toatĂŁ durata deplasĂŁrii acestora pe drumurile publice.
    (4) în circulaĂžia pe drumurile publice se interzice deĂžinerea la vedere, montarea Âşi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonorĂŁ Âşi luminoasĂŁ pe Âşi în alte autovehicule decât cele prevĂŁzute la art. 32 alin. (2), precum Âşi deĂžinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbĂŁ buna funcĂžionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.
    (5) ConducĂŁtorii de autovehicule pot fi avertizaĂži de poliĂžia rutierĂŁ în legĂŁturĂŁ cu prezenĂža în trafic a dispozitivelor de mĂŁsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. ConducĂŁtorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de mĂŁsurare a vitezei.

    &3. DepĂŁÂşirea
    ART. 45
    (1) DepĂŁÂşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângĂŁ un obstacol, aflat pe acelaÂşi sens de circulaĂžie, prin schimbarea direcĂžiei de mers Âşi ieÂşirea de pe banda de circulaĂžie sau din Âşirul de vehicule în care s-a aflat iniĂžial.
    (2) ConducĂŁtorul vehiculului care se angajeazĂŁ în depĂŁÂşire trebuie sĂŁ se asigure cĂŁ vehiculul care circulĂŁ în faĂža sau în spatele lui nu a iniĂžiat o asemenea manevrĂŁ.
    (3) Atunci când prin manevra de depĂŁÂşire se trece peste axa care separĂŁ sensurile de circulaĂžie, conducĂŁtorii de vehicule trebuie sĂŁ se asigure cĂŁ din sens opus nu se apropie un vehicul Âşi cĂŁ dispun de spaĂžiu suficient pentru a reintra pe banda iniĂžialĂŁ, unde au obligaĂžia sĂŁ revinĂŁ dupĂŁ efectuarea manevrei de depĂŁÂşire.
    (4) Nu constituie depĂŁÂşire, în sensul alin. (1), situaĂžia în care un vehicul circulĂŁ mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulĂŁ pe altĂŁ bandĂŁ în acelaÂşi sens de circulaĂžie.
    (5) DepĂŁÂşirea se efectueazĂŁ numai pe partea stângĂŁ a vehiculului depĂŁÂşit. Tramvaiul sau vehiculul al cĂŁrui conducĂŁtor a semnalizat intenĂžia Âşi s-a încadrat corespunzĂŁtor pĂŁrĂŁsirii sensului de mers spre stânga se depĂŁÂşeÂşte prin partea dreaptĂŁ.
    (6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depĂŁÂşit Âşi pe partea stângĂŁ atunci când drumul este cu sens unic sau când între Âşina din dreapta Âşi marginea trotuarului nu existĂŁ spaĂžiu suficient.
    ART. 46
    ObligaĂžiile conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ depĂŁÂşirea Âşi ale conducĂŁtorilor vehiculelor care sunt depĂŁÂşite, precum Âşi cazurile în care depĂŁÂşirea este interzisĂŁ se stabilesc prin regulament.

    &4. Trecerea pe lângĂŁ vehiculele care circulĂŁ din sens opus
    ART. 47
    ConducĂŁtorii vehiculelor care circulĂŁ din sensuri opuse trebuie sĂŁ pĂŁstreze între vehicule o distanÞã lateralĂŁ suficientĂŁ Âşi sĂŁ circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaĂžie respective.

    &5. Viteza Âşi distanĂža dintre vehicule
    ART. 48
    ConducĂŁtorul de vehicul trebuie sĂŁ respecte regimul legal de vitezĂŁ Âşi sĂŁ o adapteze în funcĂžie de condiĂžiile de drum, astfel încât sĂŁ poatĂŁ efectua orice manevrĂŁ în condiĂžii de siguranÞã.
    ART. 49
    (1) Limita maximĂŁ de vitezĂŁ în localitĂŁĂži este de 50 km/h.
    (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitĂŁĂžilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A Âşi B, Âşi limite de vitezĂŁ superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de vitezĂŁ mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliĂžiei rutiere.
    (3) Pe anumite sectoare de drum, Ăžinând seama de împrejurĂŁri Âşi de intensitatea circulaĂžiei, administratorul drumului, cu avizul poliĂžiei rutiere, poate stabili Âşi limite de vitezĂŁ inferioare, dar nu mai puĂžin de 10 km/h pentru tramvaie Âşi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
    (4) Limitele maxime de vitezĂŁ în afara localitĂŁĂžilor sunt:
    a) pe autostrĂŁzi - 130 km/h;
    b) pe drumurile expres sau pe cele naĂžionale europene (E) - 100 km/h;
    c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.
    ART. 50
    (1) Vitezele maxime admise în afara localitĂŁĂžilor pentru categoriile Âşi subcategoriile de autovehicule prevĂŁzute la art. 15 alin. (2) sunt:
    a) 130 km/h pe autostrĂŁzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naĂžionale europene (E) Âşi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B Âşi BE;
    b) 110 km/h pe autostrĂŁzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naĂžionale europene (E) Âşi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D Âşi DE Âşi subcategoriile D1 Âşi D1E;
    c) 90 km/h pe autostrĂŁzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naĂžionale europene (E) Âşi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 Âşi C1E;
    d) 45 km/h, pentru tractoare Âşi mopede.
    (2) Viteza maximĂŁ admisĂŁ în afara localitĂŁĂžilor pentru autovehiculele care tracteazĂŁ remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai micĂŁ decât viteza maximĂŁ admisĂŁ pentru categoria din care face parte autovehiculul trĂŁgĂŁtor.
    (3) Viteza maximĂŁ admisĂŁ pentru autovehicule cu mase Âşi/sau gabarite depĂŁÂşite ori care transportĂŁ produse periculoase este de 40 km/h în localitĂŁĂži, iar în afara localitĂŁĂžilor de 70 km/h.
    (4) Viteza maximĂŁ admisĂŁ în afara localitĂŁĂžilor pentru autovehiculele ai cĂŁror conducĂŁtori au mai puĂžin de un an practicĂŁ de conducere sau pentru persoanele care efectueazĂŁ pregĂŁtirea practicĂŁ în vederea obĂžinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai micĂŁ decât viteza maximĂŁ admisĂŁ pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
    ART. 51
    ConducĂŁtorul unui vehicul care circulĂŁ în spatele altuia are obligaĂžia de a pĂŁstra o distanÞã suficientĂŁ faÞã de acesta, pentru evitarea coliziunii.
    ART. 52
    (1) Este interzisĂŁ desfĂŁÂşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepĂžia celor autorizate de administratorul drumului respectiv Âşi avizate de poliĂžia rutierĂŁ.
    (2) Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obligaĂži sĂŁ ia toate mĂŁsurile necesare pentru desfĂŁÂşurarea în siguranÞã a acestora, precum Âşi pentru protecĂžia celorlalĂži participanĂži la trafic.
    (3) în caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuĂžiilor prevĂŁzute la alin. (2), organizatorii acestora rĂŁspund administrativ, contravenĂžional, civil sau penal, dupĂŁ caz.
    ART. 53
    AutoritĂŁĂžile publice locale, cu autorizaĂžia administratorului drumului public Âşi cu avizul poliĂžiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sĂŁ ia mĂŁsuri pentru realizarea de amenajĂŁri rutiere destinate circulaĂžiei pietonilor, bicicliÂştilor, vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ Âşi calmĂŁrii traficului, semnalizate corespunzĂŁtor, în apropierea unitĂŁĂžilor de învãÞãmânt, pieĂželor, târgurilor, spitalelor, precum Âşi în zonele cu risc sporit de accidente.

    &6. Reguli referitoare la manevre
    ART. 54
    (1) ConducĂŁtorul de vehicul care executĂŁ o manevrĂŁ de schimbare a direcĂžiei de mers, de ieÂşire dintr-un rând de vehicule staĂžionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altĂŁ bandĂŁ de circulaĂžie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmeazĂŁ sĂŁ efectueze o întoarcere ori sĂŁ meargĂŁ cu spatele este obligat sĂŁ semnalizeze din timp Âşi sĂŁ se asigure cĂŁ o poate face fĂŁrĂŁ sĂŁ perturbe circulaĂžia sau sĂŁ punĂŁ în pericol siguranĂža celorlalĂži participanĂži la trafic.
    (2) Semnalizarea schimbĂŁrii direcĂžiei de mers trebuie sĂŁ fie menĂžinutĂŁ pe întreaga duratĂŁ a manevrei.

    &7. IntersecĂžii Âşi obligaĂžia de a ceda trecerea
    ART. 55
    IntersecĂžiile sunt:
    a) cu circulaĂžie nedirijatĂŁ;
    b) cu circulaĂžie dirijatĂŁ. în aceastĂŁ categorie sunt incluse Âşi intersecĂžiile în care circulaĂžia se desfĂŁÂşoarĂŁ în sens giratoriu.
    ART. 56
    La apropierea de o intersecĂžie conducĂŁtorul de vehicul trebuie sĂŁ circule cu o vitezĂŁ care sĂŁ îi permitĂŁ oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanĂžilor la trafic care au acest drept.
    ART. 57
    (1) La intersecĂžiile cu circulaĂžie nedirijatĂŁ, conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptĂŁ.
    (2) La intersecĂžiile cu circulaĂžie dirijatĂŁ prin indicatoare, semafoare sau de cĂŁtre poliĂžistul rutier, conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ respecte semnificaĂžia sau indicaĂžiile acestuia.
    (3) PĂŁtrunderea unui vehicul într-o intersecĂžie este interzisĂŁ dacĂŁ prin aceasta se produce blocarea intersecĂžiei.
    (4) în intersecĂžiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulĂŁ în interiorul acestora au prioritate faÞã de cele care urmeazĂŁ sĂŁ pĂŁtrundĂŁ în intersecĂžie.
    ART. 58
    în cazul vehiculelor care pĂŁtrund într-o intersecĂžie dintre un drum închis circulaĂžiei publice Âşi un drum public, au prioritate acele vehicule care circulĂŁ pe drumul public.
    ART. 59
    (1) în intersecĂžiile cu circulaĂžie nedirijatĂŁ, conducĂŁtorul de vehicul este obligat sĂŁ acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulĂŁ pe Âşine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectueazĂŁ virajul spre stânga sau când semnalizarea rutierĂŁ din acea zonĂŁ stabileÂşte o altĂŁ regulĂŁ de circulaĂžie.
    (2) în intersecĂžii, conducĂŁtorii vehiculelor care vireazĂŁ spre stânga sunt obligaĂži sĂŁ acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteazĂŁ Âşi care circulĂŁ din partea dreaptĂŁ.
    (3) în intersecĂžiile cu circulaĂžie dirijatĂŁ prin indicatoare de prioritate, regula prioritĂŁĂžii de dreapta se respectĂŁ numai în cazul în care douĂŁ vehicule urmeazĂŁ sĂŁ se întâlneascĂŁ, fiecare intrând în intersecĂžie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaÂşi semnificaĂžie de prioritate sau de pierdere a prioritĂŁĂžii.
    (4) Când un semafor cu trei culori are o luminĂŁ verde intermitentĂŁ suplimentarĂŁ, montatĂŁ la acelaÂşi nivel cu lumina verde normalĂŁ a semaforului, sub forma unei sĂŁgeĂži verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnificĂŁ permisiunea pentru vehicule de a-Âşi continua drumul în direcĂžia indicatĂŁ de sĂŁgeatĂŁ, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiĂžia acordĂŁrii prioritĂŁĂžii de trecere vehiculelor Âşi pietonilor care au drept de circulaĂžie.

