├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, preg─âtirea ┼či atestarea profesional─â a persoanelor care conduc permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 28 ianuarie 2000

    Ministrul transporturilor,
    în conformitate cu prevederile art. 12 lit. g) ┼či h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 197/1998 ┼či republicat─â, ale art. 4 alin. (3) lit. s), art. 5 ┼či ale art. 34 alin. (3) ┼či (5) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 4 lit. s), ┼č) ┼či t) din Regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., aprobat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 625/1998,
    având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ┼či Comunit─â┼úile Europene ┼či statele membre ale acestora, pe de alt─â parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ┼úinând seama de prevederile Directivei 96/26 a Consiliului C.E.E. referitoare la accesul la activitatea de operator de transport rutier de marf─â ┼či persoane ┼či recunoa┼čterea reciproc─â a diplomelor, certificatelor ┼či altor documente privind calificarea profesional─â, amendat─â prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998,
    în temeiul art. 4 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor,
    emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Pentru efectuarea opera┼úiunilor de transport rutier de marf─â sau de persoane operatorii de transport vor desemna, dintre angaja┼úii lor, una sau mai multe persoane fizice care s─â conduc─â permanent ┼či efectiv aceast─â activitate.
    (2) Persoana fizic─â desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier trebuie s─â fie titular al unui certificat de preg─âtire profesional─â.
    ART. 2
    Persoana desemnat─â conform art. 1 s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier este obligat─â s─â supravegheze ┼či s─â controleze desf─â┼čurarea opera┼úiunilor de transport, astfel încât acestea s─â se efectueze în conformitate cu prevederile reglement─ârilor na┼úionale ┼či interna┼úionale în vigoare, în condi┼úii de deplin─â siguran┼ú─â ┼či de protec┼úie a mediului.
    ART. 3
    (1) Certificatul de preg─âtire profesional─â, valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de operatorul de transport, este eliberat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. Modelul ┼či con┼úinutul certificatelor de preg─âtire profesional─â sunt prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Certificatul de preg─âtire profesional─â se ob┼úine în urma promov─ârii unui examen organizat de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. Examenul va fi sus┼úinut în fa┼úa unei comisii de examinare desemnate de aceasta.
    ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la examen candida┼úii trebuie s─â prezinte diploma de bacalaureat ┼či s─â fi absolvit un curs de specialitate organizat de o institu┼úie abilitat─â de Ministerul Transporturilor sau diploma de absolvire a unei institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere.
    (2) Cursurile de specialitate prev─âzute la alin. (1) trebuie s─â asigure candida┼úilor cuno┼čtin┼úele necesare referitoare la reglement─ârile în vigoare privind organizarea ┼či efectuarea transporturilor rutiere.
    (3) Programele cursurilor vor fi astfel întocmite încât cursan┼úii s─â poat─â r─âspunde cerin┼úelor prev─âzute în anexa nr. 2 ┼či vor fi avizate de Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    ART. 5
    (1) Examenul pentru ob┼úinerea certificatului de preg─âtire profesional─â se desf─â┼čoar─â pe durata a dou─â ore ┼či va cuprinde:
    - prob─â scris─â - test tip gril─â cu 30 de întreb─âri (cu câte 4 r─âspunsuri posibile);
    - prob─â scris─â - studiu de caz cu maximum 20 de întreb─âri.
    (2) Pentru promovarea examenului este necesar s─â se r─âspund─â corect la 60% din totalul întreb─ârilor din cadrul ambelor probe, dar nu mai pu┼úin de 50% din întreb─ârile de la fiecare prob─â.
    (3) Rezultatul examin─ârii se comunic─â candida┼úilor în aceea┼či zi, iar eventualele contesta┼úii se depun în termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. Candida┼úii respin┼či pot sus┼úine o singur─â dat─â un nou examen la data ┼či în locul comunicate de comisia de examinare. Candida┼úii respin┼či ┼či la acest examen se pot prezenta la urm─âtoarea examinare numai dup─â ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (4) Actele prev─âzute la art. 4 alin. (1), verificate de comisia de examinare, se p─âstreaz─â de c─âtre organizatorul cursului pe durata valabilit─â┼úii certificatului de preg─âtire profesional─â.
    ART. 6
    (1) Certificatul de preg─âtire profesional─â este valabil pe o perioad─â de 5 ani, în condi┼úiile viz─ârii sale anuale.
    (2) Vizarea anual─â se face dup─â sus┼úinerea unui test tip gril─â cu 20 de întreb─âri, fiind necesar s─â se r─âspund─â corect la 75% dintre acestea.
    (3) Dac─â în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de preg─âtire profesional─â, titularul a urmat un curs de perfec┼úionare profesional─â, acestuia i se va elibera un nou certificat dup─â promovarea examenului sus┼úinut în condi┼úiile prev─âzute la art. 5.
    ART. 7
    Persoanele aflate în eviden┼úa Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., care au condus activit─â┼úi de transport pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, pot ob┼úine, la cerere, în termen de un an, certificatul de preg─âtire profesional─â corespunz─âtor, f─âr─â sus┼úinerea unui examen, dac─â au experien┼ú─â practic─â de cel pu┼úin 5 ani. Pentru cei care au o experien┼ú─â practic─â de pân─â la 5 ani sunt necesare sus┼úinerea ┼či promovarea examenului prev─âzut la art. 5.
    ART. 8
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                               Traian B─âsescu

