închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
CONTRACT MUNCÃ Nr. 722/03 din 24 ianuarie 2008

Contract colectiv de muncĂŁ la nivel de ramurĂŁ transporturi pe anii 2008 - 2010 încheiat astĂŁzi, 19.12.2007, conform art. 10 Âşi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicatĂŁ, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse sub nr. 722/03/24.01.2008

EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÂŞI EGALITÃÞII DE ÂŞANSE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 3 din 11 februarie 2008

    PÃRÞILE CONTRACTANTE

    I. ReprezentanĂžii patronilor din activitĂŁĂžile de transporturi Âşi conexe, constituiĂži conform prevederilor Legii nr. 356/2001 a patronatelor, respectiv

    CONFEDERAÞIA NAÞIONALÃ A PATRONATULUI ROMâN - C.N.P.R.
    UNIUNEA NAÞIONALÃ A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMâNIA - U.N.T.R.R.

    II. ReprezentanĂžii salariaĂžilor din activitĂŁĂžile de transporturi Âşi conexe, constituiĂži conform prevederilor Legii nr. 54/2003, cu modificĂŁrile ulterioare, cu privire la sindicate, respectiv:

    CONVENÞIA SINDICALÃ NAÞIONALÃ A TRANSPORTATORILOR DIN ROMâNIA - C.S.N.T.R.
    FEDERAÞIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVÃ DIN ROMâNIA - F.M.L.R.
    ALIANÞA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR DIN ROMâNIA - A.S.T.R. Âşi
    FEDERAÞIA NAÞIONALÃ FEROVIARÃ MIÂŞCARE COMERCIAL - F.N.F.M.C.

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) PĂŁrĂžile contractante recunosc Âşi acceptĂŁ pe deplin cĂŁ sunt egale Âşi libere în negocierea Contractului colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi Âşi se obligĂŁ sĂŁ respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (2) în sensul prezentului contract,
    - prin patron sau angajator se înĂželege cel care angajeazĂŁ, respectiv persoana juridicĂŁ sau fizicĂŁ autorizatĂŁ potrivit legii, care administreazĂŁ/utilizeazĂŁ capital, indiferent de natura acestuia, Âşi care este titular al raportului de muncĂŁ cu salariatul;
    - prin salariat se înĂželege orice persoanĂŁ angajatĂŁ de patron prin contract individual de muncĂŁ, inclusiv persoanele aflate în perioada de probĂŁ, stagiarii Âşi ucenicii;
    - prin conducĂŁtor se înĂželege administratorul - salariat al unitĂŁĂžii, inclusiv preÂşedintele consiliului de administraĂžie (de conducere) dacĂŁ este Âşi salariat, directorii generali Âşi directorii adjuncĂži, Âşefii compartimentelor de muncĂŁ - divizii, departamente, secĂžii, ateliere, servicii, birouri -, precum Âşi asimilaĂžii lor, stabiliĂži potrivit legii sau prin contractele colective de muncĂŁ ori, dupĂŁ caz, prin regulamentul intern (conform art. 294 din Legea nr. 53/2003);
    - prin sindicate se înĂželeg organizaĂžiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fĂŁrĂŁ scop patrimonial, constituite în scopul apĂŁrĂŁrii Âşi promovĂŁrii drepturilor colective Âşi individuale, precum Âşi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale Âşi sportive ale membrilor lor [conform art. 217, pct. (1) din Legea nr. 53/2003];
    - prin reprezentanĂžii salariaĂžilor se înĂželeg persoanele alese Âşi mandatate special în scopul promovĂŁrii Âşi apĂŁrĂŁrii intereselor lor Âşi care nu pot sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži ce sunt recunoscute exclusiv în sarcina organizaĂžiilor sindicale (art. 224 din Legea nr. 53/2003);
    - prin unitate se desemneazĂŁ regiile autonome, companiile naĂžionale, societĂŁĂžile comerciale, alte organizaĂžii cu scop lucrativ, instituĂžiile publice, asociaĂžiile de orice fel Âşi organele de stat.
    ART. 2
    (1) Prezentul contract colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi cuprinde drepturile Âşi obligaĂžiile patronilor Âşi ale salariaĂžilor cu privire la condiĂžiile generale de muncĂŁ.
    (2) Prin încheierea contractului colectiv de muncĂŁ la celelalte niveluri, drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor cu privire la condiĂžiile specifice de muncĂŁ vor fi negociate de cĂŁtre acestea cu respectarea prevederilor minimale stabilite prin orice act normativ care vizeazĂŁ activitatea specificĂŁ din ramurĂŁ, emis de instituĂžia abilitatĂŁ a statului, precum Âşi cu respectarea reglementĂŁrilor internaĂžionale ratificate de România.
    ART. 3
    (1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi produc efecte pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži în unitĂŁĂžile de transporturi Âşi activitĂŁĂži conexe din ĂžarĂŁ, indiferent de structura capitalului acestora.
    (2) Contracte colective de muncĂŁ se pot încheia Âşi pentru salariaĂžii instituĂžiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze prevĂŁzute în mod expres prin lege.
    (3) în cazul în care pĂŁrĂžile au încheiat contract colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate sau grup de unitĂŁĂži înaintea semnĂŁrii, înregistrĂŁrii Âşi publicĂŁrii prezentului Contract colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi, cele de la nivelurile inferioare acestuia se vor adapta la prevederile sale, acolo unde prevederile minimale din prezentul contract nu au fost atinse sau ale cĂŁrui clauze nu se regĂŁsesc incluse.
    a) în contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel de unitate sau grup de unitĂŁĂži, bazate pe negocieri colective Âşi pe prezentul contract colectiv, pĂŁrĂžile contractante vor conveni, printr-o clauzĂŁ expresĂŁ, plata unei contribuĂžii de cĂŁtre salariaĂži, alĂžii decât membrii de sindicat, a cĂŁrei valoare sĂŁ nu fie mai micĂŁ de 0,5% din venitul brut realizat, dar nici sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ cuantumul cotizaĂžiei sindicale.
 b) AceastĂŁ contribuĂžie va fi consideratĂŁ ca obligaĂžie a salariatului, înscrisĂŁ în contractul individual de muncĂŁ, numai pe baza semnĂŁrii de cĂŁtre salariat a unei declaraĂžii conform celei prevĂŁzute în anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 4
    (1) Prezentul Contract colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi se aplicĂŁ cu începere de la 1 ianuarie 2008 pânĂŁ la 31 decembrie 2010 inclusiv, cu posibilitatea revizuirii anuale, la nivel de unitate acesta producând efecte pe an calendaristic.
    (2) DacĂŁ niciuna din pĂŁrĂži nu denunÞã contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeÂşte pânĂŁ la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, respectiv cu încĂŁ un an calendaristic.
    (3) Conform principiului cĂŁ drepturile recunoscute Âşi acordate prin negocieri colective anterioare constituie "legea pĂŁrĂžilor" Âşi sunt "drepturi minime câÂştigate", negocierea unui nou contract colectiv de muncĂŁ se va face având ca bazĂŁ clauzele contractului aplicabil.
    ART. 5
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cunoÂştinÞã, în scris, celeilalte pĂŁrĂži cu cel puĂžin 30 de zile înainte de data propusĂŁ pentru începerea negocierilor.
    (3) Fac parte din prezentul contract colectiv de muncĂŁ Âşi acordurile încheiate între pĂŁrĂžile semnatare ale acestuia, pe toatĂŁ perioada de valabilitate, cu începere de la data înregistrĂŁrii lor la organul abilitat, ori de la o datĂŁ ulterioarĂŁ stabilitĂŁ de cĂŁtre pĂŁrĂži.
    (4) PĂŁrĂžile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificĂŁri, cât Âşi în cazul denunÞãrii contractului, sĂŁ nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaĂžilor.
    (5) ModificĂŁrile aduse contractului colectiv de muncĂŁ se comunicĂŁ în scris organului la care se pĂŁstreazĂŁ Âşi devin aplicabile de la data înregistrĂŁrii sau la o altĂŁ datĂŁ ulterioarĂŁ, potrivit convenĂžiei pĂŁrĂžilor.
    (6) în cazul în care pĂŁrĂžile îÂşi încalcĂŁ obligaĂžiile prevĂŁzute în prezentul contract, neexercitarea de cĂŁtre partea care suferĂŁ vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea întocmai sau, dupĂŁ caz, prin echivalent bĂŁnesc a obligaĂžiilor respective nu înseamnĂŁ ca ea a renunĂžat la acest drept al sĂŁu.
    ART. 6
    Suspendarea Âşi încetarea contractului au loc potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, pĂŁrĂžile convin sĂŁ se constituie o comisie paritarĂŁ la nivel de ramurĂŁ transporturi.
    (2) CompetenĂža, componenĂža, organizarea Âşi funcĂžionarea comisiei paritare la nivel de ramurĂŁ transporturi sunt stabilite prin regulamentul-cadru prezentat în anexa nr. 2 din prezentul contract.
    ART. 8
    Cu privire la drepturile salariaĂžilor, pĂŁrĂžile sunt de acord sĂŁ respecte Âşi sĂŁ aplice prevederile înscrise în art. 8 din Contractul colectiv de muncĂŁ unic la nivel naĂžional.
    ART. 9
    (1) în scopul salarizĂŁrii Âşi acordĂŁrii celorlalte drepturi prevĂŁzute în prezentul contract pentru personalul unitĂŁĂžilor din transporturi finanĂžate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sindicatele, ministerele Âşi organele locale vor purta negocieri cu autoritĂŁĂži din subordinea Guvernului pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal Âşi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum Âşi în vederea modificĂŁrii ulterioare a acestuia.
    (2) PĂŁrĂžile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeazĂŁ astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), pĂŁrĂžile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor Âşi celorlalte drepturi de personal la unitĂŁĂžile din transporturi finanĂžate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

    CAP. 2
    Timpul de muncĂŁ

    ART. 10
    în sensul prezentului contract colectiv de muncĂŁ,
    (1) - prin timpul de muncĂŁ se înĂželege orice perioadĂŁ în care salariatul presteazĂŁ muncĂŁ, se aflĂŁ la dispoziĂžia angajatorului Âşi îndeplineÂşte sarcinile Âşi atribuĂžiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncĂŁ, ale contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi ale legislaĂžiei în vigoare;
    (2) - prin perioada de repaus se înĂželege orice perioadĂŁ care nu este timp de muncĂŁ;
    (3) - prin repaus zilnic se înĂželege ca orice angajat sĂŁ beneficieze, în decursul fiecĂŁrei perioade de 24 ore, de o perioadĂŁ de repaus de cel puĂžin 12 ore consecutive;
    (4) a) prin repaus sĂŁptĂŁmânal se înĂželege obligaĂžia ca orice angajat sĂŁ beneficieze, în cursul fiecĂŁrei perioade de 7 zile, de o perioadĂŁ de repaus neîntreruptĂŁ de minimum 36 ore, cĂŁreia i se adaugĂŁ cele 12 ore de repaus zilnic prevĂŁzute la pct. 3 al prezentului articol;
    b) în situaĂžii de excepĂžie, zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal sunt acordate cumulat, dupĂŁ perioada de activitate continuĂŁ ce nu poate depĂŁÂşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncĂŁ Âşi cu acordul sindicatului sau, dupĂŁ caz, al reprezentanĂžilor salariaĂžilor.
    (5) a) prin muncĂŁ în schimburi se înĂželege orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit cĂŁruia salariaĂžii se succed unul pe altul la acelaÂşi post de muncĂŁ, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, Âşi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizĂŁrii unei activitĂŁĂži în intervale orare diferite în raport cu o perioadĂŁ zilnicĂŁ sau sĂŁptĂŁmânalĂŁ, stabilitĂŁ prin contractul sĂŁu individual de muncĂŁ.
    b) prin salariat în schimburi se înĂželege orice salariat al cĂŁrui program de lucru se înscrie în cadrul programului de muncĂŁ în schimburi.
    ART. 11
(1) Durata normalĂŁ a timpului de muncĂŁ este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    (2) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinĂžele producĂžiei, se poate stabili un program sĂŁptĂŁmânal de 36 pânĂŁ la 44 de ore, cu condiĂžia ca media lunarĂŁ sĂŁ fie de 40 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, iar programul stabilit sĂŁ fie anunĂžat cu o sĂŁptĂŁmânĂŁ înainte.
    (3) în cazurile în care durata normalĂŁ a timpului de muncĂŁ se stabileÂşte potrivit prevederilor alin. (2), durata timpului de muncĂŁ zilnic nu poate depĂŁÂşi 10 ore.
    (4) La locurile de muncĂŁ unde datoritĂŁ specificului activitĂŁĂžii nu existĂŁ posibilitatea încadrĂŁrii în durata normalĂŁ a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupĂŁ caz, în turĂŁ, turĂŁ continuĂŁ, turnus, program fracĂžionat; locurile de muncĂŁ la care se aplicĂŁ aceste forme specifice de organizare, precum Âşi modalitĂŁĂžile concrete de organizare Âşi de evidenÞã a muncii prestate se stabilesc prin contractele colective de muncĂŁ la nivel de grupuri de unitĂŁĂži sau unitĂŁĂži.
    (5) în sectoarele de muncĂŁ unde regimul de lucru este influenĂžat de sezoane, durata timpului de lucru se stabileÂşte prin negocieri cu sindicatele, cu condiĂžia ca media sĂŁptĂŁmânalĂŁ sĂŁ fie de 40 de ore, iar durata programului zilnic sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 12 ore.
    (6) Durata medie a muncii pentru fiecare perioadĂŁ de 7 zile Âşi pentru fiecare lucrĂŁtor sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore, inclusiv orele suplimentare (art. 111 Codul muncii).
    (7) Durata timpului de muncĂŁ, ce include Âşi orele suplimentare, poate fi prelungitĂŁ peste 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ cu condiĂžia ca media orelor de muncĂŁ, calculatĂŁ pe o perioadĂŁ de referinÞã de 6 luni, sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    ART. 12
    (1) Pentru unele activitĂŁĂži, altele decât activitatea de bazĂŁ, pentru unele locuri de muncĂŁ Âşi categorii de personal, prevĂŁzute în contractele colective de muncĂŁ de la unitĂŁĂži, se pot stabili programe de lucru parĂžiale, corespunzĂŁtoare unor fracĂžiuni de normĂŁ, cu o duratĂŁ a timpului de muncĂŁ de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaĂžilor care lucreazĂŁ în astfel de situaĂžii se acordĂŁ proporĂžional cu timpul lucrat.
    (2) La cerere, salariaĂžii cu program parĂžial de lucru vor fi încadraĂži în program normal, dacĂŁ existĂŁ posturi vacante Âşi dacĂŁ întrunesc condiĂžiile ocupĂŁrii acestor posturi.
    ART. 13
    (1) SalariaĂžii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în locuri de muncĂŁ cu condiĂžii deosebite sau speciale beneficiazĂŁ de reducerea duratei normale a timpului de muncĂŁ sub 8 ore pe zi, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, Âşi nu pot efectua ore suplimentare.
    (2) în unitĂŁĂžile cu activitate permanentĂŁ, în care reducerea timpului de lucru sub 8 ore pe zi afecteazĂŁ desfĂŁÂşurarea continuĂŁ a activitĂŁĂžii, se vor stabili prin contractele colective de muncĂŁ la nivel de unitate programe de lucru astfel încât media anualĂŁ a timpului de lucru sĂŁ se încadreze în limita prevĂŁzutĂŁ de lege.
    ART. 14
    (1) Orele de începere Âşi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern negociat de cĂŁtre pĂŁrĂži.
    (2) în toate cazurile în care se dovedeÂşte cĂŁ este posibil, cei care angajeazĂŁ Âşi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru Âşi modalitĂŁĂži de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteazĂŁ drepturile prevĂŁzute în contractul colectiv de muncĂŁ.
    ART. 15
    (1) Orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
    (2) SalariaĂžii pot fi chemaĂži sĂŁ presteze ore suplimentare numai cu consimÞãmântul lor.
    (3) Pentru prevenirea sau înlĂŁturarea efectelor unor calamitĂŁĂži naturale ori ale altor cazuri de forÞã majorĂŁ, salariaĂžii au obligaĂžia de a presta munca suplimentarĂŁ cerutĂŁ de cel care angajeazĂŁ.
    ART. 16
    Munca suplimentarĂŁ se compenseazĂŁ în conformitate cu prevederile art. 119 Âşi 120 din Codul muncii, sporul stabilit pentru aceasta în condiĂžiile art. 120 alin. (2) din aceeaÂşi lege fiind de 100%.
    ART. 17
    (1) Munca prestatĂŁ în intervalul dintre orele 22 Âşi 6, cu posibilitatea abaterii cu o orĂŁ în plus sau în minus faÞã de aceste limite, este lucru în timpul nopĂžii.
    (2) Pentru persoanele al cĂŁror program de lucru se desfĂŁÂşoarĂŁ pe timpul nopĂžii, durata timpului de muncĂŁ este mai micĂŁ cu o orĂŁ decât durata timpului de muncĂŁ prestatĂŁ în timpul zilei, fĂŁrĂŁ diminuarea salariului de bazĂŁ Âşi a vechimii în muncĂŁ.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplicĂŁ salariaĂžilor care lucreazĂŁ în locuri de muncĂŁ cu condiĂžii deosebite sau speciale, unde durata timpului de muncĂŁ este mai micĂŁ de 8 ore.
    (4) La unitĂŁĂžile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiĂžiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopĂžii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestatĂŁ în timpul nopĂžii în cadrul unui asemenea program se plĂŁteÂşte sub formĂŁ de spor, dacĂŁ timpul astfel lucrat reprezintĂŁ cel puĂžin jumĂŁtate din programul de lucru; de acest spor beneficiazĂŁ Âşi salariaĂžii care lucreazĂŁ în condiĂžii deosebite sau speciale, unde durata timpului de muncĂŁ este mai micĂŁ de 8 ore/zi.
    (5) SalariaĂžii care efectueazĂŁ muncĂŁ de noapte beneficiazĂŁ:
    - fie de program de lucru redus cu o orĂŁ faÞã de durata normalĂŁ a zilei de muncĂŁ pentru zilele în care efectueazĂŁ cel puĂžin trei ore de muncĂŁ de noapte, fĂŁrĂŁ ca aceasta sĂŁ ducĂŁ la scĂŁderea salariului de bazĂŁ;
    - fie de un spor la salariu de minimum 25% din salariul de bazĂŁ pentru fiecare orĂŁ de muncĂŁ de noapte prestatĂŁ.
    (6) Perioadele de concediu anual plĂŁtit Âşi perioadele de concediu de boalĂŁ nu sunt luate în considerare la calcularea celor prevĂŁzute la art. 11 alin. (6), din prezentul contract colectiv.
    ART. 18
    (1) SalariaĂžii care renunÞã la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la doi ani beneficiazĂŁ de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fĂŁrĂŁ sĂŁ le fie afectate salariul de bazĂŁ Âşi vechimea în muncĂŁ.
    (2) Femeile care au în îngrijire copii de pânĂŁ la 6 ani pot lucra cu 1/2 normĂŁ, dacĂŁ nu beneficiazĂŁ de creºã sau cĂŁmin, fĂŁrĂŁ sĂŁ li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiĂžii se considerĂŁ, la calculul vechimii în muncĂŁ, timp lucrat cu o normĂŁ întreagĂŁ.
    (3) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncĂŁ de noapte.
    (4) Angajatorii au obligaĂžia de a acorda salariatelor gravide dispensĂŁ pentru consultaĂžii prenatale, în limita a maximum 16 ore pe lunĂŁ, fĂŁrĂŁ a le fi afectate drepturile salariale.
    (5) Salariata în cauzĂŁ este obligatĂŁ sĂŁ prezinte adeverinĂža medicalĂŁ privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
    (6) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor (5) Âşi (6) din prezentul articol se stabileÂşte prin comisia paritarĂŁ constituitĂŁ la nivel de unitate.
    (7) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcinĂŁ, lĂŁuzele, precum Âşi cele care alĂŁpteazĂŁ nu vor fi repartizate la muncĂŁ de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare Âşi nu vor putea fi detaÂşate decât cu acordul lor.
    (8) La solicitarea Comitetului de sĂŁnĂŁtate Âşi securitate în muncĂŁ, angajatorul are obligaĂžia sĂŁ evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncĂŁ al salariatei care anunÞã cĂŁ este însĂŁrcinatĂŁ, precum Âşi al salariatei care alĂŁpteazĂŁ Âşi sĂŁ le informeze cu privire la acestea.
    (9) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaĂžia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncĂŁ de la celelalte niveluri.
    ART. 19
    în durata normalĂŁ a timpului de lucru nu intrĂŁ timpii consumaĂži cu echiparea-dezechiparea la începutul Âşi sfârÂşitul programului.

