închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1002 din 12 august 2008 privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor privind certificarea Încadrãrii vehiculelor rutiere Înmatriculate În normele tehnice privind siguranÞa circulaÞiei rutiere, protecÞia mediului ºi În categoria de folosinÞã conform destinaÞiei, prin inspecÞia tehnicã periodicã - RNTR 1

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 608 din 15 august 2008

în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi folosinĂža conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, ale art. 5 alin. (2) lit. j) Âşi alin. (3) lit. l) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

ART. I

Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi în categoria de folosinÞã conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

1. La articolul 4, alineatul (1), alineatul (4) Âşi litera b) a alineatului (8) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:

ART. 4

(1) InspecĂžiile tehnice periodice se efectueazĂŁ de Regia AutonomĂŁ <<Registrul Auto Român>>, denumitĂŁ în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanĂžele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizaĂži Âşi monitorizaĂži de R.A.R.


(4) Persoanele autorizate care au încheiat cu R.A.R. contracte de francizĂŁ pentru inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ nu au dreptul sĂŁ cesioneze activitatea de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ.

b) vehiculul rutier va fi reĂžinut în staĂžia de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ maximum 45 de minute dupĂŁ finalizarea verificĂŁrilor din planul de operaĂžiuni, la solicitarea R.A.R. efectuatĂŁ prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sĂŁu abilitat, în vederea reverificĂŁrii ulterioare de cĂŁtre inspectorii R.A.R. în cadrul staĂžiei de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ respective."

2. Articolul 5 se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

ART. 5

(1) Autorizarea Âşi supravegherea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ se realizeazĂŁ de R.A.R., în conformitate cu reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1.

(2) Autorizarea staĂžiilor de inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ se realizeazĂŁ de R.A.R. cu personal certificat pentru evaluarea conformitĂŁĂžii.

(3) PregĂŁtirea tehnicĂŁ specificĂŁ Âşi atestarea personalului care efectueazĂŁ inspecĂžii tehnice periodice Âşi controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizeazĂŁ de R.A.R., în conformitate cu reglementĂŁrile prevĂŁzute la art. 1."

3. Anexa se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa*) care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.


*) Anexa se publicĂŁ ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis în afara abonamentului, care se poate achiziĂžiona de la Centrul de vânzĂŁri Âşi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", BucureÂşti, Âşos. Panduri nr. 1.


ART. II

Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin transpune Directiva 2007/38/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mĂŁrfuri înmatriculate în Comunitate.

ART. IV

Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu BuzaÂşu,
secretar de stat
BucureÂşti, 12 august 2008.
Nr. 1.002.