închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1309 din 12 decembrie 2007 pentru modificarea ºi Înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 868 din 19 decembrie 2007

    în temeiul prevederilor art. 13 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 54 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 6 din OrdonanĂža Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 3/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul transporturilor,
                              Ludovic Orban

    BucureÂşti, 12 decembrie 2007.
    Nr. 1.309.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

                                TARIFE
pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.

________________________________________________________________________________
 1.      LicenĂža de transport sau certificatul de transport în cont
         propriu
________________________________________________________________________________
 1.1.    Eliberarea certificatului de transport în cont propriu           332
         (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 1.2.    Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de           332
         mĂŁrfuri (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 1.3.    Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de           332
         persoane (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 2.      Copia conformĂŁ a licenĂžei de transport sau a certificatului
         de transport în cont propriu
________________________________________________________________________________
 2.1.    Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport sau a         244
         certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)
         pentru transport rutier de mĂŁrfuri sau de persoane (lei/an)
________________________________________________________________________________
 3.      LicenĂža de traseu
________________________________________________________________________________
 3.1.    Eliberarea licenĂžei de traseu judeĂžean - pentru o cursĂŁ          120
         (tarif pentru 3 ani)
________________________________________________________________________________
 3.2.    Eliberarea licenĂžei de traseu interjudeĂžean - pentru o           366
         cursĂŁ (tarif pentru 3 ani)
________________________________________________________________________________
 4.      LicenĂža pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier
________________________________________________________________________________
 4.1.    Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de         3.327
         autogarĂŁ (tarif pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 4.2.    Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile de intermediere a      3.327
         operaĂžiunilor de transport rutier public (tarif
         pentru 5 ani)
________________________________________________________________________________
 5.      Alte tarife
________________________________________________________________________________
 5.1.    Eliberarea unui duplicat al licenĂžei de transport, al            110
         certificatului de transport în cont propriu, al copiei
         conforme a licenĂžei de transport, al copiei conforme a
         certificatului de transport în cont propriu, al licenĂžei
         de traseu sau al licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe
         transportului rutier, ocazionatĂŁ de pierderea,
         sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.2.    Eliberarea unui duplicat al certificatelor ori atestatelor,       39
         ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea sau deteriorarea
         celor eliberate (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.3.    Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport, a        tarif
         copiei conforme a certificatului de transport în cont        iniĂžial
         propriu sau a licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe
         transportului rutier, ocazionatĂŁ de suspendarea celei
         eliberate (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.4.    înlocuirea licenĂžei de transport sau a copiei conforme a          10
         licenĂžei de transport eliberate conform Ordinului
         ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului
         nr. 1.987/2005*) cu formularele licenĂžei de transport
         pentru transport de mĂŁrfuri/persoane sau copiile conforme
         ale acestora prevĂŁzute de Ordinul ministrului
         transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului
         nr. 1.892/2006 (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.5.    înlocuirea licenĂžei de transport, a certificatului de        20% din
         transport în cont propriu, a copiei conforme a licenĂžei      tariful
         de transport, a copiei conforme a certificatului de          iniĂžial
         transport în cont propriu, a licenĂžei de traseu sau a
         licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier,
         ocazionatĂŁ de schimbarea denumirii operatorului de
         transport/întreprinderii sau a adresei sediului
         social/domiciliului acestuia (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.6.    Examinarea în vederea obĂžinerii certificatului de atestare        14
         a taximetriÂştilor sau susĂžinerii testului periodic de
         cĂŁtre aceÂştia (lei/persoanĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.7.    Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru                39
         persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv
         activitĂŁĂži de transport rutier, consilier de siguranÞã,
         taximetrist, conducĂŁtor auto, conducĂŁtor auto care
         efectueazĂŁ transport în regim de închiriere, conducĂŁtor
         auto care efectueazĂŁ transport de mĂŁrfuri periculoase,
         instructor de conducere auto sau profesor de legislaĂžie
         rutierĂŁ, precum Âşi prelungirea valabilitĂŁĂžii
         certificatului ADR (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.8.    Eliberarea unui duplicat al atestatului sau a                50% din
         certificatului pentru persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ          tariful de
         permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier,         eliberare
         consilier de siguranÞã, taximetrist, conducĂŁtor auto,
         conducĂŁtor auto care efectueazĂŁ transport în regim de
         închiriere, instructor de conducere auto sau profesor de
         legislaĂžie rutierĂŁ, ocazionatĂŁ de schimbarea numelui
         titularului (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.9.    Extinderea valabilitĂŁĂžii certificatului ADR pentru           tarif
         conducĂŁtorii de autovehicule care efectueazĂŁ transport de    iniĂžial
         mĂŁrfuri periculoase (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.10.   Avizarea programelor Âşcolare pentru Âşcolile de conducĂŁtori        78
         auto (lei/categorie sau subcategorie)
________________________________________________________________________________
 5.11.   Avizarea programelor de învãÞãmânt ale cursurilor de              78
         pregĂŁtire profesionalĂŁ în vederea atestĂŁrii conducĂŁtorilor
         auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de
         închiriere (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.12.   Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet)          55
________________________________________________________________________________
 5.13.   Eliberarea documentului de control pentru transportul             55
         rutier public de persoane prin servicii ocazionale în
         trafic naĂžional (lei/carnet)
________________________________________________________________________________
 5.14.   Eliberarea documentului de control pentru servicii                55
         ocazionale între statele membre ale Uniunii Europene sau
         servicii ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)
________________________________________________________________________________
 5.15.   Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont      106
         propriu în trafic internaĂžional între statele membre ale
         Uniunii Europene (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.16.   Activitate de documentare, consultanÞã Âşi actualizare date        39
         (lei/orĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.17.   Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor
         tahografice
________________________________________________________________________________
 5.17.1. Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)           225
________________________________________________________________________________
 5.17.2. înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice       225
         conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2)
         sau art. 13 alin. (2) din Ordinul ministrului
         transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006
         (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
 5.17.3. înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice       200
         conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1)
         sau art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului
         transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006
         (lei/bucatĂŁ)
________________________________________________________________________________
    *) Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.987/2005 a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.892/2006.