    ANEXA 1

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certific─â prin prezentul c─â      |
|               ROMâNIA               | | titularul a f─âcut dovada preg─âtirii |
|      MINISTERUL TRANSPORTURILOR     | | sale profesionale, potrivit         |
| AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - A.R.R. | | prevederilor Ordonan┼úei Guvernului  |
|                                     | | nr. 19/1997 privind transporturile, |
|                                     | | ale Ordonan┼úei Guvernului           |
|                                     | | nr. 44/1997 privind transporturile  |
|                                     | | rutiere ┼či ale celorlalte           |
|                                     | | reglement─âri în vigoare din domeniu,|
|                                     | | prin examenul sus┼úinut în           |
|                                     | | conformitate cu Hot─ârârea Guvernului|
|                                     | | nr. 625/1998 privind organizarea ┼či |
|                                     | | func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere    |
|                                     | | Române - A.R.R.                     |
|              CERTIFICAT             | |                                     |
|     DE PREG─éTIRE PROFESIONAL─é A     | |                                     |
|   PERSOANEI DESEMNATE S─é CONDUC─é    | |                                     |
|  PERMANENT ┼×I EFECTIV ACTIVITATEA   | |   Eliberat de Autoritatea Rutier─â   |
|    DE TRANSPORT RUTIER DE MARF─é     | |            Român─â - A.R.R.          |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   Valabil pân─â la data de .......   |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Indicativul statului: RO  | | AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - A.R.R. |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general,          |
||        | Data ┼či locul na┼čterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||________|                           | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Semn─âtura ............... | |      Seria ASM nr. ...........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certific─â prin prezentul c─â      |
|               ROMâNIA               | | titularul a f─âcut dovada preg─âtirii |
|      MINISTERUL TRANSPORTURILOR     | | sale profesionale, potrivit         |
| AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - A.R.R. | | prevederilor Ordonan┼úei Guvernului  |
|                                     | | nr. 19/1997 privind transporturile, |
|                                     | | ale Ordonan┼úei Guvernului           |
|                                     | | nr. 44/1997 privind transporturile  |
|                                     | | rutiere ┼či ale celorlalte           |
|                                     | | reglement─âri în vigoare din domeniu,|
|                                     | | prin examenul sus┼úinut în           |
|                                     | | conformitate cu Hot─ârârea Guvernului|
|                                     | | nr. 625/1998 privind organizarea ┼či |
|                                     | | func┼úionarea Autorit─â┼úii Rutiere    |
|                                     | | Române - A.R.R.                     |
|              CERTIFICAT             | |                                     |
|     DE PREG─éTIRE PROFESIONAL─é A     | |                                     |
|   PERSOANEI DESEMNATE S─é CONDUC─é    | |                                     |
|  PERMANENT ┼×I EFECTIV ACTIVITATEA   | |   Eliberat de Autoritatea Rutier─â   |
|   DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE   | |            Român─â - A.R.R.          |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   Valabil pân─â la data de .......   |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Indicativul statului: RO  | | AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - A.R.R. |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general,          |
||        | Data ┼či locul na┼čterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||________|                           | |                                     |
|                                     | |                                     |
|           Semn─âtura ............... | |      Seria ASP nr. ...........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|

