închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Hotarare nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile ºi obligaÞiile personalului autoritãÞilor ºi instituÞiilor publice pe perioada delegãrii ºi detaºãrii În altã localitate, precum ºi În cazul deplasãrii, În cadrul localitãÞii, În interesul serviciului - Abrogat
                 HOTÃRâRE   Nr. 1860 din 21 decembrie 2006
privind drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului

    Text în vigoare începând cu data de 27 ianuarie 2015
  

   Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pânĂŁ la 27 ianuarie 2015.

    Act de bazĂŁ
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 1860/2006

    Acte modificatoare
 HotĂŁrârea Guvernului nr. 1677/2008
 Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 60/2015

    ModificĂŁrile Âşi completĂŁrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în faĂža fiecĂŁrei modificĂŁri sau completĂŁri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivĂŁ etc.


    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 6 din OrdonanĂža Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice Âşi instituĂžiile publice, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 247/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ART. 1
    (1) Drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice, indiferent de finanĂžarea acestora, pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrâre.
    (2) Drepturile prevĂŁzute la alin. (1) se acordĂŁ personalului din autoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice, precum Âşi din unitĂŁĂžile aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    (3) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apĂŁrare naĂžionalĂŁ, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ sunt cele stabilite prin acte normative specifice.
    ART. 2
    Pentru salariaĂžii din cadrul companiilor naĂžionale, societĂŁĂžilor comerciale Âşi regiilor autonome la care drepturile salariale se acordĂŁ prin negociere, drepturile bĂŁneÂşti pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, se acordĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute în contractele colective sau individuale de muncĂŁ.
    ART. 3
    (1) în funcĂžie de evoluĂžia preĂžurilor de consum la produsele alimentare, în cazul în care rezultĂŁ o creÂştere mai mare de 10% a acestora, Ministerul FinanĂželor Publice va actualiza cuantumul indemnizaĂžiilor de delegare Âşi detaÂşare prevĂŁzute de prezenta hotĂŁrâre.
    (2) în funcĂžie de evoluĂžia preĂžurilor de consum la servicii, în cazul în care rezultĂŁ o creÂştere mai mare de 10% a acestora, Ministerul FinanĂželor Publice va actualiza cuantumul sumei ce reprezintĂŁ compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare, în situaĂžia în care acesta nu beneficiazĂŁ de cazare în structuri de primire turisticĂŁ.
    (3) ActualizĂŁrile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) se vor face prin ordin al ministrului finanĂželor publice, care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    (1) ConducĂŁtorii autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice vor lua mĂŁsuri pentru gospodĂŁrirea judicioasĂŁ a fondurilor aprobate pentru finanĂžarea cheltuielilor prevĂŁzute de prezenta hotĂŁrâre.
    (2) Ordonatorii de credite trebuie sĂŁ se încadreze în limita sumelor aprobate cu aceastĂŁ destinaĂžie prin bugetul anual.
    ART. 5
    Nerespectarea prevederilor prezentei hotĂŁrâri atrage, dupĂŁ caz, în condiĂžiile legii, rĂŁspunderea disciplinarĂŁ, civilĂŁ, contravenĂžionalĂŁ sau penalĂŁ a celor vinovaĂži.
    ART. 6
    Prezenta hotĂŁrâre intrĂŁ în vigoare la 1 ianuarie 2007.
    ART. 7
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei hotĂŁrâri se abrogĂŁ HotĂŁrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bĂŁneÂşti ale salariaĂžilor instituĂžiilor publice Âşi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 13 septembrie 1996, cu modificĂŁrile ulterioare.

