închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ Nr. 75 din 25 august 1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaþionale de produse perisabile ºi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 319 din 28 august 1998

    în temeiul art. 107 alin. (1) Âşi (3) din ConstituĂžia României Âşi al art. 1 pct. 1 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže,

    Guvernul României emite urmĂŁtoarea ordonanÞã:

    ARTICOL UNIC
    România aderĂŁ la Acordul cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian BĂŁsescu

                       Ministrul industriei Âşi comerĂžului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul agriculturii
                       Âşi alimentaĂžiei,
                       Adrian Dobrescu,
                       secretar de stat

                           ACORD*)
cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

    *) Traducere.

    PĂŁrĂžile contractante,
    în dorinĂža de a îmbunĂŁtĂŁĂži condiĂžiile de pĂŁstrare a calitĂŁĂžii produselor perisabile în cursul transportĂŁrii acestora, mai cu seamĂŁ în cursul schimburilor internaĂžionale,
    considerând cĂŁ îmbunĂŁtĂŁĂžirea acestor condiĂžii de pĂŁstrare este de naturĂŁ sĂŁ dezvolte comerĂžul cu produse perisabile,
    au convenit asupra celor ce urmeazĂŁ:

    CAP. 1
    Echipamente speciale de transport

    ART. 1
    în ceea ce priveÂşte transportul internaĂžional de produse perisabile, pot fi desemnate ca mijloace de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice doar acele mijloace de transport care corespund definiĂžiilor Âşi normelor enunĂžate în anexa nr. 1 la prezentul acord.
    ART. 2
    PĂŁrĂžile contractante vor lua mĂŁsurile necesare pentru a se verifica Âşi controla conformitatea cu normele a mijloacelor de transport menĂžionate în primul articol din prezentul regulament, potrivit suplimentelor 1, 2, 3 Âşi 4 din anexa nr. 1 la prezentul acord. Fiecare parte contractantĂŁ va recunoaÂşte validitatea atestĂŁrilor de conformitate eliberate, potrivit paragrafului 4 din suplimentul 1 din anexa nr. 1 la prezentul acord, de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ a unei alte pĂŁrĂži contractante. Fiecare parte contractantĂŁ va putea recunoaÂşte validitatea atestĂŁrilor de conformitate eliberate, cu respectarea condiĂžiilor prevĂŁzute de suplimentele 1 Âşi 2 din anexa nr. 1 la prezentul acord, de cĂŁtre autoritatea competentĂŁ dintr-un stat care nu este parte contractantĂŁ.

    CAP. 2
    Folosirea de mijloace de transport speciale pentru transporturile internaĂžionale de anumite produse perisabile

    ART. 3
    1. PrescripĂžiile menĂžionate la art. 4 din prezentul acord se aplicĂŁ oricĂŁrui transport, fie cĂŁ este pe cont propriu sau în contul altcuiva, efectuate exclusiv - sub rezerva dispoziĂžiilor paragrafului 2 din prezentul articol - fie pe calea feratĂŁ, fie pe drum, fie pe o combinaĂžie între acestea:
    - de produse îngheĂžate Âşi congelate;
    - de produse menĂžionate în anexa nr. 3 la prezentul acord, chiar dacĂŁ ele nu sunt nici îngheĂžate Âşi nici congelate, atunci când locul de încĂŁrcare a mĂŁrfurilor sau a echipamentului care le conĂžine pe vehicul feroviar sau rutier Âşi locul unde mĂŁrfurile sau echipamentul care le conĂžine este descĂŁrcat dintr-un asemenea vehicul se aflĂŁ în douĂŁ state diferite Âşi atunci când locul de descĂŁrcare a mĂŁrfurilor se aflĂŁ situat pe teritoriul unei pĂŁrĂži contractante.
    în cazul în care transporturile cuprind unul sau mai multe trasee maritime, altele decât cele arĂŁtate în paragraful 2 al prezentului articol, fiecare parcurs terestru trebuie considerat aparte.
    2. DispoziĂžiile paragrafului 1 din prezentul articol se aplicĂŁ, de asemenea, Âşi traseelor maritime de mai puĂžin de 150 km, cu condiĂžia ca mĂŁrfurile sĂŁ fie transportate în aceleaÂşi echipamente folosite pentru parcursul sau parcursurile terestre, fĂŁrĂŁ transbordare a mĂŁrfii, Âşi ca aceste trasee sĂŁ preceadĂŁ sau sĂŁ urmeze unul sau mai multe din transporturile terestre menĂžionate în paragraful 1 al prezentului articol sau sĂŁ fie efectuate între douĂŁ dintre aceste transporturi.
    3. în pofida dispoziĂžiilor paragrafelor 1 Âşi 2 din prezentul articol, pĂŁrĂžile contractante vor putea sĂŁ nu supunĂŁ dispoziĂžiilor art. 4 al prezentului acord transportul produselor care nu sunt destinate consumului uman.
    ART. 4
    1. Pentru transportul produselor perisabile desemnate în anexele nr. 2 Âşi 3 la prezentul acord trebuie sĂŁ fie folosite mijloacele de transport desemnate în primul articol al prezentului acord, în afara cazului în care temperaturile previzibile pentru toatĂŁ durata transportului fac aceastĂŁ obligaĂžie inutilĂŁ în mod clar, în scopul menĂžinerii condiĂžiilor de temperaturĂŁ stabilite în anexele nr. 2 Âşi 3 la prezentul acord. Alegerea Âşi folosirea acestui echipament trebuie fĂŁcute astfel încât sĂŁ fie posibilĂŁ respectarea condiĂžiilor de temperaturĂŁ stabilite în aceste anexe, pe toatĂŁ durata transportului. în plus, trebuie luate toate mĂŁsurile utile în ceea ce priveÂşte, mai cu seamĂŁ, temperatura produselor în momentul încĂŁrcĂŁrii Âşi operaĂžiunile de îngheĂžare, de reîngheĂžare în timpul drumului sau alte operaĂžiuni necesare. DispoziĂžiile prezentului paragraf nu se aplicĂŁ totuÂşi decât în cazul în care nu sunt incompatibile cu angajamentele internaĂžionale privind transporturile internaĂžionale care decurg pentru pĂŁrĂžile contractante din convenĂžiile în vigoare la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului acord sau din convenĂžiile ce li se vor substitui.
    2. DacĂŁ, în cursul unui transport supus prescripĂžiilor din prezentul acord, prescripĂžiile impuse de paragraful 1 din prezentul articol nu au fost respectate,
    a) pe teritoriul unei pĂŁrĂži contractante, nimeni nu va putea dispune de produse dupĂŁ executarea transportului, în afarĂŁ de cazul în care autoritĂŁĂžile competente ale acestei pĂŁrĂži contractante considerĂŁ cĂŁ acordarea autorizaĂžiei este compatibilĂŁ cu exigenĂžele igienei publice Âşi în afarĂŁ de cazul în care se respectĂŁ eventualele condiĂžii stabilite de cĂŁtre aceste autoritĂŁĂži atunci când acordĂŁ autorizaĂžia;
    b) orice parte contractantĂŁ va putea - în virtutea exigenĂželor de igienĂŁ publicĂŁ sau de profilaxie a animalelor Âşi cu condiĂžia ca aceasta sĂŁ nu fie incompatibilĂŁ cu celelalte angajamente internaĂžionale vizate în ultima frazĂŁ a paragrafului 1 al prezentului articol - sĂŁ interzicĂŁ intrarea de produse pe teritoriul sĂŁu sau sĂŁ o subordoneze condiĂžiilor fixate de ea.
    3. Respectarea prescripĂžiilor din paragraful 1 al prezentului articol nu este obligatorie pentru transportatorii în contul altcuiva, decât în mĂŁsura în care vor fi acceptat sĂŁ procure sau sĂŁ furnizeze prestaĂžii destinate asigurĂŁrii respectĂŁrii prescripĂžiilor prezentului acord Âşi dacĂŁ aceastĂŁ respectare este legatĂŁ de executarea acestor prestaĂžii. DacĂŁ alte persoane, fizice sau juridice, au acceptat sĂŁ procure sau sĂŁ furnizeze prestaĂžii destinate asigurĂŁrii respectĂŁrii prescripĂžiilor din prezentul acord, este de datoria lor sĂŁ asigure aceastĂŁ respectare, în mĂŁsura în care aceasta este legatĂŁ de executarea prestaĂžiilor pe care ele au acceptat sĂŁ le procure sau sĂŁ le furnizeze.
    4. în cazul transporturilor supuse prescripĂžiilor prezentului acord Âşi al cĂŁror loc de încĂŁrcare se aflĂŁ pe teritoriul unei pĂŁrĂži contractante, respectarea prescripĂžiilor paragrafului 1 din prezentul articol revine, sub rezerva dispoziĂžiilor din paragraful 3 al prezentului articol,
    - în cazul unui transport în contul altcuiva, persoanei - fizice sau juridice - care este expeditor potrivit documentului de transport sau, în absenĂža unui document de transport, persoanei - fizice sau juridice - care a încheiat contractul de transport cu transportatorul;
    - în celelalte cazuri, persoanei - fizice sau juridice - care efectueazĂŁ transportul.

    CAP. 3
    Diverse dispoziĂžii

    ART. 5
    DispoziĂžiile prezentului acord nu se aplicĂŁ transporturilor terestre efectuate cu ajutorul de conteinere fĂŁrĂŁ transbordare a mĂŁrfurilor, cu condiĂžia ca aceste transporturi sĂŁ fie precedate sau urmate de un transport maritim, altul decât unul din cele vizate în paragraful 2 al art. 3 din prezentul acord.
    ART. 6
    1. Fiecare parte contractantĂŁ va lua toate mĂŁsurile adecvate pentru a asigura respectarea dispoziĂžiilor prezentului acord. AdministraĂžiile competente ale pĂŁrĂžilor contractante vor fi informate asupra mĂŁsurilor generale luate în acest scop.
    2. DacĂŁ o parte contractantĂŁ constatĂŁ o infracĂžiune comisĂŁ de o persoanĂŁ rezidentĂŁ pe teritoriul unei alte pĂŁrĂži contractante sau îi aplicĂŁ o sancĂžiune, administraĂžia primei pĂŁrĂži contractante va informa administraĂžia celeilalte pĂŁrĂži contractante despre infracĂžiunea constatatĂŁ Âşi sancĂžiunea aplicatĂŁ.
    ART. 7
    PĂŁrĂžile contractante îÂşi rezervĂŁ dreptul de a conveni prin acorduri bilaterale sau multilaterale dacĂŁ dispoziĂžiile aplicabile atât mijloacelor speciale de transport, cât Âşi temperaturilor la care anumite produse trebuie menĂžinute în timpul transportului, ar putea fi mai severe decât cele prevĂŁzute în prezentul acord, mai ales din cauza condiĂžiilor climaterice speciale. Aceste dispoziĂžii nu vor fi aplicabile decât transporturilor internaĂžionale efectuate între pĂŁrĂžile contractante care vor fi încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale vizate de prezentul articol. Aceste acorduri vor fi comunicate Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, care le va comunica pĂŁrĂžilor contractante la prezentul acord Âşi care nu au semnat acele acorduri.
    ART. 8
    Nerespectarea prescripĂžiilor prezentului acord nu afecteazĂŁ nici existenĂža Âşi nici validitatea contractelor încheiate în vederea executĂŁrii de transporturi.