    ANEXA 2

                                     LISTA
cuprinzând cerin┼úele care vor fi avute în vedere la întocmirea programelor de preg─âtire profesional─â

    Având în vedere faptul c─â persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier trebuie s─â supravegheze ┼či s─â controleze desf─â┼čurarea opera┼úiunilor de transport rutier, astfel încât acestea s─â se efectueze conform reglement─ârilor na┼úionale ┼či interna┼úionale în vigoare, este necesar ca, pentru îndeplinirea atribu┼úiilor sale, aceasta s─â îndeplineasc─â urm─âtoarele cerin┼úe:

    A. Drept civil
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    1. s─â fie familiarizat─â cu tipurile principale de contracte folosite în transportul rutier ┼či cu drepturile ┼či obliga┼úiile care decurg din acestea;
    2. s─â fie capabil─â s─â negocieze un contract de transport valid din punct de vedere legal, mai ales cu privire la condi┼úiile de transport;
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri:
    3. s─â fie capabil─â s─â evalueze o plângere privind daunele rezultate în urma pierderii sau deterior─ârii bunurilor transportate, precum ┼či pentru nelivrarea la timp a m─ârfii ┼či s─â în┼úeleag─â cum o astfel de plângere îi afecteaz─â r─âspunderea contractual─â;
    4. s─â fie familiarizat─â cu regulile ┼či cu obliga┼úiile ce decurg din Conven┼úia CMR asupra contractului privind transportul interna┼úional rutier de m─ârfuri;
    - pentru transportul de persoane:
    5. s─â fie capabil─â s─â evalueze o plângere privind desp─âgubirea pentru v─ât─âm─âri aduse pasagerilor sau pentru deteriorarea bagajelor, cauzat─â de accidente în timpul transportului, precum ┼či pentru întârzieri ┼či s─â în┼úeleag─â cum o astfel de plângere îi afecteaz─â r─âspunderea contractual─â.

    B. Drept comercial
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    6. s─â fie familiarizat─â cu condi┼úiile ┼či cu formalit─â┼úile privind desf─â┼čurarea comer┼úului, obliga┼úiile generale ce incumb─â operatorilor de transport (înregistrarea, contabilitatea etc.) ┼či consecin┼úele falimentului;
    7. s─â aib─â cuno┼čtin┼úe adecvate în privin┼úa diferitelor tipuri de societ─â┼úi comerciale ┼či a regulilor care reglementeaz─â înfiin┼úarea ┼či func┼úionarea acestora.

    C. Legisla┼úie social─â
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    8. s─â fie familiarizat─â cu rolul ┼či cu func┼úionarea diferitelor institu┼úii sociale care au leg─âtur─â cu transportul rutier (uniuni profesionale, camere de comer┼ú, organiza┼úii sindicale etc.);
    9. s─â fie familiarizat─â cu obliga┼úiile operatorului de transport privind protec┼úia social─â a angaja┼úilor acestuia;
    10. s─â fie familiarizat─â cu reglement─ârile privind încheierea contractelor de munc─â pentru diferite categorii de angaja┼úi ai operatorilor de transport (forma contractelor, obliga┼úiile p─âr┼úilor, condi┼úiile ┼či orele de munc─â, concediile pl─âtite, salarizarea, desfacerea contractului de munc─â etc.);
    11. s─â cunoasc─â prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994;
    12. s─â fie familiarizat─â cu prevederile reglement─ârilor EEC nr. 3.820/85 privind armonizarea legisla┼úiei sociale referitoare la transportul rutier ┼či nr. 3.821/85 privind dotarea cu echipament de înregistrare ┼či cu modul de implementare a acestor reglement─âri.

