ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL NR. 327 din 25 aprilie 2008

în scopul asigurĂŁrii protecĂžiei mediului prin realizarea unor programe Âşi proiecte pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea calitĂŁĂžii aerului Âşi pentru încadrarea în valorile limitĂŁ prevĂŁzute de legislaĂžia comunitarĂŁ în acest domeniu,

Ăžinând cont de necesitatea adoptĂŁrii de mĂŁsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenĂžei CurĂžii de JustiĂžie a ComunitĂŁĂžilor Europene,

având în vedere faptul cĂŁ aceste mĂŁsuri trebuie adoptate în regim de urgenÞã, pentru evitarea oricĂŁror consecinĂže juridice negative ale situaĂžiei actuale,

în considerarea faptului cĂŁ aceste elemente vizeazĂŁ interesul public Âşi constituie situaĂžii de urgenÞã Âşi extraordinare, a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,


Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.


ART. 1

(1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã stabileÂşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumitĂŁ în continuare taxĂŁ, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu Âşi se gestioneazĂŁ de AdministraĂžia Fondului pentru Mediu, în vederea finanÞãrii programelor Âşi proiectelor pentru protecĂžia mediului.

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanÞe de urgenÞã se finanÞeazã programe ºi proiecte pentru protecÞia mediului, dupã cum urmeazã:

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naĂžional;

b) Programul naĂžional de îmbunĂŁtĂŁĂžire a calitĂŁĂžii mediului prin realizarea de spaĂžii verzi în localitĂŁĂži;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încĂŁlzire cu sisteme care utilizeazĂŁ energie solarĂŁ, energie geotermalĂŁ Âşi energie eolianĂŁ;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eolianĂŁ, geotermalĂŁ, solarĂŁ, biomasĂŁ, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împĂŁdurirea terenurilor degradate sau defriÂşate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliÂşti.

ART. 2

în înĂželesul prezentei ordonanĂže de urgenÞã, urmĂŁtoarele expresii semnificĂŁ:

a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodatĂŁ vândut anterior într-un alt scop decât al revânzĂŁrii sau livrĂŁrii sale Âşi care astfel nu a mai fost niciodatĂŁ înmatriculat;

b) RNTR2 - ReglementĂŁrile privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

c) scoatere din parcul auto naĂžional - exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul Âşi înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembrĂŁrii, precum Âşi distrugerea accidentalĂŁ a autovehiculelor Âşi predarea acestora în vederea dezmembrĂŁrii;

d) autoritate fiscalĂŁ competentĂŁ - autoritatea fiscalĂŁ teritorialĂŁ în a cĂŁrei evidenÞã este înregistrat contribuabilul ca plĂŁtitor de impozite Âşi taxe.

ART. 3

(1) IntrĂŁ sub incidenĂža taxei autovehiculele din categoriile M1 - M3 Âşi N1 - N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR2.

(2) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1):

a) autovehiculele aparĂžinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare Âşi membrilor acestora, precum Âşi altor organizaĂžii Âşi persoane strĂŁine cu statut diplomatic, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul României;

b) autoturismele echipate Âşi destinate conducerii de cĂŁtre persoanele cu handicap fizic grav Âşi accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecĂžia Âşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, care posedĂŁ permis de conducere;

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forĂžele armate, forĂžele de securitate a statului, de poliĂžie, de jandarmerie, de poliĂžia de frontierĂŁ, de pompieri;

d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanÞã ºi medicinã, autovehiculele speciale echipate corespunzãtor pentru acordarea ajutorului de urgenÞã, precum ºi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;

e) autovehiculele a cĂŁror caroserie sau al cĂŁror Âşasiu a fost înlocuitĂŁ/înlocuit, cu condiĂžia ca aceste autovehicule sĂŁ fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României.

(3) ExcepĂžiile prevĂŁzute la alin. (2) lit. b) se aplicĂŁ numai pentru achiziĂžionarea unui singur autoturism în decurs de 5 ani Âşi atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(4) Dovada echipĂŁrii speciale a autovehiculelor o reprezintĂŁ menĂžionarea acestui fapt de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcĂžiona în regim automat nu intrĂŁ în categoria celor adaptate sau echipate special Âşi nu sunt exceptate de la plata taxei.

(6) în categoria autovehiculelor prevĂŁzute la alin. (2) lit. d) se încadreazĂŁ numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuĂŁrii serviciilor de ambulanÞã Âşi medicinĂŁ Âşi care sunt înscrise în evidenĂža staĂžiilor de ambulanÞã, a serviciilor mobile de urgenÞã Âşi de reanimare. în aceeaÂşi categorie intrĂŁ Âşi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuĂŁrii serviciilor de ambulanÞã Âşi medicinĂŁ, deĂžinute de operatorii economici.

