închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al Romaniei
                     LEGE   Nr. 86/2006 din 10 aprilie 2006
privind Codul vamal al Romaniei

    Text în vigoare începand cu data de 10 decembrie 2021
    

    Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 10 noiembrie 2021.

    Act de baza
 Legea nr. 86/2006, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006

    Acte modificatoare
 Legea nr. 268/2021
 Legea nr. 90/2021
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2020
 Legea nr. 49/2018
 Legea nr. 255/2013
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
 Legea nr. 101/2011*, abrogata prin Legea nr. 90/2021
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010
 Legea nr. 291/2009
 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2009

    în lista de mai sus, actele normative marcate cu asterisc (*) sunt modificate, abrogate sau respinse si modificarile efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 86/2006 nu mai sunt de actualitate.

    Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma  etc.

 
    NOT?:
    Prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.

 
    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAPITOLUL I
    Domeniul de aplicare si definitii

 
    ART. 1 *** Abrogat
 
    ART. 2
    (1) Reglementarile vamale se aplica în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al Romaniei, în masura în care nu exista dispozitii contrare prevazute în acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) Introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor, a mijloacelor de transport si a oricaror alte bunuri este permisa numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.

    (3) în punctele de trecere a frontierei de stat si pe teritoriul tarii sunt organizate birouri si puncte vamale care functioneaza potrivit legii.
 
    (4) La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala.
    ART. 3
    (1) Teritoriul vamal al Romaniei cuprinde teritoriul statului roman, delimitat de frontiera de stat a Romaniei, precum si marea teritoriala a Romaniei, delimitata conform normelor dreptului international si legislatiei romane în materie.
    (2) Teritoriul vamal al Romaniei include si spatiul aerian al teritoriului tarii si al marii teritoriale.
 
    ART. 4 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II
    Sistemul institutional al autoritatii vamale

    SEC?IUNEA 1
    Structura organizatorica a autoritatii vamale

    ART. 5
    (1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin Autoritatea Vamala Romana si structurile teritoriale.
 
    (2) în cadrul birourilor vamale se pot înfiinta puncte vamale.

    ART. 6
    (1) *** Abrogat
 
    (2) Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Salarizarea, precum si drepturile si îndatoririle personalului vamal sunt cele prevazute de lege pentru functionarii publici si de Statutul personalului vamal.
    (4) Functiile generale si specifice utilizate în Autoritatea Vamala Romana, în directiile regionale vamale, în birourile si în punctele vamale se stabilesc prin lege.
    ART. 7
    (1) Directiile regionale vamale si birourile vamale sunt unitati subordonate Autoritatii Vamale Romane.

    (2) Deschiderea de noi birouri sau puncte vamale de frontiera sau închiderea celor existente se face prin hotarare a Guvernului.
    (3) Directiile regionale vamale, birourile si punctele vamale de interior se înfiinteaza/se desfiinteaza prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.
 
    ART. 8
    Autoritatea vamala îsi desfasoara activitatea în sedii proprii sau, cand acest lucru nu este posibil, în spatii date în folosinta gratuita de catre detinatorii legali.

    SEC?IUNEA a 2-a
    Atributiile autoritatii vamale

    ART. 9
    (1) Autoritatea vamala exercita, în cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara.
    (2) Controlul vamal se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul autoritatii vamale, sub îndrumarea si controlul directiilor regionale vamale si ale Autoritatii Vamale Romane.
    (3) în cazurile si conditiile prevazute de prezentul cod si de regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua si în alte locuri decat cele prevazute la alin. (2).
    ART. 10
    (1) Autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la scoaterea lor din tara.
    (2) în cazul în care se refuza prezentarea, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal din proprie initiativa, fara acordul titularului.
    (3) Cand exista indicii temeinice de frauda, se poate efectua, cu aprobarea sefului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igiena si în încaperi separate, de catre persoane de acelasi sex cu persoana controlata. Se considera ca exista indicii temeinice de frauda în situatiile cand agentul vamal:
    a) descopera în timpul controlului indicii cu privire la existenta unor marfuri nedeclarate sau ascunse;
    b) detine informatii despre intentia persoanei controlate de a savarsi contraventii sau infractiuni vamale;
    c) poseda date ca persoana controlata a savarsit contraventii sau infractiuni vamale;
    d) constata comportamente neobisnuite din partea persoanei controlate.
    (4) Controlul vamal corporal sumar nu are caracterul perchezitiei corporale prevazute în Codul de procedura penala.
    ART. 11
    (1) Autoritatea vamala, cand are informatii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunsi în corpul lor, poate, pe baza consimtamantului acestora, sa le supuna unui examen de investigare medicala.