    ANEXA 1

                          DREPTURILE ÂŞI OBLIGAÞIILE
personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, precum Âşi în cazul deplasĂŁrii, în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului

    CAP. 1
    Drepturile Âşi obligaĂžiile personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii

    ART. 1
    Delegarea Âşi detaÂşarea personalului autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice se dispune în scris de cĂŁtre conducĂŁtorii acestora.
    ART. 2
    Este interzisĂŁ fixarea de la început a duratei delegĂŁrii Âşi detaºãrii pentru o perioadĂŁ mai micĂŁ decât cea efectiv necesarĂŁ pentru executarea sarcinilor respective, precum Âşi fracĂžionarea delegĂŁrilor Âşi detaºãrilor prin rechemarea nejustificatĂŁ a personalului înainte de îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a dispus deplasarea Âşi detaÂşarea.
    ART. 3
    Executarea sarcinilor pe perioada delegĂŁrii se considerĂŁ muncĂŁ prestatĂŁ în realizarea obligaĂžiilor ce revin persoanei delegate la locul ei de muncĂŁ.
    ART. 4
    Persoana aflatĂŁ în delegare trebuie sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea în cadrul programului normal de lucru al unitĂŁĂžii la care se efectueazĂŁ delegarea. Pe timpul delegĂŁrii nu se pot plĂŁti ore suplimentare.
    ART. 5
    Persoana aflatĂŁ în delegare care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegĂŁrii, a desfĂŁÂşurat activitate peste durata normalĂŁ de lucru sau într-una din zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal sau sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, confirmatĂŁ de unitatea la care s-a efectuat delegarea, beneficiazĂŁ, cu aprobarea conducerii unitĂŁĂžii, de timp liber în compensare, potrivit reglementĂŁrilor legale.
    ART. 6
    ObligaĂžiile de muncĂŁ în perioada detaºãrii sunt cele stabilite pentru locul de muncĂŁ la care se executĂŁ detaÂşarea.
    ART. 7
    Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detaºãrii Âşi cheltuielile de detaÂşare se plĂŁtesc de unitatea la care se efectueazĂŁ detaÂşarea, cu excepĂžia cazurilor când prin lege se prevede altfel.
    ART. 8
    Pe durata delegĂŁrii Âşi detaºãrii persoana îÂşi pĂŁstreazĂŁ funcĂžia, clasa, gradul profesional Âşi treapta de salarizare sau, dupĂŁ caz, gradul sau treapta profesionalĂŁ Âşi salariul avute la locul de muncĂŁ. Când detaÂşarea se dispune într-o funcĂžie pentru care este stabilit un salariu mai mare, persoana detaÂşatĂŁ poate opta pentru acest salariu, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege.

    CAP. 2
    IndemnizaĂžia de delegare Âşi de detaÂşare

    ART. 9
    Persoana aflatĂŁ în delegare sau detaÂşare într-o localitate situatĂŁ la o distanÞã mai mare de 5 km de localitatea în care îÂşi are locul permanent de muncĂŁ primeÂşte o indemnizaĂžie zilnicĂŁ de delegare sau de detaÂşare de 17 lei*), indiferent de funcĂžia pe care o îndeplineÂşte Âşi de autoritatea sau instituĂžia publicĂŁ în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.

    *) Cuantumul indemnizaĂžiei zilnice de delegare Âşi detaÂşare prevĂŁzut la art. 9 a fost actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 60/2015.


    ART. 10
    NumĂŁrul zilelor calendaristice în care persoana se aflĂŁ în delegare sau detaÂşare se socoteÂşte de la data Âşi ora plecĂŁrii pânĂŁ la data Âşi ora înapoierii mijlocului de transport din Âşi în localitatea unde îÂşi are locul permanent de muncĂŁ, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detaÂşare.
    ART. 11
    Pentru delegarea cu o duratĂŁ de o singurĂŁ zi, precum Âşi pentru ultima zi, în cazul delegĂŁrii de mai multe zile, indemnizaĂžia se acordĂŁ numai dacĂŁ durata delegĂŁrii este de cel puĂžin 12 ore.
    ART. 12
    Persoana care în perioada delegĂŁrii sau detaºãrii îÂşi pierde temporar capacitatea de muncĂŁ beneficiazĂŁ, pe timpul incapacitĂŁĂžii, pe lângĂŁ indemnizaĂžia pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ, atât de indemnizaĂžie de delegare sau detaÂşare, cât Âşi de decontarea cheltuielilor de cazare. Persoana respectivĂŁ nu primeÂşte aceste drepturi în cazul internĂŁrii în spital sau al pĂŁrĂŁsirii localitĂŁĂžii, cu excepĂžia celei detaÂşate, care îÂşi pĂŁstreazĂŁ dreptul de cazare Âşi pe timpul spitalizĂŁrii.