ART. 4

ObligaĂžia de platĂŁ a taxei intervine:

a) cu ocazia primei înmatriculĂŁri a unui autovehicul în România;

b) la repunerea în circulaĂžie a unui autovehicul dupĂŁ încetarea unei exceptĂŁri sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 Âşi 9.

ART. 5

(1) Taxa se calculeazĂŁ de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizicĂŁ sau persoana juridicĂŁ, denumite în continuare contribuabil, care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultĂŁ elementele de calcul al taxei, prevĂŁzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

(3) Valoarea în lei a taxei se determinĂŁ pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrĂŁtoare a lunii octombrie din anul precedent Âşi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) Taxa se plĂŁteÂşte de cĂŁtre contribuabil într-un cont distinct deschis la unitĂŁĂžile Trezoreriei Statului pe numele AdministraĂžiei Fondului pentru Mediu.

(5) Dovada plĂŁĂžii taxei va fi prezentatĂŁ cu ocazia înmatriculĂŁrii autovehiculului aflat în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la art. 4.

ART. 6

(1) Suma de platĂŁ reprezentând taxa se calculeazĂŁ pe baza elementelor prevĂŁzute în anexele nr. 1 - 4, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:

1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeazĂŁ pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) Âşi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevĂŁzute în anexa nr. 1, Âşi a normei de poluare Âşi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevĂŁzute în anexa nr. 2, Âşi a cotei de reducere a taxei, prevĂŁzutĂŁ în coloana 2 din anexa nr. 4, dupĂŁ formula:


Suma de platĂŁ = [(A x B x 30) + (C x D x 70)] x (100 - E),

--- --- ---------

100 100 100


unde:

A = valoarea combinatĂŁ a emisiilor de CO2, exprimatĂŁ în grame/km;

B = taxa specificĂŁ, exprimatĂŁ în euro/1 gram CO2, prevĂŁzutĂŁ în coloana 3 din anexa nr. 1;

C = cilindree (capacitatea cilindricĂŁ);

D = taxa specificĂŁ pe cilindree, prevĂŁzutĂŁ în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevĂŁzutĂŁ în coloana 2 din anexa nr. 4;


2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevĂŁzute la pct. 1, odatĂŁ cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveÂşte emisiile provenind de la vehiculele uÂşoare pentru pasageri Âşi de la vehiculele uÂşoare comerciale (Euro 5 Âşi Euro 6) Âşi privind accesul la informaĂžiile referitoare la repararea Âşi întreĂžinerea vehiculelor;

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupĂŁ formula:


Suma de platĂŁ = C x D x (100 - E),

---------

100


unde:

C = cilindree (capacitatea cilindricĂŁ);

D = taxa specificĂŁ pe cilindree, prevĂŁzutĂŁ în coloana 3 din anexa nr. 2;

E = cota de reducere a taxei, prevĂŁzutĂŁ în coloana 2 din anexa nr. 4;


c) formula prevĂŁzutĂŁ la lit. b) se aplicĂŁ Âşi pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislaĂžia comunitarĂŁ nu prevede mĂŁsurarea emisiilor de CO2;

d) formula prevĂŁzutĂŁ la lit. b) se aplicĂŁ Âşi pentru autovehiculele din categoria N1;

e) formula prevĂŁzutĂŁ la lit. b) se aplicĂŁ Âşi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 Âşi N3, pentru care taxa specificĂŁ pe cilindree este prevĂŁzutĂŁ în coloana 2 din anexa nr. 3.

(2) Norma de poluare Euro Âşi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menĂžionate de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislaĂžia comunitarĂŁ, aceste elemente se determinĂŁ pe baza mĂŁsurĂŁtorilor realizate de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", la cererea Âşi pe cheltuiala contribuabilului.

(3) Cota fixĂŁ de reducere prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 4 este stabilitĂŁ în funcĂžie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnicĂŁ Âşi nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare faÞã de cota fixĂŁ, în funcĂžie de abaterile de la situaĂžia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condiĂžiile prevĂŁzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

(4) Vechimea autovehiculului rulat se calculeazĂŁ în funcĂžie de data primei înmatriculĂŁri a acestuia.

(5) Atunci când persoana care solicitĂŁ înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculĂŁri a autovehiculului, taxa se calculeazĂŁ pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pânĂŁ la o lunĂŁ.

ART. 7

Stabilirea, verificarea, colectarea Âşi executarea silitĂŁ, inclusiv soluĂžionarea contestaĂžiilor privind taxa datoratĂŁ de cĂŁtre contribuabili, se realizeazĂŁ de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, potrivit prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

ART. 8

(1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plĂŁtit taxa în România este ulterior scos din parcul auto naĂžional se restituie valoarea rezidualĂŁ a taxei în conformitate cu prevederile alin. (2).

(2) Valoarea rezidualĂŁ a taxei reprezintĂŁ taxa care ar fi plĂŁtitĂŁ pentru respectivul autovehicul dacĂŁ acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naĂžional.

(3) Restituirea se efectueazĂŁ la cererea contribuabilului, în baza urmĂŁtoarelor documente:

a) documentul care atestĂŁ cĂŁ solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naĂžional;

b) dovada radierii din circulaĂžie a autovehiculului;

c) documentul care atestĂŁ faptul cĂŁ autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declaraĂžia vamalĂŁ de export, dupĂŁ caz;

d) certificatul de distrugere a vehiculului, dupĂŁ caz.

(4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.

ART. 9

(1) Nu se plĂŁteÂşte taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) acordate instituĂžiilor de învãÞãmânt, sĂŁnĂŁtate Âşi culturĂŁ, ministerelor, altor organe ale administraĂžiei publice, structurilor patronale Âşi sindicale reprezentative la nivel naĂžional, asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor de utilitate publicĂŁ, de cĂŁtre guverne strĂŁine, organisme internaĂžionale Âşi organizaĂžii nonprofit Âşi de caritate, prin donaĂžii sau finanĂžate direct din împrumuturi nerambursabile, precum Âşi din programe de cooperare ÂştiinĂžificĂŁ Âşi tehnicĂŁ;

c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privatĂŁ a statului Âşi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competiĂžiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevĂŁzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%.

ART. 10

(1) Suma reprezentând taxa poate fi contestatĂŁ atunci când persoana care urmeazĂŁ sĂŁ înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada cĂŁ autovehiculul sĂŁu s-a depreciat într-o mĂŁsurĂŁ mai mare decât cea indicatĂŁ de grila fixĂŁ prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 4.

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevĂŁzute la art. 6 alin. (3).

(3) în caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevĂŁzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertizĂŁ tehnicĂŁ efectuatĂŁ contra cost de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevĂŁzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileÂşte de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" în funcĂžie de operaĂžiunile aferente expertizei Âşi nu poate depĂŁÂşi costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneazĂŁ într-un document eliberat de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", care cuprinde informaĂžiile corespunzĂŁtoare fiecĂŁruia dintre elementele prevĂŁzute la alin. (2) Âşi cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" se prezintĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorul taxei autoritĂŁĂžii fiscale competente.

(7) La primirea documentului prevĂŁzut la alin. (6), autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va proceda la recalcularea sumei de platĂŁ reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenĂžei de taxĂŁ faÞã de cea plĂŁtitĂŁ cu ocazia înmatriculĂŁrii.

(8) Persoana nemulĂžumitĂŁ de rĂŁspunsul primit la contestaĂžie se poate adresa instanĂželor de judecatĂŁ competente, potrivit legii.

(9) în cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

ART. 11

Taxa rezultatĂŁ ca diferenÞã între suma achitatĂŁ de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de taxĂŁ specialĂŁ pentru autoturisme Âşi autovehicule, Âşi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

ART. 12

în termen de 30 de zile de la data publicĂŁrii prezentei ordonanĂže de urgenÞã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului Âşi DezvoltĂŁrii Durabile împreunĂŁ cu Ministerul Economiei Âşi FinanĂželor Âşi Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, care vor fi aprobate prin hotĂŁrâre a Guvernului.

ART. 13

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantã din prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

ART. 14

(1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã intrĂŁ în vigoare la data de 1 iulie 2008.

(2) La data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se abrogĂŁ art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.


PRIM-MINISTRU

CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU


ContrasemneazĂŁ:

Ministrul mediului Âşi dezvoltĂŁrii durabile,

Attila Korodi


Ministrul economiei Âşi finanĂželor,

Varujan Vosganian


Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban


Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian CiocĂŁnea,

secretar de stat


BucureÂşti, 21 aprilie 2008.

Nr. 50.


ANEXA 1

Nivelul taxei specifice în funcĂžie de emisia de dioxid de carbon

______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) | Emisia de dioxid | Nivelul taxei specifice|

| sau tipul autovehiculului| de carbon | - euro/1 gram CO2 - |

| din categoria M1 | - grame CO2/km - | |

|__________________________|__________________________|________________________|

| 1 | 2 | 3 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| Hibride, electrice | - | 0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| Euro 5 Âşi Euro 6 | - | 0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| Euro 4 Âşi Euro 3 | </= 120 | 0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 121 - 150 | 0,5 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 151 - 180 | 1,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 181 - 210 | 2,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 211 - 240 | 4,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | 241 - 270 | 6,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

| | >/= 271 | 8,0 |

|__________________________|__________________________|________________________|

*1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 Âşi Euro 6;

- directivele 98/69/CE Âşi 2002/80/CE pentru Euro 3 Âşi Euro 4.


