închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1061 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 21 ianuarie 2004

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, Âşi ComunitĂŁĂžile Europene Âşi statele membre ale acestora, pe de altĂŁ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, precum Âşi ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere internaĂžionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, Ăžinând seama de prevederile Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.820/85 cu privire la armonizarea unei anumite legislaĂžii sociale referitoare la transportul rutier Âşi ale Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.821/85 cu privire la aparatul de control în transportul rutier,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) Âşi h), ale art. 4 alin. (3) lit. m) Âşi ale art. 5 din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 105/2000, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 22 din OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului,

    ministrul transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele metodologice privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere, prevĂŁzute în anexa care face parte din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construcĂžiilor Âşi turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) DispoziĂžiile prezentelor norme metodologice se aplicĂŁ pentru verificarea respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere cu autovehicule care au masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducĂŁtorului auto.
    (2) Activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere are ca obiectiv prioritar verificarea condiĂžiilor de muncĂŁ ale acestora, creÂşterea siguranĂžei rutiere Âşi respectarea principiilor concurenĂžei loiale între operatorii de transport rutier.
    ART. 2
    (1) Activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere, în trafic Âşi la sediul operatorilor de transport rutier, se va efectua de cĂŁtre Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., instituĂžie care reprezintĂŁ organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, desemnat sĂŁ asigure în principal inspecĂžia Âşi controlul respectĂŁrii prevederilor reglementĂŁrilor naĂžionale Âşi internaĂžionale privind condiĂžiile de siguranÞã a transporturilor rutiere.
    (2) La controalele efectuate în trafic pentru stabilirea respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere va putea participa Âşi personalul specializat cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care va verifica starea tehnicĂŁ Âşi modul de funcĂžionare a tahografelor.

    CAP. 2
    Activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere

    ART. 3
    (1) Activitatea de control al respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere, prevĂŁzute în OrdonanĂža Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor vehiculelor care efectueazĂŁ transporturi rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, se va efectua de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) VerificĂŁrile privind respectarea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere se vor efectua în trafic Âşi la sediul operatorilor de transport rutier.
    (3) în fiecare an se vor verifica cel puĂžin 1% din totalul zilelor de lucru ale conducĂŁtorilor auto; din aceste verificĂŁri cel puĂžin 15% trebuie sĂŁ aibĂŁ loc în trafic Âşi cel puĂžin 25% la sediul operatorilor de transport rutier.
    ART. 4
    (1) VerificĂŁrile efectuate în trafic privind respectarea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere se vor face de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., în cadrul echipajelor de control al traficului rutier.
    (2) Activitatea de control în trafic va cuprinde verificĂŁri cu privire la veridicitatea datelor înscrise pe foile de înregistrare.
    (3) VerificĂŁrile în trafic se vor efectua prin deschiderea tahografului de cĂŁtre conducĂŁtorul auto la solicitarea personalului cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control Âşi prezentarea foilor de înregistrare în vederea analizĂŁrii acestora. ConducĂŁtorul auto va prezenta pentru verificĂŁri toate foile de înregistrare pentru sĂŁptĂŁmâna în curs Âşi cel puĂžin ultima zi lucratĂŁ din sĂŁptĂŁmâna anterioarĂŁ.
    (4) Deschiderea tahografului va fi menĂžionatĂŁ pe versoul foii de înregistrare, specificându-se data Âşi ora, precum Âşi datele de identificare a persoanei care a efectuat verificarea.
    (5) Prevederile alin. (2), (3) Âşi (4) se aplicĂŁ numai în cazul în care vehiculele oprite de echipajele de control pentru verificĂŁri nu sunt dotate cu tahografe digitale.
    ART. 5
    (1) în cazul în care la verificĂŁrile în trafic s-a constatat nerespectarea prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, aceasta se va evidenĂžia Âşi consemna de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. într-un formular-tip, înseriat Âşi numerotat, numit "Buletin de control". Modelul buletinului de control este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Formularul "Buletin de control" va fi compus din douĂŁ exemplare autocopiante, din care un exemplar se înmâneazĂŁ sub semnĂŁturĂŁ conducĂŁtorului auto.
    (3) în cazul în care acesta refuzĂŁ sĂŁ îl semneze sau sĂŁ îl preia, agentul constatator va face aceastĂŁ menĂžiune la rubrica "ConducĂŁtor auto".
    ART. 6
    (1) VerificĂŁrile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere se vor face de cĂŁtre personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. VerificĂŁrile vor consta în analizarea foilor de înregistrare utilizate Âşi arhivate distinct pentru fiecare conducĂŁtor auto, operatorul de transport având obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze la sediul sĂŁu respectivele foi de înregistrare pe o perioadĂŁ de 2 ani, pentru fiecare conducĂŁtor auto.
    (2) La verificare persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport va pune la dispoziĂžie, în original, foile de înregistrare utilizate de fiecare conducĂŁtor auto într-o perioadĂŁ de cel puĂžin douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive.
    (3) DupĂŁ verificarea foilor de înregistrare utilizate, personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., care a efectuat respectivele verificĂŁri, va menĂžiona propriile date de identificare pe versoul foilor de înregistrare care au fost analizate.
    ART. 7
    VerificĂŁrile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003, se vor evidenĂžia în formularul-tip "Fiºã de contravenĂžii". Modelul fiÂşei de contravenĂžii este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    ART. 8
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va prezenta anual DirecĂžiei generale transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului un raport de informare referitor la controalele efectuate privind respectarea perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere. Modelul raportului de informare privind activitatea de control în trafic este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Modelul raportului de informare privind activitatea de control la sediile operatorilor de transport rutier este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    ART. 9
    Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R. va elabora proceduri proprii de control pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 10
    (1) Pentru verificarea respectĂŁrii perioadelor de conducere Âşi a perioadelor de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere, a tahografelor Âşi a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribuĂžii de inspecĂžie Âşi control al AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R. va fi pregĂŁtit profesional pentru desfĂŁÂşurarea acestei activitĂŁĂži.
    (2) PregĂŁtirea profesionalĂŁ va fi efectuatĂŁ astfel încât sĂŁ asigure personalului Âşcolarizat cunoÂştinĂžele necesare despre tahografe Âşi foile de înregistrare, precum Âşi cunoÂştinĂžele necesare referitoare la reglementĂŁrile în vigoare privind perioadele de conducere Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere.

