ORDIN Nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea InstrucĂžiunilor pentru organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de control oficial ĂŽn unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ
                  
EMITENT:      AUTORITATEA NAÞIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ ÂŞI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 886 din 29 decembrie 2008

    VĂŁzând Referatul de aprobare nr. 38.578 din 25 noiembrie 2008 al DirecĂžiei generale siguranĂža alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din OrdonanĂža Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 215/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    Ăžinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European Âşi Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformitĂŁĂžii cu legislaĂžia în domeniul alimentelor Âşi furajelor, sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi bunĂŁstĂŁrii animale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) Âşi ale art. 4 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor Âşi a unitĂŁĂžilor din subordinea acesteia, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    preÂşedintele AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ InstrucĂžiunile pentru organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de control oficial în unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    DirecĂžiile sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Autoritatea NaĂžionalĂŁ SanitarĂŁ VeterinarĂŁ Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prezentul ordin se aplicĂŁ începând cu data de 1 ianuarie 2009 pânĂŁ la data de 31 decembrie 2009.

    ANEXÃ

                                INSTRUCÞIUNI
pentru organizarea Âşi desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de control oficial în unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ

    CAPITOLUL I
    DispoziĂžii generale

    ART. 1
    Prezentele instrucĂžiuni stabilesc cadrul organizatoric în care inspectorii AutoritĂŁĂžii NaĂžionale sanitare veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea de control oficial în unitĂŁĂžile care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ.
    ART. 2
    în sensul prezentelor instrucĂžiuni, expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) control oficial - orice formĂŁ de control pe care îl efectueazĂŁ autoritatea competentĂŁ ori Comisia EuropeanĂŁ împreunĂŁ cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformitĂŁĂžii cu legislaĂžia în domeniul alimentelor;
    b) inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor - personalul de specialitate angajat, în condiĂžiile legii, al AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor, respectiv al direcĂžiilor sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene sau a municipiului BucureÂşti, cu atribuĂžii de control oficial conform fiÂşei postului;
    c) unitĂŁĂži - unitĂŁĂžile care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, transportĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ;
    d) unitĂŁĂži integrate - unitĂŁĂžile care desfĂŁÂşoarĂŁ mai multe activitĂŁĂži sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaÂşi locaĂžie;
    e) operator economic - orice persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, transportĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ;
    f) cheltuieli - valoarea operaĂžiunilor efectuate în cadrul activitĂŁĂžii de control oficial pentru siguranĂža alimentelor, stabilite în baza prevederilor legale;
    g) platĂŁ aferentĂŁ activitĂŁĂžii de control oficial - cuantumul rezultat prin înmulĂžirea timpului aferent pentru efectuarea controlului oficial cu tariful stabilit pe orĂŁ;
    h) documente justificative - actele oficiale în baza cĂŁrora direcĂžia sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžeanĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti întocmeÂşte formalitĂŁĂžile de platĂŁ Âşi sunt reprezentate de procese-verbale de constatare, fiÂşe de control, însoĂžite, dacĂŁ este cazul, de procese-verbale de prelevare probe, procese-verbale de reĂžinere oficialĂŁ, procese-verbale de confiscare, cerere de analizĂŁ, precum Âşi de alte documente care cuprind acĂžiunile întreprinse ca urmare a desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii de control oficial în unitĂŁĂžile care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, transportĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ, inclusiv buletine de analizĂŁ ca urmare a determinĂŁrilor de cĂŁtre laboratoare specializate.
    ART. 3
    Tariful aferent activitĂŁĂžii de control oficial în unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ se calculeazĂŁ de cĂŁtre inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, prin aplicarea tarifului total de 52,2 lei/h, prevĂŁzut în anexa nr. 2, la timpul stabilit potrivit anexei nr. 1.

    CAPITOLUL II

    SECÞIUNEA I
    ObligaĂžiile inspectorilor autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor

    ART. 4
    Inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ baza de date corespunzĂŁtoare Âşi sĂŁ identifice unitĂŁĂžile care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ, arondate în vederea asigurĂŁrii activitĂŁĂžii de control oficial pentru siguranĂža alimentelor.
    ART. 5
    Activitatea de control oficial la unitĂŁĂžile care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ se realizeazĂŁ de cĂŁtre inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, în conformitate cu prevederile fiÂşei postului, ale procedurii prevĂŁzute în anexa nr. 3, precum Âşi ale altor dispoziĂžii Âşi instrucĂžiuni primite de la autoritatea centralĂŁ sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor.
    ART. 6
    Ca urmare a controlului oficial realizat în unitĂŁĂžile care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ, inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor elaboreazĂŁ documente justificative privind controalele oficiale pe care le-au efectuat.
    ART. 7
    Inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor au obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze confidenĂžialitatea activitĂŁĂžii de control oficial desfĂŁÂşurate în unitĂŁĂži care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse Âşi subproduse alimentare de origine nonanimalĂŁ, în raport cu alte persoane fizice sau juridice, pentru a nu afecta concurenĂža de piaÞã, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    SECÞIUNEA a II-a
    ObligaĂžiile direcĂžiilor sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti

    ART. 8
    în cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la efectuarea controlului oficial, direcĂžiile sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti trimit operatorilor economici controlaĂži documentele de platĂŁ pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ, precum Âşi o copie a documentelor justificative privind controlul oficial efectuat.
    ART. 9
    (1) DirecĂžiile sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti încaseazĂŁ tariful aferent activitĂŁĂžii de control oficial.
    (2) Tariful aferent activitĂŁĂžii de control oficial stabilit pe baza documentelor justificative este virat de unitĂŁĂži în contul direcĂžiilor sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti Âşi suma rezultatĂŁ este evidenĂžiatĂŁ distinct în contabilitate, constituind pentru acestea fonduri extrabugetare care se utilizeazĂŁ, conform legii, pentru acoperirea costurilor controalelor oficiale.
    (3) Costurile aferente analizelor de laborator efectuate potrivit Programului anual de supraveghere Âşi control în domeniul siguranĂžei alimentelor, aprobat prin ordin al preÂşedintelui AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor, se suportĂŁ din bugetul alocat direcĂžiei sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti.

    SECÞIUNEA a III-a
    ObligaĂžiile operatorilor economici

    ART. 10
    (1) Operatorii economici controlaĂži vireazĂŁ în contul direcĂžiei sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžene, respectiv a municipiului BucureÂşti suma corespunzĂŁtoare cheltuielilor calculate pentru activitatea de control oficial desfĂŁÂşuratĂŁ de inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, în termen de 20 de zile lucrĂŁtoare de la data primirii documentelor de platĂŁ.
    (2) încadrarea în categoriile de producĂžie prevĂŁzute în anexa nr. 1 se face prin declaraĂžia pe propria rĂŁspundere prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 4, depusĂŁ la direcĂžia sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor judeĂžeanĂŁ, respectiv a municipiului BucureÂşti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 11
    Operatorii economici sunt obligaĂži sĂŁ asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la produsul finit.
    ART. 12
    Operatorii economici sunt obligaĂži sĂŁ deĂžinĂŁ proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme.
    ART. 13
    Operatorii economici asigurĂŁ condiĂžii optime pentru ca inspectorii autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor sĂŁ îÂşi poatĂŁ desfĂŁÂşura Âşi exercita activitatea de control oficial în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAPITOLUL III
    DispoziĂžii finale

    ART. 14
    (1) în cazul în care operatorii economici îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în unul sau mai multe judeĂže prin unitĂŁĂži fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ Âşi cu acelaÂşi cod CAEN, plata aferentĂŁ controlului oficial se face de cĂŁtre entitatea juridicĂŁ, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1.
    (2) DacĂŁ unitatea de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ deĂžine puncte de lucru, fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ distinctĂŁ, fie pe raza aceluiaÂşi judeĂž, fie în mai multe judeĂže, dar a cĂŁror activitate se încadreazĂŁ în aceeaÂşi clasĂŁ CAEN, Âşi dacĂŁ suma calculatĂŁ pentru controlul oficial depĂŁÂşeÂşte valoarea de 2.000 euro/lunĂŁ, suma care trebuie plĂŁtitĂŁ pentru fiecare punct de lucru se calculeazĂŁ luându-se în considerare ponderea fiecĂŁrui punct de lucru în activitatea totalĂŁ, astfel încât per total unitate sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ valoarea maximĂŁ de 2.000 euro/lunĂŁ.
    (3) Plata se va face proporĂžional cu activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în fiecare punct de lucru, consemnatĂŁ în declaraĂžia pe propria rĂŁspundere prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 4.
    (4) Operatorul economic care desfĂŁÂşoarĂŁ mai multe activitĂŁĂži sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaÂşi locaĂžie va fi tarifat o singurĂŁ datĂŁ pentru categoria cu tariful cel mai mare.
    (5) Pentru unitĂŁĂžile aflate în primul an de activitate, sumele pentru activitatea specificĂŁ de control oficial se calculeazĂŁ în baza documentului justificativ întocmit conform producĂžiei curente din luna precedentĂŁ.
    ART. 15
    Neplata în termenul prevĂŁzut la art. 10 a sumelor calculate pentru activitatea de control oficial atrage perceperea unor penalitĂŁĂži de 0,25% din suma de platĂŁ restantĂŁ, pentru fiecare zi de întârziere, de la data la care obligaĂžia de platĂŁ a sumei a devenit scadentĂŁ pânĂŁ la achitarea integralĂŁ a sumei, inclusiv ziua plĂŁĂžii.
    ART. 16
    Neplata sumelor restante calculate pentru activitatea de control oficial atrage acĂžionarea în instanÞã a operatorului economic pentru obligarea la plata sumelor datorate.
    ART. 17
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantĂŁ din prezentele instrucĂžiuni.

    ANEXA Nr. 1
    la instrucĂžiuni

                               TIMPUL
pentru controlul oficial în unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ

 ______________________________________________________________________________
| Tipul unitĂŁĂžii          | Categoria |        ProducĂžia          | Timpul     |
| (Operator economic)     |           |                           | pentru     |
|                         |           |                           | controlul  |
|                         |           |                           | oficial (h)|
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 1.800 (t/an)            |       1    |
| pâinii, produselor de   |___________|___________________________|____________|
| panificaĂžie Âşi patiserie|     B     | 1.800 - 4.500 (t/an)      |     2,5    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 4.500 - 9.000 (t/an)      |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 9.000 (t/an)            |       6    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de morĂŁrit      |     A     | < 1.800 (t/an)            |       1    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 1.800 - 4.500 (t/an)      |     1,5    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 4.500 - 9.000 (t/an)      |       2    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 9.000 (t/an)            |       3    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 20.000 (t/an)           |     1,5    |
| bĂŁuturilor rĂŁcoritoare  |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 20.000 - 50.000 (t/an)    |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 50.000 - 100.000 (t/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 100.000(t/an)           |       4    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 7 000 (hl/an)           |       3    |
| vinurilor*)             |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 7.000 - 10.000 (hl/an)    |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 10.000 - 15.000 (hl/an)   |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 15.000 (hl/an)          |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 7.000 (hl/an)           |       2    |
| bĂŁuturilor alcoolice    |___________|___________________________|____________|
| distilate               |     B     | 7.000 - 10.000 (hl/an)    |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 10.000 - 15.000 (hl/an)   |       5    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 15.000 (hl/an)          |       6    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 5.000 (hl/an)           |       2    |
| alcoolului etilic de    |___________|___________________________|____________|
| fermentaĂžie             |     B     | 5.000 - 10.000 (hl/an)    |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 10.000 - 15.000 (hl/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 15.000 (hl/an)          |       6    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 12.500 (t/an)           |     1,5    |
| uleiurilor, grĂŁsimilor  |___________|___________________________|____________|
| fine Âşi rafinate,       |     B     | 12.500 - 25.000 (t/an)    |       2    |
| margarinei Âşi           |___________|___________________________|____________|
| a produselor comestibile|     C     | 25.000 - 50.000 (t/an)    |       3    |
| similare                |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 50.000 (t/an)           |       4    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 1.000 (t/an)            |       3    |
| produselor din cacao,   |___________|___________________________|____________|
| ciocolatei Âşi a         |     B     | 1.000 - 5.000 (t/an)      |       4    |
| produselor zaharoase    |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 5.000 - 10.000 (t/an)     |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 10.000 (t/an)           |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 20.000 (t/an)           |     1,5    |
| berii                   |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 20.000 - 50.000 (t/an)    |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 50.000 - 100.000 (t/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 100.000 (t/an)          |       4    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a  |     A     | < 4 000 (t/an)            |       3    |
| malĂžului                |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 4.000 - 11.000 (t/an)     |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 11.000 - 16.000 (t/an)    |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 16.000 (t/an)           |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de prelucrare Âşi|     A     | < 200 (t/an)              |       2    |
| conservare a fructelor  |___________|___________________________|____________|
| Âşi legumelor**)         |     B     | 200 - 500 (t/an)          |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 500 - 750 (t/an)          |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 750 (t/an)              |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| Depozite pentru seminĂže |     A     | < 50 000 (t/an)           |       2    |
| de consum***)           |___________|___________________________|____________|
|                         |     B     | 50.000 - 150.000 (t/an)   |       4    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 150.000 - 300.000 (t/an)  |       6    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 300.000 (t/an)          |       8    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|
| UnitĂŁĂži de producere a  |     A     | < 20.000 (t/an)           |       1    |
| apelor minerale         |___________|___________________________|____________|
| (carbogazoasĂŁ Âşi platĂŁ) |     B     | 20.000 - 50.000 (t/an)    |       2    |
| îmbuteliate la sursĂŁ    |___________|___________________________|____________|
|                         |     C     | 50.000 - 100.000 (t/an)   |       3    |
|                         |___________|___________________________|____________|
|                         |     D     | > 100.000 (t/an)          |       3    |
|_________________________|___________|___________________________|____________|


    NOTÃ:
    Controlul oficial al unitĂŁĂžilor care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, transportĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse de origine nonanimalĂŁ Âşi evaluarea Âşi clasificarea unitĂŁĂžilor din domeniul alimentar în funcĂžie de risc se realizeazĂŁ conform Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena alimentelor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformitĂŁĂžii cu legislaĂžia în domeniul alimentelor Âşi furajelor, sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi bunĂŁstĂŁrii animale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Pentru unitĂŁĂžile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au obĂžinut punctajul > 42 la evaluarea unitĂŁĂžii, inspecĂžia se va realiza o datĂŁ pe lunĂŁ;
    2. Pentru unitĂŁĂžile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au obĂžinut punctajul între 30 Âşi 42 la evaluarea unitĂŁĂžii, inspecĂžia se va realiza o datĂŁ la douĂŁ luni;
    3. Pentru unitĂŁĂžile cu activitate în domeniul alimentar cu risc scĂŁzut, respectiv cele care au obĂžinut punctajul < 30 la evaluarea unitĂŁĂžii, inspecĂžia se va realiza o datĂŁ la 4 luni;
    *) Pentru astfel de unitĂŁĂži se efectueazĂŁ un control preoperaĂžional Âşi în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unitĂŁĂžii în categorii de risc.
    **) Pentru astfel de unitĂŁĂži controlul oficial constĂŁ, în lunile fĂŁrĂŁ activitate, într-un control preoperaĂžional Âşi în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unitĂŁĂžii în categorii de risc.
    ***) Pentru astfel de unitĂŁĂži se efectueazĂŁ un control oficial preoperaĂžional Âşi restul controalelor se vor efectua în conformitate cu încadrarea unitĂŁĂžii în categorii de risc.
 ______________________________________________________________________________
|         Tipul unitĂŁĂžii (Operator economic)                   | Timpul pentru |
|                                                              | controlul     |
|                                                              |  oficial (h)  |
|______________________________________________________________|_______________|
| MiniberĂŁrii (capacitate de producĂžie < 3.000 hl/an)          |        1      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de prelucrare a cartofilor Âşi conservare a produselor|               |
| din cartofi                                                  |        4      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de vânzare cu amĂŁnuntul a produselor alimentare de   |               |
| origine nonanimalĂŁ                                           |        1      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a macaroanelor, tĂŁiĂžeilor, cuÂş-cuÂş-ului |               |
| Âşi a altor produse fĂŁinoase similare                         |        2      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de prelucrare a ceaiului Âşi a cafelei                |        4      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a condimentelor                         |        3      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a altor produse alimentare              |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a cidrului Âşi a vinului din fructe*)    |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a altor bĂŁuturi obĂžinute prin           |               |
| fermentare*)                                                 |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Supermarket/hipermarket                                      |        8      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de îmbuteliere Âşi ambalare a produselor de origine   |               |
| nonanimalĂŁ                                                   |        2      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a sucurilor de fructe Âşi legume*)       |        8      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a amidonului Âşi a produselor din amidon |        5      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a biscuiĂžilor, piÂşcoturilor Âşi a altor  |               |
| produse similare                                             |        2      |
|______________________________________________________________|_______________|
| UnitĂŁĂži de fabricare a zahĂŁrului*)                           |        8      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Depozite de produse alimentare de origine nonanimalĂŁ         |        4      |
|______________________________________________________________|_______________|
| Depozite de comercializare angro                             |        6      |
|______________________________________________________________|_______________|


