închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 691 din 18 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Înregistrarea ºi identificarea operatorilor economici stabiliÞi În România
                  
EMITENT:      MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
              AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
              AUTORITATEA NAÞIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 106 din 20 februarie 2009

    Având în vedere prevederile documentului DirecĂžiei generale taxare Âşi uniune vamalĂŁ din cadrul Comisiei Europene (DG TAXUD) nr. 1.435/2007 privind proiectul de regulament de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziĂžii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, adoptat de cĂŁtre Comitetul codului vamal, ce urmeazĂŁ a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care instituie obligativitatea ca fiecare operator economic Âşi, dupĂŁ caz, alte persoane sĂŁ aibĂŁ atribuit, dupĂŁ 1 iulie 2009, un numĂŁr unic de înregistrare Âşi identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referinÞã comunĂŁ în relaĂžiile acestora cu autoritĂŁĂžile vamale de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, precum Âşi pentru schimbul de informaĂžii între autoritĂŁĂžile vamale Âşi între autoritĂŁĂžile vamale Âşi alte autoritĂŁĂži, precum Âşi ale documentului DG TAXUD nr. 1.633/2007 privind ghidul EORI (Sistemul de înregistrare Âşi identificare a operatorilor economici),
    Ăžinând seama de obligaĂžia statelor membre, cuprinsĂŁ în documentul DG TAXUD "Ghidul de start EORI-AEO" (Sistemul de înregistrare Âşi identificare a operatorilor economici Âşi a operatorilor economici autorizaĂži), de a transmite Comisiei Europene pânĂŁ la data de 31 mai 2009 datele naĂžionale de start pentru EORI, de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    vicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele tehnice privind înregistrarea Âşi identificarea operatorilor economici stabiliĂži în România, prevĂŁzute în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     VicepreÂşedintele AgenĂžiei NaĂžionale
                          de Administrare FiscalĂŁ,
                           Radu Traian MĂŁrginean

    BucureÂşti, 18 februarie 2009.
    Nr. 691.

    ANEXA 1

                             NORME TEHNICE
privind înregistrarea Âşi identificarea operatorilor economici stabiliĂži în România

    ART. 1
    (1) începând cu data de 23 februarie 2009, operatorii economici, aÂşa cum aceÂştia sunt definiĂži la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziĂžii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, stabiliĂži în România, solicitĂŁ la autoritatea vamalĂŁ atribuirea numĂŁrului de înregistrare Âşi identificare, denumit în cele ce urmeazĂŁ numĂŁrul EORI.
    (2) în vederea derulĂŁrii în condiĂžii optime a operaĂžiunilor vamale dupĂŁ data de 1 iulie 2009, în perioada 23 februarie - 31 martie 2009 Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor constituie baza de date naĂžionalĂŁ EORI iniĂžialĂŁ, care se transmite Comisiei Europene. Operatorii economici interesaĂži, stabiliĂži în România, care doresc sĂŁ fie incluÂşi în aceastĂŁ bazĂŁ de date, vor solicita atribuirea numĂŁrului EORI în perioada 23 februarie - 31 martie 2009.
    ART. 2
    (1) Acordarea numĂŁrului EORI se face pe baza unei cereri al cĂŁrei model este prevĂŁzut în anexa nr. 1, care face parte integrantĂŁ din prezentele norme tehnice.
    (2) Cererea de acordare a numĂŁrului EORI se completeazĂŁ utilizându-se aplicaĂžia "EORI-RO", manualul de utilizare Âşi instrucĂžiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina de internet a AutoritĂŁĂžii NaĂžionale a VĂŁmilor www.customs.ro, secĂžiunea "e-Customs", subsecĂžiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se înregistreazĂŁ în aplicaĂžia "EORI-RO", se tipĂŁreÂşte Âşi se depune, semnatĂŁ Âşi ÂştampilatĂŁ de solicitant, la direcĂžia regionalĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale în a cĂŁrei razĂŁ de competenÞã teritorialĂŁ este stabilit operatorul economic, împreunĂŁ cu fotocopii ale:
    a) certificatului de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comerĂžului;
    b) actului constitutiv Âşi, dupĂŁ caz, modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare ale acestuia;
    c) contractului de reprezentare, dupĂŁ caz;
    d) documentelor din care rezultĂŁ numerele de identificare TVA.
    ART. 3
    (1) DupĂŁ verificarea concordanĂžei dintre datele cuprinse în cerere Âşi cele din documentele prevĂŁzute la art. 2 alin. (2), direcĂžia regionalĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale acordĂŁ operatorului economic numĂŁrul EORI Âşi transmite solicitantului, prin intermediul aplicaĂžiei, o notificare de atribuire a numĂŁrului EORI la adresa de poÂştĂŁ electronicĂŁ indicatĂŁ de acesta în cerere.
    (2) în situaĂžiile în care operatorul economic nu a indicat în cerere o adresĂŁ de poÂştĂŁ electronicĂŁ, notificarea de atribuire a numĂŁrului EORI se înmâneazĂŁ solicitantului/reprezentantului la sediul direcĂžiei regionale pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale.
    (3) Modelul notificĂŁrii de atribuire a numĂŁrului EORI este prevĂŁzut în anexa nr. 2, care face parte integrantĂŁ din prezentele norme.
    ART. 4
    Operatorii economici cĂŁrora le-a fost acordat un numĂŁr EORI au obligaĂžia sĂŁ notifice direcĂžia regionalĂŁ pentru accize Âşi operaĂžiuni vamale care a atribuit numĂŁrul EORI asupra modificĂŁrii oricĂŁrora dintre datele cuprinse în cerere Âşi documentele anexate la aceasta.

    ANEXA 1 *1)
    la normele tehnice

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusĂŁ în facsimil.

                    CERERE DE ATRIBUIRE A NUMÃRULUI EORI

    NOTÃ:
    VĂŁ rugĂŁm sĂŁ consultaĂži notele explicative înainte de completarea formularului.

    CĂŁtre:
 ______________________________________________________________________________
|  1. Solicitant                           | Rezervat în scopuri vamale        |
| ________________________________________ | Nr. înregistrare cerere           |
||  Nr. de referinÞã solicitant:|         || (registraturĂŁ):                   |
||______________________________|_________||                                   |
||        Cod identificare unic:|         ||                                   |
||______________________________|_________||                                   |
||                 Nume complet:|         ||                                   |
||______________________________|_________||                                   |
||                   Nume scurt:|         ||                                   |
||______________________________|_________||                                   |
|| Solicit nr. EORI pe perioada:|         || Nr. înregistrare cerere           |
||______________________________|_________|| (informatic):                     |
|                                                                              |
|  2. Adresa sediului social/reÂşedinĂža:                                        |
| ____________________________________________________________________________ |
||          Strada Âşi numĂŁrul              | Cod     |      Localitate        ||
||                                         | poÂştal  |                        ||
||_________________________________________|_________|________________________||
||                                         |         |                        ||
||_________________________________________|_________|________________________||
||  JudeĂž/Sector      |  Þara/Limba        |         |     Valabilitate       ||
||____________________|____________________|         |________________________||
||                    |         |          |         |   început  |   SfârÂşit ||
||                    |         |          |         |____________|___________||
||                    |         |          |         |            |           ||
||____________________|_________|__________|_________|____________|___________||
|  3. NumĂŁrul (numerele) de                |  4. Statutul juridic              |
|     identificare TVA                     |                                   |
| ________________________________________ | _________________________________ |
||      Þara            | NumĂŁr de        |||Limba|Forma de   | Valabilitate  ||
||                      | identificare TVA|||     |constituire|_______________||
||______________________|_________________|||     |           |început|sfârÂşit||
||                      |                 |||_____|___________|_______|_______||
||______________________|_________________|||     |           |       |       ||
||                      |                 |||_____|___________|_______|_______||
||______________________|_________________||                                   |
||                      |                 ||                                   |
||______________________|_________________||___________________________________|
|  5. Data de constituire/data naÂşterii:   |  6. Tipul de persoanĂŁ             |
|__________________________________________|___________________________________|
|  7. Persoana de contact                                                      |
| ____________________________________________________________________________ |
|| Numele Âşi prenumele | Strada Âşi numĂŁrul |Cod   |Localitatea|               ||
||                     |                   |poÂştal|           |               ||
||_____________________|___________________|______|___________|_______________||
||                     |                   |      |                           ||
||_____________________|___________________|______|___________________________||
||    Þara   | Telefon |        Fax        |      e-mail      | Valabilitate  ||
||___________|_________|___________________|__________________|_______________||
||           |         |                   |                  |început|sfârÂşit||
||           |         |                   |                  |_______|_______||
||           |         |                   |                  |       |       ||
||___________|_________|___________________|__________________|_______|_______||
|  8. NumĂŁrul (numerele) de identificare   |  9. Codul principalei activitĂŁĂži  |
|     atribuit în scopuri vamale de        |     economice                     |
|     autoritĂŁĂžile competente ale unei     |                                   |
|     Þãri terĂže                           |                                   |
| ________________________________________ | _________________________________ |
||   Þara terÞã   | NumĂŁr de identificare |||    Cod   |      Descriere       ||
||________________|_______________________|||__________|______________________||
||                |                       |||          |                      ||
||________________|_______________________|||__________|______________________||
||                |                       ||                                   |
||________________|_______________________||                                   |
||                |                       ||                                   |
||________________|_______________________||___________________________________|
| 10. Acordul pentru divulgarea nr. EORI Âşi a datelor cu caracter personal*    |
|  _                                                                           |
| |_| DA                                                                       |
|  _                                                                           |
| |_| NU                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Lista documentelor ataÂşate                                               |
| ____________________________________________________________________________ |
||    Descriere document   | Serie | NumĂŁr | Data eliberĂŁrii | Data expirĂŁrii ||
||_________________________|_______|_______|_________________|________________||
||                         |       |       |                 |                ||
||_________________________|_______|_______|_________________|________________||
||                         |       |       |                 |                ||
||_________________________|_______|_______|_________________|________________||
| 12.                                                                          |
|                                                                              |
|       SemnĂŁtura ........................                                     |
|                                                                              |
|       Nume solicitant/reprezentant                Data:                      |
|       FuncĂžia:                                                               |
|______________________________________________________________________________|

    * Bifarea opĂžiunii "DA" constituie acordul ca numĂŁrul EORI, ce va fi atribut de Autoritatea NaĂžionalĂŁ a VĂŁmilor, precum Âşi datele cu caracter personal înscrise în casetele 1 Âşi 2, prelucrate în scopul obĂžinerii numĂŁrului EORI, sĂŁ fie transmise Comisiei Europene de autoritatea vamalĂŁ, în scopul publicĂŁrii acestora pe internet.
    Bifarea opĂžiunii "NU" nu influenĂžeazĂŁ atribuirea numĂŁrului EORI.

    Note explicative la cerere:

    1. Solicitant
    Nr. de referinÞã solicitant: Se înscrie numĂŁrul de înregistrare a solicitĂŁrii din evidenĂžele proprii ale operatorului economic.
    Cod identificare unic: Se înscrie codul unic de înregistrare înscris în certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerĂžului.
    Nume complet: Se înscrie denumirea completĂŁ a operatorului economic care solicitĂŁ atribuirea numĂŁrului EORI, aÂşa cum rezultĂŁ din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerĂžului.
    Nume scurt: Se înscriu iniĂžialele denumirii solicitantului.
    Solicit nr. EORI pe perioada: Se înscriu data de la care se solicitĂŁ atribuirea numĂŁrului EORI, precum Âşi data de încetare a valabilitĂŁĂžii numĂŁrului EORI, dacĂŁ este cazul.

    2. Adresa sediului social /reÂşedinÞã
    Se menĂžioneazĂŁ adresa completĂŁ a sediului social, inclusiv identificatorul de ĂžarĂŁ RO.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta început - se înscrie data stabilirii sediului social la adresa indicatĂŁ;
    - subcaseta sfârÂşit - se completeazĂŁ în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat iniĂžial la atribuirea numĂŁrului EORI.

    3. NumĂŁrul (numerele) de identificare TVA
    Se înscrie/înscriu Ăžara/Þãrile Âşi numĂŁrul/numerele atribuit/atribuite, dacĂŁ este cazul, de autoritatea/autoritĂŁĂžile fiscalĂŁ/fiscale din România sau din alte state membre UE.

    4. Statutul juridic
    Se înscrie forma de constituire a operatorului economic, aÂşa cum este menĂžionatĂŁ în documentul de constituire.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta început - se înscrie data constituirii în forma declaratĂŁ;
    - subcaseta sfârÂşit - se completeazĂŁ în cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar în cazul în care se schimbĂŁ statutul juridic declarat iniĂžial în cererea de atribuire a numĂŁrului EORI.

    5. Data de constituire/data naÂşterii
    Se menĂžioneazĂŁ data de constituire a operatorului economic.

    6. Tipul de persoanĂŁ
    Se înscrie cifra "2" corespunzĂŁtoare persoanelor juridice.

    7. Persoana de contact
    Se menĂžioneazĂŁ numele persoanei de contact, adresa Âşi cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele informaĂžii: numĂŁrul de telefon, numĂŁrul de fax Âşi adresa electronicĂŁ.
    în caseta "Valabilitate":
    - subcaseta început - se înscrie data completĂŁrii cererii;
    - subcaseta sfârÂşit - se completeazĂŁ în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate iniĂžial în cererea de atribuire a numĂŁrului EORI.

    8. NumĂŁrul (numerele) de identificare atribuit(e) în scopuri vamale de autoritĂŁĂžile competente ale unei Þãri terĂže
    Nu se completeazĂŁ.

    9. Codul principalei activitĂŁĂži economice
    Se menĂžioneazĂŁ codul principalei activitĂŁĂži economice la nivel de 4 cifre, conform clasificĂŁrii statistice a activitĂŁĂžilor economice în Comunitatea EuropeanĂŁ (CAEN), menĂžionat în registrul întreprinderilor din România.

    10. Acordul pentru divulgarea numĂŁrului EORI Âşi a datelor cu caracter personal
    Se bifeazĂŁ una dintre cĂŁsuĂžele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ a numĂŁrului EORI Âşi a datelor cu caracter personal.

    11. Lista documentelor ataÂşate
    Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeazĂŁ la cererea de atribuire a numĂŁrului EORI.

    12. Se înscriu numele Âşi prenumele, funcĂžia, se aplicĂŁ Âştampila Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre reprezentantul legal al operatorului economic sau de cĂŁtre reprezentantul desemnat de operatorul economic în relaĂžiile cu autoritatea vamalĂŁ.
    Data: Se înscrie data completĂŁrii cererii.

    ANEXA 2
    la normele tehnice

                    NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUMÃRULUI EORI

 ______________________________________________________________________________
|                               NumĂŁr EORI ................                    |
|                                         _____________________________________|
| Data emiterii .............            | Valabil pe perioada ....... - ......|
|                                        |_____________________________________|
|                                        |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
|       Titularul numĂŁrului EORI         |        Autoritatea emitentĂŁ         |
|________________________________________|_____________________________________|
|   | Nume:                              |                                     |
|   | Localitatea:                       |                                     |
|   | Strada Âşi nr.:                     |                                     |
|   | Codul poÂştal:                      |                                     |
|   | JudeĂžul/Sectorul:                  |                                     |
|   | Þara:                              |                                     |
|___|____________________________________|_____________________________________|


    ATENÞIE:
    NumĂŁrul EORI este unic Âşi valabil în relaĂžiile dumneavoastrĂŁ cu toate autoritĂŁĂžile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.