închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1566 din 22 decembrie 2008 privind modificarea Âşi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
                    Text în vigoare începând cu data de 20 ianuarie 2009

Monitorul Oficial al României, Partea I, pânĂŁ la 20 ianuarie 2009.

    Act de bazĂŁ
B: Ordinul ministrului transporturilor nr. 1566/2008

    Acte modificatoare
M1: Rectificarea publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 ianuarie 2009

    ModificĂŁrile Âşi completĂŁrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. în faĂža fiecĂŁrei modificĂŁri sau completĂŁri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivĂŁ, în forma M1.

B
    în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din OrdonanĂža Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cĂŁrĂžii de identitate Âşi certificarea autenticitĂŁĂžii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculĂŁrii sau înregistrĂŁrii acestora în România, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 230/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) Âşi k) Âşi alin. (3) lit. m) Âşi p) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului lucrĂŁrilor publice, transporturilor Âşi locuinĂžei nr. 211/2003 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 Âşi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La capitolul IV, subpunctul 5.1.1 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "5.1.1. La omologarea naĂžionalĂŁ sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M, N Âşi O trebuie sĂŁ respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circulaĂžia pe partea dreaptĂŁ.
    5.1.1.1. începând cu 7 februarie 2011, la omologarea naĂžionalĂŁ sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M1 Âşi N1 trebuie sĂŁ respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circulaĂžia pe partea dreaptĂŁ.
    5.1.1.2. începând cu 7 august 2012, la omologarea naĂžionalĂŁ sau la omologarea CE de tip, vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3 Âşi O trebuie sĂŁ respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2008/89/CE, valabile pentru circulaĂžia pe partea dreaptĂŁ.
    5.1.1.3. Prevederile Directivei 2008/89/CE se aplicĂŁ începând cu 16 octombrie 2009.
    5.1.1.4. La prima înmatriculare Âşi la comercializare, vehiculele din categoriile M, N Âşi O trebuie sĂŁ respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 97/28/CE, valabile pentru circulaĂžia pe partea dreaptĂŁ.
    5.1.1.5. începând cu 10 iulie 2011, la prima înmatriculare Âşi la comercializare, vehiculele din categoriile M, N Âşi O trebuie sĂŁ respecte prevederile Directivei 76/756/CEE, modificatĂŁ prin Directiva 2007/35/CE, valabile pentru circulaĂžia pe partea dreaptĂŁ."
    2. La capitolul IV, dupĂŁ subpunctul 8.6.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.6.11, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "8.6.11. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 Âşi Regulamentul (CE) nr. 692/2008 sunt obligatorii în toate elementele lor Âşi se aplicĂŁ în mod direct."
    3. La capitolul IV, subpunctul 8.7 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "8.7. Motoarele pentru autovehiculele din categoriile M Âşi N cu o masĂŁ de referinÞã mai mare de 2.610 kg, precum Âşi autovehiculele din categoriile M Âşi N cu o masĂŁ de referinÞã mai mare de 2.610 kg echipate cu astfel de motoare trebuie sĂŁ respecte urmĂŁtoarele cerinĂže privind emisiile poluante (cu excepĂžiile menĂžionate la subpct. 8.7.15 - 8.7.17):
    8.7.1. DacĂŁ prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE Âşi prin Directiva 2008/74/CE, Âşi valorile-limitĂŁ opĂžionale pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 din anexa I la Directiva 2005/55/CE (EEV) sunt respectate, nu se admite:
    8.7.1.1. refuzarea acordĂŁrii omologĂŁrii naĂžionale sau omologĂŁrii CE de tip pentru un autovehicul;
    8.7.1.2. interzicerea înmatriculĂŁrii sau comercializĂŁrii autovehiculelor noi;
    8.7.1.3. refuzarea acordĂŁrii omologĂŁrii CE de tip pentru un motor;
    8.7.1.4. interzicerea comercializĂŁrii sau utilizĂŁrii motoarelor noi.
    8.7.2. Omologarea CE de tip a motoarelor, precum Âşi omologarea naĂžionalĂŁ sau omologarea CE de tip a autovehiculelor echipate cu astfel de motoare se acordĂŁ numai dacĂŁ se respectĂŁ prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE Âşi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
    8.7.3. La prima înmatriculare Âşi la comercializare, autovehiculele noi (cu excepĂžia celor destinate exportului în Þãri terĂže) trebuie sĂŁ respecte prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.10, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).
    8.7.4. La comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excepĂžia motoarelor destinate exportului în Þãri terĂže sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaĂžie) trebuie sĂŁ respecte prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.10, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - V la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE. Valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO IV).
    8.7.5. începând cu 1 octombrie 2009, la prima înmatriculare Âşi la comercializare, autovehiculele noi (cu excepĂžia celor destinate exportului în Þãri terĂže) trebuie sĂŁ respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE Âşi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
    8.7.6. începând cu 1 octombrie 2009, la comercializare sau utilizare, motoarele noi (cu excepĂžia motoarelor destinate exportului în Þãri terĂže sau a motoarelor de schimb pentru autovehiculele aflate în circulaĂžie) trebuie sĂŁ respecte prevederile subpct. 8.7.8, 8.7.9, 8.7.11 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE Âşi prin Directiva 2008/74/CE. Valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor sunt cele precizate la linia B2 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EURO V).
    8.7.7. Motoarele care respectĂŁ prevederile subpct. 8.7.8 - 8.7.13, ale anexelor I - VIII la Directiva 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, precum Âşi ale anexelor II - VII la Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE Âşi prin Directiva 2008/74/CE, Âşi care respectĂŁ valorile-limitĂŁ precizate la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE (EEV), se considerĂŁ cĂŁ respectĂŁ Âşi cerinĂžele prevĂŁzute la subpct. 8.7.2 - 8.7.6.
    8.7.8. Atât pentru noile omologĂŁri de tip, cât Âşi pentru toate omologĂŁrile de tip, producĂŁtorul trebuie sĂŁ demonstreze cĂŁ un motor cu aprindere prin comprimare sau un motor cu aprindere prin scânteie care funcĂžioneazĂŁ cu GPL sau GNC omologat în conformitate cu valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor precizate la liniile B1, B2 sau C ale tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE respectĂŁ valorile-limitĂŁ menĂžionate pentru o duratĂŁ de viaÞã de:
    a) 100.000 km sau 5 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiĂžie îndeplinitĂŁ, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N1 Âşi M2;
    b) 200.000 km sau 6 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiĂžie îndeplinitĂŁ, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N2, N3 cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 16 tone Âşi M3 din clasele I, II Âşi A, precum Âşi din clasa B cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 7,5 tone;
    c) 500.000 km sau 7 ani de utilizare, luându-se în considerare prima condiĂžie îndeplinitĂŁ, în cazul motoarelor destinate autovehiculelor din categoriile N3 cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 16 tone Âşi M3 din clasa III, precum Âşi din clasa B cu masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 7,5 tone.
    8.7.9. OmologĂŁrile acordate autovehiculelor trebuie sĂŁ ateste Âşi buna funcĂžionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaÞã normalĂŁ a autovehiculului în condiĂžii normale de utilizare (control de conformitate a vehiculelor în circulaĂžie corect întreĂžinute Âşi utilizate).
    8.7.10. Atât pentru noile omologĂŁri de tip, cât Âşi pentru toate omologĂŁrile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare omologate în conformitate cu valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor precizate la linia B1 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum Âşi autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care sĂŁ semnaleze conducĂŁtorului auto existenĂža unei funcĂžionĂŁri necorespunzĂŁtoare atunci când sunt depĂŁÂşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B1 sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.
    8.7.10.1. în cazul sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare, sistemul OBD poate înregistra urmĂŁtoarele defecte majore:
    a) ale catalizatorului, în cazul în care acesta este instalat ca entitate distinctĂŁ, fie cĂŁ este sau nu parte a unui sistem de reducere a emisiilor de oxid de azot sau a unui filtru de particule diesel;
    b) ale sistemului de reducere a emisiilor de oxid de azot, în cazul în care este instalat un astfel de sistem;
    c) ale filtrului de particule diesel, în cazul în care este instalat un astfel de filtru;
    d) ale sistemului combinat de reducere a emisiilor de oxid de azot - filtru de particule diesel.
    8.7.11. Pentru noile omologĂŁri de tip Âşi începând cu 1 octombrie 2009 pentru toate omologĂŁrile de tip, motoarele cu aprindere prin comprimare sau motoarele cu aprindere prin scânteie care funcĂžioneazĂŁ cu GPL sau GNC omologate în conformitate cu valorile-limitĂŁ aplicabile pentru emisiile de gaze poluante, de particule Âşi opacitatea gazelor precizate la linia B2 sau la linia C a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I la Directiva 2005/55/CE, precum Âşi autovehiculele echipate cu astfel de motoare trebuie echipate cu sisteme OBD care semnaleazĂŁ conducĂŁtorului auto existenĂža unei funcĂžionĂŁri necorespunzĂŁtoare atunci când sunt depĂŁÂşite limitele aplicabile sistemelor OBD indicate la linia B2 sau la linia C precizate la subpct. 8.7.12.
    8.7.11.1. Sistemul OBD trebuie sĂŁ includĂŁ, de asemenea, o interfaÞã între unitatea de control electronic a motorului (EECU) Âşi orice alt sistem electric sau electronic al motorului sau al autovehiculului care realizeazĂŁ un schimb de date cu EECU Âşi care acĂžioneazĂŁ asupra bunei funcĂžionĂŁri a sistemului de control al emisiilor, cum ar fi interfaĂža între EECU Âşi o unitate de control electronic al transmisiei.
    8.7.12. Limitele aplicabile sistemelor OBD sunt urmĂŁtoarele:
 ______________________________________________________
|   Linia   |   Motoare cu aprindere prin comprimare   |
|           |__________________________________________|
|           | Masa oxizilor de azot| Masa particulelor |
|           |      (NOx g/kWh      |    (PT) g/kWh     |
|___________|______________________|___________________|
| B1 (2007) |          7,0         |        0,1        |
|___________|______________________|___________________|
| B2 (2008) |          7,0         |        0,1        |
|___________|______________________|___________________|
| C (EEV)   |          7,0         |        0,1        |
|___________|______________________|___________________|

    8.7.13. Accesul complet Âşi standardizat la sistemele OBD trebuie asigurat în scopul inspecĂžiei, diagnosticĂŁrii, întreĂžinerii Âşi reparaĂžiilor, în conformitate cu dispoziĂžiile relevante din Directiva 70/220/CEE Âşi cu prescripĂžiile referitoare la piesele de schimb care asigurĂŁ compatibilitatea cu sistemele OBD.
    8.7.14. ReferinĂžele din reglementĂŁrile existente privitoare la directivele abrogate prin anexa IX, partea A, la Directiva 2005/55/CE vor fi considerate ca fiind fĂŁcute la Directiva 2005/55/CE Âşi se vor citi conform tabelului de corespondenÞã din anexa X la Directiva 2005/55/CE.
    M1 8.7.15. Prevederile subpct. 8.7.3 Âşi 8.7.4 nu se aplicĂŁ autovehiculelor din categoriile N1, N2 Âşi M2 B Âşi nici motoarelor acestora, în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE.
    8.7.16. Prevederile subpct. 8.7 nu se aplicĂŁ autovehiculelor din categoriile M1, N1, N2 Âşi M2 în cazul în care aceste autovehicule au fost omologate de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.
    8.7.17. PânĂŁ la termenele specificate în art. 10 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 pentru noi omologĂŁri Âşi la art. 10 alin. (3) din respectivul regulament pentru extinderi, omologĂŁrile de tip pot fi acordate în continuare conform Directivei 2005/55/CE, pusĂŁ în aplicare Âşi modificatĂŁ prin Directiva 2005/78/CE, directive modificate prin Directiva 2006/51/CE Âşi prin Directiva 2008/74/CE, pentru vehicule din categoriile N1, N2 Âşi M2 cu masa de referinÞã sub 2.610 kg."
    4. La capitolul IV, subpunctul 8.7^1 se abrogĂŁ.
    5. La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 se abrogĂŁ.
    6. La anexa nr. 2 la reglementĂŁri, la secĂžiunea A, tabelul A1, dupĂŁ poziĂžia 2 se introduce o nouĂŁ poziĂžie, poziĂžia 2a, cu urmĂŁtorul cuprins:
 ___________________________________________________________________
|                                                                   |
| "2a. Emisii (EURO 5 Âşi 6) vehicule uÂşoare/acces la informaĂžii     |
|___________________________________________________________________|
|  R (CE) |  R (CE)  | X | X |   | X | X |   |   |   |   |   |  -"  |
| 715/2007| 692/2008 |(9)|(9)|   |(9)|(9)|   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    7. La anexa nr. 2 la reglementĂŁri, la secĂžiunea A, tabelul A1, poziĂžiile 20, 41 Âşi 60 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
 ___________________________________________________________________
| "20. Instalarea echipamentelor de iluminare Âşi semnalizare        |
| luminoasĂŁ                                                         |
|___________________________________________________________________|
|  76/756 | 97/28    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  48  |
|         | 2007/35  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|         | 2008/89  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    ..........................................................................

 ______________________________________________________________________
| 41. Emisii (EURO IV Âşi V) vehicule grele                             |
|                                                                      |
|______________________________________________________________________|
| 2005/55 | 2005/78  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |   |   |   |   |   |
|         | 2006/51  |(10)|(10)|(10)|(10)|(10)|(10)|   |   |   |   |49 |
|         | 2008/74  |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|_________|__________|____|____|____|____|____|____|___|___|___|___|___|

    ..........................................................................

 ___________________________________________________________________
| 60. Sisteme de protecĂžie frontalĂŁ                                 |
|___________________________________________________________________|
| 2005/66 | Decizia  | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |  -"  |
|         | 2006/368 |(*)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|


    8. La anexa nr. 2 la reglementĂŁri, la secĂžiunea A, tabelul A1, dupĂŁ nota de subsol (8) se introduc douĂŁ noi note de subsol, notele de subsol (9) Âşi (10), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(9) Pentru autovehiculele cu o masĂŁ de referinÞã de cel mult 2.610 kg. La cererea producĂŁtorului se poate aplica Âşi autovehiculelor cu o masĂŁ de referinÞã de cel mult 2.840 kg.
    (10) Pentru autovehiculele cu o masĂŁ de referinÞã care depĂŁÂşeÂşte 2.610 kg Âşi pentru care nu se aplicĂŁ posibilitatea prevĂŁzutĂŁ la nota de subsol (9)."
    ART. II
    Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin transpune:
    - Directiva 2008/74/CE a Comisiei din 18 iulie 2008 de modificare, privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveÂşte emisiile provenind de la vehiculele uÂşoare pentru pasageri Âşi de la vehiculele uÂşoare comerciale (EURO 5 Âşi EURO 6) Âşi privind accesul la informaĂžiile referitoare la repararea Âşi întreĂžinerea vehiculelor, a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului Âşi a Directivei 2005/78/CE;
    - Directiva 2008/89/CE a Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare, în scopul adaptĂŁrii sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat Âşi de semnalizare luminoasĂŁ ale autovehiculelor Âşi ale remorcilor acestora.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la data de 3 ianuarie 2009.