închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 603 din 9 mai 2008 pentru modificarea ºi Înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 15 mai 2008


Având în vedere prevederile art. 13 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 54 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., cu modificĂŁrile ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului LucrĂŁrilor Publice, Transporturilor Âşi LocuinĂžei, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 3/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,


ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:


ART. I

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la 10 zile de la data publicĂŁrii.


p. Ministrul transporturilor,

Septimiu BuzaÂşu,

secretar de stat


BucureÂşti, 9 mai 2008.

Nr. 603.


ANEXA 1

(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)


TARIFE

pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.


- lei -

______________________________________________________________________________

|1. | LicenĂža de transport sau certificatul de transport în cont propriu |

|______|_______________________________________________________________________|

|1.1. | Eliberarea certificatului de transport în cont propriu | 341 |

| | (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|1.2. | Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de | 341 |

| | mĂŁrfuri (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|1.3. | Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de | 341 |

| | persoane (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|2. | Copia conformĂŁ a licenĂžei de transport sau a certificatului de |

| | transport în cont propriu |

|______|_______________________________________________________________________|

|2.1. | Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport sau a | 251 |

| | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) | |

| | pentru transport rutier de mĂŁrfuri sau de persoane (lei/an)| |

|______|____________________________________________________________|__________|

|3. | LicenĂža de traseu |

|______|_______________________________________________________________________|

|3.1. | Eliberarea licenĂžei de traseu judeĂžean - pentru o cursĂŁ | 123 |

| | (tarif pentru 3 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|3.2. | Eliberarea licenĂžei de traseu interjudeĂžean - pentru o | 377 |

| | cursĂŁ (tarif pentru 3 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|4. | LicenĂža pentru activitĂŁĂži conexe transportului rutier |

|______|_______________________________________________________________________|

|4.1. | Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de | 3.423 |

| | autogarĂŁ (tarif pentru 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|4.2. | Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile de intermediere a | 3.423 |

| | operaĂžiunilor de transport rutier public (tarif pentru | |

| | 5 ani) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5. | Alte tarife |

|______|_______________________________________________________________________|

|5.1. | Eliberarea unui duplicat al licenĂžei de transport, al | 113 |

| | certificatului de transport în cont propriu, al copiei | |

| | conforme a licenĂžei de transport, al copiei conforme a | |

| | certificatului de transport în cont propriu, al licenĂžei de| |

| | traseu sau al licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe | |

| | transportului rutier, ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea | |

| | sau deteriorarea celei eliberate (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.2. | înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum Âşi a | 40 |

| | autorizaĂžiilor pentru Âşcoli de conducĂŁtori auto, ocazionatĂŁ| |

| | de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate | |


| | (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.3. | Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport, a | tarif |

| | copiei conforme a certificatului de transport în cont | iniĂžial |

| | propriu sau a licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe | |

| | transportului rutier, ocazionatĂŁ de suspendarea celei | |

| | eliberate (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.4. | înlocuirea licenĂžei de transport sau a copiei conforme a | 10 |

| | licenĂžei de transport eliberate conform Ordinul ministrului| |

| | transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului | |

| | nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor privind | |

| | organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a | |

| | activitĂŁĂžilor conexe acestora cu formularele licenĂžei de | |

| | transport pentru transport de mĂŁrfuri/persoane sau copiile | |

| | conforme ale acestora, prevĂŁzute de Ordinul ministrului | |

| | transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului | |

| | nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind | |

| | organizarea Âşi efectuarea transporturilor rutiere Âşi a | |

| | activitĂŁĂžilor conexe acestora, cu modificĂŁrile Âşi | |

| | completĂŁrile ulterioare (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.5. | înlocuirea licenĂžei de transport, a certificatului de | 20% din |

| | transport în cont propriu, a copiei conforme a licenĂžei de | tariful |

| | transport, a copiei conforme a certificatului de transport | iniĂžial |

| | în cont propriu, a licenĂžei de traseu sau a licenĂžei pentru| |

| | activitĂŁĂži conexe transportului rutier, ocazionatĂŁ de | |

| | schimbarea denumirii operatorului de | |

| | transport/întreprinderii sau a adresei sediului | |

| | social/domiciliului acestuia (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.6. | Examinarea în vederea obĂžinerii certificatului de atestare | 14 |

| | a taximetriÂştilor sau susĂžinerii testului periodic de cĂŁtre| |

| | aceÂştia (lei/persoanĂŁ) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.7. | Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana| 40 |

| | desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de | |

| | transport rutier, consilier de siguranÞã, taximetrist, | |

| | conducĂŁtor auto, conducĂŁtor auto care efectueazĂŁ transport | |

| | în regim de închiriere, conducĂŁtor auto care efectueazĂŁ | |

| | transport de mĂŁrfuri periculoase, instructor de conducere | |

| | auto sau profesor de legislaĂžie rutierĂŁ, precum Âşi | |

| | prelungirea valabilitĂŁĂžii certificatului ADR (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.8. | Eliberarea unui duplicat al atestatului sau al | 50% din |

| | certificatului pentru persoana desemnatĂŁ sĂŁ conducĂŁ | tariful |

| | permanent Âşi efectiv activitĂŁĂži de transport rutier, | de |

| | consilier de siguranÞã, taximetrist, conducãtor auto, | eliberare|

| | conducĂŁtor auto care efectueazĂŁ transport în regim de | |

| | închiriere, instructor de conducere auto sau profesor de | |

| | legislaĂžie rutierĂŁ, ocazionatĂŁ de schimbarea numelui | |

| | titularului (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.9. | Extinderea valabilitĂŁĂžii certificatului ADR pentru | tarif |

| | conducĂŁtorii de autovehicule care efectueazĂŁ transport de | iniĂžial |

| | mĂŁrfuri periculoase (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.10. | Avizarea programelor Âşcolare pentru Âşcolile de conducĂŁtori | 80 |

| | auto (lei/categorie sau subcategorie) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.11. | Avizarea programelor de învãÞãmânt ale cursurilor de | 80 |

| | pregĂŁtire profesionalĂŁ în vederea atestĂŁrii conducĂŁtorilor | |

| | auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de | |

| | închiriere (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.12. | Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet) | 56 |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.13. | Eliberarea documentului de control pentru transportul | 56 |

| | rutier public de persoane prin servicii ocazionale în | |

| | trafic naĂžional (lei/carnet) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.14. | Eliberarea documentului de control pentru servicii | 56 |

| | ocazionale între statele membre ale UE sau servicii | |

| | ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.15. | Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont| 109 |

| | propriu în trafic internaĂžional între statele membre ale UE| |

| | (lei/buc/an) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.16. | Activitate de documentare, consultanÞã ºi actualizare date | 40 |

| | (lei/orĂŁ) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.17 | Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice|

|______|_______________________________________________________________________|

|5.17.1| Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani) | 231 |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.17.2| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice | 231 |

| | conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) | |

| | sau art. 13 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului | |

| | transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006 | |

| | pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, | |

| | înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea cartelelor tahografice | |

| | (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

|5.17.3| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice | 205 |

| | conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) | |

| | sau art. 13 alin. (1) din anexa la Ordinul ministrului | |

| | transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006 | |

| | (lei/buc) | |

|______|____________________________________________________________|__________|

*) Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.987/2005 a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.892/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.