închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 472 din 15 aprilie 2008 privind modificarea Âşi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 308 din 21 aprilie 2008

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din OrdonanĂža Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cĂŁrĂžii de identitate Âşi certificarea autenticitĂŁĂžii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculĂŁrii sau înregistrĂŁrii acestora în România, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 230/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) Âşi k) Âşi alin. (3) lit. m) Âşi p) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

ART. I

Anexa la Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 Âşi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

1. La capitolul IV, dupĂŁ subpunctul 11.1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.1.5^1, cu urmĂŁtorul cuprins:

"11.1.5^1 începând cu 1 mai 2008, tractoarele agricole sau forestiere trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind câmpul de vizibilitate spre înainte prevĂŁzute de Directiva 2008/2/CE.

11.1.5^1.1 începând cu 1 mai 2008, se abrogĂŁ prevederile subpct. 11.1.5 privind aplicarea Directivei 74/347/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 97/54/CE.

11.1.5^1.2 Trimiterile la Directiva 74/347/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 97/54/CE, se înĂželeg ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE Âşi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenÞã din anexa III la Directiva 2008/2/CE."

2. La capitolul IV, dupĂŁ subpunctul 11.3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.3.4^1, cu urmĂŁtorul cuprins:

"11.3.4^1 începând cu 1 mai 2008, tractoarele agricole sau forestiere trebuie sĂŁ respecte condiĂžiile tehnice privind dispozitivele de Âştergere a parbrizului prevĂŁzute de Directiva 2008/2/CE.

11.3.4^1.1 începând cu 1 mai 2008, se abrogĂŁ prevederile subpct. 11.3.4 privind aplicarea Directivei 74/347/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 97/54/CE.

11.3.4^1.2 Trimiterile la Directiva 74/347/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 97/54/CE, se înĂželeg ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE Âşi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenÞã din anexa III la Directiva 2008/2/CE."

3. La capitolul IV, dupĂŁ subpunctul 17.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.6, cu urmĂŁtorul cuprins:

"17.6 Vehiculele prevĂŁzute de cĂŁtre producĂŁtor din construcĂžie cu roatĂŁ de rezervĂŁ sau cu un dispozitiv echivalent trebuie sĂŁ fie prezentate la omologare echipate cu roata de rezervĂŁ sau cu dispozitivul echivalent respectiv. Roata de rezervĂŁ sau dispozitivul echivalent trebuie sĂŁ fie conform cu dispoziĂžiile Directivei 92/23/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2001/43/CE, dupĂŁ caz."

4. La anexa nr. 2 la reglementĂŁri, la secĂžiunea B, tabelul B1, poziĂžia 4.1 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

______________________________________________________________________________

| "4.1 Câmp de | 74/347 | 97/54| X| X| X|(X)|(X)| X |(X)| I |(X)| - | -"|

| vizibilitate Âşi | 2008/2 | | | | | | | | | | | | |

| ÂştergĂŁtoare de | | | | | | | | | | | | | |

| parbriz | | | | | | | | | | | | | |

|_________________|__________|________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|


ART. II

Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin transpune Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 cu privire la câmpul vizual Âşi la ÂştergĂŁtoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roĂži (versiune codificatĂŁ).

ART. IV

Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I