    &8. Trecerea la nivel cu calea feratĂŁ
    ART. 60
    (1) ParticipanĂžii la trafic trebuie sĂŁ dea dovadĂŁ de prudenÞã sporitĂŁ la apropierea Âşi traversarea liniilor de cale feratĂŁ curentĂŁ sau industrialĂŁ, dupĂŁ caz.
    (2) La trecerea la nivel cu o cale feratĂŁ curentĂŁ, prevĂŁzutĂŁ cu bariere sau semibariere, conducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ opreascĂŁ în dreptul indicatorului ce obligĂŁ la oprire, dacĂŁ acestea sunt în curs de coborâre ori în poziĂžie orizontalĂŁ Âşi/sau semnalele sonore Âşi luminoase care anunÞã apropierea trenului sunt în funcĂžiune.
    (3) La trecerea la nivel cu o cale feratĂŁ industrialĂŁ, semnalizatĂŁ corespunzĂŁtor, conducĂŁtorii de vehicule sunt obligaĂži sĂŁ se conformeze semnificaĂžiei semnalelor agentului de cale feratĂŁ.

    &9. Autovehicule cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ
    ART. 61
    (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevĂŁzute la art. 32 alin. (2) lit. a) Âşi b), atunci când se deplaseazĂŁ în acĂžiuni de intervenĂžie sau în misiuni care au caracter de urgenÞã, trebuie sĂŁ aibĂŁ în funcĂžiune semnalele luminoase Âşi sonore.
    (2) ConducĂŁtorii autovehiculelor aflaĂži în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) pot încĂŁlca regimul legal de vitezĂŁ sau alte reguli de circulaĂžie, cu excepĂžia celor care reglementeazĂŁ trecerea la nivel cu calea feratĂŁ.
    (3) Când pe drumul public circulaĂžia este dirijatĂŁ de un poliĂžist rutier, conducĂŁtorii autovehiculelor prevĂŁzute la alin. (1) trebuie sĂŁ respecte semnalele, indicaĂžiile Âşi dispoziĂžiile acestuia.
    ART. 62
    (1) La intrarea în intersecĂžiile unde lumina roÂşie a semaforului este în funcĂžiune ori indicatoarele obligĂŁ la acordarea prioritĂŁĂžii de trecere, conducĂŁtorii autovehiculelor prevĂŁzute la art. 61 alin. (1) trebuie sĂŁ reducĂŁ viteza Âşi sĂŁ circule cu atenĂžie sporitĂŁ pentru evitarea producerii unor accidente de circulaĂžie, în caz contrar urmând sĂŁ rĂŁspundĂŁ potrivit legii.
    (2) Când douĂŁ autovehicule cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ, care se deplaseazĂŁ în misiune având semnalele luminoase Âşi sonore în funcĂžiune, se apropie de o intersecĂžie, venind din direcĂžii diferite, vehiculul care circulĂŁ din partea dreaptĂŁ are prioritate.

    &10. Oprirea, staĂžionarea Âşi parcarea
    ART. 63
    (1) Se considerĂŁ oprire imobilizarea voluntarĂŁ a unui vehicul pe drumul public, pe o duratĂŁ de cel mult 5 minute. Peste aceastĂŁ duratĂŁ, imobilizarea se considerĂŁ staĂžionare.
    (2) Nu se considerĂŁ oprire:
    a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesarĂŁ pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacĂŁ prin aceastĂŁ manevrĂŁ nu a fost perturbatĂŁ circulaĂžia pe drumul public respectiv;
    b) imobilizarea autovehiculului având o masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de pânĂŁ la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaĂžiunea de distribuire a mĂŁrfurilor alimentare la unitĂŁĂžile comerciale.
    (3) Pentru autovehiculele care transportĂŁ mĂŁrfuri, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreunĂŁ cu autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale, cu avizul poliĂžiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopĂžii, în care oprirea sau staĂžionarea este permisĂŁ pentru distribuirea mĂŁrfurilor.
    (4) Se considerĂŁ parcare staĂžionarea vehiculelor în spaĂžii special amenajate sau stabilite Âşi semnalizate corespunzĂŁtor.
    (5) Vehiculul oprit sau staĂžionat pe partea carosabilĂŁ trebuie aÂşezat lângĂŁ Âşi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacĂŁ printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fĂŁrĂŁ ataÂş, mopedele Âşi bicicletele pot fi oprite sau staĂžionate Âşi câte douĂŁ, una lângĂŁ alta.
    ART. 64
    (1) PoliĂžia rutierĂŁ poate dispune ridicarea Âşi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staĂžionate neregulamentar pe partea carosabilĂŁ Âşi care constituie un obstacol pentru circulaĂžia publicĂŁ. Ridicarea Âşi depozitarea vehiculelor se realizeazĂŁ de cĂŁtre administraĂžiile publice locale sau de cĂŁtre administratorul drumului public, dupĂŁ caz.
    (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul Âşi depozitarea vehiculului staĂžionat neregulamentar se suportĂŁ de cĂŁtre deĂžinĂŁtorul acestuia.
    ART. 65
    Cazurile Âşi condiĂžiile în care oprirea, staĂžionarea sau parcarea pe drumul public este permisĂŁ se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

    &11. CirculaĂžia vehiculelor destinate transportului de mĂŁrfuri sau transportului public de persoane
    ART. 66
    (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducĂŁtorul autovehiculului care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze Âşi autobuze, transporturi agabaritice, precum Âşi pentru autovehiculele de transport marfĂŁ cu masa maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone, care circulĂŁ în trafic intern Âşi internaĂžional.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicĂŁ conducĂŁtorilor de autovehicule aparĂžinând Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor, Ministerului ApĂŁrĂŁrii Âşi Serviciului Român de InformaĂžii.
    (3) CondiĂžiile de obĂžinere a certificatului de atestare profesionalĂŁ se aprobĂŁ prin ordin al ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Certificatul de atestare profesionalĂŁ care conferĂŁ titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoĂžit de permisul de conducere corespunzĂŁtor categoriei din care face parte vehiculul condus.

    ART. 67
    Se interzice transportul pe drumurile publice al mĂŁrfurilor Âşi produselor periculoase în vehicule care nu au dotĂŁrile Âşi echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condiĂžiile tehnice Âşi de agreere prevĂŁzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducĂŁtorul vehiculului nu deĂžine certificat A.D.R. corespunzĂŁtor.
    ART. 68
    (1) Autovehiculul care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condiĂžiile prevĂŁzute de reglementĂŁrile în vigoare.
    (2) Vehiculele care, prin construcĂžie sau datoritĂŁ încĂŁrcĂŁturii transportate, depĂŁÂşesc masa Âşi/sau gabaritul prevĂŁzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupĂŁ caz, de autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 69
    Autovehiculele cu mase Âşi/sau gabarite depĂŁÂşite, cele care transportĂŁ mĂŁrfuri sau produse periculoase, precum Âşi cele de însoĂžire trebuie sĂŁ aibĂŁ montate semnalele speciale de avertizare cu luminĂŁ galbenĂŁ, prevĂŁzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducĂŁtorii acestora trebuie sĂŁ le menĂžinĂŁ în funcĂžiune pe toatĂŁ perioada deplasĂŁrii pe drumul public.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Reguli pentru alĂži participanĂži la trafic

    ART. 70
    (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducĂŁtorul acestuia trebuie sĂŁ aibĂŁ vârsta de cel puĂžin 16 ani.
    (2) Pentru a conduce o bicicletĂŁ pe drumurile publice, conducĂŁtorul acesteia trebuie sĂŁ aibĂŁ vârsta de cel puĂžin 14 ani.
    (3) Bicicletele Âşi mopedele care circulĂŁ pe drumurile publice trebuie sĂŁ fie echipate cu mijloace de iluminare Âşi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisĂŁ circulaĂžia acestora pe timp de noapte fĂŁrĂŁ aceste mijloace Âşi dispozitive în stare de funcĂžionare.
    ART. 71
    (1) Sunt interzise accesul Âşi deplasarea vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ, a animalelor de povarĂŁ, de tracĂžiune sau de cĂŁlĂŁrie, precum Âşi a animalelor izolate sau în turmĂŁ pe drumurile naĂžionale, în municipii Âşi pe drumurile la începutul cĂŁrora existĂŁ indicatoare de interzicere a accesului.
    (2) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1), autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale sunt obligate sĂŁ amenajeze drumuri laterale destinate circulaĂžiei acestora, potrivit competenĂželor stabilite prin lege.
    (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povarĂŁ, de tracĂžiune Âşi de cĂŁlĂŁrie vor avea câte un conducĂŁtor, iar vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ vor fi echipate Âşi cu mijloace de iluminare Âşi dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.
    ART. 72
    (1) Pietonii sunt obligaĂži sĂŁ se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângĂŁ a drumului, în direcĂžia lor de mers. Când Âşi acostamentul lipseÂşte, pietonii sunt obligaĂži sĂŁ circule cât mai aproape de marginea din partea stângĂŁ a pĂŁrĂžii carosabile, în direcĂžia lor de mers.
    (2) Pietonii au prioritate de trecere faÞã de conducĂŁtorii de vehicule numai atunci când sunt angajaĂži în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate Âşi semnalizate corespunzĂŁtor, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
    (3) Traversarea drumului public de cĂŁtre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate Âşi semnalizate corespunzĂŁtor, iar în lipsa acestora, în localitĂŁĂži, pe la colĂžul strĂŁzii, numai dupĂŁ ce s-au asigurat cĂŁ o pot face fĂŁrĂŁ pericol pentru ei Âşi pentru ceilalĂži participanĂži la trafic.
    (4) Pietonii surprinÂşi Âşi accidentaĂži ca urmare a traversĂŁrii prin locuri nepermise, la culoarea roÂşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectĂŁrii altor obligaĂžii stabilite de normele rutiere poartĂŁ întreaga rĂŁspundere a accidentĂŁrii lor, în condiĂžiile în care conducĂŁtorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaĂžia prin acel sector.
    (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcĂžie specialĂŁ, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum Âşi cele care se deplaseazĂŁ pe patine sau dispozitive cu role.
    (6) Se excepteazĂŁ de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poliĂžistul rutier Âşi persoanele care se aflĂŁ pe platforma drumului public Âşi sunt autorizate, în exercitarea atribuĂžiilor de serviciu, sĂŁ îndrume sau sĂŁ dirijeze circulaĂžia rutierĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin regulament.
    (7) Este interzisĂŁ ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisĂŁ, conform indicatoarelor sau marcajelor, lĂŁĂžimea minimĂŁ a trotuarului lĂŁsat la dispoziĂžia pietonilor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin un metru.
    ART. 73
    Regulile privind circulaĂžia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ, a conducĂŁtorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum Âşi de animale se stabilesc prin regulament.

