închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1044 din 18 decembrie 2003privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase
                   ORDIN   Nr. 1044 din 18 decembrie 2003
privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase

    Text in vigoare incepand cu data de 4 decembrie 2015
 

   Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 4 decembrie 2015.

    Act de baza
  Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1044/2003

    Acte modificatoare
  Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1934/2006
  Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015

    Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. in fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, in forma  , etc.

 
    NOTA:
    Conform art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015, prevederile aplicabile modului de transport rutier din cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.044/2003, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

 
    in temeiul art. 12 lit. j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003*) privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
    avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea si pregatirea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase si ale Directivei 2000/18/CE referitoare la cerintele minime aplicabile la examenul consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe cai navigabile al marfurilor periculoase,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

 
    *) Hotararea Guvernului nr. 740/2003 a fost abrogata. A se vedea Hotararea Guvernului nr. 21/2015.

 
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Organismele desemnate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru organizarea si prestarea serviciilor privind pregatirea profesionala si certificarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase sunt Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviara Romana - AFER, Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.
    ART. 3
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviara Romana - AFER, Autoritatea Navala Romana - A.N.R., precum si toate persoanele fizice sau juridice care efectueaza activitati de transport de marfuri periculoase sau conexe vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 9 august 1999, isi inceteaza aplicabilitatea.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.

 
    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. II si art. III din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1934/2006 ( ).
 
    "ART. II
    Certificatele emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin raman valabile pana la expirare."
 
    "ART. III
    Prezentul ordin transpune art. 2 lit. (a) si (c), art. 3 lit. (b), art. 6 si anexa III din Directiva nr. 96/35/CE din 3 iunie 1996 privind desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar si pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996, precum si art. 2 lit. (b) si (c), art. 3 alin. 3 lit. (c) si alin. 4 si art. 6 din Directiva nr. 2000/18/CE din 17 aprilie 2000 cu privire la exigentele minimale aplicabile la examenul consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 19 mai 2000."

 
    ANEXa

                               REGULAMENT
pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    in sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc dupa cum urmeaza:
    a) intreprindere - orice persoana fizica, orice persoana juridica cu sau fara scop lucrativ, orice asociatie sau orice grupare de persoane fara personalitate juridica cu sau fara scop lucrativ, precum si orice organism relevant al autoritatii publice, fie ca are personalitate juridica proprie sau depinde de o autoritate avand aceasta personalitate, care transporta, incarca sau descarca marfuri periculoase;
    b) consilier de siguranta pentru transport de marfuri periculoase, denumit in continuare consilier de siguranta - orice persoana fizica desemnata de conducerea intreprinderii pentru a indeplini sarcinile si a asigura functiile definite la art. 4 si care detine un certificat de pregatire prevazut la art. 5;
 
    c) marfuri periculoase - marfurile care fac parte din lista prevazuta la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, preluata ca anexa A la Directiva nr. 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind transportul rutier de marfuri periculoase, marfurile care fac parte din Lista materiilor si obiectelor periculoase, prevazute in cap. 3.2, tabelul A din Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), care se aplica in Romania conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 49/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 788/2001, precum si marfurile definite la art. 3 lit. k) si l) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 323/2006*) pentru aprobarea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei;
    d) activitati vizate - transportul rutier, feroviar si pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, precum si incarcarea si descarcarea aferente acestui transport;
 
    e) organism examinator - orice entitate desemnata de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru pregatirea profesionala, examinarea si certificarea consilierilor de siguranta;
    f) examen - examenul mentionat la art. 5 alin. (2);
    g) certificat de consilier de siguranta - certificatul care atesta urmarea cursurilor de pregatire profesionala si care este in conformitate cu modelul prezentat in anexa C la prezentul regulament.
 
    *) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 323/2006 a fost abrogat. A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1016/2010.

 
    ART. 2
    Prevederile prezentului regulament nu se aplica intreprinderilor:
    a) ale caror activitati se refera la transportul marfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport apartinand fortelor armate sau care se afla in responsabilitatea acestora;
 
    b) ale caror activitati se refera la transportul marfurilor periculoase ambalate in cantitati limitate, conform prevederilor cap. 3.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, si conform prevederilor cap. 3.4 din Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), care se aplica in Romania conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 49/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 788/2001, sau stabilite prin alte conventii internationale ori prin lege.
    c) *** Abrogata
 
    ART. 3
    (1) Orice intreprindere care efectueaza transporturi rutiere, feroviare sau pe caile navigabile interioare ale marfurilor periculoase ori care desfasoara operatiuni de incarcare si/sau descarcare aferente acestor transporturi trebuie sa desemneze unul sau mai multi consilieri de siguranta.
    (2) Consilierii de siguranta au ca atributii prevenirea riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor prevazute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul inconjurator.
    (3) Responsabilitatea pentru actiunile consilierului de siguranta revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat.
    (4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului intreprinde toate masurile necesare pentru a se asigura ca examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar si pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase corespunde cerintelor minime stabilite de prezentul regulament.

