închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal varianta actualizata

  Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008


       TITLUL I
    DispoziĂžii generale

    CAP. 1
    Scopul Âşi sfera de cuprindere a Codului fiscal

    ART. 1
    Scopul Âşi sfera de cuprindere a Codului fiscal
    (1) Prezentul cod stabileÂşte cadrul legal pentru impozitele Âşi taxele prevĂŁzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat Âşi bugetele locale, precizeazĂŁ contribuabilii care trebuie sĂŁ plĂŁteascĂŁ aceste impozite Âşi taxe, precum Âşi modul de calcul Âşi de platĂŁ al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite Âşi taxe. De asemenea, autorizeazĂŁ Ministerul FinanĂželor Publice sĂŁ elaboreze norme metodologice, instrucĂžiuni Âşi ordine în aplicarea prezentului cod Âşi a convenĂžiilor de evitare a dublei impuneri.
    (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor Âşi taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaĂžia privind procedurile fiscale.
    (3) în materie fiscalĂŁ, dispoziĂžiile prezentului cod prevaleazĂŁ asupra oricĂŁror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziĂžiile Codului fiscal.
    (4) DacĂŁ orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplicĂŁ prevederea acelui tratat.
    (5) Orice mĂŁsurĂŁ de naturĂŁ fiscalĂŁ care constituie ajutor de stat se acordĂŁ potrivit dispoziĂžiilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naĂžionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 137/2007.
    ART. 2
    Impozitele Âşi taxele reglementate de Codul fiscal
    Impozitele Âşi taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmĂŁtoarele:
    a) impozitul pe profit;
    b) impozitul pe venit;
    c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    d) impozitul pe veniturile obĂžinute din România de nerezidenĂži;
    e) impozitul pe reprezentanĂže;
    f) taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    g) accizele;
    h) impozitele Âşi taxele locale.

    CAP. 2
    Interpretarea Âşi modificarea Codului fiscal

    ART. 3
    Principiile fiscalitĂŁĂžii
    Impozitele Âşi taxele reglementate de prezentul cod se bazeazĂŁ pe urmĂŁtoarele principii:
    a) neutralitatea mĂŁsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori Âşi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiĂžii egale investitorilor, capitalului român Âşi strĂŁin;
    b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sĂŁ nu conducĂŁ la interpretĂŁri arbitrare, iar termenele, modalitatea Âşi sumele de platĂŁ sĂŁ fie precis stabilite pentru fiecare plĂŁtitor, respectiv aceÂştia sĂŁ poatĂŁ urmĂŁri Âşi înĂželege sarcina fiscalĂŁ ce le revine, precum Âşi sĂŁ poatĂŁ determina influenĂža deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
    c) echitatea fiscalĂŁ la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferitĂŁ a veniturilor, în funcĂžie de mĂŁrimea acestora;
    d) eficienĂža impunerii prin asigurarea stabilitĂŁĂžii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi sĂŁ nu conducĂŁ la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice Âşi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptĂŁrii de cĂŁtre acestea a unor decizii investiĂžionale majore.
    ART. 4
    Modificarea Âşi completarea Codului fiscal
    (1) Prezentul cod se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ numai prin lege, promovatĂŁ, de regulĂŁ, cu 6 luni înainte de data intrĂŁrii în vigoare a acesteia.
    (2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intrĂŁ în vigoare cu începere din prima zi a anului urmĂŁtor celui în care a fost adoptatĂŁ prin lege.
    ART. 5
    Norme metodologice, instrucĂžiuni Âşi ordine
    (1) Ministerul FinanĂželor Publice are atribuĂžia elaborĂŁrii normelor necesare pentru aplicarea unitarĂŁ a prezentului cod.
    (2) în înĂželesul prezentului cod, prin norme se înĂželege norme metodologice, instrucĂžiuni Âşi ordine.
    (3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotĂŁrâre, Âşi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Ordinele Âşi instrucĂžiunile se emit de ministrul finanĂželor publice Âşi se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) InstituĂžiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul FinanĂželor Publice, nu pot elabora Âşi emite norme care sĂŁ aibĂŁ legĂŁturĂŁ cu prevederile prezentului cod, cu excepĂžia celor prevĂŁzute în prezentul cod.
    (6) Anual, Ministerul FinanĂželor Publice colecteazĂŁ Âşi sistematizeazĂŁ toate normele în vigoare având legĂŁturĂŁ cu prevederile prezentului cod Âşi pune aceastĂŁ colecĂžie oficialĂŁ la dispoziĂžia altor persoane, spre publicare.
    ART. 6
    înfiinĂžarea Âşi funcĂžionarea Comisiei fiscale centrale
    (1) Ministerul FinanĂželor Publice înfiinĂžeazĂŁ o Comisie fiscalĂŁ centralĂŁ, care are responsabilitĂŁĂži de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitarĂŁ a prezentului cod.
    (2) Regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a Comisiei fiscale centrale se aprobĂŁ prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (3) Comisia fiscalĂŁ centralĂŁ este coordonatĂŁ de secretarul de stat din Ministerul FinanĂželor Publice care rĂŁspunde de politicile Âşi legislaĂžia fiscalĂŁ.
    (4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobĂŁ prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (5) *** Abrogat
    (6) *** Abrogat
    (7) *** Abrogat
    (8) *** Abrogat

    CAP. 3
    DefiniĂžii

    ART. 7
    DefiniĂžii ale termenilor comuni
    (1) în înĂželesul prezentului cod, cu excepĂžia titlului VI, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    1. activitate - orice activitate desfĂŁÂşuratĂŁ de cĂŁtre o persoanĂŁ în scopul obĂžinerii de venit;
    2. activitate dependentĂŁ - orice activitate desfĂŁÂşuratĂŁ de o persoanĂŁ fizicĂŁ într-o relaĂžie de angajare;
    3. activitate dependentĂŁ la funcĂžia de bazĂŁ - orice activitate dependentĂŁ care este declaratĂŁ astfel de persoana fizicĂŁ, în conformitate cu prevederile legii;
    4. activitate independentĂŁ - orice activitate desfĂŁÂşuratĂŁ cu regularitate de cĂŁtre o persoanĂŁ fizicĂŁ, alta decât o activitate dependentĂŁ;
    5. asociere, fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ - orice asociere în participaĂžiune, grup de interes economic, societate civilĂŁ sau altĂŁ entitate care nu este o persoanĂŁ impozabilĂŁ distinctĂŁ, în înĂželesul impozitului pe venit Âşi pe profit, conform normelor emise în aplicare;
    6. autoritate fiscalĂŁ competentĂŁ - organul fiscal din cadrul Ministerului FinanĂželor Publice Âşi serviciile de specialitate ale autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale, dupĂŁ caz, care au responsabilitĂŁĂži fiscale;
    7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) riscurile Âşi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
    b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului cĂŁtre utilizator la momentul expirĂŁrii contractului;
    c) utilizatorul are opĂžiunea de a cumpĂŁra bunul la momentul expirĂŁrii contractului, iar valoarea rezidualĂŁ exprimatĂŁ în procente este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu diferenĂža dintre durata normalĂŁ de funcĂžionare maximĂŁ Âşi durata contractului de leasing, raportatĂŁ la durata normalĂŁ de funcĂžionare maximĂŁ, exprimatĂŁ în procente;
    d) perioada de leasing depĂŁÂşeÂşte 80% din durata normalĂŁ de funcĂžionare maximĂŁ a bunului care face obiectul leasingului; în înĂželesul acestei definiĂžii, perioada de leasing include orice perioadĂŁ pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
    e) valoarea totalĂŁ a ratelor de leasing, mai puĂžin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egalĂŁ cu valoarea de intrare a bunului;
    8. contract de leasing operaĂžional - orice contract de leasing încheiat între locator Âşi locatar, care transferĂŁ locatarului riscurile Âşi beneficiile dreptului de proprietate, mai puĂžin riscul de valorificare a bunului la valoarea rezidualĂŁ, Âşi care nu îndeplineÂşte niciuna dintre condiĂžiile prevĂŁzute la pct. 7 lit. b) - e); riscul de valorificare a bunului la valoarea rezidualĂŁ existĂŁ atunci când opĂžiunea de cumpĂŁrare nu este exercitatĂŁ la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirĂŁrii contractului;
    9. comision - orice platĂŁ în bani sau în naturĂŁ efectuatĂŁ cĂŁtre un broker, un agent comisionar general sau cĂŁtre orice persoanĂŁ asimilatĂŁ unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legĂŁturĂŁ cu o operaĂžiune comercialĂŁ;
    10. contribuĂžii sociale obligatorii - orice contribuĂžii care trebuie plĂŁtite, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, pentru protecĂžia Âşomerilor, asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate sau asigurĂŁri sociale;
    11. credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în strĂŁinĂŁtate, conform convenĂžiilor de evitare a dublei impuneri sau aÂşa cum se stabileÂşte în prezentul cod;
    12. dividend - o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ unui participant la persoana juridicĂŁ, drept consecinÞã a deĂžinerii unor titluri de participare la acea persoanĂŁ juridicĂŁ, exceptând urmĂŁtoarele:
    a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modificĂŁ procentul de deĂžinere a titlurilor de participare ale oricĂŁrui participant la persoana juridicĂŁ;
    b) o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ în legĂŁturĂŁ cu rĂŁscumpĂŁrarea titlurilor de participare la persoana juridicĂŁ, alta decât rĂŁscumpĂŁrarea care face parte dintr-un plan de rĂŁscumpĂŁrare, ce nu modificĂŁ procentul de deĂžinere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridicĂŁ;
    c) o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ în legĂŁturĂŁ cu lichidarea unei persoane juridice;
    d) o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de cĂŁtre participanĂži.
    DacĂŁ suma plĂŁtitĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ pentru bunurile sau serviciile furnizate cĂŁtre un participant la persoana juridicĂŁ depĂŁÂşeÂşte preĂžul pieĂžei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenĂža se trateazĂŁ drept dividend. De asemenea, dacĂŁ suma plĂŁtitĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui acĂžionar sau asociat al persoanei juridice este efectuatĂŁ în scopul personal al acestuia, atunci suma respectivĂŁ este tratatĂŁ ca dividend.
    13. dobânda - orice sumĂŁ ce trebuie plĂŁtitĂŁ sau primitĂŁ pentru utilizarea banilor, indiferent dacĂŁ trebuie sĂŁ fie plĂŁtitĂŁ sau primitĂŁ în cadrul unei datorii, în legĂŁturĂŁ cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânatĂŁ;
    14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuĂŁ între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoanĂŁ, denumitĂŁ francizor, acordĂŁ unei alte persoane, denumitĂŁ beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
    15. know-how - orice informaĂžie cu privire la o experienÞã industrialĂŁ, comercialĂŁ sau ÂştiinĂžificĂŁ care este necesarĂŁ pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent Âşi a cĂŁrei dezvĂŁluire cĂŁtre alte persoane nu este permisĂŁ fĂŁrĂŁ autorizaĂžia persoanei care a furnizat aceastĂŁ informaĂžie; în mĂŁsura în care provine din experienÞã, know-how-ul reprezintĂŁ ceea ce un producĂŁtor nu poate Âşti din simpla examinare a produsului Âşi din simpla cunoaÂştere a progresului tehnicii;
    16. mijloc fix - orice imobilizare corporalĂŁ, care este deĂžinutĂŁ pentru a fi utilizatĂŁ în producĂžia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriatĂŁ terĂžilor sau în scopuri administrative, dacĂŁ are o duratĂŁ normalĂŁ de utilizare mai mare de un an Âşi o valoare mai mare decât limita stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului;
    17. nerezident - orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ Âşi orice persoanĂŁ fizicĂŁ nerezidentĂŁ;
    18. organizaĂžie nonprofit - orice asociaĂžie, fundaĂžie sau federaĂžie înfiinĂžatĂŁ în România, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, dar numai dacĂŁ veniturile Âşi activele asociaĂžiei, fundaĂžiei sau federaĂžiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;
    19. participant - orice persoanĂŁ care este proprietarul unui titlu de participare;
    20. persoanĂŁ - orice persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ;
    21. persoane afiliate - o persoanĂŁ este afiliatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ dacĂŁ relaĂžia dintre ele este definitĂŁ de cel puĂžin unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    a) o persoanĂŁ fizicĂŁ este afiliatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ fizicĂŁ, dacĂŁ acestea sunt soĂž/soĂžie sau rude pânĂŁ la gradul al III-lea inclusiv. între persoanele afiliate, preĂžul la care se transferĂŁ bunurile corporale sau necorporale ori se presteazĂŁ servicii reprezintĂŁ preĂž de transfer;
    b) o persoanĂŁ fizicĂŁ este afiliatĂŁ cu o persoanĂŁ juridicĂŁ dacĂŁ persoana fizicĂŁ deĂžine, în mod direct sau indirect, inclusiv deĂžinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numĂŁrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deĂžinute la persoana juridicĂŁ ori dacĂŁ controleazĂŁ în mod efectiv persoana juridicĂŁ;
    c) o persoanĂŁ juridicĂŁ este afiliatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ dacĂŁ cel puĂžin:
    (i) prima persoanĂŁ juridicĂŁ deĂžine, în mod direct sau indirect, inclusiv deĂžinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numĂŁrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ ori dacĂŁ controleazĂŁ persoana juridicĂŁ;
    (ii) a doua persoanĂŁ juridicĂŁ deĂžine, în mod direct sau indirect, inclusiv deĂžinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numĂŁrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoanĂŁ juridicĂŁ;
    (iii) o persoanĂŁ juridicĂŁ terÞã deĂžine, în mod direct sau indirect, inclusiv deĂžinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numĂŁrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoanĂŁ juridicĂŁ, cât Âşi la cea de-a doua.
    22. persoanĂŁ fizicĂŁ nerezidentĂŁ - orice persoanĂŁ fizicĂŁ care nu este persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ;
    23. persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ - orice persoanĂŁ fizicĂŁ ce îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) are domiciliul în România;
    b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
    c) este prezentĂŁ în România pentru o perioadĂŁ sau mai multe perioade ce depĂŁÂşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricĂŁrui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
    d) este cetĂŁĂžean român care lucreazĂŁ în strĂŁinĂŁtate, ca funcĂžionar sau angajat al României într-un stat strĂŁin.
    Prin excepĂžie de la prevederile lit. a) - d), nu este persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ un cetĂŁĂžean strĂŁin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetĂŁĂžean strĂŁin care este funcĂžionar ori angajat al unui organism internaĂžional Âşi interguvernamental înregistrat în România, un cetĂŁĂžean strĂŁin care este funcĂžionar sau angajat al unui stat strĂŁin în România Âşi nici membrii familiilor acestora;
    24. persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ - orice persoanĂŁ juridicĂŁ care a fost înfiinĂžatĂŁ în conformitate cu legislaĂžia României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România;
    25. persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ - orice persoanĂŁ juridicĂŁ care nu este persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    26. preĂž de piaÞã - suma care ar fi plĂŁtitĂŁ de un client independent unui furnizor independent în acelaÂşi moment Âşi în acelaÂşi loc, pentru acelaÂşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiĂžii de concurenÞã loialĂŁ;
    27. proprietate imobiliarĂŁ - orice teren, clĂŁdire sau altĂŁ construcĂžie ridicatĂŁ ori încorporatĂŁ într-un teren;
    28. redevenÞã - orice sumĂŁ ce trebuie plĂŁtitĂŁ în bani sau în naturĂŁ pentru folosirea ori dreptul de folosinÞã al oricĂŁruia dintre urmĂŁtoarele:
    a) drept de autor asupra unei lucrĂŁri literare, artistice sau ÂştiinĂžifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum Âşi efectuarea de înregistrĂŁri audio, video;
    b) orice brevet, invenĂžie, inovaĂžie, licenÞã, marcĂŁ de comerĂž sau de fabricĂŁ, francizĂŁ, proiect, desen, model, plan, schiÞã, formulĂŁ secretĂŁ sau procedeu de fabricaĂžie ori software.
    Nu se considerĂŁ redevenÞã, în sensul prezentei legi, remuneraĂžia în bani sau în naturĂŁ plĂŁtitĂŁ pentru achiziĂžiile de software destinate exclusiv operĂŁrii respectivului software, fĂŁrĂŁ alte modificĂŁri decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi consideratĂŁ redevenÞã, în sensul prezentei legi, remuneraĂžia în bani sau în naturĂŁ plĂŁtitĂŁ pentru achiziĂžia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;
    c) orice transmisiuni, inclusiv cĂŁtre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
    d) orice echipament industrial, comercial sau ÂştiinĂžific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;
    e) orice know-how;
    f) numele sau imaginea oricĂŁrei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoanĂŁ fizicĂŁ.
    în plus, redevenĂža cuprinde orice sumĂŁ ce trebuie plĂŁtitĂŁ în bani sau în naturĂŁ pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formĂŁ spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitĂŁĂži similare;
    29. rezident - orice persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ Âşi orice persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ;
    30. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorialĂŁ Âşi spaĂžiul aerian de deasupra teritoriului Âşi mĂŁrii teritoriale, asupra cĂŁrora România îÂşi exercitĂŁ suveranitatea, precum Âşi zona contiguĂŁ, platoul continental Âşi zona economicĂŁ exclusivĂŁ, asupra cĂŁrora România îÂşi exercitĂŁ drepturile suverane Âşi jurisdicĂžia în conformitate cu legislaĂžia sa Âşi potrivit normelor Âşi principiilor dreptului internaĂžional;
    31. titlu de participare - orice acĂžiune sau altĂŁ parte socialĂŁ într-o societate în nume colectiv, societate în comanditĂŁ simplĂŁ, societate pe acĂžiuni, societate în comanditĂŁ pe acĂžiuni, societate cu rĂŁspundere limitatĂŁ sau într-o altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ sau la un fond deschis de investiĂžii;
    32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrĂŁinare a dreptului de proprietate, precum Âşi schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
    33. valoarea fiscalĂŁ reprezintĂŁ:
    a) pentru active Âşi pasive - valoarea de înregistrare în patrimoniu;
    b) pentru titlurile de participare - valoarea de achiziĂžie sau de aport, utilizatĂŁ pentru calculul câÂştigului sau pierderii, în înĂželesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
    c) pentru mijloace fixe amortizabile Âşi terenuri - costul de achiziĂžie, de producĂžie sau valoarea de piaÞã a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrĂŁrii în patrimoniul contribuabilului, utilizatĂŁ pentru calculul amortizĂŁrii fiscale, dupĂŁ caz. în valoarea fiscalĂŁ se includ Âşi reevaluĂŁrile contabile efectuate potrivit legii. în cazul în care se efectueazĂŁ reevaluĂŁri ale mijloacelor fixe amortizabile care determinĂŁ o descreÂştere a valorii acestora sub costul de achiziĂžie, de producĂžie sau al valorii de piaÞã a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupĂŁ caz, valoarea fiscalĂŁ rĂŁmasĂŁ neamortizatĂŁ a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeazĂŁ pânĂŁ la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziĂžie, de producĂžie sau a valorii de piaÞã a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupĂŁ caz. în situaĂžia reevaluĂŁrii terenurilor care determinĂŁ o descreÂştere a valorii acestora sub costul de achiziĂžie sau sub valoarea de piaÞã a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupĂŁ caz, valoarea fiscalĂŁ este costul de achiziĂžie sau valoarea de piaÞã a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupĂŁ caz;
    d) pentru provizioane Âşi rezerve - valoarea deductibilĂŁ la calculul profitului impozabil.
    (2) Criteriile care stabilesc dacĂŁ o activitate desfĂŁÂşuratĂŁ de o persoanĂŁ fizicĂŁ reprezintĂŁ o activitate dependentĂŁ sau independentĂŁ sunt prevĂŁzute în norme.
    ART. 8
    DefiniĂžia sediului permanent
    (1) în înĂželesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfĂŁÂşoarĂŁ integral sau parĂžial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
    (2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursalĂŁ, birou, fabricĂŁ, magazin, atelier, precum Âşi o minĂŁ, un puĂž de ĂžiĂžei sau gaze, o carierĂŁ sau alte locuri de extracĂžie a resurselor naturale.
    (3) Un sediu permanent presupune un Âşantier de construcĂžii, un proiect de construcĂžie, ansamblu sau montaj sau activitĂŁĂži de supervizare legate de acestea, numai dacĂŁ Âşantierul, proiectul sau activitĂŁĂžile dureazĂŁ mai mult de 6 luni.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) - (3), un sediu permanent nu presupune urmĂŁtoarele:
    a) folosirea unei instalaĂžii numai în scopul depozitĂŁrii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce aparĂžin nerezidentului;
    b) menĂžinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparĂžin unui nerezident numai în scopul de a fi depozitate sau expuse;
    c) menĂžinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparĂžin unui nerezident numai în scopul de a fi procesate de cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ;
    d) vânzarea de produse sau bunuri ce aparĂžin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul unor expoziĂžii sau târguri fĂŁrĂŁ caracter permanent ori ocazionale, dacĂŁ produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lunĂŁ dupĂŁ încheierea târgului sau a expoziĂžiei;
    e) pĂŁstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziĂžionĂŁrii de produse sau bunuri ori culegerii de informaĂžii pentru un nerezident;
    f) pĂŁstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii de activitĂŁĂži cu caracter pregĂŁtitor sau auxiliar de cĂŁtre un nerezident;
    g) pĂŁstrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinaĂžie a activitĂŁĂžilor prevĂŁzute la lit. a) - f), cu condiĂžia ca întreaga activitate desfĂŁÂşuratĂŁ în locul fix sĂŁ fie de naturĂŁ preparatorie sau auxiliarĂŁ.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) Âşi (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent în România, în ceea ce priveÂşte activitĂŁĂžile pe care o persoanĂŁ, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în numele nerezidentului, dacĂŁ persoana acĂžioneazĂŁ în România în numele nerezidentului Âşi dacĂŁ este îndeplinitĂŁ una din urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) persoana este autorizatĂŁ Âşi exercitĂŁ în România autoritatea de a încheia contracte în numele nerezidentului, cu excepĂžia cazurilor în care activitĂŁĂžile respective sunt limitate la cele prevĂŁzute la alin. (4) lit. a) - f);
    b) persoana menĂžine în România un stoc de produse sau bunuri din care livreazĂŁ produse sau bunuri în numele nerezidentului.
    (6) Un nerezident nu se considerĂŁ cĂŁ are un sediu permanent în România dacĂŁ doar desfĂŁÂşoarĂŁ activitate în România prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut independent, în cazul în care aceastĂŁ activitate este activitatea obiÂşnuitĂŁ a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. DacĂŁ activitĂŁĂžile unui astfel de agent sunt desfĂŁÂşurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului, iar în relaĂžiile comerciale Âşi financiare dintre nerezident Âşi agent existĂŁ condiĂžii diferite de acelea care ar exista între persoane independente, agentul nu se considerĂŁ ca fiind agent cu statut independent.
    (7) Un nerezident nu se considerĂŁ cĂŁ are un sediu permanent în România numai dacĂŁ acesta controleazĂŁ sau este controlat de un rezident ori de o persoanĂŁ ce desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.
    (8) în înĂželesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considerĂŁ a fi baza fixĂŁ.

    CAP. 4
    Reguli de aplicare generalĂŁ

    ART. 9
    Moneda de platĂŁ Âşi de calcul a impozitelor Âşi taxelor
    (1) Impozitele Âşi taxele se plĂŁtesc în moneda naĂžionalĂŁ a României.
    (2) Sumele înscrise pe o declaraĂžie fiscalĂŁ se exprimĂŁ în moneda naĂžionalĂŁ a României.
    (3) Sumele exprimate într-o monedĂŁ strĂŁinĂŁ se convertesc în moneda naĂžionalĂŁ a României, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul unei persoane care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate într-un stat strĂŁin Âşi îÂşi Ăžine contabilitatea acestei activitĂŁĂži în moneda statului strĂŁin, profitul impozabil sau venitul net din activitĂŁĂži independente Âşi impozitul plĂŁtit statului strĂŁin se convertesc în moneda naĂžionalĂŁ a României prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada cĂŁreia îi este aferent profitul impozabil sau venitul net;
    b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda naĂžionalĂŁ a României prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se plĂŁtesc sumele respective ori la altĂŁ datĂŁ prevĂŁzutĂŁ în norme.
    (4) în înĂželesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti în moneda naĂžionalĂŁ a României sumele exprimate în moneda strĂŁinĂŁ, este cursul de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, exceptând cazurile prevĂŁzute expres în norme.
    ART. 10
    Venituri în naturĂŁ
    (1) în înĂželesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar Âşi/sau în naturĂŁ.
    (2) în cazul venitului în naturĂŁ, valoarea acestuia se stabileÂşte pe baza cantitĂŁĂžii Âşi a preĂžului de piaÞã pentru bunurile sau serviciile respective.
    ART. 11
    Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
    (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înĂželesul prezentului cod, autoritĂŁĂžile fiscale pot sĂŁ nu ia în considerare o tranzacĂžie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacĂžii pentru a reflecta conĂžinutul economic al tranzacĂžiei.
    (1^1) AutoritĂŁĂžile fiscale pot sĂŁ nu ia în considerare o tranzacĂžie efectuatĂŁ de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritĂŁĂžile fiscale tranzacĂžiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilitĂŁ prin ordin. Lista contribuabililor declaraĂži inactivi va fi publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi va fi adusĂŁ la cunoÂştinÞã publicĂŁ, în conformitate cu cerinĂžele prevĂŁzute prin ordin.
    (2) în cadrul unei tranzacĂžii între persoane afiliate, autoritĂŁĂžile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricĂŁreia dintre persoane, dupĂŁ cum este necesar, pentru a reflecta preĂžul de piaÞã al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacĂžiei. La stabilirea preĂžului de piaÞã al tranzacĂžiilor între persoane afiliate se foloseÂşte cea mai adecvatĂŁ dintre urmĂŁtoarele metode:
    a) metoda comparĂŁrii preĂžurilor, prin care preĂžul de piaÞã se stabileÂşte pe baza preĂžurilor plĂŁtite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile cĂŁtre persoane independente;
    b) metoda cost-plus, prin care preĂžul de piaÞã se stabileÂşte pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacĂžie, majorat cu marja de profit corespunzĂŁtoare;
    c) metoda preĂžului de revânzare, prin care preĂžul de piaÞã se stabileÂşte pe baza preĂžului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului Âşi o marjĂŁ de profit;
    d) orice altĂŁ metodĂŁ recunoscutĂŁ în liniile directoare privind preĂžurile de transfer emise de OrganizaĂžia pentru Cooperare Âşi Dezvoltare EconomicĂŁ.
    ART. 12
    Venituri obĂžinute din România
    UrmĂŁtoarele venituri sunt considerate ca fiind obĂžinute din România, indiferent dacĂŁ sunt primite în România sau în strĂŁinĂŁtate, sub formĂŁ de:
    a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;
    b) venituri din activitĂŁĂžile dependente desfĂŁÂşurate în România;
    c) dividende de la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    d) dobânzi de la un rezident;
    e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ dobânda este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    f) redevenĂže de la un rezident;
    g) redevenĂže de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ redevenĂža este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    h) venituri din proprietĂŁĂži imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietĂŁĂžii imobiliare situate în România Âşi venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietĂŁĂžilor imobiliare situate în România;
    i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ persoana juridicĂŁ este o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ sau dacĂŁ cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezintĂŁ proprietĂŁĂži imobiliare situate în România;
    j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurĂŁrilor sociale sau de la bugetul de stat;
    k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaĂžional Âşi prestĂŁrile de servicii accesorii acestui transport;
    l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanÞã din orice domeniu, dacĂŁ aceste venituri sunt obĂžinute de la un rezident sau dacĂŁ veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
    m) venituri reprezentând remuneraĂžii primite de nerezidenĂžii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraĂžie al unei persoane juridice române;
    n) comisioane de la un rezident;
    o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ comisionul este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    p) venituri din activitĂŁĂži sportive Âşi de divertisment desfĂŁÂşurate în România, indiferent dacĂŁ veniturile sunt primite de cĂŁtre persoanele care participĂŁ efectiv la asemenea activitĂŁĂži sau de cĂŁtre alte persoane;
    q) *** AbrogatĂŁ
    r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
    s) venituri obĂžinute la jocurile de noroc practicate în România;
    t) orice alte venituri obĂžinute dintr-o activitate desfĂŁÂşuratĂŁ în România;
    Ăž) venituri realizate din lichidarea unei persoane juridice române.
    ART. 12^1
    Prevederi speciale privind schimbul de informaĂžii cu statele membre ale Uniunii Europene
    Ministrul finanĂželor publice va dispune prin ordin mĂŁsurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativĂŁ Âşi schimb de informaĂžii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, accizelor Âşi impozitului pe venit.

    TITLUL II
    Impozitul pe profit

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 13
    Contribuabili
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmĂŁtoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
    a) persoanele juridice române;
    b) persoanele juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
    c) persoanele juridice strĂŁine Âşi persoanele fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate în România într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ;
    d) persoanele juridice strĂŁine care realizeazĂŁ venituri din/sau în legĂŁturĂŁ cu proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât Âşi în strĂŁinĂŁtate din asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizicĂŁ se calculeazĂŁ, se reĂžine Âşi se varsĂŁ de cĂŁtre persoana juridicĂŁ românĂŁ.
    ART. 14
    Sfera de cuprindere a impozitului
    Impozitul pe profit se aplicĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obĂžinut din orice sursĂŁ, atât din România, cât Âşi din strĂŁinĂŁtate;
    b) în cazul persoanelor juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
    c) în cazul persoanelor juridice strĂŁine Âşi al persoanelor fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate în România într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, asupra pĂŁrĂžii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecĂŁrei persoane;
    d) în cazul persoanelor juridice strĂŁine care realizeazĂŁ venituri din/sau în legĂŁturĂŁ cu proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;
    e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizeazĂŁ venituri atât în România, cât Âşi în strĂŁinĂŁtate, din asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, asupra pĂŁrĂžii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.
    ART. 15
    Scutiri
    (1) Sunt scutiĂži de la plata impozitului pe profit urmĂŁtorii contribuabili:
    a) trezoreria statului;
    b) instituĂžiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii Âşi disponibilitĂŁĂžile realizate Âşi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanĂžele publice, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi Legii nr. 273/2006 privind finanĂžele publice locale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dacĂŁ legea nu prevede altfel;
    c) persoanele juridice române care plĂŁtesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV;
    d) fundaĂžiile române constituite ca urmare a unui legat;
    e) *** AbrogatĂŁ
    f) cultele religioase, pentru: venituri obĂžinute din producerea Âşi valorificarea obiectelor Âşi produselor necesare activitĂŁĂžii de cult, potrivit legii, venituri obĂžinute din chirii, alte venituri obĂžinute din activitĂŁĂži economice, venituri din despĂŁgubiri în formĂŁ bĂŁneascĂŁ, obĂžinute ca urmare a mĂŁsurilor reparatorii prevĂŁzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiĂžia ca sumele respective sĂŁ fie utilizate, în anul curent Âşi/sau în anii urmĂŁtori, pentru întreĂžinerea Âşi funcĂžionarea unitĂŁĂžilor de cult, pentru lucrĂŁri de construcĂžie, de reparaĂžie Âşi de consolidare a lĂŁcaÂşurilor de cult Âşi a clĂŁdirilor ecleziastice, pentru învãÞãmânt, pentru furnizarea, în nume propriu Âşi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiĂžiile legii, pentru acĂžiuni specifice Âşi alte activitĂŁĂži nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasĂŁ Âşi regimul general al cultelor.
    g) instituĂžiile de învãÞãmânt particular acreditate, precum Âşi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii urmĂŁtori, potrivit Legii învãÞãmântului nr. 84/1995, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare Âşi OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 174/2001*) privind unele mĂŁsuri pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea finanÞãrii învãÞãmântului superior, cu modificĂŁrile ulterioare;
    h) asociaĂžiile de proprietari constituite ca persoane juridice Âşi asociaĂžiile de locatari recunoscute ca asociaĂžii de proprietari, potrivit Legii locuinĂžei nr. 114/1996, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru veniturile obĂžinute din activitĂŁĂži economice Âşi care sunt sau urmeazĂŁ a fi utilizate pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea utilitĂŁĂžilor Âşi a eficienĂžei clĂŁdirii, pentru întreĂžinerea Âşi repararea proprietĂŁĂžii comune;
    i) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
    j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinĂžat potrivit legii;
    k) Banca NaĂžionalĂŁ a României;
    l) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinĂžat potrivit legii.
    (2) OrganizaĂžiile nonprofit, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmĂŁtoarele tipuri de venituri:
    a) cotizaĂžiile Âşi taxele de înscriere ale membrilor;
    b) contribuĂžiile bĂŁneÂşti sau în naturĂŁ ale membrilor Âşi simpatizanĂžilor;
    c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaĂžiei în vigoare;
    d) veniturile obĂžinute din vize, taxe Âşi penalitĂŁĂži sportive sau din participarea la competiĂžii Âşi demonstraĂžii sportive;
    e) donaĂžiile Âşi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
    f) dividendele Âşi dobânzile obĂžinute din plasarea disponibilitĂŁĂžilor rezultate din venituri scutite;
    g) veniturile pentru care se datoreazĂŁ impozit pe spectacole;
    h) resursele obĂžinute din fonduri publice sau din finanÞãri nerambursabile;
    i) veniturile realizate din acĂžiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxĂŁ de participare, serbĂŁri, tombole, conferinĂže, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
    j) veniturile excepĂžionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaĂžiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economicĂŁ;
    k) veniturile obĂžinute din reclamĂŁ Âşi publicitate, realizate de organizaĂžiile nonprofit de utilitate publicĂŁ, potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare, din domeniul culturii, cercetĂŁrii ÂştiinĂžifice, învãÞãmântului, sportului, sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, precum Âşi de camerele de comerĂž Âşi industrie, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale;
    l) sumele primite ca urmare a nerespectĂŁrii condiĂžiilor cu care s-a fĂŁcut donaĂžia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sĂŁ fie utilizate de cĂŁtre organizaĂžiile nonprofit, în anul curent sau în anii urmĂŁtori, pentru realizarea scopului Âşi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupĂŁ caz;
    m) veniturile realizate din despĂŁgubiri de la societĂŁĂžile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economicĂŁ;
    n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.
    (3) OrganizaĂžiile nonprofit, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit Âşi pentru veniturile din activitĂŁĂži economice realizate pânĂŁ la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevĂŁzutĂŁ la alin. (2). OrganizaĂžiile prevĂŁzute în prezentul alineat datoreazĂŁ impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevĂŁzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupĂŁ caz.
------------
    *) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 174/2001 a fost respinsĂŁ prin Legea nr. 82/2005.

    ART. 16
    Anul fiscal
    (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
    (2) Când un contribuabil se înfiinĂžeazĂŁ sau înceteazĂŁ sĂŁ mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilĂŁ este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
    ART. 17
    Cotele de impozitare
    Cota de impozit pe profit care se aplicĂŁ asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepĂžiile prevĂŁzute la art. 38.
    ART. 18
    Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri Âşi pariuri sportive
    Contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeazĂŁ aceste venituri în baza unui contract de asociere, Âşi la care impozitul pe profit datorat pentru activitĂŁĂžile prevĂŁzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaĂži la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.

    CAP. 2
    Calculul profitului impozabil

    ART. 19
    Reguli generale
    (1) Profitul impozabil se calculeazĂŁ ca diferenÞã între veniturile realizate din orice sursĂŁ Âşi cheltuielile efectuate în scopul realizĂŁrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile Âşi la care se adaugĂŁ cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul Âşi alte elemente similare veniturilor Âşi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
    (2) Metodele contabile, stabilite prin reglementĂŁri legale în vigoare, privind ieÂşirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu excepĂžia cazului prevĂŁzut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modificĂŁ în cursul anului fiscal.
    (3) Contribuabilii care au optat pânĂŁ la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe mĂŁsurĂŁ ce ratele devin scadente, beneficiazĂŁ în continuare de aceastĂŁ facilitate pe durata derulĂŁrii contractelor respective; cheltuielile corespunzĂŁtoare sunt deductibile la aceleaÂşi termene scadente, proporĂžional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totalĂŁ a contractului.
    (4) în cazul contribuabililor care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de servicii internaĂžionale, în baza convenĂžiilor la care România este parte, veniturile Âşi cheltuielile efectuate în scopul realizĂŁrii acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementĂŁrile din aceste convenĂžii.
    (5) TranzacĂžiile între persoane afiliate se realizeazĂŁ conform principiului preĂžului pieĂžei libere, potrivit cĂŁruia tranzacĂžiile între persoanele afiliate se efectueazĂŁ în condiĂžiile stabilite sau impuse care nu trebuie sĂŁ difere de relaĂžiile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind preĂžurile de transfer.
    ART. 20
    Venituri neimpozabile
    UrmĂŁtoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
    a) dividendele primite de la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    b) diferenĂžele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporĂŁrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deĂžin titluri de participare, precum Âşi diferenĂžele de valoare a investiĂžiilor financiare pe termen lung, reprezentând acĂžiuni deĂžinute la societĂŁĂži afiliate, titluri de participare Âşi investiĂžii deĂžinute ca imobilizĂŁri, înregistrate astfel potrivit reglementĂŁrilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionĂŁrii, a retragerii, lichidĂŁrii investiĂžiilor financiare, precum Âşi la data retragerii capitalului social la persoana juridicĂŁ la care se deĂžin titlurile de participare;
    c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum Âşi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
    d) veniturile neimpozabile, prevĂŁzute expres în acorduri Âşi memorandumuri aprobate prin acte normative.
    ART. 20^1
    Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
    (1) DupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ sunt, de asemenea, neimpozabile Âşi:
    a) dividendele primite de o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, societate-mamĂŁ, de la o filialĂŁ a sa situatĂŁ într-un stat membru, dacĂŁ persoana juridicĂŁ românĂŁ întruneÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. plĂŁteÂşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fĂŁrĂŁ posibilitatea unei opĂžiuni sau exceptĂŁri;
    2. deĂžine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;
    3. la data înregistrĂŁrii venitului din dividende deĂžine participaĂžia minimĂŁ prevĂŁzutĂŁ la pct. 2, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani.
    Sunt, de asemenea, neimpozabile Âşi dividendele primite de persoana juridicĂŁ românĂŁ prin intermediul sediului sĂŁu permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridicĂŁ românĂŁ îndeplineÂşte cumulativ condiĂžiile prevĂŁzute la pct. 1 - 3;
    b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice strĂŁine din alte state membre, societĂŁĂži-mamĂŁ, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacĂŁ persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ întruneÂşte, cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. are una dintre formele de organizare prevĂŁzute la alin. (4);
    2. în conformitate cu legislaĂžia fiscalĂŁ a statului membru, este consideratĂŁ a fi rezident al statului membru respectiv Âşi, în temeiul unei convenĂžii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terĂž, nu se considerĂŁ cĂŁ are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;
    3. plĂŁteÂşte, în conformitate cu legislaĂžia fiscalĂŁ a unui stat membru, fĂŁrĂŁ posibilitatea unei opĂžiuni sau exceptĂŁri, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;
    4. deĂžine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minimĂŁ de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009;
    5. la data înregistrĂŁrii venitului din dividende de cĂŁtre sediul permanent din România, persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ deĂžine participaĂžia minimĂŁ prevĂŁzutĂŁ la pct. 4, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. a) Âşi b) nu se aplicĂŁ profiturilor repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice strĂŁine dintr-un stat membru, în legĂŁturĂŁ cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.
    (3) în aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) stat membru - stat al Uniunii Europene;
    b) filialĂŁ dintr-un stat membru - persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ al cĂŁrei capital social include Âşi participaĂžia minimĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. a) pct. 2 Âşi lit. b) pct. 4, deĂžinutĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, respectiv de un sediu permanent din România al unei persoane juridice strĂŁine dintr-un stat membru;
    c) stat terĂž - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.
    (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru persoanele juridice strĂŁine sunt:
    a) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii belgiene, cunoscute ca societe anonyme/naamloze vennootschap, societe en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, societe privee a responsabilite limitee/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a responsabilite limitee/cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a responsabilite illimitee/cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, societe en nom collectif/vennootschap onder firma, societe en commandite simple/gewone commanditaire vennootschap, întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice menĂžionate mai sus, Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;
    b) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii daneze, cunoscute ca aktieselskab Âşi anpartsselskab; alte societĂŁĂži supuse impozitĂŁrii, conform legii impozitului pe profit, în mĂŁsura în care venitul lor impozabil este calculat Âşi impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislaĂžiei fiscale aplicabile la aktieselskaber;
    c) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii germane, cunoscute ca Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts, Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;
    d) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii greceÂşti, cunoscute ca anonume etaireia, etaireia periorismenes eutunes (E.P.E.), Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii greceÂşti, supuse impozitului pe profit grec;
    e) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii spaniole, cunoscute ca sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, organisme de drept public care funcĂžioneazĂŁ în baza legii private; alte entitĂŁĂži constituite conform legii spaniole, supuse impozitului pe profit spaniol (Impuesto sobre Sociedades);
    f) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii franceze, cunoscute ca societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societes par actions simplifiees, societes dassurances mutuelles, caisses depargne et de prevoyance, societes civiles, care sunt automat supuse impozitului pe profit, cooperatives, unions de cooperatives, întreprinderi publice industriale Âşi comerciale, precum Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;
    g) societĂŁĂžile înfiinĂžate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiinĂžate în baza Legii asociaĂžiilor industriale Âşi de aprovizionare, societĂŁĂži de construcĂžii înfiinĂžate în baza Legii asociaĂžiilor de construcĂžii Âşi trusturi bancare de economii, înfiinĂžate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989;
    h) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii italiene, cunoscute ca societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, Âşi entitĂŁĂži publice Âşi private a cĂŁror activitate este în întregime sau în principal comercialĂŁ;
    i) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societe cooperative, societe cooperative organisee comme une societe anonyme, association dassurancs mutuelles, association depargne-pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de lEtat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public, Âşi alte societĂŁĂži constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;
    j) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii olandeze, cunoscute ca naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Open commanditaire vennootschap, Cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, Fonds voor gemene rekening, vereniging op cooperatieve grondslag, vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt, Âşi alte societĂŁĂži constituite în baza legii olandeze Âşi supuse impozitului pe profit olandez;
    k) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii austriece, cunoscute ca Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts, Sparkassen, Âşi alte societĂŁĂži constituite în baza legii austriece Âşi supuse impozitului pe profit austriac;
    l) societĂŁĂžile comerciale sau societĂŁĂžile de drept civil ce au o formĂŁ comercialĂŁ Âşi întreprinderile publice înfiinĂžate în conformitate cu legea portughezĂŁ;
    m) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii finlandeze, cunoscute ca osakeyhtyio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank and vakuutusyhtio/forsakringsbolag;
    n) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii suedeze, cunoscute ca asaktiebolag, forsakringsaktiebolag, ekonomiska foreningar, sparbanker, omsesidiga forsakringsbolag;
    o) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii Âşi Irlandei de Nord;
    p) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza ReglementĂŁrii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind Statutul societĂŁĂžii europene (SE) Âşi a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societĂŁĂžii europene în ceea ce priveÂşte implicarea lucrĂŁtorilor Âşi asociaĂžiile cooperatiste înfiinĂžate în baza ReglementĂŁrii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul SocietĂŁĂžii Cooperative Europene (SCE) Âşi a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului SocietĂŁĂžii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajaĂžilor;
    q) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legislaĂžiei cehe, cunoscute ca akciova spolecnost, spolecnost s rucenim omezenym;
    r) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii estoniene, cunoscute ca taisuhing, usaldusuhing, osauhing, aktsiaselts, tulundusuhistu;
    s) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii cipriote, cunoscute ca etaireies, supuse impozitului pe profit cipriot;
    Âş) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii letone, cunoscute ca akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu;
    t) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii lituaniene;
    Ăž) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii ungare, cunoscute ca kozkereseti tarsasag, beteti tarsasag, kozos vallalat, korlatolt felelossegu tarsasag, reszvenytarsasag, egyesules, kozhasznu tarsasag, szovetkezet;
    u) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii malteze, cunoscute ca Kumpaniji ta Responsabilita Limitata, Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet;
    v) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii poloneze, cunoscute ca spolka akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia;
    w) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii slovene, cunoscute ca delniska druzba, komanditna druzba, druzba z omejeno odgovornostjo;
    x) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legislaĂžiei slovace, cunoscute ca akciova spolocnost, spolocnosts rucenim obmedzenym, komanditna spolocnost.
    (5) DispoziĂžiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/435/CEE privind regimul fiscal comun care se aplicĂŁ societĂŁĂžilor-mamĂŁ Âşi filialelor acestora din diferite state membre, amendatĂŁ prin Directiva 2003/123/CE a Consiliului.
    ART. 21
    Cheltuieli
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizĂŁrii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
    (2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizĂŁrii de venituri Âşi:
    a) cheltuielile cu achiziĂžionarea ambalajelor, pe durata de viaÞã stabilitĂŁ de cĂŁtre contribuabil;
    b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecĂžia muncii Âşi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncĂŁ Âşi a bolilor profesionale;
    c) cheltuielile reprezentând contribuĂžiile pentru asigurarea de accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale, potrivit legii, Âşi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
    d) cheltuielile de reclamĂŁ Âşi publicitate efectuate în scopul popularizĂŁrii firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum Âşi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamĂŁ Âşi publicitate Âşi bunurile care se acordĂŁ în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor Âşi demonstraĂžii la punctele de vânzare, precum Âşi alte bunuri Âşi servicii acordate cu scopul stimulĂŁrii vânzĂŁrilor;
    e) cheltuielile de transport Âşi de cazare în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, efectuate pentru salariaĂži Âşi administratori, precum Âşi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;
    f) contribuĂžia la rezerva mutualĂŁ de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
    g) taxele de înscriere, cotizaĂžiile Âşi contribuĂžiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum Âşi contribuĂžiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncĂŁ;
    h) cheltuielile pentru formarea Âşi perfecĂžionarea profesionalĂŁ a personalului angajat;
    i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieĂžei, promovarea pe pieĂžele existente sau noi, participarea la târguri Âşi expoziĂžii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
    j) cheltuielile de cercetare, precum Âşi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiĂžiile de a fi recunoscute ca imobilizĂŁri necorporale din punct de vedere contabil;
    k) cheltuielile pentru perfecĂžionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreĂžinerea Âşi perfecĂžionarea sistemelor de management al calitĂŁĂžii, obĂžinerea atestĂŁrii conform cu standardele de calitate;
    l) cheltuielile pentru protejarea mediului Âşi conservarea resurselor;
    m) taxele de înscriere, cotizaĂžiile Âşi contribuĂžiile datorate cĂŁtre camerele de comerĂž Âşi industrie, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale;
    n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenÞã a creanĂželor neîncasate, în urmĂŁtoarele cazuri:
    1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisĂŁ pe baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti;
    2. debitorul a decedat Âşi creanĂža nu poate fi recuperatĂŁ de la moÂştenitori;
    3. debitorul este dizolvat, în cazul societĂŁĂžii cu rĂŁspundere limitatĂŁ cu asociat unic, sau lichidat, fĂŁrĂŁ succesor;
    4. debitorul înregistreazĂŁ dificultĂŁĂži financiare majore care îi afecteazĂŁ întreg patrimoniul.
    (3) UrmĂŁtoarele cheltuieli au deductibilitate limitatĂŁ:
a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicatĂŁ asupra diferenĂžei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile Âşi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol Âşi cheltuielile cu impozitul pe profit;
    b) suma cheltuielilor cu indemnizaĂžia de deplasare acordatĂŁ salariaĂžilor pentru deplasĂŁri în România Âşi în strĂŁinĂŁtate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituĂžiile publice;
    c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pânĂŁ la 2%, aplicatĂŁ asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare. IntrĂŁ sub incidenĂža acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naÂştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile Âşi protezele, precum Âşi cheltuielile pentru funcĂžionarea corespunzĂŁtoare a unor activitĂŁĂži sau unitĂŁĂži aflate în administrarea contribuabililor; grĂŁdiniĂže, creÂşe, servicii de sĂŁnĂŁtate acordate în cazul bolilor profesionale Âşi al accidentelor de muncĂŁ pânĂŁ la internarea într-o unitate sanitarĂŁ, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cĂŁmine de nefamiliÂşti, precum Âşi pentru Âşcolile pe care le au sub patronaj. în cadrul acestei limite, pot fi deduse Âşi cheltuielile reprezentând: tichete de creºã acordate de angajator în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, cadouri în bani sau în naturĂŁ oferite copiilor minori Âşi salariaĂžilor, cadouri în bani sau în naturĂŁ acordate salariatelor, costul prestaĂžiilor pentru tratament Âşi odihnĂŁ, inclusiv transportul, pentru salariaĂžii proprii Âşi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaĂžii care au suferit pierderi în gospodĂŁrie Âşi contribuĂžia la fondurile de intervenĂžie ale asociaĂžiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din Âşcoli Âşi centre de plasament;
    d) perisabilitĂŁĂžile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraĂžiei centrale, împreunĂŁ cu instituĂžiile de specialitate, cu avizul Ministerului FinanĂželor Publice;
    e) cheltuielile reprezentând tichetele de masĂŁ acordate de angajatori, potrivit legii;
    f) *** AbrogatĂŁ
    g) cheltuielile cu provizioane Âşi rezerve, în limita prevĂŁzutĂŁ la art. 22;
    h) cheltuielile cu dobânda Âşi diferenĂžele de curs valutar, în limita prevĂŁzutĂŁ la art. 23;
    i) amortizarea, în limita prevĂŁzutĂŁ la art. 24;
    j) cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant;
    k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntarĂŁ de sĂŁnĂŁtate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant;
    l) cheltuielile pentru funcĂžionarea, întreĂžinerea Âşi repararea locuinĂželor de serviciu situate în localitatea unde se aflĂŁ sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzĂŁtoare suprafeĂželor construite prevĂŁzute de Legea locuinĂžei nr. 114/1996, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, care se majoreazĂŁ din punct de vedere fiscal cu 10%;
    m) cheltuielile de funcĂžionare, întreĂžinere Âşi reparaĂžii aferente unui sediu aflat în locuinĂža proprietate personalĂŁ a unei persoane fizice, folositĂŁ Âşi în scop personal, deductibile în limita corespunzĂŁtoare suprafeĂželor puse la dispoziĂžia societĂŁĂžii în baza contractelor încheiate între pĂŁrĂži, în acest scop;
    n) cheltuielile de funcĂžionare, întreĂžinere Âşi reparaĂžii aferente autoturismelor folosite de angajaĂžii cu funcĂžii de conducere Âşi de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecĂŁrei persoane fizice cu astfel de atribuĂžii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale.
    (4) UrmĂŁtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
    a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenĂže din anii precedenĂži sau din anul curent, precum Âşi impozitele pe profit sau pe venit plĂŁtite în strĂŁinĂŁtate. Sunt nedeductibile Âşi cheltuielile cu impozitele nereĂžinute la sursĂŁ în numele persoanelor fizice Âşi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România;
    b) dobânzile/majorĂŁrile de întârziere, amenzile, confiscĂŁrile Âşi penalitĂŁĂžile de întârziere datorate cĂŁtre autoritĂŁĂžile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, penalitĂŁĂžile sau majorĂŁrile datorate cĂŁtre autoritĂŁĂži strĂŁine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente Âşi/sau autoritĂŁĂži strĂŁine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepĂžia majorĂŁrilor al cĂŁror regim este reglementat prin convenĂžiile de evitare a dublei impuneri.
    c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsĂŁ din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ, dacĂŁ aceasta este datoratĂŁ potrivit prevederilor titlului VI. Nu intrĂŁ sub incidenĂža acestor prevederi stocurile Âşi mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitĂŁĂži naturale sau a altor cauze de forÞã majorĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor acordate salariaĂžilor sub forma unor avantaje în naturĂŁ, dacĂŁ valoarea acestora nu a fost impozitatĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ;
    e) cheltuielile fĂŁcute în favoarea acĂžionarilor sau asociaĂžilor, altele decât cele generate de plĂŁĂži pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preĂžul de piaÞã pentru aceste bunuri sau servicii;
    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bazĂŁ un document justificativ, potrivit legii, prin care sĂŁ se facĂŁ dovada efectuĂŁrii operaĂžiunii sau intrĂŁrii în gestiune, dupĂŁ caz, potrivit normelor;
    g) cheltuielile înregistrate de societĂŁĂžile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul de folosinÞã al terenului agricol adus de membrii asociaĂži, peste cota de distribuĂžie din producĂžia realizatĂŁ din folosinĂža acestuia, prevĂŁzutĂŁ în contractul de societate sau asociere;
    h) cheltuielile determinate de diferenĂžele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deĂžin participaĂžii, precum Âşi de diferenĂžele nefavorabile de valoare aferente obligaĂžiunilor emise pe termen lung, cu excepĂžia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora;
    i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la art. 20 lit. c);
    j) cheltuielile cu contribuĂžiile plĂŁtite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;
    k) cheltuielile cu primele de asigurare plĂŁtite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;
    l) alte cheltuieli salariale Âşi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepĂžia prevederilor titlului III;
    m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanÞã, asistenÞã sau alte prestĂŁri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestĂŁrii acestora în scopul activitĂŁĂžilor desfĂŁÂşurate Âşi pentru care nu sunt încheiate contracte;
    n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum Âşi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepĂžia celor care privesc bunurile reprezentând garanĂžie bancarĂŁ pentru creditele utilizate în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
    o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenÞã a creanĂželor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperitĂŁ de provizion, potrivit art. 22, precum Âşi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenÞã a creanĂželor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaĂžii decât cele prevĂŁzute la art. 21 alin. (2) lit. n). în aceastĂŁ situaĂžie, contribuabilii care scot din evidenÞã clienĂžii neîncasaĂži sunt obligaĂži sĂŁ comunice în scris acestora scoaterea din evidenÞã a creanĂželor respective, în vederea recalculĂŁrii profitului impozabil la persoana debitoare, dupĂŁ caz;
    p) cheltuielile de sponsorizare Âşi/sau mecenat Âşi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueazĂŁ sponsorizĂŁri Âşi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi cei care acordĂŁ burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacĂŁ totalul acestor cheltuieli îndeplineÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
    2. nu depĂŁÂşeÂşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
    în limitele respective se încadreazĂŁ Âşi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcĂžiei de localuri, al dotĂŁrilor, achiziĂžiilor de tehnologie a informaĂžiei Âşi de documente specifice, finanÞãrii programelor de formare continuĂŁ a bibliotecarilor, schimburilor de specialiÂşti, a burselor de specializare, a participĂŁrii la congrese internaĂžionale;
    r) cheltuielile înregistrate în evidenĂža contabilĂŁ, care au la bazĂŁ un document emis de un contribuabil inactiv al cĂŁrui certificat de înregistrare fiscalĂŁ a fost suspendat în baza ordinului preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.
    s) cheltuielile cu taxele Âşi cotizaĂžiile cĂŁtre organizaĂžiile neguvernamentale sau asociaĂžiile profesionale care au legĂŁturĂŁ cu activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ de contribuabili Âşi care depĂŁÂşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (2) lit. g) Âşi m);
    Âş) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuĂŁrii unei reevaluĂŁri, se înregistreazĂŁ o descreÂştere a valorii acestora.
    (5) Regia AutonomĂŁ AdministraĂžia Patrimoniului Protocolului de Stat deduce la calculul profitului impozabil urmĂŁtoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile reprezentând diferenĂža dintre sumele cuvenite pe bazĂŁ de contract de prestĂŁri de servicii cu Senatul, Camera DeputaĂžilor, AdministraĂžia PrezidenĂžialĂŁ, Guvernul României Âşi Curtea ConstituĂžionalĂŁ pentru plata activitĂŁĂžii de reprezentare Âşi protocol Âşi cheltuielile înregistrate efectiv de regie;
    b) cheltuielile efectuate, în condiĂžiile legii, pentru asigurarea administrĂŁrii, pĂŁstrĂŁrii integritĂŁĂžii Âşi protejĂŁrii imobilului Palat Elisabeta din domeniul public al statului;
    c) cheltuielile aferente producerii Âşi emiterii permiselor de Âşedere temporarĂŁ/permanentĂŁ pentru cetĂŁĂženii strĂŁini, în condiĂžiile reglementĂŁrilor legale.
    ART. 22
    Provizioane Âşi rezerve
    (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor Âşi provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
    a) rezerva legalĂŁ este deductibilĂŁ în limita unei cote de 5% aplicatĂŁ asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile Âşi se adaugĂŁ cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pânĂŁ ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris Âşi vĂŁrsat sau din patrimoniu, dupĂŁ caz, potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare. în cazul în care aceasta este utilizatĂŁ pentru acoperirea pierderilor sau este distribuitĂŁ sub orice formĂŁ, reconstituirea ulterioarĂŁ a rezervei nu mai este deductibilĂŁ la calculul profitului impozabil. Prin excepĂžie, rezerva constituitĂŁ de persoanele juridice care furnizeazĂŁ utilitĂŁĂži societĂŁĂžilor comerciale care se restructureazĂŁ, se reorganizeazĂŁ sau se privatizeazĂŁ poate fi folositĂŁ pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acĂžiuni obĂžinut în urma procedurii de conversie a creanĂželor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;
    b) provizioanele pentru garanĂžii de bunĂŁ execuĂžie acordate clienĂžilor;
    c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanĂželor asupra clienĂžilor, înregistrate de cĂŁtre contribuabili, altele decât cele prevĂŁzute la lit. d), f), g) Âşi i), care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. sunt înregistrate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004;
    2. sunt neîncasate într-o perioadĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 270 de zile de la data scadenĂžei;
    3. nu sunt garantate de altĂŁ persoanĂŁ;
    4. sunt datorate de o persoanĂŁ care nu este persoanĂŁ afiliatĂŁ contribuabilului;
    5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
    d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare, de cĂŁtre instituĂžiile de credit, instituĂžiile financiare nebancare înscrise în Registrul general Ăžinut de Banca NaĂžionalĂŁ a României, precum Âşi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;
    e) *** AbrogatĂŁ
    f) *** AbrogatĂŁ
    g) *** AbrogatĂŁ
    h) rezervele tehnice constituite de societĂŁĂžile de asigurare Âşi reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare Âşi funcĂžionare, cu excepĂžia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se diminueazĂŁ astfel încât nivelul acestora sĂŁ acopere partea de risc care rĂŁmâne în sarcina asigurĂŁtorului, dupĂŁ deducerea reasigurĂŁrii;
    i) provizioanele de risc pentru operaĂžiunile pe pieĂžele financiare, constituite potrivit reglementĂŁrilor Comisiei NaĂžionale a Valorilor Mobiliare;
    j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanĂželor asupra clienĂžilor, înregistrate de cĂŁtre contribuabili, altele decât cele prevĂŁzute la lit. d), f), g) Âşi i), care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. sunt înregistrate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2007;
    2. creanĂža este deĂžinutĂŁ la o persoanĂŁ juridicĂŁ asupra cĂŁreia este declaratĂŁ procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care se atestĂŁ aceastĂŁ situaĂžie;
    3. nu sunt garantate de altĂŁ persoanĂŁ;
    4. sunt datorate de o persoanĂŁ care nu este persoanĂŁ afiliatĂŁ contribuabilului;
    5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.
    k) provizioanele pentru închiderea Âşi urmĂŁrirea postînchidere a depozitelor de deÂşeuri, constituite de contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de depozitare a deÂşeurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea Âşi urmĂŁrirea postînchidere a depozitului, corespunzĂŁtoare cotei-pĂŁrĂži din tarifele de depozitare percepute;
    l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România pentru acoperirea cheltuielilor de întreĂžinere Âşi reparare a parcului de aeronave Âşi a componentelor aferente, potrivit programelor de întreĂžinere a aeronavelor, aprobate corespunzĂŁtor de cĂŁtre Autoritatea AeronauticĂŁ CivilĂŁ RomânĂŁ.
    (2) Contribuabilii autorizaĂži sĂŁ desfĂŁÂşoare activitate în domeniul exploatĂŁrii zĂŁcĂŁmintelor naturale sunt obligaĂži sĂŁ înregistreze în evidenĂža contabilĂŁ Âşi sĂŁ deducĂŁ provizioane pentru refacerea terenurilor afectate Âşi pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenĂžei dintre veniturile Âşi cheltuielile din exploatare, pe toatĂŁ durata de funcĂžionare a exploatĂŁrii zĂŁcĂŁmintelor naturale.
    (3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apĂŁ mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalaĂžiilor, a dependinĂželor Âşi anexelor, precum Âşi pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicatĂŁ asupra diferenĂžei dintre veniturile Âşi cheltuielile înregistrate, pe toatĂŁ perioada exploatĂŁrii petroliere.
    (4) Regia AutonomĂŁ AdministraĂžia RomânĂŁ a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenĂža dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de rutĂŁ aerianĂŁ Âşi costurile efective ale activitĂŁĂžii de rutĂŁ aerianĂŁ, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depĂŁÂşesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.
    (5) Reducerea sau anularea oricĂŁrui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusĂŁ se include în veniturile impozabile, indiferent dacĂŁ reducerea sau anularea este datoratĂŁ modificĂŁrii destinaĂžiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei cĂŁtre participanĂži sub orice formĂŁ, lichidĂŁrii, divizĂŁrii, fuziunii contribuabilului sau oricĂŁrui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplicĂŁ dacĂŁ un alt contribuabil preia un provizion sau o rezervĂŁ în legĂŁturĂŁ cu o divizare sau fuziune, reglementĂŁrile acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervĂŁ.
    (6) Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale Âşi rezerve reprezentând facilitĂŁĂži fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeazĂŁ impozitul pe profit Âşi se stabilesc dobânzi Âşi penalitĂŁĂži de întârziere, de la data aplicĂŁrii facilitĂŁĂžii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitĂŁrii rezervele de influenĂže de curs valutar aferente aprecierii disponibilitĂŁĂžilor în valutĂŁ, constituite potrivit legii, înregistrate de societĂŁĂži comerciale bancare - persoane juridice române Âşi sucursalele bĂŁncilor strĂŁine, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România.
    (7) în înĂželesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se înĂželege Âşi majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
    (8) Provizioanele constituite pentru creanĂžele asupra clienĂžilor, înregistrate de cĂŁtre contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile în limitele prevĂŁzute la alin. (1) lit. c), în situaĂžia în care creanĂžele respective îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) nu sunt garantate de altĂŁ persoanĂŁ;
    b) sunt datorate de o persoanĂŁ care nu este persoanĂŁ afiliatĂŁ contribuabilului;
    c) au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
    d) creanĂža este deĂžinutĂŁ asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisĂŁ procedura falimentului, pe baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care se atestĂŁ aceastĂŁ situaĂžie;
    e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanĂža respectivĂŁ.
    ART. 23
    Cheltuieli cu dobânzile Âşi diferenĂže de curs valutar
    (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determinĂŁ ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an Âşi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului Âşi sfârÂşitul perioadei pentru care se determinĂŁ impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se înĂželege totalul creditelor Âşi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
    (2) în condiĂžiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile Âşi cu pierderea netĂŁ din diferenĂžele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteazĂŁ în perioada urmĂŁtoare, în condiĂžiile alin. (1), pânĂŁ la deductibilitatea integralĂŁ a acestora.
    (3) în cazul în care cheltuielile din diferenĂžele de curs valutar ale contribuabilului depĂŁÂşesc veniturile din diferenĂžele de curs valutar, diferenĂža va fi tratatĂŁ ca o cheltuialĂŁ cu dobânda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferenĂže fiind supusĂŁ limitei prevĂŁzute la alin. (1). Cheltuielile din diferenĂžele de curs valutar, care se limiteazĂŁ potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.
    (4) Dobânzile Âşi pierderile din diferenĂže de curs valutar, în legĂŁturĂŁ cu împrumuturile obĂžinute direct sau indirect de la bĂŁnci internaĂžionale de dezvoltare Âşi organizaĂžii similare, menĂžionate în norme, Âşi cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obĂžinute de la instituĂžiile de credit române sau strĂŁine, instituĂžiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordĂŁ credite potrivit legii, precum Âşi cele obĂžinute în baza obligaĂžiunilor admise la tranzacĂžionare pe o piaÞã reglementatĂŁ nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor prezentului articol.
    (5) în cazul împrumuturilor obĂžinute de la alte entitĂŁĂži, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la:
    a) nivelul ratei dobânzii de referinÞã a BĂŁncii NaĂžionale a României, corespunzĂŁtoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; Âşi
    b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valutĂŁ. Acest nivel al ratei dobânzii se aplicĂŁ la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valutĂŁ se actualizeazĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    (6) Limita prevĂŁzutĂŁ la alin. (5) se aplicĂŁ separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) Âşi (2).
    (7) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplicĂŁ societĂŁĂžilor comerciale bancare, persoane juridice române, sucursalelor bĂŁncilor strĂŁine care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România, societĂŁĂžilor de leasing pentru operaĂžiunile de leasing, societĂŁĂžilor de credit ipotecar, instituĂžiilor de credit, precum Âşi instituĂžiilor financiare nebancare.
    (8) în cazul unei persoane juridice strĂŁine care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului articol se aplicĂŁ prin luarea în considerare a capitalului propriu.
    ART. 24
    Amortizarea fiscalĂŁ
    (1) Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii, producerii, construirii, asamblĂŁrii, instalĂŁrii sau îmbunĂŁtĂŁĂžirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereazĂŁ din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizĂŁrii potrivit prevederilor prezentului articol.
    (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporalĂŁ care îndeplineÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) este deĂžinut Âşi utilizat în producĂžia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terĂžilor sau în scopuri administrative;
    b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului;
    c) are o duratĂŁ normalĂŁ de utilizare mai mare de un an.
    Pentru imobilizĂŁrile corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeazĂŁ un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizĂŁrii se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intrĂŁ în structura unui activ corporal, a cĂŁror duratĂŁ normalĂŁ de utilizare diferĂŁ de cea a activului rezultat, amortizarea se determinĂŁ pentru fiecare componentĂŁ în parte.
    (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
    a) investiĂžiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaĂžie de gestiune sau altele asemenea;
    b) mijloacele fixe puse în funcĂžiune parĂžial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporalĂŁ; acestea se cuprind în grupele în care urmeazĂŁ a se înregistra, la valoarea rezultatĂŁ prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
    c) investiĂžiile efectuate pentru descopertĂŁ în vederea valorificĂŁrii de substanĂže minerale utile, precum Âşi pentru lucrĂŁrile de deschidere Âşi pregĂŁtire a extracĂžiei în subteran Âşi la suprafaÞã;
    d) investiĂžiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunĂŁtĂŁĂžirii parametrilor tehnici iniĂžiali Âşi care conduc la obĂžinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
    e) investiĂžiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparĂžinând domeniului public, precum Âşi în dezvoltĂŁri Âşi modernizĂŁri ale bunurilor aflate în proprietate publicĂŁ;
    f) amenajĂŁrile de terenuri.
    (4) Nu reprezintĂŁ active amortizabile:
    a) terenurile, inclusiv cele împĂŁdurite;
    b) tablourile Âşi operele de artĂŁ;
    c) fondul comercial;
    d) lacurile, bĂŁlĂžile Âşi iazurile care nu sunt rezultatul unei investiĂžii;
    e) bunurile din domeniul public finanĂžate din surse bugetare;
    f) orice mijloc fix care nu îÂşi pierde valoarea în timp datoritĂŁ folosirii, potrivit normelor;
    g) casele de odihnĂŁ proprii, locuinĂžele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazierĂŁ, altele decât cele utilizate în scopul realizĂŁrii veniturilor.
    (5) Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înĂželege:
    a) costul de achiziĂžie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
    b) costul de producĂžie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de cĂŁtre contribuabil;
    c) valoarea de piaÞã, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit.
    (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determinĂŁ conform urmĂŁtoarelor reguli:
    a) în cazul construcĂžiilor, se aplicĂŁ metoda de amortizare liniarĂŁ;
    b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maÂşinilor, uneltelor Âşi instalaĂžiilor, precum Âşi pentru computere Âşi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniarĂŁ, degresivĂŁ sau acceleratĂŁ;
    c) în cazul oricĂŁrui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniarĂŁ sau degresivĂŁ.
    (7) în cazul metodei de amortizare liniarĂŁ, amortizarea se stabileÂşte prin aplicarea cotei de amortizare liniarĂŁ la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.
    Cota de amortizare liniarĂŁ se calculeazĂŁ raportând numĂŁrul 100 la durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix.
    (8) în cazul metodei de amortizare degresivĂŁ, amortizarea se calculeazĂŁ prin multiplicarea cotelor de amortizare liniarĂŁ cu unul dintre coeficienĂžii urmĂŁtori:
    a) 1,5, dacĂŁ durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 Âşi 5 ani;
    b) 2,0, dacĂŁ durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 Âşi 10 ani;
    c) 2,5, dacĂŁ durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
    (9) în cazul metodei de amortizare acceleratĂŁ, amortizarea se calculeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depĂŁÂşi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;
    b) pentru urmĂŁtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeazĂŁ prin raportarea valorii rĂŁmase de amortizare a mijlocului fix la durata normalĂŁ de utilizare rĂŁmasĂŁ a acestuia.
    (10) Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii de brevete, drepturi de autor, licenĂže, mĂŁrci de comerĂž sau fabricĂŁ Âşi alte valori similare, precum Âşi cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintĂŁ imobilizĂŁri necorporale se recupereazĂŁ prin intermediul deducerilor de amortizare liniarĂŁ pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupĂŁ caz. Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii sau producerii programelor informatice se recupereazĂŁ prin intermediul deducerilor de amortizare liniarĂŁ pe o perioadĂŁ de 3 ani. Pentru brevetele de invenĂžie se poate utiliza Âşi metoda de amortizare degresivĂŁ sau acceleratĂŁ.
    (11) Amortizarea fiscalĂŁ se calculeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