    SECÞIUNEA a 4-a
    CirculaĂžia pe autostrĂŁzi

    ART. 74
    (1) Pe autostrĂŁzi este interzisĂŁ circulaĂžia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depĂŁÂşite, fĂŁrĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport eliberatĂŁ de administratorul drumului public, conform reglementĂŁrilor în vigoare, a vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor Âşi mopedelor, a tractoarelor Âşi maÂşinilor autopropulsate pentru lucrĂŁri agricole, precum Âşi a vehiculelor care, prin construcĂžie sau din alte cauze, nu pot depĂŁÂşi viteza de 50 km/h.
    (2) De asemenea, pe autostrĂŁzi sunt interzise învĂŁĂžarea conducerii unui vehicul, încercĂŁrile prototipurilor de Âşasiuri Âşi de autovehicule, manifestaĂžiile, defilĂŁrile, caravanele publicitare, antrenamentele Âşi competiĂžiile sportive de orice fel, precum Âşi cortegiile.
    (3) Se interzice circulaĂžia, oprirea sau staĂžionarea autovehiculelor pe banda de urgenÞã, cu excepĂžia cazurilor justificate, precum Âşi a autovehiculelor cu regim de circulaĂžie prioritar.
    (4) CirculaĂžia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mĂŁrfuri se efectueazĂŁ, de regulĂŁ, numai pe banda marginalĂŁ din partea dreaptĂŁ a autostrĂŁzii, în sensul de mers.

    SECÞIUNEA a 5-a
    ObligaĂžii în caz de accident

    ART. 75
    Accidentul de circulaĂžie este evenimentul care întruneÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) s-a produs pe un drum deschis circulaĂžiei publice ori Âşi-a avut originea într-un asemenea loc;
    b) a avut ca urmare decesul, rĂŁnirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puĂžin unui vehicul sau alte pagube materiale;
    c) în eveniment a fost implicat cel puĂžin un vehicul în miÂşcare;
    d) s-a produs ca urmare a încĂŁlcĂŁrii unei reguli de circulaĂžie.
    ART. 76
    (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepĂžia celor cu tracĂžiune animalĂŁ, a remorcilor Âşi a mopedelor, care circulĂŁ pe drumurile publice, trebuie sĂŁ aibĂŁ asigurare obligatorie pentru rĂŁspundere civilĂŁ în caz de pagube produse terĂžilor prin accidente de circulaĂžie, conform legii.
    (2) PoliĂžia rutierĂŁ dispune mĂŁsura reĂžinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare Âşi retragerea plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (3) DacĂŁ deĂžinĂŁtorul vehiculului nu face dovada asigurĂŁrii acestuia, dupĂŁ 30 de zile de la data aplicĂŁrii mĂŁsurii prevĂŁzute la alin. (2), poliĂžia rutierĂŁ dispune radierea din evidenÞã a vehiculului.
    ART. 77
    (1) ConducĂŁtorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaĂžie în urma cĂŁruia a rezultat moartea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii unei persoane este obligat sĂŁ ia mĂŁsuri de anunĂžare imediatĂŁ a poliĂžiei, sĂŁ nu modifice sau sĂŁ ÂşteargĂŁ urmele accidentului Âşi sĂŁ nu pĂŁrĂŁseascĂŁ locul faptei.
    (2) Orice persoanĂŁ care este implicatĂŁ sau are cunoÂştinÞã de producerea unui accident de circulaĂžie în urma cĂŁruia a rezultat moartea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau a mai multor persoane, precum Âşi în situaĂžia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportĂŁ mĂŁrfuri periculoase este obligatĂŁ sĂŁ anunĂže de îndatĂŁ poliĂžia Âşi sĂŁ apeleze numĂŁrul naĂžional unic pentru apeluri de urgenÞã 112, existent în reĂželele de telefonie din România.
    (3) Este interzis oricĂŁrei persoane sĂŁ schimbe poziĂžia vehiculului implicat într-un accident de circulaĂžie în urma cĂŁruia a rezultat moartea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau a mai multor persoane, sĂŁ modifice starea locului sau sĂŁ ÂşteargĂŁ urmele accidentului fĂŁrĂŁ încuviinĂžarea poliĂžiei care cerceteazĂŁ accidentul.
    ART. 78
    (1) ConducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se aflĂŁ în procesul de instruire practicĂŁ a unei persoane pentru obĂžinerea permisului de conducere, precum Âşi examinatorului autoritĂŁĂžii competente în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaĂži într-un accident de circulaĂžie, le este interzis consumul de alcool sau de substanĂže ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupĂŁ producerea evenimentului Âşi pânĂŁ la testarea concentraĂžiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
    (2) în situaĂžia în care nu sunt respectate dispoziĂžiile alin. (1), se considerĂŁ cĂŁ rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectĂŁ starea conducĂŁtorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.
    ART. 79
    (1) ConducĂŁtorii vehiculelor implicaĂži într-un accident de circulaĂžie în urma cĂŁruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligaĂži sĂŁ le scoatĂŁ imediat în afara pĂŁrĂžii carosabile ori, dacĂŁ nu este posibil, sĂŁ le deplaseze cât mai aproape de bordurĂŁ sau de acostament, semnalizându-le corespunzĂŁtor.
    (2) DacĂŁ cel puĂžin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de poliĂžie, conducĂŁtorii implicaĂži sunt obligaĂži sĂŁ anunĂže imediat Âşi sĂŁ aÂştepte poliĂžia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului Âşi eliberĂŁrii autorizaĂžiei de reparaĂžie.
    (3) în situaĂžia în care vehiculele avariate pot fi deplasate fĂŁrĂŁ riscul de a periclita siguranĂža circulaĂžiei, conducĂŁtorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliĂžie pe a cĂŁrei razĂŁ a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului Âşi eliberĂŁrii autorizaĂžiei de reparaĂžie.
    (4) Pentru conducĂŁtorii de vehicule care s-au deplasat la poliĂžie cu vehiculele avariate, poliĂžia este obligatĂŁ sĂŁ întocmeascĂŁ documentele de constatare a accidentului Âşi sĂŁ elibereze autorizaĂžia de reparaĂžie.
    ART. 80
    Proprietarul sau deĂžinĂŁtorul al cĂŁrui autovehicul, remorcĂŁ sau tramvai a fost avariat în alte împrejurĂŁri decât într-un accident de circulaĂžie este obligat sĂŁ anunĂže imediat poliĂžia pe raza cĂŁreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
    ART. 80^1
    Persoanele fizice sau juridice autorizate sĂŁ execute lucrĂŁri de reparaĂžii la vehicule avariate au obligaĂžia sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža proprie a reparaĂžiilor executate, conform prevederilor legale, Âşi sĂŁ comunice imediat, la cererea poliĂžiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.
    ART. 81
    (1) în vederea întocmirii dosarelor pentru despĂŁgubire, la solicitarea societĂŁĂžilor din domeniul asigurĂŁrilor, autoritatea care are în evidenÞã vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunicĂŁ acestora datele referitoare la proprietarii sau deĂžinĂŁtorii mandataĂži ai vehiculelor.
    (2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea AsigurĂŁrilor sau a societĂŁĂžilor de asigurare, poliĂžia rutierĂŁ comunicĂŁ acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despĂŁgubire.
    (3) La solicitarea poliĂžiei rutiere, societĂŁĂžile de asigurare comunicĂŁ acesteia date referitoare la constatĂŁrile tehnice din dosarele înregistrate în evidenĂžele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate în urma accidentelor de circulaĂžie sau a altor evenimente rutiere.

    SECÞIUNEA a 6-a
    CirculaĂžia autovehiculelor în traficul internaĂžional

    ART. 82
    (1) Autovehiculele Âşi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacĂŁ îndeplinesc condiĂžiile cerute pentru a fi admise în circulaĂžia internaĂžionalĂŁ, iar conducĂŁtorii lor posedĂŁ permis de conducere valabil în condiĂžiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autoritĂŁĂžile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori SpaĂžiului Economic European sau a cĂŁrui valabilitate este recunoscutĂŁ în aceste state pe bazĂŁ de reciprocitate.
    (2) Autovehiculele Âşi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat Âşi pot circula pe drumurile publice din România, dacĂŁ îndeplinesc condiĂžiile tehnice prevĂŁzute în ConvenĂžia asupra circulaĂžiei rutiere, încheiatĂŁ la Viena la 8 noiembrie 1968 Âşi ratificatĂŁ de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de rĂŁspundere civilĂŁ ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
    (3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al ConvenĂžiei asupra circulaĂžiei rutiere, prevĂŁzutĂŁ la alin. (2), trebuie sĂŁ posede Âşi permis de conducere internaĂžional.
    (4) Autovehiculele Âşi remorcile înmatriculate în alte state, deĂžinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioadĂŁ de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ĂžarĂŁ, dacĂŁ sunt asigurate pentru cazurile de rĂŁspundere civilĂŁ ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaĂžie.
    (5) Persoanele care Âşi-au stabilit reÂşedinĂža în România pot sĂŁ îÂşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentĂŁ din zona de reÂşedinÞã.
    (6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale ConvenĂžiei asupra circulaĂžiei rutiere, prevĂŁzutĂŁ la alin. (2), sunt obligate sĂŁ poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.
    ART. 83
    (1) Persoanele care domiciliazĂŁ în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacĂŁ posedĂŁ permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în ConvenĂžia asupra circulaĂžiei rutiere, prevĂŁzutĂŁ la art. 82 alin. (2), sau a cĂŁrui valabilitate este recunoscutĂŁ pe bazĂŁ de reciprocitate.
    (2) Persoanele cu domiciliul în România care posedĂŁ permise de conducere naĂžionale eliberate de autoritĂŁĂžile statelor membre ale ConvenĂžiei asupra circulaĂžiei rutiere au dreptul sĂŁ conducĂŁ autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în ĂžarĂŁ.
    (3) Persoanele care Âşi-au stabilit reÂşedinĂža în România pot sĂŁ îÂşi preschimbe permisul de conducere obĂžinut în alt stat semnatar al ConvenĂžiei asupra circulaĂžiei rutiere într-unul românesc, la autoritatea competentĂŁ din zona de reÂşedinÞã.
    (4) Preschimbarea permiselor de conducere naĂžionale emise de autoritĂŁĂžile strĂŁine cu documente similare româneÂşti se efectueazĂŁ în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului administraĂžiei Âşi internelor, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. 6
    InfracĂžiuni Âşi pedepse