 
    CAPITOLUL II
    Desemnarea, pregatirea si rolul consilierilor de siguranta

 
    ART. 4
    (1) Consilierul de siguranta, sub responsabilitatea conducatorului intreprinderii, are ca misiune esentiala identificarea oricarui mijloc si promovarea oricarei actiuni, in limitele activitatilor specifice ale intreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activitati cu respectarea reglementarilor specifice aplicabile si in conditii optime de securitate.
    (2) Sarcinile consilierului de siguranta sunt prevazute in anexa A la prezentul regulament.
    (3) Functia de consilier de siguranta poate fi asigurata, de asemenea, de catre conducatorul intreprinderii, de catre o persoana care executa alte sarcini in cadrul intreprinderii sau de catre o persoana care nu este angajata in intreprindere, cu conditia ca aceasta persoana sa fie in masura sa indeplineasca sarcinile de consilier de siguranta.
    (4) Orice intreprindere comunica, la cerere, identitatea consilierului sau de siguranta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    ART. 5
    Certificatul de consilier de siguranta
    (1) Consilierul de siguranta trebuie sa fie titularul unui certificat de pregatire valabil, dupa caz, pentru transportul rutier, pe calea ferata sau pe caile navigabile al marfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.
    (2) Pentru obtinerea certificatului candidatul trebuie sa urmeze un curs de pregatire in urma caruia sa promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.
    (3) Pregatirea are ca obiectiv esential sa furnizeze candidatului cunostinte suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de marfuri periculoase, dispozitiile legale, reglementarile si prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum si o buna cunoastere a sarcinilor prevazute in anexa A la prezentul regulament.
    (4) Examenul trebuie sa acopere cel putin tematica prevazuta in anexa B la prezentul regulament.
    (5) Modelul certificatului de pregatire este prevazut in anexa C la prezentul regulament.
 
    (6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeste automat pentru o noua perioada de 5 ani, daca titularul a urmat in anul anterior expirarii certificatului cursuri recapitulative conform art. 5^1 si a promovat un examen organizat de organismul examinator desemnat, conform art. 8. in acest sens, organismul examinator desemnat poate elibera un nou certificat conform modelului prevazut in anexa C la prezentul regulament.
 
    ART. 5^1
    Pregatirea consilierilor de siguranta
    (1) Pot efectua cursuri de pregatire a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase ori cursuri recapitulative numai centrele autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform reglementarilor specifice fiecarui mod de transport.
    (2) Tematica cursurilor va cuprinde cel putin subiectele prevazute in anexa B la prezentul regulament si va fi avizata de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru fiecare mod de transport. Tematica specifica pentru marfurile din clasa 7 (materiale radioactive) va fi avizata si de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (3) Pentru fiecare mod de transport cursurile de pregatire vor fi organizate pe module specifice tipurilor de marfuri mentionate la art. 8 alin. (4), dupa cum urmeaza:
    a) modulul de baza, cuprinzand subiectele comune tuturor tipurilor de marfuri - 12 ore;
    b) modulul aditional pentru marfuri din clasa 1 (explozivi) - 6 ore;
    c) modulul aditional pentru marfuri din clasa 2 (gaze) - 6 ore;
    d) modulul aditional pentru marfuri din clasa 7 (materiale radioactive) - 12 ore;
    e) modulul aditional pentru marfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 si 9 (solide si lichide) - 12 ore;
    f) modulul aditional pentru marfurile cu numerele ONU 1202, 1203 si 1223 (uleiuri minerale) - 6 ore.
    (4) Cursurile recapitulative vor fi organizate conform modulelor descrise la alin. (3), avand duratele reduse la jumatate din duratele prezentate la alin. (3).
    (5) Cursantii vor primi de la centrele unde urmeaza cursuri de pregatire materiale bibliografice elaborate astfel incat sa cuprinda informatiile necesare in activitatea de consilier de siguranta.
 
    ART. 6
    Raport de accident
 
    (1) Daca in cursul unui transport de marfuri periculoase sau ca urmare a unei operatiuni de incarcare/descarcare efectuate de catre intreprindere se produce un accident care afecteaza o persoana, bunurile sau mediul inconjurator, consilierul de siguranta trebuie, dupa ce a cules toate informatiile utile pentru acest scop, sa redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii intreprinderii sau, daca este cazul, unei autoritati publice locale. Raportul cu privire la accident se intocmeste in conformitate cu modelul prevazut in anexa D la prezentul regulament.
    (2) Raportul mentionat la alin. (1) nu poate inlocui rapoartele redactate de catre conducerea intreprinderii, care sunt prevazute de orice alte dispozitii nationale, comunitare si internationale in vigoare.