    (2) în caz de refuz, agentul vamal sesizeaza organul de urmarire penala competent, care poate proceda în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) sau (5) din Codul de procedura penala.
    (3) în caz de infractiuni flagrante, personalul vamal procedeaza la constatarea acestora, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
 
    ART. 12
    (1) Personalul vamal este învestit cu exercitiul autoritatii publice si are dreptul sa conduca la sediul biroului vamal persoanele suspecte de încalcarea reglementarilor vamale, a caror identitate nu a putut fi stabilita în conditiile legii.
    (2) Echipajele mobile ale autoritatii vamale, identificabile prin dotari si însemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, în vederea verificarii respectarii reglementarilor vamale, folosind semnale formale specifice. Cand conducatorii mijloacelor de transport refuza sa opreasca, pot fi utilizate pentru imobilizare si alte modalitati prevazute de lege.
    (3) în caz de infractiuni flagrante, personalul vamal are obligatia sa îl înainteze de îndata procurorului pe faptuitor, împreuna cu lucrarile efectuate si cu mijloacele de proba.
    ART. 13
    (1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, în vederea efectuarii controlului vamal în conditiile legii, sa urce la bordul oricaror nave, inclusiv al celor militare, aflate în porturile maritime sau fluviale, precum si în rada acestora.
    (2) Comandantul sau, în absenta acestuia, secundul navei comerciale ori militare este obligat sa primeasca autoritatea vamala, sa o însoteasca în timpul controlului si sa îi creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe nava susceptibil de a ascunde marfuri sau valori supuse reglementarilor vamale.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si aeronavelor comerciale sau militare aflate în aeroporturi, la sosirea ori plecarea din tara.
    ART. 14
    (1) Autoritatea vamala poate controla marfurile supuse reglementarilor vamale în orice loc s-ar afla pe teritoriul tarii. Pe durata controlului si a verificarilor efectuate de personalul vamal cu atributii în acest domeniu se pot retine, potrivit legii, de la persoanele fizice si juridice, documente de orice natura si pe orice fel de suport, care pot facilita îndeplinirea misiunii de control. Retinerea documentelor se face pe baza unui proces-verbal.
    (2) în acest scop, autoritatea vamala poate:
    a) verifica, în conditiile legii, cladiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta marfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum si orice alte obiective;
    b) preleva, în conditiile legii, probe pe care le analizeaza în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificarii si expertizarii marfurilor;
    c) efectua investigatii, supravegheri si verificari în cazurile în care sunt semnalate situatii de încalcare a reglementarilor vamale;
    d) desfasura activitatile necesare pentru gestionarea riscurilor;
    e) exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra schimbului de marfuri dintre Romania si alte tari, în scopul verificarii respectarii reglementarilor vamale;
    f) identifica, pe baza de documente, persoanele care se afla în raza de activitate a biroului vamal, precum si persoanele care au legatura cu marfurile si se afla în locurile verificate potrivit lit. a);
    g) participa, în conditiile legii, la realizarea livrarilor supravegheate;
    h) coopera direct cu alte institutii centrale romane sau cu administratii vamale straine, în conditiile legii si cu respectarea obligatiilor ce decurg din conventiile si întelegerile la care Romania este parte;
    i) culege, prelucra si utiliza informatii specifice necesare pentru prevenirea si combaterea încalcarii reglementarilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de marfuri.
    ART. 15
    Pentru efectuarea controlului vamal al marfurilor si, cand este cazul, institutiile si orice alte persoane au obligatia sa puna la dispozitie autoritatii vamale, fara plata, datele si informatiile pe care le detin referitoare la acele marfuri. Aceste date si informatii se transmit, în scris sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în termenul solicitat.
    ART. 16
    (1) Organele postale sunt obligate sa prezinte pentru control, autoritatii vamale aflate în incinta oficiului postal, coletele si trimiterile postale internationale, cu respectarea normelor postale.
    (2) în exercitarea atributiilor de control, autoritatea vamala nu poate sa aduca atingere secretului corespondentei si trimiterilor postale.
    ART. 17
    (1) Autoritatea vamala îsi exercita atributiile pe întreg teritoriul vamal al Romaniei, în conditiile stabilite prin prezentul cod.
    (2) Organele de politie si alte autoritati publice ce au, potrivit legii, competente în domeniul controlului fiscal, al circulatiei si utilizarii marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei sunt obligate sa anunte de îndata autoritatea vamala cea mai apropiata cand constata încalcari ale reglementarilor vamale si sa depuna la aceasta marfurile care au facut obiectul acelor încalcari, precum si documentele doveditoare.
    ART. 18
    (1) în scopul prevenirii încalcarii reglementarilor vamale, se instituie o zona speciala de supraveghere vamala, cuprinsa între limita exterioara a marii teritoriale si frontiera de stat, precum si o fasie de 30 km în interiorul frontierei de stat.
    (2) în zona speciala de supraveghere vamala autoritatea vamala efectueaza si alte actiuni specifice, prin înfiintarea de posturi de supraveghere vamala, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodata, realizeaza controale inopinate, urmareste si identifica persoanele suspectate de încalcarea reglementarilor vamale.