    CAP. 3
    CondiĂžiile de muncĂŁ Âşi protecĂžia muncii

    ART. 20
    (1) PĂŁrĂžile se obligĂŁ sĂŁ depunĂŁ eforturile necesare pentru instituĂžionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuĂŁ a condiĂžiilor de muncĂŁ.
    (2) în vederea realizĂŁrii obiectivului prevĂŁzut la alineatul precedent, pĂŁrĂžile contractante vor asigura aplicarea mĂŁsurilor prevĂŁzute de Legea nr. 319/2006 a securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, precum Âşi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, stabilite prin H.G. nr. 1425/2006.
    (3) La stabilirea mĂŁsurilor vizând condiĂžiile de muncĂŁ, pĂŁrĂžile implicate vor Ăžine seama de urmĂŁtoarele:
    a) mĂŁsurile preconizate sĂŁ vizeze, mai întâi, ameliorarea realĂŁ a condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi numai dacĂŁ acest lucru nu este posibil la un moment dat sĂŁ se procedeze la compensĂŁri bĂŁneÂşti sau de altĂŁ naturĂŁ;
    b) mĂŁsurile privind ameliorarea condiĂžiilor de muncĂŁ vor fi stabilite împreunĂŁ cu reprezentanĂžii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncĂŁ.
    ART. 21
    (1) Organizarea activitĂŁĂžii prin stabilirea unei structuri organizatorice raĂžionale, repartizarea tuturor salariaĂžilor pe locuri de muncĂŁ, cu precizarea atribuĂžiilor Âşi rĂŁspunderilor lor, precum Âşi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaĂžiilor de serviciu de cĂŁtre salariaĂži sunt de competenĂža exclusivĂŁ a celor care angajeazĂŁ.
    (2) a) Normarea muncii se aplicĂŁ tuturor categoriilor de salariaĂži - muncitori, tehnicieni, ingineri, economiÂşti, cadre de altĂŁ specialitate Âşi lucrĂŁtori din activitatea administrativĂŁ - atât pentru cei salarizaĂži în acord, cât Âşi pentru cei salarizaĂži în regie. Normele de muncĂŁ se exprimĂŁ, în funcĂžie de caracteristicile procesului de producĂžie sau alte activitĂŁĂži ce se normeazĂŁ, sub formĂŁ de norme de timp, norme de producĂžie, norme de personal, sfere de atribuĂžii sau sub alte forme corespunzĂŁtoare specificului fiecĂŁrei munci.
    b) Normele de muncĂŁ se elaboreazĂŁ de cĂŁtre angajator, cu acordul sindicatelor semnatare Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute prin art. 129 pct. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile adoptate prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 65/2005.
    (3) Normele de muncĂŁ aprobate în condiĂžiile alineatului precedent constituie anexĂŁ la contractul de muncĂŁ Âşi se fac cunoscute salariaĂžilor cu cel puĂžin 5 zile înainte de aplicare.
    ART. 22
    (1) Activitatea de normare a muncii se referĂŁ la toate categoriile de salariaĂži, potrivit specificului activitĂŁĂžii fiecĂŁreia, Âşi se bazeazĂŁ pe tehnicile normĂŁrii muncii; aceasta se desfĂŁÂşoarĂŁ ca un proces continuu, în permanentĂŁ concordanÞã cu schimbĂŁrile ce au loc în organizarea Âşi nivelul dotĂŁrii tehnice a muncii.
    (2) în toate situaĂžiile în care normele de muncĂŁ nu asigurĂŁ un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivĂŁ sau, dupĂŁ caz, nu corespund condiĂžiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerutĂŁ atât de patron, cât Âşi de sindicate. în caz de divergenÞã în ceea ce priveÂşte calitatea normelor de muncĂŁ se va recurge la o expertizĂŁ tehnicĂŁ stabilitĂŁ de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele pĂŁrĂži. în situaĂžia în care pĂŁrĂžile nu convin de comun acord asupra unui expert, acesta va fi stabilit prin tragere la sorĂži.
    (3) Normele de muncĂŁ vor fi astfel stabilite încât sĂŁ asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual Âşi o tensiune nervoasĂŁ care sĂŁ nu conducĂŁ la oboseala excesivĂŁ a salariaĂžilor.
    (4) Reexaminarea normelor de muncĂŁ nu va putea conduce la diminuarea salariului de bazĂŁ negociat.
    (5) Cheltuielile ocazionate de soluĂžionarea divergenĂželor cu privire la modificarea normelor de muncĂŁ vor fi suportate de patroni, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    (6) FiÂşa postului, precum Âşi, dupĂŁ caz, sarcinile de serviciu vor fi anexate la contractul individual de muncĂŁ, acestea fiind stabilite în limitele felului Âşi locului muncii pentru care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului sĂŁu.
  ART. 23
    (1) Patronul are obligaĂžia sĂŁ asigure permanent condiĂžiile tehnice Âşi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncĂŁ, iar salariaĂžii trebuie sĂŁ realizeze norma de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, sarcinile ce decurg din funcĂžia sau postul deĂžinut.
    (2) Refuzul de a munci al unui salariat, justificat de neasigurarea de cĂŁtre angajator, conform Legii nr. 319/2006 a securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, precum Âşi Normelor metodologice de aplicare a acesteia, stabilite prin H.G. nr. 1425/2006, a cerinĂželor minime legale pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii în condiĂžii de siguranÞã, fĂŁrĂŁ pericolul producerii de accidente generatoare de pierderi materiale sau umane ori care ar periclita securitatea sau sĂŁnĂŁtatea angajaĂžilor, nu dĂŁ dreptul angajatorului sĂŁ aplice celui în cauzĂŁ sancĂžiuni disciplinare sau materiale, refuzul nefiind considerat o încĂŁlcare a obligaĂžiilor de serviciu.
    ART. 24
    (1) Locurile de muncĂŁ se clasificĂŁ în locuri de muncĂŁ normale, locuri de muncĂŁ cu condiĂžii deosebite Âşi locuri de muncĂŁ cu condiĂžii speciale, stabilite potrivit reglementĂŁrilor legale.
    (2) Locurile de muncĂŁ cu condiĂžii deosebite Âşi speciale sunt cele cu condiĂžii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de muncĂŁ la nivel de grupuri de unitĂŁĂži, unitĂŁĂži Âşi instituĂžii, dupĂŁ caz.
    ART. 25
    (1) Pentru prestarea activitĂŁĂžii în locurile de muncĂŁ prevĂŁzute la art. 24 alin. (2), salariaĂžii au dreptul, dupĂŁ caz, la sporuri la salariul de bazĂŁ, duratĂŁ redusĂŁ a timpului de lucru cu minimum o orĂŁ, alimentaĂžie de întĂŁrire a rezistenĂžei organismului, echipament de protecĂžie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevĂŁzute de contractele colective de muncĂŁ la nivel de grupuri de unitĂŁĂži, unitĂŁĂži Âşi instituĂžii.
    (2) Categoriile de salariaĂži prevĂŁzute la art. 24 alin. (2) vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiĂžiile Âşi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate Âşi instituĂžie.
    (3) în cazul în care una sau mai multe din condiĂžiile deosebite se regĂŁsesc pentru toĂži salariaĂžii unei unitĂŁĂži sau secĂžii, unui atelier sau unui loc de muncĂŁ, se vor stabili, în locul sporurilor respective, salarii de bazĂŁ corespunzĂŁtor mai mari.
    (4) La locurile de muncĂŁ cu condiĂžii specifice, unde numai o parte din salariaĂži lucreazĂŁ în astfel de condiĂžii, aceÂştia vor beneficia de sporuri.
    ART. 26
    (1) în cazul în care condiĂžiile de muncĂŁ se normalizeazĂŁ, salariaĂžii vor beneficia pentru refacerea capacitĂŁĂžii de muncĂŁ, încĂŁ minimum douĂŁ luni, de unul din urmĂŁtoarele drepturi:
    - spor pentru condiĂžii grele de muncĂŁ;
    - spor pentru nocivitate;
    - alimentaĂžie de întĂŁrire a rezistenĂžei organismului.
    (2) De drepturile prevĂŁzute la alin. (1) beneficiazĂŁ Âşi salariaĂžii care au lucrat cel puĂžin Âşase luni în condiĂžiile alin. (1) Âşi îÂşi schimbĂŁ locul de muncĂŁ din motive ce nu le sunt imputabile, dacĂŁ drepturile de aceeaÂşi naturĂŁ la noul loc de muncĂŁ sunt mai mici.
    ART. 27
    în toate cazurile în care condiĂžiile de muncĂŁ s-au înrĂŁutĂŁĂžit, determinând reclasificarea locurilor de muncĂŁ, salariaĂžii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificĂŁri, începând cu data schimbĂŁrii condiĂžiilor de muncĂŁ, indiferent de momentul efectuĂŁrii reclasificĂŁrii de cĂŁtre organele competente.
    ART. 28
    (1) PĂŁrĂžile sunt de acord cĂŁ nicio mĂŁsurĂŁ de protecĂžie a muncii nu este eficientĂŁ dacĂŁ nu este cunoscutĂŁ, însuÂşitĂŁ Âşi aplicatĂŁ în mod conÂştient de salariaĂži.
    (2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea Âşi perfecĂžionarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor cu privire la normele de protecĂžie a muncii. Prin contractele colective de muncĂŁ la nivel de unitĂŁĂži se vor prevedea mĂŁsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaĂžiile Âşi rĂŁspunderile, precum Âşi controalele proprii, în conformitate cu reglementĂŁrile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse Âşi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activitĂŁĂži, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncĂŁ Âşi este plĂŁtit corespunzĂŁtor.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncĂŁ sau a felului muncii, acesta va fi instruit Âşi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sĂŁu loc de muncĂŁ Âşi la normele de protecĂžie a muncii, pe care este obligat în procesul muncii sĂŁ le cunoascĂŁ Âşi sĂŁ le respecte.
    (4) în cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbĂŁri ce impun aplicarea unor norme noi de protecĂžie a muncii, salariaĂžii vor fi instruiĂži în condiĂžiile prevĂŁzute la alineatul precedent.
    ART. 29
    (1) Contravaloarea echipamentului de protecĂžie se suportĂŁ integral de cĂŁtre patron.
    (2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportĂŁ potrivit prevederilor legale Âşi celor din contractele colective de muncĂŁ de la celelalte niveluri.
    (3) în toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevĂŁzut de lege, patronul cere o anumitĂŁ vestimentaĂžie specialĂŁ, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportĂŁ integral de cĂŁtre patron.
    (4) CurĂŁĂžirea, neutralizarea Âşi întreĂžinerea periodicĂŁ a echipamentului individual de protecĂžie Âşi de lucru vor fi efectuate sau suportate financiar de cĂŁtre cel care angajeazĂŁ.
    (5) a) Categoriile de materiale igienico-sanitare, modelul, cantitatea Âşi calitatea echipamentului de protecĂžie Âşi de lucru, felul alimentaĂžiei de protecĂžie, periodicitatea acordĂŁrii acestora Âşi locurile de muncĂŁ pentru care se impune acordarea vor fi stabilite prin normativ, anexat la contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate.
    b) Normativul va fi întocmit de cĂŁtre Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ Âşi înaintat pĂŁrĂžilor semnatare, spre aprobare, în termen de maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate, conform celor stipulate prin H.G. nr. 1048/2006 privind cerinĂžele minime de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate pentru utilizarea de cĂŁtre lucrĂŁtori a echipamentelor individuale de protecĂžie la locul de muncĂŁ, prin Ordinul nr. 225/1995 al M.M.F.E.S. privind aprobarea normativului-cadru de acordare Âşi utilizare a echipamentului individual de protecĂžie combinat cu art. 13 lit. b), r) Âşi s), art. 14 Âşi art. 15 din Legea nr. 319/2006 a securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    c) în cazul în care angajatorul nu va asigura echipamentul de protecĂžie, de lucru Âşi materialele igienico-sanitare cuvenite salariaĂžilor, la termenul, în cantitatea Âşi la calitatea stabilite prin normativ, persoana în cauzĂŁ are dreptul sĂŁ refuze efectuarea sarcinilor de serviciu, fĂŁrĂŁ ca pentru acest lucru sĂŁ poatĂŁ fi sancĂžionatĂŁ.
ART. 30
    (1) în vederea menĂžinerii Âşi îmbunĂŁtĂŁĂžirii condiĂžiilor de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, patronul va lua urmĂŁtoarele mĂŁsuri de amenajare ergonomicĂŁ a locului de muncĂŁ:
    a) asigurarea condiĂžiilor de mediu;
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncĂŁ;
    c) diminuarea pânĂŁ la eliminarea treptatĂŁ a emisiilor poluante.
    (2) MĂŁsurile concrete, în sensul prevederilor alin. (1), se stabilesc în contractele colective de muncĂŁ din unitĂŁĂži Âşi instituĂžii.
    (3) SalariaĂžii sunt obligaĂži sĂŁ pĂŁstreze în bune condiĂžii amenajĂŁrile efectuate de patron, sĂŁ nu le deterioreze Âşi sĂŁ nu le descompleteze ori sĂŁ sustragĂŁ componente ale acestora.
    (4) Un salariat care, în caz de pericol iminent Âşi care nu poate fi evitat, se îndepĂŁrteazĂŁ de locul sĂŁu de muncĂŁ sau de zona periculoasĂŁ nu va fi considerat cĂŁ a pĂŁrĂŁsit locul de muncĂŁ, neputând suferi niciun prejudiciu, fiind protejat în acest sens împotriva tuturor consecinĂželor vĂŁtĂŁmĂŁtoare privind drepturile ce decurg din calitatea de angajat al societĂŁĂžii.
    (5) MĂŁsurile privind securitatea, igiena Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ nu trebuie, în niciun caz, sĂŁ antreneze obligaĂžii (sarcini) financiare pentru salariaĂži (Directiva Consiliului ComunitĂŁĂžii Economice Europene nr. 89/391/CEE/12 iunie 1989 privind promovarea ameliorĂŁrii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor în muncĂŁ).
    (6) Conform art. 70 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nr. 319/2006, angajatorul trebuie sĂŁ supunĂŁ analizei Comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ documentaĂžia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncĂŁ, ale echipamentelor de protecĂžie colectivĂŁ Âşi individualĂŁ, în vederea selecĂžionĂŁrii echipamentelor optime.
    ART. 31
    (1) Angajatorul va solicita Inspectoratului teritorial de muncĂŁ stabilirea parametrilor de microclimat la fiecare loc de muncĂŁ, iar rezultatele finale vor fi cuprinse într-o anexĂŁ specialĂŁ a contractului colectiv de muncĂŁ la nivelul unitĂŁĂžii.
    (2) UrmĂŁrirea îndeplinirii acestor prevederi se face anual de cĂŁtre instituĂžiile specializate, conform legii, costurile fiind suportate de cĂŁtre patron.
    (3) Prezentul articol se completeazĂŁ, dupĂŁ caz, cu prevederile OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 99/2000 Âşi ale H.G. nr. 580/2000, mĂŁsurile concrete fiind stabilite de cĂŁtre pĂŁrĂži în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    ART. 32
    (1) Patronul va organiza la angajare Âşi ulterior, conform prevederilor legale, examinarea medicalĂŁ a salariaĂžilor, în scopul de a constata dacĂŁ sunt apĂži pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii în posturile pe care ar urma sĂŁ le ocupe sau pe care le ocupĂŁ, precum Âşi pentru prevenirea îmbolnĂŁvirilor profesionale. Examinarea medicalĂŁ este gratuitĂŁ, iar cheltuielile ocazionate de examinare vor fi suportate conform legii. CondiĂžiile concrete urmeazĂŁ sĂŁ fie stabilite la nivel de unitate.
    (2) în cazul în care dispoziĂžii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncĂŁ prevĂŁd examinĂŁri medicale la termene mai scurte, determinate de condiĂžiile deosebite sau speciale de la locurile de muncĂŁ, se vor aplica aceste prevederi.
    (3) SalariaĂžii sunt obligaĂži sĂŁ se supunĂŁ examenelor medicale în condiĂžiile organizĂŁrii potrivit prevederilor alin. (1). Refuzul salariatului de a se supune examinĂŁrilor medicale constituie abatere disciplinarĂŁ.
    (4) Examinarea medicalĂŁ a salariaĂžilor la angajare Âşi ulterior, conform prevederilor legale, se face de cĂŁtre unitĂŁĂžile sanitare de specialitate, acreditate de patronat Âşi de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii.
    (5) în temeiul H.G. nr. 1028/2006 privind cerinĂžele minime de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajaĂžii vizaĂži de aceastĂŁ hotĂŁrâre vor beneficia, cel puĂžin de urmĂŁtoarele facilitĂŁĂži:
    a) - dupĂŁ fiecare 50 de minute de activitate neîntreruptĂŁ în utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare se vor acorda 10 minute de pauzĂŁ, necesare reducerii suprasolicitĂŁrii (art. 8 din H.G. nr. 1028/2006);
    b) - dacĂŁ rezultatul examenului oftalmologic aratĂŁ cĂŁ este necesarĂŁ folosirea unor dispozitive de corecĂžie speciale, care sĂŁ corespundĂŁ activitĂŁĂžii respective, angajatorul va suporta contravaloarea ochelarilor recomandaĂži de medicul autorizat (art. 15 din H.G. nr. 1028/2006).
    ART. 33
    La cererea uneia dintre pĂŁrĂži, medicii de medicina muncii Âşi inspectorii de protecĂžie a muncii vor fi consultaĂži la modificarea duratei timpului de lucru Âşi la acordarea de concedii suplimentare.
    ART. 34
    (1) PĂŁrĂžile vor asigura un regim de protecĂžie specialĂŁ a muncii femeilor Âşi a muncii tinerilor în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani, cel puĂžin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaĂžia muncii Âşi prevederile prezentului contract.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaĂžia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncĂŁ de la celelalte niveluri.
    (3) Salariatele gravide, începând cu luna a 5-a de sarcinĂŁ, precum Âşi cele care alĂŁpteazĂŁ nu vor fi repartizate la munca de noapte.
    ART. 35
    Patronul nu va refuza angajarea sau, dupĂŁ caz, menĂžinerea în muncĂŁ a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaĂžiilor de serviciu aferente posturilor existente.
    ART. 36
    în cazul recomandĂŁrilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaĂžilor în alte locuri de muncĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, recalificarea acestora, în conformitate cu legislaĂžia specificĂŁ în vigoare.
    ART. 37
    (1) în vederea îmbunĂŁtĂŁĂžirii condiĂžiilor de muncĂŁ, în fiecare unitate cu cel puĂžin 50 de salariaĂži se va constitui un comitet de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ (C.S.S.M.), conform capitolului II din Codul muncii, având atribuĂžiile prevĂŁzute de art. 34 din Normele generale de protecĂžie a muncii, precum Âşi cele stipulate prin Ordinul nr. 187/1998 al M.M.F.E.S.
    (2) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ va fi constituit paritar, cel puĂžin din patru persoane, conform grilei prevĂŁzute de art. 33 din Normele generale de protecĂžie a muncii.
    (3) Timpul de muncĂŁ afectat activitĂŁĂžii în comitetele de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se considerĂŁ timp de lucru efectiv prestat.
    (4) Activitatea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se va desfĂŁÂşura în baza propriului regulament, hotĂŁrârile acestuia fiind obligatorii pentru pĂŁrĂžile semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil, ele constituind parte integrantĂŁ a sa.