 
    CAPITOLUL III
    Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene

    ART. 7
    (1) Desemnarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza urmatoarelor criterii:
    a) competenta organismului examinator;
    b) modalitatile de examinare propuse de organismul examinator;
    c) masurile menite sa asigure impartialitatea examenelor;
    d) independenta organismului examinator in raport cu orice persoana fizica sau juridica care angajeaza consilieri de siguranta.
    (2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt:
    a) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in domeniul transportului rutier;
    b) Autoritatea Feroviara Romana - AFER in domeniul transporturilor feroviare;
    c) Autoritatea Navala Romana - A.N.R. in domeniul transportului pe cai navigabile.
    ART. 8
    Examenul pentru obtinerea certificatului de consilier de siguranta
    (1) Organismul examinator organizeaza un examen scris obligatoriu, pe care poate sa il completeze cu un examen oral, pentru a verifica insusirea de catre candidati a nivelului de cunostinte necesar exercitarii sarcinilor de consilier de siguranta. in cazul promovarii examenului, persoanei examinate i se elibereaza certificatul de consilier de siguranta.
    (2) Examenul obligatoriu consta intr-o proba scrisa adaptata modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul.
    (3) Examenul obligatoriu se desfasoara in doua etape:
    a) o proba scrisa care consta in completarea unui chestionar. Acesta trebuie sa contina un set de cel putin 20 de intrebari directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prevazute in anexa B la prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza si intrebari cu mai multe variante de raspuns. in acest caz doua intrebari cu mai multe variante de raspuns echivaleaza cu o intrebare directa. intrebarile vor trebui sa acopere, pentru modul de transport in cauza, cel putin urmatoarele tematici:
    - masuri generale de prevenire si de securitate;
    - clasificarea marfurilor periculoase;
    - conditii generale de ambalare, incluzand cisterne, containere-cisterna si vagoane-cisterna;
    - inscriptiile si etichetele de pericol;
    - mentiunile din documentul de transport;
    - manipulare si depozitare;
    - pregatirea profesionala a echipajului;
    - documentele insotitoare si certificatele de transport;
    - dispozitii de securitate;
    - cerinte cu privire la echipamentele de transport;
    b) un studiu de caz efectuat de catre fiecare candidat. Acesta se face in conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie sa demonstreze ca detine cunostintele necesare pentru a indeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranta.
 
    (4) Candidatii care intentioneaza sa lucreze pentru intreprinderi specializate in transportul anumitor tipuri de marfuri periculoase vor fi examinati, in conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au legatura cu activitatea intreprinderilor respective. Aceste tipuri de marfuri sunt grupate astfel:
    - clasa 1 (explozivi);
    - clasa 2 (gaze);
    - clasa 7 (materiale radioactive);
    - clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 si 9 (solide si lichide);
    - numerele ONU 1202, 1203 si 1223 (uleiuri minerale). in acest caz, la eliberarea certificatului conform modelului prezentat in anexa C la prezentul regulament, se vor anula grupele de marfuri pentru care candidatul nu a promovat examenul prevazut la alin. (3).
    (5) Pentru promovarea examenului candidatii trebuie sa raspunda corect la un numar de 70% din numarul intrebarilor din chestionar si sa realizeze cel putin 70% din punctajul maxim la studiul de caz.
    (6) Rezultatul examinarii se comunica candidatilor in cel mult 3 zile lucratoare de la data sustinerii examenului, iar eventualele contestatii se depun in termen de doua zile lucratoare de la comunicare la sediul organismului examinator. Candidatii respinsi pot sustine o singura data un nou examen la data si in locul comunicate de comisia de examinare. Candidatii respinsi si la acest examen se pot prezenta la urmatoarea examinare numai dupa ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (7) Organismele examinatoare desemnate vor convoca, pentru fiecare examen, o comisie de examinare cu urmatoarea componenta:
    - 2 membri reprezentanti ai organismului examinator desemnat care organizeaza examenul, dintre care unul in calitate de presedinte, iar cel de-al doilea in calitate de membru;
    - un membru reprezentant al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, in cazul in care candidatii sustin examen si pentru marfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
    - directiile de specialitate competente pe fiecare mod de transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pot desemna un reprezentant care sa faca parte din comisia de examinare. in acest sens, organismele examinatoare vor transmite o instiintare scrisa la directiile de specialitate cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de sustinerea examenului.
    (8) Pana la 1 ianuarie 2007, organismele examinatoare desemnate vor elabora pentru fiecare mod de transport cate un compendiu cu intrebarile si studiile de caz pe care le-au inclus in examinari. Compendiile vor cuprinde cel putin cate 200 de intrebari si 40 de studii de caz pentru fiecare mod de transport si vor fi actualizate ori de cate ori va fi necesar.
    (9) Compendiile elaborate conform alin. (8) vor fi transmise directiilor de specialitate, competente pe fiecare mod de transport, din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (10) incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va transmite regulat Comisiei Europene compendiile elaborate conform alin. (8).
 
    ART. 9
    Organismele examinatoare desemnate vor tine cate un registru al consilierilor de siguranta pentru fiecare mod de transport, care va cuprinde:
    a) datele de identificare ale consilierilor de siguranta;
    b) datele de identificare ale intreprinderilor care i-au desemnat;
    c) seria, numarul, perioada de valabilitate si tipurile de marfuri pentru care certificatul este valabil;
    d) perioada si locul de desfasurare a cursului de pregatire sau recapitulativ, centrul de pregatire care a organizat cursul, precum si data, locul si componenta comisiei de examinare.
 
    ART. 10
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului comunica Comisiei Europene:
    a) textul prezentului ordin, care transpune Directiva nr. 96/35/CE din 3 iunie 1996 privind desemnarea si calificarea profesionala a consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar si pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996, si Directiva nr. 2000/18/CE din 17 aprilie 2000 cu privire la exigentele minimale aplicabile la examenul consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 19 mai 2000; si
    b) textul celorlalte acte normative care dispun in domeniul reglementat de directivele mentionate la lit. a).

