închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier- ABROGAT
                   ORDIN   Nr. 761 din 21 decembrie 1999
privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier

    Text in vigoare incepand cu data de 26 noiembrie 2012
    

 Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 26 noiembrie 2012.

    Act de baza
  Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999

    Acte modificatoare
  Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2185/2004
  Ordinul ministrului transporturilor nr. 604/2007
  Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1640/2012

    Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. in fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, in forma  ,   etc.

 
    Ministrul transporturilor,
    in conformitate cu prevederile art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998 si republicata, ale art. 4 alin. (3) lit. s), art. 5 si ale art. 34 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997*) privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 lit. s), s) si t) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 625/1998,
    avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, tinand seama de prevederile Directivei 96/26 a Consiliului C.E.E. referitoare la accesul la activitatea de operator de transport rutier de marfa si persoane si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor documente privind calificarea profesionala, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 263/1999**) privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urmatorul ordin:

 
    *) Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.
    **) Hotararea Guvernului nr. 263/1999 a fost abrogata. A se vedea Hotararea Guvernului nr. 76/2009.

 
    ART. 1
    (1) Pentru efectuarea operatiunilor de transport rutier de marfa sau de persoane operatorii de transport vor desemna, dintre angajatii lor, una sau mai multe persoane fizice care sa conduca permanent si efectiv aceasta activitate.
    (2) Persoana fizica desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier trebuie sa fie titular al unui certificat de competenta profesionala.
    ART. 2
    Persoana desemnata conform art. 1 sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este obligata sa supravegheze si sa controleze desfasurarea operatiunilor de transport, astfel incat acestea sa se efectueze in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in vigoare, in conditii de deplina siguranta si de protectie a mediului.
    ART. 3
    (1) Certificatul de competenta profesionala, valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de operatorul de transport, este eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Modelul si continutul certificatelor de competenta profesionala sunt prevazute in anexa nr. 1.
 
    (2) Certificatul de competenta profesionala se obtine in urma promovarii unui examen organizat la sediul centrului de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat, care a organizat cursul pentru persoane desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier.
 
    ART. 3^1
    (1) Comisia de examinare va fi formata din 3 membri, componenta acesteia fiind avizata de catre Directia generala transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va propune 2 reprezentanti pentru a fi membri in cadrul comisiei de examinare, iar Directia generala transport rutier va desemna un reprezentant ca membru al respectivei comisii.
    (3) Presedintele comisiei de examinare trebuie sa fie titular al unui certificat de examinator pentru persoane desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, acesta fiind unul dintre cei 3 membri care alcatuiesc componenta comisiei.
    (4) Subiectele probelor de examen vor fi stabilite de catre membrii comisiei de examinare, care vor propune si data examenului pentru obtinerea certificatului de competenta profesionala.
 
    ART. 4
    (1) Pentru inscrierea la examen candidatii trebuie sa faca dovada absolvirii invatamantului obligatoriu prevazut de reglementarile in vigoare si sa fi absolvit un curs de specialitate organizat de un centru de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, sau sa fie titulari ai unei diplome de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic in specialitatea transporturi rutiere.
 
    (2) Cursurile de specialitate prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure candidatilor cunostintele necesare referitoare la reglementarile in vigoare privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere.
    (3) Programele cursurilor vor fi astfel intocmite incat cursantii sa poata raspunde cerintelor prevazute in anexa nr. 2 si vor fi avizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    ART. 5
    (1) Examenul pentru obtinerea certificatului de competenta profesionala se desfasoara pe durata a doua ore si va cuprinde:
    - proba scrisa - test tip grila cu 30 de intrebari (cu cate 4 raspunsuri posibile);
    - proba scrisa - studiu de caz cu maximum 20 de intrebari.
    (2) Pentru promovarea examenului este necesar sa se raspunda corect la 60% din totalul intrebarilor din cadrul ambelor probe, dar nu mai putin de 50% din intrebarile de la fiecare proba.
    (3) Rezultatul examinarii se comunica candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii se depun in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Candidatii respinsi pot sustine o singura data un nou examen la data si in locul comunicate de comisia de examinare. Candidatii respinsi si la acest examen se pot prezenta la urmatoarea examinare numai dupa ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (4) Actele prevazute la art. 4 alin. (1), verificate de comisia de examinare, se pastreaza de catre organizatorul cursului pe durata valabilitatii certificatului de competenta profesionala.
 
    ART. 6
    (1) Certificatul de competenta profesionala este valabil pe o perioada de 5 ani.
    (2) Daca in cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de competenta profesionala titularul a urmat un curs de perfectionare profesionala, acestuia i se va elibera un nou certificat dupa promovarea examenului sustinut in conditiile prevazute la art. 5.
 
    ART. 7
    Persoanele aflate in evidenta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., care au condus activitati de transport pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pot obtine, la cerere, in termen de un an, certificatul de competenta profesionala corespunzator, fara sustinerea unui examen, daca au experienta practica de cel putin 5 ani. Pentru cei care au o experienta practica de pana la 5 ani sunt necesare sustinerea si promovarea examenului prevazut la art. 5.
 
    ART. 7^1
    in exercitarea functiei sale, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier are responsabilitati privind:
    a) asigurarea respectarii reglementarilor in vigoare privind transporturile rutiere la efectuarea operatiunilor de transport rutier;
    b) asigurarea unei stari tehnice a vehiculelor corespunzatoare, conform reglementarilor in vigoare;
    c) instruirea personalului care este implicat in operatiuni de transport rutier;
    d) asigurarea documentelor prevazute de reglementarile in vigoare la efectuarea operatiunilor de transport rutier;
    e) asigurarea calificarii corespunzatoare a personalului implicat in operatiuni de transport rutier, conform reglementarilor in vigoare;
    f) redactarea raportului anual referitor la activitatea de transport rutier derulata, care se va pastra pentru o perioada de 5 ani si care va fi pus la dispozitie organismelor de control, la cererea acestora;
    g) evidenta documentelor de transport;
    h) evidenta diagramelor tahograf utilizate, conform reglementarilor in vigoare;
    i) intocmirea rapoartelor cu privire la accidentele, incidentele sau infractiunile constatate in timpul operatiunilor de transport rutier;
    j) punerea la dispozitie organismelor de control a tuturor documentelor care atesta dreptul si modalitatea de efectuare a operatiunilor de transport rutier, precum si a oricaror alte documente sau evidente solicitate in legatura cu activitatea de transport rutier.
 
    ART. 8
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 
    NOTa:
    Reproducem mai jos prevederile art. II - IV din Ordinul ministrului transporturilor nr. 604/2007 ( ).
 
    "ART. II
    incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, certificatele de competenta profesionala eliberate persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier de catre statele membre ale Uniunii Europene in conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998, se considera echivalente cu certificatul de competenta profesionala care face dovada pregatirii si atestarii profesionale pentru calitatea de persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, eliberat in conformitate cu prevederile prezentului ordin."
 
    "ART. III
    Directiva generala infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin."
 
    "ART. IV
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 10 alin. (1) si (3) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998."

 
    ANEXA 1 *** Abrogata

 
    ANEXA 2

                                     LISTA
cuprinzand cerintele care vor fi avute in vedere la intocmirea programelor de pregatire profesionala

    Avand in vedere faptul ca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier trebuie sa supravegheze si sa controleze desfasurarea operatiunilor de transport rutier, astfel incat acestea sa se efectueze conform reglementarilor nationale si internationale in vigoare, este necesar ca, pentru indeplinirea atributiilor sale, aceasta sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

    A. Drept civil
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    1. sa fie familiarizata cu tipurile principale de contracte folosite in transportul rutier si cu drepturile si obligatiile care decurg din acestea;
    2. sa fie capabila sa negocieze un contract de transport valid din punct de vedere legal, mai ales cu privire la conditiile de transport;
    - pentru transportul rutier de marfuri:
    3. sa fie capabila sa evalueze o plangere privind daunele rezultate in urma pierderii sau deteriorarii bunurilor transportate, precum si pentru nelivrarea la timp a marfii si sa inteleaga cum o astfel de plangere ii afecteaza raspunderea contractuala;
    4. sa fie familiarizata cu regulile si cu obligatiile ce decurg din Conventia CMR asupra contractului privind transportul international rutier de marfuri;
    - pentru transportul de persoane:
    5. sa fie capabila sa evalueze o plangere privind despagubirea pentru vatamari aduse pasagerilor sau pentru deteriorarea bagajelor, cauzata de accidente in timpul transportului, precum si pentru intarzieri si sa inteleaga cum o astfel de plangere ii afecteaza raspunderea contractuala.

