închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de muncĂŁ
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 din 24 octombrie 1996

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    (1) Contractul colectiv de muncĂŁ este convenĂžia încheiatĂŁ între patron sau organizaĂžia patronalĂŁ, pe de o parte, Âşi salariaĂži, reprezentaĂži prin sindicate ori în alt mod prevĂŁzut de lege, de cealaltĂŁ parte, prin care se stabilesc clauze privind condiĂžiile de muncĂŁ, salarizarea, precum Âşi alte drepturi Âşi obligaĂžii ce decurg din raporturile de muncĂŁ.
    (2) în sensul prezentei legi, prin termenul de patron se înĂželege persoana fizicĂŁ Âşi persoana juridicĂŁ care angajeazĂŁ salariaĂži prin încheierea contractelor individuale de muncĂŁ.
    (3) Persoanele juridice care angajeazĂŁ salariaĂži mai sunt denumite în prezenta lege Âşi unitĂŁĂži.
    ART. 2
    (1) Prin încheierea contractelor colective de muncĂŁ se urmĂŁreÂşte promovarea unor relaĂžii de muncĂŁ echitabile, de naturĂŁ sĂŁ asigure protecĂžia socialĂŁ a salariaĂžilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncĂŁ, ori evitarea declanºãrii grevelor.
    (2) Fac parte din contractele colective de muncĂŁ Âşi acordurile dintre pĂŁrĂžile semnatare ale contractelor colective de muncĂŁ, prin care se soluĂžioneazĂŁ conflicte colective de muncĂŁ.
    (3) Contractul colectiv de muncĂŁ poate cuprinde Âşi prevederi referitoare la protecĂžia celor aleÂşi sau delegaĂži în organele de conducere ale sindicatelor, respectiv a reprezentanĂžilor salariaĂžilor aleÂşi potrivit prevederilor art. 20.
    ART. 3
    (1) Negocierea colectivĂŁ, la nivel de unitate, este obligatorie, cu excepĂžia unitĂŁĂžii care are mai puĂžin de 21 de salariaĂži.
    (2) Negocierea colectivĂŁ are loc în fiecare an, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) dupĂŁ cel puĂžin 12 luni de la data negocierii precedente neurmate de încheierea contractului colectiv de muncĂŁ sau de la data intrĂŁrii în vigoare a contractului colectiv de muncĂŁ, dupĂŁ caz;
    b) cu cel mult douĂŁ luni înaintea expirĂŁrii contractelor colective de muncĂŁ încheiate pe un an.
    (3) Negocierea colectivĂŁ va avea ca obiect: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru Âşi condiĂžiile de muncĂŁ.
    (4) IniĂžiativa negocierii aparĂžine patronului.
    (5) în cazul în care patronul nu angajeazĂŁ negocierea, aceasta are loc la cererea organizaĂžiei sindicale sau a reprezentanĂžilor salariaĂžilor, dupĂŁ caz, în termen de 15 zile de la formularea cererii.
    ART. 4
    (1) în termen de 15 zile de la data formulĂŁrii cererii de cĂŁtre organizaĂžia sindicalĂŁ sau de cĂŁtre reprezentanĂžii salariaĂžilor, patronul trebuie sĂŁ convoace pĂŁrĂžile în vederea negocierii contractului colectiv de muncĂŁ.
    (2) La prima reuniune a pĂŁrĂžilor se precizeazĂŁ:
    a) informaĂžiile pe care patronul le va pune la dispoziĂžia delegaĂžilor sindicali sau ai salariaĂžilor Âşi data la care urmeazĂŁ a îndeplini aceastĂŁ obligaĂžie; informaĂžiile trebuie sĂŁ permitĂŁ o analizĂŁ comparatĂŁ a situaĂžiei locurilor de muncĂŁ, a clasificĂŁrii profesiilor Âşi meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru Âşi a organizĂŁrii programului de lucru;
    b) locul Âşi calendarul reuniunilor.
    ART. 5
    Neîndeplinirea de cĂŁtre patron a obligaĂžiei de a negocia constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ cuprinsĂŁ între 1.000.000 lei Âşi 5.000.000 lei.
    ART. 6
    Constatarea Âşi sancĂžionarea contravenĂžiei prevĂŁzute la art. 5 se fac potrivit procedurii prevĂŁzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea Âşi sancĂžionarea contravenĂžiilor, de cĂŁtre personalul din Ministerul Muncii Âşi ProtecĂžiei Sociale, din direcĂžiile de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ judeĂžene, respectiv din DirecĂžia generalĂŁ de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ a municipiului BucureÂşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii Âşi protecĂžiei sociale.
    ART. 7
    (1) La negocierea clauzelor Âşi la încheierea contractelor colective de muncĂŁ pĂŁrĂžile sunt egale Âşi libere.
    (2) Contractele colective de muncĂŁ încheiate cu respectarea dispoziĂžiilor legale constituie legea pĂŁrĂžilor.
    ART. 8
    (1) Clauzele contractelor colective de muncĂŁ pot fi stabilite numai în limitele Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute de prezenta lege.
    (2) Contractele colective de muncĂŁ nu pot conĂžine clauze care sĂŁ stabileascĂŁ drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel superior.
    (3) Contractele individuale de muncĂŁ nu pot conĂžine clauze care sĂŁ stabileascĂŁ drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncĂŁ.
    (4) Prevederile legale ale contractelor colective de muncĂŁ au un caracter minimal pentru pĂŁrĂžile contractante.