 
    ANEXA A
    la regulament

                              SARCINILE
                       consilierului de siguranta

    Consilierul de siguranta are urmatoarele sarcini:
    a) sa verifice respectarea reglementarilor privind transportul marfurilor periculoase;
    b) sa acorde consultanta intreprinderii pentru operatiile privind transportul marfurilor periculoase;
 
    c) sa redacteze un raport anual destinat conducerii intreprinderii si organismului examinator desemnat care i-a eliberat certificatul de consilier de siguranta, referitor la activitatile intreprinderii cu privire la transportul marfurilor periculoase. Raportul anual va fi intocmit conform modelului prezentat in anexa E si va fi transmis organismelor examinatoare desemnate, mentionate atat pe hartie, cat si in format electronic. Raportul anual se va pastra o perioada de 5 ani la sediul intreprinderii si va fi pus la dispozitie autoritatilor nationale, la cererea acestora;
 
    d) sa monitorizeze urmatoarele practici si proceduri privind activitatile vizate:
    - procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea marfurilor periculoase transportate;
    - practica intreprinderii cu privire la respectarea, la cumpararea mijloacelor de transport, a tuturor conditiilor specifice in legatura cu marfurile periculoase transportabile;
    - procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul marfurilor periculoase sau in cursul operatiilor de incarcare ori de descarcare;
    - faptul ca angajatii intreprinderii au o pregatire adecvata si ca aceasta pregatire este inscrisa in dosarul lor;
    - punerea in practica a unor proceduri de urgenta adecvate in caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securitatii in timpul transportului marfurilor periculoase sau in timpul operatiilor de incarcare ori de descarcare;
    - investigarea si, daca este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infractiunile grave constatate in cursul transportului marfurilor periculoase sau in timpul operatiilor de incarcare ori de descarcare;
    - aplicarea unor masuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infractiunilor grave;
    - respectarea prevederilor legale si a conditiilor speciale care se refera la transportul marfurilor periculoase, la alegerea si utilizarea unor subcontractori sau a unor terti;
    - verificarea faptului ca personalul insarcinat cu transportul, incarcarea sau descarcarea marfurilor periculoase dispune de proceduri si reguli de lucru detaliate;
    - aplicarea unor masuri de sensibilizare la riscurile in legatura cu transportul, incarcarea sau descarcarea marfurilor periculoase;
    - aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenta documentelor si a echipamentelor de securitate care trebuie sa insoteasca transporturile si conformitatea acestor documente si echipamente cu prevederile reglementarilor in vigoare;
    - aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operatiile de incarcare si descarcare;
 
    e) raspunde de existenta planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR si monitorizeaza aplicarea acestuia. in sensul prezentului regulament, prin securitate se intelege complexul de actiuni preventive si de masuri ce trebuie luate in scopul minimalizarii riscurilor de furt si/sau utilizare rau-intentionata a acelor marfuri periculoase care pot periclita siguranta persoanelor, a bunurilor materiale si/sau a mediului inconjurator.

 
    ANEXA B
    la regulament

                                 TEMATICA
    cursurilor pentru pregatirea consilierilor de siguranta

    Cunostintele care trebuie avute in vedere pentru pregatirea in vederea obtinerii certificatului de consilier de siguranta trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
    I. Masuri generale de prevenire si securitate:
    a) cunoasterea tipurilor de consecinte care pot fi determinate de un accident implicand marfuri periculoase;
    b) cunoasterea principalelor cauze ale accidentelor;
 
    c) cunoasterea riscurilor determinate de furtul si/sau utilizarea rau-intentionata a marfurilor periculoase cu grad ridicat de risc si modalitatile de prevenire a acestora;
    d) elaborarea planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR si monitorizarea aplicarii acestuia.
 
    II. Dispozitiile cu privire la modul de transport al marfurilor periculoase, cuprinse in legislatia nationala, normele comunitare, conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte, privind in special:
    1. clasificarea marfurilor periculoase:
    - procedura de clasificare a solutiilor si amestecurilor;
    - structura codurilor materialelor;
    - clasele de marfuri periculoase si principiile clasificarii acestora;
    - natura materialelor si obiectelor periculoase transportate;
    - proprietatile fizico-chimice si toxicologice;
    2. conditiile generale de ambalare, inclusiv cisternele si containerele-cisterna:
    - tipurile de ambalaje, precum si codificarea si marcarea;
    - exigentele cu privire la ambalaje si dispozitiile cu privire la incercarile asupra ambalajelor;
    - starea ambalajelor si verificarile periodice;
    3. inscriptii si etichete de pericol:
    - inscriptii pe etichetele de pericol;
    - aplicarea si indepartarea etichetelor de pericol;
    - semnalizarea si etichetarea;
    4. mentiunile in documentul de transport:
    - informatiile din documentul de transport;
    - declaratia de conformitate a expeditorului;
    5. modul de expediere si restrictiile la expeditie:
    - incarcarea completa;
    - transportul in vrac;
    - transportul in recipiente mari pentru vrac;
    - transportul in containere;
    - transportul in cisterne fixe sau demontabile;
    6. transportul pasagerilor;
    7. interdictii si precautii la incarcarea in comun;
    8. separarea substantelor;
    9. limitarea cantitatilor transportate si cantitatile exceptate;
    10. manipularea si arimajul:
    - incarcarea si descarcarea (nivel de umplere);
    - arimajul si separarea;
    11. curatarea si/sau degazarea inainte de incarcare si dupa descarcare;
    12. echipaj: pregatirea profesionala;
    13. documentele de bord:
    - documentele de transport;
    - instructiuni scrise;
    - certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;
    - copia oricarei derogari;
    - certificatul de pregatire pentru conducatorul vehiculului;
    - atestarea referitoare la pregatirea cu privire la navigatia interioara;
    - alte documente;
    14. instructiuni de securitate: aplicarea instructiunilor si utilizarea echipamentului de protectie;
    15. obligatiile de supraveghere: stationarea;
    16. reguli de circulatie, navigatie si restrictii;
    17. deversarile operationale sau accidentale de substante poluante;
    18. conditiile referitoare la echipamentele de transport.