    D. Legisla┼úie fiscal─â
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    13. s─â fie familiarizat─â cu aplicarea taxei pe valoarea ad─âugat─â în activitatea de transport;
    14. s─â fie familiarizat─â cu taxa pe vehicul;
    15. s─â fie familiarizat─â cu taxele aplicabile anumitor vehicule de marf─â ┼či cu taxele percepute la intrarea pe autostrad─â, precum ┼či cu taxele de drum;
    16. s─â fie familiarizat─â cu reglement─ârile privind impozitul pe venit.

    E. Managementul de afaceri ┼či financiar
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    17. s─â fie familiarizat─â cu legile ┼či cu practicile privind folosirea cecurilor, a c─âr┼úilor de credit ┼či a altor metode similare de plat─â;
    18. s─â fie familiarizat─â cu diferite forme de credit (credit bancar, documente de credit, depozite garante, ipoteci ┼či leasing etc.), precum ┼či cu taxele ┼či cu obliga┼úiile care deriv─â din acestea;
    19. s─â ┼čtie ce este o balan┼ú─â financiar─â, cum se realizeaz─â ┼či cum se interpreteaz─â;
    20. s─â fie capabil─â s─â aprecieze un cont de profit ┼či pierderi;
    21. s─â fie capabil─â s─â aprecieze profitabilitatea ┼či pozi┼úia financiar─â a unui operator de transport, în special pe baza raportului financiar al acestuia;
    22. s─â poat─â elabora un buget;
    23. s─â fie familiarizat─â cu elementele de cost ale operatorilor de transport (cheltuieli fixe ┼či variabile, patrimoniu net, amortizare), s─â fie capabil─â s─â calculeze costuri pe vehicul, pe kilometru, pe curs─â sau pe ton─â;
    24. s─â fie capabil─â s─â întocmeasc─â organigrama operatorilor de transport, organizarea pe compartimente, ┼či programele de munc─â etc.;
    25. s─â fie familiarizat─â cu principiile de marketing, de publicitate ┼či rela┼úiile cu publicul, de promovarea serviciilor de transport ┼či atragerea clien┼úilor etc.;
    26. s─â fie familiarizat─â cu diferitele tipuri de asigur─âri privind transportul rutier (r─âspundere civil─â, în caz de accident, pe via┼ú─â, de bunuri ┼či bagaje etc.), cu garan┼úiile ┼či obliga┼úiile ce decurg din acestea;
    27. s─â fie familiarizat─â cu folosirea metodelor de transmisie electronic─â a datelor în cadrul transportului rutier (urm─ârirea autovehiculelor prin satelit etc.);
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri:
    28. s─â poat─â s─â aplice legile privind facturile pentru serviciile de transport rutier de m─ârfuri ┼či s─â cunoasc─â sensul ┼či implica┼úiile INCOTERMS;
    29. s─â fie familiarizat─â cu diferitele categorii de activit─â┼úi conexe ale transportului rutier, cu rolul ┼či cu func┼úionarea acestora ┼či, acolo unde se impune, cu statutul lor;
    - pentru transportul rutier de pasageri:
    30. s─â fie capabil─â s─â aplice regulile privind stabilirea tarifelor ┼či a pre┼úurilor în transportul public ┼či privat de persoane;
    31. s─â poat─â s─â aplice regulile privind taxarea serviciilor de transport de persoane.

    F. Accesul la pia┼ú─â
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    32. s─â fie familiarizat─â cu prevederile care reglementeaz─â transportul rutier, închirierea ┼či subînchirierea vehiculelor ┼či, în special, cu regulile privind organizarea activit─â┼úii, accesul la profesie, autorizarea necesar─â pentru transportul na┼úional ┼či interna┼úional, verific─âri ┼či sanc┼úiuni;
    33. s─â fie familiarizat─â cu reglement─ârile privind înfiin┼úarea unei societ─â┼úi de transport;
    34. s─â fie familiarizat─â cu documentele care se cer pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii de transport ┼či s─â fie capabil─â s─â introduc─â proceduri de control pentru a se asigura c─â documentele pentru derularea opera┼úiunilor de transport, în special cele privind vehiculul, ┼čoferul, m─ârfurile ┼či bagajele, exist─â atât la bordul vehiculului, cât ┼či la sediul firmei;
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri:
    35. s─â fie familiarizat─â cu regulile de organizare a pie┼úei serviciilor de transport de m─ârfuri, de manevrare a acestora ┼či de organizare logistic─â;
    36. s─â fie familiarizat─â cu formalit─â┼úile de frontier─â, cu rolul ┼či scopul documentelor T ┼či ale carnetelor TIR, precum ┼či cu obliga┼úiile ce decurg din folosirea lor;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    37. s─â fie familiarizat─â cu regulile de organizare a pie┼úei transportului rutier de persoane;
    38. s─â fie familiarizat─â cu regulile de introducere a serviciilor de transport rutier de persoane ┼či s─â poat─â preg─âti programe de transport.