    CAP. 2
    Câmpul de aplicare a contractelor colective de muncĂŁ

    ART. 9
    Prevederile contractului colectiv de muncĂŁ produc efecte pentru toĂži salariaĂžii din unitate, indiferent de data angajĂŁrii sau de afilierea lor la o organizaĂžie sindicalĂŁ din unitate.
    ART. 10
    (1) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia la nivelul unitĂŁĂžilor, ramurilor de activitate Âşi la nivel naĂžional.
    (2) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia Âşi la nivelul unor grupuri de societĂŁĂži comerciale Âşi regii autonome, denumite în continuare grupuri de unitĂŁĂži, dacĂŁ sunt constituite asociaĂžii patronale organizate la acest nivel.
    ART. 11
    (1) Clauzele contractelor colective de muncĂŁ produc efecte, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) pentru toĂži salariaĂžii din unitate, în cazul contractelor colective de muncĂŁ încheiate la acest nivel;
    b) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži în unitĂŁĂžile care fac parte din grupul de unitĂŁĂži pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncĂŁ la acest nivel;
    c) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži în toate unitĂŁĂžile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncĂŁ;
    d) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži în toate unitĂŁĂžile din ĂžarĂŁ, în cazul contractelor colective de muncĂŁ la nivel naĂžional.
    (2) La fiecare dintre nivelurile prevĂŁzute la art. 10 se încheie un singur contract colectiv de muncĂŁ.
    (3) Prin contractul colectiv de muncĂŁ pĂŁrĂžile pot conveni constituirea unui fond din contribuĂžia patronatului, destinat activitĂŁĂžilor în domeniul negocierilor colective.
    ART. 12
    (1) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia Âşi pentru salariaĂžii instituĂžiilor bugetare, dacĂŁ prin lege se prevede cĂŁ unele drepturi ale salariaĂžilor încadraĂži în aceste unitĂŁĂži se stabilesc prin negocieri colective.
    (2) Contractele colective de muncĂŁ ale salariaĂžilor instituĂžiilor bugetare se pot încheia la nivelul unitĂŁĂžilor, la nivelul administraĂžiei sau serviciilor publice locale, pentru instituĂžiile din subordinea acestora, Âşi la nivel departamental, pentru instituĂžiile subordonate.
    ART. 13
    (1) PĂŁrĂžile au obligaĂžia sĂŁ precizeze, în fiecare contract colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel de grup de unitĂŁĂži Âşi de ramurĂŁ de activitate, unitĂŁĂžile în cadrul cĂŁrora se aplicĂŁ clauzele negociate.
    (2) în cazul contractelor colective de muncĂŁ încheiate la nivelul ramurilor de activitate, unitĂŁĂžile componente ale acestora se stabilesc Âşi se precizeazĂŁ de cĂŁtre pĂŁrĂžile care negociazĂŁ contractul colectiv de muncĂŁ, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