ANEXA 2

Nivelul taxei specifice în funcĂžie de norma de poluare
______________________________________________________________________________

| Norma de poluare*1) sau | Cilindree | Nivelul taxei specifice|

| tipul autovehiculului | Capacitatea cilindricĂŁ | - euro/1 cmc - |

| din categoriile M1 Âşi N1| - cmc - | |

|_________________________|___________________________|________________________|

| 1 | 2 | 3 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Hibride, electrice | | 0 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 5 Âşi Euro 6 | | -*2) |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 4 | </= 1.400 | 0,20 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 0,30 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 0,40 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 0,60 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 0,80 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 1,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 3 | </= 1.400 | 0,65 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 1,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 1,30 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 1,90 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 2,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 3,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 2 | </= 1.400 | 1,70 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 2,60 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 3,30 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 5,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 7,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 8,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Euro 1 | </= 1.400 | 3,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 5,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 7,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 10,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 14,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 16,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| Non-Euro | </= 1.400 | 10,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.401 - 1.600 | 16,50 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 1.601 - 2.000 | 21,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.001 - 2.500 | 30,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | 2.501 - 3.000 | 42,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

| | > 3.000 | 48,00 |

|_________________________|___________________________|________________________|

*1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 Âşi Euro 6;

- Directiva 98/69/CE Âşi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 Âşi Euro 4;

- directivele 94/12/CE Âşi 96/69/CE pentru Euro 2;

- directivele 91/441/CEE Âşi 93/59/CEE pentru Euro 1.

*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina Âşi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveÂşte emisiile provenind de la vehiculele uÂşoare pentru pasageri Âşi de la vehiculele uÂşoare comerciale (Euro 5 Âşi Euro 6) Âşi privind accesul la informaĂžiile referitoare la repararea Âşi întreĂžinerea vehiculelor.


ANEXA 3

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 Âşi M3
_____________________________________________

| Norma de poluare a | Nivelul taxei specifice|

| autovehiculului*1) | - euro/1 cmc - |

|____________________|________________________|

| 1 | 2 |

|____________________|________________________|

| Euro V*2) | 0,03 |

|____________________|________________________|

| Euro IV | 0,1 |

|____________________|________________________|

| Euro III | 0,3 |

|____________________|________________________|

| Euro II | 1 |

|____________________|________________________|

| Euro I | 3 |

|____________________|________________________|

| Non-Euro | 9 |

|____________________|________________________|

*1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:

- directivele 1999/96/CE Âşi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

- directivele 91/542/CEE Âşi 96/1/CE pentru Euro II;

- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

*2) Acest regim se aplicĂŁ cu condiĂžia de a nu se depĂŁÂşi limita costurilor adiĂžionale aferente normei de poluare Euro V Âşi pânĂŁ când aceastĂŁ normĂŁ va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.


ANEXA 4

Grila privind cotele de reducere a taxei

____________________________________________

| Vechimea autovehiculului | Cota de reducere|

| | - % - |

|___________________________|_________________|

| 1 | 2 |

|___________________________|_________________|

| nou | 0 |

|___________________________|_________________|

| </= 1 lunĂŁ | 3 |

|___________________________|_________________|

| > 1 lunĂŁ - 3 luni inclusiv| 5 |

|___________________________|_________________|

| > 3 luni - 6 luni inclusiv| 8 |

|___________________________|_________________|

| > 6 luni - 9 luni inclusiv| 10 |

|___________________________|_________________|

| > 9 luni - 1 an inclusiv | 13 |

|___________________________|_________________|

| > 1 an - 2 ani inclusiv | 21 |

|___________________________|_________________|

| > 2 ani - 3 ani inclusiv | 28 |

|___________________________|_________________|

| > 3 ani - 4 ani inclusiv | 33 |

|___________________________|_________________|

| > 4 ani - 5 ani inclusiv | 38 |

|___________________________|_________________|

| > 5 ani - 6 ani inclusiv | 43 |

|___________________________|_________________|

| > 6 ani - 7 ani inclusiv | 49 |

|___________________________|_________________|

| > 7 ani - 8 ani inclusiv | 55 |

|___________________________|_________________|

| > 8 ani - 9 ani inclusiv | 61 |

|___________________________|_________________|

| > 9 ani - 10 ani inclusiv | 66 |

|___________________________|_________________|

| > 10 ani - 11 ani inclusiv| 73 |

|___________________________|_________________|

| > 11 ani - 12 ani inclusiv| 79 |

|___________________________|_________________|

| > 12 ani - 13 ani inclusiv| 84 |

|___________________________|_________________|

| > 13 ani - 14 ani inclusiv| 89 |

|___________________________|_________________|

| > 14 ani - 15 ani inclusiv| 93 |

|___________________________|_________________|

| peste 15 ani | 95 |

|___________________________|_____________-----