    CAP. 4
    DispoziĂžii finale

    ART. 9
    1. Statele membre ale Comisiei economice pentru Europa Âşi statele admise în comisie cu titlu consultativ, conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii, pot deveni pĂŁrĂži contractante la prezentul acord:
    a) semnându-l;
    b) ratificându-l, dupĂŁ ce l-au semnat sub rezerva ratificĂŁrii, sau
    c) aderând la el.
    2. Statele susceptibile de a participa la anumite lucrĂŁri ale Comisiei economice pentru Europa, în aplicarea paragrafului 11 din mandatul acestei comisii, pot deveni pĂŁrĂži contractante la prezentul acord aderând la el dupĂŁ ce acesta intrĂŁ în vigoare.
    3. Prezentul acord va fi deschis semnĂŁrii pânĂŁ la 31 mai 1971 inclusiv. DupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ, el va fi deschis aderĂŁrii.
    4. Aderarea îÂşi va produce efectul prin depunerea unui instrument pe lângĂŁ Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite.
    ART. 10
    1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna prezentul acord fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii sau cu ocazia depunerii instrumentului sĂŁu de ratificare sau de aderare, ori în oricare alt moment ulterior, sĂŁ declare, prin notificare adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, cĂŁ acordul nu se aplicĂŁ transporturilor efectuate pe toate teritoriile sale situate în afara Europei sau pe unele din acestea. DacĂŁ aceastĂŁ notificare este fĂŁcutĂŁ dupĂŁ intrarea în vigoare a acordului pentru statul care face notificarea, acordul va înceta sĂŁ fie aplicabil la transporturile pe teritoriul sau teritoriile desemnate în notificare la 90 de zile de la data la care secretariatul a primit aceastĂŁ notificare.
    2. Orice stat care a fĂŁcut o declaraĂžie conformĂŁ paragrafului 1 din prezentul articol va putea, la orice datĂŁ ulterioarĂŁ, prin notificare adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, sĂŁ declare cĂŁ acordul va fi aplicabil transporturilor pe un teritoriu desemnat în notificarea fĂŁcutĂŁ conform paragrafului 1 din prezentul articol Âşi acordul va deveni aplicabil transporturilor pe acel teritoriu la 180 de zile de la data primirii de cĂŁtre Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite a acestei notificĂŁri.
    ART. 11
    1. Prezentul acord va intra în vigoare la un an dupĂŁ ce cinci dintre statele menĂžionate în paragraful 1 al art. 9 îl vor fi semnat fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii Âşi vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
    2. Pentru fiecare stat care îl va ratifica sau care va adera la el, dupĂŁ ce cinci state îl vor fi semnat fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra în vigoare la un an de la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare al acelui stat.
    ART. 12
    1. Fiecare parte contractantĂŁ va putea denunĂža prezentul acord prin notificare adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite.
    2. DenunĂžarea va avea efect la 15 luni de la data la care Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va fi primit notificarea.
    ART. 13
    Prezentul acord va înceta sĂŁ producĂŁ efect dacĂŁ, dupĂŁ intrarea sa în vigoare, numĂŁrul de pĂŁrĂži contractante este mai mic de cinci, pe o perioadĂŁ oarecare de 12 luni consecutive.
    ART. 14
    1. Orice stat va putea, atunci când va semna prezentul acord fĂŁrĂŁ rezerva ratificĂŁrii sau cu ocazia depunerii instrumentului sĂŁu de ratificare ori aderare sau în orice alt moment ulterior, sĂŁ declare, prin notificare adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, cĂŁ prezentul acord va fi aplicabil la toate sau la o parte dintre teritoriile pe care le reprezintĂŁ pe plan internaĂžional. Prezentul acord va fi aplicabil teritoriului sau teritoriilor menĂžionate în notificare, începând din a 90-a zi de la primirea acestei notificĂŁri de cĂŁtre Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite sau, dacĂŁ în acea zi acordul nu este încĂŁ intrat în vigoare, începând de la intrarea sa în vigoare.
    2. Orice stat care va fi fĂŁcut, conform paragrafului 1 al prezentului articol, o declaraĂžie având ca efect aplicabilitatea prezentului acord la un teritoriu pe care îl reprezintĂŁ pe plan internaĂžional va putea, conform art. 12, sĂŁ denunĂže prezentul acord în ceea ce priveÂşte acel teritoriu.
    ART. 15
    1. Orice diferend între douĂŁ sau mai multe pĂŁrĂži contractante, privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, va fi, pe cât posibil, rezolvat pe calea negocierii între pĂŁrĂžile în litigiu.
    2. Orice diferend ce nu se va rezolva prin negocieri va fi supus arbitrajului, dacĂŁ una dintre pĂŁrĂžile contractante în litigiu solicitĂŁ aceasta Âşi va fi, în consecinÞã, trimis la unul sau mai mulĂži arbitri aleÂşi de comun acord de cĂŁtre pĂŁrĂžile în litigiu. DacĂŁ, în urmĂŁtoarele 3 luni de la data cererii de arbitrare, pĂŁrĂžile în litigiu nu reuÂşesc sĂŁ se înĂželeagĂŁ asupra alegerii unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre aceste pĂŁrĂži contractante va putea solicita Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite sĂŁ desemneze un arbitru unic, în faĂža cĂŁruia se va supune spre decizie diferendul.
    3. Decizia arbitrului sau a arbitrilor desemnaĂži conform paragrafului precedent va fi obligatorie pentru pĂŁrĂžile contractante în litigiu.
    ART. 16
    1. Orice stat va putea, în momentul semnĂŁrii ori ratificĂŁrii prezentului acord sau în momentul aderĂŁrii la acesta, sĂŁ declare cĂŁ nu se considerĂŁ legat de paragrafele 2 Âşi 3 ale art. 15 din prezentul acord. Celelalte pĂŁrĂži contractante nu vor fi legate de aceste paragrafe faÞã de oricare parte contractantĂŁ care va fi formulat o asemenea rezervĂŁ.
    2. Orice parte contractantĂŁ care va fi formulat o rezervĂŁ potrivit paragrafului 1 din prezentul articol va putea, în orice moment, sĂŁ ridice aceastĂŁ rezervĂŁ printr-o notificare adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite.
    3. Cu excepĂžia rezervei prevĂŁzute la paragraful 1 din prezentul articol, nu va fi admisĂŁ nici o rezervĂŁ la prezentul acord.
    ART. 17
    1. Timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, orice parte contractantĂŁ va putea, prin notificare adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, sĂŁ cearĂŁ convocarea unei conferinĂže care sĂŁ aibĂŁ ca obiect revizuirea prezentului acord. Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va notifica aceastĂŁ cerere tuturor pĂŁrĂžilor contractante Âşi va convoca o conferinÞã de revizuire dacĂŁ, într-un rĂŁstimp de 4 luni de la notificarea adresatĂŁ Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, cel puĂžin o treime dintre pĂŁrĂžile contractante îi vor face cunoscut asentimentul lor la aceastĂŁ cerere.
    2. DacĂŁ se convoacĂŁ o conferinÞã potrivit art. 17, paragraful 1, Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va informa toate pĂŁrĂžile contractante Âşi le va invita sĂŁ prezinte, în termen de 3 luni, propunerile pe care ele ar dori sĂŁ le examineze conferinĂža. Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va comunica tuturor pĂŁrĂžilor contractante ordinea de zi provizorie a conferinĂžei, ca Âşi textul propunerilor, cu cel puĂžin 3 luni înainte de data deschiderii conferinĂžei.
    3. Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va invita la orice conferinÞã, convocatĂŁ conform prezentului articol, toate statele vizate la paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord Âşi toate statele devenite pĂŁrĂži contractante în aplicarea paragrafului 2 al art. 9.
    ART. 18
    1. Fiecare parte contractantĂŁ va putea propune unul sau mai multe amendamente la acest acord. Textul oricĂŁrui proiect de amendament va fi comunicat Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, care îl va comunica tuturor pĂŁrĂžilor contractante Âşi îl va aduce la cunoÂştinÞã celorlalte state vizate în paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord.
    2. în termen de 6 luni de la data comunicĂŁrii de cĂŁtre Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite a proiectului de amendament, orice parte contractantĂŁ poate aduce la cunoÂştinÞã Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite:
    a) fie cĂŁ are o obiecĂžie la amendamentul propus;
    b) fie cĂŁ, deÂşi are intenĂžia de a adopta proiectul, în Ăžara sa nu sunt încĂŁ îndeplinite condiĂžiile necesare acestei acceptĂŁri.
    3. Atât timp cât o parte contractantĂŁ care a adresat comunicarea prevĂŁzutĂŁ la paragraful 2 b) al prezentului articol nu a notificat Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite acceptarea sa, va putea - în termen de 9 luni începând de la expirarea termenului de 6 luni prevĂŁzut pentru comunicare - sĂŁ prezinte o obiecĂžie la amendamentul propus.
    4. DacĂŁ se formuleazĂŁ o obiecĂžie la proiectul de amendament, în condiĂžiile prevĂŁzute la paragrafele 2 Âşi 3 ale prezentului articol, amendamentul va fi considerat cĂŁ nu a fost acceptat Âşi va fi fĂŁrĂŁ efect.
    5. DacĂŁ nu s-a formulat nici o obiecĂžie la proiectul de amendament în condiĂžiile prevĂŁzute la paragrafele 2 Âşi 3 ale prezentului articol, amendamentul se va socoti acceptat la data care urmeazĂŁ:
    a) atunci când nici o parte contractantĂŁ nu a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 2 b) al prezentului articol, la expirarea termenului de 6 luni vizat la paragraful 2 al prezentului articol;
    b) atunci când cel puĂžin o parte contractantĂŁ a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 2 b) al prezentului articol, la cea mai apropiatĂŁ din cele douĂŁ date urmĂŁtoare:
    - data la care toate pĂŁrĂžile contractante care au adresat o astfel de comunicare vor fi notificat Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite acceptarea proiectului din partea lor, aceastĂŁ datĂŁ fiind totuÂşi reportatĂŁ la expirarea termenului de 6 luni prevĂŁzut la paragraful 2 al prezentului articol, dacĂŁ toate acceptĂŁrile erau notificate anterior acestei expirĂŁri;
    - expirarea termenului de 9 luni prevĂŁzut la paragraful 3 al prezentului articol.
    6. Orice amendament socotit ca acceptat va intra în vigoare la 6 luni de la data la care a fost declarat acceptat.
    7. Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va adresa, cât mai curând cu putinÞã, tuturor pĂŁrĂžilor contractante, o notificare prin care sĂŁ le facĂŁ cunoscut dacĂŁ a fost formulatĂŁ o obiecĂžie împotriva proiectului de amendament, conform paragrafului 2 a) al prezentului articol, Âşi dacĂŁ una sau mai multe pĂŁrĂži contractante i-au adresat o comunicare conform paragrafului 2 b) al prezentului articol. în cazul în care una sau mai multe pĂŁrĂži contractante vor fi adresat o asemenea comunicare, ulterior se va notifica tuturor pĂŁrĂžilor contractante dacĂŁ partea sau pĂŁrĂžile contractante care au adresat o asemenea comunicare ridicĂŁ o obiecĂžie împotriva proiectului de amendament sau îl acceptĂŁ.
    8. Independent de procedura de amendare prevĂŁzutĂŁ la paragrafele 1 - 6 ale prezentului articol, anexele Âşi suplimentele la prezentul acord pot fi notificate prin acord între administraĂžiile competente de cĂŁtre toate pĂŁrĂžile contractante. în cazul în care administraĂžia unei pĂŁrĂži contractante a declarat cĂŁ dreptul naĂžional din Ăžara sa o obligĂŁ sĂŁ condiĂžioneze acceptarea sa de obĂžinerea unei autorizaĂžii speciale în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimÞãmântul pĂŁrĂžii contractante în cauzĂŁ la modificarea anexei nu va fi socotit ca fiind dat decât în momentul în care aceastĂŁ parte contractantĂŁ va fi declarat Secretariatului general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite cĂŁ au fost obĂžinute autorizaĂžiile sau aprobĂŁrile necesare. Acordul între administraĂžiile competente va putea prevedea cĂŁ, pentru o perioadĂŁ tranzitorie, vechile anexe vor rĂŁmâne în vigoare, în totalitate sau în parte, simultan cu noile anexe. Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va fixa data intrĂŁrii în vigoare a noilor texte ce rezultĂŁ din asemenea modificĂŁri.
    ART. 19
    în afara notificĂŁrilor prevĂŁzute la art. 17 Âşi 18 din prezentul acord, Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite va notifica statelor vizate la paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord, cât Âşi statelor devenite pĂŁrĂži contractante în aplicarea paragrafului 2 al art. 9 din prezentul acord:
    a) semnĂŁturile, ratificĂŁrile Âşi aderĂŁrile, în virtutea art. 9;
    b) datele la care prezentul acord va intra în vigoare, conform art. 11;
    c) denunÞãrile, în virtutea art. 12;
    d) abrogarea prezentului acord, conform art. 13;
    e) notificĂŁrile primite, conform art. 10 Âşi 14;
    f) declaraĂžiile Âşi notificĂŁrile primite, conform paragrafelor 1 Âşi 2 ale art. 16;
    g) intrarea în vigoare a oricĂŁrui amendament, conform art. 18.
    ART. 20
    DupĂŁ data de 31 mai 1971, originalul prezentului acord va fi depus la Secretariatul general al OrganizaĂžiei NaĂžiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme fiecĂŁruia dintre statele vizate la paragrafele 1 Âşi 2 ale art. 9 din prezentul acord.
    Drept pentru care, subsemnaĂžii, împuterniciĂži în mod corespunzĂŁtor, am semnat prezentul acord.
    încheiat la Geneva, la 1 septembrie 1971, într-un singur exemplar în limbile englezĂŁ, francezĂŁ Âşi rusĂŁ, toate cele trei texte fiind egal autentice.

    ANEXA 1

                        DEFINIÞII ÂŞI NORME
ale mijloacelor de transport speciale*1) pentru transporturile produselor perisabile

    1. Mijloc de transport izoterm. Mijloc de transport la care furgonul*2) este construit cu pereĂži izolanĂži, inclusiv uÂşile, podeaua Âşi acoperiÂşul, permiĂžând limitarea schimburilor de cĂŁldurĂŁ între interiorul Âşi exteriorul furgonului, astfel încât coeficientul global de transmisie termicĂŁ (coeficient K) sĂŁ permitĂŁ intrarea mijlocului de transport într-una dintre categoriile urmĂŁtoare:

    I  = mijloc de transport     - caracterizat printr-un
     N   izoterm normal            coeficient K egal sau mai
                                   mic decât 0,7 W/mp
                                   grade C;
    I  = mijloc de transport     - un coeficient K egal sau
     R   izoterm sporit,           mai mic decât 0,4 W/mpK;
         caracterizat prin:
                                 - pereĂži având grosimea de
                                   cel puĂžin 45 mm atunci
                                   când este vorba de mijloace
                                   de transport cu o lĂŁĂžime mai
                                   mare de 2,50 m.

    TotuÂşi aceastĂŁ a doua condiĂžie nu este cerutĂŁ pentru mijloacele de transport concepute înaintea datei de intrare în vigoare a acestui amendament*3) Âşi construite înaintea acestei date sau în timpul perioadei de 3 ani care urmeazĂŁ acestei date.
    DefiniĂžia coeficientului K Âşi metoda folositĂŁ pentru a-l mĂŁsura sunt redate în suplimentul 2 la prezenta anexĂŁ.
    2. Mijloc de transport refrigerator. Mijloc de transport izoterm care, cu ajutorul unei surse de frig (gheaÞã hidricĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ adaos de sare; plĂŁci eutectice; gheaÞã carbonicĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fĂŁrĂŁ reglare de evaporare etc.), alta decât un echipament mecanic sau cu "absorbĂžie", permite scĂŁderea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi o menĂžine în continuare pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C:
    la  +7 grade C cel mult pentru clasa A;
    la -10 grade C cel mult pentru clasa B;
    la -20 grade C cel mult pentru clasa C; Âşi
    la   0 grade C cel mult pentru clasa D,
folosind agenĂži frigorigeni Âşi amenajamente adecvate. Acest mijloc de transport trebuie sĂŁ aibĂŁ unul sau mai multe compartimente, recipiente sau rezervoare rezervate agentului frigorigen. Aceste echipamente trebuie:
    - sĂŁ poatĂŁ fi încĂŁrcate sau reîncĂŁrcate de la exterior; Âşi
    - sĂŁ aibĂŁ o capacitate conformĂŁ cu dispoziĂžiile paragrafului 34 din suplimentul 2 la anexa nr. 1.
    Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasele B Âşi C trebuie în mod obligatoriu sĂŁ fie egal sau mai mic decât 0,4 W/mp grade C.
    3. Mijloc de transport frigorific. Mijloc de transport izoterm, prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresie, maÂşinĂŁ cu "absorbĂžie" etc.), care sĂŁ permitĂŁ, la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C, scĂŁderea temperaturii din interiorul furgonului gol Âşi de a o menĂžine apoi în mod permanent astfel:
    - Pentru clasele A, B Âşi C, la orice valoare practic constantĂŁ doritĂŁ ti, conform normelor definite mai jos pentru cele trei clase:
    Clasa A. Mijloc de transport frigorific prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti sĂŁ poatĂŁ fi ales între +12 grade C Âşi 0 grade C inclusiv.
    Clasa B. Mijloc de transport frigorific prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti sĂŁ poatĂŁ fi ales între +12 grade C Âşi -10 grade C inclusiv.
    Clasa C. Mijloc de transport frigorific prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti sĂŁ poatĂŁ fi ales intre +12 grade C Âşi -20 grade C inclusiv.
    - Pentru clasele D, E Âşi F, o valoare fixĂŁ practic constantĂŁ ti, conform normelor definite mai jos, pentru cele trei clase:
    Clasa D. Mijloc de transport frigorific prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti sĂŁ fie egal sau mai mic de 0 grade C.
    Clasa E. Mijloc de transport frigorific prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti sĂŁ fie egal sau mai mic de -10 grade C.
    Clasa F. Mijloc de transport frigorific prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti sĂŁ fie egal sau mai mic de -20 grade C.
    Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasele B, C, E Âşi F trebuie sĂŁ fie, în mod obligatoriu, egal sau mai mic de 0,4 W/mp grade C.
    4. Mijloc de transport calorific. Mijloc de transport izoterm prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a cĂŁldurii, care sĂŁ permitĂŁ ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi de a o menĂžine apoi pe timp de 12 ore cel puĂžin fĂŁrĂŁ reaprovizionare, la o temperaturĂŁ practic constantĂŁ Âşi nu mai micĂŁ de +12 grade C, temperatura medie exterioarĂŁ a furgonului fiind cea indicatĂŁ mai jos pentru cele douĂŁ clase:
    Clasa A. Mijloc de transport calorific, pentru o temperaturĂŁ medie exterioarĂŁ de -10 grade C; Âşi
    Clasa B. Mijloc de transport calorific, pentru o temperaturĂŁ medie exterioarĂŁ de -20 grade C.
    Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasa B trebuie sĂŁ fie în mod obligatoriu egal sau mai mic decât 0,4W/mp grade C.
    5. DispoziĂžii tranzitorii. Pentru o perioadĂŁ de 3 ani, începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord, conform dispoziĂžiilor paragrafului 1 al art. 11, coeficientul global de transmisie termicĂŁ (coeficient K) va putea, în ceea ce priveÂşte mijloacele de transport deja în exploatare la aceastĂŁ datĂŁ, sĂŁ fie egal sau mai mic decât:
    - 0,9 W/mp grade C pentru mijloacele de transport izoterme din categoria IN, mijloacele de transport refrigeratoare din clasa A, toate mijloacele de transport frigorifice Âşi mijloacele de transport calorifice din clasa A; Âşi
    - 0,6 W/mp grade C pentru mijloacele de transport refrigeratoare din clasele B Âşi C Âşi mijloacele de transport calorifice din clasa B.
    în plus, dupĂŁ perioada de 3 ani indicatĂŁ în primul alineat al prezentului paragraf Âşi pânĂŁ la scoaterea mijlocului de transport din exploatare, coeficientul K al mijloacelor de transport frigorifice respective din clasele B, C, E Âşi F va putea sĂŁ fie doar egal sau mai mic de 0,7 W/mp grade C.
    Prezentele dispoziĂžii tranzitorii nu vor putea împiedica aplicarea de reglementĂŁri mai severe, care ar putea fi adoptate de anumite state pentru mijloacele de transport înmatriculate pe propriul lor teritoriu.
------------
    *1) Vagoane, camioane, remorci, semiremorci, conteinere Âşi altele asemĂŁnĂŁtoare.
    *2) în cazul cisternelor, expresia suprastructurĂŁ reprezintĂŁ, în prezenta definiĂžie, cisterna însĂŁÂşi.
    *3) Data intrĂŁrii în vigoare a acestui amendament este 15 mai 1991.

    ANEXA 1
    Suplimentul 1

                            DISPOZIÞII
cu privire la controlul conformitĂŁĂžii cu Normele pentru mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice

    1. în afarĂŁ de cazurile prevĂŁzute la paragrafele 29 Âşi 49 din suplimentul 2 la prezenta anexĂŁ, controlul conformitĂŁĂžii cu normele prescrise în prezenta anexĂŁ va avea loc în staĂžiunile de încercare desemnate sau acceptate de autoritatea competentĂŁ a Þãrii unde este înmatriculat Âşi înregistrat mijlocul de transport. Controlul se va efectua:
    a) înaintea punerii în exploatare a mijlocului de transport;
    b) periodic, cel puĂžin o datĂŁ la 6 ani;
    c) de fiecare datĂŁ când autoritatea o solicitĂŁ.
    2. a) Acceptarea mijloacelor de transport speciale noi, construite în serie dupĂŁ un tip anume, se va putea face dupĂŁ încercarea unui asemenea mijloc de transport. în cazul în care mijlocul de transport special supus încercĂŁrii corespunde condiĂžiilor prescrise pentru clasa cĂŁreia trebuie sĂŁ îi aparĂžinĂŁ, procesul-verbal va fi considerat ca un certificat de aprobare a tipului. Acest certificat nu va mai fi valabil dupĂŁ o perioadĂŁ de 6 ani.
    b) Autoritatea competentĂŁ va lua mĂŁsuri pentru a verifica dacĂŁ producĂžia de alte mijloace de transport speciale este conformĂŁ tipului aprobat. în acest scop ea va putea proceda la verificĂŁri, prin încercarea mijloacelor de transport speciale eÂşantion, luate la întâmplare din seria de producĂžie.
    c) Un mijloc de transport special va fi considerat ca aparĂžinând aceluiaÂşi tip, ca Âşi mijlocul de transport special supus încercĂŁrii, numai în cazul în care corespunde condiĂžiilor minimale urmĂŁtoare:
    (i) dacĂŁ este vorba de mijloace de transport izoterme, mijlocul de transport de referinÞã putând fi un mijloc de transport izoterm, refrigerator, frigorific sau calorific:
    - construcĂžia este comparabilĂŁ Âşi, în special, izolantul Âşi tehnica de izolare sunt identice;
    - grosimea izolantului nu va fi mai micĂŁ decât cea a mijlocului de transport de referinÞã;
    - echipamentele interioare sunt identice sau simplificate;
    - numĂŁrul de uÂşi Âşi de trape ori de alte deschideri este egal sau mai mic; Âşi
    - suprafaĂža interioarĂŁ a furgonului nu diferĂŁ decât cu +/- 20%;
    (ii) dacĂŁ este vorba de mijloace de transport refrigeratoare, mijlocul de transport de referinĂža trebuind sĂŁ fie un mijloc de transport refrigerant:
    - sunt îndeplinite condiĂžiile menĂžionate la paragraful (i) de mai sus:
    - echipamentele de ventilaĂžie interioare sunt comparabile;
    - sursa de rĂŁcire este identicĂŁ; Âşi
    - rezerva de frig pe unitatea de suprafaÞã interioarĂŁ este mai mare sau egalĂŁ;
    (iii) dacĂŁ este vorba de mijloace de transport frigorifice, în cazul în care mijlocul de transport special de referinÞã va fi:
    a) fie un mijloc de transport frigorific
    - sunt îndeplinite condiĂžiile menĂžionate la paragraful (i) de mai sus, Âşi
    - puterea frigorificĂŁ utilĂŁ a echipamentului frigorific, pe unitatea de suprafaÞã interioarĂŁ, la acelaÂşi regim de temperaturĂŁ, este mai mare sau egalĂŁ;
    b) fie un mijloc de transport izoterm prevĂŁzut pentru a fi dotat ulterior cu un echipament frigorific Âşi complet din toate punctele de vedere, dar al cĂŁrui echipament tehnic ar fi fost scos Âşi a cĂŁrui deschidere ar fi fost acoperitĂŁ, cu ocazia mĂŁsurĂŁrii coeficientului K, printr-un panou ajustat fix de aceeaÂşi grosime totalĂŁ Âşi format din acelaÂşi tip de izolant ca Âşi cel aplicat pe peretele faÞã
    - sunt îndeplinite condiĂžiile menĂžionate la paragraful (i) de mai sus, Âşi
    - puterea frigorificĂŁ utilĂŁ a echipamentului de producere a frigului montat pe un furgon de referinÞã de tip izoterm este conformĂŁ cu definiĂžia din paragraful 41 din suplimentul 2 la prezenta anexĂŁ;
    (iv) dacĂŁ este vorba de mijloace de transport calorifice, mijlocul de transport de referinÞã putând fi un mijloc de transport izoterm sau unul calorific,
    - sunt îndeplinite condiĂžiile menĂžionate la paragraful (i) de mai sus, sursa de cĂŁldurĂŁ este identicĂŁ; Âşi
    - puterea echipamentului de încĂŁlzire pe unitatea de suprafaÞã interioarĂŁ este mai mare sau egalĂŁ;
    d) în cursul perioadei de 6 ani, dacĂŁ seria de mijloace de transport speciale reprezintĂŁ mai mult de 100 de unitĂŁĂži, autoritatea competentĂŁ va determina procentul de încercĂŁri ce trebuie efectuate.
    3. Metodele Âşi procedurile de folosit pentru controlul conformitĂŁĂžii mijloacelor de transport cu normele sunt date în suplimentul 2 la prezenta anexĂŁ.
    4. Autoritatea competentĂŁ va elibera o atestare a conformitĂŁĂžii, cu ajutorul unui formular, conform modelului din suplimentul 3 la prezenta anexĂŁ. Atestarea sau o copie certificatĂŁ de pe aceastĂŁ atestare va trebui sĂŁ se afle la bordul mijlocului de transport în cursul transportului Âşi sĂŁ fie prezentatĂŁ agenĂžilor însĂŁrcinaĂži cu controlul. DacĂŁ însĂŁ placa de atestare prezentatĂŁ în suplimentul 3 la prezenta anexĂŁ este aplicatĂŁ pe mijlocul de transport special, aceastĂŁ placĂŁ trebuie sĂŁ fie acceptatĂŁ în aceeaÂşi mĂŁsurĂŁ cu documentul de atestare ATP. AceastĂŁ placĂŁ de atestare trebuie sĂŁ fie scoasĂŁ chiar în momentul în care mijlocul de transport înceteazĂŁ sĂŁ fie conform normelor din prezenta anexĂŁ. DacĂŁ un mijloc de transport special nu poate fi desemnat ca fĂŁcând parte dintr-o categorie sau dintr-o clasĂŁ decât în aplicarea dispoziĂžiilor tranzitorii prevĂŁzute la paragraful 5 al prezentei anexe, validitatea atestĂŁrii eliberate acestui mijloc de transport special va fi limitatĂŁ la perioada prevĂŁzutĂŁ în aceste dispoziĂžii tranzitorii.
    5. Potrivit dispoziĂžiilor din suplimentul 4 la prezenta anexĂŁ, pe toate mijloacele de transport speciale se vor aplica mĂŁrci de identificare Âşi indicaĂžii. Acestea se vor scoate de îndatĂŁ ce mijlocul de transport special înceteazĂŁ sĂŁ mai corespundĂŁ normelor din prezenta anexĂŁ.
    6. Furgoanele izoterme sau mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice Âşi dispozitivul lor termic vor trebui dotate fiecare, în mod permanent, prin grija constructorilor, cu mĂŁrci de identificare cuprinzând indicaĂžii minimale, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - Ăžara constructorului sau literele folosite în circulaĂžia rutierĂŁ internaĂžionalĂŁ;
    - numele sau firma constructorului;
    - numĂŁrul de serie; Âşi
    - luna Âşi anul de fabricaĂžie.

    ANEXA 1
    Suplimentul 2

                  METODE ÂŞI PROCEDURI DE FOLOSIT
pentru mĂŁsurarea Âşi controlul izotermiei Âşi a eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire sau de încĂŁlzire a mijloacelor de transport speciale pentru transportul produselor perisabile

    A. DefiniĂžii Âşi generalitĂŁĂži
    1. Coeficient K. Coeficientul global de transmisie termicĂŁ (coeficient K), care caracterizeazĂŁ izotermia mijloacelor de transport speciale, este definit de urmĂŁtoarea relaĂžie:

                 W
    K = -----------------, unde
           S . Delta T

    W este capacitatea termicĂŁ folositĂŁ în interiorul furgonului de suprafaÞã medie S, necesarĂŁ pentru menĂžinerea în regim permanent a unei diferenĂže în valoare absolutĂŁ Delta T între temperaturile medii interioare Ti Âşi exterioare Te, atunci când temperatura medie exterioarĂŁ Te este constantĂŁ.
    2. SuprafaĂža medie S a furgonului este media geometricĂŁ a suprafeĂžei interioare Si Âşi a suprafeĂžei exterioare Se a furgonului:
             __________
        |  /
    S = | /   S  .  S
        |/     i     e

    Determinarea celor douĂŁ suprafeĂže Si Âşi Se se face Ăžinând seama de particularitĂŁĂžile de structurĂŁ a furgonului sau de iregularitĂŁĂžile suprafeĂžei, cum ar fi rotunjirile, decupĂŁrile pentru trecerea roĂžilor etc., Âşi se menĂžioneazĂŁ aceste particularitĂŁĂži în rubrica respectivĂŁ a procesului-verbal de încercare prezentat în continuare; dar dacĂŁ furgonul este prevĂŁzut cu o acoperire de tip tablĂŁ ondulatĂŁ, suprafaĂža ce se ia în considerare este suprafaĂža dreaptĂŁ a acestei acoperiri Âşi nu suprafaĂža desfĂŁÂşuratĂŁ.
    3. în cazul furgoanelor paralelipipedice, temperatura medie interioarĂŁ a furgonului (Ti) este media aritmeticĂŁ a temperaturilor mĂŁsurate la 10 cm de la pereĂži, în 12 puncte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în opt unghiuri interioare ale furgonului; Âşi
    b) în centrul celor patru feĂže interioare ale furgonului, care au cea mai mare suprafaÞã.
    în cazul în care forma furgonului nu este paralelipipedicĂŁ, repartizarea celor 12 puncte de mĂŁsurare se face, cel mai bine, Ăžinând seama de forma furgonului.
    4. în cazul furgoanelor paralelipipedice, temperatura medie exterioarĂŁ a furgonului (Te) este media aritmeticĂŁ a temperaturilor mĂŁsurate la 10 cm de la pereĂži în urmĂŁtoarele 12 puncte:
    a) în opt unghiuri exterioare ale furgonului;
    b) în centrul celor patru feĂže exterioare ale furgonului, care au cea mai mare suprafaÞã.
    în cazul în care forma furgonului nu este paralelipipedicĂŁ, repartizarea celor 12 puncte de mĂŁsurare se face, cel mai bine, Ăžinând seama de forma furgonului.
    5. Temperatura medie a pereĂžilor furgonului este media aritmeticĂŁ a temperaturii medii exterioare a furgonului Âşi a temperaturii medii interioare a furgonului:

      Te  +  Ti
    -------------
          2

    6. Regim permanent. Regimul este socotit permanent în cazul în care sunt îndeplinite urmĂŁtoarele douĂŁ condiĂžii:
    - temperaturile medii exterioare Âşi interioare ale furgonului, în timpul unei perioade minime de 12 ore, nu au fluctuaĂžii mai mari de +/- 0,5 grade C; Âşi
    - puterile termice medii mĂŁsurate timp de cel puĂžin 3 ore, înainte Âşi dupĂŁ aceastĂŁ perioadĂŁ de minimum 12 ore, diferĂŁ între ele cu mai puĂžin de 3% .
    B. Izotermia mijloacelor de transport speciale
    Moduri operatorii pentru mĂŁsurarea coeficientului K
    a) Mijloace de transport speciale, altele decât cisternele destinate transportĂŁrii de lichide alimentare
    7. Controlul izotermiei acestor mijloace de transport se va efectua în regim permanent, fie prin metoda de rĂŁcire interioarĂŁ, fie prin metoda încĂŁlzirii interioare. în cele douĂŁ cazuri, mijlocul de transport special va fi golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ Âşi amplasat într-o camerĂŁ izotermĂŁ.
    8. Oricare ar fi metoda folositĂŁ, temperatura medie a camerei izoterme va fi menĂžinutĂŁ, pe toatĂŁ durata încercĂŁrii, uniformĂŁ Âşi constantĂŁ, la circa +/- 0,5 grade C, la un asemenea nivel încât diferenĂža de temperaturĂŁ existentĂŁ între interiorul mijlocului de transport Âşi camera izotermĂŁ sĂŁ fie de cel puĂžin 20 grade C, temperatura medie a pereĂžilor furgonului fiind menĂžinutĂŁ la aproximativ +/- 20 grade C.
    9. Cu ocazia determinĂŁrii coeficientului global de transmisie termicĂŁ (coeficient K) prin metoda rĂŁcirii interioare, temperatura de rouĂŁ în atmosfera camerei izoterme va fi menĂžinutĂŁ la +25 grade C cu o abatere de +/-2 grade C. în timpul încercĂŁrii, atât prin metoda rĂŁcirii interioare, cât Âşi prin metoda încĂŁlzirii interioare, atmosfera camerei va fi ventilatĂŁ încontinuu, astfel încât viteza de trecere a aerului, la 10 cm de la pereĂži, sĂŁ fie menĂžinutĂŁ între 1 Âşi 2 metri/secundĂŁ.
    10. Atunci când se va folosi metoda rĂŁcirii interioare, se vor aÂşeza în interiorul furgonului unul sau mai multe schimbĂŁtoare de cĂŁldurĂŁ. SuprafaĂža schimbĂŁtoarelor va trebui sĂŁ fie aleasĂŁ astfel încât atunci când vor fi parcurse de un fluid a cĂŁrui temperaturĂŁ nu este mai micĂŁ de 0 grade C*) temperatura medie interioarĂŁ a furgonului sĂŁ rĂŁmânĂŁ mai micĂŁ de +10 grade C, atunci când regimul permanent se va fi stabilit. în cazul folosirii metodei încĂŁlzirii, se vor folosi dispozitive electrice de încĂŁlzire (rezistenĂže etc.). SchimbĂŁtoarele de cĂŁldurĂŁ sau dispozitivele de încĂŁlzire electrice vor fi echipate cu un dispozitiv de suflare a aerului cu un debit satisfĂŁcĂŁtor, pentru ca diferenĂža maximĂŁ între temperaturile maxime a douĂŁ puncte oarecare din cele 12 indicate la paragraful 3 din prezentul supliment sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3 grade C atunci când se va fi stabilit regimul permanent.
------------
    *) în scopul evitĂŁrii fenomenelor de îngheĂžare.