    CAP. 3
    PĂŁrĂžile Âşi reprezentarea acestora la negocierea Âşi la încheierea contractelor colective de muncĂŁ

    ART. 14
    PĂŁrĂžile contractului colectiv de muncĂŁ sunt patronul Âşi salariaĂžii, reprezentate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) patronul:
    - la nivel de unitate, de cĂŁtre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcĂžionare, dupĂŁ caz;
    - la nivel de grup de unitĂŁĂži, de ramurĂŁ Âşi la nivel naĂžional, de cĂŁtre asociaĂžiile patronale legal constituite Âşi reprezentative potrivit prezentei legi;
    b) salariaĂžii:
    - la nivel de unitate, de cĂŁtre organizaĂžiile sindicale legal constituite Âşi reprezentative ori, acolo unde nu este constituit un sindicat sau nu toĂži salariaĂžii sunt membri de sindicat, prin reprezentanĂžii aleÂşi ai salariaĂžilor, dupĂŁ caz;
    - la nivelul grupurilor de unitĂŁĂži Âşi al ramurilor, de cĂŁtre organizaĂžiile sindicale de tip federativ, legal constituite Âşi reprezentative potrivit prezentei legi;
    - la nivel naĂžional, de cĂŁtre organizaĂžiile sindicale de tip confederativ, legal constituite Âşi reprezentative potrivit prezentei legi.
    ART. 15
    (1) La negocierea contractului colectiv de muncĂŁ la nivel naĂžional, de ramurĂŁ sau de grup de unitĂŁĂži participĂŁ asociaĂžiile patronale care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) la nivel naĂžional:
    - au independenÞã organizatoricĂŁ Âşi patrimonialĂŁ;
    - reprezintĂŁ patroni ale cĂŁror unitĂŁĂži funcĂžioneazĂŁ în cel puĂžin jumĂŁtate din numĂŁrul total al judeĂželor, inclusiv municipiul BucureÂşti;
    - reprezintĂŁ patroni ale cĂŁror unitĂŁĂži îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în cel puĂžin 25% din ramurile de activitate;
    - reprezintĂŁ patroni ale cĂŁror unitĂŁĂži cuprind minimum 10% din efectivul salariaĂžilor din economia naĂžionalĂŁ;
    b) la nivel de ramurĂŁ:
    - au independenÞã organizatoricĂŁ Âşi patrimonialĂŁ;
    - reprezintĂŁ patroni ale cĂŁror unitĂŁĂži cuprind minimum 10% din numĂŁrul salariaĂžilor din ramura respectivĂŁ.
    (2) îndeplinirea condiĂžiilor de reprezentativitate se constatĂŁ de cĂŁtre Tribunalul Municipiului BucureÂşti, la cererea asociaĂžiei patronale. HotĂŁrârea este supusĂŁ numai recursului.
    ART. 16
    AsociaĂžiile patronale reprezentative la nivel naĂžional sunt reprezentative Âşi la nivelul ramurilor Âşi al grupurilor de unitĂŁĂži prin intermediul organizaĂžiilor de tip federativ, componente.
    ART. 17
    (1) La negocierea contractelor colective de muncĂŁ la nivel naĂžional, de ramurĂŁ Âşi de unitate participĂŁ organizaĂžiile sindicale care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) la nivel naĂžional:
    - au statut legal de organizaĂžii sindicale de tip confederativ;
    - au independenÞã organizatoricĂŁ Âşi patrimonialĂŁ;
    - au în componenÞã organizaĂžii sindicale din cel puĂžin jumĂŁtate din numĂŁrul total al judeĂželor, inclusiv municipiul BucureÂşti;
    - au în componenÞã organizaĂžii sindicale din cel puĂžin 25% din numĂŁrul ramurilor de activitate;
    - organizaĂžiile sindicale componente au, cumulat, un numĂŁr de membri cel puĂžin egal cu 5% din efectivul salariaĂžilor din economia naĂžionalĂŁ;
