închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTARARE Nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier
                   HOTARARE   Nr. 38 din 16 ianuarie 2008
privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

    Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 12 ianuarie 2012.

    Act de baza
 Hotararea Guvernului nr. 38/2008

    Acte modificatoare
 Hotararea Guvernului nr. 1289/2011


    în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta hotarare stabileste regulile privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, în vederea îmbunatatirii sanatatii si protectiei acestora, pentru cresterea sigurantei rutiere, precum si în vederea armonizarii conditiilor de concurenta loiala între transportatorii rutieri.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier care fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau activitati de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile prezentei hotarari se aplica conducatorilor auto independenti începand cu data de 23 martie 2009.
    ART. 3
    (1) în sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) timp de munca al lucratorului mobil - perioada de la începutul pana la sfarsitul timpului de lucru, în cursul careia lucratorul mobil se afla la postul sau de lucru, la dispozitia angajatorului si în exercitiul functiilor sau activitatilor sale, adica:
    - perioada dedicata tuturor activitatilor de transport rutier. Aceste activitati sunt, cu precadere, urmatoarele:
    (i) conducerea autovehiculului;
    (ii) încarcarea si descarcarea;
    (iii) ajutorul acordat pasagerilor la urcarea si coborarea din vehicul;
    (iv) curatenia si întretinerea tehnica;
    (v) toate celelalte activitati vizand asigurarea sigurantei vehiculului, a încarcaturii sale si a pasagerilor sau îndeplinirea obligatiilor legale ori de reglementare direct legate de operatiunea de transport aflata în desfasurare, inclusiv supravegherea încarcarii si descarcarii, formalitatile administrative legate de politie, vama, serviciul de imigrare etc.;
    - perioadele de timp în care lucratorul mobil nu poate dispune liber de timpul sau si i se cere sa fie la postul sau de lucru, gata sa întreprinda activitatea sa normala, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor cand asteapta sa se faca încarcarea sau descarcarea, daca durata previzibila a acestora nu este cunoscuta dinainte, si anume fie înaintea plecarii, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauza, fie în conditiile generale negociate între partenerii sociali;
    b) timp de munca al conducatorului auto independent - perioada de la începutul pana la sfarsitul timpului de lucru, în cursul careia conducatorul auto independent se afla la postul sau de lucru, la dispozitia clientului sau exercitandu-si functiile ori activitatile, altele decat activitatea administrativa generala care nu este direct legata de operatiunea de transport rutier aflata în curs de desfasurare;
    c) perioada de disponibilitate - orice perioada, care nu este nici pauza, nici perioada de odihna, în cursul careia lucratorul mobil/conducatorul auto independent nu este nevoit sa ramana la locul sau de munca, dar trebuie sa fie disponibil pentru a raspunde oricaror eventuale solicitari de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucratorul mobil/conducatorul auto independent însoteste vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum si perioadele de asteptare în punctele de trecere a frontierei si cele impuse de restrictiile de circulatie. Perioadele de disponibilitate si durata lor preconizata trebuie sa fie cunoscute dinainte de catre lucratorul mobil/conducatorul auto independent, fie înainte de plecarea în cursa, fie înainte de începerea perioadei în cauza. în cazul celor care conduc un vehicul în echipa, perioada petrecuta stand langa sofer sau în cuseta în timp ce vehiculul este în miscare este considerata perioada de disponibilitate;
    d) loc de munca al lucratorului mobil/conducatorului auto independent - locul de la sediul principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucratorul mobil/conducatorul auto independent îsi îndeplineste atributiile, ori vehiculul pe care îl utilizeaza în exercitarea atributiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfasoara activitati de transport;
    e) lucrator mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectueaza transporturi rutiere publice si/sau în cont propriu si face parte din personalul implicat efectiv în operatiuni de transport rutier. Cursantii si stagiarii implicati efectiv în operatiuni de transport rutier sunt considerati lucratori mobili;
    f) conducator auto independent - conducator auto a carui ocupatie principala consta în transportul rutier public de marfuri sau de persoane, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*) privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu este într-un raport de munca cu un angajator, care este liber sa-si organizeze singur activitatea, al carui venit depinde direct de profitul realizat si care poate avea, individual sau împreuna cu alti conducatori auto independenti, relatii comerciale cu mai multi clienti. Conducatorii auto care nu îndeplinesc aceste criterii vor avea aceleasi drepturi si obligatii ca cele prevazute de prezenta hotarare pentru lucratorii mobili;
    g) persoana care efectueaza activitati mobile de transport rutier - lucratorul mobil sau conducatorul auto independent care efectueaza astfel de activitati;
    h) saptamana - perioada cuprinsa între ora 00,00 a zilei de luni si ora 24,00 a zilei de duminica;
    i) timp de noapte - o perioada de cel putin 4 ore, cuprinsa între orele 00,00 si 07,00;
    j) munca de noapte - orice munca efectuata pe timp de noapte, asa cum este acesta definit la lit. i).
    (2) Pauzele la care se face referire la art. 5 si perioadele de odihna la care se face referire la art. 6, precum si perioadele de disponibilitate definite la alin. (1) lit. c) nu fac parte din timpul de lucru.