    CAP. 3
    Cheltuieli de transport

    ART. 13
    Personalul autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice, delegat sau detaÂşat de conducerea acestora sĂŁ îndeplineascĂŁ anumite sarcini de serviciu în localitĂŁĂži situate la distanĂže mai mari de 5 km de localitatea în care îÂşi are locul permanent de muncĂŁ, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu avionul, pe orice distanÞã, clasa economicĂŁ;
    b) cu orice fel de tren, dupĂŁ tariful clasei a II-a, pe distanĂže de pânĂŁ la 300 km, Âşi dupĂŁ tariful clasei I, pe distanĂže mai mari de 300 km;
    c) cu navele de cĂŁlĂŁtori, dupĂŁ tariful clasei I;
    d) cu mijloace de transport auto Âşi transport în comun, dupĂŁ tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
    e) cu mijloace de transport auto ale unitĂŁĂžilor, dacĂŁ acestea au asemenea posibilitĂŁĂži, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
    f) cu autoturismul proprietate personalĂŁ.
    ART. 14
    Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea feratĂŁ dupĂŁ tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanÞã, persoana care îndeplineÂşte funcĂžia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director Âşi adjunct al acestora, precum Âşi cea care îndeplineÂşte altĂŁ funcĂžie similarĂŁ din punctul de vedere al salarizĂŁrii Âşi al atribuĂžiilor care îi revin, stabilite de ordonatorii principali de credite ai autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice, atât pentru aparatul propriu, cât Âşi pentru unitĂŁĂžile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    ART. 15
    Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisĂŁ numai în cazul cĂŁlĂŁtoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanĂže de peste 300 km Âşi cu aprobarea prealabilĂŁ a conducĂŁtorului unitĂŁĂžii.
    ART. 16
    Deplasarea cu autoturismul proprietate personalĂŁ se poate face numai cu aprobarea prealabilĂŁ a ordonatorului de credite, atât pentru posesorul autoturismului, cât Âşi pentru persoanele din cadrul aceleiaÂşi autoritĂŁĂži sau instituĂžii publice care se deplaseazĂŁ împreunĂŁ cu acesta. în acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurÂşi pe distanĂža cea mai scurtĂŁ.
    ART. 17
    (1) Persoanei care ocupĂŁ o funcĂžie de demnitate publicĂŁ, care se deplaseazĂŁ, în interesul serviciului, în alte localitĂŁĂži din ĂžarĂŁ, i se deconteazĂŁ cheltuielile de transport, indiferent de distanĂža Âşi de mijlocul de transport folosit.
    (2) De aceleaÂşi drepturi Âşi condiĂžii beneficiazĂŁ Âşi persoana cu funcĂžie de conducere, asimilatĂŁ, în condiĂžiile legii, unei funcĂžii de demnitate publicĂŁ.
    (3) în cazul în care deplasarea se efectueazĂŁ cu autoturismul proprietate personalĂŁ, persoanele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurÂşi pe distanĂža cea mai scurtĂŁ.
    ART. 18
    în cazul în care condiĂžiile de transport permit ca persoana aflatĂŁ în delegare sau detaÂşare sĂŁ se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, dupĂŁ terminarea programului de lucru, din localitatea unde este trimisĂŁ în delegare sau detaÂşare, ordonatorul de credite poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, dacĂŁ cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata indemnizaĂžiei zilnice de delegare sau de detaÂşare Âşi a cazĂŁrii Âşi dacĂŁ prin aceasta nu se afecteazĂŁ bunul mers al activitĂŁĂžii la locul delegĂŁrii sau detaºãrii. în aceastĂŁ situaĂžie nu se acordĂŁ indemnizaĂžia zilnicĂŁ de delegare sau de detaÂşare.
    ART. 19
    Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de vitezĂŁ, precum Âşi comisioanele percepute de agenĂžiile de voiaj intrĂŁ în cheltuielile de transport care se deconteazĂŁ.
    ART. 20
    Se deconteazĂŁ drept cheltuieli de transport Âşi:
    a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la Âşi de la aeroport, garĂŁ, autogarĂŁ sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altĂŁ localitate;
    b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se executĂŁ delegarea sau detaÂşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanĂža dintre garĂŁ, aerogarĂŁ, autogarĂŁ sau port Âşi locul delegĂŁrii sau detaºãrii ori locul de cazare;