    CAP. 3
    SancĂžiuni

    ART. 11
    (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere Âşi perioadele de odihnĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorii auto care efectueazĂŁ transporturi rutiere se sancĂžioneazĂŁ conform prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 466/2003.
    (2) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere Âşi perioadele de odihnĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorii autovehiculelor înmatriculate în alte state, care efectueazĂŁ transporturi rutiere pe teritoriul României, se sancĂžioneazĂŁ conform prevederilor alin. (1), sancĂžiunile prevĂŁzute aplicându-se conducĂŁtorului auto, procedându-se atunci când situaĂžia o impune la imobilizarea autovehiculului, conform reglementĂŁrilor în vigoare privind circulaĂžia pe drumurile publice, pânĂŁ la achitarea amenzii Âşi, dupĂŁ caz, pentru efectuarea perioadei de odihnĂŁ.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusĂŁ în facsimil.

    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - ARR
    AGENÞIA ________________________

                                             Seria AETR Nr. ............

                           BULETIN DE CONTROL

    1. Locul controlului ............ judeĂžul ........... data Âşi ora .........
    2. NumĂŁrul de înmatriculare al autovehiculului ............................
       licenÞã de execuĂžie ...............
    3. Operatorul de transport ................................................
    4. LicenÞã (autorizaĂžie) de transport rutier ..............................
    5. Adresa/naĂžionalitatea ..................................................
    6. Nume Âşi prenume conducĂŁtor auto nr. 1 ..................................
       Document de identitate/permis conducere ................................
    7. Nume Âşi prenume conducĂŁtor auto nr. 2 ..................................
       Document de identitate/permis conducere ................................
    8. Perioada Âşi numĂŁrul diagramelor tahograf verificate ....................
                                   _             _                        _
    9. Tipul transportului: marfĂŁ |_|  persoane |_|  mĂŁrfuri periculoase |_|

    Abateri constatate
 ______________________________________________________________________________
|                                                 |încadrarea|PVC   |Valoare   |
|                                                 |          |Serie |amendĂŁ    |
|                                                 |          |Âşi nr.|(mil. lei)|
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| ABATERI MENÞIONATE îN PROCESELE VERBALE         |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Timp de conducere neîntreruptĂŁ                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| PerioadĂŁ zilnicĂŁ de conducere                   |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| PerioadĂŁ zilnicĂŁ de odihnĂŁ                      |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Mai mult de 6 zile consecutiv sau mai mult de 56|          |      |          |
| de ore în 6 zile consecutiv                     |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| PerioadĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Utilizarea incorectĂŁ a foii de înregistrare     |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| AbsenĂža totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a foilor de         |          |      |          |
| înregistrare                                    |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Aparat de control defect sau incorect utilizat  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Lipsa verificĂŁrii tehnice periodice a aparatului|          |      |          |
| de control                                      |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Manevrarea incorectĂŁ a selectorului de          |          |      |          |
| înregistrare a activitĂŁĂžilor                    |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE                        |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Refuzul efectuĂŁrii controlului                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Falsificarea foilor de înregistrare             |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Deteriorarea aparatului de control              |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| LipsĂŁ aparat tahograf                           |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|


    10. Alte menĂžiuni

            Inspector ARR                       ConducĂŁtor auto
      (Nume, prenume, semnĂŁturĂŁ)           (Nume, prenume, semnĂŁturĂŁ)

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusĂŁ în facsimil.

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
    CONSTRUCÞIILOR ÂŞI TURISMULUI
    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ
    AGENÞIA ARR ................

                              FIªÃ DE CONTRAVENÞII
conform OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002 aprobatĂŁ prin Legea nr. 466/2003

    Operator                      Tipul de                 NumĂŁr Âşoferi
    transport: .................  transport .............  controlaĂži .........
    Sediul social: .............  Data controlului ......

 ______________________________________________________________________________
|              Clasificare abateri           |NumĂŁr       |NumĂŁr       |PVC    |
|                    Abaterea                |abateri     |abateri     |Serie, |
|                                            |mai puĂžin   |foarte grave|numĂŁr, |
|                                            |grave sau   |sau depĂŁÂşiri|valoare|
|                                            |depĂŁÂşiri    |ale timpilor|       |
|                                            |ale timpilor|cu mai mult |       |
|                                            |cu mai puĂžin|de 20%      |       |
|                                            |de 20%      |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Timp de conducere neîntreruptĂŁ             |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| PerioadĂŁ zilnicĂŁ de conducere              |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| PerioadĂŁ zilnicĂŁ de odihnĂŁ                 |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Mai mult de 6 zile consecutiv sau mai mult |            |            |       |
| de 56 de ore în 6 zile consecutiv          |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| PerioadĂŁ sĂŁptĂŁmânalĂŁ de odihnĂŁ             |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Utilizarea incorectĂŁ a foii de înregistrare|      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| AbsenĂža totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a foilor de    |      X     |            |       |
| înregistrare                               |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Aparat de control defect sau incorect      |      X     |            |       |
| utilizat                                   |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Lipsa verificĂŁrii tehnice periodice a      |      X     |            |       |
| aparatului de control                      |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Manevrarea incorectĂŁ a selectorului de     |            |      X     |       |
| înregistrare a activitĂŁĂžilor               |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Refuzul efectuĂŁrii controlului             |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Falsificarea foilor de înregistrare        |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Deteriorarea aparatului de control         |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| LipsĂŁ aparat tahograf                      |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Neefectuarea controlului intern de cĂŁtre   |      X     |            |       |
| operatorii de transport                    |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Acordarea de plĂŁĂži conducĂŁtorilor auto în  |      X     |            |       |
| funcĂžie de distanĂža parcursĂŁ Âşi/sau        |            |            |       |
| cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ         |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| NepĂŁstrarea diagramelor tahograf pe Âşoferi |      X     |            |       |
| în ordine cronologicĂŁ (2 ani)              |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|

    îNTOCMIT __________________       ÂŞEF AGENÞIE ARR ______________________

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusĂŁ în facsimil.

    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - ARR

                             RAPORT DE INFORMARE            Perioada _________
privind controlul respectĂŁrii prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002, aprobatĂŁ prin Legea nr. 466/2003

    StatisticĂŁ detaliatĂŁ - control trafic:
 ______________________________________________________________________________
|                                        |      MĂŁrfuri     |     Persoane     |
|                                        |__________________|__________________|
|                                        |România|alte state|România|alte state|
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| ABATERI MENÞIONATE îN PROCESELE-VERBALE|   x   |     x    |   x   |     x    |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la conducerea continuĂŁ       |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la conducerea zilnicĂŁ        |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la timpul zilnic de odihnĂŁ   |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Mai mult de 6 zile consecutiv          |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la timpul de odihnĂŁ          |       |          |       |          |
| sĂŁptĂŁmânal                             |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Utilizarea incorectĂŁ a foilor de       |       |          |       |          |
| înregistrare                           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Tahograf defect sau incorect utilizat  |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Lipsa verificĂŁrii tehnice periodice a  |       |          |       |          |
| tahografului                           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| AbsenĂža totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a foilor   |       |          |       |          |
| de înregistrare                        |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Manevrare incorectĂŁ a selectorului de  |       |          |       |          |
| înregistrare a activitĂŁĂžilor           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE               |   x   |     x    |   x   |     x    |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Refuzul efectuĂŁrii controlului         |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Falsificarea foilor de înregistrare    |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Deteriorarea tahografului              |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Lipsa aparatului tahograf              |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|


    StatisticĂŁ globalĂŁ - control în trafic:
 ______________________________________________________________________________
|                                        |    MĂŁrfuri    |    Persoane   |Total|
|                                        |_______________|_______________|     |
|                                        |România| alte  |România| alte  |     |
|                                        |       | state |       | state |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| NumĂŁrul vehiculelor controlate         |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Din care, încĂŁrcate cu mĂŁrfuri         |       |       |       |       |     |
| periculoase                            |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| NumĂŁrul vehiculelor aflate în neregulĂŁ |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Din care, încĂŁrcate cu mĂŁrfuri         |       |       |       |       |     |
| periculoase                            |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| NumĂŁrul zilelor de lucru ale           |       |       |       |       |     |
| conducĂŁtorilor auto controlaĂži         |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| NumĂŁrul contravenĂžiilor menĂžionate în  |       |       |       |       |     |
| procesele-verbale                      |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Valoarea amenzilor aplicate (mil. lei) |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|


    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusĂŁ în facsimil.

    AUTORITATEA RUTIERÃ ROMâNÃ - ARR

                             RAPORT DE INFORMARE            Perioada _________
privind controlul respectĂŁrii prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 17/2002, aprobatĂŁ prin Legea nr. 466/2003

    StatisticĂŁ detaliatĂŁ - control la sediul operatorilor de transport:
 ______________________________________________________________________________
|                                                             |MĂŁrfuri|Persoane|
|_____________________________________________________________|_______|________|
| ABATERI MENÞIONATE îN PROCESELE-VERBALE                     |   x   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la conducerea continuĂŁ                            |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la conducerea zilnicĂŁ                             |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul zilnic de odihnĂŁ                        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Mai mult de 6 zile consecutive sau mai mult de 56 ore în    |       |        |
| 6 zile consecutive                                          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul de conducere, douĂŁ sĂŁptĂŁmâni consecutive|       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul de odihnĂŁ sĂŁptĂŁmânal                    |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Utilizarea incorectĂŁ a foii de înregistrare                 |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| AbsenĂža totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a foilor de înregistrare        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Manevrarea incorectĂŁ a selectorului de înregistrare         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE                                    |    x  |    x   |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Refuzul efectuĂŁrii controlului                              |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Falsificarea foilor de înregistrare                         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| NepĂŁstrarea foilor de înregistrare pe perioada prevĂŁzutĂŁ de |       |        |
| reglementĂŁrile în vigoare (2 ani)                           |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Neefectuarea controlului intern de cĂŁtre operatorul de      |       |        |
| transport                                                   |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Acordarea de plĂŁĂži Âşoferilor în funcĂžie de distanĂža         |       |        |
| parcursĂŁ Âşi/sau cantitatea de mĂŁrfuri transportatĂŁ          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|


    StatisticĂŁ globalĂŁ - control la sediul operatorilor de transport:
 ______________________________________________________________________________
|                                    |               Activitatea               |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |     MĂŁrfuri        |      Persoane      |
|                                    |____________________|____________________|
|                                    |  transport   |Total|  transport   |Total|
|                                    |    rutier    |     |    rutier    |     |
|                                    |______________|     |______________|     |
|                                    |public| folos |     |public| folos |     |
|                                    |      |propriu|     |      |propriu|     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| NumĂŁrul operatorilor de transport  |      |       |     |      |       |     |
| rutier verificaĂži                  |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| NumĂŁrul de conducĂŁtori auto        |      |       |     |      |       |     |
| verificaĂži                         |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| NumĂŁrul zilelor de lucru verificate|      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| NumĂŁrul contravenĂžiilor menĂžionate |      |       |     |      |       |     |
| în procesele-verbale               |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Valoarea totalĂŁ a amenzilor        |      |       |     |      |       |     |
| aplicate [mil. lei]                |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| NumĂŁrul licenĂželor/autorizaĂžiilor  |      |       |     |      |       |     |
| de transport suspendate            |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| NumĂŁrul licenĂželor/autorizaĂžiilor  |      |       |     |      |       |     |
| de transport anulate               |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|


 ______________________________________________________________________________
|                                    |   Structura operatorilor de transport   |
|                                    |                 rutier                  |
|                                    |   - dupĂŁ numĂŁrul de conducĂŁtori auto -  |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |1-5|6-20|21-50|51-100|101-200|> 200|Total|
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| NumĂŁrul operatorilor de transport  |   |    |     |      |       |     |     |
| rutier verificaĂži                  |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| NumĂŁrul de conducĂŁtori auto        |   |    |     |      |       |     |     |
| verificaĂži                         |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| NumĂŁrul zilelor de lucru verificate|   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| NumĂŁrul contravenĂžiilor menĂžionate |   |    |     |      |       |     |     |
| în procesele-verbale               |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Valoarea totalĂŁ a amenzilor        |   |    |     |      |       |     |     |
| aplicate [mil. lei]                |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| NumĂŁrul licenĂželor/autorizaĂžiilor  |   |    |     |      |       |     |     |
| de transport suspendate            |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| NumĂŁrul licenĂželor/autorizaĂžiilor  |   |    |     |      |       |     |     |
| de transport anulate               |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|