    SEC?IUNEA a 3-a
    Drepturile si obligatiile autoritatii vamale

    ART. 19
    Autoritatea Vamala Romana si directiile regionale vamale exercita coordonarea, îndrumarea si controlul efectuarii operatiunilor realizate de birourile vamale, asigurand aplicarea uniforma a reglementarilor vamale.
    ART. 20
    Birourile vamale efectueaza operatiunile de control si supraveghere vamala în cazurile si în conditiile prevazute de reglementarile vamale.
    ART. 21
    Autoritatea vamala comunica, în conditiile legii, la cererea ministerelor si a altor institutii centrale, precum si a Bancii Nationale a Romaniei, date privind operatiunile vamale care le sunt necesare pentru îndeplinirea atributiilor lor prevazute de lege.

    SEC?IUNEA a 4-a
    Personalul vamal. Drepturi si obligatii

    ART. 22
    Personalul vamal cuprinde functionarii numiti în functia publica în cadrul sistemului institutional al autoritatii vamale.
    ART. 23
    Conditiile de recrutare, de numire în functia publica, de promovare si evaluare, precum si de încetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislatia aplicabila functionarilor publici si personalului vamal.
    ART. 24
    Personalul vamal poarta, în timpul serviciului, uniforma, însemne, ecusoane distincte si, dupa caz, echipament de protectie, care se atribuie gratuit. Modelul si durata de întrebuintare ale acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    ART. 25
    (1) Personalul vamal îsi exercita atributiile în cadrul operatiunilor de control si supraveghere vamala numai pe baza legitimatiilor de serviciu, în care sunt înscrise competentele conferite prin normele legale.
    (2) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin autoritatii vamale în exercitarea atributiilor care le revin.
    ART. 26
    Personalul vamal, în exercitarea atributiilor de serviciu, beneficiaza de ocrotirea speciala prevazuta de lege pentru ofiterii de politie.
    ART. 27
    (1) Personalul vamal care are dreptul de a purta si a face uz de arma, în conformitate cu normele legale privind regimul armelor si al munitiilor, se stabileste de conducatorul Autoritatii Vamale Romane, cu aprobarea ministrului finantelor publice.
    (2) Conditiile în care personalul vamal are dreptul sa detina si sa poarte arme se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    ART. 28
    Personalul vamal, indiferent de functia detinuta, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si a operatiunilor efectuate, precum si a oricaror documente, date si informatii despre care ia cunostinta în exercitarea atributiilor de serviciu si care nu sunt, potrivit legii, informatii de interes public.
    ART. 29
    Personalul vamal este obligat sa fie loial institutiei, sa aiba o atitudine corecta si integra, actionand cu competenta si fermitate pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea încalcarii reglementarilor vamale.
    ART. 30
    Autoritatea Vamala Romana realizeaza formarea si perfectionarea personalului vamal prin ?coala de Finante Publice si Vama, precum si prin programe de formare specializata în administratia publica.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale

 
    SEC?IUNEA 1 *** Abrogata

 
    ART. 31 *** Abrogat

 
    SEC?IUNEA a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 32 *** Abrogat

 
    SEC?IUNEA a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 33 *** Abrogat
    ART. 34 *** Abrogat
    ART. 35 *** Abrogat
    ART. 36 *** Abrogat

