închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii
          
Text în vigoare începând cu data de 11 aprilie 2009

Acte normative modificatoare:
    - Legea nr. 337/2006;
    - Rectificarea publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006;
    - Legea nr. 128/2007;
    - OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 72/2007*, respinsĂŁ prin Legea nr. 84/2009;
    - OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 94/2007;
    - Decizia CurĂžii ConstituĂžionale nr. 569/2008;
    - OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 143/2008;
    - OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 228/2008;
    - OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 19/2009;
    - Legea nr. 84/2009.

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse Âşi modificĂŁrile efectuate prin aceste acte normative asupra OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006 nu mai sunt de actualitate.

    NOTE:
    1. OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006 a fost aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 337/2006.

    2. Prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 925/2006 au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii.

    3. Prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 1660/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ prin mijloace electronice din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii.

    4. Prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 71/2007 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii prevĂŁzute în OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii.

    5. Prin Ordinul preÂşedintelui AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice nr. 155/2006 a fost aprobat Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ.

    Având în vedere necesitatea adoptĂŁrii unor mĂŁsuri urgente pentru elaborarea Âşi promovarea unei noi legislaĂžii în domeniul achiziĂžiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 "Libera circulaĂžie a mĂŁrfurilor" Âşi al recomandĂŁrilor Comisiei Europene,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    SECÞIUNEA 1
    Scop. Principii

    ART. 1
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã reglementeazĂŁ procedurile de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ, a contractului de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractului de concesiune de servicii, precum Âşi modalitĂŁĂžile de soluĂžionare a contestaĂžiilor formulate împotriva actelor emise în legĂŁturĂŁ cu aceste proceduri.
    ART. 2
    (1) Scopul prezentei ordonanĂže de urgenÞã îl constituie:
    a) promovarea concurenĂžei între operatorii economici;
    b) garantarea tratamentului egal Âşi nediscriminarea operatorilor economici;
    c) asigurarea transparenĂžei Âşi integritĂŁĂžii procesului de achiziĂžie publicĂŁ;
    d) asigurarea utilizĂŁrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de cĂŁtre autoritĂŁĂžile contractante.
    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziĂžie publicĂŁ sunt:
    a) nediscriminarea;
    b) tratamentul egal;
    c) recunoaÂşterea reciprocĂŁ;
    d) transparenĂža;
    e) proporĂžionalitatea;
    f) eficienĂža utilizĂŁrii fondurilor publice;
    g) asumarea rĂŁspunderii.

    SECÞIUNEA a 2-a
    DefiniĂžii

    ART. 3
    în sensul prezentei ordonanĂže de urgenÞã, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) acceptarea ofertei câÂştigĂŁtoare - actul juridic prin care autoritatea contractantĂŁ îÂşi manifestĂŁ acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziĂžie publicĂŁ ce va fi încheiat cu ofertantul a cĂŁrui ofertĂŁ a fost desemnatĂŁ câÂştigĂŁtoare;
    b) acord-cadru - înĂželegerea scrisĂŁ intervenitĂŁ între una sau mai multe autoritĂŁĂži contractante Âşi unul sau mai mulĂži operatori economici, al cĂŁrei scop este stabilirea elementelor/condiĂžiilor esenĂžiale care vor guverna contractele de achiziĂžie publicĂŁ ce urmeazĂŁ a fi atribuite într-o perioadĂŁ datĂŁ, în mod special în ceea ce priveÂşte preĂžul Âşi, dupĂŁ caz, cantitĂŁĂžile avute în vedere;
    c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaĂžie restrânsĂŁ, negociere sau dialog competitiv;
    d) candidaturĂŁ - documentele prin care un candidat îÂşi demonstreazĂŁ situaĂžia personalĂŁ, capacitatea de exercitare a activitĂŁĂžii profesionale, situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ, capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ, în vederea obĂžinerii invitaĂžiei de participare pentru depunerea ulterioarĂŁ a ofertei, în cazul aplicĂŁrii unei proceduri de licitaĂžie restrânsĂŁ, negociere sau dialog competitiv;
    e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluĂžii;
    f) contract de achiziĂžie publicĂŁ - contractul care include Âşi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autoritĂŁĂži contractante, pe de o parte, Âşi unul sau mai mulĂži operatori economici, pe de altĂŁ parte, având ca obiect execuĂžia de lucrĂŁri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanĂže de urgenÞã;
    g) contract de concesiune de lucrĂŁri publice - contractul care are aceleaÂşi caracteristici ca Âşi contractul de lucrĂŁri, cu deosebirea cĂŁ în contrapartida lucrĂŁrilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeÂşte din partea autoritĂŁĂžii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrĂŁrilor pe o perioadĂŁ determinatĂŁ sau acest drept însoĂžit de plata unei sume de bani prestabilite;
    h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaÂşi caracteristici ca Âşi contractul de servicii, cu deosebirea cĂŁ în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeÂşte din partea autoritĂŁĂžii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadĂŁ determinatĂŁ sau acest drept însoĂžit de plata unei sume de bani prestabilite;
    i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiĂžiile legii, parte într-un contract de achiziĂžie publicĂŁ;
    j) documentaĂžie de atribuire - documentaĂžia ce cuprinde toate informaĂžiile legate de obiectul contractului de achiziĂžie publicĂŁ Âşi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupĂŁ caz, documentaĂžia descriptivĂŁ;
    k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultĂŁ din orice formĂŁ de autorizare acordatĂŁ, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentĂŁ Âşi care are ca efect rezervarea desfĂŁÂşurĂŁrii de activitĂŁĂži în domeniul anumitor servicii publice numai de cĂŁtre una sau de cĂŁtre un numĂŁr limitat de persoane, afectând în mod substanĂžial posibilitatea altor persoane de a desfĂŁÂşura o astfel de activitate;
    l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevĂŁzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanĂžele publice, cu modificĂŁrile ulterioare;
    m) întreprindere publicĂŁ - persoana juridicĂŁ ce desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice Âşi asupra cĂŁreia se exercitĂŁ direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaĂžiilor financiare sau a regulilor specifice prevĂŁzute în actul de înfiinĂžare a întreprinderii respective, influenĂža dominantĂŁ a unei autoritĂŁĂži contractante, astfel cum este definitĂŁ aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumĂžia de exercitare a influenĂžei dominante se aplicĂŁ în orice situaĂžie în care, în raport cu o astfel de persoanĂŁ, una sau mai multe autoritĂŁĂži contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se aflĂŁ, direct ori indirect, în cel puĂžin unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    - deĂžin majoritatea capitalului subscris;
    - deĂžin controlul majoritĂŁĂžii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generalĂŁ;
    - pot numi în componenĂža consiliului de administraĂžie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumĂŁtate din numĂŁrul membrilor acestuia;
    n) licitaĂžie electronicĂŁ - procesul repetitiv realizat dupĂŁ o primĂŁ evaluare completĂŁ a ofertelor, în care ofertanĂžii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preĂžurile prezentate Âşi/sau de a îmbunĂŁtĂŁĂži alte elemente ale ofertei; evaluarea finalĂŁ trebuie sĂŁ se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
    o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea Âşi stocarea de date care sunt difuzate, transmise Âşi recepĂžionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofertĂŁ;
    q) ofertĂŁ - actul juridic prin care operatorul economic îÂşi manifestĂŁ voinĂža de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziĂžie publicĂŁ; oferta cuprinde propunerea financiarĂŁ Âşi propunerea tehnicĂŁ;
    r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrĂŁri - persoanĂŁ fizicĂŁ/juridicĂŁ, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferĂŁ în mod licit pe piaÞã produse, servicii Âşi/sau execuĂžie de lucrĂŁri;
    s) operatorul sistemului electronic de achiziĂžii publice - persoanĂŁ juridicĂŁ de drept public care asigurĂŁ autoritĂŁĂžilor contractante suportul tehnic destinat aplicĂŁrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;
    Âş) procedurĂŁ de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantĂŁ Âşi de cĂŁtre candidaĂži/ofertanĂži pentru ca acordul pĂŁrĂžilor privind angajarea în contractul de achiziĂžie publicĂŁ sĂŁ fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaĂžia deschisĂŁ, licitaĂžia restrânsĂŁ, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluĂžii;
    t) propunere financiarĂŁ - parte a ofertei ce cuprinde informaĂžiile cu privire la preĂž, tarif, alte condiĂžii financiare Âşi comerciale corespunzĂŁtoare satisfacerii cerinĂželor solicitate prin documentaĂžia de atribuire;
    Ăž) propunere tehnicĂŁ - parte a ofertei elaboratĂŁ pe baza cerinĂželor din caietul de sarcini sau, dupĂŁ caz, din documentaĂžia descriptivĂŁ;
    u) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte Âşi cifre care pot fi citite, reproduse Âşi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include Âşi informaĂžii transmise Âşi stocate prin mijloace electronice;
    u^1) sistem de achiziĂžie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp Âşi deschis pe întreaga sa duratĂŁ oricĂŁrui operator economic care îndeplineÂşte criteriile de calificare Âşi selecĂžie Âşi care a prezentat o ofertĂŁ orientativĂŁ conformĂŁ cu cerinĂžele caietului de sarcini;
    v) sistemul electronic de achiziĂžii publice - SEAP - desemneazĂŁ sistemul informatic de utilitate publicĂŁ, accesibil prin internet la o adresĂŁ dedicatĂŁ, utilizat în scopul aplicĂŁrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
    x) Tratat - Tratatul pentru înfiinĂžarea ComunitĂŁĂžii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    y) vocabularul comun al achiziĂžiilor publice - CPV - desemneazĂŁ nomenclatorul de referinÞã aplicabil contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European Âşi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziĂžiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenĂža cu alte nomenclatoare existente;
    z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menĂžioneazĂŁ cĂŁ sunt zile lucrĂŁtoare.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Tipuri de contracte de achiziĂžie publicĂŁ

