├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1044 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, preg─âtirea profesional─â ┼či examinarea consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 ianuarie 2004

 
    - Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1934/2006.

    în temeiul art. 12 lit. j) ┼či k) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či al art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului,
    având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ┼či Comunit─â┼úile Europene ┼či statele membre ale acestora, pe de alt─â parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea ┼či preg─âtirea profesional─â a consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase ┼či ale Directivei 2000/18/CE referitoare la cerin┼úele minime aplicabile la examenul consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âi navigabile al m─ârfurilor periculoase,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Regulamentul pentru desemnarea, preg─âtirea profesional─â ┼či examinarea consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase, prev─âzut în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Organismele desemnate de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului pentru organizarea ┼či prestarea serviciilor privind preg─âtirea profesional─â ┼či certificarea consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase sunt Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviar─â Român─â - AFER, Centrul Român pentru Preg─âtirea ┼či Perfec┼úionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.
    ART. 3
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviar─â Român─â - AFER, Autoritatea Naval─â Român─â - A.N.R., precum ┼či toate persoanele fizice sau juridice care efectueaz─â activit─â┼úi de transport de m─ârfuri periculoase sau conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Cu data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea ┼či calificarea profesional─â a consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 9 august 1999, î┼či înceteaz─â aplicabilitatea.
    ART. 5
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data public─ârii.

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
pentru desemnarea, preg─âtirea profesional─â ┼či examinarea consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    în sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc dup─â cum urmeaz─â:
    a) întreprindere - orice persoan─â fizic─â, orice persoan─â juridic─â cu sau f─âr─â scop lucrativ, orice asocia┼úie sau orice grupare de persoane f─âr─â personalitate juridic─â cu sau f─âr─â scop lucrativ, precum ┼či orice organism relevant al autorit─â┼úii publice, fie c─â are personalitate juridic─â proprie sau depinde de o autoritate având aceast─â personalitate, care transport─â, încarc─â sau descarc─â m─ârfuri periculoase;
    b) consilier de siguran┼ú─â pentru transport de m─ârfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguran┼ú─â - orice persoan─â fizic─â desemnat─â de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile ┼či a asigura func┼úiile definite la art. 4 ┼či care de┼úine un certificat de preg─âtire prev─âzut la art. 5;
    c) m─ârfuri periculoase - m─ârfurile care fac parte din lista prev─âzut─â la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, preluat─â ca anexa A la Directiva nr. 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind transportul rutier de m─ârfuri periculoase, m─ârfurile care fac parte din Lista materiilor ┼či obiectelor periculoase, prev─âzute în cap. 3.2, tabelul A din Regulamentul privind transportul interna┼úional feroviar al m─ârfurilor periculoase (RID), care se aplic─â în România conform prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 49/1999, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 788/2001, precum ┼či m─ârfurile definite la art. 3 lit. k) ┼či l) din Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 323/2006 pentru aprobarea Sistemului de informare ┼či monitorizare a traficului navelor care intr─â/ies în/din apele na┼úionale navigabile ale României;
    d) activit─â┼úi vizate - transportul rutier, feroviar ┼či pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase, precum ┼či înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea aferente acestui transport;
    e) organism examinator - orice entitate desemnat─â de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului pentru preg─âtirea profesional─â, examinarea ┼či certificarea consilierilor de siguran┼ú─â;
    f) examen - examenul men┼úionat la art. 5 alin. (2);
    g) certificat de consilier de siguran┼ú─â - certificatul care atest─â urmarea cursurilor de preg─âtire profesional─â ┼či care este în conformitate cu modelul prezentat în anexa C la prezentul regulament.
    ART. 2
    Prevederile prezentului regulament nu se aplic─â întreprinderilor:
    a) ale c─âror activit─â┼úi se refer─â la transportul m─ârfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport apar┼úinând for┼úelor armate sau care se afl─â în responsabilitatea acestora;
    b) ale c─âror activit─â┼úi se refer─â la transportul m─ârfurilor periculoase ambalate în cantit─â┼úi limitate, conform prevederilor cap. 3.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ┼či conform prevederilor cap. 3.4 din Regulamentul privind transportul interna┼úional feroviar al m─ârfurilor periculoase (RID), care se aplic─â în România conform prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 49/1999, aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr. 788/2001, sau stabilite prin alte conven┼úii interna┼úionale ori prin lege.
    c) *** Abrogat─â
    ART. 3
    (1) Orice întreprindere care efectueaz─â transporturi rutiere, feroviare sau pe c─âile navigabile interioare ale m─ârfurilor periculoase ori care desf─â┼čoar─â opera┼úiuni de înc─ârcare ┼či/sau desc─ârcare aferente acestor transporturi trebuie s─â desemneze unul sau mai mul┼úi consilieri de siguran┼ú─â.
    (2) Consilierii de siguran┼ú─â au ca atribu┼úii prevenirea riscurilor care pot ap─ârea în timpul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úilor prev─âzute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul înconjur─âtor.
    (3) Responsabilitatea pentru ac┼úiunile consilierului de siguran┼ú─â revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat.
    (4) Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului întreprinde toate m─âsurile necesare pentru a se asigura c─â examinarea consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar ┼či pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase corespunde cerin┼úelor minime stabilite de prezentul regulament.