 
    ANEXA C*)
    la regulament

    *) Anexa C este reprodusa in facsimil.

 _________________________  ___________________________________________________
|            RO            ||           RO          |            RO            |
|                          |:                       |                          |
| Prezentul certificat     || Prezentul certificat  |                          |
| este valabil pentru:     |: este valabil pentru:  |         ROMaNIA          |
|          ___             ||          ___          |                          |
|         | 1 |            |:         | 1 |         |                          |
|         |___|            ||         |___|         |    MINISTERUL            |
|         | 2 |            |:         | 2 |         |    TRANSPORTURILOR,      |
|         |___|            ||         |___|         |    CONSTRUCtIILOR sI     |
|         | 3 |            |:         | 3 |         |    TURISMULUI            |
|   ______|___|______      ||   ______|___|______   |                          |
|  | 4.1.| 4.2.| 4.3.|     |:  | 4.1.| 4.2.| 4.3.|  |                          |
|  |_____|_____|_____|     ||  |_____|_____|_____|  |                          |
|     | 5.1.| 5.2.|        |:     | 5.1.| 5.2.|     |                          |
|     |_____|_____|        ||     |_____|_____|     |                          |
|     | 6.1.| 6.2.|        |:     | 6.1.| 6.2.|     |                          |
|     |_____|_____|        ||     |_____|_____|     |                          |
|         | 7 |            |:         | 7 |         |                          |
|         |___|            ||         |___|         |                          |
|         | 8 |            |:         | 8 |         |  CONSILIER DE SIGURANta  |
|         |___|            ||         |___|         |     TRANSPORT MaRFURI    |
|         | 9 |            |:         | 9 |         |        PERICULOASE       |
|   ______|___|________    ||   ______|___|_______  |                          |
|  | UN 1202, UN 1203, |   |:  | UN 1202, UN 1203,| |                          |
|  | UN 1223           |   ||  | UN 1223          | |                          |
|  |___________________|   |:  |__________________| |                          |
|                          ||                       |                          |
| Nota:                    |: Nota:                 | CERTIFICAT DE PREGaTIRE  |
| Se vor anula grupele de  || Se vor anula grupele  | PROFESIONALa             |
| marfuri pentru care      |: de marfuri pentru care|                          |
| certificatul nu este     || certificatul nu este  |                          |
| valabil.                 |: valabil.              |                          |
|                          ||                       |                          |
| Seria     Nr.            |: Seria     Nr.         |                          |
|__________________________||_______________________|__________________________|

 _________________________  ________________________  _________________________
|            RO            ||           RO         ||             RO           |
|                          ||                      :|                          |
|       ROMaNIA            || Emis de Ministerul   ||        ROMaNIA           |
|                          || Transporturilor,     :|                          |
| MINISTERUL               || Constructiilor si    || MINISTERUL               |
| TRANSPORTURILOR,         || Turismului prin      :| TRANSPORTURILOR,         |
| CONSTRUCtIILOR sI        || .................... || CONSTRUCtIILOR sI        |
| TURISMULUI               ||                      || TURISMULUI               |
|                          ||                      :|                          |
|      CERTIFICAT          ||   DIRECTOR GENERAL,  ||                          |
| DE PREGaTIRE PROFESIONALa||                      :|      CERTIFICAT          |
| A CONSILIERULUI DE       ||                      || DE PREGaTIRE PROFESIONALa|
| SIGURANta PENTRU         ||                      :| A CONSILIERULUI DE       |
| TRANSPORTUL ___________  ||                      || SIGURANta PENTRU         |
| DE MaRFURI PERICULOASE   ||                      :| TRANSPORTUL ___________  |
|                          || Data eliberarii:     || DE MaRFURI PERICULOASE   |
| Numele: ................ || .................... :|                          |
| Prenumele: ............. || Valabil pana la:     || Numele: ................ |
| C.N.P.: ................ || .................... :| Prenumele: ............. |
| Data si locul nasterii:  ||                      || C.N.P.: ................ |
| ........................ || Valabilitatea        :| Data si locul nasterii:  |
| Nationalitatea: .......  || prezentului          || ........................ |
|                          || certificat se        :| Valabil pana la: ....... |
| Se certifica prin        || prelungeste pana la: || Primit de: ............. |
| prezentul document ca    || .................... :|                          |
| titularul a absolvit     ||                      || ARR, AFER si ANR         |
| examenul prin care se    || Emitent: ........... :| prelucreaza date cu      |
| atesta calitatea de      ||                      || caracter personal in     |
| consilier de siguranta   ||                      :| scopul gestionarii unei  |
| pentru transportul       ||   DIRECTOR GENERAL,  || baze de date cu privire  |
| marfurilor periculoase,  ||                      :| la operatorii de         |
| precum si pentru         ||                      || transport si persoanele  |
| operatiuni de incarcare, || Semnatura            :| fizice direct implicate  |
| descarcare depozitare    || titularului,         || in activitatea de        |
| temporara, ambalare,     ||                      :| transport si furnizeaza  |
| etichetare sau expediere ||                      || informatii institutiilor |
| de marfuri periculoase.  ||                      :| cu care conlucreaza in   |
|                          ||                      || exercitarea atributiilor.|
|                          ||                      :| Titularul prezentului    |
|                          ||                      || certificat beneficiaza de|
|                          ||                      :| drepturile conferite de  |
|                          ||                      || art. 13 - 18 din         |
|                          ||                      :| Legea nr. 677/2001.      |
|                          ||                      :|                          |
|                          ||                      ||            Semnatura:    |
|                          ||                      :|                          |
| Seria     Nr.            || Seria     Nr.        || Seria     Nr.            |
|__________________________||______________________||__________________________|


