închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1842 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare Âşi efectuare a transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora
Abrogat.

ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele metodologice de autorizare Âşi efectuare a transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 4 februarie 1998.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

      ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
de autorizare Âşi efectuare a transporturilor rutiere Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    OperaĂžiunile de transport rutier de mĂŁrfuri Âşi de persoane, precum Âşi activitĂŁĂžile conexe acestora se pot efectua numai dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) operatorul de transport rutier care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate de transport rutier sau operatorul care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži conexe transportului rutier este o persoanĂŁ juridicĂŁ autorizatĂŁ în acest scop de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului;
    b) vehiculele utilizate în timpul operaĂžiunilor de transport rutier sunt omologate sau certificate de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, au inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ actualizatĂŁ Âşi li s-au eliberat licenĂže de execuĂžie pentru vehicul;
    c) operatorul de transport rutier public este autorizat sĂŁ efectueze una sau mai multe curse pe un anumit traseu, în cazul transportului de persoane prin servicii regulate.
    ART. 2
    (1) Documentele care permit operatorului executarea operaĂžiunilor de transport rutier de bunuri Âşi de persoane, precum Âşi a activitĂŁĂžilor conexe acestora sunt:
    a) licenÞã de transport rutier public;
    b) licenÞã de transport rutier în interes propriu;
    c) autorizaĂžie de transport rutier în interes propriu;
    d) licenÞã de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în aceasta;
    e) licenÞã de execuĂžie pentru activitatea de agenĂžie de voiaj;
    f) licenÞã de execuĂžie pentru activitatea de colectare, expediere Âşi distribuĂžie a mĂŁrfurilor;
    g) licenÞã de execuĂžie pentru activitatea de mesagerie;
    h) licenÞã de execuĂžie pentru activitatea de intermediere în transporturile rutiere;
    i) licenÞã de execuĂžie pentru vehicul;
    j) licenÞã de execuĂžie pentru traseu.
    (2) Modelele licenĂželor de transport rutier, autorizaĂžiilor de transport rutier Âşi licenĂželor de execuĂžie sunt prezentate în anexa nr. 1 (anexele nr. 1.1 - 1.10) la prezentele norme metodologice.
    (3) LicenĂžele de transport rutier, autorizaĂžiile de transport rutier, licenĂžele de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, licenĂžele de execuĂžie pentru vehicul, precum Âşi licenĂžele de execuĂžie pentru traseu sunt documente cu regim special, nominale Âşi netransmisibile, eliberate operatorilor de transport rutier sau operatorilor pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier de cĂŁtre Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului prin Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., în condiĂžiile prezentelor norme metodologice.
    ART. 3
    (1) LicenĂžele de transport rutier, autorizaĂžiile de transport rutier, licenĂžele de execuĂžie pentru activitĂŁĂžile conexe transportului rutier, precum Âşi licenĂžele de execuĂžie pentru traseu se elibereazĂŁ însoĂžite de caietele de sarcini specifice.
    (2) Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care conĂžin condiĂžiile ce trebuie respectate de operator în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžilor de transport rutier sau a activitĂŁĂžilor conexe transportului rutier, respectiv condiĂžiile de efectuare a cursei pe un anumit traseu la transportul de persoane prin servicii regulate sau prin servicii regulate speciale.
    (3) Caietele de sarcini se elaboreazĂŁ de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., care le actualizeazĂŁ ori de câte ori este necesar.
    (4) Caietele de sarcini aferente licenĂžei de transport rutier public, licenĂžei de transport rutier în interes propriu, autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu, licenĂželor de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, precum Âşi modelul caietului de sarcini pentru licenĂža de execuĂžie pentru traseu sunt prevĂŁzute în anexele nr. 2 - 10 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Autorizarea operatorilor de transport rutier Âşi a operatorilor pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier

    ART. 4
    (1) Operatorul de transport rutier este autorizat sĂŁ efectueze activitate de transport rutier dacĂŁ a primit numĂŁr de registru din Registrul operatorilor de transport rutier, deschis la fiecare agenĂžie teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) NumĂŁrul de registru se acordĂŁ dacĂŁ operatorul de transport rutier îndeplineÂşte condiĂžiile pentru dobândirea licenĂžei de transport rutier public, a licenĂžei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu.
    (3) NumĂŁrul de registru se înscrie pe licenĂža de transport rutier public, pe licenĂža de transport rutier în interes propriu Âşi pe autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu.
    (4) Operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier este autorizat sĂŁ efectueze una dintre aceste activitĂŁĂži prin eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea conexĂŁ respectivĂŁ.
    (5) în cazul în care autorizarea cuprinde douĂŁ sau mai multe activitĂŁĂži conexe, se elibereazĂŁ o singurĂŁ licenÞã de execuĂžie în care vor fi menĂžionate activitĂŁĂžile pentru care a fost eliberatĂŁ. în contractele încheiate între beneficiarii de transport Âşi societĂŁĂžile (casele) de expediĂžii pot fi prevĂŁzute Âşi alte servicii în legĂŁturĂŁ cu transportul, cum ar fi: depozitarea, manipularea mĂŁrfurilor, obligaĂžii vamale, controlul mĂŁrfurilor etc., care nu sunt supuse licenĂžierii.
    ART. 5
    (1) Registrul operatorilor de transport rutier are filele numerotate, legate Âşi sigilate Âşi este structurat pe trei secĂžiuni:
    a) operatori de transport rutier public;
    b) operatori de transport rutier în interes propriu, deĂžinĂŁtori de licenÞã de transport rutier în interes propriu;
    c) operatori de transport rutier în interes propriu, deĂžinĂŁtori de autorizaĂžii de transport rutier în interes propriu.
    (2) Registrul operatorilor de transport rutier conĂžine:
    a) datele de identificare a operatorului de transport rutier;
    b) date privind administratorul operatorului de transport rutier;
    c) date privind persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier;
    d) alte menĂžiuni privind parcul, licenĂžele deĂžinute Âşi sancĂžiunile aplicate.
    (3) Datele cuprinse în Registrul operatorilor de transport rutier se pĂŁstreazĂŁ Âşi pe suport magnetic.

    A. LicenĂža de transport rutier public Âşi licenĂža de transport rutier în interes propriu
    ART. 6
    (1) LicenĂža de transport rutier public se elibereazĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport rutier cu sediul în judeĂžul respectiv sau în municipiul BucureÂşti, care deĂžin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere, indiferent de capacitatea acestora, Âşi care îndeplinesc condiĂžiile privind baza tehnico-materialĂŁ, competenĂža profesionalĂŁ, capacitatea financiarĂŁ Âşi onorabilitatea. Documentele care atestĂŁ îndeplinirea acestor condiĂžii sunt specificate la art. 7.
    (2) LicenĂža de transport rutier în interes propriu se elibereazĂŁ operatorilor de transport rutier care efectueazĂŁ în interes propriu transport rutier de mĂŁrfuri sau de persoane, cu autovehicule deĂžinute în proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducĂŁtorului auto, în trafic internaĂžional, ori transport rutier de mĂŁrfuri periculoase sau agabaritice în trafic naĂžional.
    (3) Operatorul de transport rutier va obĂžine câte un exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public sau al licenĂžei de transport rutier în interes propriu pentru fiecare punct de lucru, filialĂŁ sau sucursalĂŁ înregistratĂŁ la oficiul registrului comerĂžului, deschisĂŁ în alte judeĂže sau în municipiul BucureÂşti, prin care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de transport rutier.
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
    (6) Exemplarul de serviciu se elibereazĂŁ Âşi se vizeazĂŁ gratuit de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
    (7) LicenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu se atribuie pentru o perioadĂŁ de 5 ani de la data eliberĂŁrii Âşi este valabilĂŁ numai în condiĂžiile vizĂŁrii anuale de cĂŁtre emitent, cu plata tarifelor aferente.
    (8) LicenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu împreunĂŁ cu caietul de sarcini aferent se pĂŁstreazĂŁ în original de cĂŁtre operatorul de transport rutier, la sediul acestuia, iar exemplarele de serviciu se pĂŁstreazĂŁ la punctele de lucru, filialele ori sucursalele pentru care au fost eliberate.
    ART. 7
    (1) Operatorul de transport rutier va solicita agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ îÂşi are sediul eliberarea licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu, indicând, atunci când este cazul, eventualele puncte de lucru, filiale ori sucursale înregistrate la oficiul registrului comerĂžului, pentru care doreÂşte eliberarea de exemplare de serviciu.
    (2) în vederea eliberĂŁrii licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu solicitantul prezintĂŁ un dosar care trebuie sĂŁ cuprindĂŁ:
    a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerĂžului, codul fiscal Âşi statutul din care trebuie sĂŁ reiasĂŁ cĂŁ acesta are ca obiect de activitate transportul rutier sau dovada înscrierii în Registrul asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor pentru fundaĂžii, asociaĂžii nonprofit Âşi altele asemenea, care au personalitate juridicĂŁ, din care sĂŁ reiasĂŁ cĂŁ pot efectua activitate de transport rutier;
    b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerĂžului pentru punctul de lucru, filiala ori sucursala pentru care solicitĂŁ exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public sau al licenĂžei de transport rutier în interes propriu, precum Âşi decizia de numire a persoanei care conduce activitatea punctului de lucru, filialei sau sucursalei Âşi rĂŁspunde în faĂža AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. de respectarea reglementĂŁrilor legale Âşi a caietelor de sarcini aferente;
    c) dovada cĂŁ îndeplineÂşte condiĂžia privind baza tehnico-materialĂŁ corespunzĂŁtoare, respectiv dovada cĂŁ deĂžine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule cu care poate efectua activitĂŁĂži de transport rutier;
    d) actele persoanei care conduce permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier:
    - dovada cĂŁ are calitatea de angajat, confirmatĂŁ prin înregistrarea la camera de muncĂŁ teritorialĂŁ, cu excepĂžia cazului în care aceasta este chiar administratorul agentului economic;
    - decizia de numire;
    - certificat valabil de pregĂŁtire profesionalĂŁ eliberat de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
    Persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceastĂŁ funcĂžie la un singur operator de transport rutier.
    Pentru fiecare punct de lucru, filialĂŁ Âşi sucursalĂŁ operatorul de transport rutier va numi dintre angajaĂžii sĂŁi o persoanĂŁ care sĂŁ conducĂŁ activitatea de transport Âşi care va rĂŁspunde de respectarea normativelor legale în vigoare;
    e) dovada cĂŁ îndeplineÂşte condiĂžia privind capacitatea financiarĂŁ, respectiv confirmarea nivelului financiar, se certificĂŁ astfel:
    - pentru operatorii de transport rutier - prin capitalul propriu, completat, dupĂŁ caz, cu garanĂžii bancare sau asigurare de risc. Capitalul propriu se certificĂŁ prin copia legalizatĂŁ a ultimului bilanĂž contabil înregistrat la administraĂžia financiarĂŁ;
    - pentru operatorii de transport rutier nou-înfiinĂžaĂži - prin capitalul social subscris Âşi vĂŁrsat, completat, dupĂŁ caz, cu garanĂžii bancare sau asigurare de risc. Capitalul social subscris Âşi vĂŁrsat este dovedit prin certificatul constatator, în original, valabil, eliberat de Ministerul JustiĂžiei - Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului de solicitare a eliberĂŁrii licenĂžei de transport rutier sau de vizarea anualĂŁ a acesteia.
    Operatorul de transport rutier sau operatorul de transport rutier nou-înfiinĂžat va da o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere, prin care se angajeazĂŁ cĂŁ pânĂŁ la urmĂŁtoarea vizare a licenĂžei de transport nu va diminua nivelul financiar astfel încât sĂŁ nu mai fie îndeplinitĂŁ condiĂžia de capacitate financiarĂŁ.
    Operatorul de transport rutier trebuie sĂŁ dispunĂŁ etapizat de un nivel financiar dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - la data de 31 decembrie 2003 - 3.000 euro pentru primul vehicul Âşi 1.500 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;
    - pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004 - 6.000 euro pentru primul vehicul Âşi 3.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule;
    - pânĂŁ la data de 31 decembrie 2005 - 9.000 euro pentru primul vehicul Âşi 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule.
    Calculul nivelului financiar se va efectua la cursul de schimb leu - euro al BĂŁncii NaĂžionale a României din data depunerii dosarului în vederea eliberĂŁrii sau vizĂŁrii licenĂžei de transport rutier.
    f) dovada cĂŁ îndeplineÂşte condiĂžia privind onorabilitatea, respectiv:
    - cazierul judiciar al administratorului agentului economic;
    - cazierul judiciar al persoanei desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier.
    - *** AbrogatĂŁ
    CondiĂžia privind onorabilitatea nu se considerĂŁ îndeplinitĂŁ dacĂŁ administratorul agentului economic a mai îndeplinit aceastĂŁ funcĂžie la un operator de transport rutier cĂŁruia i-a fost anulatĂŁ licenĂža de transport rutier public, licenĂža de transport rutier în interes propriu sau autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu.
    ART. 8
    LicenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu se elibereazĂŁ dupĂŁ prezentarea de cĂŁtre operatorul de transport rutier a documentului de platĂŁ a tarifului de eliberare (ordin de platĂŁ, foaie de vĂŁrsĂŁmânt etc.).
    ART. 9
    (1) Vizarea anualĂŁ a licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu, precum Âşi, dupĂŁ caz, a exemplarelor de serviciu ale acestora este condiĂžionatĂŁ de menĂžinerea valabilitĂŁĂžii documentelor care au stat la baza eliberĂŁrii acestora.
    (2) în cazul în care documentele care au stat la baza eliberĂŁrii licenĂžei de transport rutier sunt în termen de valabilitate Âşi nu prezintĂŁ modificĂŁri, nu mai este necesarĂŁ prezentarea acestora cu ocazia vizĂŁrii anuale a licenĂžei de transport rutier, deoarece conĂžinutul acestora se regĂŁseÂşte în baza de date a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în acest caz vizarea licenĂžei de transport rutier se face doar pe baza unei declaraĂžii pe propria rĂŁspundere din partea operatorului de transport rutier, prin care se confirmĂŁ lipsa modificĂŁrilor în documentele care au stat la baza acordĂŁrii licenĂžei.
    (3) Verificarea de fond a activitĂŁĂžii operatorului de transport rutier se face o datĂŁ la doi ani, cu ocazia vizĂŁrii licenĂžei de transport rutier.
    ART. 10
    (1) Operatorului de transport rutier i se suspendĂŁ licenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu în unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când operatorul de transport rutier nu mai îndeplineÂşte una dintre condiĂžiile care au stat la baza dobândirii licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu;
    b) necomunicarea în scris la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. a modificĂŁrilor faÞã de datele existente la data obĂžinerii licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu, într-un termen de 15 zile de la apariĂžia acestora;
    c) când reclamaĂžiile privind calitatea prestaĂžiilor realizate, adresate în scris agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndreptĂŁĂžite, se confirmĂŁ, iar deĂžinĂŁtorul de licenÞã de transport rutier public sau de licenÞã de transport rutier în interes propriu, la comunicarea în scris a agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., nu a remediat în termenul stabilit aspectele sesizate în reclamaĂžii;
    d) când se constatĂŁ cĂŁ operatorul de transport rutier în interes propriu desfĂŁÂşoarĂŁ transport rutier public;
    e) neprezentarea pentru vizarea anualĂŁ a licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu în termen de 10 zile de la data expirĂŁrii vizei precedente.
    (2) LicenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu se suspendĂŁ de agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. emitentĂŁ.
    (3) LicenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu suspendatĂŁ se reacordĂŁ, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dupĂŁ expirarea termenului de suspendare.
    (4) Perioadele de suspendare sunt:
    - o lunĂŁ, în cazul primei suspendĂŁri;
    - 3 luni, la a doua suspendare.
    ART. 11
    (1) Anularea licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu se efectueazĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. emitentĂŁ, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) dupĂŁ a doua suspendare;
    b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandĂŁ, droguri, arme Âşi muniĂžii, materiale radioactive, la treceri ilegale de persoane peste frontierĂŁ, din vina doveditĂŁ a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier;
    c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omeneÂşti sau cu deteriorarea gravĂŁ a mediului înconjurĂŁtor, datorate nerespectĂŁrii de cĂŁtre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare Âşi desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii sau a normelor tehnice de întreĂžinere a vehiculelor din administrarea sa;
    d) când se constatĂŁ falsificarea documentelor de transport de cĂŁtre administratorul operatorului de transport rutier sau de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier Âşi utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
    e) când se constatĂŁ cĂŁ operatorul de transport rutier a obĂžinut licenĂža de transport rutier public sau licenĂža de transport rutier în interes propriu în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentĂŁrii unor date eronate;
    f) când se constatĂŁ cĂŁ declaraĂžia pe propria rĂŁspundere prevĂŁzutĂŁ la art. 9 alin. (2) nu corespunde realitĂŁĂžii.
    (2) DupĂŁ anularea licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu poziĂžia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiazĂŁ.
    (3) Suspendarea sau anularea licenĂžei de transport rutier public sau a licenĂžei de transport rutier în interes propriu produce aceleaÂşi efecte Âşi pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.
    (4) în cazul în care operatorul de transport rutier îÂşi înceteazĂŁ activitatea de transport rutier sau agentul economic se desfiinĂžeazĂŁ, acesta va preda licenĂža de transport rutier, în termen de 15 zile, la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. emitentĂŁ, iar poziĂžia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiazĂŁ.

    B. AutorizaĂžia de transport rutier în interes propriu
    ART. 12
    AutorizaĂžia de transport rutier în interes propriu se elibereazĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport rutier cu sediul în acel judeĂž sau în municipiul BucureÂşti, care desfĂŁÂşoarĂŁ transport rutier în interes propriu de mĂŁrfuri Âşi de persoane în trafic naĂžional, cu vehicule deĂžinute în proprietate sau cu orice alt titlu, care au masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone sau capacitatea de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducĂŁtorului auto, Âşi care îndeplinesc condiĂžiile privind capacitatea profesionalĂŁ Âşi baza tehnico-materialĂŁ.
    ART. 13
    Prevederile alin. (3), (4), (5), (6), (7) Âşi (8) ale art. 6, ale lit. a), b), c) Âşi d) ale alin. (2) al art. 7, ale art. 8 Âşi 9 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor operatorilor de transport rutier cĂŁrora li se elibereazĂŁ autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu.
    ART. 14
    (1) Operatorului de transport rutier i se suspendĂŁ autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu în unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când operatorul de transport rutier nu mai îndeplineÂşte una dintre condiĂžiile care au stat la baza dobândirii autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu;
    b) necomunicarea în scris la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. a modificĂŁrilor faÞã de datele existente la data obĂžinerii autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu, într-un termen de 15 zile de la apariĂžia acestora;
    c) când reclamaĂžiile privind calitatea prestaĂžiilor realizate, adresate în scris agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndreptĂŁĂžite, se confirmĂŁ, iar deĂžinĂŁtorul de autorizaĂžie de transport rutier în interes propriu, la comunicarea în scris a agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., nu le-a remediat în termenul stabilit;
    d) când se constatĂŁ cĂŁ operatorul de transport rutier în interes propriu desfĂŁÂşoarĂŁ transport rutier public;
    e) neprezentarea pentru vizarea anualĂŁ a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu în termen de 10 zile de la data expirĂŁrii vizei precedente.
    (2) AutorizaĂžia de transport rutier în interes propriu se suspendĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. emitentĂŁ.
    (3) AutorizaĂžia de transport rutier în interes propriu suspendatĂŁ se reacordĂŁ, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dupĂŁ expirarea termenului de suspendare.
    (4) Perioadele de suspendare sunt:
    - o lunĂŁ, în cazul primei suspendĂŁri;
    - 3 luni, la a doua suspendare.
    ART. 15
    (1) Anularea autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu se efectueazĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. emitentĂŁ, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) dupĂŁ a doua suspendare;
    b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandĂŁ, droguri, arme Âşi muniĂžii sau materiale radioactive, din vina doveditĂŁ a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier;
    c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omeneÂşti sau cu deteriorarea gravĂŁ a mediului înconjurĂŁtor, datorate nerespectĂŁrii de cĂŁtre operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare Âşi desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii sau a normelor tehnice de întreĂžinere a vehiculelor din administrarea sa;
    d) când se constatĂŁ falsificarea documentelor de transport de cĂŁtre administratorul operatorului de transport rutier sau de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier Âşi utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
    e) când se constatĂŁ cĂŁ operatorul de transport rutier a obĂžinut autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentĂŁrii unor date eronate;
    f) când se constatĂŁ cĂŁ declaraĂžia pe propria rĂŁspundere prevĂŁzutĂŁ la art. 9 alin. (2) nu corespunde realitĂŁĂžii.
    (2) DupĂŁ anularea autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu poziĂžia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiazĂŁ.
    (3) Suspendarea sau anularea autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu produce aceleaÂşi efecte Âşi pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.
    (4) în cazul în care operatorul de transport rutier îÂşi înceteazĂŁ activitatea de transport rutier sau agentul economic se desfiinĂžeazĂŁ, acesta va preda autorizaĂžia de transport rutier, în termen de 15 zile, la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. emitentĂŁ, iar poziĂžia din Registrul operatorilor de transport rutier se radiazĂŁ.