    ART. 84
    Nerespectarea dispoziĂžiilor privind circulaĂžia pe drumurile publice, care întruneÂşte elementele constitutive ale unei infracĂžiuni, atrage rĂŁspunderea penalĂŁ Âşi se sancĂžioneazĂŁ potrivit prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. 85
    (1) Punerea în circulaĂžie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepseÂşte cu închisoare de la unu la 3 ani.
    (2) Punerea în circulaĂžie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numĂŁr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseÂşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu numĂŁr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendĂŁ.
    (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cĂŁrei plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaĂžie în România, se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
    ART. 86
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de cĂŁtre o persoanĂŁ care nu posedĂŁ permis de conducere se pedepseÂşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de cĂŁtre o persoanĂŁ al cĂŁrei permis de conducere este necorespunzĂŁtor categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al cĂŁrei permis i-a fost retras sau anulat ori cĂŁreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendatĂŁ sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendĂŁ.
    (3) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se sancĂžioneazĂŁ Âşi persoana care încredinĂžeazĂŁ cu ÂştiinÞã un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se aflĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care suferĂŁ de o boalĂŁ psihicĂŁ ori se aflĂŁ sub influenĂža alcoolului sau a unor produse ori substanĂže stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
    ART. 87
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de cĂŁtre o persoanĂŁ care are o îmbibaĂžie alcoolicĂŁ de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseÂşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se sancĂžioneazĂŁ Âşi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai Âşi care se aflĂŁ sub influenĂža unor substanĂže ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
    (3) SubstanĂžele sau produsele stupefiante, precum Âşi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de cĂŁtre Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice, iar lista acestora se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) DacĂŁ persoana aflatĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2) efectueazĂŁ transport public de persoane, transport de substanĂže sau produse periculoase ori se aflĂŁ în procesul de instruire practicĂŁ a unei persoane pentru obĂžinerea permisului de conducere sau în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
    (5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducĂŁtorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritĂŁĂžii competente, aflat în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere, de a se supune recoltĂŁrii probelor biologice sau testĂŁrii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenĂžei de produse sau substanĂže stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseÂşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    ART. 88
    (1) Recoltarea probelor biologice se face în unitĂŁĂžile de asistenÞã medicalĂŁ autorizate sau în instituĂžii medico-legale Âşi se efectueazĂŁ numai în prezenĂža unui reprezentant al poliĂžiei rutiere.
    (2) Stabilirea concentraĂžiei de alcool sau a prezenĂžei în organism de substanĂže ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în instituĂžiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice.
    (3) Stabilirea prezenĂžei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminarĂŁ a prezenĂžei în organism a substanĂželor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
    (4) Stabilirea concentraĂžiei de alcool în aerul expirat se face de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic.
    (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testatĂŁ de poliĂžistul rutier cu un mijloc tehnic certificat Âşi depistatĂŁ ca având o concentraĂžie de pânĂŁ la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sĂŁ i se recolteze probe biologice de cĂŁtre unitĂŁĂžile sau instituĂžiile medicale prevĂŁzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaĂžiei de alcool în sânge.
    (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testatĂŁ cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentraĂžie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligatĂŁ sĂŁ se supunĂŁ recoltĂŁrii probelor biologice sau testĂŁrii cu un mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic.
    (7) ConducĂŁtorilor de autovehicule sau tramvaie, testaĂži în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indicĂŁ prezenĂža, în produsele biologice, a unor substanĂže sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteazĂŁ obligatoriu probe biologice.
    ART. 89
    (1) PĂŁrĂŁsirea locului accidentului de cĂŁtre conducĂŁtorul vehiculului sau de cĂŁtre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autoritĂŁĂžii competente, aflat în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaĂžie în urma cĂŁruia a rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau mai multor persoane ori dacĂŁ accidentul s-a produs ca urmare a unei infracĂžiuni, fĂŁrĂŁ încuviinĂžarea poliĂžiei care efectueazĂŁ cercetarea locului faptei, se pedepseÂşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (2) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se sancĂžioneazĂŁ Âşi fapta oricĂŁrei persoane de a modifica starea locului sau de a Âşterge urmele accidentului de circulaĂžie din care a rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau mai multor persoane, fĂŁrĂŁ acordul echipei de cercetare la faĂža locului.
    (3) Nu constituie infracĂžiune fapta conducĂŁtorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuÂşi transportĂŁ persoanele rĂŁnite la cea mai apropiatĂŁ unitate sanitarĂŁ în mĂŁsurĂŁ sĂŁ acorde asistenÞã medicalĂŁ necesarĂŁ Âşi la care a declarat datele personale de identitate Âşi numĂŁrul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacĂŁ se înapoiazĂŁ imediat la locul accidentului.
    (4) Nu constituie infracĂžiunea de pĂŁrĂŁsire a locului accidentului fapta conducĂŁtorului autovehiculului cu regim de circulaĂžie prioritarĂŁ, dacĂŁ acesta anunÞã de îndatĂŁ poliĂžia Âşi dupĂŁ terminarea misiunii se prezintĂŁ la sediul unitĂŁĂžii de poliĂžie pe a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
    (5) Nu constituie infracĂžiune pĂŁrĂŁsirea locului accidentului, dacĂŁ victima pĂŁrĂŁseÂşte locul faptei, iar conducĂŁtorul de vehicul anunÞã imediat evenimentul la cea mai apropiatĂŁ unitate de poliĂžie.
    ART. 90
    (1) Fapta conducĂŁtorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autoritĂŁĂžii competente, aflat în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probelor practice ale examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanĂže stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupĂŁ producerea unui accident de circulaĂžie care a avut ca rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau mai multor persoane, pânĂŁ la recoltarea probelor biologice ori pânĂŁ la testarea cu un mijloc tehnic omologat Âşi verificat metrologic sau pânĂŁ la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenĂžei acestora în aerul expirat, se pedepseÂşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Nu constituie infracĂžiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanĂželor stupefiante, dupĂŁ producerea accidentului de circulaĂžie Âşi pânĂŁ la sosirea poliĂžiei la faĂža locului, dacĂŁ acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sĂŁnĂŁtate sau de vĂŁtĂŁmarea corporalĂŁ a conducĂŁtorului auto.
    ART. 91
    Neîndeplinirea obligaĂžiilor prevĂŁzute la art. 22 alin. (6) de cĂŁtre medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulaĂžie care a avut ca rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecĂžiunilor medicale ale conducĂŁtorului de vehicul, se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendĂŁ.
    ART. 92
    (1) Fapta sĂŁvârÂşitĂŁ cu intenĂžie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinĂžare indicatoarele, semafoarele, amenajĂŁrile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilĂŁ se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendĂŁ.
    (2) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se sancĂžioneazĂŁ instalarea de mijloace de semnalizare rutierĂŁ sau modificarea poziĂžiilor acestora, fĂŁrĂŁ autorizaĂžie eliberatĂŁ de autoritĂŁĂžile competente, de naturĂŁ sĂŁ inducĂŁ în eroare participanĂžii la trafic.
    (3) Organizarea sau participarea, în calitate de conducĂŁtor de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendĂŁ.
    (4) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se sancĂžioneazĂŁ blocarea cu intenĂžie a drumului public, dacĂŁ se pune în pericol siguranĂža circulaĂžiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaĂžie a celorlalĂži participanĂži la trafic.
    (5) LĂŁsarea fĂŁrĂŁ supraveghere pe partea carosabilĂŁ a drumurilor publice a unui vehicul care transportĂŁ produse sau substanĂže periculoase se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    ART. 93
    (1) îndeplinirea defectuoasĂŁ sau neîndeplinirea atribuĂžiilor de verificare tehnicĂŁ ori inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaĂžii sau intervenĂžii tehnice de cĂŁtre persoanele care au asemenea atribuĂžii, dacĂŁ din cauza stĂŁrii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulaĂžie care a avut ca rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea integritĂŁĂžii corporale ori a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii unei persoane, se pedepseÂşte conform legii penale.
    (2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fĂŁrĂŁ autorizaĂžia eliberatĂŁ de poliĂžie, se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendĂŁ.
    (3) *** Abrogat
    ART. 94
    (1) Efectuarea unor lucrĂŁri de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public Âşi amplasarea unor construcĂžii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fĂŁrĂŁ autorizaĂžie de construcĂžie eliberatĂŁ în condiĂžiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendĂŁ.
    (2) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se sancĂžioneazĂŁ Âşi persoana care nu respectĂŁ condiĂžiile stabilite în autorizaĂžia de construcĂžie, eliberatĂŁ în condiĂžiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcĂžiilor amplasate în zona acestuia.
    (3) Persoana autorizatĂŁ de administratorul cĂŁii ferate care nu ia mĂŁsurile corespunzĂŁtoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea feratĂŁ se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendĂŁ.
    (4) Cu pedeapsa prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se sancĂžioneazĂŁ Âşi persoana autorizatĂŁ de cĂŁtre administratorul unui drum public sau de cĂŁtre executantul unei lucrĂŁri pe partea carosabilĂŁ, care nu ia mĂŁsurile corespunzĂŁtoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrĂŁrilor pe drumurile publice, dacĂŁ prin aceasta s-a produs un accident de circulaĂžie din care au rezultat victime omeneÂşti sau pagube materiale.

