închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 604 din 9 iulie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitatii de transport rutier - S-a abrogat actul modificat
                     ORDIN   Nr. 604 din  9 iulie 2007
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activita?i de transport rutier
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 570 din 20 august 2007

    Avand în vedere prevederile art. 18 alin. (4) si (5) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si func?ionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activita?i de transport rutier, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. în tot cuprinsul ordinului, sintagma "certificat de pregatire profesionala" se înlocuieste cu sintagma "certificat de competen?a profesionala".
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la examen candida?ii trebuie sa faca dovada absolvirii înva?amantului obligatoriu prevazut de reglementarile în vigoare si sa fi absolvit un curs de specialitate organizat de un centru de pregatire si perfec?ionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, sau sa fie titulari ai unei diplome de absolvire a unei institu?ii de înva?amant superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Certificatul de competen?a profesionala este valabil pe o perioada de 5 ani.
    (2) Daca în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de competen?a profesionala titularul a urmat un curs de perfec?ionare profesionala, acestuia i se va elibera un nou certificat dupa promovarea examenului sus?inut în condi?iile prevazute la art. 5."
    4. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    ART. II
    începand cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin, certificatele de competen?a profesionala eliberate persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activita?i de transport rutier de catre statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa?ia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru opera?iuni de transport na?ional si interna?ional, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998, se considera echivalente cu certificatul de competen?a profesionala care face dovada pregatirii si atestarii profesionale pentru calitatea de persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activita?i de transport rutier, eliberat în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Directiva generala infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 10 alin. (1) si (3) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa?ia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru opera?iuni de transport na?ional si interna?ional, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998.
    ART. V
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          p. Ministrul transporturilor,
                                Septimiu Buzasu,
                                secretar de stat

    Bucuresti, 9 iulie 2007.
    Nr. 604.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 761/1999)

    Model de imprimat Format A4 hartie groasa bej

 ______________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             UNIUNEA EUROPEANa                                |
|        ____________                         ____________________________     |
|       |    RO*1)   |                       | Ministerul Transporturilor |    |
|       |____________|                       |____________________________|    |
|                                                                              |
|                                CERTIFICAT                                    |
|       de competen?a profesionala pentru transportul rutier na?ional          |
|                        si interna?ional de persoane                          |
|                          _______________________                             |
|                         | Nr. ................. |                            |
|                         |_______________________|                            |
|                                                                              |
|  Noi*2), ......................................................, certificam: |
|  a) ca*3) ................................................................., |
|     nascut(a) în .......................... la data de ...................., |
|     a promovat examenul sus?inut în data de ....................., organizat |
|     pentru ob?inerea certificatului de competen?a profesionala pentru        |
|     transportul rutier na?ional si interna?ional de persoane în conformitate |
|     cu dispozi?iile Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999       |
|     privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor   |
|     care conduc permanent si efectiv activita?i de transport rutier, cu      |
|     modificarile ulterioare;                                                 |
|  b) ca persoana men?ionata la lit. a) este abilitata sa îsi puna în valoare  |
|     competen?a sa profesionala într-o întreprindere de transport rutier de   |
|     persoane:                                                                |
|     - care efectueaza transporturi na?ionale în statul membru care a eliberat|
|     certificatul;                                                            |
|     - care efectueaza transporturi interna?ionale.                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Prezentul certificat constituie dovada suficienta a competen?ei          | |
| | profesionale men?ionate la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului   | |
| | 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa?ia de transportator| |
| | rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea     | |
| | reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare,     | |
| | pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire     | |
| | pentru opera?iuni de transport na?ional si interna?ional, amendata prin  | |
| | Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998                                     | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
| Eliberat la ......................            Data ....................      |
|                                                               ...........*4) |
|------------                                                                  |
|    *1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica    |
| Ceha, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Fran?a,   |
| (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L)     |
| Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P)         |
| Portugalia, (PL) Polonia, (RO) Romania, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO)    |
| Slovenia, (UK) Marea Britanie                                                |
|    *2) Autoritatea sau organismul desemnat în prealabil în acest scop de     |
| catre fiecare stat membru al Comunita?ii Europene pentru a elibera prezentul |
| certificat                                                                   |
|    *3) Numele si prenumele                                                   |
|    *4) stampila si semnatura autorita?ii sau a organismului competent care   |
| elibereaza certificatul.                                                     |
|______________________________________________________________________________|


    Model de imprimat Format A4 hartie groasa bej

 ______________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             UNIUNEA EUROPEANa                                |
|        ____________                         ____________________________     |
|       |    RO*1)   |                       | Ministerul Transporturilor |    |
|       |____________|                       |____________________________|    |
|                                                                              |
|                                 CERTIFICAT                                   |
|         de competen?a profesionala pentru transportul rutier na?ional        |
|                          si interna?ional de marfa                           |
|                            _______________________                           |
|                           | Nr. ................. |                          |
|                           |_______________________|                          |
|                                                                              |
|  Noi*2), ......................................................, certificam: |
|  a) ca*3) ................................................................., |
|     nascut(a) în .......................... la data de ...................., |
|     a promovat examenul sus?inut în data de ....................., organizat |
|     pentru ob?inerea certificatului de competen?a profesionala pentru        |
|     transportul rutier na?ional si interna?ional de marfa în conformitate cu |
|     dispozi?iile Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind  |
|     desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care      |
|     conduc permanent si efectiv activita?i de transport rutier, cu           |
|     modificarile ulterioare;                                                 |
|  b) ca persoana men?ionata la lit. a) este abilitata sa îsi puna în valoare  |
|     competen?a sa profesionala într-o întreprindere de transport rutier de   |
|     marfa:                                                                   |
|     - care efectueaza transporturi na?ionale în statul membru care a eliberat|
|     certificatul;                                                            |
|     - care efectueaza transporturi interna?ionale.                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Prezentul certificat constituie dovada suficienta a competen?ei          | |
| | profesionale men?ionate la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului   | |
| | 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa?ia de transportator| |
| | rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea     | |
| | reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare      | |
| | pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire     | |
| | pentru opera?iuni de transport na?ional si interna?ional, amendata prin  | |
| | Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998                                     | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
| Eliberat la ......................            Data ....................      |
|                                                               ...........*4) |
|------------                                                                  |
|    *1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica    |
|    Ceha, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Fran?a,|
|    (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L)  |
|    Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P)      |
|    Portugalia, (PL) Polonia, (RO) Romania, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) |
|    Slovenia, (UK) Marea Britanie                                             |
|    *2) Autoritatea sau organismul desemnat în prealabil în acest scop de     |
|    catre fiecare stat membru al Comunita?ii Europene pentru a elibera        |
|    prezentul certificat                                                      |
|    *3) Numele si prenumele                                                   |
|    *4) stampila si semnatura autorita?ii sau a organismului competent care   |
|    elibereaza certificatul.                                                  |
|______________________________________________________________________________|


                              ---------------