    b) la nivel de ramurĂŁ:
    - au statut legal de organizaĂžii sindicale de tip federativ;
    - au independenÞã organizatoricĂŁ Âşi patrimonialĂŁ;
    - organizaĂžiile sindicale componente au, cumulat, un numĂŁr de membri cel puĂžin egal cu 7% din efectivul salariaĂžilor din ramura respectivĂŁ;
    c) la nivel de unitate:
    - au statut legal de organizaĂžie sindicalĂŁ;
    - numĂŁrul de membri ai sindicatului reprezintĂŁ cel puĂžin 50% din numĂŁrul salariaĂžilor unitĂŁĂžii.
    (2) îndeplinirea condiĂžiilor de reprezentativitate a organizaĂžiilor sindicale se constatĂŁ, la cererea acestora, de cĂŁtre instanĂžele judecĂŁtoreÂşti, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) la nivel naĂžional Âşi de ramurĂŁ, de cĂŁtre Tribunalul Municipiului BucureÂşti;
    b) la nivel de unitate, de cĂŁtre judecĂŁtoria în a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ se aflĂŁ sediul unitĂŁĂžii.
    (3) HotĂŁrârea este supusĂŁ numai recursului.
    ART. 18
    (1) OrganizaĂžiile sindicale reprezentative la nivel naĂžional sunt reprezentative Âşi la nivelul ramurilor Âşi al grupurilor de unitĂŁĂži în care au organizaĂžii componente de tip federativ. Sunt, de asemenea, reprezentative Âşi federaĂžiile sindicale care îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la art. 17 alin. (1) lit. b).
    (2) în mod corespunzĂŁtor, organizaĂžiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor sunt reprezentative Âşi la nivelul grupurilor de unitĂŁĂži în care au organizaĂžii sindicale proprii.
    ART. 19
    La nivelul ramurilor de activitate ale economiei naĂžionale, fiecare organizaĂžie sindicalĂŁ de tip confederativ, precum Âşi fiecare asociaĂžie de unitĂŁĂži, care sunt reprezentative la nivel naĂžional, vor desemna o singurĂŁ organizaĂžie sindicalĂŁ, respectiv asociaĂžie de unitĂŁĂži reprezentativĂŁ, sĂŁ participe la negocierea Âşi la încheierea contractelor colective de muncĂŁ.
    ART. 20
    Contractul colectiv de muncĂŁ se poate încheia Âşi în unitĂŁĂžile în care nu existĂŁ organizaĂžii sindicale sau acestea nu îndeplinesc condiĂžiile de reprezentativitate prevĂŁzute la art. 18 alin. (2). în acest caz, salariaĂžii îÂşi aleg reprezentanĂžii la negociere prin vot secret. La alegerea reprezentanĂžilor salariaĂžilor vor participa cel puĂžin jumĂŁtate plus unu din numĂŁrul total al salariaĂžilor. ReprezentanĂžii salariaĂžilor sunt desemnaĂži în raport cu numĂŁrul voturilor obĂžinute.
    ART. 21
    Prin contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel naĂžional, pĂŁrĂžile stabilesc ramurile de activitate ale economiei naĂžionale Âşi criteriile potrivit cĂŁrora unitĂŁĂžile fac parte din aceste ramuri, pe baza avizului consultativ al Comisiei NaĂžionale pentru StatisticĂŁ.
    ART. 22
    La negocierea Âşi încheierea contractelor colective de muncĂŁ în instituĂžiile bugetare, pĂŁrĂžile sunt reprezentate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) de cĂŁtre conducĂŁtorul instituĂžiei bugetare sau de cĂŁtre locĂžiitorul de drept al acestuia;
    b) de cĂŁtre sindicatele reprezentative, în sensul prezentei legi, sau de cĂŁtre reprezentanĂžii salariaĂžilor aleÂşi conform prevederilor art. 20.