    B. Drept comercial
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    6. sa fie familiarizata cu conditiile si cu formalitatile privind desfasurarea comertului, obligatiile generale ce incumba operatorilor de transport (inregistrarea, contabilitatea etc.) si consecintele falimentului;
    7. sa aiba cunostinte adecvate in privinta diferitelor tipuri de societati comerciale si a regulilor care reglementeaza infiintarea si functionarea acestora.

    C. Legislatie sociala
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    8. sa fie familiarizata cu rolul si cu functionarea diferitelor institutii sociale care au legatura cu transportul rutier (uniuni profesionale, camere de comert, organizatii sindicale etc.);
    9. sa fie familiarizata cu obligatiile operatorului de transport privind protectia sociala a angajatilor acestuia;
    10. sa fie familiarizata cu reglementarile privind incheierea contractelor de munca pentru diferite categorii de angajati ai operatorilor de transport (forma contractelor, obligatiile partilor, conditiile si orele de munca, concediile platite, salarizarea, desfacerea contractului de munca etc.);
    11. sa cunoasca prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994;
    12. sa fie familiarizata cu prevederile reglementarilor EEC nr. 3.820/85 privind armonizarea legislatiei sociale referitoare la transportul rutier si nr. 3.821/85 privind dotarea cu echipament de inregistrare si cu modul de implementare a acestor reglementari.

    D. Legislatie fiscala
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    13. sa fie familiarizata cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata in activitatea de transport;
    14. sa fie familiarizata cu taxa pe vehicul;
    15. sa fie familiarizata cu taxele aplicabile anumitor vehicule de marfa si cu taxele percepute la intrarea pe autostrada, precum si cu taxele de drum;
    16. sa fie familiarizata cu reglementarile privind impozitul pe venit.

    E. Managementul de afaceri si financiar
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    17. sa fie familiarizata cu legile si cu practicile privind folosirea cecurilor, a cartilor de credit si a altor metode similare de plata;
    18. sa fie familiarizata cu diferite forme de credit (credit bancar, documente de credit, depozite garante, ipoteci si leasing etc.), precum si cu taxele si cu obligatiile care deriva din acestea;
    19. sa stie ce este o balanta financiara, cum se realizeaza si cum se interpreteaza;
    20. sa fie capabila sa aprecieze un cont de profit si pierderi;
    21. sa fie capabila sa aprecieze profitabilitatea si pozitia financiara a unui operator de transport, in special pe baza raportului financiar al acestuia;
    22. sa poata elabora un buget;
    23. sa fie familiarizata cu elementele de cost ale operatorilor de transport (cheltuieli fixe si variabile, patrimoniu net, amortizare), sa fie capabila sa calculeze costuri pe vehicul, pe kilometru, pe cursa sau pe tona;
    24. sa fie capabila sa intocmeasca organigrama operatorilor de transport, organizarea pe compartimente, si programele de munca etc.;
    25. sa fie familiarizata cu principiile de marketing, de publicitate si relatiile cu publicul, de promovarea serviciilor de transport si atragerea clientilor etc.;
    26. sa fie familiarizata cu diferitele tipuri de asigurari privind transportul rutier (raspundere civila, in caz de accident, pe viata, de bunuri si bagaje etc.), cu garantiile si obligatiile ce decurg din acestea;
    27. sa fie familiarizata cu folosirea metodelor de transmisie electronica a datelor in cadrul transportului rutier (urmarirea autovehiculelor prin satelit etc.);
    - pentru transportul rutier de marfuri:
    28. sa poata sa aplice legile privind facturile pentru serviciile de transport rutier de marfuri si sa cunoasca sensul si implicatiile INCOTERMS;
    29. sa fie familiarizata cu diferitele categorii de activitati conexe ale transportului rutier, cu rolul si cu functionarea acestora si, acolo unde se impune, cu statutul lor;
    - pentru transportul rutier de pasageri:
    30. sa fie capabila sa aplice regulile privind stabilirea tarifelor si a preturilor in transportul public si privat de persoane;
    31. sa poata sa aplice regulile privind taxarea serviciilor de transport de persoane.

