├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 604 din 9 iulie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, preg─âtirea ┼či atestarea profesional─â a persoanelor care conduc permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier
 
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 570 din 20 august 2007

    Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) ┼či (5) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 102/2006, cu modific─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, preg─âtirea ┼či atestarea profesional─â a persoanelor care conduc permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. în tot cuprinsul ordinului, sintagma "certificat de preg─âtire profesional─â" se înlocuie┼čte cu sintagma "certificat de competen┼ú─â profesional─â".
    2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru înscrierea la examen candida┼úii trebuie s─â fac─â dovada absolvirii înv─â┼ú─âmântului obligatoriu prev─âzut de reglement─ârile în vigoare ┼či s─â fi absolvit un curs de specialitate organizat de un centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, sau s─â fie titulari ai unei diplome de absolvire a unei institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere."
    3. Articolul 6 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Certificatul de competen┼ú─â profesional─â este valabil pe o perioad─â de 5 ani.
    (2) Dac─â în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de competen┼ú─â profesional─â titularul a urmat un curs de perfec┼úionare profesional─â, acestuia i se va elibera un nou certificat dup─â promovarea examenului sus┼úinut în condi┼úiile prev─âzute la art. 5."
    4. Anexa nr. 1 se înlocuie┼čte cu anexa la prezentul ordin.
    ART. II
    începând cu data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin, certificatele de competen┼ú─â profesional─â eliberate persoanelor desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier de c─âtre statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa┼úia de transportator rutier de marf─â ┼či transportator rutier de c─âl─âtori ┼či recunoa┼čterea reciproc─â a diplomelor, certificatelor ┼či altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru opera┼úiuni de transport na┼úional ┼či interna┼úional, amendat─â prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998, se consider─â echivalente cu certificatul de competen┼ú─â profesional─â care face dovada preg─âtirii ┼či atest─ârii profesionale pentru calitatea de persoan─â desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier, eliberat în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Directiva general─â infrastructur─â ┼či transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 10 alin. (1) ┼či (3) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupa┼úia de transportator rutier de marf─â ┼či transportator rutier de c─âl─âtori ┼či recunoa┼čterea reciproc─â a diplomelor, certificatelor ┼či altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru opera┼úiuni de transport na┼úional ┼či interna┼úional, amendat─â prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998.
    ART. V
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                          p. Ministrul transporturilor,
                                Septimiu Buza┼ču,
                                secretar de stat

    Bucure┼čti, 9 iulie 2007.
    Nr. 604.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 761/1999)

    Model de imprimat Format A4 hârtie groas─â bej

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             UNIUNEA EUROPEAN─é                                |
|        ____________                         ____________________________     |
|       |    RO*1)   |                       | Ministerul Transporturilor |    |
|       |____________|                       |____________________________|    |
|                                                                              |
|                                CERTIFICAT                                    |
|       de competen┼ú─â profesional─â pentru transportul rutier na┼úional          |
|                        ┼či interna┼úional de persoane                          |
|                          _______________________                             |
|                         | Nr. ................. |                            |
|                         |_______________________|                            |
|                                                                              |
|  Noi*2), ......................................................, certific─âm: |
|  a) c─â*3) ................................................................., |
|     n─âscut(─â) în .......................... la data de ...................., |
|     a promovat examenul sus┼úinut în data de ....................., organizat |
|     pentru ob┼úinerea certificatului de competen┼ú─â profesional─â pentru        |
|     transportul rutier na┼úional ┼či interna┼úional de persoane în conformitate |
|     cu dispozi┼úiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999       |
|     privind desemnarea, preg─âtirea ┼či atestarea profesional─â a persoanelor   |
|     care conduc permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier, cu      |
|     modific─ârile ulterioare;                                                 |
|  b) c─â persoana men┼úionat─â la lit. a) este abilitat─â s─â î┼či pun─â în valoare  |
|     competen┼úa sa profesional─â într-o întreprindere de transport rutier de   |
|     persoane:                                                                |
|     - care efectueaz─â transporturi na┼úionale în statul membru care a eliberat|
|     certificatul;                                                            |
|     - care efectueaz─â transporturi interna┼úionale.                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Prezentul certificat constituie dovada suficient─â a competen┼úei          | |
| | profesionale men┼úionate la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului   | |
| | 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de transportator| |
| | rutier de marf─â ┼či transportator rutier de c─âl─âtori ┼či recunoa┼čterea     | |
| | reciproc─â a diplomelor, certificatelor ┼či altor forme de calificare,     | |
| | pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire     | |
| | pentru opera┼úiuni de transport na┼úional ┼či interna┼úional, amendat─â prin  | |
| | Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998                                     | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
| Eliberat la ......................            Data ....................      |
|                                                               ...........*4) |
|------------                                                                  |
|    *1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica    |
| Ceh─â, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Fran┼úa,   |
| (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L)     |
| Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P)         |
| Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO)    |
| Slovenia, (UK) Marea Britanie                                                |
|    *2) Autoritatea sau organismul desemnat în prealabil în acest scop de     |
| către fiecare stat membru al Comunităţii Europene pentru a elibera prezentul |
| certificat                                                                   |
|    *3) Numele ┼či prenumele                                                   |
|    *4) ┼×tampila ┼či semn─âtura autorit─â┼úii sau a organismului competent care   |
| elibereaz─â certificatul.                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Model de imprimat Format A4 hârtie groas─â bej