 
    ANEXA D*)
    la regulament

    *) Anexa D este reprodusa in facsimil.

    RAPORT DE INCIDENT/ACCIDENT:

    I. Model pentru transportul pe cai navigabile al marfurilor periculoase:
    1. Data incidentului/accidentului:
    2. Ora:
    3. Locul (de exemplu: km):
    4. Marfuri periculoase implicate:
    5. Codul marfurilor periculoase:
    6. Denumirea marfurilor periculoase:
    7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:
    8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:
     _      _
    |_| Da |_| Nu

    codul ambalajului/codul IBC:
    9. Tipul mijlocului de transport implicat:
    10. Scurta descriere a incidentului/accidentului:
    a) cum s-a intamplat accidentul (descrierea exacta a pagubei):
    b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnica si/sau eroare umana si/sau conditii meteorologice):
    c) propuneri pentru masuri care sa previna asemenea accidente in viitor:
    11. Cantitatile de marfa pierdute (kg) si, daca este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (B(q)) si simbolul chimic al nuclidului radioactiv:
    12. Felul incidentului/accidentului:
     _
    |_| pierdere de substante
     _
    |_| foc
     _
    |_| explozie
     _
    |_| explozie cu foc ulterior


    13. Persoane ranite ca urmare a deversarii de marfuri periculoase:
     _      _
    |_| Nu |_| Da


    14. Alte detalii:
    Data .....................
    Semnatura ................"

    II. Model pentru transportul feroviar si rutier al marfurilor periculoase conform paragrafului 1.8.5 RID/ADR:
 ______________________________________________________________________________
| Operator de transportator/Administrator al infrastructurii feroviare:        |
| ............................................................................ |
| Adresa:                                                                      |
| ............................................................................ |
| Numele persoanei de contactat: ............................................. |
| Tel: ................................ Fax: ................................. |
|______________________________________________________________________________|


    (Autoritatea competenta va inlatura aceasta pagina de coperta inaintea transmiterii raportului)