    F. Accesul la piata
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    32. sa fie familiarizata cu prevederile care reglementeaza transportul rutier, inchirierea si subinchirierea vehiculelor si, in special, cu regulile privind organizarea activitatii, accesul la profesie, autorizarea necesara pentru transportul national si international, verificari si sanctiuni;
    33. sa fie familiarizata cu reglementarile privind infiintarea unei societati de transport;
    34. sa fie familiarizata cu documentele care se cer pentru desfasurarea activitatii de transport si sa fie capabila sa introduca proceduri de control pentru a se asigura ca documentele pentru derularea operatiunilor de transport, in special cele privind vehiculul, soferul, marfurile si bagajele, exista atat la bordul vehiculului, cat si la sediul firmei;
    - pentru transportul rutier de marfuri:
    35. sa fie familiarizata cu regulile de organizare a pietei serviciilor de transport de marfuri, de manevrare a acestora si de organizare logistica;
    36. sa fie familiarizata cu formalitatile de frontiera, cu rolul si scopul documentelor T si ale carnetelor TIR, precum si cu obligatiile ce decurg din folosirea lor;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    37. sa fie familiarizata cu regulile de organizare a pietei transportului rutier de persoane;
    38. sa fie familiarizata cu regulile de introducere a serviciilor de transport rutier de persoane si sa poata pregati programe de transport.

    G. Norme tehnice si aspecte privind operarea
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    39. sa fie familiarizata cu regulile privind greutatile si dimensiunile vehiculelor si cu procedurile ce trebuie urmate in cazul vehiculelor sau al incarcaturilor cu greutati si/sau dimensiuni care nu se conformeaza acestor reguli;
    40. sa fie capabila sa aleaga vehiculele si componentele lor in conformitate cu nevoile societatii (sasiu, motor, transmisie, sistem de franare etc.);
    41. sa fie familiarizata cu formalitatile privind omologarea, inmatricularea si inspectia tehnica a vehiculelor;
    42. sa inteleaga ce masuri trebuie luate pentru reducerea zgomotului si pentru combaterea poluarii provocate de emisia de gaze de esapament (protectia mediului inconjurator);
    43. sa poata realiza programe periodice de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor acestora;
    - pentru transportul rutier de marfuri:
    44. sa fie familiarizata cu diferitele tipuri de echipamente pentru manevrarea si incarcarea marfurilor (containere, platforme etc.) si sa poata sa introduca proceduri si sa emita instructiuni pentru incarcarea si descarcarea marfurilor (distributia incarcaturii, stivuirea, asigurarea, blocarea etc.);
    45. sa fie familiarizata cu diferitele tehnici de transport combinat (ROLA, RORO etc.);
    46. sa fie capabila sa aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile ulterioare;
    47. sa fie capabila sa aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului cu privire la transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998;
    48. sa fie capabila sa aplice procedurile necesare pentru a se conforma regulilor privind transportul animalelor vii.

    H. Siguranta rutiera
    - pentru transportul rutier de marfuri si de persoane:
    49. sa cunoasca ce calificari sunt necesare pentru soferi (permis de conducere, certificate de atestare profesionala, certificate medicale etc.);
    50. sa fie capabila sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca soferii se conformeaza regulilor de trafic, interdictiilor si restrictiilor in vigoare, nationale si internationale (limitele de viteza, acordarea prioritatii, stationarea si parcarea, folosirea luminilor, semnalizarea rutiera etc.);
    51. sa realizeze instruirea soferilor pentru a cunoaste aspecte legate de securitatea vehiculelor, echipamentul si incarcatura acestora, precum si masurile preventive ce trebuie luate;
    52. sa fie capabila sa stabileasca procedurile care trebuie urmate in caz de accident si sa aplice procedurile corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor incalcari grave ale regulilor de circulatie;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    53. sa aiba cunostinte elementare privind reteaua de drumuri nationale si internationale.

                              ---------------