 
    SEC?IUNEA a 4-a
    Informatii

 
    ART. 37 *** Abrogat
 
    ART. 38
    (1) Autoritatea Vamala Romana emite informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii în materie de origine, la solicitarea scrisa a persoanei interesate, conform regulamentului vamal.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) obliga autoritatea vamala în fata solicitantului numai în privinta clasificarii tarifare a marfurilor sau pentru determinarea originii marfurilor. Informatiile obliga autoritatea vamala doar pentru marfurile care sunt vamuite dupa data la care au fost furnizate informatiile.
    (3) Titularul informatiei tarifare obligatorii trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate sunt conforme în toate privintele cu cele descrise în informatia obligatorie.
    (4) Titularul unei informatii obligatorii în materie de origine trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate si circumstantele care au dus la determinarea originii sunt conforme în toate privintele cu cele descrise în informatia obligatorie.
 
    ART. 39 *** Abrogat

 
    SEC?IUNEA a 5-a *** Abrogata

 
    ART. 40 *** Abrogat
    ART. 41 *** Abrogat
    ART. 42 *** Abrogat
    ART. 43 *** Abrogat
    ART. 44 *** Abrogat

 
    TITLUL II
    Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export ori celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 45 *** Abrogat
    ART. 46 *** Abrogat
    ART. 47 *** Abrogat
    ART. 48 *** Abrogat
    ART. 49 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 50 *** Abrogat
    ART. 51 *** Abrogat
    ART. 52 *** Abrogat
    ART. 53 *** Abrogat
    ART. 54 *** Abrogat
    ART. 55 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III
    Valoarea în vama a marfurilor

 
    ART. 56 *** Abrogat
 
    ART. 57
    (1) Procedura de determinare a valorii în vama este cea prevazuta în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificarile ulterioare.
    (2) La valoarea în vama, conform prevederilor art. 1 din acordul prevazut la alin. (1), în masura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse în pret, se includ:
    a) cheltuielile de transport al marfurilor importate pana la frontiera romana;
    b) cheltuielile de încarcare, de descarcare si de manipulare, conexe transportului, ale marfurilor din import aferente parcursului extern;
    c) costul asigurarii pe parcurs extern.
    (3) Cu conditia de a fi evidentiata separat de pretul efectiv platit sau de platit, nu se include în valoarea în vama valoarea dobanzilor stabilita în conformitate cu acordurile de finantare încheiate de cumparator cu privire la marfurile importate, indiferent daca finantarea este acordata de vanzator sau de alta persoana, cu conditia ca acordurile de finantare sa fi fost încheiate în scris si ca, daca i se solicita, cumparatorul sa poata demonstra ca:
    a) astfel de marfuri sunt vandute efectiv la pretul declarat ca pret efectiv platit sau de platit;
    b) rata dobanzii pretinsa nu depaseste nivelul uzual pentru astfel de tranzactii în tara si la momentul în care s-a acordat finantarea.
    (4) Cand determinarea definitiva a valorii în vama nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica marfurile din vama, la cerere, cu conditia sa constituie o garantie în forma acceptata de autoritatea vamala.
    (5) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea marfii, importatorul nu prezinta documente concludente privind determinarea valorii în vama, autoritatea vamala procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de plasare a marfurilor sub un regim vamal fiind considerata încheiata.
    (6) Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru determinarea valorii în vama a suporturilor informatice pentru echipamentele de prelucrare a datelor continand date sau instructiuni, precum si pentru marfurile perisabile care sunt livrate, în mod uzual, în regim comercial de vanzare în consignatie.
 
    ART. 58 *** Abrogat
    ART. 59 *** Abrogat

 
    TITLUL III *** Abrogat

 
    ART. 60 *** Abrogat
    ART. 61 *** Abrogat
    ART. 62 *** Abrogat
    ART. 63 *** Abrogat
    ART. 64 *** Abrogat
    ART. 65 *** Abrogat
    ART. 66 *** Abrogat
    ART. 67 *** Abrogat
    ART. 68 *** Abrogat
    ART. 69 *** Abrogat
    ART. 70 *** Abrogat
    ART. 71 *** Abrogat
    ART. 72 *** Abrogat
    ART. 73 *** Abrogat
    ART. 74 *** Abrogat
    ART. 75 *** Abrogat
    ART. 76 *** Abrogat
    ART. 77 *** Abrogat
    ART. 78 *** Abrogat
    ART. 79 *** Abrogat
    ART. 80 *** Abrogat