CAP. 4
    Salarizarea Âşi alte drepturi bĂŁneÂşti

    ART. 38
    (1) în sensul prezentului contract colectiv, termenul de salariu reprezintĂŁ retribuĂžia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncĂŁ.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bazĂŁ, indemnizaĂžiile, sporurile precum Âşi alte adaosuri.
    (3) ReĂžinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condiĂžiile Âşi limitele prevĂŁzute de lege.
    (4) Salariile se plĂŁtesc înaintea oricĂŁror altor obligaĂžii bĂŁneÂşti ale angajatorilor.
    (5) Salariul este confidenĂžial, angajatorul având obligaĂžia de a lua mĂŁsurile necesare pentru asigurarea confidenĂžialitĂŁĂžii.
    (6) în scopul promovĂŁrii intereselor Âşi apĂŁrĂŁrii drepturilor salariaĂžilor, confidenĂžialitatea salariilor nu poate fi opusĂŁ sindicatelor sau, dupĂŁ caz, reprezentanĂžilor salariaĂžilor, în strictĂŁ legĂŁturĂŁ cu interesele acestora Âşi în relaĂžia lor directĂŁ cu angajatorul [art. 158 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii].
    ART. 39
    (1) în scopul prevenirii Âşi diminuĂŁrii nivelului stresului la locul de muncĂŁ, angajatorul împreunĂŁ cu semnatarii contractului colectiv de muncĂŁ vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unitĂŁĂžii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncĂŁ, astfel:
    (I) în ceea ce priveÂşte conĂžinutul muncii,
    a) la fundamentarea normelor de muncĂŁ pentru salariaĂži se va avea în vedere numĂŁrul de ore de muncĂŁ, stabilit prin lege Âşi contractele colective de muncĂŁ aplicabile;
    b) se va urmĂŁri ca nivelul de competenÞã, aptitudinile Âşi abilitĂŁĂžile salariaĂžilor sĂŁ corespundĂŁ cerinĂželor locului de muncĂŁ;
    c) condiĂžiile locului de muncĂŁ trebuie sĂŁ fie adaptate ergonomic salariaĂžilor;
    d) salariaĂžii vor fi informaĂži Âşi consultaĂži Âşi vor avea la dispoziĂžie toate informaĂžiile necesare, care sĂŁ le permitĂŁ sĂŁ înĂželeagĂŁ care sunt responsabilitĂŁĂžile lor, conform fiÂşei postului.
    (II) în ceea ce priveÂşte controlul asupra muncii efectuate,
    a) angajatorul va încuraja salariatul sĂŁ-Âşi utilizeze capacitĂŁĂžile Âşi iniĂžiativele la locul de muncĂŁ;
    b) împreunĂŁ cu sindicatele, angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salariaĂžii sĂŁ fie motivaĂži în îndeplinirea cât mai bunĂŁ a sarcinilor de serviciu.
    (III) în ceea ce priveÂşte gestionarea activitĂŁĂžii la locul de muncĂŁ, prin contractele colective de muncĂŁ aplicabile se vor stabili intervalele de timp Âşi modalitĂŁĂžile practice de informare a salariaĂžilor privind modificĂŁrile apĂŁrute sau în curs de apariĂžie, legate de condiĂžiile de muncĂŁ.
    (IV) în ceea ce priveÂşte relaĂžiile de muncĂŁ, prin grija comitetului de sĂŁnĂŁtate Âşi securitate în muncĂŁ Âşi a comisiei paritare, se vor analiza informaĂžiile legate de rele practici la locurile de muncĂŁ Âşi se vor dispune mĂŁsuri corective.
    ART. 40
    (1) Formele de organizare a muncii Âşi de salarizare ce se pot aplica sunt urmĂŁtoarele:
    a) în regie sau dupĂŁ timp;
    b) în acord;
    c) pe bazĂŁ de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unitĂŁĂžii.
    (2) Organizarea muncii Âşi salarizarea în acord pot avea loc într-una din urmĂŁtoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii Âşi de salarizare ce urmeazĂŁ sĂŁ se aplice fiecĂŁrei activitĂŁĂži specifice se stabilesc prin contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži sau unitate ori, dupĂŁ caz, instituĂžie.
    ART. 41
    (1) Se stabilesc urmĂŁtorii coeficienĂži minimi de ierarhizare, pentru urmĂŁtoarele categorii de salariaĂži:
    A. - muncitori
    1. necalificaĂži                          1,0;
    2. calificaĂži                            1,5;
    B. - personal administrativ încadrat pe funcĂžii, pentru care condiĂžia de pregĂŁtire este
    1. licealĂŁ                               1,4;
    2. postlicealĂŁ                           1,45;
    C. - personal de specialitate încadrat pe funcĂžii, pentru care condiĂžia de pregĂŁtire este
    1. postlicealĂŁ                           1,5;
    2. Âşcoala de maiÂştri                     1,6;
    D. - personal încadrat pe funcĂžii, pentru care condiĂžia de pregĂŁtire este
    1. studii superioare: subinginer         1,8;
    2. studii superioare: inginer debutant
    (primele 6 luni de activitate)           1,8;
    3. studii superioare: inginer            2,0.
    (2) CoeficienĂžii minimi de ierarhizare de la alin. (1) se aplicĂŁ la salariul de bazĂŁ minim brut la nivel de ramurĂŁ transporturi, stabilit prin art. 41 alin. (3) lit. a).
     (3) a) Salariul de bazĂŁ minim brut la nivelul ramurii transporturi, valabil din data de 1 ianuarie 2008 Âşi negociat pentru un program complet de lucru de 170 ore medie/lunĂŁ, este de 700 lei, adicĂŁ 4,12 lei/orĂŁ, salariul fiind stabilit fĂŁrĂŁ alte sporuri, adaosuri ori indemnizaĂžii incluse în acesta.
    b) PĂŁrĂžile implicate în negocierile colective la nivel de grup de unitĂŁĂži Âşi unitate vor lua ca bazĂŁ de la care pornesc negocierile valoarea salariului de bazĂŁ minim brut la nivel de ramurĂŁ transporturi, stipulat la art. 41 pct. (3) lit. a) pentru stabilirea salariului de bazĂŁ minim brut la nivelul respectiv, iar la stabilirea salariilor de bazĂŁ minime brute pentru fiecare categorie de salariaĂži vor fi adoptaĂži coeficienĂžii minimi de ierarhizare stabiliĂži la art. 41 pct. (1) din prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    (4) CoeficienĂžii minimi de ierarhizare, folosiĂži la negocierile colective Âşi individuale pentru personalul încadrat în unitĂŁĂžile de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ Âşi medicinĂŁ preventivĂŁ din ramura transporturi sunt cei care rezultĂŁ din sistemul de stabilire a salariilor de bazĂŁ pentru personalul contractual din sectorul bugetar Âşi personalul salariat potrivit anexelor II Âşi III la Legea nr. 154/1998, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (5) - Pe toatĂŁ perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv, în fiecare an începând cu luna octombrie, pĂŁrĂžile semnatare se vor întruni în vederea negocierii Âşi stabilirii noului salariu de bazĂŁ minim brut Âşi a altor drepturi salariale ce vor fi aplicate cu începere din data de 1 ianuarie a anului urmĂŁtor.
    (6) - La nivel de unitate Âşi în cadrul fiecĂŁrei negocieri anuale, pĂŁrĂžile implicate în negocierile colective vor stabili pentru anul respectiv:
    a) - limita maximĂŁ a fondului de salarii aferent personalului angajat pe bazĂŁ de contract individual de muncĂŁ, stabilit prin bugetul de venituri Âşi cheltuieli aplicabil de la 1 ianuarie;
    b) - numĂŁrul mediu de angajaĂži pentru care a fost alocat fondul de salarii.
    (7) - în temeiul art. 30 (2) din Legea nr. 54/2003, angajatorul va comunica fiecĂŁrui sindicat reprezentativ, spre consultare, proiectul bugetului de venituri Âşi cheltuieli cu cel puĂžin 5 zile înainte de includerea acestuia spre aprobare pe ordinea de zi a ÂşedinĂžei consiliului de administraĂžie.
    (8) Angajatorul va comunica, la solicitare, fiecĂŁrui sindicat reprezentativ din cadrul unitĂŁĂžii, situaĂžia tuturor angajĂŁrilor Âşi concedierilor de personal (din iniĂžiativa angajatorului, preaviz, demisie, acordul pĂŁrĂžilor etc.).
    ART. 42
    (1) Sporurile minime ce se acordĂŁ în condiĂžiile prezentului contract la salariul de bazĂŁ minim brut al salariaĂžilor sunt:
    a) pentru condiĂžii deosebite de muncĂŁ, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bazĂŁ minim brut al salariatului, iar pentru condiĂžii speciale 25%;
    b) pentru condiĂžii nocive de muncĂŁ, 10% din salariul de bazĂŁ minim brut negociat la nivel de unitate;
    c) pentru orele suplimentare Âşi pentru orele lucrate în zilele libere Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtori legale se acordĂŁ un spor de 100% din salariul de bazĂŁ; pentru zilele libere de sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ acordate cumulat conform art. 132 din Codul muncii, sporul este de 200%;
    d) - pentru vechime în muncĂŁ,
    minimum 5% pentru 1 - 5 ani vechime,
    minimum 10% pentru 5 - 10 ani vechime,
    minimum 15% pentru 10 - 15 ani vechime,
    minimum 20% pentru 15 - 20 ani vechime,
    maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani,
    din salariul de bazĂŁ brut al salariatului;
    e) pentru lucrul în timpul nopĂžii, 25% din salariul de bazĂŁ brut al salariatului;
    f) pentru exercitarea Âşi a unei alte funcĂžii se poate acorda un spor de pânĂŁ la 50% din salariul de bazĂŁ brut al funcĂžiei înlocuite; cazurile în care se aplicĂŁ aceastĂŁ prevedere Âşi cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de muncĂŁ la nivel de grupuri de unitĂŁĂži sau unitĂŁĂži;
    g) în cazul în care munca în timpul nopĂžii, la solicitarea celui care angajeazĂŁ, va fi prestatĂŁ într-o zi de repaus sau de sĂŁrbĂŁtoare, timpul efectiv lucrat se va plĂŁti cu spor de 100%, la care se aplicĂŁ sporul pentru orele lucrate în timpul nopĂžii (procent total de majorare 250%).
    (2) Prin contractele colective de muncĂŁ la nivel de grupuri de unitĂŁĂži Âşi unitĂŁĂži pot fi negociate Âşi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi strĂŁine - dacĂŁ aceasta nu este cuprinsĂŁ în obligaĂžiile postului - spor de fidelitate etc.).
    (3) Sporurile prevĂŁzute mai sus se acordĂŁ numai la locurile de muncĂŁ unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bazĂŁ brut al salariatului.
    (4) La nivel de unitate, pĂŁrĂžile contractante pot stabili includerea unor sporuri în salariul de bazĂŁ al angajatului, în funcĂžie de condiĂžiile de muncĂŁ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) Prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ sunt considerate ca fiind sporuri permanente urmĂŁtoarele:
    a) - sporul de vechime;
    b) - sporul pentru condiĂžii grele de muncĂŁ;
    c) - sporul pentru condiĂžii periculoase;
    d) - sporul pentru condiĂžii nocive;
    e) - alte sporuri convenite.
    ART. 43
    (1) Adaosurile la salariul de bazĂŁ brut negociat al salariatului sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporĂžie de minimum 3,0% din fondul de salarii realizat lunar sau cumulat pe o perioada de maximum 6 luni;
    c) alte adaosuri convenite la nivelul unitĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor;
    d) prima de operare cu celeritate (dispatch money), care va fi folositĂŁ pentru acordarea de premii salariaĂžilor care au contribuit la încasarea acesteia, precum Âşi pentru plata penalitĂŁĂžilor de depĂŁÂşire a termenului de staĂžionare a navelor.
    Modalitatea concretĂŁ, procentele în care se acordĂŁ Âşi categoriile de salariaĂži care beneficiazĂŁ de aceste prime se stabilesc prin contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate.
    (2) Alte venituri sunt:
    a) - al 13-lea salariu, egal cu salariul de bazĂŁ brut al angajatului avut în luna decembrie a anului precedent Âşi va fi acordat în primul semestru al anului urmĂŁtor;
    b) - tichetele de masĂŁ acordate în cuantumul aprobat prin Legea nr. 142/1998 Âşi în condiĂžiile art. 7 alin. (1) din aceasta, angajatorul stabilind de comun acord cu sindicatul legal constituit Âşi reprezentativ unitatea emitentĂŁ a tichetelor de masĂŁ cu care va contracta prestarea serviciilor corespunzĂŁtoare;
    c) - tichetele cadou Âşi tichetele de creºã acordate în baza Legii nr. 193/2006 Âşi în condiĂžiile stabilite de cĂŁtre pĂŁrĂžile semnatare ale prezentului contract, prin comisia paritarĂŁ.
    (3) La nivel de unitate, condiĂžiile de diferenĂžiere, diminuare sau anulare a participĂŁrii salariaĂžilor la fondul de premiere lunar Âşi anual, la salariul de merit, precum Âşi la al 13-lea salariu se stabilesc, în funcĂžie de posibilitĂŁĂži, printr-un regulament aprobat în acest sens de cĂŁtre comisia paritarĂŁ din unitatea respectivĂŁ.
ART. 44
    (1) Patronul va asigura condiĂžiile necesare realizĂŁrii de cĂŁtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin din activitatea de bazĂŁ, în cadrul programului zilnic de muncĂŁ stabilit.
    (2) în situaĂžia în care patronul nu va asigura pe durata zilei de lucru, parĂžial sau total, condiĂžiile necesare realizĂŁrii sarcinilor de serviciu, el este obligat sĂŁ plĂŁteascĂŁ salariul de bazĂŁ minim brut al fiecĂŁrui salariat pentru toatĂŁ perioada de timp cât activitatea de bazĂŁ a acestuia a fost întreruptĂŁ.
    (3) în cazuri excepĂžionale, când din motive tehnice sau din alte motive neimputabile salariaĂžilor activitatea unitĂŁĂžii a fost întreruptĂŁ, salariaĂžii vor primi 75% din salariul de bazĂŁ minim brut individual avut Âşi sporul de vechime al acestuia, cu condiĂžia ca încetarea activitĂŁĂžii sĂŁ nu se fi produs din vina lor Âşi dacĂŁ în tot acest timp au rĂŁmas la dispoziĂžia unitĂŁĂžii. Prin negocieri în cadrul comisiei paritare constituite la nivel de grup de unitĂŁĂži sau unitate se vor stabili cazurile excepĂžionale, precum Âşi modul concret de realizare a prevederii de a rĂŁmâne la dispoziĂžia unitĂŁĂžii, prezenĂži în incinta unitĂŁĂžii în aÂşteptarea reluĂŁrii activitĂŁĂžii sau de a rĂŁmâne la domiciliu, de unde sĂŁ poatĂŁ fi convocaĂži de unitate.
    (4) în cazurile prevĂŁzute la alin. (3), materializate printr-un acord semnat de cĂŁtre pĂŁrĂži Âşi înregistrat la organul de muncĂŁ abilitat, în funcĂžie de specificul activitĂŁĂžii profesionale, salariaĂžii vor beneficia Âşi de celelalte drepturi prevĂŁzute de lege pentru astfel de situaĂžii.
    ART. 45
    în cazul în care din motive obiective este necesarĂŁ reducerea sau întreruperea temporarĂŁ a activitĂŁĂžii, cu obligativitatea reluĂŁrii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ, poate acorda concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru maximum 30 de zile pe an.
    ART. 46
    (1) Plata salariilor se va face cu regularitate, la intervalele stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate.
    (2) Cel care angajeazĂŁ, de comun acord cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ, va lua toate mĂŁsurile considerate eficiente în vederea informĂŁrii salariaĂžilor într-un mod corespunzĂŁtor Âşi uÂşor de înĂželes cu privire la:
    a) modalitatea de salarizare care li se aplicĂŁ cu prilejul oricĂŁror schimbĂŁri ale condiĂžiilor de încadrare sau al unor alte modificĂŁri impuse de acte normative ori negocieri colective;
    b) plata salariului Âşi a elementelor componente ale acestuia pentru perioada de platĂŁ luatĂŁ în calcul (defalcarea drepturilor Âşi obligaĂžiilor bĂŁneÂşti personale).
    ART. 47
    SalariaĂžii unitĂŁĂžilor trimiÂşi în delegaĂžie în ĂžarĂŁ Âşi strĂŁinĂŁtate vor beneficia de urmĂŁtoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport Âşi a costului cazĂŁrii, potrivit condiĂžiilor stabilite prin contractele colective de muncĂŁ la celelalte niveluri;
    b) diurnĂŁ de deplasare, al cĂŁrei cuantum se stabileÂşte prin negociere la nivel de grupuri de unitĂŁĂži sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplicĂŁ în instituĂžiile publice.
    ART. 48
    SalariaĂžii unitĂŁĂžilor trimiÂşi în delegare beneficiazĂŁ de drepturile de delegare prevĂŁzute de Legea nr. 53/2003 Âşi de alte prevederi legale în vigoare.
    ART. 49
    Toate drepturile bĂŁneÂşti cuvenite salariaĂžilor se plĂŁtesc înaintea oricĂŁror obligaĂžii bĂŁneÂşti ale unitĂŁĂžii.
    ART. 50
    în caz de faliment sau lichidare judiciarĂŁ, salariaĂžii au calitatea de creditori privilegiaĂži, iar drepturile lor bĂŁneÂşti constituie creanĂže privilegiate, urmând sĂŁ fie plĂŁtite integral, înainte de a-Âşi revendica cota-parte ceilalĂži creditori.
    ART. 51
    Patronii vor Ăžine o evidenÞã în care sĂŁ se menĂžioneze activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în baza contractului individual de muncĂŁ Âşi drepturile de care salariaĂžii au beneficiat Âşi le vor elibera dovezi despre acestea.
    ART. 52
    SalariaĂžii care se pensioneazĂŁ pentru limitĂŁ de vârstĂŁ primesc o indemnizaĂžie egalĂŁ cu cel puĂžin douĂŁ salarii brute avute în luna pensionĂŁrii.
    ART. 53
    în afarĂŁ de ajutoarele prevĂŁzute de lege la care au dreptul, salariaĂžii vor beneficia Âşi de urmĂŁtoarele ajutoare:
    a) în cazul decesului salariatului, ajutorul acordat familiei acestuia va fi de cel puĂžin 3 salarii medii brute lunare pe unitate;
    b) dacĂŁ decesul a survenit din cauza unui accident de muncĂŁ, a unui accident în legĂŁturĂŁ cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puĂžin 4 salarii medii brute lunare pe unitate;
    c) cel puĂžin un salariu mediu brut lunar pe unitate, plĂŁtit de unitate salariatului, pentru naÂşterea fiecĂŁrui copil;
    d) cel puĂžin 2 salarii medii brute lunare pe unitate, plĂŁtite de unitate la decesul soĂžului sau soĂžiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreĂžinerea salariatului;
    e) salariul mediu brut reprezintĂŁ suma rezultatĂŁ din împĂŁrĂžirea fondului total de salarii brute pe lunĂŁ, prevĂŁzute în bugetul de venituri Âşi cheltuieli al unitĂŁĂžii, la numĂŁrul de salariaĂži existenĂži la data consumĂŁrii evenimentului.

    CAP. 5
    Concedii Âşi zile libere

    ART. 54
    (1) Repausul sĂŁptĂŁmânal este de douĂŁ zile consecutive, de regulĂŁ, sâmbĂŁta Âşi duminica.
    (2) în cazul în care activitatea de la locul de muncĂŁ, în zilele de sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ, nu poate fi întreruptĂŁ, prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil se vor stabili condiĂžiile în care zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal sĂŁ fie acordate Âşi în alte zile ale sĂŁptĂŁmânii sau cumulat pe o perioadĂŁ mai mare, în conformitate cu prevederile art. 132 din Codul muncii, modificat Âşi completat.
    ART. 55
    Sunt zile nelucrĂŁtoare zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal Âşi zilele de sĂŁrbĂŁtori legale Âşi religioase, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - 1 Âşi 2 ianuarie;
    - a doua zi de PaÂşte;
    - 1 Mai;
    - 1 Decembrie;
    - 25 Âşi 26 decembrie.
    ART. 56
    (1) DacĂŁ zilele de sĂŁrbĂŁtori legale sau religioase se suprapun cu zilele lucrĂŁtoare, acestea nu vor fi reĂžinute din calculul salariilor.
    (2) Prin contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel de grup de unitĂŁĂži sau unitĂŁĂži pot fi stabilite Âşi alte zile nelucrĂŁtoare specifice activitĂŁĂžii.
    ART. 57
    Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 30 minute.
    ART. 58
    (1) în fiecare an calendaristic, salariaĂžii au dreptul la un concediu de odihnĂŁ plĂŁtit, de minimum 21 de zile lucrĂŁtoare.
    (2) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1):
    a) salariaĂžii care au vârsta sub 18 ani, aceÂştia având dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plĂŁtit de 24 de zile lucrĂŁtoare;
    b) salariaĂžii nou-angajaĂži care pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncĂŁ au dreptul la un concediu de odihnĂŁ plĂŁtit cu o duratĂŁ minimĂŁ de 20 de zile lucrĂŁtoare.
    ART. 59
    (1) în fiecare an calendaristic, salariaĂžii încadraĂži în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnĂŁ suplimentar cu o duratĂŁ de 3 zile, iar salariaĂžii nevĂŁzĂŁtori, cu o duratĂŁ de 6 zile.
    (2) SalariaĂžii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în condiĂžii deosebite beneficiazĂŁ de un concediu de odihnĂŁ suplimentar de minimum 4 zile pe an, iar pentru condiĂžii speciale, de minimum 6 zile pe an.
    ART. 60
    Prin contractele colective de muncĂŁ la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza cĂŁrora salariaĂžii sĂŁ beneficieze de un numĂŁr de zile de concediu de odihnĂŁ anual Âşi de concediu de odihnĂŁ suplimentar mai mare.
    ART. 61
    (1) Pentru perioada concediului de odihnĂŁ, salariatul beneficiazĂŁ de o indemnizaĂžie de concediu stabilitĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la pct. 54 din O.U.G. nr. 65/2005 pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, respectiv a art. 145 din aceasta.
    (2) Prin contractele colective de muncĂŁ de la celelalte niveluri se poate stabili ca, pe lângĂŁ indemnizaĂžia de concediu, sĂŁ se plĂŁteascĂŁ în plus Âşi o primĂŁ de vacanÞã de minimum 50% din indemnizaĂžia de concediu.
    (3) IndemnizaĂžia de concediu Âşi prima de vacanÞã se plĂŁtesc chenzinal sau în avans, înainte de plecarea în concediu, la solicitarea salariatului.
    (4) Efectuarea concediului de odihnĂŁ este obligatorie, atât pentru salariaĂži, cât Âşi pentru administraĂžie, în cursul anului calendaristic respectiv.
    (5) Compensarea în bani a concediului de odihnĂŁ neefectuat este permisĂŁ numai în cazul încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ.
    ART. 62
    Concediul anual de odihnĂŁ va putea fi fracĂžionat la solicitarea salariatului. Una din fracĂžiuni va trebui sĂŁ fie de cel puĂžin 12 zile lucrĂŁtoare; cealaltĂŁ parte va trebui acordatĂŁ Âşi efectuatĂŁ pânĂŁ la sfârÂşitul anului în curs.
    ART. 63
    (1) SalariaĂžii au dreptul la zile libere plĂŁtite pentru urmĂŁtoarele evenimente:
    a) cĂŁsĂŁtoria salariatului - 5 zile;
    b) cĂŁsĂŁtoria unui copil - 2 zile;
    c) naÂşterea unui copil - 5 zile, plus 10 zile, dacĂŁ a urmat un curs de puericulturĂŁ;
    d) decesul soĂžului, copilului, pĂŁrinĂžilor, socrilor - 3 zile;
    e) decesul bunicilor, fraĂžilor, surorilor - 1 zi;
    f) la schimbarea locului de muncĂŁ în cadrul aceleiaÂşi unitĂŁĂži, cu mutarea domiciliului în altĂŁ localitate - 5 zile.
    (2) SalariaĂžii au dreptul la 30 de zile concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ, acordat o singurĂŁ datĂŁ, pentru pregĂŁtirea Âşi susĂžinerea lucrĂŁrii de diplomĂŁ în învãÞãmântul superior, seral Âşi fĂŁrĂŁ frecvenÞã.
    (3) SituaĂžiile care nu se regĂŁsesc în prezentul contract vor fi soluĂžionate în cadrul comisiei paritare constituite la nivelul unitĂŁĂžii, conform înĂželegerii dintre cele douĂŁ pĂŁrĂži, prin adoptarea unei hotĂŁrâri în acest sens.
    ART. 64
    (1) în afara concediului legal plĂŁtit pentru îngrijirea copiilor în vârstĂŁ de pânĂŁ la doi ani, salariata mamĂŁ poate beneficia de încĂŁ un an concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ.
    (2) în perioada în care salariata se aflĂŁ în concediul prevĂŁzut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de muncĂŁ, iar în postul sĂŁu nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ.
    ART. 65
    (1) La nivelul unitĂŁĂžii, din fondul pentru acĂžiuni sociale constituit conform prevederilor legale, pot fi suportate cheltuielile cu costul biletelor de tratament Âşi odihnĂŁ recuperatorie în staĂžiunile balneo-climaterice, în care este inclus Âşi transportul.
    (2) în limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor de odihnĂŁ pentru salariaĂži Âşi membrii lor de familie, care vor fi repartizate prin sindicat, în condiĂžiile stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ.
    (3) în cazul bolilor legate de profesie sau de locul de muncĂŁ, angajatorul va suporta integral costul tratamentelor Âşi recuperĂŁrii, indiferent de valoarea fondului de la alin. (1), conform prevederilor Legii nr. 345/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 66
    Beneficiarii biletelor de tratament balnear Âşi odihnĂŁ recuperatorie din instituĂžiile publice subordonate Ministerului Transporturilor vor suporta o contribuĂžie bĂŁneascĂŁ diferenĂžiatĂŁ în funcĂžie de salariul de bazĂŁ Âşi de sezon, contribuĂžie calculatĂŁ în baza grilei aprobate de Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse. DiferenĂža se suportĂŁ din bugetul de asigurĂŁri sociale, conform legii.
    ART. 67
    Contravaloarea biletelor acordate salariaĂžilor trimiÂşi în staĂžiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suportĂŁ integral de unitatea în cauzĂŁ, inclusiv costul transportului.
    ART. 68
    în cazul în care salariata se aflĂŁ în concediu de maternitate, unitatea va compensa diferenĂža dintre salariul de bazĂŁ brut negociat avut Âşi indemnizaĂžia legalĂŁ la care are dreptul.
    ART. 69
    în caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creÂşterea copilului pânĂŁ la doi ani se vor acorda tatĂŁlui, dacĂŁ are copilul în îngrijire.
    ART. 70
    în cazul decesului mamei, tatĂŁl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fĂŁrĂŁ platĂŁ neutilizat de mamĂŁ pânĂŁ la data decesului sĂŁu, cu drepturile prevĂŁzute la art. 64.

  CAP. 6
    Contractul individual de muncĂŁ

    ART. 71
    (1) în vederea stabilirii concrete a drepturilor Âşi obligaĂžiilor salariaĂžilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncĂŁ - C.I.M.
    (2) La negocierea, încheierea sau modificarea C.I.M., oricare dintre pĂŁrĂži poate fi asistatĂŁ de terĂži, conform propriei opĂžiuni.
    ART. 72
    (1) încheierea C.I.M. se face pe baza condiĂžiilor stabilite de lege Âşi de prezentul contract colectiv, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetĂŁĂžeanului Âşi numai pe criteriul aptitudinilor, pregĂŁtirii Âşi competenĂžei profesionale.
    (2) a) în termen de maximum 10 zile de la data înregistrĂŁrii contractului colectiv de muncĂŁ, la nivel de unitate va începe renegocierea contractelor individuale de muncĂŁ ale salariaĂžilor acoperiĂži de clauzele acestuia, având ca bazĂŁ cele prevĂŁzute în Legea nr. 371/2005 privind modificarea Âşi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, coroborate cu prevederile art. 28 pct. (1) din Legea nr. 54/2003, a sindicatelor, negocierea individualĂŁ desfĂŁÂşurându-se în cadrul unei comisii de negociere, desemnatĂŁ de cĂŁtre pĂŁrĂžile semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ.
    b) în vederea respectĂŁrii dispoziĂžiilor Legii nr. 202/2002 privind asigurarea, în cadrul relaĂžiilor de muncĂŁ de orice fel, a egalitĂŁĂžii de Âşanse între angajaĂži, bĂŁrbaĂži Âşi femei, ale Legii nr. 48/2002 privind interzicerea discriminĂŁrilor de orice fel, completate cu dispoziĂžiile Legii nr. 27/2004, reprezentantul sindicatului din cadrul comisiei de negociere a C.I.M. va avea calitatea de susĂžinĂŁtor pentru membrii de sindicat Âşi calitatea de observator pentru salariaĂžii nemembri de sindicat care semneazĂŁ contractul individual de muncĂŁ în baza contractului colectiv de muncĂŁ negociat Âşi semnat de cĂŁtre organizaĂžia sindicalĂŁ.
    c) Comisia de negociere a C.I.M. îÂşi va desfĂŁÂşura activitatea pe baza regulamentului-cadru, al cĂŁrui model este prevĂŁzut în anexa nr. 3 a prezentului contract.
    d) Comisia de negociere se va constitui, obligatoriu, în cadrul unitĂŁĂžilor cu activitate complexĂŁ Âşi organizate pe secĂžii, sectoare, ateliere etc.
    (3) Patronul se obligĂŁ sĂŁ aducĂŁ la cunoÂştinĂža salariaĂžilor posturile disponibile Âşi condiĂžiile de ocupare a lor, în conformitate Âşi cu cele prevĂŁzute de InstrucĂžiunea nr. 1/2003 a Consiliului NaĂžional pentru Combaterea DiscriminĂŁrii, referitoare la obligaĂžiile angajatorilor sau reprezentanĂžilor acestora cu privire la condiĂžionarea prin anunĂž Âşi/sau concurs a ocupĂŁrii unui post, precum Âşi publicarea acestor anunĂžuri.
    (4) în cazul în care angajarea se face prin concurs, dacĂŁ un salariat Âşi o persoanĂŁ din afara unitĂŁĂžii obĂžin aceleaÂşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (5) Prevederile pct. (1) Âşi (2) din prezentul articol se aplicĂŁ Âşi salariaĂžilor instituĂžiilor bugetare din subordinea Âşi de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
    ART. 73
    (1) încheierea C.I.M. se va face pe o perioadĂŁ nedeterminatĂŁ.
    (2) Contractele individuale se pot încheia Âşi pe duratĂŁ determinatĂŁ, în cazurile Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute de lege Âşi prezentul C.C.M.
    (3) C.I.M. va cuprinde cel puĂžin clauzele prevĂŁzute în anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv, întocmitĂŁ conform Ordinului nr. 76/2003 emis de M.M.F.E.S. privind modelul-cadru al contractului individual de muncĂŁ.
    (4) Contractele individuale de muncĂŁ se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija angajatorului.
    ART. 74
    (1) în sensul prezentului contract,
    a) prin felul muncii se înĂželege funcĂžia sau meseria exercitatĂŁ de cĂŁtre salariat în raport cu pregĂŁtirea, calificarea sau aptitudinile profesionale pe care le are;
    b) prin locul muncii se înĂželege localitatea Âşi societatea în care salariatul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea profesionalĂŁ;
    c) prin delegare se înĂželege exercitarea temporarĂŁ de cĂŁtre salariat, din dispoziĂžia conducerii societĂŁĂžii, a unor lucrĂŁri sau sarcini corespunzĂŁtoare atribuĂžiilor sale de serviciu, în afara locului sĂŁu de muncĂŁ Âşi în interesul celui care angajeazĂŁ; mĂŁsura temporarĂŁ poate fi luatĂŁ pe o perioadĂŁ de pânĂŁ la 60 de zile calendaristice, prelungirea fiind posibilĂŁ cu cel mult aceeaÂşi duratĂŁ Âşi numai cu acordul prealabil al salariatului;
    d) prin detaÂşare se înĂželege schimbarea temporarĂŁ a locului muncii angajatului, din dispoziĂžia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executĂŁrii unor lucrĂŁri în interesul acestuia; detaÂşarea poate fi dispusĂŁ pe o perioadĂŁ de cel mult un an; în mod excepĂžional, perioada detaºãrii poate fi prelungitĂŁ pentru motive obiective ce impun prezenĂža salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaÂşarea, cu acordul ambelor pĂŁrĂži, din 6 în 6 luni (art. 46 alin (2) din Legea nr. 53/2003); indemnizaĂžia de detaÂşare stabilitĂŁ de cĂŁtre pĂŁrĂžile semnatare ale prezentului contract în conformitate cu cele stipulate la art. 46 alin (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, este în cuantum de 25% din salariul de bazĂŁ brut al fiecĂŁrui angajat Âşi va fi acordatĂŁ lunar pe toatĂŁ durata detaºãrii.
    (2) C.I.M. se poate modifica în ceea ce priveÂşte felul muncii, locul muncii Âşi drepturile salariale prin acordul pĂŁrĂžilor sau din iniĂžiativa uneia din pĂŁrĂži, în cazurile prevĂŁzute de lege.
    (3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dĂŁ dreptul celui care angajeazĂŁ de a proceda la desfacerea unilateralĂŁ a C.I.M. pentru acest motiv.
    (4) Delegarea Âşi detaÂşarea salariaĂžilor se fac în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, cu drepturile prevĂŁzute în contractele colective încheiate la nivel inferior prezentului contract.
    ART. 75
    Executarea C.I.M. se suspendĂŁ în cazurile prevĂŁzute de lege în mod expres, precum Âşi pe perioada exercitĂŁrii unei funcĂžii eligibile, remunerate de autoritatea în care salariatul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe timpul mandatului.
    ART. 76
    (1) încetarea C.I.M. poate avea loc în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, prin unul din urmĂŁtoarele moduri:
    a) acordul pĂŁrĂžilor;
    b) desfacerea contractului din iniĂžiativa uneia din pĂŁrĂži.
    (2) în cazurile în care unitatea este obligatĂŁ, potrivit legii, sĂŁ acorde un preaviz la desfacerea contractului individual de muncĂŁ, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrĂŁtoare.
    (3) în perioada preavizului, salariaĂžii au dreptul sĂŁ absenteze patru ore pe zi de la programul unitĂŁĂžii, pentru a-Âşi cĂŁuta un loc de muncĂŁ, fĂŁrĂŁ ca aceasta sĂŁ afecteze salariul Âşi celelalte drepturi.
    (4) în cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncĂŁ fĂŁrĂŁ sĂŁ i se acorde preavizul prevĂŁzut la alineatul (2), aceasta are dreptul la o indemnizaĂžie egalĂŁ cu salariul de bazĂŁ brut pe o lunĂŁ plus sporul de vechime, avute la data desfacerii contractului de muncĂŁ.
    (5) Salariatul poate solicita rezilierea C.I.M. fĂŁrĂŁ preaviz în situaĂžia în care:
    a) - unitatea nu i-a achitat drepturile sale în totalitate Âşi la termenul stabilit;
    b) - s-au efectuat acte vĂŁdite ori constrângeri împotriva sa de cĂŁtre reprezentanĂžii patronatului;
    c) - salariatul în cauzĂŁ considerĂŁ cĂŁ munca prestatĂŁ de el nu este plĂŁtitĂŁ corespunzĂŁtor.
    ART. 77
    (1) C.I.M. nu poate fi desfĂŁcut din iniĂžiativa celui care angajeazĂŁ, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncĂŁ s-au prevĂŁzut asemenea interdicĂžii.
    (2) DesfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea C.I.M. din iniĂžiativa unitĂŁĂžii.
    ART. 78
    (1) Conform prevederilor de la punctele 16 Âşi 31 din Legea nr. 371/2005 de modificare Âşi completare a Codului muncii, salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionalĂŁ, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilĂŁ, stabilitĂŁ prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionalĂŁ se face de cĂŁtre o comisie numitĂŁ de cĂŁtre angajator. DacĂŁ salariatul în cauzĂŁ este membru de sindicat, din comisie va face parte Âşi un reprezentant desemnat de aceastĂŁ organizaĂžie.
    (3) Comisia va convoca salariatul Âşi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puĂžin 15 zile înainte:
    a) data, ora exactĂŁ Âşi locul întrunirii comisiei;
    b) modalitatea în care se va desfĂŁÂşura examinarea.
    (4) Examinarea va avea ca obiect activitĂŁĂžile prevĂŁzute în fiÂşa postului salariatului în cauzĂŁ.
    (5) în cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în mĂŁsura în care salariatul în cauzĂŁ a fĂŁcut obiectul formĂŁrii profesionale în respectiva materie.
    (6) Necorespunderea profesionalĂŁ poate fi susĂžinutĂŁ de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzĂŁtoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisĂŁ, oralĂŁ, practicĂŁ Âşi alte probe.
    (7) în cazul în care salariatul îÂşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncĂŁ. în situaĂžia în care nu dispune de astfel de posibilitĂŁĂži, angajatorul va apela la autoritatea publicĂŁ localĂŁ pentru ocuparea forĂžei de muncĂŁ, în vederea soluĂžionĂŁrii.
    (8) în cazul în care, în urma examinĂŁrii, salariatul este considerat necorespunzĂŁtor profesional de cĂŁtre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotĂŁrârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
    (9) DacĂŁ salariatul nu a formulat contestaĂžia în termenul prevĂŁzut la alin. (8) sau dacĂŁ dupĂŁ formularea contestaĂžiei Âşi reexaminarea hotĂŁrârii comisiei, aceasta este menĂžinutĂŁ, angajatorul poate emite Âşi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncĂŁ al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionalĂŁ. Decizia astfel emisĂŁ va conĂžine rezultatul cercetĂŁrii prealabile a salariatului în cauzĂŁ.
    ART. 79
    Cel care angajeazĂŁ nu poate dispune desfacerea disciplinarĂŁ a C.I.M. pentru: exprimarea de cĂŁtre salariaĂži, într-un cadru legal organizat, a unor opinii privind modul în care este administratĂŁ societatea ori despre plata sau condiĂžiile de muncĂŁ în care aceÂştia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    ART. 80
    (1) PĂŁrĂžile convin ca la desfacerea contractului individual de muncĂŁ din iniĂžiativa angajatorului, salariaĂžii sĂŁ primeascĂŁ, pe lângĂŁ celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestatĂŁ, Âşi o platĂŁ compensatorie în valoare de minimum 6 salarii de bazĂŁ brute negociate.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de muncĂŁ a intervenit din urmĂŁtoarele motive:
    a) unitatea îÂşi reduce personalul prin desfiinĂžarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauzĂŁ, ca urmare a reorganizĂŁrii;
    b) unitatea îÂşi înceteazĂŁ activitatea;
    c) unitatea se mutĂŁ în altĂŁ localitate Âşi are posibilitatea sĂŁ-Âşi asigure pe plan local cadrele necesare;
    d) unitatea se mutĂŁ în altĂŁ localitate, iar persoana încadratĂŁ nu acceptĂŁ sĂŁ o urmeze;
    e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadratĂŁ, din motive neimputabile acesteia, Âşi nu i s-a oferit trecerea într-un post corespunzĂŁtor;
    f) în postul ocupat de persoana încadratĂŁ în muncĂŁ este reintegrat, pe baza hotĂŁrârii organelor competente, cel care a deĂžinut anterior acel post.
    g) unitatea îÂşi reduce parĂžial activitatea la nivel de secĂžii, servicii, sectoare sau ateliere;
    h) unitatea efectueazĂŁ modernizĂŁri ori achiziĂžioneazĂŁ o nouĂŁ tehnologie de lucru, care conduce la reducerea de personal.
    ART. 81
    în cazul în care unitatea este pusĂŁ în situaĂžia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activitĂŁĂžii, retehnologizĂŁrii, automatizĂŁrii Âşi robotizĂŁrii procesului de producĂžie, pĂŁrĂžile convin asupra respectĂŁrii urmĂŁtoarelor principii:
    a) patronul va pune la dispoziĂžia organizaĂžiei sindicale justificarea tehnico-economicĂŁ în legĂŁturĂŁ cu mĂŁsurile privind posibilitĂŁĂžile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesionalĂŁ etc.;
    b) justificarea tehnico-economicĂŁ împreunĂŁ cu obiecĂžiile Âşi propunerile organizaĂžiei sindicale vor fi supuse spre analizĂŁ Âşi avizare consiliului de administraĂžie sau, dupĂŁ caz, adunĂŁrii generale a acĂžionarilor;
    c) concomitent, patronul va informa organizaĂžia sindicalĂŁ asupra motivelor ce stau la baza reducerii numĂŁrului de salariaĂži, precum Âşi asupra eventualelor posibilitĂŁĂži de redistribuire a acestora; anunĂžul se va face astfel:
    - cu 30 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbĂŁrii sediului unitĂŁĂžii în altĂŁ localitate;
    - cu 45 de zile calendaristice înainte, dacĂŁ reducerea se datoreazĂŁ restrângerii activitĂŁĂžii, retehnologizĂŁrii sau altor cauze.
    ART. 82
    (1) în situaĂžia în care disponibilizĂŁrile de personal nu pot fi evitate, conducerea unitĂŁĂžii va comunica în scris fiecĂŁrui salariat al cĂŁrui post urmeazĂŁ a fi desfiinĂžat dacĂŁ i se oferĂŁ sau nu un alt loc de muncĂŁ, ori cuprinderea într-o formĂŁ de recalificare profesionalĂŁ în vederea ocupĂŁrii unui post în aceeaÂşi unitate.
    (2) în cazurile în care salariaĂžilor nu li se pot oferi alte locuri de muncĂŁ ori aceÂştia refuzĂŁ locul de muncĂŁ oferit sau cuprinderea într-o formĂŁ de recalificare, conducerea unitĂŁĂžii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiĂžiile prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    (3) în cazul concedierilor colective, pe lângĂŁ cele menĂžionate anterior, vor fi aplicate prevederile titlului II, secĂžiunea a V-a, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin punctele 10 - 15 din O.U.G. nr. 55/2006.
    ART. 83
    (1) La aplicarea efectivĂŁ a reducerii de personal, dupĂŁ reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinĂžate, mĂŁsurile vor afecta în ordine:
    a) C.I.M. ale salariaĂžilor care cumuleazĂŁ douĂŁ sau mai multe funcĂžii, precum Âşi ale celor care cumuleazĂŁ pensia cu salariul;
    b) C.I.M. ale persoanelor care îndeplinesc condiĂžiile de pensionare la cererea unitĂŁĂžii;
    c) C.I.M. ale persoanelor care îndeplinesc condiĂžiile de pensionare la cererea lor.
    (2) La luarea mĂŁsurii de desfacere a C.I.M. pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere urmĂŁtoarele criterii minimale:
    a) dacĂŁ mĂŁsura ar putea afecta doi soĂži care lucreazĂŁ în aceeaÂşi unitate, se desface contractul de muncĂŁ al soĂžului care are venitul cel mai mic, fĂŁrĂŁ ca prin aceasta sĂŁ se poatĂŁ desface contractul de muncĂŁ al unei persoane care ocupĂŁ un post nevizat de reducere;
    b) mĂŁsura sĂŁ afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreĂžinere;
    c) mĂŁsura sĂŁ afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe bĂŁrbaĂžii vĂŁduvi sau divorĂžaĂži care au în îngrijire copii, pe unicii întreĂžinĂŁtori de familie, precum Âşi pe salariaĂžii, bĂŁrbaĂži sau femei, care mai au cel mult 3 ani pânĂŁ la pensionare la cererea lor.
    (3) în cazul în care mĂŁsura desfacerii C.I.M. ar afecta pe un salariat care a urmat o formĂŁ de calificare sau de perfecĂžionare a pregĂŁtirii profesionale Âşi a încheiat cu unitatea un act adiĂžional la contractul de muncĂŁ, prin care s-a obligat sĂŁ presteze o activitate într-o anumitĂŁ perioadĂŁ de timp, administraĂžia nu-i va putea pretinde acestuia despĂŁgubiri pentru perioada rĂŁmasĂŁ nelucratĂŁ pânĂŁ la împlinirea termenului, dacĂŁ mĂŁsura desfacerii contractului de muncĂŁ nu-i este imputabilĂŁ.
    (4) în ipoteza în care douĂŁ sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaÂşi situaĂžie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.
    ART. 84
    Unitatea care îÂşi extinde sau îÂşi reia activitatea într-o perioadĂŁ de 12 luni de la luarea mĂŁsurilor de desfacere a contractului individual de muncĂŁ pentru motivele prevĂŁzute la art. 82 alin. (2) are obligaĂžia sĂŁ încunoÂştinĂžeze în scris despre aceasta organizaĂžiile sindicale Âşi sĂŁ facĂŁ publicĂŁ mĂŁsura. Unitatea va reangaja salariaĂžii cĂŁrora li s-a desfĂŁcut contractul de muncĂŁ pentru motivele prevĂŁzute la art. 82 alin. (2), care au pregĂŁtirea necesarĂŁ pentru ocuparea posturilor vacante Âşi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anunĂžului.

    CAP. 7
    Formarea profesionalĂŁ

    ART. 85
    (1) PĂŁrĂžile înĂželeg:
    a) prin termenul de "formare profesionalĂŁ" orice procedurĂŁ prin care un salariat dobândeÂşte o calificare atestatĂŁ printr-un certificat sau o diplomĂŁ eliberatĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de lege;
    b) prin termenul de "formare profesionalĂŁ continuĂŁ" orice procedurĂŁ prin care salariatul îÂşi dezvoltĂŁ competenĂžele profesionale iniĂžiale Âşi dobândeÂşte noi competenĂže;
    c) formarea profesionalĂŁ se poate realiza Âşi prin furnizori de formare profesionalĂŁ autorizaĂži conform legii.
    (2) Formarea profesionalĂŁ Âşi formarea profesionalĂŁ continuĂŁ cuprind Âşi teme din domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ Âşi negocierilor colective, convenite între sindicat Âşi patron.
    (3) PĂŁrĂžile convin asupra necesitĂŁĂžii Âşi obligativitĂŁĂžii perfecĂžionĂŁrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaĂži, inclusiv a liderilor sindicali scoÂşi din producĂžie, la expirarea mandatului.
    ART. 86.
    (1) La încheierea contractelor colective de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži sau unitĂŁĂži, pentru partea privind formarea profesionalĂŁ, se va Ăžine cont, în principal, Âşi de prevederile O.G. nr. 129/2000, modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin Legea nr. 375/2002 Âşi O.G. nr. 76/2004, completate cu cele stipulate la art. 190, art. 191 Âşi art. 193 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 65/2005 aprobatĂŁ prin Legea nr. 371/2005.
    (2) Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor se realizeazĂŁ în baza planurilor de formare profesionalĂŁ elaborate de angajator cu consultarea sindicatelor. Planul de formare profesionalĂŁ va conĂžine cel puĂžin urmĂŁtoarele:
    a) justificarea necesitĂŁĂžii de formare profesionalĂŁ;
    b) eÂşalonarea trimestrialĂŁ a mĂŁsurilor, termenelor Âşi fondurilor alocate fiecĂŁrei mĂŁsuri;
    c) responsabilii din partea angajatorului, implicaĂži în realizarea planului de formare profesionalĂŁ;
    d) modalitĂŁĂži de înscriere, participare la program;
    e) procedurile de convocare Âşi de scoatere din producĂžie a participanĂžilor la cursurile teoretice Âşi practice de formare profesionalĂŁ.
    (3) Modalitatea concretĂŁ de formare profesionalĂŁ, drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor, durata formĂŁrii profesionale, precum Âşi orice alte aspecte legate de formarea profesionalĂŁ, inclusiv obligaĂžiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalĂŁ, se stabilesc prin acordul pĂŁrĂžilor Âşi fac obiectul unor acte adiĂžionale la contractele individuale de muncĂŁ.
    (4) Pe perioada în care participĂŁ la programe de formare profesionalĂŁ finanĂžate de angajatori, salariaĂžii primesc drepturile stabilite potrivit contractului colectiv de muncĂŁ pentru program normal de lucru.
    (5) în cazul în care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi schimbe parĂžial sau total profilul de activitate, unitatea va informa organizaĂžia sindicalĂŁ cu cel puĂžin douĂŁ luni înainte de aplicarea mĂŁsurii Âşi va oferi propriilor salariaĂži posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajĂŁri de forÞã de muncĂŁ din afarĂŁ.
    (6) în cazul în care un salariat din cadrul unitĂŁĂžii identificĂŁ un curs de formare sau perfecĂžionare profesionalĂŁ pe care ar dori sĂŁ-l urmeze, organizat de un terĂž, patronul va analiza cererea, rĂŁmânând la aprecierea acestuia în ce condiĂžii va suporta contravaloarea cursului.
    (7) SalariaĂžii care au încheiat acte adiĂžionale la contractul individual de muncĂŁ în vederea formĂŁrii profesionale vor putea fi obligaĂži sĂŁ suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute de art. 82 alin. (3), dacĂŁ pĂŁrĂŁsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
    ART. 87
    Planul de formare profesionalĂŁ convenit între pĂŁrĂži face parte integrantĂŁ din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

    CAP. 8
    Libertatea sindicalĂŁ Âşi facilitĂŁĂži acordate reprezentanĂžilor salariaĂžilor

    ART. 88
    Patronii Âşi sindicatele consimt ca prin negocieri Âşi convenĂžii corespunzĂŁtoare sĂŁ identifice Âşi sĂŁ stabileascĂŁ modalitĂŁĂži de colaborare sau cooperare, bazate pe parteneriat în relaĂžii de muncĂŁ Âşi pe avantaj reciproc, atât la nivel de ramurĂŁ transporturi, cât Âşi la nivel de grup de unitĂŁĂži sau unitĂŁĂži.
    ART. 89
    Când într-o unitate aflatĂŁ sub incidenĂža prezentului contract colectiv de muncĂŁ existĂŁ simultan Âşi reprezentanĂži sindicali Âşi reprezentanĂži ai salariaĂžilor, contractul colectiv de muncĂŁ se va negocia de cĂŁtre cei care întrunesc condiĂžiile de reprezentativitate conform legii.
    ART. 90
    (1) Pentru ca reprezentanĂžii sindicali sĂŁ-Âşi poatĂŁ îndeplini competent Âşi eficient atribuĂžiile aferente funcĂžiilor deĂžinute, aceÂştia vor beneficia de facilitĂŁĂži prin suportarea de cĂŁtre patron a cheltuielilor necesare participĂŁrii la cursuri de formare sindicalĂŁ, seminarii, conferinĂže Âşi congrese naĂžionale Âşi internaĂžionale, organizate de cĂŁtre sindicate ori alte organisme neguvernamentale, numĂŁrul de participanĂži, precum Âşi alte condiĂžii concrete privind participarea fiind stabilite prin acordul celor douĂŁ pĂŁrĂži.
    (2) în vederea participĂŁrii la activitĂŁĂži specifice, reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale reprezentative, semnatare ale prezentului contract colectiv, beneficiazĂŁ de prevederile art. 46 Âşi 47, cu condiĂžia înÂştiinÞãrii scrise a conducerii unitĂŁĂžii, cu cel puĂžin 48 de ore înaintea datei propuse pentru deplasare.
    ART. 91
    ReprezentanĂžii sindicali vor avea acces la toate locurile de muncĂŁ, atunci când accesul în aceste locuri este necesar pentru a-Âşi îndeplini sarcinile ori pentru a exercita funcĂžiile de reprezentare.
    ART. 92
    ReprezentanĂžii sindicali care nu sunt angajaĂži ai unei unitĂŁĂži, dar al cĂŁror sindicat are membri în rândul salariaĂžilor acesteia, vor avea acces în incinta Âşi la locurile de muncĂŁ respective.
    ART. 93
    (1) Liderii organizaĂžiilor sindicale cu personalitate juridicĂŁ, care lucreazĂŁ nemijlocit în unitate ca salariaĂži ai acesteia, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile, afectate în exclusivitate activitĂŁĂžilor sindicale, fĂŁrĂŁ ca pentru aceasta drepturile cuvenite conform contractului colectiv de muncĂŁ sĂŁ le fie diminuate.
    (2) Pentru ceilalĂži membri aleÂşi în conducerea organizaĂžiei sindicale, numĂŁrul beneficiarilor de reducere a timpului lunar de lucru Âşi cuantumul de zile pentru fiecare în parte sunt urmĂŁtoarele:
 ______________________________________________________
| NumĂŁrul membrilor de sindicat ai organizaĂžiei        |
|______________________________________________________|
| 16 - 50         | 51 - 100         | 101 - 200       |
|_________________|__________________|_________________|
| NumĂŁrul de membri aleÂşi care beneficiazĂŁ de reducere |
|______________________________________________________|
| 3               | 4                | 5               |
|_________________|__________________|_________________|
| NumĂŁrul de zile cu care se reduce programul lunar de |
| lucru, plĂŁtite de unitate                            |
|______________________________________________________|
|  (1 x 4 zile) + |  (1 x 4 zile) +  |  (1 x 4 zile) + |
|  (2 x 3 zile)   |  (3 x 3 zile)    |  (4 x 3 zile)   |
|_________________|__________________|_________________|
| TOTAL zile reducere pentru membrii aleÂşi Âşi pentru   |
| liderul organizaĂžiei                                 |
|______________________________________________________|
|  10 + 5 = 15    |  13 + 5 = 18     |  16 + 5 = 21    |
|_________________|__________________|_________________|

    (3) La peste 200 de membri de sindicat ai organizaĂžiei sindicale din unitate, numĂŁrul de zile cu care se reduce programul lunar de lucru, acordate membrilor aleÂşi, se stabilesc prin negociere de cĂŁtre pĂŁrĂžile semnatare ale contractului colectiv respectiv, peste valorile menĂžionate la alin. (1) Âşi (2) ale prezentului articol.
    (4) La nivel de unitate, zilele cu care se reduce programul lunar de lucru plĂŁtite de cĂŁtre patron Âşi menĂžionate în cadrul acestui articol, la alin. (1) Âşi (2), pot fi acordate Âşi prin cumul unui singur reprezentant sindical, nominalizat de cĂŁtre organizaĂžia sindicalĂŁ. AceastĂŁ nominalizare va fi transmisĂŁ în scris angajatorului.