    ART. 3^1
    Contractele de achiziĂžie publicĂŁ sunt:
    a) contracte de lucrĂŁri;
    b) contracte de furnizare;
    c) contracte de servicii.
    ART. 4
    (1) Contractul de lucrĂŁri este acel contract de achiziĂžie publicĂŁ care are ca obiect:
    a) fie execuĂžia de lucrĂŁri legate de una dintre activitĂŁĂžile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuĂžia unei construcĂžii;
    b) fie atât proiectarea, cât Âşi execuĂžia de lucrĂŁri legate de una dintre activitĂŁĂžile cuprinse în anexa nr. 1 sau atât proiectarea, cât Âşi execuĂžia unei construcĂžii;
    c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcĂžii care corespunde necesitĂŁĂžii Âşi obiectivelor autoritĂŁĂžii contractante, în mĂŁsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) Âşi b).
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin construcĂžie se înĂželege rezultatul unui ansamblu de lucrĂŁri de construcĂžii de clĂŁdiri sau lucrĂŁri de geniu civil, destinat sĂŁ îndeplineascĂŁ prin el însuÂşi o funcĂžie tehnicĂŁ sau economicĂŁ.
    ART. 5
    (1) Contractul de furnizare este acel contract de achiziĂžie publicĂŁ, altul decât contractul de lucrĂŁri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumpĂŁrare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fĂŁrĂŁ opĂžiune de cumpĂŁrare.
    (2) Contractul de achiziĂžie publicĂŁ ce are ca obiect principal furnizarea de produse Âşi, cu titlu accesoriu, operaĂžiuni/lucrĂŁri de instalare Âşi punere în funcĂžiune a acestora este considerat contract de furnizare.
    ART. 6
    (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziĂžie publicĂŁ, altul decât contractul de lucrĂŁri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevĂŁzute în anexele nr. 2A Âşi 2B.
    (2) Contractul de achiziĂžie publicĂŁ care are ca obiect principal prestarea unor servicii Âşi, cu titlu accesoriu, desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži dintre cele prevĂŁzute în anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
    ART. 7
    Contractul de achiziĂžie publicĂŁ care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât Âşi prestarea de servicii este considerat:
    a) contract de furnizare, dacĂŁ valoarea estimatĂŁ a produselor este mai mare decât valoarea estimatĂŁ a serviciilor prevĂŁzute în contractul respectiv;
    b) contract de servicii, dacĂŁ valoarea estimatĂŁ a serviciilor este mai mare decât valoarea estimatĂŁ a produselor prevĂŁzute în contractul respectiv.

