închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 9 din 18 februarie 2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice
            
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din  2 martie 2009

    Þinând seama de faptul cĂŁ, potrivit statisticilor OrganizaĂžiei Mondiale a SĂŁnĂŁtĂŁĂžii, la nivel mondial, accidentele de circulaĂžie sunt a 10-a cauzĂŁ de mortalitate la toate vârstele, reprezentând 2,2% din mortalitatea globalĂŁ, Âşi a 9-a povarĂŁ globalĂŁ a bolii,
    date fiind statisticile existente la nivel naĂžional, care aratĂŁ cĂŁ în anul 2008 numĂŁrul accidentelor de circulaĂžie a crescut cu aproximativ 15% faÞã de anul precedent,
    luând în considerare faptul cĂŁ în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în primul rând conducĂŁtorilor auto Âşi constau în vitezĂŁ excesivĂŁ, obosealĂŁ, consum de alcool, neatenĂžie, neacordarea prioritĂŁĂžii în trafic, coroborate cu o necunoaÂştere a reglementĂŁrilor în domeniul circulaĂžiei pe drumurile publice,
    având în vedere creÂşterea îngrijorĂŁtoare a numĂŁrului de permise obĂžinute cu nerespectarea prevederilor legale Âşi necesitatea contracarĂŁrii prin mĂŁsuri ferme Âşi imediate a acestor situaĂžii, atunci când existĂŁ indicii temeinice Âşi concrete pentru sesizarea instanĂžei de judecatĂŁ cu privire la anularea permiselor de conducere astfel obĂžinute,
    în considerarea faptului cĂŁ toate aceste elemente vizeazĂŁ interesul public Âşi constituie situaĂžii extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ARTICOL UNIC
    La articolul 103 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaĂžia pe drumurile publice, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dupĂŁ alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(8) în situaĂžia în care autoritatea emitentĂŁ a permisului de conducere a sesizat instanĂža de judecatĂŁ potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentĂŁ a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitĂŁrii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereazĂŁ pânĂŁ la rĂŁmânerea definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti. în acest caz, titularul este obligat sĂŁ se prezinte la unitatea de poliĂžie pe raza cĂŁreia domiciliazĂŁ, are reÂşedinĂža sau, dupĂŁ caz, rezidenĂža normalĂŁ, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere".

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Viceprim-ministru,
                       ministrul administraĂžiei Âşi internelor,
                       Dan Nica

    BucureÂşti, 18 februarie 2009.
    Nr. 9.