    c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanĂža dintre locul de cazare Âşi locul delegĂŁrii sau detaºãrii;

    d) taxele pentru trecerea podurilor;
    e) taxele de traversare cu bacul;
    f) taxele de aeroport, garĂŁ, autogarĂŁ sau port;
    g) alte taxe privind circulaĂžia pe drumurile publice, prevĂŁzute de dispoziĂžiile legale în vigoare.
    ART. 21
    Cheltuielile de transport se deconteazĂŁ Âşi în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) persoana este chematĂŁ, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se aflĂŁ în delegare sau detaÂşare;
    b) persoana întrerupe delegarea sau detaÂşarea Âşi se înapoiazĂŁ în localitatea locului ei de muncĂŁ obiÂşnuit, din cauza incapacitĂŁĂžii temporare de muncĂŁ, doveditĂŁ cu certificat medical.
    ART. 22
    Decontarea cheltuielilor de transport în Âşi din localitatea de delegare sau de detaÂşare se face numai pe baza legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie plĂŁtite în numerar. în cazul pierderii legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie, acestea pot fi reconstituite în condiĂžiile reglementĂŁrilor în vigoare.
    ART. 23
    Se admit la decontare Âşi taxele suplimentare percepute de agenĂžiile de voiaj sau de alte unitĂŁĂži, cum ar fi: convorbiri telefonice, telegrame, fax, e-mail, pentru reĂžinerea locurilor în mijlocul de transport rutier, feroviar, aerian Âşi naval.

    ART. 24
    Cheltuielile de transport se deconteazĂŁ pe bazĂŁ de documente justificative.

    ART. 25
    Nu se admit la decontare:
    a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
    b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de cĂŁtre unitate, transportul gratuit în interesul serviciului;
    c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, dupĂŁ terminarea delegĂŁrii sau detaºãrii, a rĂŁmas sĂŁ-Âşi efectueze concediul de odihnĂŁ sau datoritĂŁ altor cauze de ordin personal;
    d) cheltuielile de transport, în cazul în care salariatul întrerupe timpul aferent delegĂŁrii sau detaºãrii din cauza unor interese personale.

    CAP. 4
    Cheltuieli de cazare


    ART. 26
    (1) Persoana trimisĂŁ în delegare într-o localitate situatĂŁ la o distanÞã mai mare de 50 km de localitatea în care îÂşi are locul permanent de muncĂŁ Âşi în care nu se poate înapoia la sfârÂşitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazĂŁrii în structurile de primire turistice, pentru o camerĂŁ cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de camerĂŁ, pentru o camerĂŁ cu douĂŁ paturi, a cĂŁror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.

    (2) în cazul în care cazarea s-a fĂŁcut într-o structurĂŁ de primire turisticĂŁ de confort superior celei de 3 stele, se deconteazĂŁ numai 50% din tariful de cazare perceput.
    ART. 27
    în structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanĂže, pensiuni, popasuri turistice, spaĂžii de campare organizate în gospodĂŁriile populaĂžiei destinate prin construcĂžie cazĂŁrii.
    ART. 28
    în situaĂžia în care personalul aflat în delegare nu se cazeazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 26, cheltuielile de cazare se compenseazĂŁ prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 45 lei*).

    *) Cuantumul sumei ce reprezintĂŁ compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare prevĂŁzut la art. 28 Âşi care nu se cazeazĂŁ în condiĂžiile art. 26 a fost actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 60/2015.