    SECÞIUNEA a 4-a
    AutoritĂŁĂži contractante

    ART. 8
    Este autoritate contractantĂŁ în sensul prezentei ordonanĂže de urgenÞã:
    a) oricare organism al statului - autoritate publicĂŁ sau instituĂžie publicĂŁ - care acĂžioneazĂŁ la nivel central ori la nivel regional sau local;
    b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevĂŁzute la lit. a), cu personalitate juridicĂŁ, care a fost înfiinĂžat pentru a satisface nevoi de interes general fĂŁrĂŁ caracter comercial sau industrial Âşi care se aflĂŁ cel puĂžin în una dintre urmĂŁtoarele situaĂžii:
    - este finanĂžat, în majoritate, de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ, astfel cum este definitĂŁ la lit. a), sau de cĂŁtre un alt organism de drept public;
    - se aflĂŁ în subordinea sau este supusĂŁ controlului unei autoritĂŁĂži contractante, astfel cum este definitĂŁ la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
    - în componenĂža consiliului de administraĂžie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumĂŁtate din numĂŁrul membrilor acestuia sunt numiĂži de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ, astfel cum este definitĂŁ la lit. a), sau de cĂŁtre un alt organism de drept public;
    c) oricare asociere formatĂŁ de una sau mai multe autoritĂŁĂži contractante dintre cele prevĂŁzute la lit. a) sau b);
    d) oricare întreprindere publicĂŁ ce desfĂŁÂşoarĂŁ una sau mai multe dintre activitĂŁĂžile prevĂŁzute la cap. VIII secĂžiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziĂžie publicĂŁ sau încheie acorduri-cadru destinate efectuĂŁrii respectivelor activitĂŁĂži;
    e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevĂŁzute la lit. a) - d), care desfĂŁÂşoarĂŁ una sau mai multe dintre activitĂŁĂžile prevĂŁzute la cap. VIII secĂžiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentĂŁ, atunci când acesta atribuie contracte de achiziĂžie publicĂŁ sau încheie acorduri-cadru destinate efectuĂŁrii respectivelor activitĂŁĂži.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Domeniu de aplicare. ExcepĂžii

    ART. 9
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã se aplicĂŁ pentru:
    a) atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmĂŁ caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
    b) încheierea acordului-cadru;
    c) atribuirea, de cĂŁtre un operator economic fĂŁrĂŁ calitate de autoritate contractantĂŁ, a unui contract de lucrĂŁri, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - respectivul contract este finanĂžat/subvenĂžionat în mod direct, în proporĂžie de mai mult de 50%, de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ;
    - valoarea estimatĂŁ a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro;
    c^1) atribuirea, de cĂŁtre un operator economic fĂŁrĂŁ calitate de autoritate contractantĂŁ, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - respectivul contract este finanĂžat/subvenĂžionat în mod direct, în proporĂžie de mai mult de 50%, de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ;
    - valoarea estimatĂŁ a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;
    d) atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ, în numele Âşi pentru o altĂŁ persoanĂŁ fizicĂŁ/juridicĂŁ, în cazul în care respectivul contract este finanĂžat/subvenĂžionat în mod direct, în proporĂžie de mai mult de 50%, de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ;
    e) organizarea concursului de soluĂžii;
    f) atribuirea contractului de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
    ART. 10
    în cazurile prevĂŁzute la art. 9 lit. c) Âşi c^1), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a impune prin contractul de finanĂžare aplicarea prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã pentru atribuirea contractelor respective.
    ART. 11
    (1) O autoritate contractantĂŁ din domeniul apĂŁrĂŁrii Þãrii Âşi securitĂŁĂžii naĂžionale are obligaĂžia de a aplica prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã sub rezerva cazurilor care:
    a) pot conduce la furnizarea unor informaĂžii a cĂŁror divulgare ar fi contrarĂŁ intereselor esenĂžiale de securitate ale Þãrii; sau
    b) implicĂŁ protecĂžia unor interese esenĂžiale de securitate ale Þãrii în legĂŁturĂŁ cu producĂžia sau comercializarea de arme, muniĂžii Âşi material de rĂŁzboi.
    (2) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotĂŁrâre circumstanĂžele Âşi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a) Âşi b).
    (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) Âşi (2) nu trebuie sĂŁ conducĂŁ la alterarea concurenĂžei pe piaĂža produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
    ART. 12
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ în cazul în care se îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contractul este inclus în categoria informaĂžiilor secrete de stat, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare privind protecĂžia informaĂžiilor clasificate;
    b) îndeplinirea contractului necesitĂŁ impunerea unor mĂŁsuri speciale de siguranÞã, pentru protejarea unor interese naĂžionale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    c) *** AbrogatĂŁ
    ART. 12^1
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ de cĂŁtre structuri ale autoritĂŁĂžilor contractante care funcĂžioneazĂŁ pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului, estimatĂŁ potrivit prevederilor secĂžiunii a 2-a din cap. II, este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 124.
    (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ care intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1) Âşi a cĂŁror valoare estimatĂŁ este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 19 trebuie sĂŁ se asigure aplicarea principiilor generale prevĂŁzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local Âşi respectarea prevederilor art. 35 - 38 reprezentând cerinĂže minime în acest sens.
    ART. 13
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractului de servicii care:
    a) are ca obiect cumpĂŁrarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clĂŁdiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de formĂŁ, în legĂŁturĂŁ cu contractul de cumpĂŁrare sau de închiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã;
    b) se referĂŁ la cumpĂŁrarea, dezvoltarea, producĂžia sau coproducĂžia de programe destinate difuzĂŁrii, de cĂŁtre instituĂžii de radiodifuziune Âşi televiziune;
    c) se referĂŁ la prestarea de servicii de arbitraj Âşi conciliere;
    d) se referĂŁ la prestarea de servicii financiare în legĂŁturĂŁ cu emiterea, cumpĂŁrarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaĂžii ale autoritĂŁĂžii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare Âşi/sau de capital, precum Âşi la prestarea de servicii specifice unei bĂŁnci centrale de cĂŁtre Banca NaĂžionalĂŁ a României;
    e) se referĂŁ la angajarea de forÞã de muncĂŁ, respectiv încheierea de contracte de muncĂŁ;
    f) se referĂŁ la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ Âşi ale cĂŁror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autoritĂŁĂžii contractante pentru propriul beneficiu.
    ART. 14
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ atunci când contractul de achiziĂžie publicĂŁ este atribuit ca urmare a:
    a) unui acord internaĂžional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene Âşi care vizeazĂŁ furnizarea de produse sau execuĂžia de lucrĂŁri, destinate implementĂŁrii ori exploatĂŁrii unui proiect în comun cu statele semnatare, Âşi numai dacĂŁ prin acordul respectiv a fost menĂžionatĂŁ o procedurĂŁ specificĂŁ pentru atribuirea contractului respectiv;
    b) unui acord internaĂžional referitor la staĂžionarea de trupe Âşi numai dacĂŁ prin acordul respectiv a fost prevĂŁzutĂŁ o procedurĂŁ specificĂŁ pentru atribuirea contractului respectiv;
    c) aplicĂŁrii unei proceduri specifice unor organisme Âşi instituĂžii internaĂžionale;
    d) aplicĂŁrii unei proceduri specifice prevĂŁzute de legislaĂžia comunitarĂŁ, în contextul programelor Âşi proiectelor de cooperare teritorialĂŁ.
    (2) AutoritĂŁĂžile contractante au obligaĂžia de a informa Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice asupra acordurilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), existente în domeniul lor de activitate.
    (3) Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice are obligaĂžia de a comunica Comisiei Europene informaĂžiile primite potrivit alin. (2).
    ART. 15
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoritĂŁĂži contractante sau unei asocieri de autoritĂŁĂži contractante, în cazul în care acestea beneficiazĂŁ de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în mĂŁsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ care, în baza competenĂželor legale pe care le deĂžine, acordĂŁ unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractantĂŁ, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, are obligaĂžia de a impune, prin autorizaĂžia pe care o emite în acest scop, respectarea principiului nediscriminĂŁrii de cĂŁtre cel care beneficiazĂŁ de drepturile speciale sau exclusive, atunci când acesta atribuie contracte de furnizare cĂŁtre terĂži.
    ART. 16
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaĂžia de a aplica prezenta ordonanÞã de urgenÞã se impune numai pentru contracte a cĂŁror valoare este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 57 alin. (2) Âşi se limiteazĂŁ numai la prevederile art. 35 - 38 Âşi art. 56.
    (2) în cazul în care contractul de achiziĂžie publicĂŁ prevĂŁzut la alin. (1) are ca obiect, alĂŁturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, Âşi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacĂŁ valoarea estimatĂŁ a serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimatĂŁ a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiaÂşi contract, servicii incluse atât în anexa nr. 2B, cât Âşi în anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci când atribuie respectivul contract de achiziĂžie publicĂŁ.