    CAP. 2
    Desemnarea, preg─âtirea ┼či rolul consilierilor de siguran┼ú─â

    ART. 4
    (1) Consilierul de siguran┼ú─â, sub responsabilitatea conduc─âtorului întreprinderii, are ca misiune esen┼úial─â identificarea oric─ârui mijloc ┼či promovarea oric─ârei ac┼úiuni, în limitele activit─â┼úilor specifice ale întreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activit─â┼úi cu respectarea reglement─ârilor specifice aplicabile ┼či în condi┼úii optime de securitate.
    (2) Sarcinile consilierului de siguran┼ú─â sunt prev─âzute în anexa A la prezentul regulament.
    (3) Func┼úia de consilier de siguran┼ú─â poate fi asigurat─â, de asemenea, de c─âtre conduc─âtorul întreprinderii, de c─âtre o persoan─â care execut─â alte sarcini în cadrul întreprinderii sau de c─âtre o persoan─â care nu este angajat─â în întreprindere, cu condi┼úia ca aceast─â persoan─â s─â fie în m─âsur─â s─â îndeplineasc─â sarcinile de consilier de siguran┼ú─â.
    (4) Orice întreprindere comunic─â, la cerere, identitatea consilierului s─âu de siguran┼ú─â Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    ART. 5
    Certificatul de consilier de siguran┼ú─â
    (1) Consilierul de siguran┼ú─â trebuie s─â fie titularul unui certificat de preg─âtire valabil, dup─â caz, pentru transportul rutier, pe calea ferat─â sau pe c─âile navigabile al m─ârfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.
    (2) Pentru ob┼úinerea certificatului candidatul trebuie s─â urmeze un curs de preg─âtire în urma c─âruia s─â promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.
    (3) Preg─âtirea are ca obiectiv esen┼úial s─â furnizeze candidatului cuno┼čtin┼úe suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de m─ârfuri periculoase, dispozi┼úiile legale, reglement─ârile ┼či prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum ┼či o bun─â cunoa┼čtere a sarcinilor prev─âzute în anexa A la prezentul regulament.
    (4) Examenul trebuie s─â acopere cel pu┼úin tematica prev─âzut─â în anexa B la prezentul regulament.
    (5) Modelul certificatului de preg─âtire este prev─âzut în anexa C la prezentul regulament.
    (6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelunge┼čte automat pentru o nou─â perioad─â de 5 ani, dac─â titularul a urmat în anul anterior expir─ârii certificatului cursuri recapitulative conform art. 5^1 ┼či a promovat un examen organizat de organismul examinator desemnat, conform art. 8. în acest sens, organismul examinator desemnat poate elibera un nou certificat conform modelului prev─âzut în anexa C la prezentul regulament.
    ART. 5^1
    Preg─âtirea consilierilor de siguran┼ú─â
    (1) Pot efectua cursuri de preg─âtire a consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase ori cursuri recapitulative numai centrele autorizate de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, conform reglement─ârilor specifice fiec─ârui mod de transport.
    (2) Tematica cursurilor va cuprinde cel pu┼úin subiectele prev─âzute în anexa B la prezentul regulament ┼či va fi avizat─â de direc┼úiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, pentru fiecare mod de transport. Tematica specific─â pentru m─ârfurile din clasa 7 (materiale radioactive) va fi avizat─â ┼či de Comisia Na┼úional─â pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare din cadrul Ministerului Mediului ┼či Gospod─âririi Apelor.
    (3) Pentru fiecare mod de transport cursurile de preg─âtire vor fi organizate pe module specifice tipurilor de m─ârfuri men┼úionate la art. 8 alin. (4), dup─â cum urmeaz─â:
    a) modulul de baz─â, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de m─ârfuri - 12 ore;
    b) modulul adi┼úional pentru m─ârfuri din clasa 1 (explozivi) - 6 ore;
    c) modulul adi┼úional pentru m─ârfuri din clasa 2 (gaze) - 6 ore;
    d) modulul adi┼úional pentru m─ârfuri din clasa 7 (materiale radioactive) - 12 ore;
    e) modulul adi┼úional pentru m─ârfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ┼či 9 (solide ┼či lichide) - 12 ore;
    f) modulul adi┼úional pentru m─ârfurile cu numerele ONU 1202, 1203 ┼či 1223 (uleiuri minerale) - 6 ore.
    (4) Cursurile recapitulative vor fi organizate conform modulelor descrise la alin. (3), având duratele reduse la jum─âtate din duratele prezentate la alin. (3).
    (5) Cursan┼úii vor primi de la centrele unde urmeaz─â cursuri de preg─âtire materiale bibliografice elaborate astfel încât s─â cuprind─â informa┼úiile necesare în activitatea de consilier de siguran┼ú─â.
    ART. 6
    Raport de accident
    (1) Dac─â în cursul unui transport de m─ârfuri periculoase sau ca urmare a unei opera┼úiuni de înc─ârcare/desc─ârcare efectuate de c─âtre întreprindere se produce un accident care afecteaz─â o persoan─â, bunurile sau mediul înconjur─âtor, consilierul de siguran┼ú─â trebuie, dup─â ce a cules toate informa┼úiile utile pentru acest scop, s─â redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii întreprinderii sau, dac─â este cazul, unei autorit─â┼úi publice locale. Raportul cu privire la accident se întocme┼čte în conformitate cu modelul prev─âzut în anexa D la prezentul regulament.
    (2) Raportul men┼úionat la alin. (1) nu poate înlocui rapoartele redactate de c─âtre conducerea întreprinderii, care sunt prev─âzute de orice alte dispozi┼úii na┼úionale, comunitare ┼či interna┼úionale în vigoare.