    a) începând cu luna urmĂŁtoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcĂžiune;
    b) pentru cheltuielile cu investiĂžiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normalĂŁ de utilizare, pe durata normalĂŁ de utilizare rĂŁmasĂŁ sau pe perioada contractului de concesionare sau închiriere, dupĂŁ caz;
    c) pentru cheltuielile cu investiĂžiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locaĂžie de gestiune de cel care a efectuat investiĂžia, pe perioada contractului sau pe durata normalĂŁ de utilizare, dupĂŁ caz;
    d) pentru cheltuielile cu investiĂžiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioadĂŁ de 10 ani;
    e) amortizarea clĂŁdirilor Âşi a construcĂžiilor minelor, salinelor cu extracĂžie în soluĂžie prin sonde, carierelor, exploatĂŁrilor la zi, pentru substanĂže minerale solide Âşi cele din industria extractivĂŁ de petrol, a cĂŁror duratĂŁ de folosire este limitatĂŁ de durata rezervelor Âşi care nu pot primi alte utilizĂŁri dupĂŁ epuizarea rezervelor, precum Âşi a investiĂžiilor pentru descopertĂŁ se calculeazĂŁ pe unitate de produs, în funcĂžie de rezerva exploatabilĂŁ de substanÞã mineralĂŁ utilĂŁ.
    Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeazĂŁ:
    1. din 5 în 5 ani la mine, cariere, extracĂžii petroliere, precum Âşi la cheltuielile de investiĂžii pentru descopertĂŁ;
    2. din 10 în 10 ani la saline;
    f) mijloacele de transport pot fi amortizate Âşi în funcĂžie de numĂŁrul de kilometri sau numĂŁrul de ore de funcĂžionare prevĂŁzut în cĂŁrĂžile tehnice, pentru cele achiziĂžionate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004;
    g) pentru locuinĂžele de serviciu, amortizarea este deductibilĂŁ fiscal pânĂŁ la nivelul corespunzĂŁtor suprafeĂžei construite prevĂŁzute de legea locuinĂžei;
    h) numai pentru autoturismele folosite în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 21 alin. (3) lit. n).
    (12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenĂžie amortizabile Âşi care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în funcĂžiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenĂžie, pânĂŁ la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puĂžin o perioadĂŁ egalĂŁ cu jumĂŁtate din durata lor normalĂŁ de utilizare. în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeazĂŁ Âşi se stabilesc dobânzi Âşi penalitĂŁĂži de întârziere de la data aplicĂŁrii facilitĂŁĂžii respective, potrivit legii.
    (13) Pentru investiĂžiile realizate în parcurile industriale pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 se acordĂŁ o deducere suplimentarĂŁ din profitul impozabil, în cotĂŁ de 20% din valoarea investiĂžiilor în construcĂžii sau a reabilitĂŁrilor de construcĂžii, infrastructurĂŁ internĂŁ Âşi de conexiune la reĂžeaua publicĂŁ de utilitĂŁĂži, Ăžinând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea Âşi duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la alin. (12) nu pot beneficia de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute în prezentul alineat.
    (14) Cheltuielile aferente localizĂŁrii, explorĂŁrii, dezvoltĂŁrii sau oricĂŁrei activitĂŁĂži pregĂŁtitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereazĂŁ în rate egale pe o perioadĂŁ de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii oricĂŁrui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereazĂŁ pe mĂŁsurĂŁ ce resursele naturale sunt exploatate, proporĂžional cu valoarea recuperatĂŁ raportatĂŁ la valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a resurselor.
    (15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determinĂŁ fĂŁrĂŁ a lua în calcul amortizarea contabilĂŁ. CâÂştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcĂžiune a acestor mijloace fixe se calculeazĂŁ pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintĂŁ valoarea fiscalĂŁ de intrare a mijloacelor fixe, diminuatĂŁ cu amortizarea fiscalĂŁ. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilĂŁ evidenĂžiatĂŁ în sold la data de 31 decembrie 2003 amortizarea se calculeazĂŁ în baza valorii rĂŁmase neamortizate, pe durata normalĂŁ de utilizare rĂŁmasĂŁ, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pânĂŁ la aceastĂŁ datĂŁ.
    (16) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncĂŁ Âşi bolilor profesionale, precum Âşi înfiinÞãrii Âşi funcĂžionĂŁrii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcĂžiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (17) în cazul unei imobilizĂŁri corporale cu o valoare de intrare mai micĂŁ decât limita stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizĂŁrii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (18) Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii sau producerii de containere sau ambalaje, care circulĂŁ între contribuabil Âşi clienĂži, se recupereazĂŁ prin deduceri de amortizare, prin metoda liniarĂŁ, pe durata normalĂŁ de utilizare stabilitĂŁ de contribuabilul care îÂşi menĂžine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.
    (19) Ministerul FinanĂželor Publice elaboreazĂŁ normele privind clasificaĂžia Âşi duratele normale de funcĂžionare a mijloacelor fixe.
    (20) *** Abrogat
    (21) Pentru titularii de acorduri petroliere Âşi subcontractanĂžii acestora, care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apĂŁ de peste 100 metri, se calculeazĂŁ amortizarea imobilizĂŁrilor corporale Âşi necorporale aferente operaĂžiunilor petroliere, a cĂŁror duratĂŁ de folosire este limitatĂŁ de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcĂžie de rezerva exploatabilĂŁ de substanÞã mineralĂŁ utilĂŁ, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investiĂžiilor în curs, imobilizĂŁrilor corporale Âşi necorporale efectuate pentru operaĂžiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât Âşi în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârÂşitul fiecĂŁrui exerciĂžiu financiar pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României pentru ultima zi a fiecĂŁrui exerciĂžiu financiar.
    (22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale Âşi necorporale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, nu se aplicĂŁ la calculul profitului impozabil, cu excepĂžia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) Âşi ale art. 8 din aceeaÂşi lege.
    ART. 25
    Contracte de leasing
    (1) în cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaĂžional, locatorul are aceastĂŁ calitate.
    Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de cĂŁtre utilizator, în cazul leasingului financiar, Âşi de cĂŁtre locator, în cazul leasingului operaĂžional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.
    (2) în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operaĂžional locatarul deduce chiria (rata de leasing).
    ART. 26
    Pierderi fiscale
    (1) Pierderea anualĂŁ, stabilitĂŁ prin declaraĂžia de impozit pe profit, se recupereazĂŁ din profiturile impozabile obĂžinute în urmĂŁtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrĂŁrii acestora, la fiecare termen de platĂŁ a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrĂŁrii acestora.
    (2) Pierderea fiscalĂŁ înregistratĂŁ de contribuabilii care îÂşi înceteazĂŁ existenĂža prin divizare sau fuziune nu se recupereazĂŁ de cĂŁtre contribuabilii nou-înfiinĂžaĂži sau de cĂŁtre cei care preiau patrimoniul societĂŁĂžii absorbite, dupĂŁ caz.
    (3) în cazul persoanelor juridice strĂŁine, prevederile alin. (1) se aplicĂŁ luându-se în considerare numai veniturile Âşi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.
    (4) Contribuabilii care au fost plĂŁtitori de impozit pe venit Âşi care anterior au realizat pierdere fiscalĂŁ intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. AceastĂŁ pierdere se recupereazĂŁ pe perioada cuprinsĂŁ între data înregistrĂŁrii pierderii fiscale Âşi limita celor 5 ani.
    ART. 27
    ReorganizĂŁri, lichidĂŁri Âşi alte transferuri de active Âşi titluri de participare
    (1) în cazul contribuĂžiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la aceastĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) contribuĂžiile nu sunt transferuri impozabile în înĂželesul prevederilor prezentului titlu Âşi al prevederilor titlului III;
    b) valoarea fiscalĂŁ a activelor primite de persoana juridicĂŁ este egalĂŁ cu valoarea fiscalĂŁ a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
    c) valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egalĂŁ cu valoarea fiscalĂŁ a activelor aduse drept contribuĂžie de cĂŁtre persoana respectivĂŁ.
    (2) Distribuirea de active de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ cĂŁtre participanĂžii sĂŁi, fie sub formĂŁ de dividend, fie ca urmare a operaĂžiunii de lichidare, se trateazĂŁ ca transfer impozabil, exceptându-se cazurile prevĂŁzute la alin. (3).
    (3) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ urmĂŁtoarelor operaĂžiuni de reorganizare, dacĂŁ acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscalĂŁ sau evitarea plĂŁĂžii impozitelor:
    a) fuziunea între douĂŁ sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanĂžii la oricare persoanĂŁ juridicĂŁ care fuzioneazĂŁ primesc titluri de participare la persoana juridicĂŁ succesoare;
    b) divizarea unei persoane juridice române în douĂŁ sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanĂžii la persoana juridicĂŁ iniĂžialĂŁ beneficiazĂŁ de o distribuire proporĂžionalĂŁ a titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare;
    c) achiziĂžionarea de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ a tuturor activelor Âşi pasivelor aparĂžinând uneia sau mai multor activitĂŁĂži economice ale altei persoane juridice române, numai în schimbul unor titluri de participare;
    d) achiziĂžionarea de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ a minimum 50% din titlurile de participare la altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, în schimbul unor titluri de participare la persoana juridicĂŁ achizitoare Âşi, dacĂŁ este cazul, a unei plĂŁĂži în numerar care nu depĂŁÂşeÂşte 10% din valoarea nominalĂŁ a titlurilor de participare emise în schimb.
    (4) în cazul operaĂžiunilor de reorganizare prevĂŁzute la alin. (3) se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) transferul activelor Âşi pasivelor nu se trateazĂŁ ca un transfer impozabil în înĂželesul prezentului titlu;
    b) schimbul unor titluri de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ cu titluri de participare la o altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ nu se trateazĂŁ ca transfer impozabil în înĂželesul prezentului titlu Âşi al titlului III;
    c) distribuirea de titluri de participare în legĂŁturĂŁ cu divizarea unei persoane juridice române nu se trateazĂŁ ca dividend;
    d) valoarea fiscalĂŁ a unui activ sau pasiv, aÂşa cum este prevĂŁzut la lit. a), este egalĂŁ, pentru persoana care primeÂşte un astfel de activ, cu valoarea fiscalĂŁ pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat;
    e) amortizarea fiscalĂŁ pentru orice activ prevĂŁzut la lit. a) se determinĂŁ în continuare în conformitate cu regulile prevĂŁzute la art. 24, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, dacĂŁ transferul nu ar fi avut loc;
    f) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se considerĂŁ o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), dacĂŁ un alt contribuabil le preia Âşi le menĂžine la valoarea avutĂŁ înainte de transfer;
    g) valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare prevĂŁzute la lit. b), care sunt primite de o persoanĂŁ, trebuie sĂŁ fie egalĂŁ cu valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare care sunt transferate de cĂŁtre aceastĂŁ persoanĂŁ;
    h) valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare prevĂŁzute la lit. c), care au fost deĂžinute înainte de a fi distribuite, se alocĂŁ între aceste titluri de participare Âşi titlurile de participare distribuite, proporĂžional cu preĂžul de piaÞã al titlurilor de participare, imediat dupĂŁ distribuire.
    (5) DacĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ deĂžine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare la o altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care transferĂŁ active Âşi pasive cĂŁtre prima persoanĂŁ juridicĂŁ, printr-o operaĂžiune prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se considerĂŁ transfer impozabil.
    (6) *** Abrogat
    (7) în înĂželesul prezentului articol, valoarea fiscalĂŁ a unui activ, a unui pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizatĂŁ pentru calculul amortizĂŁrii Âşi al câÂştigului sau pierderii, în înĂželesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit.
    ART. 27^1
    Regimul fiscal comun care se aplicĂŁ fuziunilor, divizĂŁrilor, divizĂŁrilor parĂžiale, transferurilor de active Âşi schimburilor de acĂžiuni între societĂŁĂžile din diferite state membre ale Uniunii Europene
    (1) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ dupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ operaĂžiunilor de fuziune, divizare, divizare parĂžialĂŁ, transferurilor de active Âşi schimburilor de acĂžiuni în care sunt implicate societĂŁĂži din douĂŁ sau mai multe state membre.
    (3) în sensul prezentului articol, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    1. fuziune - operaĂžiunea prin care:
    a) una sau mai multe societĂŁĂži, în momentul Âşi ca efect al dizolvĂŁrii fĂŁrĂŁ lichidare, îÂşi transferĂŁ totalitatea activelor Âşi pasivelor cĂŁtre o altĂŁ societate existentĂŁ, în schimbul emiterii cĂŁtre participanĂžii lor a titlurilor de participare reprezentând capitalul celeilalte societĂŁĂži Âşi, dacĂŁ este cazul, al plĂŁĂžii în numerar a maximum 10% din valoarea nominalĂŁ ori, în absenĂža valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
    b) douĂŁ sau mai multe societĂŁĂži, în momentul Âşi ca efect al dizolvĂŁrii fĂŁrĂŁ lichidare, îÂşi transferĂŁ totalitatea activelor Âşi pasivelor unei alte societĂŁĂži care se înfiinĂžeazĂŁ, în schimbul emiterii cĂŁtre participanĂžii lor a unor titluri de participare reprezentând capitalul noii societĂŁĂži Âşi, dacĂŁ este cazul, a plĂŁĂžii în numerar a maximum 10% din valoarea nominalĂŁ ori, în absenĂža valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;
    c) o societate, în momentul dizolvĂŁrii fĂŁrĂŁ lichidare, îÂşi transferĂŁ totalitatea activelor Âşi pasivelor cĂŁtre societatea care deĂžine toate titlurile de participare ce reprezintĂŁ capitalul sĂŁu;
    2. divizare - operaĂžiunea prin care o societate, în momentul Âşi ca efect al dizolvĂŁrii fĂŁrĂŁ lichidare, îÂşi transferĂŁ totalitatea activelor Âşi pasivelor cĂŁtre douĂŁ sau mai multe societĂŁĂži existente ori nou-înfiinĂžate, în schimbul emiterii cĂŁtre participanĂžii sĂŁi, pe bazĂŁ de proporĂžionalitate, de titluri de participare reprezentând capitalul societĂŁĂžilor beneficiare Âşi, dacĂŁ este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominalĂŁ sau, în absenĂža valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
    3. divizare parĂžialĂŁ - operaĂžiunea prin care o societate transferĂŁ, fĂŁrĂŁ a fi dizolvatĂŁ, una sau mai multe ramuri de activitate, cĂŁtre una sau mai multe societĂŁĂži existente ori nou-înfiinĂžate, lĂŁsând cel puĂžin o ramurĂŁ de activitate în compania cedentĂŁ, în schimbul emiterii cĂŁtre participanĂžii sĂŁi, pe bazĂŁ de proporĂžionalitate, titlurile de participare reprezentând capitalul societĂŁĂžilor beneficiare Âşi, dacĂŁ este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominalĂŁ sau, în absenĂža valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
    4. active Âşi pasive transferate - activele Âşi pasivele societĂŁĂžii cedente care, în urma fuziunii, divizĂŁrii sau divizĂŁrii parĂžiale, sunt integrate unui sediu permanent al societĂŁĂžii beneficiare, situat în statul membru al societĂŁĂžii cedente, Âşi care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare;
    5. transfer de active - operaĂžiunea prin care o societate transferĂŁ, fĂŁrĂŁ a fi dizolvatĂŁ, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitĂŁĂžii sale cĂŁtre altĂŁ societate, în schimbul transferĂŁrii titlurilor de participare reprezentând capitalul societĂŁĂžii beneficiare;
    6. schimb de acĂžiuni - operaĂžiunea prin care o societate dobândeÂşte o participaĂžie în capitalul altei societĂŁĂži în aÂşa fel încât dobândeÂşte majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectivĂŁ, în schimbul emiterii cĂŁtre participanĂžii acesteia din urmĂŁ, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând capitalul societĂŁĂžii iniĂžiale Âşi, dacĂŁ este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominalĂŁ sau, în absenĂža valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb;
    7. societate cedentĂŁ - societatea care îÂşi transferĂŁ activele Âşi pasivele ori care transferĂŁ totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitĂŁĂžii sale;
    8. societate beneficiarĂŁ - societatea care primeÂşte activele Âşi pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societĂŁĂžii cedente;
    9. societate achiziĂžionatĂŁ - societatea în care altĂŁ societate deĂžine o participaĂžie, în urma unui schimb de titluri de participare;
    10. societate achizitoare - societatea care achiziĂžioneazĂŁ o participaĂžie, din acĂžiunile unei societĂŁĂži, în urma unui schimb de titluri de participare;
    11. ramurĂŁ de activitate - totalitatea activului Âşi pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independentĂŁ, adicĂŁ o entitate capabilĂŁ sĂŁ funcĂžioneze prin propriile mijloace;
    12. societate dintr-un stat membru - orice societate care îndeplineÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) are una dintre formele de organizare prezentate în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu;
    b) în conformitate cu legislaĂžia fiscalĂŁ a statului membru, este consideratĂŁ ca avându-Âşi sediul fiscal în statul membru Âşi, în temeiul convenĂžiei încheiate cu un stat terĂž privind evitarea dublei impuneri, nu se considerĂŁ cĂŁ are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;
    c) plĂŁteÂşte impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit, fĂŁrĂŁ posibilitatea unei opĂžiuni ori exceptĂŁri.
    (4) OperaĂžiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenĂža dintre preĂžul de piaÞã al elementelor din activ Âşi pasiv transferate Âşi valoarea lor fiscalĂŁ.
    (5) DispoziĂžiile alin. (4) se aplicĂŁ numai dacĂŁ compania beneficiarĂŁ calculeazĂŁ amortizarea Âşi orice câÂştig sau pierdere, aferente activelor Âşi pasivelor transferate, în concordanÞã cu dispoziĂžiile care ar fi fost aplicate companiei cedente dacĂŁ fuziunea, divizarea sau divizarea parĂžialĂŁ nu ar fi avut loc.
    (6) în cazul în care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din baza impozabilĂŁ de cĂŁtre societatea cedentĂŁ Âşi nu provin de la sediile permanente din strĂŁinĂŁtate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în aceleaÂşi condiĂžii de deducere, de cĂŁtre sediul permanent al societĂŁĂžii beneficiare situat în România, societatea beneficiarĂŁ asumându-Âşi astfel drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii cedente.
    (7) Referitor la operaĂžiunile menĂžionate la alin. (2), în situaĂžia în care societatea cedentĂŁ înregistreazĂŁ pierdere fiscalĂŁ, determinatĂŁ potrivit prezentului titlu, aceasta nu se recupereazĂŁ de cĂŁtre sediul permanent al societĂŁĂžii beneficiare situat în România.
    (8) Atunci când o societate beneficiarĂŁ deĂžine o participaĂžie la capitalul societĂŁĂžii cedente, veniturile societĂŁĂžii beneficiare provenite din anularea participaĂžiei sale nu se impoziteazĂŁ în cazul în care participaĂžia societĂŁĂžii beneficiare la capitalul societĂŁĂžii cedente este mai mare de 15%, respectiv 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009.
    (9) în cazul schimbului de acĂžiuni se aplicĂŁ urmĂŁtoarele:
    a) atribuirea, în cazul fuziunii, divizĂŁrii sau al unui schimb de acĂžiuni, a titlurilor de participare reprezentând capitalul societĂŁĂžii beneficiare ori achizitoare unui participant al societĂŁĂžii cedente sau achiziĂžionate, în schimbul unor titluri reprezentând capitalul acestei societĂŁĂži, nu reprezintĂŁ transferuri impozabile potrivit prezentului titlu Âşi titlului III;
    b) atribuirea, în cazul divizĂŁrii parĂžiale, a titlurilor de participare ale societĂŁĂžii cedente, reprezentând capitalul societĂŁĂžii beneficiare, nu reprezintĂŁ transferuri impozabile potrivit prezentului titlu Âşi titlului III;
    c) dispoziĂžiile lit. a) se aplicĂŁ numai dacĂŁ acĂžionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscalĂŁ mai mare decât valoarea pe care acestea o aveau înainte de fuziune, divizare sau schimb de acĂžiuni;
    d) dispoziĂžiile lit. b) se aplicĂŁ numai dacĂŁ acĂžionarul nu atribuie titlurilor de participare primite Âşi celor deĂžinute în compania cedentĂŁ o valoare fiscalĂŁ mai mare decât valoarea titlurilor deĂžinute la societatea cedentĂŁ înainte de divizarea parĂžialĂŁ;
    e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioarĂŁ a titlurilor de participare se impoziteazĂŁ potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului III, dupĂŁ caz;
    f) expresia valoare fiscalĂŁ reprezintĂŁ valoarea ce este utilizatĂŁ pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, în scopul determinĂŁrii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societĂŁĂžii;
    (10) DispoziĂžiile alin. (4) - (9) se aplicĂŁ Âşi transferului de active.
    (11) Prevederile prezentului articol nu se aplicĂŁ atunci când fuziunea, divizarea, divizarea parĂžialĂŁ, transferul de active sau schimbul de acĂžiuni:
    a) are ca obiectiv principal sau ca unul dintre principalele obiective frauda Âşi evaziunea fiscalĂŁ. Faptul cĂŁ una dintre operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (2) nu este îndeplinitĂŁ din motive economice valabile, cum ar fi restructurarea sau raĂžionalizarea activitĂŁĂžilor societĂŁĂžilor participante la operaĂžiune, poate constitui o prezumĂžie cĂŁ operaĂžiunea are ca obiectiv principal sau ca unul dintre obiectivele principale frauda Âşi evaziunea fiscalĂŁ;
    b) are drept efect faptul cĂŁ o societate, implicatĂŁ sau nu în operaĂžiune, nu mai îndeplineÂşte condiĂžiile necesare reprezentĂŁrii angajaĂžilor în organele de conducere ale societĂŁĂžii, în conformitate cu acordurile în vigoare înainte de operaĂžiunea respectivĂŁ. AceastĂŁ prevedere se aplicĂŁ în mĂŁsura în care în societĂŁĂžile la care face referire prezentul articol nu se aplicĂŁ dispoziĂžiile comunitare care conĂžin norme echivalente privind reprezentarea angajaĂžilor în organele de conducere ale societĂŁĂžii.
    (12) DispoziĂžiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizĂŁrilor Âşi transferului activelor Âşi schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite, amendatĂŁ prin Directiva 2005/19/CE.
    ART. 28
    Asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ
    (1) în cazul unei asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, veniturile Âşi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecĂŁrui asociat, corespunzĂŁtor cotei de participare în asociere.
    (2) Orice asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ dintre persoane juridice strĂŁine, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România, trebuie sĂŁ desemneze una din pĂŁrĂži care sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile ce îi revin fiecĂŁrui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnatĂŁ este responsabilĂŁ pentru:
    a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, înainte ca aceasta sĂŁ înceapĂŁ sĂŁ desfĂŁÂşoare activitate;
    b) conducerea evidenĂželor contabile ale asocierii;
    c) plata impozitului în numele asociaĂžilor, conform art. 34 alin. (1);
    d) depunerea unei declaraĂžii fiscale trimestriale la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, care sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžii cu privire la partea din veniturile Âşi cheltuielile asocierii care este atribuibilĂŁ fiecĂŁrui asociat, precum Âşi impozitul care a fost plĂŁtit la buget în numele fiecĂŁrui asociat;
    e) furnizarea de informaĂžii în scris, cĂŁtre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile Âşi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilĂŁ acestuia, precum Âşi la impozitul care a fost plĂŁtit la buget în numele acestui asociat.
    (3) într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ între douĂŁ sau mai multe persoane juridice române, veniturile Âşi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecĂŁrui asociat, corespunzĂŁtor cotei de participare din asociere.
    (4) într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ cu o persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ Âşi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum Âşi cu persoane fizice române, persoana juridicĂŁ românĂŁ trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile ce îi revin fiecĂŁrui asociat, potrivit prezentului titlu.

    CAP. 3
    Aspecte fiscale internaĂžionale

    ART. 29
    Veniturile unui sediu permanent
    (1) Persoanele juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate prin intermediul unui sediu permanent în România au obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.
    (2) Profitul impozabil se determinĂŁ în conformitate cu regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu, în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile;
    b) numai cheltuielile efectuate în scopul obĂžinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile.
    (3) Profitul impozabil al sediului permanent se determinĂŁ prin tratarea acestuia ca persoanĂŁ separatĂŁ Âşi prin utilizarea regulilor preĂžurilor de transfer la stabilirea preĂžului de piaÞã al unui transfer fĂŁcut între persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ Âşi sediul sĂŁu permanent. Atunci când sediul permanent nu deĂžine o facturĂŁ pentru cheltuielile alocate lui de cĂŁtre sediul sĂŁu principal, celelalte documente justificative trebuie sĂŁ includĂŁ dovezi privind suportarea efectivĂŁ a costurilor Âşi alocarea rezonabilĂŁ a acestor costuri cĂŁtre sediul permanent utilizând regulile preĂžurilor de transfer.
    (4) înainte de a desfĂŁÂşura activitate printr-un sediu permanent în România, reprezentantul legal al persoanei juridice strĂŁine prevĂŁzute la alin. (1) trebuie sĂŁ înregistreze sediul permanent la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    ART. 30
    Venituri obĂžinute de persoanele juridice strĂŁine din proprietĂŁĂži imobiliare Âşi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
    (1) Persoanele juridice strĂŁine care obĂžin venituri din proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ au obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
    (2) Veniturile din proprietĂŁĂžile imobiliare situate în România includ urmĂŁtoarele:
    a) veniturile din închirierea sau cedarea folosinĂžei proprietĂŁĂžii imobiliare situate în România;
    b) câÂştigul din vânzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricĂŁror drepturi legate de proprietatea imobiliarĂŁ situatĂŁ în România;
    c) câÂştigul din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietĂŁĂži imobiliare situate în România;
    d) veniturile obĂžinute din exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv câÂştigul din vânzarea-cesionarea oricĂŁrui drept aferent acestor resurse naturale.
    (3) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ care obĂžine venituri dintr-o proprietate imobiliarĂŁ situatĂŁ în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ are obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit, potrivit art. 34, Âşi de a depune declaraĂžii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ poate desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligaĂžii.
    (4) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ sau persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ cu sediul permanent în România, care plĂŁteÂşte veniturile prevĂŁzute la alin. (1), cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ, are obligaĂžia de a reĂžine impozitul calculat din veniturile plĂŁtite Âşi de a vira impozitul reĂžinut la bugetul de stat.
    (5) *** Abrogat
    (6) Prevederile art. 119 se aplicĂŁ oricĂŁrei persoane care are obligaĂžia sĂŁ reĂžinĂŁ impozit, în conformitate cu prezentul articol.
    ART. 31
    Credit fiscal
    (1) DacĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ obĂžine venituri dintr-un stat strĂŁin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reĂžinere la sursĂŁ Âşi veniturile sunt impozitate atât în România cât Âşi în statul strĂŁin, atunci impozitul plĂŁtit cĂŁtre statul strĂŁin, fie direct, fie indirect prin reĂžinerea Âşi virarea de o altĂŁ persoanĂŁ, se deduce din impozitul pe profit ce se determinĂŁ potrivit prevederilor prezentului titlu.
    (2) Deducerea pentru impozitele plĂŁtite cĂŁtre un stat strĂŁin într-un an fiscal nu poate depĂŁÂşi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevĂŁzute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obĂžinut în statul strĂŁin, determinat în conformitate cu regulile prevĂŁzute în prezentul titlu sau la venitul obĂžinut din statul strĂŁin.
    (3) Impozitul plĂŁtit unui stat strĂŁin este dedus, numai dacĂŁ persoana juridicĂŁ românĂŁ prezintĂŁ documentaĂžia corespunzĂŁtoare, conform prevederilor legale, din care sĂŁ rezulte faptul cĂŁ impozitul a fost plĂŁtit statului strĂŁin.
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
    ART. 32
    Pierderi fiscale externe
    (1) Orice pierdere realizatĂŁ printr-un sediu permanent din strĂŁinĂŁtate este deductibilĂŁ doar din veniturile obĂžinute din strĂŁinĂŁtate.
    (2) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strĂŁinĂŁtate se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursĂŁ de venit. Pierderile neacoperite se reporteazĂŁ Âşi se recupereazĂŁ în urmĂŁtorii 5 ani fiscali consecutivi.

    CAP. 4 *** Abrogat

    ART. 33 *** Abrogat

    CAP. 5
    Plata impozitului Âşi depunerea declaraĂžiilor fiscale

    ART. 34
    Plata impozitului
    (1) Plata impozitului se face astfel:
    a) contribuabilii, societĂŁĂži comerciale bancare, persoane juridice române, Âşi sucursalele din România ale bĂŁncilor, persoane juridice strĂŁine, au obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit anual, cu plĂŁĂži anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflaĂžie (decembrie faÞã de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborĂŁrii bugetului iniĂžial al anului pentru care se efectueazĂŁ plĂŁĂžile anticipate. Termenul pânĂŁ la care se efectueazĂŁ plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraĂžiei privind impozitul pe profit, prevĂŁzut la art. 35 alin. (1);
    b) contribuabilii, alĂžii decât cei prevĂŁzuĂži la lit. a), au obligaĂžia de a declara Âşi plĂŁti impozitul pe profit trimestrial pânĂŁ la data de 25 inclusiv a primei luni urmĂŁtoare trimestrului pentru care se calculeazĂŁ impozitul, dacĂŁ în prezentul articol nu se prevede altfel. începând cu anul 2010, aceÂşti contribuabili urmeazĂŁ sĂŁ aplice sistemul plĂŁĂžilor anticipate prevĂŁzut pentru contribuabilii menĂžionaĂži la lit. a).
    (2) în cazul asocierilor fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, impozitul datorat de cĂŁtre contribuabilii prevĂŁzuĂži la art. 13 lit. c) Âşi e) Âşi reĂžinut de cĂŁtre persoana juridicĂŁ responsabilĂŁ se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de impozit asupra pĂŁrĂžii din profiturile asocierii, care este atribuibilĂŁ fiecĂŁrui asociat. Persoana responsabilĂŁ are obligaĂžia de a declara Âşi plĂŁti impozitul pe profit trimestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.
    (3) Contribuabilii prevĂŁzuĂži la art. 13 lit. d) au obligaĂžia de a declara Âşi plĂŁti impozit pe profit trimestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului.
    (4) OrganizaĂžiile nonprofit au obligaĂžia de a declara Âşi plĂŁti impozitul pe profit anual, pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care se calculeazĂŁ impozitul.
    (5) Contribuabilii care obĂžin venituri majoritare din cultura cerealelor Âşi plantelor tehnice, pomiculturĂŁ Âşi viticulturĂŁ au obligaĂžia de a declara Âşi plĂŁti impozitul pe profit anual, pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care se calculeazĂŁ impozitul.
    (6) Contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. a) au obligaĂžia de a declara Âşi efectua trimestrial plĂŁĂži anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumĂŁ de o pĂŁtrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaĂžie (decembrie faÞã de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborĂŁrii bugetului iniĂžial al anului pentru care se efectueazĂŁ plĂŁĂžile anticipate, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului pentru care se efectueazĂŁ plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cĂŁruia se determinĂŁ plĂŁĂžile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraĂžiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fĂŁrĂŁ a lua în calcul plĂŁĂžile anticipate efectuate în acel an.
    (7) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) nou-înfiinĂžaĂži, înfiinĂžaĂži în cursul anului precedent sau care la sfârÂşitul anului fiscal precedent înregistreazĂŁ pierdere fiscalĂŁ, precum Âşi cei care în anul precedent au fost plĂŁtitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectueazĂŁ plĂŁĂži anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueazĂŁ plata anticipatĂŁ. în cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculeazĂŁ Âşi se efectueazĂŁ plĂŁĂžile anticipate nu mai beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cĂŁruia se determinĂŁ plĂŁĂžile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraĂžiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul Âşi impozitul pe profit scutit.
(8) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. a), care înregistreazĂŁ pierdere contabilĂŁ la sfârÂşitul unui trimestru, nu mai au obligaĂžia de a efectua plata anticipatĂŁ stabilitĂŁ pentru acel trimestru.
    (9) Declararea, regularizarea Âşi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006, în cazul contribuabililor prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. a), se efectueazĂŁ pânĂŁ la data de 31 martie 2007.
    (10) Contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. b) plĂŁtesc pentru ultimul trimestru o sumĂŁ egalĂŁ cu impozitul calculat Âşi evidenĂžiat pentru trimestrul III al aceluiaÂşi an fiscal, urmând ca plata finalĂŁ a impozitului pe profit pentru anul fiscal sĂŁ se facĂŁ pânĂŁ la termenul de depunere a declaraĂžiei privind impozitul pe profit prevĂŁzut la art. 35 alin. (1).
    (11) Contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. b), care definitiveazĂŁ pânĂŁ la data de 15 februarie închiderea exerciĂžiului financiar anterior, depun declaraĂžia anualĂŁ de impozit pe profit Âşi plĂŁtesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor.
    (12) Persoanele juridice care înceteazĂŁ sĂŁ existe în cursul anului fiscal au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ, prin excepĂžie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaraĂžia anualĂŁ de impozit pe profit Âşi sĂŁ plĂŁteascĂŁ impozitul pânĂŁ la data depunerii situaĂžiilor financiare la registrul comerĂžului.
    (13) ObligaĂžiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Impozitul pe profit datorat pentru anul 2006 de cĂŁtre regiile autonome din subordinea consiliilor locale Âşi a consiliilor judeĂžene, precum Âşi de cĂŁtre societĂŁĂžile comerciale în care consiliile locale Âşi/sau judeĂžene sunt acĂžionari majoritari se declarĂŁ, se regularizeazĂŁ Âşi se plĂŁteÂşte la bugetele locale respective, pânĂŁ la data de 31 martie 2007. Dobânzile/majorĂŁrile de întârziere Âşi amenzile înregistrate de cĂŁtre regiile autonome din subordinea consiliilor locale Âşi a consiliilor judeĂžene, precum Âşi de cĂŁtre societĂŁĂžile comerciale în care consiliile locale Âşi/sau judeĂžene sunt acĂžionari majoritari se datoreazĂŁ Âşi se plĂŁtesc potrivit legii.
    (13^1) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (13), impozitul pe profit, dobânzile/majorĂŁrile de întârziere Âşi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale Âşi a consiliilor judeĂžene, precum Âşi cele datorate de societĂŁĂžile comerciale în care consiliile locale Âşi/sau judeĂžene sunt acĂžionari majoritari, care realizeazĂŁ proiecte cu asistenÞã financiarĂŁ din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internaĂžionale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pânĂŁ la sfârÂşitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de împrumut.
    (14) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), indicele de inflaĂžie necesar pentru actualizarea plĂŁĂžilor anticipate se comunicĂŁ, prin ordin al ministrului finanĂželor publice, pânĂŁ la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueazĂŁ plĂŁĂžile anticipate.
    ART. 35
    Depunerea declaraĂžiilor de impozit pe profit
    (1) Contribuabilii au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie anualĂŁ de impozit pe profit pânĂŁ la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmĂŁtor.
    (2) *** Abrogat
    (3) Contribuabilii sunt rĂŁspunzĂŁtori pentru calculul impozitului pe profit.

    CAP. 6
    ReĂžinerea impozitului pe dividende

    ART. 36
    Declararea Âşi reĂžinerea impozitului pe dividende
    (1) O persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care plĂŁteÂşte dividende cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ are obligaĂžia sĂŁ reĂžinĂŁ, sĂŁ declare Âşi sĂŁ plĂŁteascĂŁ impozitul pe dividende, reĂžinut cĂŁtre bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.
    (2) Impozitul pe dividende se stabileÂşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plĂŁtit cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ.
    (3) Impozitul pe dividende care trebuie reĂžinut se declarĂŁ Âşi se plĂŁteÂşte la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care se plĂŁteÂşte dividendul. în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plĂŁtite pânĂŁ la sfârÂşitul anului în care s-au aprobat situaĂžiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plĂŁteÂşte pânĂŁ la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (4) Prevederile prezentului articol nu se aplicĂŁ în cazul dividendelor plĂŁtite de o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ unei alte persoane juridice române, dacĂŁ beneficiarul dividendelor deĂžine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plĂŁĂžii dividendelor, pe o perioadĂŁ de 2 ani împliniĂži pânĂŁ la data plĂŁĂžii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplicĂŁ dupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ.
    (5) Cota de impozit pe dividende prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se aplicĂŁ Âşi asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investiĂžii.

    CAP. 7
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 37
    Pierderi fiscale din perioadele de scutire
    Orice pierdere fiscalĂŁ netĂŁ care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperatĂŁ din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 26. Pierderea fiscalĂŁ netĂŁ este diferenĂža dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire Âşi profitul impozabil total în aceeaÂşi perioadĂŁ.
    ART. 38
    DispoziĂžii tranzitorii
    (1) în cazul persoanelor juridice care au obĂžinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonĂŁ defavorizatĂŁ, scutirea de impozit pe profitul aferent investiĂžiilor noi se aplicĂŁ în continuare pe perioada existenĂžei zonei defavorizate.
    (2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investiĂžii înainte de 1 iulie 2002, potrivit OrdonanĂžei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitĂŁĂži persoanelor care domiciliazĂŁ sau lucreazĂŁ în unele localitĂŁĂži din MunĂžii Apuseni Âşi în RezervaĂžia Biosferei Delta DunĂŁrii, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi care continuĂŁ investiĂžiile conform ordonanĂžei menĂžionate, beneficiazĂŁ în continuare de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidenĂžiate, fĂŁcute cu investiĂžiile respective, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi data de 31 decembrie 2006.
    (3) Contribuabilii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în zona liberĂŁ pe bazĂŁ de licenÞã Âşi care pânĂŁ la data de 1 iulie 2002 au realizat investiĂžii în zona liberĂŁ, în active corporale amortizabile utilizate în industria prelucrĂŁtoare, în valoare de cel puĂžin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006. DispoziĂžiile prezentului alineat nu se mai aplicĂŁ în situaĂžia în care survin modificĂŁri în structura acĂžionariatului contribuabilului. în înĂželesul prezentului alineat, modificare de acĂžionariat în cazul societĂŁĂžilor cotate se considerĂŁ a fi o modificare a acĂžionariatului în proporĂžie de mai mult de 25% din numĂŁrul acĂžiunilor, pe parcursul unui an calendaristic.
    (4) Cu excepĂžia prevederilor alin. (3), contribuabilii care obĂžin venituri din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate pe bazĂŁ de licenÞã într-o zonĂŁ liberĂŁ au obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit în cotĂŁ de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004.
    (5) Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la alin. (1) - (4) nu pot beneficia de amortizarea acceleratĂŁ sau de deducerea prevĂŁzutĂŁ la art. 24 alin. (12).
    (6) UnitĂŁĂžile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 102/1999*) privind protecĂžia specialĂŁ Âşi încadrarea în muncĂŁ a persoanelor cu handicap, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 519/2002, cu modificĂŁrile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacĂŁ minimum 75% din sumele obĂžinute prin scutire se reinvestesc în vederea achiziĂžiei de echipament tehnologic, maÂşini, utilaje, instalaĂžii Âşi/sau pentru amenajarea locurilor de muncĂŁ protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplicĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006.
    (7) Contribuabilii direct implicaĂži în producĂžia de filme cinematografice, înscriÂşi ca atare în Registrul cinematografic, beneficiazĂŁ, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, de:
    a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-pĂŁrĂži din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei;
    b) reducerea impozitului pe profit în proporĂžie de 20%, în cazul în care se creeazĂŁ noi locuri de muncĂŁ Âşi se asigurĂŁ creÂşterea numĂŁrului scriptic de angajaĂži, cu cel puĂžin 10% faÞã de anul financiar precedent.
    (8) Societatea NaĂžionalĂŁ Nuclearelectrica - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010, în condiĂžiile în care profitul este utilizat exclusiv pentru finanĂžarea lucrĂŁrilor de investiĂžii la obiectivul Centrala NuclearoelectricĂŁ CernavodĂŁ - Unitatea 2, potrivit legii.
    (9) Societatea ComercialĂŁ Automobile Dacia - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006.
    (10) Societatea ComercialĂŁ Sidex - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004.
    (11) Compania NaĂžionalĂŁ Aeroportul InternaĂžional Henri CoandĂŁ - Otopeni - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006.
    (12) La calculul profitului impozabil, urmĂŁtoarele venituri sunt neimpozabile pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006:
    a) veniturile realizate din activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate pentru obiectivul Centrala NuclearoelectricĂŁ CernavodĂŁ - Unitatea 2, pânĂŁ la punerea în funcĂžiune a acestuia;
    b) veniturile realizate din aplicarea unei invenĂžii brevetate în România, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioadĂŁ de 5 ani de la prima aplicare, calculaĂži de la data începerii aplicĂŁrii Âşi cuprinÂşi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii;
    c) veniturile realizate din practicarea apiculturii.
    (13) Pentru investiĂžiile directe cu impact semnificativ în economie, realizate pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cotĂŁ suplimentarĂŁ de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeazĂŁ în luna în care se realizeazĂŁ investiĂžia. în situaĂžia în care se realizeazĂŁ pierdere fiscalĂŁ, aceasta se recupereazĂŁ potrivit dispoziĂžiilor art. 26. Pentru investiĂžiile realizate se poate calcula amortizare acceleratĂŁ, cu excepĂžia investiĂžiilor în clĂŁdiri. Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la prezentul alineat nu pot aplica prevederile art. 24 alin. (12).
    (14) FacilitĂŁĂžile fiscale privind impozitul pe profit din actele normative menĂžionate în prezentul articol, precum Âşi cele care decurg din alte acte normative date în aplicarea acestora rĂŁmân în vigoare pânĂŁ la termenele Âşi în condiĂžiile stipulate de acestea.
------------
    *) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogatĂŁ. A se vedea Legea nr. 448/2006.

    ANEXA 1

                               LISTA SOCIETÃÞILOR
    la care se face referire în art. 27^1 alin. (3) pct. 12 lit. a)

    a) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza ReglementĂŁrii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind statutul societĂŁĂžii europene (SE) Âşi a Directivei 2001/86/CE a Consiliului, din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societĂŁĂžii europene în ceea ce priveÂşte implicarea lucrĂŁtorilor Âşi asociaĂžiile cooperatiste înfiinĂžate în baza ReglementĂŁrii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul SocietĂŁĂžii Cooperative Europene (SCE) Âşi a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului SocietĂŁĂžii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajaĂžilor;
    b) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii belgiene, cunoscute ca societe anonyme/naamloze vennootschap, societe en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, societe privee a responsabilite limitee/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a responsabilite limitee/cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a responsabilite illimitee/cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, societe en nom collectif/vennootschap onder firma, societe en commandite simple/gewone commanditaire vennootschap, întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice menĂžionate mai sus, Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;
    c) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legislaĂžiei cehe, cunoscute ca akciova spolecnost, spolecnost s rucenim omezenym;
    d) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii daneze, cunoscute ca aktieselskab Âşi anpartsselskab; alte societĂŁĂži supuse impozitĂŁrii conform legii impozitului pe profit, în mĂŁsura în care venitul lor impozabil este calculat Âşi impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislaĂžiei fiscale aplicabile la aktieselskaber;
    e) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii germane, cunoscute ca Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts, Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;
    f) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii estoniene ca taisuhing, usaldusuhing, osauhing, aktsiaselts, tulundusuhistu;
    g) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii greceÂşti, cunoscute ca anonume etaireia, etaireia periorismenes eutuns (E.P.E.);
    h) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii spaniole, cunoscute ca sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, organisme de drept public care funcĂžioneazĂŁ în baza legii private;
    i) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii franceze, cunoscute ca societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societes par actions simplifiees, societes dassurances mutuelles, caisses depargne et de prevoyance, societes civiles, care sunt automat supuse impozitului pe profit, cooperatives, unions de cooperatives, întreprinderi publice industriale Âşi comerciale Âşi alte societĂŁĂži constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;
    j) societĂŁĂžile înfiinĂžate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiinĂžate pe baza legii asociaĂžiilor industriale Âşi de aprovizionare, societĂŁĂži de construcĂžii, înfiinĂžate pe baza legii asociaĂžiilor de construcĂžii, Âşi trusturile bancare de economii, înfiinĂžate pe baza legii trusturilor bancare de economii, 1989;
    k) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii italiene, cunoscute ca societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsibilita limitata, societa cooperative, societa di mutua assircurazione Âşi entitĂŁĂži publice Âşi private a cĂŁror activitate este în întregime sau în principal comercialĂŁ;
    l) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii cipriote ca etaireies, supuse impozitului pe profit;
    m) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii letone, cunoscute ca akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu;
    n) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii lituaniene;
    o) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societe cooperative, societe cooperative organisee comme une societe anonyme, association dassurances mutuelles, association depargne-pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de lEtat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public, Âşi alte societĂŁĂži constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;
    p) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii ungare, cunoscute ca kozkereseti tarsasag, beteti tarsasag, kozos vallalat, korlatolt felelossegu tarsasag, reszvenytarsasag, egyesules, kozhasznu tarsasag, szovetkezet;
    q) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii malteze, cunoscute ca Kumpaniji ta Responsabilita Limitata, Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet;
    r) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii olandeze, cunoscute ca naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Open commanditaire vennootschap, Cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, Fonds voor gemene rekening, Vereniging op cooperatieve grondslag, vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt, Âşi alte societĂŁĂži constituite în baza legii olandeze Âşi supuse impozitului pe profit olandez;
    s) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii austriece, cunoscute ca Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften;
    Âş) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii poloneze, cunoscute ca spolka akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia;
    t) societĂŁĂžile comerciale sau societĂŁĂžile de drept civil ce au formĂŁ comercialĂŁ, precum Âşi alte entitĂŁĂži a cĂŁror activitate este de naturĂŁ comercialĂŁ sau industrialĂŁ, înregistrate potrivit legii portugheze;
    Ăž) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii slovene, cunoscute ca delniska druzba, komanditna druzba, druzba z omejeno odgovornostjo;
    u) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legislaĂžiei slovace, cunoscute ca akciova spolocnost, spolocnost s rucenim obmedzenym, komanditna spolocnost;
    v) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii finlandeze, cunoscute ca osakeyhtio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank and vakuutusyhtio/forsakringsbolag;
    w) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii suedeze, cunoscute ca aktiebolag, forsakringsaktiebolag, ekonomiska foreningar, sparbanker, omsesidiga forsakringsbolag;
    x) societĂŁĂžile înfiinĂžate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii Âşi Irlandei de Nord.

    ART. 127
    Persoane impozabile Âşi activitatea economicĂŁ
    (1) Este consideratĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ orice persoanĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ, de o manierĂŁ independentĂŁ Âşi indiferent de loc, activitĂŁĂži economice de natura celor prevĂŁzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitĂŁĂži.
    (2) în sensul prezentului titlu, activitĂŁĂžile economice cuprind activitĂŁĂžile producĂŁtorilor comercianĂžilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitĂŁĂžile extractive, agricole Âşi activitĂŁĂžile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economicĂŁ exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obĂžinerii de venituri cu caracter de continuitate.
    (3) Nu acĂžioneazĂŁ de o manierĂŁ independentĂŁ angajaĂžii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncĂŁ sau prin orice alte instrumente juridice care creeazĂŁ un raport angajator/angajat în ceea ce priveÂşte condiĂžiile de muncĂŁ, remunerarea sau alte obligaĂžii ale angajatorului.
    (4) InstituĂžiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitĂŁĂžile care sunt desfĂŁÂşurate în calitate de autoritĂŁĂži publice, chiar dacĂŁ pentru desfĂŁÂşurarea acestor activitĂŁĂži se percep cotizaĂžii, onorarii, redevenĂže, taxe sau alte plĂŁĂži, cu excepĂžia acelor activitĂŁĂži care ar produce distorsiuni concurenĂžiale dacĂŁ instituĂžiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum Âşi a celor prevĂŁzute la alin. (5) Âşi (6).
    (5) InstituĂžiile publice sunt persoane impozabile pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în calitate de autoritĂŁĂži publice, dar care sunt scutite de taxĂŁ, conform art. 141.
    (6) InstituĂžiile publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmĂŁtoarele activitĂŁĂži:
    a) telecomunicaĂžii;
    b) furnizarea de apĂŁ, gaze, energie electricĂŁ, energie termicĂŁ, agent frigorific Âşi altele de aceeaÂşi naturĂŁ;
    c) transport de bunuri Âşi de persoane;
    d) servicii prestate în porturi Âşi aeroporturi;
    e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
    f) activitatea târgurilor Âşi expoziĂžiilor comerciale;
    g) depozitarea;
    h) activitĂŁĂžile organismelor de publicitate comercialĂŁ;
    i) activitĂŁĂžile agenĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie;
    j) activitĂŁĂžile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante Âşi alte localuri asemĂŁnĂŁtoare;
    k) operaĂžiunile posturilor publice de radio Âşi televiziune.
    (7) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), orice persoanĂŁ care efectueazĂŁ ocazional o livrare intracomunitarĂŁ de mijloace de transport noi va fi consideratĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ pentru orice astfel de livrare.
    (8) în condiĂžiile Âşi în limitele prevĂŁzute în norme, este considerat ca persoanĂŁ impozabilĂŁ unicĂŁ un grup de persoane impozabile stabilite în România, care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaĂžii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar Âşi economic.
    (9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizaĂžii fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ este considerat persoanĂŁ impozabilĂŁ separatĂŁ pentru acele activitĂŁĂži economice care nu sunt desfĂŁÂşurate în numele asocierii sau organizaĂžiei respective.
    (10) Asocierile în participaĂžiune nu dau naÂştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridicĂŁ Âşi sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaĂžiune.

    CAP. 4
    OperaĂžiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

    ART. 128
    Livrarea de bunuri
    (1) Este consideratĂŁ livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca Âşi un proprietar.
    (2) Se considerĂŁ cĂŁ o persoanĂŁ impozabilĂŁ, care acĂžioneazĂŁ în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziĂžionat Âşi livrat bunurile respective ea însĂŁÂşi, în condiĂžiile stabilite prin norme.
    (3) UrmĂŁtoarele operaĂžiuni sunt considerate, de asemenea, livrĂŁri de bunuri, în sensul alin. (1):
    a) predarea efectivĂŁ a bunurilor cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ, ca urmare a unui contract care prevede cĂŁ plata se efectueazĂŁ în rate sau a oricĂŁrui alt tip de contract care prevede cĂŁ proprietatea este atribuitĂŁ cel mai târziu în momentul plĂŁĂžii ultimei sume scadente, cu excepĂžia contractelor de leasing;
    b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executĂŁrii silite;
    c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiĂžiile prevĂŁzute de legislaĂžia referitoare la proprietatea publicĂŁ Âşi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despĂŁgubiri.
    (4) Sunt asimilate livrĂŁrilor de bunuri efectuate cu platĂŁ urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    a) preluarea de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ a bunurilor mobile achiziĂžionate sau produse de cĂŁtre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legĂŁturĂŁ cu activitatea economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ, dacĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor respective sau pĂŁrĂžilor lor componente a fost dedusĂŁ total sau parĂžial;
    b) preluarea de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ a bunurilor mobile achiziĂžionate sau produse de cĂŁtre aceasta pentru a fi puse la dispoziĂžie altor persoane în mod gratuit, dacĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor respective sau pĂŁrĂžilor lor componente a fost dedusĂŁ total sau parĂžial;
    c) preluarea de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ de bunuri mobile corporale achiziĂžionate sau produse de cĂŁtre aceasta, altele decât bunurile de capital prevĂŁzute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaĂžiuni care nu dau drept integral de deducere, dacĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor respective a fost dedusĂŁ total sau parĂžial la data achiziĂžiei;
    d) bunurile constatate lipsĂŁ din gestiune, cu excepĂžia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a) - c).
    (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile cĂŁtre asociaĂžii sau acĂžionarii sĂŁi, inclusiv o distribuire de bunuri legatĂŁ de lichidarea sau de dizolvarea fĂŁrĂŁ lichidare a persoanei impozabile, cu excepĂžia transferului prevĂŁzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuatĂŁ cu platĂŁ, dacĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor respective sau pĂŁrĂžilor lor componente a fost dedusĂŁ total sau parĂžial.
    (6) în cazul a douĂŁ sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separatĂŁ a bunului, chiar dacĂŁ bunul este transportat direct beneficiarului final.
    (7) Transferul tuturor activelor sau al unei pĂŁrĂži a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupĂŁ caz, Âşi de pasive, indiferent dacĂŁ este realizat ca urmare a vânzĂŁrii sau ca urmare a unor operaĂžiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în naturĂŁ la capitalul unei societĂŁĂži, nu constituie livrare de bunuri dacĂŁ primitorul activelor este o persoanĂŁ impozabilĂŁ. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveÂşte ajustarea dreptului de deducere prevĂŁzutĂŁ de lege.
    (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitĂŁĂži naturale sau a unor cauze de forÞã majorĂŁ, precum Âşi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevĂŁzute prin norme;
    b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum Âşi activele corporale fixe casate, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    c) perisabilitĂŁĂžile, în limitele prevĂŁzute prin lege;
    d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
    e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promoĂžionale, pentru încercarea produselor sau pentru demonstraĂžii la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimulĂŁrii vânzĂŁrilor;
    f) acordarea de bunuri de micĂŁ valoare, în mod gratuit, în cadrul acĂžiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum Âşi alte destinaĂžii prevĂŁzute de lege, în condiĂžiile stabilite prin norme.
    (9) Livrarea intracomunitarĂŁ reprezintĂŁ o livrare de bunuri, în înĂželesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de cĂŁtre furnizor sau de persoana cĂŁtre care se efectueazĂŁ livrarea ori de altĂŁ persoanĂŁ în contul acestora.
    (10) Este asimilat cu livrarea intracomunitarĂŁ cu platĂŁ transferul de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ de bunuri aparĂžinând activitĂŁĂžii sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepĂžia nontransferurilor prevĂŁzute la alin. (12).
    (11) Transferul prevĂŁzut la alin. (10) reprezintĂŁ expedierea sau transportul oricĂŁror bunuri mobile corporale din România cĂŁtre alt stat membru, de persoana impozabilĂŁ sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu, pentru a fi utilizate în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii sale economice.
    (12) în sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintĂŁ expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabilĂŁ sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu, pentru a fi utilizat în scopul uneia din urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    a) livrarea bunului respectiv realizatĂŁ de persoana impozabilĂŁ pe teritoriul statului membru de destinaĂžie a bunului expediat sau transportat în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 132 alin. (5) Âşi (6) privind vânzarea la distanÞã;
    b) livrarea bunului respectiv, realizatĂŁ de persoana impozabilĂŁ pe teritoriul statului membru de destinaĂžie a bunului expediat sau transportat, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrĂŁrile cu instalare sau asamblare, efectuate de cĂŁtre furnizor sau în numele acestuia;
    c) livrarea bunului respectiv, realizatĂŁ de persoana impozabilĂŁ la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul ComunitĂŁĂžii, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 132 alin. (1) lit. d);
    d) livrarea bunului respectiv, realizatĂŁ de persoana impozabilĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrĂŁrile intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) Âşi b) cu privire la scutirile pentru livrĂŁrile la export Âşi la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) Âşi m) cu privire la scutirile pentru livrĂŁrile destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice Âşi oficiilor consulare, precum Âşi organizaĂžiilor internaĂžionale Âşi forĂželor NATO;
    e) livrarea de gaz prin reĂžeaua de distribuĂžie a gazelor naturale sau de electricitate, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 132 alin. (1) lit. e) Âşi f) privind locul livrĂŁrii acestor bunuri;
    f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implicĂŁ lucrĂŁri asupra bunurilor corporale efectuate în statul membru în care se terminĂŁ expedierea sau transportul bunului, cu condiĂžia ca bunurile, dupĂŁ prelucrare, sĂŁ fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseserĂŁ expediate sau transportate iniĂžial;
    g) utilizarea temporarĂŁ a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinaĂžie a bunului expediat sau transportat, în scopul prestĂŁrii de servicii în statul membru de destinaĂžie, de cĂŁtre persoana impozabilĂŁ stabilitĂŁ în România;
    h) utilizarea temporarĂŁ a bunului respectiv, pentru o perioadĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în condiĂžiile în care importul aceluiaÂşi bun dintr-un stat terĂž, în vederea utilizĂŁrii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporarĂŁ cu scutire integralĂŁ de drepturi de import.
    (13) în cazul în care nu mai este îndeplinitĂŁ una din condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în alt stat membru. în acest caz, transferul se considerĂŁ efectuat în momentul în care condiĂžia nu mai este îndeplinitĂŁ.
    (14) Prin ordin al ministrului finanĂželor publice, se pot introduce mĂŁsuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10) - (13).
    ART. 129
    Prestarea de servicii
    (1) Se considerĂŁ prestare de servicii orice operaĂžiune care nu constituie livrare de bunuri, aÂşa cum este definitĂŁ la art. 128.
    (2) O persoanĂŁ impozabilĂŁ, care acĂžioneazĂŁ în nume propriu, dar în contul altei persoane, ca intermediar în prestarea de servicii, se considerĂŁ cĂŁ a primit Âşi a prestat ea însĂŁÂşi aceste servicii, în condiĂžiile stabilite prin norme.
    (3) PrestĂŁrile de servicii cuprind operaĂžiuni cum sunt:
    a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinĂžei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;
    b) transferul Âşi/sau transmiterea folosinĂžei drepturilor de autor, brevetelor, licenĂželor, mĂŁrcilor comerciale Âşi a altor drepturi similare;
    c) angajamentul de a nu desfĂŁÂşura o activitate economicĂŁ, de a nu concura cu altĂŁ persoanĂŁ sau de a tolera o acĂžiune ori o situaĂžie;
    d) prestĂŁrile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei autoritĂŁĂži publice sau potrivit legii;
    e) servicii de intermediere efectuate de persoane care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
    (4) Sunt asimilate prestĂŁrii de servicii efectuate cu platĂŁ urmĂŁtoarele:
    a) utilizarea temporarĂŁ a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri care nu au legĂŁturĂŁ cu activitatea sa economicĂŁ sau pentru a fi puse la dispoziĂžie, în vederea utilizĂŁrii în mod gratuit, altor persoane, dacĂŁ taxa pentru bunurile respective a fost dedusĂŁ total sau parĂžial;
    b) serviciile care fac parte din activitatea economicĂŁ a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajaĂžilor sĂŁi sau pentru uzul altor persoane.
    (5) Nu constituie prestare de servicii efectuatĂŁ cu platĂŁ:
    a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economicĂŁ a persoanei impozabile, ca parte a unei prestĂŁri de servicii efectuatĂŁ în mod gratuit, în cadrul acĂžiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum Âşi pentru alte destinaĂžii prevĂŁzute de lege, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    b) serviciile care fac parte din activitatea economicĂŁ a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclamĂŁ sau în scopul stimulĂŁrii vânzĂŁrilor;
    c) servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanĂžie de cĂŁtre persoana care a efectuat iniĂžial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
    (6) în cazul în care mai multe persoane impozabile, care acĂžioneazĂŁ în nume propriu, intervin prin tranzacĂžii succesive în cadrul unei prestĂŁri de servicii, se considerĂŁ cĂŁ fiecare persoanĂŁ a primit Âşi a prestat în nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzacĂžie se considerĂŁ o prestare separatĂŁ Âşi se impoziteazĂŁ distinct, chiar dacĂŁ serviciul respectiv este prestat direct cĂŁtre beneficiarul final.
    (7) Prevederile art. 128 alin. (5) Âşi (7) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor Âşi prestĂŁrilor de servicii.
ART. 130
    Schimbul de bunuri sau servicii
    în cazul unei operaĂžiuni care implicĂŁ o livrare de bunuri Âşi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrĂŁri de bunuri Âşi/sau prestĂŁri de servicii, fiecare persoanĂŁ impozabilĂŁ se considerĂŁ cĂŁ a efectuat o livrare de bunuri Âşi/sau o prestare de servicii cu platĂŁ.
    ART. 130^1
    AchiziĂžiile intracomunitare de bunuri
    (1) Se considerĂŁ achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri obĂžinerea dreptului de a dispune, ca Âşi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaĂžia indicatĂŁ de cumpĂŁrĂŁtor, de cĂŁtre furnizor, de cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtor sau de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ, în contul furnizorului sau al cumpĂŁrĂŁtorului, cĂŁtre un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
    (2) Sunt asimilate unei achiziĂžii intracomunitare cu platĂŁ urmĂŁtoarele:
    a) utilizarea în România, de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ, în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de altĂŁ persoanĂŁ, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul cĂŁruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achiziĂžionate, dobândite ori importate de cĂŁtre aceasta, în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii economice proprii, dacĂŁ transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) Âşi (11);
    b) preluarea de cĂŁtre forĂžele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul forĂželor armate, de bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, Âşi la a cĂŁror achiziĂžie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, în situaĂžia în care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevĂŁzutĂŁ la art. 142 alin. (1) lit. g).
    (3) Se considerĂŁ, de asemenea, cĂŁ este efectuatĂŁ cu platĂŁ achiziĂžia intracomunitarĂŁ de bunuri a cĂŁror livrare, dacĂŁ ar fi fost realizatĂŁ în România, ar fi fost tratatĂŁ drept o livrare de bunuri efectuatĂŁ cu platĂŁ.
    (4) Este asimilatĂŁ unei achiziĂžii intracomunitare Âşi achiziĂžionarea de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ neimpozabilĂŁ a unor bunuri importate de acea persoanĂŁ în Comunitate Âşi transportate sau expediate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ va beneficia de rambursarea taxei plĂŁtite în România pentru importul bunurilor, dacĂŁ dovedeÂşte cĂŁ achiziĂžia sa intracomunitarĂŁ a fost supusĂŁ taxei în statul membru de destinaĂžie a bunurilor expediate sau transportate.
    (5) Prin ordin al ministrului finanĂželor publice se pot reglementa mĂŁsuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a).
    ART. 131
    Importul de bunuri
    Importul de bunuri reprezintĂŁ:
    a) intrarea pe teritoriul ComunitĂŁĂžii de bunuri care nu se aflĂŁ în liberĂŁ circulaĂžie în înĂželesul art. 24 din Tratatul de înfiinĂžare a ComunitĂŁĂžii Europene;
    b) pe lângĂŁ operaĂžiunile prevĂŁzute la lit. a), intrarea în Comunitate a bunurilor care se aflĂŁ în liberĂŁ circulaĂžie, provenite dintr-un teritoriu terĂž, care face parte din teritoriul vamal al ComunitĂŁĂžii.