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.


    CAP. 2
    Organizarea timpului de munca

    ART. 4
    (1) în cursul unei saptamani, timpul total de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maxima a timpului de lucru saptamanal poate fi prelungita pana la maximum 60 de ore, cu conditia ca, pentru orice perioada de 4 luni consecutive, media timpului de lucru saptamanal sa nu depaseasca 48 de ore.
    (2) în cazul lucratorilor mobili care muncesc pentru mai multi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiva pentru toti angajatorii. Angajatorul va cere lucratorului mobil în cauza o evidenta în scris a timpului lucrat pentru alt/alti angajator/angajatori. Lucratorul mobil va furniza în scris aceasta informatie.
    ART. 5
    Persoanele care efectueaza activitati mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fara pauza. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel putin 30 de minute daca timpul total de lucru este de 6 pana la 9 ore si, respectiv, de cel putin 45 de minute daca timpul total de lucru depaseste 9 ore. Pauzele pot fi împartite în perioade de minimum 15 minute fiecare.
    ART. 6
    în cazul cursantilor si stagiarilor se aplica, în ceea ce priveste pauzele si perioadele de odihna, prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau ale Acordului AETR, dupa caz.
    ART. 7
    Timpul de munca zilnic nu va depasi 10 ore într-un interval de 24 de ore daca lucratorul mobil/conducatorul auto independent efectueaza munca de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu conditiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încat sa nu fie pusa în pericol siguranta rutiera.

    CAP. 3
    Obligatiile întreprinderilor si ale persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

    ART. 8
    Angajatorii din domeniul transportului rutier au urmatoarele obligatii:
    a) sa informeze lucratorii mobili cu privire la reglementarile nationale, regulamentele interne ale întreprinderii si prevederile contractelor colective de munca, aplicabile în acest domeniu;
    b) sa angajeze transporturile si sa întocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel încat sa fie respectate prevederile prezentei hotarari privind timpul de lucru;
    c) sa tina evidenta timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier si sa pastreze aceste evidente pentru o perioada de cel putin 2 ani de la desfasurarea activitatilor supuse prezentei hotarari;
    d) sa elibereze lucratorilor mobili, la cerere, copii ale evidentelor cu privire la timpul de munca;
    e) sa prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidentele privind timpul de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier pentru o perioada de 2 ani.
    ART. 9
    Lucratorii mobili/conducatorii auto independenti au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte timpul de munca, asa cum este stabilit prin prezenta hotarare;
    b) în cazul lucratorilor mobili care lucreaza pentru mai multi angajatori, sa furnizeze în scris informatii corecte angajatorilor cu privire la timpul de munca lucrat.

    CAP. 4
    Controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna

    ART. 10
    Controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de munca ale lucratorilor mobili/conducatorilor auto independenti si respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.

    ART. 11
    Controlul respectarii prevederilor prezentei hotarari se efectueaza la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.


    CAP. 5
    Contraventii si sanctiuni

    ART. 12
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6 si 7 privind organizarea timpului de munca de catre întreprinderile/operatorii de transport rutier;
    b) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a evidentelor privind timpul de munca al lucratorilor mobili/conducatorilor auto independenti pentru o perioada de 2 ani;
    c) refuzul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier de a se supune efectuarii controlului.
    ART. 13
    (1) Contraventiile prevazute la art. 12 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele prevazute la lit. a) si b), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cea prevazuta la lit. c), cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier.
    (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune în procesul-verbal despre aceasta posibilitate.

    (3) Contraventiile prevazute în prezenta hotarare se constata si se sanctioneaza de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita de competenta a acestora.

    ART. 14
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 12 si 13 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 15
    La fiecare 2 ani, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier prezinta un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie sa fie transmis Comisiei cel tarziu pana la data de 30 septembrie care urmeaza perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeasi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului.

    Prezenta hotarare transpune Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 80 din 23 martie 2002, p. 35 - 39.

                              ---------------