    CAP. 3
    Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene

    ART. 7
    (1) Desemnarea de c─âtre Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza urm─âtoarelor criterii:
    a) competen┼úa organismului examinator;
    b) modalit─â┼úile de examinare propuse de organismul examinator;
    c) m─âsurile menite s─â asigure impar┼úialitatea examenelor;
    d) independen┼úa organismului examinator în raport cu orice persoan─â fizic─â sau juridic─â care angajeaz─â consilieri de siguran┼ú─â.
    (2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului sunt:
    a) Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. în domeniul transportului rutier;
    b) Autoritatea Feroviar─â Român─â - AFER în domeniul transporturilor feroviare;
    c) Autoritatea Naval─â Român─â - A.N.R. în domeniul transportului pe c─âi navigabile.
    ART. 8
    Examenul pentru ob┼úinerea certificatului de consilier de siguran┼ú─â
    (1) Organismul examinator organizeaz─â un examen scris obligatoriu, pe care poate s─â îl completeze cu un examen oral, pentru a verifica însu┼čirea de c─âtre candida┼úi a nivelului de cuno┼čtin┼úe necesar exercit─ârii sarcinilor de consilier de siguran┼ú─â. în cazul promov─ârii examenului, persoanei examinate i se elibereaz─â certificatul de consilier de siguran┼ú─â.
    (2) Examenul obligatoriu const─â într-o prob─â scris─â adaptat─â modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul.
    (3) Examenul obligatoriu se desf─â┼čoar─â în dou─â etape:
    a) o prob─â scris─â care const─â în completarea unui chestionar. Acesta trebuie s─â con┼úin─â un set de cel pu┼úin 20 de întreb─âri directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prev─âzute în anexa B la prezentul regulament. Chestionarul poate utiliza ┼či întreb─âri cu mai multe variante de r─âspuns. în acest caz dou─â întreb─âri cu mai multe variante de r─âspuns echivaleaz─â cu o întrebare direct─â. întreb─ârile vor trebui s─â acopere, pentru modul de transport în cauz─â, cel pu┼úin urm─âtoarele tematici:
    - m─âsuri generale de prevenire ┼či de securitate;
    - clasificarea m─ârfurilor periculoase;
    - condi┼úii generale de ambalare, incluzând cisterne, containere-cistern─â ┼či vagoane-cistern─â;
    - inscrip┼úiile ┼či etichetele de pericol;
    - men┼úiunile din documentul de transport;
    - manipulare ┼či depozitare;
    - preg─âtirea profesional─â a echipajului;
    - documentele înso┼úitoare ┼či certificatele de transport;
    - dispozi┼úii de securitate;
    - cerin┼úe cu privire la echipamentele de transport;
    b) un studiu de caz efectuat de c─âtre fiecare candidat. Acesta se face în conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie s─â demonstreze c─â de┼úine cuno┼čtin┼úele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguran┼ú─â.
    (4) Candida┼úii care inten┼úioneaz─â s─â lucreze pentru întreprinderi specializate în transportul anumitor tipuri de m─ârfuri periculoase vor fi examina┼úi, în conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au leg─âtur─â cu activitatea întreprinderilor respective. Aceste tipuri de m─ârfuri sunt grupate astfel:
    - clasa 1 (explozivi);
    - clasa 2 (gaze);
    - clasa 7 (materiale radioactive);
    - clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ┼či 9 (solide ┼či lichide);
    - numerele ONU 1202, 1203 ┼či 1223 (uleiuri minerale). în acest caz, la eliberarea certificatului conform modelului prezentat în anexa C la prezentul regulament, se vor anula grupele de m─ârfuri pentru care candidatul nu a promovat examenul prev─âzut la alin. (3).
    (5) Pentru promovarea examenului candida┼úii trebuie s─â r─âspund─â corect la un num─âr de 70% din num─ârul întreb─ârilor din chestionar ┼či s─â realizeze cel pu┼úin 70% din punctajul maxim la studiul de caz.
    (6) Rezultatul examin─ârii se comunic─â candida┼úilor în cel mult 3 zile lucr─âtoare de la data sus┼úinerii examenului, iar eventualele contesta┼úii se depun în termen de dou─â zile lucr─âtoare de la comunicare la sediul organismului examinator. Candida┼úii respin┼či pot sus┼úine o singur─â dat─â un nou examen la data ┼či în locul comunicate de comisia de examinare. Candida┼úii respin┼či ┼či la acest examen se pot prezenta la urm─âtoarea examinare numai dup─â ce au urmat un nou curs de specialitate.
    (7) Organismele examinatoare desemnate vor convoca, pentru fiecare examen, o comisie de examinare cu urm─âtoarea componen┼ú─â:
    - 2 membri reprezentan┼úi ai organismului examinator desemnat care organizeaz─â examenul, dintre care unul în calitate de pre┼čedinte, iar cel de-al doilea în calitate de membru;
    - un membru reprezentant al Comisiei Na┼úionale pentru Controlul Activit─â┼úilor Nucleare din cadrul Ministerului Mediului ┼či Gospod─âririi Apelor, în cazul în care candida┼úii sus┼úin examen ┼či pentru m─ârfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
    - direc┼úiile de specialitate competente pe fiecare mod de transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului pot desemna un reprezentant care s─â fac─â parte din comisia de examinare. în acest sens, organismele examinatoare vor transmite o în┼čtiin┼úare scris─â la direc┼úiile de specialitate cu cel pu┼úin 5 zile lucr─âtoare înainte de sus┼úinerea examenului.
    (8) Pân─â la 1 ianuarie 2007, organismele examinatoare desemnate vor elabora pentru fiecare mod de transport câte un compendiu cu întreb─ârile ┼či studiile de caz pe care le-au inclus în examin─âri. Compendiile vor cuprinde cel pu┼úin câte 200 de întreb─âri ┼či 40 de studii de caz pentru fiecare mod de transport ┼či vor fi actualizate ori de câte ori va fi necesar.
    (9) Compendiile elaborate conform alin. (8) vor fi transmise direc┼úiilor de specialitate, competente pe fiecare mod de transport, din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului.
    (10) începând cu data ader─ârii la Uniunea European─â, Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului va transmite regulat Comisiei Europene compendiile elaborate conform alin. (8).
    ART. 9
    Organismele examinatoare desemnate vor ┼úine câte un registru al consilierilor de siguran┼ú─â pentru fiecare mod de transport, care va cuprinde:
    a) datele de identificare ale consilierilor de siguran┼ú─â;
    b) datele de identificare ale întreprinderilor care i-au desemnat;
    c) seria, num─ârul, perioada de valabilitate ┼či tipurile de m─ârfuri pentru care certificatul este valabil;
    d) perioada ┼či locul de desf─â┼čurare a cursului de preg─âtire sau recapitulativ, centrul de preg─âtire care a organizat cursul, precum ┼či data, locul ┼či componen┼úa comisiei de examinare.
    ART. 10
    Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului comunic─â Comisiei Europene:
    a) textul prezentului ordin, care transpune Directiva nr. 96/35/CE din 3 iunie 1996 privind desemnarea ┼či calificarea profesional─â a consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar ┼či pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996, ┼či Directiva nr. 2000/18/CE din 17 aprilie 2000 cu privire la exigen┼úele minimale aplicabile la examenul consilierilor de siguran┼ú─â pentru transportul rutier, feroviar sau pe c─âile navigabile interioare al m─ârfurilor periculoase, publicat─â în Jurnalul Oficial al Comunit─â┼úilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 19 mai 2000; ┼či
    b) textul celorlalte acte normative care dispun în domeniul reglementat de directivele men┼úionate la lit. a).

    ANEXA A
    la regulament

                              SARCINILE
                       consilierului de siguran┼ú─â

    Consilierul de siguran┼ú─â are urm─âtoarele sarcini:
    a) s─â verifice respectarea reglement─ârilor privind transportul m─ârfurilor periculoase;
    b) s─â acorde consultan┼ú─â întreprinderii pentru opera┼úiile privind transportul m─ârfurilor periculoase;
    c) s─â redacteze un raport anual destinat conducerii întreprinderii ┼či organismului examinator desemnat care i-a eliberat certificatul de consilier de siguran┼ú─â, referitor la activit─â┼úile întreprinderii cu privire la transportul m─ârfurilor periculoase. Raportul anual va fi întocmit conform modelului prezentat în anexa E ┼či va fi transmis organismelor examinatoare desemnate, men┼úionate atât pe hârtie, cât ┼či în format electronic. Raportul anual se va p─âstra o perioad─â de 5 ani la sediul întreprinderii ┼či va fi pus la dispozi┼úie autorit─â┼úilor na┼úionale, la cererea acestora;
    d) s─â monitorizeze urm─âtoarele practici ┼či proceduri privind activit─â┼úile vizate:
    - procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea m─ârfurilor periculoase transportate;
    - practica întreprinderii cu privire la respectarea, la cump─ârarea mijloacelor de transport, a tuturor condi┼úiilor specifice în leg─âtur─â cu m─ârfurile periculoase transportabile;
    - procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul m─ârfurilor periculoase sau în cursul opera┼úiilor de înc─ârcare ori de desc─ârcare;
    - faptul c─â angaja┼úii întreprinderii au o preg─âtire adecvat─â ┼či c─â aceast─â preg─âtire este înscris─â în dosarul lor;
    - punerea în practic─â a unor proceduri de urgen┼ú─â adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securit─â┼úii în timpul transportului m─ârfurilor periculoase sau în timpul opera┼úiilor de înc─ârcare ori de desc─ârcare;
    - investigarea ┼či, dac─â este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infrac┼úiunile grave constatate în cursul transportului m─ârfurilor periculoase sau în timpul opera┼úiilor de înc─ârcare ori de desc─ârcare;
    - aplicarea unor m─âsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infrac┼úiunilor grave;
    - respectarea prevederilor legale ┼či a condi┼úiilor speciale care se refer─â la transportul m─ârfurilor periculoase, la alegerea ┼či utilizarea unor subcontractori sau a unor ter┼úi;
    - verificarea faptului c─â personalul îns─ârcinat cu transportul, înc─ârcarea sau desc─ârcarea m─ârfurilor periculoase dispune de proceduri ┼či reguli de lucru detaliate;
    - aplicarea unor m─âsuri de sensibilizare la riscurile în leg─âtur─â cu transportul, înc─ârcarea sau desc─ârcarea m─ârfurilor periculoase;
    - aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existen┼úa documentelor ┼či a echipamentelor de securitate care trebuie s─â înso┼úeasc─â transporturile ┼či conformitatea acestor documente ┼či echipamente cu prevederile reglement─ârilor în vigoare;
    - aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la opera┼úiile de înc─ârcare ┼či desc─ârcare;
    e) r─âspunde de existen┼úa planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR ┼či monitorizeaz─â aplicarea acestuia. în sensul prezentului regulament, prin securitate se în┼úelege complexul de ac┼úiuni preventive ┼či de m─âsuri ce trebuie luate în scopul minimaliz─ârii riscurilor de furt ┼či/sau utilizare r─âu-inten┼úionat─â a acelor m─ârfuri periculoase care pot periclita siguran┼úa persoanelor, a bunurilor materiale ┼či/sau a mediului înconjur─âtor.

    ANEXA B
    la regulament

                                 TEMATICA
    cursurilor pentru preg─âtirea consilierilor de siguran┼ú─â

    Cuno┼čtin┼úele care trebuie avute în vedere pentru preg─âtirea în vederea ob┼úinerii certificatului de consilier de siguran┼ú─â trebuie s─â includ─â cel pu┼úin urm─âtoarele:
    I. M─âsuri generale de prevenire ┼či securitate:
    a) cunoa┼čterea tipurilor de consecin┼úe care pot fi determinate de un accident implicând m─ârfuri periculoase;
    b) cunoa┼čterea principalelor cauze ale accidentelor;
    c) cunoa┼čterea riscurilor determinate de furtul ┼či/sau utilizarea r─âu-inten┼úionat─â a m─ârfurilor periculoase cu grad ridicat de risc ┼či modalit─â┼úile de prevenire a acestora;
    d) elaborarea planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR ┼či monitorizarea aplic─ârii acestuia.
    II. Dispozi┼úiile cu privire la modul de transport al m─ârfurilor periculoase, cuprinse în legisla┼úia na┼úional─â, normele comunitare, conven┼úiile ┼či acordurile interna┼úionale la care România este parte, privind în special:
    1. clasificarea m─ârfurilor periculoase:
    - procedura de clasificare a solu┼úiilor ┼či amestecurilor;
    - structura codurilor materialelor;
    - clasele de m─ârfuri periculoase ┼či principiile clasific─ârii acestora;
    - natura materialelor ┼či obiectelor periculoase transportate;
    - propriet─â┼úile fizico-chimice ┼či toxicologice;
    2. condi┼úiile generale de ambalare, inclusiv cisternele ┼či containerele-cistern─â:
    - tipurile de ambalaje, precum ┼či codificarea ┼či marcarea;
    - exigen┼úele cu privire la ambalaje ┼či dispozi┼úiile cu privire la încerc─ârile asupra ambalajelor;
    - starea ambalajelor ┼či verific─ârile periodice;
    3. inscrip┼úii ┼či etichete de pericol:
    - inscrip┼úii pe etichetele de pericol;
    - aplicarea ┼či îndep─ârtarea etichetelor de pericol;
    - semnalizarea ┼či etichetarea;
    4. men┼úiunile în documentul de transport:
    - informa┼úiile din documentul de transport;
    - declara┼úia de conformitate a expeditorului;
    5. modul de expediere ┼či restric┼úiile la expedi┼úie:
    - înc─ârcarea complet─â;
    - transportul în vrac;
    - transportul în recipiente mari pentru vrac;
    - transportul în containere;
    - transportul în cisterne fixe sau demontabile;
    6. transportul pasagerilor;
    7. interdic┼úii ┼či precau┼úii la înc─ârcarea în comun;
    8. separarea substan┼úelor;
    9. limitarea cantit─â┼úilor transportate ┼či cantit─â┼úile exceptate;
    10. manipularea ┼či arimajul:
    - înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea (nivel de umplere);
    - arimajul ┼či separarea;
    11. cur─â┼úarea ┼či/sau degazarea înainte de înc─ârcare ┼či dup─â desc─ârcare;
    12. echipaj: preg─âtirea profesional─â;
    13. documentele de bord:
    - documentele de transport;
    - instruc┼úiuni scrise;
    - certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;
    - copia oric─ârei derog─âri;
    - certificatul de preg─âtire pentru conduc─âtorul vehiculului;
    - atestarea referitoare la preg─âtirea cu privire la naviga┼úia interioar─â;
    - alte documente;
    14. instruc┼úiuni de securitate: aplicarea instruc┼úiunilor ┼či utilizarea echipamentului de protec┼úie;
    15. obliga┼úiile de supraveghere: sta┼úionarea;
    16. reguli de circula┼úie, naviga┼úie ┼či restric┼úii;
    17. devers─ârile opera┼úionale sau accidentale de substan┼úe poluante;
    18. condi┼úiile referitoare la echipamentele de transport.