    NOTÃ:
    Controlul oficial al unitĂŁĂžilor care prelucreazĂŁ, proceseazĂŁ, depoziteazĂŁ, transportĂŁ, valorificĂŁ Âşi comercializeazĂŁ produse de origine nonanimalĂŁ Âşi evaluarea Âşi clasificarea unitĂŁĂžilor din domeniul alimentar în funcĂžie de risc se realizeazĂŁ conform Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului nr. 852/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi Regulamentului Parlamentului European Âşi al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformitĂŁĂžii cu legislaĂžia în domeniul alimentelor Âşi furajelor, sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi bunĂŁstĂŁrii animale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Pentru unitĂŁĂžile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au obĂžinut punctajul > 42 la evaluarea unitĂŁĂžii, inspecĂžia se va realiza o datĂŁ pe lunĂŁ;
    2. Pentru unitĂŁĂžile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au obĂžinut punctajul între 30 Âşi 42 la evaluarea unitĂŁĂžii, inspecĂžia se va realiza o datĂŁ la douĂŁ luni;
    3. Pentru unitĂŁĂžile cu activitate în domeniul alimentar cu risc scĂŁzut, respectiv cele care au obĂžinut punctajul < 30 la evaluarea unitĂŁĂžii, inspecĂžia se va realiza o datĂŁ la 4 luni;
    *) Pentru astfel de unitĂŁĂži controlul oficial constĂŁ, în lunile fĂŁrĂŁ activitate, într-un control preoperaĂžional Âşi în lunile cu activitate controlul oficial se va efectua în conformitate cu încadrarea unitĂŁĂžii în categorii de risc

    ANEXA Nr. 2
    la instrucĂžiuni

                                  TARIFELE
pentru cheltuielile de personal care desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea de control oficial în unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Etapele aferente realizĂŁrii| Cheltuielile| Cheltuielile   | Total       |
|crt.| unui control oficial în    | pentru      | necesare       | cheltuieli/h|
|    | domeniul alimentar         | salariu/    | perfecĂžionĂŁrii/|     (lei)   |
|    |                            | persoanĂŁ/h  | persoanĂŁ/h     |             |
|    |                            |    (lei)    |      (lei)     |             |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|  1.| PregĂŁtirea controlului,    |     16,7    |        0,7     |     17,4    |
|    | studierea facilitĂŁĂžilor Âşi |             |                |             |
|    | documentaĂžiei deĂžinute de  |             |                |             |
|    | operatorii economici,      |             |                |             |
|    | astfel încât sĂŁ fie capabil|             |                |             |
|    | sĂŁ îÂşi îndeplineascĂŁ       |             |                |             |
|    | atribuĂžiile în mod adecvat |             |                |             |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|  2.| Realizarea controlului     |     16,7    |        0,7     |     17,4    |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|  3.| Analiza activitĂŁĂžii de     |     16,7    |        0,7     |     17,4    |
|    | control Âşi stabilirea      |             |                |             |
|    | concluziilor               |             |                |             |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|
|    | TOTAL:                     |     50,1    |        2,1     |     52,2    |
|____|____________________________|_____________|________________|_____________|


    ANEXA Nr. 3
    la instrucĂžiuni

                                 PROCEDURÃ
privind efectuarea controlului oficial în unitĂŁĂžile de prelucrare, procesare, depozitare, transport Âşi valorificare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ

    I. GeneralitĂŁĂži

    Controalele oficiale se efectueazĂŁ fĂŁrĂŁ o avertizare prealabilĂŁ.
    Controalele oficiale se efectueazĂŁ pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare Âşi comercializare a produselor Âşi subproduselor alimentare de origine nonanimalĂŁ sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele menĂžionate anterior, pentru care se considerĂŁ a fi necesar sĂŁ fie supuse activitĂŁĂžii de inspecĂžie Âşi control.
    Controalele oficiale se efectueazĂŁ pentru:
    a) produsele alimentare provenind din:
    1. schimburile comerciale desfĂŁÂşurate pe teritoriul României;
    2. schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene;
    3. import;
    b) produsele destinate exportului.
    Inspectorul autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor este însoĂžit de cĂŁtre un reprezentant al societĂŁĂžii comerciale sau de o persoanĂŁ abilitatĂŁ care sĂŁ rĂŁspundĂŁ întrebĂŁrilor inspectorului Âşi care sĂŁ fie prezentĂŁ pe tot parcursul inspecĂžiei Âşi controlului.

    II. Scop

    Controalele oficiale se realizeazĂŁ pentru a se verifica conformitatea cu regulile ce au drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pânĂŁ la niveluri acceptabile pentru sĂŁnĂŁtatea publicĂŁ.
    Controalele oficiale asigurĂŁ suportul informativ pentru realizarea evaluĂŁrii riscului în domeniul siguranĂžei alimentelor.

    III. DefiniĂžii

    în înĂželesul prezentei proceduri, urmĂŁtorii termeni se definesc astfel:
    a) verificare - controlul, prin examinarea Âşi prin luarea în considerare a evidenĂželor, sub raportul îndeplinirii cerinĂželor specificate;
    b) inspecĂžie - examinarea oricĂŁrui aspect privind alimentele, pentru a se verifica faptul cĂŁ astfel de aspecte sunt conforme cu cerinĂžele legislaĂžiei în domeniul alimentelor;
    c) monitorizare - realizarea de observaĂžii sau de mĂŁsuri planificate secvenĂžial, cu scopul de a obĂžine o evaluare generalĂŁ a nivelului de conformitate cu legislaĂžia în domeniul alimentelor;
    d) supraveghere - o examinare cu caracter preventiv a activitĂŁĂžii uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentelor, a operatorilor economici ori a activitĂŁĂžilor acestora;
    e) neconformitate - neconcordanĂža cu legislaĂžia în domeniul alimentelor;
    f) prelevare de probe pentru analizĂŁ - recoltarea de probe de alimente sau de orice alte substanĂže reprezentative pentru producerea, prelucrarea Âşi distribuĂžia alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analizĂŁ conformitatea cu legislaĂžia în domeniul alimentelor;
    g) reĂžinere oficialĂŁ - procedura prin care autoritatea sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor dispune ca alimentele sĂŁ nu fie deplasate ori falsificate pânĂŁ la luarea unei decizii cu privire la destinaĂžia acestora; aceasta include depozitarea de cĂŁtre operatorii economici, în conformitate cu instrucĂžiunile AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor;
    h) trasabilitate - posibilitatea identificĂŁrii Âşi urmĂŁririi, pe parcursul tuturor etapelor de producĂžie, procesare Âşi distribuĂžie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru producĂžia de alimente sau a unei substanĂže ce urmeazĂŁ ori care poate fi încorporatĂŁ într-un aliment sau în hrana pentru animale;
    i) producĂžie - totalitatea produselor obĂžinute din prelucrarea, procesarea, depozitarea, transportul, valorificarea Âşi comercializarea produselor alimentare de origine nonanimalĂŁ.

    IV. Etapele controlului oficial

    Controalele oficiale se efectueazĂŁ utilizându-se una sau mai multe dintre metodele de control, cum ar fi: inspecĂžia, monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de probe Âşi analizĂŁ.
    A. InspecĂžia
    în cadrul activitĂŁĂžii de inspecĂžie se verificĂŁ urmĂŁtoarele:
    1. CondiĂžiile generale de funcĂžionare a unitĂŁĂžii:
    a) profilul unitĂŁĂžii;
    b) amplasarea unitĂŁĂžii;
    c) construcĂžia;
    d) împrejmuirea unitĂŁĂžii;
    e) cĂŁile de acces în unitate;
    f) platforma de gunoi menajer.
    2. Depozitele de materii prime, materiale auxiliare, produse finite, ambalaje, etichete:
    a) igiena spaĂžiilor de depozitare;
    b) sistemul de ventilare (funcĂžionalitate Âşi eficientĂŁ) Âşi modul de înregistrare Âşi control al temperaturii Âşi umiditĂŁĂžii;
    c) capacitatea depozitelor Âşi dotarea acestora pentru asigurarea condiĂžiilor optime de pĂŁstrare, cu respectarea condiĂžiilor de compatibilitate;
    d) modul de depozitare a materiilor prime Âşi de rulare a stocurilor;
    e) salubritatea ambalajelor;
    f) prelevarea de probe pentru determinarea de contaminanĂži Âşi reziduuri de pesticide în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    g) documentele de însoĂžire a produselor finite (declaraĂžie/certificate de conformitate) Âşi documentele care sĂŁ ateste condiĂžiile privind siguranĂža alimentarĂŁ;
    h) modul de ambalare a produselor finite;
    i) modul de depozitare Âşi marcare a substanĂželor chimice cu risc potenĂžial de contaminare.
    3. SpaĂžiile de producĂžie:
    a) proiectare, amplasare, construcĂžie Âşi dimensionare;
    b) existenĂža vestiarelor corespunzĂŁtoare;
    c) aprovizionare cu apĂŁ potabilĂŁ, caldĂŁ Âşi rece;
    d) spaĂžii separate pentru spĂŁlarea materiei prime, unde este cazul;
    e) sistem adecvat de colectare a reziduurilor lichide Âşi solide;
    f) sursa de agent termic;
    g) instalaĂžii, utilaje Âşi echipamente de lucru.
    4. Amenajarea Âşi organizarea fluxului tehnologic:
    a) asigurarea circuitelor funcĂžionale pentru desfĂŁÂşurarea fluxului tehnologic fĂŁrĂŁ intersectĂŁri între fazele salubre Âşi cele insalubre;
    b) controlul întreĂžinerii Âşi dotĂŁrii cu dispozitive Âşi utilaje de lucru specifice profilului (cernatoare, separatoare, magneĂži, site, tĂŁvĂŁluguri etc.);
    c) sistemul de ventilaĂžie;
    d) aparatura de mĂŁsurĂŁ Âşi control;
    e) procedurile operaĂžionale standard de sanitaĂžie (SSOP);
    f) implementarea Âşi funcĂžionarea unui sistem de siguranÞã al alimentelor bazat pe principiile HACCP;
    g) verificarea sistemului de alimentare cu apĂŁ rece Âşi caldĂŁ, controlul potabilitĂŁĂžii apei.
    5. SpaĂžiile destinate depozitĂŁrii detergenĂžilor Âşi dezinfectanĂžilor
    6. SpaĂžiile destinate curãÞãrii instalaĂžiilor, utilajelor Âşi echipamentelor de lucru
    7. Anexele (vestiare, grupuri sanitare etc.)
    8. Mijloacele de transport, spaĂžiul necesar spĂŁlĂŁrii Âşi dezinfecĂžiei mijloacelor de transport, condiĂžiile de transport Âşi modul în care se face recepĂžia materiei prime Âşi a materiilor auxiliare.
    9. Laboratoarele proprii:
    a) asigurarea spaĂžiului/compartimentare;
    b) analize conform metodelor standardizate;
    c) asigurarea aparaturii Âşi a reactivilor;
    d) calificarea Âşi competenĂža personalului;
    e) întreĂžinerea aparaturii, verificare, calibrare;
    f) evidenĂža Âşi monitorizarea parametrilor controlaĂži.
    10. Evacuarea deÂşeurilor:
    a) sistemul de precolectare Âşi colectare a deÂşeurilor;
    b) existenĂža spaĂžiului pentru depozitarea recipientelor pentru colectarea deÂşeurilor (ghene) Âşi racordarea acestora la reĂžeaua centralĂŁ de apĂŁ-canal;
    c) existenĂža contractului cu o firmĂŁ de salubrizare.
    11. Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea normelor pentru siguranĂža alimentelor
    12. Aplicarea programelor preliminare
    13. Stabilirea punctelor critice de control
    14. Monitorizarea punctelor critice de control.
    B. Prelevare de probe Âşi analizĂŁ
    Se vor realiza:
    a) prelevarea de teste de sanitaĂžie;
    b) recoltarea de alte probe, ori de câte ori existĂŁ suspiciuni sau atunci când sunt depistate neconformitĂŁĂži, pentru produsele alimentare de origine nonanimalĂŁ (contaminanĂži, reziduuri de pesticide etc.) pentru care sunt prevĂŁzute limite maxime admise în legislaĂžia din domeniul alimentelor; recoltarea se realizeazĂŁ de cĂŁtre inspectori ai autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, conform metodelor prevĂŁzute de lege, iar în cazul în care acestea nu sunt prevĂŁzute, conform procedurilor emise de autoritatea centralĂŁ sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor;
    c) întocmirea procesului-verbal de prelevare de probe Âşi a cererii de analizĂŁ;
    d) trimiterea cĂŁtre laboratoare specializate a probelor prelevate, însoĂžite de documentele menĂžionate mai sus.
    Se vor respecta urmĂŁtoarele:
    a) prelevarea probelor dintr-un lot se va efectua o singurĂŁ datĂŁ, pentru produsele care necesitĂŁ aceeaÂşi metodĂŁ de prelevare, pentru toatĂŁ gama de analize de laborator, astfel încât rezultatul acestora sa fie transmis în mod obligatoriu în perioada de valabilitate a produsului reĂžinut, dar nu mai târziu de 30 de zile;
    b) analizele se vor efectua numai în laboratoare acreditate, iar rezultatele/buletinele de analizĂŁ vor fi transmise Âşi operatorului economic;
    c) lotul din care s-au prelevat probele este reĂžinut Âşi depozitat în condiĂžii corespunzĂŁtoare pânĂŁ la obĂžinerea rezultatelor/ buletinelor de analizĂŁ;
    d) nerespectarea prevederilor pct. a), b) Âşi c) atrage pentru persoanele vinovate rĂŁspunderea potrivit prevederilor legale.
    C. InspecĂžia stĂŁrii de igienĂŁ a personalului
    Se verificĂŁ:
    a) echipamentul de protecĂžie al personalului (halat, bonetĂŁ, mĂŁnuÂşi, ÂşorĂžuri, încalÞãminte de protecĂžie etc.);
    b) igiena personalĂŁ.
    D. Controlul documentelor
    Se verificĂŁ existenĂža:
    a) programelor de igienizare a unitĂŁĂžii;
    b) documentelor pentru monitorizarea Âşi controlul punctelor critice (PC) Âşi a punctelor critice de control (PCC);
    c) programelor pentru instruirea personalului în domeniul siguranĂžei alimentelor;
    d) documentelor care sĂŁ ateste provenienĂža produselor depozitate;
    e) documentelor pentru înregistrarea temperaturii, dupĂŁ caz;
    f) programului acĂžiunilor de dezinfecĂžie, dezinsecĂžie Âşi deratizare (DDD) Âşi eficienĂža acestora;
    g) buletinelor de analizĂŁ pentru materiile prime;
    h) buletinelor de analizĂŁ pentru produsele finite;
    i) buletinelor de analizĂŁ pentru apa potabilĂŁ;
    j) buletinelor de analizĂŁ pentru teste de sanitaĂžie;
    k) dosarului cu autorizaĂžii Âşi avize;
    l) documentelor care sĂŁ ateste trasabilitatea produselor;
    m) controlului potabilitĂŁĂžii apei.
    E. Examinarea sistemelor de verificare
    Se controleazĂŁ documentele care sĂŁ ateste verificarea aparatelor de mĂŁsurĂŁ Âşi control (AMC), buletinele metrologice, monitorizarea Âşi înregistrarea parametrilor tehnologici.

    V. Documente elaborate la finalizarea controlului oficial

    DupĂŁ realizarea activitĂŁĂžii de supraveghere, inspecĂžie Âşi control, inspectorul autoritĂŁĂžii sanitar-veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor completeazĂŁ fiÂşa de control, procesul-verbal de constatare, precum Âşi celelalte documente necesare aplicĂŁrii de mĂŁsuri în caz de neconformitate.
    VI. MĂŁsuri, sancĂžiuni
    în funcĂžie de situaĂžia existentĂŁ la faĂža locului Âşi de rezultatele analizelor de laborator, se aplicĂŁ mĂŁsurile corespunzĂŁtoare, în conformitate cu HotĂŁrârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea Âşi sancĂžionarea contravenĂžiilor la normele sanitare veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi cu Ordinul preÂşedintelui AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare Âşi pentru siguranĂža alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitĂŁĂžilor de vânzare directĂŁ de produse primare, a activitĂŁĂžilor de vânzare cu amĂŁnuntul Âşi a activitĂŁĂžilor de fabricare a alimentelor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    Astfel, pot fi dispuse:
    a) aplicarea de sancĂžiuni;
    b) confiscarea în vederea distrugerii produselor improprii consumului uman;
    c) reĂžinerea oficialĂŁ;
    d) propunere de suspendare, închiderea unitĂŁĂžii.
    în situaĂžia în care, în urma activitĂŁĂžilor de supraveghere, inspecĂžie Âşi control, se constatĂŁ cĂŁ operatorii economici încalcĂŁ în mod flagrant alte prevederi legale legate de producĂžia, depozitarea, transportul sau comercializarea alimentelor Âşi furajelor care nu Ăžin de legislaĂžia privind siguranĂža alimentelor Âşi furajelor, autoritatea sanitar-veterinarĂŁ Âşi pentru siguranĂža alimentelor va notifica autoritĂŁĂžile competente sĂŁ sancĂžioneze respectivele fapte.

    ANEXA Nr. 4
    la instrucĂžiuni

                    DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE
                       Nr. ..... din .............

    Pentru unitatea denumitĂŁ: ..............................................., adresa unitĂŁĂžii: ..................................................; proprietar ................................., din localitatea ..........................., str. ............................. nr. ....., sectorul ......, codul ........., judeĂžul ........................., telefon .........................., e-mail ....................., pentru obiectivul ....................................., în care se desfĂŁÂşoarĂŁ urmĂŁtoarele activitĂŁĂži:
    1. ........... (cod CAEN ...............)
    2. ........... (cod CAEN ...............)
    3. ........... (cod CAEN ...............)
    Declar pe propria rĂŁspundere cĂŁ în cadrul activitĂŁĂžilor mai sus menĂžionate producĂžia realizatĂŁ, conform prevederilor Ordinului preÂşedintelui AutoritĂŁĂžii NaĂžionale Sanitare Veterinare Âşi pentru SiguranĂža Alimentelor nr. ...., este urmĂŁtoarea:
    1. ........... (cod CAEN ...............)
    2. ........... (cod CAEN ...............)
    3. ........... (cod CAEN ...............)


                        Reprezentantul legal al unitĂŁĂžii
                    ...........................................
                    (semnĂŁtura Âşi Âştampila oficialĂŁ a unitĂŁĂžii)