 ______________________________________________________________________________
| 1. Mod                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Feroviar                          | |_| Rutier                           |
| Numarul vagonului (facultativ)        | Numarul de inmatriculare al          |
|                                       | vehiculului (facultativ)             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2. Data si locul evenimentului                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Anul: ............ Luna: ............ Ziua: ............ Ora: .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Feroviar                              | Rutier                               |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Statia                            | |_| Zona locuita                     |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Statia de triaj/de formare a      | |_| Locul de incarcare/descarcare/   |
|     trenului                          |     transbordare                     |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Linia de incarcare/descarcare/    | |_| Drum deschis                     |
|     transbordare                      |                                      |
|                                       |                                      |
| Localitatea/tara: ................... | Localitatea/tara: .................. |
| sau                                   |                                      |
|  _                                    |                                      |
| |_| Linie deschisa                    |                                      |
|     Descrierea liniei: .............. |                                      |
|     Kilometri: ...................... |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3. Topografia                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Panta/inclinare                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| Tunel                                                                    |
|  _                                                                           |
| |_| Pod/pasaj inferior de nivel                                              |
|  _                                                                           |
| |_| Intersectie                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Conditii meteorologice deosebite                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Ploaie                                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Ninsoare                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Gheata                                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Ceata                                                                    |
|  _                                                                           |
| |_| Furtuna                                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Vijelie                                                                  |
|                                                                              |
| Temperatura: ................. grade C                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Descrierea evenimentului                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Deraiere/iesire in afara drumului                                        |
|  _                                                                           |
| |_| Coliziune                                                                |
|  _                                                                           |
| |_| Rasturnare/rostogolire                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Incendiu                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Explozie                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Pierderi                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Defectiune tehnica                                                       |
|                                                                              |
| Alte detalii ale evenimentului:                                              |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Marfuri periculoase implicate                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Nr.   |Clasa | Grupa de| Cantitatea | Mijlocul de| Materialul | Tip de       |
| ONU*1)|      | ambalare| estimata   | retinere*3)| mijlocului | defect al    |
|       |      |         | de produs  |            | de retinere| mijlocului de|
|       |      |         | pierduta   |            |            | retinere*4)  |
|       |      |         | (kg sau l) |            |            |              |
|       |      |         | *2)        |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
| *1) Se va indica de asemenea          | *2) pentru clasa 7, se vor indica    |
| denumirea tehnica in cazul marfurilor | valorile conform criteriilor enuntate|
| periculoase atribuite unei rubrici    | la 1.8.5.3.                          |
| colective la care se aplica dispozitia|                                      |
| speciala 274.                         |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| *3) Se va indica numarul              | *4) Se va indica numarul             |
| corespunzator                         | corespunzator                        |
| 1 Ambalaj                             | 1 Pierderi                           |
| 2 RMV                                 | 2 Incendiu                           |
| 3 Ambalaj mare                        | 3 Explozie                           |
| 4 Container mic                       | 4 Defect de structura                |
| 5 Vagon                               |                                      |
| 6 Vehicul                             |                                      |
| 7 Vagon-cisterna                      |                                      |
| 8 Vehicul-cisterna                    |                                      |
| 9 Vagon-baterie                       |                                      |
| 10 Vehicul-baterie                    |                                      |
| 11 Vagon cu cisterne demontabile      |                                      |
| 12 Cisterna demontabila               |                                      |
| 13 Container mare                     |                                      |
| 14 Container-cisterna                 |                                      |
| 15 CGEM                               |                                      |
| 16 Cisterna mobila                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 7. Cauza evenimentului (daca este cunoscuta cu claritate)                    |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Defect tehnic                                                            |
|  _                                                                           |
| |_| Arimare necorespunzatoare a incarcaturii                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Cauze operationale (exploatare feroviara)                                |
|  _                                                                           |
| |_| Altele:                                                                  |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Consecintele evenimentului                                                |
|______________________________________________________________________________|
| Vatamare corporala cauzata de marfurile periculoase implicate:               |
|  _                                                                           |
| |_| Morti (numar: ....................)                                      |
|  _                                                                           |
| |_| Raniti (numar: ..................)                                       |
|                                                                              |
| Pierdere de produs:                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| Da                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Nu                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Risc iminent de pierdere de produs                                       |
|                                                                              |
| Deteriorari ale echipamentelor sau a mediului:                               |
|  _                                                                           |
| |_| Suma estimata a deteriorarii </= 50.000 Euro                             |
|  _                                                                           |
| |_| Suma estimata a deteriorarii > 50.000 Euro                               |
|                                                                              |
| Interventia autoritatilor:                                                   |
|  _               _                                                           |
| |_| Da          |_| Evacuarea de persoane timp de cel putin trei ore         |
|                     din cauza prezentei marfurilor periculoase               |
|                  _                                                           |
|                 |_| inchiderea cailor de circulatie publice timp de cel      |
|                     putin trei ore din cauza prezentei marfurilor periculoase|
|  _                                                                           |
| |_| Nu                                                                       |
|______________________________________________________________________________|


    Daca este necesar, autoritatea competenta poate cere informatii suplimentare.

 
    ANEXA E*)
    la regulament

    *) Anexa E este reprodusa in facsimil.

                                 RAPORT ANUAL
                          al consilierului de siguranta
                  conform prevederilor art. 1.8.3.3 din RID/ADR

    1. DATE DE IDENTIFICARE ALE iNTREPRINDERII
       Denumire:
       Sediu:
       C.U.I.
       Tel.:
       Fax:
       e-mail:
       Puncte de lucru:

    (Nota: se vor mentiona datele tuturor punctelor de lucru ale intreprinderii)

    2. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURANta:
       Nume:
       Prenume:
       CNP:
       Act identitate, serie/numar:
       Certificat de consilier de siguranta, serie/numar:

    (Nota: se vor mentiona datele tuturor consilierilor de siguranta ai intreprinderii)

    3. MENtIONAREA ACTIVITatILOR RELEVANTE sI A MODURILOR DE TRANSPORT
     _                         _
    |_| incarcare             |_| Transport rutier
     _                         _
    |_| Descarcare            |_| Transport feroviar
     _                         _
    |_| Transport             |_| Transport pe cai navigabile interioare

    4. ACTIVITatILE MENtIONATE LA PCT. 3 FAC PARTE DIN OPERAtIUNI DE TRANSPORT iN TRAFIC:
    judetean (%)
    national (%)
    in U.E.(%)
    in alte state (%)

    5. INFORMAtII PRIVIND ACTIVITatILE sI CANTITatILE RELEVANTE DE MaRFURI

 __________________________________________________
|                    iNCaRCARE                     |
|__________________________________________________|
| clasa | cantitatea          | punct de incarcare |
|       | (tone/an sau mc/an) |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
| TOTAL |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|

 __________________________________________________
|                  DESCaRCARE                      |
|__________________________________________________|
| clasa | cantitatea          | punct de descarcare|
|       | (tone/an sau mc/an) |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
| TOTAL |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|

 __________________________________________________
|                   TRANSPORT                      |
|__________________________________________________|
| clasa |     cantitatea      | cantitatea         |
|       |     in tone/an      | in tone x km/an    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|


    6. LISTA VEHICULELOR RUTIERE UTILIZATE

 ______________________________________________________________________________
| nr.          |         detinator        | tipul      | masa      | tip       |
| inmatriculare|                          | vehiculului| maxima    | certificat|
|              |                          |            | autorizata| de agreare|
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|