    ANEXA C*)
    la regulament

    *) Anexa C este reprodus─â în facsimil.

 _________________________  ___________________________________________________
|            RO            ||           RO          |            RO            |
|                          |:                       |                          |
| Prezentul certificat     || Prezentul certificat  |                          |
| este valabil pentru:     |: este valabil pentru:  |         ROMâNIA          |
|          ___             ||          ___          |                          |
|         | 1 |            |:         | 1 |         |                          |
|         |___|            ||         |___|         |    MINISTERUL            |
|         | 2 |            |:         | 2 |         |    TRANSPORTURILOR,      |
|         |___|            ||         |___|         |    CONSTRUC┼óIILOR ┼×I     |
|         | 3 |            |:         | 3 |         |    TURISMULUI            |
|   ______|___|______      ||   ______|___|______   |                          |
|  | 4.1.| 4.2.| 4.3.|     |:  | 4.1.| 4.2.| 4.3.|  |                          |
|  |_____|_____|_____|     ||  |_____|_____|_____|  |                          |
|     | 5.1.| 5.2.|        |:     | 5.1.| 5.2.|     |                          |
|     |_____|_____|        ||     |_____|_____|     |                          |
|     | 6.1.| 6.2.|        |:     | 6.1.| 6.2.|     |                          |
|     |_____|_____|        ||     |_____|_____|     |                          |
|         | 7 |            |:         | 7 |         |                          |
|         |___|            ||         |___|         |                          |
|         | 8 |            |:         | 8 |         |  CONSILIER DE SIGURAN┼ó─é  |
|         |___|            ||         |___|         |     TRANSPORT M─éRFURI    |
|         | 9 |            |:         | 9 |         |        PERICULOASE       |
|   ______|___|________    ||   ______|___|_______  |                          |
|  | UN 1202, UN 1203, |   |:  | UN 1202, UN 1203,| |                          |
|  | UN 1223           |   ||  | UN 1223          | |                          |
|  |___________________|   |:  |__________________| |                          |
|                          ||                       |                          |
| Not─â:                    |: Not─â:                 | CERTIFICAT DE PREG─éTIRE  |
| Se vor anula grupele de  || Se vor anula grupele  | PROFESIONAL─é             |
| m─ârfuri pentru care      |: de m─ârfuri pentru care|                          |
| certificatul nu este     || certificatul nu este  |                          |
| valabil.                 |: valabil.              |                          |
|                          ||                       |                          |
| Seria     Nr.            |: Seria     Nr.         |                          |
|__________________________||_______________________|__________________________|


 _________________________  ________________________  _________________________
|            RO            ||           RO         ||             RO           |
|                          ||                      :|                          |
|       ROMâNIA            || Emis de Ministerul   ||        ROMâNIA           |
|                          || Transporturilor,     :|                          |
| MINISTERUL               || Construc┼úiilor ┼či    || MINISTERUL               |
| TRANSPORTURILOR,         || Turismului prin      :| TRANSPORTURILOR,         |
| CONSTRUC┼óIILOR ┼×I        || .................... || CONSTRUC┼óIILOR ┼×I        |
| TURISMULUI               ||                      || TURISMULUI               |
|                          ||                      :|                          |
|      CERTIFICAT          ||   DIRECTOR GENERAL,  ||                          |
| DE PREG─éTIRE PROFESIONAL─é||                      :|      CERTIFICAT          |
| A CONSILIERULUI DE       ||                      || DE PREG─éTIRE PROFESIONAL─é|
| SIGURAN┼ó─é PENTRU         ||                      :| A CONSILIERULUI DE       |
| TRANSPORTUL ___________  ||                      || SIGURAN┼ó─é PENTRU         |
| DE M─éRFURI PERICULOASE   ||                      :| TRANSPORTUL ___________  |
|                          || Data eliber─ârii:     || DE M─éRFURI PERICULOASE   |
| Numele: ................ || .................... :|                          |
| Prenumele: ............. || Valabil pân─â la:     || Numele: ................ |
| C.N.P.: ................ || .................... :| Prenumele: ............. |
| Data ┼či locul na┼čterii:  ||                      || C.N.P.: ................ |
| ........................ || Valabilitatea        :| Data ┼či locul na┼čterii:  |
| Na┼úionalitatea: .......  || prezentului          || ........................ |
|                          || certificat se        :| Valabil pân─â la: ....... |
| Se certific─â prin        || prelunge┼čte pân─â la: || Primit de: ............. |
| prezentul document c─â    || .................... :|                          |
| titularul a absolvit     ||                      || ARR, AFER ┼či ANR         |
| examenul prin care se    || Emitent: ........... :| prelucreaz─â date cu      |
| atest─â calitatea de      ||                      || caracter personal în     |
| consilier de siguran┼ú─â   ||                      :| scopul gestion─ârii unei  |
| pentru transportul       ||   DIRECTOR GENERAL,  || baze de date cu privire  |
| m─ârfurilor periculoase,  ||                      :| la operatorii de         |
| precum ┼či pentru         ||                      || transport ┼či persoanele  |
| opera┼úiuni de înc─ârcare, || Semn─âtura            :| fizice direct implicate  |
| desc─ârcare depozitare    || titularului,         || în activitatea de        |
| temporar─â, ambalare,     ||                      :| transport ┼či furnizeaz─â  |
| etichetare sau expediere ||                      || informa┼úii institu┼úiilor |
| de m─ârfuri periculoase.  ||                      :| cu care conlucreaz─â în   |
|                          ||                      || exercitarea atribu┼úiilor.|
|                          ||                      :| Titularul prezentului    |
|                          ||                      || certificat beneficiaz─â de|
|                          ||                      :| drepturile conferite de  |
|                          ||                      || art. 13 - 18 din         |
|                          ||                      :| Legea nr. 677/2001.      |
|                          ||                      :|                          |
|                          ||                      ||            Semn─âtura:    |
|                          ||                      :|                          |
| Seria     Nr.            || Seria     Nr.        || Seria     Nr.            |
|__________________________||______________________||__________________________|


    ANEXA D*)
    la regulament

    *) Anexa D este reprodus─â în facsimil.

    RAPORT DE INCIDENT/ACCIDENT:

    I. Model pentru transportul pe c─âi navigabile al m─ârfurilor periculoase:
    1. Data incidentului/accidentului:
    2. Ora:
    3. Locul (de exemplu: km):
    4. M─ârfuri periculoase implicate:
    5. Codul m─ârfurilor periculoase:
    6. Denumirea m─ârfurilor periculoase:
    7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:
    8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]:
     _         _
    |_| Da |_| Nu

    codul ambalajului/codul IBC:
    9. Tipul mijlocului de transport implicat:
    10. Scurt─â descriere a incidentului/accidentului:
    a) cum s-a întâmplat accidentul (descrierea exact─â a pagubei):
    b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnic─â ┼či/sau eroare uman─â ┼či/sau condi┼úii meteorologice):
    c) propuneri pentru m─âsuri care s─â previn─â asemenea accidente în viitor:
    11. Cantit─â┼úile de marf─â pierdute (kg) ┼či, dac─â este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (B(q)) ┼či simbolul chimic al nuclidului radioactiv:
    12. Felul incidentului/accidentului:
     _
    |_| pierdere de substan┼úe
     _
    |_| foc
     _
    |_| explozie
     _
    |_| explozie cu foc ulterior

    13. Persoane r─ânite ca urmare a devers─ârii de m─ârfuri periculoase:
     _      _
    |_| Nu |_| Da

    14. Alte detalii:
    Data .....................
    Semn─âtura ................"

    II. Model pentru transportul feroviar ┼či rutier al m─ârfurilor periculoase conform paragrafului 1.8.5 RID/ADR:
 ______________________________________________________________________________
| Operator de transportator/Administrator al infrastructurii feroviare:        |
| ............................................................................ |
| Adresa:                                                                      |
| ............................................................................ |
| Numele persoanei de contactat: ............................................. |
| Tel: ................................ Fax: ................................. |
|______________________________________________________________________________|


    (Autoritatea competent─â va înl─âtura aceast─â pagin─â de copert─â înaintea transmiterii raportului)

 ______________________________________________________________________________
| 1. Mod                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Feroviar                          | |_| Rutier                           |
| Num─ârul vagonului (facultativ)        | Num─ârul de înmatriculare al          |
|                                       | vehiculului (facultativ)             |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2. Data ┼či locul evenimentului                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Anul: ............ Luna: ............ Ziua: ............ Ora: .............. |
|______________________________________________________________________________|
| Feroviar                              | Rutier                               |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Sta┼úia                            | |_| Zon─â locuit─â                     |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Sta┼úia de triaj/de formare a      | |_| Locul de înc─ârcare/desc─ârcare/   |
|     trenului                          |     transbordare                     |
|  _                                    |  _                                   |
| |_| Linia de înc─ârcare/desc─ârcare/    | |_| Drum deschis                     |
|     transbordare                      |                                      |
|                                       |                                      |
| Localitatea/Ţara: ................... | Localitatea/Ţara: .................. |
| sau                                   |                                      |
|  _                                    |                                      |
| |_| Linie deschis─â                    |                                      |
|     Descrierea liniei: .............. |                                      |
|     Kilometri: ...................... |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3. Topografia                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Pant─â/înclinare                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| Tunel                                                                    |
|  _                                                                           |
| |_| Pod/pasaj inferior de nivel                                              |
|  _                                                                           |
| |_| Intersec┼úie                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Condi┼úii meteorologice deosebite                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Ploaie                                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Ninsoare                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Ghea┼ú─â                                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Cea┼ú─â                                                                    |
|  _                                                                           |
| |_| Furtun─â                                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Vijelie                                                                  |
|                                                                              |
| Temperatur─â: ................. grade C                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 5. Descrierea evenimentului                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Deraiere/ie┼čire în afara drumului                                        |
|  _                                                                           |
| |_| Coliziune                                                                |
|  _                                                                           |
| |_| R─âsturnare/rostogolire                                                   |
|  _                                                                           |
| |_| Incendiu                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Explozie                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Pierderi                                                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Defec┼úiune tehnic─â                                                       |
|                                                                              |
| Alte detalii ale evenimentului:                                              |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 6. M─ârfuri periculoase implicate                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Nr.   |Clasa | Grupa de| Cantitatea | Mijlocul de| Materialul | Tip de       |
| ONU*1)|      | ambalare| estimat─â   | re┼úinere*3)| mijlocului | defect al    |
|       |      |         | de produs  |            | de re┼úinere| mijlocului de|
|       |      |         | pierdut─â   |            |            | re┼úinere*4)  |
|       |      |         | (kg sau l) |            |            |              |
|       |      |         | *2)        |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
|       |      |         |            |            |            |              |
|_______|______|_________|____________|____________|____________|______________|
| *1) Se va indica de asemenea          | *2) pentru clasa 7, se vor indica    |
| denumirea tehnic─â în cazul m─ârfurilor | valorile conform criteriilor enun┼úate|
| periculoase atribuite unei rubrici    | la 1.8.5.3.                          |
| colective la care se aplic─â dispozi┼úia|                                      |
| special─â 274.                         |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| *3) Se va indica num─ârul              | *4) Se va indica num─ârul             |
| corespunz─âtor                         | corespunz─âtor                        |
| 1 Ambalaj                             | 1 Pierderi                           |
| 2 RMV                                 | 2 Incendiu                           |
| 3 Ambalaj mare                        | 3 Explozie                           |
| 4 Container mic                       | 4 Defect de structur─â                |
| 5 Vagon                               |                                      |
| 6 Vehicul                             |                                      |
| 7 Vagon-cistern─â                      |                                      |
| 8 Vehicul-cistern─â                    |                                      |
| 9 Vagon-baterie                       |                                      |
| 10 Vehicul-baterie                    |                                      |
| 11 Vagon cu cisterne demontabile      |                                      |
| 12 Cistern─â demontabil─â               |                                      |
| 13 Container mare                     |                                      |
| 14 Container-cistern─â                 |                                      |
| 15 CGEM                               |                                      |
| 16 Cistern─â mobil─â                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 7. Cauza evenimentului (dac─â este cunoscut─â cu claritate)                    |
|______________________________________________________________________________|
|  _                                                                           |
| |_| Defect tehnic                                                            |
|  _                                                                           |
| |_| Arimare necorespunz─âtoare a înc─ârc─âturii                                 |
|  _                                                                           |
| |_| Cauze opera┼úionale (exploatare feroviar─â)                                |
|  _                                                                           |
| |_| Altele:                                                                  |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Consecin┼úele evenimentului                                                |
|______________________________________________________________________________|
| V─ât─âmare corporal─â cauzat─â de m─ârfurile periculoase implicate:               |
|  _                                                                           |
| |_| Mor┼úi (num─âr: ....................)                                      |
|  _                                                                           |
| |_| R─âni┼úi (num─âr: ..................)                                       |
|                                                                              |
| Pierdere de produs:                                                          |
|  _                                                                           |
| |_| Da                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Nu                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Risc iminent de pierdere de produs                                       |
|                                                                              |
| Deterior─âri ale echipamentelor sau a mediului:                               |
|  _                                                                           |
| |_| Suma estimat─â a deterior─ârii </= 50.000 Euro                             |
|  _                                                                           |
| |_| Suma estimat─â a deterior─ârii > 50.000 Euro                               |
|                                                                              |
| Interven┼úia autorit─â┼úilor:                                                   |
|  _               _                                                           |
| |_| Da          |_| Evacuarea de persoane timp de cel pu┼úin trei ore         |
|                     din cauza prezen┼úei m─ârfurilor periculoase               |
|                  _                                                           |
|                 |_| închiderea c─âilor de circula┼úie publice timp de cel      |
|                     pu┼úin trei ore din cauza prezen┼úei m─ârfurilor periculoase|
|  _                                                                           |
| |_| Nu                                                                       |
|______________________________________________________________________________|


    Dac─â este necesar, autoritatea competent─â poate cere informa┼úii suplimentare.

    ANEXA E*)
    la regulament

    *) Anexa E este reprodus─â în facsimil.

                                 RAPORT ANUAL
                          al consilierului de siguran┼ú─â
                  conform prevederilor art. 1.8.3.3 din RID/ADR

    1. DATE DE IDENTIFICARE ALE îNTREPRINDERII
       Denumire:
       Sediu:
       C.U.I.
       Tel.:
       Fax:
       e-mail:
       Puncte de lucru:

    (Not─â: se vor men┼úiona datele tuturor punctelor de lucru ale întreprinderii)

    2. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURAN┼ó─é:
       Nume:
       Prenume:
       CNP:
       Act identitate, serie/num─âr:
       Certificat de consilier de siguran┼ú─â, serie/num─âr:

    (Not─â: se vor men┼úiona datele tuturor consilierilor de siguran┼ú─â ai întreprinderii)

    3. MEN┼óIONAREA ACTIVIT─é┼óILOR RELEVANTE ┼×I A MODURILOR DE TRANSPORT
     _                               _
    |_| înc─ârcare             |_| Transport rutier
     _                                 _
    |_| Desc─ârcare            |_| Transport feroviar
     _                                 _
    |_| Transport              |_| Transport pe c─âi navigabile interioare

    4. ACTIVIT─é┼óILE MEN┼óIONATE LA PCT. 3 FAC PARTE DIN OPERA┼óIUNI DE TRANSPORT îN TRAFIC:
    jude┼úean (%)
    na┼úional (%)
    în U.E.(%)
    în alte state (%)

    5. INFORMA┼óII PRIVIND ACTIVIT─é┼óILE ┼×I CANTIT─é┼óILE RELEVANTE DE M─éRFURI

 __________________________________________________
|                    îNC─éRCARE                     |
|__________________________________________________|
| clasa | cantitatea          | punct de înc─ârcare |
|       | (tone/an sau mc/an) |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
| TOTAL |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|


 __________________________________________________
|                  DESC─éRCARE                      |
|__________________________________________________|
| clasa | cantitatea          | punct de desc─ârcare|
|       | (tone/an sau mc/an) |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
| TOTAL |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|

 __________________________________________________
|                   TRANSPORT                      |
|__________________________________________________|
| clasa |     cantitatea      | cantitatea         |
|       |     în tone/an      | în tone x km/an    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|
|       |                     |                    |
|_______|_____________________|____________________|


    6. LISTA VEHICULELOR RUTIERE UTILIZATE

 ______________________________________________________________________________
| nr.          |         de┼úin─âtor        | tipul      | masa      | tip       |
| înmatriculare|                          | vehiculului| maxim─â    | certificat|
|              |                          |            | autorizat─â| de agreare|
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|
|              |                          |            |           |           |
|______________|__________________________|____________|___________|___________|

    7. MODURI DE TRANSPORT UTILIZATE

 _______________________________________________________
                      rutier (%) |                     |
|__________________________________|____________________|
|                     feroviar (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
| pe c─âi navigabile interioare (%) |                    |
|__________________________________|____________________|
|                       altele (%) |                    |
|__________________________________|____________________|


    8. TIPURI DE RECIPIENTE UTILIZATE LA TRANSPORT
     _
    |_| Containere
     _
    |_| Containere cistern─â
     _
    |_| Colete
     _
    |_| Recipiente mari pentru vrac
     _
    |_| Cisterne
     _
    |_| Recipiente pentru gaze
     _
    |_| Vagoane cistern─â
     _
    |_| Cisterne demontabile
     _
    |_| Altele
     _
    |_| Vagoane de marf─â

    9. LISTA EVENIMENTELOR (ACCIDENTE, INCIDENTE SAU ABATERI GRAVE) SURVENITE PE PARCURSUL ANULUI, îN TIMPUL TRANSPORTULUI, îNC─éRC─éRII SAU DESC─éRC─éRII M─éRFURILOR PERICULOASE

 ___________________________________
| DATA |      LOCUL EVENIMENTULUI        |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|
|      |                                 |
|______|_________________________________|


    10. INFORMARE GENERAL─é PRIVIND ACTIVIT─é┼óILE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURAN┼ó─é
    10.1 Preg─âtirea angaja┼úilor
    Num─ârul de angaja┼úi afla┼úi în punctul de lucru unde se desf─â┼čoar─â activitatea precizat─â la pct. 3:
    Num─ârul de angaja┼úi implica┼úi în activitatea precizat─â la pct. 3:
    Au fost preg─âti┼úi profesional angaja┼úii implica┼úi în desf─â┼čurarea activit─â┼úilor precizate la pct. 3:
           _          _
    DA |_|   NU |_|

    Preg─âtirea profesional─â a angaja┼úilor a fost men┼úionat─â în fi┼čele de protec┼úie a muncii ┼či în dosarele cu acte personale ale acestora:
          _            _
    DA |_|   NU |_|

    în cazul în care r─âspunsul este negativ, detalierea m─âsurilor luate de conducerea întreprinderii pentru a remedia aceast─â deficien┼ú─â.
    Descrierea, dac─â este cazul, a preg─âtirii profesionale efectuate (durat─â în ore, num─âr de cursan┼úi, con┼úinut, alte informa┼úii relevante)

    11. INFORMA┼óII DE ORDIN GENERAL PRIVIND ACTIVIT─é┼óILE CONSILIERULUI(LOR) DE SIGURAN┼ó─é

 _____________________________________________________________________
| 1. Au fost examinate de consilierul de siguran┼ú─â          |  _               |
| procedurile pentru identificarea m─ârfurilor periculoase   | |_| Da           |
| în vederea transportului?                                 |  _               |
|                                                           | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 2. Au fost examinate de consilierul de siguran┼ú─â          |  _               |
| procedurile referitoare la luarea în considerare a tuturor| |_| Da           |
| particularit─â┼úilor m─ârfurilor de transportat atunci când  |  _               |
| sunt achizi┼úionate vehicule?                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 3. Au fost examinate de consilierul de siguran┼ú─â          |  _               |
| procedurile de verificare a echipamentelor utilizate la   | |_| Da           |
| transportul, înc─ârcarea sau desc─ârcarea m─ârfurilor        |  _               |
| periculoase?                                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 4. Au fost examinate de consilierul de siguran┼ú─â          |  _               |
| procedurile de punere în aplicare a m─âsurilor de urgen┼ú─â  | |_| Da           |
| adecvate ┼či, dup─â caz, de redactare a raportului, în cazul|  _               |
| accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave constatate| |_| Nu           |
| în timpul transportului, înc─ârc─ârii sau desc─ârc─ârii       |  _               |
| m─ârfurilor periculoase?                                   | |_| Nu este cazul|
|                                                           |                  |
| Observa┼úii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 5. A fost verificat─â de consilierul de siguran┼ú─â          |  _               |
| implementarea m─âsurilor necesare prevenirii repet─ârii     | |_| Da           |
| accidentelor, incidentelor sau abaterilor grave din timpul|  _               |
| transportului, înc─ârc─ârii sau desc─ârc─ârii m─ârfurilor      | |_| Nu           |
| periculoase?                                              |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| Observa┼úii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 6. Au fost examinate de consilierul de siguran┼ú─â          |  _               |
| procedurile referitoare la luarea în considerare a        | |_| Da           |
| prescrip┼úiilor legale ┼či a particularit─â┼úilor referitoare |  _               |
| la transportul m─ârfurilor periculoase la alegerea ┼či      | |_| Nu           |
| utilizarea subcontractorilor sau a ter┼úilor?              |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| Observa┼úii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 7. A fost verificat de consilierul de siguran┼ú─â faptul c─â |  _               |
| personalul implicat în transportul, înc─ârcarea sau        | |_| Da           |
| desc─ârcarea m─ârfurilor periculoase dispune de proceduri   |  _               |
| ┼či instruc┼úiuni de lucru detaliate?                       | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 8. A fost examinat─â de consilierul de siguran┼ú─â adoptarea |  _               |
| de m─âsuri în scopul sensibiliz─ârii la riscul inerent      | |_| Da           |
| transportului, înc─ârc─ârii sau desc─ârc─ârii m─ârfurilor      |  _               |
| periculoase?                                              | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 9. A fost examinat de consilierul de siguran┼ú─â modul în   |  _               |
| care se verific─â existen┼úa la bordul vehiculelor a        | |_| Da           |
| documentelor ┼či echipamentelor care trebuie s─â înso┼úeasc─â |  _               |
| transportul, precum ┼či conformitatea acestora cu          | |_| Nu           |
| prevederile legale?                                       |  _               |
|                                                           | |_| Nu este cazul|
| Observa┼úii:                                               |                  |
|___________________________________________________________|__________________|
| 10. A fost evaluat─â de consilierul de siguran┼ú─â           |  _               |
| implementarea procedurilor de verificare a respect─ârii    | |_| Da           |
| prescrip┼úiilor referitoare la înc─ârcarea ┼či desc─ârcarea   |  _               |
| m─ârfurilor periculoase?                                   | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|
| 11. A fost verificat─â de consilierul de siguran┼ú─â         |  _               |
| existen┼úa planului de securitate indicat în               | |_| Da           |
| capitolul 1.10.3.2 din RID/ADR?                           |  _               |
|                                                           | |_| Nu           |
|                                                           |  _               |
| Observa┼úii:                                               | |_| Nu este cazul|
|___________________________________________________________|__________________|