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             UNIUNEA EUROPEAN─é                                |
|        ____________                         ____________________________     |
|       |    RO*1)   |                       | Ministerul Transporturilor |    |
|       |____________|                       |____________________________|    |
|                                                                              |
|                                 CERTIFICAT                                   |
|         de competen┼ú─â profesional─â pentru transportul rutier na┼úional        |
|                          ┼či interna┼úional de marf─â                           |
|                            _______________________                           |
|                           | Nr. ................. |                          |
|                           |_______________________|                          |
|                                                                              |
|  Noi*2), ......................................................, certific─âm: |
|  a) c─â*3) ................................................................., |
|     n─âscut(─â) în .......................... la data de ...................., |
|     a promovat examenul sus┼úinut în data de ....................., organizat |
|     pentru ob┼úinerea certificatului de competen┼ú─â profesional─â pentru        |
|     transportul rutier na┼úional ┼či interna┼úional de marf─â în conformitate cu |
|     dispozi┼úiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind  |
|     desemnarea, preg─âtirea ┼či atestarea profesional─â a persoanelor care      |
|     conduc permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier, cu           |
|     modific─ârile ulterioare;                                                 |
|  b) c─â persoana men┼úionat─â la lit. a) este abilitat─â s─â î┼či pun─â în valoare  |
|     competen┼úa sa profesional─â într-o întreprindere de transport rutier de   |
|     marf─â:                                                                   |
|     - care efectueaz─â transporturi na┼úionale în statul membru care a eliberat|
|     certificatul;                                                            |
|     - care efectueaz─â transporturi interna┼úionale.                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Prezentul certificat constituie dovada suficient─â a competen┼úei          | |
| | profesionale men┼úionate la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului   | |
| | 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de transportator| |
| | rutier de marf─â ┼či transportator rutier de c─âl─âtori ┼či recunoa┼čterea     | |
| | reciproc─â a diplomelor, certificatelor ┼či altor forme de calificare      | |
| | pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire     | |
| | pentru opera┼úiuni de transport na┼úional ┼či interna┼úional, amendat─â prin  | |
| | Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998                                     | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                                              |
| Eliberat la ......................            Data ....................      |
|                                                               ...........*4) |
|------------                                                                  |
|    *1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica    |
|    Ceh─â, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Fran┼úa,|
|    (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L)  |
|    Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P)      |
|    Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) |
|    Slovenia, (UK) Marea Britanie                                             |
|    *2) Autoritatea sau organismul desemnat în prealabil în acest scop de     |
|    c─âtre fiecare stat membru al Comunit─â┼úii Europene pentru a elibera        |
|    prezentul certificat                                                      |
|    *3) Numele ┼či prenumele                                                   |
|    *4) ┼×tampila ┼či semn─âtura autorit─â┼úii sau a organismului competent care   |
|    elibereaz─â certificatul.                                                  |
|______________________________________________________________________________|