    ART. 29
    La stabilirea cheltuielilor de cazare care se deconteazĂŁ se iau în considerare taxa de parcare hotelierĂŁ, taxa de staĂžiune Âşi alte taxe prevĂŁzute de dispoziĂžiile legale în vigoare.
    ART. 30
    (1) Persoanei detaÂşate în afara localitĂŁĂžii în care îÂşi are locul permanent de muncĂŁ i se asigurĂŁ, prin grija unitĂŁĂžii la care este detaÂşatĂŁ, cazarea gratuitĂŁ în clĂŁdiri ori în spaĂžii închiriate de aceasta, în limita tarifelor legale. în aceste situaĂžii, cheltuielile de cazare în structurile de primire turistice nu se deconteazĂŁ.
    (2) FuncĂžionarului public detaÂşat, în interesul autoritĂŁĂžii, instituĂžiei publice sau unitĂŁĂžii aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, în altĂŁ localitate decât cea de domiciliu i se poate deconta chiria plĂŁtitĂŁ pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiĂžiile legii, pânĂŁ la asigurarea cazĂŁrii în condiĂžiile alin. (1). Suma în limita cĂŁreia se compenseazĂŁ chiria nu va putea depĂŁÂşi cheltuiala cu cazarea în condiĂžiile prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a).
    ART. 31
    (1) Persoanei care ocupĂŁ o funcĂžie de demnitate publicĂŁ, precum Âşi persoanei cu funcĂžie de conducere asimilatĂŁ, în condiĂžiile legii, unei funcĂžii de demnitate publicĂŁ din cadrul autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice, care se deplaseazĂŁ în interesul serviciului în alte localitĂŁĂži din ĂžarĂŁ, i se deconteazĂŁ cheltuielile pentru cazare, pe baza documentelor justificative, fĂŁrĂŁ a li se aplica prevederile art. 26.

    (2) De prevederile alin. (1) beneficiazĂŁ Âşi personalul care asigurĂŁ protecĂžia nemijlocitĂŁ a persoanelor prevĂŁzute la alin. (1).

    ART. 32
    în situaĂžia în care în costul cazĂŁrii este inclus Âşi micul dejun, se deconteazĂŁ Âşi contravaloarea acestuia.
    ART. 33
    Persoana care are locul permanent de muncĂŁ în altĂŁ localitate decât aceea în care îÂşi are domiciliul nu beneficiazĂŁ, pe timpul cât este trimisĂŁ în delegare sau detaÂşare în localitatea de domiciliu, de indemnizaĂžie de delegare sau de detaÂşare Âşi de cheltuieli de cazare. Acestei persoane i se deconteazĂŁ numai cheltuielile de transport.

    CAP. 5
    Alte situaĂžii specifice

    ART. 34
    DispoziĂžiile prezentei hotĂŁrâri se aplicĂŁ Âşi cetĂŁĂženilor strĂŁini care presteazĂŁ activitĂŁĂži, în condiĂžiile legii, în cadrul autoritĂŁĂžilor, instituĂžiilor publice sau unitĂŁĂžilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pe bazĂŁ de contracte, precum Âşi persoanelor care însoĂžesc delegaĂži strĂŁini, în mĂŁsura în care contractele încheiate Âşi, respectiv, dispoziĂžiile legale în vigoare nu prevĂŁd un alt mod de decontare a cheltuielilor efectuate.
    ART. 35
    (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitĂŁĂži în legĂŁturĂŁ cu sarcinile lor de serviciu beneficiazĂŁ de drepturile reglementate prin prezenta hotĂŁrâre.

    (2) în situaĂžia în care organizatorul instructajelor sau al altor activitĂŁĂži în legĂŁturĂŁ cu sarcinile de serviciu asigurĂŁ integral masa participanĂžilor, aceÂştia nu beneficiazĂŁ de indemnizaĂžia zilnicĂŁ de delegare sau de detaÂşare prevĂŁzutĂŁ la art. 9.