    CAP. 4
    încheierea contractelor colective de muncĂŁ

    ART. 23
    (1) Contractul colectiv de muncĂŁ se încheie pe o perioadĂŁ determinatĂŁ, care nu poate fi mai micĂŁ de 12 luni sau pe durata unei lucrĂŁri determinate.
    (2) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul colectiv de muncĂŁ, pĂŁrĂžile pot hotĂŁrî prelungirea aplicĂŁrii acestuia, în condiĂžiile în care a fost încheiat sau în alte condiĂžii ce vor fi convenite.
    ART. 24
    (1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncĂŁ negociate cu încĂŁlcarea prevederilor art. 8 sunt lovite de nulitate.
    (2) Nulitatea clauzelor contractuale se constatĂŁ de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ, la cererea pĂŁrĂžii interesate.
    (3) în cazul constatĂŁrii nulitĂŁĂžii unor clauze de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ, partea interesatĂŁ poate cere renegocierea drepturilor respective.
    (4) PânĂŁ la renegocierea drepturilor, clauzele a cĂŁror nulitate a fost constatatĂŁ sunt înlocuite cu prevederile mai favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel superior, dupĂŁ caz.
    ART. 25
    (1) Contractul colectiv de muncĂŁ se încheie în formĂŁ scrisĂŁ, se semneazĂŁ de cĂŁtre pĂŁrĂži, se depune Âşi se înregistreazĂŁ la direcĂžia de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ judeĂžeanĂŁ sau la DirecĂžia generalĂŁ de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ a municipiului BucureÂşti, dupĂŁ caz.
    (2) Contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivelul grupurilor de unitĂŁĂži, al ramurilor de activitate sau la nivel naĂžional se depun Âşi se înregistreazĂŁ la Ministerul Muncii Âşi ProtecĂžiei Sociale.
    (3) Contractele colective de muncĂŁ se aplicĂŁ de la data înregistrĂŁrii. PĂŁrĂžile pot conveni ca data aplicĂŁrii clauzelor negociate sĂŁ fie ulterioarĂŁ zilei de înregistrare a contractului.
    ART. 26
    (1) Contractele colective de muncĂŁ nu vor fi înregistrate, dacĂŁ:
    a) sunt încheiate cu încĂŁlcarea prevederilor art. 13;
    b) pĂŁrĂžile nu fac dovada îndeplinirii cerinĂželor de reprezentativitate;
    c) nu sunt semnate de toĂži reprezentanĂžii pĂŁrĂžilor la negociere.
    (2) Contractele colective de muncĂŁ vor fi înregistrate fĂŁrĂŁ semnĂŁtura tuturor reprezentanĂžilor pĂŁrĂžilor, dacĂŁ:
    a) unele asociaĂžii patronale reprezentative sau organizaĂžii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere Âşi nu s-au prezentat;
    b) unele asociaĂžii patronale reprezentative sau organizaĂžii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuzĂŁ semnarea contractelor.
    ART. 27
    (1) La înregistrarea contractelor colective de muncĂŁ, Ministerul Muncii Âşi ProtecĂžiei Sociale sau, dupĂŁ caz, direcĂžiile teritoriale de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ vor verifica dacĂŁ acestea conĂžin clauze negociate, cu nerespectarea dispoziĂžiilor art. 8.
    (2) în cazul în care se constatĂŁ cĂŁ în contractele colective de muncĂŁ existĂŁ asemenea clauze, Ministerul Muncii Âşi ProtecĂžiei Sociale sau, dupĂŁ caz, direcĂžia teritorialĂŁ de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ are obligaĂžia sĂŁ sesizeze acest fapt pĂŁrĂžilor contractante.

    ART. 28
    împotriva refuzului înregistrĂŁrii contractelor colective de muncĂŁ, partea nemulĂžumitĂŁ se poate adresa instanĂželor judecĂŁtoreÂşti, în condiĂžiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    ART. 29
    Contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel naĂžional Âşi de ramurĂŁ se va publica în Monitorul Oficial al României, în termen de 30 de zile de la înregistrare. în acest sens, Regia AutonomĂŁ "Monitorul Oficial" va edita partea a V-a a Monitorului Oficial al României, în care se vor publica numai contractele colective de muncĂŁ.