    C. LicenĂža de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier
    ART. 16
    (1) Principalele tipuri de activitĂŁĂži conexe transportului rutier pentru care se elibereazĂŁ licenÞã de execuĂžie sunt:
    a) autogara Âşi activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia;
    b) activitatea de agenĂžie de voiaj;
    c) activitatea de colectare, expediere Âşi distribuĂžie a mĂŁrfurilor;
    d) activitatea de mesagerie;
    e) activitatea de intermediere în transporturile rutiere de mĂŁrfuri sau de persoane.
    (2) LicenĂžele de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier se atribuie de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ îÂşi are sediul operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, pentru o perioadĂŁ de 5 ani de la data eliberĂŁrii, Âşi sunt valabile numai în condiĂžiile vizĂŁrii anuale de cĂŁtre emitent, cu plata tarifelor aferente.
    (3) DotĂŁrile necesare Âşi condiĂžiile în care au obligaĂžia sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea operatorii pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier sunt prevĂŁzute în caietele de sarcini specifice.
    (4) Se excepteazĂŁ de la obligativitatea deĂžinerii licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de agenĂžie de voiaj agenĂžiile de turism autorizate, în condiĂžiile în care vânzarea legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie pentru transportul de persoane prin servicii regulate este menĂžionatĂŁ în documentele de autorizare.
    ART. 17
    (1) Documentele care se depun în vederea eliberĂŁrii licenĂžei de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier sunt:
    a) acte doveditoare din care sĂŁ rezulte cĂŁ agentul economic deĂžine în proprietate sau cu orice alt titlu spaĂžii special amenajate pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii respective;
    b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerĂžului sau, în cazul asociaĂžiilor nonprofit, dovada înscrierii în Registrul asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor, codul fiscal Âşi statutul, din care trebuie sĂŁ reiasĂŁ cĂŁ solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitĂŁĂži conexe transportului rutier;
    c) autorizaĂžii de funcĂžionare specifice;
    d) decizia de numire a persoanei, angajatĂŁ a operatorului pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, desemnatĂŁ sĂŁ îl reprezinte în relaĂžia cu agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.;
    e) în cazul activitĂŁĂžii de intermediere în transporturile rutiere de mĂŁrfuri sau de persoane, operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transporturilor rutiere, în scopul evaluĂŁrii situaĂžiei financiare adecvate realizĂŁrii activitĂŁĂžii/activitĂŁĂžilor respective, este obligat sĂŁ prezinte o poliÞã de asigurare pentru rĂŁspundere civilĂŁ pentru activitĂŁĂži conexe, în valoare de minimum 30.000 euro, în cazul efectuĂŁrii transporturilor rutiere internaĂžionale, sau în valoare de 50 milioane lei, în cazul efectuĂŁrii transporturilor rutiere naĂžionale.
    f) *** AbrogatĂŁ
    (2) LicenĂža de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier împreunĂŁ cu caietul de sarcini aferent se pĂŁstreazĂŁ în original de cĂŁtre operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier la sediul acestuia.
    (3) LicenĂža de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier se elibereazĂŁ dupĂŁ prezentarea de cĂŁtre operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier a documentului de platĂŁ a tarifului de eliberare (ordin de platĂŁ, foaie de vĂŁrsĂŁmânt etc.).
    (4) Vizarea anualĂŁ a licenĂžei de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier este condiĂžionatĂŁ de menĂžinerea valabilitĂŁĂžii documentelor care au stat la baza eliberĂŁrii acesteia.
    (5) *** Abrogat
    ART. 18
    (1) Suspendarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier se hotĂŁrĂŁÂşte de cĂŁtre emitent în unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    a) când operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier nu mai îndeplineÂşte una dintre condiĂžiile care au stat la baza dobândirii licenĂžei de execuĂžie;
    b) necomunicarea în scris la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. a modificĂŁrilor faÞã de datele existente la data obĂžinerii licenĂžei de execuĂžie, în termen de 15 zile de la apariĂžia acestora;
    c) înregistrarea din partea beneficiarilor de transport sau a operatorilor de transport rutier a unor reclamaĂžii privind sĂŁvârÂşirea unor abateri repetate de cĂŁtre operatorii pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier, în derularea obligaĂžiilor ce le revin din activitĂŁĂžile pentru care au fost licenĂžiaĂži, între data autorizĂŁrii Âşi urmĂŁtoarea vizare anualĂŁ sau între douĂŁ vizĂŁri anuale, constatate de organele de control ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., recunoscute de cĂŁtre parte sau stabilite de instanĂžele judecĂŁtoreÂşti printr-o hotĂŁrâre definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ, dupĂŁ caz.
    Suspendarea în acest caz se poate aplica pentru o perioadĂŁ de 1 - 3 luni.
    (2) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a) Âşi b) licenĂža de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier se reacordĂŁ dupĂŁ ce deĂžinĂŁtorul acesteia face dovada cĂŁ au fost înlĂŁturate cauzele care au condus la suspendarea licenĂžei, cu plata tarifelor aferente.
    ART. 19
    (1) Anularea licenĂžei de execuĂžie pentru activitĂŁĂžile conexe transportului rutier se aplicĂŁ în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) dupĂŁ a doua suspendare a licenĂžei de execuĂžie;
    b) în cazul sĂŁvârÂşirii de cĂŁtre operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier a unor abateri grave Âşi repetate de la prevederile caietului de sarcini specific, constatate de organele de control ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., recunoscute de cĂŁtre parte sau stabilite de instanĂžele judecĂŁtoreÂşti printr-o hotĂŁrâre definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ, dupĂŁ caz.
    (2) MĂŁsura suspendĂŁrii sau anulĂŁrii se aplicĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licenĂža de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier.
    (3) în toate cazurile titularul licenĂžei va fi ascultat cu privire la faptele ce i se imputĂŁ, iar apĂŁrĂŁrile sale vor fi analizate.

    CAP. 3
    Efectuarea operaĂžiunilor de transport rutier

    A. LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul
    ART. 20
    (1) Efectuarea de transporturi rutiere este permisĂŁ numai cu vehicule cĂŁrora li s-au eliberat de cĂŁtre agenĂžiile teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. licenĂže de execuĂžie pentru vehicul, corespunzĂŁtoare categoriei Âşi tipului de transport rutier respectiv.
    (2) LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul se elibereazĂŁ sub formĂŁ de cartelĂŁ magneticĂŁ, personalizatĂŁ, de culoare diferitĂŁ pentru transportul rutier public faÞã de transportul rutier în interes propriu.
    (3) La eliberarea cartelei magnetice operatorul de transport rutier primeÂşte un document-tip care atestĂŁ termenul de valabilitate a cartelei magnetice, categoria Âşi tipul de transport rutier pentru care a fost eliberatĂŁ, duplicatul documentului pĂŁstrându-se la emitent. Documentul-tip se preschimbĂŁ ori de câte ori intervin modificĂŁri referitoare la termenul de valabilitate a cartelei magnetice, la categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, fĂŁrĂŁ a fi necesarĂŁ înlocuirea cartelei magnetice.
    (4) Tariful perceput la eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul, în cazul transporturilor rutiere de mĂŁrfuri, este unic Âşi permite efectuarea mai multor tipuri de transport rutier, operatorul de transport rutier având obligaĂžia de a prezenta documente din care sĂŁ rezulte cĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile necesare pentru derularea fiecĂŁrui tip de transport rutier.
    (5) LicenĂžele de execuĂžie pentru vehicul se elibereazĂŁ de cĂŁtre agenĂžiile teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. operatorilor de transport rutier deĂžinĂŁtori de licenÞã de transport rutier public, de licenÞã de transport rutier în interes propriu sau de autorizaĂžie de transport rutier în interes propriu valabilĂŁ, pentru parcul aflat în administrarea acestora.
    (6) LicenĂžele de execuĂžie pentru vehicul se elibereazĂŁ pentru transportul rutier naĂžional Âşi/sau transportul rutier internaĂžional. LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul pentru transporturile rutiere internaĂžionale dĂŁ dreptul vehiculelor care îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute de inspecĂžia tehnicĂŁ sĂŁ efectueze transporturi de mĂŁrfuri sau de cĂŁlĂŁtori în trafic internaĂžional, având dreptul de a trece frontiera de stat a României în acest scop.
    (7) *** Abrogat
    (8) PânĂŁ la introducerea în totalitate a cartelelor magnetice licenĂžele de execuĂžie pentru vehicul se elibereazĂŁ pe formularele-tip, iar cele deja eliberate îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea.
    ART. 21
    (1) Sunt exceptate de la dobândirea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul vehiculele care se deplaseazĂŁ fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ între vânzĂŁtor Âşi cumpĂŁrĂŁtor sau între proprietar Âşi utilizator, situaĂžii pentru care trebuie prezentate documente justificative, precum Âşi vehiculele deĂžinute de persoane fizice Âşi care sunt utilizate la transportul rutier în interes personal.
    (2) Pentru situaĂžiile menĂžionate mai sus nu este necesarĂŁ prezentarea licenĂžei de transport rutier public, a licenĂžei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu.
    ART. 22
    (1) Autovehiculele utilizate la transportul rutier de mĂŁrfuri în trafic internaĂžional, care au masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone, sau autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic internaĂžional, cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducĂŁtorului auto, trebuie sĂŁ fie dotate cu aparat tahograf omologat, instalat Âşi sigilat conform prescripĂžiilor tehnice specifice, aparat care se va afla în funcĂžiune pe toatĂŁ durata cursei (tur Âşi retur), inclusiv pe parcursul intern.
    (2) Autovehiculele cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone, utilizate în trafic naĂžional la transporturile rutiere de mĂŁrfuri, sau autovehiculele cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducĂŁtorului auto, utilizate la transportul rutier de persoane în trafic naĂžional, vor fi dotate cu aparat tahograf omologat, instalat Âşi sigilat conform prescripĂžiilor tehnice specifice, conform urmĂŁtorului grafic:
    a) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2003 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic interjudeĂžean, autovehiculele destinate transportului rutier de mĂŁrfuri periculoase cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone, precum Âşi autovehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;
    b) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004 pentru autovehiculele utilizate la transportul rutier de persoane în trafic judeĂžean Âşi autovehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ cu mase totale maxime autorizate mai mari sau egale cu 7,5 tone;
    c) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2005 pentru toate autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducĂŁtorului auto, Âşi autovehiculele destinate transportului rutier de marfĂŁ cu mase totale maxime autorizate mai mari de 3,5 tone.
    (3) Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul este condiĂžionatĂŁ de existenĂža Âşi de funcĂžionarea aparatului tahograf.
    ART. 23
    (1) Categoriile de autovehicule M2, M3, N2 Âşi N3 se definesc în conformitate cu prevederile ReglementĂŁrilor privind condiĂžiile tehnice pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaĂžie pe drumurile publice din România - RNTR 2.
    (2) Autovehiculele înmatriculate începând cu data de 1 ianuarie 1988 Âşi care fac parte din categoria M3, având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, sau din categoria N3 vor fi dotate cu limitatoare de vitezĂŁ omologate conform reglementĂŁrilor în vigoare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin, autovehiculele utilizate în trafic internaĂžional;
    b) pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria M3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate în trafic interjudeĂžean, Âşi autovehiculele din categoria N3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 15 tone;
    c) pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele din categoria M3 având mase totale maxime autorizate mai mari de 10 tone, utilizate în trafic judeĂžean, Âşi toate autovehiculele din categoria N3.
    (3) Autovehiculele ale cĂŁror emisii poluante se încadreazĂŁ în limitele prevĂŁzute în Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE Âşi care fac parte din categoriile N2, M2 sau M3, având mase totale maxime autorizate cuprinse între 5 Âşi 10 tone, vor fi dotate cu limitatoare de vitezĂŁ omologate conform reglementĂŁrilor în vigoare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele înmatriculate începând cu aceastĂŁ datĂŁ;
    b) pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 Âşi 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate în trafic internaĂžional;
    c) pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2007, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 Âşi 1 ianuarie 2005, care fac parte din categoria N2 având mase totale maxime autorizate cuprinse între 7,5 Âşi 12 tone, utilizate în trafic intern;
    d) pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele înmatriculate între 1 octombrie 2001 Âşi 1 ianuarie 2005, utilizate în trafic intern Âşi care fac parte din categoria M2, precum Âşi cele din categoria N2 având mase totale maxime autorizate cuprinse între 3,5 Âşi 7,5 tone.
    (4) Autovehiculele care aparĂžin categoriei M3 având masa maximĂŁ mai mare de 10 tone Âşi care sunt înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2005 pot continua sĂŁ fie echipate cu limitatoare de vitezĂŁ la care viteza maximĂŁ este reglatĂŁ la 100 km/h.
    (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) Âşi (3):
    a) autovehiculele destinate forĂželor armate, protecĂžiei civile, serviciilor de luptĂŁ împotriva incendiilor Âşi altor servicii de urgenÞã, precum Âşi forĂželor de apĂŁrare a ordinii publice;
    b) autovehiculele din categoriile M2 Âşi M3 care din punct de vedere constructiv nu pot depĂŁÂşi viteza de 100 km/h, precum Âşi autovehiculele din categoriile N2 Âşi N3 care din punct de vedere constructiv nu pot depĂŁÂşi viteza de 90 km/h;
    c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru încercĂŁri în scopuri ÂştiinĂžifice;
    d) autovehiculele care efectueazĂŁ transport rutier public numai în localitĂŁĂži.
    (6) Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul este condiĂžionatĂŁ de existenĂža Âşi de funcĂžionarea limitatorului de vitezĂŁ, reglat astfel încât viteza autovehiculelor din categoriile M2 Âşi M3 sĂŁ nu poatĂŁ depĂŁÂşi 100 km/h, iar viteza autovehiculelor din categoriile N2 Âşi N3 sĂŁ nu poatĂŁ depĂŁÂşi 90 km/h.
    ART. 24
    Documentele care stau la baza eliberĂŁrii licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul sunt, dupĂŁ caz, pentru fiecare tip de transport rutier:
    a) certificatul de înmatriculare Âşi cartea de identitate ale vehiculului;
    b) talonul-anexĂŁ la certificatul de înmatriculare, cu inspecĂžia tehnicĂŁ valabilĂŁ;
    c) documentul ce atestĂŁ dreptul de utilizare a vehiculului;
    d) certificate specifice eliberate de Registrul Auto Român;
    e) autorizaĂžie sanitarĂŁ veterinarĂŁ de transport pentru transporturile de mĂŁrfuri perisabile Âşi animale vii;
    f) asigurarea pasagerilor Âşi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport rutier, în cazul transportului public de persoane;
    g) asigurarea obligatorie de rĂŁspundere civilĂŁ auto.
    ART. 25
    (1) Pentru transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase vehiculele necesitĂŁ amenajĂŁri conform prescripĂžiilor A.D.R. (Acordul european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase).
    (2) La eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul pentru acest tip de transport rutier se prezintĂŁ, suplimentar faÞã de documentele prevĂŁzute la art. 24, urmĂŁtoarele documente:
    a) dupĂŁ caz, certificat de agreare eliberat de Registrul Auto Român pentru autospecializate Âşi autotrenuri (subcategoria "Cisterne"), precum Âşi pentru vehiculele care transportĂŁ produse periculoase din clasa 1 Âşi dovada cĂŁ autovehiculul deĂžine trusĂŁ A.D.R;
    b) autorizaĂžie eliberatĂŁ de Comisia NaĂžionalĂŁ pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare, aflatĂŁ în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, pentru vehiculele care transportĂŁ produse periculoase din clasa 7;
    c) contract de muncĂŁ, decizia de numire, cazierul judiciar Âşi certificatul profesional de atestare ale consilierului de siguranÞã pentru transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea Âşi calificarea profesionalĂŁ a consilierilor de siguranÞã pentru transportul rutier, feroviar sau pe cĂŁile navigabile interioare al mĂŁrfurilor periculoase;
    d) certificat de atestare al conducĂŁtorilor auto, specific mĂŁrfurilor periculoase care vor fi transportate, eliberat conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferii care efectueazĂŁ transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.).
    ART. 26
    (1) LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul se suspendĂŁ în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiĂžiile care au stat la baza eliberĂŁrii ei.
    (2) LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul se reacordĂŁ dupĂŁ ce deĂžinĂŁtorul face dovada cĂŁ au fost înlĂŁturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    ART. 27
    Anularea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul se face în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) dupĂŁ a doua suspendare;
    b) neremedierea în termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea acesteia.