    CAP. 9
    Alte prevederi privind drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor

    ART. 94
    (1) Patronii Âşi sindicatele, ca parteneri sociali permanenĂži, convin sĂŁ respecte pentru fiecare dintre ei Âşi pentru salariaĂži libertatea de opinie.
    (2) Patronatul va adopta o poziĂžie neutrĂŁ Âşi imparĂžialĂŁ faÞã de organizaĂžiile sindicale Âşi reprezentanĂžii salariaĂžilor din unitĂŁĂži.
    ART. 95
    (1) AdministraĂžia are obligaĂžia de a invita reprezentanĂžii organizaĂžiei sindicale semnatare a contractului colectiv de muncĂŁ sĂŁ participe la fiecare din ÂşedinĂžele sale atunci când aceasta va pune în discuĂžie probleme de interes profesional, situaĂžii economice sau financiare ori probleme sociale sau culturale. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fĂŁrĂŁ drept de vot, opiniile reprezentanĂžilor sindicali fiind consemnate în procesul-verbal întocmit cu aceastĂŁ ocazie.
    (2) InvitaĂžia reprezentanĂžilor sindicali se va face în scris, cu cel puĂžin 3 zile lucrĂŁtoare înainte de ÂşedinÞã, Âşi va cuprinde
    - ordinea de zi a ÂşedinĂžei,
    - data, ora Âşi locul desfĂŁÂşurĂŁrii ÂşedinĂžei,
    patronul asigurând acestora documentele Âşi informaĂžiile necesare privind problemele profesionale, situaĂžiile economice Âşi financiare, sociale sau culturale puse în discuĂžie, odatĂŁ cu invitaĂžia înaintatĂŁ.
    ART. 96
    (1) Pentru fundamentarea acĂžiunilor prevĂŁzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, reprezentantul patronului va transmite organizaĂžiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, în scris Âşi la termenul solicitat, informaĂžiile Âşi documentele necesare, reprezentanĂžii sindicali având obligaĂžia de a pĂŁstra confidenĂžialitatea datelor ce le-au fost înaintate cu acest caracter.
    (2) Patronii Âşi sindicatele îÂşi vor comunica reciproc Âşi în timp util hotĂŁrârile lor privind toate problemele importante în domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ.
    ART. 97
    (1) în spiritul aplicĂŁrii celor prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ la art. 95, reprezentantul patronului va prezenta în scris, într-un termen ce nu va depĂŁÂşi 5 zile de la data consumĂŁrii evenimentului, fiecĂŁrei organizaĂžii sindicale din cadrul unitĂŁĂžii, extras din procesul-verbal întocmit în cadrul ÂşedinĂžei consiliului de administraĂžie, care va conĂžine hotĂŁrârile adoptate de acesta în problemele de interes profesional, economic sau cultural, dezbĂŁtute în ÂşedinĂža respectivĂŁ.
    (2) Angajatorul va comunica, la solicitare, în scris fiecĂŁrui sindicat din cadrul unitĂŁĂžii, pentru fiecare trimestru din an Âşi pânĂŁ cel târziu la sfârÂşitul primei luni din trimestrul urmĂŁtor, situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ a unitĂŁĂžii, precum Âşi situaĂžia Âşi structura angajaĂžilor [art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 53/2003 Âşi art. 5 alin. (1) lit. a) Âşi b) din Legea nr. 467/2006].
    (3) în cazul transferului întreprinderii, al unitĂŁĂžii sau al unor pĂŁrĂži ale acestora, angajatorul va respecta prevederile legale în vigoare privind protecĂžia drepturilor salariaĂžilor (Legea nr. 67/2006, Legea nr. 172/2007 etc.).
    ART. 98
    (1) a) UnitĂŁĂžile vor asigura în incinta sediului lor, gratuit, pentru activitatea organizaĂžiilor sindicale reprezentative, spaĂžiul, mobilierul Âşi utilitĂŁĂžile necesare, accesul la echipamentul de biroticĂŁ al unitĂŁĂžii ori dotarea sediului cu aceste echipamente (fax, copiator, calculator, imprimantĂŁ Âşi altele cu caracter administrativ), precum Âşi un mijloc de transport (autovehicul), cu o cotĂŁ lunarĂŁ de combustibil aferentĂŁ, stabilitĂŁ în limita posibilitĂŁĂžilor.
    b) Prin contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel de unitate, cele douĂŁ pĂŁrĂži vor stabili condiĂžiile de punere în aplicare a celor prevĂŁzute la alineatul precedent (printr-un contract de împrumut, de folosinÞã, de comodat etc).
    (2) Drepturile prevĂŁzute la alineatul precedent pot fi asigurate Âşi pentru federaĂžiile membre ale organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv.
    (3) Baza materialĂŁ cu destinaĂžie cultural-sportivĂŁ, proprietatea unitĂŁĂžilor ori proprietatea sindicatelor din unitĂŁĂžile respective, va putea fi folositĂŁ, fĂŁrĂŁ platĂŁ, pentru acĂžiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiĂžiile prevĂŁzute în contractul colectiv de muncĂŁ.
    (4) Cel care angajeazĂŁ la magazinele, cluburile sau serviciile proprii înfiinĂžate va lua mĂŁsurile ce se impun pentru ca mĂŁrfurile Âşi serviciile sĂŁ fie vândute Âşi, respectiv, furnizate la preĂžuri juste Âşi rezonabile, astfel încât ele sĂŁ nu fie exploatate în scopul obĂžinerii de beneficii, ci în interesul salariaĂžilor acestuia, dispuÂşi sĂŁ beneficieze de ele [ConvenĂžia O.I.M. nr. 95/1949, art. 7 alin. (2)].
    ART. 99
    SpaĂžiile de locuit, cu excepĂžia locuinĂželor de serviciu, vor fi repartizate salariaĂžilor unitĂŁĂžii la propunerea comisiei paritare, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate.
    ART. 100
    (1) în fiecare an calendaristic, federaĂžiile sindicale semnatare vor asigura pregĂŁtirea pentru acĂžiuni sindicale Âşi în domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ a cel mult 1.500 de membri de sindicat din ramura transporturi Âşi activitĂŁĂži conexe, pe durate de pânĂŁ la 15 zile.
    (2) Patronatul va permite salariaĂžilor sĂŁ urmeze cursurile de pregĂŁtire prevĂŁzute la alin. (1), în condiĂžiile stabilite prin contractele colective de muncĂŁ încheiate la celelalte niveluri.
    (3) ModalitĂŁĂžile de încadrare în numĂŁrul prevĂŁzut la alin. (1) se stabilesc de pĂŁrĂžile semnatare ale prezentului C.C.M.
    ART. 101
    (1) Angajatorul se obligĂŁ sĂŁ sprijine Âşi sĂŁ asigure condiĂžiile de organizare Âşi desfĂŁÂşurare a acĂžiunilor de informare Âşi consultare prealabilĂŁ a angajaĂžilor asupra proiectelor privind clauzele contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate, ale actului adiĂžional de modificare Âşi completare a acestuia ori de prelungire a valabilitĂŁĂžii sale.
    (2) Ordinea de zi Âşi programul întrunirilor de informare Âşi consultare la nivelul unitĂŁĂžii, pe secĂžii, servicii, birouri, agenĂžii Âşi puncte de lucru, vor fi stabilite de comun acord de cĂŁtre pĂŁrĂžile abilitate legal în negocierile colective la nivel de unitate, respectiv, angajator Âşi organizaĂžiile sindicale reprezentative.
    (3) AcĂžiunile de informare Âşi consultare prealabilĂŁ asupra proiectelor privind clauzele contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate, ale actului adiĂžional de modificare Âşi completare a sa ori de prelungire a valabilitĂŁĂžii se vor desfĂŁÂşura anterior începerii negocierilor colective.
    ART. 102
    La cererea organizaĂžiilor sindicale din unitĂŁĂži, patronul va asigura cadrul tehnic pentru încasarea cotizaĂžiilor Âşi contribuĂžiilor de sindicat stabilite conform art. 3 pct. (4) lit. a) Âşi b) din prezentul contract colectiv de muncĂŁ Âşi le va vira în conturile organizaĂžiilor sindicale.
    ART. 103
    (1) Patronii nu vor angaja salariaĂži permanenĂži, temporari sau cu program parĂžial, în perioada declanºãrii sau desfĂŁÂşurĂŁrii conflictelor colective de muncĂŁ, pe locurile de muncĂŁ ale salariaĂžilor aflaĂži în conflict.
    (2) în situaĂžia declanºãrii unor conflicte de muncĂŁ, inclusiv a grevei, potrivit legii, organizaĂžiile sindicale Âşi conducerea unitĂŁĂžii au obligaĂžia ca, pe durata acestora, sĂŁ protejeze patrimoniul unitĂŁĂžii Âşi sĂŁ asigure funcĂžionarea neîntreruptĂŁ a utilajelor Âşi instalaĂžiilor tehnologice a cĂŁror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaĂža sau sĂŁnĂŁtatea oamenilor ori ar putea cauza pagube prin deteriorarea instalaĂžiilor sau utilajelor.
    (3) Pe perioada desfĂŁÂşurĂŁrii grevelor, angajatorul (patronul) nu va permite terĂžilor sĂŁ desfĂŁÂşoare în incinta unitĂŁĂžii activitĂŁĂži specifice sau identice cu cele ale locurilor de muncĂŁ ale salariaĂžilor aflaĂži în grevĂŁ.
    ART. 104
    (1) în temeiul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, angajatorul care detaÂşeazĂŁ personal va cuprinde în contractul în baza cĂŁruia s-a dispus detaÂşarea, sub incidenĂža denunÞãrii unilaterale a valabilitĂŁĂžii acestuia, obligativitatea celeilalte pĂŁrĂži de a acorda personalului preluat prin detaÂşare, întocmai, integral Âşi la timp, toate drepturile care le sunt mai favorabile angajaĂžilor din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    (2) Conform prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, dacĂŁ în termen de 10 zile de la data sesizĂŁrii nu a fost soluĂžionatĂŁ divergenĂža apĂŁrutĂŁ între cei doi angajatori cu privire la acordarea drepturilor mai favorabile ce i se cuvin angajatului pentru muncĂŁ prestatĂŁ, acesta are dreptul de a reveni la locul sĂŁu de muncĂŁ avut anterior începerii perioadei de detaÂşare, de a se îndrepta împotriva oricĂŁruia dintre cei doi angajatori Âşi de a cere executarea silitĂŁ a obligaĂžiilor neîndeplinite de cĂŁtre cel în cauzĂŁ.
    ART. 105
    în situaĂžia în care patronii încheie contracte cu parteneri strĂŁini, potrivit cĂŁrora salariaĂžii vor executa unele lucrĂŁri în strĂŁinĂŁtate, condiĂžiile de muncĂŁ, salarizarea, celelalte drepturi Âşi obligaĂžii ale acestor salariaĂži se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfĂŁÂşura în condiĂžiile prevĂŁzute de lege Âşi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul strĂŁin, negocieri colective ce devin anexĂŁ la contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate.
    ART. 106
    OrganizaĂžiile sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiĂžiile legii, rĂŁspunderea disciplinarĂŁ sau patrimonialĂŁ a salariaĂžilor care se fac vinovaĂži de încĂŁlcarea normelor de disciplinĂŁ a muncii sau care aduc prejudicii unitĂŁĂžii.
    ART. 107
    (1) PĂŁrĂžile convin sĂŁ facĂŁ eforturi în vederea promovĂŁrii unui climat normal de muncĂŁ în unitĂŁĂži, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncĂŁ, a regulamentului de ordine interioarĂŁ, precum Âşi a drepturilor Âşi intereselor salariaĂžilor Âşi membrilor de sindicat.
    (2) în situaĂžiile în care apar divergenĂže în legĂŁturĂŁ cu executarea prevederilor contractelor colective, unitĂŁĂžile Âşi organizaĂžiile sindicale vor încerca soluĂžionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate; pentru rezolvarea problemelor rĂŁmase în divergenÞã, partea interesatĂŁ va avea dreptul de a se adresa comisiei paritare la nivel de ramurĂŁ sau grup de unitĂŁĂži.
    ART. 108
    (1) SalariaĂžii pot beneficia de gratuitate (total sau parĂžial) pentru transportul de la domiciliu la locul de muncĂŁ Âşi de la locul de muncĂŁ la domiciliu, în funcĂžie de posibilitĂŁĂžile unitĂŁĂžii. în contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel de unitate, pĂŁrĂžile vor prevedea clauze prin care se stabilesc modalitĂŁĂžile de acordare a acestei facilitĂŁĂži.
    (2) în zonele cu acces limitat sau condiĂžionat de plata unor tarife de acces sau de utilizare a unor cĂŁi rutiere interioare (zone libere, porturi, aeroporturi etc.), salariaĂžii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în zonele cu acces limitat sau condiĂžionat de plata unor tarife de acces beneficiazĂŁ de acces gratuit pentru deplasarea de la Âşi la locul de muncĂŁ cu mijloace de transport proprii. Modul de acordare a permisului de liberĂŁ trecere se va stabili între administraĂžia respectivĂŁ Âşi organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 109
    (1) în vederea asigurĂŁrii protecĂžiei sociale a salariaĂžilor Âşi în spiritul celor prevĂŁzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale, modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 129/2004, precum Âşi de Ordinul M.M.F.E.S. nr. 848/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, angajatorul, cu consultarea prealabilĂŁ a organizaĂžiei sindicale reprezentative, va asigura forĂža de muncĂŁ împotriva diminuĂŁrii sau pierderii capacitĂŁĂžii de muncĂŁ ori a decesului acesteia ca urmare a accidentelor de muncĂŁ Âşi a bolilor profesionale, prin asigurare realizându-se urmĂŁtoarele obiective principale:
    - promovarea sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii în muncĂŁ;
    - prevenirea accidentelor de muncĂŁ Âşi a bolilor profesionale;
    - reabilitarea medicalĂŁ Âşi socio-profesionalĂŁ a salariaĂžilor, victime ale accidentelor de muncĂŁ Âşi ale bolilor profesionale, precum Âşi recuperarea capacitĂŁĂžii de muncĂŁ a acestora;
    - acordarea de prestaĂžii în bani pe termen lung Âşi scurt, sub formĂŁ de indemnizaĂžii Âşi alte ajutoare.
    (2) OrganizaĂžiile patronale Âşi organizaĂžiile sindicale semnatare vor încuraja Âşi vor susĂžine înfiinĂžarea unei asociaĂžii profesionale, organism paritar, ce va fi constituitĂŁ ca persoanĂŁ juridicĂŁ pe baza OrdonanĂžei de Guvern nr. 26/2000 Âşi în condiĂžiile stabilite prin art. 84 - 86 din Legea nr. 346/2002.
    ART. 110
    (1) în contractele colective de muncĂŁ la nivel de unitĂŁĂži se pot prevedea mĂŁsuri cu caracter social, precum:
    a) cheltuielile prevĂŁzute de art. 65;
    b) construirea, amenajarea Âşi întreĂžinerea de creÂşe Âşi grĂŁdiniĂže pentru copiii salariaĂžilor, precum Âşi de cantine-bufet pentru salariaĂži;
    c) construirea, amenajarea Âşi întreĂžinerea de oficii Âşi grupuri sociale la locurile de muncĂŁ;
    d) formarea Âşi perfecĂžionarea pregĂŁtirii profesionale, inclusiv în domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ;
    e) construirea de locuinĂže;
    f) aniversĂŁri, sĂŁrbĂŁtori religioase, zile dedicate copilului Âşi femeii.
    (2) Costul acestor acĂžiuni se suportĂŁ din fonduri speciale constituite potrivit legii.