    CAP. 7
    RĂŁspunderea contravenĂžionalĂŁ

    ART. 95
    (1) încĂŁlcarea dispoziĂžiilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracĂžiuni, constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu avertisment ori cu amendĂŁ ca sancĂžiune principalĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, cu una dintre sancĂžiunile contravenĂžionale complementare prevĂŁzute la art. 96 alin. (2).
    (2) Avertismentul constĂŁ în atenĂžionarea verbalĂŁ sau scrisĂŁ a contravenientului, însoĂžitĂŁ de recomandarea de a respecta dispoziĂžiile legale.
    (3) Avertismentul se aplicĂŁ în cazul în care prin încĂŁlcarea normei rutiere nu se pune în pericol siguranĂža circulaĂžiei.
    (4) SancĂžiunile contravenĂžionale prevĂŁzute la alin. (1) se stabilesc Âşi se aplicĂŁ contravenienĂžilor, persoane fizice ori juridice.
    ART. 96
    (1) SancĂžiunile contravenĂžionale complementare au ca scop înlĂŁturarea unei stĂŁri de pericol Âşi preîntâmpinarea sĂŁvârÂşirii altor fapte interzise de lege Âşi se aplicĂŁ prin acelaÂşi proces-verbal prin care se aplicĂŁ Âşi sancĂžiunea principalĂŁ a amenzii sau avertismentului.
    (2) SancĂžiunile contravenĂžionale complementare sunt urmĂŁtoarele:
    a) aplicarea punctelor de penalizare;
    b) suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce, pe timp limitat;
    c) confiscarea bunurilor destinate sĂŁvârÂşirii contravenĂžiilor prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã ori folosite în acest scop;
    d) imobilizarea vehiculului;
    e) radierea din oficiu a înmatriculĂŁrii sau înregistrĂŁrii vehiculului, în cazurile prevĂŁzute la art. 17 alin. (4);
    f) ridicarea vehiculelor staĂžionate neregulamentar.
    (3) Pentru încĂŁlcarea unor norme la regimul circulaĂžiei, pe lângĂŁ sancĂžiunea principalĂŁ sau, dupĂŁ caz, una dintre sancĂžiunile contravenĂžionale complementare prevĂŁzute la alin. (2) lit. c), d) Âşi f), în cazurile prevĂŁzute la art. 108 alin. (1) se aplicĂŁ Âşi un numĂŁr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
    (4) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce se dispune de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere a judeĂžului sau a municipiului BucureÂşti ori de înlocuitorul acestuia, pe raza cĂŁreia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ una dintre faptele prevĂŁzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) Âşi art. 102 alin. (3), sau de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de poliĂžiÂştii rutieri din subordine. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce se dispune de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere a judeĂžului sau a municipiului BucureÂşti pe raza cĂŁreia îÂşi are domiciliul sau, dupĂŁ caz, reÂşedinĂža titularul permisului de conducere.
    (5) Confiscarea se dispune de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ prin procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei, odatĂŁ cu aplicarea sancĂžiunii amenzii.
    (6) Sunt supuse confiscĂŁrii:
    a) mijloacele speciale de avertizare luminoase Âşi sonore deĂžinute, montate Âşi folosite pe alte autovehicule decât cele prevĂŁzute la art. 32 alin. (2) Âşi (3);
    b) dispozitivele care perturbĂŁ funcĂžionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
    c) plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare Âşi care sunt montate pe vehicule;
    d) vehiculele cu tracĂžiune animalĂŁ, când circulĂŁ pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritĂŁĂžile publice locale.
    (7) Imobilizarea unui vehicul constĂŁ în scoaterea acestuia în afara pĂŁrĂžii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, Âşi punerea lui în imposibilitate de miÂşcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.
    (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de cĂŁtre poliĂžistul rutier, ca urmare a sĂŁvârÂşirii de cĂŁtre conducĂŁtorul acestuia a uneia dintre faptele prevĂŁzute la art. 117 alin. (1).
    ART. 97
    (1) Pe lângĂŁ sancĂžiunile contravenĂžionale, poliĂžistul rutier dispune, în cazurile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã, Âşi una dintre urmĂŁtoarele mĂŁsuri tehnico-administrative:
    a) reĂžinerea permisului de conducere Âşi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, dupĂŁ caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;
    b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plĂŁcuĂželor cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare;
    c) anularea permisului de conducere.
    (2) ReĂžinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de cĂŁtre poliĂžistul rutier, odatĂŁ cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadĂŁ înlocuitoare cu sau fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (3) Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considerĂŁ suspendare, conform dispoziĂžiilor art. 96 alin. (2) lit. b).
    (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ dacĂŁ titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de cĂŁtre o unitate de asistenÞã medicalĂŁ autorizatĂŁ.
    (5) Anularea permisului de conducere se dispune de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ pe a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã s-a produs una dintre faptele prevĂŁzute la art. 114.
    (6) Procedura aplicĂŁrii mĂŁsurilor administrative se stabileÂşte prin regulament.
    ART. 98
    (1) Amenzile contravenĂžionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numĂŁrului punctelor-amendĂŁ aplicate.
    (2) Un punct-amendĂŁ reprezintĂŁ valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    (3) ContravenĂžiilor prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã li se stabilesc clase de sancĂžiuni cĂŁrora le corespunde un numĂŁr de puncte-amendĂŁ, în funcĂžie de gravitatea faptelor Âşi de pericolul social pe care acestea îl prezintĂŁ.
    (4) Clasele de sancĂžiuni sunt urmĂŁtoarele:
    a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendĂŁ;
    b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendĂŁ;
    c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendĂŁ;
    d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendĂŁ;
    e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendĂŁ.
    (5) ContravenĂžiile prevĂŁzute la clasa a V-a de sancĂžiuni se aplicĂŁ persoanelor juridice.
    ART. 99
    (1) Constituie contravenĂžii Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa I de sancĂžiuni urmĂŁtoarele fapte sĂŁvârÂşite de cĂŁtre persoane fizice:
    1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o vitezĂŁ cu cel puĂžin 10 km/h sub limita minimĂŁ obligatorie stabilitĂŁ pe tronsonul de drum respectiv;
    2. nerespectarea obligaĂžiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcĂžiei de mers;
    3. nerespectarea de cĂŁtre pietoni a normelor privind circulaĂžia pe drumurile publice;
    4. neîndeplinirea obligaĂžiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurĂŁri decât în urma unui accident de circulaĂžie;
    5. nerespectarea normelor privind circulaĂžia pe drumurile publice de cĂŁtre conducĂŁtorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate Âşi cortegiilor;
    6. nerespectarea semnificaĂžiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sĂŁgeĂži de culoare galbenĂŁ ori albĂŁ cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunÞã schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaĂžie reversibilĂŁ;
    7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberĂŁrii documentului de constatare a avariei;
    8. nerespectarea obligaĂžiei conducĂŁtorului de autovehicul Âşi a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasĂŁrii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranÞã omologate;
    9. nerespectarea obligaĂžiei de cĂŁtre conducĂŁtorul de motocicletĂŁ sau moped de a purta, în timpul deplasĂŁrii pe drumurile publice, casca de protecĂžie omologatĂŁ;
    10. nerespectarea obligaĂžiei conducĂŁtorului de vehicul de a lĂŁsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singurĂŁ bandĂŁ;
    11. nerespectarea regulilor de circulaĂžie de cĂŁtre conducĂŁtorii de animale;
    12. nerespectarea obligaĂžiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puĂžin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;
    13. lĂŁsarea liberĂŁ în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandĂŁ a vehiculului;
    14. nerespectarea de cĂŁtre pasageri sau cĂŁlĂŁtori a obligaĂžiilor ce le revin atunci când se aflĂŁ în vehicule;
    15. nerespectarea semnificaĂžiei culorii galbene a semaforului;
    16. conducerea unui vehicul ale cĂŁrui plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaÞã sau zĂŁpadĂŁ de naturĂŁ a împiedica identificarea numĂŁrului de înmatriculare sau de înregistrare;
    17. conducerea unui vehicul pe ale cĂŁrui plĂŁcuĂže cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numĂŁrului de înmatriculare ori plĂŁcuĂžele nu corespund standardelor în vigoare;
    18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecĂžiuni tehnice, altele decât cele prevĂŁzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsĂŁ unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deterioratĂŁ vizibil.
    (2) Amenda contravenĂžionalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se aplicĂŁ Âşi conducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai care sĂŁvârÂşeÂşte o faptĂŁ pentru care se aplicĂŁ 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).
    ART. 100
    (1) Constituie contravenĂžii Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a II-a de sancĂžiuni urmĂŁtoarele fapte sĂŁvârÂşite de persoane fizice:
    1. nerespectarea semnalelor poliĂžiÂştilor de frontierĂŁ în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumĂŁtorilor de circulaĂžie ai Ministerului ApĂŁrĂŁrii, ale agenĂžilor de cale feratĂŁ, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaĂžiei, pe sectoarele de drum pe care se executĂŁ lucrĂŁri de reabilitare a acestora, precum Âşi cele ale patrulelor Âşcolare de circulaĂžie Âşi ale nevĂŁzĂŁtorilor;
    2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonorĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorii de vehicule, cu excepĂžia celor care conduc autovehicule prevĂŁzute la art. 32 alin. (2) lit. a) Âşi b);
    3. nerespectarea semnificaĂžiei indicatoarelor Âşi marcajelor de obligare;
    4. neîndeplinirea obligaĂžiei de a solicita autoritĂŁĂžii competente, în termenul prevĂŁzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei Âşi conĂžinutului celor în vigoare;
    5. lipsa dotĂŁrilor specifice la autovehiculele destinate învãÞãrii conducerii auto, prevĂŁzute în reglementĂŁrile în vigoare;
    6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevĂŁzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisĂŁ;
    7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau staĂžionare, polueazĂŁ fonic sau emanĂŁ noxe peste limita legal admisĂŁ;
    8. nerespectarea traseelor stabilite de poliĂžia rutierĂŁ pentru pregĂŁtirea practicĂŁ sau susĂžinerea examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere;
    9. nerespectarea obligaĂžiei de a circula pe un singur Âşir, indiferent de direcĂžia de deplasare, într-o intersecĂžie în care circulĂŁ Âşi tramvaie Âşi de a lĂŁsa liber traseul tramvaiului atunci când spaĂžiul dintre Âşina din dreapta Âşi trotuar nu permite circulaĂžia pe douĂŁ Âşiruri;
    10. efectuarea de cĂŁtre conducĂŁtorul unui vehicul a unor activitĂŁĂži de naturĂŁ a-i distrage atenĂžia de la conducere ori folosirea instalaĂžiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteazĂŁ deplasarea în siguranÞã a lui Âşi a celorlalĂži participanĂži la trafic;
    11. nerespectarea obligaĂžiei ce revine conducĂŁtorului de motocicletĂŁ sau moped de a avea în funcĂžiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaĂžia pe drumurile publice;
    12. neutilizarea echipamentului de protecĂžie-avertizare fluorescent-reflectorizant de cĂŁtre persoana care executĂŁ lucrĂŁri în zona drumului public sau de cĂŁtre agentul de cale feratĂŁ care asigurĂŁ trecerea la nivel;
    13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusĂŁ medicalĂŁ, triunghiuri reflectorizante Âşi stingĂŁtor pentru incendii, omologate.
    (2) Amenda contravenĂžionalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se aplicĂŁ Âşi conducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai care sĂŁvârÂşeÂşte o faptĂŁ pentru care se aplicĂŁ 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