    G. Norme tehnice ┼či aspecte privind operarea
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    39. s─â fie familiarizat─â cu regulile privind greut─â┼úile ┼či dimensiunile vehiculelor ┼či cu procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor sau al înc─ârc─âturilor cu greut─â┼úi ┼či/sau dimensiuni care nu se conformeaz─â acestor reguli;
    40. s─â fie capabil─â s─â aleag─â vehiculele ┼či componentele lor în conformitate cu nevoile societ─â┼úii (┼časiu, motor, transmisie, sistem de frânare etc.);
    41. s─â fie familiarizat─â cu formalit─â┼úile privind omologarea, înmatricularea ┼či inspec┼úia tehnic─â a vehiculelor;
    42. s─â în┼úeleag─â ce m─âsuri trebuie luate pentru reducerea zgomotului ┼či pentru combaterea polu─ârii provocate de emisia de gaze de e┼čapament (protec┼úia mediului înconjur─âtor);
    43. s─â poat─â realiza programe periodice de între┼úinere a vehiculelor ┼či a echipamentelor acestora;
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri:
    44. s─â fie familiarizat─â cu diferitele tipuri de echipamente pentru manevrarea ┼či înc─ârcarea m─ârfurilor (containere, platforme etc.) ┼či s─â poat─â s─â introduc─â proceduri ┼či s─â emit─â instruc┼úiuni pentru înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea m─ârfurilor (distribu┼úia înc─ârc─âturii, stivuirea, asigurarea, blocarea etc.);
    45. s─â fie familiarizat─â cu diferitele tehnici de transport combinat (ROLA, RORO etc.);
    46. s─â fie capabil─â s─â aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modific─ârile ulterioare;
    47. s─â fie capabil─â s─â aplice procedurile necesare pentru a se conforma prevederilor Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 75/1998;
    48. s─â fie capabil─â s─â aplice procedurile necesare pentru a se conforma regulilor privind transportul animalelor vii.

    H. Siguran┼úa rutier─â
    - pentru transportul rutier de m─ârfuri ┼či de persoane:
    49. s─â cunoasc─â ce calific─âri sunt necesare pentru ┼čoferi (permis de conducere, certificate de atestare profesional─â, certificate medicale etc.);
    50. s─â fie capabil─â s─â ia m─âsurile necesare pentru a se asigura c─â ┼čoferii se conformeaz─â regulilor de trafic, interdic┼úiilor ┼či restric┼úiilor în vigoare, na┼úionale ┼či interna┼úionale (limitele de vitez─â, acordarea priorit─â┼úii, sta┼úionarea ┼či parcarea, folosirea luminilor, semnalizarea rutier─â etc.);
    51. s─â realizeze instruirea ┼čoferilor pentru a cunoa┼čte aspecte legate de securitatea vehiculelor, echipamentul ┼či înc─ârc─âtura acestora, precum ┼či m─âsurile preventive ce trebuie luate;
    52. s─â fie capabil─â s─â stabileasc─â procedurile care trebuie urmate în caz de accident ┼či s─â aplice procedurile corespunz─âtoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor înc─âlc─âri grave ale regulilor de circula┼úie;
    - pentru transportul rutier de persoane:
    53. s─â aib─â cuno┼čtin┼úe elementare privind re┼úeaua de drumuri na┼úionale ┼či interna┼úionale.