    11. în interiorul Âşi în afara furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 Âşi 4 ale prezentului supliment, se vor amplasa dispozitive detectoare de temperaturĂŁ, protejate împotriva radiaĂžiilor.
    12. Aparatele de producere Âşi de distribuire a frigului sau a cĂŁldurii, de mĂŁsurare a puterii frigorifice sau calorifice schimbate Âşi a echivalentului calorific al ventilatoarelor de amestecare a aerului vor fi puse în funcĂžiune.
    13. DupĂŁ stabilirea regimului permanent, diferenĂža maximĂŁ între temperaturi în punctele cel mai cald Âşi cel mai rece în afara furgonului nu va trebui sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 2 grade C.
    14. Temperaturile medii exterioare Âşi interioare ale furgonului vor fi mĂŁsurate fiecare într-un ritm care nu trebuie sĂŁ fie mai mic de patru determinĂŁri pe orĂŁ.
    15. încercarea va continua atât timp cât este necesar pentru a se asigura permanenĂža regimului (paragraful 6 din prezentul supliment). DacĂŁ toate determinĂŁrile nu sunt automate Âşi înregistrate, încercarea va trebui sĂŁ fie prelungitĂŁ pe o perioadĂŁ de 8 ore consecutive, în vederea verificĂŁrii permanenĂžei regimului Âşi pentru efectuarea de mĂŁsurĂŁtori definitive.
    b) Cisterne destinate transportului de lichide alimentare
    16. Metodele descrise mai jos se aplicĂŁ doar mijloacelor de transport - cisterne, cu unul sau mai multe compartimente, destinate doar transportĂŁrii de lichide alimentare, cum ar fi laptele.
    Fiecare compartiment al acestor cisterne comportĂŁ cel puĂžin un orificiu de vizitare Âşi o tubulaturĂŁ de golire; atunci când sunt mai multe compartimente, ele sunt despĂŁrĂžite între ele prin pereĂži verticali care nu sunt izolaĂži.
    17. Controlul se va efectua în regim permanent, prin metoda încĂŁlzirii interioare a cisternei, plasatĂŁ, fĂŁrĂŁ nici un fel de încĂŁrcĂŁturĂŁ, într-o camerĂŁ izotermĂŁ.
    18. Pe toatĂŁ durata încercĂŁrii, temperatura medie a camerei izoterme va trebui menĂžinutĂŁ uniformĂŁ Âşi constantĂŁ la +/- 0,5 grade C aproximativ Âşi sĂŁ fie cuprinsĂŁ în intervalul de +15 la +20 grade C; temperatura medie interioarĂŁ a cisternei va fi menĂžinutĂŁ între +45 Âşi +50 grade C în regim permanent, temperatura medie a pereĂžilor cisternei fiind între +30 Âşi +35 grade C.
    19. Atmosfera camerei va fi ventilatĂŁ în permanenÞã, astfel încât viteza de trecere a aerului, la 10 cm de la perete, sĂŁ fie menĂžinutĂŁ între 1 Âşi 2 metri/secundĂŁ.
    20. Un schimbĂŁtor de cĂŁldurĂŁ va fi plasat în mijlocul cisternei. DacĂŁ aceasta are mai multe compartimente, va fi plasat câte un schimbĂŁtor de cĂŁldurĂŁ în fiecare compartiment. Aceste schimbĂŁtoare vor avea rezistenĂže electrice Âşi un ventilator cu un debit suficient pentru ca diferenĂža de temperaturĂŁ între temperaturile maxime Âşi cele minime în interiorul fiecĂŁrui compartiment sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3 grade C dupĂŁ stabilirea regimului permanent. DacĂŁ cisterna are mai multe compartimente, temperatura medie a celui mai rece compartiment nu va trebui sĂŁ difere cu mai mult de 2 grade C faÞã de temperatura medie a compartimentului cel mai cald, temperaturile fiind mĂŁsurate aÂşa cum indicĂŁ paragraful 21 din prezentul supliment.
    21. Dispozitivele detectoare de temperaturĂŁ, protejate împotriva radiaĂžiilor, vor fi plasate în interiorul Âşi în exteriorul cisternei, la 10 cm de la pereĂži, în felul urmĂŁtor:
    a) dacĂŁ cisterna are doar un singur compartiment, mĂŁsurĂŁtorile se vor face în cel puĂžin 12 puncte Âşi anume:
    - cele patru extremitĂŁĂži a douĂŁ diametre perpendiculare, unul orizontal Âşi altul vertical, în apropierea celor douĂŁ funduri;
    - cele patru extremitĂŁĂži a douĂŁ diametre perpendiculare, înclinate la 45 grade pe orizontalĂŁ, în planul axial al cisternei;
    b) DacĂŁ cisterna are mai multe compartimente, repartiĂžia va fi urmĂŁtoarea:
    - pentru fiecare din cele douĂŁ compartimente de la extremitĂŁĂži, cel puĂžin:
    - extremitĂŁĂžile unui diametru orizontal în apropierea fundului Âşi extremitĂŁĂžile unui diametru vertical în apropierea peretelui despĂŁrĂžitor;
    - Âşi, pentru fiecare dintre celelalte compartimente, minimum:
    - extremitĂŁĂžile unui diametru înclinat la 45 grade C pe orizontalĂŁ în apropierea unui perete despĂŁrĂžitor Âşi extremitĂŁĂžile unui diametru perpendicular pe precedentul în apropierea altui perete despĂŁrĂžitor.
    Temperatura medie interioarĂŁ Âşi temperatura medie exterioarĂŁ, pentru cisternĂŁ, vor fi media aritmeticĂŁ a tuturor determinĂŁrilor fĂŁcute la interior Âşi, respectiv, la exterior. Pentru cisternele cu mai multe compartimente, temperatura medie interioarĂŁ a fiecĂŁrui compartiment va fi media aritmeticĂŁ a determinĂŁrilor privitoare la compartiment, aceste determinĂŁri fiind minimum patru.
    22. Aparatele de încĂŁlzire Âşi de amestecare a aerului, de mĂŁsurare a puterii termice schimbate Âşi a echivalentului calorific al ventilatoarelor de miÂşcare a aerului vor fi puse în funcĂžiune.
    23. DupĂŁ stabilirea regimului permanent, diferenĂža maximĂŁ între temperaturi în punctele cel mai cald Âşi cel mai rece în exteriorul cisternei nu va trebui sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 2 grade C.
    24. Temperaturile medii exterioare Âşi interioare ale cisternei vor fi mĂŁsurate fiecare într-un ritm care va trebui sĂŁ nu fie mai mic de patru determinĂŁri pe orĂŁ.
    25. încercarea se va continua atât timp cât este necesar pentru a se asigura permanenĂža regimului (paragraful 4 din prezentul supliment). DacĂŁ, însĂŁ, determinĂŁrile nu sunt automate Âşi înregistrate, încercarea va trebui prelungitĂŁ pentru o perioadĂŁ de opt ore consecutive, în vederea verificĂŁrii permanenĂžei regimului Âşi pentru efectuarea mĂŁsurĂŁtorilor definitive.
    c) DispoziĂžii comune pentru toate tipurile de mijloace de transport izoterme
    (i) Verificarea coeficientului K
    26. Atunci când obiectivul încercĂŁrii este nu de a determina coeficientul K, ci pur Âşi simplu de a verifica dacĂŁ acest coeficient este inferior unei anumite limite, încercĂŁrile efectuate în condiĂžiile indicate în paragrafele 7 Âşi 25 din prezentul supliment vor putea fi oprite de îndatĂŁ ce va rezulta din mĂŁsurĂŁtorile deja efectuate cĂŁ acest coeficient K corespunde condiĂžiilor cerute.
    (ii) Precizia de mĂŁsurare a coeficientului K
    27. StaĂžiunile de încercare vor trebui dotate cu echipamentul Âşi instrumentele necesare pentru a se determina coeficientul K cu o eroare maximĂŁ de mĂŁsurare +/- 10% .
    (iii) Procese-verbale de încercĂŁri
    28. Fiecare încercare va conduce la întocmirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, conform modelului nr. 1A sau 1B de mai jos Âşi o Parte 2, conform modelului nr. 2A sau 2B de mai jos.
    Controlul izotermiei pentru mijloacele de transport speciale în exploatare
    29. Pentru controlul izotermiei din fiecare mijloc de transport special în exploatare potrivit punctelor b) Âşi c) din paragraful 1 al suplimentului 2 al prezentei anexe, autoritĂŁĂžile competente vor putea:
    fie sĂŁ aplice metodele descrise în paragrafele 7 - 27 din prezentul supliment;
    fie sĂŁ desemneze experĂži însĂŁrcinaĂži sĂŁ aprecieze aptitudinea mijlocului de transport special de a fi menĂžinut în una sau alta din categoriile de mijloace de transport izoterme. AceÂşti experĂži vor Ăžine seama de elementele urmĂŁtoare Âşi îÂşi vor fonda concluziile pe bazele indicate mai jos:
    a) Examen general al mijlocului de transport special
    Acest examen se va efectua procedând la o vizitare a mijlocului de transport special în vederea determinĂŁrii în ordinea urmĂŁtoare:
    (i) concepĂžia generalĂŁ a acoperirii izolante;
    (ii) modul de realizare a izolaĂžiei;
    (iii) natura Âşi starea pereĂžilor;
    (iv) starea de conservare a incintei izoterme;
    (v) grosimea pereĂžilor;
Âşi se vor face toate observaĂžiile privitoare la posibilitĂŁĂžile izotermice ale mijlocului de transport special. în acest scop, experĂžii vor putea proceda la demontĂŁri parĂžiale Âşi li se vor pune la dispoziĂžie toate documentele necesare examenului (planuri, procese-verbale de încercare, notiĂže descriptive, facturi etc.).
    b) Examen de etanÂşeitate la aer (nu se aplicĂŁ cisternelor)
    Controlul se va face de cĂŁtre un observator închis în interiorul mijlocului de transport special Âşi care va fi aÂşezat într-o zonĂŁ luminatĂŁ puternic. Se poate folosi orice altĂŁ metodĂŁ care sĂŁ dea rezultate mai precise.
    c) Decizii
    (i) în cazul în care concluziile privind starea generalĂŁ a furgonului sunt favorabile, mijlocul de transport special va putea fi menĂžinut în exploatare ca izotermĂŁ, în categoria sa iniĂžialĂŁ, pentru o nouĂŁ perioadĂŁ de o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani. în cazul în care concluziile expertului sau experĂžilor sunt nefavorabile, mijlocul de transport special nu va putea fi menĂžinut în exploatare decât dacĂŁ trece, cu succes, încercĂŁrile în staĂžiune descrise în paragrafele 7 - 27 din prezentul supliment; atunci mijlocul de transport va putea fi menĂžinut în exploatare pe o nouĂŁ perioadĂŁ de Âşase ani.
    (ii) DacĂŁ este vorba de mijloace de transport speciale construite în serie dupĂŁ un tip determinat, corespunzĂŁtor dispoziĂžiilor din paragraful 2 al suplimentului 1 din prezenta anexĂŁ Âşi aparĂžinând aceluiaÂşi proprietar, se va putea proceda, în afara examinĂŁrii fiecĂŁrui mijloc de transport, la mĂŁsurarea coeficientului K la un procent de cel puĂžin 1% din numĂŁrul acestor mijloace de transport speciale, respectând pentru aceastĂŁ mĂŁsurare dispoziĂžiile paragrafelor 7 - 27 din prezentul supliment. DacĂŁ rezultatele examenelor Âşi mĂŁsurĂŁtorilor sunt favorabile, toate aceste mijloace de transport speciale vor putea fi menĂžinute în exploatare ca izoterme, în categoria lor iniĂžialĂŁ, pentru o nouĂŁ perioadĂŁ de Âşase ani.
    d) Procese-verbale de încercĂŁri
    Fiecare încercare a unui mijloc de transport special fĂŁcutĂŁ de un expert va conduce la stabilirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, potrivit modelului nr. 1A de mai jos, Âşi dintr-o Parte 2, conformĂŁ cu modelul nr. 3 de mai jos.

    DispoziĂžii tranzitorii aplicabile mijloacelor de transport speciale noi
    30. Timp de 4 ani, începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentului acord conform dispoziĂžiilor paragrafului 1 din articolul 11, când, din cauza insuficienĂžei staĂžiunilor de încercĂŁri, nu este posibilĂŁ mĂŁsurarea coeficientului K al mijloacelor de transport speciale folosind metodele descrise în paragrafele 7 - 27 din prezentul supliment, conformitatea mijloacelor de transport izoterme noi cu normele prescrise în prezenta anexĂŁ va putea fi controlatĂŁ aplicând dispoziĂžiile paragrafului 29, completatĂŁ de o evaluare a izotermiei care va fi fondatĂŁ pe urmĂŁtoarea consideraĂžie:
    materialul izolant al elementelor importante (pereĂži laterali, podea, acoperiÂş, trape, uÂşi etc.) ale mijlocului de transport special va trebui sĂŁ aibĂŁ o grosime sensibil uniformĂŁ Âşi superioarĂŁ, în metri, cifrei obĂžinute prin împĂŁrĂžirea coeficientului de conductibilitate termicĂŁ al acestui material în mediu umed la coeficientul K cerut pentru categoria la care este cerutĂŁ admiterea mijlocului de transport special.

    C. EficienĂža dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale
    Moduri operatorii pentru determinarea eficienĂžei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale
    31. Determinarea eficienĂžei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale se va efectua potrivit metodelor descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment.

    Mijloacele de transport refrigeratoare
    32. Mijlocul de transport special, golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ, va fi aÂşezat într-o camerĂŁ izotermĂŁ a cĂŁrei temperaturĂŁ medie se va menĂžine uniformĂŁ Âşi constantĂŁ la +30 grade C, cu aproximativ +/- 5 grade C. Atmosfera din camerĂŁ, menĂžinutĂŁ umedĂŁ reglând temperatura de rouĂŁ la +25 grade C, cu aproximativ +/- grade C, va fi amestecatĂŁ aÂşa cum este indicat în paragraful 9 al prezentului supliment.
    33. Dispozitivele detectoare de temperaturĂŁ, ferite de radiaĂžii, vor fi plasate în interiorul Âşi în exteriorul furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 Âşi 4 din prezentul supliment.
    34. a) Pentru mijloacele de transport, altele decât cele cu plĂŁci eutectice fixe Âşi cu sistem de gaz lichefiat, greutatea maximĂŁ a agentului frigorigen indicat de constructor sau care poate fi efectiv instalat în mod normal, va fi încĂŁrcatĂŁ în amplasamentele prevĂŁzute atunci când temperatura medie interioarĂŁ a furgonului va fi atins temperatura medie exterioarĂŁ a furgonului (+30 grade C). UÂşile, trapele Âşi diversele deschideri vor fi închise Âşi dispozitivele de ventilaĂžie interioarĂŁ ale mijlocului de transport (dacĂŁ existĂŁ) vor fi puse în funcĂžiune la regim maxim. în plus, pentru mijloacele de transport speciale noi, va fi pus în funcĂžiune în furgon un dispozitiv de încĂŁlzire de o putere egalĂŁ cu 35% din cea care este schimbatĂŁ în regim permanent prin pereĂži, când temperatura prevĂŁzutĂŁ pentru mijlocul de transport special este atinsĂŁ. în cursul încercĂŁrii nu se va efectua nici o reîncĂŁrcare de agent frigorigen.
    b) Pentru mijloacele de transport speciale cu plĂŁci eutectice fixe, încercarea va cuprinde o fazĂŁ prealabilĂŁ, de îngheĂžare a soluĂžiei eutectice. în acest scop, când temperatura medie interioarĂŁ a furgonului Âşi temperatura plĂŁcilor au atins temperatura medie exterioarĂŁ (+30 grade C), dupĂŁ închiderea uÂşilor Âşi a orificiilor, va fi pus în funcĂžiune dispozitivul de rĂŁcire a plĂŁcilor pentru o duratĂŁ de 18 ore consecutive. în cazul în care dispozitivul de rĂŁcire a plĂŁcilor cuprinde o maÂşinĂŁ cu funcĂžionare ciclicĂŁ, durata totalĂŁ de funcĂžionare a acestui dispozitiv va fi de 24 de ore. Imediat dupĂŁ oprirea sistemului de rĂŁcire, va fi pus în funcĂžiune în furgon, pentru furgoanele noi, un dispozitiv de încĂŁlzire cu o putere egalĂŁ cu 35% din cea care este schimbatĂŁ în regim permanent prin pereĂži, când temperatura prevĂŁzutĂŁ pentru clasa prezumatĂŁ a mijlocului de transport special este atinsĂŁ. în cursul încercĂŁrii nu se va efectua nici o operaĂžie de reîngheĂžare a soluĂžiei.
    c) Pentru mijloacele de transport speciale prevĂŁzute cu un sistem ce foloseÂşte gaz lichefiat, se va respecta urmĂŁtoarea procedurĂŁ de încercare: atunci când temperatura medie interioarĂŁ a furgonului atinge temperatura medie exterioarĂŁ (+30 grade C), recipientele destinate primirii gazului lichefiat sunt umplute la nivelul prescris de constructor. Apoi uÂşile, trapele Âşi diferitele deschideri vor fi închise ca în timpul exploatĂŁrii normale, iar dispozitivele de ventilaĂžie interioarĂŁ ale mijlocului de transport special (dacĂŁ existĂŁ) vor fi puse în funcĂžiune în regim maxim. Termostatul se va regla la o temperaturĂŁ mai micĂŁ cu douĂŁ grade decât temperatura limitĂŁ a clasei prezumate a mijlocului de transport special. Apoi, se va proceda la rĂŁcirea furgonului, înlocuind simultan gazul lichefiat consumat. AceastĂŁ înlocuire se va efectua în timpul celei mai scurte dintre perioadele urmĂŁtoare:
    - fie timpul dintre începutul rĂŁcirii Âşi momentul în care temperatura prevĂŁzutĂŁ pentru clasa prezumatĂŁ a mijlocului de transport special a fost atinsĂŁ pentru prima datĂŁ;
    - fie o duratĂŁ de 3 ore, socotind de la începutul rĂŁcirii.
    DupĂŁ trecerea acestei perioade, în cursul încercĂŁrii nu se va mai efectua nici o reîncĂŁrcare a recipientelor mai sus arĂŁtate.
    Pentru mijloacele de transport speciale noi, când s-a obĂžinut temperatura clasei se pune în funcĂžiune în furgon un dispozitiv de încĂŁlzire de o putere egalĂŁ cu 35% din cea care este schimbatĂŁ în regim permanent prin pereĂži.
    35. Temperaturile medii exterioare Âşi interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la un interval de cel puĂžin 30 de minute.
    36. încercarea se va continua timp de 12 ore dupĂŁ momentul în care temperatura medie interioarĂŁ a furgonului a atins limita inferioarĂŁ stabilitĂŁ pentru clasa prezumatĂŁ a mijlocului de transport special (A = +7 grade C; B = -10 grade C; C = -20 grade C; D = 0 grade C) sau, pentru mijloacele de transport cu plĂŁci eutectice fixe, dupĂŁ oprirea dispozitivului de rĂŁcire. încercarea va fi satisfĂŁcĂŁtoare dacĂŁ, pe aceastĂŁ duratĂŁ de 12 ore, temperatura medie interioarĂŁ a furgonului nu va depĂŁÂşi aceastĂŁ limitĂŁ inferioarĂŁ.

    Mijloace de transport frigorifice
    37. încercarea va fi efectuatĂŁ în condiĂžiile menĂžionate în paragrafele 32 Âşi 33 din prezentul supliment.
    38. Atunci când temperatura medie interioarĂŁ a furgonului a atins temperatura exterioarĂŁ (+30 grade C), uÂşile, trapele Âşi diferitele deschideri vor fi închise Âşi dispozitivul de producere a frigului, ca Âşi dispozitivele de ventilaĂžie interioarĂŁ (dacĂŁ existĂŁ) vor fi puse în funcĂžiune la regimul lor maxim. în afarĂŁ de aceasta, pentru mijloacele de transport noi, va fi pus în funcĂžiune în furgon un dispozitiv de încĂŁlzire de o putere egalĂŁ cu 35% din cea care este schimbatĂŁ în regim permanent prin pereĂži, când temperatura prevĂŁzutĂŁ pentru clasa prezumatĂŁ a mijlocului de transport special este atinsĂŁ.
    39. Temperaturile medii exterioare Âşi interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la intervale de cel puĂžin 30 de minute.
    40. încercarea se va continua timp de 12 ore dupĂŁ momentul în care temperatura medie interioarĂŁ a furgonului a atins limita inferioarĂŁ stabilitĂŁ pentru clasa prezumatĂŁ a mijlocului de transport, dacĂŁ este vorba de clasele A, B sau C (A = 0 grade C; B = -10 grade C; C = -20 grade C). încercarea va fi satisfĂŁcĂŁtoare dacĂŁ dispozitivul de producere a frigului este apt sĂŁ menĂžinĂŁ, pe perioada celor 12 ore, regimul de temperaturĂŁ prevĂŁzut, Ăžinând seama, eventual, de perioadele de dezgheĂž automat al frigoriferului.
    41. DupĂŁ ce dispozitivul de producere a frigului, cu toate accesoriile sale, a fost supus, singur, conform exigenĂželor autoritĂŁĂžii competente, la încercarea de determinare a puterii sale frigorifice utile la temperaturile de referinÞã prevĂŁzute, mijlocul de transport special va putea fi recunoscut ca frigorific, fĂŁrĂŁ nici o altĂŁ încercare de eficienÞã, în cazul în care puterea frigorificĂŁ utilĂŁ a dispozitivului este mai mare decât pierderile termice în regim permanent prin pereĂži pentru clasa consideratĂŁ, înmulĂžitĂŁ cu factorul 1,75.
    42. DacĂŁ maÂşina frigorificĂŁ este înlocuitĂŁ cu o maÂşinĂŁ de tip diferit, autoritatea competentĂŁ va putea:
    a) fie sĂŁ cearĂŁ ca mijlocul de transport special sĂŁ fie supus determinĂŁrilor sau controalelor prevĂŁzute în paragrafele 37 - 40;
    b) fie sĂŁ se asigure cĂŁ puterea frigorificĂŁ utilĂŁ a noii maÂşini este, la temperatura prevĂŁzutĂŁ pentru clasa mijlocului de transport, egalĂŁ sau mai mare decât cea a maÂşinii înlocuite;
    c) fie sĂŁ se asigure cĂŁ puterea frigorificĂŁ utilĂŁ a noii maÂşini corespunde dispoziĂžiilor paragrafului 41.

    Mijloace de transport calorifice
    43. Mijlocul de transport, golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ, va fi plasat într-o camerĂŁ izotermĂŁ a cĂŁrei temperaturĂŁ va fi menĂžinutĂŁ uniformĂŁ Âşi constantĂŁ la un nivel cât se poate de scĂŁzut.
    Atmosfera camerei va fi ventilatĂŁ, aÂşa cum se indicĂŁ în paragraful 9 al prezentului supliment.
    44. în interiorul Âşi în exteriorul furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 Âşi 4 din prezentul supliment, se vor instala dispozitivele detectoare de temperaturĂŁ, protejate contra radiaĂžiilor.
    45. UÂşile, trapele, diversele deschideri vor fi închise Âşi echipamentul de producere a cĂŁldurii, ca Âşi dispozitivele de ventilaĂžie interioarĂŁ (în cazul în care existĂŁ) vor fi puse în funcĂžiune la regimul lor maxim.
    46. Temperaturile medii exterioare Âşi interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la intervale de cel puĂžin 30 de minute.
    47. încercarea va continua timp de 12 ore dupĂŁ momentul în care diferenĂža dintre temperatura medie interioarĂŁ a furgonului Âşi temperatura medie exterioarĂŁ va fi atins valoarea corespunzĂŁtoare condiĂžiilor fixate pentru clasa prezumatĂŁ a mijlocului de transport, majoratĂŁ cu 35% pentru mijloacele de transport calorifice noi. încercarea va fi satisfĂŁcĂŁtoare dacĂŁ dispozitivul de producere a cĂŁldurii este apt sĂŁ menĂžinĂŁ pe timpul acestor 12 ore diferenĂža de temperaturĂŁ prevĂŁzutĂŁ.

    Procese-verbale de încercare
    48. Fiecare încercare a mijlocului de transport calorific va fi urmatĂŁ de întocmirea unui proces-verbal, compus dintr-o Parte 1 conformĂŁ cu modelul nr. 1A sau 1B de mai jos (dacĂŁ acesta nu s-a întocmit în temeiul paragrafului 28) Âşi dintr-o Parte 3 conformĂŁ cu modelul nr. 4A, 4B, 4C, 5 sau 6 de mai jos.

    Controlul eficienĂžei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport în exploatare
    49. Pentru controlul eficienĂžei dispozitivului termic al fiecĂŁrui mijloc de transport refrigerator, frigorific sau calorific în exploatare arĂŁtat la punctele b) Âşi c) din paragraful 1 al suplimentului 1 din prezenta anexĂŁ, autoritĂŁĂžile competente vor putea:
    - fie sĂŁ aplice metodele descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment;
    - fie sĂŁ desemneze experĂži însĂŁrcinaĂži cu aplicarea dispoziĂžiilor urmĂŁtoare:
    a) Mijloace de transport refrigeratoare
    Se va verifica dacĂŁ temperatura interioarĂŁ a mijlocului de transport - golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ - adusĂŁ în prealabil la temperatura exterioarĂŁ, poate fi adusĂŁ la temperatura limitĂŁ a clasei mijlocului de transport, prevĂŁzutĂŁ în prezenta anexĂŁ, Âşi menĂžinutĂŁ sub aceastĂŁ temperaturĂŁ pe o duratĂŁ t, astfel

                 12 Delta T
    încât t >/= ----------- ,  Delta T fiind diferenĂža dintre +30 grade C Âşi
                  Delta T"

aceastĂŁ temperaturĂŁ limitĂŁ, Delta T" fiind diferenĂža între temperatura medie exterioarĂŁ pe timpul încercĂŁrii Âşi sus-numita temperaturĂŁ limitĂŁ, temperatura exterioarĂŁ nefiind mai micĂŁ de +15 grade C. DacĂŁ rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menĂžinute în exploatare ca refrigeratoare, pe o nouĂŁ perioadĂŁ cu o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani.
    b) Mijloace de transport frigorifice
    Se va verifica - mijlocul de transport fiind golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ Âşi temperatura exterioarĂŁ nefiind mai micĂŁ de +15 grade C - dacĂŁ temperatura interioarĂŁ poate fi adusĂŁ:
    - pentru clasa A, B sau C, la temperatura minimĂŁ a clasei mijlocului de transport prevĂŁzutĂŁ în prezenta anexĂŁ;
    - pentru clasa D, E sau F, la temperatura limitĂŁ a clasei mijlocului de transport prevĂŁzutĂŁ în prezenta anexĂŁ.
    DacĂŁ rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menĂžinute în exploatare, ca frigorifice, în clasa lor iniĂžialĂŁ, pentru o nouĂŁ perioadĂŁ cu o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani.
    c) Mijloace de transport calorifice
    Se va verifica dacĂŁ diferenĂža dintre temperatura interioarĂŁ a mijlocului de transport Âşi temperatura exterioarĂŁ care determinĂŁ clasa cĂŁreia îi aparĂžine mijlocul de transport, prevĂŁzutĂŁ în aceastĂŁ anexĂŁ (22 grade C pentru clasa A Âşi 32 grade C pentru clasa B) poate fi atinsĂŁ Âşi menĂžinutĂŁ timp de 12 ore sau mai puĂžin. DacĂŁ rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menĂžinute în exploatare, ca mijloace de transport calorifice, în clasa lor iniĂžialĂŁ, pentru o nouĂŁ perioadĂŁ cu o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani.
    d) DispoziĂžii comune pentru mijloacele de transport refrigeratoare, frigorifice Âşi calorifice
    (i) în cazul în care rezultatele sunt nefavorabile, mijloacele de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice nu vor putea fi menĂžinute în exploatare în clasa lor iniĂžialĂŁ decât dacĂŁ trec cu succes încercĂŁrile în staĂžiunea de încercĂŁri descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment; ele vor putea fi atunci menĂžinute în exploatare, în clasa lor iniĂžialĂŁ, pe o nouĂŁ perioadĂŁ de Âşase ani.
    (ii) DacĂŁ este vorba de mijloace de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice construite în serie dupĂŁ un tip determinat corespunzĂŁtor dispoziĂžiilor paragrafului 2 din suplimentul 1 la prezenta anexĂŁ Âşi aparĂžinând aceluiaÂşi proprietar, în afarĂŁ de examinarea dispozitivelor termice ale fiecĂŁrui mijloc de transport, pentru a constata dacĂŁ starea lor generalĂŁ este aparent satisfĂŁcĂŁtoare, determinarea eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire sau de încĂŁlzire va putea fi efectuatĂŁ în staĂžiunea de încercĂŁri potrivit dispoziĂžiilor din paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment, pe 1% cel puĂžin din numĂŁrul acestor mijloace de transport. DacĂŁ rezultatele acestor examene Âşi ale acestei determinĂŁri sunt satisfĂŁcĂŁtoare, toate aceste mijloace de transport vor putea fi menĂžinute în exploatare, în clasa lor iniĂžialĂŁ, pentru o nouĂŁ perioadĂŁ de Âşase ani.
    e) Procese-verbale de încercĂŁri
    Fiecare încercare a mijlocului de transport special de cĂŁtre un expert va ocaziona întocmirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, conformĂŁ cu modelul nr. 1A de mai jos [dacĂŁ nu s-a fĂŁcut deja în temeiul paragrafului 29 lit. d)], Âşi dintr-o Parte 3, conformĂŁ cu modelele nr. 7, 8 sau 9 de mai jos.

    DispoziĂžii tranzitorii aplicabile mijloacelor de transport speciale noi
    50. Pe timp de patru ani, de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului acord, conform dispoziĂžiilor din paragraful 1 al art. 11 din acord, dacĂŁ, din cauza insuficienĂžei staĂžiunilor de încercare, nu este posibilĂŁ determinarea eficienĂžei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale folosind metodele descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment, conformitatea cu normele mijloacelor de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice noi va putea fi verificatĂŁ aplicând dispoziĂžiile paragrafului 49 din prezentul supliment.

    D. Mod operator de mĂŁsurare a puterii frigorifice utile Wo a unui grup al cĂŁrui evaporator nu este îngheĂžat
    51. La fiecare echilibru termic, aceastĂŁ putere este egalĂŁ cu suma fluxului termic U . Delta T, care traverseazĂŁ pereĂžii incintei calorimetrice sau ai mijlocului de transport pe care este montat grupul frigorific, Âşi cu puterea termicĂŁ mĂŁsuratĂŁ Wj, care este degajatĂŁ din interiorul furgonului de cĂŁtre dispozitivul ventilat de încĂŁlzire electricĂŁ:

    Wo = Wj + U . Delta T

    52. Grupul frigorific este montat fie pe o incintĂŁ calorimetricĂŁ, fie pe un mijloc de transport.
    în fiecare caz, coeficientul global de transmisie termicĂŁ este mĂŁsurat la o temperaturĂŁ medie unicĂŁ a pereĂžilor înaintea încercĂŁrii de determinare a puterii frigorifice. Se procedeazĂŁ la o corecĂžie aritmeticĂŁ a acestei izotermii, bazându-ne pe experienĂža laboratoarelor de încercĂŁri, pentru a Ăžine seama de temperaturile medii ale pereĂžilor la fiecare echilibru termic, cu ocazia mĂŁsurĂŁrii puterii frigorifice.
    Este de preferat sĂŁ se foloseascĂŁ o incintĂŁ calorimetricĂŁ etalonatĂŁ, pentru a se obĂžine un maximum de precizie.
    Pentru metodele Âşi modurile de operare, ne vom raporta la dispoziĂžiile paragrafelor 1 Âşi 15 de mai sus. TotuÂşi, este suficientĂŁ mĂŁsurarea directĂŁ a lui U, valoarea acestui coeficient fiind determinatĂŁ de relaĂžia urmĂŁtoare:
            W
    U = ---------
         Delta T
                m

    unde: W este puterea termicĂŁ (în waĂži) degajatĂŁ de dispozitivul ventilat de încĂŁlzire internĂŁ
          Delta Tm este diferenĂža între temperatura medie interioarĂŁ Ti Âşi temperatura medie exterioarĂŁ Te
          U este fluxul termic pe grad de diferenÞã între temperatura aerului din interior Âşi exterior a casetei calorimetrice sau a mijlocului de transport atunci când este instalat grupul frigorific.

    Caseta calorimetricĂŁ sau mijlocul de transport sunt plasate într-o camerĂŁ izotermĂŁ. DacĂŁ se foloseÂşte o casetĂŁ calorimetricĂŁ, U Delta T nu trebuie sĂŁ reprezinte mai mult de 35% din fluxul termic total Wo.
    53. Metoda urmĂŁtoare poate fi, eventual, utilizatĂŁ atât pentru verificarea prototipului, cât Âşi pentru încercarea mijloacelor de transport construite în serie. Este vorba aici de mĂŁsurarea puterii frigorifice înmulĂžind debit-masa lichidului frigorigen (m) cu diferenĂža entalpiei agentului ca abur frigorigen ce iese din mijlocul de transport (ho) Âşi lichidul la intrarea lui în mijlocul de transport (h1).
    Pentru a obĂžine puterea frigorificĂŁ utilĂŁ, mai trebuie dedusĂŁ puterea termicĂŁ produsĂŁ de ventilatoarele care agitĂŁ aerul interior (Wf). Este greu de determinat Wf dacĂŁ ventilatoarele care agitĂŁ aerul interior sunt acĂžionate de un motor exterior; în asemenea caz, metoda entalpiei nu este recomandatĂŁ. Atunci când ventilatoarele sunt acĂžionate de motoare electrice situate în interiorul mijlocului de transport, mĂŁsurarea puterii electrice este asiguratĂŁ de aparate adecvate având o precizie de +/- 3% .

    BilanĂžul termic este indicat prin relaĂžia:
    Wo = (ho - h1) m - Wf

    Metodele adecvate sunt descrise în normele ISO 971, BS 3122, DIN, NEN etc. Un dispozitiv de încĂŁlzire electric este plasat în interiorul mijlocului de transport pentru a asigura un echilibru termic.
    54. Instrumente de mĂŁsurare de folosit
    StaĂžiunile de încercĂŁri vor trebui sĂŁ dispunĂŁ de materiale Âşi de instrumente de mĂŁsurare pentru determinarea coeficientului U cu o precizie de +/- 5% . Transferurile termice datorate pierderilor de aer nu vor trebui sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 5% din transferurile totale prin pereĂžii casetelor calorimetrice sau ai mijlocului de transport. Debitul fluidului frigorigen va fi determinat cu o precizie de +/-10% .
    Instrumentele care echipeazĂŁ caseta calorimetricĂŁ sau mijlocul de transport vor fi conforme cu dispoziĂžiile paragrafelor 3 Âşi 4 de mai sus. Se vor mĂŁsura:
    a) Temperaturile aerului: cel puĂžin 4 detectoare, dispuse în mod uniform, la intrarea în evaporator, cel puĂžin 4 detectoare aÂşezate în mod uniform, la ieÂşirea din evaporator, cel puĂžin 4 detectoare, aÂşezate în mod uniform, la intrarea în condensator. Detectoarele de temperaturĂŁ vor fi protejate contra radiaĂžiilor.
    b) Consumurile de energie: instrumentele trebuie sĂŁ permitĂŁ mĂŁsurarea consumului electric Âşi/sau de combustibil al grupului frigorific.
    c) Vitezele de rotaĂžie: instrumentele trebuie sĂŁ permitĂŁ mĂŁsurarea vitezei de rotaĂžie a compresoarelor sau a ventilatoarelor, sau sĂŁ deducĂŁ aceste viteze prin calcul în cazul în care o mĂŁsurare directĂŁ este imposibilĂŁ.
    d) Presiunile: manometre de mare precizie (+/- 1%) vor fi racordate la condensator, la evaporare Âşi la aspiraĂžie, atunci când evaporatorul este prevĂŁzut cu un regulator de presiune.
    e) Cantitatea de cĂŁldurĂŁ: disipatĂŁ de dispozitive de încĂŁlzire interioarĂŁ formate din rezistenĂže electrice ventilate, a cĂŁror densitate de flux termic nu este mai mare de 1 watt/cmp Âşi a cĂŁror protecĂžie este asiguratĂŁ de un înveliÂş cu putere emisivĂŁ slabĂŁ.
    55. CondiĂžiile încercĂŁrii
    (i) în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport, temperatura aerului la intrarea în condensator va fi menĂžinutĂŁ la 30 grade C +/- 0,5 grade C.
    (ii) în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport (la intrarea aerului în unitatea de rĂŁcire), pentru trei niveluri de temperaturĂŁ cuprinse între - 25 grade C Âşi 12 grade C, potrivit performanĂželor dispozitivului de producere a frigului, din care unul la temperatura minimĂŁ a clasei cerute de cĂŁtre constructor, cu o toleranÞã de +/-1 grade C.
    Temperaturile medii interioare vor fi menĂžinute cu o toleranÞã de +/- 0,5 grade C. Pierderile de cĂŁldurĂŁ în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport se vor menĂžine la o valoare constantĂŁ cu o toleranÞã de +/- 1%, cu ocazia mĂŁsurĂŁrii puterii frigorifice.
    56. Mod de operare
    încercarea comportĂŁ douĂŁ pĂŁrĂži principale, o fazĂŁ de rĂŁcire, apoi mĂŁsurarea puterii frigorifice utile la trei niveluri crescĂŁtoare de temperaturĂŁ.
    a) Faza de rĂŁcire: temperatura iniĂžialĂŁ a cesetei calorimetrice sau a mijlocului de transport nu trebuie sĂŁ aibĂŁ fluctuaĂžii de +/-3 grade C faÞã de temperatura ambiantĂŁ prescrisĂŁ, apoi ea trebuie coborâtĂŁ la - 25 grade C (sau la clasa de temperaturĂŁ minimĂŁ).
    b) MĂŁsurarea puterii frigorifice utile la fiecare nivel de temperaturĂŁ interioarĂŁ.
    Se efectueazĂŁ o primĂŁ încercare, pe durata a cel puĂžin patru ore, la fiecare nivel de temperaturĂŁ, în regim de termostat (al grupului), pentru stabilirea schimburilor de cĂŁldurĂŁ între interiorul Âşi exteriorul furgonului.
    Se efectueazĂŁ a doua încercare, cu funcĂžionarea fĂŁrĂŁ regim de termostat, pentru determinarea regimului maxim al grupului frigorific, în cursul cĂŁreia puterea termicĂŁ constantĂŁ eliberatĂŁ în dispozitivul de încĂŁlzire interioarĂŁ permite menĂžinerea în echilibru a fiecĂŁrui nivel de temperaturĂŁ interioarĂŁ prescris în paragraful 55.
    AceastĂŁ a doua încercare nu trebuie sĂŁ dureze mai puĂžin de patru ore.
    înainte de a trece la un nivel de temperaturĂŁ diferit, trebuie efectuatĂŁ o dezgheĂžare manualĂŁ.
    în cazul în care grupul frigorific poate fi alimentat de diferite surse de energie, încercarea trebuie repetatĂŁ pentru fiecare dintre ele.
    în cazul în care compresorul frigorific este antrenat de motorul vehiculului, încercarea va fi efectuatĂŁ la viteza nominalĂŁ de rotaĂžie a compresorului indicatĂŁ de constructor.
    Se va proceda în acelaÂşi mod în cazul aplicĂŁrii metodei de entalpie, descrisĂŁ în paragraful 53, dar se mĂŁsoarĂŁ în plus puterea termicĂŁ degajatĂŁ de ventilatoarele evaporatorului la fiecare nivel de temperaturĂŁ.
    57. PrecauĂžii ce trebuie luate
    Aceste mĂŁsurĂŁri ale puterii frigorifice utile sunt efectuate cu ocazia funcĂžionarii fĂŁrĂŁ regim de termostat a grupului frigorific Âşi, în consecinÞã, dacĂŁ existĂŁ un sistem de derivaĂžie a gazelor calde, trebuie avut grijĂŁ ca el sĂŁ funcĂžioneze cu ocazia încercĂŁrii.
    Atunci când reglarea automatĂŁ a grupului poate face apel la decuplarea cilindrilor compresorului (pentru a adapta puterea frigorificĂŁ a grupului la posibilitĂŁĂžile motorului de a-l antrena pe acesta), încercarea se va realiza cu precizarea numĂŁrului de cilindri în funcĂžiune pentru fiecare nivel de temperaturĂŁ.
    58. Control
    Este bine sĂŁ se verifice, indicând modul de operare în procesul-verbal de încercare:
    (i) dacĂŁ dispozitivile de dezgheĂžare Âşi de reglare termostaticĂŁ nu prezintĂŁ nici un defect de funcĂžionare;
    (ii) dacĂŁ debitul de aer ventilat este cel specificat de cĂŁtre constructor;
    (iii) dacĂŁ fluidul frigorigen folosit pentru încercare este cel specificat de cĂŁtre constructor.
    59. Proces-verbal de încercare
    Se va redacta un proces-verbal de tip adecvat, conform modelului nr. 10 de mai jos.

    MODEL Nr. 1A

                          PROCES-VERBAL
de încercare stabilit conform dispoziĂžiilor Acordului privind transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                Proces-verbal de încercare nr. .........
----------------------------------------------------------------------------
                                Partea 1
    SpecificaĂžiile mijlocului de transport (mijloace de transport, altele
        decât cisternele destinate transportului lichidelor alimentare)
----------------------------------------------------------------------------
Laborator experimental agreat/expert:*1)
    Numele .................................................................
    Adresa .................................................................
Tipul de mijloc de transport prezentat:*2)
    Marca ........ Nr. de înmatriculare ............. Nr. de serie..........
    Data primei puneri în exploatare .......................................
    Þara: *3) .............. kg       Sarcina utilĂŁ*3) .................. kg
Furgonul:
    MarcĂŁ Âşi tip .................. Nr. de identificare ....................
    Construit de cĂŁtre .....................................................
    AparĂžinând sau exploatat de ............................................
    Prezentat de ...........................................................
    Data construcĂžiei ......................................................
Dimensiuni principale:
    în exterior: lungime ...... m, lĂŁĂžime ...... m, înĂŁlĂžime ............. m
    în interior: lungime ...... m, lĂŁĂžime ...... m, înĂŁlĂžime ............. m
    SuprafaĂža totalĂŁ a podelei furgonului ............................... mp
    Volum interior total utilizabil al furgonului ....................... mc
    SuprafaĂža totalĂŁ interioarĂŁ a pereĂžilor furgonului Si ............... mp
    SuprafaĂža totalĂŁ exterioarĂŁ a pereĂžilor furgonului Se ............... mp
                              _______
    SuprafaĂža medie: S = |  / S  . S  ................................... mp
                         |/    i    e
SpecificaĂžiile pereĂžilor furgonului*4):
    AcoperiÂşul .............................................................
    Podeaua ................................................................
    PereĂžii laterali .......................................................
ParticularitĂŁĂži ale structurii furgonului*5):
                       _
                      |
    NumĂŁr,            | ale uÂşilor .........................................
    amplasare Âşi     <  ale obloanelor de aerisire .........................
    dimensiuni        | ale orificiilor de schimbare a gheĂžii ..............
                      |_

Dispozitive accesorii*6): .................................................. ............................................................................
Coeficient K: ............ W/mpK
------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunile inutile (experĂži doar pentru cazul în care încercarea se efectueazĂŁ conform paragrafului 29 sau 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP).
    *2) Vagon, camion, remorcĂŁ, semiremorcĂŁ, conteiner etc.
    *3) A se preciza originea acestor informaĂžii.
    *4) Natura Âşi grosimea materialelor ce constituie pereĂžii furgonului, de la interior spre exterior, modul de construcĂžie etc.
    *5) DacĂŁ existĂŁ iregularitĂŁĂži ale suprafeĂžei, a se indica modul de calcul pentru a determina Si Âşi Se.
    *6) Bare pentru carne, ventilatoare etc.


    MODEL Nr. 1B

                         PROCES-VERBAL
de încercare stabilit conform dispoziĂžiilor Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                           Proces-verbal nr. ......
----------------------------------------------------------------------------
                                Partea 1
          SpecificaĂžii ale mijloacelor de transport-cisternĂŁ destinate
                     transportului de lichide alimentare
----------------------------------------------------------------------------
Laborator experimental agreat/expert:*1)
    Numele .................................................................
    Adresa .................................................................
Tipul de cisternĂŁ prezentat:*2)
    Marca ............ Nr. de înmatriculare ........ Nr. de serie ..........
    Data primei puneri în exploatare .......................................
    Þara*3) ........ kg Sarcina utilĂŁ*3) ................................ kg
Cisterna:
    MarcĂŁ Âşi tip ................... Nr. de identificare ...................
    ConstruitĂŁ de cĂŁtre ....................................................
    AparĂžinând sau exploatatĂŁ de .... ......................................
    PrezentatĂŁ de .... .....................................................
    Data construcĂžiei ......................................................
Dimensiuni principale:
    în exterior: lungimea cilindrului .............. m, axa mare ........ m,
                 axa micĂŁ ........... m
    în interior: lungimea cilindrului ........ m, axa mare .............. m,
                 axa micĂŁ ........... m
    Volum interior utilizabil ........................................... mc
    Volum interior al fiecĂŁrui compartiment ............................. mc
    SuprafaĂža totalĂŁ interioarĂŁ a cisternei Si .......................... mp
    SuprafaĂža interioarĂŁ a fiecĂŁrui compartiment Si1 ......... Si2 ...... mp
    SuprafaĂža totalĂŁ exterioarĂŁ a cisternei Se .......................... mp
                                          _______
    SuprafaĂža medie a cisternei: S = |  / S  . S  ....................... mp
                                     |/    i    e

SpecificaĂžiile pereĂžilor cisternei:*4) .....................................
ParticularitĂŁĂžile structurii cisternei:*5) .................................
    NumĂŁrul, dimensiunile Âşi descrierea ....................................
    ........................................................................
    Descrierea capacului ...................................................
    NumĂŁrul, dimensiunile Âşi descrierea tubulaturii de golire ..............
    ........................................................................
Dispozitive accesorii ......................................................
----------------------------------------------------------------------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunile inutile (experĂži doar pentru cazul în care încercarea se efectueazĂŁ conform paragrafului 29 sau 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP).
    *2) Vagon, camion, remorcĂŁ, semiremorcĂŁ, conteiner etc.
    *3) A se preciza originea acestor informaĂžii.
    *4) Natura Âşi grosimea materialelor din care sunt constituiĂži pereĂžii cisternei, de la interior cĂŁtre exterior, mod de construcĂžie etc.
    *5) DacĂŁ existĂŁ iregularitĂŁĂži ale suprafeĂžei, se va indica modul de calcul adoptat pentru a se determina Si Âşi Se.

    MODEL Nr. 2A

                                 Partea 2
    MĂŁsurarea coeficientului global de transmisie termicĂŁ a mijloacelor de
transport speciale, altele decât cisterne, destinate transporturilor de lichide alimentare, conform paragrafelor 7 - 15 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Metoda experimentalĂŁ folositĂŁ pentru încercare: rĂŁcire interior/încĂŁlzire interior*1) ................................................................
Data Âşi ora închiderii uÂşilor Âşi a orificiilor mijlocului de transport ..... Mediile obĂžinute pe .... ore de funcĂžionare în regim permanent (de la ......
la ............... ora):
    a) Temperatura medie exterioarĂŁ a furgonului:

    Te = .............. grade C +/- ................. K
    b) Temperatura medie interioarĂŁ a furgonului:
    Ti = .............. grade C +/- ................. K
    c) diferenĂža medie de temperaturĂŁ realizatĂŁ Delta T = ................ K
Eterogenitatea maximĂŁ de temperaturĂŁ:
    în exteriorul furgonului ............................................ K
    în interiorul furgonului ............................................ K

                                            Te + Ti
Temperatura medie a pereĂžilor furgonului  ----------- = ..... grade C
                                               2

Temperatura de funcĂžionare a schimbĂŁtorului frigorific*2) ......... grade C
Punct de rouĂŁ al atmosferei în exteriorul furgonului pe durata regimului permanent*2) ................. grade C +/- ............ K
Durata totalĂŁ a încercĂŁrii ............................................. h
Durata regimului permanent ............................................. h
Puterea folositĂŁ în schimbĂŁtoare: W1 ................................... W
Puterea absorbitĂŁ de ventilatoare: W2 .................................. W
Coeficient global de transmisie termicĂŁ, calculat prin formula:
                                             W1 - W2
    încercare prin rĂŁcire interioarĂŁ*1) K = -----------
                                            S . Delta T

                                                W1 + W2
    încercare prin încĂŁlzire interioarĂŁ*1) K = -----------
                                               S . Delta T

    K = ............... W/mpK

Eroarea maximĂŁ de mĂŁsurare corespunzĂŁtoare încercĂŁrii efectuate .......... %
ObservaĂžii:*3) ............................................................
...........................................................................
---------------------------------------------------------------------------
    (A se completa doar dacĂŁ mijlocul de transport special nu este dotat cu dispozitive termice)
    Þinând seama de rezultatele sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de Âşase ani, mijlocul de transport special purtând marca de identificare IN/IR*1).
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP, nu va fi posibilĂŁ decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la....................

    întocmit la ..............          Responsabil cu încercĂŁrile

    Data .....................          ..........................

------------
    *1) A se tĂŁia formula care nu a fost folositĂŁ.
    *2) A se indica doar pentru încercarea prin rĂŁcire interioarĂŁ.
    *3) Atunci când furgonul nu este de formĂŁ paralelipipedicĂŁ, se va indica repartizarea punctelor de mĂŁsurare a temperaturilor exterioare Âşi interioare ale furgonului.


    MODEL Nr. 2B

                            Partea 2
    MĂŁsurarea coeficientului global de transmisie termicĂŁ a cisternelor
destinate transporturilor de lichide alimentare, conform paragrafelor 16 - 25 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Metoda experimentalĂŁ folositĂŁ pentru încercare: încĂŁlzire interioarĂŁ .......
Data Âşi ora închiderii orificiilor cisternei ...............................
Mediile obĂžinute pentru ......... ore de funcĂžionare în regim permanent (de
la .................. la ora ...............):
    a) Temperatura medie exterioarĂŁ a cisternei: Te = .... grade C +/- ... K
    b) Temperatura medie interioarĂŁ a cisternei:
           S     T
            ih .  in
    T  = ------------- = ......... grade C+/- ............. K
     i      SUMÃ S
                  in
    c) DiferenĂža medie de temperaturĂŁ realizatĂŁ: DELTA T ............... K
Eterogenitatea maximĂŁ a temperaturii:
    în interiorul cisternei .................................. K
    în interiorul fiecĂŁrui compartiment ...................... K
    în exteriorul cisternei .................................. K
Temperatura medie a pereĂžilor cisternei ................ grade C
Durata globalĂŁ a încercĂŁrii  ................................. h
Durata regimului permanent ................................... h
Puterea consumatĂŁ de schimbĂŁtoare: W1 ........................ W
Puterea absorbitĂŁ de ventilatoare: W2 ........................ W
Coeficientul global de transmisie termicĂŁ, calculat prin formula:
       W    W
        1 +  2
K = ------------
     S . Delta T

K = ........ W/mpK
Eroarea maximĂŁ de mĂŁsurare corespunzĂŁtoare încercĂŁrii efectuate ........ %
ObservaĂžii:*1) ...........................................................
..........................................................................
--------------------------------------------------------------------------
    (A se completa doar atunci când cisterna nu este echipatĂŁ cu dispozitiv termic)
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, cisterna poate fi agreatĂŁ cu ajutorul unei atestĂŁri conform suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de Âşase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare IN/IR*2).
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP, nu va fi posibilĂŁ decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la ...........................

    FĂŁcut la ..............             Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ..................             ..........................

------------
    *1) Atunci când cisterna nu este de formĂŁ paralelipipedicĂŁ, a se indica repartizarea punctelor de mĂŁsurare a temperaturii exterioare Âşi interioare a furgonului.
    *2) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.


    MODEL Nr. 3

                             Partea 2
    Controlul izotermiei mijloacelor de transport speciale în exploatare efectuat pe teren de cĂŁtre experĂži, conform paragrafului 29 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP.
------------------------------------------------------------------------------

    încercarea s-a efectuat în baza procesului-verbal nr. ... din data de ...,
emis de laboratorul experimental agreat (numele, adresa) .....................
    Starea constatatĂŁ cu ocazia controlului:
    AcoperiÂşul ...............................................................
    PereĂžii laterali .........................................................
    PereĂžii frontali .........................................................
    Podeaua ..................................................................
    UÂşile Âşi orificiile ......................................................
    Garniturile de etanÂşare ..................................................
    Orificii de scurgere a apei de curĂŁĂžare ..................................
    Controlul etanÂşeitĂŁĂžii la aer ............................................
    ..........................................................................
    Coeficientul K al mijlocului de transport în stare nouĂŁ (indicat în procesul-verbal de încercĂŁri precedent) ................................ W/mpK

   ObservaĂžii: ...............................................................
   ...........................................................................
------------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de controalele sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi agreat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare IN/IR.*1)

    FĂŁcut la ...................         Responsabil cu controalele
    Localitatea ................         ..........................

------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.

    MODEL Nr. 4A

                            Partea 3
    Determinarea eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire a mijloacelor de transport refrigeratoare cu gheaÞã hidricĂŁ sau cu gheaÞã carbonicĂŁ de cĂŁtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 32 - 36, cu excepĂžia punctelor 34 b) Âşi 34 c) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv de rĂŁcire:
    Descrierea dispozitivului de rĂŁcire ....................................
    Natura materialului frigorigen .........................................
    Greutatea nominalĂŁ a frigorigenului indicatĂŁ de constructor ......... kg
    Greutatea efectivĂŁ a frigorigenului pentru încercare ................ kg
    FuncĂžionare autonomĂŁ/neautonomĂŁ racordatĂŁ la o instalaĂžie centralĂŁ*1) ..
    ............................... k
    Dispozitiv de rĂŁcire amovibil/neamovibil ...............................
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/nr. de fabricaĂžie ...........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Dispozitiv de încĂŁrcare (descriere, amplasare, eventual o schiÞã).......
    ........................................................................
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
    Descriere (numĂŁrul aparatelor etc.) ....................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ ..................... mp
                              lungime .................................... m
    Filtru de admisie a aerului: descriere*1)
Dispozitive de automatizare ................................................
Temperaturi medii la începutul încercĂŁrii:
    în interior ..................... grade C+/- ......................... k
    în exterior ..................... grade C+/- ......................... K
    punct de rouĂŁ al camerei de încercĂŁri .......... grade C+/- .......... K
Puterea încĂŁlzirii interioare ............................................ W
Data Âşi ora închiderii uÂşilor Âşi a orificiilor mijlocului de transport .....
Notarea temperaturilor medii interioare Âşi exterioare ale furgonului Âşi/sau curba reprezentând evoluĂžia acestor temperaturi în funcĂžie de timp ......... 
    ........................................................................
    ObservaĂžii: ............................................................
    ........................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de încercĂŁrile sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de Âşase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare .............................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) al suplimentului 1 din anexa nr. 1 la ATP nu va fi posibilĂŁ decât pe o perioadĂŁ maximĂŁ de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la ..............

    FĂŁcut la ....................        Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ........................        ..........................

------------
    *1) DacĂŁ nu are obiect, aceastĂŁ rubricĂŁ poate fi suprimatĂŁ
.

    MODEL Nr. 4B

                             Partea 3
    Determinarea eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire ale mijloacelor de transport refrigeratoare cu placĂŁ eutecticĂŁ de cĂŁtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 32 - 36, cu excepĂžia paragrafelor 34 a) Âşi 34 c) din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv de rĂŁcire:
    Descriere ..............................................................
    Natura soluĂžiei eutectice ..............................................
    Greutatea nominalĂŁ a soluĂžiei eutectice indicatĂŁ de constructor ..... kg
    CĂŁldura latentĂŁ la temperatura de congelare anunĂžatĂŁ de constructor ....
    ............................................... grade C
    Dispozitiv de rĂŁcire amovibil/neamovibil*1)
    FuncĂžionare autonomĂŁ/neautonomĂŁ/racordare la o instalaĂžie centralĂŁ*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/nr. de fabricaĂžie ...........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Placa eutecticĂŁ: Marca ..................... Tip .......................
    Dimensiunile, numĂŁrul, amplasarea plĂŁcilor, distanĂža pânĂŁ la pereĂži (a
se ataºa o schiÞã) .........................................................
    Rezerva de frig totalĂŁ anunĂžatĂŁ de constructor pentru o temperaturĂŁ de
congelare de .................... grade C ................ W
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ (dacĂŁ este cazul):
    Descriere ..............................................................
    Dispozitive de automatizare ............................................
MaÂşinĂŁ frigorificĂŁ (dacĂŁ este cazul):
Marca ................ Tip .............  Nr. ..............................
    Amplasament ............................................................
    Compresor: Marca ........................... Tip .......................
    Modalitate de antrenare ................................................
    Natura frigorigenului ..................................................
    Condensator ............................................................
    Putere frigorificĂŁ indicatĂŁ de constructor pentru temperatura de
congelare anunĂžatĂŁ Âşi pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ de 30 grade C ........
Dispozitive de automatizare:
    DezgheĂžare (dacĂŁ este cazul) ...........................................
    Termostat ..............................................................
    Presostat BP ...........................................................
    Presostat HP ...........................................................
    SupapĂŁ de siguranÞã ....................................................
    Altele .................................................................
Dispozitive accesorii:
    Dispozitiv de încĂŁlzire electricĂŁ a îmbinĂŁrilor uÂşii:
    Puterea pe metru linear de rezistenÞã .............................. W/m
    Lungimea linearĂŁ a rezistenĂžei ....................................... m
Temperaturile medii la începutul încercĂŁrii:
    în interior ............. grade C+/- ................................. K
    în exterior ............. grade C+/- ................................. K
    punctul de rouĂŁ al camerei de încercare ............grade C+/- ....... K
Puterea încĂŁlzirii interioare ............................................ W
Data Âşi ora închiderii uÂşilor Âşi orificiilor mijlocului de transport special .........................................................
Durata acumulĂŁrii frigului ............................................... h
EvidenĂžierea temperaturilor medii interioare Âşi exterioare ale furgonului
Âşi/sau curba reprezentând evoluĂžia acestor temperaturi în funcĂžie de timp .............................
ObservaĂžii.................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de Âşase ani, mijloc de transport ce poartĂŁ marca de identificare: .....................................
................................................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilĂŁ decât pe durata maximĂŁ a unei perioade de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la ............................
    FĂŁcut la ..................            Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ......................            ..........................
------------

    *1) DacĂŁ este fĂŁrĂŁ obiect, rubrica se suprimĂŁ.

    MODEL Nr. 4C

                            Partea 3
    Determinarea eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire a mijloacelor de transport refrigeratoare cu gaz lichefiat de cĂŁtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 32 - 36, cu excepĂžia paragrafelor 34 a) Âşi 34 b) din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
---------------------------------------------------------------------------

Dispozitiv de rĂŁcire:
    Descriere .............................................................
    FuncĂžionare autonomĂŁ/neautonomĂŁ/racordare la o instalaĂžie centralĂŁ*1)
    Dispozitiv de rĂŁcire amovibil/neamovibil*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/numĂŁr de fabricaĂžie .........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Natura materialului frigorigen .........................................
    Greutatea nominalĂŁ a frigorigenului indicatĂŁ de constructor ......... kg
    Greutatea efectivĂŁ a frigorigenului pentru încercare ................ kg
    Descrierea rezervorului ................................................
    Dispozitiv de încĂŁrcare (descriere, amplasament) .......................
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
    Descriere (numĂŁr etc.) .................................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ ..................... mp
                              lungime .................................... m
Dispozitive de automatizare: ..............................................
Temperaturi medii la începutul încercĂŁrii:
    în interior .................... grade C+/- .......................... K
    în exterior .................... grade C+/- .......................... K
    punctul de rouĂŁ al camerei de încercare ....... grade C +/- .......... K
Puterea încĂŁlzirii interioare ............................................ K
Data Âşi ora închiderii uÂşilor Âşi orificiilor mijlocului de transport special .......................................................................... W
MenĂžionarea temperaturilor medii interioare Âşi exterioare ale furgonului
Âşi/sau curba reprezentând evoluĂžia acestor temperaturi în funcĂžie de timp ..... 
    .......................................................................
ObservaĂžii: ................................................................
............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de Âşase ani, mijlocul de transport special purtând marca de identificare ...............
................................................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) al suplimentului 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilĂŁ decât pe durata maximĂŁ a unei perioade de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la ................................................................................

    FĂŁcut la ........................        Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ............................        ..........................

-------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.

    MODEL Nr. 5

                               Partea 3
    Determinarea eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire ale mijloacelor de transport frigorifice de cĂŁtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 37 - 40 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
InstalaĂžii frigorifice:
    Cu funcĂžionare autonomĂŁ/neautonomĂŁ/racordate la o instalaĂžie centralĂŁ*1)
    InstalaĂžii frigorifice amovibile/neamovibile*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/numĂŁr de fabricaĂžie .........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Natura materialului frigorigen Âşi sarcina ..............................
    Puterea frigorificĂŁ utilĂŁ indicatĂŁ de cĂŁtre constructor pentru o
temperaturĂŁ exterioarĂŁ de +30 grade C Âşi pentru o temperaturĂŁ interioarĂŁ de:
      0 grade C .......................................................... W
    -10 grade C .......................................................... W
    -20 grade C .......................................................... W
Compresor:
    Marca ............................... Tip ..............................
    Modalitate de antrenare: electric/termic/hidraulic*1)
    Descriere ..............................................................
    Marca ........ tip .......... putere .......... KW la ........ rot./min.
    Condensator Âşi evaporator ..............................................
    Motorul ventilatorului/ventilatoarelor: marca ............ tip .........
numĂŁr .................. putere ........ kW la ............... rot./min.
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
    Descriere (numĂŁr de aparate etc.) ......................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .....................................W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ .................... mp,
                              lungime .................................... m
Dispozitive de automatizare:
    DezgheĂžare (dacĂŁ este cazul) ...........................................
    Termostat ..............................................................
    Presostat BP ...........................................................
    Presostat HP ...........................................................
    SupapĂŁ de siguranÞã ....................................................
    Altele .................................................................
Temperaturile medii la începutul încercĂŁrii:
    în interior ............... grade C+/- ............................... K
    în exterior ............... grade C+/- ............................... K
    punct de rouĂŁ al camerei de încercĂŁri ......... grade C+/- ........... K
Puterea încĂŁlzirii interioare ............................................ W
Data Âşi ora închiderii uÂşilor Âşi orificiilor mijlocului de transport
frigorific .................................................................
EvidenĂžierea temperaturilor medii interioare Âşi exterioare ale furgonului
Âşi/sau curba reprezentând evoluĂžia acestor temperaturi în funcĂžie de timp ..............
Timpul scurs între începutul încercĂŁrii Âşi momentul în care temperatura
medie în interiorul furgonului atinge temperatura prescrisĂŁ .............. h
-----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi acceptat, cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi este valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de Âşase ani, mijlocul de transport având marca de identificare ............................
    Cu toate acestea, utilizarea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilĂŁ decât pe perioada unei durate maxime de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la ........................................................................

    FĂŁcut la ..................            Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ......................            ..........................
-------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.

    MODEL Nr. 6

                           Partea 3
Determinarea eficienĂžei dispozitivelor de încĂŁlzire ale mijloacelor de transport calorifice de cĂŁtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 43 - 47 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv de încĂŁlzire:
    Descriere ..............................................................
    FuncĂžionare autonomĂŁ/neautonomĂŁ/racordatĂŁ la o instalaĂžie centralĂŁ*1)
    Dispozitiv de încĂŁlzire amovibil/neamovibil*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/numĂŁr de fabricaĂžie .........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Amplasament ............................................................
    SuprafaĂža globalĂŁ a schimbului de cĂŁldurĂŁ ........................... mp
    Puterea utilĂŁ indicatĂŁ de constructor ............................... kW
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
    Descriere (numĂŁr de aparate etc.) ......................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ ..................... mp
                              lungime .................................... m
Temperaturi medii la începutul încercĂŁrii:
    în interior ........... grade C +/- .................................. K
    la exterior ........... grade C +/- .................................. K
Data Âşi ora închiderii uÂşilor Âşi orificiilor mijlocului de transport
special ....................................................................
EvidenĂžierea temperaturilor medii interioare Âşi exterioare ale furgonului Âşi/sau curba reprezentând evoluĂžia acestor temperaturi în funcĂžie de timp .........
Timpul scurs între începutul încercĂŁrii Âşi momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului a atins temperatura prescrisĂŁ ...................... h
Eventual, a se indica puterea calorificĂŁ medie pentru menĂžinerea pe durata încercĂŁrii a diferenĂžei de temperaturĂŁ prescrisĂŁ*2) între interiorul Âşi exteriorul furgonului .................................................... W
    ObservaĂžii ............................................................. ............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi agreat, cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o perioadĂŁ de Âşase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ....................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilĂŁ decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adicĂŁ pânĂŁ la
...........................................................................

    FĂŁcut la ................             Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ....................             ..........................
-------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.
    *2) Sporit cu 35% pentru mijloacele de transport noi.

    MODEL Nr. 7

                              Partea 3
Controlul eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire a mijloacelor de transport refrigeratoare în exploatare, efectuate pe teren de cĂŁtre experĂži, conform paragrafului 49 a) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ......... din data de .................., întocmit de cĂŁtre laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ....................................
    Dispozitiv de rĂŁcire:
    Descriere ..............................................................
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/numĂŁr de fabricaĂžie .........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Natura materialului frigorigen .........................................
    Greutatea nominalĂŁ a frigorigenului indicatĂŁ de cĂŁtre constructor ... kg
    Greutatea efectivĂŁ a frigorigenului pentru încercĂŁri ................ kg
    Dispozitiv de încĂŁrcare (descriere, amplasament) .......................
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
    Descriere (numĂŁr de aparate etc.) ......................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ ..................... mp
                              lungime .................................... m
    Starea dispozitivului de rĂŁcire Âşi a aparatelor de ventilaĂžie ..........
    Temperatura interioarĂŁ atinsĂŁ .................................. grade C
    pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ de ............................. grade C
Temperatura în interiorul mijlocului de transport înaintea punerii în funcĂžiune a dispozitivului de producere a frigului ........................... grade C
    Timpul total de funcĂžionare a grupului de producere a frigului ....... h
    Timpul scurs între începutul încercĂŁrii Âşi momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului a atins temperatura prescrisĂŁ ............. h
    Controlul funcĂžionĂŁrii termostatului ...................................
    Pentru mijloacele de transport refrigerante cu plĂŁci eutectice:
    Durata de funcĂžionare a grupului de producere a frigului ce asigurĂŁ congelarea soluĂžiei eutectice ............................................ h
    Durata de menĂžinere a temperaturii aerului interior dupĂŁ oprirea
    grupului ............................................................. h
    ObservaĂžii: ............................................................
............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele controalelor sus-menĂžionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ................................

    FĂŁcut la ..............           Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ..................           ..........................

    MODEL Nr. 8

                             Partea 3
Controlul eficienĂžei dispozitivelor de rĂŁcire ale mijloacelor de transport frigorifice în exploatare, efectuat pe teren de cĂŁtre experĂži, conform paragrafului 49 b) al suplimentului 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ............ din data de ..............., emis de laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ....................................................................
    InstalaĂžii frigorifice:
    Tip ....................................................................
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/numĂŁr de fabricaĂžie .........................................
    An de fabricaĂžie .......................................................
    Descriere ..............................................................
    Puterea frigorificĂŁ utilĂŁ indicatĂŁ de constructor pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ de +30 grade C Âşi o temperaturĂŁ interioarĂŁ de:
    0 grade C ..................... W
  -10 grade C ..................... W
  -20 grade C ..................... W
    Natura materialului frigorigen Âşi sarcina ........................... kg
    Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
       Descriere (numĂŁr de aparate etc.) ...................................
       Puterea ventilatoarelor electrice ................................. W
       Debit .......................................................... mc/h
       Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ .................. mp
                                 lungime ................................. m
       Starea instalaĂžiei frigorifice Âşi a dispozitivelor de ventilaĂžie
       interioarĂŁ ..........................................................
    Temperatura interioarĂŁ atinsĂŁ .................................. grade C
       pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ de .......................... grade C
       Âşi o duratĂŁ de funcĂžionare relativĂŁ de ............................ %
       durata de funcĂžionare ............................................. h
    Controlul funcĂžionĂŁrii termostatului ...................................
    ObservaĂžii: ............................................................
............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat, cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ...................
............................................................................

    FĂŁcut la .............               Responsabil cu încercĂŁrile
    Data .................               ..........................

    MODEL Nr. 9

                            Partea 3
Controlul eficienĂžei dispozitivelor de încĂŁlzire a mijloacelor de transport calorifice în exploatare, efectuat pe teren de cĂŁtre experĂži, conform paragrafului 49 c) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ............ din data de .........., emis de laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ....................................................................
    Modul de încĂŁlzire:
       Descriere ...........................................................
       Constructor .........................................................
       Tip, serie/numĂŁr de fabricaĂžie ......................................
       An de fabricaĂžie ....................................................
       Amplasament .........................................................
       SuprafaĂža globalĂŁ a schimbului de cĂŁldurĂŁ ........................ mp
       Puterea utilĂŁ indicatĂŁ de constructor ............................ KW
Dispozitive de ventilaĂžie interioarĂŁ:
       Descriere (numĂŁr de aparate etc.) ...................................
       Puterea ventilatoarelor electrice ................................. W
       Debit .......................................................... mc/h
       Dimensiunile tubulaturii: secĂžiune transversalĂŁ .................. mp
                                 lungime ................................. m
       Starea instalaĂžiei de încĂŁlzire Âşi a dispozitivelor de ventilaĂžie
interioarĂŁ .................................................................
    Temperatura interioarĂŁ atinsĂŁ .................................. grade C
       pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ de .......................... grade C
       Âşi o duratĂŁ de funcĂžionare relativĂŁ de ............................ %
       durata de funcĂžionare ............................................. h
    Controlul funcĂžionĂŁrii termostatului ...................................
    ObservaĂžii: ............................................................ ............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    Þinând seama de rezultatele încercĂŁrilor sus-menĂžionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat cu ajutorul unei atestĂŁri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP Âşi valabilĂŁ pentru o duratĂŁ maximĂŁ de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ...................
............................................................................

    FĂŁcut la .....................           Responsabil cu încercĂŁrile
    Data .........................           ..........................

    MODEL Nr. 10

                     PROCES-VERBAL DE îNCERCARE
stabilit conform dispoziĂžiilor Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                                  Proces-verbal nr. .......

    Determinarea puterii frigorifice utile a unui grup frigorific conform paragrafelor 51 - 59 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
.............................................................................

    Laborator experimental agreat
    Numele ..................................................................
    Adresa ..................................................................
    Grup frigorific prezentat de ............................................
.............................................................................
    a) SpecificaĂžiile tehnice ale grupului
    Data construcĂžiei ........................ Marca ........................
    Tip ......... Nr. în seria tipului ......................................
    Felul*1)
    Autonom - neautonom
    Amovibil - fix
    Monobloc - elemente asamblate
    Descriere ...............................................................
.............................................................................
.............................................................................

    Compresor: Marca ................... Tip ...........................
    NumĂŁr de cilindri .................. Cilindree .....................
    Viteza nominalĂŁ de rotaĂžie ......... rot./min. .....................
    Modalitate de antrenare *1): Motor electric, motor termic autonom, motorul vehiculului, deplasarea vehiculului.
    Motorul de antrenare a compresorului *1), *2):

    Electric:
             Marca .................... Tip .................................
             Puterea ....... KW pentru o vitezĂŁ de rotaĂžie rot./min. ........
             Tensiunea de alimentare ...... volĂži FrecvenĂža .............. Hz

    Termic:
             Marca ..................... Tip ...............................
             NumĂŁr de cilindri ......... Cilindree .........................
             Putere ......... kW pentru o vitezĂŁ de rotaĂžie ...... rot./min.
             Combustibil ...................................................

    Hidraulic:
             Marca ..................... Tip ...............................
             Antrenare .....................................................
             ...............................................................

    Alternator:
              Marca ................... Tip ................................
           Viteza de rotaĂžie:
              nominalĂŁ indicatĂŁ de constructor ........... rot./min. .......
              minimĂŁ indicatĂŁ de constructor ............. rot./min. .......

    Fluid frigorigen .......................................................

    SchimbĂŁtoare                             ___________________________
                                            | Condensator | Vaporizator |
    ________________________________________|_____________|_____________|
   | MarcĂŁ - tip                            |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | NumĂŁr de conducte                      |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Pasul aripioarei de rĂŁcire (mm)*2)     |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Tubulatura: natura Âşi diametru (mm)*2) |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | SuprafaĂža de schimb (mp)*2)            |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | SuprafaĂža frontalĂŁ (mp)                |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Ventilatoare | NumĂŁr                   |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | NumĂŁrul paletelor       |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Diametrul (mm)          |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Puterea nominalĂŁ        |             |             |
   |              | (waĂži) *2) sau *3)      |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Debit total nominal     |             |             |
   |              | (mc/h) *2) sub          |             |             |
   |              | presiune de ... Pa      |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Modalitate de           |             |             |
   |              | antrenare               |             |             |
   |______________|_________________________|_____________|_____________|

    SupapĂŁ de siguranÞã

    Marca .........................  Model ..............................
                 Reglabil*1)                         Nereglabil*1)

    Dispozitiv de dezgheĂžare ..............................................
    Dispozitiv de automatizare ............................................            REZULTATELE MÃSURÃTORILOR ÂŞI PERFORMANÞELOR FRIGORIFICE
           (Temperatura medie a aerului în condensator ... grade C)

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Viteza de rotaĂžie
         A1 - ventilatoarelor*3)
         A2 - alternatoarelor*3)
         A3 - compresoarelor*3)
    B - Puterea de încĂŁlzire interioarĂŁ ventilat
    C - Debitul masei de fluid frigorigen*4)
    D - Entalpia fluidului frigorigen la intrarea în vaporizator*4)
    E - Entalpia fluidului frigorigen la ieÂşirea din vaporizator*4)
    F - Puterea absorbitĂŁ de ventilatorul frigoriferului*4)
    G - Consum de electricitate Âşi de combustibil
    H - Temperatura
    I - Temperatura interioarĂŁ
         I1 - medie
         I2 - la intrarea în evaporator
    J - Puterea frigorificĂŁ utilĂŁ
 _____________________________________________________________________________
|        |                 |   |      |    |    |   |   |     |           |   |
|        |        A        |   |      |    |    |   |   |     |     I     |   |
|________|_________________|   |      |    |    |   |   |     |___________|___|
|        |     |     |     | B |  C   |  D |  E | F | G |  H  |     |     | J |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |  A1 |  A2 |  A3 |   |      |    |    |   |   |     |  I1 |  I2 |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|
|        |rot./|rot./|rot./| W |kg/sec|J/kg|J/kg| W | W |grade|grade|grade|   |
|        |/min |/min |min  |   |      |    |    |   |sau|  C  |  C  |  C  | W |
|        |     |     |     |   |      |    |    |l/h|   |     |     |     |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|NominalĂŁ|     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
| MinimĂŁ |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|

    b) Metoda de încercare Âşi rezultate:
    Metoda de încercare*1): prin bilanĂž termic/prin metoda diferenĂžei de entalpie
în casetĂŁ calorimetricĂŁ cu suprafaĂža medie ................. mp
    Valoarea mĂŁsuratĂŁ a coeficientului U al casetei cu grupul instalat: ............. W grade C, la temperatura medie a peretelui ........ grade C.