 
    TITLUL IV
    Destinatia vamala

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 81 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II
    Plasarea marfurilor sub un regim vamal

 
    ART. 82 *** Abrogat
 
    ART. 83
    (1) în functie de felul marfurilor si de regimul vamal care poate fi utilizat, Autoritatea Vamala Romana poate stabili, prin decizie, ca numai unele birouri vamale sa fie competente sa procedeze la efectuarea controlului vamal si la aplicarea reglementarilor vamale.
    (2) Decizia Autoritatii Vamale Romane se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    ART. 84 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III
    Declaratia în scris. Procedura normala

 
    ART. 85 *** Abrogat
    ART. 86 *** Abrogat
    ART. 87 *** Abrogat
    ART. 88 *** Abrogat
    ART. 89 *** Abrogat
    ART. 90 *** Abrogat
    ART. 91 *** Abrogat
    ART. 92 *** Abrogat
    ART. 93 *** Abrogat
 
    ART. 94
    (1) Autoritatea vamala poate lua masuri de marcare sau sigilare a marfurilor, precum si a compartimentelor din mijloacele de transport în care se afla marfurile, cand este necesara identificarea marfurilor pentru a se asigura respectarea conditiilor care reglementeaza regimul vamal.
    (2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlaturate decat de autoritatea vamala ori cu permisiunea acesteia, cu exceptia cazului fortuit sau de forta majora, cand operatiunea este necesara pentru a salva integritatea marfurilor ori a mijloacelor de transport. în aceasta situatie, autoritatea vamala este înstiintata imediat, justificandu-se prin orice mijloc de proba masura luata.
 
    ART. 95 *** Abrogat
    ART. 96 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 97 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V *** Abrogat

 
    ART. 98 *** Abrogat
    ART. 99 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL VI
    Controlul ulterior al declaratiilor

    ART. 100*)
    (1) Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala.
    (2) în cadrul termenului prevazut la alin. (1), autoritatea vamala verifica orice documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite sau la operatiunile comerciale ulterioare în legatura cu aceste marfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricarei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în operatiunile mentionate sau al oricarei alte persoane care se afla în posesia acestor acte ori detine informatii în legatura cu acestea. De asemenea, poate fi facut si controlul fizic al marfurilor, daca acestea mai exista.
    (3) Cand dupa reverificarea declaratiei sau dupa controlul ulterior rezulta ca dispozitiile care reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete, autoritatea vamala ia masuri pentru regularizarea situatiei, tinand seama de noile elemente de care dispune.
    (4) Autoritatea vamala stabileste modelul documentului necesar pentru regularizarea situatiei, precum si instructiunile de completare a acestuia.
    (5) în cazul în care se constata ca a luat nastere o datorie vamala sau ca au fost sume platite în plus, autoritatea vamala ia masuri pentru încasarea diferentelor în minus sau rambursarea sumelor platite în plus, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (6) în cadrul controlului ulterior al declaratiilor, autoritatea vamala stabileste potrivit alin. (3) si diferentele în plus sau în minus privind alte taxe si impozite datorate statului în cadrul operatiunilor vamale, luand masuri pentru încasarea diferentelor în minus constatate. Diferentele în plus privind aceste taxe si impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeaza.
    (7) Cand încalcarea reglementarilor vamale constituie, dupa caz, contraventie sau infractiune, autoritatea vamala este obligata sa aplice sanctiunile contraventionale sau sa sesizeze organele de urmarire penala.
    (8) Declaratia vamala acceptata si înregistrata, precum si documentul prevazut la alin. (4) constituie titlu de creanta.
 
    *) A se vedea si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 922/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior.