    CAP. 5
    Executarea, modificarea, suspendarea Âşi încetarea contractului colectiv de muncĂŁ

    ART. 30
    (1) Executarea contractului colectiv de muncĂŁ este obligatorie pentru pĂŁrĂži.
    (2) Neîndeplinirea obligaĂžiilor asumate prin contractul colectiv de muncĂŁ atrage rĂŁspunderea pĂŁrĂžilor care se fac vinovate de aceasta.
    ART. 31
    (1) Clauzele contractului colectiv de muncĂŁ pot fi modificate pe parcursul executĂŁrii lui, în condiĂžiile legii, ori de câte ori pĂŁrĂžile convin acest lucru.
    (2) ModificĂŁrile aduse contractului colectiv de muncĂŁ se comunicĂŁ, în scris, organului la care se pĂŁstreazĂŁ Âşi devin aplicabile de la data înregistrĂŁrii sau la o datĂŁ ulterioarĂŁ, potrivit convenĂžiei pĂŁrĂžilor.
    ART. 32
    Executarea contractului colectiv de muncĂŁ sau a unor clauze ale acestuia se suspendĂŁ pe durata grevei, dacĂŁ nu este posibilĂŁ continuarea activitĂŁĂžii de cĂŁtre salariaĂžii care nu participĂŁ la grevĂŁ.
    ART. 33
    (1) Contractul colectiv de muncĂŁ înceteazĂŁ:
    a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrĂŁrii pentru care a fost încheiat, dacĂŁ pĂŁrĂžile nu convin prelungirea aplicĂŁrii acestuia;
    b) la data comasĂŁrii, divizĂŁrii, dizolvĂŁrii sau constatĂŁrii falimentului unitĂŁĂžii;
    c) prin acordul pĂŁrĂžilor.
    (2) Aplicarea contractului colectiv de muncĂŁ poate fi suspendatĂŁ prin acordul de voinÞã al pĂŁrĂžilor.
    (3) încetarea sau suspendarea contractului colectiv de muncĂŁ va fi notificatĂŁ, în termen de 5 zile, organului la care acesta a fost depus pentru înregistrare.

    CAP. 6
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    ART. 34
    Litigiile în legĂŁturĂŁ cu executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului colectiv de muncĂŁ sunt litigii de muncĂŁ Âşi se soluĂžioneazĂŁ, în primĂŁ instanÞã, de judecĂŁtorie.
    ART. 35
    Cererile referitoare la înregistrarea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea unor clauze cuprinse în contractele colective de muncĂŁ, formulate în faĂža instituĂžiilor publice, instanĂželor judecĂŁtoreÂşti Âşi altor organe ale statului sunt scutite de taxĂŁ de timbru.
    ART. 36
    (1) Reprezentativitatea asociaĂžiilor patronale Âşi organizaĂžiilor sindicale, stabilitĂŁ în condiĂžiile prezentei legi, este valabilĂŁ pe durata negocierii Âşi aplicĂŁrii contractului colectiv de muncĂŁ.
    (2) HotĂŁrârile judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive, prin care se constatĂŁ reprezentativitatea unor parteneri sociali, se comunicĂŁ Ministerului Muncii Âşi ProtecĂžiei Sociale, care va Ăžine evidenĂža acestora.
    ART. 37
    (1) Contractele colective de muncĂŁ înregistrate la Ministerul Muncii Âşi ProtecĂžiei Sociale sau, dupĂŁ caz, la direcĂžiile judeĂžene de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ ori la DirecĂžia generalĂŁ de muncĂŁ Âşi protecĂžie socialĂŁ a municipiului BucureÂşti, la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei legi, produc efecte pânĂŁ la data împlinirii termenului pe durata cĂŁruia au fost încheiate.
    (2) Modificarea ori prelungirea contractelor colective de muncĂŁ prevĂŁzute la alin. (1) este posibilĂŁ numai dacĂŁ nu contravine procedurilor prevĂŁzute în prezenta lege.
    ART. 38
    Legea nr. 13/1991 privind contractul colectiv de muncĂŁ se abrogĂŁ.

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Camera DeputaĂžilor în ÂşedinĂža din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din ConstituĂžia României.

                  PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                          ADRIAN NÃSTASE

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Senat în ÂşedinĂža din 23 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din ConstituĂžia României.

                     p. PREÂŞEDINTELE SENATULUI
                            ION SOLCANU