într-un mijloc de transport
    Valoarea mĂŁsuratĂŁ a coeficientului U al mijlocului de transport echipat cu grupul.......... W/grade C, la temperatura medie a peretelui ....... grade C.
    Metoda folositĂŁ pentru corectarea coeficientului U al casetei, în funcĂžie de temperatura medie a peretelui acesteia .............................................................................................................

Erori maxime de determinare:
    pentru coeficientul U al casetei ............................................................................................................
    pentru puterea frigorificĂŁ a grupului ............................................................................................................
    c) Controale:
    Regulatorul de temperaturĂŁ:
    exactitudinea de consemnare ............. grade C
    diapazon ................................ grade C

FuncĂžionarea dispozitivului de dezgheĂžare:*1)
    satisfĂŁcĂŁtor/nesatisfĂŁcĂŁtor

Debitul aerului la ieÂşirea din vaporizator:
    valoarea mĂŁsuratĂŁ ................ mc/h
    sub o presiune de ................ Pa

ExistenĂža unei posibilitĂŁĂži de producere a cĂŁldurii la vaporizator pentru reglarea termostatului între 0 grade C Âşi + 12 grade C;*1)    da/nu
    d) ObservaĂžii ................................................................................................................


    FĂŁcut la ..........           Responsabil cu încercĂŁrile
    Data ..............           ...........................

------------
    *1) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.
    *2) Valoarea indicatĂŁ de constructor.
    *3) Eventual.
    *4) Doar pentru metoda de diferenÞã de entalpie.

    ANEXA 1
    Suplimentul 3

         A. Model de formulĂŁ de atestare a conformitĂŁĂžii mijlocului de
                 transport special, prescrisĂŁ în paragraful 4
                      al suplimentului 1 al anexei nr. 1
              _____
    *1)      | *6) |
             |_____|   _____________________
                      |                     |
                      | MIJLOC DE TRANSPORT |
     _________________|_____________________|_________________
    |           |                |              |             |
    |  IZOTERM  |  REFRIGERATOR  |  FRIGORIFIC  |  CALORIFIC  |   *5)
    |___________|________________|______________|_____________|                            ATESTARE*2)
eliberatĂŁ conform Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

    1. Autoritatea care a eliberat atestarea ...............................
    2. Mijloc de transport*3) ..............................................
    3. NumĂŁr de identificare ..... acordat de ..............................
    4. AparĂžinând sau exploatat de .........................................
    5. Prezentat de ........................................................
    6. Este recunoscut ca *4) ..............................................
       6.1. cu dispozitiv(e) termic(e)
                              _
            6.1.1. autonom;    |
            6.1.2. neautonom;  |
            6.1.3. amovibil;    > *5)
            6.1.4. neamovibil  |
                              _|

    7. Baza de eliberare a atestĂŁrii:
                                                           
       7.1. AceastĂŁ atestare a fost eliberatĂŁ pe baza:       _
                                                              |
            7.1.1. încercĂŁrii mijlocului de transport;        |
            7.1.2. conformitĂŁĂžii la un mijloc de transport;   |
                   de referinÞã;                                > *7)
            7.1.3. unui control periodic;                     |
            7.1.4. dispoziĂžiilor tranzitorii.                 |
                                                             _|

       7.2. Atunci când atestarea se elibereazĂŁ pe baza unei încercĂŁri sau prin referire la un mijloc de transport de acelaÂşi tip care a fost supus încercĂŁrii, a se indica:
            7.2.1. laboratorul de încercĂŁri .................................
            7.2.2. natura încercĂŁrii*8) .....................................
            7.2.3. numĂŁrul/numerele proceselor-verbale ......................
            7.2.4. valoarea coeficientului K ................................
            7.2.5. puterea frigorificĂŁ utilĂŁ*9) la temperatura exterioarĂŁ de
                   30 grade C
                   Âşi la temperatura interioarĂŁ de ..... grade C ...... W
                   Âşi la temperatura interioarĂŁ de ..... grade C ...... W
                   Âşi la temperatura interioarĂŁ de ..... grade C ...... W

    8. AceastĂŁ atestare este valabilĂŁ pânĂŁ la .............
       8.1. Sub rezerva:
            8.1.1. sĂŁ fie menĂžinut în bunĂŁ stare de întreĂžinere furgonul
                   izoterm (Âşi, eventual, echipamentul termic);
            8.1.2. sĂŁ nu fie adusĂŁ dispozitivelor termice nici o modificare
                   importantĂŁ; Âşi
            8.1.3. în cazul în care se înlocuieÂşte dispozitivul termic,
                   dispozitivul cu care se înlocuieÂşte sĂŁ aibĂŁ o putere
                   frigorificĂŁ egalĂŁ sau mai mare decât a dispozitivului
                   înlocuit.

    FĂŁcut la ..................
    Data ......................

                                        Autoritatea competentĂŁ
                                        ......................

-----------
    *1) Semnul distinctiv al Þãrii, folosit în circulaĂžia rutierĂŁ internaĂžionalĂŁ.
    *2) Formula de atestare trebuie sĂŁ fie imprimatĂŁ în limba Þãrii care o elibereazĂŁ Âşi în englezĂŁ, în francezĂŁ sau în rusĂŁ; diferitele rubrici trebuie numerotate conform modelului de mai sus.
    *3) A se indica tipul (vagon, camion, remorcĂŁ, semiremorcĂŁ, conteiner etc.); în cazul cisternelor destinate transportĂŁrii de lichide alimentare, a se adĂŁuga cuvântul "cisternĂŁ".
    *4) A se înscrie una sau mai multe din denumirile ce figureazĂŁ în suplimentul 4 al prezentei anexe, ca Âşi mĂŁrcile de identificare corespunzĂŁtoare.
    *5) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.
    *6) NumĂŁrul (litere, cifre etc.) ce indicĂŁ autoritatea care a eliberat atestarea Âşi atestarea echipamentului.
    *7) A se tĂŁia menĂžiunea inutilĂŁ.
    *8) De exemplu: izotermie sau eficienĂža dispozitivelor termice.
    *9) în cazul în care puterile au fost deja mĂŁsurate potrivit dispoziĂžiilor paragrafului 42 din suplimentul 2 al prezentei anexe.

    B. Placa de atestare a conformitĂŁĂžii mijlocului de transport special prevĂŁzutĂŁ în paragraful 4 al suplimentului 1 al anexei nr. 1

    1. AceastĂŁ placĂŁ de atestare trebuie sĂŁ fie fixatĂŁ pe mijlocul de transport special în mod permanent Âşi într-un loc foarte vizibil, alĂŁturi de celelalte plĂŁci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale. AceastĂŁ placĂŁ, potrivit modelului reprodus alĂŁturat, trebuie sĂŁ se prezinte sub forma unei plĂŁci dreptunghiulare, rezistentĂŁ la coroziune Âşi la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 mm x 100 mm. Pe placĂŁ trebuie sĂŁ fie înscrise urmĂŁtoarele informaĂžii, într-un mod uÂşor de citit Âşi greu de Âşters, cel puĂžin în limba englezĂŁ, în francezĂŁ sau în rusĂŁ:
    a) "ATP" cu litere latine, urmate de "ATESTAT PENTRU TRANSPORTUL DE PRODUSE PERISABILE".
    b) "ATESTAT", urmat de semnul distinctiv (folosit în circulaĂžia rutierĂŁ internaĂžionalĂŁ) al statului care a acordat atestarea Âşi de numĂŁrul (cifre, litere etc.) de referinÞã al atestĂŁrii.
    c) "MIJLOC DE TRANSPORT SPECIAL", urmat de numĂŁrul individual care permite identificarea mijlocului de transport respectiv (poate fi Âşi numĂŁrul de fabricaĂžie).
    d) "MARCA ATP" urmatĂŁ de marca de identificare prescrisĂŁ în suplimentul 4 al anexei nr. 1, corespunzĂŁtoare clasei Âşi categoriei mijlocului de transport special.
    e) "VALABIL PâNÃ LA", urmat de data (luna Âşi anul) la care expirĂŁ atestarea mijlocului de transport individual respectiv. DacĂŁ atestarea se reînnoieÂşte ca urmare a unui test sau a unui control, urmĂŁtoarea datĂŁ de expirare se poate adĂŁuga pe aceeaÂşi linie.
    2. Literele "ATP", ca Âşi cele ale mĂŁrcii de identificare trebuie sĂŁ aibĂŁ o înĂŁlĂžime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere Âşi cifre nu trebuie sĂŁ aibĂŁ înĂŁlĂžimea mai micĂŁ de 5 mm.
       ____________________________________________________
      |      ___  __                                       |    ^
    a |  /   |  |__|       AGREAT PENTRU TRANSPORTUL      |    |
      | /--  |  |            DE PRODUSE PERISABILE        |    |
      |                              _                _    |    |
      |                             |                  |*  |    |
    b |         ATESTAT NR.         | GB - LR - 456789 |   |    |
      |                             |_                _|   |    |
      |                              _        _            |    |
      |                             |          |*          |    |
    c |    MIJLOC DE TRANSPORT      | AB12C987 |           |    |
      |                             |_        _|           |   mai
      |                              _              _      | mare/egal
      |                             |  __            |*    |  100 mm
    d |          MARCA ATP          | |__| | |  /  |     |    |
      |                             | |   | | /-- |     |    |
      |                             |_              _|     |    |
      |                              _         _           |    |
      |                             |           |*         |    |
    e |      VALABIL PâNÃ LA        | 11 - 1985 |          |    |
      |                             |_         _|          |    |
      |____________________________________________________|    v

      <-------------------- mai mare/egal ----------------->
                               160 mm


    * (indicaĂžiile din parantezĂŁ sunt date cu titlu de exemplu)

    ANEXA 1
    Suplimentul 4

                        MÃRCI DE IDENTIFICARE
         CE SE APLICÃ PE MIJLOACELE DE TRANSPORT SPECIALE

    MĂŁrcile de identificare prescrise în paragraful 5 al suplimentului 1 la prezenta anexĂŁ sunt formate din litere majuscule, în caractere latine, de culoare albastru închis pe fond alb; înĂŁlĂžimea literelor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 100 mm. Ele sunt urmĂŁtoarele:
 -----------------------------------------------------------------------------
               Mijloc de transport                                  Marca de
                                                                  identificare
 -----------------------------------------------------------------------------
 Mijloc de transport izoterm normal                                    IN
 Mijloc de transport izoterm cu izolaĂžie ranforsatĂŁ                    IR
 Mijloc de transport refrigerator normal clasa a                       RNA
 Mijloc de transport refrigerator cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa A       RRA
 Mijloc de transport refrigerator cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa B       RRB
 Mijloc de transport refrigerator cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa C       RRC
 Mijloc de transport refrigerator normal clasa D                       RND
 Mijloc de transport refrigerator cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa D       RRD
 Mijloc de transport frigorific normal clasa A                         FNA
 Mijloc de transport frigorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa A         FRA
 Mijloc de transport frigorific normal clasa B                         FNB*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa B         FRB
 Mijloc de transport frigorific normal clasa C                         FNC*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa C         FRC
 Mijloc de transport frigorific normal clasa D                         FND
 Mijloc de transport frigorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa D         FRD
 Mijloc de transport frigorific normal clasa E                         FNE*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa E         FRE
 Mijloc de transport frigorific normal clasa F                         FNF*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa F         FRF
 Mijloc de transport calorific normal clasa A                          CNA
 Mijloc de transport calorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa A          CRA
 Mijloc de transport calorific cu izolaĂžie ranforsatĂŁ clasa B          CRB
 -----------------------------------------------------------------------------
    *) A se vedea dispoziĂžiile tranzitorii din paragraful 5 din prezenta anexĂŁ.


    în cazul în care mijlocul de transport este dotat cu dispozitive termice amovibile sau neautonome, marca sau mĂŁrcile de identificare se vor completa cu litera x.
    în afarĂŁ de mĂŁrcile de identificare indicate mai sus, deasupra sau dedesubtul mĂŁrcii de identificare se va indica Âşi data de expirare a validitĂŁĂžii atestĂŁrii eliberate pentru mijlocul de transport (luna, anul) care figureazĂŁ în rubrica 8 a secĂžiunii A din suplimentul 3 la prezenta anexĂŁ.

    Model:
     __________                     _
    |          |                     |
    |   RNA    |      5 = luna (mai)  > de expirare a validitĂŁĂžii atestĂŁrii
    | 5 - 1974 |   1974 = anul       |
    |__________|                    _|


    ANEXA 2

           ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ÂŞI A CONDIÞIILOR DE TEMPERATURÃ
            PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR îNGHEÞATE ÂŞI CONGELATE

    1. Pentru transportarea produselor îngheĂžate Âşi congelate urmĂŁtoare, mijlocul de transport trebuie sĂŁ fie ales Âşi folosit astfel încât, pe durata transportului, temperatura cea mai ridicatĂŁ a produselor, în oricare punct al încĂŁrcĂŁturii, sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ temperatura indicatĂŁ.
    2. Temperatura produselor trebuie, aÂşadar, sĂŁ se afle, în oricare punct al încĂŁrcĂŁturii, la valoarea indicatĂŁ sau sub aceasta, pe timpul încĂŁrcĂŁrii, transportului Âşi descĂŁrcĂŁrii.
    3. DacĂŁ este nevoie sĂŁ se deschidĂŁ uÂşile mijlocului de transport, de exemplu pentru efectuarea de inspecĂžii, este primordial sĂŁ ne asigurĂŁm cĂŁ produsele nu vor fi supuse la proceduri sau la condiĂžii contrare indicaĂžiilor din aceastĂŁ anexĂŁ sau celor ale ConvenĂžiei internaĂžionale privind armonizarea controalelor mĂŁrfurilor la frontiere.
    4. Pe timpul anumitor operaĂžiuni, cum ar fi dezgheĂžarea vaporizatorului unui mijloc de transport frigorific, o uÂşoarĂŁ ridicare a temperaturii la suprafaĂža produsului poate fi toleratĂŁ într-o parte a încĂŁrcĂŁturii, cu condiĂžia ca aceastĂŁ creÂştere sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ cu mai mult de 3 grade C temperatura indicatĂŁ mai jos.

    îngheĂžate .................................................... -20 grade C
    PeÂşte, produse preparate pe baza de peÂşte, moluÂşte Âşi crustacee congelate sau îngheĂžate Âşi orice alte produse îngheĂžate .................... -18 grade C
    Toate produsele congelate (exceptând untul) .................. -12 grade C
    Unt .......................................................... -10 grade C

    Produsele îngheĂžate Âşi produsele congelate menĂžionate mai jos, destinate unui tratament ulterior imediat, la destinaĂžie*):

    Unt
    Suc de fructe concentrat

------------
    *) Pentru produsele îngheĂžate Âşi cele congelate menĂžionate care sunt destinate unui tratament ulterior imediat la destinaĂžie, s-ar putea admite o ridicare lentĂŁ a temperaturii lor în cursul transportĂŁrii, pentru ca ele sĂŁ ajungĂŁ la destinaĂžie la o temperaturĂŁ care sĂŁ nu fie mai mare decât cea cerutĂŁ de expeditor Âşi care este indicatĂŁ în contractul de transport. AceastĂŁ temperaturĂŁ nu va trebui sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ temperatura maximĂŁ autorizatĂŁ pentru aceste produse în stare refrigeratĂŁ, menĂžionatĂŁ în anexa nr. 3. Documentul de transport trebuie sĂŁ menĂžioneze numele produselor, dacĂŁ ele sunt îngheĂžate sau congelate Âşi faptul cĂŁ ele sunt destinate unui tratament ulterior imediat la destinaĂžie. Transportul trebuie fĂŁcut cu un material agreat ATP, fĂŁrĂŁ utilizarea mijloacelor termice pentru sporirea temperaturii produselor.

    ANEXA 3

                       CONDIÞII DE TEMPERATURÃ
pentru transportul anumitor produse care nu sunt nici îngheĂžate Âşi nici congelate

    Pe timpul transportului, temperaturile produselor în cauzĂŁ nu trebuie sĂŁ fie mai ridicate decât cele indicate mai jos:
    MĂŁruntaie ............................................. +3 grade C*3)
    Unt ................................................... +6 grade C
    Vânat ................................................. +4 grade C
    Lapte în cisternĂŁ (crud sau pasteurizat),
    destinat consumului imediat ........................... +4 grade C
    Lapte industrial ...................................... +6 grade C
    Produse lactate (iaurturi, chefir, smântânĂŁ
    Âşi brânzĂŁ proaspĂŁtĂŁ) .................................. +4 grade C*3),*4)
    Peste, moluÂşte Âşi crustacee*1) ........................ trebuie întotdeauna
                                                            ambalate în gheaÞã
    Produse preparate pe bazĂŁ de carne*2) ................. +6 grade C
    Carne (cu excepĂžia mĂŁruntaielor) ...................... +7 grade C
    PĂŁsĂŁri Âşi iepuri ...................................... +4 grade C

------------
    *1) Altele decât peÂşte afumat, sĂŁrat, uscat sau viu, moluÂşte vii Âşi crustacee vii.
    *2) Cu excepĂžia produselor stabilizate prin sĂŁrare, afumare, uscare sau sterilizare.
    *3) în principiu, durata de transport nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore.
    *4) Expresia "brânzĂŁ proaspĂŁtĂŁ" cuprinde brânzeturile nefermentate (a cĂŁror maturare nu este încheiatĂŁ) care pot fi consumate la puĂžin timp de la producerea lor Âşi care au o duratĂŁ de conservare limitatĂŁ.