    CAP. 6
    Cheltuieli de transport în cadrul localitĂŁĂžii

    ART. 36
    Personalul autoritĂŁĂžilor, instituĂžiilor publice, precum Âşi unitĂŁĂžilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, încadrat pe funcĂžii pentru care, prin fiÂşa postului, are stabilite sarcini care necesitĂŁ deplasĂŁri frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localitĂŁĂžii în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    ART. 37
    Decontarea cheltuielilor de transport menĂžionate la art. 36 se efectueazĂŁ de regulĂŁ lunar, pe baza unei note justificative aprobate de ordonatorul de credite sau de o altĂŁ persoanĂŁ desemnatĂŁ de cĂŁtre acesta, în care trebuie sĂŁ se specifice mijloacele de transport utilizate Âşi cheltuielile efectuate, însoĂžitĂŁ de actele doveditoare, sau, în cazul metroului, de o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere.
    ART. 38
    Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bazĂŁ de abonament se poate face numai cu aprobarea Âşi pe rĂŁspunderea conducĂŁtorului unitĂŁĂžii din care face parte persoana Âşi a conducĂŁtorului compartimentului financiar-contabil al acesteia Âşi numai în cazul când din calcul rezultĂŁ cĂŁ acest sistem este mai economic decât utilizarea biletelor de cĂŁlĂŁtorie individuale.
    ART. 39
    Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în cadrul localitĂŁĂžii se face în limita sumelor aprobate prin bugetul anual pentru fiecare autoritate Âşi instituĂžie publicĂŁ.
    ART. 40
    FuncĂžiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventĂŁ în interesul serviciului în cadrul localitĂŁĂžii se stabilesc de cĂŁtre ordonatorii principali de credite bugetare atât pentru aparatul propriu, cât Âşi pentru unitĂŁĂžile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
    ART. 41
    Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat în condiĂžiile prezentului capitol este permisĂŁ numai pentru transportul în interesul serviciului, nu Âşi pentru deplasĂŁrile personalului de la domiciliu la locul de muncĂŁ Âşi de la locul de muncĂŁ la domiciliu.

    CAP. 7
    DispoziĂžii finale

    ART. 42
    Persoana trimisĂŁ în delegare sau detaÂşare are dreptul sĂŁ primeascĂŁ, în condiĂžiile legii, un avans în numerar, stabilit în raport cu numĂŁrul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decât totalul cheltuielilor de delegare sau de detaÂşare pentru 30 de zile calendaristice.
    ART. 43
    Acordarea avansului Âşi justificarea acestuia se fac în condiĂžiile prevĂŁzute de reglementĂŁrile legale privind operaĂžiunile de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži în numerar prin casierie.
    ART. 44
    Cheltuielile de delegare se suportĂŁ, de regulĂŁ, de cĂŁtre unitatea din care face parte persoana.
    ART. 45
    Pentru persoana trimisĂŁ în delegare în interesul altei unitĂŁĂži, potrivit unor prevederi legale sau înĂželegeri între unitĂŁĂži, cheltuielile de delegare se suportĂŁ de unitatea respectivĂŁ. în asemenea cazuri, unitatea din care face parte persoana poate avansa acesteia, la cererea sa, suma necesarĂŁ pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar aceasta are obligaĂžia ca, la înapoiere, sĂŁ restituie avansul primit unitĂŁĂžii al cĂŁrei salariat este.
    ART. 46
    Persoana trimisĂŁ în delegare sau detaÂşare este obligatĂŁ sĂŁ obĂžinĂŁ pe ordinul de serviciu, de la unitatea la care se deplaseazĂŁ, viza Âşi Âştampila conducĂŁtorului unitĂŁĂžii sau înlocuitorului acestuia, indicând data Âşi ora sosirii Âşi a plecĂŁrii.
    ART. 47
    (1) Sunt scutite de aceastĂŁ vizĂŁ persoanele prevĂŁzute la art. 14 Âşi 17.
    (2) Personalul militar scutit de vizĂŁ din sectorul de apĂŁrare naĂžionalĂŁ, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ se stabileÂşte prin acte normative specifice.
    ART. 48
    în situaĂžia în care delegarea sau detaÂşarea unei persoane expirĂŁ în ziua de vineri sau într-o zi care precedĂŁ o zi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, Âşi persoana rĂŁmâne în localitatea respectivĂŁ, în interes personal, încĂŁ cel mult 48 de ore, conducerea unitĂŁĂžii poate deconta costul transportului la înapoiere. Pentru zilele respective, persoana în cauzĂŁ nu beneficiazĂŁ de decontarea cheltuielilor de cazare Âşi de indemnizaĂžia zilnicĂŁ de delegare sau de detaÂşare.

                              ---------------