închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 ºi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale
           
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 249 din 14 aprilie 2009

    Luând în considerare actualul context internaĂžional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada urmĂŁtoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susĂžinere a creÂşterii economice Âşi de reducere a inflaĂžiei Âşi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere opiniile Âşi recomandĂŁrile Comisiei Europene Âşi ale organismelor financiare internaĂžionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuĂŁrii cheltuielilor curente de administrare Âşi alocarea cu prioritate a resurselor cĂŁtre proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezintĂŁ principalul mijloc de limitare a ritmului de scĂŁdere economicĂŁ Âşi de compensare parĂžialĂŁ a reducerii activitĂŁĂžii din sectorul privat,
    pentru pĂŁstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele mĂŁsuri menite sĂŁ reducĂŁ volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sĂŁ permitĂŁ respectarea angajamentelor interne Âşi internaĂžionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveÂşte nivelul deficitului bugetar.
    în considerarea faptului cĂŁ aceste elemente vizeazĂŁ interesul general public Âşi constituie situaĂžii de urgenÞã Âşi extraordinare, a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    CAPITOLUL I
    Rectificarea bugetarĂŁ pe anul 2009

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 Âşi nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ potrivit prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. 2
    (1) InfluenĂžele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole Âşi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevĂŁzute în anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influenĂželor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli Âşi pe ordonatori principali de credite este prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 2.
    ART. 3
    (1) Bugetul de venituri Âşi cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform OrdonanĂžei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, prevĂŁzut în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului FinanĂželor Publice, se majoreazĂŁ la venituri cu suma de 154.000 mii lei Âşi, în mod corespunzĂŁtor, la cheltuieli astfel:
    a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finanĂžarea modernizĂŁrii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;
    b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri Âşi servicii".
    (2) în bugetul Ministerului FinanĂželor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri Âşi servicii", la articolul 25 "Cheltuieli judiciare Âşi extrajudiciare derivate din acĂžiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziĂžiilor legale" se cuprinde Âşi suma de 1.000 mii lei pentru consultanÞã juridicĂŁ în domeniul datoriei publice, care se asigurĂŁ prin redistribuire în cadrul acestui capitol.
    ART. 4
    Se autorizeazĂŁ Secretariatul General al Guvernului sĂŁ efectueze modificĂŁri în volumul Âşi structura bugetelor instituĂžiilor publice finanĂžate parĂžial din venituri proprii, cu încadrare în suma totalĂŁ aprobatĂŁ în anexa nr. 3/13/02 la titlul "Transferuri între unitĂŁĂži ale administraĂžiei publice", precum Âşi redistribuiri de credite bugetare în cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat dupĂŁ punerea în aplicare a prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinĂžarea Cancelariei Primului-Ministru Âşi stabilirea unor mĂŁsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificĂŁrile ulterioare.
    ART. 5
    Se autorizeazĂŁ Ministerul DezvoltĂŁrii Regionale Âşi LocuinĂžei sĂŁ suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activitĂŁĂži finanĂžate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenitĂŁ din repartizarea profitului Companiei NaĂžionale "Loteria RomânĂŁ" - S.A. Âşi în mod corespunzĂŁtor se majoreazĂŁ cheltuielile prevĂŁzute la capitolul 70.10 "LocuinĂže, servicii Âşi dezvoltare publicĂŁ", titlul VII "Alte transferuri", articolul 55 "Alte transferuri", în anexa nr. 3/15/13.
    ART. 6
    Se autorizeazĂŁ Ministerul EducaĂžiei, CercetĂŁrii Âşi InovĂŁrii sĂŁ efectueze redistribuiri de credite bugetare între obiectivele de investiĂžii în continuare, obiectivele de investiĂžii noi Âşi "Alte cheltuieli de investiĂžii", în limita prevederilor bugetare aprobate.
    ART. 7
    Se autorizeazĂŁ Ministerul ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale sĂŁ efectueze redistribuiri de sume la veniturile Âşi cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activitĂŁĂži finanĂžate din venituri proprii, prevĂŁzute în anexa nr. 3/18/13.
    ART. 8
    Se autorizeazĂŁ Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale sĂŁ redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 "AsigurĂŁri Âşi asistenÞã socialĂŁ" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanĂžare rambursabilĂŁ" la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestaĂžiilor sociale.
    ART. 9
    Se autorizeazĂŁ Ministerul întreprinderilor Mici Âşi Mijlocii, ComerĂžului Âşi Mediului de Afaceri sĂŁ efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, în vederea finanÞãrii în anul 2009 a "Programului privind organizarea Târgului întreprinderilor Mici Âşi Mijlocii - TIMM 2009", fĂŁrĂŁ afectarea fondurilor prevĂŁzute pentru stimularea exportului.
    ART. 10
    în cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finanĂžare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, PĂŁdurilor Âşi DezvoltĂŁrii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, PĂŁdurilor Âşi DezvoltĂŁrii Rurale Âşi Ministerului FinanĂželor Publice, va aproba finanĂžarea temporarĂŁ, din veniturile obĂžinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole Âşi de Pescuit.
    ART. 11
    Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminueazĂŁ la capitolul 74.08 "ProtecĂžia mediului", titlul 56 "Proiecte cu finanĂžare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.
    ART. 12
    în anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna ÂŞercaia.
    ART. 13
    (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 "Transporturi" alineatul "SubvenĂžii pentru transportul de cĂŁlĂŁtori cu metroul" se suportĂŁ Âşi subvenĂžiile aferente lucrĂŁrilor executate Âşi neplĂŁtite în anul 2008.
    (2) Se autorizeazĂŁ Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii sĂŁ efectueze urmĂŁtoarele modificĂŁri:
    a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - "AsistenÞã tehnicĂŁ pentru pregĂŁtirea proiectelor ce vor fi propuse spre finanĂžare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - ConstrucĂžia infrastructurii feroviare Âşi rutiere la cel de-al doilea pod Calafat - Vidin (CNADNR)", prevĂŁzute în anexa nr. 3/24/21;
    b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 "ConstrucĂžia variantei de ocolire a oraÂşului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 "Reabilitarea SecĂžiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800", pe anul 2009 Âşi pe total proiect, prevĂŁzute în anexa nr. 3/24/21;
    c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investiĂžii "ConstrucĂžia variantei de ocolire a oraÂşului Sibiu" la obiectivul de investiĂžii "Reabilitarea SecĂžiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, km 332+150 - km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 Âşi pe total, prevĂŁzute în anexa nr. 3/24/29.
    ART. 14
    Se autorizeazĂŁ Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii sĂŁ efectueze urmĂŁtoarele modificĂŁri:
    a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 "SĂŁnĂŁtate", între titlul 20 "Bunuri Âşi servicii" Âşi titlul 51 "Transferuri între unitĂŁĂži ale administraĂžiei publice", precum Âşi în cadrul titlului 51 "Transferuri între unitĂŁĂži ale administraĂžiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat cĂŁtre bugetul Fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate" cu suma de 4.500 mii lei Âşi introducerea alineatului 51.02.08 "AparaturĂŁ medicalĂŁ Âşi echipamente de comunicaĂžii în urgenÞã" cu suma de 1.415 mii lei;
    b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 "SĂŁnĂŁtate", între Âşi în cadrul titlurilor 20 "Bunuri Âşi servicii", 51 "Transferuri între unitĂŁĂži ale administraĂžiei publice" Âşi 71 "Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii cĂŁtre Fondul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul naĂžional de depistare precoce a cancerului;
    c) introducerea în programul "Asigurarea dezvoltĂŁrii capacitĂŁĂžii instituĂžionale a sistemului de sĂŁnĂŁtate" al capitolului 70.10 "LocuinĂže, servicii Âşi dezvoltare publicĂŁ" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeaÂşi sumĂŁ a capitolului 66.10 "SĂŁnĂŁtate".
    ART. 15
    în bugetul Ministerului Tineretului Âşi Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinatĂŁ FederaĂžiei Române de Tenis pentru Cupa Davis".
    ART. 16
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pe anul 2009 pentru finanĂžarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraÂşelor, municipiilor, sectoarelor Âşi municipiului BucureÂşti se diminueazĂŁ cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.
    ART. 17
    Bugetul Fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pe anul 2009 se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) veniturile se diminueazĂŁ cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contribuĂžiilor de asigurĂŁri cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contribuĂžiile de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate Âşi 211,8 milioane lei la contribuĂžii pentru concedii Âşi indemnizaĂžii Âşi prin majorarea subvenĂžiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subvenĂžia primitĂŁ de bugetul fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate Âşi cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii;
    b) cheltuielile se majoreazĂŁ cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 "SĂŁnĂŁtate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului "Cheltuieli de personal" Âşi majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului "Bunuri Âşi servicii";
    c) Fondul de rezervĂŁ al Casei NaĂžionale de AsigurĂŁri de SĂŁnĂŁtate se diminueazĂŁ cu suma de 3,8 milioane lei;
    d) excedentul bugetului se diminueazĂŁ cu suma de 581,8 milioane lei.
    ART. 18
    (1) Bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat Âşi bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modificĂŁ potrivit prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) în bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueazĂŁ la contribuĂžiile de asigurĂŁri sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei Âşi se majoreazĂŁ la subvenĂžii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueazĂŁ cu suma de 4,1 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 "AsigurĂŁri Âşi asistenÞã socialĂŁ", iar excedentul se diminueazĂŁ cu suma de 221,4 milioane lei.
    (3) Se autorizeazĂŁ Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale sĂŁ majoreze la capitolul 68.03 "AsigurĂŁri Âşi asistenÞã socialĂŁ" titlul "Dobânzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluiaÂşi capitol.
    (4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale se diminueazĂŁ cu suma de 9,4 milioane lei la contribuĂžii de asigurare pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminueazĂŁ cu aceeaÂşi sumĂŁ.
    (5) în bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, veniturile aferente sistemului asigurĂŁrilor pentru Âşomaj se diminueazĂŁ la contribuĂžii de asigurĂŁri pentru Âşomaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreazĂŁ la capitolul 68.04 "AsigurĂŁri Âşi asistenÞã socialĂŁ" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul "AsistenÞã socialĂŁ", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul "Transferuri între unitĂŁĂži ale administraĂžiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul "Bunuri Âşi servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului "Dobânzi" Âşi prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal", iar deficitul se majoreazĂŁ cu suma de 438,7 milioane lei.
    (6) în bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, la capitolul 80.04 "AcĂžiuni generale economice, comerciale Âşi de muncĂŁ", la titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", se introduce alineatul "CofinanĂžarea asistenĂžei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanĂŁ" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigurĂŁ prin redistribuire în cadrul acestui titlu.
    (7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creanĂželor salariale se diminueazĂŁ la contribuĂžia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei Âşi se diminueazĂŁ cu aceeaÂşi sumĂŁ excedentul acestui fond.
    (8) Se autorizeazĂŁ Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale sĂŁ detalieze la capitolul 64.04 "Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanĂželor salariale" alineatele articolului "Cheltuieli salariale în bani" de la titlul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj.
    ART. 19
    (1) Se autorizeazĂŁ Ministerul FinanĂželor Publice sĂŁ introducĂŁ, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificĂŁrile prevĂŁzute în prezentul capitol în volumul Âşi structura bugetelor acestora Âşi ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activitĂŁĂži finanĂžate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat Âşi bugetului asigurĂŁrilor pentru Âşomaj.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, ordonatorii principali de credite comunicĂŁ Ministerului FinanĂželor Publice detalierea modificĂŁrilor aprobate.
    (3) Se autorizeazĂŁ ordonatorii principali de credite sĂŁ detalieze influenĂžele aprobate Âşi sĂŁ introducĂŁ modificĂŁrile prevĂŁzute în prezentul capitolul în bugetele lor Âşi în anexele la acestea.
    ART. 20
    începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã Âşi pânĂŁ la data de 31 decembrie 2009, dispoziĂžiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanĂžele publice, cu modificĂŁrile ulterioare, se suspendĂŁ.

    CAPITOLUL II
    MĂŁsuri privind cheltuielile publice

    ART. 21
    Prevederile prezentului capitol se aplicĂŁ autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice a cĂŁror finanĂžare se asigurĂŁ astfel:
    a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupĂŁ caz;
    b) din venituri proprii Âşi subvenĂžii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupĂŁ caz;
    c) integral din venituri proprii.
    ART. 22
    (1) începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se suspendĂŁ ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice prevĂŁzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, precum Âşi cele a cĂŁror ocupare a fost deja aprobatĂŁ de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condiĂžiile legii.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, numai în condiĂžiile încadrĂŁrii în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învãÞãmânt de stat, urmĂŁrirea încadrĂŁrii în procentul de maxim 15% se realizeazĂŁ la nivelul întregului sistem de învãÞãmânt de stat, în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului educaĂžiei, cercetĂŁrii Âşi inovĂŁrii.
    (3) Ocuparea posturilor prevĂŁzute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, în condiĂžiile legii, pe rĂŁspunderea ordonatorilor principali de credite.
    ART. 23
    (1) în termen de 15 zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, ordonatorii principali de credite ai autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice prevĂŁzute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare instituĂžionalĂŁ ale acestora Âşi vor transmite Ministerului FinanĂželor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii faÞã de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22.
    (2) în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevĂŁzut la alin. (1), Ministerul FinanĂželor Publice va prezenta Guvernului situaĂžia centralizatĂŁ a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în baza cĂŁreia acesta va dispune asupra indexĂŁrilor salariale ce pot fi acordate în anul 2009.
    ART. 24
    (1) De la data intrĂŁrii în vigoare a prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã, autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice prevĂŁzute la art. 21 li se interzice achiziĂžionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:
    a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    b) mobilier Âşi aparaturĂŁ biroticĂŁ, aÂşa cum sunt prevĂŁzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" Âşi 3.2. "AparaturĂŁ biroticĂŁ" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparaturĂŁ biroticĂŁ, sisteme de protecĂžie a valorilor umane Âşi materiale Âşi alte active corporale" din HotĂŁrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea Âşi duratele normale de funcĂžionare a mijloacelor fixe, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotĂŁrii spaĂžiilor cu destinaĂžia de birou.
    (2) Asigurarea necesitĂŁĂžilor de bunuri prevĂŁzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaÂşi instituĂžii sau de la alte instituĂžii publice.
    (3) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1) Âşi (2):
    a) autoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice nou-înfiinĂžate dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, numai în primul an de funcĂžionare, dacĂŁ acestea nu provin din restructurarea Âşi/sau reorganizarea altor instituĂžii publice, deja existente;
    b) achiziĂžiile pentru realizarea proiectelor finanĂžate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile Âşi din fondurile de cofinanĂžare Âşi prefinanĂžare aferente, precum Âşi din fonduri provenite din donaĂžii Âşi sponsorizĂŁri;
    c) obiectivele de investiĂžii cu punere în funcĂžiune dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, cu condiĂžia ca în devizul general al lucrĂŁrii acestea sĂŁ fi fost prevĂŁzute ca primĂŁ dotare.
    (4) AchiziĂžiile publice aflate în curs de desfĂŁÂşurare la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniĂžierii procedurilor respective, numai în condiĂžiile în care autoritatea contractantĂŁ a transmis deja, pânĂŁ la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, spre publicare anunĂžul sau invitaĂžia de participare.
    ART. 25
    (1) AutoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice prevĂŁzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou Âşi tichete de vacanÞã personalului din cadrul acestora, cu condiĂžia încadrĂŁrii în cheltuielile bugetare aprobate cu aceastĂŁ destinaĂžie.
    (2) AutoritĂŁĂžile publice locale pot acorda drepturile prevĂŁzute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.
    ART. 26
    Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ dedusĂŁ potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiĂžii finanĂžate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizeazĂŁ pentru plĂŁĂži aferente aceluiaÂşi obiectiv de investiĂžii. La încheierea exerciĂžiului financiar, sumele deduse Âşi neutilizate se vireazĂŁ la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile Âşi la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exerciĂžiului financiar-bugetar Âşi financiar-contabil, emise de Ministerul FinanĂželor Publice.

    CAPITOLUL III
    Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat

    ART. 27
    Guvernul României, prin Ministerul FinanĂželor Publice Âşi Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale, va lua mĂŁsuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat Âşi a filialelor acestora, sub aspectul încadrĂŁrii în programele de reducere a arieratelor, creanĂželor Âşi pierderilor, precum Âşi a cheltuielilor de personal prevĂŁzute prin bugetele de venituri Âşi cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autoritĂŁĂži ale administraĂžiei publice centrale Âşi organe de specialitate ale administraĂžiei publice centrale, în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cĂŁrora se aflĂŁ aceÂştia.

    CAPITOLUL IV
    Fondul social

    ART. 28
    Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordatĂŁ de producĂŁtorii interni Âşi distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 29
    (1) Pe bazĂŁ de protocol încheiat între Guvern, prin Ministerul Economiei Âşi Ministerul FinanĂželor Publice, Âşi producĂŁtorii interni Âşi distribuitorii de gaze naturale care doresc sĂŁ contribuie la fond, Fondul social se colecteazĂŁ Âşi se distribuie în cursul anului 2009.
    (2) Sumele cu care vor sponsoriza Âşi vor contribui la Fondul social producĂŁtorii interni Âşi distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulĂŁ, sume obĂžinute din majorarea de preĂž la gazele naturale în cursul anului 2008.
    (3) Sumele prevĂŁzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitatĂŁ pentru respectivele societĂŁĂži, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 30
    Colectarea sumelor se realizeazĂŁ lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numĂŁrul xxxxxx "DonaĂžii Âşi sponsorizĂŁri", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. 31
    Sumele colectate se utilizeazĂŁ, prin hotĂŁrâre a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.

    CAPITOLUL V
    MĂŁsuri în domeniul politicii fiscale

    ART. 32
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Articolul 18 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Impozit minim
    ART. 18
    (1) Contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeazĂŁ aceste venituri în baza unui contract de asociere, Âşi în cazul cĂŁrora impozitul pe profit datorat pentru activitĂŁĂžile prevĂŁzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaĂži la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
    (2) Contribuabilii, cu excepĂžia celor prevĂŁzuĂži la alin. (1), la art. 13 lit. c) - e), art. 15 Âşi 38, în cazul cĂŁrora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranÂşa de venituri totale corespunzĂŁtoare, prevĂŁzute la alin. (3), sunt obligaĂži la plata impozitului la nivelul acestei sume.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzĂŁtoare impozitului minim, stabilite în funcĂžie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmĂŁtoarele:
 ________________________________________________
|  Venituri totale anuale  | Impozit minim anual |
|          (lei)           |        (lei)        |
|__________________________|_____________________|
| 0 - 52.000               |          2.200      |
|__________________________|_____________________|
| 52.001 - 215.000         |          4.300      |
|__________________________|_____________________|
| 215.001 - 430.000        |          6.500      |
|__________________________|_____________________|
| 430.001 - 4.300.000      |          8.600      |
|__________________________|_____________________|
| 4.300.001 - 21.500.000   |         11.000      |
|__________________________|_____________________|
| 21.500.001 - 129.000.000 |         22.000      |
|__________________________|_____________________|
| Peste 129.000.001        |         43.000      |
|__________________________|_____________________|


    (4) Pentru încadrarea în tranÂşa de venituri totale prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obĂžinute din orice sursĂŁ, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
    a) veniturile din variaĂžia stocurilor;
    b) veniturile din producĂžia de imobilizĂŁri corporale Âşi necorporale;
    c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenĂžiilor guvernamentale Âşi a altor resurse pentru finanĂžarea investiĂžiilor;
    d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementĂŁrilor legale;
    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor Âşi a majorĂŁrilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementĂŁrilor legale;
    f) veniturile realizate din despĂŁgubiri de la societĂŁĂžile de asigurare;
    g) veniturile prevĂŁzute la art. 20 lit. d)."
    2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "n) cheltuielile de funcĂžionare, întreĂžinere Âşi reparaĂžii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcĂžii de conducere Âşi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecĂŁrei persoane cu astfel de atribuĂžii."
    3. La articolul 21 alineatul (4), dupĂŁ litera Âş) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera t), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "t) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximĂŁ autorizatĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3.500 kg Âşi care sĂŁ nu aibĂŁ mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând Âşi scaunul Âşoferului, aflate în proprietatea sau în folosinĂža contribuabilului, cu excepĂžia situaĂžiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urmĂŁtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenĂžie, reparaĂžii, pazĂŁ Âşi protecĂžie, curierat, transport de personal la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, precum Âşi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenĂži de vânzĂŁri Âşi de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platĂŁ, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea cĂŁtre alte persoane, inclusiv pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de instruire în cadrul Âşcolilor de Âşoferi."
    4. La articolul 22, dupĂŁ alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuatĂŁ dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizĂŁrii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate Âşi/sau casate, se impoziteazĂŁ concomitent cu deducerea amortizĂŁrii fiscale, respectiv la momentul scĂŁderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupĂŁ caz."
    5. La articolul 34, alineatele (7) Âşi (8) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(7) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) nou-înfiinĂžaĂži efectueazĂŁ plĂŁĂži anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranÂşe de venituri totale, prevĂŁzutĂŁ la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzĂŁtor pentru perioada impozabilĂŁ respectivĂŁ.
    (8) în cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculeazĂŁ Âşi se efectueazĂŁ plĂŁĂžile anticipate nu mai beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cĂŁruia se determinĂŁ plĂŁĂžile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraĂžiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul Âşi impozitul pe profit scutit."
    6. La articolul 34, dupĂŁ alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15) - (18), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. b) aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) pentru trimestrul al II-lea se comparĂŁ impozitul pe profit datorat la sfârÂşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzĂŁtor pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžirea cu numĂŁrul de luni aferent perioadei respective;
    b) pentru trimestrele al III-lea Âşi al IV-lea se comparĂŁ impozitul pe profit datorat la sfârÂşitul fiecĂŁrui trimestru cu impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzĂŁtor pentru trimestrul respectiv, prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžirea cu numĂŁrul de luni aferent trimestrului respectiv.
    (16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. a) efectueazĂŁ în continuare plĂŁĂžile anticipate în contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.
    (17) în situaĂžia în care contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscalĂŁ, aceÂştia efectueazĂŁ plĂŁĂži anticipate în contul impozitului pe profit în sumĂŁ de o pĂŁtrime din impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3).
    (18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevĂŁzuĂži la alin. (1) lit. a) Âşi alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplicĂŁ prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfârÂşitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3)."
    7. La articolul 48 alineatul (7), dupĂŁ litera l) se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera l^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "l^1) în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximĂŁ autorizatĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3.500 kg Âşi care sĂŁ nu aibĂŁ mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând Âşi scaunul Âşoferului, cu excepĂžia situaĂžiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre urmĂŁtoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenĂžie, reparaĂžii, pazĂŁ Âşi protecĂžie, curierat, transport de personal la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, precum Âşi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenĂži de vânzĂŁri Âşi de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platĂŁ, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea cĂŁtre alte persoane, inclusiv pentru desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de instruire în cadrul Âşcolilor de Âşoferi."
    8. Articolul 107 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Cota de impozitare
    ART. 107
    (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.
    (2) în situaĂžia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic decât impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.
    (3) în aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au în vedere urmĂŁtoarele reguli:
    a) pentru trimestrul al II-lea se comparĂŁ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârÂşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzĂŁtor pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžirea cu numĂŁrul de luni aferent perioadei respective;
    b) pentru trimestrele al III-lea Âşi al IV-lea se comparĂŁ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârÂşitul fiecĂŁrui trimestru cu impozitul minim anual, prevĂŁzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzĂŁtor pentru trimestrul respectiv, prin împĂŁrĂžirea impozitului minim anual la 12 luni Âşi înmulĂžirea cu numĂŁrul de luni aferent trimestrului respectiv."
    9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "g) livrĂŁrile de bunuri care au fost afectate unei activitĂŁĂži scutite, în temeiul prezentului articol, dacĂŁ taxa aferentĂŁ bunurilor respective nu a fost dedusĂŁ, precum Âşi livrĂŁrile de bunuri a cĂŁror achiziĂžie a fĂŁcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) Âşi art. 145^1".
    10. DupĂŁ articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 145^1 "LimitĂŁri speciale ale dreptului de deducere", cu urmĂŁtorul cuprins:
    "LimitĂŁri speciale ale dreptului de deducere
    ART. 145^1
    (1) în cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximĂŁ autorizatĂŁ care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 3.500 kg Âşi care sĂŁ nu aibĂŁ mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând Âşi scaunul Âşoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ achiziĂžiilor acestor vehicule Âşi nici taxa aferentĂŁ achiziĂžiilor de combustibil destinat utilizĂŁrii pentru vehiculele care au aceleaÂşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinĂža persoanei impozabile, cu excepĂžia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre urmĂŁtoarele categorii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenĂžie, reparaĂžii, pazĂŁ Âşi protecĂžie, curierat, transport de personal la Âşi de la locul de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, precum Âşi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenĂži de vânzĂŁri Âşi de agenĂži de recrutare a forĂžei de muncĂŁ;
    b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platĂŁ, inclusiv pentru activitatea de taxi;
    c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu platĂŁ, inclusiv pentru închirierea cĂŁtre alte persoane, instruirea de cĂŁtre Âşcolile de Âşoferi, transmiterea folosinĂžei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaĂžional;
    d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzĂŁrii.
    (2) Prin achiziĂžie de vehicule, în sensul alin. (1), se înĂželege cumpĂŁrarea unui vehicul din România, importul sau achiziĂžia intracomunitarĂŁ a vehiculului.
    (3) Prevederile alin. (1) Âşi (2) nu se aplicĂŁ pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a vehiculelor rutiere motorizate, dacĂŁ livrarea acestora intervine dupĂŁ data de 1 mai 2009 inclusiv.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
    (5) în cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 Âşi art. 146 - 147^1."
    11. La articolul 156^1, dupĂŁ alineatul (6) se introduc douĂŁ noi alineate, alineatele (6^1) Âşi (6^2), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(6^1) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (2) - (6), pentru persoana impozabilĂŁ care utilizeazĂŁ trimestrul calendaristic ca perioadĂŁ fiscalĂŁ Âşi care efectueazĂŁ o achiziĂžie intracomunitarĂŁ taxabilĂŁ în România, perioada fiscalĂŁ devine luna calendaristicĂŁ începând cu:
    a) prima lunĂŁ a unui trimestru calendaristic, dacĂŁ exigibilitatea taxei aferente achiziĂžiei intracomunitare intervine în aceastĂŁ primĂŁ lunĂŁ a respectivului trimestru;
    b) a treia lunĂŁ a trimestrului calendaristic, dacĂŁ exigibilitatea taxei aferente achiziĂžiei intracomunitare intervine în a doua lunĂŁ a respectivului trimestru. Primele douĂŁ luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadĂŁ fiscalĂŁ distinctĂŁ, pentru care persoana impozabilĂŁ va avea obligaĂžia depunerii unui decont de taxĂŁ conform art. 156^2 alin. (1);
    c) prima lunĂŁ a trimestrului calendaristic urmĂŁtor, dacĂŁ exigibilitatea taxei aferente achiziĂžiei intracomunitare intervine în a treia lunĂŁ a unui trimestru calendaristic.
    (6^2) Persoana impozabilĂŁ care potrivit alin. (6^1) este obligatĂŁ sĂŁ îÂşi schimbe perioada fiscalĂŁ trebuie sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie de menĂžiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrĂŁtoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziĂžiei intracomunitare care genereazĂŁ aceastĂŁ obligaĂžie, Âşi va utiliza ca perioadĂŁ fiscalĂŁ luna calendaristicĂŁ, fĂŁrĂŁ a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadĂŁ fiscalĂŁ."
    12. La articolul 244^1, dupĂŁ alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8) - (12), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(8) Operatorii economici care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ comercializeze în sistem angro produse energetice prevĂŁzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligaĂži sĂŁ se înregistreze la autoritatea fiscalĂŁ teritorialĂŁ conform procedurii Âşi cu îndeplinirea condiĂžiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ.
    (9) Operatorii economici care desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice prevĂŁzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligaĂži sĂŁ îndeplineascĂŁ procedura Âşi condiĂžiile stabilite prin ordinul preÂşedintelui AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ prevĂŁzut la alin. (8), în termen de 90 de zile de la data publicĂŁrii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (10) Nu intrĂŁ sub incidenĂža alin. (8) Âşi (9) antrepozitarii autorizaĂži Âşi operatorii înregistraĂži pentru produse energetice.
    (11) DesfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de comercializare de cĂŁtre operatorii economici prevĂŁzuĂži la alin. (8), care nu îndeplinesc procedura Âşi condiĂžiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 50.000 lei la 100.000 lei Âşi confiscarea sumelor rezultate din aceastĂŁ vânzare.
    (12) DesfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii de comercializare de cĂŁtre operatorii economici prevĂŁzuĂži la alin. (9), care nu îndeplinesc procedura Âşi condiĂžiile stabilite potrivit alin. (8), dupĂŁ termenul stabilit la alin. (9), constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceastĂŁ vânzare Âşi oprirea activitĂŁĂžii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadĂŁ de 1 - 3 luni."
    ART. 33
    DupĂŁ articolul 219 din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 219^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 219^1
    ContravenĂžii în cazul declaraĂžiilor recapitulative
    (1) Constituie contravenĂžie nedepunerea la termenele prevĂŁzute de lege a declaraĂžiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau depunerea de astfel de declaraĂžii cu sume incorecte ori incomplete.
    (2) Fapta prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de 2% din suma totalĂŁ a achiziĂžiilor/livrĂŁrilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupĂŁ caz, din diferenĂžele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraĂžiilor incorecte ori incomplete.
    (3) Nu se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžional persoanele care corecteazĂŁ declaraĂžiile recapitulative pânĂŁ la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
    (4) Nu se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteazĂŁ declaraĂžiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
    (5) Amenda prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se reduce cu 50% în situaĂžia în care persoana impozabilĂŁ corecteazĂŁ declaraĂžia recapitulativĂŁ pânĂŁ la termenul legal de depunere a urmĂŁtoarei declaraĂžii recapitulative.
    (6) DispoziĂžiile art. 221 alin. (1) Âşi (5) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor."
    ART. 34
    (1) Prevederile art. 219^1 din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se aplicĂŁ faptelor constatate dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) în cazul declaraĂžiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, dispoziĂžiile art. 12 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (3) Nu se sancĂžioneazĂŁ contravenĂžional persoanele care corecteazĂŁ, în termen de 30 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, declaraĂžiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

    CAPITOLUL VI
    Alte dispoziĂžii

    ART. 35
    (1) Limita valoricĂŁ a garanĂžiilor de stat pentru anul 2009, în conformitate cu OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicĂŁ, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 109/2008, se stabileÂşte în sumĂŁ de 6 miliarde lei.
    (2) Pentru garanĂžiile de stat emise în valutĂŁ conversia se efectueazĂŁ la cursul de schimb valabil la data semnĂŁrii contractului de împrumut.
    (3) Acordarea garanĂžiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finanĂžarea proiectelor prioritare pentru economia româneascĂŁ, derulate de cĂŁtre entitĂŁĂži publice Âşi private nonfinanciare, în condiĂžiile respectĂŁrii legislaĂžiei privind ajutorul de stat.
    ART. 36
    (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziĂžionate, serviciilor prestate sau a lucrĂŁrilor efectuate se realizeazĂŁ de cĂŁtre instituĂžiile publice în perioada 24 - 31 a fiecĂŁrei luni.
    (2) în vederea derulĂŁrii în condiĂžii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, instituĂžiile publice au obligaĂžia de a-Âşi programa plĂŁĂžile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (3) InstituĂžiile publice Âşi operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligaĂžia de a transmite Ministerului FinanĂželor Publice o programare a operaĂžiunilor de vânzare/cumpĂŁrare de valutĂŁ potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (4) Prin normele metodologice prevĂŁzute la alin. (2) se pot aproba categorii de plĂŁĂži exceptate de la prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (5) în termen de 3 luni de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, termenele de platĂŁ aferente angajamentelor legale încheiate se coreleazĂŁ cu termenele de platĂŁ prevĂŁzute la alin. (1).
    (6) Angajamentele legale încheiate dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se coreleazĂŁ cu termenele de platĂŁ prevĂŁzute la alin. (1).
    ART. 37
    InstituĂžiile publice sunt obligate sĂŁ furnizeze Ministerului FinanĂželor Publice, la termenele, periodicitĂŁĂžile Âşi în forma solicitatĂŁ, date Âşi informaĂžii financiar-contabile, în conformitate cu instrucĂžiunile Âşi normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    ART. 38
    în cazul nerespectĂŁrii prevederilor art. 35 Âşi 36, Ministerul FinanĂželor Publice este autorizat sĂŁ ia urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
    a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat, bugetului asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, bugetului Fondului naĂžional unic de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate Âşi ai bugetelor locale;
    b) blocarea conturilor de disponibilitĂŁĂži deschise la unitĂŁĂžile Trezoreriei Statului pe numele instituĂžiilor publice finanĂžate integral sau parĂžial din venituri proprii;
    c) în situaĂžia nerespectĂŁrii termenului de platĂŁ sau a nerespectĂŁrii graficului de plĂŁĂži anunĂžat, Ministerul FinanĂželor Publice îÂşi rezervĂŁ dreptul de a scoate din decontare sumele neanunĂžate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de platĂŁ prezentate unitĂŁĂžilor teritoriale ale Trezoreriei Statului revine în totalitate ordonatorilor de credite.
    ART. 39
    Alineatul (1) al articolului 5 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mĂŁsuri financiare în domeniul bugetar, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 275/2008, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice finanĂžate integral din bugetul de stat, bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii Âşi subvenĂžii acordate de la aceste bugete Âşi integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul FinanĂželor Publice, pânĂŁ cel târziu în a zecea zi lucrĂŁtoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioarĂŁ, situaĂžii privind monitorizarea derulĂŁrii programului de investiĂžii publice."
    ART. 40
    Prevederile art. 32 pct. 12 Âşi art. 33 intrĂŁ în vigoare în termen de 10 zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. 41
    Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se abrogĂŁ art. 1 Âşi alin. (2) Âşi (3) ale art. 2 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 223/2008 privind unele mĂŁsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.
    ART. 42
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrantĂŁ din prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse în facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul finanĂželor publice,
                       Gheorghe Pogea

                       Ministrul muncii,
                       familiei Âşi protecĂžiei sociale,
                       Marian Sârbu

    BucureÂşti, 11 aprilie 2009.
    Nr. 34.

    ANEXA 1

                InfluenĂžele asupra bugetului de stat pe anul 2009

                                                         Pag.: 1    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                       Denumire                       |  Cod   | InfluenĂža +/-|
|______________________________________________________|________|______________|
|                           A                          |   B    |       1      |
|______________________________________________________|________|______________|
| VENITURI - TOTAL                                     | 000101 |  -12.073.210 |
| I. VENITURI CURENTE                                  | 000201 |  -10.830.910 |
| A. VENITURI FISCALE                                  | 000301 |   -9.073.910 |
| A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ÂŞI CâÂŞTIGURI DIN       | 000401 |              |
| CAPITAL                                              |        |   -1.990.615 |
| A 11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ÂŞI CâÂŞTIGURI DIN      | 000501 |              |
| CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE                      |        |   -1.677.000 |
| IMPOZIT PE PROFIT                                    | 0101   |   -1.677.000 |
| Impozit pe profit de la agenĂžii economici            | 010101 |   -1.607.000 |
| Impozit pe profit de la bĂŁncile comerciale           | 010102 |      -70.000 |
| A 12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ÂŞI CâÂŞTIGURI DIN      | 030001 |              |
| CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                        |        |     -313.615 |
| IMPOZIT PE VENIT                                     | 0301   |   -1.765.815 |
| Impozit pe venituri din activitĂŁĂži independente      | 030101 |      -62.661 |
| Impozit pe venituri din salarii                      | 030102 |   -1.545.242 |
| Impozit pe venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor | 030103 |       17.690 |
| Impozit pe venituri din dividende                    | 030104 |     -166.860 |
| Impozit pe venituri din dobânzi                      | 030105 |         -362 |
| Impozit pe venituri din pensii                       | 030106 |       65.903 |
| Impozit pe veniturile obĂžinute din jocurile de noroc,| 030107 |              |
| din premii Âşi din prime în bani Âşi/sau naturĂŁ        |        |       -2.955 |
| Impozit pe veniturile din economii sub formĂŁ de      | 030108 |              |
| dobândĂŁ realizate în Belgia, Luxemburg Âşi Austria de |        |              |
| persoane fizice române rezidente fiscal în România   |        |         -436 |
| Impozit pe venituri din transferul titlurilor de     | 030109 |              |
| valoare                                              |        |       -6.460 |
| Impozit pe venituri din operaĂžiuni de                | 030110 |              |
| vânzare-cumpĂŁrare de valutĂŁ la termen, pe bazĂŁ de    |        |              |
| contract, precum Âşi orice                            |        |              |
|______________________________________________________|________|______________|

                                          Anexa nr. 1    Pag.: 2    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                      Denumire                       |  Cod   | InfluenĂža +/- |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                          A                          |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| alte operaĂžiuni similare                            |        |           -23 |
| Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor   | 030111 |               |
| de proprietate intelectualĂŁ                         |        |       -12.511 |
| Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice  | 030112 |               |
| nerezidente                                         |        |       -24.295 |
| Impozit pe venituri din activitĂŁĂži agricole         | 030113 |        -2.202 |
| Impozit pe venituri obĂžinute din valorificarea      | 030114 |               |
| de bunuri în regim de consignaĂžie Âşi din activitĂŁĂži |        |               |
| desfĂŁÂşurate pe baza unui contract de agent, comision|        |               |
| sau mandat comercial                                |        |       -12.130 |
| Impozit pe veniturile din activitĂŁĂžile de expertizĂŁ | 030115 |               |
| contabilĂŁ, tehnicĂŁ judiciarĂŁ Âşi extrajudiciarĂŁ      |        |          -292 |
| Impozit pe venituri din activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în | 030116 |               |
| baza contractelor/convenĂžiilor civile încheiate     |        |               |
| potrivit Codului civil                              |        |       -15.970 |
| Impozitul pe veniturile din transferul              | 030118 |               |
| proprietĂŁĂžilor imobiliare din patrimoniul personal  |        |       -63.587 |
| Sume virate pentru sponsorizarea entitĂŁĂžilor        | 030119 |               |
| non-profil                                          |        |         1.180 |
| Impozit pe venituri din alte surse                  | 030150 |         6.890 |
| RegularizĂŁri                                        | 030160 |        58.508 |
| COTE ÂŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT       | 0401   |               |
| (SE SCAD)                                           |        |     1.452.200 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)     | 040101 |     1.452.200 |
| A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                      | 060001 |        -5.185 |
| IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                          | 0601   |        -5.185 |
| Impozit pe salarii                                  | 060101 |        -5.185 |
| A3. IMPOZITE ÂŞI TAXE PE PROPRIETATE                 | 070001 |       -69.000 |
| IMPOZITE ÂŞI TAXE PE PROPRIETATE                     | 0701   |       -69.000 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru     | 070103 |               |
| activitatea notarialĂŁ Âşi alte                       |        |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|

                                          Anexa nr. 1    Pag.: 3    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                      Denumire                       |  Cod   | InfluenĂža +/- |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                          A                          |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| taxe de timbru                                      |        |       -60.000 |
| A4. IMPOZITE ÂŞI TAXE PE BUNURI ÂŞI SERVICII          | 100001 |    -6.684.110 |
| TAXA PE VALOAREA ADÃUGATà                          | 1001   |    -4.944.000 |
| Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ încasatĂŁ                  | 100101 |    -4.944.000 |
| SUME DEFALCATE DIN TVA                              | 1101   |       811.890 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea                 | 110102 |               |
| adĂŁugatĂŁ pentru finanĂžarea cheltuielilor            |        |               |
| descentralizate la nivelul comunelor, oraÂşelor,     |        |               |
| municipiilor, sectoarelor Âşi Municipiului BucureÂşti |        |               |
| (se scad)                                           |        |       811.890 |
| ACCIZE                                              | 1401   |    -2.552.000 |
| A5. IMPOZIT PE COMERÞUL EXTERIOR ÂŞI TRANZACÞIILE    | 170001 |               |
| INTERNAÞIONALE                                      |        |      -325.000 |
| VENITURI îNCADRATE îN RESURSELE PROPRII             | 1701   |               |
| ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE                      |        |      -325.000 |
| Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)      | 170101 |      -264.734 |
| Taxe vamale legate de sectorul agricol              | 170102 |       -60.266 |
| C. VENITURI NEFISCALE                               | 290001 |    -1.757.000 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                        | 300001 |    -1.757.000 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE                            | 3001   |    -1.757.000 |
| Venituri din concesiuni Âşi închirieri               | 300105 |    -1.164.000 |
| Venituri din dividende                              | 100108 |      -593.000 |
| SUME PRIMITE DE LA UE îN CONTUL PLÃÞILOR EFECTUATE  | 4501   |    -1.242.300 |
| CHELTUIELI - BUGET DE STAT                          | 5001   |    -1.827.081 |
| CHELTUIELI CURENTE                                  | 01     |      -768.314 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                     | 10     |      -667.146 |
| TITLUL II BUNURI ÂŞI SERVICII                        | 20     |      -544.625 |
| TITLUL III DOBâNZI                                  | 30     |     1.820.990 |
| TITLUL IV SUBVENÞII                                 | 40     |       -36.860 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVà                        | 50     |       417.025 |
| TITLUL VI TRANSFERURI îNTRE UNITÃÞI ALE             | 51     |               |
| ADMINISTRAÞIEI PUBLICE                              |        |     1.007.875 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                         | 55     |      -693.234 |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANÞARE DIN               | 56     |               |
|_____________________________________________________|________|_______________|

                                          Anexa nr. 1    Pag.: 4    - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                      Denumire                       |  Cod   | InfluenĂža +/- |
|_____________________________________________________|________|_______________|
|                          A                          |   B    |       1       |
|_____________________________________________________|________|_______________|
| FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN)                |        |               |
| POSTADERARE                                         |        |    -2.042.325 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI                            | 59     |       -30.014 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                               | 70     |    -1.058.767 |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                      | 71     |    -1.058.767 |
| DEFICIT                                             | 9901   |   -10.246.129 |
|_____________________________________________________|________|_______________|


    ANEXA 2

    Detalierea influenĂželor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli Âşi pe ordonatori principali de credite

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |              ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE            | TOTAL        |
|crt.|                                                          | INFLUENÞE    |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |                                  din care:                              |
|    |_________________________________________________________________________|
|    | Cheltuieli | Bunuri Âşi | Dobânzi  | SubvenĂžii| Fonduri de|Transferuri   |
|    | de personal| servicii  |          |          | rezervĂŁ   |între unitĂŁĂži |
|    |            |           |          |          |           |ale           |
|    |            |           |          |          |           |administraĂžiei|
|    |            |           |          |          |           |publice       |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    | Alte       | Proiecte  | AsistenĂža|Alte      |  Cheltuieli de capital   |
|    | transferuri| cu        | socialĂŁ  |cheltuieli|                          |
|    |            | finanĂžare |          |          |                          |
|    |            | din FEN   |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | TOTAL                                                    |   -2.584.756 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -667.146 |  -544.625 |1.820.990 |  -36.860 |   417.025 |    1.007.875 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -693.234 |-2.800.000 |          |  -30.014 |               -1.058.767 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | BUGET DE STAT                                            |   -1.827.081 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -667.146 |  -544.625 |1.820.990 |  -36.860 |   417.025 |    1.007.875 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -693.234 |-2.042.325 |          |  -30.014 |               -1.058.767 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  1.| AdministraĂžia PrezidenĂžialĂŁ                              |       -6.103 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -420 |    -5.300 |          |          |           |          -25 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -358 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  2.| Senatul României                                         |      -15.361 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -10.368 |    -4.660 |          |          |           |          -57 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -276 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  3.| Camera DeputaĂžilor                                       |      -36.014 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -20.133 |    -9.831 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |        -50 |           |          |          |                   -6.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  4.| înalta Curte de CasaĂžie Âşi JustiĂžie                      |       -6.255 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -4.965 |    -1.090 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -200 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  5.| Curtea ConstituĂžionalĂŁ                                   |       -1.020 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -430 |      -550 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -40 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  6.| Consiliul Legislativ                                     |         -383 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -243 |      -130 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -10 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  7.| Curtea de Conturi                                        |       -8.437 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -6.049 |    -2.050 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -338 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  8.| Consiliul ConcurenĂžei                                    |       -2.591 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.238 |    -1.070 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -283 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|  9.| Avocatul Poporului                                       |         -843 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -557 |      -260 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -26 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 10.| Consiliul NaĂžional pentru Studierea Arhivelor SecuritĂŁĂžii|         -669 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -359 |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -310 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 11.| Consiliul NaĂžional al Audiovizualului                    |         -540 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -219 |      -230 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -91 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 12.| Secretariatul General al Guvernului                      |      -18.802 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -725 |      -300 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |     -3.416 |           |          |  -12.480 |                   -1.881 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 13.| Ministerul Afacerilor Externe                            |      -47.818 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -13.233 |   -30.090 |          |          |           |         -135 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -110 |           |          |   -2.550 |                   -1.700 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 14.| Ministerul DezvoltĂŁrii Regionale                         |      -87.484 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.538 |    -1.061 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |    -68.707 |           |          |          |                  -15.178 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 15.| Ministerul FinanĂželor Publice                            |      -95.491 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -49.914 |   -37.237 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -8.340 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 16.| Ministerul JustiĂžiei Âşi LibertĂŁĂžilor CetĂŁĂženeÂşti         |      -61.253 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -21.345 |   -20.370 |          |          |           |      -14.538 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -5.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 17.| Ministerul ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale                            |     -696.424 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -196.441 |  -161.240 |          |   -1.560 |           |      -17.441 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |     -142 |                 -319.600 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 18.| Ministerul AdministraĂžiei Âşi Internelor                  |     -427.037 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |   -190.383 |   -90.080 |          |          |           |       -6.464 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -510 |           |          |     -900 |                 -138.700 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 19.| Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale        |    1.337.564 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.640 |    -4.840 |          |          |           |    1.347.515 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -210 |    -1.657 |          |     -900 |                     -604 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 20.| Ministerul întreprinderilor Mici Âşi Mijlocii, ComerĂžului |              |
|    | Âşi Mediului de Afaceri                                   |       -7.249 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.161 |    -3.028 |          |          |           |       -2.980 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -80 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 21.| Ministerul Agriculturii, PĂŁdurilor Âşi DezvoltĂŁrii Rurale |   -2.006.525 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -17.900 |   -19.300 |       70 |  -26.000 |           |       -6.500 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |    -18.100 |-1.890.668 |          |          |                  -28.127 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 22.| Ministerul Mediului                                      |     -139.380 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -4.900 |   -10.600 |    1.420 |  -26.000 |           |      -24.800 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |       -100 |           |          |          |                 -100.400 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 23.| Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii            |     -203.736 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.582 |    -1.858 |   33.980 |          |           |      -46.826 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -184.486 |           |          |     -710 |                   -2.254 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 24.| Ministerul EducaĂžiei, CercetĂŁrii Âşi InovĂŁrii             |     -676.046 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -59.739 |   -47.180 |          |          |           |     -113.967 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |  -150.000 |          |          |                 -305.160 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 25.| Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii                                     |      -22.513 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -5.464 |   -11.470 |      100 |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -5.679 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 26.| Ministerul Culturii, Cultelor Âşi Patrimoniului NaĂžional  |      -28.535 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -1.059 |    -4.770 |          |          |           |       -9.878 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |  -10.682 |                   -2.146 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 27.| Ministerul ComunicaĂžiilor Âşi SocietĂŁĂžii InformaĂžionale   |      -19.530 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |      -300 |          |          |           |       -9.878 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                  -19.230 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 28.| Ministerul Public                                        |      -27.974 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -16.494 |    -8.430 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -3.050 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 29.| AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Integritate                         |       -1.897 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -684 |      -900 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -313 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 30.| Serviciul Român de InformaĂžii                            |      -53.056 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |    -12.316 |      -160 |          |          |           |         -580 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                  -40.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 31.| Serviciul de InformaĂžii Externe                          |       -8.912 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -3.568 |      -105 |          |          |           |          -89 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -5.150 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 32.| Serviciul de ProtecĂžie Âşi PazĂŁ                           |       -8.424 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.954 |    -2.470 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                   -3.000 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 33.| Serviciul de TelecomunicaĂžii Speciale                    |      -53.353 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -3.405 |    -9.320 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                  -40.628 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 34.| Ministerul Economiei                                     |      -47.568 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -924 |    -1.249 |   10.440 |   -9.300 |           |       -2.698 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |    -43.028 |           |          |          |                     -809 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 35.| Ministerul Tineretului Âşi Sportului                      |      -32.084 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -997 |      -590 |          |          |           |      -30.497 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 36.| Academia RomânĂŁ                                          |      -10.483 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -4.103 |    -2.680 |          |          |           |         -220 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |   -1.640 |                   -1.840 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 37.| Autoritatea NaĂžionalĂŁ SanitarĂŁ VeterinarĂŁ Âşi pentru      |      -20.000 |
|    | SiguranĂža Alimentelor                                    |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |      -20.000 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 38.| Secretariatul de Stat pentru Problemele RevoluĂžionarilor |         -139 |
|    | din Decembrie 1989                                       |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |        -59 |       -76 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                       -4 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 39.| Oficiul NaĂžional de Prevenire Âşi Combaterea SpĂŁlĂŁrii     |         -593 |
|    | Banilor                                                  |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -395 |      -170 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -28 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 40.| Oficiul Registrului NaĂžional al InformaĂžiilor Secrete de |         -614 |
|    | Stat                                                     |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -244 |      -350 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -20 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 41.| Consiliul NaĂžional pentru Combaterea DiscriminĂŁrii       |         -358 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -118 |      -150 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |      -90 |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 42.| AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de PresĂŁ AGERPRES                      |         -120 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |         -120 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 43.| Institutul Cultural Român                                |       -3.675 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |       -3.675 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 44.| Societatea RomânĂŁ de Radiodifuziune                      |      -25.460 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |   -21.980 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |     -2.790 |           |          |          |                     -690 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 45.| Societatea RomânĂŁ de Televiziune                         |      -23.860 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |   -23.030 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -830 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 46.| Consiliul Superior al Magistraturii                      |       -6.803 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -3.811 |    -2.770 |          |          |           |          -13 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                     -209 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 47.| Autoritatea ElectoralĂŁ PermanentĂŁ                        |       -1.615 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -230 |      -400 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |     -820 |                     -165 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 48.| AgenĂžia NaĂžionalĂŁ pentru Resurse Minerale                |         -253 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -176 |      -120 |       60 |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                      -17 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 49.| Autoritatea NaĂžionalĂŁ de Supraveghere a PrelucrĂŁrii      |         -645 |
|    | Datelor cu Caracter Personal                             |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -282 |      -360 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                       -3 |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 50.| Consiliul Economic Âşi Social                             |         -267 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |       -157 |      -110 |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 51.| Academia Oamenilor de ÂŞtiinÞã din România                |         -700 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |         -700 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 52.| Ministerul Turismului                                    |      -39.971 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |     -2.224 |      -310 |          |          |           |      -37.437 |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
| 53.| Ministerul FinanĂželor Publice - AcĂžiuni Generale,        |    1.820.218 |
|    | din care:                                                |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |1.774.920 |          |   417.025 |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -371.727 |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | bunuri Âşi servicii                                       |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | dobânzi                                                  |    1.774.920 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |1.774.920 |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | contribuĂžia României la bugetul UE                       |     -371.727 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |   -371.727 |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | cheltuieli de capital                                    |              |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|    |____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | fondul de rezervĂŁ bugetarĂŁ                               |      417.025 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |   417.025 |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |           |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                           |     -757.675 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |  -757.675 |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|
|    | Ministerul Mediului                                      |     -757.675 |
|    |__________________________________________________________|______________|
|    |            |           |          |          |           |              |
|    |____________|___________|__________|__________|___________|______________|
|    |            |  -757.675 |          |          |                          |
|____|____________|___________|__________|__________|__________________________|


    NOTÃ:
    DiminuĂŁrile prevĂŁzute la nr. crt. 24 nu se opereazĂŁ la capitolul 53.01 Cercetare fundamentalĂŁ Âşi cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 3

    I. Program actualizat
    II. InfluenĂže
    III. Program rectificat

                                    SUME
defalcate din taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru finanĂžarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraÂşelor, municipiilor, sectoarelor Âşi Municipiului BucureÂşti, pe anul 2009

                                                             - mii lei -
________________________________________________________________________
                                                din care, pentru:
                                            ____________________________
Nr.          JudeĂžul              TOTAL     finanĂžarea cheltuielilor
crt.                                        de personal din instituĂžiile
                                            de învãÞãmânt preuniversitar
                                            de stat ale comunelor,
                                            oraÂşelor Âşi municipiilor
________________________________________________________________________
     TOTAL                I     12.136.598          10.246.847
                          II      -811.890            -811.890
                          III   11.324.708           9.434.957

  1. ALBA                 I        236.586             205.376
                          II       -16.273             -16.273
                          III      220.313             189.103

  2. ARAD                 I        249.257             215.241
                          II       -17.054             -17.054
                          III      232.203             198.187

  3. ARGEÂŞ                I        372.916             322.393
                          II       -25.544             -25.544
                          III      347.372             296.849

  4. BACÃU                I        418.223             357.215
                          II       -28.303             -28.303
                          III      389.920             328.912

  5. BIHOR                I        385.620             317.448
                          II       -25.152             -25.152
                          III      360.468             292.296

  6. BISTRIÞA-NÃSÃUD      I        192.769             172.952
                          II       -13.704             -13.704
                          III      179.065             159.248

  7. BOTOÂŞANI             I        268.532             230.104
                          II       -18.232             -18.232
                          III      250.300             211.872

  8. BRAÂŞOV               I        310.372             266.546
                          II       -21.119             -21.119
                          III      289.253             245.427

  9. BRÃILA               I        192.005             164.149
                          II       -13.006             -13.006
                          III      178.999             151.143

 10. BUZÃU                I        283.211             236.711
                          II       -18.755             -18.755
                          III      264.456             217.956

 11. CARAÂŞ-SEVERIN        I        179.560             149.729
                          II       -11.864             -11.864
                          III      167.696             137.865

 12. CÃLÃRAÂŞI             I        166.035             132.462
                          II       -10.495             -10.495
                          III      155.540             121.967

 13. CLUJ                 I        371.566             322.437
                          II       -25.548             -25.548
                          III      346.018             296.889

 14. CONSTANÞA            I        342.356             297.614
                          II       -23.581             -23.581
                          III      318.775             274.033

 15. COVASNA              I        151.428             134.066
                          II       -10.622             -10.622
                          III      140.806             123.444

 16. DâMBOVIÞA            I        297.519             242.501
                          II       -19.214             -19.214
                          III      278.305             223.287

 17. DOLJ                 I        402.910             328.482
                          II       -26.027             -26.027
                          III      376.883             302.455

 18. GALAÞI               I        345.234             296.378
                          II       -23.483             -23.483
                          III      321.751             272.895

 19. GIURGIU              I        125.806             103.950
                          II        -8.236              -8.236
                          III      117.570              95.714

 20. GORJ                 I        232.062             199.980
                          II       -15.845             -15.845
                          III      216.217             184.135

 21. HARGHITA             I        235.900             214.664
                          II       -17.009             -17.009
                          III      218.891             197.655

 22. HUNEDOARA            I        276.289             234.225
                          II       -18.558             -18.558
                          III      257.731             215.667

 23. IALOMIÞA             I        154.700             127.377
                          II       -10.092             -10.092
                          III      144.608             117.285

 24. IAÂŞI                 I        482.502             416.429
                          II       -32.995             -32.995
                          III      449.507             383.434

 25. ILFOV                I        109.043              90.090
                          II        -7.138              -7.138
                          III      101.905              82.952

 26. MARAMUREÂŞ            I        327.696             285.851
                          II       -22.649             -22.649
                          III      305.047             263.202

 27. MEHEDINÞI            I        185.965             147.223
                          II       -11.665             -11.665
                          III      174.300             135.558

 28. MUREÂŞ                I        364.295             318.307
                          II       -25.220             -25.220
                          III      339.075             293.087

 29. NEAMÞ                I        300.880             258.740
                          II       -20.501             -20.501
                          III      280.379             238.239

 30. OLT                  I        274.842             234.598
                          II       -18.588             -18.588
                          III      256.254             216.010

 31. PRAHOVA              I        411.373             358.456
                          II       -28.402             -28.402
                          III      382.971             330.054

 32. SATU MARE            I        256.950             228.124
                          II       -18.075             -18.075
                          III      238.875             210.049

 33. SÃLAJ                I        172.447             146.593
                          II       -11.615             -11.615
                          III      160.832             134.978

 34. SIBIU                I        235.350             201.048
                          II       -15.930             -15.930
                          III      219.420             185.118

 35. SUCEAVA              I        408.841             353.439
                          II       -28.004             -28.004
                          III      380.837             325.435

 36. TELEORMAN            I        226.285             187.227
                          II       -14.835             -14.835
                          III      211.450             172.392

 37. TIMIÂŞ                I        342.266             299.640
                          II       -23.741             -23.741
                          III      318.525             275.899

 38. TULCEA               I        138.768             120.398
            
              II        -9.540              -9.540
                          III      129.228             110.858

 39. VASLUI               I        289.410             229.275
                          II       -18.166             -18.166
                          III      271.244             211.109

 40. VâLCEA               I        240.995             206.330
                          II       -16.348             -16.348
                          III      224.647             189.982

 41. VRANCEA              I        218.088             170.884
                          II       -13.540             -13.540
                          III      204.548             157.344

 42. MUNICIPIUL BUCUREÂŞTI I        959.746             722.195
                          II       -57.222             -57.222
                          III      902.524             664.973