    CAP. 5
    Locul operaĂžiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

    ART. 132
    Locul livrĂŁrii de bunuri
    (1) Se considerĂŁ a fi locul livrĂŁrii de bunuri:
    a) locul unde se gĂŁsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpĂŁrĂŁtor sau de un terĂž. DacĂŁ locul livrĂŁrii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeazĂŁ în afara teritoriului comunitar, locul livrĂŁrii realizate de cĂŁtre importator Âşi locul oricĂŁrei livrĂŁri ulterioare se considerĂŁ în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considerĂŁ a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
    b) locul unde se efectueazĂŁ instalarea sau montajul, de cĂŁtre furnizor sau de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalĂŁri sau unui montaj;
    c) locul unde se gĂŁsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziĂžia cumpĂŁrĂŁtorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
    d) locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrĂŁrile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuatĂŁ în interiorul ComunitĂŁĂžii, dacĂŁ:
    1. partea transportului de pasageri efectuatĂŁ în interiorul ComunitĂŁĂžii reprezintĂŁ partea transportului, efectuatĂŁ fĂŁrĂŁ nici o oprire în afara ComunitĂŁĂžii, între locul de plecare Âşi locul de sosire ale transportului de pasageri;
    2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezintĂŁ primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul ComunitĂŁĂžii, eventual dupĂŁ o oprire în afara ComunitĂŁĂžii;
    3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezintĂŁ ultimul punct de debarcare prevĂŁzut în interiorul ComunitĂŁĂžii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul ComunitĂŁĂžii, eventual înainte de o oprire în afara ComunitĂŁĂžii;
    e) în cazul livrĂŁrii de gaze prin sistemul de distribuĂžie a gazelor naturale sau al livrĂŁrii de energie electricĂŁ, cĂŁtre un comerciant persoanĂŁ impozabilĂŁ, locul livrĂŁrii se considerĂŁ locul unde comerciantul persoanĂŁ impozabilĂŁ este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreazĂŁ bunurile sau, în absenĂža unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau reÂşedinĂža sa obiÂşnuitĂŁ. Comerciantul persoanĂŁ impozabilĂŁ reprezintĂŁ persoana impozabilĂŁ a cĂŁrei activitate principalĂŁ în ceea ce priveÂşte cumpĂŁrĂŁrile de gaz Âşi energie electricĂŁ o reprezintĂŁ revânzarea de astfel de produse Âşi al cĂŁrei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;
    f) în cazul livrĂŁrii de gaze prin sistemul de distribuĂžie a gazelor naturale sau de energie electricĂŁ, în situaĂžia în care o astfel de livrare nu se regĂŁseÂşte la lit. e), locul livrĂŁrii reprezintĂŁ locul în care cumpĂŁrĂŁtorul utilizeazĂŁ Âşi consumĂŁ efectiv gazul natural sau energia electricĂŁ. în situaĂžia în care bunurile nu sunt consumate de cumpĂŁrĂŁtor, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizatĂŁ de gaz sau energie electricĂŁ se considerĂŁ ca fiind utilizatĂŁ Âşi consumatĂŁ la locul în care noul cumpĂŁrĂŁtor este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreazĂŁ bunurile. în absenĂža unui astfel de sediu, se considerĂŁ cĂŁ acesta a utilizat Âşi a consumat bunurile în locul în care îÂşi are domiciliul sau reÂşedinĂža sa obiÂşnuitĂŁ.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul unei vânzĂŁri la distanÞã care se efectueazĂŁ dintr-un stat membru spre România, locul livrĂŁrii se considerĂŁ în România dacĂŁ livrarea este efectuatĂŁ cĂŁtre un cumpĂŁrĂŁtor persoanĂŁ impozabilĂŁ sau persoanĂŁ juridicĂŁ neimpozabilĂŁ, care beneficiazĂŁ de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau cĂŁtre orice altĂŁ persoanĂŁ neimpozabilĂŁ Âşi dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) valoarea totalĂŁ a vânzĂŁrilor la distanÞã al cĂŁror transport sau expediere în România se realizeazĂŁ de cĂŁtre un furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumitĂŁ vânzare la distanÞã, inclusiv valoarea respectivei vânzĂŁri la distanÞã, sau în anul calendaristic precedent, depĂŁÂşeÂşte plafonul pentru vânzĂŁri la distanÞã de 35.000 euro, al cĂŁrui echivalent în lei se stabileÂşte prin norme; sau
    b) furnizorul a optat în statul membru din care se transportĂŁ bunurile pentru considerarea vânzĂŁrilor sale la distanÞã, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în România, ca având loc în România.
    (3) Locul livrĂŁrii este întotdeauna în România, în cazul vânzĂŁrilor la distanÞã de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru cĂŁtre persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, fĂŁrĂŁ sĂŁ se aplice plafonul prevĂŁzut la alin. (2) lit. a).
    (4) Derogarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) nu se aplicĂŁ vânzĂŁrilor la distanÞã efectuate din alt stat membru în România:
    a) de mijloace de transport noi;
    b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau în numele acestuia;
    c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevĂŁzut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de artĂŁ, obiectele de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂžile, astfel cum sunt definite la art. 152^2 alin. (1);
    d) de gaz distribuit prin sistemul de distribuĂžie a gazului natural Âşi de electricitate;
    e) de produse accizabile, livrate cĂŁtre persoane impozabile Âşi persoane juridice neimpozabile.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrĂŁrii pentru vânzĂŁrile la distanÞã efectuate din România cĂŁtre alt stat membru se considerĂŁ în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuatĂŁ cĂŁtre o persoanĂŁ care nu îi comunicĂŁ furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) valoarea totalĂŁ a vânzĂŁrilor la distanÞã, efectuate de furnizor Âşi care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România cĂŁtre un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumitĂŁ vânzare la distanÞã, inclusiv valoarea respectivei vânzĂŁri la distanÞã, sau în anul calendaristic precedent, depĂŁÂşeÂşte plafonul pentru vânzĂŁri la distanÞã, stabilit conform legislaĂžiei privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ din statul membru respectiv, astfel de vânzĂŁri având locul livrĂŁrii în statul respectiv; sau
    b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzĂŁrilor sale la distanÞã, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. OpĂžiunea se exercitĂŁ în condiĂžiile stabilite prin norme Âşi se aplicĂŁ tuturor vânzĂŁrilor la distanÞã, efectuate cĂŁtre respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercitĂŁ opĂžiunea Âşi în urmĂŁtorii doi ani calendaristici.
    (6) în cazul vânzĂŁrilor la distanÞã de produse accizabile efectuate din România cĂŁtre persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul livrĂŁrii este întotdeauna în celĂŁlalt stat membru.
    (7) Derogarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (5) nu se aplicĂŁ vânzĂŁrilor la distanÞã efectuate din România cĂŁtre un alt stat membru:
    a) de mijloace de transport noi;
    b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de altĂŁ persoanĂŁ în numele acestuia;
    c) de bunuri taxate în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži, prevĂŁzut la art. 152^2;
    d) de gaz distribuit prin sistemul de distribuĂžie a gazului natural Âşi de electricitate;
    e) de produse accizabile, livrate cĂŁtre persoane juridice neimpozabile Âşi persoane impozabile.
    (8) în aplicarea alin. (2) - (7), atunci când o vânzare la distanÞã presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu terĂž Âşi importul de cĂŁtre furnizor într-un stat membru, altul decât statul membru în care se expediazĂŁ sau se transportĂŁ în vederea livrĂŁrii acestora cĂŁtre client, se va considera cĂŁ bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectueazĂŁ importul.
    ART. 132^1
    Locul achiziĂžiei intracomunitare de bunuri
    (1) Locul achiziĂžiei intracomunitare de bunuri se considerĂŁ a fi locul unde se gĂŁsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.
    (2) în cazul achiziĂžiei intracomunitare de bunuri, prevĂŁzutĂŁ la art. 126 alin. (3) lit. a), dacĂŁ cumpĂŁrĂŁtorul îi comunicĂŁ furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autoritĂŁĂžile unui stat membru, altul decât cel în care are loc achiziĂžia intracomunitarĂŁ, conform alin. (1), locul respectivei achiziĂžii intracomunitare se considerĂŁ în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA.
    (3) DacĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ a fost supusĂŁ la plata taxei în alt stat membru, conform alin. (1), Âşi în România, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce în mod corespunzĂŁtor în România.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplicĂŁ dacĂŁ cumpĂŁrĂŁtorul face dovada cĂŁ achiziĂžia intracomunitarĂŁ a fost supusĂŁ la plata taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ în statul membru în care are loc achiziĂžia intracomunitarĂŁ, conform alin. (1).
    (5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica, iar achiziĂžia intracomunitarĂŁ de bunuri, efectuatĂŁ conform alin. (1), în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare în alt stat membru decât România, de cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153, se va considera cĂŁ a fost supusĂŁ la plata taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ în acel alt stat membru, dacĂŁ se îndeplinesc urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 153 face dovada cĂŁ a efectuat achiziĂžia intracomunitarĂŁ în vederea efectuĂŁrii unei livrĂŁri ulterioare în acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul care este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru respectiv a fost desemnat ca persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei aferente;
    b) obligaĂžiile privind declararea acestor operaĂžiuni, stabilite prin norme, au fost îndeplinite de cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 153.
    ART. 132^2
    Locul importului de bunuri
    (1) Locul importului de bunuri se considerĂŁ pe teritoriul statului membru în care se aflĂŁ bunurile când intrĂŁ pe teritoriul comunitar.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se aflĂŁ în liberĂŁ circulaĂžie, sunt plasate, la intrarea în Comunitate, în unul dintre regimurile sau situaĂžiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7, locul importului pentru aceste bunuri se considerĂŁ a fi pe teritoriul statului membru în care bunurile înceteazĂŁ sĂŁ mai fie plasate în astfel de regimuri sau situaĂžii.
    (3) Atunci când bunurile la care se face referire în art. 131 lit. b), care se aflĂŁ în liberĂŁ circulaĂžie la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situaĂžiile care le-ar permite, dacĂŁ ar fi fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), sĂŁ beneficieze de unul dintre regimurile prevĂŁzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 sau sunt sub o procedurĂŁ de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul cĂŁruia se încheie aceste regimuri sau aceastĂŁ procedurĂŁ.
    ART. 133
    Locul prestĂŁrii de servicii
    (1) Locul prestĂŁrii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urmĂŁtoarele prestĂŁri de servicii, locul prestĂŁrii este considerat a fi:
    a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestĂŁrile de servicii efectuate în legĂŁturĂŁ cu bunurile imobile;
    b) locul unde se efectueazĂŁ transportul, în funcĂžie de distanĂžele parcurse, în cazul serviciilor de transport, altele decât cele de transport intracomunitar de bunuri;
    c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri. Prin excepĂžie, în cazul în care serviciul de transport este prestat unui client care, pentru prestarea respectivĂŁ, furnizeazĂŁ un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului, se considerĂŁ cĂŁ transportul are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA. Prin transport intracomunitar de bunuri se înĂželege orice transport de bunuri ale cĂŁrui:
    1. loc de plecare Âşi loc de sosire sunt situate în douĂŁ state membre diferite; sau
    2. loc de plecare Âşi loc de sosire sunt situate în acelaÂşi stat membru, dar transportul este efectuat în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu un transport intracomunitar de bunuri;
    d) locul în care se presteazĂŁ serviciile, în cazul unei prestĂŁri de servicii constând în activitĂŁĂži accesorii transportului, cum sunt încĂŁrcarea, descĂŁrcarea, manipularea Âşi servicii similare acestora. Prin excepĂžie, în cazul în care astfel de servicii implicĂŁ activitĂŁĂži accesorii unui transport intracomunitar de bunuri Âşi sunt prestate pentru un client care furnizeazĂŁ pentru prestaĂžia respectivĂŁ un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se presteazĂŁ efectiv serviciile, se considerĂŁ cĂŁ prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;
    e) în statul membru de plecare a transportului, pentru serviciile de intermediere prestate în legĂŁturĂŁ cu un transport intracomunitar de bunuri de cĂŁtre intermediarii care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altor persoane. Prin excepĂžie, în cazul în care clientul furnizeazĂŁ pentru aceste servicii un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului, se considerĂŁ cĂŁ prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;
    f) locul în care se presteazĂŁ serviciile accesorii, pentru serviciile de intermediere prestate în legĂŁturĂŁ cu serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri de cĂŁtre intermediarii care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altor persoane. Prin excepĂžie, în cazul în care clientul furnizeazĂŁ pentru aceste servicii un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care au fost prestate serviciile, se considerĂŁ cĂŁ prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;
    g) locul unde clientul cĂŁruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu condiĂžia ca respectivul client sĂŁ fie stabilit sau sĂŁ aibĂŁ un sediu fix în afara ComunitĂŁĂžii ori sĂŁ fie o persoanĂŁ impozabilĂŁ acĂžionând ca atare, stabilitĂŁ sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelaÂşi stat cu prestatorul, în cazul urmĂŁtoarelor servicii:
    1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepĂžia mijloacelor de transport;
    2. operaĂžiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepĂžia mijloacelor de transport;
    3. transferul Âşi/sau transmiterea folosinĂžei drepturilor de autor, brevetelor, licenĂželor, mĂŁrcilor comerciale Âşi a altor drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate Âşi marketing;
    5. serviciile consultanĂžilor, inginerilor, juriÂştilor Âşi avocaĂžilor, contabililor Âşi experĂžilor contabili, ale birourilor de studii Âşi alte servicii similare;
    6. prelucrarea de date Âşi furnizarea de informaĂžii;
    7. operaĂžiunile bancare, financiare Âşi de asigurĂŁri, inclusiv reasigurĂŁri, cu excepĂžia închirierii de seifuri;
    8. punerea la dispoziĂžie de personal;
    9. acordarea accesului la sistemele de distribuĂžie a gazelor naturale Âşi a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport Âşi transmitere prin intermediul acestor reĂžele, precum Âşi alte prestĂŁri de servicii legate direct de acestea;
    10. telecomunicaĂžiile. Sunt considerate servicii de telecomunicaĂžii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea Âşi recepĂžia de semnale, înscrisuri, imagini Âşi sunete sau informaĂžii de orice naturĂŁ, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepĂžii. Serviciile de telecomunicaĂžii cuprind, de asemenea, Âşi furnizarea accesului la reĂžeaua mondialĂŁ de informaĂžii. în cazul în care serviciile de telecomunicaĂžii sunt prestate de cĂŁtre o persoanĂŁ stabilitĂŁ în afara ComunitĂŁĂžii sau care are un sediu fix în afara ComunitĂŁĂžii de la care serviciile sunt prestate, cĂŁtre o persoanĂŁ neimpozabilĂŁ care este stabilitĂŁ, are domiciliul stabil sau reÂşedinĂža obiÂşnuitĂŁ în Comunitate, se considerĂŁ cĂŁ prestarea are loc în România, dacĂŁ serviciile au fost efectiv utilizate în România;
    11. serviciile de radiodifuziune Âşi televiziune. în cazul în care serviciile de radiodifuziune Âşi de televiziune sunt prestate de cĂŁtre o persoanĂŁ stabilitĂŁ în afara ComunitĂŁĂžii sau care are un sediu fix în afara ComunitĂŁĂžii de la care serviciile sunt prestate, cĂŁtre o persoanĂŁ neimpozabilĂŁ care este stabilitĂŁ, are domiciliul stabil sau reÂşedinĂža obiÂşnuitĂŁ în Comunitate, se considerĂŁ cĂŁ locul prestĂŁrii este în România, dacĂŁ serviciile au fost efectiv utilizate în România;
    12. serviciile furnizate pe cale electronicĂŁ. în cazul în care serviciile furnizate pe cale electronicĂŁ sunt prestate de o persoanĂŁ stabilitĂŁ în afara ComunitĂŁĂžii sau care are un sediu fix în afara ComunitĂŁĂžii de la care serviciile sunt prestate, cĂŁtre o persoanĂŁ neimpozabilĂŁ care este stabilitĂŁ, are domiciliul stabil sau reÂşedinĂža obiÂşnuitĂŁ în România, se considerĂŁ cĂŁ locul prestĂŁrii este în România;
    13. obligaĂžia de a se abĂžine de la realizarea sau exercitarea, total sau parĂžial, a unei activitĂŁĂži economice sau a unui drept prevĂŁzut la prezenta literĂŁ;
    14. prestĂŁrile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în legĂŁturĂŁ cu serviciile prevĂŁzute la prezenta literĂŁ;
    h) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul urmĂŁtoarelor servicii:
    1. servicii culturale, artistice, sportive, ÂştiinĂžifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii Âşi cele ale organizatorilor de astfel de activitĂŁĂži;
    2. expertize privind bunurile mobile corporale, precum Âşi lucrĂŁrile efectuate asupra acestora. Prin excepĂžie, se considerĂŁ cĂŁ aceste servicii au loc:
    - în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care aceste servicii sunt prestate unui client care îi comunicĂŁ prestatorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se presteazĂŁ efectiv serviciile, Âşi se referĂŁ la bunuri transportate în afara statului membru în care serviciile sunt prestate;
    - în România, dacĂŁ o persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în România exportĂŁ temporar bunuri în afara ComunitĂŁĂžii, în scopul expertizĂŁrii sau pentru alte lucrĂŁri efectuate asupra acestora, Âşi ulterior le reimportĂŁ, iar serviciile respective sunt tranzacĂžionate altor persoane, potrivit art. 129 alin. (6);
    i) locul operaĂžiunii de bazĂŁ pentru serviciile de intermediere aferente acestei operaĂžiuni, prestate de intermediari care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în legĂŁturĂŁ cu alte operaĂžiuni decât cele prevĂŁzute la lit. e), f) Âşi g). Prin operaĂžiune de bazĂŁ se înĂželege livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achiziĂžia intracomunitarĂŁ sau importul de bunuri efectuate de persoana în numele Âşi în contul cĂŁreia acĂžioneazĂŁ intermediarul. Prin excepĂžie, în cazul în care, pentru serviciile prestate, clientul a furnizat un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritĂŁĂžile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se realizeazĂŁ operaĂžiunile, se considerĂŁ cĂŁ prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), închirierea sau leasingul de mijloace de transport se considerĂŁ cĂŁ are locul prestĂŁrii:
    a) în România, când aceste servicii sunt prestate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ, stabilitĂŁ sau care are un sediu fix în afara ComunitĂŁĂžii, de la care serviciile sunt prestate, dacĂŁ serviciile sunt efectiv utilizate în România de beneficiar;
    b) în afara ComunitĂŁĂžii, când aceste servicii sunt prestate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ, stabilitĂŁ sau având sediul fix în România, de la care serviciile sunt prestate, dacĂŁ serviciile sunt efectiv utilizate în afara ComunitĂŁĂžii de beneficiar.

    CAP. 6
    Faptul generator Âşi exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    ART. 134
    Faptul generator Âşi exigibilitatea - definiĂžii
    (1) Faptul generator reprezintĂŁ faptul prin care sunt realizate condiĂžiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
    (2) Exigibilitatea taxei reprezintĂŁ data la care autoritatea fiscalĂŁ devine îndreptĂŁĂžitĂŁ, în baza legii, sĂŁ solicite plata de cĂŁtre persoanele obligate la plata taxei, chiar dacĂŁ plata acestei taxe poate fi amânatĂŁ.
    (3) Exigibilitatea plĂŁĂžii taxei reprezintĂŁ data la care o persoanĂŁ are obligaĂžia de a plĂŁti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). AceastĂŁ datĂŁ determinĂŁ Âşi momentul de la care se datoreazĂŁ majorĂŁri de întârziere pentru neplata taxei.
    ART. 134^1
    Faptul generator pentru livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii
    (1) Faptul generator intervine la data livrĂŁrii bunurilor sau la data prestĂŁrii serviciilor, cu excepĂžiile prevĂŁzute în prezentul capitol.
    (2) Pentru livrĂŁrile de bunuri în baza unui contract de consignaĂžie sau în cazul operaĂžiunilor similare, cum ar fi stocurile la dispoziĂžia clientului, livrĂŁrile de bunuri în vederea testĂŁrii sau a verificĂŁrii conformitĂŁĂžii, astfel cum sunt definite prin norme, se considerĂŁ cĂŁ bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, dupĂŁ caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor.
    (3) Pentru livrĂŁrile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la care sunt îndeplinite formalitĂŁĂžile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzĂŁtor la cumpĂŁrĂŁtor.
    (4) Pentru prestĂŁrile de servicii decontate pe bazĂŁ de situaĂžii de lucrĂŁri, cum sunt serviciile de construcĂžii-montaj, consultanÞã, cercetare, expertizĂŁ Âşi alte servicii similare, faptul generator ia naÂştere la data emiterii situaĂžiilor de lucrĂŁri sau, dupĂŁ caz, la data la care aceste situaĂžii sunt acceptate de beneficiar.
    (5) Prin derogare de la alin. (1), faptul generator intervine:
    a) în cazul livrĂŁrilor de bunuri Âşi/sau al prestĂŁrilor de servicii, altele decât operaĂžiunile prevĂŁzute la lit. b), care se efectueazĂŁ continuu, dând loc la decontĂŁri sau plĂŁĂži succesive, cum sunt: livrĂŁrile de gaze naturale, de apĂŁ, serviciile telefonice, livrĂŁrile de energie electricĂŁ Âşi altele asemenea, în ultima zi a perioadei specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, dar perioada nu poate depĂŁÂşi un an;
    b) în cazul operaĂžiunilor de închiriere, leasing, concesionare Âşi arendare de bunuri, la data specificatĂŁ în contract pentru efectuarea plĂŁĂžii.
    ART. 134^2
    Exigibilitatea pentru livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
    a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
    b) la data la care se încaseazĂŁ avansul, pentru plĂŁĂžile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac excepĂžie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor Âşi a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferente importului, precum Âşi orice avansuri încasate pentru operaĂžiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezintĂŁ plata parĂžialĂŁ sau integralĂŁ a contravalorii bunurilor Âşi serviciilor, efectuatĂŁ înainte de data livrĂŁrii sau prestĂŁrii acestora;
    c) la data extragerii numerarului, pentru livrĂŁrile de bunuri sau prestĂŁrile de servicii realizate prin maÂşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maÂşini similare.
    ART. 134^3
    Exigibilitatea pentru livrĂŁri intracomunitare de bunuri, scutite de taxĂŁ
    (1) Prin excepĂžie de la prevederile art. 134^2, în cazul unei livrĂŁri intracomunitare de bunuri, scutite de taxĂŁ conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a intervenit faptul generator.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevĂŁzute la art. 155 alin. (1), dacĂŁ factura este emisĂŁ înainte de a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a intervenit faptul generator.
    ART. 135
    Faptul generator Âşi exigibilitatea pentru achiziĂžii intracomunitare de bunuri
    (1) în cazul unei achiziĂžii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrĂŁri de bunuri similare, în statul membru în care se face achiziĂžia.
    (2) în cazul unei achiziĂžii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a intervenit faptul generator.
    (3) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevĂŁzute în legislaĂžia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), dacĂŁ aceasta este emisĂŁ înainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a intervenit faptul generator.
    ART. 136
    Faptul generator Âşi exigibilitatea pentru importul de bunuri
    (1) în cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator Âşi exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ intervin la data la care intervin faptul generator Âşi exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.
    (2) în cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevĂŁzute la alin. (1), faptul generator Âşi exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ intervin la data la care ar interveni faptul generator Âşi exigibilitatea acelor taxe comunitare dacĂŁ bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.
    (3) în cazul în care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim vamal special, prevĂŁzut la art. 144 alin. (1) lit. a) Âşi d), faptul generator Âşi exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea înceteazĂŁ a mai fi plasate într-un astfel de regim.

    CAP. 7
    Baza de impozitare

    ART. 137
    Baza de impozitare pentru livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii efectuate în interiorul Þãrii
    (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ este constituitĂŁ din:
    a) pentru livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la lit. b) Âşi c), din tot ceea ce constituie contrapartida obĂžinutĂŁ sau care urmeazĂŁ a fi obĂžinutĂŁ de furnizor ori prestator din partea cumpĂŁrĂŁtorului, beneficiarului sau a unui terĂž, inclusiv subvenĂžiile direct legate de preĂžul acestor operaĂžiuni;
    b) pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensaĂžia aferentĂŁ;
    c) pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (4) Âşi (5), pentru transferul prevĂŁzut la art. 128 alin. (10) Âşi pentru achiziĂžiile intracomunitare considerate ca fiind cu platĂŁ Âşi prevĂŁzute la art. 130^1 alin. (2) Âşi (3), preĂžul de cumpĂŁrare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenĂža unor astfel de preĂžuri de cumpĂŁrare, preĂžul de cost, stabilit la data livrĂŁrii. în cazul în care bunurile reprezintĂŁ active corporale fixe, baza de impozitare se stabileÂşte conform procedurii stabilite prin norme;
    d) pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilĂŁ pentru realizarea prestĂŁrii de servicii;
    e) în cazul schimbului prevĂŁzut la art. 130 Âşi, în general, atunci când plata se face parĂžial ori integral în naturĂŁ sau atunci când valoarea plĂŁĂžii pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilitĂŁ de pĂŁrĂži sau nu poate fi uÂşor stabilitĂŁ, baza de impozitare se considerĂŁ ca fiind valoarea normalĂŁ pentru respectiva livrare/prestare. Este consideratĂŁ ca valoare normalĂŁ a unui bun/serviciu tot ceea ce un cumpĂŁrĂŁtor, care se aflĂŁ în stadiul de comercializare unde este efectuatĂŁ operaĂžiunea, trebuie sĂŁ plĂŁteascĂŁ unui furnizor/prestator independent în interiorul Þãrii, în momentul în care se realizeazĂŁ operaĂžiunea, în condiĂžii de concurenÞã, pentru a obĂžine acelaÂşi bun/serviciu.
    (2) Baza de impozitare cuprinde urmĂŁtoarele:
    a) impozitele Âşi taxele, dacĂŁ prin lege nu se prevede altfel, cu excepĂžia taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport Âşi asigurare, solicitate de cĂŁtre furnizor/prestator cumpĂŁrĂŁtorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumpĂŁrĂŁtorului, care fac obiectul unui contract separat Âşi care sunt legate de livrĂŁrile de bunuri sau de prestĂŁrile de servicii în cauzĂŁ, se considerĂŁ cheltuieli accesorii.
    (3) Baza de impozitare nu cuprinde urmĂŁtoarele:
    a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile Âşi alte reduceri de preĂž, acordate de furnizori direct clienĂžilor la data exigibilitĂŁĂžii taxei;
    b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ, penalizĂŁrile Âşi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a obligaĂžiilor contractuale, dacĂŁ sunt percepute peste preĂžurile Âşi/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintĂŁ contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
    c) dobânzile, percepute dupĂŁ data livrĂŁrii sau prestĂŁrii, pentru plĂŁĂži cu întârziere;
    d) valoarea ambalajelor care circulĂŁ între furnizorii de marfĂŁ Âşi clienĂži, prin schimb, fĂŁrĂŁ facturare;
    e) sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele Âşi în contul clientului, Âşi care apoi se deconteazĂŁ acestuia, precum Âşi sumele încasate în numele Âşi în contul unei alte persoane.
    ART. 138
    Ajustarea bazei de impozitare
    Baza de impozitare se reduce în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) dacĂŁ a fost emisĂŁ o facturĂŁ Âşi, ulterior, operaĂžiunea este anulatĂŁ total sau parĂžial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
    b) în cazul refuzurilor totale sau parĂžiale privind cantitatea, calitatea ori preĂžurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, în condiĂžiile anulĂŁrii totale ori parĂžiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauzĂŁ, declaratĂŁ printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ, sau în urma unui arbitraj, ori în cazul în care existĂŁ un acord scris între pĂŁrĂži;
    c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele Âşi celelalte reduceri de preĂž prevĂŁzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupĂŁ livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
    d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisĂŁ începând cu data pronunÞãrii hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti de închidere a procedurii prevĂŁzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenĂžei, hotĂŁrâre rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ;
    e) în cazul în care cumpĂŁrĂŁtorii returneazĂŁ ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulĂŁ prin facturare.
    ART. 138^1
    Baza de impozitare pentru achiziĂžiile intracomunitare
    (1) Pentru achiziĂžiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileÂşte pe baza aceloraÂşi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare în cazul livrĂŁrii aceloraÂşi bunuri în interiorul Þãrii. în cazul unei achiziĂžii intracomunitare de bunuri, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determinĂŁ în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c) Âşi ale art. 137 alin. (2).
    (2) Baza de impozitare cuprinde Âşi accizele plĂŁtite sau datorate în alt stat membru decât România de persoana care efectueazĂŁ achiziĂžia intracomunitarĂŁ, pentru bunurile achiziĂžionate. în cazul în care accizele sunt rambursate persoanei care efectueazĂŁ achiziĂžia intracomunitarĂŁ în statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achiziĂžiei intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzĂŁtor.
    ART. 139
    Baza de impozitare pentru import
    (1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamĂŁ a bunurilor, stabilitĂŁ conform legislaĂžiei vamale în vigoare, la care se adaugĂŁ orice taxe, impozite, comisioane Âşi alte taxe datorate în afara României, precum Âşi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepĂžia taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ care urmeazĂŁ a fi perceputĂŁ.
    (2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele Âşi cheltuielile de ambalare, transport Âşi asigurare, care intervin pânĂŁ la primul loc de destinaĂžie a bunurilor în România, în mĂŁsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilitĂŁ conform alin. (1). Primul loc de destinaĂžie a bunurilor îl reprezintĂŁ destinaĂžia indicatĂŁ în documentul de transport sau în orice alt document însoĂžitor al bunurilor, când acestea intrĂŁ în România, sau, în absenĂža unor astfel de documente, primul loc de descĂŁrcare a bunurilor în România.
    (3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prevĂŁzute la art. 137 alin. (3) lit. a) - d).
    ART. 139^1
    Cursul de schimb valutar
    (1) DacĂŁ elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimĂŁ în valutĂŁ, cursul de schimb valutar se stabileÂşte conform prevederilor comunitare care reglementeazĂŁ calculul valorii în vamĂŁ.
    (2) DacĂŁ elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaĂžiuni, alta decât importul de bunuri, se exprimĂŁ în valutĂŁ, cursul de schimb care se aplicĂŁ este ultimul curs de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueazĂŁ decontĂŁrile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaĂžiunea în cauzĂŁ.

    CAP. 8
    Cotele de taxĂŁ

    ART. 140
    Cotele
    (1) Cota standard este de 19% Âşi se aplicĂŁ asupra bazei de impozitare pentru operaĂžiunile impozabile care nu sunt scutite de taxĂŁ sau care nu sunt supuse cotei reduse.
    (2) Cota redusĂŁ este de 9% Âşi se aplicĂŁ asupra bazei de impozitare pentru urmĂŁtoarele prestĂŁri de servicii Âşi/sau livrĂŁri de bunuri:
    a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitecturĂŁ Âşi arheologice, grĂŁdini zoologice Âşi botanice, târguri, expoziĂžii Âşi evenimente culturale, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);
    b) livrarea de manuale Âşcolare, cĂŁrĂži, ziare Âşi reviste, cu excepĂžia celor destinate exclusiv sau în principal publicitĂŁĂžii;
    c) livrarea de proteze Âşi accesorii ale acestora, cu excepĂžia protezelor dentare;
    d) livrarea de produse ortopedice;
    e) livrarea de medicamente de uz uman Âşi veterinar;
    f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcĂžie similarĂŁ, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.
    (3) Cota aplicabilĂŁ este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplicĂŁ cota în vigoare la data exigibilitĂŁĂžii taxei.
    (4) în cazul schimbĂŁrii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrĂŁrii de bunuri sau prestĂŁrii de servicii, pentru cazurile prevĂŁzute la art. 134^2 alin. (2).
    (5) Cota aplicabilĂŁ pentru importul de bunuri este cota aplicabilĂŁ pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaÂşi bun.
    (6) Cota aplicabilĂŁ pentru achiziĂžii intracomunitare de bunuri este cota aplicatĂŁ pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaÂşi bun Âşi care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.

    CAP. 9
    OperaĂžiuni scutite de taxĂŁ

    ART. 141
    Scutiri pentru operaĂžiuni din interiorul Þãrii
    (1) UrmĂŁtoarele operaĂžiuni de interes general sunt scutite de taxĂŁ:
    a) spitalizarea, îngrijirile medicale Âşi operaĂžiunile strâns legate de acestea, desfĂŁÂşurate de unitĂŁĂži autorizate pentru astfel de activitĂŁĂži, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sĂŁnĂŁtate rurale sau urbane, dispensare, cabinete Âşi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicalĂŁ Âşi de diagnostic, baze de tratament Âşi recuperare, staĂžii de salvare Âşi alte unitĂŁĂži autorizate sĂŁ desfĂŁÂşoare astfel de activitĂŁĂži;
    b) prestĂŁrile de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de cĂŁtre stomatologi Âşi tehnicieni dentari, precum Âşi livrarea de proteze dentare efectuatĂŁ de stomatologi Âşi de tehnicieni dentari;
    c) prestĂŁrile de îngrijire Âşi supraveghere efectuate de personal medical Âşi paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie;
    d) transportul bolnavilor Âşi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de cĂŁtre entitĂŁĂži autorizate în acest sens;
    e) livrĂŁrile de organe, sânge Âşi lapte, de provenienÞã umanĂŁ;
    f) activitatea de învãÞãmânt prevĂŁzutĂŁ în Legea învãÞãmântului nr. 84/1995, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, formarea profesionalĂŁ a adulĂžilor, precum Âşi prestĂŁrile de servicii Âşi livrĂŁrile de bunuri strâns legate de aceste activitĂŁĂži, efectuate de instituĂžiile publice sau de alte entitĂŁĂži autorizate;
    g) livrĂŁrile de bunuri sau prestĂŁrile de servicii realizate de cĂŁminele Âşi cantinele organizate pe lângĂŁ instituĂžiile publice Âşi entitĂŁĂžile autorizate prevĂŁzute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activitĂŁĂžile scutite conform lit. f);
    h) meditaĂžiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învãÞãmântului Âşcolar, preuniversitar Âşi universitar;
    i) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri strâns legate de asistenĂža Âşi/sau protecĂžia socialĂŁ, efectuate de instituĂžiile publice sau de alte entitĂŁĂži recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de cĂŁminele de bĂŁtrâni;
    j) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri strâns legate de protecĂžia copiilor Âşi a tinerilor, efectuate de instituĂžiile publice sau de alte entitĂŁĂži recunoscute ca având caracter social;
    k) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizaĂžii fixate conform statutului, de organizaĂžii fĂŁrĂŁ scop patrimonial care au obiective de naturĂŁ politicĂŁ, sindicalĂŁ, religioasĂŁ, patrioticĂŁ, filozoficĂŁ, filantropicĂŁ, patronalĂŁ, profesionalĂŁ sau civicĂŁ, precum Âşi obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în condiĂžiile în care aceastĂŁ scutire nu provoacĂŁ distorsiuni de concurenÞã;
    l) prestĂŁrile de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educaĂžiei fizice, efectuate de organizaĂžii fĂŁrĂŁ scop patrimonial pentru persoanele care practicĂŁ sportul sau educaĂžia fizicĂŁ;
m) prestĂŁrile de servicii culturale Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituĂžiile publice sau de alte organisme culturale fĂŁrĂŁ scop patrimonial, recunoscute ca atare de cĂŁtre Ministerul Culturii Âşi Cultelor;
    n) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri efectuate de persoane ale cĂŁror operaĂžiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) Âşi i) - m), cu ocazia manifestĂŁrilor destinate sĂŁ le aducĂŁ sprijin financiar Âşi organizate în profitul lor exclusiv, cu condiĂžia ca aceste scutiri sĂŁ nu producĂŁ distorsiuni concurenĂžiale;
    o) activitĂŁĂžile specifice posturilor publice de radio Âşi televiziune, altele decât activitĂŁĂžile de naturĂŁ comercialĂŁ;
    p) serviciile publice poÂştale, precum Âşi livrarea de bunuri aferentĂŁ acestora;
    q) prestĂŁrile de servicii efectuate de cĂŁtre grupuri independente de persoane, ale cĂŁror operaĂžiuni sunt scutite sau nu intrĂŁ în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestĂŁrii cĂŁtre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitĂŁĂžilor acestora, în cazul în care aceste grupuri solicitĂŁ membrilor lor numai rambursarea cotei-pĂŁrĂži de cheltuieli comune, în limitele Âşi în condiĂžiile stabilite prin norme Âşi în condiĂžiile în care aceastĂŁ scutire nu este de naturĂŁ a produce distorsiuni concurenĂžiale;
    r) furnizarea de personal de cĂŁtre instituĂžiile religioase sau filozofice în scopul activitĂŁĂžilor prevĂŁzute la lit. a), f), i) Âşi j).
    (2) UrmĂŁtoarele operaĂžiuni sunt, de asemenea, scutite de taxĂŁ:
    a) prestĂŁrile urmĂŁtoarelor servicii de naturĂŁ financiar-bancarĂŁ:
    1. acordarea Âşi negocierea de credite, precum Âşi administrarea creditelor de cĂŁtre persoana care le acordĂŁ;
    2. negocierea garanĂžiilor de credit ori a altor garanĂžii sau orice operaĂžiuni cu astfel de garanĂžii, precum Âşi administrarea garanĂžiilor de credit de cĂŁtre persoana care acordĂŁ creditul;
    3. tranzacĂžii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plĂŁĂži, viramente, creanĂže, cecuri Âşi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanĂželor;
    4. tranzacĂžii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele Âşi monedele utilizate ca mijloc legal de platĂŁ, cu excepĂžia obiectelor de colecĂžie, Âşi anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de platĂŁ sau monede de interes numismatic;
    5. tranzacĂžii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau pĂŁstrarea în siguranÞã, cu acĂžiuni, pĂŁrĂži sociale în societĂŁĂži comerciale sau asociaĂžii, obligaĂžiuni garantate Âşi alte instrumente financiare, cu excepĂžia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
    6. administrarea de fonduri speciale de investiĂžii;
    b) operaĂžiunile de asigurare Âşi/sau de reasigurare, precum Âşi prestĂŁrile de servicii în legĂŁturĂŁ cu operaĂžiunile de asigurare Âşi/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediazĂŁ astfel de operaĂžiuni;
    c) pariuri, loterii Âşi alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, sĂŁ desfĂŁÂşoare astfel de activitĂŁĂži;
    d) livrarea la valoarea nominalĂŁ de timbre poÂştale utilizabile pentru serviciile poÂştale, de timbre fiscale Âşi alte timbre similare;
    e) arendarea, concesionarea, închirierea Âşi leasingul de bunuri imobile, cu urmĂŁtoarele excepĂžii:
    1. operaĂžiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcĂžie similarĂŁ, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
    2. închirierea de spaĂžii sau locaĂžii pentru parcarea autovehiculelor;
    3. închirierea utilajelor Âşi a maÂşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
    4. închirierea seifurilor;
    f) livrarea de cĂŁtre orice persoanĂŁ a unei construcĂžii, a unei pĂŁrĂži a acesteia Âşi a terenului pe care este construitĂŁ, precum Âşi a oricĂŁrui alt teren. Prin excepĂžie, scutirea nu se aplicĂŁ pentru livrarea unei construcĂžii noi, a unei pĂŁrĂži a acesteia sau a unui teren construibil. în sensul prezentului articol, se definesc urmĂŁtoarele:
    1. teren construibil reprezintĂŁ orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcĂžii, conform legislaĂžiei în vigoare;
    2. construcĂžie înseamnĂŁ orice structurĂŁ fixatĂŁ în sau pe pĂŁmânt;
    3. livrarea unei construcĂžii noi sau a unei pĂŁrĂži din aceasta înseamnĂŁ livrarea efectuatĂŁ cel târziu pânĂŁ la data de 31 decembrie a anului urmĂŁtor anului primei ocupĂŁri ori utilizĂŁri a construcĂžiei sau a unei pĂŁrĂži a acesteia, dupĂŁ caz, în urma transformĂŁrii;
    4. o construcĂžie nouĂŁ cuprinde Âşi orice construcĂžie transformatĂŁ astfel încât structura, natura ori destinaĂžia sa au fost modificate sau, în absenĂža acestor modificĂŁri, dacĂŁ costul transformĂŁrilor, exclusiv taxa, se ridicĂŁ la minimum 50% din valoarea de piaÞã a construcĂžiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformĂŁrii;
    g) livrĂŁrile de bunuri care au fost afectate unei activitĂŁĂži scutite, în temeiul prezentului articol, dacĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor respective nu a fost dedusĂŁ, precum Âşi livrĂŁrile de bunuri a cĂŁror achiziĂžie a fĂŁcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. a) Âşi b).
    (3) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ poate opta pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la alin. (2) lit. e) Âşi f), în condiĂžiile stabilite prin norme.
    ART. 142
    Scutiri pentru importuri de bunuri Âşi pentru achiziĂžii intracomunitare
    (1) Sunt scutite de taxĂŁ:
    a) importul Âşi achiziĂžia intracomunitarĂŁ de bunuri a cĂŁror livrare în România este în orice situaĂžie scutitĂŁ de taxĂŁ în interiorul Þãrii;
    b) achiziĂžia intracomunitarĂŁ de bunuri al cĂŁror import în România este în orice situaĂžie scutit de taxĂŁ, conform prezentului articol;
    c) achiziĂžia intracomunitarĂŁ de bunuri pentru care, în conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b) - d), persoana care cumpĂŁrĂŁ bunurile în orice situaĂžie ar avea dreptul la rambursarea integralĂŁ a taxei care s-ar datora, dacĂŁ respectiva achiziĂžie nu ar fi scutitĂŁ;
    d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condiĂžiile pentru scutire prevĂŁzute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determinĂŁ domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de platĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la importul final al anumitor mĂŁrfuri, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau acĂžiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri Âşi accizele la import pentru cĂŁlĂŁtoriile internaĂžionale, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din Þãrile terĂže, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;
    e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;
    f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internaĂžionale recunoscute ca atare de autoritĂŁĂžile publice din România, precum Âşi de cĂŁtre membrii acestora, în limitele Âşi în conformitate cu condiĂžiile stabilite în convenĂžiile de înfiinĂžare a acestor organizaĂžii sau prin acorduri de sediu;
    g) importul de bunuri efectuat în România de cĂŁtre forĂžele armate ale statelor strĂŁine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însoĂžitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forĂže iau parte la efortul comun de apĂŁrare. Acesta include importul realizat de forĂžele Marii Britanii Âşi ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de înfiinĂžare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul forĂželor armate sau al personalului civil care însoĂžeÂşte forĂžele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;
    h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara ComunitĂŁĂžii, dacĂŁ bunurile se aflĂŁ în aceeaÂşi stare în care se aflau la momentul exportului Âşi dacĂŁ importul respectiv beneficiazĂŁ de scutire de taxe vamale;
    i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara ComunitĂŁĂžii, pentru a fi supuse unor reparaĂžii, transformĂŁri, adaptĂŁri, asamblĂŁri sau altor lucrĂŁri asupra bunurilor mobile corporale, cu condiĂžia ca aceastĂŁ scutire sĂŁ fie limitatĂŁ la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara ComunitĂŁĂžii;
    j) importul, efectuat în porturi de cĂŁtre întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dupĂŁ ce au fost conservate în vederea comercializĂŁrii, dar înainte de livrare;
    k) importul de gaze naturale prin sistemul de distribuĂžie a gazelor naturale Âşi importul de energie electricĂŁ;
    l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terĂž sau o ĂžarĂŁ terÞã, atunci când livrarea acestor bunuri de cĂŁtre importator constituie o livrare scutitĂŁ conform art. 143 alin. (2);
    m) importul de aur efectuat de Banca NaĂžionalĂŁ a României.
    (2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi, dupĂŁ caz, procedura Âşi condiĂžiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxĂŁ.
    ART. 143
    Scutiri pentru exporturi sau alte operaĂžiuni similare, pentru livrĂŁri intracomunitare Âşi pentru transportul internaĂžional Âşi intracomunitar
    (1) Sunt scutite de taxĂŁ:
    a) livrĂŁrile de bunuri expediate sau transportate în afara ComunitĂŁĂžii de cĂŁtre furnizor sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu;
    b) livrĂŁrile de bunuri expediate sau transportate în afara ComunitĂŁĂžii de cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtorul care nu este stabilit în România sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu, cu excepĂžia bunurilor transportate de cumpĂŁrĂŁtorul însuÂşi Âşi care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcaĂžiunilor Âşi a avioanelor de agrement sau a oricĂŁrui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutitĂŁ, de asemenea, Âşi livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al cĂŁlĂŁtorilor care nu sunt stabiliĂži în Comunitate, dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - cĂŁlĂŁtorul nu este stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul ComunitĂŁĂžii. Adresa sau domiciliul permanent înseamnĂŁ locul specificat astfel în paÂşaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de cĂŁtre Ministerul Internelor Âşi Reformei Administrative;
    - bunurile sunt transportate în afara ComunitĂŁĂžii înainte de sfârÂşitul celei de-a treia luni ce urmeazĂŁ lunii în care are loc livrarea;
    - valoarea totalĂŁ a livrĂŁrii, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obĂžinut în prima zi lucrĂŁtoare din luna octombrie Âşi valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmĂŁtor;
    - dovada exportului se va face prin facturĂŁ sau alt document care Ăžine locul acesteia, purtând avizul biroului vamal la ieÂşirea din Comunitate;
    c) prestĂŁrile de servicii, inclusiv transportul Âşi serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevĂŁzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimurile ori situaĂžiile prevĂŁzute la art. 144 alin. (1) lit. a);
    d) prestĂŁrile de servicii, inclusiv transportul Âşi serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevĂŁzute la art. 141, dacĂŁ acestea sunt direct legate de importul de bunuri Âşi valoarea acestora este inclusĂŁ în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;
    e) prestĂŁrile de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziĂžionate sau importate în vederea prelucrĂŁrii în România Âşi care ulterior sunt transportate în afara ComunitĂŁĂžii de cĂŁtre prestatorul serviciilor sau de cĂŁtre client, dacĂŁ acesta nu este stabilit în România, ori de altĂŁ persoanĂŁ în numele oricĂŁruia dintre aceÂştia;
    f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din Âşi în insulele care formeazĂŁ regiunile autonome Azore Âşi Madeira, precum Âşi serviciile accesorii acestuia;
    g) transportul internaĂžional de persoane;
    h) în cazul navelor destinate navigaĂžiei maritime, utilizate pentru transportul internaĂžional de persoane Âşi/sau de bunuri, pentru pescuit ori altĂŁ activitate economicĂŁ sau pentru salvare ori asistenÞã pe mare, urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    1. livrarea, modificarea, repararea, întreĂžinerea, navlosirea, leasingul Âşi închirierea de nave, precum Âşi livrarea, leasingul, închirierea, repararea Âşi întreĂžinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
    2. livrarea de carburanĂži Âşi provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de rĂŁzboi încadrate în Nomenclatura CombinatĂŁ (NC) cod 8906 10 00, care pĂŁrĂŁsesc Ăžara Âşi se îndreaptĂŁ spre porturi strĂŁine unde vor fi ancorate, cu excepĂžia, în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastĂŁ, a proviziilor;
    3. prestĂŁrile de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor Âşi/sau pentru încĂŁrcĂŁtura acestora;
    i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene, în principal pentru transportul internaĂžional de persoane Âşi/sau de mĂŁrfuri, efectuat cu platĂŁ, urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    1. livrarea, modificarea, repararea, întreĂžinerea, leasingul Âşi închirierea aeronavelor, precum Âşi livrarea, leasingul, închirierea, repararea Âşi întreĂžinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aeronave;
    2. livrarea de carburanĂži Âşi provizii destinate utilizĂŁrii pe aeronave;
    3. prestarea de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la pct. 1 sau la art. 144^1, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor Âşi/sau pentru încĂŁrcĂŁtura acestora;
    j) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii în favoarea misiunilor diplomatice Âşi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum Âşi a cetĂŁĂženilor strĂŁini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiĂžii de reciprocitate;
    k) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii în favoarea organismelor internaĂžionale recunoscute ca atare de autoritĂŁĂžile publice din România, precum Âşi a membrilor acestora, în limitele Âşi în conformitate cu condiĂžiile precizate în convenĂžiile de înfiinĂžare a acestor organisme sau prin acorduri de sediu;
    l) livrĂŁrile de bunuri netransportate în afara României Âşi/sau prestĂŁrile de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al forĂželor armate ale statelor strĂŁine membre NATO sau al personalului civil care însoĂžeÂşte forĂžele armate ori aprovizionĂŁrii popotelor sau cantinelor, dacĂŁ forĂžele iau parte la efortul de apĂŁrare comun;
    m) livrĂŁrile de bunuri sau prestarea serviciilor într-un alt stat membru decât România, în scopul utilizĂŁrii de cĂŁtre forĂžele armate ale oricĂŁrui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaĂžie, sau de cĂŁtre personalul civil care le însoĂžeÂşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor, dacĂŁ aceste forĂže iau parte la efortul de apĂŁrare comun; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor cĂŁtre forĂžele armate ale Regatului Unit staĂžionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinĂžare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizĂŁrii de cĂŁtre aceste forĂže sau personalului civil care le însoĂžeÂşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;
    n) livrĂŁrile de aur cĂŁtre Banca NaĂžionalĂŁ a României;
    o) livrĂŁrile de bunuri cĂŁtre organismele recunoscute care transportĂŁ sau expediazĂŁ aceste bunuri în afara ComunitĂŁĂžii, ca parte a activitĂŁĂžilor umanitare, caritabile sau de instruire; scutirea se acordĂŁ prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (2) Sunt, de asemenea, scutite de taxĂŁ urmĂŁtoarele:
    a) livrĂŁrile intracomunitare de bunuri cĂŁtre o persoanĂŁ care îi comunicĂŁ furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritĂŁĂžile fiscale din alt stat membru, cu excepĂžia:
    1. livrĂŁrilor intracomunitare efectuate de o întreprindere micĂŁ, altele decât livrĂŁrile intracomunitare de mijloace de transport noi;
    2. livrĂŁrilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži, conform prevederilor art. 152^2;
    b) livrĂŁrile intracomunitare de mijloace de transport noi cĂŁtre un cumpĂŁrĂŁtor care nu îi comunicĂŁ furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;
    c) livrĂŁrile intracomunitare de produse accizabile cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ sau cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ neimpozabilĂŁ care nu îi comunicĂŁ furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) Âşi (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulaĂžia Âşi controlul produselor supuse accizelor, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, cu excepĂžia:
    1. livrĂŁrilor intracomunitare efectuate de o întreprindere micĂŁ;
    2. livrĂŁrilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži, conform prevederilor art. 152^2;
    d) livrĂŁrile intracomunitare de bunuri, prevĂŁzute la art. 128 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prevĂŁzutĂŁ la lit. a) dacĂŁ ar fi efectuate cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, cu excepĂžia livrĂŁrilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži, conform prevederilor art. 152^2.
    (3) Prin ordin al ministrului finanĂželor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) Âşi, dupĂŁ caz, procedura Âşi condiĂžiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxĂŁ.
    ART. 144
    Scutiri speciale legate de traficul internaĂžional de bunuri
    (1) Sunt scutite de taxĂŁ urmĂŁtoarele:
    a) livrarea de bunuri care urmeazĂŁ:
    1. sĂŁ fie plasate în regim vamal de admitere temporarĂŁ, cu exonerare totalĂŁ de la plata drepturilor de import;
    2. sĂŁ fie prezentate autoritĂŁĂžilor vamale în vederea vĂŁmuirii Âşi, dupĂŁ caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar;
    3. sĂŁ fie introduse într-o zonĂŁ liberĂŁ sau într-un antrepozit liber;
    4. sĂŁ fie plasate în regim de antrepozit vamal;
    5. sĂŁ fie plasate în regim de perfecĂžionare activĂŁ, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
    6. sĂŁ fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
    7. sĂŁ fie admise în apele teritoriale:
    - pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de producĂžie, în scopul construirii, reparĂŁrii, întreĂžinerii, modificĂŁrii sau reutilĂŁrii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de producĂžie la continent;
    - pentru alimentarea cu carburanĂži Âşi aprovizionarea platformelor de forare sau de producĂžie;
    8. sĂŁ fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - pentru produse accizabile, orice locaĂžie situatĂŁ în România, care este definitĂŁ ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    - pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locaĂžie situatĂŁ în România Âşi definitĂŁ prin norme;
    b) livrarea de bunuri efectuatĂŁ în locaĂžiile prevĂŁzute la lit. a), precum Âşi livrarea de bunuri care se aflĂŁ în unul dintre regimurile sau situaĂžiile precizate la lit. a);
    c) prestĂŁrile de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la art. 143 alin. (1) lit. c) Âşi la art. 144^1, aferente livrĂŁrilor prevĂŁzute la lit. a) sau efectuate în locaĂžiile prevĂŁzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situaĂžiile prevĂŁzute la lit. a);
    d) livrĂŁrile de bunuri care încĂŁ se aflĂŁ în regim vamal de tranzit intern, precum Âşi prestĂŁrile de servicii aferente acestor livrĂŁri, altele decât cele prevĂŁzute la art. 144^1;
    e) importul de bunuri care urmeazĂŁ sĂŁ fie plasate în regim de antrepozit de TVA.
    (2) Prin ordin al ministrului finanĂželor publice se stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi, dupĂŁ caz, procedura Âşi condiĂžiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxĂŁ.
    ART. 144^1
    Scutiri pentru intermediari
    Sunt scutite de taxĂŁ serviciile prestate de intermediarii care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legĂŁturĂŁ cu operaĂžiunile scutite prevĂŁzute la art. 143 Âşi 144, cu excepĂžia operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 143 alin. (1) lit. f) Âşi alin. (2), sau în legĂŁturĂŁ cu operaĂžiunile desfĂŁÂşurate în afara ComunitĂŁĂžii.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor

    ART. 145
    Sfera de aplicare a dreptului de deducere
    (1) Dreptul de deducere ia naÂştere la momentul exigibilitĂŁĂžii taxei.
    (2) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ are dreptul sĂŁ deducĂŁ taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor, dacĂŁ acestea sunt destinate utilizĂŁrii în folosul urmĂŁtoarelor operaĂžiuni:
    a) operaĂžiuni taxabile;
    b) operaĂžiuni rezultate din activitĂŁĂži economice pentru care locul livrĂŁrii/prestĂŁrii se considerĂŁ ca fiind în strĂŁinĂŁtate, dacĂŁ taxa ar fi deductibilĂŁ, în cazul în care aceste operaĂžiuni ar fi fost realizate în România;
    c) operaĂžiuni scutite de taxĂŁ, conform art. 143, 144 Âşi 144^1;
    d) operaĂžiuni scutite de taxĂŁ, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 5 Âşi lit. b), în cazul în care cumpĂŁrĂŁtorul ori clientul este stabilit în afara ComunitĂŁĂžii sau în cazul în care aceste operaĂžiuni sunt în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara ComunitĂŁĂžii, precum Âşi în cazul operaĂžiunilor efectuate de intermediari care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul altei persoane, atunci când aceÂştia intervin în derularea unor astfel de operaĂžiuni;
    e) operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (7) Âşi la art. 129 alin. (7), dacĂŁ taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
    (3) DacĂŁ nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabilĂŁ are dreptul de deducere a taxei Âşi pentru cazurile prevĂŁzute la art. 128 alin. (8) Âşi la art. 129 alin. (5).
    (4) în condiĂžiile stabilite prin norme se acordĂŁ dreptul de deducere a taxei pentru achiziĂžiile efectuate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153.
    (5) Nu sunt deductibile:
    a) taxa aferentĂŁ sumelor achitate în numele Âşi în contul clientului Âşi care apoi se deconteazĂŁ acestuia, precum Âşi taxa aferentĂŁ sumelor încasate în numele Âşi în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrĂŁrilor/prestĂŁrilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);
    b) taxa datoratĂŁ sau achitatĂŁ pentru achiziĂžiile de bĂŁuturi alcoolice Âşi produse din tutun, cu excepĂžia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzĂŁrii sau pentru a fi utilizate pentru prestĂŁri de servicii.
    ART. 146
    CondiĂžii de exercitare a dreptului de deducere
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) pentru taxa datoratĂŁ sau achitatĂŁ, aferentĂŁ bunurilor care i-au fost ori urmeazĂŁ sĂŁ îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeazĂŁ sĂŁ îi fie prestate în beneficiul sĂŁu, sĂŁ deĂžinĂŁ o facturĂŁ care sĂŁ cuprindĂŁ informaĂžiile prevĂŁzute la art. 155 alin. (5);
    b) pentru taxa aferentĂŁ bunurilor care i-au fost ori urmeazĂŁ sĂŁ îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeazĂŁ sĂŁ îi fie prestate în beneficiul sĂŁu, dar pentru care persoana impozabilĂŁ este obligatĂŁ la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - g):
    1. sĂŁ deĂžinĂŁ o facturĂŁ care sĂŁ cuprindĂŁ informaĂžiile prevĂŁzute la art. 155 alin. (5) sau documentele prevĂŁzute la art. 155^1 alin. (1); Âşi
    2. sĂŁ înregistreze taxa ca taxĂŁ colectatĂŁ în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naÂştere exigibilitatea taxei;
    c) pentru taxa achitatĂŁ pentru importul de bunuri, altele decât cele prevĂŁzute la lit. d), sĂŁ deĂžinĂŁ declaraĂžia vamalĂŁ de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sĂŁ menĂžioneze persoana impozabilĂŁ ca importator al bunurilor din punct de vedere al taxei, precum Âşi documente care sĂŁ ateste plata taxei de cĂŁtre importator sau de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu;
    d) pentru taxa datoratĂŁ pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) Âşi (5), sĂŁ deĂžinĂŁ declaraĂžia vamalĂŁ de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sĂŁ menĂžioneze persoana impozabilĂŁ ca importator al bunurilor în scopuri de taxĂŁ, precum Âşi suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ înscrie taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ ca taxĂŁ colectatĂŁ în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naÂştere exigibilitatea;
    e) pentru taxa aferentĂŁ unei achiziĂžii intracomunitare de bunuri:
    1. sĂŁ deĂžinĂŁ o facturĂŁ sau documentul prevĂŁzut la art. 155^1 alin. (1); Âşi
    2. sĂŁ înregistreze taxa ca taxĂŁ colectatĂŁ în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naÂştere exigibilitatea;
    f) pentru taxa aferentĂŁ unei operaĂžiuni asimilate cu o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri, prevĂŁzutĂŁ la art. 130^1 alin. (2) lit. a), sĂŁ deĂžinĂŁ documentul prevĂŁzut la art. 155 alin. (4), emis în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevĂŁzut la art. 155^1 alin. (1) Âşi sĂŁ înregistreze aceastĂŁ taxĂŁ ca taxĂŁ colectatĂŁ în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naÂştere exigibilitatea taxei.
    (2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau obligaĂžiile, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei.
    ART. 147
    Deducerea taxei pentru persoana impozabilĂŁ cu regim mixt Âşi persoana parĂžial impozabilĂŁ
    (1) Persoana impozabilĂŁ care realizeazĂŁ sau urmeazĂŁ sĂŁ realizeze atât operaĂžiuni care dau drept de deducere, cât Âşi operaĂžiuni care nu dau drept de deducere este denumitĂŁ în continuare persoanĂŁ impozabilĂŁ cu regim mixt. Persoana care realizeazĂŁ atât operaĂžiuni pentru care nu are calitatea de persoanĂŁ impozabilĂŁ, în conformitate cu prevederile art. 127, cât Âşi operaĂžiuni pentru care are calitatea de persoanĂŁ impozabilĂŁ este denumitĂŁ persoanĂŁ parĂžial impozabilĂŁ.
    (2) Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente achiziĂžiilor efectuate de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ cu regim mixt se determinĂŁ conform prezentului articol. Persoana parĂžial impozabilĂŁ nu are drept de deducere pentru achiziĂžiile destinate activitĂŁĂžii pentru care nu are calitatea de persoanĂŁ impozabilĂŁ. DacĂŁ persoana parĂžial impozabilĂŁ desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în calitate de persoanĂŁ impozabilĂŁ, din care rezultĂŁ atât operaĂžiuni cu drept de deducere, cât Âşi operaĂžiuni fĂŁrĂŁ drept de deducere, este consideratĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ mixtĂŁ pentru respectivele activitĂŁĂži Âşi aplicĂŁ prevederile prezentului articol. în condiĂžiile stabilite prin norme, persoana parĂžial impozabilĂŁ poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale în situaĂžia în care nu poate Ăžine evidenĂže separate pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în calitate de persoanĂŁ impozabilĂŁ Âşi pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoanĂŁ impozabilĂŁ.
    (3) AchiziĂžiile destinate exclusiv realizĂŁrii de operaĂžiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investiĂžii destinate realizĂŁrii de astfel de operaĂžiuni, se înscriu într-o coloanĂŁ distinctĂŁ din jurnalul pentru cumpĂŁrĂŁri, iar taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ acestora se deduce integral.
    (4) AchiziĂžiile destinate exclusiv realizĂŁrii de operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, precum Âşi de investiĂžii care sunt destinate realizĂŁrii de astfel de operaĂžiuni se înscriu într-o coloanĂŁ distinctĂŁ din jurnalul pentru cumpĂŁrĂŁri pentru aceste operaĂžiuni, iar taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ acestora nu se deduce.
    (5) AchiziĂžiile pentru care nu se cunoaÂşte destinaĂžia, respectiv dacĂŁ vor fi utilizate pentru realizarea de operaĂžiuni care dau drept de deducere sau pentru operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporĂžia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaĂžiuni care dau drept de deducere Âşi operaĂžiuni care nu dau drept de deducere se evidenĂžiazĂŁ într-o coloanĂŁ distinctĂŁ din jurnalul pentru cumpĂŁrĂŁri, iar taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ acestor achiziĂžii se deduce pe bazĂŁ de pro-rata.
    (6) Pro-rata prevĂŁzutĂŁ la alin. (5) se determinĂŁ ca raport între:
    a) suma totalĂŁ, fĂŁrĂŁ taxĂŁ, dar cuprinzând subvenĂžiile legate direct de preĂž, a operaĂžiunilor constând în livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numĂŁrĂŁtor; Âşi
    b) suma totalĂŁ, fĂŁrĂŁ taxĂŁ, a operaĂžiunilor prevĂŁzute la lit. a) Âşi a operaĂžiunilor constând în livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate în scopul finanÞãrii operaĂžiunilor scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere sau operaĂžiunilor care nu se aflĂŁ în sfera de aplicare a taxei.
    (7) Se exclud din calculul pro-rata urmĂŁtoarele:
    a) valoarea oricĂŁrei livrĂŁri de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabilĂŁ în activitatea sa economicĂŁ;
    b) valoarea oricĂŁror livrĂŁri de bunuri sau prestĂŁri de servicii cĂŁtre sine efectuate de persoana impozabilĂŁ Âşi prevĂŁzute la art. 128 alin. (4) Âşi la art. 129 alin. (4), precum Âşi a transferului prevĂŁzut la art. 128 alin. (10);
    c) valoarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. a) Âşi b), precum Âşi a operaĂžiunilor imobiliare, altele decât cele prevĂŁzute la lit. a), în mĂŁsura în care acestea sunt accesorii activitĂŁĂžii principale.
    (8) Pro-rata definitivĂŁ se determinĂŁ anual, iar calculul acesteia include toate operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (6), pentru care exigibilitatea taxei ia naÂştere în timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitivĂŁ se determinĂŁ procentual Âşi se rotunjeÂşte pânĂŁ la cifra unitĂŁĂžilor imediat urmĂŁtoare. La decontul de taxĂŁ prevĂŁzut la art. 156^2, în care s-a efectuat ajustarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (12), se anexeazĂŁ un document care prezintĂŁ metoda de calcul al pro-rata definitivĂŁ.
    (9) Pro-rata aplicabilĂŁ provizoriu pentru un an este pro-rata definitivĂŁ, prevĂŁzutĂŁ la alin. (8), determinatĂŁ pentru anul precedent, sau pro-rata estimatĂŁ pe baza operaĂžiunilor prevĂŁzute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaĂžiunilor cu drept de deducere în totalul operaĂžiunilor se modificĂŁ în anul curent faÞã de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sĂŁ comunice organului fiscal competent, la începutul fiecĂŁrui an fiscal, cel mai târziu pânĂŁ la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicatĂŁ în anul respectiv, precum Âşi modul de determinare a acesteia. în cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabilĂŁ provizoriu este pro-rata estimatĂŁ pe baza operaĂžiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicatĂŁ cel mai târziu pânĂŁ la data la care persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ depunĂŁ primul sĂŁu decont de taxĂŁ, prevĂŁzut la art. 156^2.
    (10) Taxa de dedus într-un an calendaristic se determinĂŁ provizoriu prin înmulĂžirea valorii taxei deductibile prevĂŁzute la alin. (5) pentru fiecare perioadĂŁ fiscalĂŁ din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie prevĂŁzutĂŁ la alin. (9), determinatĂŁ pentru anul respectiv.
    (11) Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculeazĂŁ definitiv prin înmulĂžirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv, prevĂŁzutĂŁ la alin. (5), cu pro-rata definitivĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (8), determinatĂŁ pentru anul respectiv.
    (12) La sfârÂşitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie sĂŁ ajusteze taxa dedusĂŁ provizoriu astfel:
    a) din taxa de dedus determinatĂŁ definitiv, conform alin. (11), se scade taxa dedusĂŁ într-un an determinatĂŁ provizoriu, conform alin. (10);
    b) rezultatul diferenĂžei de la lit. a), în plus sau în minus dupĂŁ caz, se înscrie în rândul de regularizĂŁri din decontul de taxĂŁ, prevĂŁzut la art. 156^2, aferent ultimei perioade fiscale a anului, sau în decontul de taxĂŁ aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile, în cazul anulĂŁrii înregistrĂŁrii acesteia.
    (13) în ceea ce priveÂşte taxa de dedus aferentĂŁ bunurilor de capital, definite conform art. 149 alin. (1), utilizate pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (5):
    a) prima deducere se determinĂŁ în baza pro-rata provizorie prevĂŁzutĂŁ la alin. (9), pentru anul în care ia naÂştere dreptul de deducere. La finele anului, deducerea se ajusteazĂŁ, conform alin. (12), în baza pro-rata definitivĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (8). AceastĂŁ primĂŁ ajustare se efectueazĂŁ asupra valorii totale a taxei deduse iniĂžial;
    b) ajustĂŁrile ulterioare iau în considerare o cincime, pentru bunurile mobile, sau o douĂŁzecime, pentru bunurile imobile, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. taxa deductibilĂŁ iniĂžialĂŁ se împarte la 5 sau la 20;
    2. rezultatul calculului efectuat conform pct. 1 se înmulĂžeÂşte cu pro-rata definitivĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (8), aferentĂŁ fiecĂŁruia dintre urmĂŁtorii 4 sau 19 ani;
    3. taxa dedusĂŁ iniĂžial în primul an, conform pro-rata definitivĂŁ, se împarte la 5 sau la 20;
    4. rezultatele calculelor efectuate conform pct. 2 Âşi 3 se comparĂŁ, iar diferenĂža în plus sau în minus reprezintĂŁ ajustarea de efectuat, care se înscrie în rândul de regularizĂŁri din decontul de taxĂŁ prevĂŁzut la art. 156^2, aferent ultimei perioade fiscale a anului.
    (14) în situaĂžii speciale, când pro-rata calculatĂŁ potrivit prevederilor prezentului articol nu asigurĂŁ determinarea corectĂŁ a taxei de dedus, Ministerul FinanĂželor Publice, prin direcĂžia de specialitate, poate, la solicitarea justificatĂŁ a persoanelor impozabile:
    a) sĂŁ aprobe aplicarea unei pro-rata speciale. DacĂŁ aprobarea a fost acordatĂŁ în timpul anului, persoanele impozabile au obligaĂžia sĂŁ recalculeze taxa dedusĂŁ de la începutul anului pe bazĂŁ de pro-rata specialĂŁ aprobatĂŁ. Persoana impozabilĂŁ cu regim mixt poate renunĂža la aplicarea pro-rata specialĂŁ numai la începutul unui an calendaristic Âşi este obligatĂŁ sĂŁ anunĂže organul fiscal competent pânĂŁ la data de 25 ianuarie inclusiv a anului respectiv;
    b) sĂŁ autorizeze persoana impozabilĂŁ sĂŁ stabileascĂŁ o pro-rata specialĂŁ pentru fiecare sector al activitĂŁĂžii sale economice, cu condiĂžia Ăžinerii de evidenĂže contabile distincte pentru fiecare sector.
    (15) în baza propunerilor fĂŁcute de cĂŁtre organul fiscal competent, Ministerul FinanĂželor Publice, prin direcĂžia sa de specialitate, poate sĂŁ impunĂŁ persoanei impozabile anumite criterii de exercitare a dreptului de deducere pentru operaĂžiunile viitoare ale acesteia, respectiv:
    a) sĂŁ aplice o pro-rata specialĂŁ;
    b) sĂŁ aplice o pro-rata specialĂŁ pentru fiecare sector al activitĂŁĂžii sale economice;
    c) sĂŁ-Âşi exercite dreptul de deducere numai pe baza atribuirii directe, în conformitate cu prevederile alin. (3) Âşi (4), pentru toate operaĂžiunile sau numai pentru o parte din operaĂžiuni;
    d) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže distincte pentru fiecare sector al activitĂŁĂžii sale economice.
    (16) Prevederile alin. (6) - (13) se aplicĂŁ Âşi pentru pro-rata specialĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (14) Âşi (15). Prin excepĂžie de la prevederile alin. (6), pentru calculul pro-rata specialĂŁ se vor lua în considerare:
    a) operaĂžiunile specificate în decizia Ministerului FinanĂželor Publice, pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (14) lit. a) sau la alin. (15) lit. b);
    b) operaĂžiunile realizate pentru fiecare sector de activitate, pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (14) lit. b) sau la alin. (15) lit. b).
    ART. 147^1
    Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxĂŁ
    (1) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul sĂŁ scadĂŁ din valoarea totalĂŁ a taxei colectate, pentru o perioadĂŁ fiscalĂŁ, valoarea totalĂŁ a taxei pentru care, în aceeaÂşi perioadĂŁ, a luat naÂştere Âşi poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.
    (2) în situaĂžia în care nu sunt îndeplinite condiĂžiile Âşi formalitĂŁĂžile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscalĂŁ de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevĂŁzute la art. 146, persoana impozabilĂŁ îÂşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiĂžii Âşi formalitĂŁĂži sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeazĂŁ celui în care a luat naÂştere dreptul de deducere.
    (3) Prin norme se vor preciza condiĂžiile necesare aplicĂŁrii prevederilor alin. (2), pentru situaĂžia în care dreptul de deducere este exercitat dupĂŁ mai mult de 3 ani consecutivi dupĂŁ anul în care acest drept ia naÂştere.
    (4) Dreptul de deducere se exercitĂŁ chiar dacĂŁ nu existĂŁ o taxĂŁ colectatĂŁ sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectatĂŁ pentru perioada fiscalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) Âşi (2).
    ART. 147^2
    Rambursarea taxei cĂŁtre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România
    (1) în condiĂžiile stabilite prin norme:
    a) persoana impozabilĂŁ neînregistratĂŁ Âşi care nu este obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilitĂŁ în alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate;
    b) persoana impozabilĂŁ neînregistratĂŁ Âşi care nu este obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA Âşi nu este stabilitĂŁ în Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate dacĂŁ, în conformitate cu legile Þãrii unde este stabilitĂŁ, o persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în România ar avea acelaÂşi drept de rambursare în ceea ce priveÂşte taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ sau alte impozite/taxe similare aplicate în Ăžara respectivĂŁ;
    c) persoana neînregistratĂŁ Âşi care nu este obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA, dar care efectueazĂŁ în România o livrare intracomunitarĂŁ scutitĂŁ de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achiziĂžia efectuatĂŁ de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ taxa care s-ar aplica dacĂŁ livrarea de cĂŁtre aceastĂŁ persoanĂŁ a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabilĂŁ;
    d) persoana impozabilĂŁ stabilitĂŁ în România, neînregistratĂŁ Âşi care nu este obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau în alte situaĂžii prevĂŁzute prin norme.
    (2) în cazul în care se constatĂŁ cĂŁ cererile de rambursare prevĂŁzute la alin. (1) lit. a) sunt frauduloase Âşi nu se aplicĂŁ o sancĂžiune administrativĂŁ, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare cĂŁtre persoana impozabilĂŁ respectivĂŁ pe o perioadĂŁ de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase.
    (3) în cazul în care rambursarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. a) a fost obĂžinutĂŁ fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sancĂžiune administrativĂŁ Âşi s-au stabilit obligaĂžiile fiscale accesorii, iar sumele nu au fost achitate, organele fiscale competente vor proceda dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) vor suspenda orice altĂŁ rambursare cĂŁtre persoana impozabilĂŁ respectivĂŁ pânĂŁ la plata sumelor datorate; sau
    b) vor deduce sumele respective din orice rambursare viitoare solicitatĂŁ de respectiva persoanĂŁ impozabilĂŁ.
    ART. 147^3
    RambursĂŁrile de taxĂŁ cĂŁtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153
    (1) în situaĂžia în care taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor efectuate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA, conform art. 153, care este deductibilĂŁ într-o perioadĂŁ fiscalĂŁ, este mai mare decât taxa colectatĂŁ pentru operaĂžiuni taxabile, rezultĂŁ un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare sumĂŁ negativĂŁ a taxei.
    (2) DupĂŁ determinarea taxei de platĂŁ sau a sumei negative a taxei pentru operaĂžiunile din perioada fiscalĂŁ de raportare, persoanele impozabile trebuie sĂŁ efectueze regularizĂŁrile prevĂŁzute în prezentul articol, prin decontul de taxĂŁ prevĂŁzut la art. 156^2.
    (3) Suma negativĂŁ a taxei, cumulatĂŁ, se determinĂŁ prin adĂŁugarea la suma negativĂŁ a taxei, rezultatĂŁ în perioada fiscalĂŁ de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacĂŁ nu s-a solicitat a fi rambursat.
    (4) Taxa de platĂŁ cumulatĂŁ se determinĂŁ în perioada fiscalĂŁ de raportare prin adĂŁugarea la taxa de platĂŁ din perioada fiscalĂŁ de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pânĂŁ la data depunerii decontului de taxĂŁ prevĂŁzut la art. 156^2, din soldul taxei de platĂŁ al perioadei fiscale anterioare.
    (5) Prin decontul de taxĂŁ prevĂŁzut la art. 156^2, persoanele impozabile trebuie sĂŁ determine diferenĂžele dintre sumele prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3), care reprezintĂŁ regularizĂŁrile de taxĂŁ Âşi stabilirea soldului taxei de platĂŁ sau a soldului sumei negative a taxei. DacĂŁ taxa de platĂŁ cumulatĂŁ este mai mare decât suma negativĂŁ a taxei cumulatĂŁ, rezultĂŁ un sold de taxĂŁ de platĂŁ în perioada fiscalĂŁ de raportare. DacĂŁ suma negativĂŁ a taxei cumulatĂŁ este mai mare decât taxa de platĂŁ cumulatĂŁ, rezultĂŁ un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscalĂŁ de raportare.
    (6) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscalĂŁ de raportare, prin bifarea casetei corespunzĂŁtoare din decontul de taxĂŁ din perioada fiscalĂŁ de raportare, decontul fiind Âşi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale urmĂŁtoare. DacĂŁ persoana impozabilĂŁ solicitĂŁ rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteazĂŁ în perioada fiscalĂŁ urmĂŁtoare. Nu poate fi solicitatĂŁ rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscalĂŁ de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale urmĂŁtoare.
    (7) în cazul persoanelor impozabile care sunt absorbite de altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul de taxĂŁ al persoanei care a preluat activitatea.
    (8) în situaĂžia în care douĂŁ sau mai multe persoane impozabile fuzioneazĂŁ, persoana impozabilĂŁ care preia activitatea celorlalte preia Âşi soldul taxei de platĂŁ cĂŁtre bugetul de stat, precum Âşi soldul sumei negative a taxei, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.
    (9) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se efectueazĂŁ de organele fiscale, în condiĂžiile Âşi potrivit procedurilor stabilite prin normele în vigoare.
    (10) Pentru operaĂžiuni scutite de taxĂŁ cu drept de deducere, prevĂŁzute la art. 143 alin. (1) lit. b), j), k), l) Âşi o), persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, pot beneficia de rambursarea taxei, potrivit procedurii prevĂŁzute prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    ART. 148
    Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziĂžiilor de servicii Âşi bunuri, altele decât bunurile de capital
    în condiĂžiile în care regulile privind livrarea cĂŁtre sine sau prestarea cĂŁtre sine nu se aplicĂŁ, deducerea iniĂžialĂŁ se ajusteazĂŁ în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) deducerea este mai mare sau mai micĂŁ decât cea pe care persoana impozabilĂŁ avea dreptul sĂŁ o opereze;
    b) dacĂŁ existĂŁ modificĂŁri ale elementelor luate în considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dupĂŁ depunerea decontului de taxĂŁ, inclusiv în cazurile prevĂŁzute la art. 138;
    c) persoana impozabilĂŁ îÂşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate Âşi serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere.
    ART. 149
    Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
    (1) în sensul prezentului articol:
    a) bunurile de capital reprezintĂŁ toate activele corporale fixe, definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, precum Âşi operaĂžiunile de construcĂžie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv reparaĂžiile sau lucrĂŁrile de întreĂžinere a acestor active, chiar în condiĂžiile în care astfel de operaĂžiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispoziĂžia unei alte persoane;
    b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionĂŁrii sau oricĂŁrei alte metode de punere a acestora la dispoziĂžia unei persoane sunt considerate bunuri de capital aparĂžinând persoanei care le închiriazĂŁ, le dĂŁ în leasing sau le pune la dispoziĂžia altei persoane;
    c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;
    d) taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ bunurilor de capital reprezintĂŁ taxa achitatĂŁ sau datoratĂŁ, aferentĂŁ oricĂŁrei operaĂžiuni legate de achiziĂžia, fabricarea, construcĂžia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitatĂŁ sau datoratĂŁ, aferentĂŁ reparĂŁrii ori întreĂžinerii acestor bunuri sau cea aferentĂŁ achiziĂžiei pieselor de schimb destinate reparĂŁrii ori întreĂžinerii bunurilor de capital.
    (2) Taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ bunurilor de capital, în condiĂžiile în care nu se aplicĂŁ regulile privind livrarea cĂŁtre sine sau prestarea cĂŁtre sine, se ajusteazĂŁ, în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (4) lit. a) - d):
    a) pe o perioadĂŁ de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziĂžionate sau fabricate, altele decât cele prevĂŁzute la lit. b);
    b) pe o perioadĂŁ de 20 de ani, pentru construcĂžia sau achiziĂžia unui bun imobil, precum Âşi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacĂŁ valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri este de cel puĂžin 20% din valoarea totalĂŁ a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.
    (3) Perioada de ajustare începe:
    a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziĂžionate sau fabricate, pentru bunurile de capital menĂžionate la alin. (2) lit. a), achiziĂžionate sau fabricate, de la data aderĂŁrii;
    b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima datĂŁ, pentru bunurile de capital prevĂŁzute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, Âşi se efectueazĂŁ pentru suma integralĂŁ a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plĂŁtitĂŁ sau datoratĂŁ înainte de data aderĂŁrii, dacĂŁ anul primei utilizĂŁri este anul aderĂŁrii sau un alt an ulterior anului aderĂŁrii;
    c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziĂžionate, pentru bunurile de capital prevĂŁzute la alin. (2) lit. b), care sunt achiziĂžionate, Âşi se efectueazĂŁ pentru suma integralĂŁ a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plĂŁtitĂŁ sau datoratĂŁ înainte de data aderĂŁrii, dacĂŁ formalitĂŁĂžile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzĂŁtor la cumpĂŁrĂŁtor s-au îndeplinit în anul aderĂŁrii sau într-un an ulterior anului aderĂŁrii;
    d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima datĂŁ dupĂŁ transformare sau modernizare, pentru transformĂŁrile sau modernizĂŁrile bunurilor de capital prevĂŁzute la alin. (2) lit. b), a cĂŁror valoare este de cel puĂžin 20% din valoarea totalĂŁ a bunului imobil transformat sau modernizat, Âşi se efectueazĂŁ pentru suma taxei deductibile aferente transformĂŁrii sau modernizĂŁrii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformĂŁri sau modernizĂŁri, plĂŁtitĂŁ ori datoratĂŁ înainte de data aderĂŁrii, dacĂŁ anul primei utilizĂŁri dupĂŁ transformare sau modernizare este anul aderĂŁrii sau un an ulterior aderĂŁrii.
    (4) Ajustarea taxei deductibile prevĂŁzute la alin. (1) lit. d) se efectueazĂŁ:
    a) în situaĂžia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilĂŁ:
    1. integral sau parĂžial, pentru alte scopuri decât activitĂŁĂžile economice;
    2. pentru realizarea de operaĂžiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
    3. pentru realizarea de operaĂžiuni care dau drept de deducere a taxei într-o mĂŁsurĂŁ diferitĂŁ faÞã de deducerea iniĂžialĂŁ;
    b) în cazurile în care apar modificĂŁri ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
    c) în situaĂžia în care un bun de capital al cĂŁrui drept de deducere a fost integral sau parĂžial limitat face obiectul oricĂŁrei operaĂžiuni pentru care taxa este deductibilĂŁ. în cazul unei livrĂŁri de bunuri, valoarea suplimentarĂŁ a taxei de dedus se limiteazĂŁ la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;
    d) în situaĂžia în care bunul de capital îÂşi înceteazĂŁ existenĂža, cu excepĂžia cazurilor în care se dovedeÂşte cĂŁ respectivul bun de capital a fĂŁcut obiectul unei livrĂŁri sau unei livrĂŁri cĂŁtre sine pentru care taxa este deductibilĂŁ;
    e) în cazurile prevĂŁzute la art. 138.
    (5) Ajustarea taxei deductibile se efectueazĂŁ astfel:
    a) pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueazĂŁ în cadrul perioadei de ajustare prevĂŁzute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face o singurĂŁ datĂŁ pentru întreaga perioadĂŁ de ajustare rĂŁmasĂŁ, incluzând anul în care apare modificarea destinaĂžiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situaĂžia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dupĂŁ caz, o douĂŁzecime din taxa dedusĂŁ iniĂžial;
    b) pentru cazul prevĂŁzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueazĂŁ în cadrul perioadei de ajustare prevĂŁzute la alin. (2), pentru o cincime sau, dupĂŁ caz, o douĂŁzecime din taxa dedusĂŁ iniĂžial, pentru fiecare an în care apar modificĂŁri ale elementelor taxei deduse;
    c) pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (4) lit. c) Âşi d), ajustarea se efectueazĂŁ o singurĂŁ datĂŁ pentru întreaga perioadĂŁ de ajustare rĂŁmasĂŁ, incluzând anul în care apare obligaĂžia ajustĂŁrii, Âşi este de pânĂŁ la o cincime sau, dupĂŁ caz, o douĂŁzecime pe an, astfel:
    1. din valoarea taxei nededuse pânĂŁ la momentul ajustĂŁrii, pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (4) lit. c);
    2. din valoarea taxei deduse iniĂžial, pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (4) lit. d);
    d) pentru cazurile prevĂŁzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueazĂŁ atunci când apar situaĂžiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevĂŁzute în norme.
    (6) Persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ pĂŁstreze o situaĂžie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustĂŁrii taxei deductibile, care sĂŁ permitĂŁ controlul taxei deductibile Âşi al ajustĂŁrilor efectuate. AceastĂŁ situaĂžie trebuie pĂŁstratĂŁ pe o perioadĂŁ care începe în momentul la care taxa aferentĂŁ achiziĂžiei bunului de capital devine exigibilĂŁ Âşi se încheie la 5 ani dupĂŁ expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistrĂŁri, documente Âşi jurnale privind bunurile de capital trebuie pĂŁstrate pentru aceeaÂşi perioadĂŁ.
    (7) Prevederile prezentului articol nu se aplicĂŁ în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustĂŁrilor este neglijabilĂŁ, conform prevederilor din norme.

    CAP. 11
    Persoanele obligate la plata taxei

    ART. 150
    Persoana obligatĂŁ la plata taxei pentru operaĂžiunile taxabile din România
    (1) UrmĂŁtoarele persoane sunt obligate la plata taxei, dacĂŁ aceasta este datoratĂŁ în conformitate cu prevederile prezentului titlu:
    a) persoana impozabilĂŁ care efectueazĂŁ livrĂŁri de bunuri sau prestĂŁri de servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu excepĂžia cazurilor pentru care clientul este obligat la plata taxei conform prevederilor lit. b) - g);
    b) persoana impozabilĂŁ care acĂžioneazĂŁ ca atare Âşi care beneficiazĂŁ de serviciile prevĂŁzute la art. 133 alin. (2) lit. g), dacĂŁ aceste servicii sunt prestate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România, chiar dacĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
    c) persoana înregistratĂŁ conform art. 153 sau 153^1, care beneficiazĂŁ de serviciile prevĂŁzute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 Âşi lit. i) Âşi care a comunicat prestatorului codul sĂŁu de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacĂŁ aceste servicii sunt prestate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România, chiar dacĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
    d) persoana înregistratĂŁ conform art. 153 sau 153^1, cĂŁreia i se livreazĂŁ gaze naturale sau energie electricĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacĂŁ aceste livrĂŁri sunt realizate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România, chiar dacĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5);
    e) persoana impozabilĂŁ sau persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ, înregistratĂŁ conform art. 153 sau 153^1, care este beneficiarul unei livrĂŁri ulterioare efectuate în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare, în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor al bunurilor sĂŁ nu fie stabilit în România, sĂŁ fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru Âşi sĂŁ fi efectuat o achiziĂžie intracomunitarĂŁ a acestor bunuri în România, care nu este impozabilĂŁ conform art. 126 alin. (8) lit. b); Âşi
    2. bunurile aferente achiziĂžiei intracomunitare, prevĂŁzute la pct. 1, sĂŁ fi fost transportate de furnizor sau de cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor ori de altĂŁ persoanĂŁ, în contul furnizorului sau al cumpĂŁrĂŁtorului revânzĂŁtor, dintr-un stat membru, altul decât statul în care cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor este înregistrat în scopuri de TVA, direct cĂŁtre beneficiarul livrĂŁrii; Âşi
    3. cumpĂŁrĂŁtorul revânzĂŁtor sĂŁ îl desemneze pe beneficiarul livrĂŁrii ulterioare ca persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei pentru livrarea respectivĂŁ;
    f) persoana din cauza cĂŁreia bunurile ies din regimurile sau situaĂžiile prevĂŁzute la art. 144 alin. (1) lit. a);
    g) persoana impozabilĂŁ acĂžionând ca atare sau persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ, stabilitĂŁ în România sau nestabilitĂŁ în România, dar înregistratĂŁ prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrĂŁri de bunuri sau prestĂŁri de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133, altele decât cele prevĂŁzute la lit. b) - e), dacĂŁ sunt realizate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în România Âşi care nu este înregistratĂŁ în România, conform art. 153.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1):
    a) atunci când persoana obligatĂŁ la plata taxei, conform alin. (1), este o persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoanĂŁ poate, în condiĂžiile stabilite prin norme, sĂŁ desemneze un reprezentant fiscal ca persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei;
    b) atunci când persoana obligatĂŁ la plata taxei, conform alin. (1), este o persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ în Comunitate, respectiva persoanĂŁ este obligatĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin norme, sĂŁ desemneze un reprezentant fiscal ca persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei.
    (3) Orice persoanĂŁ care înscrie taxa pe o facturĂŁ sau în orice alt document care serveÂşte ca facturĂŁ este obligatĂŁ la plata acesteia.
    ART. 151
    Persoana obligatĂŁ la plata taxei pentru achiziĂžii intracomunitare
    Persoana care efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri care este taxabilĂŁ, conform prezentului titlu, este obligatĂŁ la plata taxei.
    ART. 151^1
    Persoana obligatĂŁ la plata taxei pentru importul de bunuri
    Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxĂŁrii, conform prezentului titlu, este obligaĂžia importatorului.
    ART. 151^2
    RĂŁspunderea individualĂŁ Âşi în solidar pentru plata taxei
    (1) Beneficiarul este Ăžinut rĂŁspunzĂŁtor individual Âşi în solidar pentru plata taxei, în situaĂžia în care persoana obligatĂŁ la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), dacĂŁ factura prevĂŁzutĂŁ la art. 155 alin. (5):
    a) nu este emisĂŁ;
    b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveÂşte una dintre urmĂŁtoarele informaĂžii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al pĂŁrĂžilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calculĂŁrii bazei de impozitare;
    c) nu menĂžioneazĂŁ valoarea taxei sau o menĂžioneazĂŁ incorect.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dacĂŁ beneficiarul dovedeÂşte achitarea taxei cĂŁtre persoana obligatĂŁ la plata taxei, nu mai este Ăžinut rĂŁspunzĂŁtor individual Âşi în solidar pentru plata taxei.
    (3) Furnizorul sau prestatorul este Ăžinut rĂŁspunzĂŁtor individual Âşi în solidar pentru plata taxei, în situaĂžia în care persoana obligatĂŁ la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - e), dacĂŁ factura prevĂŁzutĂŁ la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevĂŁzutĂŁ la art. 155^1 alin. (1):
    a) nu este emisĂŁ;
    b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveÂşte una dintre urmĂŁtoarele informaĂžii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al pĂŁrĂžilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calculĂŁrii bazei de impozitare.
    (4) Furnizorul este Ăžinut rĂŁspunzĂŁtor individual Âşi în solidar pentru plata taxei, în situaĂžia în care persoana obligatĂŁ la plata taxei pentru o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, dacĂŁ factura prevĂŁzutĂŁ la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevĂŁzutĂŁ la art. 155^1 alin. (1):
    a) nu este emisĂŁ;
    b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveÂşte una dintre urmĂŁtoarele informaĂžii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al pĂŁrĂžilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare calculĂŁrii bazei de impozitare.
    (5) Persoana care îl reprezintĂŁ pe importator, persoana care depune declaraĂžia vamalĂŁ pentru bunurile importate Âşi proprietarul bunurilor sunt ĂžinuĂži rĂŁspunzĂŁtori individual Âşi în solidar pentru plata taxei, împreunĂŁ cu importatorul prevĂŁzut la art. 151^1.
    (6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, prevĂŁzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul Âşi transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabilĂŁ pentru transport sunt ĂžinuĂži rĂŁspunzĂŁtori individual Âşi în solidar pentru plata taxei, împreunĂŁ cu persoana obligatĂŁ la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1) lit. a), f) Âşi g) Âşi art. 151^1.
    (7) Persoana care desemneazĂŁ o altĂŁ persoanĂŁ ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (2), este ĂžinutĂŁ rĂŁspunzĂŁtoare individual Âşi în solidar pentru plata taxei, împreunĂŁ cu reprezentantul sĂŁu fiscal.

    CAP. 12
    Regimuri speciale

    ART. 152
    Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
    (1) Persoana impozabilĂŁ stabilitĂŁ în România, a cĂŁrei cifrĂŁ de afaceri anualĂŁ, declaratĂŁ sau realizatĂŁ, este inferioarĂŁ plafonului de 35.000 euro, al cĂŁrui echivalent în lei se stabileÂşte la cursul de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României la data aderĂŁrii Âşi se rotunjeÂşte la urmĂŁtoarea mie poate solicita scutirea de taxĂŁ, numitĂŁ în continuare regim special de scutire, pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 126 alin. (1), cu excepĂžia livrĂŁrilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
    (2) Cifra de afaceri care serveÂşte drept referinÞã pentru aplicarea alin. (1) este constituitĂŁ din valoarea totalĂŁ a livrĂŁrilor de bunuri Âşi a prestĂŁrilor de servicii care ar fi taxabile dacĂŁ nu ar fi desfĂŁÂşurate de o micĂŁ întreprindere, efectuate de persoana impozabilĂŁ în cursul unui an calendaristic, incluzând Âşi operaĂžiunile scutite cu drept de deducere Âşi pe cele scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere, prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) Âşi f), dacĂŁ acestea nu sunt accesorii activitĂŁĂžii principale, cu excepĂžia urmĂŁtoarelor:
    a) livrĂŁrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilĂŁ;
    b) livrĂŁrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
    (3) Persoana impozabilĂŁ care îndeplineÂşte condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ.
    (4) O persoanĂŁ impozabilĂŁ nou-înfiinĂžatĂŁ poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacĂŁ la momentul începerii activitĂŁĂžii economice declarĂŁ o cifrĂŁ de afaceri anualĂŁ estimatĂŁ, conform alin. (2), sub plafonul de scutire Âşi nu opteazĂŁ pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
    (5) în sensul alin. (4), pentru persoana impozabilĂŁ care începe o activitate economicĂŁ în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevĂŁzut la alin. (1) se determinĂŁ proporĂžional cu perioada rĂŁmasĂŁ de la înfiinĂžare Âşi pânĂŁ la sfârÂşitul anului, fracĂžiunea de lunĂŁ considerându-se o lunĂŁ calendaristicĂŁ întreagĂŁ.
    (6) Persoana impozabilĂŁ care aplicĂŁ regimul special de scutire Âşi a cĂŁrei cifrĂŁ de afaceri, prevĂŁzutĂŁ la alin. (2), este mai mare sau egalĂŁ cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie sĂŁ solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depĂŁÂşirii plafonului. Data atingerii sau depĂŁÂşirii plafonului se considerĂŁ a fi prima zi a lunii calendaristice urmĂŁtoare celei în care plafonul a fost atins sau depĂŁÂşit. Regimul special de scutire se aplicĂŁ pânĂŁ la data înregistrĂŁrii în scopuri de TVA, conform art. 153. DacĂŁ persoana impozabilĂŁ respectivĂŁ nu solicitĂŁ sau solicitĂŁ înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul sĂŁ stabileascĂŁ obligaĂžii privind taxa de platĂŁ Âşi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sĂŁ fie înregistrat în scopuri de taxĂŁ, conform art. 153.
    (7) DupĂŁ atingerea sau depĂŁÂşirea plafonului de scutire sau dupĂŁ exercitarea opĂžiunii prevĂŁzute la alin. (3), persoana impozabilĂŁ nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar dacĂŁ ulterior realizeazĂŁ o cifrĂŁ de afaceri anualĂŁ inferioarĂŁ plafonului de scutire.
    (8) Persoana impozabilĂŁ care aplicĂŁ regimul special de scutire:
    a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziĂžiilor, în condiĂžiile art. 145 Âşi 146;
    b) nu are voie sĂŁ menĂžioneze taxa pe facturĂŁ sau alt document;
    c) este obligatĂŁ sĂŁ menĂžioneze pe orice facturĂŁ o referire la prezentul articol, pe baza cĂŁreia se aplicĂŁ scutirea.
    (9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare Âşi ajustĂŁrile de efectuat în cazul modificĂŁrii regimului de taxĂŁ.
    ART. 152^1
    Regimul special pentru agenĂžiile de turism
    (1) în sensul aplicĂŁrii prezentului articol, prin agenĂžie de turism se înĂželege orice persoanĂŁ care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediazĂŁ, oferĂŁ informaĂžii sau se angajeazĂŁ sĂŁ furnizeze persoanelor care cĂŁlĂŁtoresc individual sau în grup, servicii de cĂŁlĂŁtorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeĂži, cĂŁmine, locuinĂže de vacanÞã Âşi alte spaĂžii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate Âşi alte servicii turistice. AgenĂžiile de turism includ Âşi touroperatorii.
    (2) în cazul în care o agenĂžie de turism acĂžioneazĂŁ în nume propriu în beneficiul direct al cĂŁlĂŁtorului Âşi utilizeazĂŁ livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii efectuate de alte persoane, toate operaĂžiunile realizate de agenĂžia de turism în legĂŁturĂŁ cu cĂŁlĂŁtoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agenĂžie în beneficiul cĂŁlĂŁtorului.
    (3) Serviciul unic prevĂŁzut la alin. (2) are locul prestĂŁrii în România, dacĂŁ agenĂžia de turism este stabilitĂŁ sau are un sediu fix în România Âşi serviciul este prestat prin sediul din România.
    (4) Baza de impozitare a serviciului unic prevĂŁzut la alin. (2) este constituitĂŁ din marja de profit, exclusiv taxa, care se determinĂŁ ca diferenÞã între suma totalĂŁ care va fi plĂŁtitĂŁ de cĂŁlĂŁtor, fĂŁrĂŁ taxĂŁ, Âşi costurile agenĂžiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrĂŁrilor de bunuri Âşi prestĂŁrilor de servicii în beneficiul direct al cĂŁlĂŁtorului, în cazul în care aceste livrĂŁri Âşi prestĂŁri sunt realizate de alte persoane impozabile.
    (5) în cazul în care livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara ComunitĂŁĂžii, serviciul unic al agenĂžiei de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar Âşi este scutit de taxĂŁ. în cazul în care livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate atât în interiorul, cât Âşi în afara ComunitĂŁĂžii, se considerĂŁ ca fiind scutitĂŁ de taxĂŁ numai partea serviciului unic prestat de agenĂžia de turism aferentĂŁ operaĂžiunilor realizate în afara ComunitĂŁĂžii.
    (6) FĂŁrĂŁ sĂŁ contravinĂŁ prevederilor art. 145 alin. (2), agenĂžia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii în beneficiul direct al cĂŁlĂŁtorului Âşi utilizate de agenĂžia de turism pentru furnizarea serviciului unic prevĂŁzut la alin. (2).
    (7) AgenĂžia de turism poate opta Âşi pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (2), cu urmĂŁtoarele excepĂžii, pentru care este obligatorie taxarea în regim special:
    a) când cĂŁlĂŁtorul este o persoanĂŁ fizicĂŁ;
    b) în situaĂžia în care serviciile de cĂŁlĂŁtorie cuprind Âşi componente pentru care locul operaĂžiunii se considerĂŁ ca fiind în afara României.
    (8) AgenĂžia de turism trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ, în plus faÞã de evidenĂžele care trebuie Ăžinute conform prezentului titlu, orice alte evidenĂže necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului articol.
    (9) AgenĂžiile de turism nu au dreptul sĂŁ înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în alte documente legale care se transmit cĂŁlĂŁtorului, pentru serviciile unice cĂŁrora li se aplicĂŁ regimul special, în acest caz înscriindu-se distinct în documente menĂžiunea TVA inclusĂŁ.
    (10) Atunci când agenĂžia de turism efectueazĂŁ atât operaĂžiuni supuse regimului normal de taxare, cât Âşi operaĂžiuni supuse regimului special, aceasta trebuie sĂŁ pĂŁstreze evidenĂže contabile separate pentru fiecare tip de operaĂžiune în parte.
    (11) Regimul special prevĂŁzut de prezentul articol nu se aplicĂŁ pentru agenĂžiile de turism care acĂžioneazĂŁ în calitate de intermediar Âşi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3) lit. e) în ceea ce priveÂşte baza de impozitare.
    ART. 152^2
    Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži
    (1) în sensul prezentului articol:
    a) operele de artĂŁ reprezintĂŁ:
    1. tablouri, colaje Âşi plachete decorative similare, picturi Âşi desene, executate integral de mânĂŁ, altele decât planurile Âşi desenele de arhitecturĂŁ, de inginerie Âşi alte planuri Âşi desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizatĂŁ Âşi copii carbon obĂžinute dupĂŁ planurile, desenele sau textele enumerate mai sus Âşi articolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);
    2. gravuri, stampe Âşi litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color, ale uneia sau mai multor plĂŁci/planÂşe executate în întregime manual de cĂŁtre artist, indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fĂŁrĂŁ a include procese mecanice sau fotomecanice (NC cod tarifar 9702 00 00);
    3. producĂžii originale de artĂŁ statuarĂŁ sau de sculpturĂŁ, în orice material, numai dacĂŁ sunt executate în întregime de cĂŁtre artist; copiile executate de cĂŁtre un alt artist decât autorul originalului (NC cod tarifar 9703 00 00);
    4. tapiserii (NC cod tarifar 5805 00 00) Âşi carpete de perete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate manual dupĂŁ modele originale asigurate de artist, cu condiĂžia sĂŁ existe cel mult 8 copii din fiecare;
    5. piese individuale de ceramicĂŁ executate integral de cĂŁtre artist Âşi semnate de acesta;
    6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poartĂŁ semnĂŁtura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu excepĂžia bijuteriilor din aur sau argint;
    7. fotografiile executate de cĂŁtre artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate Âşi limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile Âşi monturile;
    b) obiectele de colecĂžie reprezintĂŁ:
    1. timbre poÂştale, timbre fiscale, mĂŁrci poÂştale, plicuri prima zi, serii poÂştale complete Âşi similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate sĂŁ aibĂŁ curs (NC cod tarifar 9704 00 00);
    2. colecĂžii Âşi piese de colecĂžie de zoologie, botanicĂŁ, mineralogie, anatomie sau care prezintĂŁ un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic (NC cod tarifar 9705 00 00);
    c) antichitĂŁĂžile sunt obiectele, altele decât operele de artĂŁ Âşi obiectele de colecĂžie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (NC cod tarifar 9706 00 00);
    d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se aflĂŁ sau dupĂŁ efectuarea unor reparaĂžii, altele decât operele de artĂŁ, obiectele de colecĂžie sau antichitĂŁĂžile, pietrele preĂžioase Âşi alte bunuri prevĂŁzute în norme;
    e) persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare este persoana impozabilĂŁ care, în cursul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii economice, achiziĂžioneazĂŁ sau importĂŁ bunuri second-hand Âşi/sau opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie sau antichitĂŁĂži în scopul revânzĂŁrii, indiferent dacĂŁ respectiva persoanĂŁ impozabilĂŁ acĂžioneazĂŁ în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumpĂŁrare sau vânzare;
    f) organizatorul unei vânzĂŁri prin licitaĂžie publicĂŁ este persoana impozabilĂŁ care, în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii sale economice, oferĂŁ bunuri spre vânzare prin licitaĂžie publicĂŁ, în scopul adjudecĂŁrii acestora de cĂŁtre ofertantul cu preĂžul cel mai mare;
    g) marja profitului este diferenĂža dintre preĂžul de vânzare aplicat de persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare Âşi preĂžul de cumpĂŁrare, în care:
    1. preĂžul de vânzare constituie suma obĂžinutĂŁ de persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare de la cumpĂŁrĂŁtor sau de la un terĂž, inclusiv subvenĂžiile direct legate de aceastĂŁ tranzacĂžie, impozitele, obligaĂžiile de platĂŁ, taxele Âşi alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport Âşi asigurare, percepute de persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare cumpĂŁrĂŁtorului, cu excepĂžia reducerilor de preĂž;
    2. preĂžul de cumpĂŁrare reprezintĂŁ tot ce constituie suma obĂžinutĂŁ, conform definiĂžiei preĂžului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare;
    h) regimul special reprezintĂŁ reglementĂŁrile speciale prevĂŁzute de prezentul articol pentru taxarea livrĂŁrilor de bunuri second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži la cota de marjĂŁ a profitului.
    (2) Persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare va aplica regimul special pentru livrĂŁrile de bunuri second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži, altele decât operele de artĂŁ livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care existĂŁ obligaĂžia colectĂŁrii taxei, bunuri pe care le-a achiziĂžionat din interiorul ComunitĂŁĂžii, de la unul dintre urmĂŁtorii furnizori:
    a) o persoanĂŁ neimpozabilĂŁ;
    b) o persoanĂŁ impozabilĂŁ, în mĂŁsura în care livrarea efectuatĂŁ de respectiva persoanĂŁ impozabilĂŁ este scutitĂŁ de taxĂŁ, conform art. 141 alin. (2) lit. g);
    c) o întreprindere micĂŁ, în mĂŁsura în care achiziĂžia respectivĂŁ se referĂŁ la bunuri de capital;
    d) o persoanĂŁ impozabilĂŁ revânzĂŁtoare, în mĂŁsura în care livrarea de cĂŁtre aceasta a fost supusĂŁ taxei în regim special.
    (3) în condiĂžiile stabilite prin norme, persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea urmĂŁtoarelor bunuri:
    a) opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie sau antichitĂŁĂži pe care le-a importat;
    b) opere de artĂŁ achiziĂžionate de persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare de la autorii acestora sau de la succesorii în drept ai acestora, pentru care existĂŁ obligaĂžia colectĂŁrii taxei.
    (4) în cazul livrĂŁrilor prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3), pentru care se exercitĂŁ opĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinatĂŁ conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin excepĂžie, pentru livrĂŁrile de opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie sau antichitĂŁĂži importate direct de persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare, conform alin. (3), preĂžul de cumpĂŁrare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, stabilitĂŁ conform art. 139, plus taxa datoratĂŁ sau achitatĂŁ la import.
    (5) Orice livrare de bunuri second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie sau antichitĂŁĂži, efectuatĂŁ în regim special, este scutitĂŁ de taxĂŁ, în condiĂžiile art. 143 alin. (1) lit. a), b), h) - m) Âşi o).
    (6) Persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3), în mĂŁsura în care livrarea acestor bunuri se taxeazĂŁ în regim special.
    (7) Persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibilĂŁ pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrĂŁrile de bunuri pentru care se poate exercita opĂžiunea de aplicare a regimului special prevĂŁzut la alin. (3).
    (8) în cazul în care persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare aplicĂŁ regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta sĂŁ aplice regimul special prevĂŁzut la alin. (3), persoana respectivĂŁ va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau achitate pentru:
    a) importul de opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie sau antichitĂŁĂži;
    b) pentru opere de artĂŁ achiziĂžionate de la autorii acestora sau succesorii în drept ai acestora.
    (9) Dreptul de deducere prevĂŁzut la alin. (8) ia naÂştere la data la care este exigibilĂŁ taxa colectatĂŁ aferentĂŁ livrĂŁrii pentru care persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare opteazĂŁ pentru regimul normal de taxĂŁ.
    (10) Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmeazĂŁ sĂŁ fie achiziĂžionate de la persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare, în mĂŁsura în care livrarea acestor bunuri de cĂŁtre persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare este supusĂŁ regimului special.
    (11) Regimul special nu se aplicĂŁ pentru:
    a) livrĂŁrile efectuate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ revânzĂŁtoare pentru bunurile achiziĂžionate în interiorul ComunitĂŁĂžii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxĂŁ, conform art. 142 alin. (1) lit. a) Âşi e) - g) Âşi art. 143 alin. (1) lit. h) - m), la cumpĂŁrare, la achiziĂžia intracomunitarĂŁ sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;
    b) livrarea intracomunitarĂŁ de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ revânzĂŁtoare de mijloace de transport noi scutite de taxĂŁ, conform art. 143 alin. (2) lit. b).
    (12) Persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare nu are dreptul sĂŁ înscrie taxa aferentĂŁ livrĂŁrilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, în facturile emise clienĂžilor. MenĂžiunea TVA inclusĂŁ Âşi nedeductibilĂŁ va înlocui suma taxei datorate, pe facturi Âşi alte documente emise cumpĂŁrĂŁtorului.
    (13) în condiĂžiile stabilite prin norme, persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare care aplicĂŁ regimul special trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ stabileascĂŁ taxa colectatĂŁ în cadrul regimului special pentru fiecare perioadĂŁ fiscalĂŁ în care trebuie sĂŁ depunĂŁ decontul de taxĂŁ, conform art. 156^1 Âşi 156^2;
    b) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža operaĂžiunilor pentru care se aplicĂŁ regimul special.
    (14) în condiĂžiile stabilite prin norme, persoana impozabilĂŁ revânzĂŁtoare care efectueazĂŁ atât operaĂžiuni supuse regimului normal de taxĂŁ, cât Âşi regimului special, trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže separate pentru operaĂžiunile supuse fiecĂŁrui regim;
    b) sĂŁ stabileascĂŁ taxa colectatĂŁ în cadrul regimului special pentru fiecare perioadĂŁ fiscalĂŁ în care trebuie sĂŁ depunĂŁ decontul de taxĂŁ, conform art. 156^1 Âşi 156^2.
    (15) DispoziĂžiile alin. (1) - (14) se aplicĂŁ Âşi vânzĂŁrilor prin licitaĂžie publicĂŁ efectuate de persoanele impozabile revânzĂŁtoare care acĂžioneazĂŁ ca organizatori de vânzĂŁri prin licitaĂžie publicĂŁ în condiĂžiile stabilite prin norme.
ART. 152^3
    Regimul special pentru aurul de investiĂžii
    (1) Aurul de investiĂžii înseamnĂŁ:
    a) aurul, sub formĂŁ de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pieĂžele de metale preĂžioase, având puritatea minimĂŁ de 995 la mie, reprezentate sau nu prin hârtii de valoare, cu excepĂžia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g;
    b) monedele de aur care îndeplinesc urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. au titlul mai mare sau egal cu 900 la mie;
    2. sunt reconfecĂžionate dupĂŁ anul 1800;
    3. sunt sau au constituit moneda legalĂŁ de schimb în statul de origine; Âşi
    4. sunt vândute în mod normal la un preĂž care nu depĂŁÂşeÂşte valoarea de piaÞã liberĂŁ a aurului conĂžinut de monede cu mai mult de 80%;
    (2) Nu intrĂŁ în sfera prezentului articol monedele vândute în scop numismatic.
    (3) UrmĂŁtoarele operaĂžiuni sunt scutite de taxĂŁ:
    a) livrĂŁrile, achiziĂžiile intracomunitare Âşi importul de aur de investiĂžii, inclusiv investiĂžiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat în conturi de aur Âşi cuprinzând mai ales împrumuturile Âşi schimburile cu aur care conferĂŁ un drept de proprietate sau de creanÞã asupra aurului de investiĂžii, precum Âşi operaĂžiunile referitoare la aurul de investiĂžii care constau în contracte la termen futures Âşi forward, care dau naÂştere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creanÞã asupra aurului de investiĂžii;
    b) serviciile de intermediere în livrarea de aur de investiĂžii, prestate de agenĂži care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi pe seama unui mandant.
    (4) Persoana impozabilĂŁ care produce aurul de investiĂžii sau transformĂŁ orice aur în aur de investiĂžii poate opta pentru regimul normal de taxĂŁ pentru livrĂŁrile de aur de investiĂžii cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).
    (5) Persoana impozabilĂŁ care livreazĂŁ în mod curent aur în scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxĂŁ, pentru livrĂŁrile de aur de investiĂžii prevĂŁzut la alin. (1) lit. a) cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).
    (6) Intermediarul care presteazĂŁ servicii de intermediere în livrarea de aur, în numele Âşi în contul unui mandant, poate opta pentru taxare, dacĂŁ mandantul Âşi-a exercitat opĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la alin. (4).
    (7) OpĂžiunile prevĂŁzute la alin. (4) - (6) se exercitĂŁ printr-o notificare transmisĂŁ organului fiscal competent. OpĂžiunea intrĂŁ în vigoare la data înregistrĂŁrii notificĂŁrii la organele fiscale sau la data depunerii acesteia la poÂştĂŁ, cu confirmare de primire, dupĂŁ caz, Âşi se aplicĂŁ tuturor livrĂŁrilor de aur de investiĂžii efectuate de la data respectivĂŁ. în cazul opĂžiunii exercitate de un intermediar, opĂžiunea se aplicĂŁ pentru toate serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar în beneficiul aceluiaÂşi mandant care Âşi-a exercitat opĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la alin. (5). în cazul exercitĂŁrii opĂžiunilor prevĂŁzute la alin. (4) - (6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul special.
    (8) în cazul în care livrarea de aur de investiĂžii este scutitĂŁ de taxĂŁ, conform prezentului articol, persoana impozabilĂŁ are dreptul sĂŁ deducĂŁ:
    a) taxa datoratĂŁ sau achitatĂŁ, pentru achiziĂžiile de aur de investiĂžii efectuate de la o persoanĂŁ care Âşi-a exercitat opĂžiunea de taxare;
    b) taxa datoratĂŁ sau achitatĂŁ, pentru achiziĂžiile intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior transformat în aur de investiĂžii de persoana impozabilĂŁ sau de un terĂž în numele persoanei impozabile;
    c) taxa datoratĂŁ sau achitatĂŁ, pentru serviciile prestate în beneficiul sĂŁu, constând în schimbarea formei, greutĂŁĂžii sau puritĂŁĂžii aurului, inclusiv aurului de investiĂžii.
    (9) Persoana impozabilĂŁ care produce aur de investiĂžii sau transformĂŁ aurul în aur de investiĂžii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziĂžii legate de producĂžia sau transformarea aurului respectiv.
    (10) Pentru livrĂŁrile de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie, precum Âşi pentru livrĂŁrile de aur de investiĂžii, efectuate de persoane impozabile care Âşi-au exercitat opĂžiunea de taxare cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtori persoane impozabile, cumpĂŁrĂŁtorul este persoana obligatĂŁ la plata taxei, conform normelor.
    (11) Persoana impozabilĂŁ care comercializeazĂŁ aur de investiĂžii va Ăžine evidenĂža tuturor tranzacĂžiilor cu aur de investiĂžii Âşi va pĂŁstra documentaĂžia care sĂŁ permitĂŁ identificarea clientului în aceste tranzacĂžii. Aceste evidenĂže se vor pĂŁstra minimum 5 ani de la sfârÂşitul anului în care operaĂžiunile au fost efectuate.
    ART. 152^4
    Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteazĂŁ servicii electronice persoanelor neimpozabile
    (1) în înĂželesul prezentului articol:
    a) persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ înseamnĂŁ persoana impozabilĂŁ care nu are un sediu fix Âşi nici nu este stabilitĂŁ în Comunitate, cĂŁreia nu i se solicitĂŁ din alte motive sĂŁ se înregistreze în Comunitate în scopuri de TVA Âşi care presteazĂŁ servicii electronice persoanelor neimpozabile stabilite în Comunitate;
    b) stat membru de înregistrare înseamnĂŁ statul membru ales de persoana impozabilĂŁ, nestabilitĂŁ pentru declararea începerii activitĂŁĂžii sale ca persoanĂŁ impozabilĂŁ pe teritoriul comunitar, conform prezentului articol;
    c) stat membru de consum înseamnĂŁ statul membru în care serviciile electronice îÂşi au locul prestĂŁrii, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. k) din Directiva 112, în care beneficiarul, care nu acĂžioneazĂŁ în calitate de persoanĂŁ impozabilĂŁ în cadrul unei activitĂŁĂži economice, este stabilit, îÂşi are domiciliul sau reÂşedinĂža obiÂşnuitĂŁ.
    (2) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ care presteazĂŁ servicii electronice, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 26, unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care îÂşi au domiciliul sau reÂşedinĂža obiÂşnuitĂŁ într-un stat membru poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate cĂŁtre persoane neimpozabile stabilite în Comunitate.
    (3) în cazul în care o persoanĂŁ impozabilĂŁ nestabilitĂŁ opteazĂŁ pentru regimul special Âşi alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operaĂžiunilor taxabile, persoana respectivĂŁ trebuie sĂŁ depunĂŁ în format electronic o declaraĂžie de începere a activitĂŁĂžii la organul fiscal competent. DeclaraĂžia trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele informaĂžii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa poÂştalĂŁ, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul naĂžional de înregistrare fiscalĂŁ, dupĂŁ caz, precum Âşi o declaraĂžie prin care se confirmĂŁ cĂŁ persoana nu este înregistratĂŁ în scopuri de TVA în Comunitate. ModificĂŁrile ulterioare ale datelor din declaraĂžia de înregistrare trebuie aduse la cunoÂştinÞã organului fiscal competent, pe cale electronicĂŁ.
    (4) La primirea declaraĂžiei de începere a activitĂŁĂžii organul fiscal competent va înregistra persoana nestabilitĂŁ cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA Âşi va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. în scopul înregistrĂŁrii nu este necesarĂŁ desemnarea unui reprezentant fiscal.
    (5) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ trebuie sĂŁ notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activitĂŁĂžii sau în caz de modificĂŁri ulterioare, care o exclud de la regimul special.
    (6) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ va fi scoasĂŁ din evidenÞã de cĂŁtre organul fiscal competent, dacĂŁ se îndeplineÂşte una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) persoana impozabilĂŁ informeazĂŁ organul fiscal cĂŁ nu mai presteazĂŁ servicii electronice;
    b) organul fiscal competent constatĂŁ cĂŁ operaĂžiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;
    c) persoana impozabilĂŁ nu mai îndeplineÂşte cerinĂžele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
    d) persoana impozabilĂŁ încalcĂŁ în mod repetat regulile regimului special.
    (7) în termen de 20 de zile de la sfârÂşitul fiecĂŁrui trimestru calendaristic, persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ trebuie sĂŁ depunĂŁ la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un decont special de taxĂŁ, potrivit modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice, indiferent dacĂŁ au fost sau nu furnizate servicii electronice în perioada fiscalĂŁ de raportare.
    (8) Decontul special de taxĂŁ trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) codul de înregistrare prevĂŁzut la alin. (4);
    b) valoarea totalĂŁ, exclusiv taxa, a prestĂŁrilor de servicii electronice, pentru perioada fiscalĂŁ de raportare, cotele taxei aplicabile Âşi valoarea corespunzĂŁtoare a taxei datorate fiecĂŁrui stat membru de consum în care taxa este exigibilĂŁ;
    c) valoarea totalĂŁ a taxei datorate în Comunitate.
    (9) Decontul special de taxĂŁ de întocmeÂşte în lei. în cazul în care prestĂŁrile de servicii s-au efectuat în alte monede se va folosi, la completarea decontului, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca CentralĂŁ EuropeanĂŁ pentru ziua respectivĂŁ sau cele din ziua urmĂŁtoare, dacĂŁ nu sunt publicate în acea zi.
    (10) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ trebuie sĂŁ achite suma totalĂŁ a taxei datorate ComunitĂŁĂžii într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pânĂŁ la data la care are obligaĂžia depunerii decontului special. Prin norme se stabileÂşte procedura de virare a sumelor cuvenite fiecĂŁrui stat membru, pentru serviciile electronice desfĂŁÂşurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ, înregistratĂŁ în România în scopuri de TVA.
    (11) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ o evidenÞã suficient de detaliatĂŁ a serviciilor pentru care se aplicĂŁ acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sĂŁ determine dacĂŁ decontul prevĂŁzut la alin. (7) este corect. Aceste evidenĂže se pun la dispoziĂžie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum Âşi a statelor membre de consum. Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ va pĂŁstra aceste evidenĂže pe o perioadĂŁ de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.
    (12) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ care utilizeazĂŁ regimul special nu exercitĂŁ dreptul de deducere prin decontul special de taxĂŁ, conform art. 147^1, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei achitate, în conformitate cu prevederile art. 147^2 alin. (1) lit. b), chiar dacĂŁ o persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în România nu ar avea dreptul la o compensaĂžie similarĂŁ în ceea ce priveÂşte taxa sau un alt impozit similar, în condiĂžiile prevĂŁzute de legislaĂžia Þãrii în care îÂşi are sediul persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ.

    CAP. 13
    ObligaĂžii

    ART. 153
    înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
    (1) Persoana impozabilĂŁ care este stabilitĂŁ în România, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), Âşi realizeazĂŁ sau intenĂžioneazĂŁ sĂŁ realizeze o activitate economicĂŁ ce implicĂŁ operaĂžiuni taxabile Âşi/sau scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu drept de deducere trebuie sĂŁ solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) înainte de realizarea unor astfel de operaĂžiuni, în urmĂŁtoarele cazuri:
    1. dacĂŁ declarĂŁ cĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ realizeze o cifrĂŁ de afaceri care atinge sau depĂŁÂşeÂşte plafonul de scutire prevĂŁzut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
    2. dacĂŁ declarĂŁ cĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ realizeze o cifrĂŁ de afaceri inferioarĂŁ plafonului de scutire prevĂŁzut la art. 152 alin. (1), dar opteazĂŁ pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ;
    b) dacĂŁ în cursul unui an calendaristic atinge sau depĂŁÂşeÂşte plafonul de scutire prevĂŁzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârÂşitul lunii în care a atins sau depĂŁÂşit acest plafon;
    c) dacĂŁ cifra de afaceri realizatĂŁ în cursul unui an calendaristic este inferioarĂŁ plafonului de scutire prevĂŁzut la art. 152 alin. (1), dar opteazĂŁ pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplicĂŁ Âşi pentru persoana impozabilĂŁ care:
    a) efectueazĂŁ operaĂžiuni în afara României care dau drept de deducere a taxei, conform art. 145 alin. (2) lit. b);
    b) efectueazĂŁ operaĂžiuni scutite de taxĂŁ Âşi opteazĂŁ pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
    (3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoanĂŁ impozabilĂŁ numai pentru cĂŁ efectueazĂŁ ocazional livrĂŁri intracomunitare de mijloace de transport noi.
    (4) O persoanĂŁ impozabilĂŁ care nu este stabilitĂŁ, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b), Âşi nici înregistratĂŁ în scopuri de TVA în România va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operaĂžiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea respectivelor operaĂžiuni, cu excepĂžia situaĂžiilor în care persoana obligatĂŁ la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b) - g). Nu sunt obligate sĂŁ se înregistreze în România conform acestui articol persoanele stabilite în afara ComunitĂŁĂžii care efectueazĂŁ servicii electronice cĂŁtre persoane neimpozabile din România Âşi care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate.
    (5) O persoanĂŁ impozabilĂŁ nestabilitĂŁ în România Âşi neînregistratĂŁ în scopuri de TVA în România, care are sau nu un sediu fix în România, care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ efectueze o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri, pentru care este obligatĂŁ la plata taxei, conform art. 151, sau o livrare intracomunitarĂŁ de bunuri scutitĂŁ de taxĂŁ, va solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform acestui articol, înaintea efectuĂŁrii achiziĂžiei intracomunitare sau a livrĂŁrii intracomunitare.
    (6) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sĂŁ solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).
    (7) în cazul în care o persoanĂŁ este obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze, în conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), Âşi nu solicitĂŁ înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivĂŁ din oficiu.
    (8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacĂŁ, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligatĂŁ sĂŁ solicite înregistrarea sau nu avea dreptul sĂŁ solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figureazĂŁ în evidenĂža specialĂŁ Âşi în lista contribuabililor inactivi. Procedura de scoatere din evidenÞã este stabilitĂŁ prin normele procedurale în vigoare. DupĂŁ anularea înregistrĂŁrii în scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacĂŁ înceteazĂŁ situaĂžia care a condus la scoaterea din evidenÞã.
    (9) Persoana înregistratĂŁ conform prezentului articol, în termen de 15 zile de la producerea oricĂŁruia dintre evenimentele de mai jos, va anunĂža în scris organele fiscale competente cu privire la:
    a) modificĂŁri ale informaĂžiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altĂŁ metodĂŁ organului fiscal competent, în legĂŁturĂŁ cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare;
    b) încetarea activitĂŁĂžii sale economice.
    (10) Prin norme se stabilesc condiĂžiile de aplicare a prevederilor prezentului articol.
    ART. 153^1
    înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectueazĂŁ achiziĂžii intracomunitare
    (1) Persoana impozabilĂŁ care nu este înregistratĂŁ Âşi nu are obligaĂžia sĂŁ se înregistreze, conform art. 153, Âşi persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ efectueze o achiziĂžie intracomunitarĂŁ în România au obligaĂžia sĂŁ solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol, înaintea efectuĂŁrii achiziĂžiei intracomunitare, în cazul în care valoarea achiziĂžiei intracomunitare respective depĂŁÂşeÂşte plafonul pentru achiziĂžii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziĂžia intracomunitarĂŁ.
    (2) Persoana impozabilĂŁ care nu este înregistratĂŁ Âşi nu este obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze, conform art. 153, Âşi persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ pot solicita sĂŁ se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care realizeazĂŁ achiziĂžii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).
    (3) Organele fiscale competente vor înregistra, în scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoanĂŁ care solicitĂŁ înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
    (4) DacĂŁ persoana obligatĂŁ sĂŁ se înregistreze în scopuri de TVA, în condiĂžiile alin. (1), nu solicitĂŁ înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivĂŁ din oficiu.
    (5) Persoana înregistratĂŁ în scopuri de TVA, conform alin. (1), poate solicita anularea înregistrĂŁrii sale oricând, dupĂŁ expirarea anului calendaristic urmĂŁtor celui în care a fost înregistratĂŁ, dacĂŁ valoarea achiziĂžiilor sale intracomunitare nu a depĂŁÂşit plafonul de achiziĂžii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior Âşi dacĂŁ nu Âşi-a exercitat opĂžiunea conform alin. (7).
    (6) Persoana înregistratĂŁ în scopuri de TVA, conform alin. (2), poate solicita anularea înregistrĂŁrii oricând dupĂŁ expirarea a 2 ani calendaristici care urmeazĂŁ anului în care a optat pentru înregistrare, dacĂŁ valoarea achiziĂžiilor sale intracomunitare nu a depĂŁÂşit plafonul de achiziĂžii în anul în care depune aceastĂŁ solicitare sau în anul calendaristic anterior, dacĂŁ nu Âşi-a exercitat opĂžiunea conform alin. (7).
    (7) DacĂŁ dupĂŁ expirarea anului calendaristic prevĂŁzut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevĂŁzuĂži la alin. (6), care urmeazĂŁ celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabilĂŁ efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obĂžinut conform prezentului articol, se considerĂŁ cĂŁ persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu excepĂžia cazului în care a depĂŁÂşit plafonul de achiziĂžii intracomunitare.
    (8) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, dacĂŁ:
    a) persoana respectivĂŁ este înregistratĂŁ în scopuri de TVA, conform art. 153; sau
    b) persoana respectivĂŁ are dreptul la anularea înregistrĂŁrii în scopuri de TVA, conform prezentului articol, Âşi solicitĂŁ anularea conform alin. (5) sau (6).
    ART. 154
    Prevederi generale referitoare la înregistrare
    (1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 Âşi 153^1, are prefixul RO, conform Standardului internaĂžional ISO 3166 - alpha 2.
    (2) Anularea înregistrĂŁrii în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereazĂŁ de rĂŁspunderea care îi revine, conform prezentului titlu, pentru orice acĂžiune anterioarĂŁ datei anulĂŁrii Âşi de obligaĂžia de a solicita înregistrarea în condiĂžiile prezentului titlu.
    (3) Departamentele unei instituĂžii publice se pot înregistra pentru scopuri de TVA, dacĂŁ pot fi considerate ca parte distinctĂŁ din structura organizatoricĂŁ a instituĂžiei publice, prin care se realizeazĂŁ operaĂžiuni impozabile.
    (4) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite în România pot fi scutite de înregistrarea pentru scopuri de TVA, conform prezentului capitol.
    (5) Persoanele înregistrate:
    a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clienĂžilor. Informarea este opĂžionalĂŁ dacĂŁ persoana beneficiazĂŁ de prestĂŁri de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c) - g), lit. h) pct. 2 Âşi lit. i);
    b) conform art. 153^1 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorului de fiecare datĂŁ când realizeazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ de bunuri. Comunicarea codului este opĂžionalĂŁ în cazul în care persoana respectivĂŁ beneficiazĂŁ de prestĂŁri de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c) - g), lit. h) pct. 2 Âşi lit. i). Pentru alte operaĂžiuni constând în livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii este interzisĂŁ comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, obĂžinut în temeiul art. 153^1, furnizorilor/prestatorilor sau clienĂžilor.
    (6) Persoana impozabilĂŁ nestabilitĂŁ în România, care Âşi-a desemnat un reprezentant fiscal, va comunica denumirea/numele, adresa Âşi codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 reprezentantului sĂŁu fiscal, clienĂžilor Âşi furnizorilor sĂŁi, pentru operaĂžiunile efectuate sau de care a beneficiat în România.
    ART. 155
    Facturarea
    (1) Persoana impozabilĂŁ care efectueazĂŁ o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fĂŁrĂŁ drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) Âşi (2), trebuie sĂŁ emitĂŁ o facturĂŁ cĂŁtre fiecare beneficiar, cel târziu pânĂŁ în cea de-a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care ia naÂştere faptul generator al taxei, cu excepĂžia cazului în care factura a fost deja emisĂŁ. De asemenea, persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ emitĂŁ o facturĂŁ cĂŁtre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în legĂŁturĂŁ cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pânĂŁ în cea de-a 15-a zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a încasat avansurile, cu excepĂžia cazului în care factura a fost deja emisĂŁ.
    (2) Persoana înregistratĂŁ conform art. 153 trebuie sĂŁ autofactureze, în termenul prevĂŁzut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii cĂŁtre sine.
    (3) Persoana impozabilĂŁ va emite o facturĂŁ, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vânzare la distanÞã pe care a efectuat-o, în condiĂžiile art. 132 alin. (2).
    (4) Persoana impozabilĂŁ va emite o autofacturĂŁ, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru, în condiĂžiile art. 128 alin. (10).
    (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) numĂŁrul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identificĂŁ factura în mod unic;
    b) data emiterii facturii;
    c) denumirea/numele, adresa Âşi codul de înregistrare prevĂŁzut la art. 153, dupĂŁ caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
    d) denumirea/numele, adresa Âşi codul de înregistrare prevĂŁzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România Âşi Âşi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacĂŁ acesta din urmĂŁ este persoana obligatĂŁ la plata taxei;
    e) denumirea/numele, adresa Âşi codul de înregistrare prevĂŁzut la art. 153, ale cumpĂŁrĂŁtorului de bunuri sau servicii, dupĂŁ caz;
    f) numele Âşi adresa cumpĂŁrĂŁtorului, precum Âşi codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cumpĂŁrĂŁtorul este înregistrat, conform art. 153, precum Âşi adresa exactĂŁ a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livrĂŁrilor intracomunitare de bunuri prevĂŁzute la art. 143 alin. (2) lit. d);
    g) denumirea/numele, adresa Âşi codul de înregistrare prevĂŁzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealaltĂŁ parte contractantĂŁ nu este stabilitĂŁ în România Âşi Âşi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei;
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevĂŁzute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. h) pct. 2 Âşi lit. i);
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identificĂŁ cumpĂŁrĂŁtorul în celĂŁlalt stat membru, în cazul operaĂžiunii prevĂŁzute la art. 143 alin. (2) lit. a);
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat membru Âşi sub care a efectuat achiziĂžia intracomunitarĂŁ în România, precum Âşi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevĂŁzut la art. 153 sau 153^1, al cumpĂŁrĂŁtorului, în cazul aplicĂŁrii art. 126 alin. (4) lit. b);
    k) denumirea Âşi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum Âşi particularitĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrĂŁrii intracomunitare de mijloace de transport noi;
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasĂŁrii unui avans, cu excepĂžia cazului în care factura este emisĂŁ înainte de data livrĂŁrii/prestĂŁrii sau încasĂŁrii avansului;
    m) baza de impozitare a bunurilor Âşi serviciilor, pentru fiecare cotĂŁ, scutire sau operaĂžiune netaxabilĂŁ, preĂžul unitar, exclusiv taxa, precum Âşi rabaturile, remizele, risturnele Âşi alte reduceri de preĂž;
    n) indicarea, în funcĂžie de cotele taxei, a taxei colectate Âşi a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urmĂŁtoarelor menĂžiuni:
    1. în cazul în care nu se datoreazĂŁ taxa, o menĂžiune referitoare la prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori menĂžiunile scutit cu drept de deducere, scutit fĂŁrĂŁ drept de deducere, neimpozabilĂŁ în România sau, dupĂŁ caz, neinclus în baza de impozitare;
    2. în cazul în care taxa se datoreazĂŁ de beneficiar în condiĂžiile art. 150 alin. (1) lit. b) - d) Âşi g), o menĂžiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 112 ori menĂžiunea taxare inversĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 160;
    3. în cazul în care se aplicĂŁ regimul special pentru agenĂžiile de turism, trimiterea la art. 152^1 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice altĂŁ trimitere care sĂŁ indice faptul cĂŁ a fost aplicat regimul special;
    4. dacĂŁ se aplicĂŁ unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artĂŁ, obiecte de colecĂžie Âşi antichitĂŁĂži, trimiterea la art. 152^2 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altĂŁ trimitere care sĂŁ indice faptul cĂŁ a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaÂşi operaĂžiune;
    p) orice altĂŁ menĂžiune cerutĂŁ de acest titlu.
    (6) Semnarea Âşi Âştampilarea facturilor nu sunt obligatorii.
    (7) Prin derogare de la alin. (1) Âşi fĂŁrĂŁ sĂŁ contravinĂŁ prevederilor alin. (3), persoana impozabilĂŁ este scutitĂŁ de obligaĂžia emiterii facturii, pentru urmĂŁtoarele operaĂžiuni, cu excepĂžia cazului în care beneficiarul solicitĂŁ factura:
    a) transportul persoanelor cu taximetre, precum Âşi transportul persoanelor pe baza biletelor de cĂŁlĂŁtorie sau a abonamentelor;
    b) livrĂŁrile de bunuri prin magazinele de comerĂž cu amĂŁnuntul Âşi prestĂŁrile de servicii cĂŁtre populaĂžie, consemnate în documente, fĂŁrĂŁ nominalizarea cumpĂŁrĂŁtorului;
    c) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii consemnate în documente specifice, care conĂžin cel puĂžin informaĂžiile prevĂŁzute la alin. (5).
    (8) Prin norme se stabilesc condiĂžiile în care:
    a) se poate întocmi o facturĂŁ centralizatoare pentru mai multe livrĂŁri separate de bunuri sau prestĂŁri separate de servicii;
    b) se pot emite facturi de cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtor sau client în numele Âşi în contul furnizorului/prestatorului;
    c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;
    d) se pot emite facturi de cĂŁtre un terĂž în numele Âşi în contul furnizorului/prestatorului;
    e) se pot pĂŁstra facturile într-un anumit loc.
    (9) Prin excepĂžie de la dispoziĂžiile alin. (5), se pot întocmi facturi simplificate în cazurile stabilite prin norme. Indiferent de situaĂžie, trebuie ca facturile emise în sistem simplificat sĂŁ conĂžinĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) data emiterii;
    b) identificarea persoanei impozabile emitente;
    c) identificarea tipurilor de bunuri Âşi servicii furnizate;
    d) suma taxei de achitat sau informaĂžiile necesare pentru calcularea acesteia.
    (10) Orice document sau mesaj care modificĂŁ Âşi care se referĂŁ în mod specific Âşi fĂŁrĂŁ ambiguitĂŁĂži la factura iniĂžialĂŁ va fi tratat ca o facturĂŁ.
    (11) România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în formĂŁ electronicĂŁ drept facturi, dacĂŁ acestea îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute de prezentul articol.
    (12) în situaĂžia în care pachete care conĂžin mai multe facturi sunt transmise sau puse la dispoziĂžie aceluiaÂşi destinatar prin mijloace electronice, informaĂžiile care sunt comune facturilor individuale pot fi menĂžionate o singurĂŁ datĂŁ, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ fie accesibile pentru fiecare facturĂŁ.
    ART. 155^1
    Alte documente
    (1) Persoana impozabilĂŁ sau persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ, obligatĂŁ la plata taxei, în condiĂžiile art. 150 alin. (1) lit. b) - e) Âşi g) Âşi ale art. 151, trebuie sĂŁ autofactureze, pânĂŁ cel mai târziu în a 15-a zi lucrĂŁtoare a lunii urmĂŁtoare celei în care ia naÂştere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivĂŁ nu se aflĂŁ în posesia facturii emise de furnizor/prestator.
    (2) Autofactura prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) trebuie sĂŁ cuprindĂŁ urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) un numĂŁr de ordine secvenĂžial Âşi data emiterii autofacturii;
    b) denumirea/numele Âşi adresa pĂŁrĂžilor implicate în operaĂžiune;
    c) codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevĂŁzut la art. 153 sau, dupĂŁ caz, la art. 153^1, al persoanei care emite autofactura;
    d) data faptului generator, în cazul unei achiziĂžii intracomunitare;
    e) elementele prevĂŁzute la art. 155 alin. (5) lit. j);
    f) indicarea, pe cote, a bazei de impozitare Âşi suma taxei datorate;
    g) numĂŁrul sub care este înscrisĂŁ autofactura în jurnalul de cumpĂŁrĂŁri, în registrul pentru nontransferuri sau în registrul bunurilor primite, pentru bunurile mobile corporale, transportate dintr-un alt stat membru în România, pe care persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ le completeze, conform art. 156 alin. (4).
    (3) La primirea facturii privind operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1), persoana impozabilĂŁ sau persoana juridicĂŁ neimpozabilĂŁ va înscrie pe facturĂŁ o referire la autofacturare, iar pe autofacturĂŁ, o referire la facturĂŁ.
    (4) în cazul livrĂŁrilor în vederea testĂŁrii sau pentru verificarea conformitĂŁĂžii, a stocurilor în regim de consignaĂžie sau a stocurilor puse la dispoziĂžie clientului, la data punerii la dispoziĂžie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabilĂŁ va emite cĂŁtre destinatarul bunurilor un document care cuprinde urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) un numĂŁr de ordine secvenĂžial Âşi data emiterii documentului;
    b) denumirea/numele Âşi adresa pĂŁrĂžilor;
    c) data punerii la dispoziĂžie sau a expedierii bunurilor;
    d) denumirea Âşi cantitatea bunurilor.
    (5) în cazurile prevĂŁzute la alin. (4), persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ emitĂŁ un document cĂŁtre destinatarul bunurilor, în momentul returnĂŁrii parĂžiale sau integrale a bunurilor de cĂŁtre acesta din urmĂŁ. Acest document trebuie sĂŁ cuprindĂŁ informaĂžiile prevĂŁzute la alin. (4), cu excepĂžia datei punerii la dispoziĂžie sau a expedierii bunurilor, care este înlocuitĂŁ de data primirii bunurilor.
    (6) Pentru operaĂžiunile menĂžionate la alin. (4), factura se emite în momentul în care destinatarul devine proprietarul bunurilor Âşi cuprinde o referire la documentele emise conform alin. (4) Âşi (5).
    (7) Documentele prevĂŁzute la alin. (4) Âşi (5) nu trebuie emise în situaĂžia în care persoana impozabilĂŁ efectueazĂŁ livrĂŁri de bunuri în regim de consignaĂžie sau livreazĂŁ bunuri pentru stocuri puse la dispoziĂžie clientului, din România în alt stat membru care nu aplicĂŁ mĂŁsuri de simplificare, situaĂžie în care trebuie sĂŁ autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (4).
    (8) în cazul în care persoana impozabilĂŁ care pune la dispoziĂžie bunurile sau le expediazĂŁ destinatarului nu este stabilitĂŁ în România, nu are obligaĂžia sĂŁ emitĂŁ documentele prevĂŁzute la alin. (4) Âşi (5). în acest caz, persoana impozabilĂŁ care este destinatarul bunurilor în România va fi cea care va emite un document care cuprinde informaĂžiile prevĂŁzute la alin. (4), cu excepĂžia datei punerii la dispoziĂžie sau expedierii, care este înlocuitĂŁ de data primirii bunurilor.
    (9) Persoana impozabilĂŁ care primeÂşte bunurile în România, în cazurile prevĂŁzute la alin. (8), va emite, de asemenea, un document, în momentul returnĂŁrii parĂžiale sau integrale a bunurilor. Acest document cuprinde informaĂžiile prevĂŁzute la alin. (4), cu excepĂžia datei punerii la dispoziĂžie sau expedierii, care este înlocuitĂŁ de data la care bunurile sunt returnate. în plus, se va face o referinÞã la acest document în factura primitĂŁ, la momentul la care persoana impozabilĂŁ devine proprietara bunurilor sau la momentul la care se considerĂŁ cĂŁ bunurile i-au fost livrate.
    (10) Transferul parĂžial sau integral de active, prevĂŁzut la art. 128 alin. (7) Âşi la art. 129 alin. (7), se va evidenĂžia într-un document întocmit de pĂŁrĂžile implicate în operaĂžiune, fiecare parte primind un exemplar al acestuia. Acest document trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) un numĂŁr de ordine secvenĂžial Âşi data emiterii documentului;
    b) data transferului;
    c) denumirea/numele, adresa Âşi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevĂŁzut la art. 153, al ambelor pĂŁrĂži, dupĂŁ caz;
    d) o descriere exactĂŁ a operaĂžiunii;
    e) valoarea transferului.
    ART. 156
    EvidenĂža operaĂžiunilor
    (1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže corecte Âşi complete ale tuturor operaĂžiunilor efectuate în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii lor economice.
    (2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operaĂžiune sau care se identificĂŁ drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii oricĂŁrei operaĂžiuni, trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže pentru orice operaĂžiune reglementatĂŁ de prezentul titlu.
    (3) Persoanele impozabile Âşi persoanele juridice neimpozabile trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže corecte Âşi complete ale tuturor achiziĂžiilor intracomunitare.
    (4) EvidenĂžele prevĂŁzute la alin. (1) - (3) trebuie întocmite Âşi pĂŁstrate astfel încât sĂŁ cuprindĂŁ informaĂžiile, documentele Âşi conturile, inclusiv registrul nontransferurilor Âşi registrul bunurilor primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din norme.
    (5) în cazul asociaĂžiilor în participaĂžiune care nu constituie o persoanĂŁ impozabilĂŁ, drepturile Âşi obligaĂžiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeazĂŁ veniturile Âşi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între pĂŁrĂži.
    ART. 156^1
    Perioada fiscalĂŁ
    (1) Perioada fiscalĂŁ este luna calendaristicĂŁ.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), perioada fiscalĂŁ este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilĂŁ care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifrĂŁ de afaceri din operaĂžiuni taxabile Âşi/sau scutite cu drept de deducere care nu a depĂŁÂşit plafonul de 100.000 euro al cĂŁrui echivalent în lei se calculeazĂŁ conform normelor.
    (3) Persoana impozabilĂŁ care se înregistreazĂŁ în cursul anului trebuie sĂŁ declare, cu ocazia înregistrĂŁrii conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizeazĂŁ sĂŁ o realizeze în perioada rĂŁmasĂŁ pânĂŁ la sfârÂşitul anului calendaristic. DacĂŁ cifra de afaceri estimatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte plafonul prevĂŁzut la alin. (2), recalculat corespunzĂŁtor numĂŁrului de luni rĂŁmase pânĂŁ la sfârÂşitul anului calendaristic, persoana impozabilĂŁ va depune deconturi trimestriale în anul înregistrĂŁrii.
    (4) întreprinderile mici care se înregistreazĂŁ în scopuri de TVA, conform art. 153, în cursul anului, trebuie sĂŁ declare cu ocazia înregistrĂŁrii cifra de afaceri obĂžinutĂŁ, recalculatĂŁ în baza activitĂŁĂžii corespunzĂŁtoare unui an calendaristic întreg. DacĂŁ aceastĂŁ cifrĂŁ depĂŁÂşeÂşte plafonul prevĂŁzut la alin. (2), în anul respectiv, perioada fiscalĂŁ va fi luna calendaristicĂŁ, conform alin. (1). DacĂŁ aceastĂŁ cifrĂŁ de afaceri recalculatĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte plafonul prevĂŁzut la alin. (2), persoana impozabilĂŁ va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadĂŁ fiscalĂŁ.
    (5) DacĂŁ cifra de afaceri efectiv obĂžinutĂŁ în anul înregistrĂŁrii, recalculatĂŁ în baza activitĂŁĂžii corespunzĂŁtoare unui an calendaristic întreg, depĂŁÂşeÂşte plafonul prevĂŁzut la alin. (2), în anul urmĂŁtor, perioada fiscalĂŁ va fi luna calendaristicĂŁ, conform alin. (1). DacĂŁ aceastĂŁ cifrĂŁ de afaceri efectivĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte plafonul prevĂŁzut la alin. (2), persoana impozabilĂŁ va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadĂŁ fiscalĂŁ.
    (6) Persoana impozabilĂŁ care, potrivit alin. (2) Âşi (5), are obligaĂžia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente, pânĂŁ la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare în care sĂŁ menĂžioneze cifra de afaceri din anul precedent, obĂžinutĂŁ sau, dupĂŁ caz, recalculatĂŁ.
    (7) Prin norme se stabilesc situaĂžiile Âşi condiĂžiile în care se poate folosi o altĂŁ perioadĂŁ fiscalĂŁ decât luna sau trimestrul calendaristic, cu condiĂžia ca aceastĂŁ perioadĂŁ sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ un an calendaristic.
    ART. 156^2
    Decontul de taxĂŁ
    (1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente, pentru fiecare perioadĂŁ fiscalĂŁ, un decont de taxĂŁ, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care se încheie perioada fiscalĂŁ respectivĂŁ.
    (2) Decontul de taxĂŁ întocmit de persoanele înregistrate conform art. 153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia naÂştere dreptul de deducere în perioada fiscalĂŁ de raportare Âşi, dupĂŁ caz, suma taxei pentru care se exercitĂŁ dreptul de deducere, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 147^1 alin. (2), suma taxei colectate a cĂŁrei exigibilitate ia naÂştere în perioada fiscalĂŁ de raportare Âşi, dupĂŁ caz, suma taxei colectate care nu a fost înscrisĂŁ în decontul perioadei fiscale în care a luat naÂştere exigibilitatea taxei, precum Âşi alte informaĂžii prevĂŁzute în modelul stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice.
    (3) Datele înscrise incorect într-un decont de taxĂŁ se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare Âşi se vor înscrie la rândurile de regularizĂŁri.
    ART. 156^3
    Alte declaraĂžii
    (1) Persoanele înregistrate conform art. 153^1, dar neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153, trebuie sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente un decont special de taxĂŁ pentru:
    a) achiziĂžii intracomunitare, altele decât achiziĂžiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile;
    b) operaĂžiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. c), d) Âşi e).
    (2) Persoanele impozabile neînregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente un decont special de taxĂŁ pentru operaĂžiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).
    (3) Persoanele care nu sunt înregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente un decont special de taxĂŁ privind achiziĂžiile intracomunitare de mijloace de transport noi.
    (4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate Âşi care nu trebuie sĂŁ se înregistreze conform art. 153 Âşi persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacĂŁ sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 153^1, trebuie sĂŁ întocmeascĂŁ Âşi sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente un decont special de taxĂŁ pentru:
    a) achiziĂžii intracomunitare de produse accizabile;
    b) operaĂžiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. f), cu excepĂžia situaĂžiei în care are loc un import de bunuri sau o achiziĂžie intracomunitarĂŁ;
    c) operaĂžiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. g).
    (5) Decontul special de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice Âşi se depune pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care ia naÂştere exigibilitatea operaĂžiunilor, în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) - (4). Decontul special de taxĂŁ trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naÂştere exigibilitatea taxei.
    (6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a cĂŁror cifrĂŁ de afaceri, astfel cum este prevĂŁzutĂŁ la art. 152 alin. (2), realizatĂŁ la finele unui an calendaristic, este inferioarĂŁ sumei de 10.000 euro, calculatĂŁ la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrĂŁtoare a anului, trebuie sĂŁ comunice printr-o notificare scrisĂŁ organelor fiscale de care aparĂžin, pânĂŁ la data de 25 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor, urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) suma totalĂŁ a livrĂŁrilor de bunuri Âşi a prestĂŁrilor de servicii precum Âşi suma taxei, cĂŁtre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
    b) suma totalĂŁ a livrĂŁrilor de bunuri Âşi a prestĂŁrilor de servicii Âşi suma taxei aferente, cĂŁtre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
    (7) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a cĂŁror cifrĂŁ de afaceri, astfel cum este prevĂŁzutĂŁ la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile obĂžinute din vânzarea de bilete de transport internaĂžional rutier de persoane, realizatĂŁ la finele unui an calendaristic, este între 10.000 Âşi 35.000 euro, calculatĂŁ la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrĂŁtoare a anului, trebuie sĂŁ comunice, printr-o notificare scrisĂŁ organelor fiscale competente, pânĂŁ la data de 25 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor, urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) suma totalĂŁ a livrĂŁrilor de bunuri Âşi a prestĂŁrilor de servicii cĂŁtre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
    b) suma totalĂŁ a livrĂŁrilor de bunuri Âşi a prestĂŁrilor de servicii cĂŁtre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
    c) suma totalĂŁ Âşi taxa aferentĂŁ a achiziĂžiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
    d) suma totalĂŁ a achiziĂžiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
    (8) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, care presteazĂŁ servicii de transport internaĂžional trebuie sĂŁ comunice printr-o notificare scrisĂŁ organelor fiscale competente, pânĂŁ la data de 25 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor, suma totalĂŁ a veniturilor obĂžinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaĂžional de persoane cu locul de plecare din România.
    ART. 156^4
    DeclaraĂžia recapitulativĂŁ
    (1) Fiecare persoanĂŁ impozabilĂŁ, înregistratĂŁ conform art. 153, trebuie sĂŁ întocmeascĂŁ Âşi sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare unui trimestru calendaristic, o declaraĂžie recapitulativĂŁ privind livrĂŁrile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice, care va cuprinde urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) suma totalĂŁ a livrĂŁrilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, în condiĂžiile art. 143 alin. (2) lit. a) Âşi d) pe fiecare cumpĂŁrĂŁtor, pentru care exigibilitatea taxei a luat naÂştere în trimestrul calendaristic respectiv;
    b) suma totalĂŁ a livrĂŁrilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare, prevĂŁzute la art. 132^1 alin. (5) lit. b), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrĂŁrii ulterioare care are desemnat un cod T, Âşi pentru care exigibilitatea taxei a luat naÂştere în trimestrul calendaristic respectiv.
    (2) Fiecare persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ în scopuri de TVA, conform art. 153 Âşi 153^1, trebuie sĂŁ depunĂŁ la organele fiscale competente, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare unui trimestru calendaristic, o declaraĂžie recapitulativĂŁ privind achiziĂžiile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice, care va cuprinde urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) suma totalĂŁ a achiziĂžiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care aceastĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ este obligatĂŁ la plata taxei, conform art. 151, Âşi pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în trimestrul calendaristic respectiv;
    b) suma totalĂŁ a achiziĂžiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaĂžiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilĂŁ beneficiarĂŁ drept persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. e).
    (3) DeclaraĂžiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naÂştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaĂžiuni.
    ART. 157
    Plata taxei la buget
    (1) Orice persoanĂŁ trebuie sĂŁ achite taxa de platĂŁ organelor fiscale pânĂŁ la data la care are obligaĂžia depunerii unuia dintre deconturile sau declaraĂžiile prevĂŁzute la art. 156^2 Âşi 156^3.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabilĂŁ înregistratĂŁ conform art. 153 va evidenĂžia în decontul prevĂŁzut la art. 156^2, atât ca taxĂŁ colectatĂŁ, cât Âşi ca taxĂŁ deductibilĂŁ, în limitele Âşi în condiĂžiile stabilite la art. 145 - 147^1, taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor intracomunitare, bunurilor Âşi serviciilor achiziĂžionate în beneficiul sĂŁu, pentru care respectiva persoanĂŁ este obligatĂŁ la plata taxei, în condiĂžiile art. 150 alin. (1) lit. b) - g).
    (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu excepĂžia importurilor scutite de taxĂŁ, se plĂŁteÂşte la organul vamal, în conformitate cu reglementĂŁrile în vigoare privind plata drepturilor de import.
    (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007 - 31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectivĂŁ la organele vamale de cĂŁtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obĂžinut certificat de amânare de la platĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului economiei Âşi finanĂželor. De la data de 1 ianuarie 2012, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivĂŁ la organele vamale de cĂŁtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
    (5) Persoanele impozabile prevĂŁzute la alin. (4) evidenĂžiazĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor importate în decontul prevĂŁzut la art. 156^2, atât ca taxĂŁ colectatĂŁ, cât Âşi ca taxĂŁ deductibilĂŁ, în limitele Âşi în condiĂžiile stabilite la art. 145 - 147^1.
    (6) în cazul în care persoana impozabilĂŁ nu este stabilitĂŁ în România Âşi este scutitĂŁ, în condiĂžiile art. 154 alin. (4), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sĂŁ emitĂŁ o decizie în care sĂŁ precizeze modalitatea de platĂŁ a taxei pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi/sau prestĂŁrile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabilĂŁ este obligatĂŁ la plata taxei.
    (7) începând cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, pentru importul de bunuri scutit de taxĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 142 alin. (1) lit. l), taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ se garanteazĂŁ la organele vamale. GaranĂžia privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ acestor importuri se elibereazĂŁ la solicitarea importatorilor în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    ART. 158
    Responsabilitatea plĂŁtitorilor Âşi a organelor fiscale
    (1) Orice persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei poartĂŁ rĂŁspunderea pentru calcularea corectĂŁ Âşi plata la termenul legal a taxei cĂŁtre bugetul de stat Âşi pentru depunerea la termenul legal a decontului Âşi declaraĂžiilor prevĂŁzute la art. 156^2 Âşi 156^3, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu Âşi legislaĂžiei vamale în vigoare.
    (2) Taxa se administreazĂŁ de cĂŁtre organele fiscale Âşi de autoritĂŁĂžile vamale, pe baza competenĂželor lor, aÂşa cum sunt prevĂŁzute în prezentul titlu, în norme Âşi în legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    ART. 158^1
    Registrul persoanelor impozabile înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    Ministerul FinanĂželor Publice - AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ va lua mĂŁsuri pentru crearea unei baze de date electronice, care sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžii asupra tranzacĂžiilor desfĂŁÂşurate de persoanele impozabile înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, în vederea realizĂŁrii schimbului de informaĂžii în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu statele membre ale Uniunii Europene.

    CAP. 14
    DispoziĂžii comune

    ART. 159
    Corectarea documentelor
    (1) Corectarea informaĂžiilor înscrise în facturi sau în alte documente care Ăžin loc de facturĂŁ se efectueazĂŁ astfel:
    a) în cazul în care documentul nu a fost transmis cĂŁtre beneficiar, acesta se anuleazĂŁ Âşi se emite un nou document;
    b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sĂŁ cuprindĂŁ, pe de o parte, informaĂžiile din documentul iniĂžial, numĂŁrul Âşi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altĂŁ parte, informaĂžiile Âşi valorile corecte, fie se emite un nou document conĂžinând informaĂžiile Âşi valorile corecte Âşi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numĂŁrul Âşi data documentului corectat.
    (2) în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 138 furnizorii de bunuri Âşi/sau prestatorii de servicii trebuie sĂŁ emitĂŁ facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, dupĂŁ caz, fĂŁrĂŁ semnul minus, dacĂŁ baza de impozitare se majoreazĂŁ, care vor fi transmise Âşi beneficiarului, cu excepĂžia situaĂžiei prevĂŁzute la art. 138 lit. d).
    ART. 160
    MĂŁsuri de simplificare
    (1) Furnizorii Âşi beneficiarii bunurilor/serviciilor prevĂŁzute la alin. (2) au obligaĂžia sĂŁ aplice mĂŁsurile de simplificare prevĂŁzute de prezentul articol. CondiĂžia obligatorie pentru aplicarea mĂŁsurilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât Âşi beneficiarul sĂŁ fie înregistraĂži în scopuri de TVA, conform art. 153.
    (2) Bunurile Âşi serviciile pentru livrarea sau prestarea cĂŁrora se aplicĂŁ mĂŁsurile de simplificare sunt:
    a) deÂşeurile Âşi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deÂşeurilor industriale reciclabile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) bunurile Âşi/sau serviciile livrate ori prestate de sau cĂŁtre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenÞã, cu excepĂžia bunurilor livrate în cadrul comerĂžului cu amĂŁnuntul;
    c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
    (3) Pe facturile emise pentru livrĂŁrile de bunuri prevĂŁzute la alin. (2) furnizorii sunt obligaĂži sĂŁ înscrie menĂžiunea taxare inversĂŁ, fĂŁrĂŁ sĂŁ înscrie taxa aferentĂŁ. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferentĂŁ, pe care o evidenĂžiazĂŁ atât ca taxĂŁ colectatĂŁ, cât Âşi ca taxĂŁ deductibilĂŁ în decontul de taxĂŁ. Pentru operaĂžiunile supuse mĂŁsurilor de simplificare nu se face plata taxei între furnizor Âşi beneficiar.
    (4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplicĂŁ Âşi prevederile art. 147, în funcĂžie de destinaĂžia achiziĂžiilor respective.
    (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii/prestatorii, cât Âşi beneficiarii. în situaĂžia în care furnizorul/prestatorul nu a menĂžionat taxare inversĂŁ în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadreazĂŁ la alin. (2), beneficiarul este obligat sĂŁ aplice taxare inversĂŁ, sĂŁ nu facĂŁ plata taxei cĂŁtre furnizor/prestator, sĂŁ înscrie din proprie iniĂžiativĂŁ menĂžiunea taxare inversĂŁ în facturĂŁ Âşi sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile prevĂŁzute la alin. (3).
    ART. 160^1 *** Abrogat

    CAP. 15
    DispoziĂžii tranzitorii

    ART. 161*)
    DispoziĂžii tranzitorii
    (1) în aplicarea alin. (2) - (14):
    a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/consideratĂŁ ca fiind construit/construitĂŁ înainte de data aderĂŁrii, dacĂŁ acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizatĂŁ prima datĂŁ înainte de data aderĂŁrii;
    b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/consideratĂŁ achiziĂžionat/achiziĂžionatĂŁ înainte de data aderĂŁrii, dacĂŁ formalitĂŁĂžile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzĂŁtor la cumpĂŁrĂŁtor s-au îndeplinit înainte de data aderĂŁrii;
    c) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei pĂŁrĂži a acestuia se considerĂŁ efectuatĂŁ pânĂŁ la data aderĂŁrii dacĂŁ, dupĂŁ transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizatĂŁ prima datĂŁ înainte de data aderĂŁrii;
    d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei pĂŁrĂži a acestuia se considerĂŁ efectuatĂŁ dupĂŁ data aderĂŁrii dacĂŁ, dupĂŁ transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizatĂŁ prima datĂŁ dupĂŁ data aderĂŁrii;
    e) prevederile alin. (4), (6), (10) Âşi (12) se aplicĂŁ numai pentru lucrĂŁrile de modernizare sau transformare începute înainte de data aderĂŁrii, care au fost finalizate dupĂŁ data aderĂŁrii, care nu depĂŁÂşesc 20% din valoarea bunului imobil sau a pĂŁrĂžii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare.
    (2) Persoana impozabilĂŁ care a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei Âşi care, la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, nu opteazĂŁ pentru taxare sau anuleazĂŁ opĂžiunea de taxare a oricĂŁreia dintre operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achiziĂžionat, transformat sau modernizat înainte de data aderĂŁrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.
    (3) Persoana impozabilĂŁ care nu a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achiziĂžionat, transformat sau modernizat înainte de data aderĂŁrii, opteazĂŁ pentru taxarea oricĂŁreia dintre operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ, conform normelor.
    (4) în situaĂžia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziĂžionat, transformat sau modernizat înainte de data aderĂŁrii, este transformat sau modernizat dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea bunului imobil sau a pĂŁrĂžii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, persoana impozabilĂŁ, care a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, care nu opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleazĂŁ opĂžiunea de taxare, la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.
    (5) în situaĂžia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziĂžionat, transformat sau modernizat înainte de data aderĂŁrii, este transformat sau modernizat dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea bunului imobil sau a pĂŁrĂžii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, persoana impozabilĂŁ, care a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, nu opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleazĂŁ opĂžiunea de taxare, la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, va ajusta taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ, conform prevederilor art. 149.
    (6) în situaĂžia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziĂžionat, transformat sau modernizat înainte de data aderĂŁrii, este transformat sau modernizat dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea bunului imobil sau a pĂŁrĂžii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, persoana impozabilĂŁ, care nu a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ, conform normelor.

    (7) în situaĂžia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achiziĂžionat, transformat sau modernizat înainte de data aderĂŁrii, este transformat sau modernizat dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea bunului imobil sau a pĂŁrĂžii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, persoana impozabilĂŁ, care nu a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, va ajusta taxa, conform prevederilor art. 149.
    (8) Persoana impozabilĂŁ care a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente unei construcĂžii sau unei pĂŁrĂži din aceasta, terenului pe care este situatĂŁ sau oricĂŁrui alt teren care nu este construibil, construite, achiziĂžionate, transformate sau modernizate înainte de data aderĂŁrii, Âşi care, la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, nu opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 149, dar perioada de ajustare este limitatĂŁ la 5 ani.
    (9) Persoana impozabilĂŁ care nu a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente unei construcĂžii sau unei pĂŁrĂži din aceasta, terenului pe care este situatĂŁ sau oricĂŁrui alt teren care nu este construibil, construite, achiziĂžionate, transformate sau modernizate înainte de data aderĂŁrii, Âşi care opteazĂŁ la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibilĂŁ aferentĂŁ conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitatĂŁ la 5 ani.
    (10) în situaĂžia în care o construcĂžie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situatĂŁ sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achiziĂžionate, transformate sau modernizate înainte de data aderĂŁrii, sunt transformate sau modernizate dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea construcĂžiei, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabilĂŁ, care a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, nu opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, va ajusta taxa dedusĂŁ înainte Âşi dupĂŁ data aderĂŁrii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitatĂŁ la 5 ani.
    (11) în situaĂžia în care o construcĂžie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situatĂŁ sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achiziĂžionate, transformate sau modernizate înainte de data aderĂŁrii, sunt transformate sau modernizate dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea construcĂžiei, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, persoana impozabilĂŁ, care a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, nu opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, va ajusta taxa dedusĂŁ înainte Âşi dupĂŁ data aderĂŁrii, conform art. 149.
    (12) în situaĂžia în care o construcĂžie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situatĂŁ sau orice alt teren care nu este construibil, construite, transformate sau modernizate înainte de data aderĂŁrii, sunt transformate sau modernizate dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea construcĂžiei, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, persoana impozabilĂŁ, care nu a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, va ajusta taxa nededusĂŁ înainte Âşi dupĂŁ data aderĂŁrii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitatĂŁ la 5 ani.
    (13) în situaĂžia în care o construcĂžie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situatĂŁ sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achiziĂžionate, transformate sau modernizate înainte de data aderĂŁrii, sunt transformate sau modernizate dupĂŁ data aderĂŁrii, iar valoarea fiecĂŁrei transformĂŁri sau modernizĂŁri efectuate dupĂŁ data aderĂŁrii depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea construcĂžiei, exclusiv valoarea terenului, dupĂŁ transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabilĂŁ, care nu a avut dreptul la deducerea integralĂŁ sau parĂžialĂŁ a taxei aferente, opteazĂŁ pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 141 alin. (2) lit. f) la sau dupĂŁ data aderĂŁrii, va ajusta taxa nededusĂŁ înainte Âşi dupĂŁ data aderĂŁrii, conform art. 149.
    (14) Prevederile alin. (8) - (13) nu sunt aplicabile în cazul livrĂŁrii unei construcĂžii noi sau a unei pĂŁrĂži din aceasta, astfel cum este definitĂŁ la art. 141 alin. (2) lit. f).
    (15) în cazul contractelor de vânzare de bunuri cu plata în rate, încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se deruleazĂŁ Âşi dupĂŁ data aderĂŁrii, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente dupĂŁ data aderĂŁrii intervine la fiecare dintre datele specificate în contract pentru plata ratelor. în cazul contractelor de leasing încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, Âşi care se deruleazĂŁ Âşi dupĂŁ data aderĂŁrii, dobânzile aferente ratelor scadente dupĂŁ data aderĂŁrii nu se cuprind în baza de impozitare a taxei.
    (16) în cazul bunurilor mobile corporale introduse în ĂžarĂŁ înainte de data aderĂŁrii de societĂŁĂžile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, Âşi care au fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, dacĂŁ sunt achiziĂžionate dupĂŁ data aderĂŁrii de cĂŁtre utilizatori, se vor aplica reglementĂŁrile în vigoare la data intrĂŁrii în vigoare a contractului.
    (17) Obiectivele de investiĂžii finalizate printr-un bun de capital, al cĂŁror an urmĂŁtor celui de punere în funcĂžiune este anul aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, se supun regimului de ajustare a taxei deductibile prevĂŁzut la art. 149.
    (18) Certificatele de scutire de taxĂŁ eliberate pânĂŁ la data aderĂŁrii pentru livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii finanĂžate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strĂŁine, de organisme internaĂžionale Âşi de organizaĂžii nonprofit Âşi de caritate din strĂŁinĂŁtate Âşi din ĂžarĂŁ sau de persoane fizice îÂşi pĂŁstreazĂŁ valabilitatea pe perioada derulĂŁrii obiectivelor. Nu sunt admise suplimentĂŁri ale certificatelor de scutire dupĂŁ data de 1 ianuarie 2007.
    (19) în cazul contractelor ferme, încheiate pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplicĂŁ prevederile legale în vigoare la data intrĂŁrii în vigoare a contractelor, pentru urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    a) activitĂŁĂžile de cercetare-dezvoltare Âşi inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor Âşi proiectelor, precum Âşi a acĂžiunilor cuprinse în Planul naĂžional de cercetare-dezvoltare Âşi inovare, în programele-nucleu Âşi în planurile sectoriale prevĂŁzute de OrdonanĂža Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ÂştiinĂžificĂŁ Âşi dezvoltarea tehnologicĂŁ, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 324/2003, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi activitĂŁĂžile de cercetare-dezvoltare Âşi inovare finanĂžate în parteneriat internaĂžional, regional Âşi bilateral;
    b) lucrĂŁrile de construcĂžii, amenajĂŁri, reparaĂžii Âşi întreĂžinere la monumentele care comemoreazĂŁ combatanĂži, eroi, victime ale rĂŁzboiului Âşi ale RevoluĂžiei din decembrie 1989.
    (20) Actelor adiĂžionale la contractele prevĂŁzute la alin. (19), încheiate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare dupĂŁ data aderĂŁrii.
    (21) Pentru garanĂžiile de bunĂŁ execuĂžie reĂžinute din contravaloarea lucrĂŁrilor de construcĂžii-montaj, evidenĂžiate ca atare în facturi fiscale pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplicĂŁ prevederile legale în vigoare la data constituirii garanĂžiilor respective, în ceea ce priveÂşte exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (22) Pentru lucrĂŁrile imobiliare care se finalizeazĂŁ într-un bun imobil, pentru care antreprenorii generali au optat, înainte de data de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei sĂŁ se efectueze la data livrĂŁrii bunului imobil, se aplicĂŁ prevederile legale în vigoare la data la care Âşi-au exprimat aceastĂŁ opĂžiune.
    (23) Asocierile în participaĂžiune dintre persoane impozabile române Âşi persoane impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate, înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislaĂžiei în vigoare la data constituirii, se considerĂŁ persoane impozabile distincte Âşi rĂŁmân înregistrate în scopuri de TVA, pânĂŁ la data finalizĂŁrii contractelor pentru care au fost constituite.
    (24) OperaĂžiunile efectuate de la data aderĂŁrii în baza unor contracte în derulare la aceastĂŁ datĂŁ vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu excepĂžiile prevĂŁzute de prezentul articol Âşi de art. 161^1.
------------
    *) A se vedea nota de la sfârÂşitul actului normativ.

    ART. 161^1
    OperaĂžiuni efectuate înainte Âşi de la data aderĂŁrii
    (1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevĂŁzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data aderĂŁrii, pânĂŁ la ieÂşirea bunurilor din aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spaĂžiul comunitar, aÂşa cum era acesta înaintea datei aderĂŁrii:
    a) au intrat în România înaintea datei aderĂŁrii; Âşi
    b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; Âşi
    c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei aderĂŁrii.
    (2) ApariĂžia oricĂŁruia dintre evenimentele de mai jos la sau dupĂŁ data aderĂŁrii se va considera ca import în România:
    a) ieÂşirea bunurilor în România din regimul de admitere temporarĂŁ în care au fost plasate înaintea datei aderĂŁrii în condiĂžiile menĂžionate la alin. (1), chiar dacĂŁ nu au fost respectate prevederile legale;
    b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea datei aderĂŁrii, în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), chiar dacĂŁ nu au fost respectate prevederile legale;
    c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit iniĂžiate în România înaintea datei aderĂŁrii, în scopul livrĂŁrii de bunuri cu plata în România înaintea datei aderĂŁrii, de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ care acĂžioneazĂŁ ca atare. Livrarea de bunuri prin poÂştĂŁ va fi consideratĂŁ în acest scop procedurĂŁ internĂŁ de tranzit;
    d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern iniĂžiate înaintea datei aderĂŁrii;
    e) orice neregulĂŁ sau încĂŁlcare a legii, sĂŁvârÂşitĂŁ în România în timpul unei proceduri interne de tranzit iniĂžiate în condiĂžiile prevĂŁzute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern prevĂŁzute la lit. d);
    f) utilizarea în România, de la data aderĂŁrii, de cĂŁtre orice persoanĂŁ, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderĂŁrii, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, aÂşa cum era acesta înaintea datei aderĂŁrii, dacĂŁ:
    1. livrarea bunurilor a fost scutitĂŁ sau era probabil cĂŁ va fi scutitĂŁ, în condiĂžiile art. 143 alin. (1) lit. a) Âşi b); Âşi
    2. bunurile nu au fost importate înaintea datei aderĂŁrii, în Bulgaria sau în spaĂžiul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderĂŁrii.
    (3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situaĂžiile menĂžionate la alin. (2), nu existĂŁ niciun fapt generator de taxĂŁ dacĂŁ:
    a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderĂŁrii; sau
    b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezintĂŁ mijloace de transport Âşi sunt reexpediate sau transportate cĂŁtre statul membru din care au fost exportate Âşi cĂŁtre persoana care le-a exportat; sau
    c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintĂŁ mijloacele de transport care au fost achiziĂžionate sau importate înaintea datei aderĂŁrii, în condiĂžiile generale de impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderĂŁrii, Âşi/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. AceastĂŁ condiĂžie se considerĂŁ îndeplinitĂŁ atunci când data primei utilizĂŁri a respectivelor mijloace de transport este anterioarĂŁ datei de 1 ianuarie 1999 Âşi suma taxei datorate la import este nesemnificativĂŁ, conform prevederilor din norme.
    ART. 161^2
    Directive transpuse
    Prezentul titlu transpune Directiva 112.

    TITLUL VII
    Accize Âşi alte taxe speciale

    CAP. 1
    Accize armonizate

    SECÞIUNEA 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 162
    Sfera de aplicare
    Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreazĂŁ bugetului de stat pentru urmĂŁtoarele produse provenite din producĂžia internĂŁ sau din import:
    a) bere;
    b) vinuri;
    c) bĂŁuturi fermentate, altele decât bere Âşi vinuri;
    d) produse intermediare;
    e) alcool etilic;
    f) tutun prelucrat;
    g) produse energetice;
    h) energie electricĂŁ.
    ART. 163
    DefiniĂžii
    în înĂželesul prezentului titlu, se vor folosi urmĂŁtoarele definiĂžii:
    a) produsele accizabile sunt produsele prevĂŁzute la art. 162;
    b) producĂžia de produse accizabile reprezintĂŁ orice operaĂžiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice formĂŁ;
    c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritĂŁĂžii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deĂžinute, primite sau expediate în regim suspensiv de cĂŁtre antrepozitarul autorizat, în exerciĂžiul activitĂŁĂžii, în anumite condiĂžii prevĂŁzute de prezentul titlu Âşi de norme;
    d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamalĂŁ potrivit legislaĂžiei vamale în vigoare;
    e) antrepozitarul autorizat este persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ autorizatĂŁ de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în exercitarea activitĂŁĂžii acesteia, sĂŁ producĂŁ, sĂŁ transforme, sĂŁ deĂžinĂŁ, sĂŁ primeascĂŁ Âşi sĂŁ expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal;
    f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform cĂŁruia plata accizelor este suspendatĂŁ pe perioada producerii, transformĂŁrii, deĂžinerii Âşi deplasĂŁrii produselor;
    g) documentul administrativ de însoĂžire a mĂŁrfii - DAI este documentul care trebuie folosit la miÂşcarea produselor accizabile în regim suspensiv;
    h) documentul de însoĂžire simplificat - DIS este documentul care trebuie folosit la miÂşcarea intracomunitarĂŁ a produselor accizabile cu accize plĂŁtite;
    i) codul NC reprezintĂŁ poziĂžia tarifarĂŁ, subpoziĂžia tarifarĂŁ sau codul tarifar, aÂşa cum este prevĂŁzutĂŁ/prevĂŁzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifarĂŁ Âşi statisticĂŁ Âşi la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificĂŁri în nomenclatura combinatĂŁ a Tarifului vamal comun, corespondenĂža dintre codurile NC prevĂŁzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;
    j) operatorul înregistrat este persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ autorizatĂŁ sĂŁ primeascĂŁ în exercitarea activitĂŁĂžii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deĂžine sau expedia produse în regim suspensiv;
    k) operatorul neînregistrat este persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ autorizatĂŁ sĂŁ primeascĂŁ cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate deĂžine sau expedia produse în regim suspensiv.
    ART. 163^1
    Teritoriul comunitar
    (1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplicĂŁ pe teritoriul ComunitĂŁĂžii, aÂşa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de înfiinĂžare a ComunitĂŁĂžii Economice Europene Âşi în special la art. 227, cu excepĂžia urmĂŁtoarelor teritorii naĂžionale:
    a) pentru Republica FederalĂŁ Germania: Insula Heligoland Âşi teritoriul Busingen;
    b) pentru Republica ItalianĂŁ: Livigno, Campione dItalia Âşi apele italiene ale lacului Lugano;
    c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta, Melilla Âşi Insulele Canare;
    d) pentru Republica FrancezĂŁ: teritoriile de peste mĂŁri.
    (2) OperaĂžiunile efectuate provenind din sau având ca destinaĂžie:
a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca operaĂžiuni efectuate provenind din sau având ca destinaĂžie Republica FrancezĂŁ;
    b) Jungholz Âşi Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca operaĂžiuni efectuate provenind din sau având ca destinaĂžie Republica FederalĂŁ Germania;
    c) Insula Man, vor fi tratate ca operaĂžiuni efectuate provenind din sau având ca destinaĂžie Regatul Unit al Marii Britanii Âşi Irlandei de Nord;
    d) San Marino, vor fi tratate ca operaĂžiuni efectuate provenind din sau având ca destinaĂžie Republica ItalianĂŁ.
    ART. 164
    Faptul generator
    Produsele prevĂŁzute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu.
    ART. 165
    Exigibilitatea
    Acciza este exigibilĂŁ în momentul eliberĂŁrii pentru consum sau când se constatĂŁ pierderi sau lipsuri de produse accizabile.
    ART. 166
    Eliberarea pentru consum
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezintĂŁ:
    a) orice ieÂşire, inclusiv ocazionalĂŁ, a produselor accizabile din regimul suspensiv;
    b) orice producĂžie, inclusiv ocazionalĂŁ, de produse accizabile în afara regimului suspensiv;
    c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu excepĂžia energiei electrice, gazului natural, cĂŁrbunelui Âşi cocsului -, dacĂŁ produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;
    d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primĂŁ;
    e) orice deĂžinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu;
    f) recepĂžia, de cĂŁtre un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Eliberare pentru consum se considerĂŁ Âşi deĂžinerea în scopuri comerciale de cĂŁtre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru Âşi pentru care acciza nu a fost plĂŁtitĂŁ în România.
    (3) Nu se considerĂŁ eliberare pentru consum miÂşcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condiĂžiile prevĂŁzute la secĂžiunea a 5-a din prezentul capitol Âşi conform prevederilor din norme, cĂŁtre:
    a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
    b) un operator înregistrat în alt stat membru;
    c) un operator neînregistrat în alt stat membru;
    d) o ĂžarĂŁ din afara teritoriului comunitar.
    (4) Nu se considerĂŁ eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datoratĂŁ unor cazuri fortuite sau de forÞã majorĂŁ ori neîndeplinirii condiĂžiilor legale de comercializare, în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    ART. 167
    Importul
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, import reprezintĂŁ orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu excepĂžia:
    a) plasĂŁrii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România;
    b) distrugerii sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale a produselor accizabile;
    c) plasĂŁrii produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în condiĂžiile prevĂŁzute de legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    (2) Se considerĂŁ, de asemenea, import:
    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul rĂŁmâne în România;
    b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;
    c) apariĂžia oricĂŁrui alt eveniment care genereazĂŁ obligaĂžia plĂŁĂžii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.
    ART. 168
    Producerea Âşi deĂžinerea în regim suspensiv
    (1) Este interzisĂŁ producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.
    (2) Este interzisĂŁ deĂžinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacĂŁ acciza pentru acel produs nu a fost plĂŁtitĂŁ.
    (3) Prevederile alin. (1) Âşi (2) nu se aplicĂŁ pentru berea, vinurile Âşi bĂŁuturile fermentate, altele decât bere Âşi vinuri, produse în gospodĂŁriile individuale pentru consumul propriu.
    (4) Prevederile alin. (1) Âşi (2) nu se aplicĂŁ pentru energie electricĂŁ, gaz natural, cĂŁrbune Âşi cocs.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Produse accizabile

    ART. 169
    Bere
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, bere reprezintĂŁ orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care conĂžine un amestec de bere Âşi de bĂŁuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, Âşi într-un caz Âşi în altul, o concentraĂžie alcoolicĂŁ mai mare de 0,5% în volum.
    (2) Pentru berea produsĂŁ de micii producĂŁtori independenĂži, care deĂžin instalaĂžii de fabricaĂžie cu o capacitate nominalĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 200.000 hl/an, se aplicĂŁ accize specifice reduse. AcelaÂşi regim se aplicĂŁ Âşi pentru berea provenitĂŁ de la micii producĂŁtori independenĂži din statele membre, care au o capacitate nominalĂŁ de producĂžie ce nu depĂŁÂşeÂşte 200.000 hl/an.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producĂŁtor de bere are obligaĂžia de a depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, pânĂŁ la data de 15 ianuarie a fiecĂŁrui an, o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere privind capacitĂŁĂžile de producĂžie pe care le deĂžine, conform prevederilor din norme.
    (4) BeneficiazĂŁ de nivelul redus al accizelor toĂži operatorii economici mici producĂŁtori care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii: sunt operatori economici producĂŁtori de bere care, din punct de vedere juridic Âşi economic, sunt independenĂži faÞã de orice alt operator economic producĂŁtor de bere; utilizeazĂŁ instalaĂžii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaĂžii de producĂžie diferite de cele ale oricĂŁrui alt operator economic producĂŁtor de bere Âşi nu funcĂžioneazĂŁ sub licenĂža de produs a altui operator economic producĂŁtor de bere.
    (5) în situaĂžia în care antrepozitarul autorizat pentru producĂžia de bere, care beneficiazĂŁ de nivelul redus al accizelor, îÂşi mĂŁreÂşte capacitatea de producĂžie prin achiziĂžionarea de noi capacitĂŁĂži sau extinderea celor existente, acesta va înÂştiinĂža în scris autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ despre modificĂŁrile produse, va calcula Âşi va vĂŁrsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzĂŁtor noii capacitĂŁĂži de producĂžie, începând cu luna imediat urmĂŁtoare celei în care a avut loc punerea în funcĂžiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.
    (6) Este exceptatĂŁ de la plata accizelor berea fabricatĂŁ de persoana fizicĂŁ Âşi consumatĂŁ de cĂŁtre aceasta Âşi membrii familiei sale, cu condiĂžia sĂŁ nu fie vândutĂŁ.
    ART. 170
    Vinuri
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, vinurile sunt:
    a) vinuri liniÂştite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 Âşi 2205, cu excepĂžia vinului spumos, aÂşa cum este definit la lit. b), Âşi care:
    1. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare; sau
    2. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ mai mare de 15% în volum, dar care nu depĂŁÂşeÂşte 18% în volum, au fost obĂžinute fĂŁrĂŁ nici o îmbogĂŁĂžire, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 Âşi 2205, Âşi care:
    1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciupercĂŁ, fixat cu ajutorul legĂŁturilor sau care sunt sub presiune datoratĂŁ dioxidului de carbon în soluĂžie egalĂŁ sau mai mare de 3 bari; Âşi
    2. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar care nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizicĂŁ Âşi consumat de cĂŁtre aceasta Âşi membrii familiei sale, cu condiĂžia sĂŁ nu fie vândut.
    ART. 171
    BĂŁuturi fermentate, altele decât bere Âşi vinuri
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, bĂŁuturile fermentate, altele decât bere Âşi vinuri, reprezintĂŁ:
    a) alte bĂŁuturi fermentate liniÂştite care se încadreazĂŁ la codurile NC 2204 Âşi 2205 Âşi care nu sunt prevĂŁzute la art. 170, ca Âşi toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excepĂžia altor bĂŁuturi fermentate spumoase, aÂşa cum sunt definite la lit. b), Âşi a produsului prevĂŁzut la art. 169, având:
    1. o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 10% în volum; sau
    2. o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 10% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    b) alte bĂŁuturi fermentate spumoase care se încadreazĂŁ la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 Âşi 2205, care nu intrĂŁ sub incidenĂža art. 170 Âşi care sunt prezentate în sticle închise cu un dop tip ciupercĂŁ, fixat cu ajutorul legĂŁturilor sau care sunt sub presiune datoratĂŁ dioxidului de carbon în soluĂžie egalĂŁ sau mai mare de 3 bari, Âşi care:
    1. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 13% în volum; sau
    2. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 13% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor bĂŁuturile fermentate, altele decât bere Âşi vinuri, fabricate de persoana fizicĂŁ Âşi consumate de cĂŁtre aceasta Âşi membrii familiei sale, cu condiĂžia sĂŁ nu fie vândute.
    ART. 172
    Produse intermediare
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezintĂŁ toate produsele care au o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 22% în volum, Âşi care se încadreazĂŁ la codurile: NC 2204, 2205 Âşi 2206 00, dar care nu intrĂŁ sub incidenĂža art. 169 - 171.
    (2) Se considerĂŁ produse intermediare Âşi orice bĂŁuturĂŁ fermentatĂŁ liniÂştitĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 5,5% în volum Âşi care nu rezultĂŁ în întregime din fermentare, Âşi orice bĂŁuturĂŁ fermentatĂŁ spumoasĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 171 alin. (1) lit. b), care are o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 8,5% în volum Âşi care nu rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    ART. 173
    Alcool etilic
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintĂŁ:
    a) toate produsele care au o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum Âşi care sunt încadrate la codurile NC 2207 Âşi 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate;
    b) produsele care au o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 22% în volum Âşi care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 Âşi 2206 00;
    c) ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe;
    d) orice alt produs, în soluĂžie sau nu, care conĂžine bĂŁuturi spirtoase potabile.
    (2) Þuica Âşi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodĂŁriilor individuale, în limita unei cantitĂŁĂži echivalente de cel mult 50 litri de produs pentru fiecare gospodĂŁrie individualĂŁ/an, cu concentraĂžia alcoolicĂŁ de 100% în volum, se accizeazĂŁ prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicatĂŁ alcoolului etilic, potrivit prevederilor din norme.
    (3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a cĂŁror producĂžie nu depĂŁÂşeÂşte 10 hectolitri alcool pur/an, se aplicĂŁ accize specifice reduse.
    (4) BeneficiazĂŁ de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic Âşi economic de orice altĂŁ distilerie, nu funcĂžioneazĂŁ sub licenĂža de produs a unei alte distilerii Âşi care îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute de norme.
    ART. 174
    Tutun prelucrat
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezintĂŁ:
    a) Ăžigarete;
    b) ĂžigĂŁri Âşi ĂžigĂŁri de foi;
    c) tutun de fumat:
    1. tutun de fumat fin tĂŁiat, destinat rulĂŁrii în Ăžigarete;
    2. alte tutunuri de fumat.
    (2) Se considerĂŁ Ăžigarete:
    a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare Âşi care nu sunt ĂžigĂŁri sau ĂžigĂŁri de foi, în sensul alin. (3);
    b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de Ăžigarete, prin simpla mânuire neindustrialĂŁ;
    c) rulourile de tutun care se pot înfĂŁÂşura în hârtie de Ăžigarete, prin simpla mânuire neindustrialĂŁ;
    d) orice produs care conĂžine parĂžial alte substanĂže decât tutunul, dar care respectĂŁ criteriile prevĂŁzute la lit. a), b) sau c).
    (3) Se considerĂŁ ĂžigĂŁri sau ĂžigĂŁri de foi, dacĂŁ se pot fuma ca atare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) rulourile de tutun care conĂžin tutun natural;
    b) rulourile de tutun care au un înveliÂş exterior din tutun natural;
    c) rulourile de tutun care au o umpluturĂŁ din amestec tĂŁiat fin, înveliÂş exterior de culoarea normalĂŁ a unei ĂžigĂŁri, care acoperĂŁ complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muÂştiucul, dacĂŁ este cazul, Âşi un liant, cu condiĂžia ca:
    1. înveliÂşul Âşi liantul sĂŁ fie din tutun reconstituit;
    2. masa unitarĂŁ a rolei de tutun, excluzând filtrul sau muÂştiucul, sĂŁ nu fie sub 1,2 grame; Âşi
    3. înveliÂşul sĂŁ fie fixat în formĂŁ de spiralĂŁ, cu un unghi ascuĂžit de minimum 30 grade faÞã de axa longitudinalĂŁ a ĂžigĂŁrii.
    d) rulourile de tutun, care au o umpluturĂŁ din amestec tĂŁiat fin, înveliÂş exterior de culoare normalĂŁ a unei ĂžigĂŁri, din tutun reconstituit, care acoperĂŁ complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muÂştiucul, dacĂŁ este cazul, cu condiĂžia ca:
    1. masa unitarĂŁ a ruloului, excluzând filtrul Âşi muÂştiucul, sĂŁ fie egalĂŁ sau mai mare de 2,3 grame; Âşi
    2. circumferinĂža ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea ĂžigĂŁrii sĂŁ nu fie sub 34 mm.
    e) orice produs care conĂžine parĂžial alte substanĂže decât tutunul, dar care respectĂŁ criteriile de la lit. a), b), c) sau d) Âşi are înveliÂşul din tutun natural, înveliÂşul Âşi liantul din tutun reconstituit sau înveliÂşul din tutun reconstituit.
    (4) Se considerĂŁ tutun de fumat:
    a) tutunul tĂŁiat sau fĂŁrâmiĂžat într-un alt mod, rĂŁsucit sau presat în bucĂŁĂži, Âşi care poate fi fumat fĂŁrĂŁ prelucrare industrialĂŁ ulterioarĂŁ;
    b) deÂşeurile de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amĂŁnuntul, care nu sunt prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3);
    c) orice produs care conĂžine parĂžial alte substanĂže decât tutunul, dacĂŁ produsul respectĂŁ criteriile de la lit. a) sau b).
    (5) Se considerĂŁ tutun de fumat fin tĂŁiat destinat rulĂŁrii în Ăžigarete:
    a) tutunul de fumat, aÂşa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintĂŁ particulele de tutun ce au o lĂŁĂžime sub 1 mm;
    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintĂŁ particulele de tutun ce au o lĂŁĂžime mai mare de 1 mm, dacĂŁ tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzĂŁrii pentru rularea Ăžigaretelor.
    (6) *** Abrogat
    (7) Un rulou de tutun prevĂŁzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca douĂŁ Ăžigarete - atunci când are o lungime, excluzând filtrul Âşi muÂştiucul, mai mare de 9 cm, fĂŁrĂŁ sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 18 cm; ca trei Ăžigarete - când are o lungime, excluzând filtrul Âşi muÂştiucul, mai mare de 18 cm, fĂŁrĂŁ sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 27 cm, Âşi aÂşa mai departe.
    ART. 175
    Produse energetice
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacĂŁ acestea sunt destinate utilizĂŁrii drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 Âşi de la 2704 la 2715;
    c) produsele cu codurile NC 2901 Âşi 2902;
    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sinteticĂŁ, numai dacĂŁ sunt destinate utilizĂŁrii drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor;
    e) produsele cu codul NC 3403;
    f) produsele cu codul NC 3811;
    g) produsele cu codul NC 3817;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacĂŁ sunt destinate utilizĂŁrii drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor.
    (2) IntrĂŁ sub incidenĂža prevederilor secĂžiunilor a 4-a Âşi a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar urmĂŁtoarele produse energetice:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacĂŁ acestea sunt destinate utilizĂŁrii drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 Âşi 2707 50;
    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 Âşi 2710 19 29, prevederile secĂžiunii a 5-a se vor aplica numai circulaĂžiei comerciale în vrac;
    d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepĂžia 2711 11, 2711 21 Âşi 2711 29;
    e) produsele cu codul NC 2901 10;
    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 Âşi 2902 44;
    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sinteticĂŁ, dacĂŁ acestea sunt destinate utilizĂŁrii drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacĂŁ acestea sunt destinate utilizĂŁrii drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor.
    (3) Produsele energetice pentru care se datoreazĂŁ accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 Âşi 2710 11 59;
    b) benzina fĂŁrĂŁ plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, 2710 11 45 Âşi 2710 11 49;
    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pânĂŁ la 2710 19 49;
    d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 Âşi 2710 19 25;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pânĂŁ la 2711 19 00;
    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 Âşi 2711 21 00;
    g) pĂŁcura cu codurile NC de la 2710 19 61 pânĂŁ la 2710 19 69;
    h) cĂŁrbune Âşi cocs cu codurile NC 2701, 2702 Âşi 2704.
    (4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize dacĂŁ sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încĂŁlzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în funcĂžie de destinaĂžie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încĂŁlzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
    (5) Pe lângĂŁ produsele energetice prevĂŁzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creÂşte volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
    (6) Pe lângĂŁ produsele energetice prevĂŁzute la alin. (1), orice alt produs, cu excepĂžia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat pentru încĂŁlzire, este accizat cu acciza aplicabilĂŁ produsului energetic echivalent.
    (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de producĂžie de produse energetice nu reprezintĂŁ eliberare pentru consum atunci când se efectueazĂŁ în scopuri de producĂžie. Când acest consum se efectueazĂŁ în alte scopuri decât cel de producĂžie Âşi, în special, pentru propulsia vehiculelor, se considerĂŁ eliberare pentru consum.
    ART. 175^1
    Gaz natural
    (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibilĂŁ la momentul livrĂŁrii acestui produs de cĂŁtre furnizorii autorizaĂži potrivit legii, direct cĂŁtre consumatorii finali.
    (2) Operatorii economici autorizaĂži în domeniul gazului natural au obligaĂžia de a se înregistra la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    ART. 175^2
    CĂŁrbune Âşi cocs
    (1) CĂŁrbunele Âşi cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni exigibilĂŁ la momentul livrĂŁrii acestor produse de cĂŁtre companiile de extracĂžie Âşi, respectiv, de producĂžie.
    (2) Companiile de extracĂžie a cĂŁrbunelui Âşi cele de producĂžie a cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obligaĂžia de a se înregistra la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    ART. 175^3
    Energie electricĂŁ
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, energia electricĂŁ este produsul cu codul NC 2716.
    (2) Energia electricĂŁ va fi supusĂŁ accizelor, iar acciza va deveni exigibilĂŁ la momentul facturĂŁrii energiei electrice furnizate cĂŁtre consumatorii finali.
    (3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat producĂžiei de energie electricĂŁ, producĂžiei combinate de energie electricĂŁ Âşi energie termicĂŁ, precum Âşi consumul utilizat pentru menĂžinerea capacitĂŁĂžii de a produce, de a transporta Âşi de a distribui energie electricĂŁ, în limitele stabilite de Autoritatea NaĂžionalĂŁ de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (4) Operatorii economici autorizaĂži în domeniul energiei electrice au obligaĂžia de a se înregistra la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    ART. 175^4
    ExcepĂžii
    (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:
    1. cĂŁldura rezultatĂŁ Âşi produsele cu codurile NC 4401 Âşi 4402;
    2. urmĂŁtoarele utilizĂŁri de produse energetice Âşi energie electricĂŁ:
    a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încĂŁlzire;
    b) utilizarea dualĂŁ a produselor energetice.
Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încĂŁlzire, cât Âşi în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încĂŁlzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimicĂŁ Âşi în procesele electrolitic Âşi metalurgic se considerĂŁ a fi utilizare dualĂŁ;
    c) energia electricĂŁ utilizatĂŁ în principal în scopul reducerii chimice Âşi în procesele electrolitice Âşi metalurgice;
    d) energia electricĂŁ, atunci când reprezintĂŁ mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;
    e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.
    (2) Nu se considerĂŁ producĂžie de produse energetice:
    a) operaĂžiunile pe durata cĂŁrora sunt obĂžinute accidental mici cantitĂŁĂži de produse energetice, potrivit prevederilor din norme;
    b) operaĂžiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibilĂŁ refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu condiĂžia ca acciza deja plĂŁtitĂŁ pentru un asemenea produs sĂŁ nu fie mai micĂŁ decât acciza care poate fi cuvenitĂŁ, dacĂŁ produsul energetic refolosit va fi pasibil de impunere;
    c) o operaĂžie constând din amestecul - în afara unui loc de producĂžie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu condiĂžia ca:
    1. accizele asupra componentelor sĂŁ fi fost plĂŁtite anterior; Âşi
    2. suma plĂŁtitĂŁ sĂŁ nu fie mai micĂŁ decât suma accizei care ar putea sĂŁ fie aplicatĂŁ asupra amestecului.
    (3) CondiĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica dacĂŁ acel amestec este scutit pentru o utilizare specificĂŁ.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Nivelul accizelor

    ART. 176
    Nivelul accizelor
    (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel prevĂŁzut în anexa nr. 1 care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu.
    (2) Nivelul accizelor prevĂŁzut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde Âşi contribuĂžia pentru finanĂžarea unor cheltuieli de sĂŁnĂŁtate prevĂŁzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii. Sumele aferente acestei contribuĂžii se vireazĂŁ în contul Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice.
    (3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi mĂŁsurat la o temperaturĂŁ de 15 grade C.
    (4) Pentru motorina destinatĂŁ utilizĂŁrii în agriculturĂŁ se aplicĂŁ o accizĂŁ redusĂŁ.
    (5) Nivelul Âşi condiĂžiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotĂŁrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului FinanĂželor Publice.
    ART. 177
    Calculul accizei pentru Ăžigarete
    (1) Pentru Ăžigarete, acciza datoratĂŁ este egalĂŁ cu suma dintre acciza specificĂŁ Âşi acciza ad valorem, dar nu mai puĂžin de 91% din acciza aferentĂŁ Ăžigaretelor din categoria de preĂž cea mai vândutĂŁ, care reprezintĂŁ acciza minimĂŁ. Când suma dintre acciza specificĂŁ Âşi acciza ad valorem este mai micĂŁ decât acciza minimĂŁ, se plĂŁteÂşte acciza minimĂŁ.
    (1^1) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul FinanĂželor Publice va stabili nivelul accizei minime în funcĂžie de evoluĂžia accizei aferente Ăžigaretelor din categoria de preĂž cea mai vândutĂŁ.
    (2) Acciza specificĂŁ se calculeazĂŁ în echivalent euro pe 1.000 de Ăžigarete.
    (3) Acciza ad valorem se calculeazĂŁ prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra preĂžului maxim de vânzare cu amĂŁnuntul.
    (4) PreĂžul maxim de vânzare cu amĂŁnuntul este preĂžul la care produsul este vândut altor persoane decât comercianĂži Âşi care include toate taxele Âşi impozitele.
    (5) PreĂžul maxim de vânzare cu amĂŁnuntul pentru orice marcĂŁ de Ăžigarete se stabileÂşte de cĂŁtre persoana care produce Ăžigaretele în România sau care importĂŁ Ăžigaretele Âşi este adus la cunoÂştinÞã publicĂŁ în conformitate cu cerinĂžele prevĂŁzute de norme.
    (6) Este interzisĂŁ vânzarea, de cĂŁtre orice persoanĂŁ, a Ăžigaretelor pentru care nu s-au stabilit Âşi declarat preĂžuri maxime de vânzare cu amĂŁnuntul.
    (7) Este interzisĂŁ vânzarea de Ăžigarete, de cĂŁtre orice persoanĂŁ, la un preĂž ce depĂŁÂşeÂşte preĂžul maxim de vânzare cu amĂŁnuntul, declarat.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Regimul de antrepozitare

    ART. 178
    Reguli generale
    (1) ProducĂžia Âşi/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plĂŁtitĂŁ, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
    (2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea Âşi/sau depozitarea de produse accizabile.
    (3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amĂŁnuntul a produselor accizabile.
    (4) DeĂžinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada plĂŁĂžii accizelor, atrage plata acestora.
    (5) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreazĂŁ produse energetice cĂŁtre avioane Âşi nave sau furnizeazĂŁ produse accizabile din magazinele duty free, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (6) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1) micii producĂŁtori de vinuri liniÂştite care produc în medie mai puĂžin de 200 hl de vin pe an.
    ART. 179
    Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
    (1) Un antrepozit fiscal poate funcĂžiona numai pe baza autorizaĂžiei valabile emise de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (2) în vederea obĂžinerii autorizaĂžiei, pentru ca un loc sĂŁ funcĂžioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sĂŁ depunĂŁ o cerere la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în modul Âşi sub forma prevĂŁzute în norme.
    (3) Cererea trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžii Âşi sĂŁ fie însoĂžitĂŁ de documente cu privire la:
    a) amplasarea Âşi natura locului;
    b) tipurile Âşi cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse Âşi/sau depozitate în decursul unui an;
    c) identitatea Âşi alte informaĂžii cu privire la persoana care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
    d) capacitatea persoanei care urmeazĂŁ a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerinĂžele prevĂŁzute la art. 183.
    (4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului de activitate ce urmeazĂŁ a se desfĂŁÂşura în antrepozitul fiscal, conform precizĂŁrilor din norme.
    (5) Persoana care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat.
    (6) Persoana care îÂşi manifestĂŁ în mod expres intenĂžia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o singurĂŁ cerere. Cererea va fi însoĂžitĂŁ de documentele prevĂŁzute de prezentul titlu, aferente fiecĂŁrei locaĂžii.
    ART. 180
    CondiĂžii de autorizare
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ elibereazĂŁ autorizaĂžia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) locul urmeazĂŁ a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deĂžinerea, depozitarea Âşi/sau expedierea produselor accizabile. în cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitatĂŁ trebuie sĂŁ fie mai mare decât cantitatea prevĂŁzutĂŁ în norme, diferenĂžiatĂŁ în funcĂžie de grupa de produse depozitate Âşi de accizele potenĂžiale aferente;
    b) locul este amplasat, construit Âşi echipat astfel încât sĂŁ se previnĂŁ scoaterea produselor accizabile din acest loc fĂŁrĂŁ plata accizelor, conform prevederilor din norme;
    c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amĂŁnuntul a produselor accizabile;
    d) în cazul unei persoane fizice care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sĂŁ nu fi fost condamnatĂŁ în mod definitiv pentru infracĂžiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înÂşelĂŁciune, delapidare, mĂŁrturie mincinoasĂŁ, dare ori luare de mitĂŁ în România sau în oricare dintre statele strĂŁine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenĂža în ultimii 5 ani, sĂŁ nu fi fost condamnatĂŁ pentru o infracĂžiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea Âşi combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ, de Legea nr. 31/1990 privind societĂŁĂžile comerciale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau pentru orice altĂŁ faptĂŁ contra regimului fiscal, reglementatĂŁ de Codul penal al României, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    e) în cazul unei persoane juridice care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sĂŁ nu fi fost condamnaĂži în mod definitiv pentru infracĂžiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înÂşelĂŁciune, delapidare, mĂŁrturie mincinoasĂŁ, dare ori luare de mitĂŁ în România sau în oricare dintre statele strĂŁine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenĂža în ultimii 5 ani, sĂŁ nu fi fost condamnatĂŁ pentru o infracĂžiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, de Legea nr. 31/1990, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau pentru orice altĂŁ faptĂŁ contra regimului fiscal, reglementatĂŁ de Codul penal al României, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    f) persoana care urmeazĂŁ sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sĂŁ dovedeascĂŁ cĂŁ poate îndeplini cerinĂžele prevĂŁzute la art. 183.
    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzĂŁtor pe grupe de produse accizabile Âşi categorii de antrepozitari, conform precizĂŁrilor din norme.
    (3) Locurile aferente rezervei de stat Âşi rezervei de mobilizare se asimileazĂŁ antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme.
    ART. 181
    Autorizarea ca antrepozit fiscal
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaĂžiei complete de autorizare.
    (2) AutorizaĂžia va conĂžine urmĂŁtoarele:
    a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;
    b) descrierea Âşi amplasarea locului antrepozitului fiscal;
    c) tipul produselor accizabile Âşi natura activitĂŁĂžii;
    d) capacitatea maximĂŁ de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operaĂžiuni de depozitare;
    e) nivelul garanĂžiei;
    f) perioada de valabilitate a autorizaĂžiei;
    g) orice alte informaĂžii relevante pentru autorizare.
    (3) în cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximĂŁ de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinatĂŁ de comun acord cu autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în conformitate cu precizĂŁrile din norme. OdatĂŁ determinatĂŁ, aceasta nu va putea fi depĂŁÂşitĂŁ în condiĂžiile autorizĂŁrii existente. DacĂŁ aceastĂŁ capacitate de depozitare depĂŁÂşeÂşte maximul stabilit în autorizaĂžie, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacitĂŁĂžii de depozitare iniĂžiale, sĂŁ se solicite o aprobare pentru circumstanĂžele schimbate.
    (4) AutorizaĂžiile pot fi modificate de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (5) înainte de a fi modificatĂŁ autorizaĂžia, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ trebuie sĂŁ-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificĂŁrii propuse Âşi asupra motivelor acesteia.
    (6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritĂŁĂžii fiscale competente modificarea autorizaĂžiei, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor legale privind procedura aprobĂŁrii tacite.
    ART. 182
    Respingerea cererii de autorizare
    (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicatĂŁ în scris, o datĂŁ cu motivele luĂŁrii acestei decizii.
    (2) în cazul în care autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta aceastĂŁ decizie, conform prevederilor legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 183
    ObligaĂžiile antrepozitarului autorizat
    (1) Orice antrepozitar autorizat are obligaĂžia de a îndeplini urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) sĂŁ depunĂŁ la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, dacĂŁ se considerĂŁ necesar, o garanĂžie, în cazul producĂžiei, transformĂŁrii Âşi deĂžinerii de produse accizabile, precum Âşi o garanĂžie obligatorie pentru circulaĂžia acestor produse, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    b) sĂŁ instaleze Âşi sĂŁ menĂžinĂŁ încuietori, sigilii, instrumente de mĂŁsurĂŁ sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurĂŁrii securitĂŁĂžii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
    c) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže exacte Âşi actualizate cu privire la materiile prime, lucrĂŁrile în derulare Âşi produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale Âşi expediate din antrepozitele fiscale, Âşi sĂŁ prezinte evidenĂžele corespunzĂŁtoare, la cererea autoritĂŁĂžilor fiscale competente;
    d) sĂŁ ĂžinĂŁ un sistem corespunzĂŁtor de evidenÞã a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil Âşi de securitate;
    e) sĂŁ asigure accesul autoritĂŁĂžilor fiscale competente în orice zonĂŁ a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare Âşi în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
    f) sĂŁ prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritĂŁĂžile fiscale competente, la cererea acestora;
    g) sĂŁ asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritĂŁĂžilor fiscale competente;
    h) sĂŁ cerceteze Âşi sĂŁ raporteze cĂŁtre autoritĂŁĂžile fiscale competente orice pierdere, lipsĂŁ sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
    i) sĂŁ înÂştiinĂžeze autoritĂŁĂžile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusĂŁ a structurii antrepozitului fiscal, precum Âşi a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garanĂžiei constituite potrivit prevederilor lit. a);
    j) sĂŁ înÂştiinĂžeze autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ despre orice modificare adusĂŁ datelor iniĂžiale în baza cĂŁrora a fost emisĂŁ autorizaĂžia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrĂŁrii modificĂŁrii;
    k) *** AbrogatĂŁ
    l) sĂŁ se conformeze cu alte cerinĂže impuse prin norme.
    (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzĂŁtor pe grupe de produse accizabile Âşi categorii de antrepozitari, conform precizĂŁrilor din norme.
    ART. 184
    Regimul de transfer al autorizaĂžiei
    (1) AutorizaĂžiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizaĂži numiĂži Âşi nu sunt transferabile.
    (2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizaĂžia nu va fi transferatĂŁ în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sĂŁ depunĂŁ o cerere de autorizare.
    ART. 185
    Anularea, revocarea Âşi suspendarea autorizaĂžiei
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ poate anula autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informaĂžii inexacte sau incomplete în legĂŁturĂŁ cu autorizarea antrepozitului fiscal.
    (2) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ poate revoca autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoanĂŁ fizicĂŁ, dacĂŁ:
    1. persoana a decedat;
    2. persoana a fost condamnatĂŁ printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ, în România sau într-un stat strĂŁin, pentru infracĂžiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înÂşelĂŁciune, delapidare, mĂŁrturie mincinoasĂŁ, dare sau luare de mitĂŁ ori o infracĂžiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, de Legea nr. 31/1990, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau pentru orice altĂŁ faptĂŁ contra regimului fiscal, reglementatĂŁ de Codul penal al României, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    3. activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ este în situaĂžie de faliment sau lichidare;
    b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ:
    1. în legĂŁturĂŁ cu persoana juridicĂŁ a fost deschisĂŁ o procedurĂŁ de faliment ori de lichidare; sau
    2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ, în România sau într-un stat strĂŁin, pentru infracĂžiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înÂşelĂŁciune, delapidare, mĂŁrturie mincinoasĂŁ, dare sau luare de mitĂŁ ori o infracĂžiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, de Legea nr. 31/1990, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau pentru orice altĂŁ faptĂŁ contra regimului fiscal, reglementatĂŁ de Codul penal al României, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    c) antrepozitarul autorizat nu respectĂŁ oricare dintre cerinĂžele prevĂŁzute la art. 183 sau la art. 195 - 198;
    d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;
    e) pentru situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (9);
    f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitatĂŁ în antrepozitul fiscal este mai micĂŁ decât cantitatea prevĂŁzutĂŁ în norme, conform art. 180 alin. (1) lit. a).
    (3) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ poate revoca autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal Âşi în cazul în care s-a pronunĂžat o hotĂŁrâre definitivĂŁ pentru o infracĂžiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, de Legea nr. 31/1990, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau pentru orice altĂŁ faptĂŁ contra regimului fiscal, reglementatĂŁ de Codul penal al României, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (4) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ poate suspenda autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
    a) pe o perioadĂŁ de 1 - 6 luni, în cazul în care s-a constatat sĂŁvârÂşirea uneia dintre faptele contravenĂžionale ce atrag suspendarea autorizaĂžiei;
    b) pânĂŁ la soluĂžionarea definitivĂŁ a cauzei penale, în cazul în care a fost pusĂŁ în miÂşcare acĂžiunea penalĂŁ pentru o infracĂžiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, de Legea nr. 31/1990, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau pentru orice altĂŁ faptĂŁ contra regimului fiscal, reglementatĂŁ de Codul penal al României, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (5) Decizia prin care autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a hotĂŁrât suspendarea, revocarea sau anularea autorizaĂžiei de antrepozit fiscal va fi comunicatĂŁ Âşi antrepozitarului deĂžinĂŁtor al autorizaĂžiei.
    (6) Antrepozitarul autorizat nemulĂžumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaĂžiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaĂžiei în vigoare.
    (7) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaĂžiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicĂŁrii sau de la o altĂŁ datĂŁ cuprinsĂŁ în aceasta, dupĂŁ caz.
    (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizaĂžiei de antrepozit fiscal suspendĂŁ efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluĂžionĂŁrii contestaĂžiei în procedurĂŁ administrativĂŁ.
    (9) în cazul în care antrepozitarul autorizat doreÂşte sĂŁ renunĂže la autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligaĂžia sĂŁ notifice acest fapt la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ cu cel puĂžin 60 de zile înainte de data de la care renunĂžarea la autorizaĂžie îÂşi produce efecte.
    (10) în cazul anulĂŁrii autorizaĂžiei, cererea pentru o nouĂŁ autorizaĂžie poate fi depusĂŁ numai dupĂŁ o perioadĂŁ de cel puĂžin 5 ani de la data anulĂŁrii.
    (11) în cazul revocĂŁrii autorizaĂžiei, cererea pentru o nouĂŁ autorizaĂžie poate fi depusĂŁ numai dupĂŁ o perioadĂŁ de cel puĂžin 6 luni de la data revocĂŁrii.
    (12) Antrepozitarii autorizaĂži, cĂŁrora le-a fost suspendatĂŁ, revocatĂŁ sau anulatĂŁ autorizaĂžia Âşi care deĂžin stocuri de produse accizabile la data suspendĂŁrii, revocĂŁrii ori anulĂŁrii, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritĂŁĂžii fiscale competente, în condiĂžiile prevĂŁzute de norme.

    SECÞIUNEA a 4^1-a
    Operatorul înregistrat Âşi operatorul neînregistrat

    ART. 185^1
    Operatorul înregistrat
    (1) Operatorul înregistrat înainte de primirea produselor trebuie sĂŁ fie înregistrat la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (2) Operatorul înregistrat trebuie sĂŁ respecte urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ garanteze plata accizelor în condiĂžiile fixate de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ;
    b) sĂŁ ĂžinĂŁ contabilitatea livrĂŁrilor de produse;
    c) sĂŁ prezinte produsele oricând i se cere aceasta de cĂŁtre organele de control;
    d) sĂŁ accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
    (3) Pentru operatorii înregistraĂži, acciza va deveni exigibilĂŁ la momentul recepĂžionĂŁrii produselor.
    ART. 185^2
    Operatorul neînregistrat
    Operatorul neînregistrat are urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ dea o declaraĂžie la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, înainte de expedierea produselor de cĂŁtre antrepozitarul autorizat, Âşi sĂŁ garanteze plata accizelor, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme;
    b) sĂŁ plĂŁteascĂŁ acciza în ziua lucrĂŁtoare imediat urmĂŁtoare celei în care au fost recepĂžionate produsele;
    c) sĂŁ accepte orice control ce permite autoritĂŁĂžii fiscale competente sĂŁ se asigure de primirea produselor Âşi de plata accizelor aferente.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Deplasarea Âşi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

    ART. 186
    Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
    (1) Antrepozitarii autorizaĂži de cĂŁtre autoritĂŁĂžile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscuĂži ca fiind autorizaĂži atât pentru circulaĂžia naĂžionalĂŁ, cât Âşi pentru circulaĂžia intracomunitarĂŁ a produselor accizabile.
    (2) Pe durata deplasĂŁrii unui produs accizabil, acciza se suspendĂŁ dacĂŁ sunt satisfĂŁcute urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) deplasarea are loc între:
    1. douĂŁ antrepozite fiscale;
    2. un antrepozit fiscal Âşi un operator înregistrat;
    3. un antrepozit fiscal Âşi un operator neînregistrat;
    b) produsul este însoĂžit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însoĂžire, care satisface cerinĂžele prevĂŁzute în norme;
    c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identificĂŁ tipul Âşi cantitatea produsului aflat în interior;
    d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzĂŁtor, conform prevederilor din norme;
    e) autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a primit garanĂžia pentru plata accizelor aferente produsului.
    ART. 187
    Documentul administrativ de însoĂžire
    (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisĂŁ numai atunci când este însoĂžitĂŁ de documentul administrativ de însoĂžire. Modelul documentului administrativ de însoĂžire va fi prevĂŁzut în norme.
    (2) în cazul deplasĂŁrii produselor accizabile în regim suspensiv, acest document se întocmeÂşte în 5 exemplare, utilizate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) primul exemplar rĂŁmâne la antrepozitul fiscal expeditor;
    b) exemplarele 2, 3 Âşi 4 ale documentului însoĂžesc produsele accizabile pe parcursul miÂşcĂŁrii pânĂŁ la antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat. La sosirea produselor la locul de destinaĂžie, acestea trebuie sĂŁ fie completate de cĂŁtre primitor Âşi sĂŁ fie certificate de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ în raza cĂŁreia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea primitorul, cu excepĂžiile prevĂŁzute în norme. DupĂŁ certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de însoĂžire se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite Âşi rĂŁmâne la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a primitorului;
    c) exemplarul 5 se transmite de cĂŁtre expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritĂŁĂžii fiscale competente în raza cĂŁreia acesta îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    (3) Antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat are obligaĂžia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului administrativ de însoĂžire, în conformitate cu legislaĂžia statului membru al expeditorului.
    ART. 188
    Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
    Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continuĂŁ sĂŁ fie suspendatĂŁ la primirea produsului, dacĂŁ sunt satisfĂŁcute urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat cĂŁtre alt antrepozit fiscal, potrivit cerinĂželor prevĂŁzute la art. 186 alin. (2);
    b) antrepozitul fiscal primitor înscrie pe fiecare exemplar al documentului administrativ de însoĂžire tipul Âşi cantitatea fiecĂŁrui produs accizabil primit, precum Âşi orice discrepanÞã între produsul accizabil primit Âşi produsul accizabil înscris în documentele administrative de însoĂžire, semnând Âşi înscriind data pe fiecare exemplar al documentului;
    c) antrepozitul fiscal primitor trebuie sĂŁ obĂžinĂŁ de la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ certificarea documentului administrativ de însoĂžire a produselor accizabile primite, cu excepĂžiile prevĂŁzute în norme;
    d) în termen de 15 zile urmĂŁtoare lunii de primire a produselor de cĂŁtre antrepozitul fiscal primitor, acesta returneazĂŁ exemplarul 3 al documentului administrativ de însoĂžire antrepozitului fiscal expeditor.
    ART. 189
    Regimul accizelor pe durata deplasĂŁrii
    (1) în cazul oricĂŁrei abateri de la cerinĂžele prevĂŁzute la art. 186 - 188, acciza se datoreazĂŁ de cĂŁtre persoana care a expediat produsul accizabil.
    (2) Orice persoanĂŁ care expediazĂŁ un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exoneratĂŁ de obligaĂžia de platĂŁ a accizelor pentru acel produs, dacĂŁ primeÂşte de la destinatarul produsului, respectiv antrepozitul fiscal, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat, primitor, exemplarul 3 al documentului administrativ de însoĂžire, certificat în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 189^1
    DescĂŁrcarea documentului administrativ de însoĂžire
    DacĂŁ o persoanĂŁ care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeÂşte documentul administrativ de însoĂžire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are obligaĂžia ca în urmĂŁtoarele 5 zile sĂŁ depunĂŁ declaraĂžia de accize la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi sĂŁ plĂŁteascĂŁ accizele pentru produsul respectiv în termen de 7 zile de la data expirĂŁrii termenului de primire a acelui document.
    ART. 190
    Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe
    în cazul produselor energetice deplasate în regim suspensiv prin conducte fixe, pe lângĂŁ respectarea prevederilor art. 188 Âşi 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligaĂžia de a asigura autoritĂŁĂžilor fiscale competente, la cererea acestora, informaĂžii exacte Âşi actuale cu privire la deplasarea produselor energetice.
    ART. 191
    Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal Âşi un birou vamal
    (1) în cazul deplasĂŁrii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România Âşi un birou vamal de ieÂşire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar Âşi un antrepozit fiscal din România, acciza se suspendĂŁ dacĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute de norme. Aceste condiĂžii sunt în conformitate cu principiile prevĂŁzute la art. 186 - 190.
    (2) în cazul deplasĂŁrii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România Âşi un birou vamal de ieÂşire din teritoriul comunitar, regimul suspensiv este descĂŁrcat prin dovada emisĂŁ de biroul vamal de ieÂşire din teritoriul comunitar, care confirmĂŁ cĂŁ produsele au pĂŁrĂŁsit efectiv acest teritoriu. Acel birou vamal trebuie sĂŁ trimitĂŁ înapoi expeditorului exemplarul certificat al documentului administrativ de însoĂžire care îi este destinat, în termen de 15 zile de la data realizĂŁrii efective a exportului.
    ART. 192
    Momentul exigibilitĂŁĂžii accizelor
    (1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibilĂŁ la data când produsul este eliberat pentru consum în România.
    (2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 166.
    (3) în cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibilĂŁ la data când se constatĂŁ o pierdere sau o lipsĂŁ a produsului accizabil.
    (4) Prevederea alin. (3) nu se aplicĂŁ Âşi plata accizei nu se datoreazĂŁ dacĂŁ pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se aflĂŁ într-un regim suspensiv Âşi sunt îndeplinite oricare dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datoritĂŁ vĂŁrsĂŁrii, spargerii, incendierii, inundaĂžiilor sau altor cazuri de forÞã majorĂŁ, dar numai în situaĂžia în care autoritĂŁĂžii fiscale competente i se prezintĂŁ dovezi satisfĂŁcĂŁtoare cu privire la evenimentul respectiv, împreunĂŁ cu informaĂžia privind cantitatea de produs care nu este disponibilĂŁ pentru a fi folositĂŁ în România;
    b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datoritĂŁ evaporĂŁrii sau altor cauze care reprezintĂŁ rezultatul natural al producerii, deĂžinerii sau deplasĂŁrii produsului, dar numai în situaĂžia în care cantitatea de produs care nu este disponibilĂŁ pentru a fi folositĂŁ în România nu depĂŁÂşeÂşte limitele prevĂŁzute în norme.
    (5) în cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibilĂŁ la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea.
    (6) în cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilĂŁ, acciza devine exigibilĂŁ la data la care produsul energetic este oferit spre vânzare ori la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încĂŁlzire.
    (7) în cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilĂŁ Âşi care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revocĂŁ ori se anuleazĂŁ autorizaĂžia, acciza devine exigibilĂŁ la data comunicĂŁrii revocĂŁrii sau anulĂŁrii autorizaĂžiei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.
    (8) Accizele se calculeazĂŁ în cota Âşi rata de schimb în vigoare, la momentul în care acciza devine exigibilĂŁ.
    (9) Orice persoanĂŁ aflatĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (3), (5), (6) Âşi (7) are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie de accize la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi de a plĂŁti acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilĂŁ.
    ART. 192^1
    Restituiri de accize
    (1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele plĂŁtite vor putea fi restituite în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (2) Pentru bĂŁuturile alcoolice Âşi produsele din tutun retrase de pe piaÞã, dacĂŁ starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele plĂŁtite pot fi restituite în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (3) Acciza restituitĂŁ nu poate depĂŁÂşi suma efectiv plĂŁtitĂŁ.

    SECÞIUNEA a 5^1-a
    Lipsuri Âşi nereguli pe parcursul circulaĂžiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile

    ART. 192^2
    Lipsuri pe timpul suspendĂŁrii
    (1) Antrepozitarii autorizaĂži beneficiazĂŁ de scutire pentru pierderile de natura celor prevĂŁzute la art. 192 alin. (4), intervenite pe timpul transportului intracomunitar al produselor în regim suspensiv. în acest caz, pierderile trebuie dovedite, conform regulilor statului membru de destinaĂžie. Aceste scutiri se aplicĂŁ, de asemenea, Âşi operatorilor înregistraĂži Âşi neînregistraĂži pe timpul transportului în regim suspensiv.
    (2) FĂŁrĂŁ a contraveni dispoziĂžiilor art. 192^3, în cazul lipsurilor, altele decât pierderile la care se referĂŁ alin. (1), Âşi în cazul pierderilor pentru care nu sunt acordate scutirile prevĂŁzute la alin. (1), acciza va fi stabilitĂŁ pe baza cotelor aplicabile în statele membre respective, în momentul în care pierderile - corect stabilite de cĂŁtre autoritĂŁĂžile fiscale competente - s-au produs sau, dacĂŁ este necesar, la momentul când lipsa a fost înregistratĂŁ.
    (3) Lipsurile la care se face referire la alin. (2) Âşi pierderile care nu sunt scutite conform prevederilor alin. (1) vor fi, în toate cazurile, indicate de autoritĂŁĂžile fiscale competente pe versoul exemplarului documentului administrativ de însoĂžire care va fi returnat expeditorului, potrivit procedurii stabilite prin norme.
    ART. 192^3
    Nereguli Âşi abateri
    (1) DacĂŁ o neregulĂŁ sau o abatere s-a comis în timpul circulaĂžiei, implicând Âşi exigibilitatea accizelor, aceasta se va datora, în statul membru unde a avut loc abaterea sau neregula, de cĂŁtre persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ din Ăžara de provenienÞã care a garantat plata accizei pentru circulaĂžie, fĂŁrĂŁ ca aceasta sĂŁ impieteze asupra începerii procedurilor penale.
    (2) DacĂŁ acciza este plĂŁtitĂŁ în alt stat membru decât cel de provenienÞã a produselor, statul membru care a încasat accizele va informa autoritĂŁĂžile fiscale competente ale Þãrii de provenienÞã.
    (3) DacĂŁ pe durata transportului o neregulĂŁ sau abatere a fost depistatĂŁ, neputându-se stabili unde a avut loc, atunci se considerĂŁ cĂŁ abaterea a avut loc pe teritoriul statului membru unde aceasta a fost depistatĂŁ.
    (4) Atunci când produsele supuse accizelor nu ajung la destinaĂžie Âşi nu este posibilĂŁ stabilirea locului în care s-a comis abaterea sau neregula, aceasta se va considera a fi fost comisĂŁ în statul membru de livrare a produselor, care va colecta acciza cu cota în vigoare la data la care produsele au fost livrate, în afarĂŁ de situaĂžia în care, într-o perioadĂŁ de 4 luni de la data livrĂŁrii produselor, se prezintĂŁ dovezi care sĂŁ asigure autoritĂŁĂžile fiscale competente de corectitudinea tranzacĂžiei ori sĂŁ aducĂŁ lĂŁmuriri asupra locului unde s-a produs efectiv abaterea sau neregula.
    (5) DacĂŁ, înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data la care documentul administrativ de însoĂžire a fost întocmit, statul membru unde a avut loc efectiv abaterea sau neregula este stabilit cu certitudine, acel stat membru va colecta acciza prin aplicarea cotei în vigoare la data la care bunurile au fost livrate. în acest caz, imediat ce dovada colectĂŁrii taxei a fost prezentatĂŁ, acciza plĂŁtitĂŁ iniĂžial va fi rambursatĂŁ.

    SECÞIUNEA a 5^2-a
    Deplasarea intracomunitarĂŁ a produselor cu accize plĂŁtite

    ART. 192^4
    Produse cu accize plĂŁtite, utilizate în scopuri comerciale în România
    (1) în cazul în care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja în consum într-un stat membru, sunt deĂžinute în scopuri comerciale în România, acciza va fi perceputĂŁ în România.
    (2) Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele decât nevoile proprii ale persoanelor fizice.
    (3) Acciza este datoratĂŁ, dupĂŁ caz, de cĂŁtre comerciantul din România sau de persoana care primeÂşte produsele pentru utilizare în România.
    (4) Produsele prevĂŁzute la alin. (1) circulĂŁ între statul membru în care au fost deja eliberate în consum Âşi România, însoĂžite de documentul de însoĂžire simplificat.
    (5) Comerciantul sau persoana la care se face referire la alin. (3) trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) înaintea expedierii produselor sĂŁ dea o declaraĂžie autoritĂŁĂžilor fiscale competente în legĂŁturĂŁ cu locul unde urmeazĂŁ sĂŁ fie primite acestea Âşi sĂŁ garanteze plata accizelor;
    b) sĂŁ plĂŁteascĂŁ accizele, potrivit prevederilor art. 193;
    c) sĂŁ se supunĂŁ oricĂŁror controale care sĂŁ permitĂŁ autoritĂŁĂžii fiscale competente confirmarea primirii efective a mĂŁrfurilor Âşi plata corespunzĂŁtoare a accizelor.
    (6) în cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate în consum în România Âşi care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor plĂŁtite în România, conform art. 192^6.
    ART. 192^5
    Documentul de însoĂžire simplificat
    (1) Documentul de însoĂžire simplificat se întocmeÂşte de cĂŁtre expeditor în 3 exemplare Âşi se utilizeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) primul exemplar rĂŁmâne la expeditor;
    b) exemplarele 2 Âşi 3 ale documentului de însoĂžire simplificat însoĂžesc produsele accizabile pe timpul transportului pânĂŁ la primitor;
    c) exemplarul 2 rĂŁmâne la primitorul produselor;
    d) exemplarul 3 trebuie sĂŁ fie restituit expeditorului cu certificarea recepĂžiei Âşi cu menĂžionarea tratamentului fiscal ulterior al mĂŁrfurilor în statul membru de destinaĂžie, dacĂŁ furnizorul solicitĂŁ în mod expres acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize.
    (2) Modelul documentului de însoĂžire simplificat va fi prevĂŁzut în norme.
    ART. 192^6
    Restituirea accizelor pentru produsele cu accize plĂŁtite
    (1) Un comerciant în timpul activitĂŁĂžii sale poate sĂŁ solicite restituirea accizelor aferente produselor accizabile care au fost eliberate în consum în România, atunci când aceste produse sunt destinate consumului în alt stat membru, cu respectarea urmĂŁtoarelor condiĂžii:
    a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie sĂŁ facĂŁ o cerere de restituire la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi sĂŁ facĂŁ dovada cĂŁ acciza a fost plĂŁtitĂŁ;
    b) livrarea produselor cĂŁtre statul membru de destinaĂžie se face în conformitate cu prevederile art. 192^4;
    c) comerciantul expeditor trebuie sĂŁ prezinte autoritĂŁĂžii fiscale competente copia returnatĂŁ a documentului prevĂŁzut la art. 192^5, certificatĂŁ de cĂŁtre destinatar, care trebuie sĂŁ fie însoĂžitĂŁ de un document care sĂŁ ateste cĂŁ acciza a fost plĂŁtitĂŁ în statul membru de destinaĂžie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autoritĂŁĂžii fiscale competente din statul membru de destinaĂžie Âşi data de acceptare a declaraĂžiei destinatarului de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a statului membru de destinaĂžie, împreunĂŁ cu numĂŁrul de înregistrare a acestei declaraĂžii.
    (2) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate Âşi eliberate în consum în România, se pot restitui accizele de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, dacĂŁ aceastĂŁ autoritate a stabilit cĂŁ marcajele respective au fost distruse în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la art. 192^3, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va restitui acciza plĂŁtitĂŁ doar atunci când accizele au fost plĂŁtite anterior în statul membru de destinaĂžie, în conformitate cu procedura prevĂŁzutĂŁ la art. 192^3 alin. (5).
    (4) în cazurile menĂžionate la art. 192^8 alin. (1), autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, la cererea vânzĂŁtorului, poate restitui acciza plĂŁtitĂŁ atunci când vânzĂŁtorul a urmat procedurile prevĂŁzute la art. 192^8 alin. (4).
    ART. 192^7
    Persoane fizice
    (1) Pentru produsele supuse accizelor Âşi eliberate în consum în alt stat membru, achiziĂžionate de cĂŁtre persoane fizice pentru nevoile proprii Âşi transportate de ele însele, accizele se datoreazĂŁ în statul membru în care produsele au fost achiziĂžionate.
    (2) Produsele achiziĂžionate de persoane fizice se considerĂŁ a fi destinate scopurilor comerciale, în condiĂžiile Âşi cantitĂŁĂžile prevĂŁzute în norme.
    (3) Produsele achiziĂžionate Âşi transportate în cantitĂŁĂži superioare limitelor prevĂŁzute în norme Âşi destinate consumului în România se considerĂŁ a fi achiziĂžionate în scopuri comerciale Âşi, în acest caz, se datoreazĂŁ acciza în România.
    (4) Acciza devine exigibilĂŁ în România Âşi pentru cantitĂŁĂžile de produse energetice eliberate în consum într-un alt stat membru Âşi transportate de persoane fizice sau în numele acestora, folosind modalitĂŁĂži de transport atipic. Se considerĂŁ modalitĂŁĂži de transport atipic transportul carburantului altfel decât în rezervoarele autovehiculelor sau în canistre de rezervĂŁ adecvate, precum Âşi transportul de produse de încĂŁlzire lichide altfel decât în autocisterne utilizate în numele comercianĂžilor profesioniÂşti.
    ART. 192^8
    Vânzarea la distanÞã
    (1) Produsele supuse accizelor, cumpĂŁrate de cĂŁtre persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator înregistrat ori neînregistrat Âşi care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de cĂŁtre vânzĂŁtor sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în statul membru de destinaĂžie. în înĂželesul prezentului articol, statul membru de destinaĂžie este statul membru în care soseÂşte trimiterea sau transportul de produse accizabile.
    (2) Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja în consum într-un stat membru Âşi care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de cĂŁtre vânzĂŁtor sau în numele acestuia cĂŁtre o persoanĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), stabilitĂŁ într-un alt stat membru, face ca acciza sĂŁ fie datoratĂŁ pentru respectivele produse în statul membru de destinaĂžie. în aceastĂŁ situaĂžie, accizele plĂŁtite în statul membru de provenienÞã a bunurilor vor fi rambursate la cererea vânzĂŁtorului, în condiĂžiile stabilite prin norme.
    (3) Acciza statului membru de destinaĂžie va fi datoratĂŁ de vânzĂŁtor în momentul efectuĂŁrii livrĂŁrii.
    (4) Statul membru în care vânzĂŁtorul este stabilit trebuie sĂŁ se asigure cĂŁ acesta este în mĂŁsurĂŁ sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) sĂŁ garanteze plata accizelor în condiĂžiile fixate de statul membru de destinaĂžie înaintea expedierii produselor Âşi sĂŁ asigure plata accizelor dupĂŁ sosirea produselor;
    b) sĂŁ ĂžinĂŁ contabilitatea livrĂŁrilor de produse.
    ART. 192^9
    Reprezentantul fiscal
    (1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.
    (2) Reprezentantul fiscal trebuie sĂŁ fie stabilit în România Âşi înregistrat la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (3) Reprezentantul fiscal trebuie ca în locul Âşi în numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, sĂŁ respecte urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) sĂŁ garanteze plata accizelor, în condiĂžiile stabilite de autoritĂŁĂžile fiscale competente din statul membru de destinaĂžie;
    b) sĂŁ plĂŁteascĂŁ accizele la momentul recepĂžionĂŁrii mĂŁrfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme;
    c) sĂŁ ĂžinĂŁ contabilitatea livrĂŁrilor de produse;
    d) sĂŁ indice autoritĂŁĂžii fiscale competente locul în care sunt livrate mĂŁrfurile.
    (4) Pentru situaĂžiile reglementate la art. 192^8, vânzĂŁtorul poate desemna un reprezentant fiscal, în forma Âşi maniera prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3).
    ART. 192^10
    DeclaraĂžii privind achiziĂžii Âşi livrĂŁri intracomunitare
    Operatorii înregistraĂži Âşi neînregistraĂži, precum Âşi reprezentanĂžii fiscali au obligaĂžia de a transmite autoritĂŁĂžii fiscale competente o situaĂžie lunarĂŁ privind achiziĂžiile Âşi livrĂŁrile de produse accizabile, pânĂŁ la data de 15 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ situaĂžia, în condiĂžiile stabilite prin norme.

    SECÞIUNEA a 5^3-a
    înregistrarea operatorilor de produse accizabile

    ART. 192^11
    Registrul electronic de date
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va lua mĂŁsuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care sĂŁ conĂžinĂŁ o listĂŁ a persoanelor autorizate ca antrepozitari Âşi operatori înregistraĂži, precum Âşi o listĂŁ a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale.
    (2) Persoanelor autorizate ca antrepozitari Âşi operatori înregistraĂži, precum Âşi locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ un cod de accize, a cĂŁrui configuraĂžie se va face conform prevederilor din norme.
    (3) Datele descrise la alin. (1) vor fi comunicate autoritĂŁĂžii fiscale competente din fiecare stat membru. Toate datele vor fi utilizate numai pentru a verifica dacĂŁ o persoanĂŁ sau un loc sunt autorizate sau înregistrate.
    (4) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va lua mĂŁsuri pentru ca persoanelor implicate în circulaĂžia intracomunitarĂŁ a produselor supuse accizelor sĂŁ li se permitĂŁ sĂŁ obĂžinĂŁ confirmarea informaĂžiilor deĂžinute.
    (5) Orice informaĂžie comunicatĂŁ, indiferent în ce fel, este de naturĂŁ confidenĂžialĂŁ, este supusĂŁ obligaĂžiei secretului fiscal Âşi beneficiazĂŁ de protecĂžia aplicatĂŁ informaĂžiilor similare, conform legislaĂžiei naĂžionale a statului membru care o primeÂşte.

    SECÞIUNEA a 6-a
    ObligaĂžiile plĂŁtitorilor de accize

    ART. 193
    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de platĂŁ a accizelor este pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care acciza devine exigibilĂŁ.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), termenul de platĂŁ a accizelor este:
    a) în cazul operatorilor înregistraĂži - ziua lucrĂŁtoare imediat urmĂŁtoare celei în care au fost recepĂžionate produsele accizabile;
    b) în cazul furnizorilor autorizaĂži de energie electricĂŁ sau de gaz natural - data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care a avut loc facturarea cĂŁtre consumatorul final.
    (3) în cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul plĂŁĂžii accizelor este momentul înregistrĂŁrii declaraĂžiei vamale de import.
    ART. 194
    Depunerea declaraĂžiilor de accize
    (1) Orice plĂŁtitor de accize prevĂŁzut la prezentul capitol are obligaĂžia de a depune lunar la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o declaraĂžie de accize, indiferent dacĂŁ se datoreazĂŁ sau nu plata accizei pentru luna respectivĂŁ.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), operatorul neînregistrat are obligaĂžia de a depune declaraĂžia de accize pentru fiecare operaĂžiune în parte.
    (3) DeclaraĂžiile de accize se depun la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorii de accize, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ declaraĂžia, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute la art. 189^1 Âşi la art. 192 alin. (9).
    (4) în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 166 alin. (1) lit. b) Âşi e), trebuie sĂŁ se depunĂŁ imediat o declaraĂžie de accize la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi, prin derogare de la prevederile art. 193, acciza se plĂŁteÂşte în ziua lucrĂŁtoare imediat urmĂŁtoare celei în care a fost depusĂŁ declaraĂžia.
    ART. 195
    Documente fiscale
    (1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau deĂžinute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sĂŁ fie doveditĂŁ folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 5 zile. AceastĂŁ prevedere nu este aplicabilĂŁ pentru produsele accizabile transportate sau deĂžinute de cĂŁtre alte persoane decât comercianĂžii, în mĂŁsura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzĂŁrii cu amĂŁnuntul.
    (2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însoĂžite de un document, astfel:
    a) miÂşcarea produselor accizabile în regim suspensiv este însoĂžitĂŁ de documentul administrativ de însoĂžire;
    b) miÂşcarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însoĂžitĂŁ de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme;
    c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost plĂŁtitĂŁ, este însoĂžit de facturĂŁ sau aviz de însoĂžire, precum Âşi de documentul de însoĂžire simplificat, dupĂŁ caz.
    ART. 196
    EvidenĂže contabile
    Orice plĂŁtitor de accize are obligaĂžia de a Ăžine registre contabile precise, conform legislaĂžiei în vigoare, care sĂŁ conĂžinĂŁ suficiente informaĂžii pentru ca autoritĂŁĂžile fiscale sĂŁ poatĂŁ verifica respectarea prevederilor din prezentul titlu.
    ART. 197
    ResponsabilitĂŁĂžile plĂŁtitorilor de accize
    (1) Orice plĂŁtitor de accize poartĂŁ rĂŁspunderea pentru calcularea corectĂŁ Âşi plata la termenul legal a accizelor cĂŁtre bugetul de stat Âşi pentru depunerea la termenul legal a declaraĂžiilor de accize la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, conform prevederilor prezentului titlu Âşi celor ale legislaĂžiei vamale în vigoare.
    (2) Lunar, pânĂŁ la data de 15 a fiecĂŁrei luni, pentru luna precedentĂŁ, antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie sunt obligaĂži sĂŁ depunĂŁ la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o situaĂžie, care sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžii cu privire la stocul de materii prime Âşi produse finite la începutul lunii, achiziĂžiile de materii prime, cantitatea fabricatĂŁ în cursul lunii, stocul de produse finite Âşi materii prime la sfârÂşitul lunii de raportare Âşi cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat în norme.
    ART. 198
    GaranĂžii
    (1) Antrepozitarul autorizat - dupĂŁ acceptarea condiĂžiilor de autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat Âşi reprezentantul fiscal au obligaĂžia depunerii la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a unei garanĂžii, conform prevederilor din norme, care sĂŁ asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.
    (2) Tipul, modul de calcul, valoarea Âşi durata garanĂžiei vor fi prevĂŁzute în norme.
    (3) Valoarea garanĂžiei va fi analizatĂŁ periodic, pentru a reflecta orice schimbĂŁri în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Scutiri la plata accizelor

    ART. 199
    Scutiri generale
    (1) Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci când sunt destinate pentru:
    a) livrarea în contextul relaĂžiilor consulare sau diplomatice;
    b) organizaĂžiile internaĂžionale, recunoscute ca atare de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice ale României, Âşi membrii acestor organizaĂžii, în limitele Âşi în condiĂžiile stabilite prin convenĂžiile internaĂžionale, care pun bazele acestor organizaĂžii, ori prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental;
    c) forĂžele armate aparĂžinând oricĂŁrui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu excepĂžia ForĂželor Armate ale României, precum Âşi pentru personalul civil care le însoĂžeÂşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;
    d) consumul aflat sub incidenĂža unui acord încheiat cu Þãri nemembre sau organizaĂžii internaĂžionale, cu condiĂžia ca un astfel de acord sĂŁ fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
    (3) Accizele nu se aplicĂŁ pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul cĂŁlĂŁtorilor Âşi al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în strĂŁinĂŁtate, în limitele Âşi în conformitate cu cerinĂžele prevĂŁzute de norme.
    ART. 200
    Scutiri pentru alcool etilic Âşi alte produse alcoolice
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic Âşi alte produse alcoolice prevĂŁzute la art. 162, atunci când sunt:
    a) complet denaturate, conform prescripĂžiilor legale;
    b) denaturate Âşi utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
    c) utilizate pentru producerea oĂžetului cu codul NC 2209;
    d) utilizate pentru producerea de medicamente;
    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparĂŁrii de alimente sau bĂŁuturi nealcoolice ce au o concentraĂžie ce nu depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum;
    f) utilizate în scop medical în spitale Âşi farmacii;
    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fĂŁrĂŁ cremĂŁ, cu condiĂžia ca în fiecare caz concentraĂžia de alcool sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intrĂŁ în compoziĂžia ciocolatei Âşi 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intrĂŁ în compoziĂžia altor produse.
    h) *** AbrogatĂŁ
    i) *** AbrogatĂŁ
    j) *** AbrogatĂŁ
    k) *** AbrogatĂŁ
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1), precum Âşi produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.
    ART. 200^1
    Scutiri pentru tutun prelucrat
    (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor ÂştiinĂžifice Âşi celor privind calitatea produselor.
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
    ART. 201
    Scutiri pentru produse energetice Âşi energie electricĂŁ
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele energetice livrate în vederea utilizĂŁrii drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât aviaĂžia turisticĂŁ în scop privat. Prin aviaĂžie turisticĂŁ în scop privat se înĂželege utilizarea unei aeronave de cĂŁtre proprietarul sĂŁu sau de cĂŁtre persoana fizicĂŁ ori juridicĂŁ ce o deĂžine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale Âşi, în special, altele decât transportul de persoane ori de mĂŁrfuri sau prestĂŁri de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritĂŁĂžilor publice;
    b) produsele energetice livrate în vederea utilizĂŁrii drept combustibil pentru motor pentru navigaĂžia în apele comunitare Âşi pentru navigaĂžia pe cĂŁile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigaĂžia ambarcaĂžiunilor private de agrement. De asemenea, este scutitĂŁ de la plata accizelor Âşi electricitatea produsĂŁ la bordul ambarcaĂžiunilor. Prin ambarcaĂžiune privatĂŁ de agrement se înĂželege orice ambarcaĂžiune utilizatĂŁ de cĂŁtre proprietarul sĂŁu sau de cĂŁtre persoana fizicĂŁ ori juridicĂŁ ce o deĂžine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale Âşi, în special, altele decât transportul de persoane sau de mĂŁrfuri ori prestĂŁri de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritĂŁĂžilor publice;
    c) produsele energetice Âşi energia electricĂŁ utilizate pentru producĂžia de energie electricĂŁ, precum Âşi energia electricĂŁ utilizatĂŁ pentru menĂžinerea capacitĂŁĂžii de a produce energie electricĂŁ;
    d) produsele energetice Âşi energia electricĂŁ utilizate pentru producĂžia combinatĂŁ de energie electricĂŁ Âşi energie termicĂŁ;
    e) produsele energetice - gazul natural, cĂŁrbunele Âşi combustibilii solizi -, folosite de gospodĂŁrii Âşi/sau de organizaĂžii de caritate;
    f) combustibilii pentru motor utilizaĂži în domeniul producĂžiei, dezvoltĂŁrii, testĂŁrii Âşi mentenanĂžei aeronavelor Âşi vapoarelor;
    g) combustibilii pentru motor utilizaĂži pentru operaĂžiunile de dragare în cursurile de apĂŁ navigabile Âşi în porturi;
    h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimicĂŁ, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
    i) produsele energetice care intrĂŁ în România dintr-o ĂžarĂŁ terÞã, conĂžinute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizĂŁrii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum Âşi în containere speciale Âşi destinate utilizĂŁrii pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipeazĂŁ acele containere;
    j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;
    k) orice produs energetic achiziĂžionat direct de la operatori economici producĂŁtori, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru încĂŁlzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bĂŁtrâni, orfelinatelor Âşi altor instituĂžii de asistenÞã socialĂŁ, instituĂžiilor de învãÞãmânt Âşi lĂŁcaÂşurilor de cult;
    l) produsele energetice, dacĂŁ astfel de produse sunt obĂžinute din unul sau mai multe dintre urmĂŁtoarele produse:
    - produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;
    - produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 Âşi de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;
    - produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 Âşi 2905 11 00, care nu sunt de origine sinteticĂŁ;
    - produse obĂžinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 Âşi 4402;
    m) energia electricĂŁ produsĂŁ din surse regenerabile de energie;
    n) energia electricĂŁ obĂžinutĂŁ de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalaĂžiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele staĂžionare de energie electricĂŁ în curent continuu, instalaĂžiile energetice amplasate în marea teritorialĂŁ care nu sunt racordate la reĂžeaua electricĂŁ Âşi sursele electrice cu o putere activĂŁ instalatĂŁ sub 250 KW;
    o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru încĂŁlzire.
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
    (3) Produsele energetice care conĂžin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiazĂŁ de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.
    (4) Prevederile alin. (1) Âşi (3) vor înceta sĂŁ se aplice în cazul în care legea comunitarĂŁ va impune conformarea cu obligaĂžiile de a plasa pe piaÞã o proporĂžie minimĂŁ din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.

    SECÞIUNEA a 8-a
    Marcarea produselor alcoolice Âşi tutunului prelucrat

    ART. 202
    Reguli generale
    (1) Prevederile prezentei secĂžiuni se aplicĂŁ urmĂŁtoarelor produse accizabile:
    a) produse intermediare Âşi alcool etilic, cu excepĂžiile prevĂŁzute prin norme;
    b) tutun prelucrat.
    (2) Nu este supus obligaĂžiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
    (3) Produsele accizabile prevĂŁzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacĂŁ acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secĂžiuni.
    ART. 203
    Responsabilitatea marcĂŁrii
    Responsabilitatea marcĂŁrii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaĂži, operatorilor înregistraĂži sau importatorilor autorizaĂži, potrivit precizĂŁrilor din norme.
    ART. 204
    Proceduri de marcare
    (1) Marcarea produselor se efectueazĂŁ prin timbre sau banderole.
    (2) Dimensiunea Âşi elementele ce vor fi inscripĂžionate pe marcaje vor fi stabilite prin norme.
    (3) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaĂžia sĂŁ asigure ca marcajele sĂŁ fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticlĂŁ, astfel încât deschiderea ambalajului sĂŁ deterioreze marcajul.
    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevĂŁzut la alin. (2) Âşi (3) vor fi considerate ca nemarcate.
    ART. 205
    Eliberarea marcajelor
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ aprobĂŁ eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevĂŁzute în norme.
    (2) Eliberarea marcajelor se face cĂŁtre:
    a) antrepozitarii autorizaĂži pentru produsele accizabile prevĂŁzute la art. 202;
    b) operatorii înregistraĂži care achiziĂžioneazĂŁ produsele accizabile prevĂŁzute la art. 202;
    c) persoanele care importĂŁ produsele accizabile prevĂŁzute la art. 202, pe baza autorizaĂžiei de importator. AutorizaĂžia de importator se acordĂŁ de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri Âşi a unei garanĂžii la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, sub forma Âşi în maniera prevĂŁzute în norme.
    (4) Eliberarea marcajelor se face de cĂŁtre unitatea specializatĂŁ pentru tipĂŁrirea acestora, desemnatĂŁ de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, potrivit prevederilor din norme.
    (5) Contravaloarea marcajelor se asigurĂŁ de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcĂŁrii, conform prevederilor din norme.
    ART. 206
    Confiscarea tutunului prelucrat
    (1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementeazĂŁ modul Âşi condiĂžiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatĂŁ a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privatĂŁ a statului se predau de cĂŁtre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de tutun prelucrat, operatorilor înregistraĂži sau importatorilor de astfel de produse, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) sortimentele care se regĂŁsesc în nomenclatorul de fabricaĂžie al antrepozitarilor autorizaĂži, în nomenclatorul de achiziĂžii al operatorilor înregistraĂži sau al importatorilor se predau în totalitate acestora;
    b) sortimentele care nu se regĂŁsesc în nomenclatoarele prevĂŁzute la lit. a) se predau în custodie de cĂŁtre organele care au procedat la confiscare, antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de tutun prelucrat, a cĂŁror cotĂŁ de piaÞã reprezintĂŁ peste 5% .
    (2) Repartizarea fiecĂŁrui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži, operatorii înregistraĂži Âşi importatori, precum Âşi procedura de distrugere se efectueazĂŁ conform normelor.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator înregistrat Âşi importator are obligaĂžia sĂŁ asigure pe cheltuialĂŁ proprie preluarea în custodie, transportul Âşi depozitarea cantitĂŁĂžilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

    SECÞIUNEA a 8^1-a *** AbrogatĂŁ

    ART. 206^1 *** Abrogat

    CAP. 2
    Alte produse accizabile

    ART. 207
    Sfera de aplicare
    UrmĂŁtoarele produse sunt supuse accizelor:
    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 Âşi 0901 12 00;
    b) cafea prĂŁjitĂŁ, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 Âşi 0901 90 90;
    c) cafea solubilĂŁ, inclusiv amestecuri cu cafea solubilĂŁ, cu codurile NC 2101 11 Âşi 2101 12;
    d) confecĂžii din blĂŁnuri naturale, cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 Âşi 6506 92 00, cu excepĂžia celor de iepure, oaie, caprĂŁ;
    e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 Âşi 9405 91;
    f) bijuterii din aur Âşi/sau din platinĂŁ cu codul NC 7113 19 00, cu excepĂžia verighetelor;
    g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 Âşi 3303 00 90;
    h) arme Âşi arme de vânĂŁtoare, altele decât cele de uz militar, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00, cu excepĂžiile prevĂŁzute în lege;
    i) iahturi Âşi alte nave Âşi ambarcaĂžiuni cu sau fĂŁrĂŁ motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 Âşi 8903 99;
    j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor Âşi altor nave Âşi ambarcaĂžiuni pentru agrement, cu codurile: NC 8407 21 10; 8407 21 91; 8407 21 99; 8407 29 20; 8408 10 11; 8408 10 19; 8408 10 22; 8408 10 24; 8408 10 26; 8408 10 28; 8408 10 31; 8408 10 39 Âşi 8408 10 41.
    ART. 208
    Nivelul Âşi calculul accizei
    (1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea verde, cafea prĂŁjitĂŁ, inclusiv cafea cu înlocuitori, Âşi pentru cafea solubilĂŁ este prevĂŁzut în anexa nr. 2, care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu.
    (2) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2010 pentru alte produse este prevĂŁzut în anexa nr. 3 care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu.
    (3) Pentru iahturi Âşi alte nave Âşi ambarcaĂžiuni cu sau fĂŁrĂŁ motor pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 Âşi 50% Âşi va fi stabilit diferenĂžiat pe baza criteriilor prevĂŁzute în norme.
    (4) Nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (3):
    a) bĂŁrcile cu sau fĂŁrĂŁ motor cu lungime mai micĂŁ de 8 metri Âşi cu motor mai mic de 25 CP;
    b) iahturile Âşi alte nave Âşi ambarcaĂžiuni destinate utilizĂŁrii în sportul de performanÞã, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (5) Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor Âşi altor nave Âşi ambarcaĂžiuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 Âşi 50% Âşi va fi stabilit diferenĂžiat pe baza criteriilor prevĂŁzute în norme.
    (6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori Âşi cafea solubilĂŁ, accizele se datoreazĂŁ o singurĂŁ datĂŁ Âşi se calculeazĂŁ prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de mĂŁsurĂŁ asupra cantitĂŁĂžilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilĂŁ intrate pe teritoriul României, accizele se datoreazĂŁ Âşi se calculeazĂŁ numai pentru cantitatea de cafea solubilĂŁ conĂžinutĂŁ în amestecuri.
    (7) în cazul produselor prevĂŁzute la alin. (2), (3) Âşi (5), accizele preced taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ Âşi se calculeazĂŁ o singurĂŁ datĂŁ prin aplicarea cotelor procentuale prevĂŁzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintĂŁ:
    a) pentru produsele provenite din producĂžia internĂŁ - preĂžul de livrare al producĂŁtorului, mai puĂžin acciza;
    b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar - preĂžurile de achiziĂžie;
    c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar - valoarea în vamĂŁ, stabilitĂŁ potrivit legii, la care se adaugĂŁ taxele vamale Âşi alte taxe speciale, dupĂŁ caz.
    ART. 209
    PlĂŁtitori de accize
    (1) PlĂŁtitori de accize pentru produsele prevĂŁzute la art. 207 sunt operatorii economici - persoane juridice, asociaĂžii familiale Âşi persoane fizice autorizate - care produc sau care achiziĂžioneazĂŁ din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.
    (2) PlĂŁtitori de accize sunt Âşi persoanele fizice care introduc în ĂžarĂŁ produsele prevĂŁzute la art. 207 lit. h), i) Âşi j).
    (3) Operatorii economici care achiziĂžioneazĂŁ din teritoriul comunitar produsele prevĂŁzute la art. 207, înainte de primirea produselor, trebuie sĂŁ fie înregistraĂži la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme, Âşi sĂŁ respecte urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) sĂŁ garanteze plata accizelor în condiĂžiile fixate de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ;
    b) sĂŁ ĂžinĂŁ contabilitatea livrĂŁrilor de produse;
    c) sĂŁ prezinte produsele oricând li se cere aceasta de cĂŁtre organele de control;
    d) sĂŁ accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
    ART. 210
    Scutiri
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele exportate direct de operatorii economici producĂŁtori sau prin operatorii economici care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe bazĂŁ de comision. BeneficiazĂŁ de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin operatorii economici comisionari, de cĂŁtre producĂŁtorii care deĂžin în proprietate utilajele Âşi instalaĂžiile de producĂžie necesare pentru realizarea acestor produse;
    b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se acordĂŁ cu condiĂžia depunerii de cĂŁtre operatorul economic a unei garanĂžii egale cu valoarea accizelor aferente. AceastĂŁ garanĂžie va fi restituitĂŁ operatorului economic numai cu condiĂžia încheierii în termen a regimului vamal acordat. Nu intrĂŁ sub incidenĂža acestor prevederi bunurile prevĂŁzute la art. 208 alin. (3), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se deruleazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporarĂŁ sau de import, pe durata contractului de leasing;
    c) orice produs importat, provenit din donaĂžii sau finanĂžat direct din împrumuturi nerambursabile, precum Âşi din programe de cooperare ÂştiinĂžificĂŁ Âşi tehnicĂŁ, acordat instituĂžiilor de învãÞãmânt, sĂŁnĂŁtate Âşi culturĂŁ, ministerelor, altor organe ale administraĂžiei publice, structurilor patronale Âşi sindicale reprezentative la nivel naĂžional, asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor de utilitate publicĂŁ, de cĂŁtre guverne strĂŁine, organisme internaĂžionale Âşi organizaĂžii nonprofit Âşi de caritate;
    d) produsele livrate la rezerva de stat Âşi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.
    (2) Operatorii economici care exportĂŁ sau care livreazĂŁ într-un alt stat membru sortimente de cafea obĂžinute din operaĂžiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziĂžionate direct de cĂŁtre aceÂştia din alte state membre sau din import pot solicita autoritĂŁĂžilor fiscale competente, pe bazĂŁ de documente justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitĂŁĂžilor de cafea utilizate ca materie primĂŁ pentru cafeaua exportatĂŁ sau livratĂŁ în alt stat membru. BeneficiazĂŁ de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat Âşi operatorii economici, pentru cantitĂŁĂžile de cafea achiziĂžionate direct de cĂŁtre aceÂştia dintr-un stat membru sau din import Âşi returnate furnizorilor.
    (2^1) BeneficiazĂŁ de regimul de restituire a accizelor Âşi operatorii economici care achiziĂžioneazĂŁ direct dintr-un alt stat membru sau din import produse de natura celor prevĂŁzute la art. 207 lit. d) - j) Âşi care sunt ulterior returnate furnizorilor, sunt exportate sau sunt livrate în alt stat membru fĂŁrĂŁ a suporta vreo modificare.
    (3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1), (2) Âşi (2^1) va fi reglementatĂŁ prin norme.
    ART. 211
    Exigibilitatea
    (1) Momentul exigibilitĂŁĂžii accizei intervine:
    a) pentru produsele din producĂžia internĂŁ, la data efectuĂŁrii livrĂŁrii, la data acordĂŁrii produselor ca dividende sau ca platĂŁ în naturĂŁ, la data la care au fost consumate pentru reclamĂŁ Âşi publicitate Âşi, respectiv, la data înstrĂŁinĂŁrii ori utilizĂŁrii în oricare alt scop decât comercializarea;
    b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul recepĂžionĂŁrii acestora;
    c) pentru produsele importate, la data înregistrĂŁrii declaraĂžiei vamale de import.
    (2) Pentru produsele prevĂŁzute la art. 207 lit. i), momentul exigibilitĂŁĂžii accizei intervine cu ocazia primei înmatriculĂŁri în România.
    (3) în cazul persoanelor fizice care achiziĂžioneazĂŁ produse de natura celor prevĂŁzute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia naÂştere la momentul înregistrĂŁrii la autoritĂŁĂžile competente, potrivit legii.
    ART. 212
    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Pentru produsele provenite din producĂžia internĂŁ, accizele se plĂŁtesc la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care acciza devine exigibilĂŁ.
    (2) Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucrĂŁtoare imediat urmĂŁtoare celei în care au fost recepĂžionate produsele sau la momentul înregistrĂŁrii declaraĂžiei vamale de import, dupĂŁ caz.
    (3) Pentru produsele prevĂŁzute la art. 207 lit. i), plata se face cu ocazia primei înmatriculĂŁri în România.
    (4) în cazul persoanelor fizice care achiziĂžioneazĂŁ produse de natura celor prevĂŁzute la art. 207, plata se face la data înregistrĂŁrii la autoritĂŁĂžile competente, potrivit legii.
ART. 213
    Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
    (1) Operatorii economici plĂŁtitori de accize, care au efectuat tranzacĂžii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligaĂžia ca, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrĂŁrii pierderii, distrugerii sau deteriorĂŁrii, sĂŁ reconstituie, pe baza evidenĂželor contabile, accizele aferente acestor tranzacĂžii.
    (2) în situaĂžia nereconstituirii obligaĂžiilor fiscale de cĂŁtre operatorul economic, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va stabili suma acestora prin estimare, înmulĂžind numĂŁrul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constatĂŁrii pierderii, distrugerii sau deteriorĂŁrii documentelor fiscale.
    ART. 214
    DeclaraĂžiile de accize
    (1) Orice operator economic plĂŁtitor de accize are obligaĂžia de a depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o declaraĂžie de accize pentru fiecare lunĂŁ, indiferent dacĂŁ se datoreazĂŁ sau nu plata accizei pentru luna respectivĂŁ.
    (2) DeclaraĂžiile de accize se depun la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, de cĂŁtre operatorii economici plĂŁtitori, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ declaraĂžia.

    CAP. 2^1
    Taxe speciale pentru autoturisme Âşi autovehicule

    ART. 214^1
    Nivelul taxei speciale
    (1) IntrĂŁ sub incidenĂža taxei speciale autoturismele Âşi autovehiculele comerciale cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de pânĂŁ la 3,5 tone inclusiv, cu excepĂžia celor special echipate pentru persoanele cu handicap Âşi a celor aparĂžinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare Âşi membrilor acestora, precum Âşi altor organizaĂžii Âşi persoane strĂŁine cu statut diplomatic, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România. Nivelul taxei speciale este prevĂŁzut în anexa nr. 4 care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu. Pentru autoturismele Âşi autoturismele de teren a cĂŁror primĂŁ înmatriculare în România se realizeazĂŁ dupĂŁ data de 1 ianuarie 2007 Âşi pentru care accizele au fost plĂŁtite cu ocazia importului sau a achiziĂžionĂŁrii de pe piaĂža internĂŁ în cursul anului 2006, taxa specialĂŁ nu se mai datoreazĂŁ.
    (2) IntrĂŁ sub incidenĂža taxei speciale Âşi autovehiculele comerciale cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numĂŁr de peste 8 locuri pe scaune în afara conducĂŁtorului auto, cu excepĂžia autovehiculelor speciale destinate lucrĂŁrilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum Âşi a autovehiculelor destinate a fi utilizate de forĂžele armate, forĂžele de securitate a statului, poliĂžie, jandarmerie, poliĂžie de frontierĂŁ, de serviciile de ambulanÞã Âşi medicinĂŁ. Nivelul taxei speciale este prevĂŁzut în anexa nr. 4.1 care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu.
    (3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeazĂŁ în lei, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

                                              (100 - D)
    Taxa specialĂŁ = A x B x C x ---------,
                                                  100

    unde:
    A = capacitatea cilindricĂŁ;
    B = taxa prevĂŁzutĂŁ în coloana 3 din anexa nr. 4 sau, dupĂŁ caz, în coloana 2 din anexa nr. 4.1;
    C = coeficientul de corelare a taxei prevĂŁzut în coloana 2 din anexa nr. 5;
    D = coeficientul de reducere a taxei în funcĂžie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevĂŁzut în coloana 3 din anexa nr. 5.

    (4) Nivelul coeficienĂžilor de corelare Âşi de reducere a taxei speciale este prevĂŁzut în anexa nr. 5 care face parte integrantĂŁ din prezentul titlu.
    (5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeazĂŁ în funcĂžie de data fabricĂŁrii acestuia.
    ART. 214^2
    Exigibilitatea Âşi plata taxei speciale la bugetul de stat
    Taxele speciale se plĂŁtesc cu ocazia primei înmatriculĂŁri în România.
    ART. 214^3
    Scutiri
    Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci când sunt:
    a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;
    b) provenite din donaĂžii sau finanĂžate direct din împrumuturi nerambursabile, precum Âşi din programe de cooperare ÂştiinĂžificĂŁ Âşi tehnicĂŁ, acordate instituĂžiilor de învãÞãmânt, sĂŁnĂŁtate Âşi culturĂŁ, ministerelor, altor organe ale administraĂžiei publice, structurilor patronale Âşi sindicale reprezentative la nivel naĂžional, asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor de utilitate publicĂŁ, de cĂŁtre guverne strĂŁine, organisme internaĂžionale Âşi organizaĂžii nonprofit Âşi de caritate.

    CAP. 3
    Impozitul la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ

    ART. 215
    DispoziĂžii generale
    (1) Pentru ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ, operatorii economici autorizaĂži, potrivit legii, datoreazĂŁ bugetului de stat impozit în momentul livrĂŁrii.
    (2) Impozitul datorat pentru ĂžiĂžei este de 4 euro/tonĂŁ.
    (3) Impozitul datorat se calculeazĂŁ prin aplicarea sumei fixe prevĂŁzute la alin. (2) asupra cantitĂŁĂžilor livrate.
    (4) Momentul exigibilitĂŁĂžii impozitului la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ intervine la data efectuĂŁrii livrĂŁrii.
    ART. 216
    Scutiri
    Sunt scutite de plata acestor impozite cantitĂŁĂžile de ĂžiĂžei Âşi gaze naturale din producĂžia internĂŁ, exportate direct de agenĂžii economici producĂŁtori.
    ART. 217
    DeclaraĂžiile de impozit
    (1) Orice operator economic, plĂŁtitor de impozit la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ, are obligaĂžia de a depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o declaraĂžie de impozit pentru fiecare lunĂŁ, indiferent dacĂŁ se datoreazĂŁ sau nu plata impozitului pentru luna respectivĂŁ.
    (2) DeclaraĂžia de impozit se depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ de cĂŁtre operatorii economici plĂŁtitori, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ declaraĂžia.

    CAP. 4
    DispoziĂžii comune

    ART. 218
    Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
    Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule Âşi a impozitului la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ, datoratĂŁ bugetului de stat, stabilitĂŁ potrivit prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de mĂŁsurĂŁ, se determinĂŁ prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrĂŁtoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    ART. 219
    ObligaĂžiile plĂŁtitorilor
    (1) Operatorii economici plĂŁtitori de accize Âşi de impozit la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ sunt obligaĂži sĂŁ se înregistreze la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, conform dispoziĂžiilor legale în materie.
    (2) Operatorii economici au obligaĂžia sĂŁ calculeze accizele Âşi impozitul la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ, dupĂŁ caz, sĂŁ le evidenĂžieze distinct în facturĂŁ Âşi sĂŁ le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind rĂŁspunzĂŁtori pentru exactitatea calculului Âşi vĂŁrsarea integralĂŁ a sumelor datorate.
    (3) PlĂŁtitorii au obligaĂžia sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža accizelor Âşi a impozitului la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ, dupĂŁ caz, conform prevederilor din norme, Âşi sĂŁ depunĂŁ anual deconturile privind accizele Âşi impozitul la ĂžiĂžeiul din producĂžia internĂŁ, conform dispoziĂžiilor legale privind obligaĂžiile de platĂŁ, la bugetul de stat, pânĂŁ la data de 30 aprilie a anului urmĂŁtor celui de raportare.
    ART. 220
    DecontĂŁrile între operatorii economici
    (1) DecontĂŁrile între operatorii economici, furnizori de produse accizabile, Âşi operatorii economici, cumpĂŁrĂŁtori ai acestor produse, se vor face integral prin unitĂŁĂži bancare.
    (2) Nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1):
    a) livrĂŁrile de produse supuse accizelor cĂŁtre operatorii economici care comercializeazĂŁ astfel de produse în sistem en detail;
    b) livrĂŁrile de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligaĂžiilor faÞã de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensĂŁrilor, dacĂŁ actele normative speciale nu prevĂŁd altfel;
    c) compensĂŁrile efectuate între operatorii economici prin intermediul Institutului de Management Âşi InformaticĂŁ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensĂŁrilor.
    ART. 220^1
    Regimul produselor accizabile deĂžinute de operatorii economici care înregistreazĂŁ obligaĂžii fiscale restante
    (1) Produsele accizabile deĂžinute de operatorii economici care înregistreazĂŁ obligaĂžii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silitĂŁ de organele competente, potrivit legii.
    (2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute de lege, dupĂŁ caz.

    CAP. 5
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi derogĂŁri

    ART. 220^2
    Acciza minimĂŁ pentru Ăžigarete
    Acciza minimĂŁ pentru Ăžigarete, în vigoare la data de 31 decembrie 2006, stabilitĂŁ potrivit prevederilor art. 177, se va aplica pânĂŁ la data de 15 ianuarie 2007.
    ART. 221
    Derogare pentru produse energetice
    Prin derogare de la dispoziĂžiile art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectueazĂŁ numai în momentul în care cumpĂŁrĂŁtorul prezintĂŁ documentul de platĂŁ care sĂŁ ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitĂŁĂžii ce urmeazĂŁ a fi facturatĂŁ. Cu ocazia depunerii declaraĂžiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenĂže dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de cĂŁtre beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, Âşi valoarea accizelor aferente cantitĂŁĂžilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.
    ART. 221^1
    Derogare pentru autoturisme
    Prin derogare de la prevederile art. 214^2, pentru autoturismele Âşi alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, iniĂžiate înainte de data intrĂŁrii în vigoare a prevederilor prezentului titlu, Âşi a cĂŁror încheiere se va realiza dupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în funcĂžie de nivelul accizelor în vigoare la momentul iniĂžierii contractului de leasing.
    ART. 221^2
    Directive transpuse
    Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificĂŁrile ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 Âşi 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 Âşi 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificatĂŁ prin Directiva CE nr. 2002/10, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea produsului    |  U.M.  |Acciza*    |Acciza*    |Acciza*    |
|    |  sau a grupei de produse   |        |(echivalent|(echivalent|(echivalent|
|    |                            |        |euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) |
|    |                            |        |1 ianuarie | 1 iulie   |           |
|    |                            |        |    2007   |   2007    |    2008   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 0  |              1             |   2    |     3     |     4     |      5    |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  1 | Bere                       | hl/    |    0,748  |    0,748  |    0,748  |
|    |                            | 1 grad |           |           |           |
|    |                            |Plato*1)|           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    | din care:                  |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |1.1. Bere produsĂŁ de        |        |    0,43   |    0,43   |    0,43   |
|    |producĂŁtorii independenĂži cu|        |           |           |           |
|    |o capacitate de producĂžie   |        |           |           |           |
|    |anualĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte      |        |           |           |           |
|    |200 mii hl                  |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  2 | Vinuri                     | hl de  |           |           |           |
|    |                            | produs |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |2.1. Vinuri liniÂştite       |        |    0,00   |    0,00   |    0,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |2.2. Vinuri spumoase        |        |   34,05   |   34,05   |   34,05   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  3 | BĂŁuturi fermentate altele  | hl de  |           |           |           |
|    | decât bere Âşi vinuri       | produs |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |3.1. liniÂştite              |        |    0,00   |    0,00   |    0,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |3.2. spumoase               |        |   34,05   |   34,05   |   34,05   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  4 | Produse intermediare       | hl de  |   51,08   |   51,08   |   51,08   |
|    |                            | produs |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  5 | Alcool etilic              | hl de  |  750,00   |  750,00   |  750,00   |
|    |                            | alcool |           |           |           |
|    |                            | pur*2) |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |5.1. Produs de micile       |        |  475,00   |  475,00   |  475,00   |
|    |distilerii cu o capacitate  |        |           |           |           |
|    |care nu depĂŁÂşeÂşte 10 hl     |        |           |           |           |
|    |de alcool pur/an            |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    | Tutun prelucrat            |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  6 | Þigarete**                 | 1.000  |   34,50   |   41,5    |   50      |
|    |                            |Ăžigarete|           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  7 | ÞigĂŁri Âşi ĂžigĂŁri de foi    | 1.000  |   34,50   |   41,5    |   50      |
|    |                            | bucĂŁĂži |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  8 | Tutun de fumat fin tĂŁiat,  | kg     |   46,00   |   55,00   |   66,00   |
|    | destinat rulĂŁrii în        |        |           |           |           |
|    | Ăžigarete                   |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|  9 | Alte tutunuri de fumat     | kg     |   46,00   |   55,00   |   66,00   |
|    |                            |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    | Produse energetice         |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 10 | BenzinĂŁ cu plumb           | tonĂŁ   |  547,00   |  547,00   |  547,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  421,19   |  421,19   |  421,19   |
|    |                            | litri  |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 11 | BenzinĂŁ fĂŁrĂŁ plumb         | tonĂŁ   |  425,06   |  425,06   |  425,06   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  327,29   |  327,29   |  327,29   |
|    |                            | litri  |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 12 | MotorinĂŁ                   | tonĂŁ   |  307,59   |  307,59   |  325,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  259,91   |  259,91   |  274.625  |
|    |                            | litri  |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 13 | PĂŁcurĂŁ                     |1.000 kg|           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |13.1 utilizatĂŁ în scop      |        |   13,00   |   13,00   |   13,70   |
|    |comercial                   |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |13.2 utilizatĂŁ în scop      |        |   13,00   |   13,00   |   14,00   |
|    |necomercial                 |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 14 | Gaz petrolier lichefiat    |1.000 kg|           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |14.1 utilizat drept         |        |  128,26   |  128,26   |  128,26   |
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |14.2 utilizat drept         |        |  113,50   |  113,50   |  113,50   |
|    |combustibil pentru încĂŁlzire|        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |14.3 utilizat în consum     |        |    0,00   |   0,00    |    0,00   |
|    |casnic*3)                   |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 15 | Gaz natural                | GJ     |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |15.1 utilizat drept         |        |    2,60   |    2,60   |    2,60   |
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |15.2 utilizat drept         |        |           |           |           |
|    |combustibil pentru încĂŁlzire|        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |  15.2.1 în scop comercial  |        |    0,17   |    0,17   |    0,17   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |  15.2.2 în scop necomercial|        |    0,17   |    0,17   |    0,22   |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 16 |Petrol lampant (kerosen)*4) |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |16.1 utilizat drept         | tonĂŁ   |  469,89   |  469,89   |  469,89   |
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  375,91   |  375,91   |  375,91   |
|    |                            | litri  |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |16.2 utilizat drept         | tonĂŁ   |  469,89   |  469,89   |  469,89   |
|    |combustibil pentru încĂŁlzire|        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  375,91   |  375,91   |  375,91   |
|    |                            | litri  |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 17 | CĂŁrbune Âşi cocs            | GJ     |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |17.1 utilizat în scopuri    |        |    0,15   |    0,15   |    0,15   |
|    |comerciale                  |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |17.2 utilizat în scopuri    |        |    0,30   |    0,30   |    0,30   |
|    |necomerciale                |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 18 | Electricitate              |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |18.1 Electricitate utilizatĂŁ| Mwh    |    0,26   |    0,26   |    0,34   |
|    |în scop comercial           |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
|    |18.2 Electricitate utilizatĂŁ| Mwh    |    0,52   |    0,52   |    0,68   |
|    |în scop necomercial         |        |           |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

    - continuare -

 __________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea produsului     |  U.M.  |Acciza*    |Acciza*    |
|    | sau a grupei de produse    |        |(echivalent|(echivalent|
|    |                            |        |euro/U.M.) |euro/U.M.) |
|    |                            |        |   2009    |   2010    |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 0  |              1             |   2    |     3     |     4     |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  1 | Bere                       | hl/    |    0,748  |    0,748  |
|    |                            | 1 grad |           |           |
|    |                            |Plato*1)|           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    | din care:                  |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |1.1. Bere produsĂŁ de        |        |    0,43   |    0,43   |
|    |producĂŁtorii independenĂži cu|        |           |           |
|    |o capacitate de producĂžie   |        |           |           |
|    |anualĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte      |        |           |           |
|    |200 mii hl                  |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  2 | Vinuri                     | hl de  |           |           |
|    |                            | produs |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |2.1. Vinuri liniÂştite       |        |    0,00   |    0,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |2.2. Vinuri spumoase        |        |   34,05   |   34,05   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  3 | BĂŁuturi fermentate altele  | hl de  |           |           |
|    | decât bere Âşi vinuri       | produs |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |3.1. liniÂştite              |        |    0,00   |    0,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |3.2. spumoase               |        |   34,05   |   34,05   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  4 | Produse intermediare       | hl de  |   51,08   |   51,08   |
|    |                            | produs |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  5 | Alcool etilic              | hl de  |  750,00   |  750,00   |
|    |                            | alcool |           |           |
|    |                            | pur*2) |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |5.1. Produs de micile       |        |  475,00   |  475,00   |
|    |distilerii cu o capacitate  |        |           |           |
|    |care nu depĂŁÂşeÂşte 10 hl     |        |           |           |
|    |de alcool pur/an            |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    | Tutun prelucrat            |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  6 | Þigarete**                 | 1.000  |   61,2    |   74      |
|    |                            |Ăžigarete|           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  7 | ÞigĂŁri Âşi ĂžigĂŁri de foi    | 1.000  |   61,2    |   61,20   |
|    |                            | bucĂŁĂži |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  8 | Tutun de fumat fin tĂŁiat,  | kg     |   81,00   |   81,00   |
|    | destinat rulĂŁrii în        |        |           |           |
|    | Ăžigarete                   |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|  9 | Alte tutunuri de fumat     | kg     |   81,00   |   81,00   |
|    |                            |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    | Produse energetice         |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 10 | BenzinĂŁ cu plumb           | tonĂŁ   |  547,00   |  547,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  421,19   |  421,19   |
|    |                            | litri  |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 11 | BenzinĂŁ fĂŁrĂŁ plumb         | tonĂŁ   |  436,00   |  452.000  |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  335,72   |  348.040  |
|    |                            | litri  |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 12 | MotorinĂŁ                   | tonĂŁ   |  336,00   |  347,00   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  283,92   |  293.215  |
|    |                            | litri  |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 13 | PĂŁcurĂŁ                     |1.000 kg|           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |13.1 utilizatĂŁ în scop      |        |   14,40   |   15,00   |
|    |comercial                   |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |13.2 utilizatĂŁ în scop      |        |   15,00   |   15,00   |
|    |necomercial                 |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 14 | Gaz petrolier lichefiat    |1.000 kg|           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |14.1 utilizat drept         |        |  128,26   |  128,26   |
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |14.2 utilizat drept         |        |  113,50   |  113,50   |
|    |combustibil pentru încĂŁlzire|        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |14.3 utilizat în consum     |        |    0,00   |   0,00    |
|    |casnic*3)                   |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 15 | Gaz natural                | GJ     |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |15.1 utilizat drept         |        |    2,60   |    2,60   |
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |15.2 utilizat drept         |        |           |           |
|    |combustibil pentru încĂŁlzire|        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |  15.2.1 în scop comercial  |        |    0,17   |    0,17   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |  15.2.2 în scop necomercial|        |    0,27   |    0,32   |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 16 |Petrol lampant (kerosen)*4) |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |16.1 utilizat drept         | tonĂŁ   |  469,89   |  469,89   |
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  375,91   |  375,91   |
|    |                            | litri  |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |16.2 utilizat drept         | tonĂŁ   |  469,89   |  469,89   |
|    |combustibil pentru încĂŁlzire|        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |                            | 1.000  |  375,91   |  375,91   |
|    |                            | litri  |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 17 | CĂŁrbune Âşi cocs            | GJ     |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |17.1 utilizat în scopuri    |        |    0,15   |    0,15   |
|    |comerciale                  |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |17.2 utilizat în scopuri    |        |    0,30   |    0,30   |
|    |necomerciale                |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 18 | Electricitate              |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |18.1 Electricitate utilizatĂŁ| Mwh    |    0,42   |    0,50   |
|    |în scop comercial           |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|
|    |18.2 Electricitate utilizatĂŁ| Mwh    |    0,84   |    1,00   |
|    |în scop necomercial         |        |           |           |
|____|____________________________|________|___________|___________|

    *) Nivelul accizelor va fi menĂžinut în condiĂžiile menĂžinerii actualelor nivele minime prevĂŁzute în directivele comunitare în domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intrĂŁ în vigoare la data de 1 iulie a fiecĂŁrui an, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea EuropeanĂŁ a Capitolului 10 Impozitarea.
    **) Structura accizei totale exprimatĂŁ în echivalent euro/1000 Ăžigarete va fi stabilitĂŁ prin HotĂŁrâre de Guvern
    *1) Gradul Plato reprezintĂŁ greutatea de zahĂŁr exprimatĂŁ în grame, conĂžinutĂŁ în 100 g de soluĂžie mĂŁsuratĂŁ la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.
    2) Hl alcool pur reprezintĂŁ 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraĂžia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conĂžinut într-o cantitate datĂŁ de produs alcoolic.
    3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înĂželege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pânĂŁ la maximum 12,5 kg.
    4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeazĂŁ.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului sau a  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011 |
|crt.| grupei de produse           | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza|
|    |                             | euro/  | euro/  | euro/  | euro/  | euro/ |
|    |                             | tonĂŁ   | tonĂŁ   | tonĂŁ   | tonĂŁ   | tonĂŁ  |
|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|
|  1.| Cafea verde                 |   612  |   459  |   306  |   153  |     0 |
|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|
|  2.| Cafea prĂŁjitĂŁ, inclusiv     |        |        |        |        |       |
|    | cafea cu înlocuitori        |   900  |   675  |   450  |   225  |     0 |
|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|
|  3.| Cafea solubilĂŁ              |  3600  |  2700  |  1800  |   900  |     0 |
|____|_____________________________|________|________|________|________|_______|

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Denumirea produsului            |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 |
|crt.|      sau a grupei de produse         | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza|
|    |                                      |   (%)  |   (%)  |   (%)  |   (%) |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|  1.| ConfecĂžii din blĂŁnuri naturale (cu   |        |        |        |       |
|    | excepĂžia celor de iepure, oaie,      |        |        |        |       |
|    | caprĂŁ)                               |    45  |    45  |    45  |   45  |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|  2.| Articole din cristal*1)              |    55  |    30  |    15  |    0  |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|  3.| Bijuterii din aur Âşi/sau din platinĂŁ,|        |        |        |       |
|    | cu excepĂžia verighetelor             |    25  |    15  |    10  |    0  |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|  4.| Produse de parfumerie                |        |        |        |       |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|    | 4.1.Parfumuri,                       |    35  |    35  |    35  |   35  |
|    | din care:                            |        |        |        |       |
|    | - ape de parfum                      |    25  |    25  |    25  |   25  |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|    | 4.2. Ape de toaletĂŁ,                 |    15  |    15  |    15  |   15  |
|    | din care:                            |        |        |        |       |
|    | - ape de colonie                     |    10  |    10  |    10  |   10  |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
|  5.| Arme Âşi arme de vânĂŁtoare, altele    |        |        |        |       |
|    | decât cele de uz militar             |   100  |   100  |   100  |  100  |
|____|______________________________________|________|________|________|_______|
    *1) Prin cristal se înĂželege sticla având un conĂžinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusĂŁ în facsimil.

 _____________________________________________________________________
| Norma de poluare sau tipul | Capacitatea cilindricĂŁ  | euro/1 cmc   |
| autoturismului/            |           (cmc)         |              |
| autovehiculului            |                         |              |
|____________________________|_________________________|______________|
|              1             |             2           |       3      |
|____________________________|_________________________|______________|
| Hibride                    |                         |      0       |
|____________________________|_________________________|______________|
| Euro4                      |             < 1600      |      0,15    |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        1601 - 2000      |      0,35    |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2001 - 2500      |      0,5     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2501 - 3000      |      0,7     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |             > 3000      |      1       |
|____________________________|_________________________|______________|
| Euro3                      |             < 1600      |      0,5     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        1601 - 2000      |      0,6     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2001 - 2500      |      0,9     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2501 - 3000      |      1,1     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |             > 3000      |      1,3     |
|____________________________|_________________________|______________|
| Euro2                      |             < 1600      |      1,3     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        1601 - 2000      |      1,4     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2001 - 2500      |      1,5     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2501 - 3000      |      1,6     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |             > 3000      |      1,7     |
|____________________________|_________________________|______________|
| Euro1                      |             < 1600      |      1,8     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        1601 - 2000      |      1,8     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2001 - 2500      |      1,8     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        2501 - 3000      |      1,8     |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |             > 3000      |      1,8     |
|____________________________|_________________________|______________|
| Non-euro                   |             < 1600      |      2       |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |        1601 - 2000      |      2       |
|____________________________|_________________________|______________|
|                            |             > 2001      |      2       |
|____________________________|_________________________|______________|

    ANEXA 4.1

                               NIVELUL
    taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*) N2, N3, M2 Âşi M3

________________________________
Norma de poluare      euro/1 cmc
a autovehiculului
________________________________
Euro 4                   0
Euro 3                   0
Euro 2                   0,2
Euro 1                   0,9
Non-euro                 1,2
________________________________

    *) Categoriile sunt definite în ReglementĂŁrile privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2.

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusĂŁ în facsimil.

 ______________________________________________________
|  Vârsta autoturismului/ | Coeficient  | Reducere (%) |
|  autovehiculului        | de corelare |              |
|_________________________|_____________|______________|
|             1           |       2     |       3      |
|_________________________|_____________|______________|
| pânĂŁ la 1 an inclusiv   |      0,9    |      15      |
|_________________________|_____________|______________|
| 1 an - 2 ani inclusiv   |      1,8    |      25      |
|_________________________|_____________|______________|
| 2 ani  - 4 ani inclusiv |      2,3    |      32      |
|_________________________|_____________|______________|
| 4 ani  - 6 ani inclusiv |      2,5    |      43      |
|_________________________|_____________|______________|
| peste 6 ani             |      2,7    |      47      |
|_________________________|_____________|______________|


    TITLUL VIII
    MĂŁsuri speciale privind supravegherea producĂžiei, importului Âşi circulaĂžiei unor produse accizabile

    CAP. 1
    Sistemul de supraveghere a producĂžiei de alcool etilic

    ART. 222
    Sfera de aplicare
    Sistemul de supraveghere se aplicĂŁ tuturor antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic nedenaturat Âşi distilate.
    ART. 223
    Supraveghetorii fiscali
    (1) Pentru fiecare antrepozit fiscal de producĂžie de alcool etilic Âşi de distilate vor fi desemnaĂži reprezentanĂži permanenĂži ai autoritĂŁĂžii fiscale competente, denumiĂži în continuare supraveghetori fiscali. PrezenĂža supraveghetorilor fiscali va fi asiguratĂŁ pe tot parcursul desfĂŁÂşurĂŁrii procesului de producĂžie, respectiv pe cele trei schimburi Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtori legale.
    (2) Antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic Âşi de distilate vor întocmi Âşi vor depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, o datĂŁ cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care sĂŁ prevadĂŁ cantitatea estimatĂŁ a se obĂžine într-un an, în funcĂžie de capacitatea instalatĂŁ.
    ART. 224
    Mijloace de mĂŁsurare a producĂžiei de alcool
    (1) în vederea înregistrĂŁrii corecte a întregii producĂžii de alcool etilic Âşi de distilate obĂžinute, fiecare antrepozit fiscal de producĂžie de alcool etilic Âşi de distilate trebuie sĂŁ fie dotat obligatoriu de cĂŁtre antrepozitarul autorizat cu mijloace de mĂŁsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, necesare pentru determinarea cantitĂŁĂžii de alcool etilic Âşi de distilate, precum Âşi cu mijloace de mĂŁsurare legale pentru determinarea concentraĂžiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool etilic Âşi de distilate. Mijloacele de mĂŁsurare Âşi mĂŁsurĂŁtorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii în domeniu.
    (2) în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la ieÂşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieÂşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat Âşi la ieÂşirea din coloanele aferente alcoolului tehnic, astfel încât sĂŁ fie contorizate toate cantitĂŁĂžile de alcool rezultate.
    (3) în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de distilate, contoarele vor fi amplasate la ieÂşirea din coloanele de distilare sau, dupĂŁ caz, la ieÂşirea din instalaĂžiile de distilare.
    (4) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum Âşi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantitĂŁĂži de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise.
    ART. 225
    Certificate de calibrare
    Antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool Âşi de distilate sunt obligaĂži sĂŁ prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, pentru toate rezervoarele Âşi recipientele în care se depoziteazĂŁ alcoolul, distilatele Âşi materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.
    ART. 226
    Sigilii
    (1) Pe întregul flux tehnologic de la ieÂşirea alcoolului brut, rafinat Âşi tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, Âşi pânĂŁ la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de distilate, sigiliile se vor aplica la ieÂşirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaĂžiile de distilare. în toate situaĂžiile, sigiliile vor fi aplicate Âşi pe toate elementele de asamblare-racordare ale aparatelor de mĂŁsurĂŁ Âşi control, pe orice orificii Âşi robineĂži existenĂži pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.
    (2) Aparatele Âşi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum Âşi de pe tot circuitul instalaĂžiilor de distilare trebuie îmbinate în aÂşa fel încât sĂŁ poatĂŁ fi sigilate. Sigiliile aparĂžin autoritĂŁĂžii fiscale competente, vor fi înseriate Âşi vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia. OperaĂžiunile de sigilare Âşi desigilare se vor efectua de cĂŁtre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât sĂŁ nu se deterioreze aparatele Âşi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sĂŁ fie menĂžinute intacte. Sigilarea Âşi desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal.
    (3) Sigiliile prevĂŁzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementĂŁrilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ.
    (4) Stabilirea tipului de sigilii, prevĂŁzut la alin. (2), Âşi a caracteristicilor acestora, uniformizarea Âşi/sau personalizarea, precum Âşi coordonarea tuturor operaĂžiunilor ce se impun revin Ministerului FinanĂželor Publice, respectiv direcĂžiei cu atribuĂžii administrative.
    ART. 227
    RecepĂžia materiilor prime
    (1) RecepĂžia cantitativĂŁ a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal, precum Âşi introducerea lor în procesul de fabricaĂžie se fac cu mijloace de mĂŁsurare legale.
    (2) în cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic Âşi a distilatelor, se achiziĂžioneazĂŁ materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziĂžie Âşi documentele de recepĂžie se întocmesc în 2 exemplare Âşi vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rĂŁmâne la antrepozitul fiscal care a achiziĂžionat materia primĂŁ, iar exemplarul 2, la persoana fizicĂŁ furnizoare.
    ART. 228
    ObligaĂžiile supraveghetorilor fiscali
    (1) Supraveghetorii fiscali au obligaĂžia sĂŁ verifice:
    a) existenĂža certificatelor de calibrare pentru rezervoarele Âşi recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor Âşi a materiilor prime din care provin acestea;
    b) înregistrarea corectĂŁ a intrĂŁrilor de materii prime;
    c) înscrierea corectĂŁ a alcoolului Âşi a distilatelor obĂžinute, în rapoartele zilnice de producĂžie Âşi în documentele de transfer-predare cĂŁtre antrepozite de prelucrare sau de depozitare de produse finite, în concordanÞã cu înregistrĂŁrile mijloacelor de mĂŁsurare;
    d) concordanĂža dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar Âşi producĂžia de alcool Âşi distilate obĂžinutĂŁ;
    e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic Âşi distilate, înscrise în evidenĂžele operative ale antrepozitelor de depozitare de astfel de produse;
f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer cĂŁtre antrepozitele de prelucrare a alcoolului Âşi a distilatelor;
    g) concordanĂža dintre cantitĂŁĂžile de alcool Âşi de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de producĂžie cu cele înscrise în documentele fiscale;
    h) modul de calcul, de evidenĂžiere Âşi de virare a accizelor datorate pentru alcool Âşi distilate, precum Âşi pentru bĂŁuturile spirtoase realizate de cĂŁtre antrepozitarul autorizat de producĂžie, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în sistem integrat;
    i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaraĂžiilor privind obligaĂžiile de platĂŁ cu titlu de accize Âşi a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;
    j) orice alte documente Âşi operaĂžiuni care sĂŁ conducĂŁ la determinarea exactĂŁ a obligaĂžiilor cĂŁtre bugetul de stat;
    k) înregistrarea corectĂŁ a operaĂžiunilor de import Âşi export, în situaĂžia în care antrepozitarul autorizat desfĂŁÂşoarĂŁ astfel de operaĂžiuni.
    (2) De asemenea, supraveghetorii fiscali au obligaĂžia de a înregistra, într-un registru special, toate cererile antrepozitarilor autorizaĂži de producĂžie sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalaĂžiilor.
    (3) în vederea certificĂŁrii realitĂŁĂžii tuturor operaĂžiunilor reflectate în documentele aferente producĂžiei de alcool Âşi de distilate, începând de la intrarea materiei prime pânĂŁ la livrarea alcoolului Âşi a distilatelor cĂŁtre secĂžiile de prelucrare sau cĂŁtre terĂži, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale, vor fi prezentate obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat pentru a fi vizate de acesta.
    ART. 229
    Desigilarea instalaĂžiilor
    (1) Desigilarea aparatelor Âşi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitĂŁri scrise, justificate, din partea antrepozitului fiscal de producĂžie de alcool Âşi de distilate sau în situaĂžii de avarie.
    (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puĂžin trei zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaĂžiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal întocmeÂşte un proces-verbal de desigilare. în procesul-verbal se vor consemna data Âşi ora desigilĂŁrii, cantitatea de alcool Âşi de distilate - în litri Âşi în grade - înregistratĂŁ de contoare la momentul desigilĂŁrii, precum Âşi stocul de alcool Âşi de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare Âşi în recipiente.
    (3) Se interzice antrepozitarilor autorizaĂži deteriorarea sigiliilor aplicate de cĂŁtre supraveghetorul fiscal. în cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat sĂŁ solicite prezenĂža supraveghetorului fiscal pentru constatarea cauzelor deteriorĂŁrii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
    (4) DacĂŁ antrepozitarul autorizat constatĂŁ un incident sau o disfuncĂžie în funcĂžionarea unui contor, acesta trebuie sĂŁ facĂŁ imediat o declaraĂžie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnatĂŁ într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defecĂžiunii. TotodatĂŁ, antrepozitarul autorizat va solicita prezenĂža reprezentantului autorizat de cĂŁtre Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ pentru activitĂŁĂži de reparaĂžii ale mijloacelor de mĂŁsurare din categoria respectivĂŁ, în vederea desigilĂŁrii mijloacelor de mĂŁsurare, a repunerii lor în stare de funcĂžionare Âşi a resigilĂŁrii.
    (5) Contoarele defecte pot fi înlocuite, sub supraveghere metrologicĂŁ, cu alte contoare de rezervĂŁ, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea.
    (6) DacĂŁ timpul de remediere a contoarelor depĂŁÂşeÂşte 24 de ore, se suspendĂŁ activitatea de producĂžie a alcoolului Âşi a distilatelor. InstalaĂžiile respective vor fi sigilate.
    (7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare de cĂŁtre supraveghetorul fiscal, în prezenĂža reprezentantului legal al antrepozitarului autorizat.
    (8) în procesul-verbal încheiat se vor menĂžiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activitĂŁĂžii, data Âşi ora întreruperii acesteia, stocul de alcool Âşi de distilate existent la acea datĂŁ Âşi indicii înregistraĂži de contoare în momentul suspendĂŁrii activitĂŁĂžii.
    (9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, dupĂŁ caz, se depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rĂŁmâne la antrepozitarul autorizat, iar exemplarul al treilea se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre supraveghetorul fiscal.
    (10) Reluarea activitĂŁĂžii dupĂŁ desigilarea instalaĂžiilor respective se va face în baza unei declaraĂžii de remediere a defecĂžiunii, întocmitĂŁ de antrepozitarul autorizat Âşi vizatĂŁ de supraveghetorul fiscal, însoĂžitĂŁ de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.

    CAP. 2
    Sistemul de supraveghere a circulaĂžiei alcoolului etilic Âşi a distilatelor în vrac din producĂžia internĂŁ sau din import

    ART. 230
    CondiĂžii de calitate
    Alcoolul etilic Âşi distilatele livrate de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie, cĂŁtre utilizatorii legali, trebuie sĂŁ se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însoĂžitĂŁ de buletine de analizĂŁ completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producĂŁtorului, dacĂŁ acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analizĂŁ vor cuprinde cel puĂžin 7 parametri fizico-chimici, prevĂŁzuĂži de standardele legale în vigoare.
    ART. 231
    Transportul în vrac
    (1) Toate cisternele Âşi recipientele prin care se vor transporta cantitĂŁĂžile de alcool Âşi de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal Âşi vor fi însoĂžite de documentele fiscale prevĂŁzute la titlul VII.
    (2) Supraveghetorul fiscal, care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului Âşi al distilatelor în vrac, va comunica în aceeaÂşi zi, la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, data plecĂŁrii transportului de alcool Âşi de distilate, numĂŁrul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediatĂŁ Âşi data aproximativĂŁ a sosirii acestuia.
    (3) La sosirea efectivĂŁ a alcoolului Âşi a distilatelor la destinaĂžie, agentul economic beneficiar este obligat sĂŁ solicite autoritĂŁĂžii fiscale competente desemnarea unui reprezentant fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport Âşi a datelor înscrise în documentul de însoĂžire, dupĂŁ care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.
    ART. 232
    CondiĂžii de livrare
    (1) Livrarea alcoolului Âşi a distilatelor în vrac se va face direct de la antrepozitarul autorizat pentru producĂžie sau de la importator cĂŁtre utilizatorii legali.
    (2) Livrarea în vrac a alcoolului etilic Âşi a distilatelor în scopul obĂžinerii de bĂŁuturi alcoolice altor beneficiari decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de astfel de bĂŁuturi este interzisĂŁ.
    (3) Antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie Âşi importatorii pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor Âşi agenĂžilor economici utilizatori legali de alcool, alĂžii decât producĂŁtorii de bĂŁuturi alcoolice.
    (4) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de cĂŁtre antrepozitarul autorizat pentru producĂžia de alcool etilic Âşi numai sub formĂŁ de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare.
    (5) Comercializarea în vrac Âşi utilizarea ca materie primĂŁ a alcoolului etilic Âşi a distilatelor cu concentraĂžia alcoolicĂŁ sub 96,0% în volum, pentru fabricarea bĂŁuturilor alcoolice, este interzisĂŁ.
    (6) ProducĂžia de alcool sanitar de cĂŁtre alĂži producĂŁtori decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic este interzisĂŁ.
    (7) Comercializarea pe piaĂža internĂŁ a alcoolului sanitar în vrac este interzisĂŁ.

    CAP. 3
    Sistemul de supraveghere pentru ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe

    ART. 233
    Mijloace de mĂŁsurare
    (1) în vederea înregistrĂŁrii corecte a producĂžiei de ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe, fiecare antrepozitar autorizat este obligat sĂŁ se doteze cu mijloace de mĂŁsurare volumetricĂŁ, denumite contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, precum Âşi cu mijloace legale de mĂŁsurare a concentraĂžiei alcoolice a materiei prime Âşi a produselor rezultate din prelucrarea acestora instalaĂžiile de fabricaĂžie fiind în mod obligatoriu sigilate în aceleaÂşi condiĂžii ca Âşi în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic sau de distilate.
    (2) Cazanele individuale ale producĂŁtorilor de ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe, a cĂŁror producĂžie este destinatĂŁ vânzĂŁrii, vor fi livrate Âşi vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, precum Âşi cu mijloace de mĂŁsurare legalĂŁ a concentraĂžiei alcoolice a produselor obĂžinute.
    ART. 234
    Sigilarea Âşi desigilarea instalaĂžiilor
    (1) Pentru controlul cantitĂŁĂžilor de ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe, pe perioada de nefuncĂžionare, instalaĂžiile sau cazanele de fabricaĂžie deĂžinute de antrepozitarii autorizaĂži vor fi sigilate suplimentar de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (2) DupĂŁ primirea materiei prime în vederea distilĂŁrii, deĂžinĂŁtorii de astfel de instalaĂžii sau cazane vor solicita, în scris, autoritĂŁĂžii fiscale competente desigilarea acestora. Data Âşi ora desigilĂŁrii, precum Âşi cantitĂŁĂžile Âşi tipurile de materie primĂŁ ce urmeazĂŁ a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricaĂžie, care va fi numerotat, vizat de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi pĂŁstrat la producĂŁtor. în acelaÂşi timp, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va consemna aceleaÂşi date într-un proces-verbal.
    (3) Desigilarea va fi solicitatĂŁ în condiĂžiile în care deĂžinĂŁtorul de instalaĂžii sau cazane are în stoc materie primĂŁ pentru utilizarea capacitĂŁĂžilor de producĂžie pentru minimum 10 zile, procesul de producĂžie fiind obligatoriu a se desfĂŁÂşura în mod continuu, pânĂŁ la terminarea materiei prime.
    (4) în momentul desigilĂŁrii instalaĂžiilor sau a cazanelor, reprezentantul autoritĂŁĂžii fiscale competente va verifica, prin probe de producĂžie, timpii de fabricaĂžie Âşi randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primĂŁ în parte, stabilind numĂŁrul de fierberi în 24 de ore Âşi întocmind un proces-verbal de constatare.
    (5) Timpii de funcĂžionare ai instalaĂžiilor sau ai cazanelor Âşi randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidenĂžierea producĂžiei în registrul de fabricaĂžie.
    (6) în vederea opririi instalaĂžiilor sau cazanelor, antrepozitarul autorizat pentru producĂžie va anunĂža autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ pentru resigilarea acestora cu 2 zile înaintea opririi producĂžiei.
    (7) DacĂŁ nu se solicitĂŁ resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaĂžii în momentul opririi acestora, se considerĂŁ cĂŁ producĂžia a continuat pe toatĂŁ perioada de la desigilare.
    (8) Momentul sigilĂŁrii va fi menĂžionat în registrul de fabricaĂžie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producĂžie realizatĂŁ de la data desigilĂŁrii.

    CAP. 4
    Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase, în vrac

    ART. 235
    CondiĂžii de import
    Alcoolul, distilatele Âşi bĂŁuturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe bazĂŁ de contracte încheiate direct cu producĂŁtorii externi sau cu reprezentanĂžii acestora Âşi numai în scopul prelucrĂŁrii sau îmbutelierii directe de cĂŁtre antrepozitarul autorizat pentru producĂžie.
    ART. 236
    Procedura de supraveghere
    (1) La intrarea în ĂžarĂŁ a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum Âşi a bĂŁuturilor spirtoase în vrac, organele vamale de frontierĂŁ, dupĂŁ efectuarea formalitĂŁĂžilor de vĂŁmuire, vor aplica pe fiecare cisternĂŁ Âşi recipient un sigiliu special, cu însemnele autoritĂŁĂžii vamale, desigilarea fiind interzisĂŁ pânĂŁ la destinaĂžia finalĂŁ a acestora.
    (2) în momentul efectuĂŁrii operaĂžiunii de vĂŁmuire se va preleva, în mod obligatoriu, o probĂŁ din fiecare cisternĂŁ sau recipient, în scopul verificĂŁrii autenticitĂŁĂžii datelor înscrise în documentele însoĂžitoare, respectiv factura Âşi certificatele de analize fizico-chimice.
    (3) Prelevarea probei se face de cĂŁtre delegatul laboratorului, agreat de autoritatea vamalĂŁ sĂŁ efectueze expertize în vederea identificĂŁrii produselor.
    (4) Prelevarea probei se face în prezenĂža autoritĂŁĂžii vamale, a delegatului permanent în vamĂŁ din partea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru ProtecĂžia Consumatorilor Âşi a importatorului. DacĂŁ importatorul depune o declaraĂžie cĂŁ nu este interesat sĂŁ participe la prelevare, operaĂžiunea respectivĂŁ se poate face în lipsa acestuia.
    (5) OperaĂžiunea de prelevare a probelor se efectueazĂŁ în conformitate cu normele româneÂşti în vigoare privind eÂşantionarea, analiza Âşi inspecĂžia unui lot de produse de cĂŁtre delegatul laboratorului agreat.
    (6) Din proba prelevatĂŁ se vor constitui 3 eÂşantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autoritĂŁĂžii vamale, iar al treilea importatorului.
    (7) EÂşantioanele vor fi etichetate Âşi vor fi sigilate de cĂŁtre autoritatea vamalĂŁ.
    (8) Transmiterea eÂşantioanelor prelevate cĂŁtre laboratoare se efectueazĂŁ prin grija Âşi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.
    (9) OperaĂžiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în norme.
    (10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de cĂŁtre laboratorul agreat în certificate de expertizĂŁ.
    (11) Analiza produselor se face pe cheltuiala importatorilor Âşi are ca scop determinarea concentraĂžiei alcoolice Âşi a cantitĂŁĂžilor reale, comparativ cu cele înscrise în documentele însoĂžitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate Âşi a calitĂŁĂžii produsului.
    (12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupĂŁ caz:
    a) pe loc, în cazul produselor fĂŁrĂŁ conĂžinut de zahĂŁr;
    b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conĂžinut de zahĂŁr.
    (13) Termenul obligatoriu de pĂŁstrare a eÂşantioanelor este de un an.
    (14) Prevederile alin. (2) se aplicĂŁ Âşi cantitĂŁĂžilor de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac, aduse în regim de import temporar.
    (15) CantitĂŁĂžile de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac, provenite din import, vor fi sigilate de cĂŁtre organul vamal de frontierĂŁ Âşi în situaĂžia în care marfa este tranzitatĂŁ cĂŁtre o vamĂŁ de interior în vederea efectuĂŁrii operaĂžiunii vamale de import. Marfa astfel sigilatĂŁ, împreunĂŁ cu documentul de însoĂžire a mĂŁrfii, eliberat de autoritatea vamalĂŁ de frontierĂŁ, în care se menĂžioneazĂŁ cantitatea de alcool, de distilate sau de bĂŁuturi spirtoase importatĂŁ, în modul Âşi sub forma prevĂŁzutĂŁ în norme, are liber de circulaĂžie pânĂŁ la punctul vamal unde au loc operaĂžiunea vamalĂŁ de import Âşi prelevarea de probe, potrivit alin. (2).
    (16) în toate cazurile, la determinĂŁrile efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisĂŁ este de +/- 0,3 grade volum.
    (17) Desigilarea cisternelor Âşi a recipientelor de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac provenite din import, ajunse la destinaĂžia finalĂŁ, se va face în prezenĂža unui reprezentant al autoritĂŁĂžii fiscale competente, desemnat la solicitarea scrisĂŁ a importatorilor.
    (18) Importatorul are obligaĂžia sĂŁ evidenĂžieze într-un registru special, conform modelului prezentat în norme, vizat de reprezentantul organului fiscal teritorial în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, toate cantitĂŁĂžile de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac - în litri Âşi în grade - pe tipuri de produs Âşi pe destinaĂžii ale acestora.

    CAP. 5
    DispoziĂžii comune de supraveghere aplicate producĂžiei Âşi importului de alcool, distilate Âşi bĂŁuturi spirtoase

    ART. 237
    SituaĂžii privind modul de valorificare
    (1) Lunar, pânĂŁ la data de 15 a fiecĂŁrei luni, pentru luna precedentĂŁ, antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie Âşi importatorii de alcool Âşi de distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situaĂžie conĂžinând informaĂžii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, Âşi anume: destinaĂžia, denumirea Âşi adresa beneficiarului, numĂŁrul Âşi data facturii, cantitĂŁĂžile, preĂžul unitar Âşi valoarea totalĂŁ, din care, dupĂŁ caz, valoarea accizei, conform modelului prezentat în norme. AceastĂŁ situaĂžie va fi însoĂžitĂŁ în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime Âşi produse finite înregistrate la sfârÂşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în douĂŁ exemplare Âşi vor fi vizate de cĂŁtre antrepozitarul autorizat pentru producĂžie sau de cĂŁtre importator. în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžie, listele de inventar vor fi vizate Âşi de cĂŁtre supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre antrepozitarul autorizat de producĂžie Âşi de cĂŁtre importator.
    (2) Lunar, pânĂŁ în ultima zi a lunii, pentru luna precedentĂŁ, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului FinanĂželor Publice - DirecĂžia generalĂŁ a tehnologiei informaĂžiei situaĂžia centralizatoare pentru fiecare judeĂž privind modul de valorificare a alcoolului Âşi a distilatelor, conform modelului prezentat în norme.
    (3) *** Abrogat
    ART. 238 *** Abrogat

    CAP. 6
    MĂŁsuri speciale privind producĂžia, importul Âşi circulaĂžia uleiurilor minerale

    ART. 239
    RestricĂžii
    (1) Se interzice orice operaĂžiune comercialĂŁ cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de producĂžie.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locaĂžii decât antrepozitele fiscale de producĂžie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrĂŁrii Âşi numai cĂŁtre un antrepozit fiscal de producĂžie, în condiĂžiile prevĂŁzute de norme.
    ART. 240
    CondiĂžii de comercializare
    (1) Uleiurile minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ĂžiĂžeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, se vor comercializa direct cĂŁtre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial. în caz contrar, antrepozitarul autorizat va vira la bugetul de stat accizele aferente, calculate la nivelul accizelor datorate pentru benzinele cu plumb. în categoria utilizatorilor finali nu sunt incluÂşi comercianĂžii în sistem angro.
    (2) Se interzice comercializarea, prin pompele staĂžiilor de distribuĂžie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor Âşi motorinelor auto, care corespund standardelor naĂžionale de calitate.
    ART. 241
    CondiĂžii de calitate
    Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor Âşi motorinelor care nu corespund standardelor naĂžionale Âşi prevederilor legale referitoare la calitatea benzinelor.
    ART. 242
    Procedura de import
    Efectuarea formalitĂŁĂžilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevĂŁzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control Âşi vĂŁmuire la frontierĂŁ, stabilite prin decizia autoritĂŁĂžii vamale, care va fi publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. 7
    Alte mĂŁsuri speciale

    ART. 243 *** Abrogat
    ART. 244
    întârzieri la plata accizelor
    întârzierea la platĂŁ a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaĂžiei antrepozitarului Âşi închiderea activitĂŁĂžii acestuia pânĂŁ la plata sumelor restante.
    ART. 244^1
    Alte mĂŁsuri
    (1) AgenĂžii economici care doresc sĂŁ distribuie Âşi sĂŁ comercializeze angro bĂŁuturi alcoolice Âşi produse din tutun sunt obligaĂži ca pânĂŁ la data de 31 martie 2005 sĂŁ se înregistreze la autoritatea fiscalĂŁ teritorialĂŁ Âşi sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ deĂžinĂŁ spaĂžii de depozitare corespunzĂŁtoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    b) sĂŁ aibĂŁ înscrise în obiectul de activitate potrivit ClasificĂŁrii activitĂŁĂžilor din economia naĂžionalĂŁ - CAEN, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificĂŁrile ulterioare, activitatea de comercializare Âşi distribuĂžie angro a bĂŁuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare Âşi distribuĂžie angro a produselor din tutun;
    c) sĂŁ se doteze cu mijloacele necesare depistĂŁrii marcajelor false sau contrafĂŁcute, în cazul comercializĂŁrii de produse supuse marcĂŁrii potrivit titlului VII.
    (2) BĂŁuturile alcoolice livrate de agenĂžii economici producĂŁtori cĂŁtre agenĂžii economici distribuitori sau comercianĂži angro vor fi însoĂžite Âşi de o copie a certificatului de marcĂŁ al producĂŁtorului, din care sĂŁ rezulte cĂŁ marca îi aparĂžine.
    (3) AgenĂžii economici distribuitori Âşi comercianĂžii angro de bĂŁuturi alcoolice Âşi produse din tutun rĂŁspund pentru provenienĂža nelegalĂŁ a produselor deĂžinute Âşi sunt obligaĂži sĂŁ verifice autenticitatea facturilor primite.

    CAP. 8
    SancĂžiuni

    ART. 245 *** Abrogat
    ART. 246 *** Abrogat

    TITLUL IX*)
    Impozite Âşi taxe locale
------------
    *) Nu sunt incluse în textul actualizat modificĂŁrile efectuate prin art. I pct. 215 din Legea nr. 343/2006. Reproducem mai jos aceste prevederi.
    215. în cuprinsul titlului IX <<Impozite Âşi taxe locale>>, sintagma <<taxa asupra mijloacelor de transport>> se va înlocui cu sintagma <<impozitul pe mijloacele de transport>>.

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 247
    DefiniĂžii
    în înĂželesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) rangul unei localitĂŁĂži - rangul atribuit unei localitĂŁĂži conform legii;
    b) zone din cadrul localitĂŁĂžii - zone stabilite de consiliul local, în funcĂžie de poziĂžia terenului faÞã de centrul localitĂŁĂžii, de reĂželele edilitare, precum Âşi de alte elemente specifice fiecĂŁrei unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, conform documentaĂžiilor de amenajare a teritoriului Âşi de urbanism, registrelor agricole, evidenĂželor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenĂže agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului;
    c) nomenclaturĂŁ stradalĂŁ - lista care conĂžine denumirile tuturor strĂŁzilor dintr-o unitate administrativ-teritorialĂŁ, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradĂŁ în parte, precum Âşi titularul dreptului de proprietate al fiecĂŁrui imobil; nomenclatura stradalĂŁ se organizeazĂŁ pe fiecare localitate ruralĂŁ Âşi urbanĂŁ Âşi reprezintĂŁ evidenĂža primarĂŁ unitarĂŁ care serveÂşte la atribuirea adresei domiciliului/reÂşedinĂžei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum Âşi a fiecĂŁrui imobil, teren Âşi/sau clĂŁdire.
    ART. 248
    Impozite Âşi taxe locale
    Impozitele Âşi taxele locale sunt dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) impozitul pe clĂŁdiri;
    b) impozitul pe teren;
    c) taxa asupra mijloacelor de transport;
    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi autorizaĂžiilor;
    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamĂŁ Âşi publicitate;
    f) impozitul pe spectacole;
    g) taxa hotelierĂŁ;
    h) taxe speciale;
    i) alte taxe locale.

    CAP. 2
    Impozitul Âşi taxa pe clĂŁdiri

    ART. 249
    Reguli generale
    (1) Orice persoanĂŁ care are în proprietate o clĂŁdire situatĂŁ în România datoreazĂŁ anual impozit pentru acea clĂŁdire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.
    (2) Impozitul prevĂŁzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clĂŁdiri, precum Âşi taxa pe clĂŁdiri prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se datoreazĂŁ cĂŁtre bugetul local al comunei, al oraÂşului sau al municipiului în care este amplasatĂŁ clĂŁdirea. în cazul municipiului BucureÂşti, impozitul Âşi taxa pe clĂŁdiri se datoreazĂŁ cĂŁtre bugetul local al sectorului în care este amplasatĂŁ clĂŁdirea.
    (3) Pentru clĂŁdirile proprietate publicĂŁ sau privatĂŁ a statului ori a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinÞã, dupĂŁ caz, persoanelor juridice, se stabileÂşte taxa pe clĂŁdiri, care reprezintĂŁ sarcina fiscalĂŁ a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinÞã, dupĂŁ caz, în condiĂžii similare impozitului pe clĂŁdiri.
    (4) în cazul în care o clĂŁdire se aflĂŁ în proprietatea comunĂŁ a douĂŁ sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clĂŁdirii datoreazĂŁ impozitul pentru spaĂžiile situate în partea din clĂŁdire aflatĂŁ în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili pĂŁrĂžile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreazĂŁ o parte egalĂŁ din impozitul pentru clĂŁdirea respectivĂŁ.
    (5) în înĂželesul prezentului titlu, clĂŁdire este orice construcĂžie situatĂŁ deasupra solului Âşi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinĂža sa, Âşi care are una sau mai multe încĂŁperi ce pot servi la adĂŁpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaĂžii, echipamente Âşi altele asemenea, iar elementele structurale de bazĂŁ ale acesteia sunt pereĂžii Âşi acoperiÂşul, indiferent de materialele din care sunt construite. încĂŁperea reprezintĂŁ spaĂžiul din interiorul unei clĂŁdiri.
    ART. 250
    Scutiri
    (1) ClĂŁdirile pentru care nu se datoreazĂŁ impozit, prin efectul legii, sunt, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. clĂŁdirile proprietate a statului, a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale sau a oricĂŁror instituĂžii publice, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    2. clĂŁdirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturĂŁ sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    3. clĂŁdirile care, prin destinaĂžie, constituie lĂŁcaÂşuri de cult, aparĂžinând cultelor religioase recunoscute oficial în România Âşi componentelor locale ale acestora, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    4. clĂŁdirile care constituie patrimoniul unitĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor de învãÞãmânt de stat, confesional sau particular, autorizate sĂŁ funcĂžioneze provizoriu ori acreditate, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    5. clĂŁdirile unitĂŁĂžilor sanitare publice, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    6. clĂŁdirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice Âşi nuclearo-electrice, staĂžiilor Âşi posturilor de transformare, precum Âşi staĂžiilor de conexiuni;
    7. clĂŁdirile aflate în domeniul public al statului Âşi în administrarea Regiei Autonome AdministraĂžia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    8. clĂŁdirile funerare din cimitire Âşi crematorii;
    9. clĂŁdirile din parcurile industriale, ÂştiinĂžifice Âşi tehnologice, potrivit legii;
    10. clĂŁdirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    11. clĂŁdirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    12. clĂŁdirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparĂžinut cultelor religioase din România, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    13. clĂŁdirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparĂžinut comunitĂŁĂžilor cetĂŁĂženilor aparĂžinând minoritĂŁĂžilor naĂžionale din România, republicatĂŁ;
    14. clĂŁdirile care sunt afectate activitĂŁĂžilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunĂŁtĂŁĂžiri funciare Âşi de intervenĂžii la apĂŁrarea împotriva inundaĂžiilor, precum Âşi clĂŁdirile din porturi Âşi cele afectate canalelor navigabile Âşi staĂžiilor de pompare aferente canalelor, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    15. clĂŁdirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje Âşi tuneluri Âşi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcĂžii, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru alte activitĂŁĂži economice;
    16. construcĂžiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinĂža acestora Âşi turnurile de extracĂžie;
    17. clĂŁdirile care sunt utilizate ca sere, solare, rĂŁsadniĂže, ciupercĂŁrii, silozuri pentru furaje, silozuri Âşi/sau pĂŁtule pentru depozitarea Âşi conservarea cerealelor, cu excepĂžia încĂŁperilor care sunt folosite pentru alte activitĂŁĂži economice;
    18. clĂŁdirile trecute în proprietatea statului sau a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale în lipsĂŁ de moÂştenitori legali sau testamentari;
    19. clĂŁdirile utilizate pentru activitĂŁĂži social umanitare, de cĂŁtre asociaĂžii, fundaĂžii Âşi culte, potrivit hotĂŁrârii consiliului local.
    (2) Nu intrĂŁ sub incidenĂža impozitului pe clĂŁdiri construcĂžiile care nu au elementele constitutive ale unei clĂŁdiri.
    (3) Scutirea de impozit prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplicĂŁ pe durata pentru care proprietarul este obligat sĂŁ menĂžinĂŁ afectaĂžiunea de interes public.
    ART. 251
    Calculul impozitului pentru persoane fizice
    (1) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clĂŁdiri se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii.
    (2) în cazul unei clĂŁdiri care are pereĂžii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clĂŁdirii se identificĂŁ în tabelul prevĂŁzut la alin. (3) valoarea impozabilĂŁ cea mai mare corespunzĂŁtoare tipului clĂŁdirii respective.
    (3) Valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii, exprimatĂŁ în lei, se determinĂŁ prin înmulĂžirea suprafeĂžei construite desfĂŁÂşurate a acesteia, exprimate în metri pĂŁtraĂži, cu valoarea impozabilĂŁ corespunzĂŁtoare, exprimatĂŁ în lei/mp, din tabelul urmĂŁtor*):
 ______________________________________________________________________________
|          TIPUL CLÃDIRII        |             VALOAREA IMPOZABILà            |
|                                |                 - lei/mp -                  |
|________________________________|_____________________________________________|
|                                | ClĂŁdire cu instalaĂžie| ClĂŁdire fĂŁrĂŁ         |
|                                | electricĂŁ, de apĂŁ,   | instalaĂžie electricĂŁ,|
|                                | de canalizare Âşi de  | de apĂŁ, de canalizare|
|                                | încĂŁlzire            | Âşi de încĂŁlzire      |
|                                | (condiĂžii cumulative)|                      |
|________________________________|______________________|______________________|
|                 0              |           1          |           2          |
|________________________________|______________________|______________________|
| A. ClĂŁdire cu cadre din beton  |          669         |          397         |
| armat sau cu pereĂži exteriori  |                      |                      |
| din cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ sau din orice|                      |                      |
| alte materiale rezultate în    |                      |                      |
| urma unui tratament termic     |                      |                      |
| Âşi/sau chimic                  |                      |                      |
|________________________________|______________________|______________________|
| B. ClĂŁdire cu pereĂžii exteriori|          182         |          114         |
| din lemn, din piatrĂŁ naturalĂŁ, |                      |                      |
| din cĂŁrĂŁmidĂŁ nearsĂŁ, din       |                      |                      |
| vĂŁlĂŁtuci sau din orice alte    |                      |                      |
| materiale nesupuse unui        |                      |                      |
| tratament termic Âşi/sau chimic |                      |                      |
|________________________________|______________________|______________________|
| C. ClĂŁdire-anexĂŁ cu cadre din  |          114         |          102         |
| beton armat sau cu pereĂži      |                      |                      |
| exteriori din cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ sau|                      |                      |
| din orice alte materiale       |                      |                      |
| rezultate în urma unui         |                      |                      |
| tratament termic Âşi/sau chimic |                      |                      |
|________________________________|______________________|______________________|
| D. ClĂŁdire-anexĂŁ cu pereĂžii    |           68         |           45         |
| exteriori din lemn, din piatrĂŁ |                      |                      |
| naturalĂŁ, din cĂŁrĂŁmidĂŁ nearsĂŁ, |                      |                      |
| din vĂŁlĂŁtuci sau din orice alte|                      |                      |
| materiale nesupuse unui        |                      |                      |
| tratament termic Âşi/sau chimic |                      |                      |
|________________________________|______________________|______________________|
| E. în cazul contribuabilului   | 75% din suma care    | 75% din suma care    |
| care deĂžine la aceeaÂşi adresĂŁ  | s-ar aplica clĂŁdirii | s-ar aplica clĂŁdirii |
| încĂŁperi amplasate la subsol,  |                      |                      |
| la demisol Âşi/sau la mansardĂŁ, |                      |                      |
| utilizate ca locuinÞã, în      |                      |                      |
| oricare dintre tipurile de     |                      |                      |
| clĂŁdiri prevĂŁzute la lit. A - D|                      |                      |
|________________________________|______________________|______________________|
| F. în cazul contribuabilului   | 50% din suma care    | 50% din suma care    |
| care deĂžine la aceeaÂşi adresĂŁ  | s-ar aplica clĂŁdirii | s-ar aplica clĂŁdirii |
| încĂŁperi amplasate la subsol,  |                      |                      |
| la demisol Âşi/sau la mansardĂŁ, |                      |                      |
| utilizate în alte scopuri decât|                      |                      |
| cel de locuinÞã, în oricare    |                      |                      |
| dintre tipurile de clĂŁdiri     |                      |                      |
| prevĂŁzute la lit. A - D        |                      |                      |
|________________________________|______________________|______________________|

    (4) SuprafaĂža construitĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ a unei clĂŁdiri se determinĂŁ prin însumarea suprafeĂželor secĂžiunilor tuturor nivelurilor clĂŁdirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeĂžele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinÞã Âşi suprafeĂžele scĂŁrilor Âşi teraselor neacoperite.
    (5) Valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii se ajusteazĂŁ în funcĂžie de rangul localitĂŁĂžii Âşi zona în care este amplasatĂŁ clĂŁdirea, prin înmulĂžirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor, prevĂŁzut în tabelul urmĂŁtor:
 __________________________________________________________
| Zona în cadrul |            Rangul localitĂŁĂžii           |
| localitĂŁĂžii    |                                         |
|________________|_________________________________________|
|                |   0  |   I  |  II  |  III |  IV  |   V  |
|________________|______|______|______|______|______|______|
|        A       | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |
|________________|______|______|______|______|______|______|
|        B       | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |
|________________|______|______|______|______|______|______|
|        C       | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |
|________________|______|______|______|______|______|______|
|        D       | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |
|________________|______|______|______|______|______|______|

    (6) în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri Âşi 8 apartamente, coeficientul de corecĂžie prevĂŁzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
    (7) Valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii, determinatĂŁ în urma aplicĂŁrii prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în funcĂžie de anul terminĂŁrii acesteia, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu 20%, pentru clĂŁdirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinÞã;
    b) cu 10%, pentru clĂŁdirea care are o vechime cuprinsĂŁ între 30 de ani Âşi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinÞã.
    (8) în cazul clĂŁdirii utilizate ca locuinÞã, a cĂŁrei suprafaÞã construitĂŁ depĂŁÂşeÂşte 150 de metri pĂŁtraĂži, valoarea impozabilĂŁ a acesteia, determinatĂŁ în urma aplicĂŁrii prevederilor alin. (1) - (7), se majoreazĂŁ cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pĂŁtraĂži sau fracĂžiune din aceÂştia.
    (8^1) în cazul clĂŁdirii la care au fost executate lucrĂŁri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminĂŁrii se actualizeazĂŁ, astfel cĂŁ acesta se considerĂŁ ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrĂŁri.
    (9) DacĂŁ dimensiunile exterioare ale unei clĂŁdiri nu pot fi efectiv mĂŁsurate pe conturul exterior, atunci suprafaĂža construitĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ a clĂŁdirii se determinĂŁ prin înmulĂžirea suprafeĂžei utile a clĂŁdirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 251 alin. (3) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 2                                                                       |
| IMPOZITUL ÂŞI TAXA*) PE CLÃDIRI                                               |
|______________________________________________________________________________|
| VALORILE IMPOZABILE                                                          |
| pe metru pĂŁtrat de suprafaÞã construitĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ la clĂŁdiri, în cazul     |
| persoanelor fizice                                                           |
| Art. 251 alin. (3)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Tipul clĂŁdirii         | NIVELURILE INDEXATE      | NIVELURILE APLICABILE    |
|                        | PENTRU ANUL 2006         | îN ANUL FISCAL 2007      |
|                        |__________________________|__________________________|
|                        |   Valoarea impozabilĂŁ    |   Valoarea impozabilĂŁ    |
|                        |       - lei/mp -         |       - lei/mp -         |
|                        |__________________________|__________________________|
|                        |Cu          |FĂŁrĂŁ         |Cu          |FĂŁrĂŁ         |
|                        |instalaĂžii  |instalaĂžii   |instalaĂžii  |instalaĂžii   |
|                        |de apĂŁ,     |de apĂŁ,      |de apĂŁ,     |de apĂŁ,      |
|                        |canalizare, |canalizare,  |canalizare, |canalizare,  |
|                        |electrice Âşi|electricitate|electrice Âşi|electricitate|
|                        |încĂŁlzire   |sau încĂŁlzire|încĂŁlzire   |sau încĂŁlzire|
|                        |[condiĂžii   |             |[condiĂžii   |             |
|                        |cumulative] |             |cumulative] |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
|           0            |      1     |      2      |      3     |      4      |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. ClĂŁdiri cu pereĂži   |     669    |     397     |      x     |      x      |
| sau cadre din beton    |            |             |            |             |
| armat, din cĂŁrĂŁmidĂŁ    |            |             |            |             |
| arsĂŁ, piatrĂŁ naturalĂŁ  |            |             |            |             |
| sau alte materiale     |            |             |            |             |
| asemĂŁnĂŁtoare           |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. ClĂŁdiri cu pereĂži   |     182    |     114     |      x     |      x      |
| din lemn, cĂŁrĂŁmidĂŁ     |            |             |            |             |
| nearsĂŁ, paiantĂŁ,       |            |             |            |             |
| vĂŁlĂŁtuci, Âşipci sau    |            |             |            |             |
| alte materiale         |            |             |            |             |
| asemĂŁnĂŁtoare           |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. ConstrucĂžii anexe   |     114    |     102     |      x     |      x      |
| corpului principal al  |            |             |            |             |
| unei clĂŁdirii, având   |            |             |            |             |
| pereĂžii din beton,     |            |             |            |             |
| cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ, piatrĂŁ  |            |             |            |             |
| sau alte materiale     |            |             |            |             |
| asemĂŁnĂŁtoare           |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 4. ConstrucĂžii anexe   |      68    |      45     |      x     |      x      |
| corpului principal al  |            |             |            |             |
| unei clĂŁdiri, având    |            |             |            |             |
| pereĂžii din lemn,      |            |             |            |             |
| cĂŁrĂŁmidĂŁ nearsĂŁ,       |            |             |            |             |
| vĂŁlĂŁtuci, Âşipci sau    |            |             |            |             |
| alte materiale         |            |             |            |             |
| asemĂŁnĂŁtoare           |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| A. ClĂŁdire cu cadre    |      x     |      x      |     669    |     397     |
| din beton armat sau cu |            |             |            |             |
| pereĂži exteriori din   |            |             |            |             |
| cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ sau din  |            |             |            |             |
| orice alte materiale   |            |             |            |             |
| rezultate în urma unui |            |             |            |             |
| tratament termic       |            |             |            |             |
| Âşi/sau chimic          |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| B. ClĂŁdire cu pereĂžii  |      x     |      x      |     182    |     114     |
| exteriori din lemn, din|            |             |            |             |
| piatrĂŁ naturalĂŁ, din   |            |             |            |             |
| cĂŁrĂŁmidĂŁ nearsĂŁ, din   |            |             |            |             |
| vĂŁlĂŁtuci sau din orice |            |             |            |             |
| alte materiale nesupuse|            |             |            |             |
| unui tratament termic  |            |             |            |             |
| Âşi/sau chimic          |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| C. ClĂŁdire-anexĂŁ cu    |      x     |      x      |     114    |     102     |
| cadre din beton armat  |            |             |            |             |
| sau cu pereĂži exteriori|            |             |            |             |
| din cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ sau  |            |             |            |             |
| din orice alte         |            |             |            |             |
| materiale rezultate în |            |             |            |             |
| urma unui tratament    |            |             |            |             |
| termic Âşi/sau chimic   |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| D. ClĂŁdire-anexĂŁ cu    |      x     |      x      |      68    |      45     |
| pereĂžii exteriori din  |            |             |            |             |
| lemn, din piatrĂŁ       |            |             |            |             |
| naturalĂŁ, din cĂŁrĂŁmidĂŁ |            |             |            |             |
| nearsĂŁ, din vĂŁlĂŁtuci   |            |             |            |             |
| sau din orice alte     |            |             |            |             |
| materiale nesupuse unui|            |             |            |             |
| tratament termic       |            |             |            |             |
| Âşi/sau chimic          |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| *) începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clĂŁdirile proprietate publicĂŁ |
| sau privatĂŁ a statului ori a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale,           |
| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinÞã, dupĂŁ caz,   |
| persoanelor juridice, se stabileÂşte taxa pe clĂŁdiri, care reprezintĂŁ sarcina |
| fiscalĂŁ a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare|
| sau de folosinÞã, dupĂŁ caz, în condiĂžii similare impozitului pe clĂŁdiri.     |
|______________________________________________________________________________|


    ART. 252
    Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deĂžin mai multe clĂŁdiri
    (1) DacĂŁ o persoanĂŁ fizicĂŁ are în proprietate douĂŁ sau mai multe clĂŁdiri utilizate ca locuinÞã, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clĂŁdiri se majoreazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu 15% pentru prima clĂŁdire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 50% pentru cea de-a doua clĂŁdire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 75% pentru cea de-a treia clĂŁdire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    d) cu 100% pentru cea de-a patra clĂŁdire Âşi urmĂŁtoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
    (1^1) Nu intrĂŁ sub incidenĂža alin. (1) persoanele fizice care deĂžin în proprietate clĂŁdiri dobândite prin succesiune legalĂŁ.
    (2) în cazul deĂžinerii a douĂŁ sau mai multe clĂŁdiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determinĂŁ în funcĂžie de ordinea în care proprietĂŁĂžile au fost dobândite, aÂşa cum rezultĂŁ din documentele ce atestĂŁ calitatea de proprietar.
    (3) Persoanele fizice prevĂŁzute la alin. (1) au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie specialĂŁ la compartimentele de specialitate ale autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale în raza cĂŁrora îÂşi au domiciliul, precum Âşi la cele în raza cĂŁrora sunt situate celelalte clĂŁdiri ale acestora. Modelul declaraĂžiei speciale va fi cel prevĂŁzut prin norme metodologice aprobate prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 253
    Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
    (1) în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clĂŁdiri se calculeazĂŁ prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clĂŁdirii.
    (2) Cota de impozit se stabileÂşte prin hotĂŁrâre a consiliului local Âşi poate fi cuprinsĂŁ între 0,25% Âşi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului BucureÂşti, aceastĂŁ atribuĂžie revine Consiliului General al Municipiului BucureÂşti.
    (3) Valoarea de inventar a clĂŁdirii este valoarea de intrare a clĂŁdirii în patrimoniu, înregistratĂŁ în contabilitatea proprietarului clĂŁdirii, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3^1) în cazul clĂŁdirii la care au fost executate lucrĂŁri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de cĂŁtre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaĂžia sĂŁ comunice locatorului valoarea lucrĂŁrilor executate pentru depunerea unei noi declaraĂžii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminĂŁrii lucrĂŁrilor respective.
    (4) în cazul unei clĂŁdiri a cĂŁrei valoare a fost recuperatĂŁ integral pe calea amortizĂŁrii, valoarea impozabilĂŁ se reduce cu 15% .
    (5) în cazul unei clĂŁdiri care a fost reevaluatĂŁ, conform reglementĂŁrilor contabile, valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdiri este valoarea contabilĂŁ rezultatĂŁ în urma reevaluĂŁrii, înregistratĂŁ ca atare în contabilitatea proprietarului - persoanĂŁ juridicĂŁ.
    (6) în cazul unei clĂŁdiri care nu a fost reevaluatĂŁ în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinÞã, cota impozitului pe clĂŁdiri se stabileÂşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului BucureÂşti între 5% Âşi 10% Âşi se aplicĂŁ la valoarea de inventar a clĂŁdirii înregistratĂŁ în contabilitatea persoanelor juridice, pânĂŁ la sfârÂşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepĂžie clĂŁdirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cĂŁrora cota impozitului pe clĂŁdiri este cea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2).
    (7) în cazul unei clĂŁdiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratĂŁ a acestuia se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) impozitul pe clĂŁdiri se datoreazĂŁ de locatar;
    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clĂŁdiri este valoarea din contract a clĂŁdirii, aÂşa cum este ea înregistratĂŁ în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) în cazul în care contractul de leasing înceteazĂŁ altfel decât prin ajungerea la scadenÞã, impozitul pe clĂŁdiri este datorat de locator.
    (8) Impozitul pe clĂŁdiri se aplicĂŁ pentru orice clĂŁdire deĂžinutĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ aflatĂŁ în funcĂžiune, în rezervĂŁ sau în conservare, chiar dacĂŁ valoarea sa a fost recuperatĂŁ integral pe calea amortizĂŁrii.
    ART. 254
    Dobândirea, înstrĂŁinarea Âşi modificarea clĂŁdirilor
    (1) în cazul unei clĂŁdiri care a fost dobânditĂŁ sau construitĂŁ de o persoanĂŁ în cursul anului, impozitul pe clĂŁdire se datoreazĂŁ de cĂŁtre persoana respectivĂŁ cu începere de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care clĂŁdirea a fost dobânditĂŁ sau construitĂŁ.
    (2) în cazul unei clĂŁdiri care a fost înstrĂŁinatĂŁ, demolatĂŁ sau distrusĂŁ, dupĂŁ caz, în cursul anului, impozitul pe clĂŁdire înceteazĂŁ a se mai datora de persoana respectivĂŁ cu începere de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care clĂŁdirea a fost înstrĂŁinatĂŁ, demolatĂŁ sau distrusĂŁ.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clĂŁdiri se recalculeazĂŁ pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicĂŁ acelei persoane.
    (4) în cazul extinderii, îmbunĂŁtĂŁĂžirii, distrugerii parĂžiale sau al altor modificĂŁri aduse unei clĂŁdiri existente, impozitul pe clĂŁdire se recalculeazĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost finalizatĂŁ modificarea.
    (5) Orice persoanĂŁ care dobândeÂşte, construieÂşte sau înstrĂŁineazĂŁ o clĂŁdire are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie fiscalĂŁ la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã se aflĂŁ clĂŁdirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrĂŁinĂŁrii sau construirii.
    (6) Orice persoanĂŁ care extinde, îmbunĂŁtĂŁĂžeÂşte, demoleazĂŁ, distruge sau modificĂŁ în alt mod o clĂŁdire existentĂŁ are obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie în acest sens la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificĂŁri.
    (7) înstrĂŁinarea unei clĂŁdiri, prin oricare dintre modalitĂŁĂžile prevĂŁzute de lege, nu poate fi efectuatĂŁ pânĂŁ când titularul dreptului de proprietate asupra clĂŁdirii respective nu are stinse orice creanĂže fiscale locale, cu excepĂžia obligaĂžiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale unde este amplasatĂŁ clĂŁdirea sau al celei unde îÂşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauzĂŁ, cu termene de platĂŁ scadente pânĂŁ la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care are loc înstrĂŁinarea. Atestarea achitĂŁrii obligaĂžiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale. Actele prin care se înstrĂŁineazĂŁ clĂŁdiri cu încĂŁlcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
    ART. 255
    Plata impozitului
    (1) Impozitul/taxa pe clĂŁdiri se plĂŁteÂşte anual, în douĂŁ rate egale, pânĂŁ la datele de 31 martie Âşi 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipaĂžie a impozitului pe clĂŁdiri, datorat pentru întregul an de cĂŁtre contribuabili, pânĂŁ la data de 31 martie a anului respectiv, se acordĂŁ o bonificaĂžie de pânĂŁ la 10%, stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a consiliului local. La nivelul municipiului BucureÂşti, aceastĂŁ atribuĂžie revine Consiliului General al Municipiului BucureÂşti.
    (3) Impozitul anual pe clĂŁdiri, datorat aceluiaÂşi buget local de cĂŁtre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pânĂŁ la 50 lei inclusiv, se plĂŁteÂşte integral pânĂŁ la primul termen de platĂŁ. în cazul în care contribuabilul deĂžine în proprietate mai multe clĂŁdiri amplasate pe raza aceleiaÂşi unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referĂŁ la impozitul pe clĂŁdiri cumulat.

    CAP. 3
    Impozitul Âşi taxa pe teren

    ART. 256
    Reguli generale
    (1) Orice persoanĂŁ care are în proprietate teren situat în România datoreazĂŁ pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.
    (2) Impozitul prevĂŁzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum Âşi taxa pe teren prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se datoreazĂŁ cĂŁtre bugetul local al comunei, al oraÂşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. în cazul municipiului BucureÂşti, impozitul Âşi taxa pe teren se datoreazĂŁ cĂŁtre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.
    (3) Pentru terenurile proprietate publicĂŁ sau privatĂŁ a statului ori a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinÞã, se stabileÂşte taxa pe teren care reprezintĂŁ sarcina fiscalĂŁ a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinÞã, dupĂŁ caz, în condiĂžii similare impozitului pe teren.
    (4) în cazul terenului care este deĂžinut în comun de douĂŁ sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreazĂŁ impozit pentru partea din teren aflatĂŁ în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili pĂŁrĂžile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreazĂŁ o parte egalĂŁ din impozitul pentru terenul respectiv.
    (5) în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratĂŁ a acestuia, impozitul pe teren se datoreazĂŁ de locatar.
    (6) în cazul în care contractul de leasing înceteazĂŁ, altfel decât prin ajungerea la scadenÞã, impozitul pe teren este datorat de locator.
    ART. 257
    Scutiri
    Impozitul pe teren nu se datoreazĂŁ pentru:
    a) terenul aferent unei clĂŁdiri, pentru suprafaĂža de teren care este acoperitĂŁ de o clĂŁdire;
    b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege Âşi al unei unitĂŁĂži locale a acestuia, cu personalitate juridicĂŁ;
    c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
    d) orice teren al unei instituĂžii de învãÞãmânt preuniversitar Âşi universitar, autorizatĂŁ provizoriu sau acreditatĂŁ;
    e) orice teren al unei unitĂŁĂži sanitare de interes naĂžional care nu a trecut în patrimoniul autoritĂŁĂžilor locale;
    f) orice teren deĂžinut, administrat sau folosit de cĂŁtre o instituĂžie publicĂŁ, cu excepĂžia suprafeĂželor folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    g) orice teren proprietate a statului, a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale sau a altor instituĂžii publice, aferent unei clĂŁdiri al cĂŁrui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeĂžele acestuia folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureazĂŁ ameliorarea acestuia;
    i) terenurile care prin natura lor Âşi nu prin destinaĂžia datĂŁ sunt improprii pentru agriculturĂŁ sau silviculturĂŁ, orice terenuri ocupate de iazuri, bĂŁlĂži, lacuri de acumulare sau cĂŁi navigabile, cele folosite pentru activitĂŁĂžile de apĂŁrare împotriva inundaĂžiilor, gospodĂŁrirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apĂŁ, cele folosite ca zone de protecĂžie definite în lege, precum Âşi terenurile utilizate pentru exploatĂŁrile din subsol, încadrate astfel printr-o hotĂŁrâre a consiliului local, în mĂŁsura în care nu afecteazĂŁ folosirea suprafeĂžei solului;
    j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaĂžie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele Âşi staĂžiile de pompare aferente acestora, precum Âşi terenurile aferente lucrĂŁrilor de îmbunĂŁtĂŁĂžiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinÞã a terenului, emis de oficiul judeĂžean de cadastru Âşi publicitate imobiliarĂŁ;
    k) terenurile ocupate de autostrĂŁzi, drumuri europene, drumuri naĂžionale, drumuri principale administrate de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., zonele de siguranÞã a acestora, precum Âşi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranÞã;
    l) terenurile parcurilor industriale, ÂştiinĂžifice Âşi tehnologice, potrivit legii;
    m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale în lipsĂŁ de moÂştenitori legali sau testamentari;
    n) terenurile aferente clĂŁdirilor prevĂŁzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 Âşi 7, cu excepĂžia celor folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    o) terenul aferent clĂŁdirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sĂŁ menĂžinĂŁ afectaĂžiunea de interes public;
    p) terenul aferent clĂŁdirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sĂŁ menĂžinĂŁ afectaĂžiunea de interes public;
    r) terenul aferent clĂŁdirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sĂŁ menĂžinĂŁ afectaĂžiunea de interes public.
    ART. 258
    Calculul impozitului
    (1) Impozitul pe teren se stabileÂşte luând în calcul numĂŁrul de metri pĂŁtraĂži de teren, rangul localitĂŁĂžii în care este amplasat terenul Âşi zona Âşi/sau categoria de folosinÞã a terenului, conform încadrĂŁrii fĂŁcute de consiliul local.
    (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinÞã terenuri cu construcĂžii, impozitul pe teren se stabileÂşte prin înmulĂžirea suprafeĂžei terenului, exprimatĂŁ în hectare, cu suma corespunzĂŁtoare prevĂŁzutĂŁ în urmĂŁtorul tabel*):
 _______________________________________________________________________
|Zona din cadrul localitĂŁĂžii|    Rangul localitĂŁĂžii (lei [vechi]/mp)    |
|___________________________|___________________________________________|
|                           |   O   |   I   |   II  |   III |  IV |  V  |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|
|             A             | 5.900 | 4.900 | 4.300 | 3.700 | 500 | 400 |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|
|             B             | 4.900 | 3.700 | 3.000 | 2.500 | 400 | 300 |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|
|             C             | 3.700 | 2.500 | 1.900 | 1.200 | 300 | 200 |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|
|             D             | 2.500 | 1.200 | 1.000 |   700 | 200 | 100 |
|___________________________|_______|_______|_______|_______|_____|_____|


    (3) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altĂŁ categorie de folosinÞã decât cea de terenuri cu construcĂžii, impozitul pe teren se stabileÂşte prin înmulĂžirea suprafeĂžei terenului, exprimatĂŁ în hectare, cu suma corespunzĂŁtoare prevĂŁzutĂŁ la alin. (4), iar acest rezultat se înmulĂžeÂşte cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor prevĂŁzut la alin. (5).
    (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmĂŁtor*):
_____________________________________________________________________
Nr.                                                   Zona (lei/ha)
crt.                                                _________________
                                                    A    B    C    D
_____________________________________________________________________
  1  Teren arabil                                   20   15   13   11
  2  PĂŁÂşune                                         15   13   11    9
  3  FâneaÞã                                        15   13   11    9
  4  Vie                                            33   25   20   13
  5  LivadĂŁ                                         38   33   25   20
  6  PĂŁdure sau alt teren cu vegetaĂžie forestierĂŁ   20   15   13   11
  7  Teren cu apĂŁ                                   11    9    6    x
  8  Drumuri Âşi cĂŁi ferate                           x    x    x    x
  9  Teren neproductiv                               x    x    x    x
_____________________________________________________________________

    (5) Suma stabilitĂŁ conform alin. (4) se înmulĂžeÂşte cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor prevĂŁzut în urmĂŁtorul tabel:
 _______________________________________________
| Rangul localitĂŁĂžii | Coeficientul de corecĂžie |
|____________________|__________________________|
|         O          |            8,00          |
|____________________|__________________________|
|         I          |            5,00          |
|____________________|__________________________|
|        II          |            4,00          |
|____________________|__________________________|
|        III         |            3,00          |
|____________________|__________________________|
|        IV          |            1,10          |
|____________________|__________________________|
|         V          |            1,00          |
|____________________|__________________________|


    (5^1) Ca excepĂžie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altĂŁ categorie de folosinÞã decât cea de terenuri cu construcĂžii, impozitul pe teren se calculeazĂŁ conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacĂŁ îndeplinesc, cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) au prevĂŁzut în statut, ca obiect de activitate, agriculturĂŁ;
    b) au înregistrate în evidenĂža contabilĂŁ venituri Âşi cheltuieli din desfĂŁÂşurarea obiectului de activitate prevĂŁzut la lit. a).
    (5^2) în caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeazĂŁ conform alin. (2).
    (6) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileÂşte prin înmulĂžirea suprafeĂžei terenului, exprimatĂŁ în ha, cu suma corespunzĂŁtoare prevĂŁzutĂŁ în urmĂŁtorul tabel*), înmulĂžitĂŁ cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor prevĂŁzut la art. 251 alin. (5)**):
________________________________________________________________________________
Nr.                 Categoria de folosinÞã                            Zona
crt.                                                             [lei (RON)/ha]
________________________________________________________________________________
 0                          1                                  A    B    C    D
________________________________________________________________________________
1.   Teren cu construcĂžii                                      22   20   18   16
2.   Arabil                                                    36   34   32   30
3.   PĂŁÂşune                                                    20   18   16   14
4.   FâneaÞã                                                   20   18   16   14
5.   Vie pe rod, alta decât cea prevĂŁzutĂŁ la nr. crt. 5.1      40   38   36   34
5.1. Vie pânĂŁ la intrarea pe rod                               x    x    x    x
6.   LivadĂŁ pe rod, alta decât cea prevĂŁzutĂŁ la nr. crt. 6.1   40   38   36   34
6.1. LivadĂŁ pânĂŁ la intrarea pe rod                            x    x    x    x
7.   PĂŁdure sau alt teren cu vegetaĂžie forestierĂŁ, cu
     excepĂžia celui prevĂŁzut la nr. crt. 7.1                   12   10   8    6
7.1. PĂŁdure în vârstĂŁ de pânĂŁ la 20 de ani Âşi pĂŁdure cu rol
     de protecĂžie                                              x    x    x    x
8.   Teren cu apĂŁ, altul decât cel cu amenajĂŁri piscicole      4    3    2    1
8.1. Teren cu amenajĂŁri piscicole                              24   22   20   18
9.   Drumuri Âşi cĂŁi ferate                                     x    x    x    x
10.  Teren neproductiv                                         x    x    x    x
________________________________________________________________________________

    (7) înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clĂŁdirile Âşi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum Âşi schimbarea categoriei de folosinÞã se pot face numai pe bazĂŁ de documente, anexate la declaraĂžia fĂŁcutĂŁ sub semnĂŁtura proprie a capului de gospodĂŁrie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodĂŁriei, potrivit normelor prevĂŁzute la art. 293, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii.
    (8) Atât în cazul clĂŁdirilor, cât Âşi al terenurilor, dacĂŁ se constatĂŁ diferenĂže între suprafeĂžele înscrise în actele de proprietate Âşi situaĂžia realĂŁ rezultatĂŁ din mĂŁsurĂŁtorile executate în condiĂžiile Legii cadastrului Âşi a publicitĂŁĂžii imobiliare nr. 7/1996, republicatĂŁ, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeĂžele care corespund situaĂžiei reale, dovedite prin lucrĂŁri tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrĂŁrile tehnice de cadastru se înscriu în evidenĂžele fiscale, în registrul agricol, precum Âşi în cartea funciarĂŁ, iar modificarea sarcinilor fiscale opereazĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care se înregistreazĂŁ la compartimentul de specialitate lucrarea respectivĂŁ, ca anexĂŁ la declaraĂžia fiscalĂŁ.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 258 alin. (2), art. 258 alin. (4) Âşi art. 258 alin. (6) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 3                                                                       |
| IMPOZITUL ÂŞI TAXA*) PE TEREN                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE îN INTRAVILAN - TERENURI CU         |
| CONSTRUCÞII                                                                  |
| Art. 258 alin. (2)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Zona în    | NIVELURILE INDEXATE           | NIVELURILE APLICABILE           |
| cadrul     | PENTRU ANUL 2006              | îN ANUL FISCAL 2007             |
| localitĂŁĂžii|                 - lei/ha**) - |                   - lei/ha**) - |
|            |_______________________________|_________________________________|
|            | Nivelurile impozitului,       | Nivelurile impozitului/taxei,   |
|            | pe ranguri de localitĂŁĂži      | pe ranguri de localitĂŁĂži        |
|            |_______________________________|_________________________________|
|            |  0  |  I  | II  | III | IV| V |  0  |  I  | II  | III | IV|  V  |
|____________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|_____|
|     A      |7.404|6.148|5.401|4.681|636|509|7.404|6.148|5.401|4.681|636| 509 |
|____________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|_____|
|     B      |6.148|4.648|3.768|3.180|509|382|6.148|4.648|3.768|3.180|509| 382 |
|____________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|_____|
|     C      |4.648|3.180|2.385|1.511|382|254|4.648|3.180|2.385|1.511|382| 254 |
|____________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|_____|
|     D      |3.180|1.511|1.261|  880|249|127|3.180|1.511|1.261|  880|249| 127 |
|____________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|_____|
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE îN INTRAVILAN                       |
| - ORICE ALTÃ CATEGORIE DE FOLOSINÞÃ DECâT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCÞII -   |
| Art. 258 alin. (4)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |         Zona      | NIVELURILE INDEXATE       | NIVELURILE APLICABILE |
|crt.|                    | PENTRU ANUL 2006          | îN ANUL FISCAL 2007   |
|    |                    |                           | Zona                  |
|    |                    |             - lei/ha**) - |            - lei/ha - |
|    |                    |___________________________|_______________________|
|    | Categoria de       | Zona | Zona | Zona | Zona |  A  |  B  |  C  |  D  |
|    | folosinÞã          |   A  |   B  |   C  |   D  |     |     |     |     |
|____|____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  1 | Teren arabil        |  20  |  15  |  13  |  11  |  20 |  15 |  13 |  11 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  2 | PĂŁÂşune              |  15  |  13  |  11  |   9  |  15 |  13 |  11 |   9 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  3 | FâneaÞã             |  15  |  13  |  11  |   9  |  15 |  13 |  11 |   9 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  4 | Vie                 |  33  |  25  |  20  |  13  |  33 |  25 |  20 |  13 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  5 | LivadĂŁ              |  38  |  33  |  25  |  20  |  38 |  33 |  25 |  20 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  6 | PĂŁdure sau alt      |  20  |  15  |  13  |  11  |  20 |  15 |  13 |  11 |
|    | teren cu vegetaĂžie  |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | forestierĂŁ          |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  7 | Teren cu ape        |  11  |   9  |   6  |   x  |  11 |   9 |   6 |   x |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  8 | Drumuri Âşi cĂŁi      |   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|    | ferate              |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|  9 | Neproductiv         |   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|

| *) începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publicĂŁ|
| sau privatĂŁ a statului ori a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale,           |
| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinÞã, se          |
| stabileÂşte taxa pe teren care reprezintĂŁ sarcina fiscalĂŁ a concesionarilor,  |
| locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinÞã, dupĂŁ    |
| caz, în condiĂžii similare impozitului pe teren.                              |
| **) în cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu   |
| majora sau diminua, dupĂŁ caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor|
| la a doua zecimalĂŁ în urma conversiei generatĂŁ de aplicarea                  |
| Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naĂžionale, s-a procedat la    |
| raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, Ăžinând seama de       |
| faptul ca 1 mp = 0,0001 ha.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE îN EXTRAVILAN                       |
| Art. 258 alin. (6)                                                - lei/ha - |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |         Zona      | NIVELURILE INDEXATE       | NIVELURILE APLICABILE |
|crt.|                    | PENTRU ANUL 2006          | îN ANUL FISCAL 2007   |
|    |                    |___________________________|_______________________|
|    | Categoria          |           Zona            |         Zona          |
|    | de folosinÞã       |                           |                       |
|____|____________________|___________________________|_______________________|
| 0  |          1          |   A  |   B  |   C  |   D  |  A  |  B  |  C  |  D  |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 1  | Teren cu construcĂžii|  22  |  20  |  18  |  16  |  22 |  20 |  18 |  16 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 2  | Arabil              |  36  |  34  |  32  |  30  |  36 |  34 |  32 |  30 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 3  | PĂŁÂşune              |  20  |  18  |  16  |  14  |  20 |  18 |  16 |  14 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 4  | FâneaÞã             |  20  |  18  |  16  |  14  |  20 |  18 |  16 |  14 |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 5  | Vie pe rod, alta    |  40  |  38  |  36  |  34  |  40 |  38 |  36 |  34 |
|    | decât cea prevĂŁzutĂŁ |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | la nr. crt. 5.1     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 5.1| Vie pânĂŁ la intrarea|   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|    | pe rod              |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 6  | LivadĂŁ pe rod, alta |  40  |  38  |  36  |  34  |  40 |  38 |  36 |  34 |
|    | decât cea prevĂŁzutĂŁ |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | la nr. crt. 6.1     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 6.1| LivadĂŁ pânĂŁ la      |   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|    | intrarea pe rod     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 7  | PĂŁdure sau alt      |  12  |  10  |   8  |   6  |  12 |  10 |   8 |   6 |
|    | teren cu vegetaĂžie  |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | forestierĂŁ, cu      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | excepĂžia celui      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | prevĂŁzut la         |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | nr. crt. 7.1        |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 7.1| PĂŁdure în vârstĂŁ de |   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|    | pânĂŁ la 20 de ani Âşi|      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | pĂŁdure cu rol de    |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | protecĂžie           |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 8  | Teren cu apĂŁ, altul |   4  |   3  |   2  |   1  |   4 |   3 |   2 |   1 |
|    | decât cel cu        |      |      |      |      |     |     |     |     |
|    | amenajĂŁri piscicole |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 8.1| Teren cu amenajĂŁri  |  24  |  22  |  20  |  18  |  24 |  22 |  20 |  18 |
|    | piscicole           |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| 9  | Drumuri Âşi cĂŁi      |   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|    | ferate              |      |      |      |      |     |     |     |     |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
|10  | Teren neproductiv   |   x  |   x  |   x  |   x  |   x |   x |   x |   x |
|____|_____________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|
| *) începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publicĂŁ|
| sau privatĂŁ a statului ori a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale,           |
| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinÞã, se          |
| stabileÂşte taxa pe teren care reprezintĂŁ sarcina fiscalĂŁ a concesionarilor,  |
| locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinÞã, dupĂŁ    |
| caz, în condiĂžii similare impozitului pe teren.                              |
|______________________________________________________________________________|

    **) Reproducem mai jos prevederile art. 2 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 21/2006, aprobatĂŁ prin Legea nr. 314/2006.
    ART. 2

    (1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localitĂŁĂžilor, stabilite Âşi încasate pentru anul 2006 pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, rĂŁmân stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localitĂŁĂžilor, stabilit Âşi neîncasat pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, se stabileÂşte conform alin. (2).
    (2) începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã impozitul pe terenurile din extravilanul localitĂŁĂžilor se stabileÂşte potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi cu modificĂŁrile aduse prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    (3) Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localitĂŁĂžilor, încasat pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, se face venit la bugetul de stat.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în extravilanul localitĂŁĂžilor, aferent anului 2006, se plĂŁteÂşte în 3 rate egale, pânĂŁ la datele de 15 iunie, 15 septembrie Âşi 15 noiembrie inclusiv.

    ART. 259
    Dobândiri Âşi transferuri de teren, precum Âşi alte modificĂŁri aduse terenului
    (1) Pentru un teren dobândit de o persoanĂŁ în cursul unui an, impozitul pe teren se datoreazĂŁ de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care terenul a fost dobândit.
    (2) Pentru orice operaĂžiune juridicĂŁ efectuatĂŁ de o persoanĂŁ în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana înceteazĂŁ a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeazĂŁ pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicĂŁ acelei persoane.
    (4) DacĂŁ încadrarea terenului în funcĂžie de poziĂžie Âşi categorie de folosinÞã se modificĂŁ în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modificĂŁ impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modificĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care a intervenit modificarea.
    (5) DacĂŁ în cursul anului se modificĂŁ rangul unei localitĂŁĂži, impozitul pe teren se modificĂŁ pentru întregul teren situat în intravilan corespunzĂŁtor noii încadrĂŁri a localitĂŁĂžii, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmĂŁtor celui în care a intervenit aceastĂŁ modificare.
    (6) Orice persoanĂŁ care dobândeÂşte teren are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie privind achiziĂžia terenului la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeazĂŁ dupĂŁ data achiziĂžiei.
    (6^1) înstrĂŁinarea unui teren, prin oricare dintre modalitĂŁĂžile prevĂŁzute de lege, nu poate fi efectuatĂŁ pânĂŁ când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanĂže fiscale locale, cu excepĂžia obligaĂžiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îÂşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauzĂŁ, cu termene de platĂŁ scadente pânĂŁ la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care are loc înstrĂŁinarea. Atestarea achitĂŁrii obligaĂžiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale. Actele prin care se înstrĂŁineazĂŁ terenuri cu încĂŁlcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
    (7) Orice persoanĂŁ care modificĂŁ folosinĂža terenului are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie privind modificarea folosinĂžei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeazĂŁ dupĂŁ data modificĂŁrii folosinĂžei.
    ART. 260
    Plata impozitului
    (1) Impozitul/taxa pe teren se plĂŁteÂşte anual, în douĂŁ rate egale, pânĂŁ la datele de 31 martie Âşi 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipaĂžie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de cĂŁtre contribuabili, pânĂŁ la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordĂŁ o bonificaĂžie de pânĂŁ la 10%, stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a consiliului local. La nivelul municipiului BucureÂşti, aceastĂŁ atribuĂžie revine Consiliului General al Municipiului BucureÂşti.
    (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaÂşi buget local de cĂŁtre contribuabili, persoane fizice Âşi juridice, de pânĂŁ la 50 lei inclusiv, se plĂŁteÂşte integral pânĂŁ la primul termen de platĂŁ. în cazul în care contribuabilul deĂžine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaÂşi unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referĂŁ la impozitul pe teren cumulat.

     CAP. 4
    Taxa asupra mijloacelor de transport

    ART. 261
    Reguli generale
    (1) Orice persoanĂŁ care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datoreazĂŁ o taxĂŁ anualĂŁ pentru mijlocul de transport, cu excepĂžia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
    (2) Taxa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), denumitĂŁ în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plĂŁteÂşte la bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale unde persoana îÂşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupĂŁ caz.
    (3) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga duratĂŁ a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreazĂŁ de locatar.
    (4) în cazul în care contractul de leasing înceteazĂŁ altfel decât prin ajungerea la scadenÞã, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
ART. 262
    Scutiri
    Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplicĂŁ pentru:
    a) autoturismele, motocicletele cu ataÂş Âşi mototriciclurile care aparĂžin persoanelor cu handicap locomotor Âşi care sunt adaptate handicapului acestora;
    b) navele fluviale de pasageri, bĂŁrcile Âşi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta DunĂŁrii, Insula Mare a BrĂŁilei Âşi Insula Balta IalomiĂžei;
    c) mijloacele de transport ale instituĂžiilor publice;
    d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitĂŁĂži, dacĂŁ tariful de transport este stabilit în condiĂžii de transport public;
    e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 263*)
    Calculul taxei
    (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeazĂŁ în funcĂžie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevĂŁzute în prezentul capitol.
    (2) în cazul oricĂŁruia dintre urmĂŁtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazĂŁ în funcĂžie de capacitatea cilindricĂŁ a acestuia, prin înmulĂžirea fiecĂŁrei grupe de 200 de cm^3 sau fracĂžiune din aceasta cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor*):
_______________________________________________________________________________
          Tipuri de autovehicule                         Suma, în lei, pentru
                                                         fiecare grupĂŁ de
                                                         200 cm^3 sau fracĂžiune
                                                         din aceasta
_______________________________________________________________________________
1. Motorete, scutere, motociclete Âşi autoturisme cu
   capacitatea cilindricĂŁ de pânĂŁ la 1600 cm^3 inclusiv            7
2. Autoturisme cu capacitatea cilindricĂŁ între
   1601 cm^3 Âşi 2000 cm^3 inclusiv                                15
3. Autoturisme cu capacitatea cilindricĂŁ între
   2001 cm^3 Âşi 2600 cm^3 inclusiv                                30
4. Autoturisme cu capacitatea cilindricĂŁ între
   2601 cm^3 Âşi 3000 cm^3 inclusiv                                60
5. Autoturisme cu capacitatea cilindricĂŁ de peste
   3.001 cm^3                                                    120
6. Autobuze, autocare, microbuze                                  20
7. Alte autovehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ
   de pânĂŁ la 12 tone inclusiv, precum Âşi autoturismele
   de teren din producĂžie internĂŁ                                 25
8. Tractoare înmatriculate                                        15

_______________________________________________________________________________

    (3) în cazul unui ataÂş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele Âşi scuterele respective.
    (4) în cazul unui autovehicul de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ autorizatĂŁ de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor*):
 ______________________________________________________________________________
|   |   NumĂŁrul axelor Âşi masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ  |  Taxa (lei [vechi]) |
|   |                                                    |_____________________|
|   |                                                    |Vehicule  |Vehicule  |
|   |                                                    |cu sistem |cu alt    |
|   |                                                    |de        |sistem de |
|   |                                                    |suspensie |suspensie |
|   |                                                    |pneumaticĂŁ|          |
|   |                                                    |sau un    |          |
|   |                                                    |echivalent|          |
|   |                                                    |recunoscut|          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|I  | Vehicule cu douĂŁ axe                               |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone | 1.000.000| 1.100.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 1.100.000| 1.200.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone | 1.200.000| 1.400.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 4.| Masa peste 15 tone                             | 1.400.000| 2.800.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|
|II | Vehicule cu trei axe                               |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone | 1.100.000| 1.200.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone | 1.200.000| 1.300.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone | 1.300.000| 1.600.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 4.| Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 1.600.000| 2.500.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 5.| Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 2.500.000| 3.800.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 6.| Masa peste 25 tone                             | 2.500.000| 3.800.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|
|III| Vehicule cu patru axe                              |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 1.600.000| 1.700.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone | 1.700.000| 2.500.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 2.500.000| 4.000.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 4.| Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 4.000.000| 6.000.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 5.| Masa peste 31 tone                             | 4.000.000| 6.000.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|

    (5) în cazul unei combinaĂžii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor*):
 ______________________________________________________________________________
|   |   NumĂŁrul axelor Âşi masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ  |  Taxa (lei [vechi]) |
|   |                                                    |_____________________|
|   |                                                    |Vehicule  |Vehicule  |
|   |                                                    |cu sistem |cu alt    |
|   |                                                    |de        |sistem de |
|   |                                                    |suspensie |suspensie |
|   |                                                    |pneumaticĂŁ|          |
|   |                                                    |sau un    |          |
|   |                                                    |echivalent|          |
|   |                                                    |recunoscut|          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|I  | Vehicule cu 2 + 1 axe                              |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 1.000.000| 1.100.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone | 1.100.000| 1.200.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 1.200.000| 1.300.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 4.| Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone | 1.300.000| 1.400.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 5.| Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone | 1.400.000| 1.500.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 6.| Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone | 1.500.000| 1.600.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 7.| Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 1.600.000| 2.000.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 8.| Masa peste 25 tone                             | 2.000.000| 3.400.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|
|II | Vehicule cu 2 + 2 axe                              |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone | 1.200.000| 1.300.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone | 1.300.000| 1.600.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone | 1.600.000| 2.000.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 4.| Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone | 2.000.000| 2.300.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 5.| Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone | 2.300.000| 3.700.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 6.| Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone | 3.700.000| 5.200.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 7.| Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone | 5.200.000| 7.900.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 8.| Masa peste 36 tone                             | 5.200.000| 7.900.000|

|___|___|________________________________________________|__________|__________|
|III| Vehicule cu 2 + 3 axe                              |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 4.200.000| 5.700.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 38 tone                             | 5.700.000| 8.000.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|
|IV | Vehicule cu 3 + 2 axe                              |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 3.500.000| 5.000.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 5.000.000| 7.000.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 40 tone                             | 7.000.000| 7.900.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|
|V  | Vehicule cu 3 + 3 axe                              |          |          |
|___|____________________________________________________|__________|__________|
|   | 1.| Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone | 2.800.000| 3.100.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 2.| Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone | 3.100.000| 3.700.000|
|   |___|________________________________________________|__________|__________|
|   | 3.| Masa peste 40 tone                             | 3.700.000| 7.500.000|
|___|___|________________________________________________|__________|__________|

    (6) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaĂžie de autovehicule prevĂŁzutĂŁ la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor*):
 _________________________________________________________
|       Masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ        |    Taxa     |
|                                            |(lei [vechi])|
|____________________________________________|_____________|
| a) PânĂŁ la 1 tonĂŁ inclusiv                 |      59.000 |
|____________________________________________|_____________|
| b) Peste 1 tonĂŁ, dar nu mai mult de 3 tone |     194.000 |
|____________________________________________|_____________|
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone |     292.000 |
|____________________________________________|_____________|
| d) Peste 5 tone                            |     370.000 |
|____________________________________________|_____________|


    (7) în cazul mijloacelor de transport pe apĂŁ, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor*):
_______________________________________________________________________________
              Mijlocul de transport pe apĂŁ                          Impozit
                                                                  - lei/an -
_______________________________________________________________________________
1. Luntre, bĂŁrci fĂŁrĂŁ motor, folosite pentru pescuit Âşi uz
   personal                                                           15
2. BĂŁrci fĂŁrĂŁ motor, folosite în alte scopuri                         40
3. BĂŁrci cu motor                                                    150
4. Nave de sport Âşi agrement*)                                  între 0 Âşi 800
5. Scutere de apĂŁ                                                    150
6. Remorchere Âşi împingĂŁtoare:
   a) pânĂŁ la 500 CP inclusiv                                        400
   b) peste 500 CP Âşi pânĂŁ la 2.000 CP inclusiv                      650
   c) peste 2.000 CP Âşi pânĂŁ la 4.000 CP inclusiv                  1.000
   d) peste 4.000 CP                                               1.600
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracĂžiune din acesta       130
8. Ceamuri, Âşlepuri Âşi barje fluviale:
   a) cu capacitatea de încĂŁrcare pânĂŁ la 1.500 tone inclusiv        130
   b) cu capacitatea de încĂŁrcare de peste 1.500 tone Âşi pânĂŁ la
   3.000 tone inclusiv                                               200
   c) cu capacitatea de încĂŁrcare de peste 3.000 tone                350
_______________________________________________________________________________
    *) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevĂŁzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

    (8) în înĂželesul prezentului articol, capacitatea cilindricĂŁ sau masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a unui mijloc de transport se stabileÂşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziĂžie sau un alt document similar.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 263 alin. (2), art. 263 alin. (4), art. 263 alin. (5), art. 263 alin. (6) Âşi art. 263 alin. (7) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 4                                                                       |
| TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)  |
| Art. 263 alin. (2)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Mijloc de transport cu | NIVELURILE INDEXATE      | NIVELURILE APLICABILE    |
| tracĂžiune mecanicĂŁ     | PENTRU ANUL 2006         | îN ANUL FISCAL 2007      |
|                        |__________________________|__________________________|
|                        | Valoarea taxei           | Suma, în lei, pentru     |
|                        | - lei/500 cm^3 sau       | fiecare grupĂŁ de 200 cm^3|
|                        | fracĂžiune -              | sau fracĂžiune din aceasta|
|________________________|__________________________|__________________________|
| Autoturisme cu         |            7             |             x            |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| de pânĂŁ la 2.000 cm^3  |                          |                          |
| inclusiv               |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Autoturisme cu         |            9             |             x            |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| de peste 2.000 cm^3    |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Autobuze, autocare,    |           15             |             x            |
| microbuze              |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Alte vehicule cu       |           16             |             x            |
| tracĂžiune mecanicĂŁ cu  |                          |                          |
| masa totalĂŁ maximĂŁ     |                          |                          |
| autorizatĂŁ de pânĂŁ la  |                          |                          |
| 12 tone inclusiv       |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Tractoare înmatriculate|           10             |             x            |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Motociclete, motorete  |            4             |             x            |
| Âşi scutere             |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| *) începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma impozitul pe mijloacele de |
| transport înlocuieÂşte sintagma taxa asupra mijloacelor de transport       |
|______________________________________________________________________________|
| Tipuri de autovehicule |            x             |             x            |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 1. Motorete, scutere,  |            x             |             7            |
| motociclete Âşi         |                          |                          |
| autoturisme cu         |                          |                          |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| de pânĂŁ la 1600 cm^3   |                          |                          |
| inclusiv               |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 2. Autoturisme cu      |            x             |            15            |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| între 1601 cm^3 Âşi     |                          |                          |
| 2000 cm^3 inclusiv     |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 3. Autoturisme cu      |            x             |            30            |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| între 2001 cm^3 Âşi     |                          |                          |
| 2600 cm^3 inclusiv     |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 4. Autoturisme cu      |            x             |            60            |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| între 2601 cm^3 Âşi     |                          |                          |
| 3000 cm^3 inclusiv     |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 5. Autoturisme cu      |            x             |           120            |
| capacitatea cilindricĂŁ |                          |                          |
| de peste 3.001 cm^3    |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 6. Autobuze, autocare, |            x             |            20            |
| microbuze              |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 7. Alte autovehicule   |            x             |            25            |
| cu masa totalĂŁ maximĂŁ  |                          |                          |
| autorizatĂŁ de pânĂŁ la  |                          |                          |
| 12 tone inclusiv,      |                          |                          |
| precum Âşi autoturismele|                          |                          |
| de teren din producĂžie |                          |                          |
| internĂŁ                |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 8. Tractoare           |            x             |            15            |
| înmatriculate          |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Autovehicule de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ autorizatĂŁ de peste 12 tone   |
| Art. 263 alin. (4) Âşi art. 292 alin. (3)                                     |
|______________________________________________________________________________|
| NumĂŁrul axelor Âşi masa | NIVELURILE INDEXATE      | NIVELURILE APLICABILE    |
| totalĂŁ maximĂŁ          | PENTRU ANUL 2006         | îN ANUL FISCAL 2007      |
| autorizatĂŁ             |__________________________|__________________________|
|                        | Taxa, în lei             | Impozitul, în lei        |
|                        |__________________________|__________________________|
|                        | Vehicule cu| Vehicule cu | Vehicule cu| Vehicule cu |
|                        | sistem de  | alt sistem  | sistem de  | alt sistem  |
|                        | suspensie  | de suspensie| suspensie  | de suspensie|
|                        | pneumaticĂŁ |             | pneumaticĂŁ |             |
|                        | sau un     |             | sau un     |             |
|                        | echivalent |             | echivalent |             |
|                        | recunoscut |             | recunoscut |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| I. Vehicule cu douĂŁ axe|      x     |      x      |      x     |      x      |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 12 tone, |     100    |     110     |     100    |     110     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 13 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 13 tone, |     110    |     167     |     110    |     218     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 14 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 14 tone, |     167    |     235     |     218    |     307     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 15 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 4. Masa peste 15 tone  |     235    |     533     |     307    |     694     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| II. Vehicule cu trei   |      x     |      x      |      x     |      x      |
| axe                    |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 15 tone, |     110    |     120     |     110    |     137     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 17 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 17 tone, |     120    |     216     |     137    |     281     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 19 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 19 tone, |     216    |     280     |     281    |     365     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 21 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 4. Masa peste 21 tone, |     280    |     432     |     365    |     563     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 23 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 5. Masa peste 23 tone, |     432    |     671     |     563    |     874     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 25 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 6. Masa peste 25 tone  |     432    |     671     |     563    |     874     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| III. Vehicule cu patru |      x     |      x      |      x     |      x      |
| axe                    |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 23 tone, |     280    |     284     |     365    |     370     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 25 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 25 tone, |     284    |     443     |     370    |     578     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 27 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 27 tone, |     443    |     704     |     578    |     917     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 29 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 4. Masa peste 29 tone, |     704    |   1.044     |     917    |   1.361     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 31 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 5. Masa peste 31 tone  |     704    |   1.044     |     917    |   1.361     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| CombinaĂžii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de  |
| transport marfĂŁ cu masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 12 tone            |
| Art. 263 alin. (5) Âşi art. 292 alin. (3)                                     |
|______________________________________________________________________________|
| NumĂŁrul axelor Âşi masa | NIVELURILE INDEXATE      | NIVELURILE APLICABILE    |
| totalĂŁ maximĂŁ          | PENTRU ANUL 2006         | îN ANUL FISCAL 2007      |
| autorizatĂŁ             |__________________________|__________________________|
|                        | Taxa, în lei             | Impozitul, în lei        |
|                        |__________________________|__________________________|
|                        | AxĂŁ/axe    | AxĂŁ/axe     | AxĂŁ/axe    | AxĂŁ/axe     |
|                        | motoare cu | motoare cu  | motoare cu | motoare cu  |
|                        | suspensie  | alt sistem  | suspensie  | alt sistem  |
|                        | pneumaticĂŁ | de suspensie| pneumaticĂŁ | de suspensie|
|                        | sau un     |             | sau un     |             |
|                        | echivalent |             | echivalent |             |
|                        | recunoscut |             | recunoscut |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| I. Vehicule cu 2 + 1   |      x     |      x      |      x     |      x      |
| axe                    |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 12 tone, |     100    |     110     |     100    |     110     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 14 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 14 tone, |     110    |     120     |     110    |     120     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 16 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 16 tone, |     120    |     130     |     120    |     130     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 18 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 4. Masa peste 18 tone, |     130    |     140     |     130    |     140     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 20 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 5. Masa peste 20 tone, |     140    |     150     |     140    |     190     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 22 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 6. Masa peste 22 tone, |     150    |     189     |     190    |     246     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 23 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 7. Masa peste 23 tone, |     189    |     340     |     246    |     443     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 25 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 8. Masa peste 25 tone  |     340    |     597     |     443    |     778     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| II. Vehicule cu 2 + 2  |      x     |      x      |      x     |      x      |
| axe                    |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 23 tone, |     120    |     136     |     120    |     177     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 25 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 25 tone, |     136    |     224     |     177    |     291     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 26 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 26 tone, |     224    |     329     |     291    |     428     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 28 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 4. Masa peste 28 tone, |     329    |     397     |     428    |     517     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 29 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 5. Masa peste 29 tone, |     397    |     651     |     517    |     849     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 31 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 6. Masa peste 31 tone, |     651    |     904     |     849    |   1.178     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 33 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 7. Masa peste 33 tone, |     904    |   1.373     |   1.178    |   1.789     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 36 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 8. Masa peste 36 tone  |     904    |   1.373     |   1.178    |   1.789     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| III. Vehicule cu 2 + 3 |      x     |      x      |      x     |      x      |
| axe                    |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 36 tone, |     719    |   1.001     |     938    |   1.305     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 38 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 38 tone  |   1.001    |   1.361     |   1.305    |   1.774     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| IV. Vehicule cu 3 + 2  |      x     |      x      |      x     |      x      |
| axe                    |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 36 tone, |     636    |     883     |     829    |   1.150     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 38 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 38 tone, |     883    |   1.221     |   1.150    |   1.591     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 40 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 40 tone  |   1.221    |   1.806     |   1.591    |   2.354     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| V. Vehicule cu 3 + 3   |      x     |      x      |      x     |      x      |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 1. Masa peste 36 tone, |     362    |     437     |     471    |     570     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 38 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 2. Masa peste 38 tone, |     437    |     653     |     570    |     851     |
| dar nu mai mult de     |            |             |            |             |
| 40 tone                |            |             |            |             |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| 3. Masa peste 40 tone  |     653    |   1.040     |     851    |   1.356     |
|________________________|____________|_____________|____________|_____________|
| Remorci, semiremorci sau rulote                                              |
| Art. 263 alin. (6)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Masa totalĂŁ maximĂŁ     | NIVELURILE INDEXATE      | NIVELURILE APLICABILE    |
| autorizatĂŁ             | PENTRU ANUL 2006         | îN ANUL FISCAL 2007      |
|                        |__________________________|__________________________|
|                        | Taxa, în lei             | Impozitul, în lei        |
|________________________|__________________________|__________________________|
| a. PânĂŁ la 1 tonĂŁ      |            7             |            7             |
| inclusiv               |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| b. Peste 1 tonĂŁ, dar nu|           24             |           24             |
| mai mult de 3 tone     |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| c. Peste 3 tone, dar nu|           37             |           37             |
| mai mult de 5 tone     |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| d. Peste 5 tone        |           46             |           46             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| Mijloace de transport pe apĂŁ                                                 |
| Art. 263 alin. (7)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Luntre, bĂŁrci fĂŁrĂŁ  |           13             |            x             |
| motor, scutere de apĂŁ, |                          |                          |
| folosite pentru uz Âşi  |                          |                          |
| agrement personal      |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 2. BĂŁrci fĂŁrĂŁ motor,   |           38             |            x             |
| folosite în alte       |                          |                          |
| scopuri                |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 3. BĂŁrci cu motor      |           75             |            x             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 4. Bacuri, poduri      |          627             |            x             |
| plutitoare             |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 5. ÂŞalupe              |          376             |            x             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 6. Iahturi             |        1.882             |            x             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 7. Remorchere Âşi       |           x              |            x             |
| împingĂŁtoare:          |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| a) PânĂŁ la 500 CP      |          376             |            x             |
| inclusiv               |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| b) Peste 500 CP, dar nu|          627             |            x             |
| peste 2.000 CP         |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| c) Peste 2.000 CP, dar |        1.004             |            x             |
| nu peste 4.000 CP      |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| d) Peste 4.000 CP      |        1.505             |            x             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 8. Vapoare - pentru    |          126             |            x             |
| fiecare 1.000 tdw sau  |                          |                          |
| fracĂžiune din acesta   |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 9. Ceamuri, Âşlepuri Âşi |           x              |            x             |
| barje fluviale:        |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| a) Cu capacitatea de   |          126             |            x             |
| încĂŁrcare pânĂŁ la      |                          |                          |
| 1.500 tone inclusiv    |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| b) Cu capacitatea de   |          188             |            x             |
| încĂŁrcare de peste     |                          |                          |
| 1.500 tone, dar nu     |                          |                          |
| peste 3.000 tone       |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| c) Cu capacitatea de   |          314             |            x             |
| încĂŁrcare de peste     |                          |                          |
| 3.000 tone             |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 1. Luntre, bĂŁrci fĂŁrĂŁ  |           x              |           15             |
| motor, folosite pentru |                          |                          |
| pescuit Âşi uz personal |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 2. BĂŁrci fĂŁrĂŁ motor,   |           x              |           40             |
| folosite în alte       |                          |                          |
| scopuri                |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 3. BĂŁrci cu motor      |           x              |          150             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 4. Nave de sport Âşi    |           x              |      între 0 Âşi 800      |
| agrement*)             |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 5. Scutere de apĂŁ      |           x              |          150             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 6. Remorchere Âşi       |           x              |            x             |
| împingĂŁtoare:          |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| a) pânĂŁ la 500 CP      |           x              |          400             |
| inclusiv               |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| b) peste 500 CP Âşi pânĂŁ|           x              |          650             |
| la 2.000 CP, inclusiv  |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| c) peste 2.000 CP Âşi   |           x              |        1.000             |
| pânĂŁ la 4.000 CP,      |                          |                          |
|inclusiv                |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| d) peste 4.000 CP      |           x              |        1.600             |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 7. Vapoare - pentru    |           x              |          130             |
| fiecare 1.000 tdw sau  |                          |                          |
| fracĂžiune din acesta   |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| 8. Ceamuri, Âşlepuri Âşi |           x              |            x             |
| barje fluviale:        |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| a) cu capacitatea de   |           x              |          130             |
| încĂŁrcare pânĂŁ la      |                          |                          |
| 1.500 tone, inclusiv   |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| b) cu capacitatea de   |           x              |          200             |
| încĂŁrcare de peste     |                          |                          |
| 1.500 tone Âşi pânĂŁ la  |                          |                          |
| 3.000 tone, inclusiv   |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| c) cu capacitatea de   |           x              |          350             |
| încĂŁrcare de peste     |                          |                          |
| 3.000 tone             |                          |                          |
|________________________|__________________________|__________________________|
| *) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevĂŁzute în     |
| normele metodologice de aplicare a prezentului cod.                          |
|______________________________________________________________________________|


    ART. 264
    Dobândiri Âşi transferuri ale mijloacelor de transport
    (1) în cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoanĂŁ în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreazĂŁ de persoanĂŁ de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.
    (2) în cazul unui mijloc de transport care este înstrĂŁinat de o persoanĂŁ în cursul unui an sau este radiat din evidenĂža fiscalĂŁ a compartimentului de specialitate al autoritĂŁĂžii de administraĂžie publicĂŁ localĂŁ, taxa asupra mijlocului de transport înceteazĂŁ sĂŁ se mai datoreze de acea persoanĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrĂŁinat sau radiat din evidenĂža fiscalĂŁ.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeazĂŁ pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicĂŁ acelei persoane.
    (4) Orice persoanĂŁ care dobândeÂşte/înstrĂŁineazĂŁ un mijloc de transport sau îÂşi schimbĂŁ domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie fiscalĂŁ cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale pe a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenitĂŁ.
    (5) înstrĂŁinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitĂŁĂžile prevĂŁzute de lege, nu poate fi efectuatĂŁ pânĂŁ când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanĂže fiscale locale, cu excepĂžia obligaĂžiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de platĂŁ scadente pânĂŁ la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care are loc înstrĂŁinarea. Atestarea achitĂŁrii obligaĂžiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale. Actele prin care se înstrĂŁineazĂŁ mijloace de transport cu încĂŁlcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
    ART. 265
    Plata taxei
    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plĂŁteÂşte anual, în douĂŁ rate egale, pânĂŁ la datele de 31 martie Âşi 30 septembrie inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipaĂžie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de cĂŁtre contribuabili, pânĂŁ la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordĂŁ o bonificaĂžie de pânĂŁ la 10% inclusiv, stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a consiliului local. La nivelul municipiului BucureÂşti, aceastĂŁ atribuĂžie revine Consiliului General al Municipiului BucureÂşti.
(3) DeĂžinĂŁtorii, persoane fizice sau juridice strĂŁine, care solicitĂŁ înmatricularea temporarĂŁ a mijloacelor de transport în România, în condiĂžiile legii, au obligaĂžia sĂŁ achite integral, la data solicitĂŁrii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsĂŁ între data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care se înmatriculeazĂŁ Âşi pânĂŁ la sfârÂşitul anului fiscal respectiv.
    (4) în situaĂžia în care înmatricularea priveÂşte o perioadĂŁ care depĂŁÂşeÂşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deĂžinĂŁtorii prevĂŁzuĂži la alin. (3) au obligaĂžia sĂŁ achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pânĂŁ la data de 31 ianuarie a fiecĂŁrui an, astfel:
    a) în cazul în care înmatricularea priveÂşte un an fiscal, impozitul anual;
    b) în cazul în care înmatricularea priveÂşte o perioadĂŁ care se sfârÂşeÂşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaÂşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie Âşi data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care expirĂŁ înmatricularea.
    (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaÂşi buget local de cĂŁtre contribuabili, persoane fizice Âşi juridice, de pânĂŁ la 50 lei inclusiv, se plĂŁteÂşte integral pânĂŁ la primul termen de platĂŁ. în cazul în care contribuabilul deĂžine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaÂşi unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referĂŁ la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

CAP. 5
    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi a autorizaĂžiilor

    ART. 266
    Reguli generale
    Orice persoanĂŁ care trebuie sĂŁ obĂžinĂŁ un certificat, aviz sau altĂŁ autorizaĂžie prevĂŁzutĂŁ în prezentul capitol trebuie sĂŁ plĂŁteascĂŁ taxa menĂžionatĂŁ în acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaĂžia necesarĂŁ.
    ART. 267
    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaĂžiilor de construire Âşi a altor avize asemĂŁnĂŁtoare
    (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egalĂŁ cu suma stabilitĂŁ de consiliul local, Consiliul General al Municipiului BucureÂşti sau consiliul judeĂžean, dupĂŁ caz, în limitele prevĂŁzute în tabelul urmĂŁtor*):
 __________________________________________________________
|   SuprafaĂža pentru care se obĂžine    | Taxa (lei [vechi])|
|      certificatul de urbanism        |                   |
|______________________________________|___________________|
| a) PânĂŁ la 150 mp inclusiv           | 25.000 - 35.000   |
|______________________________________|___________________|
| b) între 151 mp Âşi 250 mp inclusiv   | 37.000 - 47.000   |
|______________________________________|___________________|
| c) între 251 mp Âşi 500 mp inclusiv   | 48.000 - 60.000   |
|______________________________________|___________________|
| d) între 501 mp Âşi 750 mp inclusiv   | 61.000 - 72.000   |
|______________________________________|___________________|
| e) între 751 mp Âşi 1.000 mp inclusiv | 73.000 - 85.000   |
|______________________________________|___________________|
| f) Peste 1.000 mp                    | 85.000 + 130      |
|                                      | pentru fiecare    |
|                                      | mp care depĂŁÂşeÂşte |
|                                      | 1.000 mp          |
|______________________________________|___________________|

    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonĂŁ ruralĂŁ este egalĂŁ cu 50% din taxa stabilitĂŁ conform alin. (1).
    (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaĂžii de construire pentru o clĂŁdire care urmeazĂŁ a fi folositĂŁ ca locuinÞã sau anexĂŁ la locuinÞã este egalĂŁ cu 0,5% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžii.
    (4) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de foraje sau excavĂŁri necesarĂŁ studiilor geotehnice, ridicĂŁrilor topografice, exploatĂŁrilor de carierĂŁ, balastierelor, sondelor de gaze Âşi petrol, precum Âşi altor exploatĂŁri se calculeazĂŁ înmulĂžind numĂŁrul de metri pĂŁtraĂži de teren afectat de foraj sau de excavaĂžie cu o valoare stabilitĂŁ de consiliul local de pânĂŁ la 50.000 lei [vechi]*).
    (5) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei necesare pentru lucrĂŁrile de organizare de Âşantier în vederea realizĂŁrii unei construcĂžii, care nu sunt incluse în altĂŁ autorizaĂžie de construire, este egalĂŁ cu 3% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de organizare de Âşantier.
    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de amenajare de tabere de corturi, cĂŁsuĂže sau rulote ori campinguri este egalĂŁ cu 2% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžie.
    (7) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de construire pentru chioÂşcuri, tonete, cabine, spaĂžii de expunere, situate pe cĂŁile Âşi în spaĂžiile publice, precum Âşi pentru amplasarea corpurilor Âşi a panourilor de afiÂşaj, a firmelor Âşi reclamelor este de pânĂŁ la 50.000 lei [vechi] pentru fiecare metru pĂŁtrat de suprafaÞã ocupatĂŁ de construcĂžie*).
    (8) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de construire pentru orice altĂŁ construcĂžie decât cele prevĂŁzute în alt alineat al prezentului articol este egalĂŁ cu 1% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžie, inclusiv instalaĂžiile aferente.
    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de desfiinĂžare, totalĂŁ sau parĂžialĂŁ, a unei construcĂžii este egalĂŁ cu 0,1% din valoarea impozabilĂŁ a construcĂžiei, stabilitĂŁ pentru determinarea impozitului pe clĂŁdiri. în cazul desfiinÞãrii parĂžiale a unei construcĂžii, taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei se modificĂŁ astfel încât sĂŁ reflecte porĂžiunea din construcĂžie care urmeazĂŁ a fi demolatĂŁ.
    (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaĂžii de construire este egalĂŁ cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaĂžiei iniĂžiale.
    (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaĂžii privind lucrĂŁrile de racorduri Âşi branÂşamente la reĂžele publice de apĂŁ, canalizare, gaze, termice, energie electricĂŁ, telefonie Âşi televiziune prin cablu se stabileÂşte de consiliul local Âşi este de pânĂŁ la 75.000 lei [vechi] pentru fiecare racord*).
    (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cĂŁtre comisia de urbanism Âşi amenajarea teritoriului, de cĂŁtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeĂžean se stabileÂşte de consiliul local în sumĂŁ de pânĂŁ la 100.000 lei [vechi]*).
    (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturĂŁ stradalĂŁ Âşi adresĂŁ se stabileÂşte de cĂŁtre consiliile locale în sumĂŁ de pânĂŁ la 60.000 lei [vechi]*).
    (14) Pentru taxele prevĂŁzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrĂŁrilor de construcĂžie, se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) taxa datoratĂŁ se stabileÂşte pe baza valorii lucrĂŁrilor de construcĂžie declarate de persoana care solicitĂŁ avizul Âşi se plĂŁteÂşte înainte de emiterea avizului;
    b) în termen de 15 zile de la data finalizĂŁrii lucrĂŁrilor de construcĂžie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expirĂŁ autorizaĂžia respectivĂŁ, persoana care a obĂžinut autorizaĂžia trebuie sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie privind valoarea lucrĂŁrilor de construcĂžie la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale;
    c) pânĂŁ în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaĂžia finalĂŁ privind valoarea lucrĂŁrilor de construcĂžii, compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale are obligaĂžia de a stabili taxa datoratĂŁ pe baza valorii reale a lucrĂŁrilor de construcĂžie;
    d) pânĂŁ în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale a emis valoarea stabilitĂŁ pentru taxĂŁ, trebuie plĂŁtitĂŁ orice sumĂŁ suplimentarĂŁ datoratĂŁ de cĂŁtre persoana care a primit autorizaĂžia sau orice sumĂŁ care trebuie rambursatĂŁ de autoritatea administraĂžiei publice locale.
    (15) în cazul unei autorizaĂžii de construire emise pentru o persoanĂŁ fizicĂŁ, valoarea realĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžie nu poate fi mai micĂŁ decât valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii stabilitĂŁ conform art. 251.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 267 alin. (1), art. 267 alin. (4), art. 267 alin. (7), art. 267 alin. (11), art. 267 alin. (12) Âşi art. 267 alin. (13) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 5                                                                       |
| TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ÂŞI A AUTORIZAÞIILOR          |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 267  | Taxa pentru eliberarea       | NIVELURILE      | NIVELURILE      |
| alin. (1) | certificatului de urbanism,  | INDEXATE PENTRU | APLICABILE îN   |
|           | în mediu urban               | ANUL 2006       | ANUL FISCAL 2007|
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| SuprafaĂža pentru care se obĂžine          | Taxa, în lei    | Taxa, în lei    |
| certificatul de urbanism                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| a) PânĂŁ la 150 mp, inclusiv              |      3 - 4      |      3 - 4      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| b) între 151 Âşi 250 mp, inclusiv         |      4 - 5      |      4 - 5      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| c) între 251 Âşi 500 mp, inclusiv         |      5 - 7      |      5 - 7      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| d) între 501 Âşi 750 mp, inclusiv         |      7 - 8      |      7 - 8      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| e) între 751 Âşi 1.000 mp, inclusiv       |      8 - 10     |      8 - 10     |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| f) Peste 1.000 mp                        | 10 + 0,01 lei/mp| 10 + 0,01 lei/mp|
|                                          | pentru fiecare  | pentru fiecare  |
|                                          | mp care         | mp care         |
|                                          | depĂŁÂşeÂşte       | depĂŁÂşeÂşte       |
|                                          | 1.000 mp        | 1.000 mp        |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| Art. 267  | Taxa pentru eliberarea       | între 0 Âşi 6,   | între 0 Âşi 6,   |
| alin. (4) | autorizaĂžiei de foraje sau   | inclusiv, pentru| inclusiv, pentru|
|           | excavĂŁri                     | fiecare mp      | fiecare mp      |
|           |                              | afectat         | afectat         |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 267  | Taxa pentru eliberarea       | între 0 Âşi 6,   | între 0 Âşi 6,   |
| alin. (7) | autorizaĂžiei de construire   | inclusiv, pentru| inclusiv, pentru|
|           | pentru chioÂşcuri, tonete,    | fiecare mp de   | fiecare mp de   |
|           | cabine, spaĂžii de expunere,  | suprafaÞã       | suprafaÞã       |
|           | situate pe cĂŁile Âşi în       | ocupatĂŁ de      | ocupatĂŁ de      |
|           | spaĂžiile publice, precum Âşi  | construcĂžie     | construcĂžie     |
|           | pentru amplasarea            |                 |                 |
|           | corpurilor Âşi a panourilor de|                 |                 |
|           | afiÂşaj, a firmelor Âşi        |                 |                 |
|           | reclamelor                   |                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 267  | Taxa pentru eliberarea unei  | între 0 Âşi 9,   | între 0 Âşi 9,   |
| alin. (11)| autorizaĂžii privind lucrĂŁrile| inclusiv, pentru| inclusiv, pentru|
|           | de racorduri Âşi branÂşamente  | fiecare racord  | fiecare racord  |
|           | la reĂžele publice de apĂŁ,    |                 |                 |
|           | canalizare, gaze, termice,   |                 |                 |
|           | energie electricĂŁ, telefonie |                 |                 |
|           | Âşi televiziune prin cablu    |                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 267  | Taxa pentru avizarea         | între 0 Âşi 11,  | între 0 Âşi 11,  |
| alin. (12)| certificatului de urbanism de| inclusiv        | inclusiv        |
|           | cĂŁtre comisia de urbanism Âşi |                 |                 |
|           | amenajarea teritoriului, de  |                 |                 |
|           | cĂŁtre primari sau de         |                 |                 |
|           | structurile de specialitate  |                 |                 |
|           | din cadrul consiliului       |                 |                 |
|           | judeĂžean                     |                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 267  | Taxa pentru eliberarea       | între 0 Âşi 7,   | între 0 Âşi 7,   |
| alin. (13)| certificatului de            | inclusiv        | inclusiv        |
|           | nomenclaturĂŁ stradalĂŁ Âşi     |                 |                 |
|           | adresĂŁ                       |                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|

    ART. 268
    Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiilor pentru a desfĂŁÂşura o activitate economicĂŁ Âşi a altor autorizaĂžii similare
    (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaĂžii pentru desfĂŁÂşurarea unei activitĂŁĂži economice este stabilitĂŁ de cĂŁtre consiliul local în sumĂŁ de pânĂŁ la 100.000 lei [vechi], în mediul rural, Âşi de pânĂŁ la 500.000 lei [vechi], în mediul urban*).
    (1^1) AutorizaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) se vizeazĂŁ anual, pânĂŁ la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul urmĂŁtor. Taxa de vizĂŁ reprezintĂŁ 50% din cuantumul taxei prevĂŁzute la alin. (1).
    (2) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiilor sanitare de funcĂžionare se stabileÂşte de consiliul local Âşi este de pânĂŁ la 120.000 lei [vechi]*).
    (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deĂžinute de consiliile locale, se stabileÂşte de cĂŁtre consiliul local Âşi este de pânĂŁ la 200.000 lei [vechi]*).
    (4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producĂŁtor se stabileÂşte de cĂŁtre consiliile locale Âşi este de pânĂŁ la 500.000 lei [vechi]*).
    (5) ComercianĂžii a cĂŁror activitate se desfĂŁÂşoarĂŁ potrivit ClasificĂŁrii activitĂŁĂžilor din economia naĂžionalĂŁ - CAEN, aprobatĂŁ prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificĂŁrile ulterioare, în clasa 5530 - restaurante Âşi 5540 - baruri, datoreazĂŁ bugetului local al comunei, oraÂşului sau municipiului, dupĂŁ caz, în a cĂŁrui razĂŁ administrativ teritorialĂŁ se aflĂŁ amplasatĂŁ unitatea sau standul de comercializare, o taxĂŁ pentru eliberarea/vizarea anualĂŁ a autorizaĂžiei privind desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de alimentaĂžie publicĂŁ, stabilitĂŁ de cĂŁtre consiliile locale în sumĂŁ de pânĂŁ la 3.000 lei. La nivelul municipiului BucureÂşti, aceastĂŁ taxĂŁ se stabileÂşte de cĂŁtre Consiliul General al Municipiului BucureÂşti Âşi se face venit la bugetul local al sectorului în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ se aflĂŁ amplasatĂŁ unitatea sau standul de comercializare*).
    (6) AutorizaĂžia privind desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de alimentaĂžie publicĂŁ, în cazul în care comerciantul îndeplineÂşte condiĂžiile prevĂŁzute de lege, se emite de cĂŁtre primarul în a cĂŁrui razĂŁ de competenÞã se aflĂŁ amplasatĂŁ unitatea sau standul de comercializare.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 268 alin. (1), art. 268 alin. (2), art. 268 alin. (3), art. 268 alin. (4) Âşi art. 268 alin. (5) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 5                                                                       |
| TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ÂŞI A AUTORIZAÞIILOR          |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 268  | Taxa pentru eliberarea unei autorizaĂžii pentru desfĂŁÂşurarea unei |
| alin. (1) | activitĂŁĂži economice:                                            |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 1. în mediul rural           | între 0 Âşi 11,  | între 0 Âşi 11,  |
|           |                              | inclusiv        | inclusiv        |
|           |______________________________|_________________|_________________|
|           | 2. în mediul urban           | între 0 Âşi 57,  | între 0 Âşi 57,  |
|           |                              | inclusiv        | inclusiv        |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 268  | Taxa pentru eliberarea       | între 0 Âşi 14,  | între 0 Âşi 14,  |
| alin. (2) | autorizaĂžiilor de funcĂžionare| inclusiv        | inclusiv        |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 268  | Taxa pentru eliberarea de    | între 0 Âşi 23,  | între 0 Âşi 23,  |
| alin. (3) | copii heliografice de pe     | inclusiv, pentru| inclusiv, pentru|
|           | planuri cadastrale sau de pe | fiecare mp sau  | fiecare mp sau  |
|           | alte asemenea planuri,       | fracĂžiune de mp | fracĂžiune de mp |
|           | deĂžinute de consiliile locale|                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 268  | Taxa pentru eliberarea       | între 0 Âşi 57,  | între 0 Âşi 57,  |
| alin. (4) | certificatului de producĂŁtor | inclusiv        | inclusiv        |
|___________|______________________________|_________________|_________________|
| Art. 268  | Taxa pentru                  |         x       | între 0 Âşi      |
| alin. (5) | eliberarea/vizarea anualĂŁ a  |                 | 3.000, inclusiv |
|           | autorizaĂžiei privind         |                 |                 |
|           | desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de  |                 |                 |
|           | alimentaĂžie publicĂŁ          |                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|

    ART. 269
    Scutiri
    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi autorizaĂžiilor nu se datoreazĂŁ pentru:
    a) certificat de urbanism sau autorizaĂžie de construire pentru lĂŁcaÂş de cult sau construcĂžie anexĂŁ;
    b) certificat de urbanism sau autorizaĂžie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparĂžin domeniului public al statului;
    c) certificat de urbanism sau autorizaĂžie de construire, pentru lucrĂŁrile de interes public judeĂžean sau local;
    d) certificat de urbanism sau autorizaĂžie de construire, dacĂŁ beneficiarul construcĂžiei este o instituĂžie publicĂŁ;
    e) autorizaĂžie de construire pentru autostrĂŁzile Âşi cĂŁile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

    CAP. 6
    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamĂŁ Âşi publicitate

    ART. 270
    Taxa pentru serviciile de reclamĂŁ Âşi publicitate
    (1) Orice persoanĂŁ, care beneficiazĂŁ de servicii de reclamĂŁ Âşi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înĂželegere încheiatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ, datoreazĂŁ plata taxei prevĂŁzute în prezentul articol, cu excepĂžia serviciilor de reclamĂŁ Âşi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masĂŁ scrise Âşi audiovizuale.
    (1^1) Publicitatea realizatĂŁ prin mijloace de informare în masĂŁ scrise Âşi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitĂŁĂžilor agenĂžilor de publicitate potrivit ClasificĂŁrii activitĂŁĂžilor din economia naĂžionalĂŁ - CAEN, cu modificĂŁrile ulterioare, respectiv publicitatea realizatĂŁ prin ziare Âşi alte tipĂŁrituri, precum Âşi prin radio, televiziune Âşi Internet.
    (2) Taxa prevĂŁzutĂŁ în prezentul articol, denumitĂŁ în continuare taxa pentru servicii de reclamĂŁ Âşi publicitate, se plĂŁteÂşte la bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale în raza cĂŁreia persoana presteazĂŁ serviciile de reclamĂŁ Âşi publicitate.
    (3) Taxa pentru servicii de reclamĂŁ Âşi publicitate se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamĂŁ Âşi publicitate.
    (4) Cota taxei se stabileÂşte de consiliul local, fiind cuprinsĂŁ între 1% Âşi 3% .
    (5) Valoarea serviciilor de reclamĂŁ Âşi publicitate cuprinde orice platĂŁ obĂžinutĂŁ sau care urmeazĂŁ a fi obĂžinutĂŁ pentru serviciile de reclamĂŁ Âşi publicitate, cu excepĂžia taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (6) Taxa pentru servicii de reclamĂŁ Âşi publicitate se varsĂŁ la bugetul local, lunar, pânĂŁ la data de 10 a lunii urmĂŁtoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestĂŁri de servicii de reclamĂŁ Âşi publicitate.
    ART. 271
    Taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate
    (1) Orice persoanĂŁ care utilizeazĂŁ un panou, afiÂşaj sau structurĂŁ de afiÂşaj pentru reclamĂŁ Âşi publicitate într-un loc public datoreazĂŁ plata taxei anuale prevĂŁzute în prezentul articol cĂŁtre bugetul local al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în raza cĂŁreia este amplasat panoul, afiÂşajul sau structura de afiÂşaj respectivĂŁ.
    (2) Valoarea taxei pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate se calculeazĂŁ anual, prin înmulĂžirea numĂŁrului de metri pĂŁtraĂži sau a fracĂžiunii de metru pĂŁtrat a suprafeĂžei afiÂşajului pentru reclamĂŁ sau publicitate cu suma stabilitĂŁ de consiliul local, astfel*):
    a) în cazul unui afiÂşaj situat în locul în care persoana deruleazĂŁ o activitate economicĂŁ, suma este de pânĂŁ la 200.000 lei [vechi];
    b) în cazul oricĂŁrui alt panou, afiÂşaj sau structurĂŁ de afiÂşaj pentru reclamĂŁ Âşi publicitate, suma este de pânĂŁ la 150.000 lei [vechi].
    (3) Taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate se recalculeazĂŁ pentru a reflecta numĂŁrul de luni sau fracĂžiunea din lunĂŁ dintr-un an calendaristic în care se afiÂşeazĂŁ în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate.
    (4) Taxa pentru afiÂşajul în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate se plĂŁteÂşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, pânĂŁ la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie Âşi 15 noiembrie, inclusiv.
    (5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreazĂŁ taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie anualĂŁ la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 271 alin. (2) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 6                                                                       |
| TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMÃ ÂŞI PUBLICITATE                  |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 271  | Taxa pentru afiÂşaj în scop de| NIVELURILE      | NIVELURILE      |
| alin. (2) | reclamĂŁ Âşi publicitate:      | INDEXATE PENTRU | APLICABILE îN   |
|           |                              | ANUL 2006       | ANUL FISCAL 2007|
|           |                              |_________________|_________________|
|           |                              | - lei/mp sau    | - lei/mp sau    |
|           |                              | fracĂžiune de    | fracĂžiune de    |
|           |                              | mp -            | mp -            |
|           |______________________________|_________________|_________________|
|           | a) în cazul unui afiÂşaj      | între 0 Âşi 23,  | între 0 Âşi 23,  |
|           | situat în locul în care      | inclusiv        | inclusiv        |
|           | persoana deruleazĂŁ o         |                 |                 |
|           | activitate economicĂŁ         |                 |                 |
|           |______________________________|_________________|_________________|
|           | b) în cazul oricĂŁrui alt     | între 0 Âşi 17,  | între 0 Âşi 17,  |
|           | panou, afiÂşaj sau structurĂŁ  | inclusiv        | inclusiv        |
|           | de afiÂşaj pentru reclamĂŁ Âşi  |                 |                 |
|           | publicitate                  |                 |                 |
|___________|______________________________|_________________|_________________|

    ART. 272
    Scutiri
    (1) Taxa pentru serviciile de reclamĂŁ Âşi publicitate Âşi taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate nu se aplicĂŁ instituĂžiilor publice, cu excepĂžia cazurilor când acestea fac reclamĂŁ unor activitĂŁĂži economice.
    (2) Taxa prevĂŁzutĂŁ în prezentul articol, denumitĂŁ în continuare taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate, nu se aplicĂŁ unei persoane care închiriazĂŁ panoul, afiÂşajul sau structura de afiÂşaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevĂŁzutĂŁ la art. 270 fiind plĂŁtitĂŁ de aceastĂŁ ultimĂŁ persoanĂŁ.
    (3) Taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate nu se datoreazĂŁ pentru afiÂşele, panourile sau alte mijloace de reclamĂŁ Âşi publicitate amplasate în interiorul clĂŁdirilor.
    (4) Taxa pentru afiÂşaj în scop de reclamĂŁ Âşi publicitate nu se aplicĂŁ pentru panourile de identificare a instalaĂžiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaĂžie, precum Âşi alte informaĂžii de utilitate publicĂŁ Âşi educaĂžionale.
    (5) Nu se datoreazĂŁ taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamĂŁ Âşi publicitate pentru afiÂşajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcĂžia lor, realizĂŁrii de reclamĂŁ Âşi publicitate.

    CAP. 7
    Impozitul pe spectacole

    ART. 273
    Reguli generale
    (1) Orice persoanĂŁ care organizeazĂŁ o manifestare artisticĂŁ, o competiĂžie sportivĂŁ sau altĂŁ activitate distractivĂŁ în România are obligaĂžia de a plĂŁti impozitul prevĂŁzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
    (2) Impozitul pe spectacole se plĂŁteÂşte la bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale în raza cĂŁreia are loc manifestarea artisticĂŁ, competiĂžia sportivĂŁ sau altĂŁ activitate distractivĂŁ.
    ART. 274
    Calculul impozitului
    (1) Cu excepĂžiile prevĂŁzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de impozit la suma încasatĂŁ din vânzarea biletelor de intrare Âşi a abonamentelor.
    (2) Cota de impozit se determinĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesĂŁ de teatru, balet, operĂŁ, operetĂŁ, concert filarmonic sau altĂŁ manifestare muzicalĂŁ, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiĂžie sportivĂŁ internĂŁ sau internaĂžionalĂŁ, cota de impozit este egalĂŁ cu 2%;
    b) în cazul oricĂŁrei alte manifestĂŁri artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egalĂŁ cu 5% .
    (3) Suma primitĂŁ din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plĂŁtite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzĂŁrii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
    (4) Persoanele care datoreazĂŁ impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaĂžia de:
    a) a înregistra biletele de intrare Âşi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale care îÂşi exercitĂŁ autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
    b) a anunĂža tarifele pentru spectacol în locul unde este programat sĂŁ aibĂŁ loc spectacolul, precum Âşi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare Âşi/sau abonamente;
    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare Âşi/sau abonamente Âşi de a nu încasa sume care depĂŁÂşesc tarifele precizate pe biletele de intrare Âşi/sau abonamente;
    d) a emite un bilet de intrare Âşi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale, documentele justificative privind calculul Âşi plata impozitului pe spectacole;
    f) a se conforma oricĂŁror altor cerinĂže privind tipĂŁrirea, înregistrarea, avizarea, evidenĂža Âşi inventarul biletelor de intrare Âşi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul FinanĂželor Publice Âşi Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii Âşi Cultelor Âşi AgenĂžia NaĂžionalĂŁ pentru Sport.
    ART. 275
    Reguli speciale pentru videoteci Âşi discoteci
    (1) în cazul unei manifestĂŁri artistice sau al unei activitĂŁĂži distractive care are loc într-o videotecĂŁ sau discotecĂŁ, impozitul pe spectacole se calculeazĂŁ pe baza suprafeĂžei incintei prevĂŁzute în prezentul articol.
    (2) Impozitul pe spectacole se stabileÂşte pentru fiecare zi de manifestare artisticĂŁ sau de activitate distractivĂŁ, prin înmulĂžirea numĂŁrului de metri pĂŁtraĂži ai suprafeĂžei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilitĂŁ de consiliul local, astfel*):
    a) în cazul videotecilor, suma este de pânĂŁ la 1.000 lei [vechi];
    b) în cazul discotecilor, suma este de pânĂŁ la 2.000 lei [vechi].
    (3) Impozitul pe spectacole se ajusteazĂŁ prin înmulĂžirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor, precizat în tabelul urmĂŁtor:
 _____________________________________________
| Rangul localitĂŁĂžii | Coeficient de corecĂžie |
|____________________|________________________|
|         0          |          8,00          |
|____________________|________________________|
|         I          |          5,00          |
|____________________|________________________|
|         II         |          4,00          |
|____________________|________________________|
|         III        |          3,00          |
|____________________|________________________|
|         IV         |          1,10          |
|____________________|________________________|
|         V          |          1,00          |
|____________________|________________________|


    (4) Persoanele care datoreazĂŁ impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaĂžia de a depune o declaraĂžie la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. DeclaraĂžia se depune pânĂŁ la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.
------------
    *) Conform anexei la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevĂŁzute la art. 275 alin. (2) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
| CAP. 7                                                                       |
| IMPOZITUL PE SPECTACOLE                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Art. 275  | Manifestarea artisticĂŁ sau   | NIVELURILE      | NIVELURILE      |
| alin. (2) | activitatea distractivĂŁ:     | INDEXATE PENTRU | APLICABILE îN   |
|           |                              | ANUL 2006       | ANUL FISCAL 2007|
|           |                              |_________________|_________________|
|           |                              |   - lei/mp -    |   - lei/mp -    |
|           |______________________________|_________________|_________________|
|           | a) în cazul videotecilor     | între 0 Âşi 1,   | între 0 Âşi 1,   |
|           |                              | inclusiv        | inclusiv        |
|           |______________________________|_________________|_________________|
|           | b) în cazul discotecilor     | între 0 Âşi 2,   | între 0 Âşi 2,   |
|           |                              | inclusiv        | inclusiv        |
|___________|______________________________|_________________|_________________|


    ART. 276
    Scutiri
    Impozitul pe spectacole nu se aplicĂŁ spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
    ART. 277
    Plata impozitului
    (1) Impozitul pe spectacole se plĂŁteÂşte lunar pânĂŁ la data de 15, inclusiv, a lunii urmĂŁtoare celei în care a avut loc spectacolul.
    (2) Orice persoanĂŁ care datoreazĂŁ impozitul pe spectacole are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale, pânĂŁ la data stabilitĂŁ pentru fiecare platĂŁ a impozitului pe spectacole. Formatul declaraĂžiei se precizeazĂŁ în normele elaborate în comun de Ministerul FinanĂželor Publice Âşi Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor.
    (3) Persoanele care datoreazĂŁ impozitul pe spectacole rĂŁspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraĂžiei Âşi plata la timp a impozitului.

    CAP. 8
    Taxa hotelierĂŁ

    ART. 278
    Reguli generale
    (1) Consiliul local poate institui o taxĂŁ pentru Âşederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra cĂŁreia consiliul local îÂşi exercitĂŁ autoritatea, dar numai dacĂŁ taxa se aplicĂŁ conform prezentului capitol.
    (2) Taxa pentru Âşederea într-o unitate de cazare, denumitĂŁ în continuare taxa hotelierĂŁ, se încaseazĂŁ de cĂŁtre persoanele juridice prin intermediul cĂŁrora se realizeazĂŁ cazarea, o datĂŁ cu luarea în evidenÞã a persoanelor cazate.
    (3) Unitatea de cazare are obligaĂžia de a vĂŁrsa taxa colectatĂŁ în conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale în raza cĂŁreia este situatĂŁ aceasta.
    ART. 279
    Calculul taxei
    (1) Taxa hotelierĂŁ se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitĂŁĂžile de cazare.
    (2) Cota taxei se stabileÂşte de consiliul local Âşi este cuprinsĂŁ între 0,5% Âşi 5% . în cazul unitĂŁĂžilor de cazare amplasate într-o staĂžiune turisticĂŁ, cota taxei poate varia în funcĂžie de clasa cazĂŁrii în hotel.
    (3) Taxa hotelierĂŁ se datoreazĂŁ pentru întreaga perioadĂŁ de Âşedere, cu excepĂžia cazului unitĂŁĂžilor de cazare amplasate într-o staĂžiune turisticĂŁ, atunci când taxa se datoreazĂŁ numai pentru o singurĂŁ noapte, indiferent de perioada realĂŁ de cazare.
    ART. 280
    Scutiri
    Taxa hotelierĂŁ nu se aplicĂŁ pentru:
    a) persoanele fizice în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani inclusiv;
    b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
    c) pensionarii sau studenĂžii;
    d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
    e) veteranii de rĂŁzboi;
    f) vĂŁduvele de rĂŁzboi sau vĂŁduvele veteranilor de rĂŁzboi care nu s-au recĂŁsĂŁtorit;
    g) persoanele fizice prevĂŁzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratĂŁ cu începere de la 6 martie 1945, precum Âşi celor deportate în strĂŁinĂŁtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    h) soĂžul sau soĂžia uneia dintre persoanele fizice menĂžionate la lit. b) - g), care este cazat/cazatĂŁ împreunĂŁ cu o persoanĂŁ menĂžionatĂŁ la lit. b) - g).

    ART. 281
    Plata taxei
    (1) UnitĂŁĂžile de cazare au obligaĂžia de a vĂŁrsa taxa hotelierĂŁ la bugetul local, lunar, pânĂŁ la data de 10, inclusiv, a lunii urmĂŁtoare celei în care s-a colectat taxa hotelierĂŁ de la persoanele care au plĂŁtit cazarea.
    (2) UnitĂŁĂžile de cazare au obligaĂžia de a depune lunar o declaraĂžie la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale, pânĂŁ la data stabilitĂŁ pentru fiecare platĂŁ a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaraĂžiei se precizeazĂŁ în normele elaborate în comun de Ministerul FinanĂželor Publice Âşi Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor.

    CAP. 9
    Taxe speciale

    ART. 282
    Taxe speciale
    (1) Pentru funcĂžionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice Âşi juridice, consiliile locale, judeĂžene Âşi Consiliul General al Municipiului BucureÂşti, dupĂŁ caz, pot adopta taxe speciale.
    (2) Domeniile în care consiliile locale, judeĂžene Âşi Consiliul General al Municipiului BucureÂşti, dupĂŁ caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum Âşi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 45/2003*) privind finanĂžele publice locale.
    (3) Taxele speciale se încaseazĂŁ numai de la persoanele fizice Âşi juridice care beneficiazĂŁ de serviciile oferite de instituĂžia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare Âşi funcĂžionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sĂŁ efectueze prestaĂžii ce intrĂŁ în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
    (4) Consiliile locale, judeĂžene sau Consiliul General al Municipiului BucureÂşti, dupĂŁ caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitĂŁĂžilor publice (gaze naturale, apĂŁ, energie electricĂŁ), pentru existenĂža pe domeniul public/privat al unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale a reĂželelor de apĂŁ, de transport Âşi distribuĂžie a energiei electrice Âşi a gazelor naturale.
------------
    *) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 45/2003 a fost abrogatĂŁ. A se vedea Legea nr. 273/2006.

    CAP. 10
    Alte taxe locale

    ART. 283
    Alte taxe locale
    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului BucureÂşti sau consiliile judeĂžene, dupĂŁ caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporarĂŁ a locurilor publice Âşi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitecturĂŁ Âşi arheologice Âşi altele asemenea*).
    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deĂžinerea sau utilizarea echipamentelor Âşi utilajelor destinate obĂžinerii de venituri care folosesc infrastructura publicĂŁ localĂŁ, pe raza localitĂŁĂžii unde acestea sunt utilizate, precum Âşi taxe pentru activitĂŁĂžile cu impact asupra mediului înconjurĂŁtor*).
    (3) Taxele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) se calculeazĂŁ Âşi se plĂŁtesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritĂŁĂžile deliberative interesate*).
------------
    *) întrucât în HotĂŁrârea Guvernului nr. 1514/2006 nu au mai fost prevĂŁzute valori pentru aceste taxe locale, reproducem mai jos dispoziĂžiile corespunzĂŁtoare din anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 797/2005, prin care valorile impozabile prevĂŁzute la art. 283 alin. (1), art. 283 alin. (2) Âşi art. 283 alin. (3) au fost actualizate astfel:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    CAP. 10                                                                   |
|    ALTE TAXE LOCALE                                                          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Art. 283 alin. (1)                | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |
|Taxa zilnicĂŁ pentru utilizarea    | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|temporarĂŁ a locurilor publice Âşi  |      rol/ron        |                     |
|pentru vizitarea muzeelor, a      |_____________________|_____________________|
|caselor memoriale sau a           |între 0 lei/zi Âşi    |între 0 lei/zi Âşi    |
|monumentelor istorice, de         |119.000 lei/zi       |13 lei/zi inclusiv   |
|arhitecturĂŁ Âşi arheologie         |inclusiv/            |                     |
|                                  |între 0 lei/zi Âşi    |                     |
|                                  |11,90 lei/zi inclusiv|                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Art. 283 alin. (2)                |între 0 lei/zi Âşi    |între 0 lei/zi Âşi    |
|Taxa zilnicĂŁ pentru deĂžinerea sau |119.000 lei/zi       |13 lei/zi inclusiv   |
|utilizarea echipamentelor         |inclusiv/            |                     |
|destinate în scopul obĂžinerii de  |între 0 lei/zi Âşi    |                     |
|venit                             |11,90 lei/zi inclusiv|                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Art. 283 alin. (3)                |între 0 lei/an Âşi    |între 0 lei/an Âşi    |
|Taxa anualĂŁ pentru vehicule lente |321.000 lei/an       |34 lei/an inclusiv   |
|                                  |inclusiv/            |                     |
|                                  |între 0 lei/an Âşi    |                     |
|                                  |3,21 lei/an inclusiv |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|


    CAP. 11
    FacilitĂŁĂži comune

    ART. 284
    FacilitĂŁĂži pentru persoane fizice
    (1) Impozitul pe clĂŁdiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi autorizaĂžiilor, precum Âşi alte taxe prevĂŁzute la art. 282 Âşi art. 283 nu se aplicĂŁ pentru:
    a) veteranii de rĂŁzboi;
    b) persoanele fizice prevĂŁzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratĂŁ cu începere de la 6 martie 1945, precum Âşi celor deportate în strĂŁinĂŁtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi în alte legi.
    (2) Persoanele prevĂŁzute la art. 3 alin. (1) lit. b) Âşi art. 4 alin. (1) din Legea recunoÂştinĂžei faÞã de eroii-martiri Âşi luptĂŁtorii care au contribuit la victoria RevoluĂžiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreazĂŁ:
    a) impozitul pe clĂŁdiri pentru locuinĂža situatĂŁ la adresa de domiciliu;
    b) impozitul pe teren aferent clĂŁdirii prevĂŁzute la lit. a);
    c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentĂŁ unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
    (3) Impozitul pe clĂŁdiri Âşi impozitul pe teren nu se aplicĂŁ vĂŁduvelor de rĂŁzboi Âşi vĂŁduvelor veteranilor de rĂŁzboi care nu s-au recĂŁsĂŁtorit.
    (4) Impozitul pe clĂŁdiri, impozitul pe teren Âşi taxa pentru eliberarea unei autorizaĂžii pentru desfĂŁÂşurarea unei activitĂŁĂži economice nu se datoreazĂŁ de cĂŁtre persoanele cu handicap grav sau accentuat Âşi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
    (5) în cazul unei clĂŁdiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deĂžinut în comun de o persoanĂŁ fizicĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscalĂŁ se aplicĂŁ integral pentru proprietĂŁĂžile deĂžinute în comun de soĂži.
    (6) Scutirea de la plata impozitului pe clĂŁdiri se aplicĂŁ doar clĂŁdirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevĂŁzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
    (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplicĂŁ doar terenului aferent clĂŁdirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevĂŁzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
    (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijl