închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 245 din 25 februarie 2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÞionalã de Autostrãzi ºi Drumuri NaÞionale din România - S.A.

                  
    Text în vigoare începând cu data de 14 ianuarie 2009
   

   Act de bazĂŁ
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008

    Acte modificatoare
 Rectificarea publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 21 martie 2008
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 729/2008
 Ordinul ministrului transporturilor Âşi infrastructurii nr. 62/2008


    în temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 1^1 alin. (3) din OrdonanĂža Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare Âşi a tarifului de trecere pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 424/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobĂŁ tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naĂžional, aplicate pentru vehiculele rutiere a cĂŁror masĂŁ totalĂŁ maximĂŁ admisĂŁ, masĂŁ maximĂŁ admisĂŁ pe axe Âşi/sau ale cĂŁror dimensiuni maxime admise de gabarit depĂŁÂşesc limitele prevĂŁzute în anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobĂŁ tarifele complementare de utilizare a drumurilor de interes naĂžional, aplicate pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevĂŁzute în anexa nr. 2.
    (3) Se aprobĂŁ tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste DunĂŁre în sensul Giurgiu - Ruse, aplicate pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevĂŁzute în anexa nr. 3.
    (4) Se aprobĂŁ tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste DunĂŁre de la Giurgeni - Vadul Oii, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevĂŁzute în anexa nr. 4.
    (5) Se aprobĂŁ tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste DunĂŁre de la FeteÂşti - CernavodĂŁ, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevĂŁzute în anexa nr. 5.
    (6) Se aprobĂŁ tarifele de utilizare a zonei autostrĂŁzilor Âşi drumurilor naĂžionale Âşi modul de aplicare a acestora, prevĂŁzute în anexa nr. 6.
    ART. 2
    (1) Tarifele prevĂŁzute în anexele nr. 1, 3, 4 Âşi 5 se aplicĂŁ nediscriminatoriu, la acelaÂşi nivel, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    (2) Tarifele prevĂŁzute în anexa nr. 2 se aplicĂŁ pentru vehiculele înmatriculate în alte state.
    (3) Tarifele prevĂŁzute în anexa nr. 6 se aplicĂŁ nediscriminatoriu, la acelaÂşi nivel, pentru persoanele române Âşi strĂŁine.
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice Âşi juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioarĂŁ datei achitĂŁrii tarifului.
    (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioarĂŁ datei achitĂŁrii tarifului se înĂželege cursul de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României în penultima zi lucrĂŁtoare a lunii respective.
    ART. 4
    (1) Persoanele fizice Âşi juridice strĂŁine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaĂža valutarĂŁ, echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcĂžie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca NaĂžionalĂŁ a României în penultima zi lucrĂŁtoare a lunii anterioare celei în care se efectueazĂŁ plata.
    (2) Persoanele fizice Âşi juridice strĂŁine vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioarĂŁ datei achitĂŁrii tarifului, aÂşa cum este definit la art. 3 alin. (2).
    (3) Persoanele fizice Âşi juridice strĂŁine vor achita în lei, în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaĂža valutarĂŁ, echivalentul tarifului exprimat în lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca CentralĂŁ EuropeanĂŁ Âşi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmĂŁtor.
    ART. 5
    Tarifele achitate înainte de data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin nu se recalculeazĂŁ.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 7
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., cu modificĂŁrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 21 octombrie 2005.
    ART. 8
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare în 30 de zile de la data publicĂŁrii.

    ANEXA 1

                      TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZARE
                      a drumurilor de interes naĂžional

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Denumire tarif               |Unitate de|  Tarif unitar, cu TVA |
|crt.|                                      |calcul    |         [euro]        |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  1 |Emitere aviz prealabil, traseu Âşi     |tarif/    |          0,00         |
|    |condiĂžii de parcurs                   |document  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  2 |Emitere autorizaĂžie specialĂŁ, traseu  |tarif/    |         23,80         |
|    |Âşi condiĂžii de parcurs                |document  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  3 |DepĂŁÂşirea    |masa totalĂŁ|16,1|-| 20,0|tarif x   |          0,24         |
|    |masei totale |realĂŁ de   |____|_|_____|distanÞã  |_______________________|
|    |maxime       |           |20,1|-| 25,0|          |          0,30         |
|    |admise,      |[tone]     |____|_|_____|          |_______________________|
|    |indiferent de|           |25,1|-| 30,0|          |          0,36         |
|    |tipul        |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |suspensiilor,|           |30,1|-| 35,0|          |          0,42         |
|    |numĂŁrul de   |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |osii sau de  |           |35,1|-| 40,0|          |          0,48         |
|    |roĂži         |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |40,1|-| 45,0|          |          0,54         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |45,1|-| 50,0|          |          0,60         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |50,1| | 55,0|          |          1,31         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |55,1|-| 60,0|          |          1,43         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |60,1|-| 65,0|          |          1,55         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |65,1|-| 70,0|          |          1,67         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |70,1|-| 75,0|          |          1,79         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |75,1|-| 80,0|          |          1,91         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |80,1|-| 85,0|          |          2,03         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |85,1|-| 90,0|          |          2,15         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |90,1|-| 95,0|          |          2,27         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |95,1|-|100,0|          |          2,38         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |peste 100,0 |          |2,38 euro + 0,12 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,1 - 5,0 tone peste   |
|    |             |           |            |          |100,0 tone             |
|____|_____________|___________|____________|__________|_______________________|
|  4 |DepĂŁÂşirea    |axa simplĂŁ,|            |tarif x   |suspensii  |alte       |
|    |masei maxime |cu         |            |distanÞã  |pneumatice |suspensii  |
|    |admise pe    |           |            |          |sau        |decât cele |
|    |axe,         |[tone]     |            |          |echivalente|pneumatice |
|    |indiferent de|           |            |          |           |sau        |
|    |numĂŁrul de   |           |            |          |           |echivalente|
|    |osii sau de  |           |____________|          |___________|___________|
|    |roĂži         |           |0,1  -  0,5 |          |      0,08 |      0,11 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |0,6  -  1,0 |          |      0,24 |      0,30 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,1  -  1,5 |          |      0,35 |      0,44 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,6  -  2,0 |          |      0,93 |      1,17 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,1  -  2,5 |          |      1,42 |      1,78 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,6  -  3,0 |          |      2,08 |      2,60 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |3,1  -  3,5 |          |      2,75 |      3,44 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |peste 3,5*) |          |2,75 euro +|tarifele   |
|    |             |           |            |          |1,19 euro  |prevĂŁzute  |
|    |             |           |            |          |pentru     |pentru     |
|    |             |           |            |          |fiecare    |suspensii  |
|    |             |           |            |          |0,1 - 0,5  |pneumatice |
|    |             |           |            |          |tone peste |x 1,50     |
|    |             |           |            |          |3,5 tone   |           |
|    |             |___________|____________|__________|___________|___________|

|    |             |axĂŁ dublĂŁ, |0,1  -  0,5 |tarif x   |      0,24 |      0,30 |
|    |             |cu         |____________|distanÞã  |___________|___________|
|    |             |           |0,6  -  1,0 |          |      0,33 |      0,42 |

|    |             |[tone]     |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,1  -  2,0 |          |      0,66 |      0,83 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,1  -  3,0 |          |      0,98 |      1,23 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |3,1  -  4,0 |          |      1,31 |      1,64 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |4,1  -  5,0 |          |      1,72 |      2,15 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |5,1  -  6,0 |          |      2,10 |      2,63 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |peste 6,0*) |          |2,10 euro +|tarifele   |
|    |             |           |            |          |1,79 euro  |prevĂŁzute  |
|    |             |           |            |          |pentru     |pentru     |
|    |             |           |            |          |fiecare    |suspensii  |
|    |             |           |            |          |0,1 - 1,0  |pneumatice |
|    |             |           |            |          |tone peste |x 1,30     |
|    |             |           |            |          |6,0 tone   |           |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |0,1  -  0,5 |          |      0,36 |      0,45 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |0,6  -  1,0 |          |      0,43 |      0,54 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,1  -  2,0 |          |      0,64 |      0,80 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,1  -  3,0 |          |      1,05 |      1,32 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |3,1  -  4,0 |          |      1,46 |      1,83 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |4,1  -  5,0 |          |      1,86 |      2,33 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |5,1  -  6,0 |          |      2,33 |      2,92 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |6,1  -  7,0 |          |      2,80 |      3,50 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |peste 7,0*) |          |2,80 euro +|tarifele   |
|    |             |           |            |          |1,19 euro  |prevĂŁzute  |
|    |             |           |            |          |pentru     |pentru     |
|    |             |           |            |          |fiecare    |suspensii  |
|    |             |           |            |          |0,1 - 1,0  |pneumatice |
|    |             |           |            |          |tone peste |x 1,50     |
|    |             |           |            |          |7,0 tone   |           |
|____|_____________|___________|____________|__________|___________|___________|
|  5 |DepĂŁÂşirea    |lungime, cu|0,01 - 0,20 |tarif x   |          0,00         |
|    |dimensiunilor|           |____________|distanÞã  |_______________________|
|    |maxime admise|[metri]    |0,21 - 1,00 |          |          0,04         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,01 - 2,0  |          |          0,10         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,01 - 3,00 |          |          0,16         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,01 - 4,00 |          |          0,22         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |4,01 - 5,00 |          |          0,28         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |peste 5,0   |          |0,28 euro + 0,06 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,01 - 1,0 metri peste |
|    |             |           |            |          |5,0 metri              |
|    |             |___________|____________|__________|_______________________|
|    |             |lĂŁĂžime, cu |0,01 - 0,10 |tarif x   |          0,00         |
|    |             |           |____________|distanÞã  |_______________________|
|    |             |[metri]    |0,11 - 0,50 |          |          0,12         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |0,51 - 1,00 |          |          0,24         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,01 - 1,50 |          |          0,36         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,51 - 2,00 |          |          0,48         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,01 - 2,50 |          |          1,08         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,51 - 3,00 |          |          1,67         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,01 - 3,50 |          |          2,27         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,51 - 4,00 |          |          2,86         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |peste 4,00  |          |2,86 euro + 0,06 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,01 - 0,50 metri peste|
|    |             |           |            |          |4,0 metri              |
|    |             |___________|____________|__________|_______________________|
|    |             |înĂŁlĂžime,  |0,01 - 0,05 |tarif x   |          0,00         |
|    |             |cu         |____________|distanÞã  |_______________________|
|    |             |[metri]    |0,06 - 0,25 |          |          0,06         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |0,26 - 0,50 |          |          0,12         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |0,51 - 1,00 |          |          0,24         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,01 - 1,50 |          |          0,36         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,51 - 2,00 |          |          0,48         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,01 - 2,50 |          |          1,08         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,51 - 3,00 |          |          1,67         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,01 - 3,50 |          |          2,27         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,51 - 4,00 |          |          2,86         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |peste 4,00  |          |2,86 euro + 0,06 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,01 - 0,50 metri peste|
|    |             |           |            |          |4,0 metri              |
|____|_____________|___________|____________|__________|_______________________|
|  6 |RecântĂŁrire sau remĂŁsurare            |tarif/    |         50,00         |
|    |                                      |operaĂžie  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  7 |Estimare tarifare pentru depĂŁÂşirea    |tarif/    |         25,00         |
|    |limitelor maxime admise               |estimare  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|

NOTÃ:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii;
    b) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile subordonate Ministerului Internelor Âşi Reformei Administrative;
    c) vehiculele deĂžinute de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. Âşi de cĂŁtre subunitĂŁĂžile acesteia;
    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanÞã;
    e) vehiculele deĂžinute de serviciile de urgenÞã, astfel cum sunt reglementate prin OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forĂželor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, Âşi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaĂžionale, înfiinĂžate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi funerare;
    h) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale.

    B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prevĂŁzute în prezenta anexĂŁ
    I. Se aplicĂŁ pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    II. Prin vehicul se înĂželege orice autovehicul rutier având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul Âşi semiremorcĂŁ ori remorca/remorcile tractatĂŁ/tractate de acesta, cu sau fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ.
    III. Masele Âşi dimensiunile maxime admise sunt prevĂŁzute în anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    IV. Controlul maselor Âşi dimensiunilor se efectueazĂŁ pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România, pe sensul de intrare sau pe sensul de ieÂşire din România, în agenĂžiile de control Âşi încasare ale Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.
    V. Pentru circulaĂžia vehiculelor cu depĂŁÂşirea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplicĂŁ tarifele suplimentare de utilizare prevĂŁzute în prezenta anexĂŁ.
    VI. Tarifele se aplicĂŁ la acelaÂşi nivel pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    VII. Tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 3 se majoreazĂŁ cu 100% pentru vehiculele la care se constatĂŁ circulaĂžia fĂŁrĂŁ avizul prealabil sau autorizaĂžia specialĂŁ de transport, prevĂŁzute la nr. crt. 1 Âşi 2.
    VIII. Tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 4, marcate cu "*)", se majoreazĂŁ cu 100% pentru vehiculele la care se constatĂŁ circulaĂžia fĂŁrĂŁ avizul prealabil sau autorizaĂžia specialĂŁ de transport, prevĂŁzute la nr. crt. 1 Âşi 2.
    IX. Tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 5 se majoreazĂŁ cu 100% pentru vehiculele la care se constatĂŁ circulaĂžia fĂŁrĂŁ avizul prealabil sau autorizaĂžia specialĂŁ de transport, prevĂŁzute la nr. crt. 1 Âşi 2.
    X. Pentru vehiculele prevĂŁzute în anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, tarifele de la pct. 3 Âşi 5 nu se aplicĂŁ pentru masa totalĂŁ Âşi/sau dimensiunile mai mari decât cele prevĂŁzute în anexa nr. 2 la OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi care sunt cel mult egale cu masa totalĂŁ Âşi cu dimensiunile prevĂŁzute de Directiva 96/53/CEE.
    XI. Aplicarea tarifelor prevĂŁzute la pct. VII, VIII Âşi IX se efectueazĂŁ pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România sau pe sensul de ieÂşire din România, în agenĂžiile de control Âşi încasare ale Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.

    1. Emiterea avizului prealabil
    a) Avizul prealabil se emite la cerere, prealabil efectuĂŁrii transportului în trafic internaĂžional, Âşi conĂžine informaĂžii privind vehiculul Âşi operatorul de transport, traseul de parcurs autorizat, contravaloarea tarifelor suplimentare de utilizare Âşi a tarifului de autorizare Âşi condiĂžiile de desfĂŁÂşurare a transportului. Avizul prealabil se elibereazĂŁ pentru efectuarea unui transport pe traseu unic dus, dus-întors sau în circuit Âşi este valabil 20 de zile de la data emiterii.
    b) Pe sensul de ieÂşire din România transportul se poate efectua, în baza avizului prealabil, pânĂŁ la obĂžinerea autorizaĂžiei speciale de transport.
    c) Avizul prealabil pentru sensul de intrare în România se emite numai pentru masĂŁ totalĂŁ sau pentru dimensiuni mai mari de:
    (i) 80,0 tone masĂŁ totalĂŁ;
    (ii) 25,00 metri lungime;
    (iii) 4,50 metri înĂŁlĂžime;
    (iv) 4,50 metri lĂŁĂžime.
    d) Prin excepĂžie, se pot elibera avize prealabile pentru masa totalĂŁ sau pentru dimensiuni mai mici decât cele prevĂŁzute la lit. c) pentru transporturile ale cĂŁror tarife suplimentare se achitĂŁ în contul Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.
    e) AgenĂžiile de control Âşi încasare emit autorizaĂžie specialĂŁ de transport fĂŁrĂŁ aviz prealabil, pânĂŁ la limitele menĂžionate la lit. c) Âşi pânĂŁ la masele pe axe care pot fi autorizate.

    2. Emiterea autorizaĂžiilor speciale de transport
    Tarifarea pentru emiterea autorizaĂžiilor speciale de transport se efectueazĂŁ pentru fiecare document eliberat.

    3. Eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport
    a) Pentru autorizaĂžiile speciale de transport eliberate la cerere se aplicĂŁ reduceri ale tarifelor în funcĂžie de perioada autorizatĂŁ, astfel:
    (i) pentru o perioadĂŁ de 3 luni consecutive, tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 3, 4 Âşi 5 se aplicĂŁ la 95% din valoarea totalĂŁ, achitatĂŁ anticipat;
    (ii) pentru o perioadĂŁ de 6 luni consecutive, tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 3, 4 Âşi 5 se aplicĂŁ la 90% din valoarea totalĂŁ, achitatĂŁ anticipat;
    (iii) pentru o perioadĂŁ de 9 luni consecutive, tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 3, 4 Âşi 5 se aplicĂŁ la 85% din valoarea totalĂŁ, achitatĂŁ anticipat;
    (iv) pentru o perioadĂŁ de 12 luni consecutive, tarifele prevĂŁzute la nr. crt. 3, 4 Âşi 5 se aplicĂŁ la 75% din valoarea totalĂŁ, achitatĂŁ anticipat.
    b) Pentru celelalte perioade de valabilitate pentru care se elibereazĂŁ autorizaĂžii speciale de transport nu se aplicĂŁ reduceri ale tarifelor.
    c) AutorizaĂžia specialĂŁ de transport se elibereazĂŁ pentru fiecare transport sau pentru mai multe transporturi efectuate cu acelaÂşi vehicul, cu valori identice ale maselor Âşi dimensiunilor, pe traseele autorizate Âşi este valabilĂŁ numai dacĂŁ existĂŁ Âşi este prezentatĂŁ, în original, personalului cu drept de control.
    d) AutorizaĂžiile speciale de transport eliberate conform pct. 3 lit. a) se pot emite Âşi pentru mai multe numere de înmatriculare ale (semi)remorcilor, condiĂžionat de menĂžinerea vehiculului motor Âşi de respectarea configuraĂžiei Âşi caracteristicilor înscrise în autorizaĂžie.
    e) AutorizaĂžia specialĂŁ de transport se elibereazĂŁ Âşi în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare.
    f) în situaĂžia în care vehiculul nu poate fi cântĂŁrit sau mĂŁsurat din motive cauzate de lipsa ori de nefuncĂžionarea echipamentelor tehnice, masele Âşi dimensiunile se constatĂŁ din: certificatul de înmatriculare, CMR, carnetul TIR sau alt document echivalent, avizul prealabil, autorizaĂžia specialĂŁ de transport sau alte documente din care sĂŁ reiasĂŁ masa proprie a vehiculului, masa încĂŁrcĂŁturii Âşi dimensiunile.

    4. Tarifare pentru depĂŁÂşirea masei (totalĂŁ sau pe axe)
    a) Tarifarea pentru depĂŁÂşirea masei se efectueazĂŁ prin compararea rezultatului obĂžinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obĂžinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultatĂŁ.
    b) Tarifarea pentru depĂŁÂşirea masei totale se calculeazĂŁ prin aplicarea tarifului unitar corespunzĂŁtor masei reale a vehiculului.
    c) în situaĂžia în care cel puĂžin douĂŁ vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanĂžei dintre axe, se efectueazĂŁ pentru fiecare vehicul, indiferent de numĂŁrul de osii sau de roĂži ale fiecĂŁrui vehicul.
    d) Tarifarea pentru depĂŁÂşirea masei maxime admise pe axe se calculeazĂŁ prin aplicarea tarifului unitar corespunzĂŁtor valorii cu care este depĂŁÂşitĂŁ masa maximĂŁ admisĂŁ pe axe, în funcĂžie de categoria drumului pe care se circulĂŁ.
    e) Pentru axe multiple constituite din cel puĂžin douĂŁ axe consecutive ale aceluiaÂşi vehicul, tarifarea pentru depĂŁÂşirea masei maxime admise pe axe se calculeazĂŁ pentru fiecare categorie de axe (simplĂŁ, dublĂŁ, triplĂŁ), în funcĂžie de distanĂža dintre axe.
    f) Tarifarea pentru depĂŁÂşirea masei maxime admise pe axa dublĂŁ Âşi triplĂŁ se efectueazĂŁ pentru ansamblul de axe, fĂŁrĂŁ a se compara Âşi a se lua în considerare axele componente ale configuraĂžiei de axe.
    g) în cazul depĂŁÂşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraĂžii de axe distincte ale aceluiaÂşi vehicul, tarifarea se cumuleazĂŁ.
    h) Nu se elibereazĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport, nu se tarifeazĂŁ Âşi nu se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžional depĂŁÂşirea masei maxime admise pe axĂŁ Âşi a masei totale sau a maselor pe axe Âşi masei totale înscrise în autorizaĂžia specialĂŁ de transport sau în avizul prealabil, dacĂŁ depĂŁÂşirea este de pânĂŁ la:
    (i) 3% inclusiv, pentru masa pe axĂŁ simplĂŁ:
    (ii) 3% inclusiv, pentru masa pe axĂŁ dublĂŁ:
    (iii) 3% inclusiv, pentru masa pe axĂŁ triplĂŁ:
    (iv) 4,0% inclusiv, pentru masa totalĂŁ.
    i) Tarifarea pentru depĂŁÂşirea masei totale sau pe axe nu se aplicĂŁ pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
    j) Masa maximĂŁ pe axe care poate fi autorizatĂŁ peste masa maximĂŁ admisĂŁ, pânĂŁ la care este posibilĂŁ emiterea autorizaĂžiei speciale de transport, Âşi circulaĂžia vehiculelor, indiferent de categoria de drum:
    (i) 3,5 tone pentru axa simplĂŁ;
    (ii) 6,0 tone pentru axa dublĂŁ;
    (iii) 7,0 tone pentru axa triplĂŁ.
    k) în mod excepĂžional se pot autoriza transporturi cu depĂŁÂşiri de masĂŁ pe configuraĂžii de axe peste masele maxime pe axe care pot fi autorizate, pentru care nu existĂŁ posibilitatea tehnicĂŁ de diminuare a masei încĂŁrcĂŁturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, cu condiĂžia întocmirii unui proiect de transport de cĂŁtre o unitate de specialitate agreatĂŁ de administratorul drumului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata tarifelor suplimentare de utilizare corespunzĂŁtoare depĂŁÂşirilor.

    5. Tarifare pentru depĂŁÂşirea dimensiunilor maxime admise
    a) Tarifarea pentru depĂŁÂşirea dimensiunilor maxime admise se calculeazĂŁ prin aplicarea tarifului unitar corespunzĂŁtor valorii cu care este depĂŁÂşitĂŁ dimensiunea maximĂŁ admisĂŁ.
    b) în situaĂžia în care sunt depĂŁÂşite cel puĂžin douĂŁ dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleazĂŁ tarifarea pentru dimensiunile care sunt depĂŁÂşite.
    c) Nu se elibereazĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport, nu se tarifeazĂŁ Âşi nu se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžional depĂŁÂşirea dimensiunilor maxime admise sau depĂŁÂşirea dimensiunilor înscrise în autorizaĂžia specialĂŁ de transport ori în avizul prealabil, dacĂŁ depĂŁÂşirea se încadreazĂŁ în urmĂŁtoarele valori:
    (i) pentru lungime: 20 cm;
    (ii) pentru lĂŁĂžime: 10 cm.
    d) Nu se tarifeazĂŁ Âşi nu se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžional depĂŁÂşirea cu 0,01 - 0,05 m a înĂŁlĂžimii maxime admise sau a înĂŁlĂžimii înscrise în autorizaĂžia specialĂŁ de transport ori în avizul prealabil. DacĂŁ traseul avizat/autorizat permite circulaĂžia cu înĂŁlĂžimea rezultatĂŁ, personalul Companiei NaĂžionale de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. cu drept de control efectueazĂŁ o menĂžiune pe aviz/autorizaĂžie. în cazul în care nu este posibilĂŁ circulaĂžia cu înĂŁlĂžimea rezultatĂŁ prin mĂŁsurare, personalul cu drept de control elaboreazĂŁ un nou traseu, pentru care se recalculeazĂŁ tarifele suplimentare de utilizare.
    e) Pentru înĂŁlĂžimea de 4,01 - 4,05 m inclusiv se elibereazĂŁ aviz prealabil pentru cunoaÂşterea de cĂŁtre operatorul de transport a traseului de parcurs Âşi pentru asigurarea siguranĂžei rutiere.
    f) Pentru vehicule specializate a cĂŁror caroserie este destinatĂŁ transportului de vehicule nu se elibereazĂŁ autorizaĂžie specialĂŁ de transport pânĂŁ la lungimea de 20,75 metri inclusiv.

    6. Tarifare pentru eliberarea autorizaĂžiilor speciale de transport
    Valoarea totalĂŁ a tarifĂŁrii în vederea eliberĂŁrii autorizaĂžiei speciale de transport se aplicĂŁ prin cumularea tarifelor pentru emiterea autorizaĂžiei speciale de transport, pentru depĂŁÂşirea masei totale sau pe axe Âşi pentru depĂŁÂşirea dimensiunilor.

    7. RecântĂŁrire Âşi remĂŁsurare
    a) RecântĂŁrirea Âşi remĂŁsurarea se efectueazĂŁ numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.
    b) Pe reĂžeaua internĂŁ Âşi pe sensul de ieÂşire din România din punctele de trecere a frontierei nu se efectueazĂŁ recântĂŁrire sau remĂŁsurare.

    C. Modul de efectuare a calculelor:
    1. tariful unitar se introduce în calcul cu numĂŁrul de zecimale rezultat, fĂŁrĂŁ rotunjiri;
    2. distanĂža se introduce în calcul în kilometri, fĂŁrĂŁ zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
    3. rezultatele parĂžiale pânĂŁ la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
    4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeÂşte la douĂŁ zecimale, în moneda în care se efectueazĂŁ plata.


    ANEXA 2

                        TARIFE SUPLIMENTARE DE ACCES
al operatorilor de transport strĂŁini la reĂžeaua drumurilor de interes naĂžional

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Denumire tarif               | Unitate de  | Tarif unitar,|
|crt.|                                            | calcul      | cu TVA inclus|
|    |                                            |             |    [euro]    |
|____|____________________________________________|_____________|______________|
|  1.| Autorizare                                 | tarif/cursĂŁ |     1.200,0  |
|____|____________________________________________|_____________|______________|
|  2.| Aferent autorizaĂžiilor "cu platĂŁ", stabilit| tarif x masa|         0,03 |
|    | prin protocol de Ministerul Transporturilor| totalĂŁ x    |              |
|    | Âşi Infrastructurii                         | distanĂža    |              |
|____|____________________________________________|_____________|______________|

    NOTÃ:
    Modul de aplicare a tarifelor prevĂŁzute în prezenta anexĂŁ
    Tarifele prevĂŁzute în prezenta anexĂŁ se aplicĂŁ numai pentru vehiculele înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale Âşi multilaterale la care România este parte.
    Tariful pentru autorizare
    Tariful pentru autorizarea accesului la reĂžeaua rutierĂŁ se aplicĂŁ în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România Âşi pe sensul de ieÂşire din România, pentru vehiculele de transport marfĂŁ sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizĂŁrii potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaĂžionale la care România este parte Âşi nu prezintĂŁ documentul de acces la reĂžeaua rutierĂŁ, corespunzĂŁtor categoriei de transport efectuate.
    Documentul de acces la reĂžeaua rutierĂŁ din România nu trebuie prezentat dacĂŁ transportul se încadreazĂŁ în una dintre gratuitĂŁĂžile prevĂŁzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaĂžionale la care România este parte.
    Tariful este valabil pentru fiecare cursĂŁ, având o singurĂŁ intrare în Âşi/sau ieÂşire din România, în funcĂžie de tipul de trafic efectuat.
    Tariful achitat la intrarea în România rĂŁmâne valabil Âşi la ieÂşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.
    Tariful nu se aplicĂŁ pentru vehiculele achiziĂžionate din afara României Âşi care se aflĂŁ la prima cursĂŁ din Ăžara vânzĂŁtorului spre Ăžara cumpĂŁrĂŁtorului, fĂŁrĂŁ încĂŁrcĂŁturĂŁ, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reĂžine de cĂŁtre administratorul drumului din punctul de frontierĂŁ.
    Tariful aferent autorizaĂžiilor "cu platĂŁ"
    Tariful aferent autorizaĂžiilor "cu platĂŁ" se aplicĂŁ la autorizaĂžiile de transport rutier internaĂžional de marfĂŁ "cu platĂŁ", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii cu ministerele de resort din alte state.
    Tariful se aplicĂŁ în lipsa autorizaĂžiei de transport rutier internaĂžional de marfĂŁ "cu scutire de platĂŁ", stabilitĂŁ prin protocol de Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii, pentru vehiculele achiziĂžionate din afara României de cĂŁtre persoane fizice sau juridice strĂŁine Âşi care se aflĂŁ la prima cursĂŁ din Ăžara vânzĂŁtorului spre Ăžara cumpĂŁrĂŁtorului.
    Modul de efectuare a calculelor:
    1. masa totalĂŁ se introduce în calcul în tone, cu douĂŁ zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
    2. distanĂža se introduce în calcul în kilometri, fĂŁrĂŁ zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
    3. rezultatele parĂžiale pânĂŁ la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
    4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeÂşte la douĂŁ zecimale, în moneda în care se efectueazĂŁ plata.


    ANEXA 3

                             TARIFE DE TRECERE
       pentru utilizarea podului peste DunĂŁre în sensul Giurgiu - Ruse

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Categorie vehicul               | Unitate  |Tarif pentru |
|crt.|                                                | de calcul|o trecere, cu|
|    |                                                |          |TVA inclus   |
|    |                                                |          |   (euro)    |
|____|________________________________________________|__________|_____________|
|1.1.| Vehicule de transport de persoane cu capacitate| EURO/    |      6,00   |
|    | de cel mult 8+1 locuri, inclusiv conducĂŁtorul  | vehicul  |             |
|    | auto (autoturisme)                             |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|1.2.| Vehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai  |          |      6,00   |
|    | micĂŁ sau egalĂŁ cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele|          |             |
|    | de transport de persoane                       |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|2.1.| Vehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai  |          |     12,00   |
|    | mare de 3,5 tone Âşi mai micĂŁ sau egalĂŁ cu      |          |             |
|    | 7,5 tone, exclusiv vehiculele de transport de  |          |             |
|    | persoane                                       |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|2.2.| Vehicule de transport de persoane cu capacitate|          |     12,00   |
|    | de peste 9 locuri, inclusiv conducĂŁtorul auto, |          |             |
|    | Âşi cel mult 23 de locuri, inclusiv conducĂŁtorul|          |             |
|    | auto                                           |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|  3.| Vehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai  |          |     18,00   |
|    | mare sau egalĂŁ cu 7,5 tone Âşi mai micĂŁ sau     |          |             |
|    | egalĂŁ cu 12 tone, exclusiv vehiculele de       |          |             |
|    | transport de persoane                          |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|4.1.| Vehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai  |          |     25,00   |
|    | mare sau egalĂŁ cu 12,0 tone Âşi cu maximum 3 axe|          |             |
|    | (inclusiv), exclusiv vehiculele de transport de|          |             |
|    | persoane                                       |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|4.2.| Vehicule de transport de persoane cu capacitate|          |     25,00   |
|    | mai mare de 23 de locuri, inclusiv conducĂŁtorul|          |             |
|    | auto                                           |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|  5.| Vehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai  |          |     37,00   |
|    | mare sau egalĂŁ cu 12,0 tone Âşi cu minimum 4 axe|          |             |
|    | (inclusiv), exclusiv vehiculele de transport de|          |             |
|    | persoane                                       |          |             |
|____|________________________________________________|__________|_____________|

    NOTÃ:
    Se aplicĂŁ pentru vehiculele înmatriculate în România Âşi în alte state.
    1. Prin vehicul se înĂželege orice autovehicul rutier având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi semiremorca sau remorca tractatĂŁ de acesta.
    2. NumĂŁrul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se referĂŁ la întregul ansamblu care formeazĂŁ vehiculul respectiv.
    3. Tarifele se aplicĂŁ pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu - Ruse.
    4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale;
    b) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile subordonate Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor;
    c) vehiculele deĂžinute de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. Âşi de subunitĂŁĂžile acesteia;
    d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanÞã;
    e) vehiculele deĂžinute de serviciile de urgenÞã, astfel cum sunt reglementate în OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, aÂşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forĂželor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, Âşi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaĂžionale, înfiinĂžate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele deĂžinute de instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ;
    h) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi de echipamente de prim ajutor Âşi ajutoare umanitare în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poliĂžie sau jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naĂžionalĂŁ;
    k) vehiculele deĂžinute de persoanele cu handicap locomotor Âşi care sunt adaptate handicapului.

    Modul de efectuare a calculelor:
    - tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeÂşte la douĂŁ zecimale, în moneda în care se efectueazĂŁ plata.

    ANEXA 4

                              TARIFE DE TRECERE
        pentru utilizarea podului peste DunĂŁre la Giurgeni - Vadul Oii

|Nr. |           Categoria de vehicule       | Unitate           | Tarif pentru|
|crt.|                                       | de calcul, cu TVA | o trecere   |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|
|  1 | Motociclete, inclusiv cele cu ataÂş    |    lei/vehicul    |     4,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  2 | Autoturisme, inclusiv cele de teren   |                   |     8,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  3 | Microbuze, autovehicule cu masa totalĂŁ|                   |    19,00    |
|    | maximĂŁ autorizatĂŁ sub 12 tone         |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  4 | Autobuze, autocare, autovehicule cu   |                   |    32,00    |
|    | masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare|                   |             |
|    | sau egalĂŁ cu 12,0 tone Âşi cu maximum  |                   |             |
|    | 3 axe (inclusiv)                      |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  5 | Autovehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ    |                   |    47,00    |
|    | autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 12,0 |                   |             |
|    | tone Âşi cu minimum 4 axe (inclusiv)   |                   |             |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|

    NOTÃ:
    Se aplicĂŁ pentru vehiculele înmatriculate în România Âşi în alte state.
    1. Prin vehicul se înĂželege orice autovehicul rutier având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi semiremorcĂŁ sau remorcĂŁ tractatĂŁ de acesta.
    2. NumĂŁrul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se considerĂŁ în cuplajul (combinaĂžia) de vehicule.
    3. Tarifele se aplicĂŁ pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii;
    b) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile subordonate Ministerului Internelor Âşi Reformei Administrative;
    c) vehiculele deĂžinute de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. Âşi de subunitĂŁĂžile acesteia;
    d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanÞã;
    e) vehiculele deĂžinute de serviciile de urgenÞã, astfel cum sunt reglementate prin OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forĂželor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, Âşi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaĂžionale, înfiinĂžate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele deĂžinute de instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ;
    h) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi de echipamente de prim ajutor Âşi ajutoare umanitare în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poliĂžie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naĂžionalĂŁ;
    k) vehiculele deĂžinute de persoanele cu handicap locomotor Âşi care sunt adaptate handicapului.

    Modul de efectuare a calculelor:
    - tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeÂşte la douĂŁ zecimale, în moneda în care se efectueazĂŁ plata.

    ANEXA 5

                              TARIFE DE TRECERE
          pentru utilizarea podului peste DunĂŁre la FeteÂşti - CernavodĂŁ

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Categoria de vehicule       | Unitate           | Tarif pentru|
|crt.|                                       | de calcul, cu TVA | o trecere   |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|
|  1 | Motociclete, inclusiv cele cu ataÂş    |    lei/vehicul    |     7,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  2 | Autoturisme, inclusiv cele de teren   |                   |    10,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  3 | Microbuze, autovehicule cu masa totalĂŁ|                   |    35,00    |
|    | maximĂŁ autorizatĂŁ sub 12 tone         |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  4 | Autobuze, autocare, autovehicule cu   |                   |    47,00    |
|    | masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare|                   |             |
|    | sau egalĂŁ cu 12,0 tone Âşi cu maximum  |                   |             |
|    | 3 axe (inclusiv)                      |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  5 | Autovehicule cu masa totalĂŁ maximĂŁ    |                   |    68,00    |
|    | autorizatĂŁ mai mare sau egalĂŁ cu 12,0 |                   |             |
|    | tone Âşi cu minimum 4 axe (inclusiv)   |                   |             |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|

    NOTÃ:
    Se aplicĂŁ pentru vehiculele înmatriculate în România Âşi în alte state.
    1. Prin vehicul se înĂželege orice autovehicul rutier având cel puĂžin douĂŁ axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul Âşi semiremorcĂŁ sau remorcĂŁ tractatĂŁ de acesta.
    2. NumĂŁrul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se considerĂŁ în cuplajul (combinaĂžia) de vehicule.
    3. Tarifele se aplicĂŁ pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii;
    b) vehiculele deĂžinute de unitĂŁĂžile subordonate Ministerului Internelor Âşi Reformei Administrative;
    c) vehiculele deĂžinute de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A. Âşi de subunitĂŁĂžile acesteia;
    d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanÞã;
    e) vehiculele deĂžinute de serviciile de urgenÞã, astfel cum sunt reglementate prin OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forĂželor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, Âşi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaĂžionale, înfiinĂžate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele deĂžinute de instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ;
    h) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectueazĂŁ transporturi de echipamente de prim ajutor Âşi ajutoare umanitare în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poliĂžie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naĂžionalĂŁ;
    k) vehiculele deĂžinute de persoanele cu handicap locomotor Âşi care sunt adaptate handicapului.

    Modul de efectuare a calculelor:
    - tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeÂşte la douĂŁ zecimale, în moneda în care se efectueazĂŁ plata.

    ANEXA 6

                              TARIFE DE UTILIZARE
             a zonei autostrĂŁzilor Âşi drumurilor naĂžionale din România

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumire tarif                   |Unitate  |  Tarif  |
|crt.|                                                     |de calcul|  unitar |
|    |                                                     |         |  [euro] |

|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  A.| ACORD PREALABIL ÂŞI AUTORIZAÞIE DE AMPLASARE ÂŞI ACCES LA DRUM            |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1 | Acord prealabil de amplasare Âşi acces la drum pentru|tarif/   |         |
|    | persoane fizice Âşi juridice                         |document |  105,00 |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  2 | AutorizaĂžie de amplasare Âşi acces la drum           |tarif/   |         |
|    |                                                     |document |   65,00 |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  3 | Acord prealabil/autorizaĂžie pentru persoane fizice  |         |         |
|    | (construcĂžii de locuinĂže, garaje, racorduri,        |tarif/   |         |
|    | instalaĂžii de gaze, apĂŁ, electricitate etc.)        |document |   25,00 |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  B.| OCUPAREA SUPRAFEÞELOR DIN ZONA DRUMURILOR NAÞIONALE ÂŞI AUTOSTRÃZILOR    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4 | Amplasare panou publicitar pe:   | drum european    |tarif/mp/|    2,63 |
|    |                                  |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    |                                  | drum naĂžional    |         |         |
|    |                                  | principal sau    |         |         |
|    |                                  | secundar         |         |    0,65 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  5 | SpaĂžiu cu destinaĂžie comercialĂŁ  | drum european    |tarif/mp/|    0,65 |
|    | (chioÂşc, rulotĂŁ, masĂŁ pentru     |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    | desfacere produse alimentare Âşi  | drum naĂžional    |         |         |
|    | nealimentare) pe:                | principal sau    |         |         |
|    |                                  | secundar         |         |    0,39 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | autostradĂŁ       |         |    1,61 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  6 | SuprafeĂžele desemnate a deveni   | drum european    |tarif mp/|stabilit |
|    | spaĂžii de servicii Âşi spaĂžii de  |                  |lunĂŁ     |prin     |
|    | parcare, precum Âşi suprafeĂžele   |                  |         |licitaĂžie|
|    | devenite disponibile, care       |__________________|         |_________|
|    | aparĂžin administratorului        | drum naĂžional    |         |stabilit |
|    | drumului, în zone adiacente, la: | principal sau    |         |prin     |
|    |                                  | secundar         |         |licitaĂžie|
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | autostradĂŁ       |         |stabilit |
|    |                                  |                  |         |prin     |
|    |                                  |                  |         |licitaĂžie|
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  7 | Locuri de parcare care deservesc | drum european    |tarif/mp/|    0,71 |
|    | obiective economice pe:          |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    |                                  | drum naĂžional    |         |         |
|    |                                  | principal sau    |         |         |
|    |                                  | secundar         |         |    0,42 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|

|  8 | Accese la diferite obiective     | drum european    |tarif/mp/|    0,65 |
|    | (staĂžii de distribuĂžie           |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    | carburanĂži, hoteluri, moteluri,  | drum naĂžional    |         |    0,39 |
|    | depozite, spaĂžii comerciale,     | principal sau    |         |         |
|    | show-room etc.) pe:              | secundar         |         |         |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | autostradĂŁ       |         |    1,61 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  C.| AMPLASÃRI DE CABLURI ÂŞI CONDUCTE                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|  9 | Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV                          |
|    |_________________________________________________________________________|
|    | 9.1 subtraversare                |                  |tarif/ml/|         |
|    |                                  |                  |lunĂŁ     |    0,36 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 9.2 cablu subteran în lungul     | în amprizĂŁ, în   |tarif/ml/|         |
|    | drumului:                        | afara pĂŁrĂžii     |lunĂŁ     |         |
|    |                                  | carosabile       |         |    0,36 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | sub partea       |         |         |
|    |                                  | carosabilĂŁ       |         |    0,48 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguranÞã        |         |    0,18 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 9.3 stâlpi de care este prins    | în amprizĂŁ, în   |tarif/   |         |
|    | cablu aerian în lungul drumului  | afara pĂŁrĂžii     |buc./lunĂŁ|         |
|    |                                  | carosabile       |         |    1,08 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguranÞã        |         |    0,84 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 9.4. pe poduri Âşi podeĂže         | în canale tehnice|tarif/ml/|    1,55 |
|    |                                  |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    |                                  | ancorat de pod   |         |         |
|    |                                  | sau în altĂŁ      |         |         |
|    |                                  | soluĂžie decât    |         |         |
|    |                                  | canal tehnic     |         |    2,74 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
| 10 | Amplasarea conductelor de apĂŁ, canalizare, aburi Âşi alte produse        |
|    | neinflamabile, de gaze, ĂžiĂžei Âşi alte produse inflamabile, benzi        |
|    | transportatoare care traverseazĂŁ aerian drumurile                       |
|    |_________________________________________________________________________|
|    | 10.1 traversare aerianĂŁ          |                  |tarif/ml/|         |
|    |                                  |                  |lunĂŁ     |    1,04 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.2 subtraversare               |                  |tarif/ml/|         |
|    |                                  |                  |lunĂŁ     |    0,72 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.3 amplasare subteranĂŁ în      | în amprizĂŁ, în   |tarif/ml/|         |
|    | lungul drumului:                 | afara pĂŁrĂžii     |lunĂŁ     |         |
|    |                                  | carosabile       |         |    0,72 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | sub partea       |         |         |
|    |                                  | carosabilĂŁ       |         |    1,21 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguranÞã        |         |    0,56 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.4. amplasare aerianĂŁ în lungul| în amprizĂŁ       |tarif/ml/|    2,81 |
|    | drumului:                        |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguranÞã        |         |    2,00 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.5. pe poduri Âşi podeĂže        | în canale tehnice|tarif/ml/|    7,23 |
|    |                                  |__________________|lunĂŁ     |_________|
|    |                                  | ancorat de pod   |         |         |
|    |                                  | sau în altĂŁ      |         |         |
|    |                                  | soluĂžie decât    |         |         |
|    |                                  | canal tehnic     |         |   11,24 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|

    NOTÃ:
    Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostrĂŁzilor Âşi drumurilor naĂžionale prevĂŁzute în prezenta anexĂŁ:
    1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcĂžii sau instalaĂžii în zona drumului, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ nu aducĂŁ prejudicii drumului Âşi siguranĂžei traficului rutier.
    2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construcĂžiilor, instalaĂžiilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile Âşi panourilor publicitare se face cu respectarea condiĂžiilor impuse prin autorizaĂžia de amplasare Âşi acces la drum Âşi prin încheierea, dacĂŁ este cazul, a contractului aferent utilizĂŁrii suprafeĂžei ocupate din ampriza Âşi zona de siguranÞã. în cazul în care nu sunt respectate condiĂžiile impuse în acordul prealabil, respectiv în autorizaĂžia de amplasare Âşi acces la drumul naĂžional, precum Âşi în cazul în care nu se achitĂŁ tariful aferent ocupĂŁrii amprizei Âşi zonei de siguranÞã, proprietarul este obligat sĂŁ desfiinĂžeze sau sĂŁ mute pe cheltuiala sa obiectivul avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului. în cazul nerespectĂŁrii termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala proprietarului.
    3. Acordul Âşi autorizaĂžia de amplasare Âşi acces la drum se emit pentru o anumitĂŁ funcĂžiune a obiectivului. La schimbarea funcĂžiunii sau a destinaĂžiei, beneficiarul este obligat sĂŁ obĂžinĂŁ aprobarea administratorului drumului pentru nouĂŁ situaĂžie.
    4. Tarifele se percep persoanelor fizice Âşi juridice care au obligaĂžia de a solicita autorizaĂžie.
    5. Tarifele se aplicĂŁ Âşi în cazul în care obiectivele nu funcĂžioneazĂŁ sau în cazurile în care lucrĂŁrile la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
    6. Tarifele se aplicĂŁ Âşi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecĂžie a drumurilor naĂžionale, însĂŁ numai dacĂŁ se realizeazĂŁ Âşi drum de acces la drumurile naĂžionale sau alte lucrĂŁri în amprizĂŁ Âşi în zona de siguranÞã.
    7. Tarifele prevĂŁzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep Âşi în cazul în care se solicitĂŁ prelungirea acordului sau autorizaĂžiei.
    8. Persoanelor fizice care solicitĂŁ avizul administratorului drumului pentru construcĂžii de locuinĂže, garaje, racorduri la instalaĂžiile de gaze, apĂŁ, telefonie, TV, electricitate, canalizare etc. li se încaseazĂŁ o singurĂŁ datĂŁ suma de 25 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaĂžiei.
    9. Pentru panourile publicitare, suprafaĂža minimĂŁ supusĂŁ tarifĂŁrii va fi suprafaĂža rezultatĂŁ din încadrarea proiecĂžiei orizontale a panoului, la care se adaugĂŁ 1,00 m de jur împrejur.
    10. Pentru spaĂžiile prevĂŁzute la lit. B din tabelul de mai sus, poziĂžia 5, suprafaĂža minimĂŁ tarifatĂŁ va fi suprafaĂža obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugĂŁ suprafaĂža aferentĂŁ staĂžionĂŁrii autovehiculelor în afara pĂŁrĂžii carosabile.
    11. Pentru accesele la diferite obiective prevĂŁzute la lit. B poziĂžia 8, suprafaĂža supusĂŁ tarifĂŁrii reprezintĂŁ terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza Âşi zona de siguranÞã, prin realizarea accesului cu racordare simplĂŁ (dacĂŁ amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare Âşi decelerare (dacĂŁ amplasamentul este în afara localitĂŁĂžii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. în afara localitĂŁĂžii, amenajarea accesului la drumul naĂžional se realizeazĂŁ conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acelaÂşi nivel a intersecĂžiilor drumurilor publice din afara localitĂŁĂžilor.
    Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare Âşi ieÂşire în/din localitate.
    12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aerianĂŁ.
    - Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B Âşi C nu se aplicĂŁ persoanelor fizice care realizeazĂŁ accese la locuinĂže, case de vacanÞã sau garaje, precum Âşi pentru instalaĂžiile care asigurĂŁ utilitĂŁĂžile necesare consumului casnic (apĂŁ, gaze, energie electricĂŁ, canalizare). AceastĂŁ scutire nu este valabilĂŁ însĂŁ în cazul în care se schimbĂŁ destinaĂžia locuinĂžei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaĂžiu comercial etc.) sau se amplaseazĂŁ în incintĂŁ construcĂžii cu caracter comercial.
    - Tariful de utilizare a zonei drumurilor naĂžionale nu se aplicĂŁ pentru unitĂŁĂžile bugetare de asistenÞã socialĂŁ Âşi de educaĂžie (spitale, creÂşe, aziluri de bĂŁtrâni, Âşcoli, grĂŁdiniĂže).