 
    TITLUL V *** Abrogat

 
    ART. 101 *** Abrogat
    ART. 102 *** Abrogat
    ART. 103 *** Abrogat
    ART. 104 *** Abrogat
    ART. 105 *** Abrogat
    ART. 106 *** Abrogat
    ART. 107 *** Abrogat
    ART. 108 *** Abrogat
    ART. 109 *** Abrogat
    ART. 110 *** Abrogat
    ART. 111 *** Abrogat
    ART. 112 *** Abrogat
    ART. 113 *** Abrogat
    ART. 114 *** Abrogat
    ART. 115 *** Abrogat
    ART. 116 *** Abrogat
    ART. 117 *** Abrogat
    ART. 118 *** Abrogat
    ART. 119 *** Abrogat
    ART. 120 *** Abrogat
    ART. 121 *** Abrogat
    ART. 122 *** Abrogat
    ART. 123 *** Abrogat
    ART. 124 *** Abrogat
    ART. 125 *** Abrogat
    ART. 126 *** Abrogat
    ART. 127 *** Abrogat
    ART. 128 *** Abrogat
    ART. 129 *** Abrogat
    ART. 130 *** Abrogat
    ART. 131 *** Abrogat
    ART. 132 *** Abrogat
    ART. 133 *** Abrogat
    ART. 134 *** Abrogat
    ART. 135 *** Abrogat
    ART. 136 *** Abrogat
    ART. 137 *** Abrogat
    ART. 138 *** Abrogat
    ART. 139 *** Abrogat
    ART. 140 *** Abrogat
    ART. 141 *** Abrogat
    ART. 142 *** Abrogat
    ART. 143 *** Abrogat
    ART. 144 *** Abrogat
    ART. 145 *** Abrogat
    ART. 146 *** Abrogat
    ART. 147 *** Abrogat
    ART. 148 *** Abrogat
    ART. 149 *** Abrogat
    ART. 150 *** Abrogat
    ART. 151 *** Abrogat
    ART. 152 *** Abrogat
    ART. 153 *** Abrogat
    ART. 154 *** Abrogat
    ART. 155 *** Abrogat
    ART. 156 *** Abrogat
    ART. 157 *** Abrogat
    ART. 158 *** Abrogat
    ART. 159 *** Abrogat
    ART. 160 *** Abrogat
    ART. 161 *** Abrogat
    ART. 162 *** Abrogat
    ART. 163 *** Abrogat
    ART. 164 *** Abrogat
    ART. 165 *** Abrogat
    ART. 166 *** Abrogat
    ART. 167 *** Abrogat
    ART. 168 *** Abrogat
    ART. 169 *** Abrogat
    ART. 170 *** Abrogat
    ART. 171 *** Abrogat
    ART. 172 *** Abrogat
    ART. 173 *** Abrogat
    ART. 174 *** Abrogat
    ART. 175 *** Abrogat
    ART. 176 *** Abrogat
    ART. 177 *** Abrogat
    ART. 178 *** Abrogat
    ART. 179 *** Abrogat
    ART. 180 *** Abrogat
    ART. 181 *** Abrogat
    ART. 182 *** Abrogat

 
    TITLUL VI *** Abrogat

 
    ART. 183 *** Abrogat
    ART. 184 *** Abrogat
    ART. 185 *** Abrogat
    ART. 186 *** Abrogat
    ART. 187 *** Abrogat
    ART. 188 *** Abrogat
    ART. 189 *** Abrogat
    ART. 190 *** Abrogat
    ART. 191 *** Abrogat
    ART. 192 *** Abrogat
    ART. 193 *** Abrogat
    ART. 194 *** Abrogat
    ART. 195 *** Abrogat
    ART. 196 *** Abrogat
    ART. 197 *** Abrogat
    ART. 198 *** Abrogat
    ART. 199 *** Abrogat
    ART. 200 *** Abrogat

 
    TITLUL VII *** Abrogat

 
    ART. 201 *** Abrogat
    ART. 202 *** Abrogat
    ART. 203 *** Abrogat
    ART. 204 *** Abrogat
    ART. 205 *** Abrogat

 
    TITLUL VIII *** Abrogat

 
    ART. 206 *** Abrogat
    ART. 207 *** Abrogat
    ART. 208 *** Abrogat
    ART. 209 *** Abrogat
    ART. 210 *** Abrogat

 
    TITLUL IX *** Abrogat

 
    ART. 211 *** Abrogat
    ART. 212 *** Abrogat
    ART. 213 *** Abrogat
    ART. 214 *** Abrogat
    ART. 215 *** Abrogat
    ART. 216 *** Abrogat
    ART. 217 *** Abrogat
    ART. 218 *** Abrogat
    ART. 219 *** Abrogat
    ART. 220 *** Abrogat
    ART. 221 *** Abrogat
    ART. 222 *** Abrogat
    ART. 223 *** Abrogat
    ART. 224 *** Abrogat
    ART. 225 *** Abrogat
    ART. 226 *** Abrogat
    ART. 227 *** Abrogat
    ART. 228 *** Abrogat
    ART. 229 *** Abrogat
    ART. 230 *** Abrogat
    ART. 231 *** Abrogat
    ART. 232 *** Abrogat
    ART. 233 *** Abrogat
    ART. 234 *** Abrogat
    ART. 235 *** Abrogat
    ART. 236 *** Abrogat
    ART. 237 *** Abrogat
    ART. 238 *** Abrogat
    ART. 239 *** Abrogat
    ART. 240 *** Abrogat
    ART. 241 *** Abrogat
    ART. 242 *** Abrogat
    ART. 243 *** Abrogat
    ART. 244 *** Abrogat
    ART. 245 *** Abrogat
    ART. 246 *** Abrogat
    ART. 247 *** Abrogat
    ART. 248 *** Abrogat
    ART. 249 *** Abrogat
    ART. 250 *** Abrogat
    ART. 251 *** Abrogat
    ART. 252 *** Abrogat
    ART. 253 *** Abrogat
    ART. 254 *** Abrogat
    ART. 255 *** Abrogat
    ART. 256 *** Abrogat
    ART. 257 *** Abrogat
    ART. 258 *** Abrogat
    ART. 259 *** Abrogat
    ART. 260 *** Abrogat
    ART. 261 *** Abrogat
    ART. 262 *** Abrogat
    ART. 263 *** Abrogat
    ART. 264 *** Abrogat
    ART. 265 *** Abrogat

 
    TITLUL X *** Abrogat

 
    ART. 266 *** Abrogat
    ART. 267 *** Abrogat
    ART. 268 *** Abrogat

 
    TITLUL XI
    Prohibitii si restrictii

    ART. 269
    (1) Sunt considerate prohibite toate marfurile a caror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este, potrivit legii, interzisa cu orice titlu.
    (2) Sunt considerate ca restrictionate marfurile a caror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este supusa unor conditii sau îndeplinirii unor formalitati speciale.
    (3) Cand introducerea sau scoaterea nu este permisa decat cu prezentarea unei autorizatii speciale, marfurile sunt prohibite daca nu sunt însotite de un astfel de document sau daca acesta nu este valabil.

    TITLUL XII
    Sanctiuni

    SEC?IUNEA 1
    Infractiuni

    ART. 270*)
    (1) Introducerea în sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal, constituie infractiunea de contrabanda si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

    (2) Constituie, de asemenea, infractiune de contrabanda si se pedepseste potrivit alin. (1):
    a) introducerea în sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea în vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau marfuri;
    b) introducerea în sau scoaterea din tara, de doua ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea în vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mica de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau marfuri;
    c) înstrainarea sub orice forma a marfurilor aflate în tranzit vamal.
    (3) Sunt asimilate infractiunii de contrabanda si se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia.
 
    *) 1. Prin Decizia înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 17/2013, s-a admis recursul în interesul legii si s-a stabilit ca fapta de a detine în afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limitele prevazute de lege, cunoscand ca acestea provin din contrabanda, constituie infractiunea prevazuta în art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006.
    2. Prin Decizia înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 11/2015, s-a admis sesizarea privind dezlegarea unor chestiuni de drept si s-a stabilit ca, în cazul infractiunii de contrabanda prevazute de Legea nr. 86/2006, se impune luarea masurii de siguranta a confiscarii speciale a bunurilor sau marfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al Romaniei, concomitent cu obligarea inculpatilor la plata sumelor reprezentand datoria vamala, numai în ipoteza în care acestea au trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul vamal comunitar fara sa fi fost prezentate în vama si transportate spre acest birou vamal.
    3. Prin Decizia înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 32/2015, s-a admis sesizarea privind dezlegarea unor chestiuni de drept si s-a stabilit ca, notiunea de "contrabanda" utilizata de legiuitor în dispozitiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, în sintagma "cunoscand ca acestea provin din contrabanda", priveste contrabanda constand în introducerea în tara a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în tara a acestor bunuri sau marfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal.


    ART. 271
    (1) Introducerea în sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, precursori de explozivi restrictionati, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infractiunea de contrabanda calificata si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare.
 
    (2) Pentru faptele prevazute la alin. (1), savarsite din culpa, limitele de pedeapsa se reduc la jumatate.
    (3) Prin derogare de la dispozitiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul infractiunilor prevazute în prezentul articol, suma corespunzatoare unei zile-amenda pentru persoana juridica este cuprinsa între 500 lei si 25.000 lei.
 
    ART. 272
    Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate în vama constituie infractiunea de folosire de acte nereale si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    ART. 273*)
    Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
 
    *) Prin Decizia înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. XIX/2006, s-a admis recursul în interesul legii si s-a stabilit ca fapta de folosire, cu vinovatie, de acte vamale false la Registrul Auto Roman, în vederea verificarii unui autoturism adus din strainatate în scopul înmatricularii acestuia, constituie infractiunea de uz de fals prevazuta în art. 291 din vechiul Cod penal.
    Mentionam ca, în noul Cod penal, infractiunea de uz de fals este prevazuta în art. 323.

 
    ART. 274
    Faptele prevazute la art. 270 - 273, savarsite de una sau mai multe persoane înarmate ori de doua sau mai multe persoane împreuna, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    ART. 275
    Tentativa la infractiunile prevazute la art. 270 - 274 se pedepseste.

    ART. 276 *** Abrogat
    ART. 277 *** Abrogat
    ART. 278 *** Abrogat

 
    SEC?IUNEA a 2-a
    Contraventii

    ART. 279
    Faptele care constituie contraventii la reglementarile vamale, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    ART. 280
    (1) Contraventiile vamale savarsite în incintele vamale si în locurile unde se desfasoara operatiuni sub supraveghere vamala se constata si se sanctioneaza de persoanele împuternicite de catre autoritatea vamala.
    (2) în cazul în care contraventiile vamale sunt constatate de organele de politie sau de alte organe cu atributii de control, în alte locuri decat cele prevazute la alin. (1), acestea au obligatia de a prezenta de îndata actele constatatoare la autoritatea vamala cea mai apropiata, împreuna cu marfurile care fac obiectul contraventiei.
    (3) Dupa verificarea încadrarii faptei în reglementarile vamale, autoritatea vamala aplica amenda si dispune, dupa caz, retinerea bunurilor, în vederea confiscarii.
    (4) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    ART. 281
    (1) Dispozitiile art. 279 si 280 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 alin. (1) si (3) si art. 29.

    (2) Organele competente vor crea o baza de date comuna pentru implementarea contraventiilor la regimul vamal, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului dintre acestea.

 
    TITLUL XIII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 282
    Dispozitiile specifice aplicabile calatorilor si altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.
    ART. 283
    Termenele prevazute în prezentul cod si în alte reglementari vamale se calculeaza potrivit normelor prevazute în Codul de procedura civila.
 
    ART. 284 *** Abrogat
 
    ART. 285
    Autoritatea Vamala Romana este desemnata ca autoritate competenta sa aplice pentru Romania, la data aderarii la Uniunea Europeana, prevederile Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de catre serviciile vamale, încheiata la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana - JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 - si ale Conventiei cu privire la asistenta reciproca si cooperarea între administratiile vamale, încheiata la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana - JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.
    ART. 286
    Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba prin hotarare regulamentul de aplicare a Codului vamal, care intra în vigoare la aceeasi data cu prezentul cod.
    ART. 287
    Dispozitiile cuprinse în prezentul cod si în alte reglementari vamale privind plata, garantarea, înscrierea în evidentele contabile, stingerea datoriei vamale si remiterea drepturilor de import, cu exceptia art. 163 si 247 din prezentul cod, se aplica în mod corespunzator si pentru taxa pe valoarea adaugata si pentru accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atributiile autoritatii vamale.
    ART. 288
    (1) Prezentul cod intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993*) privind Tariful vamal de import al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobata cu modificari prin Legea nr. 102/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Declararea electronica si sistemele automatizate pentru punerea în aplicare a gestiunii de risc si schimbul electronic de date între birourile vamale de intrare, import, export si iesire, prevazute la art. 40, 60 - 62 si 202 - 204, se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod.
    (4) Dispozitiile cuprinse la art. 245 alin. (2) si (3), art. 247, art. 252 si art. 255 alin. (2) si (3) intra în vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
 
    *) Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 a fost abrogata prin Legea nr. 241/2007.

 
    Prezenta lege asigura aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 302/1992.

 
    NOT?:
    Reproducem mai jos prevederile mentiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 90/2021 ( ).
 
    "Prezenta lege transpune art. 3 lit. a), b), c), d), g), i) si art. 7 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 6 decembrie 2008, art. 1 pct. 7 din Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzata de nave si introducerea unor sanctiuni în caz de încalcare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 280 din 27 octombrie 2009, referitor la completarea art. 8 al Directivei 2005/35/CE cu o noua litera, lit. c)."

 
                              ---------------