    7. MODURI DE TRANSPORT UTILIZATE

 _______________________________________________________
|                       rutier (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
|                     feroviar (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
| pe cai navigabile interioare (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
|                       altele (%) |                    |
|__________________________________|____________________|


    8. TIPURI DE RECIPIENTE UTILIZATE LA TRANSPORT
     _
    |_| Containere
     _
    |_| Containere cisterna
     _
    |_| Colete
     _
    |_| Recipiente mari pentru vrac
     _
    |_| Cisterne
     _
    |_| Recipiente pentru gaze
     _
    |_| Vagoane cisterna
     _
    |_| Cisterne demontabile
     _
    |_| Altele
     _
    |_| Vagoane de marfa

    9. LISTA EVENIMENTELOR (ACCIDENTE, INCIDENTE SAU ABATERI GRAVE) SURVENITE PE PARCURSUL ANULUI, iN TIMPUL TRANSPORTULUI, iNCaRCaRII SAU DESCaRCaRII MaRFURILOR PERICULOASE

 ________________________________________
| DATA |      LOCUL EVENIMENTULUI        |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|


    10. INFORMARE GENERALa PRIVIND ACTIVITatILE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURANta
    10.1 Pregatirea angajatilor
    Numarul de angajati aflati in punctul de lucru unde se desfasoara activitatea precizata la pct. 3:
    Numarul de angajati implicati in activitatea precizata la pct. 3:
    Au fost pregatiti profesional angajatii implicati in desfasurarea activitatilor precizate la pct. 3:
        _        _
    DA |_|   NU |_|

    Pregatirea profesionala a angajatilor a fost mentionata in fisele de protectie a muncii si in dosarele cu acte personale ale acestora:
        _        _
    DA |_|   NU |_|

    in cazul in care raspunsul este negativ, detalierea masurilor luate de conducerea intreprinderii pentru a remedia aceasta deficienta.
    Descrierea, daca este cazul, a pregatirii profesionale efectuate (durata in ore, numar de cursanti, continut, alte informatii relevante)

    11. INFORMAtII DE ORDIN GENERAL PRIVIND ACTIVITatILE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURANta

 ______________________________________________________________________________
| 1. Au fost examinate de consilierul de siguranta          |  _               |
| procedurile pentru identificarea marfurilor periculoase   | |_| Da           |
| in vederea transportului?                                 |  _               |
|                                                           | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 2. Au fost examinate de consilierul de siguranta          |  _               |
| procedurile referitoare la luarea in considerare a tuturor| |_| Da           |
| particularitatilor marfurilor de transportat atunci cand  |  _               |
| sunt achizitionate vehicule?                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 3. Au fost examinate de consilierul de siguranta          |  _               |
| procedurile de verificare a echipamentelor utilizate la   | |_| Da           |
| transportul, incarcarea sau descarcarea marfurilor        |  _               |
| periculoase?                                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 4. Au fost examinate de consilierul de siguranta          |  _               |
| procedurile de punere in aplicare a masurilor de urgenta  | |_| Da           |
| adecvate si, dupa caz, de redactare a raportului, in cazul|  _               |
| accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave constatate| |_| Nu           |
| in timpul transportului, incarcarii sau descarcarii       |  _               |
| marfurilor periculoase?                                   | |_| Nu este cazul|
|                                                           |                  |
| Observatii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 5. A fost verificata de consilierul de siguranta          |  _               |
| implementarea masurilor necesare prevenirii repetarii     | |_| Da           |
| accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave din timpul|  _               |
| transportului, incarcarii sau descarcarii marfurilor      | |_| Nu           |
| periculoase?                                              |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| Observatii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 6. Au fost examinate de consilierul de siguranta          |  _               |
| procedurile referitoare la luarea in considerare a        | |_| Da           |
| prescriptiilor legale si a particularitatilor referitoare |  _               |
| la transportul marfurilor periculoase la alegerea si      | |_| Nu           |
| utilizarea subcontractorilor sau a tertilor?              |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| Observatii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 7. A fost verificat de consilierul de siguranta faptul ca |  _               |
| personalul implicat in transportul, incarcarea sau        | |_| Da           |
| descarcarea marfurilor periculoase dispune de proceduri   |  _               |
| si instructiuni de lucru detaliate?                       | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 8. A fost examinata de consilierul de siguranta adoptarea |  _               |
| de masuri in scopul sensibilizarii la riscul inerent      | |_| Da           |
| transportului, incarcarii sau descarcarii marfurilor      |  _               |
| periculoase?                                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 9. A fost examinat de consilierul de siguranta modul in   |  _               |
| care se verifica existenta la bordul vehiculelor a        | |_| Da           |
| documentelor si echipamentelor care trebuie sa insoteasca |  _               |
| transportul, precum si conformitatea acestora cu          | |_| Nu           |
| prevederile legale?                                       |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| Observatii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 10. A fost evaluata de consilierul de siguranta           |  _               |
| implementarea procedurilor de verificare a respectarii    | |_| Da           |
| prescriptiilor referitoare la incarcarea si descarcarea   |  _               |
| marfurilor periculoase?                                   | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 11. A fost verificata de consilierul de siguranta         |  _               |
| existenta planului de securitate indicat in               | |_| Da           |
| capitolul 1.10.3.2 din RID/ADR?                           |  _               |
|                                                           | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observatii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|


 
                              ---------------