    B. Efectuarea transporturilor de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale, în scop turistic sau ocazional
    B.1. Programul de transport persoane prin servicii regulate
    ART. 27^1
    Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale Âşi transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale se efectueazĂŁ numai cu autocare, autobuze sau microbuze, pe baza documentelor specifice corespunzĂŁtoare acestor tipuri de transport rutier.
    ART. 28
    Totalitatea traseelor, cursele necesare pentru acoperirea acestora, graficele de circulaĂžie aferente, cu indicarea staĂžiilor Âşi a autogĂŁrilor utilizate, numĂŁrul de autovehicule Âşi capacitatea de transport a acestora (microbuze, autobuze sau autocare), inclusiv autovehiculele de rezervĂŁ, necesare pentru efectuarea cursei sau a traseului, alcĂŁtuiesc programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate.
    ART. 29
    (1) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional cuprinde:
    a) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean;
    b) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe;
    c) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov;
    d) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeĂžean.
    (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional este organizat Âşi se efectueazĂŁ în conformitate cu prevederile legislaĂžiei în vigoare, ale acordurilor Âşi convenĂžiilor bilaterale Âşi internaĂžionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, Âşi în condiĂžiile prezentelor norme metodologice.
    ART. 30
    (1) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional se întocmeÂşte pe o perioadĂŁ de 3 ani de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., pe baza analizĂŁrii solicitĂŁrilor consiliilor judeĂžene Âşi ale Consiliului General al Municipiului BucureÂşti, care vor comunica punctele de îmbarcare/debarcare, altele decât autogĂŁrile, ale operatorilor de transport rutier, Âşi pe baza programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate deja existent, cu obligativitatea consultĂŁrii organizaĂžiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere, Âşi se aprobĂŁ:
    a) pentru traseele judeĂžene, de cĂŁtre consiliul judeĂžean respectiv;
    b) pentru traseele interjudeĂžene între douĂŁ judeĂže limitrofe, de cĂŁtre consiliile judeĂžene respective;
    c) pentru traseele între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov, de cĂŁtre Consiliul General al Municipiului BucureÂşti Âşi Consiliul JudeĂžean Ilfov;
    d) pentru traseele interjudeĂžene, de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
    (2) în vederea întocmirii noului program de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional, solicitĂŁrile consiliilor judeĂžene Âşi Consiliului General al Municipiului BucureÂşti, ale operatorilor de transport rutier sau ale asociaĂžiilor de operatori de transport rutier se pot transmite AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. cu pânĂŁ la 120 de zile înainte de expirarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional deja existent.
    (3) Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional poate fi suplimentat, în perioada de valabilitate, cu noi curse pentru traseele deja existente, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) pentru traseele judeĂžene, precum Âşi pentru traseele situate între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov, numai la cererea deĂžinĂŁtorului de licenÞã de execuĂžie pentru traseu aferentĂŁ traseului respectiv;
    b) pentru traseele interjudeĂžene Âşi interjudeĂžene limitrofe, numai în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - cursa solicitatĂŁ este între douĂŁ curse consecutive, atât pe tur, cât Âşi pe retur, ale aceluiaÂşi operator de transport rutier;
    - cursa solicitatĂŁ este pe un traseu acoperit cu o singurĂŁ cursĂŁ atribuitĂŁ deja operatorului de transport rutier solicitant;
    - cursa solicitatĂŁ este pe un traseu unde mai mulĂži operatori de transport efectueazĂŁ curse de transport de persoane prin servicii regulate, solicitantul fiind unul din respectivii operatori de transport rutier care a primit în prealabil acordul celorlalĂži operatori de transport rutier.
    (4) în perioada de valabilitate a programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. poate include noi trasee, cu condiĂžia ca aceste trasee sĂŁ nu se suprapunĂŁ cu alte trasee deja existente, pe baza solicitĂŁrilor consiliilor judeĂžene sau ale Consiliului General al Municipiului BucureÂşti. Traseele incluse de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. în programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov vor fi aprobate de consiliile judeĂžene sau, dupĂŁ caz, de Consiliul General al Municipiului BucureÂşti Âşi vor fi oferite public.
    (5) Introducerea de noi staĂžii pe traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional se poate face doar cu acordul operatorilor de transport rutier sau, dupĂŁ caz, al asociaĂžiilor de operatori de transport rutier deĂžinĂŁtori ai licenĂželor de execuĂžie pentru traseu, pe traseele pe care aceste staĂžii sunt deja nominalizate.
    (6) Traseele sau cursele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naĂžional, rĂŁmase nesolicitate, vor fi oferite public de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., în termen de 60 de zile de la data atribuirii, procedura de atribuire a acestora fiind aceeaÂşi cu procedura iniĂžialĂŁ de atribuire.
    (7) în cazul transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional se pot introduce noi trasee sau curse la intervale de timp Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute în acordurile rutiere bilaterale încheiate de România cu Þãrile respective.
    ART. 31
    LicenĂžele de execuĂžie pentru traseu pentru cursele Âşi traseele din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate se oferĂŁ public de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. operatorilor de transport rutier public.
    B.2. Atribuirea licenĂželor de execuĂžie pentru traseu
    ART. 32
    (1) în sensul prezentelor norme metodologice:
    a) prin cursĂŁ se înĂželege transportul cĂŁlĂŁtorilor între douĂŁ localitĂŁĂži capete ale aceluiaÂşi traseu, tur Âşi retur. în graficul de circulaĂžie întocmit de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. pentru fiecare traseu se stabilesc numĂŁrul de plecĂŁri în cursĂŁ (tur) pentru fiecare din capetele acelui traseu, precum Âşi returul acestora;
    b) prin acoperirea unui traseu se înĂželege efectuarea tuturor curselor din programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate de pe acel traseu;
    c) prin grupĂŁ de trasee se înĂželege mai multe trasee independente grupate dupĂŁ criterii economice sau/Âşi geografice, licenĂža de execuĂžie pentru traseu oferindu-se spre executare operatorului de transport rutier public.
    (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov se efectueazĂŁ pe baza licenĂželor de execuĂžie pentru traseu, eliberate într-un numĂŁr egal cu numĂŁrul de autovehicule necesare pentru efectuarea traseului, ale cĂŁror caiete de sarcini cuprind toate cursele aferente traseului respectiv, prevĂŁzute în programul de transport aferent.
    (3) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeĂžean Âşi interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe se efectueazĂŁ pe baza licenĂžei de execuĂžie pentru traseu atribuite pentru fiecare cursĂŁ, caietul de sarcini al acesteia cuprinzând toate cursele atribuite unui operator de transport rutier pentru traseul respectiv.
    (3^1) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional, caietul de sarcini al licenĂžei de execuĂžie pentru traseu cuprinde toate cursele necesare pentru acoperirea traseului respectiv.
    (4) Pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov operatorii de transport rutier se pot asocia în vederea asigurĂŁrii parcului necesar de autovehicule active Âşi de rezervĂŁ, pentru efectuarea tuturor curselor aferente unui traseu sau unei grupe de trasee din programul de transport. în situaĂžia în care licenĂža de execuĂžie pentru traseu se atribuie unei asociaĂžii de operatori de transport rutier, membrii acesteia vor prezenta agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 10 zile de la atribuire, turnusul dupĂŁ care se vor efectua cursele. Neprezentarea turnusului în termenul stabilit duce la pierderea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu, aceasta fiind atribuitĂŁ, în ordinea punctajului, urmĂŁtorului solicitant rezultat în urma procedurii de atribuire.
    (5) în cazul asociaĂžiilor de operatori de transport rutier fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, licenĂža de execuĂžie pentru traseu se atribuie nominal fiecĂŁrui membru al asociaĂžiei. Contractul de asociere va cuprinde obligatoriu, pentru fiecare operator de transport rutier membru al asociaĂžiei, numĂŁrul de autovehicule cu care acesta intrĂŁ în asociaĂžie, precum Âşi numĂŁrul de curse pe care le va efectua cu autovehiculele respective pe acel traseu.
    (6) în condiĂžiile în care asociaĂžia de operatori de transport rutier a fost înfiinĂžatĂŁ printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ Âşi are un statut propriu de funcĂžionare, licenĂža de execuĂžie pentru traseu se va emite pe numele operatorului de transport rutier desemnat de asociaĂžie sĂŁ o reprezinte în relaĂžia cu agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., acesta urmând sĂŁ repartizeze licenĂžele de execuĂžie pentru traseu în funcĂžie de fiecare cursĂŁ celorlalĂži operatori de transport rutier asociaĂži.
    ART. 33
    (1) în vederea efectuĂŁrii transportului rutier de persoane prin servicii regulate, licenĂža de execuĂžie pentru traseu se atribuie solicitantului, care poate fi:
    - un operator de transport rutier sau o asociaĂžie de operatori de transport rutier, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov.
    - un operator de transport rutier, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeĂžean sau interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe.
    (2) în situaĂžia în care pentru obĂžinerea licenĂžei de execuĂžie pentru un traseu sau a licenĂžei de execuĂžie pentru traseu pentru una sau mai multe curse aferente aceluiaÂşi traseu existĂŁ mai mulĂži solicitanĂži care îndeplinesc condiĂžiile cerute, atribuirea se face pe bazĂŁ de punctaj, solicitantului care întruneÂşte punctajul cel mai mare atribuindu-i-se licenĂža de execuĂžie pentru traseu pentru traseul sau cursele solicitate.
    (3) Criteriile în baza cĂŁrora se atribuie punctele, precum Âşi metodologia de punctare sunt prevĂŁzute în anexa nr. 11 [anexele nr. 11a) Âşi 11b)] la prezentele norme metodologice Âşi au în vedere:
    a) activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ anterior de operatorul de transport rutier public sau, în cazul unei asociaĂžii de operatori de transport rutier public, de membrii asociaĂžiei;
    b) dacĂŁ autovehiculele se aflĂŁ în proprietatea operatorului de transport rutier public sau, în cazul unei asociaĂžii de operatori de transport rutier public, a membrilor asociaĂžiei ori sunt deĂžinute cu alt titlu;
    c) condiĂžiile de cĂŁlĂŁtorie oferite de autovehiculele cu care se vor efectua cursele.
    ART. 34
    (1) Autovehiculele utilizate ca rezervĂŁ nu participĂŁ la atribuirea de puncte, dar trebuie sĂŁ poatĂŁ obĂžine un numĂŁr de puncte cel puĂžin egal cu al autovehiculului cu cel mai mic punctaj din lista prezentatĂŁ.
    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
    (4) Autovehiculul cu care s-a obĂžinut licenĂža de execuĂžie pentru traseu poate fi înlocuit numai cu un autovehicul care întruneÂşte un numĂŁr de puncte cel puĂžin egal cu al acestuia, cu condiĂžia anunÞãrii, în scris, agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licenĂža de execuĂžie pentru traseul respectiv, înainte de efectuarea înlocuirii.
    (5) Autovehiculul utilizat ca rezervĂŁ trebuie sĂŁ fie de acelaÂşi tip (autobuz/microbuz) cu autovehiculele cu care se vor efectua cursa, traseul sau grupa de trasee Âşi poate fi nominalizat ca rezervĂŁ pe toate cursele/traseele solicitate de cĂŁtre operatorul de transport rutier/asociaĂžia de operatori de transport rutier, indiferent de programul de transport din care fac parte cursele/traseele respective.
    (6) în cazul în care operatorul de transport rutier/asociaĂžia de operatori de transport rutier solicitĂŁ curse/trasee pentru care sunt prevĂŁzute ambele tipuri de autovehicule (autobuz/microbuz), acesta trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ ca autovehicule de rezervĂŁ câte unul din fiecare tip.
    ART. 34^1
    Metodologia de atribuire a licenĂžei de execuĂžie pentru traseu va fi stabilitĂŁ de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Âşi de Ministerul ComunicaĂžiilor Âşi Tehnologiei InformaĂžiei Âşi va fi comunicatĂŁ operatorilor de transport rutier prin afiÂşare la sediul agenĂžiilor teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. cu cel puĂžin 60 de zile înainte de ÂşedinĂža de atribuire a licenĂželor de execuĂžie pentru traseu.
    ART. 34^2
    (1) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, o licenÞã de execuĂžie pentru traseu se poate solicita dacĂŁ:
    - operatorul de transport rutier public are în localitatea cap de traseu din care este prevĂŁzutĂŁ plecarea curselor pe traseul respectiv sau, în cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee sediul, o filialĂŁ, o sucursalĂŁ sau un punct de lucru.
    - unul dintre membrii asociaĂži, în cazul asociaĂžiilor de operatori de transport rutier public, are în localitatea cap de traseu din care este prevĂŁzutĂŁ plecarea curselor pe traseul respectiv sau, în cazul grupelor de trasee, pentru fiecare dintre traseele care compun grupa de trasee sediul, o filialĂŁ, o sucursalĂŁ sau un punct de lucru.
    (2) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov, o licenÞã de execuĂžie pentru traseu se poate solicita dacĂŁ:
    - operatorul de transport rutier public are sediul sau deĂžine exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public în una dintre localitĂŁĂžile cap de traseu;
    - unul dintre membrii asociaĂži, în cazul asociaĂžiilor de operatori de transport rutier public, are sediul sau deĂžine exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public în una dintre localitĂŁĂžile cap de traseu;
    (3) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeĂžean Âşi interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe, o licenÞã de execuĂžie pentru traseu se poate solicita dacĂŁ operatorul de transport rutier public are sediul sau deĂžine exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public în una dintre localitĂŁĂžile cap de traseu.
    ART. 35 *** Abrogat
    ART. 36 *** Abrogat
    ART. 37 *** Abrogat
    ART. 38 *** Abrogat
    ART. 39
    (1) în vederea atribuirii licenĂžei de execuĂžie pentru traseu pentru traseele în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional, operatorul de transport rutier public depune la DirecĂžia licenĂže, autorizĂŁri Âşi investiĂžii din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. un dosar pentru fiecare licenÞã de execuĂžie pentru traseu solicitatĂŁ, care trebuie sĂŁ cuprindĂŁ:
    a) traseul Âşi graficul de circulaĂžie propus pentru parcursul intern;
    b) numele operatorului de transport rutier public Âşi al partenerului strĂŁin;
    c) lista cuprinzând autovehiculele, pe numere de înmatriculare, pentru care deĂžine licenÞã de execuĂžie valabilĂŁ, cu care se vor efectua cursele pe acel traseu;
    d) lista cuprinzând autovehiculele de rezervĂŁ, pe numere de înmatriculare, pentru care existĂŁ licenÞã de execuĂžie valabilĂŁ Âşi, dacĂŁ este cazul, contractul cu deĂžinĂŁtorul autovehiculelor.
    (2) O licenÞã de execuĂžie pentru traseu se poate solicita dacĂŁ operatorul de transport rutier public are în localitatea cap de traseu, din care este prevĂŁzutĂŁ plecarea curselor pe traseul respectiv, sediul sau o filialĂŁ, sucursalĂŁ ori un punct de lucru Âşi spaĂžiu suficient pentru parcarea autovehiculelor aflate în administrarea sa Âşi pentru autovehiculele partenerului strĂŁin.
    ART. 40
    (1) Metodologia de atribuire a licenĂžei de execuĂžie pentru traseu pentru traseele în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional este urmĂŁtoarea:
    a) depunerea dosarului prevĂŁzut la art. 39;
    b) salariaĂžii DirecĂžiei licenĂže, autorizĂŁri Âşi investiĂžii din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. primesc Âşi înregistreazĂŁ dosarul, verificând dacĂŁ este complet. Acesta se returneazĂŁ operatorului de transport rutier public dacĂŁ nu conĂžine toate elementele necesare;
    c) dupĂŁ analiza dosarului depus se aprobĂŁ traseul Âşi graficul de circulaĂžie sau se transmit operatorului de transport rutier modificĂŁrile care trebuie operate în vederea aprobĂŁrii;
    d) dosarul aprobat de DirecĂžia licenĂže, autorizĂŁri Âşi investiĂžii din cadrul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. se depune la DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere împreunĂŁ cu documentele prevĂŁzute la alin. (2);
    e) licenĂža de execuĂžie pentru traseu se elibereazĂŁ dupĂŁ ce operatorul de transport rutier prezintĂŁ agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. avizul favorabil al DirecĂžiei generale de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (2) Documentele ce urmeazĂŁ sĂŁ se depunĂŁ la DirecĂžia generalĂŁ de reglementĂŁri Âşi calitatea serviciilor în transporturile rutiere împreunĂŁ cu dosarul aprobat sunt:
    a) contractul autentificat perfectat cu un partener strĂŁin din Ăžara de destinaĂžie sau, în cazul asocierii, contractul de asociere dintre operatorul de transport român Âşi operatorul de transport strĂŁin pentru efectuarea în comun a curselor prevĂŁzute în graficul de circulaĂžie, cel puĂžin la paritate pentru partea românĂŁ;
    b) abilitarea partenerului strĂŁin de cĂŁtre Ministerul Transporturilor din Ăžara de origine cu privire la efectuarea de cĂŁtre acesta a transportului de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional, în traducere autorizatĂŁ;
    c) schiĂža traseului, cu evidenĂžierea punctelor de frontierĂŁ;
    d) modelul legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie;
    e) perioada de efectuare a transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv.

    C. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu
    ART. 41
    (1) LicenĂža de execuĂžie pentru traseu se elibereazĂŁ:
    a) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ se aflĂŁ traseul respectiv;
    b) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeĂžean, inclusiv între douĂŁ judeĂže limitrofe, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov de cĂŁtre:
    - agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ se aflĂŁ localitatea cap de traseu de plecare în cursĂŁ, dacĂŁ operatorul de transport rutier public are sediul în acel judeĂž;
    - agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ se aflĂŁ localitatea cap de traseu de plecare în cursĂŁ, dacĂŁ operatorul de transport rutier public are deschis în acel judeĂž un punct de lucru, o filialĂŁ sau o sucursalĂŁ pentru care a obĂžinut exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public Âşi nu îÂşi are sediul în unul dintre cele douĂŁ judeĂže în care se gĂŁsesc capetele de traseu;
    - agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ se aflĂŁ localitatea cap de traseu de plecare (tur) în cursĂŁ, dacĂŁ operatorul de transport rutier public deĂžine exemplare de serviciu ale licenĂžei de transport rutier public în ambele judeĂže în care se gĂŁsesc capetele de traseu;
    c) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional, de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ se aflĂŁ localitatea cap de traseu de pe teritoriul României Âşi în care operatorul de transport rutier public îÂşi are sediul ori are deschis un punct de lucru, o filialĂŁ sau o sucursalĂŁ pentru care a obĂžinut exemplar de serviciu al licenĂžei de transport rutier public.
    (2) LicenĂžele de execuĂžie pentru traseu se elibereazĂŁ numai dupĂŁ prezentarea contractelor pentru utilizarea autogĂŁrilor sau a punctelor de îmbarcare/debarcare autorizate.
    (3) Neprezentarea acestor contracte în termen de 15 zile de la atribuirea cursei sau a traseului duce la pierderea dreptului de execuĂžie a acelei curse sau a acelui traseu, în cazul în care operatorul de transport rutier se face vinovat. în acest caz cursa sau traseul se atribuie, în ordinea punctajului, urmĂŁtorului solicitant.
    (4) în cazul în care în termenul prevĂŁzut la alin. (3) operatorul de transport prezintĂŁ documente din care rezultĂŁ cĂŁ i s-a refuzat accesul la autogarĂŁ sau nu i s-a rĂŁspuns la solicitare în termenul de 5 zile prevĂŁzut în caietul de sarcini al licenĂžei de execuĂžie pentru autogarĂŁ, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. se autosesizeazĂŁ, urmând sĂŁ investigheze cazul respectiv, procedând la suspendarea licenĂžei de execuĂžie pentru autogarĂŁ în cazul în care se constatĂŁ cĂŁ nu s-au respectat prevederile caietului de sarcini. în cazul în care se constatĂŁ cĂŁ refuzul este justificat datoritĂŁ depĂŁÂşirii capacitĂŁĂžii autogĂŁrii (numĂŁr de plecĂŁri/sosiri, staĂžionĂŁri la peron) sau în cazul în care licenĂža de execuĂžie pentru autogarĂŁ a fost suspendatĂŁ, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va oferi o altĂŁ autogarĂŁ sau, cu aprobarea consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului BucureÂşti, un alt punct de îmbarcare/debarcare Âşi va modifica în consecinÞã caietul de sarcini al licenĂžei de execuĂžie pentru traseu.
    ART. 42
    (1) în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale, legitimaĂžiile de serviciu valabile eliberate de agentul economic contractant reprezintĂŁ singurul document în baza cĂŁruia persoanele au acces la serviciul de transport rutier respectiv, fiind exclusĂŁ utilizarea abonamentelor sau a altor legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie.
    (2) Documentele în baza cĂŁrora se elibereazĂŁ licenĂža de execuĂžie pentru traseu în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale sunt:
    a) contractul legal întocmit cu beneficiarul transportului;
    b) graficul de circulaĂžie vizat de beneficiar;
    c) avizele pentru punctele de oprire.
    ART. 43
    La efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin curse ocazionale sau turistice operatorul de transport rutier public trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ suplimentar la bordul autovehiculului, pe toatĂŁ durata transportului:
    a) documentul de control prevĂŁzut în Acordul INTERBUS, în cazul transportului internaĂžional, sau lista de pasageri întocmitĂŁ, parafatĂŁ Âşi baratĂŁ dupĂŁ ultimul cĂŁlĂŁtor de cĂŁtre beneficiar;
    b) documentul de tarifare globalĂŁ a transportului.
    ART. 44
    LicenĂža de execuĂžie pentru traseu se anuleazĂŁ de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. care a emis-o, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) operatorul de transport rutier renunÞã din considerente proprii la executarea cursei sau a traseului, pentru lipsa bazei materiale Âşi/sau din considerente economice;
    b) este suspendatĂŁ sau anulatĂŁ licenĂža de transport rutier public;
    c) constatarea neîndeplinirii condiĂžiilor care au stat la baza acordĂŁrii licenĂžei de execuĂžie pentru traseu, inclusiv pierderea de cĂŁtre autovehiculul sau autovehiculele din administrare a dreptului de efectuare a cursei ori traseului în cauzĂŁ;
    d) încĂŁlcarea în mod repetat a prevederilor caietului de sarcini al licenĂžei de execuĂžie pentru traseu;
    e) neutilizarea în mod repetat a punctelor de îmbarcare/debarcare amplasate în autogĂŁrile cuprinse în caietul de sarcini;
    f) suspendarea cursei în mod repetat, fĂŁrĂŁ justificare, constatatĂŁ la controalele în trafic Âşi/sau din analiza jurnalului de miÂşcare din autogĂŁrile utilizate;
    g) reclamaĂžii ale publicului cĂŁlĂŁtor, ale altor beneficiari sau ale altor instituĂžii ori organisme privind calitatea Âşi legalitatea prestaĂžiilor, confirmate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Âşi neremediate în termenul dispus;
    h) rezilierea contractului de transport de persoane prin servicii regulate speciale;
    i) în cazul liniilor internaĂžionale, pentru abateri de la legislaĂžia naĂžionalĂŁ a Þãrilor de destinaĂžie sau de tranzit, sĂŁvârÂşite de operatorul de transport rutier român care executĂŁ un traseu internaĂžional, comunicate de ministerele partenere, precum Âşi, în cazul interdicĂžiei de a mai opera pe teritoriul unei Þãri a operatorului respectiv, comunicate în scris de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 45
    în cazul renunÞãrii la licenĂža de execuĂžie pentru traseu, cu excepĂžia transportului rutier prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier este obligat sĂŁ notifice aceastĂŁ intenĂžie agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., precum Âşi sĂŁ anunĂže publicul cĂŁlĂŁtor cu minimum 30 de zile înainte de oprirea efectivĂŁ a cursei.
    ART. 46
    în cazul transportului de persoane prin servicii regulate, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. retrage dreptul de a mai efectua curse pe un anumit traseu unui autovehicul dacĂŁ, prin utilizarea necorespunzĂŁtoare a acestuia, operatorul de transport rutier care îl are în administrare a fost sancĂžionat contravenĂžional de mai mult de 5 ori în decursul unui an pentru încĂŁlcarea caietului de sarcini al licenĂžei de transport public sau al licenĂžei de execuĂžie pentru traseu.
    ART. 47
    (1) în cazul anulĂŁrii licenĂžei de execuĂžie pentru traseu din dispoziĂžia agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ efectueze în continuare cursa pe perioada menĂžionatĂŁ în decizia de anulare a licenĂžei de execuĂžie pentru traseu.
    (2) DupĂŁ anularea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu cursa sau traseul se va oferi spre executare altor operatori de transport rutier, în condiĂžiile prevĂŁzute în prezentele norme metodologice, prin atribuire publicĂŁ.

    CAP. 4
    InspecĂžia Âşi controlul în transporturile rutiere Âşi activitĂŁĂžile conexe acestora

    ART. 48
    Activitatea de inspecĂžie Âşi control este condusĂŁ de inspectorul de stat Âşef, director general al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., Âşi se exercitĂŁ prin Inspectoratul rutier Âşi prin personalul cu atribuĂžii de control din cadrul agenĂžiilor teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 49
    în exercitarea atribuĂžiilor de inspecĂžie Âşi control pentru care a fost abilitat personalul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. are drept de control în trafic, în punctele de îmbarcare/debarcare de cĂŁlĂŁtori Âşi în punctele de control pentru trecerea frontierei asupra tuturor autovehiculelor care efectueazĂŁ transport rutier de persoane sau de mĂŁrfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte Þãri, în punctele în care se desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži conexe transportului rutier, precum Âşi la sediile, punctele de lucru, filialele sau sucursalele operatorilor de transport rutier.
    ART. 50
    (1) Controlul în trafic se efectueazĂŁ din dispoziĂžia conducerii AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., conform graficului de control sau unui ordin expres, în baza autorizaĂžiei de control.
    (2) Oprirea în trafic a vehiculelor care urmeazĂŁ a fi supuse controlului se face numai de cĂŁtre reprezentanĂži ai PoliĂžiei Rutiere sau ai PoliĂžiei de FrontierĂŁ.
    ART. 51
    Personalul cu atribuĂžii de control are obligaĂžia de a purta uniforma de serviciu în timpul programului de lucru Âşi în timpul desfĂŁÂşurĂŁrii acĂžiunilor de control.
    ART. 52
    Personalul abilitat sĂŁ efectueze acĂžiuni de control are obligaĂžia sĂŁ trateze cu exigenÞã Âşi fermitate abaterile constatate Âşi sĂŁ aplice unitar Âşi corect sancĂžiunile prevĂŁzute de lege.
    ART. 53
    (1) Constatarea Âşi sancĂžionarea contravenĂžiilor se fac de cĂŁtre personalul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., abilitat sĂŁ efectueze acĂžiuni de control.
    (2) Organele de control menĂžionate la alin. (1) primesc carnete de procese-verbale de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiilor, eliberate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.
    (3) EvidenĂža carnetelor de procese-verbale de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiilor, eliberate, se Ăžine la sediul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. pentru carnetele eliberate salariaĂžilor din sediul central Âşi cele transmise agenĂžiilor teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Âşi la sediul fiecĂŁrei agenĂžii teritoriale pentru carnetele eliberate salariaĂžilor acesteia.
    ART. 54
    (1) SancĂžiunea se aplicĂŁ operatorului de transport rutier pentru încĂŁlcarea prevederilor caietelor de sarcini ale licenĂželor de transport rutier public, licenĂželor de transport rutier în interes propriu sau autorizaĂžiilor de transport rutier în interes propriu, precum Âşi ale licenĂželor de execuĂžie, cu excepĂžia încĂŁlcĂŁrii caietului de sarcini al licenĂžei de execuĂžie pentru traseu datorate condiĂžiilor de trafic, condiĂžiilor meteorologice nefavorabile, defecĂžiunilor tehnice apĂŁrute în timpul efectuĂŁrii curselor sau cazurilor de forÞã majorĂŁ.
    (2) SancĂžiunile aplicate operatorului de transport rutier se înregistreazĂŁ în fiÂşa cazier a acestuia, deschisĂŁ la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat licenĂža de transport rutier public, licenĂža de transport rutier în interes propriu sau autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu.
    (3) în cazul în care operaĂžiunea de transport rutier se desfĂŁÂşoarĂŁ de cĂŁtre o persoanĂŁ fizicĂŁ sau de cĂŁtre un agent economic care nu este înregistrat ca operator de transport rutier, sancĂžiunea se aplicĂŁ deĂžinĂŁtorului vehiculului cu care se efectueazĂŁ transportul.
    ART. 55
    (1) în cazul operatorilor de transport rutier strĂŁini sau al angajaĂžilor acestora care încalcĂŁ prevederile legale în vigoare, naĂžionale sau internaĂžionale, organele de control vor aplica sancĂžiunile contravenĂžionale legale pe care le vor înscrie în Tichetul de înscriere a contravenĂžiilor, eliberat la intrarea în ĂžarĂŁ de organele poliĂžiei de frontierĂŁ, Âşi vor înÂştiinĂža în mod operativ Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, comunicând toate datele necesare pentru identificarea transportului Âşi a transportatorului.
    (2) în situaĂžii deosebite, cu aprobarea conducerii AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., personalul abilitat sĂŁ efectueze controlul poate proceda la ridicarea autorizaĂžiei de transport eliberate de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului operatorului de transport rutier strĂŁin Âşi poate interzice continuarea derulĂŁrii transportului în cauzĂŁ, solicitând în acest caz sprijin celui mai apropiat organ de poliĂžie.
    ART. 56
    (1) Procesul-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiilor se încheie în 3 exemplare, utilizându-se o scriere lizibilĂŁ Âşi completându-se toate rubricile.
    (2) Primul exemplar se depune la sediul agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat carnetul de procese-verbale, operându-se în Registrul de evidenÞã a contravenĂžiilor. în cazul în care operatorul de transport rutier deĂžine licenÞã sau autorizaĂžie de transport rutier eliberatĂŁ într-un alt judeĂž, sancĂžiunea aplicatĂŁ se comunicĂŁ agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din judeĂžul respectiv pentru completarea fiÂşei cazier a operatorului de transport rutier în cauzĂŁ.
    (3) Al doilea exemplar se înmâneazĂŁ contravenientului sau, în cazul în care acesta refuzĂŁ sĂŁ îl semneze ori sĂŁ îl primeascĂŁ, se transmite prin poÂştĂŁ, în termen de pânĂŁ la o lunĂŁ de la data aplicĂŁrii sancĂžiunii.
    (4) Al treilea exemplar rĂŁmâne în carnetul de procese-verbale respectiv.
    ART. 57
    (1) împotriva procesului-verbal de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânĂŁrii sau comunicĂŁrii acestuia.
    (2) Plângerea se depune la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din care face parte agentul constatator Âşi va fi însoĂžitĂŁ de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenĂžiilor.
    (3) AgenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. va transmite de îndatĂŁ plângerile însoĂžite de copia de pe procesul-verbal la judecĂŁtoria în a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ s-a sĂŁvârÂşit contravenĂžia.
    ART. 58
    DacĂŁ dupĂŁ expirarea termenului de platĂŁ contravenientul nu a achitat amenda, procesul-verbal sau, dupĂŁ caz, o copie de pe încheierea sau dispoziĂžia judecĂŁtoreascĂŁ de soluĂžionare a plângerii se comunicĂŁ, spre executare, organului financiar în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ se aflĂŁ domiciliul contravenientului.
    ART. 59
    Procedura de urmĂŁrire a proceselor-verbale de constatare Âşi sancĂžionare a contravenĂžiilor se considerĂŁ încheiatĂŁ în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) a fost încasatĂŁ amenda;
    b) procesul-verbal a fost dat în urmĂŁrire organului financiar;
    c) procesul-verbal a fost anulat prin sentinĂža unei instanĂže judecĂŁtoreÂşti, sentinÞã rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ;
    d) procesul-verbal a fost prescris;
    e) în cazul imposibilitĂŁĂžii identificĂŁrii domiciliului contravenientului.

    CAP. 5
    DispoziĂžii finale

    ART. 60
    DeĂžinĂŁtorii de licenĂže de transport rutier public, licenĂže de transport rutier în interes propriu sau de autorizaĂžii de transport rutier în interes propriu ori de licenĂže de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier îÂşi organizeazĂŁ Âşi îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pentru care au fost autorizaĂži în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a legislaĂžiei interne Âşi internaĂžionale în vigoare Âşi a prevederilor caietelor de sarcini aferente.
    ART. 61
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. elaboreazĂŁ reguli procedurale proprii de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii.
    ART. 62
    Documentele solicitate la eliberarea licenĂžei de transport rutier public, a licenĂžei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu, precum Âşi a licenĂželor de execuĂžie se prezintĂŁ la sediul agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în copie, Âştampilate Âşi semnate de administratorul societĂŁĂžii, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ..., declar pe propria rĂŁspundere, sub sancĂžiunea legii penale privind falsul în declaraĂžii, cĂŁ prezentul act este conform cu originalul".
    ART. 62
    Documentele solicitate la eliberarea licenĂžei de transport rutier public, a licenĂžei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu Âşi a licenĂželor de execuĂžie se prezintĂŁ la sediul agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în original Âşi în copie pentru verificarea autenticitĂŁĂžii.
    ART. 63
    AgenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. analizeazĂŁ dosarul depus de solicitant Âşi, în funcĂžie de îndeplinirea condiĂžiilor necesare, în termen de 15 zile elibereazĂŁ licenĂža de transport rutier public, licenĂža de transport rutier în interes propriu sau autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu Âşi licenĂžele de execuĂžie ori comunicĂŁ în scris refuzul motivat al eliberĂŁrii acestora, dupĂŁ caz.
    ART. 64
    (1) ContestaĂžia împotriva refuzului de eliberare a licenĂžei de transport rutier public, a licenĂžei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu Âşi a licenĂželor de execuĂžie, precum Âşi împotriva mĂŁsurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune în termen de 15 zile de la comunicare la sediul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) în cazul în care mĂŁsura aplicatĂŁ este reconfirmatĂŁ de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., persoana interesatĂŁ se poate adresa cu plângere instanĂželor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*).
------------
    *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogatĂŁ prin Legea nr. 554/2004.
 
    ART. 65
    Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenĂžei de transport rutier public, a licenĂžei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu, a exemplarelor de serviciu ale acesteia Âşi/sau a licenĂželor de execuĂžie, dupĂŁ caz, se comunicĂŁ, în termen de 15 zile de la data constatĂŁrii, de cĂŁtre operatorul de transport rutier sau de cĂŁtre operatorul pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. care a emis licenĂža sau autorizaĂžia respectivĂŁ, care procedeazĂŁ la anularea acesteia. înlocuirea acestora se efectueazĂŁ în mod similar procedurii de obĂžinere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licenĂželor de transport rutier public, a licenĂželor de transport rutier în interes propriu sau a autorizaĂžiilor de transport rutier în interes propriu Âşi a licenĂželor de execuĂžie se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ART. 66
    (1) Tarifele pentru prestaĂžiile specifice efectuate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., stabilite în condiĂžiile legii, pot fi actualizate trimestrial, în funcĂžie de coeficientul de inflaĂžie publicat în Buletinul statistic, editat de Institutul NaĂžional de StatisticĂŁ, de prevederile legislative nou-apĂŁrute, Âşi se aprobĂŁ de Ministerul Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului.
    (2) Tariful pentru eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu se stabileÂşte pentru o cursĂŁ, iar în cazul unui traseu tariful perceput reprezintĂŁ suma curselor prevĂŁzute în caietul de sarcini al licenĂžei de execuĂžie pentru acel traseu.
    (3) în cazul în care licenĂža de execuĂžie pentru traseu a fost obĂžinutĂŁ de o asociaĂžie de operatori de transport rutier public, aceasta va prezenta agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. modul de repartizare a curselor pentru fiecare dintre membrii asociaĂži, în vederea stabilirii tarifului pe care aceÂştia trebuie sĂŁ îl achite.
    (4) Tarifele percepute sunt prezentate în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice.
    ART. 67
    (1) Transporturile rutiere internaĂžionale de mĂŁrfuri pot fi efectuate Âşi cu un autovehicul înmatriculat în România care tracteazĂŁ o semiremorcĂŁ sau o remorcĂŁ înmatriculatĂŁ în altĂŁ ĂžarĂŁ, sub sigiliu vamal, dacĂŁ acordurile bilaterale prevĂŁd aceasta Âşi dacĂŁ cu aceste vehicule nu se executĂŁ transport în regim de cabotaj.
    (2) Autotrenurile formate din autovehicul trĂŁgĂŁtor, remorcĂŁ sau semiremorcĂŁ, dupĂŁ caz, la care una dintre componente nu este înmatriculatĂŁ în România, sunt considerate ca executând transport internaĂžional Âşi sunt supuse reglementĂŁrilor respective, inclusiv interdicĂžiei privind cabotajul.
    ART. 68
    Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale se pot executa numai cu autovehicule clasificate pe stele sau categorii.
    ART. 68
    Transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale nu se pot executa cu autovehicule înmatriculate ca autoturisme.
    ART. 69
    (1) Data la care se desfĂŁÂşoarĂŁ ÂşedinĂža de atribuire a licenĂželor de execuĂžie pentru traseu în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, interjudeĂžean, interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov, precum Âşi data-limitĂŁ de înregistrare a solicitĂŁrii se stabilesc de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. Âşi se comunicĂŁ operatorilor de transport rutier public, cu cel puĂžin 60 de zile înainte, prin afiÂşare la sediile agenĂžiilor teritoriale ale AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) în cazul în care programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean Âşi interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe, precum Âşi între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov nu a fost aprobat de consiliul judeĂžean pânĂŁ la data solicitatĂŁ de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. prin agenĂžiile sale teritoriale, se considerĂŁ cĂŁ acesta nu a fost acceptat Âşi va rĂŁmâne în vigoare vechiul program.
    (3) Data de referinÞã care se ia în considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare, specificate în anexa nr. 11 a) la prezentele norme metodologice, este cu 30 de zile înaintea desfĂŁÂşurĂŁrii ÂşedinĂžei de atribuire a licenĂželor de execuĂžie pentru traseu.
    ART. 70
    Operatorii de transport rutier public care efectueazĂŁ transporturi urbane subvenĂžionate au acces numai la licenĂžele de execuĂžie pentru traseu pentru transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeĂžean, rĂŁmase nesolicitate, Âşi numai dupĂŁ efectuarea în totalitate a programului de transport urban, confirmatĂŁ de autoritĂŁĂžile locale, dacĂŁ pentru aceste curse existĂŁ evidenÞã contabilĂŁ separatĂŁ.
    ART. 71
    (1) în lipsa autogĂŁrilor autorizate, capetele de traseu Âşi opririle în tranzit vor fi amplasate în punctele care îndeplinesc condiĂžiile minime de siguranÞã rutierĂŁ Âşi de confort, stabilite de autoritĂŁĂžile publice locale Âşi de organele de poliĂžie.
    (2) în condiĂžiile în care capacitatea autogĂŁrilor este depĂŁÂşitĂŁ (numĂŁr de plecĂŁri/sosiri, staĂžionĂŁri la peron), precum Âşi în cazul traseelor în trafic judeĂžean Âşi interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe, inclusiv între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov, pentru care sunt prevĂŁzute în caietul de sarcini mai mult de 15 curse zilnic, Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. solicitĂŁ consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului BucureÂşti, amplasarea capetelor de traseu Âşi/sau a opririlor în tranzit în alte puncte de îmbarcare/debarcare care îndeplinesc condiĂžiile minime de siguranÞã rutierĂŁ Âşi de confort.
    (3) AutogĂŁrile folosite la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional vor fi abilitate de o comisie constituitĂŁ la nivelul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. Criteriile de abilitare sunt prezentate în anexa nr. 5b) la prezentele norme metodologice.
    ART. 72
    în cazul executĂŁrii transporturilor de cĂŁlĂŁtori de cĂŁtre un operator de transport rutier, în interes propriu, acesta trebuie sĂŁ facĂŁ dovada (prin legitimaĂžii de serviciu sau listĂŁ nominalĂŁ) cĂŁ pasagerii transportaĂži au calitatea de angajaĂži proprii sau presteazĂŁ o activitate în folosul acestuia.
    ART. 73
    Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplicĂŁ la transportul în regim taxi.

ANEXA 1.1
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                ROMâNIA                                       |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                          LICENÞÃ DE TRANSPORT                                |
|                             RUTIER PUBLIC                                    |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Este abilitat sĂŁ efectueze transport rutier public în conformitate cu     |
|    caietul de sarcini                                                        |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|    R.O.T.R. ________/___/________                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.2
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                    ____                                      |
|                                   / RO                                      |
|                                   \____/                                     |
|                                                                              |
|                                   ROMâNIA                                    |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                             LICENÞÃ DE TRANSPORT                             |
|                          RUTIER îN INTERES PROPRIU                           |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Este abilitat sĂŁ efectueze transport rutier propriu în conformitate cu    |
|    caietul de sarcini                                                        |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|    R.O.T.R. ________/___/________                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.3
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                       AUTORIZAÞIE DE TRANSPORT                               |
|                       RUTIER îN INTERES PROPRIU                              |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Este abilitat sĂŁ efectueze transport rutier în interes propriu în         |
| conformitate cu caietul de sarcini                                           |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|    R.O.T.R. ________/___/________                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.4
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                PENTRU ACTIVITÃÞI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|                               - AUTOGARA -                                   |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|    Categoria autogĂŁrii _____________                                         |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus menĂžionat este autorizat sĂŁ execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activitĂŁĂži specifice în spaĂžiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.5
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                PENTRU ACTIVITÃÞI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|                           - AGENÞIE DE VOIAJ -                               |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus menĂžionat este autorizat sĂŁ execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activitĂŁĂži specifice în spaĂžiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.6
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                PENTRU ACTIVITÃÞI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|       - ACTIVITATE DE COLECTARE, EXPEDIERE ÂŞI DISTRIBUIRE A MÃRFURILOR -     |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus menĂžionat este autorizat sĂŁ execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activitĂŁĂži specifice în spaĂžiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.7
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                PENTRU ACTIVITÃÞI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|                              - MESAGERIE -                                   |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus menĂžionat este autorizat sĂŁ execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activitĂŁĂži specifice în spaĂžiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.8
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                PENTRU ACTIVITÃÞI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER                 |
|                                                                              |
|         - ACTIVITATE DE INTERMEDIERE A ACTIVITÃÞILOR DE TRANSPORT -          |
|                                                                              |
|    Operatorul ____________________________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______ pânĂŁ la data de ______ numai cu viza anualĂŁ. |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
| Agentul economic mai sus menĂžionat este autorizat sĂŁ execute în conformitate |
| cu prevederile caietului de sarcini activitĂŁĂži specifice în spaĂžiul special  |
| amenajat situat în localitatea _______________, str. _________ nr. _____.    |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|    ______________________________________________________________________    |
|   | Nr. crt. | Nr. înregistrare | Valabil pânĂŁ la | SemnĂŁtura | ÂŞtampila |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    1     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    2     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    3     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    4     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|   |    5     |                  |                 |           |          |   |
|   |__________|__________________|_________________|___________|__________|   |
|                                                                              |
| MenĂžiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licenĂže se pedepseÂşte conform legilor                   |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9a)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNAÞIONALE                    |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Categorie vehicul __________ Nr. circulaĂžie ____________                  |
|    Nr. identificare ___________                                              |
|    ValabilĂŁ de la ___________ pânĂŁ la ______________                         |
|    EliberatĂŁ în baza licenĂžei de transport rutier public Seria _____ nr. ___ |
|    Clasificare categ/stele ______________                                    |
|    Dovada de certificare a poluĂŁrii _______________                          |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9b)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNAÞIONALE                    |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
| Operatorul de transport rutier ________________                              |
| Categorie vehicul __________ Nr. circulaĂžie ____________                     |
| Nr. identificare ___________                                                 |
| ValabilĂŁ de la ___________ pânĂŁ la ______________                            |
| EliberatĂŁ în baza licenĂžei de transport rutier în interes propriu Seria ____ |
| nr. _____                                                                    |
| Clasificare categ/stele ______________                                       |
| Dovada de certificare a poluĂŁrii _______________                             |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9c)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                   PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE NAÞIONALE                      |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Categorie vehicul __________ Nr. circulaĂžie ____________                  |
|    Nr. identificare ___________                                              |
|    ValabilĂŁ de la ___________ pânĂŁ la ______________                         |
|    EliberatĂŁ în baza licenĂžei de transport rutier public Seria _____ nr. ___ |
|    Clasificare categ/stele ______________                                    |
|    Dovada de certificare a poluĂŁrii _______________                          |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9d)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                   PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE NAÞIONALE                      |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
| Operatorul de transport rutier ________________                              |
| Categorie vehicul __________ Nr. circulaĂžie ____________                     |
| Nr. identificare ___________                                                 |
| ValabilĂŁ de la ___________ pânĂŁ la ______________                            |
| EliberatĂŁ în baza licenĂžei de transport rutier în interes propriu Seria ____ |
| nr. _______                                                                  |
| Clasificare categ/stele ______________                                       |
| Dovada de certificare a poluĂŁrii _______________                             |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.9e)
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                  ____                                        |
|                                 / RO                                        |
|                                 \____/                                       |
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                             PENTRU VEHICUL                                   |
|                                                                              |
|                   PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE NAÞIONALE                      |
|                          DE ________________                                 |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Categorie vehicul __________ Nr. circulaĂžie ____________                  |
|    Nr. identificare ___________                                              |
|    ValabilĂŁ de la ___________ pânĂŁ la ______________                         |
|    EliberatĂŁ în baza autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu     |
|    Seria _____ nr. _______                                                   |
|    Clasificare categ/stele ______________                                    |
|    Dovada de certificare a poluĂŁrii _______________                          |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.10
    la normele metodologice

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                 ROMâNIA                                      |
|                                                                              |
|         MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI             |
|                                                                              |
|                           LICENÞÃ DE EXECUÞIE                                |
|                              PENTRU TRASEU                                   |
|                                                                              |
|            - TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE -           |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport rutier ________________                           |
|    Cod fiscal ____________________                                           |
|    Valabil de la data de ______________ pânĂŁ la data de __________           |
|    EliberatĂŁ în baza licenĂžei de transport rutier public seria _____ nr. ___ |
|                                                                              |
|                                                     Emitent                  |
|                                         Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - ARR     |
|                                         AgenĂžia ARR ____________________     |
|                                                                              |
|                                             SemnĂŁtura Âşi Âştampila            |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport mai sus menĂžionat poate efectua transport de      |
| persoane pe traseul menĂžionat pe verso, în conformitate cu caietul de        |
| sarcini anexat.                                                              |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1.10
    la normele metodologice

    verso
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|           Categoria traseului:                                               |
|             ________________________________________________                 |
|            |            |                 |                 |                |
|            |  JudeĂžean  |  InterjudeĂžean  |  InternaĂžional  |                |
|            |            |                 |                 |                |
|            |____________|_________________|_________________|                |
|                                                                              |
|  Transport public prin                   Transport public prin               |
|  serviciu regulat                        serviciu regulat special            |
|                                                                              |
|   _________________________________      _______________________________     |
|  | Traseul:                        |    | Traseul:                      |    |
|  |                                 |    |                               |    |
|  |                                 |    |                               |    |
|  |_________________________________|    |_______________________________|    |
|                                                                              |
| NotĂŁ: categoria traseului se certificĂŁ prin ÂştampilĂŁ                         |
|                                                                              |
|                             Seria ______ nr. _______                         |
|______________________________________________________________________________|


 ANEXA 2
    la normele metodologice

                     CAIET DE SARCINI
    al licenĂžei de transport rutier public

    CAP. 1
    ObligaĂžii generale

    1. Operatorul de transport rutier împreunĂŁ cu persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier rĂŁspund de asigurarea unei stĂŁri tehnice a vehiculelor corespunzĂŁtoare cerinĂželor categoriei de transport pentru care s-a obĂžinut licenĂža de transport rutier public.
    2. Persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier rĂŁspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, Âşi de respectarea locului de parcare comunicat agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    3. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze licenĂža de transport rutier public la sediu Âşi sĂŁ transmitĂŁ un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filialĂŁ sau sucursalĂŁ care va înÂştiinĂža pentru luare în evidenÞã agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    4. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ deĂžinĂŁ la sediul sĂŁu sau/Âşi la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, în funcĂžie de categoria Âşi de tipul transportului rutier executat, urmĂŁtoarele documente:
    - evidenĂža foilor de parcurs emise, precum Âşi matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau evidenĂža pentru fiecare cursĂŁ a diagramelor tahograf pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    - listele de pasageri (în copie pentru cursele aflate în derulare Âşi în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - foile de parcurs tip ASOR (în copie pentru cursele aflate în derulare Âşi în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - scrisorile de transport intern Âşi/sau internaĂžional (în copie pentru cursele aflate în derulare Âşi în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - diagramele tahograf utilizate (în original) pentru anul precedent Âşi anul în curs, conform reglementĂŁrilor interne Âşi internaĂžionale în vigoare;
    - fiÂşele privind instruirea personalului în ceea ce priveÂşte respectarea normelor de protecĂžie a muncii Âşi PSI (în original) pentru o perioadĂŁ de 5 ani;
    - documentele doveditoare din care sĂŁ rezulte angajarea persoanei care conduce permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier Âşi a conducĂŁtorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele mĂŁsuri de protecĂžie a persoanelor încadrate în muncĂŁ;
    - documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (în original) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - evidenĂža biletelor de cĂŁlĂŁtorie pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    - asigurarea cĂŁlĂŁtorilor Âşi bagajelor acestora în cazul transporturilor de persoane în trafic intern Âşi internaĂžional (în original);
    - clasificarea acordatĂŁ de Registrul Auto Român (în copie);
    - certificatul de noxe (în copie) pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    - cartea de identitate a autovehiculelor (în original);
    - documentele doveditoare din care sĂŁ rezulte cĂŁ deĂžine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dupĂŁ caz (în copie);
    - talonul-anexĂŁ la certificatul de înmatriculare, cu viza inspecĂžiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);
    - contractele pentru transporturile rutiere ocazionale (în copie pentru cursele aflate în derulare Âşi în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - raportĂŁrile privind situaĂžia curselor neefectuate pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - evidenĂža modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 Âşi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de funcĂžii ale personalului care lucreazĂŁ în transportul rutier Âşi concurĂŁ la siguranĂža circulaĂžiei, pentru o perioadĂŁ de 5 ani;
    - registrul de evidenÞã Âşi de folosire a autorizaĂžiilor TIR pentru anul în curs.
    CondiĂžii privind Âşoferii:
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi apĂži din punct de vedere medical Âşi psihologic conform examinĂŁrilor periodice;
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi cu practicĂŁ Âşi experienÞã în conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunzĂŁtor;
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi fĂŁrĂŁ antecedente grave la circulaĂžia pe drumurile publice în ultimele 36 de luni, cum ar fi:
        - consum de bĂŁuturi alcoolice;
        - accidente grave de circulaĂžie;
    - sĂŁ se verifice capacitatea de muncĂŁ a Âşoferilor înainte de începerea activitĂŁĂžii de transport Âşi testarea alcoolscop;
    - sĂŁ se respecte regimul de muncĂŁ Âşi de odihnĂŁ al Âşoferului, prevĂŁzut de legislaĂžia în vigoare.
    5. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ comunice în termen de 15 zile agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. orice modificare apĂŁrutĂŁ faÞã de documentele care au stat la baza atribuirii licenĂžei de transport rutier public.
    6. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ declare la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenĂžei de transport rutier public.
    7. Operatorul de transport rutier care îÂşi schimbĂŁ sediul în alt judeĂž are obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ licenĂža de transport rutier public la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit-o, în termen de 60 de zile de la data schimbĂŁrii sediului, procedându-se la anularea poziĂžiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobândirii unei noi licenĂže de transport rutier public. în aceastĂŁ perioadĂŁ operatorul de transport rutier este autorizat sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea.
    8. Operatorul de transport rutier va trebui sĂŁ obĂžinĂŁ o nouĂŁ licenÞã de transport rutier public de la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din judeĂžul în care Âşi-a mutat sediul, refĂŁcând etapele procedurii pentru dobândirea acesteia. La ridicarea noii licenĂže operatorul de transport rutier va depune licenĂža deĂžinutĂŁ anterior.
    9. Operatorul de transport rutier deĂžinĂŁtor de licenÞã de transport rutier public, care îÂşi înceteazĂŁ activitatea, este obligat sĂŁ anunĂže în scris agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile de la data încetĂŁrii activitĂŁĂžii, procedându-se la anularea poziĂžiei din Registrul operatorilor de transport rutier, Âşi sĂŁ depunĂŁ licenĂža de transport rutier public în original împreunĂŁ cu caietul de sarcini la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    10. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ reînnoiascĂŁ licenĂža de transport rutier public la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia Âşi sĂŁ solicite în termen aplicarea vizelor anuale.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoanĂŁ desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier, conducĂŁtorii auto etc.) este obligat sĂŁ punĂŁ la dispoziĂžie, sub sancĂžiunea amenzii, toate documentele care atestĂŁ dreptul, modul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii de transport rutier Âşi dovada existenĂžei legale a operatorului de transport rutier, precum Âşi actele de identitate ale reprezentantului sĂŁu.
    12. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ respecte întocmai legile Âşi reglementĂŁrile specifice fiecĂŁrei categorii de transport rutier pe care o executĂŁ Âşi prevederile caietelor de sarcini.
    13. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ execute numai categoriile de transport rutier pentru care deĂžine licenĂža de execuĂžie pentru vehicul.
    14. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ asigure securitatea pasagerilor la îmbarcarea/debarcarea acestora în/din mijloacele de transport rutier ce efectueazĂŁ curse ocazionale Âşi turistice.
    15. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia ca, la cererea agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., sĂŁ efectueze cursa sau traseul respectiv pe perioada comunicatĂŁ, în cazurile de retragere a licenĂžei de execuĂžie pentru traseu de cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. sau în caz de renunĂžare la licenĂža de execuĂžie pentru traseu din iniĂžiativa operatorului de transport rutier.
    16. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ asigure existenĂža la bordul autovehiculului, pe toatĂŁ durata executĂŁrii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuatĂŁ Âşi de prevederile legale în vigoare, respectiv:
    16.1. Pentru toate categoriile de transport rutier:
    - licenĂža de execuĂžie pentru vehicul sau cartela magneticĂŁ a vehiculului;
    - foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dupĂŁ caz;
    - certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspecĂžia tehnicĂŁ valabilĂŁ;
    - contractul de închiriere în original, dacĂŁ vehiculul este închiriat;
    - documentul-tip care atestĂŁ valabilitatea cartelei magnetice (în copie).
    16.2. în mod suplimentar, în cazul transportului de persoane:
    a) certificat de clasificare pe stele sau categorii, în original;
    b) lista pasagerilor în cazul transportului în trafic intern sau documentul de control conform Acordului INTERBUS;
    c) documente specifice care sĂŁ ateste caracterul transportului turistic sau ocazional efectuat în trafic intern sau internaĂžional (contract, invitaĂžie, document de tarifare a transportului).
    16.3. în mod suplimentar, în cazul transportului de marfĂŁ:
    a) documentele de însoĂžire a mĂŁrfii;
    b) scrisoarea de transport;
        - în cazul transportului rutier internaĂžional de marfĂŁ:
    - scrisoarea de transport;
    - carnet TIR, dupĂŁ caz;
        - în cazul transportului rutier de mĂŁrfuri cu greutĂŁĂži Âşi/sau gabarite depĂŁÂşite:
    - autorizaĂžia specialĂŁ emisĂŁ de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România;
        - în cazul transportului rutier de produse periculoase Âşi materiale radioactive:
    - certificatul de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferii care efectueazĂŁ transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.);
    - documentele privind vehiculul Âşi marfa transportatĂŁ, conform HotĂŁrârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatĂŁ în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994;
    - fiÂşa de siguranÞã pentru categoria de produse transportate.
    16.4. în mod suplimentar, în cazul efectuĂŁrii de transporturi rutiere cu vehicule închiriate, contractul de închiriere se va afla în original sau în copie legalizatĂŁ la bordul vehiculului.
    17. în situaĂžii deosebite, calamitĂŁĂži naturale, conflict armat, stĂŁri de necesitate declarate de conducerea statului Âşi alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obligaĂžia de a rĂŁspunde operativ la solicitĂŁrile autoritĂŁĂžii competente Âşi ale reprezentanĂžilor sĂŁi.