    (3) Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a II-a de sancĂžiuni Âşi cu aplicarea sancĂžiunii contravenĂžionale complementare a suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce pentru o perioadĂŁ de 30 de zile sĂŁvârÂşirea de cĂŁtre conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai a urmĂŁtoarelor fapte:
    a) depĂŁÂşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roÂşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea feratĂŁ;
    b) neacordarea prioritĂŁĂžii de trecere pietonilor angajaĂži în traversarea regulamentarĂŁ a drumului public prin locurile special amenajate Âşi semnalizate, aflaĂži pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
    c) neacordarea prioritĂŁĂžii de trecere vehiculelor care au acest drept;
    d) nerespectarea semnificaĂžiei culorii roÂşii a semaforului;
    e) nerespectarea regulilor privind depĂŁÂşirea;
    f) nerespectarea semnalelor, indicaĂžiilor Âşi dispoziĂžiilor poliĂžistului rutier aflat în exercitarea atribuĂžiilor de serviciu;
    g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), dupĂŁ caz.
    ART. 101
    (1) Constituie contravenĂžii Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a III-a de sancĂžiuni urmĂŁtoarele fapte sĂŁvârÂşite de persoane fizice:
    1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cĂŁrui valabilitate a expirat;
    2. conducerea unui autovehicul de cĂŁtre o persoanĂŁ care nu a preschimbat permisul de conducere naĂžional românesc la schimbarea domiciliului sau reÂşedinĂžei, în termenul prevĂŁzut de lege;
    3. conducerea unui autovehicul de cĂŁtre o persoanĂŁ cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obĂžinut în alt stat, în termenul prevĂŁzut de lege;
    4. neîndeplinirea obligaĂžiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevĂŁzute de lege;
    5. nepĂŁstrarea distanĂžei laterale suficiente faÞã de vehiculul care circulĂŁ din sens opus;
    6. nerespectarea de cĂŁtre conducĂŁtorul de vehicul a semnificaĂžiei indicatoarelor Âşi marcajelor de interzicere sau restricĂžie ori a celor temporare, cu excepĂžia celor care interzic accesul sau depĂŁÂşirea care se încadreazĂŁ în altĂŁ clasĂŁ de sancĂžiuni;
    7. nerespectarea obligaĂžiei de a permite pĂŁrĂŁsirea intersecĂžiei conducĂŁtorului vehiculului rĂŁmas în interiorul acesteia;
    8. nerespectarea normelor privind circulaĂžia bicicletelor Âşi mopedelor;
    9. nereducerea vitezei în cazurile prevĂŁzute de regulament;
    10. montarea la autovehicul, remorcĂŁ sau tramvai a luminilor de altĂŁ culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonorĂŁ sau accesorii ori modificĂŁri neomologate;
    11. circulaĂžia cu un autovehicul, remorcĂŁ sau tramvai cu defecĂžiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonorĂŁ ori când acestea lipsesc;
    12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizĂŁrii involuntare în pasaje subterane Âşi tuneluri;
    13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor Âşi al obiectelor în sau pe vehicule;
    14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uÂşile deschise, circulaĂžia cu uÂşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uÂşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staĂžionat, fĂŁrĂŁ asigurarea cĂŁ nu se pune în pericol siguranĂža deplasĂŁrii celorlalĂži participanĂži la trafic;
    15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staĂžiile semnalizate ca atare;
    16. nerespectarea regulilor privind circulaĂžia pe benzi;
    17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu douĂŁ roĂži, fĂŁrĂŁ a se asigura contactul cu partea carosabilĂŁ pe ambele roĂži.
    (2) Amenda contravenĂžionalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se aplicĂŁ Âşi conducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai care sĂŁvârÂşeÂşte o faptĂŁ pentru care se aplicĂŁ 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).
    (3) Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a III-a de sancĂžiuni Âşi cu aplicarea sancĂžiunii contravenĂžionale complementare a suspendĂŁrii dreptului de a conduce pentru o perioadĂŁ de 60 de zile sĂŁvârÂşirea de cĂŁtre conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai a urmĂŁtoarelor fapte:
    a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depĂŁÂşirea sau trecerea la culoarea roÂşie a semaforului, dacĂŁ prin aceasta s-a produs un accident de circulaĂžie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    b) nerespectarea interdicĂžiei temporare de circulaĂžie instituite pe un anumit segment de drum public;
    c) nerespectarea regulilor de circulaĂžie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloanĂŁ;
    d) circulaĂžia pe sens opus, cu excepĂžia cazurilor în care se efectueazĂŁ regulamentar manevra de depĂŁÂşire.
    ART. 102
    (1) Constituie contravenĂžii Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a IV-a de sancĂžiuni urmĂŁtoarele fapte sĂŁvârÂşite de persoane fizice:
    1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cĂŁrui termen de valabilitate a inspecĂžiei tehnice periodice a expirat;
    2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fĂŁrĂŁ a avea montatĂŁ una dintre plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacĂŁ plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
    3. conducerea unui vehicul cu tracĂžiune animalĂŁ neînregistrat;
    4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenÞã, în cazurile Âşi termenele prevĂŁzute de lege;
    5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mĂŁrfuri fĂŁrĂŁ a deĂžine atestatul profesional;
    6. neefectuarea verificĂŁrii medicale periodice;
    7. *** Abrogat
    8. deĂžinerea simultanĂŁ a douĂŁ permise de conducere naĂžionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentĂŁ strĂŁinĂŁ;
    9. lipirea de afiÂşe, inscripĂžii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutierĂŁ, inclusiv pe suporturile acestora;
    10. deĂžinerea, montarea sau folosirea în circulaĂžia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonorĂŁ sau luminoasĂŁ pe vehiculele care nu au acest drept;
    11. deĂžinerea, montarea sau folosirea în circulaĂžia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbĂŁ funcĂžionarea normalĂŁ a dispozitivelor de mĂŁsurare a vitezei;
    12. folosirea nejustificatĂŁ a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de cĂŁtre conducĂŁtorii autovehiculelor care au regim de circulaĂžie prioritarĂŁ;
    13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenĂžilor de cale feratĂŁ la trecerea la nivel;
    14. necomunicarea de cĂŁtre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliĂžiei rutiere, a identitĂŁĂžii persoanei cĂŁreia i-a încredinĂžat vehiculul spre a fi condus;
    15. neîndeplinirea obligaĂžiilor ce îi revin conducĂŁtorului de vehicule care efectueazĂŁ transport public de persoane sau de mĂŁrfuri;
    16. nerespectarea obligaĂžiilor ce revin conducĂŁtorilor de vehicule cu tracĂžiune animalĂŁ;
    17. nerespectarea dispoziĂžiilor art. 74 privind circulaĂžia pe autostrĂŁzi;
    18. *** Abrogat
    19. efectuarea transportului de mĂŁrfuri sau persoane cu autovehicule Âşi remorci care circulĂŁ în baza autorizaĂžiei pentru probe;
    20. conducerea unui autovehicul care circulĂŁ în baza autorizaĂžiei pentru probe în afara judeĂžului sau a municipiului BucureÂşti în raza cĂŁruia îÂşi are sediul titularul autorizaĂžiei;
    21. nerespectarea semnificaĂžiei luminii roÂşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaĂžie reversibilĂŁ;
    22. sĂŁvârÂşirea de cĂŁtre conducĂŁtorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanĂžilor la trafic;
    23. aruncarea, lĂŁsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanĂže sau vehicule, dupĂŁ caz;
    24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
    25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliĂžie rutierĂŁ la care au fost invitate pentru soluĂžionarea oricĂŁrei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
    26. pĂŁtrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roĂži sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilĂŁ ori din care cad sau se scurg produse, substanĂže sau materiale ce pun în pericol siguranĂža circulaĂžiei;
    27. transportul copiilor în vârstĂŁ de pânĂŁ la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faÞã ale vehiculelor;
    28. conducerea autovehiculului cu masa maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheaÞã, zĂŁpadĂŁ sau polei, fĂŁrĂŁ a avea montate pe roĂži lanĂžuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
    29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al ConvenĂžiei asupra circulaĂžiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;
    30. staĂžionarea neregulamentarĂŁ pe drumurile publice în condiĂžii de vizibilitate redusĂŁ;
    31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porĂžilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea feratĂŁ;
    32. lovirea Âşi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberĂŁ trecere semnalizat corespunzĂŁtor;
    33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cĂŁrui duratĂŁ a semnalului depĂŁÂşeÂşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depĂŁÂşeÂşte pragul fonic prevĂŁzut de lege;
    34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectueazĂŁ transport public de persoane sau de mĂŁrfuri, a indicatorului cu limitele de vitezĂŁ admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
    35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetĂŁ sau pe geamurile laterale, cu excepĂžia celor omologate Âşi/sau certificate de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ Âşi care sunt marcate corespunzĂŁtor;
    36. aplicarea de afiÂşe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetĂŁ sau geamurile laterale care restrâng sau estompeazĂŁ vizibilitatea sub limita legal admisĂŁ ori împiedicĂŁ sau diminueazĂŁ eficacitatea dispozitivelor de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ ori citirea numĂŁrului de înmatriculare;
    37. încĂŁlcarea obligaĂžiilor referitoare la circulaĂžia pe drumurile publice a vehiculelor care transportĂŁ produse sau mĂŁrfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa Âşi/sau gabaritul depĂŁÂşit;
    38. nerespectarea obligaĂžiei de comunicare prevĂŁzute la art. 80^1 Âşi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    (2) Amenda contravenĂžionalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se aplicĂŁ Âşi conducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai care sĂŁvârÂşeÂşte o faptĂŁ pentru care se aplicĂŁ 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).
    (3) Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a IV-a de sancĂžiuni Âşi cu aplicarea sancĂžiunii complementare a suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce pentru o perioadĂŁ de 90 de zile sĂŁvârÂşirea de cĂŁtre conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai a urmĂŁtoarelor fapte:
    a) conducerea sub influenĂža bĂŁuturilor alcoolice, dacĂŁ fapta nu constituie, potrivit legii, infracĂžiune;
    b) conducerea vehiculului cu defecĂžiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcĂžie, constatate de poliĂžia rutierĂŁ împreunĂŁ cu specialiÂştii Registrului Auto Român;
    c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea feratĂŁ când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roÂşii Âşi/sau sonore sunt în funcĂžiune;
    d) nerespectarea dispoziĂžiilor prevĂŁzute la art. 35 alin. (3);
    e) depĂŁÂşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv Âşi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatĂŁ, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic.
    ART. 103
    (1) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
    a) pentru o perioadĂŁ de 30 de zile, dacĂŁ titularul permisului de conducere a sĂŁvârÂşit contravenĂžii care cumuleazĂŁ 15 puncte de penalizare;
    b) pentru o perioadĂŁ de 60 de zile, dacĂŁ titularul permisului de conducere cumuleazĂŁ din nou cel puĂžin 15 puncte de penalizare în urmĂŁtoarele 12 luni de la data expirĂŁrii ultimei suspendĂŁri a exercitĂŁrii dreptului de a conduce.
    (2) în cazul în care conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai sĂŁvârÂşeÂşte, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouĂŁ faptĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) Âşi art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majoreazĂŁ cu încĂŁ 30 de zile.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) hotĂŁrârea de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce se comunicĂŁ titularului de cĂŁtre serviciul poliĂžiei rutiere, care are în evidenÞã contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatĂŁrii ultimei contravenĂžii.
    (4) Punctele de penalizare se anuleazĂŁ la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatĂŁrii contravenĂžiei.
    (5) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce anuleazĂŁ toate punctele de penalizare acumulate pânĂŁ în acel moment.
    (6) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1), contravenientul este obligat sĂŁ se prezinte la unitatea de poliĂžie pe raza cĂŁreia domiciliazĂŁ sau, dupĂŁ caz, are reÂşedinĂža, în termen de 5 zile de la primirea înÂştiinÞãrii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
    (7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevĂŁzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitĂŁrii dreptului de a conduce, prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. a) Âşi b).
    ART. 104
    La cererea motivatĂŁ a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere al judeĂžului sau al municipiului BucureÂşti pe raza cĂŁreia a fost sĂŁvârÂşitĂŁ fapta ori de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere din Inspectoratul General al PoliĂžiei Române, dar nu mai puĂžin de 30 de zile, în condiĂžiile prevĂŁzute în regulament.
    ART. 105
    Constituie contravenĂžii Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amenda prevĂŁzutĂŁ în clasa a V-a de sancĂžiuni urmĂŁtoarele fapte sĂŁvârÂşite de cĂŁtre persoane juridice:
    1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzĂŁtoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea feratĂŁ, conform standardelor în vigoare; neînlĂŁturarea obstacolelor care împiedicĂŁ vizibilitatea conducĂŁtorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea feratĂŁ;
    2. neîndeplinirea obligaĂžiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutierĂŁ, precum Âşi a dispozitivelor speciale de acest fel;
    3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzĂŁtoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrĂŁrilor aflate în zona drumului public;
    4. neasigurarea stĂŁrii de viabilitate a pĂŁrĂžii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum Âşi neluarea mĂŁsurilor de înlĂŁturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilĂŁ;
    5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaĂžiile care servesc la semnalizarea rutierĂŁ ori realizarea de construcĂžii sau instalaĂžii ori crearea de alte obstacole de naturĂŁ sĂŁ le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
    6. instituirea de restricĂžii de circulaĂžie pe drumurile publice fĂŁrĂŁ autorizaĂžia administratorului drumului Âşi avizul poliĂžiei rutiere;
    7. nerespectarea termenelor Âşi condiĂžiilor stabilite de administratorul drumului public Âşi de poliĂžia rutierĂŁ privind amplasarea Âşi executarea de lucrĂŁri în zona drumului public;
    8. nerespectarea obligaĂžiilor de cĂŁtre executant sau, dupĂŁ caz, beneficiar ca, dupĂŁ terminarea lucrĂŁrilor în partea carosabilĂŁ, acostament sau trotuar, sĂŁ readucĂŁ drumul public cel puĂžin la starea iniĂžialĂŁ;
    9. neîndeplinirea obligaĂžiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legĂŁturĂŁ cu vehiculele Âşi conducĂŁtorii acestora;
    10. necomunicarea, în termen, la cererea poliĂžiei rutiere, a identitĂŁĂžii persoanei cĂŁreia i-a încredinĂžat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
    11. lipsa dotĂŁrilor specifice obligatorii pentru admiterea Âşi menĂžinerea în circulaĂžie a vehiculelor;
    12. neasigurarea însoĂžirii deplasĂŁrii vehiculelor care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri sau produse periculoase, precum Âşi a celor cu mase sau gabarite depĂŁÂşite;
    13. nerespectarea obligaĂžiei de a echipa personalul de execuĂžie a lucrĂŁrilor în zona drumului public cu echipamente de protecĂžie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
    14. amplasarea staĂžiilor mijloacelor de transport public de persoane fĂŁrĂŁ avizul poliĂžiei rutiere;
    15. nerespectarea obligaĂžiilor de a efectua orele de educaĂžie rutierĂŁ în unitĂŁĂžile de învãÞãmânt;
    16. practicarea actelor de comerĂž pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilĂŁ, iar în afara localitĂŁĂžilor, în zona de siguranÞã a drumului public;
    17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menĂžiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
    18. neîndeplinirea, de cĂŁtre proprietarul sau deĂžinĂŁtorul mandatat al vehiculului, a obligaĂžiei de a solicita autoritĂŁĂžii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
    19. neîndeplinirea obligaĂžiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate mĂŁsurile necesare pentru desfĂŁÂşurarea în siguranÞã a acestora, precum Âşi pentru protecĂžia celorlalĂži participanĂži la trafic;
    20. neîndeplinirea obligaĂžiei, de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice locale, de a efectua amenajĂŁri rutiere destinate circulaĂžiei pietonilor, bicicliÂştilor, vehiculelor cu tracĂžiune animalĂŁ Âşi calmĂŁrii traficului, precum Âşi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzĂŁtoare a acestora;
    21. încredinĂžarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mĂŁrfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de cĂŁtre un conducĂŁtor de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
    22. dispunerea efectuĂŁrii transportului de mĂŁrfuri Âşi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa Âşi/sau gabaritul depĂŁÂşit fĂŁrĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ emisĂŁ în condiĂžiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentĂŁ;
    23. neîndeplinirea obligaĂžiei de înÂştiinĂžare a poliĂžiei rutiere de pe a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã pleacĂŁ transportul de mĂŁrfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit Âşi localitatea de destinaĂžie;
    24. neîndeplinirea obligaĂžiei de cĂŁtre autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condiĂžiile art. 71 alin. (2);
    25. nerespectarea obligaĂžiei administratorului drumului public sau autoritĂŁĂžii publice locale de a executa sau, dupĂŁ caz, de a desfiinĂža amenajĂŁrile rutiere, în termenul stabilit împreunĂŁ cu poliĂžia rutierĂŁ;
    26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fĂŁrĂŁ ca acestea sĂŁ fie avizate în prealabil de cĂŁtre administratorul drumului public Âşi poliĂžia rutierĂŁ;
    27. încĂŁlcarea dispoziĂžiilor legale privind efectuarea de modificĂŁri Âşi completĂŁri în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum Âşi verificarea tehnicĂŁ periodicĂŁ a acestuia fĂŁrĂŁ solicitarea prezentĂŁrii de cĂŁtre proprietar a dovezii existenĂžei asigurĂŁrii de rĂŁspundere civilĂŁ pentru pagube produse terĂžilor prin accidente de autovehicule;
    28. neîndeplinirea obligaĂžiei de întreĂžinere a drumului public pe timp de iarnĂŁ, potrivit reglementĂŁrilor în vigoare;
    29. nerespectarea obligaĂžiei de comunicare prevĂŁzute la art. 80^1 Âşi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.
    ART. 106
    (1) în cazurile prevĂŁzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) Âşi art. 107 conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai trebuie sĂŁ se prezinte obligatoriu, conform convocĂŁrii, pentru verificarea cunoaÂşterii regulilor de circulaĂžie.
    (2) în cazul nepromovĂŁrii testului de cunoaÂştere a regulilor de circulaĂžie, perioada de suspendare se prelungeÂşte pânĂŁ la promovarea testului.
    ART. 107
    SancĂžiunile prevĂŁzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) Âşi la art. 106 se aplicĂŁ Âşi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practicĂŁ a persoanelor pentru obĂžinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii probei practice a examenului pentru obĂžinerea permisului de conducere.
    ART. 108
    (1) SĂŁvârÂşirea de cĂŁtre conducĂŁtorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenĂžii atrage, pe lângĂŁ sancĂžiunea amenzii, Âşi aplicarea unui numĂŁr de puncte de penalizare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) 2 puncte de penalizare pentru sĂŁvârÂşirea urmĂŁtoarelor fapte:
    1. folosirea incorectĂŁ a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulĂŁ din sens opus;
    2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepĂžia celor prevĂŁzute cu dispozitive de tip "mâini libere";
    3. nerespectarea obligaĂžiei de a purta, în timpul circulaĂžiei pe drumurile publice, centura de siguranÞã ori cĂŁÂştile de protecĂžie omologate, dupĂŁ caz;
    4. depĂŁÂşirea cu 10 - 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatĂŁ, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic;
    5. circulaĂžia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
    6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaĂžie sau a direcĂžiei de mers;
    7. nerespectarea obligaĂžiei de a folosi luminile de întâlnire Âşi pe timpul zilei, pe autostrĂŁzi, drumuri expres Âşi pe drumuri naĂžionale europene (E);
    8. staĂžionarea neregulamentarĂŁ;
    9. refuzul înmânĂŁrii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevĂŁzute de lege, la cererea poliĂžistului rutier, precum Âşi refuzul de a permite verificarea vehiculului;
    b) 3 puncte de penalizare pentru sĂŁvârÂşirea urmĂŁtoarelor fapte:
    1. oprirea nejustificatĂŁ sau circulaĂžia pe banda de urgenÞã a autostrĂŁzilor ori oprirea pe partea carosabilĂŁ a drumurilor expres sau a drumurilor naĂžionale europene (E);
    2. depĂŁÂşirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatĂŁ, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic;
    3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaĂžie sau a direcĂžiei de mers, dacĂŁ prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    4. nepĂŁstrarea unei distanĂže corespunzĂŁtoare faÞã de vehiculul care îl precede, dacĂŁ prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    5. nerespectarea semnificaĂžiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul staĂžiilor de tramvai;
    6. pĂŁtrunderea într-o intersecĂžie atunci când circulaĂžia în interiorul acesteia este blocatĂŁ;
    c) 4 puncte de penalizare pentru sĂŁvârÂşirea urmĂŁtoarelor fapte:
    1. nerespectarea obligaĂžiilor care îi revin în cazul vehiculelor rĂŁmase în panĂŁ sau avariate;
    2. nerespectarea semnificaĂžiei indicatorului "STOP";
    3. depĂŁÂşirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatĂŁ, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic;
    4. circulaĂžia în timpul nopĂžii sau ziua, pe timp de ceaÞã, ninsoare abundentĂŁ sau ploaie torenĂžialĂŁ, cu un autovehicul fĂŁrĂŁ lumini sau fĂŁrĂŁ semnalizare corespunzĂŁtoare;
    5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberatĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie sau durata acesteia a expirat;
    d) 6 puncte de penalizare pentru sĂŁvârÂşirea urmĂŁtoarelor fapte:
    1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnicĂŁ a acestuia;
    2. nerespectarea semnificaĂžiei semnalelor regulamentare ale agenĂžilor de cale feratĂŁ care dirijeazĂŁ circulaĂžia la trecerile la nivel cu calea feratĂŁ;
    3. depĂŁÂşirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatatĂŁ, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic;
    4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montatĂŁ una dintre plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare;
    5. circulaĂžia sau staĂžionarea pe spaĂžiul interzis care separĂŁ sensurile de circulaĂžie pe autostradĂŁ;
    6. staĂžionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradĂŁ în alte locuri decât cele special amenajate Âşi semnalizate;
    7. executarea pe autostradĂŁ a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulaĂžia sau traversarea de pe un sens de circulaĂžie pe celĂŁlalt prin zonele interzise, respectiv prin zona medianĂŁ sau racordurile dintre cele douĂŁ pĂŁrĂži carosabile;
    8. nerespectarea semnificaĂžiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ simplĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere; Trecere la nivel cu o cale feratĂŁ dublĂŁ, fĂŁrĂŁ bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale feratĂŁ;
    9. schimbarea direcĂžiei de mers prin viraj spre stânga, dacĂŁ prin aceasta se încalcĂŁ marcajul longitudinal continuu care separĂŁ sensurile de circulaĂžie;
    10. pĂŁtrunderea într-o intersecĂžie dirijatĂŁ prin semafoare, dacĂŁ prin aceasta se produce blocarea circulaĂžiei în interiorul intersecĂžiei.
    (2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileÂşte prin regulament.
    ART. 109
    (1) Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor se fac direct de cĂŁtre poliĂžistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de cĂŁtre poliĂžiÂştii de frontierĂŁ.
    (2) Constatarea contravenĂžiilor se poate face Âşi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate Âşi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia Âşi în lipsa contravenientului, dupĂŁ stabilirea identitĂŁĂžii conducĂŁtorului de vehicul, menĂžionându-se aceasta în procesul-verbal, fĂŁrĂŁ a fi necesarĂŁ confirmarea faptelor de cĂŁtre martori.
    (4) Forma Âşi conĂžinutul procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei se stabilesc prin regulament.
    (5) Contravenientul, cu excepĂžia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult douĂŁ zile lucrĂŁtoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei, jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de lege.
    (6) Pentru amenzile contravenĂžionale în cuantum de pânĂŁ la 20 puncte-amendĂŁ, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumĂŁtate din minimul amenzii prevĂŁzute de lege.
    (7) în cazul prevĂŁzut la alin. (6), agentul constatator elibereazĂŁ contravenientului chitanĂža reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menĂžioneazĂŁ data, numele Âşi prenumele contravenientului, fapta sĂŁvârÂşitĂŁ, actul normativ care stabileÂşte Âşi sancĂžioneazĂŁ contravenĂžia, numele, prenumele Âşi semnĂŁtura agentului constatator, nemaifiind necesarĂŁ încheierea procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei dacĂŁ nu se dispune Âşi o sancĂžiune contravenĂžionalĂŁ complementarĂŁ.
    (8) Amenzile privind circulaĂžia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achitĂŁ la Casa de Economii Âşi ConsemnaĂžiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale ori ale altor instituĂžii publice abilitate sĂŁ administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cĂŁrei razĂŁ funcĂžioneazĂŁ acestea, de cetĂŁĂženia, domiciliul sau de reÂşedinĂža contravenientului ori de locul sĂŁvârÂşirii contravenĂžiei, precum Âşi la ghiÂşeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanÞã se predĂŁ de cĂŁtre contravenient agentului constatator sau se trimite prin poÂştĂŁ organului din care acesta face parte, în termenul prevĂŁzut de lege.
    (9) Prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã referitoare la contravenĂžii se completeazĂŁ cu cele ale OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dacĂŁ prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se dispune altfel.
    ART. 110
    în cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat mĂŁsura de siguranÞã prevĂŁzutĂŁ la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadĂŁ cât dureazĂŁ interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaĂžia de conducĂŁtor de autovehicul.
    ART. 111
    (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reĂžine în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) la cumularea a cel puĂžin 15 puncte de penalizare;
    b) când titularul acestuia a sĂŁvârÂşit una dintre infracĂžiunile prevĂŁzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) Âşi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) Âşi la art. 92 alin. (3) Âşi (5);
    c) la sĂŁvârÂşirea uneia dintre contravenĂžiile prevĂŁzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) Âşi la art. 115 alin. (1);
    d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;
    e) când prezintĂŁ modificĂŁri, ÂştersĂŁturi sau adĂŁugĂŁri, este deteriorat ori se aflĂŁ în mod nejustificat asupra altei persoane;
    f) când perioada de valabilitate a expirat.
    (2) La reĂžinerea permisului de conducere, în cazurile prevĂŁzute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereazĂŁ o dovadĂŁ înlocuitoare cu sau fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (3) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. b) Âşi la art. 102 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereazĂŁ fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie.
    (4) Permisul de conducere al conducĂŁtorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaĂžie din care a rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea corporalĂŁ gravĂŁ a unei persoane, se reĂžine de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ dacĂŁ autorul accidentului a încĂŁlcat o regulĂŁ de circulaĂžie dintre cele prevĂŁzute la art. 102 alin. (3), eliberându-se dovadĂŁ înlocuitoare fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie. DacĂŁ regula de circulaĂžie încĂŁlcatĂŁ este una dintre cele prevĂŁzute la art. 100 alin. (3) Âşi la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereazĂŁ cu drept de circulaĂžie pentru o perioadĂŁ de 15 zile.
    (5) în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) Âşi la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereazĂŁ cu drept de circulaĂžie pentru o perioadĂŁ de 15 zile.
    (6) Pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (4) teza a II-a Âşi alin. (5), dreptul de circulaĂžie se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toatĂŁ perioada urmĂŁririi penale de cĂŁtre Âşeful poliĂžiei rutiere pe raza cĂŁreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueazĂŁ urmĂŁrirea penalĂŁ sau care exercitĂŁ supravegherea cercetĂŁrii penale ori la propunerea instanĂžei de judecatĂŁ care soluĂžioneazĂŁ cauza penalĂŁ ori plângerea introdusĂŁ împotriva procesului-verbal de constatare a contravenĂžiei, pânĂŁ la rĂŁmânerea definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti.
    (7) Decizia Âşefului poliĂžiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaĂžie poate fi atacatĂŁ la instanĂža de contencios administrativ competentĂŁ de orice persoanĂŁ interesatĂŁ. Procedura prealabilĂŁ nu este obligatorie.
    ART. 112
    (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reĂžine de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) vehiculul nu are efectuatĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ valabilĂŁ;
    b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
    c) vehiculul circulĂŁ noaptea fĂŁrĂŁ faruri sau lĂŁmpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare Âşi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevĂŁzute în normele tehnice în vigoare;
    d) vehiculul circulĂŁ cu defecĂžiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
    e) sistemul de frânare de serviciu este defect;
    f) sistemul de frânare de ajutor sau de staĂžionare este defect;
    g) mecanismul de direcĂžie prezintĂŁ uzuri peste limitele admise;
    h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevĂŁzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintĂŁ tĂŁieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisĂŁ;
    i) zgomotul în mers sau staĂžionare depĂŁÂşeÂşte limita legal admisĂŁ pentru tipul respectiv de vehicul;
    j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
    k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintĂŁ uzuri pronunĂžate ori nu sunt compatibile, fiind de naturĂŁ sĂŁ provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
    l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetĂŁ sau geamurile laterale afiÂşe sau reclame publicitare, folii neomologate Âşi/sau nemarcate corespunzĂŁtor ori accesorii care restrâng sau estompeazĂŁ vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât Âşi din exterior;
    m) autovehiculul are aplicat pe partea frontalĂŁ Âşi/sau posterioarĂŁ a acestuia afiÂşe, înscrisuri sau reclame care diminueazĂŁ eficacitatea dispozitivelor de iluminare Âşi semnalizare luminoasĂŁ ori citirea numĂŁrului de înmatriculare;
    n) autovehiculul prezintĂŁ scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
    o) plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
    p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordĂŁ cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
    r) vehiculul nu a fost radiat din circulaĂžie în cazurile prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã;
    s) vehiculul nu este asigurat de rĂŁspundere civilĂŁ în caz de pagube produse terĂžilor prin accidente de circulaĂžie, conform legii;
    t) deĂžinĂŁtorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
    u) vehiculul nu are montatĂŁ una dintre plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare;
    v) vehiculul are lipsĂŁ elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansatĂŁ de degradare;
    x) lipsa dotĂŁrilor obligatorii pe autovehicule destinate învãÞãrii conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obĂžinerii permisului de conducere, prevĂŁzute de reglementĂŁrile în vigoare.
    (2) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) Âşi s), la reĂžinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliĂžistul rutier elibereazĂŁ conducĂŁtorului de vehicul o dovadĂŁ înlocuitoare fĂŁrĂŁ drept de circulaĂžie, iar în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) Âşi x), o dovadĂŁ înlocuitoare cu drept de circulaĂžie pentru 15 zile.
    (3) în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) Âşi s), odatĂŁ cu reĂžinerea certificatului de înmatriculare poliĂžistul rutier retrage Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare.
    (4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare Âşi plĂŁcuĂžele cu numĂŁrul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepĂžia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ, la prezentarea de cĂŁtre acesta a dovezii încetĂŁrii motivului pentru care documentul a fost reĂžinut, în condiĂžiile prevĂŁzute în regulament.
    ART. 113
    (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
    a) la expirarea perioadei de suspendare;
    b) când, în condiĂžiile art. 96 alin. (4), s-a hotĂŁrât cĂŁ exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendĂŁ;
    c) la încetarea mĂŁsurii de siguranÞã prevĂŁzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
    d) în baza rezoluĂžiei sau, dupĂŁ caz, a ordonanĂžei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmĂŁririi penale, scoaterea de sub urmĂŁrirea penalĂŁ sau încetarea urmĂŁririi penale;
    e) în baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenĂžiei a fost anulat;
    f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiĂžiile art. 97 alin. (4), certificatĂŁ printr-un act medico-legal.
    (2) Permisul de conducere se restituie de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ în condiĂžiile stabilite în regulament.
    ART. 114
    (1) Anularea permisului de conducere se dispune în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ pentru o infracĂžiune care a avut ca rezultat uciderea sau vĂŁtĂŁmarea corporalĂŁ a unei persoane, sĂŁvârÂşitĂŁ ca urmare a nerespectĂŁrii regulilor de circulaĂžie;
    b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ pentru infracĂžiunile prevĂŁzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) Âşi (5), art. 89 alin. (1) Âşi (2), art. 90 alin. (1) Âşi la art. 92 alin. (3);
    c) *** AbrogatĂŁ
    d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ, pedeapsa complementarĂŁ a interzicerii exercitĂŁrii profesiei sau ocupaĂžiei de conducĂŁtor de vehicule, prevĂŁzutĂŁ la art. 64 lit. c) din Codul penal;
    e) permisul de conducere a fost obĂžinut cu încĂŁlcarea normelor legale, situaĂžie constatatĂŁ de instanĂža competentĂŁ.
    (2) Permisul de conducere se anuleazĂŁ Âşi în cazul în care titularul acestuia a decedat.
    (3) Procedura anulĂŁrii permisului de conducere se stabileÂşte prin regulament.
    ART. 115
    (1) Suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ din cadrul Inspectoratului General al PoliĂžiei Române Âşi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotĂŁrât o astfel de mĂŁsurĂŁ de cĂŁtre o autoritate strĂŁinĂŁ competentĂŁ pentru o faptĂŁ sĂŁvârÂşitĂŁ pe teritoriul altui stat, în condiĂžiile stabilite prin ConvenĂžia europeanĂŁ cu privire la efectele internaĂžionale ale interzicerii exercitĂŁrii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptatĂŁ la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificatĂŁ de România prin Legea nr. 126/1997.
    (2) HotĂŁrârea asupra suspendĂŁrii exercitĂŁrii dreptului de a conduce un vehicul sau anulĂŁrii permisului de conducere se comunicĂŁ titularului de cĂŁtre poliĂžia rutierĂŁ care a dispus mĂŁsura.
    ART. 116
    (1) Persoana al cĂŁrei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rĂŁmânerii definitive a unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti de condamnare pentru una dintre faptele prevĂŁzute la art. 114 alin. (1) Âşi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obĂžinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior,