închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECIZIE Nr. 1102 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili in transportul rutier de marfuri si persoane
                  DECIZIE   Nr. 1102 din 22 noiembrie 2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri si persoane
EMITENT:      CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 10 decembrie 2007

    Ioan Vida              - presedinte
    Nicolae Cochinescu     - judecator
    Aspazia Cojocaru       - judecator
    Acsinte Gaspar         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Ion Predescu           - judecator
    Puskas Valentin Zoltan - judecator
    Augustin Zegrean       - judecator
    Ion Tiuca              - procuror
    Florentina Geangu      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri si persoane, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Virgiliano Exim" - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al Judecatoriei Slobozia.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand în vedere ca legea criticata a fost abrogata expres, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibila.

    CURTEA,
avand în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin încheierea din 5 iulie 2007, pronuntata în Dosarul nr. 2.599/312/2007, Judecatoria Slobozia a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri si persoane, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Virgiliano Exim" - S.R.L. din Constanta.
    în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale deoarece, "contrar prevederilor art. 23 alin. (12) si art. 45 din Constitutie, persoanele juridice sunt sanctionate pentru fapte care sunt obligatorii de îndeplinit în sarcina unor persoane fizice".
    Judecatoria Slobozia considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.
    în conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata deoarece sanctiunea prevazuta de art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 apare ca justificata si nu poate fi de natura sa încalce protectia constitutionala a dreptului la libertate economica si individuala, accesul liber al persoanei la libera initiativa si exercitarea de activitati economice în conditiile legii.
    Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 sunt constitutionale. în acest sens, arata ca operatorul economic în activitatea caruia s-a constatat savarsirea unei contraventii nu poate invoca principiul libertatii economice, în conditiile în care acesta nu a respectat prevederile legale. Totodata, stabilirea circumstantelor savarsirii unei contraventii si sanctionarea acestora prin amenda reprezinta optiunea legiuitorului, care garanteaza exercitarea liberei initiative si accesul liber al persoanei la o activitate economica. Cat priveste invocarea încalcarii dispozitiilor art. 23 alin. (12) din Constitutie, arata ca acestea nu au incidenta în cauza.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri si persoane, publicata în Monitorul Oficial la Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciaza ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (12) privind libertatea individuala si art. 45 privind libertatea economica.
    Examinand exceptia, Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale, a fost emisa Ordonanta Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 - care stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale -, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007.
    Potrivit art. 13 din ordonanta, pe data intrarii sale în vigoare se abroga Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri si persoane, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Asa fiind, rezulta ca, în temeiul dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora aceasta "[...] decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei [...]", dispozitii coroborate cu cele ale art. 29 alin. (6) din aceeasi lege, care prevad ca "[...] exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1) [...]", exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002, ce face obiectul prezentului dosar, a devenit inadmisibila, ulterior sesizarii legale a Curtii Constitutionale, prin încheierea din 5 iulie 2007 a Judecatoriei Slobozia. în consecinta, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa.

    Fata de cele aratate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    în numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili în transportul rutier de marfuri si persoane, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Virgiliano Exim" - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al Judecatoriei Slobozia.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata în sedinta publica din data de 22 noiembrie 2007.

          PRE?EDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat-asistent,
                              Florentina Geangu

                              ---------------