CAP. 10
    DispoziĂžii finale

    ART. 111
    (1) în aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de muncĂŁ, republicatĂŁ, unitĂŁĂžile vor prevedea în bugetele de venituri Âşi cheltuieli sumele necesare contribuĂžiilor pentru constituirea fondurilor destinate activitĂŁĂžilor în domeniul pregĂŁtirii, negocierii Âşi aplicĂŁrii contractelor colective de muncĂŁ la toate nivelurile.
    (2) Sumele prevĂŁzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca bazĂŁ suma de minimum 18 RON/salariat/an.
    (3) Sumele constituite conform alin. (1), (2) Âşi (6) din prezentul articol se vor distribui astfel:
    a) 1/2 din suma totalĂŁ se reĂžine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncĂŁ la nivelul unitĂŁĂžii sau, dupĂŁ caz, grupului de unitĂŁĂži Âşi va fi viratĂŁ în contul federaĂžiei sau, dupĂŁ caz, organizaĂžiilor sindicale care au fost parte la negocierea Âşi semnarea contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil; în unitĂŁĂžile în care membrii de sindicat aparĂžin mai multor organizaĂžii, sumele se vor repartiza proporĂžional cu numĂŁrul de membri;
    b) cealaltĂŁ 1/2 din suma totalĂŁ va fi viratĂŁ de cĂŁtre unitate astfel:
    - 50% cĂŁtre ConfederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Patronatului Român în contul nr. RO67BRDE445SV00052594160 deschis de cĂŁtre aceasta la BRD, Sucursala Triumf, BucureÂşti;
    - 50% cĂŁtre organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului CCM, fiecare organizaĂžie urmând a încasa sumele respective de la unitĂŁĂžile în care are membri de sindicat; în unitĂŁĂžile în care membrii de sindicat aparĂžin mai multor organizaĂžii, sumele se vor repartiza proporĂžional cu numĂŁrul de membri;
    c) sumele constituite Âşi virate conform lit. b) vor fi gestionate Âşi repartizate, de cĂŁtre fiecare organizaĂžie în parte, conform hotĂŁrârii adoptate de propriile organe colective de conducere;
    d) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui Âşi se vor vira în termen de 45 zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (4) UnitĂŁĂžile economice din ramura transporturi Âşi alte activitĂŁĂži conexe acesteia care negociazĂŁ Âşi semneazĂŁ contracte colective de muncĂŁ în baza prezentului contract, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale sau sindicale reprezentative de ramurĂŁ vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. (1), (2) Âşi (3) din prezentul articol Âşi le vor vira cĂŁtre pĂŁrĂžile semnatare ale prezentului CCM.
    (5) în cazul în care, potrivit legii, se negociazĂŁ Âşi se încheie contracte colective de muncĂŁ la nivelul unor grupuri de unitĂŁĂži, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unitĂŁĂžilor din grupul respectiv.
    (6) Fondurile destinate negocierilor colective la unitĂŁĂžile bugetare se vor constitui la nivelul fiecĂŁrei unitĂŁĂži care încheie contract colectiv de muncĂŁ, cu respectarea prevederilor alin. (3).
    (7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un sub-cont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele Âşi sindicatele vor urmĂŁri Âşi sprijini constituirea, defalcarea Âşi virarea pe destinaĂžii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncĂŁ.
    (8) Patronatele Âşi sindicatele vor gestiona Âşi vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în baza prevederilor art. 109, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acĂžiuni aprobate de organele proprii de conducere Âşi pe rĂŁspunderea fiecĂŁruia.
    ART. 112
    Patronii recunosc dreptul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale de a verifica la locul de muncĂŁ modul în care sunt respectate drepturile salariaĂžilor prevĂŁzute în contractul colectiv de muncĂŁ.
    ART. 113
    (1) UnitĂŁĂžile în care C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. Âşi F.M.L. au membri Âşi sunt prevĂŁzute în anexa nr. 5 a prezentului CCM vor încheia contracte colective de muncĂŁ pe baza prezentului Contract colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi, chiar dacĂŁ unitatea respectivĂŁ nu a avut desemnaĂži reprezentanĂži la negociere, nefiind semnatarĂŁ a prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) a) - Pe baza prezentului contract va fi încheiat contract colectiv de muncĂŁ Âşi în cadrul unitĂŁĂžilor în care existĂŁ constituitĂŁ organizaĂžie sindicalĂŁ devenitĂŁ, prin afiliere, membru al C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. Âşi F.M.L., dupĂŁ data negocierii, înregistrĂŁrii Âşi publicĂŁrii Contractului colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi.
    b) - în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alineatul precedent, C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. Âşi F.M.L. au obligaĂžia prezentĂŁrii cĂŁtre angajatorul respectiv, în timp util, a unei adrese prin care sĂŁ facĂŁ dovada îndeplinirii condiĂžiilor de reprezentativitate prevĂŁzute de Legea nr. 130/1996, republicatĂŁ, Âşi de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.
    (3) Drepturile prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ sunt considerate minime, de la nivelul cĂŁrora începe negocierea contractelor colective de muncĂŁ la celelalte niveluri, cu excepĂžia celor care sunt stabilite în cuantum fix sau maxim.
    (4) Executarea contractului colectiv de muncĂŁ este obligatorie pentru pĂŁrĂži.
    ART. 114
    (1) Drepturile prevĂŁzute în contractele individuale de muncĂŁ nu pot fi stabilite sub nivelul celor adoptate prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, ale celor încheiate la nivel inferior acestuia.
    (2) Pentru începerea negocierii contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate, angajatorul va lua ca bazĂŁ de negociere prezentul contract colectiv de muncĂŁ publicat în Monitorul Oficial.
    ART. 115
    (1) Prevederile contractelor individuale de muncĂŁ existente la data intrĂŁrii în vigoare a contractelor colective de muncĂŁ vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmĂŁ.
    (2) în aceleaÂşi condiĂžii ca la alin. (1) vor fi adaptate, acolo unde existĂŁ modificĂŁri, Âşi cele prevĂŁzute la art. 22 alin. (6).
    ART. 116
    (1) Angajatorii Âşi sindicatele se vor informa reciproc, în situaĂžia în care deĂžin informaĂžii, în legĂŁturĂŁ cu modificĂŁrile ce urmeazĂŁ sĂŁ se producĂŁ în forma de proprietate a unitĂŁĂžii, cu consecinĂžele previzibile asupra salariaĂžilor Âşi cu mĂŁsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizĂŁrilor de personal determinate de aceste modificĂŁri.
    (2) Ambele pĂŁrĂži vor susĂžine participarea asociaĂžiilor de salariaĂži la privatizarea unitĂŁĂžilor în condiĂžiile dreptului de preempĂžiune prevĂŁzut în lege.
    (3) în toate situaĂžiile de reorganizare sau, dupĂŁ caz, de privatizare a unitĂŁĂžilor, drepturile Âşi obligaĂžiile prevĂŁzute de prezentul contract colectiv de muncĂŁ se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaĂžiuni juridice.
    ART. 117
    împuterniciĂžii ConfederaĂžiei NaĂžionale a Patronatului Român, ai organizaĂžiilor patronale componente ale acesteia, precum Âşi ai Uniunii NaĂžionale a Transportatorilor Rutieri din România, ai ConvenĂžiei Sindicale NaĂžionale a Transportatorilor din România, ai AlianĂžei Sindicatelor Transportatorilor din România, ai FederaĂžiei NaĂžionale Feroviare MiÂşcare Comercial Âşi ai FederaĂžiei Mecanicilor de LocomotivĂŁ din România, precum Âşi ai organizaĂžiilor sindicale membre vor verifica, la sesizarea uneia din pĂŁrĂži, modul de aplicare Âşi de respectare a clauzelor contractelor colective de muncĂŁ aplicabile ori a altor reglementĂŁri specifice, angajatorii având obligaĂžia de a le asigura accesul Âşi protecĂžia în unitate, pe toatĂŁ durata verificĂŁrii.
    ART. 118
    (1) Regulamentul intern se întocmeÂşte de cĂŁtre angajator, cu consultarea sindicatului reprezentativ la nivel de unitate, regulamentul cuprinzând cel puĂžin categoriile de dispoziĂžii prevĂŁzute la art. 258 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Âşi va produce efecte asupra salariaĂžilor numai dupĂŁ aplicarea celor stipulate la art. 259 din aceasta.
    (2) Regulamentul intern va conĂžine, în principal, pe lângĂŁ celelalte dispoziĂžii legale Âşi pe cele prevĂŁzute la art. 8 Âşi art. 12 din Legea nr. 202/2002, cu referire la:
    - mĂŁsuri pentru asigurarea egalitĂŁĂžii de Âşanse între angajaĂži, bĂŁrbaĂži Âşi femei, în cadrul relaĂžiilor de muncĂŁ de orice fel;
    - introducerea de dispoziĂžii pentru interzicerea discriminĂŁrilor de orice fel (Legea nr. 48/2002);
    - sancĂžiuni disciplinare pentru angajaĂžii care încalcĂŁ demnitatea personalĂŁ a altor angajaĂži, prin crearea de medii degradante, intimidare, ostilitate, umilire sau ofensare, prin acĂžiuni de discriminare;
    - informarea periodicĂŁ a angajaĂžilor, inclusiv prin afiÂşare în locuri vizibile din incinta unitĂŁĂžii, asupra drepturilor pe care le au în privinĂža respectĂŁrii egalitĂŁĂžii de Âşanse Âşi de tratament, între bĂŁrbaĂži Âşi femei, precum Âşi asupra prevenirii Âşi sancĂžionĂŁrii tuturor formelor de discriminare.
    ART. 119
    (1) DispoziĂžiile prezentului Contract colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi sunt aplicabile tuturor categoriilor de salariaĂži angajaĂži într-o unitate vizatĂŁ Âşi acoperitĂŁ de clauzele acestuia [Recomandarea O.I.M. nr. 91/29 iunie 1951 - cap. 3 alin. (4)]
    (2) Contractele colective de muncĂŁ în vigoare la nivelul unitĂŁĂžilor în care C.S.N.T.R., A.S.T.R., F.N.F.M.C. Âşi F.M.L. au membri, încheiate anterior semnĂŁrii Âşi înregistrĂŁrii prezentului contract colectiv, la sesizarea pĂŁrĂžii interesate, vor fi adaptate necondiĂžionat la termenul de valabilitate an calendaristic, în condiĂžiile prevĂŁzute de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicatĂŁ.
    ART. 120
    Prezentul contract colectiv de muncĂŁ produce efecte începând cu data înregistrĂŁrii lui de cĂŁtre una din pĂŁrĂži, în condiĂžiile prevĂŁzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicatĂŁ, Âşi de art. 4 alin. (1) din contract Âşi va fi adus la cunoÂştinĂža salariaĂžilor prin afiÂşarea în unitĂŁĂži, într-un numĂŁr considerat suficient Âşi în locurile convenite cu organizaĂžiile sindicale.
    ART. 121
    (1) La nivelul ramurii de activitate din transporturi Âşi activitĂŁĂži conexe, partenerii sociali vor sprijini constituirea Comitetului sectorial transporturi - CST.
    (2) CST este o structurĂŁ de dialog social la nivelul sectorului de activitate din ramura transporturi Âşi activitĂŁĂži conexe, cu personalitate juridicĂŁ dobânditĂŁ în baza O.G. nr. 26/2000, comitet care se aflĂŁ sub coordonarea Consiliului NaĂžional de Formare ProfesionalĂŁ a AdulĂžilor - CNFPA Âşi care are ca principale atribuĂžii:
    - dezvoltarea Âşi validarea calificĂŁrilor;
    - gestionarea calificĂŁrilor din domeniu Âşi introducerea acestora în Registrul NaĂžional al CalificĂŁrilor;
    - promovarea unui sistem de formare profesionalĂŁ continuĂŁ a salariaĂžilor, care sĂŁ asigure o mai bunĂŁ pregĂŁtire profesionalĂŁ a acestora, în vederea creÂşterii productivitĂŁĂžii muncii Âşi, implicit, a rezultatelor economice ale angajatorului.
    (3) CST va pregĂŁti, cu ajutorul C.N.F.P.A., din rândul specialiÂştilor proprii, persoane care vor urma:
    - sĂŁ revizuiascĂŁ Âşi evalueze standardele de pregĂŁtire profesionalĂŁ (SPP) Âşi standardele ocupaĂžionale (SO);
    - sĂŁ elaboreze noi standarde;
    - sĂŁ creeze un sistem unitar de competenĂže, utilizabile atât în formarea profesionalĂŁ iniĂžialĂŁ (FPI), cât Âşi în formarea profesionalĂŁ continuĂŁ (FPC), astfel încât acestea sĂŁ corespundĂŁ necesitĂŁĂžilor reale de pe piaĂža forĂžei de muncĂŁ;
    - sĂŁ contribuie la dezvoltarea Cadrului naĂžional al calificĂŁrilor (CNC) în vederea corelĂŁrii acestuia cu Cadrul european al calificĂŁrilor (CEC).
    (4) Pentru a încuraja pregĂŁtirea profesionalĂŁ a salariaĂžilor la locul de muncĂŁ prin programe de ucenicie, specializare, perfecĂžionare etc., angajatorii împreunĂŁ cu sindicatele vor lua mĂŁsurile necesare în vederea pregĂŁtirii de formatori din rândul specialiÂştilor proprii Âşi vor înlesni accesul elevilor practicanĂži în interiorul societĂŁĂžilor.
    (5) în scopul obĂžinerii de fonduri pentru susĂžinerea finanÞãrii Âşi aplicĂŁrii unor programe privind formarea profesionalĂŁ continuĂŁ, managementul Âşi reconversia forĂžei de muncĂŁ, pĂŁrĂžile semnatare ale contractelor colective de muncĂŁ încheiate la nivel de unitĂŁĂži Âşi grup de unitĂŁĂži pe baza prezentului contract vor sprijini FundaĂžia Politici OcupaĂžionale în Transporturi - "POT", constituitĂŁ din organizaĂžiile patronale Âşi sindicale membre ale Comitetului Sectorial Transporturi, în activitatea de colectare a sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual, datorat statului de cĂŁtre fiecare angajat potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) Âşi art. 90 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal.
    ART. 122
    PĂŁrĂžile semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de unitate pot stabili, printr-o anexĂŁ la acesta, constituirea unui comitet socio-profesional Âşi de disciplinĂŁ, regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a acestuia fiind întocmit cu respectarea prevederilor aplicabile din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare Âşi funcĂžionare a comisiilor de disciplinĂŁ, în vederea aplicĂŁrii cât mai eficiente a reglementĂŁrilor privind:
    - planul anual de formare profesionalĂŁ continuĂŁ;
    - constituirea, utilizarea Âşi destinaĂžiile fondului social;
    - procedura cercetĂŁrii disciplinare prealabile;
    - pĂŁrĂžile implicate în negocierea contractului colectiv de muncĂŁ.
    ART. 123
    Prezentul contract colectiv de muncĂŁ unic la nivelul ramurii transporturi produce efecte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. în toate unitĂŁĂžile nominalizate în anexa nr. 5;
    2. în toate unitĂŁĂžile din ramura transporturi Âşi activitĂŁĂži conexe, conform art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996.
    ART. 124
    Personalului navigant maritim i se aplicĂŁ suplimentar prevederile din anexa nr. 6.

    PÃRÞILE SEMNATARE

    ConfederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Patronatului Român C.N.P.R.
    Dinu Gheorghe - preÂşedinte comisie
    Ramba Mircea - membru comisie
    Botea Gheorghe - membru comisie
    Malenda Ionel - membru comisie
    Iordache Cristina - secretar comisie

    Uniunea NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor Rutieri din România - U.N.T.R.R.
    Isac Constantin - membru comisie
    Dinescu Radu - membru comisie
    Radu Roxana - secretar comisie

    ConvenĂžia SindicalĂŁ NaĂžionalĂŁ a Transportatorilor din România CSNTR, formatĂŁ din:
    FederaĂžia CĂŁi Ferate Uzinale
    FederaĂžia Mecanicilor de LocomotivĂŁ
    FederaĂžia NaĂžionalĂŁ "Drum de Fier"
    FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Sindicatelor din Transporturi "Elcatel"
    FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Personalului Aero-Navigant din România
    FederaĂžia NaĂžionalĂŁ a Sindicatelor Portuare
    FederaĂžia SĂŁnĂŁtatea PublicĂŁ în Transporturi
    FederaĂžia Sindicatelor LucrĂŁtorilor de la DunĂŁre "Europa"
    FederaĂžia Sindicatelor Ramurii Vagoane
    FederaĂžia Sindicatelor ÂŞoferilor din România
    Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota MaritimĂŁ ConstanĂža
    FederaĂžia Sindicatelor din Transporturi Âşi Servicii Publice ATU România
    FrunzĂŁ ÂŞtefan - preÂşedinte comisie
    Felix Radmilo - membru comisie
    Dobrescu Florin - membru comisie
    GhiÞã Nechifor - membru comisie
    Petre Costel - membru comisie
    MihĂŁlcioiu Adrian - membru comisie
    StĂŁnescu Dan George - membru comisie

    FederaĂžia Mecanicilor de LocomotivĂŁ din România - F.M.L.
    MĂŁntescu IulicĂŁ - membru comisie

    AlianĂža Sindicatelor Transportatorilor din România A.S.T.R., formatĂŁ din:
    FederaĂžia Sindicatelor Aeroportuare din România
    FederaĂžia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România
    FederaĂžia Sindicatelor Navigatorilor din România
    Uniunea Sindicatelor CCCF
    Sindicatul Independent OperaĂžional TAROM
    Sindicatul Aeroportuar Henri CoandĂŁ BucureÂşti
    ÂŞtefĂŁnescu Gheorghe - membru comisie
    CliveĂž Mihai - membru comisie

    FederaĂžia NaĂžionalĂŁ FeroviarĂŁ MiÂşcare Comercial - FNFMC
    Boiciuc Gheorghe - membru comisie

    ANEXA 1

                                 DECLARAÞIE

    Subsemnatul(a) .............................., domiciliat(ĂŁ) în localitatea .........................., judeĂžul ................... str. .................. nr. ......, bloc ......, sc. ......, ap. ......., posesor(are) al(a) buletinului/cĂŁrĂžii de identitate seria ....... nr. ............ eliberat/e de ...................... la data de ......................., având codul numeric personal ........................., angajat al ..........................., în funcĂžia de ............................., la sectorul/secĂžia ................., consimt ca pentru negocierea contractului meu individual de muncĂŁ sĂŁ mĂŁ folosesc de prevederile contractului colectiv de muncĂŁ încheiat la nivelul unitĂŁĂžii cu organizaĂžia sindicalĂŁ, în numele salariaĂžilor, Âşi înregistrat la D.M.S.S ........................ cu nr. .................... din ..................... conform art. ....... din acest contract.
    De asemenea, consimt ca lunar sĂŁ mi se reĂžinĂŁ pe statul de platĂŁ, la lichidarea fiecĂŁrei luni, o contribuĂžie egalĂŁ cu ..........% din salariul de bazĂŁ minim brut individual negociat, sumĂŁ ce va fi viratĂŁ conform art. 101 alin. (3) din Contractul colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi Âşi care va fi administratĂŁ în comun de cĂŁtre pĂŁrĂžile semnatare ale contractului colectiv la nivel de societate.

    Data ......................

    SemnĂŁtura .................

    ANEXA 2

                                REGULAMENTUL
de organizare Âşi funcĂžionare a comisiei paritare la nivel de ramurĂŁ transporturi

    1. Comisia paritarĂŁ la nivel de ramurĂŁ va fi compusĂŁ din câte 2 reprezentanĂži ai federaĂžiilor sindicale semnatare, reprezentând partea sindicalĂŁ, Âşi un numĂŁr egal de reprezentanĂži ai patronilor, constituind partea patronalĂŁ. Membrii comisiei paritare sunt desemnaĂži de pĂŁrĂžile semnatare în termen de 10 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse.
    2. Comisia se va întruni la cererea oricĂŁreia dintre pĂŁrĂži în termen de maximum 15 zile lucrĂŁtoare de la formularea cererii Âşi va adopta hotĂŁrâri valabile dacĂŁ sunt prezenĂži 2/3 din numĂŁrul membrilor din fiecare parte.
    3. HotĂŁrârile se vor lua prin consensul membrilor prezenĂži.
    4. Comisia va fi prezidatĂŁ prin rotaĂžie de câte un reprezentant al uneia dintre pĂŁrĂži, ales în ÂşedinĂža respectivĂŁ.
    5. HotĂŁrârea adoptatĂŁ potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pĂŁrĂžile contractante.
    6. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    7. Comisia paritarĂŁ este împuternicitĂŁ sĂŁ interpreteze prevederile contractului colectiv de muncĂŁ în aplicare, în funcĂžie de condiĂžiile concrete Âşi de posibilitĂŁĂžile unitĂŁĂžilor.
    8. Comisiile paritare constituite la nivel de grup de unitĂŁĂži sau unitĂŁĂži se vor organiza Âşi îÂşi vor desfĂŁÂşura activitatea dupĂŁ regulamente proprii care vor face parte din CCM.

    ANEXA 3

    Model de regulament-cadru de organizare Âşi funcĂžionare a comisiei de negociere a contractelor individuale de muncĂŁ

    în conformitate cu prevederile art. ........., alin. ......, din Contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel de unitate, în perioada ................... va avea loc negocierea contractelor individuale de muncĂŁ ale salariaĂžilor din cadrul unitĂŁĂžii ........................................, negociere care se va desfĂŁÂşura conform prezentului regulament care face parte integrantĂŁ din CCM.

 ART. 1
    Negocierea contractelor individuale de muncĂŁ se va efectua cu fiecare salariat, în cadrul comisiei de negociere, constituitĂŁ la nivel de unitate sau, dupĂŁ caz, în funcĂžie de numĂŁrul angajaĂžilor Âşi întinderea unitĂŁĂžii, constituitĂŁ la nivel de filialĂŁ, agenĂžie, secĂžie, serviciu etc.
    ART. 2
    a) Comisia de negociere, în maximum 5 (cinci) zile de la data constituirii, va stabili împreunĂŁ cu conducĂŁtorii locurilor de muncĂŁ, pe baza graficelor de lucru, programul de realizare a negocierilor Âşi planificarea nominalĂŁ a salariaĂžilor pentru negocierea Âşi semnarea contractelor individuale de muncĂŁ.
    b) Programul de realizare a negocierilor individuale va fi aprobat de cĂŁtre conducĂŁtorul unitĂŁĂžii sau de cĂŁtre un reprezentant al acesteia împuternicit în acest sens.
    c) Timpul afectat negocierii individuale va fi considerat ca timp de muncĂŁ, inclus în sarcinile de serviciu ale fiecĂŁrui salariat, Âşi plĂŁtit corespunzĂŁtor încadrĂŁrii acestuia.
    ART. 3
    Programul întocmit conform art. 2 de mai sus va fi afiÂşat la fiecare loc de muncĂŁ Âşi va fi comunicat fiecĂŁrui salariat sub semnĂŁturĂŁ de luare la cunoÂştinÞã, prin grija conducĂŁtorilor locurilor de muncĂŁ.
    ART. 4
    SalariaĂžii aflaĂži în incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ ori care lipsesc din localitate pentru rezolvarea unor probleme care nu pot fi amânate, fapt dovedit cu documente justificative, vor realiza negocierea contractului individual de muncĂŁ la o altĂŁ datĂŁ Âşi orĂŁ decât cele stabilite, dar în interiorul perioadei de negociere programatĂŁ.
    ART. 5
    Secretariatul comisiei de negociere se asigurĂŁ de cĂŁtre angajator.
    ART. 6
    înainte de începerea negocierilor individuale, comisia de negociere va primi urmĂŁtoarele materiale:
    a) lista nominalĂŁ cu salariaĂžii repartizaĂži pentru negocieri individuale, care va cuprinde:
    - numele Âşi prenumele salariatului,
    - locul de muncĂŁ (sectorul, secĂžia, serviciul, compartimentul, tura etc.),
    - încadrarea pe post (funcĂžia, meseria etc.),
    - data stabilitĂŁ pentru negocierea individualĂŁ;
    b) procesul-verbal de negociere, cu urmĂŁtoarele rubrici Âşi date, completate dupĂŁ caz:
    - numele Âşi prenumele salariaĂžilor planificaĂži în data respectivĂŁ,
    - încadrarea pe post (funcĂžia, meseria etc.),
    - calificativul fiecĂŁrui salariat obĂžinut la evaluarea profesionalĂŁ,
    - salariul de bazĂŁ brut avut de fiecare salariat la data negocierii individuale,
    - oferta salarialĂŁ propusĂŁ de cĂŁtre comisia de negociere,
    - oferta salarialĂŁ acceptatĂŁ/rezultatul final al negocierii,
    - observaĂžii;
    c) câte douĂŁ exemplare pentru fiecare salariat cu formularul tipizat al contractului individual de muncĂŁ;
    d) comunicare privind fondul de salarii brut admisibil, pentru fiecare categorie de personal în parte, precum Âşi pe total comisie, fond care va fi consumat prin negocierea individualĂŁ cu salariaĂžii respectivi.
    ART. 7
    înainte de începerea negocierii individuale propriu-zise, comisia de negociere va solicita fiecĂŁrui salariat în parte nemembru de sindicat, care îÂşi negociazĂŁ contractul individual de muncĂŁ pe baza CCM, semnarea DeclaraĂžiei privind acordul acestuia pentru reĂžinerea contribuĂžiei odatĂŁ cu plata la lichidare a salariilor, conform art. 3 alin. (4) lit. a) Âşi b) din contractul colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ.
    ART. 8
    PĂŁrĂžile semnatare stabilesc ca:
    a) Ecartul treptelor de negociere individualĂŁ, pentru fiecare salariat acoperit de clauzele prezentului contract colectiv, sĂŁ fie în sumĂŁ de _________ lei noi (RON), pornind de la salariul de bazĂŁ minim brut avut de cĂŁtre acesta la data consumĂŁrii evenimentului.
    b) Salariul maxim rezultat în urma negocierii Âşi semnĂŁrii contractului individual de muncĂŁ nu va depĂŁÂşi coeficientul de majorare cu _____% faÞã de salariul de bazĂŁ minim brut al salariatului, avut iniĂžial.
    ART. 9
    Salariatul aflat la negociere individualĂŁ poate accepta sau declina oferta salarialĂŁ propusĂŁ de cĂŁtre comisia de negociere, liber de orice constrângere, aducând în sprijinul opĂžiunii sale argumentaĂžia pe care o considerĂŁ necesarĂŁ.
    ART. 10
    Negocierea individualĂŁ propriu-zisĂŁ se încheie prin acceptarea sau refuzul ultimei oferte fĂŁcute de cĂŁtre comisie salariatului în cauzĂŁ:
    a) în cazul acceptĂŁrii ofertei salariale Âşi a celorlalte propuneri de completare a C.I.M., salariatul în cauzĂŁ va fi invitat sĂŁ semneze acest contract, comisia consemnând în procesul-verbal rezultatul final al negocierii;
    b) în cazul refuzului exprimat de cĂŁtre salariat faÞã de ultima ofertĂŁ fĂŁcutĂŁ cu privire la salariu sau celelalte propuneri de completare a C.I.M. al acestuia, comisia de negociere va consemna în procesul-verbal ultima ofertĂŁ fĂŁcutĂŁ de cĂŁtre aceasta salariatului, precum Âşi eventualele motivaĂžii susĂžinute de cel în cauzĂŁ.
    ART. 11
    Toate cazurile de refuz al salariaĂžilor faÞã de oferta salarialĂŁ sau celelalte propuneri de completare a C.I.M., înregistrate în cadrul comisiilor de negociere, vor fi analizate în comisia paritarĂŁ, constituitĂŁ la nivelul unitĂŁĂžii, întrunitĂŁ în termen de maximum 5 zile de la data încheierii negocierilor individuale.
    ART. 12
    a) SoluĂžia adoptatĂŁ de cĂŁtre comisia paritarĂŁ, pentru cazurile menĂžionate la art. 11, pentru fiecare salariat, în prezenĂža acestuia, va fi consideratĂŁ ca finalĂŁ, iar orice nemulĂžumire faÞã de aceasta dĂŁ dreptul celui în cauzĂŁ de a se adresa organelor de justiĂžie competente.
    b) De la data refuzului, exprimat de cĂŁtre salariat în cadrul negocierii individuale propriu-zise Âşi consemnat de cĂŁtre comisie în procesul-verbal de negociere, Âşi pânĂŁ la adoptarea soluĂžiei finale de cĂŁtre comisia paritarĂŁ, cel în cauzĂŁ va primi drepturile salariale Âşi celelalte drepturi, pentru muncĂŁ prestatĂŁ, la valorile Âşi în condiĂžiile avute la data începerii negocierilor individuale.
    ART. 13
    Pe toatĂŁ perioada de derulare a negocierilor individuale, precum Âşi dupĂŁ finalizarea acestora, membrii comisiei de negociere sunt obligaĂži:
    a) sĂŁ se abĂžinĂŁ de la orice formĂŁ de constrângere, intimidare sau influenĂžare a salariaĂžilor, fapte ce ar avea efect asupra rezultatelor negocierii individuale;
    b) sĂŁ asigure desfĂŁÂşurarea negocierilor individuale într-un cadru civilizat, bazat pe respectul reciproc între pĂŁrĂžile implicate în negociere, respectiv, între salariat Âşi membrii comisiei;
    c) sĂŁ asigure confidenĂžialitatea asupra discuĂžiilor purtate cu fiecare salariat în cadrul negocierii individuale, precum Âşi asupra rezultatului final al acesteia.
    ART. 14
    Procesele-verbale de negociere, contractele individuale de muncĂŁ semnate de salariaĂži, precum Âşi declaraĂžiile privind reĂžinerea contribuĂžiei vor fi predate Âşefului Serviciului resurse umane, organizaĂžia sindicalĂŁ semnatarĂŁ a contractului colectiv având dreptul la câte o copie în xerox dupĂŁ fiecare dintre acestea.
    ART. 15
    DupĂŁ încheierea negocierilor individuale, în termen de maximum 15 zile, contractele individuale de muncĂŁ vor fi semnate de cĂŁtre reprezentantul legal al unitĂŁĂžii Âşi depuse pentru înregistrare la autoritatea competentĂŁ.
    ART. 16
    Orice demers al conducĂŁtorilor locurilor de muncĂŁ, cu scopul vĂŁdit de a influenĂža sau determina poziĂžia salariaĂžilor în cadrul negocierii individuale, constituie încĂŁlcare a sarcinilor de serviciu, urmând a fi sancĂžionatĂŁ corespunzĂŁtor cu mĂŁsurile ce se impun. Nerespectarea clauzei de confidenĂžialitate prevĂŁzutĂŁ la art. 13 lit. c) se sancĂžioneazĂŁ în conformitate cu prevederile regulamentului intern.

         ReprezentanĂžii unitĂŁĂžii            ReprezentanĂžii sindicatului

    ANEXA 4

                        Contract individual de muncĂŁ
încheiat Âşi înregistrat sub nr. ..../...... în registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor

    A. PĂŁrĂžile contractului
    Angajatorul - persoana juridicĂŁ/fizicĂŁ ................................., cu sediul/domiciliul în ................................, înregistratĂŁ la Registrul comerĂžului/autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice din ............................. sub nr. .............., cod fiscal  .................., telefon ..............., reprezentatĂŁ legal prin ......................., în calitate de ...............,
    Âşi
    salariatul/salariata - domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliatĂŁ în localitatea ........................................., str. .......................... nr. ......, judeĂžul ..........................., posesor/posesoare al/a buletinului/cĂŁrĂžii de identitate/paÂşaportului seria ....... nr. .............., eliberat/eliberate de ...................... la data de .............................., CNP. ............................., permis de muncĂŁ seria ........ nr. .................... din data ......................,
    au încheiat prezentul contract individual de muncĂŁ în urmĂŁtoarele condiĂžii, asupra cĂŁrora au convenit:

    B. Obiectul contractului: .................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminatĂŁ, salariatul/salariata ..................................... urmând sĂŁ înceapĂŁ activitatea la data de .......................;
    b) determinatĂŁ, de ........... luni, pe perioada cuprinsĂŁ între data de .................... Âşi data de .................../pe perioada suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ al titularului de post.

    D. Locul de muncĂŁ
    1. Activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ la ............................................
    2. în lipsa unui loc de muncĂŁ fix, salariatul va desfĂŁÂşura activitatea astfel: .......................................................................

    E. Felul muncii
    FuncĂžia/meseria ................................... conform ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor din România

    F. AtribuĂžiile postului
    AtribuĂžiile postului sunt prevĂŁzute în fiÂşa postului, anexĂŁ la contractul individual de muncĂŁ.

    G. CondiĂžii de muncĂŁ
    1. Activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestatĂŁ se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii normale/deosebite/speciale de muncĂŁ, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii Âşi alte drepturi de asigurĂŁri sociale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normĂŁ întreagĂŁ, durata timpului de lucru fiind de ........... ore/zi, ............ ore/sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupĂŁ cum urmeazĂŁ: ................. (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiĂžiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    2. O fracĂžiune de normĂŁ de ......... ore/zi (cel puĂžin 2 ore/zi), ............ ore/sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupĂŁ cum urmeazĂŁ: ................. (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiĂžiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepĂžia cazurilor de forÞã majorĂŁ sau pentru alte lucrĂŁri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlĂŁturĂŁrii consecinĂželor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnĂŁ este de .............. zile lucrĂŁtoare, în raport cu durata muncii (normĂŁ întreagĂŁ, fracĂžiune de normĂŁ).
    De asemenea, beneficiazĂŁ de un concediu suplimentar de .............

    J. Salariul
    1. Salariul de bazĂŁ lunar brut: ................ lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ..................................;
    b) indemnizaĂžii .............................;
    c) alte adaosuri .............................
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazĂŁ ori în zilele de sĂŁrbĂŁtori legale se compenseazĂŁ cu ore libere plĂŁtite sau se plĂŁtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil sau Legii nr. 53/2003, Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plĂŁteÂşte salariul este/sunt ......................

    K. Drepturi Âşi obligaĂžii ale pĂŁrĂžilor privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ:
    a) echipament individual de protecĂžie .....................................;
    b) echipament individual de lucru .........................................;
    c) materiale igienico-sanitare ............................................;
    d) alimentaĂžie de protecĂžie ...............................................;
    e) alte drepturi Âşi obligaĂžii privind sĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ .............................................................................

    L. Alte clauze:
    a) perioada de probĂŁ este de .......................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrĂŁtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncĂŁ;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncĂŁ;
    d) în cazul în care salariatul urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea în strĂŁinĂŁtate, informaĂžiile prevĂŁzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regĂŁsi Âşi în contractul individual de muncĂŁ;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi Âşi obligaĂžii generale ale pĂŁrĂžilor:
    1. Salariatul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru muncĂŁ depusĂŁ;
    b) dreptul la repaus zilnic Âşi sĂŁptĂŁmânal;
    c) dreptul la concediu de odihnĂŁ anual;
    d) dreptul la egalitate de Âşanse Âşi de tratament;
    e) dreptul la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    f) dreptul la formare profesionalĂŁ, în condiĂžiile actelor adiĂžionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) obligaĂžia de a realiza norma de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, de a îndeplini atribuĂžiile ce îi revin conform fiÂşei postului;
    b) obligaĂžia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaĂžia de fidelitate faÞã de angajator în executarea atribuĂžiilor de serviciu;
    d) obligaĂžia de a respecta mĂŁsurile de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate a muncii în unitate;
    e) obligaĂžia de a respecta secretul de serviciu;
    f) obligaĂžia de a-Âşi declara apartenenĂža sindicalĂŁ astfel:
    - Sunt membru al organizaĂžiei sindicale ................................... Âşi consimt sĂŁ mi se reĂžinĂŁ lunar pe statul de platĂŁ cotizaĂžia sindicalĂŁ în cuantumul stabilit de aceasta. Suma reĂžinutĂŁ va fi viratĂŁ în contul nr. ........................... deschis la ........................................ al sindicatului ............................................................... Din cotizaĂžia sindicalĂŁ se va vira lunar în contul federaĂžiei sindicale la care este afiliat sindicatul cota stabilitĂŁ de aceasta.
    - Nu sunt membru de sindicat Âşi consimt sĂŁ mi se reĂžinĂŁ lunar în conformitate cu art. 3 (4a) din Contractului colectiv de muncĂŁ unic la nivel de ramurĂŁ transporturi, pe statul de platĂŁ, o cotĂŁ de 1% din venitul brut realizat. Suma reĂžinutĂŁ va fi viratĂŁ în contul nr. ........................... deschis la ........................................ .
    3. Angajatorul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:
    a) sĂŁ dea dispoziĂžii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitĂŁĂžii lor;
    b) sĂŁ exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sĂŁ constate sĂŁvârÂşirea abaterilor disciplinare Âşi sĂŁ aplice sancĂžiunile corespunzĂŁtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncĂŁ, din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi din lege;
    b) sĂŁ asigure permanent condiĂžiile tehnice Âşi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncĂŁ Âşi condiĂžiile corespunzĂŁtoare de muncĂŁ;
    c) sĂŁ informeze salariatul asupra condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi asupra elementelor care privesc desfĂŁÂşurarea relaĂžiilor de muncĂŁ;
    d) sĂŁ elibereze, la cerere, toate documentele care atestĂŁ calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sĂŁ asigure confidenĂžialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. DispoziĂžii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncĂŁ se completeazĂŁ cu dispoziĂžiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Âşi ale contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naĂžional, înregistrat sub nr. ......../.......... la DirecĂžia GeneralĂŁ de MuncĂŁ Âşi Solidaritate SocialĂŁ a JudeĂžului/Municipiului .........................../Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executĂŁrii contractului individual de muncĂŁ impune încheierea unui act adiĂžional la contract, conform dispoziĂžiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncĂŁ s-a încheiat în douĂŁ exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legĂŁturĂŁ cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncĂŁ sunt soluĂžionate de instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ material Âşi teritorial, potrivit legii.

                Angajator,                          Salariat,
          ......................            ........................

                             Reprezentant legal,
                         ..........................

    Pe data de .................... prezentul contract înceteazĂŁ în temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

                Angajator,
          ......................