    CAP. 2
    Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

    A. Transportul rutier de persoane
    La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obligaĂžia:
    a) sĂŁ utilizeze pe timpul executĂŁrii transportului placa de traseu cu indicarea executantului Âşi a caracterului cursei;
    b) sĂŁ supravegheze urcarea Âşi coborârea pasagerilor;
    c) sĂŁ nu circule cu uÂşile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;
    d) sĂŁ asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie cu loc;
    e) sĂŁ asigure urcarea Âşi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
    f) sĂŁ nu admitĂŁ la transport în salonul autovehiculului:
    - materii greu mirositoare;
    - materii inflamabile;
    - butelii de aragaz;
    - butoaie cu carbid;
    - tuburi de oxigen;
    - materiale explozibile;
    - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
    - produse caustice;
    - materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdĂŁri autovehiculul, bagajele sau îmbrĂŁcĂŁmintea cĂŁlĂŁtorilor;
    - obiecte sau mĂŁrfuri interzise la transport prin dispoziĂžiile legale;
    g) sĂŁ nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilĂŁ de transport de pasageri înscrisĂŁ în certificatul de înmatriculare. SĂŁ se asigure spaĂžii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor Âşi sĂŁ nu se preia la transport în acestea mĂŁrfuri sau colete decât în limita spaĂžiilor disponibile;
    h) sĂŁ nu opreascĂŁ pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevĂŁzute în graficul de circulaĂžie;
    i) sĂŁ asigure gratuit readucerea cĂŁlĂŁtorilor la punctul de plecare în cazul în care cĂŁlĂŁtoria nu se poate realiza pânĂŁ la destinaĂžie din cauzĂŁ de forÞã majorĂŁ sau din vina transportatorului;
    j) sĂŁ asigure preluarea cĂŁlĂŁtorilor din autovehiculele rĂŁmase imobilizate pe traseu în termen maxim de:
    - 3 ore în judeĂž;
    - 5 ore în ĂžarĂŁ;
    - 16 ore în strĂŁinĂŁtate.
    CondiĂžii comerciale de efectuare a transporturilor rutiere, pe care trebuie sĂŁ le respecte operatorii de transport rutier:
    a) sĂŁ emitĂŁ legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie corespunzĂŁtoare sumelor încasate pentru cĂŁlĂŁtori Âşi bagaje;
    b) sĂŁ utilizeze numai legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie înseriate pentru pasageri Âşi bagaje, înregistrate ca documente cu regim special;
    c) sĂŁ nu permitĂŁ cĂŁlĂŁtoria decât în baza legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie valabile, precum Âşi a legitimaĂžiilor speciale;
    d) sĂŁ asigure cĂŁlĂŁtorii Âşi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorilor;
    e) în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mânĂŁ, care pot fi Ăžinute în mânĂŁ sau în plasa portpachet.
    în salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
    - nu se încadreazĂŁ în categoria bagajelor de mânĂŁ;
    - conĂžin produse neadmise la transport;
    - sunt aÂşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faÞã sau din spate a autovehiculului.
    Nu se admit la transport bagajele aÂşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacĂŁ spaĂžiul rĂŁmas neutilizat de cĂŁtre pasageri ar permite acest lucru.
    Bagajele depuse în spaĂžiul destinat bagajelor se manipuleazĂŁ numai de cĂŁtre Âşofer.
    în cazul executĂŁrii transporturilor rutiere de cĂŁlĂŁtori prin curse ocazionale sau turistice, operatorul de transport rutier va urmĂŁri în mod suplimentar:
    a) utilizarea foii de parcurs tip ASOR sau a listei de pasageri întocmite, parafate Âşi barate dupĂŁ ultimul cĂŁlĂŁtor de cĂŁtre beneficiar Âşi care, în cazul transporturilor rutiere internaĂžionale, va fi vizatĂŁ de agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.;
    b) neîmbarcarea suplimentarĂŁ de cĂŁlĂŁtori faÞã de cei cuprinÂşi în lista de pasageri sau în foaia de parcurs tip ASOR.
    în cazul în care pe unul dintre sensuri se transportĂŁ un grup de turiÂşti care a fost transportat anterior (schimbare de serie), la bordul autovehiculului se va afla în mod obligatoriu Âşi lista de pasageri cu care a fost transportat iniĂžial grupul respectiv de turiÂşti.
    în mod suplimentar, în cazul executĂŁrii transporturilor rutiere de cĂŁlĂŁtori prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    - referitor la condiĂžiile de executare a transporturilor rutiere:
    a) la cel puĂžin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de miÂşcare sĂŁ se evidenĂžieze cursele proprii plecate Âşi sosite;
    b) sĂŁ execute transporturi strict în conformitate cu graficul de circulaĂžie;
    c) sĂŁ asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor sĂŁ ia mĂŁsuri de înlocuire a acestora;
    d) sĂŁ anunĂže anticipat cursele care nu pot fi executate din cauze de forÞã majorĂŁ sau alte cauze la capetele de linie Âşi, în limita posibilitĂŁĂžilor, Âşi pe traseu;
    e) sĂŁ comunice agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. lunar, pânĂŁ la data de 10 a lunii în curs, cursele neexecutate Âşi cauza neexecutĂŁrii în luna expiratĂŁ;
    f) sĂŁ asigure oprirea în toate staĂžiile prevĂŁzute în grafic pentru urcarea Âşi coborârea cĂŁlĂŁtorilor Âşi bagajelor;
    g) sĂŁ nu blocheze staĂžiile publice cu autovehicule pentru parcare sau efectuarea unor lucrĂŁri de întreĂžinere Âşi reparaĂžii;
    h) sĂŁ asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de cĂŁlĂŁtori de pe traseele deservite în exclusivitate;
    i) sĂŁ solicite avizul AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. pentru orice modificĂŁri ale graficului de circulaĂžie;
    - referitor la condiĂžiile comerciale:
    a) sĂŁ asigure vânzarea biletelor la capetele de linie Âşi în autovehicul, inclusiv cu anticipaĂžie;
    b) sĂŁ asigure biletele de cĂŁlĂŁtorie în cel puĂžin douĂŁ limbi - limba românĂŁ Âşi o limbĂŁ de circulaĂžie internaĂžionalĂŁ, pentru cursele internaĂžionale;
    c) la emiterea abonamentelor sĂŁ respecte reglementĂŁrile în vigoare;
    d) sĂŁ nu emitĂŁ legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie peste capacitatea autovehiculului, ca locuri pe scaune, la cursele internaĂžionale;
    e) sĂŁ accepte la transport toĂži cĂŁlĂŁtorii care au legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie valabile pentru cursa respectivĂŁ, în limita capacitĂŁĂžii vehiculului;
    f) sĂŁ asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani pentru care nu se solicitĂŁ loc separat, în cazul transportului în trafic naĂžional.
    Cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de cĂŁlĂŁtori existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rĂŁmas imobilizat în traseu nu se considerĂŁ curse noi; acestea se efectueazĂŁ dupĂŁ acelaÂşi grafic ca al cursei dublate, în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - depĂŁÂşirea capacitĂŁĂžii de preluare a autovehiculului iniĂžial;
    - menĂžionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei.
    în cazul curselor efectuate prin servicii regulate speciale, în mod suplimentar se vor respecta urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - nu se vor transporta alte persoane decât angajaĂžii beneficiarului;
    - este interzisĂŁ oprirea pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în staĂžiile publice.
    StaĂžiile utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate sunt puncte de oprire special amenajate cu alveole pentru scoaterea din trafic a vehiculului pe perioada opririi (capete de traseu sau staĂžii de tranzit).
    Punctele de oprire special amenajate trebuie sĂŁ asigure urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - spaĂžii de oprire pentru îmbarcarea Âşi debarcarea pasagerilor;
    - spaĂžiu amenajat pentru staĂžionarea pasagerilor;
    - sĂŁ fie aprobate de consiliile locale Âşi de poliĂžie.
    în scopul realizĂŁrii protecĂžiei sociale agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. poate sĂŁ impunĂŁ, prin graficul de circulaĂžie anexĂŁ la caietul de sarcini, oprirea în anumite staĂžii publice existente pe traseul pentru care se emite licenĂža de execuĂžie pentru traseu.
    Plecarea Âşi sosirea curselor turistice sau ocazionale se vor efectua în mod obligatoriu din locuri amenajate astfel încât sĂŁ se asigure securitatea pasagerilor la îmbarcarea/debarcarea în/din autovehicul.
    CondiĂžiile pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:
    a) autovehiculele trebuie sĂŁ aibĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ efectuatĂŁ la termen;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, spĂŁlate Âşi dezinfectate;
    c) sĂŁ existe afiÂşat în interiorul autovehiculului numele Âşoferului;
    d) sĂŁ existe instalaĂžia de încĂŁlzire a salonului autovehiculului, în stare de funcĂžionare, Âşi sĂŁ fie utilizatĂŁ ori de câte ori este nevoie;
    e) sĂŁ existe roatĂŁ de rezervĂŁ aÂşezatĂŁ într-un suport exterior salonului;
    f) sĂŁ existe la bord mijloace PSI Âşi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
    g) în perioada de iarnĂŁ sĂŁ existe în dotare mijloace de deszĂŁpezire;
    h) sĂŁ existe spaĂžii de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depĂŁÂşesc capacitatea spaĂžiilor de depozitare pot fi transportate în remorci închise, ataÂşate vehiculului;
    i) sĂŁ aibĂŁ un aspect estetic corespunzĂŁtor;
    j) autovehiculele trebuie sĂŁ fie inscripĂžionate cu însemnele operatorului de transport rutier;
    k) autovehiculele trebuie sĂŁ fie dotate cu aparat tahograf care va fi în funcĂžiune pe toatĂŁ durata desfĂŁÂşurĂŁrii transportului conform reglementĂŁrilor în vigoare;
    l) autovehiculele trebuie sĂŁ fie clasificate pe stele sau categorii de cĂŁtre Registrul Auto Român.
    La autovehiculele care executĂŁ transportul rutier de persoane prin servicii regulate, în mod suplimentar trebuie asigurate:
    a) afiÂşarea în interiorul salonului a tarifului de transport pe bazĂŁ de bilet, pe zone kilometrice, pentru transporturile rutiere în trafic naĂžional;
    b) numerotarea locurilor pentru autovehiculele care executĂŁ transporturi rutiere între localitĂŁĂži;
    c) locuri rezervate pentru invalizi, bĂŁtrâni, persoane cu copii în braĂže, pentru transporturile rutiere în trafic naĂžional.

    B. Transportul rutier de mĂŁrfuri
    Transporturile rutiere naĂžionale de mĂŁrfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive Âşi dotĂŁri conform reglementĂŁrilor în vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.
    Vehiculele utilizate la transportul de mĂŁrfuri trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - sĂŁ se încadreze în normele legale de siguranÞã Âşi securitate a transporturilor rutiere;
    - sĂŁ fie omologate;
    - sĂŁ fie înscrise în circulaĂžie definitiv sau temporar;
    - sĂŁ aibĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ valabilĂŁ.
    Pentru transportul mĂŁrfurilor perisabile vehiculele vor îndeplini condiĂžii suplimentare.
    Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice, ce corespund definiĂžiilor de mai jos:
    - mijlocul de transport rutier izoterm trebuie sĂŁ fie construit cu pereĂži izolanĂži, inclusiv uÂşile, podeaua Âşi acoperiÂşul, permiĂžând limitarea schimburilor de cĂŁldurĂŁ dintre interiorul Âşi exteriorul furgonului;
    - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o sursĂŁ de frig (gheaÞã hidricĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ adaos de sare; plĂŁci eutectice; gheaÞã carbonicĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fĂŁrĂŁ reglare de evaporare etc.), alta decât echipament mecanic sau cu "absorbĂžie", ce permite scĂŁderea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi o menĂžine în continuare pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C;
    - mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, maÂşinĂŁ de "absorbĂžie" etc.), care sĂŁ permitĂŁ, la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C, scĂŁderea temperaturii din interiorul furgonului gol Âşi menĂžinerea ei în continuare în mod permanent;
    - mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a cĂŁldurii, care sĂŁ permitĂŁ ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi menĂžinerea ei în continuare timp de 12 ore cel puĂžin fĂŁrĂŁ reaprovizionare, la o temperaturĂŁ practic constantĂŁ Âşi nu mai micĂŁ de +12 grade C.
    în mod suplimentar vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - transportul de animale vii se efectueazĂŁ cu autovehicule special amenajate în acest scop;
    - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglementĂŁrilor sanitare veterinare în vigoare;
    - în cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigurĂŁ fixarea capului sau perete despĂŁrĂžitor între ele, pentru evitarea accidentĂŁrii acestora în timpul transportului.

    B1. Transportul rutier de mĂŁrfuri generale în trafic naĂžional
    La executarea transporturilor rutiere operatorii de transport rutier vor respecta urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - operatorul de transport rutier rĂŁspunde de numĂŁrul, de greutatea Âşi integritatea mĂŁrfurilor de la încĂŁrcare Âşi pânĂŁ la predarea la destinaĂžie a acestora;
    - Âşoferul are obligaĂžia sĂŁ asiste la încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor transportate, permiĂžând efectuarea acestor operaĂžiuni astfel încât pe parcursul transportului sĂŁ se asigure securitatea mĂŁrfurilor Âşi sĂŁ se preîntâmpine deplasarea acestora Âşi producerea unor evenimente rutiere;
    - Âşoferul are obligaĂžia sĂŁ nu permitĂŁ încĂŁrcarea mĂŁrfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu deĂžine licenÞã;
    - sĂŁ nu se încarce vehiculul peste capacitatea utilĂŁ de transport;
    - sĂŁ se realizeze transportul în conformitate cu contractul încheiat cu beneficiarul, iar în caz de imobilizare a vehiculului sĂŁ se ia mĂŁsuri de remediere sau de înlocuire a acestuia;
    - sĂŁ se respecte normele de protecĂžie a muncii Âşi PSI pe tot timpul transportului, prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare;
    - transportul mĂŁrfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.

    B2. Transportul rutier al produselor periculoase Âşi al materialelor radioactive
    Transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase se executĂŁ cu vehicule care necesitĂŁ amenajĂŁri speciale (cisterne sau vehicule care transportĂŁ mĂŁrfuri din clasele limitative 1 Âşi 7) sau nu necesitĂŁ astfel de amenajĂŁri (în cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea strictĂŁ a caietului de sarcini al licenĂžei Âşi a prevederilor legale în vigoare.
    Transporturile se vor efectua cu respectarea urmĂŁtoarelor condiĂžii:
    1. Referitor la conducĂŁtorii auto:
    - sĂŁ se instruiascĂŁ Âşoferii asupra specificului transporturilor ce urmeazĂŁ sĂŁ fie executate privind obligaĂžiile care le revin la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;
    - Âşoferul trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ certificatul care sĂŁ ateste instruirea generalĂŁ Âşi cunoaÂşterea de cĂŁtre acesta a obligaĂžiilor pe care le are privind executarea acestor transporturi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995.
    2. CondiĂžii de executare a transporturilor:
    - sĂŁ se solicite expeditorului, pentru orice comandĂŁ de transport susceptibilĂŁ de a fi produs periculos sau deÂşeu toxic, precizarea naturii mĂŁrfii ce urmeazĂŁ sĂŁ fie transportatĂŁ Âşi dacĂŁ are sau nu clasificare conform acordului internaĂžional A.D.R.;
    - sĂŁ se pretindĂŁ înainte de începerea transportului respectiv ca expeditorul sĂŁ predea Âşoferului la prezentarea pentru încĂŁrcare fiÂşa de siguranÞã a produsului ce urmeazĂŁ sĂŁ fie transportat, pentru ca Âşoferul sĂŁ cunoascĂŁ caracteristicile mĂŁrfii ce urmeazĂŁ sĂŁ fie transportatĂŁ Âşi sĂŁ poatĂŁ verifica îndeplinirea condiĂžiilor de prezentare pentru transport;
    - sĂŁ nu se transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau deÂşeuri toxice, ale cĂŁror caracteristici Âşi condiĂžii de transport nu au fost comunicate în scris de cĂŁtre expeditor Âşi nu sunt cunoscute;
    - sĂŁ nu se utilizeze la vehiculele care transportĂŁ asemenea produse decât cel mult o remorcĂŁ sau o semiremorcĂŁ, cu excepĂžia cazurilor în care prin specificaĂžia produsului respectiv se interzice transportul acestuia în remorci;
    - sĂŁ nu se încredinĂžeze vehiculul unor Âşoferi care nu îndeplinesc condiĂžiile pentru executarea unor asemenea transporturi;
    - sĂŁ se verifice la preluarea mĂŁrfurilor pentru transport dacĂŁ acestea sunt prezentate conform specificaĂžiei produsului respectiv;
    - sĂŁ se pretindĂŁ expeditorului sĂŁ predea echipamentele auxiliare prevĂŁzute în specificaĂžia produsului respectiv, dupĂŁ caz:
        - mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv;
        - mijloace de intervenĂžie în caz de accident (mascĂŁ de gaze, mĂŁnuÂşi Âşi cizme din cauciuc, substanĂže neutralizante etc.);
    - sĂŁ nu se admitĂŁ supraîncĂŁrcarea vehiculului peste capacitatea nominalĂŁ, volumetricĂŁ sau ca suprafaÞã;
    - sĂŁ nu se transporte pasageri în afara personalului care executĂŁ transportul;
    - sĂŁ se respecte obligaĂžiile privind parcarea Âşi staĂžionarea vehiculelor încĂŁrcate cu asemenea produse;
    - sĂŁ se asigure continuitatea transportului în cazul imobilizĂŁrii din cauze tehnice, în parcurs, a vehiculelor încĂŁrcate cu asemenea produse, în termen de maximum:
        - 5 ore în judeĂž;
        - 12 ore în ĂžarĂŁ;
        - 24 de ore în strĂŁinĂŁtate, cu excepĂžia cazurilor în care natura mĂŁrfurilor transportate nu impune termene mai scurte;
    - sĂŁ se pretindĂŁ expeditorului sĂŁ asigure curĂŁĂžarea, spĂŁlarea Âşi, dupĂŁ caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dupĂŁ descĂŁrcarea mĂŁrfurilor transportate.
    3. Vehiculele utilizate la transportul rutier de produse periculoase Âşi materiale radioactive trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenajĂŁrilor pentru transportul categoriei respective de produse, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Român sau/Âşi a atestatului pentru transporturi de materiale radioactive, emis de Comisia NaĂžionalĂŁ pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare;
    b) sĂŁ li se asigure mijloace PSI conform prevederilor legale;
    c) sĂŁ li se asigure pentru circulaĂžia în perioada de iarnĂŁ mijloace individuale de deszĂŁpezire;
    d) sĂŁ fie echipate cu aparate de control omologate internaĂžional, instalate Âşi sigilate conform prescripĂžiilor tehnice prevĂŁzute în legislaĂžia în vigoare;
    e) sĂŁ fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor Âşi triunghiuri reflectorizante autorizate.

    B3. Transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri
    Transporturile rutiere internaĂžionale de mĂŁrfuri se efectueazĂŁ în baza licenĂželor de execuĂžie specifice, cu respectarea caietului de sarcini aferent licenĂžei. Vehiculele care nu deĂžin licenÞã de execuĂžie valabilĂŁ nu pot trece frontiera de stat a României.
    La efectuarea transporturilor se vor respecta urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - se va respecta termenul de prezentare la încĂŁrcare/descĂŁrcare;
    - conducĂŁtorul auto va asista la încĂŁrcarea mĂŁrfii, urmĂŁrind numĂŁrul coletelor încĂŁrcate, marcajul acestora, starea aparentĂŁ a ambalajului Âşi a mĂŁrfii, indicând modul optim de repartizare a încĂŁrcĂŁturii Âşi ancorarea acesteia;
    - deschiderea vehiculului pentru descĂŁrcarea mĂŁrfii se va face numai în prezenĂža organelor vamale.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                          CAIET DE SARCINI
    al licenĂžei de transport rutier în interes propriu

    CAP. 1
    ObligaĂžii generale

    1. Operatorul de transport rutier împreunĂŁ cu persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier rĂŁspund de asigurarea unei stĂŁri tehnice a vehiculelor corespunzĂŁtoare cerinĂželor categoriei de transport pentru care s-a obĂžinut licenĂža de transport rutier în interes propriu.
    2. Persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier rĂŁspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, Âşi de respectarea locului de parcare comunicat agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    3. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze licenĂža de transport rutier în interes propriu la sediu Âşi sĂŁ transmitĂŁ un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filialĂŁ sau sucursalĂŁ, care va înÂştiinĂža pentru luare în evidenÞã agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    4. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ deĂžinĂŁ la sediul firmei sau/Âşi la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, în funcĂžie de categoria Âşi de tipul transportului rutier executat, urmĂŁtoarele documente:
    - evidenĂža foilor de parcurs emise, precum Âşi matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau evidenĂža pentru fiecare cursĂŁ a diagramelor tahograf pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    - scrisorile de transport intern Âşi/sau internaĂžional (în copie pentru cursele aflate în derulare Âşi în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - diagramele tahograf utilizate (în original) pentru anul precedent Âşi anul în curs, conform reglementĂŁrilor interne Âşi internaĂžionale în vigoare;
    - fiÂşele privind instruirea personalului în ceea ce priveÂşte respectarea normelor de protecĂžie a muncii Âşi PSI (în original) pentru o perioadĂŁ de 5 ani;
    - documentele doveditoare din care sĂŁ rezulte angajarea persoanei care conduce permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier Âşi a conducĂŁtorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele mĂŁsuri de protecĂžie a persoanelor încadrate în muncĂŁ;
    - documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (în original) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - certificatul de noxe (în copie) pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    - cartea de identitate a autovehiculelor (în original);
    - documentele doveditoare din care sĂŁ rezulte cĂŁ deĂžine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dupĂŁ caz (în copie);
    - talonul-anexĂŁ la certificatul de înmatriculare, cu viza inspecĂžiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);
    - evidenĂža modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 Âşi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de funcĂžii ale personalului care lucreazĂŁ în transportul rutier Âşi concurĂŁ la siguranĂža circulaĂžiei, pentru o perioadĂŁ de 5 ani;
    - registrul de evidenÞã Âşi de folosire a autorizaĂžiilor TIR pentru anul în curs.
    CondiĂžii privind Âşoferii:
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi apĂži din punct de vedere medical Âşi psihologic conform examinĂŁrilor periodice;
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi cu practicĂŁ Âşi experienÞã în conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunzĂŁtor;
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi fĂŁrĂŁ antecedente grave la circulaĂžia pe drumurile publice în ultimele 36 de luni, cum ar fi:
        - consumul de bĂŁuturi alcoolice;
        - accidente grave de circulaĂžie;
    - sĂŁ se verifice capacitatea de muncĂŁ a Âşoferilor înainte de începerea activitĂŁĂžii de transport Âşi testarea alcoolscop;
    - sĂŁ se respecte regimul de muncĂŁ Âşi de odihnĂŁ al Âşoferului, prevĂŁzut de legislaĂžia în vigoare.
    5. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ comunice în termen de 15 zile agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. orice modificare apĂŁrutĂŁ faÞã de documentele care au stat la baza atribuirii licenĂžei de transport rutier în interes propriu.
    6. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ declare la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenĂžei de transport rutier în interes propriu.
    7. Operatorul de transport rutier care îÂşi schimbĂŁ sediul în alt judeĂž are obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ licenĂža de transport rutier în interes propriu la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit-o, în termen de 60 de zile de la data schimbĂŁrii sediului, procedându-se la anularea poziĂžiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobândirii unei noi licenĂže de transport rutier în interes propriu. în aceastĂŁ perioadĂŁ operatorul de transport rutier este autorizat sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea.
    8. Operatorul de transport rutier va trebui sĂŁ obĂžinĂŁ o nouĂŁ licenÞã de transport rutier în interes propriu de la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din judeĂžul în care Âşi-a mutat sediul, refĂŁcând etapele procedurii pentru dobândirea acesteia. La ridicarea noii licenĂže operatorul de transport rutier va depune licenĂža deĂžinutĂŁ anterior.
    9. Operatorul de transport rutier deĂžinĂŁtor de licenÞã de transport rutier în interes propriu, care îÂşi înceteazĂŁ activitatea, este obligat sĂŁ anunĂže în scris agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile de la data încetĂŁrii activitĂŁĂžii, procedându-se la anularea poziĂžiei din Registrul operatorilor de transport rutier, Âşi sĂŁ depunĂŁ licenĂža de transport rutier în interes propriu, în original, împreunĂŁ cu caietul de sarcini la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    10. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ reînnoiascĂŁ licenĂža de transport rutier în interes propriu la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia Âşi sĂŁ solicite în termen aplicarea vizelor anuale.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoanĂŁ desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier, conducĂŁtorii auto etc.) este obligat sĂŁ punĂŁ la dispoziĂžie, sub sancĂžiunea amenzii, toate documentele care atestĂŁ dreptul, modul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii de transport rutier Âşi dovada existenĂžei legale a operatorului de transport rutier, precum Âşi actele de identitate ale reprezentantului sĂŁu.
    12. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ respecte întocmai legile Âşi reglementĂŁrile specifice fiecĂŁrei categorii de transport rutier pe care o executĂŁ, prevĂŁzute în prezentul caiet de sarcini.
    13. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ execute numai categoriile de transport rutier pentru care deĂžine licenĂža de execuĂžie pentru vehicul.
    14. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ asigure existenĂža la bordul autovehiculului, pe toatĂŁ durata executĂŁrii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuatĂŁ Âşi de prevederile legale în vigoare, respectiv:
    14.1. Pentru toate categoriile de transport rutier:
    - licenĂža de execuĂžie pentru vehicul sau cartela magneticĂŁ a vehiculului;
    - foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dupĂŁ caz;
    - certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspecĂžia tehnicĂŁ valabilĂŁ;
    - contractul de închiriere în original, dacĂŁ vehiculul este închiriat;
    - documentul-tip care atestĂŁ valabilitatea cartelei magnetice (în copie).
    14.2. în mod suplimentar, în cazul transportului de persoane se asigurĂŁ lista nominalĂŁ sau legitimaĂžiile de serviciu ale pasagerilor.
    14.3. în mod suplimentar, în cazul transportului de marfĂŁ se asigurĂŁ:
    a) documentele de însoĂžire a mĂŁrfii;
    b) scrisoarea de transport;
        - în cazul transportului rutier internaĂžional de marfĂŁ:
    - scrisoarea de transport;
    - carnetul TIR, dupĂŁ caz;
        - în cazul transportului rutier de mĂŁrfuri cu greutĂŁĂži Âşi/sau gabarite depĂŁÂşite:
    - autorizaĂžia specialĂŁ emisĂŁ de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România;
        - în cazul transportului rutier de produse periculoase Âşi materiale radioactive:
    - certificatul de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionalĂŁ pentru Âşoferii care efectueazĂŁ transporturi de produse clasificate periculoase în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.);
    - documentele privind vehiculul Âşi marfa transportatĂŁ, conform HotĂŁrârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatĂŁ în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaĂžional al mĂŁrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994;
    - fiÂşa de siguranÞã pentru categoria de produse transportate.
    14.4. în mod suplimentar, în cazul efectuĂŁrii de transporturi rutiere cu vehicule închiriate, contractul de închiriere se va afla în original sau în copie legalizatĂŁ la bordul vehiculului.
    15. în situaĂžii deosebite, calamitĂŁĂži naturale, conflict armat, stĂŁri de necesitate declarate de conducerea statului Âşi alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obligaĂžia de a rĂŁspunde operativ la solicitĂŁrile autoritĂŁĂžii competente Âşi ale reprezentanĂžilor sĂŁi.
    16. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ respecte legislaĂžia naĂžionalĂŁ Âşi internaĂžionalĂŁ, precum Âşi prevederile caietelor de sarcini ale licenĂželor pe care le deĂžine.

    CAP. 2
    Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

    A. Transportul rutier de persoane
    La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obligaĂžia sĂŁ facĂŁ dovada (prin legitimaĂžii de serviciu sau lista nominalĂŁ) cĂŁ pasagerii transportaĂži au calitatea de angajaĂži proprii sau presteazĂŁ o activitate în interesul acestora.
    CondiĂžiile pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:
    a) autovehiculele trebuie sĂŁ aibĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ efectuatĂŁ la termen;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, spĂŁlate Âşi dezinfectate;
    c) sĂŁ existe instalaĂžia de încĂŁlzire a salonului autovehiculului, în stare de funcĂžionare, Âşi sĂŁ fie utilizatĂŁ ori de câte ori este nevoie;
    d) sĂŁ existe roatĂŁ de rezervĂŁ aÂşezatĂŁ într-un suport exterior salonului;
    e) în perioada de iarnĂŁ sĂŁ existe în dotare mijloace de deszĂŁpezire;
    f) autovehiculele trebuie sĂŁ fie dotate cu aparat tahograf care va fi în funcĂžiune pe toatĂŁ durata desfĂŁÂşurĂŁrii transportului conform reglementĂŁrilor în vigoare;
    g) autovehiculele trebuie sĂŁ fie clasificate pe stele sau categorii de cĂŁtre Registrul Auto Român.

    B. Transportul rutier de mĂŁrfuri
    Transporturile rutiere naĂžionale de mĂŁrfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive Âşi dotĂŁri conform reglementĂŁrilor în vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.
    Vehiculele utilizate la transportul rutier de mĂŁrfuri trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - sĂŁ se încadreze în normele legale de siguranÞã Âşi securitate a transporturilor rutiere;
    - sĂŁ fie omologate;
    - sĂŁ fie înscrise în circulaĂžie definitiv sau temporar;
    - sĂŁ aibĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ valabilĂŁ.
    Pentru transportul mĂŁrfurilor perisabile vehiculele vor îndeplini condiĂžii suplimentare.
    Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ce corespund definiĂžiilor de mai jos:
    - mijlocul de transport rutier izoterm trebuie sĂŁ fie construit cu pereĂži izolanĂži, inclusiv uÂşile, podeaua Âşi acoperiÂşul, permiĂžând limitarea schimburilor de cĂŁldurĂŁ dintre interiorul Âşi exteriorul furgonului;
    - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o sursĂŁ de frig (gheaÞã hidricĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ adaos de sare; plĂŁci eutectice; gheaÞã carbonicĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fĂŁrĂŁ reglare de evaporare etc.), alta decât echipament mecanic sau cu "absorbĂžie", ce permite scĂŁderea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi o menĂžine în continuare pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C;
    - mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, maÂşinĂŁ de "absorbĂžie" etc.), care sĂŁ permitĂŁ, la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C, scĂŁderea temperaturii din interiorul furgonului gol Âşi menĂžinerea ei în continuare în mod permanent;
    - mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a cĂŁldurii, care sĂŁ permitĂŁ ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi menĂžinerea ei în continuare timp de 12 ore cel puĂžin fĂŁrĂŁ reaprovizionare, la o temperaturĂŁ practic constantĂŁ Âşi nu mai micĂŁ de +12 grade C.
    în mod suplimentar vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - transportul de animale vii se efectueazĂŁ cu autovehicule special amenajate în acest scop;
    - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglementĂŁrilor sanitare veterinare în vigoare;
    - în cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigurĂŁ fixarea capului sau perete despĂŁrĂžitor între ele, pentru evitarea accidentĂŁrii acestora în timpul transportului.

    B1. Transportul rutier de mĂŁrfuri în trafic naĂžional
    La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - operatorul de transport rutier rĂŁspunde de numĂŁrul, de greutatea Âşi integritatea mĂŁrfurilor de la încĂŁrcare Âşi pânĂŁ la predarea la destinaĂžie a acestora;
    - Âşoferul are obligaĂžia sĂŁ asiste la încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor transportate, permiĂžând efectuarea acestor operaĂžiuni astfel încât pe parcursul transportului sĂŁ se asigure securitatea mĂŁrfurilor Âşi sĂŁ se preîntâmpine deplasarea acestora Âşi producerea unor evenimente rutiere;
    - Âşoferul are obligaĂžia sĂŁ nu permitĂŁ încĂŁrcarea mĂŁrfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu deĂžine licenÞã;
    - sĂŁ nu se încarce vehiculul peste capacitatea utilĂŁ de transport;
    - sĂŁ se realizeze transportul în conformitate cu contractul încheiat cu beneficiarul, iar în caz de imobilizare a vehiculului sĂŁ se ia mĂŁsuri de remediere sau de înlocuire a acestuia;
    - sĂŁ se respecte normele de protecĂžie a muncii Âşi PSI pe tot timpul transportului, prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare;
    - transportul mĂŁrfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.

    B2. Transportul rutier al produselor periculoase Âşi al materialelor radioactive
    Transportul rutier al mĂŁrfurilor periculoase se executĂŁ cu vehicule care necesitĂŁ amenajĂŁri speciale (cisterne sau vehicule care transportĂŁ mĂŁrfuri din clasele limitative 1 Âşi 7) sau nu necesitĂŁ astfel de amenajĂŁri în cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea strictĂŁ a caietului de sarcini al licenĂžei Âşi a prevederilor legale în vigoare.
    Transporturile se vor efectua cu respectarea urmĂŁtoarelor condiĂžii:
    1. Referitor la conducĂŁtorii auto:
    - sĂŁ se instruiascĂŁ Âşoferii asupra specificului transporturilor ce urmeazĂŁ sĂŁ fie executate privind obligaĂžiile care le revin la preluarea unor asemenea produse pe timpul transportului;
    - Âşoferul trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ certificatul care sĂŁ ateste instruirea generalĂŁ Âşi cunoaÂşterea de cĂŁtre acesta a obligaĂžiilor pe care le are privind executarea acestor transporturi, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 82/1995.
    2. CondiĂžii de executare a transporturilor:
    - sĂŁ se solicite expeditorului, pentru orice comandĂŁ de transport susceptibilĂŁ de a fi produs periculos sau deÂşeu toxic, precizarea naturii mĂŁrfii ce urmeazĂŁ sĂŁ fie transportatĂŁ Âşi dacĂŁ are sau nu clasificare conform acordului internaĂžional A.D.R.;
    - sĂŁ se pretindĂŁ înainte de începerea transportului respectiv ca expeditorul sĂŁ predea Âşoferului la prezentarea pentru încĂŁrcare fiÂşa de siguranÞã a produsului ce urmeazĂŁ sĂŁ fie transportat, pentru ca Âşoferul sĂŁ cunoascĂŁ caracteristicile mĂŁrfii ce urmeazĂŁ sĂŁ fie transportatĂŁ Âşi sĂŁ poatĂŁ verifica îndeplinirea condiĂžiilor de prezentare pentru transport;
    - sĂŁ nu se transporte produse susceptibile de a fi produse periculoase sau deÂşeuri toxice, ale cĂŁror caracteristici Âşi condiĂžii de transport nu au fost comunicate în scris de cĂŁtre expeditor Âşi nu sunt cunoscute;
    - sĂŁ nu se utilizeze la vehiculele care transportĂŁ asemenea produse decât cel mult o remorcĂŁ sau o semiremorcĂŁ, cu excepĂžia cazurilor în care prin specificaĂžia produsului respectiv se interzice transportul acestuia în remorci;
    - sĂŁ nu se încredinĂžeze vehiculul unor Âşoferi care nu îndeplinesc condiĂžiile pentru executarea unor asemenea transporturi;
    - sĂŁ se verifice la preluarea mĂŁrfurilor pentru transport dacĂŁ acestea sunt prezentate conform specificaĂžiei produsului respectiv;
    - sĂŁ se pretindĂŁ expeditorului sĂŁ predea echipamentele auxiliare prevĂŁzute în specificaĂžia produsului respectiv, dupĂŁ caz:
        - mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv;
        - mijloace de intervenĂžie în caz de accident (mascĂŁ de gaze, mĂŁnuÂşi Âşi cizme din cauciuc, substanĂže neutralizante etc.);
    - sĂŁ nu se admitĂŁ supraîncĂŁrcarea vehiculului peste capacitatea nominalĂŁ, volumetricĂŁ sau ca suprafaÞã;
    - sĂŁ nu se transporte pasageri în afara personalului care executĂŁ transportul;
    - sĂŁ se respecte obligaĂžiile privind parcarea Âşi staĂžionarea vehiculelor încĂŁrcate cu asemenea produse;
    - sĂŁ se asigure continuitatea transportului în cazul imobilizĂŁrii din cauze tehnice, în parcurs, a vehiculelor încĂŁrcate cu asemenea produse, în termen de maximum:
        - 5 ore în judeĂž;
        - 12 ore în ĂžarĂŁ;
        - 24 de ore în strĂŁinĂŁtate, cu excepĂžia cazurilor în care natura mĂŁrfurilor transportate nu impune termene mai scurte;
    - sĂŁ se pretindĂŁ expeditorului sĂŁ asigure curĂŁĂžarea, spĂŁlarea Âşi, dupĂŁ caz, neutralizarea caroseriei vehiculului dupĂŁ descĂŁrcarea mĂŁrfurilor transportate.
    3. Vehiculele utilizate la transportul rutier de produse periculoase Âşi materiale radioactive trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ se utilizeze numai vehicule care corespund din punct de vedere al amenajĂŁrilor pentru transportul categoriei respective de produse, pe baza certificatului emis de Registrul Auto Român sau/Âşi a atestatului pentru transporturi de materiale radioactive, emis de Comisia NaĂžionalĂŁ pentru Controlul ActivitĂŁĂžilor Nucleare;
    b) sĂŁ li se asigure mijloace PSI conform prevederilor legale;
    c) sĂŁ li se asigure pentru circulaĂžia în perioada de iarnĂŁ mijloace individuale de deszĂŁpezire;
    d) sĂŁ fie echipate cu aparate de control omologate internaĂžional, instalate Âşi sigilate conform prescripĂžiilor tehnice prevĂŁzute în legislaĂžia în vigoare;
    e) sĂŁ fie echipate cu truse sanitare de prim ajutor Âşi triunghiuri reflectorizante autorizate.

    B3. Transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri
    Transporturile rutiere internaĂžionale de mĂŁrfuri se efectueazĂŁ în baza licenĂželor de execuĂžie specifice, cu respectarea caietului de sarcini aferent licenĂžei. Vehiculele care nu deĂžin licenÞã de execuĂžie valabilĂŁ nu pot trece frontiera de stat a României.
    La efectuarea transporturilor se vor respecta urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - se va respecta termenul de prezentare la încĂŁrcare/descĂŁrcare;
    - conducĂŁtorul auto va asista la încĂŁrcarea mĂŁrfii, urmĂŁrind numĂŁrul coletelor încĂŁrcate, marcajul acestora, starea aparentĂŁ a ambalajului Âşi a mĂŁrfii, indicând modul optim de repartizare a încĂŁrcĂŁturii Âşi ancorarea acesteia;
    - deschiderea vehiculului pentru descĂŁrcarea mĂŁrfii se va face numai în prezenĂža organelor vamale.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                         CAIET DE SARCINI
    al autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu

    CAP. 1
    ObligaĂžii generale

    1. Operatorul de transport rutier împreunĂŁ cu persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier rĂŁspund de asigurarea unei stĂŁri tehnice a vehiculelor corespunzĂŁtoare cerinĂželor categoriei de transport pentru care s-a obĂžinut autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu.
    2. Persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier rĂŁspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini Âşi de respectarea locului de parcare comunicat agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    3. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu la sediu Âşi sĂŁ transmitĂŁ un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de lucru, filialĂŁ sau sucursalĂŁ, care va înÂştiinĂža pentru luare în evidenÞã agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în a cĂŁrei razĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    4. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ deĂžinĂŁ la sediul firmei sau/Âşi la sediul punctului de lucru, al filialei sau al sucursalei, în funcĂžie de categoria Âşi de tipul transportului rutier executat, urmĂŁtoarele documente:
    - evidenĂža foilor de parcurs emise, precum Âşi matca blocurilor de foi de parcurs utilizate sau evidenĂža pentru fiecare cursĂŁ a diagramelor tahograf pentru o perioadĂŁ de 2 ani;
    - scrisorile de transport intern (în copie pentru cursele aflate în derulare Âşi în original pentru cursele efectuate) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - fiÂşele privind instruirea personalului în ceea ce priveÂşte respectarea normelor de protecĂžie a muncii Âşi PSI (în original) pentru o perioadĂŁ de 5 ani;
    - documentele doveditoare din care sĂŁ rezulte angajarea persoanei care conduce permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier Âşi a conducĂŁtorilor auto conform Legii nr. 130/1999 privind unele mĂŁsuri de protecĂžie a persoanelor încadrate în muncĂŁ;
    - documentele doveditoare privind locul de parcare a autovehiculelor (în original) pentru anul precedent Âşi anul în curs;
    - cartea de identitate a autovehiculelor (în original);
    - documentele doveditoare din care sĂŁ rezulte cĂŁ deĂžine vehiculele cu chirie sau cu orice alt titlu, dupĂŁ caz (în copie);
    - talonul-anexĂŁ la certificatul de înmatriculare, cu viza inspecĂžiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);
    - evidenĂža modului de respectare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 316/1994 Âşi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 412/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de funcĂžii ale personalului care lucreazĂŁ în transportul rutier Âşi concurĂŁ la siguranĂža circulaĂžiei, pentru o perioadĂŁ de 5 ani.
    CondiĂžii privind Âşoferii:
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi apĂži din punct de vedere medical Âşi psihologic conform examinĂŁrilor periodice;
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi cu practicĂŁ Âşi experienÞã în conducerea autovehiculului, posesori ai permisului de conducere corespunzĂŁtor;
    - sĂŁ se utilizeze Âşoferi fĂŁrĂŁ antecedente grave la circulaĂžia pe drumurile publice în ultimele 36 de luni, cum ar fi:
        - consumul de bĂŁuturi alcoolice;
        - accidente grave de circulaĂžie;
    - sĂŁ se verifice capacitatea de muncĂŁ a Âşoferilor înainte de începerea activitĂŁĂžii de transport Âşi testarea alcoolscop;
    - sĂŁ se respecte regimul de muncĂŁ Âşi de odihnĂŁ al Âşoferului, prevĂŁzut de legislaĂžia în vigoare.
    5. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ comunice în termen de 15 zile agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. orice modificare apĂŁrutĂŁ faÞã de documentele care au stat la baza atribuirii autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu.
    6. Operatorul de transport rutier are obligaĂžie sĂŁ declare la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 15 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu.
    7. Operatorul de transport rutier care îÂşi schimbĂŁ sediul în alt judeĂž are obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit-o, în termen de 60 de zile de la data schimbĂŁrii sediului, procedându-se la anularea poziĂžiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobândirii unei noi autorizaĂžii de transport rutier în interes propriu. în aceastĂŁ perioadĂŁ operatorul de transport rutier este autorizat sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea.
    8. Operatorul de transport rutier va trebui sĂŁ obĂžinĂŁ o nouĂŁ autorizaĂžie de transport rutier în interes propriu de la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. din judeĂžul în care Âşi-a mutat sediul, refĂŁcând etapele procedurii pentru dobândirea acesteia. La ridicarea noii autorizaĂžii de transport rutier în interes propriu operatorul de transport rutier va depune autorizaĂžia deĂžinutĂŁ anterior.
    9. Operatorul de transport rutier deĂžinĂŁtor de autorizaĂžie de transport rutier în interes propriu, care îÂşi înceteazĂŁ activitatea, este obligat sĂŁ anunĂže în scris agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile de la data încetĂŁrii activitĂŁĂžii, procedându-se la anularea poziĂžiei din Registrul operatorilor de transport rutier, Âşi sĂŁ depunĂŁ autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu, în original, împreunĂŁ cu caietul de sarcini la agenĂžia teritorialĂŁ a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    10. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ reînnoiascĂŁ autorizaĂžia de transport rutier la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia Âşi sĂŁ solicite în termen aplicarea vizelor anuale.
    11. La solicitarea organelor de control abilitate personalul propriu al operatorului de transport rutier (patron, manager, administrator, persoanĂŁ desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier, conducĂŁtorii auto etc.) este obligat sĂŁ punĂŁ la dispoziĂžie, sub sancĂžiunea amenzii, toate documentele care atestĂŁ dreptul, modul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii de transport rutier Âşi dovada existenĂžei legale a operatorului de transport rutier, precum Âşi actele de identitate ale reprezentantului sĂŁu.
    12. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ respecte întocmai legile Âşi reglementĂŁrile specifice fiecĂŁrei categorii de transport rutier pe care o executĂŁ, prevĂŁzute în prezentul caiet de sarcini.
    13. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ execute numai categoriile de transport rutier pentru care deĂžine autorizaĂžia de transport rutier în interes propriu.
    14. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ asigure existenĂža la bordul autovehiculului, pe toatĂŁ durata executĂŁrii transportului, a documentelor impuse de categoria de transport rutier efectuatĂŁ Âşi de prevederile legale în vigoare, respectiv:
    14.1. Pentru toate categoriile de transport rutier:
    - licenĂža de execuĂžie pentru vehicul sau cartela magneticĂŁ a vehiculului;
    - foaia de parcurs sau diagrama tahograf, dupĂŁ caz;
    - certificatul de înmatriculare al vehiculului, talonul cu inspecĂžia tehnicĂŁ valabilĂŁ;
    - contractul de închiriere în original, dacĂŁ vehiculul este închiriat;
    - documentul-tip care atestĂŁ valabilitatea cartelei magnetice (în copie).
    în mod suplimentar, în cazul transportului rutier de persoane se va asigura lista nominalĂŁ sau legitimaĂžiile de serviciu ale cĂŁlĂŁtorilor.
    14.2. în mod suplimentar, în cazul transportului rutier de marfĂŁ:
    a) documente de însoĂžire a mĂŁrfii;
    b) scrisoare de transport.
    14.3. în mod suplimentar, în cazul efectuĂŁrii de transporturi rutiere cu vehicule închiriate, contractul de închiriere se va afla în original sau în copie legalizatĂŁ la bordul vehiculului.
    15. în situaĂžii deosebite, calamitĂŁĂži naturale, conflict armat, stĂŁri de necesitate declarate de conducerea statului Âşi alte asemenea cazuri, operatorii de transport rutier au obligaĂžia de a rĂŁspunde operativ la solicitĂŁrile autoritĂŁĂžii competente Âşi ale reprezentanĂžilor sĂŁi.
    16. Operatorul de transport rutier are obligaĂžia sĂŁ respecte legislaĂžia naĂžionalĂŁ Âşi prevederile caietului de sarcini al autorizaĂžiei de transport rutier în interes propriu pe care le deĂžine.

    CAP. 2
    Prevederi specifice tipurilor de transport rutier

    A. Transportul rutier de persoane
    Operatorul de transport rutier în interes propriu trebuie sĂŁ facĂŁ dovada (prin legitimaĂžii de serviciu sau lista nominalĂŁ) cĂŁ pasagerii transportaĂži au calitatea de angajaĂži proprii sau presteazĂŁ o activitate în interesul acestuia.
    CondiĂžiile pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ mijloacele de transport utilizate la transportul rutier de persoane sunt:
    a) autovehiculele trebuie sĂŁ aibĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ efectuatĂŁ la termen;
    b) autovehiculele trebuie salubrizate, spĂŁlate Âşi dezinfectate;
    c) sĂŁ existe instalaĂžia de încĂŁlzire a salonului autovehiculului, în stare de funcĂžionare, Âşi sĂŁ fie utilizatĂŁ ori de câte ori este nevoie;
    d) sĂŁ existe roatĂŁ de rezervĂŁ aÂşezatĂŁ într-un suport exterior salonului;
    e) sĂŁ existe la bord mijloace PSI Âşi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
    f) în perioada de iarnĂŁ sĂŁ existe în dotare mijloace de deszĂŁpezire.

    B. Transportul rutier de mĂŁrfuri
    Transporturile rutiere naĂžionale de mĂŁrfuri generale sunt executate numai cu vehicule care au caracteristici constructive Âşi dotĂŁri conform reglementĂŁrilor în vigoare la accesul pe infrastructurile rutiere privind tipurile de transporturi.
    Vehiculele utilizate la transportul rutier de mĂŁrfuri trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - sĂŁ se încadreze în normele legale de siguranÞã Âşi securitate a transporturilor rutiere;
    - sĂŁ fie omologate;
    - sĂŁ fie înscrise în circulaĂžie definitiv sau temporar;
    - sĂŁ aibĂŁ inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ valabilĂŁ.
    Pentru transportul mĂŁrfurilor perisabile vehiculele vor îndeplini condiĂžii suplimentare.
    Transportul de produse perisabile se poate efectua cu mijloace de transport rutiere izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ce corespund definiĂžiilor de mai jos:
    - mijlocul de transport rutier izoterm trebuie sĂŁ fie construit cu pereĂži izolanĂži, inclusiv uÂşile, podeaua Âşi acoperiÂşul, permiĂžând limitarea schimburilor de cĂŁldurĂŁ dintre interiorul Âşi exteriorul furgonului;
    - mijlocul de transport refrigerator este un mijloc de transport rutier cu o sursĂŁ de frig (gheaÞã hidricĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ adaos de sare; plĂŁci eutectice; gheaÞã carbonicĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fĂŁrĂŁ reglare de evaporare etc.), alta decât echipament mecanic sau cu "absorbĂžie", ce permite scĂŁderea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi o menĂžine în continuare pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C;
    - mijlocul de transport frigorific este un mijloc de transport rutier prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresor, maÂşinĂŁ de "absorbĂžie" etc.), care sĂŁ permitĂŁ, la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C, scĂŁderea temperaturii din interiorul furgonului gol Âşi menĂžinerea ei în continuare în mod permanent;
    - mijlocul de transport calorific este un mijloc de transport rutier prevĂŁzut cu un dispozitiv de producere a cĂŁldurii, care sĂŁ permitĂŁ ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol Âşi menĂžinerea ei în continuare timp de 12 ore cel puĂžin fĂŁrĂŁ reaprovizionare, la o temperaturĂŁ practic constantĂŁ Âşi nu mai micĂŁ de +12 grade C.
    în mod suplimentar, vehiculele utilizate la transportul rutier de animale vii trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - transportul de animale vii se efectueazĂŁ cu autovehicule special amenajate în acest scop;
    - autovehiculele destinate acestor transporturi vor fi dezinfectate potrivit prevederilor reglementĂŁrilor sanitare veterinare în vigoare;
    - în cazul transportului de animale cu gabarit mai mare (bovine, cai) se asigurĂŁ fixarea capului sau perete despĂŁrĂžitor între ele, pentru evitarea accidentĂŁrii acestora în timpul transportului.

    Transportul rutier de mĂŁrfuri generale în trafic naĂžional
    La executarea transporturilor operatorii de transport rutier vor respecta urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - Âşoferul are obligaĂžia sĂŁ asiste la încĂŁrcarea Âşi descĂŁrcarea mĂŁrfurilor transportate, permiĂžând efectuarea acestor operaĂžiuni astfel încât pe parcursul transportului sĂŁ se asigure securitatea mĂŁrfurilor Âşi sĂŁ se preîntâmpine deplasarea acestora Âşi producerea unor evenimente rutiere;
    - Âşoferul are obligaĂžia sĂŁ nu permitĂŁ încĂŁrcarea mĂŁrfurilor din alte categorii pentru care vehiculul nu deĂžine licenÞã de execuĂžie;
    - sĂŁ nu se încarce vehiculul pentru capacitatea utilĂŁ de transport;
    - sĂŁ se respecte normele de protecĂžie a muncii Âşi PSI pe tot timpul transportului, prevĂŁzute de legislaĂžia în vigoare.

    ANEXA 5a)
    la normele metodologice

                            CAIET DE SARCINI
al licenĂžei de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia

    Autogara este un spaĂžiu special amenajat în care se desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži conexe serviciilor regulate de transport rutier public de persoane.
    1. CondiĂžii pentru obĂžinerea licenĂžei de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia:
    a) spaĂžiu corespunzĂŁtor pentru:
    - casĂŁ de bilete Âşi abonamente;
    - birou de miÂşcare Âşi informaĂžii;
    b) peroane pentru autobuzele care pleacĂŁ sau sosesc din cursĂŁ;
    c) grup sanitar propriu sau acces la un grup sanitar apropiat;
    d) spaĂžiu amenajat pentru staĂžionarea publicului cĂŁlĂŁtor.
    2. CondiĂžii privind informarea publicului cĂŁlĂŁtor
    Informarea publicului cĂŁlĂŁtor se asigurĂŁ prin:
    a) afiÂşarea la loc vizibil, pe table special confecĂžionate, a plecĂŁrilor Âşi sosirilor curselor, a preĂžului biletelor de cĂŁlĂŁtorie pentru staĂžiile deservite de autogarĂŁ, a modificĂŁrilor survenite în programul de transport;
    b) afiÂşarea la fiecare casĂŁ de bilete Âşi abonamente a orarului de funcĂžionare;
    c) montarea de table indicatoare la peroanele de plecare a curselor.
    3. CondiĂžii privind peroanele:
    a) numĂŁrul peroanelor pentru plecarea curselor se stabileÂşte în raport cu numĂŁrul maxim de plecĂŁri simultane din programul zilei Âşi Ăžinându-se seama de faptul cĂŁ autobuzul trebuie sĂŁ ocupe peronul cu 15 minute înainte de plecarea cursei;
    b) la repartizarea curselor pe peroane se va Ăžine seama Âşi de necesitatea ca plecĂŁrile curselor de pe un anumit traseu sĂŁ aibĂŁ loc de la acelaÂşi peron. Repartizarea curselor pe peroane se va face asigurându-se cel puĂžin 15 minute interval între douĂŁ plecĂŁri consecutive de la acelaÂşi peron;
    c) numĂŁrul maxim al sosirilor simultane din programul zilei se stabileÂşte Ăžinându-se seama de numĂŁrul peroanelor pentru sosirea curselor din programul zilei.
    4. CondiĂžii privind programul de funcĂžionare al autogĂŁrii
    Programul autogĂŁrii se stabileÂşte în funcĂžie de orele de plecare Âşi de sosire a curselor:
    a) în principiu autogara se va deschide cu 30 de minute înainte de sosirea/plecarea primei curse a zilei Âşi se va închide dupĂŁ 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
    b) casele de bilete se vor deschide cu 30 de minute înainte de plecarea primei curse Âşi se vor închide dupĂŁ plecarea ultimei curse.
    5. CondiĂžii privind executarea curselor:
    a) personalul autogĂŁrii este obligat sĂŁ asigure respectarea de cĂŁtre public a regulilor stabilite cu privire la conduita în autogarĂŁ, interzicând:
    - cerÂşetoria, comerĂžul ambulant sau jocurile de noroc;
    - fumatul Âşi consumul bĂŁuturilor alcoolice în sĂŁlile de aÂşteptare;
    - murdĂŁrirea sau deteriorarea sub orice formĂŁ a autogĂŁrilor, mobilierului sau a instalaĂžiilor acestora;
    - tulburarea liniÂştii Âşi ordinii în autogarĂŁ;
    b) în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii normale a circulaĂžiei autobuzelor în incinta autogĂŁrii (accesul la peroane sau la locul de parcare, degajĂŁri etc.) se va organiza aceastĂŁ activitate dupĂŁ reguli riguros stabilite Âşi sub controlul permanent al impiegatului de miÂşcare;
    c) prin registrul de miÂşcare se va asigura evidenĂža curselor plecate Âşi sosite, în ordinea cronologicĂŁ de execuĂžie, înscriindu-se Âşi operatorul de transport rutier care efectueazĂŁ cursele;
    d) deĂžinĂŁtorul de licenÞã de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia este obligat sĂŁ comunice agenĂžiei teritoriale a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., pânĂŁ la data de 10 a lunii în curs pentru luna expiratĂŁ, regularitatea curselor pe fiecare operator de transport rutier, cu urmĂŁtoarele date:
    - operatorul de transport rutier;
    - numĂŁrul curselor conform programului curselor, cursele întârziate Âşi cursele suspendate (neexecutate).
    6. CondiĂžii comerciale:
    a) deĂžinĂŁtorii de licenÞã de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia au obligaĂžia de a permite în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogarĂŁ, fĂŁrĂŁ a condiĂžiona încheierea contractelor de efectuarea de servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicitĂŁ;
    b) deĂžinĂŁtorii de licenÞã de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia au obligaĂžia de a primi Âşi de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicitĂŁ accesul în autogarĂŁ, cereri la care se va rĂŁspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 5 zile;
    c) deĂžinĂŁtorii de licenÞã de execuĂžie pentru autogarĂŁ Âşi activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în cadrul acesteia au obligaĂžia de a încheia contracte de acces în autogarĂŁ, în conformitate cu graficele de circulaĂžie aprobate, cu operatorii de transport rutier sau cu asociaĂžiile de operatori de transport rutier cĂŁrora Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. le-a atribuit licenĂže de execuĂžie pentru traseu;
    d) tariful perceput pentru accesul în autogarĂŁ Âşi la serviciile specifice oferite de aceasta, diferenĂžiat pentru transportul rutier de persoane în trafic judeĂžean, interjudeĂžean Âşi internaĂžional, va fi similar pentru toĂži operatorii de transport rutier.
    Impunerea la încheierea contractului cu un operator de transport rutier, pentru aceleaÂşi servicii, a unui tarif mai mare decât cel practicat la încheierea contractului cu un alt operator de transport rutier este interzisĂŁ.

    ANEXA 5b)
    la normele metodologice

                                  CRITERII
       de abilitare a autogĂŁrilor utilizate în traficul internaĂžional

    AutogĂŁrile utilizate drept cap de traseu sau staĂžii la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaĂžional se abiliteazĂŁ în acest sens dacĂŁ îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii privind dotarea Âşi funcĂžionarea:
    a) salĂŁ de aÂşteptare cu capacitate de minimum 40 de locuri pe scaune - minimum 100 mp;
    b) funcĂžionare conform graficelor de circulaĂžie ale curselor pe care le deservesc;
    c) spaĂžiu de depozitare a bagajelor cĂŁlĂŁtorilor - minimum 100 mc;
    d) grup social propriu - minimum douĂŁ cabine;
    e) staĂžie de amplificare Âşi tabelĂŁ electronicĂŁ de afiÂşaj pentru informarea publicului cĂŁlĂŁtor;
    f) spaĂžiu adecvat pentru eliberarea legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie;
    g) minimum 4 peroane acoperite, destinate în exclusivitate curselor internaĂžionale;
    h) personalul autogĂŁrii va fi dotat cu uniformĂŁ de serviciu.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                        CAIET DE SARCINI
al licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de agenĂžie de voiaj

    AgenĂžia de voiaj este un spaĂžiu special amenajat în care se desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de eliberare a legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie, informare Âşi îndrumare a cĂŁlĂŁtorilor.
    1. CondiĂžii pentru obĂžinerea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de agenĂžie de voiaj:
    a) existenĂža unui spaĂžiu corespunzĂŁtor amenajat pentru eliberarea legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie Âşi pentru informarea publicului;
    b) posibilitĂŁĂži de pĂŁstrare, în condiĂžiile legii, a imprimatelor cu regim special Âşi a sumelor de bani încasate.
    2. CondiĂžii comerciale:
    a) sĂŁ se emitĂŁ numai legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie înseriate pentru pasageri Âşi bagajele acestora, înregistrate ca documente cu regim special;
    b) sĂŁ se emitĂŁ legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie corespunzĂŁtoare sumelor încasate;
    c) sĂŁ se transmitĂŁ în timp util operatorului de transport rutier diagrama legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie emise;
    d) sĂŁ aibĂŁ încheiate contracte legal întocmite pentru emiterea legitimaĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie numai cu operatorii de transport rutier deĂžinĂŁtori de licenÞã de execuĂžie pentru traseu;
    e) sĂŁ se afiÂşeze la loc vizibil cursele Âşi graficele de circulaĂžie ale fiecĂŁrui operator de transport rutier pentru care se emit legitimaĂžii de cĂŁlĂŁtorie, precum Âşi tarifele aplicate.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                            CAIET DE SARCINI
al licenĂžei de execuĂžie pentru activitĂŁĂži de intermediere în transporturile rutiere de mĂŁrfuri Âşi de persoane Âşi pentru activitatea de colectare, expediere Âşi distribuire a mĂŁrfurilor

    1. Intermedierea în transporturile rutiere este operaĂžiunea prin care un operator, din ordinul Âşi pe seama unui comitent (client, beneficiar), face sĂŁ se transporte, adicĂŁ sĂŁ se organizeze un transport de mĂŁrfuri sau de persoane, fĂŁrĂŁ sĂŁ fie el însuÂşi transportatorul.
    2. în executarea activitĂŁĂžii de intermediere operatorul poate sĂŁ încheie contracte de transport în nume propriu sau în numele clientului, dar întotdeauna pe seama acestuia din urmĂŁ.
    3. Transportul poate fi realizat prin unul sau mai mulĂži operatori de transport rutier ori prin asociere cu alĂži intermediari sau operatori din alte moduri de transport.
    4. Organizarea transportului sau a activitĂŁĂžilor de colectare, expediere Âşi distribuĂžie se face pe baza Âşi în condiĂžiile contractului încheiat între client/beneficiar Âşi intermediar, precum Âşi ale celui încheiat între intermediar Âşi transportator.
    5. Se considerĂŁ drept contract încheiat Âşi comanda acceptatĂŁ. Comanda Âşi acceptarea ei pot fi transmise prin poÂştĂŁ, telex, fax sau pe cale electronicĂŁ.
    6. Comanda trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ elemente necesare care sĂŁ permitĂŁ organizarea Âşi efectuarea transportului. Clientul este obligat sĂŁ transmitĂŁ prin comandĂŁ instrucĂžiuni precise, dacĂŁ solicitĂŁ condiĂžii speciale de depozitare, transport sau de livrare a mĂŁrfii.
    7. CondiĂžii pentru obĂžinerea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de intermediere/organizare a transporturilor:
    a) existenĂža unui spaĂžiu corespunzĂŁtor pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii;
    b) posibilitatea de pĂŁstrare, în condiĂžiile legii, a imprimatelor cu regim special.
    8. CondiĂžii specifice pentru activitatea de colectare, expediere Âşi distribuĂžie a mĂŁrfurilor:
    a) existenĂža depozitului/depozitelor pentru colectarea mĂŁrfii de minimum 100 mp;
    b) existenĂža spaĂžiilor pentru staĂžionarea autovehiculelor în timpul operaĂžiunilor de încĂŁrcare/descĂŁrcare a mĂŁrfurilor.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

                           CAIET DE SARCINI
al licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de mesagerie

    Mesageria este activitatea de transport rutier de bagaje, pachete Âşi colete neînsoĂžite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autovehiculele ce deservesc traseele pe care se executĂŁ transport de persoane prin servicii regulate.
    1. CondiĂžii pentru obĂžinerea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea de mesagerie:
    a) existenĂža unui spaĂžiu corespunzĂŁtor pentru primirea/predarea bagajelor, pachetelor sau coletelor, precum Âşi pentru pĂŁstrarea acestora;
    b) existenĂža unui cântar;
    c) posibilitĂŁĂži de pĂŁstrare, în condiĂžiile legii, a imprimatelor cu regim special Âşi a sumelor de bani încasate.
    2. CondiĂžii comerciale:
    a) expediĂžiile de mesagerii se primesc la cursele de autobuze numai pe traseele pe care nu circulĂŁ curse regulate de mesagerii Âşi numai dacĂŁ sunt asigurate condiĂžii de avizare a destinatarilor Âşi de depozitare a coletelor, iar transportul acestora nu stinghereÂşte transportul de cĂŁlĂŁtori;
    b) bagajele Âşi mesageriile voluminoase se vor transporta în portbagajele sau în remorcile autobuzelor.
    Urcarea (coborârea) bagajelor Âşi a mesageriilor în portbagajele sau în remorcile autobuzelor se va efectua fĂŁrĂŁ perceperea vreunei taxe de cĂŁtre personalul de serviciu al autogĂŁrii sau de cĂŁtre Âşofer;
    c) în autogĂŁri tarifarea bagajelor Âşi a mesageriilor se face pe bazĂŁ de cântĂŁrire de cĂŁtre casierul casei de bagaje, iar acolo unde nu existĂŁ case de bagaje, de cĂŁtre Âşofer.
    DupĂŁ cântĂŁrire fiecĂŁrui colet (indiferent dacĂŁ este supus sau nu tarifĂŁrii) i se aplicĂŁ un tichet al cĂŁrui numĂŁr va fi înregistrat pe recipisa de bagaje, pe buletinul de mesagerii pentru coletele care au fost tarifate sau pe versoul biletului de cĂŁlĂŁtorie pentru cele transportate gratuit.
    Pe parcurs tarifarea se face de cĂŁtre conducĂŁtorul auto, la greutatea declaratĂŁ de cĂŁlĂŁtori Âşi verificatĂŁ prin apreciere de conducĂŁtorul auto. DacĂŁ existĂŁ dubii asupra greutĂŁĂžii, la prima autogarĂŁ din parcurs se va proceda la cântĂŁrire.
    Tarifarea bagajelor se face cu ajutorul recipiselor de bagaje Âşi buletinelor de mesagerii.
    Pentru transportul mesageriilor se foloseÂşte buletinul de mesagerii, care constituie actul doveditor de primire a coletelor în autogarĂŁ, precum Âşi de predare a lor destinatarului.
    Mesageriile se vor transporta cu condiĂžia ca ele sĂŁ fie luate în primire de destinatar în staĂžia indicatĂŁ prin buletinul de mesagerii.
    Avizarea destinatarului se va face de cĂŁtre predĂŁtor prin mijloacele Âşi pe rĂŁspunderea acestuia.
    în caz de neridicare a coletelor de cĂŁtre destinatar, acestea vor fi readuse la staĂžia de predare Âşi înapoiate expeditorului, cĂŁruia i se va tarifa Âşi transportul de înapoiere.
    Mesageriile înapoiate la staĂžiile de predare vor fi reavizate în termen de 24 de ore de la înapoierea coletului.
    Nu vor fi primite pentru transportul cu autobuzul sau pentru pĂŁstrare la casele de bagaje urmĂŁtoarele:
    - materii inflamabile (benzinĂŁ, petrol lampant etc.);
    - butelii de aragaz;
    - bidoane cu carbid;
    - materii greu mirositoare;
    - produse caustice;
    - obiecte sau mĂŁrfuri interzise la transport prin dispoziĂžii legale.
    Transportul trimiterilor de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ cu autobuzul se face respectându-se urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - greutatea maximĂŁ admisĂŁ la transport trebuie condiĂžionatĂŁ de tipul autobuzelor, ca sĂŁ nu fie afectate buna servire a cĂŁlĂŁtorilor, integritatea trimiterilor de poÂştĂŁ, siguranĂža în circulaĂžie;
    - de regulĂŁ, pentru o manipulare uÂşoarĂŁ, trimiterile de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ se ambaleazĂŁ în colete de maximum 20 kg fiecare;
    - trimiterile de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ se aduc la autogarĂŁ de cĂŁtre poÂştĂŁ cu cel puĂžin 30 de minute înaintea orei de plecare în cursĂŁ a autobuzelor Âşi se predau gestionarului casei de bagaje (unde existĂŁ) sau, în lipsa acestuia, angajatului însĂŁrcinat cu primirea Âşi predarea trimiterilor de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ;
    - documentele care se întocmesc Âşi însoĂžesc transporturile Âşi care servesc pentru tarifare sunt listele de predare. Listele de predare se completeazĂŁ de poÂştĂŁ în 4 exemplare, pentru fiecare traseu, cu urmĂŁtoarele:
    - data (ziua, luna, anul);
    - staĂžiile de destinaĂžie;
    - numĂŁrul de colete pe staĂžii;
    - greutatea coletelor pe staĂžii;
    - numĂŁrul de ordine al coletelor.
    La primirea coletelor în autogarĂŁ casierul de bagaje sau angajatul însĂŁrcinat cu primirea/predarea trimiterilor de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ va verifica dacĂŁ numĂŁrul coletelor Âşi greutatea lor corespund datelor înscrise în listele de predare, dupĂŁ care semneazĂŁ de primire Âşi restituie exemplarul 4 al listelor de predare, reĂžinându-le pe celelalte.
    Coletele se predau împreunĂŁ cu exemplarul 3 al listei de predare Âşoferului care semneazĂŁ de primire pe originalul listei de predare (care rĂŁmâne în arhiva casei de bagaje).
    în staĂžiile de destinaĂžie de pe traseu Âşoferul predĂŁ coletele angajaĂžilor poÂştei, care vor semna de primire pe exemplarul 3 al listei de predare.
    La înapoierea din cursĂŁ Âşoferul restituie casierului de bagaje sau angajatului însĂŁrcinat cu primirea/predarea trimiterilor de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ listele de predare.
    Pentru preluarea trimiterilor de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ angajaĂžii poÂştei sunt obligaĂži sĂŁ se prezinte la staĂžiile de oprire cu 10 minute înainte de ora de sosire a autobuzelor.
    în cazurile în care angajaĂžii poÂştei nu sunt prezenĂži în staĂžia de sosire a autobuzelor, trimiterile de poÂştĂŁ Âşi presĂŁ se readuc în autogĂŁrile de predare, urmând sĂŁ fie retransportate cu urmĂŁtoarea cursĂŁ.
    3. CondiĂžii pentru executarea transporturilor de mesagerie:
    a) sĂŁ se execute transportul de mesagerie cu însemnele înscrise pe autovehicule;
    b) sĂŁ se asigure timp suficient pentru îmbarcarea Âşi debarcarea coletelor;
    c) sĂŁ nu se supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilĂŁ de transport;
    d) sĂŁ se asigure preluarea coletelor din autovehiculele rĂŁmase imobilizate în traseu;
    e) la sediul agentului economic care executĂŁ transportul de mesagerie sĂŁ existe un registru de miÂşcare care sĂŁ evidenĂžieze graficul de circulaĂžie cu plecĂŁri Âşi sosiri.
    4. CondiĂžii de admitere la prezentare a coletelor la mesagerie:
    a) în categoria obiectelor de mesagerie se încadreazĂŁ urmĂŁtoarele:
    - colete;
    - scrisori sau cutii cu valoare declaratĂŁ;
    - casete Âşi genĂži colectoare;
    - saci cu pachete cu presĂŁ sau alte tipĂŁrituri;
    b) ambalajele de mesagerie se prezintĂŁ în ambalaje proprii sau tip;
    c) ambalarea se face cu: hârtie sau pânzĂŁ rezistentĂŁ, saci din hârtie, pânzĂŁ fĂŁrĂŁ petice, material plastic sau muÂşama, cutii din carton, placaj, lemn ori tablĂŁ, coÂşuri sau împletituri din rĂŁchitĂŁ, valize, containere.

    ANEXA 9  *** AbrogatĂŁ
 
    ANEXA 10
    la normele metodologice

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - A.R.R.
    AgenĂžia A.R.R. ..................              Operator de transport rutier
                                                       .....................

                                                        Seria ... nr. ....

                          CAIET DE SARCINI
    pentru servicii regulate (speciale) de transport persoane

    A. Graficul de circulaĂžie
    Traseul: Localitatea "0" (cap de traseu) - Localitatea "n" (cap de traseu)
 ____________________________________________________________________________
|       Dus      |      |         |                         |    întors      |
|________________| km   | Nr.     |     Denumirea staĂžiei   |________________|
| Ora de plecare |      | staĂžiei |                         | Ora de plecare |
|________________|______|_________|_________________________|________________|
| a0 |   |   |   | 0    |         | StaĂžia 0 - cap de traseu| b0 |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
| a1 |   |   |   | k1   |         | StaĂžia 1                | b1 |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
| a2 |   |   |   | k2   |         | StaĂžia 2                | b2 |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
|    |   |   |   |      |         | .                       |    |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|
| an |   |   |   | kn   |         | StaĂžia n - cap de traseu| bn |   |   |   |
|____|___|___|___|______|_________|_________________________|____|___|___|___|


    a0 - ora de plecare din staĂžia 0 - cap de traseu
    a1 - ora de plecare din staĂžia 1
    a2 - ora de plecare din staĂžia 2
    .
    .
    an - ora de sosire în staĂžia n - cap de traseu

    b0 - ora de sosire în staĂžia 0 - cap de traseu
    b1 - ora de plecare din staĂžia 1
    b2 - ora de plecare din staĂžia 2
    .
    .
    bn - ora de plecare din staĂžia n - cap de traseu

    k1 - distanĂža între staĂžia 0 (cap de traseu) Âşi staĂžia 1
    k2 - distanĂža între staĂžia 0 (cap de traseu) Âşi staĂžia 2
    k3 - distanĂža între staĂžia 0 (cap de traseu) Âşi staĂžia 3
    .
    .
    kn - distanĂža între staĂžia 0 (cap de traseu) Âşi staĂžia n

                                                         Emitent

    B. CondiĂžii pentru asigurarea graficului de circulaĂžie
    1. Zilele în care circulĂŁ - conform prevederilor privind efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate
    2. NumĂŁrul de autovehicule necesare - numĂŁrul de autovehicule pentru acoperirea curselor + rezervĂŁ
    3. Capacitatea autovehiculului - numĂŁrul de locuri conform CIV
    4. AmenajĂŁrile Âşi dotĂŁrile autovehiculului - atunci când este cazul
    5. NumĂŁrul de Âşoferi necesar - conform AETR
    6. Regimul de circulaĂžie:
    - staĂžiile vor fi aceleaÂşi la dus Âşi la întors
    - timpul parcurs între staĂžii va fi acelaÂşi la dus Âşi la întors
    7. Contractul de asigurare a pasagerilor Âşi bagajelor acestora - conform contractului de asigurare

    C. Contractele pentru utilizarea autogĂŁrilor Âşi a staĂžiilor deĂžinute de cĂŁtre alte persoane fizice
________________________________________________________________________________
Nr.  StaĂžia sau autogara   Amplasarea  NumĂŁrul contractului         Valabil
crt.                       (adresa)    pentru staĂžie sau autogarĂŁ   pânĂŁ la ....
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

        Operator de transport rutier,           ÂŞeful agenĂžiei A.R.R.,
           ......................              .......................

    Data ....................

    ANEXA 11a)
    la normele metodologice

                               CRITERIILE
de evaluare Âşi punctajele care se acordĂŁ în cazul atribuirii curselor în trafic interjudeĂžean, inclusiv între douĂŁ judeĂže limitrofe (inclusiv între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov) Âşi a traseelor în trafic judeĂžean

    1. Vechimea parcului de autovehicule:
    - Anul de fabricaĂžie (AF) este acelaÂşi cu anul atribuirii (AA) - 18 puncte;
    - AF = AA - 1          - 18 puncte;
    - AF = AA - 2          - 16 puncte;
    - AF = AA - 3          - 14 puncte;
    - AF = AA - 4          - 12 puncte;
    - AF = AA - 5          - 10 puncte;
    - AF = AA - 6          -  9 puncte;
    - AF = AA - 7          -  8 puncte;
    - AF = AA - 8          -  3 puncte;
    - AF = AA - 9          -  2 puncte;
    - AF = AA - 10         -  1 punct.
    2. în funcĂžie de structura parcului de autovehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordĂŁ:
    - 10 puncte pentru fiecare autovehicul aflat în proprietate sau deĂžinut cu contract de leasing;
    - 3 puncte pentru fiecare autovehicul deĂžinut cu contract de închiriere.
    3. DacĂŁ operatorul de transport rutier a deĂžinut în mod neîntrerupt licenĂža de execuĂžie pentru traseu sau grupĂŁ de trasee pe acel traseu:
    - 5 ani sau mai mult                     - 15 puncte;
    - între 4 Âşi 5 ani                       - 13 puncte;
    - între 3 Âşi 4 ani                       - 11 puncte;
    - între 2 Âşi 3 ani                       - 9 puncte;
    - între 1 Âşi 2 ani                       - 7 puncte;
    - 6 luni inclusiv, dar mai puĂžin de 1 an - 2 puncte.
    Nu se acordĂŁ puncte pentru executarea de transport de persoane prin servicii regulate speciale. Pentru traseele pe care s-au efectuat curse care nu au un caracter permanent pe tot cuprinsul anului, vechimea neîntreruptĂŁ pe aceste trasee se calculeazĂŁ identic. în aceastĂŁ situaĂžie vechimea neîntreruptĂŁ calculatĂŁ este valabilĂŁ numai pentru cursele cu caracter sezonier Âşi nu se ia în considerare pentru cursele cu caracter permanent. De asemenea, vechimea neîntreruptĂŁ calculatĂŁ pentru traseu pentru cursele cu caracter permanent nu este valabilĂŁ pentru cursele cu caracter sezonier.
    4. Gradul de confort al autovehiculelor, respectiv autobuze sau microbuze, clasificate pe:
    - stele:          - 5 puncte;
    - categorii I     - 5 puncte;
                II    - 3 puncte;
                III   - 1 punct;
                IV    - 0 puncte.

    ANEXA 11b)
    la normele metodologice

                         METODOLOGIA DE PUNCTARE

    1. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 11.a) se acordĂŁ puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului, cumulându-se punctele, fĂŁrĂŁ a se lua în calcul autovehiculul sau autovehiculele de rezervĂŁ. Punctele se cumuleazĂŁ Âşi apoi se face media aritmeticĂŁ. NumĂŁrul de ani se stabileÂşte în funcĂžie de anul fabricaĂžiei înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fĂŁrĂŁ a se lua în considerare luna din an.
    2. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 11.a) se acordĂŁ puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului, fĂŁrĂŁ a se lua în calcul autovehiculul sau autovehiculele de rezervĂŁ. Punctele se cumuleazĂŁ Âşi apoi se face media aritmeticĂŁ.
    3. La acordarea punctelor în funcĂžie de criteriul nr. 3 din anexa nr. 11.a) se procedeazĂŁ astfel:
    a) La acordarea punctelor pentru vechimea pe traseu sau pe grupa de trasee se vor lua în consideraĂžie ziua, luna Âşi anul de când operatorul de transport rutier a deĂžinut licenĂža de execuĂžie pentru traseul sau grupa de trasee respectivĂŁ. AceeaÂşi modalitate de stabilire a vechimii pe traseu sau grupĂŁ de trasee se aplicĂŁ Âşi în cazul în care operatorul de transport rutier a fĂŁcut parte dintr-o asociaĂžie de operatori de transport rutier care a deĂžinut licenÞã de execuĂžie pentru traseul sau pentru grupa de trasee în cauzĂŁ.
    b) în cazul asociaĂžiilor de operatori de transport rutier, cu sau fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, fiecĂŁrui membru asociat i se acordĂŁ punctajul în funcĂžie de numĂŁrul de autovehicule cu care participĂŁ în cadrul asociaĂžiei Âşi de vechimea pe care membrul asociat o are pe traseu sau pe grupa de trasee respectivĂŁ.
    Exemplu:
    A) în cazul solicitĂŁrii unui traseu:
    AsociaĂžia de operatori de transport este formatĂŁ din 3 membri - A, B Âşi C - care participĂŁ în cadrul asociaĂžiei cu autovehicule, astfel: A cu 5 autovehicule, B cu 3 autovehicule Âşi C cu 2 autovehicule.
    Vechimea neîntreruptĂŁ pe traseu a membrilor asociaĂži este: A - între 5 Âşi 6 ani; B - între 3 Âşi 4 ani; C - 3 luni.
    Punctajul pe care membrii asociaĂži îl obĂžin pe traseul respectiv, conform criteriului 3, este:
    A = 15 x 5 : 10 = 7,5 puncte;
    B = 11 x 3 : 10 = 3,3 puncte;
    C = 0 x 2 : 10 = 0 puncte.
    Punctajul asociaĂžiei se calculeazĂŁ, în cazul exemplului prezentat, A + B + C = 10,8 puncte.
    B) în cazul solicitĂŁrii unei grupe de trasee:
    Grupa de trasee cuprinde 2 trasee X Âşi Y.
    AsociaĂžia de operatori de transport este formatĂŁ din 2 membri - A Âşi B - care participĂŁ în cadrul asociaĂžiei cu autovehicule, astfel: A cu 5 autovehicule, B cu 3 autovehicule.
    Vechimea pe traseu a membrilor asociaĂži este de:
    A - pe traseul X, între 5 Âşi 6 ani, iar pe traseul Y nu are vechime;
    B - pe traseul X, între 1 Âşi 2 ani, iar pe Y, între 3 Âşi 4 ani;
    Punctajul pe care membrii asociaĂži îl obĂžin pentru grupa de trasee, conform criteriului 3, este:
    A = (15 + 0) x 5 : 8 = 9,38 puncte;
    B = (7 + 11) x 3 : 8 = 6,75 puncte.
    Punctajul obĂžinut de asociaĂžie pe grupa de trasee, conform criteriului 3, este calculat ca medie aritmeticĂŁ a punctajelor obĂžinute de membrii asociaĂži Âşi va fi, în cazul exemplului prezentat, 16,13 puncte : 2 = 8,06 puncte.
    c) Pentru traseele pe care se efectueazĂŁ curse care nu au un caracter permanent pe tot cuprinsul anului, vechimea se calculeazĂŁ astfel: 1 sezon = 1 an.
    4. La criteriul nr. 4 din anexa nr. 11.a) se acordĂŁ puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului, fĂŁrĂŁ a se lua în calcul autovehiculul sau autovehiculele de rezervĂŁ. Punctele se cumuleazĂŁ Âşi apoi se face media aritmeticĂŁ.
    5. Punctajul obĂžinut pentru fiecare dintre criteriile de evaluare menĂžionate în anexa nr. 11.a) se cumuleazĂŁ, obĂžinându-se punctajul general.
    6. în caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenĂža de execuĂžie pentru traseu sau grupĂŁ de trasee se atribuie operatorului de transport rutier sau asociaĂžiei de operatori de transport rutier care a obĂžinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 11.a), iar în cazul în care egalitatea se menĂžine, operatorului de transport rutier sau asociaĂžiei de operatori de transport rutier care a obĂžinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 11.a) sau, în cazul în care egalitatea se menĂžine, operatorului de transport rutier sau asociaĂžiei de operatori de transport rutier care a obĂžinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2 din anexa nr. 11.a). în cazul în care egalitatea se menĂžine, licenĂža de execuĂžie pentru traseu sau grupĂŁ de trasee se acordĂŁ în mod echitabil solicitanĂžilor.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

                                   TARIFE
pentru prestaĂžiile de servicii specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.

                                                                    - lei/an -F
                                                                    __________

    1. LicenĂža de transport rutier sau autorizaĂžia de transport rutier
    1.1. Eliberarea licenĂžei de transport rutier sau a
         autorizaĂžiei de transport rutier                             500.000
    1.2. Vizarea anualĂŁ a licenĂžei de transport rutier sau
         a autorizaĂžiei de transport rutier                           500.000

    2. LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul pentru transport rutier internaĂžional
    2.1. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul
         (autovehicul)                                              2.200.000
    2.2. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul
         (remorcĂŁ, semiremorcĂŁ)                                     1.300.000

    3. LicenĂža de execuĂžie pentru vehicul pentru transport rutier naĂžional
    3.1. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul
         (autovehicul)                                              1.000.000
    3.2. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru vehicul
         (remorcĂŁ, semiremorcĂŁ)                                       600.000

    4. LicenĂža de execuĂžie pentru traseu
    4.1. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu judeĂžean
         (pentru o cursĂŁ)                                             300.000
    4.2. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu
         interjudeĂžean între douĂŁ judeĂže limitrofe
         (inclusiv între municipiul BucureÂşti Âşi judeĂžul Ilfov)
         (pentru o cursĂŁ)                                             600.000
    4.3. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu
         interjudeĂžean (pentru o cursĂŁ)                             1.000.000
    4.4. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru traseu
         internaĂžional (pentru o cursĂŁ)                             3.700.000

    5. LicenĂža de execuĂžie pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier
    5.1. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitĂŁĂžile
         desfĂŁÂşurate în cadrul autogĂŁrii:
         - deschise traficului naĂžional                             6.000.000
         - deschise traficului internaĂžional                        8.000.000
    5.1.1. Vizarea anualĂŁ                                          50% din tarif
    5.2. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea
         de agenĂžie de voiaj                                        3.000.000
    5.2.1. Vizarea anualĂŁ                                          50% din tarif
    5.3. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea
         de mesagerie                                               3.000.000
    5.3.1. Vizarea anualĂŁ                                          50% din tarif
    5.4. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea
         de colectare, expediere Âşi distribuĂžie a mĂŁrfurilor        2.000.000
    5.4.1. Vizarea anualĂŁ                                          50% din tarif
    5.5. Eliberarea licenĂžei de execuĂžie pentru activitatea
         de intermediere a transporturilor rutiere                 10.000.000
    5.5.1. Vizarea anualĂŁ                                          50% din tarif

    6. Alte tarife
    6.1. Eliberarea unei noi licenĂže de transport rutier sau
         autorizaĂžii de transport rutier ori licenĂže de execuĂžie,
         ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea sau deteriorarea
         celei eliberate                                           tarif iniĂžial
    6.2. Eliberarea licenĂžei de transport rutier sau a
         autorizaĂžiei de transport rutier ori a licenĂžei de
         execuĂžie, ocazionatĂŁ de reĂžinerea celei eliberate         tarif iniĂžial
    6.3. Activitatea de autorizare a Âşcolii de conducĂŁtori auto
         (lei/orĂŁ)                                                 300.000
    6.4. Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru
         persoana desemnatĂŁ, consilier de siguranÞã, instructor
         de conducere auto sau profesor de legislaĂžie rutierĂŁ
         (lei/certificat)                                          300.000
    6.5. Vizarea atestatului pentru persoana desemnatĂŁ             300.000
    6.6. Avizarea programelor Âşcolare pentru Âşcolile de
         conducĂŁtori auto (lei/categorie)                          600.000
    6.7. Activitate de documentare Âşi consultanÞã (lei/orĂŁ)        300.000
    6.8. Distribuirea de documente Âşi documentaĂžii proprii         maximum 75%
                                                                   din valoarea
                                                                   acestora
    6.9. Examinarea în vederea obĂžinerii certificatului de
         atestare a taximetriÂştilor                                100.000
    6.10. Furnizarea de date privind operatorii de transport
          (lei/unitate)                                            100.000