    CAP. 2
    Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ

    SECÞIUNEA 1
    Reguli generale

    ART. 17
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a respecta principiile prevĂŁzute la art. 2 alin. (2) în relaĂžia cu operatorii economici interesaĂži sĂŁ participe la procedura de atribuire.
    ART. 18
    (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ sunt:
    a) licitaĂžia deschisĂŁ, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
    b) licitaĂžia restrânsĂŁ, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-Âşi depune candidatura, urmând ca numai candidaĂžii selectaĂži sĂŁ aibĂŁ dreptul de a depune oferta;
    c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-Âşi depune candidatura Âşi prin care autoritatea contractantĂŁ conduce un dialog cu candidaĂžii admiÂşi, în scopul identificĂŁrii uneia sau mai multor soluĂžii apte sĂŁ rĂŁspundĂŁ necesitĂŁĂžilor sale, urmând ca, pe baza soluĂžiei/soluĂžiilor, candidaĂžii selectaĂži sĂŁ elaboreze oferta finalĂŁ;
    d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantĂŁ deruleazĂŁ consultĂŁri cu candidaĂžii selectaĂži Âşi negociazĂŁ clauzele contractuale, inclusiv preĂžul, cu unul sau mai mulĂži dintre aceÂştia. Negocierea poate fi:
    - negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    - negociere fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificatĂŁ prin care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ oferte de la mai mulĂži operatori economici.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a organiza un concurs de soluĂžii, respectiv o procedurĂŁ specialĂŁ prin care achiziĂžioneazĂŁ, îndeosebi în domeniul amenajĂŁrii teritoriului, al proiectĂŁrii urbanistice Âşi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrĂŁrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenĂžiale de cĂŁtre un juriu, cu sau fĂŁrĂŁ acordarea de premii.
    ART. 19
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a achiziĂžiona direct produse, servicii sau lucrĂŁri, în mĂŁsura în care valoarea achiziĂžiei, estimatĂŁ conform prevederilor secĂžiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depĂŁÂşeÂşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziĂžie de produse, servicii sau lucrĂŁri. AchiziĂžia se realizeazĂŁ pe bazĂŁ de document justificativ, care în acest caz se considerĂŁ a fi contract de achiziĂžie publicĂŁ, iar obligaĂžia respectĂŁrii prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã se limiteazĂŁ numai la prevederile art. 204 alin. (2).
    ART. 20
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui contractul de achiziĂžie publicĂŁ prin aplicarea procedurilor de licitaĂžie deschisĂŁ sau licitaĂžie restrânsĂŁ.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevĂŁzute la art. 18 alin. (1), dupĂŁ caz, numai în circumstanĂžele specifice prevĂŁzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124.
    ART. 21
    (1) Orice autoritate contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevĂŁzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
    (2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeazĂŁ prin intermediul SEAP.
    (3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotĂŁrâre obligaĂžia anumitor autoritĂŁĂži contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziĂžie publicĂŁ numai prin utilizarea mijloacelor electronice.
    ART. 22
    (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotĂŁrâre proiectarea Âşi implementarea unui sistem centralizat la nivel naĂžional de achiziĂžionare specializatĂŁ a anumitor produse, servicii sau lucrĂŁri de la sau prin unitĂŁĂži de achiziĂžii centralizate.
    (2) Unitatea de achiziĂžii centralizatĂŁ este o autoritate contractantĂŁ, astfel cum este definitĂŁ la art. 8 lit. a), b) sau c), care:
    a) achiziĂžioneazĂŁ în nume propriu produse Âşi/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoritĂŁĂži contractante;
    b) atribuie contracte de achiziĂžie publicĂŁ sau încheie acorduri-cadru, în numele Âşi pentru o altĂŁ/alte autoritĂŁĂži contractante.
    (3) Se considerĂŁ cĂŁ autoritatea contractantĂŁ, care achiziĂžioneazĂŁ produse, servicii sau lucrĂŁri de la sau printr-o unitate de achiziĂžii centralizatĂŁ, respectĂŁ prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã în mĂŁsura în care unitatea de achiziĂžii centralizatĂŁ le respectĂŁ, la rândul ei, atunci când realizeazĂŁ activitĂŁĂžile prevĂŁzute la alin. (2).
    ART. 23
    Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a diviza contractul de achiziĂžie publicĂŁ în mai multe contracte distincte de valoare mai micĂŁ Âşi nici de a utiliza metode de calcul care sĂŁ conducĂŁ la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziĂžie publicĂŁ, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã care instituie obligaĂžii ale autoritĂŁĂžii contractante în raport cu anumite praguri valorice.
    ART. 24
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanĂže de urgenÞã, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura garantarea protejĂŁrii acelor informaĂžii pe care operatorul economic le precizeazĂŁ ca fiind confidenĂžiale, în mĂŁsura în care, în mod obiectiv, dezvĂŁluirea acestor informaĂžii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveÂşte secretul comercial Âşi proprietatea intelectualĂŁ.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Reguli de estimare a valorii contractului de achiziĂžie publicĂŁ

    ART. 25
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a estima valoarea contractului de achiziĂžie publicĂŁ pe baza calculĂŁrii Âşi însumĂŁrii tuturor sumelor plĂŁtibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fĂŁrĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, luând în considerare orice forme de opĂžiuni Âşi, în mĂŁsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimĂŁrii, orice eventuale suplimentĂŁri sau majorĂŁri ale valorii contractului.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ a prevĂŁzut, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaĂži/ofertanĂži, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziĂžie publicĂŁ trebuie sĂŁ includĂŁ Âşi valoarea premiilor/primelor respective.
    ART. 26
    Valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ trebuie sĂŁ fie determinatĂŁ înainte de iniĂžierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. AceastĂŁ valoare trebuie sĂŁ fie valabilĂŁ la momentul transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare sau, în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunĂž, la momentul transmiterii invitaĂžiei de participare.
    ART. 27
    (1) în cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ dobândeascĂŁ produse care necesitĂŁ Âşi operaĂžiuni/lucrĂŁri de instalare Âşi punere în funcĂžiune, atunci valoarea estimatĂŁ a acestui contract trebuie sĂŁ includĂŁ Âşi valoarea estimatĂŁ a operaĂžiunilor/lucrĂŁrilor respective.
    (2) în cazul în care, la data estimĂŁrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantĂŁ nu are încĂŁ stabilitĂŁ modalitatea de dobândire a produselor, respectiv, cumpĂŁrare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fĂŁrĂŁ opĂžiune de cumpĂŁrare, atunci valoarea estimatĂŁ a acestui contract trebuie sĂŁ fie consideratĂŁ ca fiind egalĂŁ cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecĂŁrui mod de dobândire a produselor.
    (3) în cazul în care, la data estimĂŁrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractantĂŁ a stabilit modalitatea de dobândire a produselor, respectiv prin cumpĂŁrare în rate, prin închiriere sau prin leasing cu sau fĂŁrĂŁ opĂžiune de cumpĂŁrare, atunci metoda de estimare variazĂŁ în funcĂžie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) dacĂŁ durata contractului este stabilitĂŁ Âşi este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 12 luni, atunci valoarea estimatĂŁ trebuie calculatĂŁ prin însumarea tuturor ratelor plĂŁtibile pe întreaga duratĂŁ a contractului respectiv;
    b) dacĂŁ durata contractului este stabilitĂŁ Âşi este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimatĂŁ trebuie calculatĂŁ prin însumarea valorii totale a ratelor plĂŁtibile pe întreaga duratĂŁ a contractului respectiv, la care se adaugĂŁ Âşi valoarea rezidualĂŁ estimatĂŁ a produselor la sfârÂşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
    c) dacĂŁ contractul se încheie pe o duratĂŁ nedeterminatĂŁ sau dacĂŁ durata acestuia nu poate fi determinatĂŁ la data estimĂŁrii, atunci valoarea estimatĂŁ trebuie calculatĂŁ prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plĂŁtibile.
    (4) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadĂŁ datĂŁ, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sĂŁ aibĂŁ ca bazĂŁ de calcul:
    a) fie valoarea totalĂŁ a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustatĂŁ, dacĂŁ este posibil, cu modificĂŁrile previzibile ce pot surveni în urmĂŁtoarele 12 luni în privinĂža cantitĂŁĂžilor achiziĂžionate Âşi valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimatĂŁ totalĂŁ a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeazĂŁ cĂŁ vor fi atribuite în urmĂŁtoarele 12 luni, începând din momentul primei livrĂŁri.
    (5) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a cĂŁror cumpĂŁrare se realizeazĂŁ prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimatĂŁ se considerĂŁ a fi valoarea cumulatĂŁ a tuturor loturilor. în cazul în care valoarea cumulatĂŁ a tuturor loturilor depĂŁÂşeÂşte pragul valoric prevĂŁzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertĂŁ numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) valoarea estimatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, a lotului respectiv este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
    b) valoarea cumulatĂŁ a loturilor pentru care se aplicĂŁ procedura cererii de ofertĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea totalĂŁ a produselor care urmeazĂŁ sĂŁ fie furnizate.
    ART. 28
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa preĂžul total al prestaĂžiei, dar este posibilĂŁ estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variazĂŁ în funcĂžie de durata contractului respectiv, astfel:
    a) când durata contractului este stabilitĂŁ Âşi nu depĂŁÂşeÂşte 48 de luni, atunci valoarea estimatĂŁ trebuie calculatĂŁ având în vedere întreaga duratĂŁ a contractului;
    b) când durata contractului nu poate fi determinatĂŁ sau depĂŁÂşeÂşte 48 de luni, atunci valoarea estimatĂŁ trebuie calculatĂŁ multiplicând valoarea lunarĂŁ cu 48.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadĂŁ datĂŁ, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sĂŁ aibĂŁ ca bazĂŁ de calcul:
    a) fie valoarea totalĂŁ a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustatĂŁ, dacĂŁ este posibil, cu modificĂŁrile previzibile ce pot surveni în urmĂŁtoarele 12 luni, în privinĂža cantitĂŁĂžilor achiziĂžionate Âşi valorilor aferente;
    b) fie valoarea estimatĂŁ totalĂŁ a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeazĂŁ cĂŁ vor fi atribuite în urmĂŁtoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaĂžii.
    (3) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a cĂŁror achiziĂžionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimatĂŁ se considerĂŁ a fi valoarea cumulatĂŁ a tuturor loturilor. în cazul în care valoarea cumulatĂŁ a tuturor loturilor depĂŁÂşeÂşte pragul valoric prevĂŁzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertĂŁ numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) valoarea estimatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, a lotului respectiv este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
    b) valoarea cumulatĂŁ a loturilor pentru care se aplicĂŁ procedura cererii de ofertĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea totalĂŁ a serviciilor care urmeazĂŁ sĂŁ fie prestate.
    (4) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimatĂŁ a acestor contracte de servicii se calculeazĂŁ pe baza primelor de asigurare ce urmeazĂŁ a fi plĂŁtite, precum Âşi a altor forme de remuneraĂžii aferente serviciilor respective.
    (5) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimatĂŁ a acestor contracte de servicii se calculeazĂŁ pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor Âşi a oricĂŁror alte forme de remuneraĂžii aferente serviciilor respective.
    (6) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie Âşi alte servicii tehnice, atunci valoarea estimatĂŁ a acestor contracte de servicii se calculeazĂŁ pe baza onorariilor ce urmeazĂŁ a fi plĂŁtite Âşi a oricĂŁror alte forme de remuneraĂžii aferente serviciilor respective.
    ART. 29
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze lucrĂŁri pentru care urmeazĂŁ sĂŁ punĂŁ la dispoziĂžie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajĂŁri Âşi dotĂŁri necesare execuĂžiei lucrĂŁrilor, atunci valoarea estimatĂŁ a respectivului contract de lucrĂŁri trebuie sĂŁ includĂŁ atât costul lucrĂŁrii care urmeazĂŁ sĂŁ se execute, cât Âşi valoarea totalĂŁ a facilitĂŁĂžilor menĂžionate.
    (2) în cazul în care obiectul contractului de lucrĂŁri îl constituie execuĂžia unui ansamblu de lucrĂŁri care presupune, dupĂŁ caz, Âşi furnizarea de echipamente, instalaĂžii, utilaje sau alte dotĂŁri aferente, atunci valoarea estimatĂŁ se determinĂŁ avându-se în vedere valoarea totalĂŁ a întregului ansamblu.
    (3) în cazul în care o lucrare permite execuĂžia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ atribuie, unuia sau mai multor executanĂži, contracte distincte de lucrĂŁri, atunci valoarea estimatĂŁ trebuie determinatĂŁ avându-se în vedere valoarea cumulatĂŁ a tuturor obiectelor/loturilor care intrĂŁ în componenĂža lucrĂŁrii respective. în cazul în care valoarea cumulatĂŁ a tuturor obiectelor/loturilor care intrĂŁ în componenĂža lucrĂŁrii respective depĂŁÂşeÂşte pragul valoric prevĂŁzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertĂŁ numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) valoarea estimatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai micĂŁ sau egalĂŁ cu echivalentul în lei a 500.000 euro;
    b) valoarea estimatĂŁ cumulatĂŁ a obiectelor/loturilor pentru care se aplicĂŁ prezenta excepĂžie nu depĂŁÂşeÂşte 20% din valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a lucrĂŁrii.
    ART. 30
    în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ organizeze un concurs de soluĂžii, atunci valoarea estimatĂŁ care trebuie luatĂŁ în considerare se determinĂŁ astfel:
    a) dacĂŁ concursul de soluĂžii este organizat ca o procedurĂŁ independentĂŁ, atunci valoarea estimatĂŁ include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeazĂŁ a fi acordate concurenĂžilor, inclusiv valoarea estimatĂŁ a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), în cazul în care autoritatea contractantĂŁ nu a exclus aceastĂŁ posibilitate în anunĂžul de participare la concurs;
    b) dacĂŁ concursul de soluĂžii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimatĂŁ luatĂŁ în considerare este valoarea estimatĂŁ a contractului de servicii respectiv, în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeazĂŁ a fi acordate concurenĂžilor.
    ART. 31
    în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ încheie un acord-cadru, atunci valoarea estimatĂŁ se considerĂŁ a fi valoarea maximĂŁ estimatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, a tuturor contractelor de achiziĂžie publicĂŁ ce se anticipeazĂŁ cĂŁ vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv, pe întreaga sa duratĂŁ.
    ART. 32
    în cazul în care autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ utilizeze un sistem de achiziĂžie dinamic, atunci valoarea estimatĂŁ se considerĂŁ a fi valoarea maximĂŁ estimatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, a tuturor contractelor de achiziĂžie publicĂŁ ce se anticipeazĂŁ cĂŁ vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziĂžie dinamic respectiv, pe întreaga sa duratĂŁ.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Reguli de elaborare a documentaĂžiei de atribuire

    ART. 33
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a preciza în cadrul documentaĂžiei de atribuire orice cerinÞã, criteriu, regulĂŁ Âşi alte informaĂžii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completĂŁ, corectĂŁ Âşi explicitĂŁ cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
    (2) DocumentaĂžia de atribuire trebuie sĂŁ cuprindĂŁ, fĂŁrĂŁ a se limita la cele ce urmeazĂŁ, cel puĂžin:
    a) informaĂžii generale privind autoritatea contractantĂŁ, în special cu privire la adresĂŁ - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
    b) instrucĂžiuni privind date limitĂŁ care trebuie respectate Âşi formalitĂŁĂži care trebuie îndeplinite în legĂŁturĂŁ cu participarea la procedura de atribuire;
    c) dacĂŁ sunt solicitate, cerinĂžele minime de calificare, precum Âşi documentele care urmeazĂŁ sĂŁ fie prezentate de ofertanĂži/candidaĂži pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare Âşi selecĂžie;
    d) caietul de sarcini sau documentaĂžia descriptivĂŁ, aceasta din urmĂŁ fiind utilizatĂŁ în cazul aplicĂŁrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
    e) instrucĂžiuni privind modul de elaborare Âşi de prezentare a propunerii tehnice Âşi financiare;
    f) informaĂžii detaliate Âşi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câÂştigĂŁtoare, corespunzĂŁtor prevederilor cap. V - secĂžiunea a 3-a;
    g) instrucĂžiuni privind modul de utilizare a cĂŁilor de atac;
    h) informaĂžii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
    ART. 34
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a preciza în documentaĂžia de atribuire instituĂžiile competente de la care operatorii economici pot obĂžine informaĂžii privind reglementĂŁrile referitoare la impozitare, precum Âşi cele referitoare la protecĂžia mediului.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia sĂŁ precizeze în documentaĂžia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiĂžiile de muncĂŁ Âşi de protecĂžie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naĂžional Âşi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrĂŁri ori de servicii, sau sĂŁ indice instituĂžiile competente de la care operatorii economici pot obĂžine informaĂžii detaliate privind reglementĂŁrile respective. în acest caz, autoritatea contractantĂŁ are totodatĂŁ Âşi obligaĂžia de a solicita operatorilor economici sĂŁ indice în cadrul ofertei faptul cĂŁ la elaborarea acesteia au Ăžinut cont de obligaĂžiile referitoare la condiĂžiile de muncĂŁ Âşi protecĂžia muncii.
    ART. 35
    (1) Caietul de sarcini conĂžine, în mod obligatoriu, specificaĂžii tehnice.
    (2) SpecificaĂžiile tehnice reprezintĂŁ cerinĂže, prescripĂžii, caracteristici de naturĂŁ tehnicĂŁ ce permit fiecĂŁrui produs, serviciu sau lucrare sĂŁ fie descris, în mod obiectiv, în aÂşa manierĂŁ încât sĂŁ corespundĂŁ necesitĂŁĂžii autoritĂŁĂžii contractante.
    (3) SpecificaĂžiile tehnice definesc, dupĂŁ caz Âşi fĂŁrĂŁ a se limita la cele ce urmeazĂŁ, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic Âşi de performanÞã, cerinĂže privind impactul asupra mediului înconjurĂŁtor, siguranĂža în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste Âşi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare Âşi instrucĂžiuni de utilizare a produsului, tehnologii Âşi metode de producĂžie, precum Âşi sisteme de asigurare a calitĂŁĂžii Âşi condiĂžii pentru certificarea conformitĂŁĂžii cu standarde relevante sau altele asemenea. în cazul contractelor pentru lucrĂŁri, specificaĂžiile tehnice pot face referire, de asemenea, Âşi la prescripĂžii de proiectare Âşi de calcul al costurilor, la verificarea, inspecĂžia Âşi condiĂžiile de recepĂžie a lucrĂŁrilor sau a tehnicilor, procedeelor Âşi metodelor de execuĂžie, ca Âşi la orice alte condiĂžii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantĂŁ este capabilĂŁ sĂŁ le descrie, în funcĂžie Âşi de diverse acte normative Âşi reglementĂŁri generale sau specifice, în legĂŁturĂŁ cu lucrĂŁrile finalizate Âşi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrĂŁri.
    (4) SpecificaĂžiile tehnice se definesc astfel încât sĂŁ corespundĂŁ, atunci când este posibil, necesitĂŁĂžilor/exigenĂželor oricĂŁrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitĂŁĂži.
    (5) SpecificaĂžiile tehnice trebuie sĂŁ permitĂŁ oricĂŁrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire Âşi nu trebuie sĂŁ aibĂŁ ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de naturĂŁ sĂŁ restrângĂŁ concurenĂža între operatorii economici.
    (6) FĂŁrĂŁ a aduce atingere reglementĂŁrilor tehnice naĂžionale obligatorii, în mĂŁsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a defini specificaĂžiile tehnice:
    a) fie prin referire, de regulĂŁ în urmĂŁtoarea ordine de prioritate, la standarde naĂžionale care adoptĂŁ standarde europene, la omologĂŁri tehnice europene, la standarde internaĂžionale sau la alte referinĂže de naturĂŁ tehnicĂŁ elaborate de organisme de standardizare europene; în cazul în care acestea nu existĂŁ, atunci specificaĂžiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologĂŁri sau reglementĂŁri tehnice naĂžionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul Âşi execuĂžia lucrĂŁrilor. Orice astfel de referire trebuie sĂŁ fie însoĂžitĂŁ de menĂžiunea sau echivalent;
    b) fie prin precizarea performanĂželor Âşi/sau cerinĂželor funcĂžionale solicitate, care trebuie sĂŁ fie suficient de precis descrise încât sĂŁ permitĂŁ ofertanĂžilor sĂŁ determine obiectul contractului de achiziĂžie publicĂŁ, iar autoritĂŁĂžii contractante sĂŁ atribuie contractul respectiv;
    c) fie atât prin precizarea performanĂželor Âşi/sau cerinĂželor funcĂžionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevĂŁzute la lit. b), cât Âşi prin referirea la standardele, omologĂŁrile tehnice, specificaĂžiile tehnice comune, prevĂŁzute la lit. a), ca mijloc de prezumĂžie a conformitĂŁĂžii cu nivelul de performanÞã Âşi cu cerinĂžele funcĂžionale respective;
    d) fie prin precizarea performanĂželor Âşi/sau cerinĂželor funcĂžionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevĂŁzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, Âşi prin referirea la standardele sau omologĂŁrile tehnice, prevĂŁzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
    ART. 36
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ defineÂşte specificaĂžiile tehnice din caietul de sarcini, optând pentru modalitatea prevĂŁzutĂŁ la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofertĂŁ nu poate fi respinsĂŁ pe motiv cĂŁ produsele sau serviciile prevĂŁzute în propunerea tehnicĂŁ nu sunt conforme cu specificaĂžiile precizate, dacĂŁ ofertantul demonstreazĂŁ, prin orice mijloc adecvat, cĂŁ propunerea tehnicĂŁ prezentatĂŁ satisface într-o manierĂŁ echivalentĂŁ cerinĂžele autoritĂŁĂžii contractante definite prin specificaĂžiile tehnice.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ defineÂşte specificaĂžiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanĂželor Âşi/sau cerinĂželor funcĂžionale solicitate, atunci nici o ofertĂŁ nu poate fi respinsĂŁ dacĂŁ ofertantul demonstreazĂŁ prin orice mijloc adecvat cĂŁ produsele, serviciile sau lucrĂŁrile oferite asigurĂŁ îndeplinirea performanĂželor sau cerinĂželor funcĂžionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
    a) un standard naĂžional care adoptĂŁ un standard european:
    b) o omologare tehnicĂŁ europeanĂŁ;
    c) o specificaĂžie tehnicĂŁ comunĂŁ utilizatĂŁ în Comunitatea EuropeanĂŁ;
    d) un standard internaĂžional;
    e) alte reglementĂŁri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1) Âşi (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaĂžiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producĂŁtorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupĂŁ caz, un laborator neutru de încercĂŁri Âşi calibrare sau un organism de certificare Âşi inspecĂžie care asigurĂŁ respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    ART. 37
    (1) PerformanĂžele Âşi cerinĂžele funcĂžionale prevĂŁzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaĂžiile tehnice, pot include Âşi caracteristici de mediu.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveÂşte performanĂžele Âşi cerinĂžele funcĂžionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parĂžial, specificaĂžii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)naĂžionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dacĂŁ se îndeplinesc, în mod cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) specificaĂžiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a cĂŁror furnizare/prestare reprezintĂŁ obiect al contractului de achiziĂžie publicĂŁ;
    b) cerinĂžele pentru "eticheta ecologicĂŁ" au fost elaborate pe baze ÂştiinĂžifice;
    c) "eticheta ecologicĂŁ" a fost adoptatĂŁ printr-o procedurĂŁ specificĂŁ ce a permis implicarea tuturor pĂŁrĂžilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producĂŁtori, distribuitori, organizaĂžii de mediu;
    d) "eticheta ecologicĂŁ" este accesibilĂŁ/disponibilĂŁ oricĂŁrei persoane interesate.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a preciza în caietul de sarcini faptul cĂŁ produsele sau serviciile oferite care deĂžin o anumitĂŁ "etichetĂŁ ecologicĂŁ" sunt considerate cĂŁ îndeplinesc implicit specificaĂžiile tehnice solicitate. Pe de altĂŁ parte, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a considera o propunere tehnicĂŁ ca fiind neconformĂŁ, pentru singurul motiv cĂŁ produsele sau serviciile ofertate nu deĂžin "eticheta ecologicĂŁ" precizatĂŁ, dacĂŁ ofertantul demonstreazĂŁ, prin orice mijloc adecvat cĂŁ produsele/serviciile oferite corespund specificaĂžiilor tehnice solicitate.
    (4) în sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaĂžiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producĂŁtorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevĂŁzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    ART. 38
    (1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaĂžii tehnice care indicĂŁ o anumitĂŁ origine, sursĂŁ, producĂžie, un procedeu special, o marcĂŁ de fabricĂŁ sau de comerĂž, un brevet de invenĂžie, o licenÞã de fabricaĂžie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaĂžie, dar numai în mod excepĂžional, în situaĂžia în care o descriere suficient de precisĂŁ Âşi inteligibilĂŁ a obiectului contractului nu este posibilĂŁ prin aplicarea prevederilor art. 35 Âşi 36 Âşi numai însoĂžitĂŁ de menĂžiunea sau echivalent.
    ART. 39
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a impune în cadrul documentaĂžiei de atribuire, în mĂŁsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiĂžii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmĂŁreÂşte obĂžinerea unor efecte de ordin social sau în legĂŁturĂŁ cu protecĂžia mediului Âşi promovarea dezvoltĂŁrii durabile.
    ART. 40
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura obĂžinerea documentaĂžiei de atribuire de cĂŁtre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricĂžionat Âşi deplin, prin mijloace electronice, la conĂžinutul documentaĂžiei de atribuire.
    (2) Prin excepĂžie de la dispoziĂžiile alin. (1), în situaĂžia în care ataÂşarea documentaĂžiei de atribuire în SEAP nu este posibilĂŁ din motive tehnice, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a pune la dispoziĂžia oricĂŁrui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, dupĂŁ caz, cĂŁruia i s-a transmis o invitaĂžie de participare a unui exemplar din documentaĂžia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.
    (3) în cazul prevĂŁzut la alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de asigura obĂžinerea gratuitĂŁ a documentaĂžiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridicĂŁ direct de la sediul autoritĂŁĂžii contractante sau de la altĂŁ adresĂŁ indicatĂŁ de acesta. în cazul în care documentaĂžia este transmisĂŁ prin poÂştĂŁ, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor sĂŁ beneficieze de aceastĂŁ facilitate o platĂŁ care nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ însĂŁ costul aferent transmiterii documentaĂžiei respective.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Reguli de participare la procedura de atribuire

    ART. 41
    Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire.
    ART. 42
    Ofertantul/candidatul care, în conformitate cu legislaĂžia statului în care este stabilit, este abilitat sĂŁ presteze o anumitĂŁ activitate nu poate fi exclus dintr-o procedurĂŁ de atribuire pentru singurul motiv cĂŁ, în conformitate cu legislaĂžia naĂžionalĂŁ, acest tip de activitate poate fi prestat numai de cĂŁtre persoane juridice sau numai de cĂŁtre persoane fizice.
    ART. 43
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sĂŁ fie permisĂŁ numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanĂži care se angajeazĂŁ sĂŁ îndeplineascĂŁ contractul în contextul unor programe de angajare protejatĂŁ, în cadrul cĂŁrora majoritatea angajaĂžilor implicaĂži sunt persoane cu dizabilitĂŁĂži, care, prin natura sau gravitatea deficienĂželor lor, nu pot exercita o activitate profesionalĂŁ în condiĂžii normale.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ decide sĂŁ limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceastĂŁ decizie trebuie sĂŁ fie precizatĂŁ explicit în anunĂžul de participare la procedura de atribuire.
    ART. 44
    (1) Mai mulĂži operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidaturĂŁ sau ofertĂŁ comunĂŁ, fĂŁrĂŁ a fi obligaĂži sĂŁ îÂşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita ca asocierea sĂŁ fie legalizatĂŁ numai în cazul în care oferta comunĂŁ este declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare Âşi numai dacĂŁ o astfel de mĂŁsurĂŁ reprezintĂŁ o condiĂžie necesarĂŁ pentru buna îndeplinire a contractului.
    ART. 45
    (1) FĂŁrĂŁ a i se diminua rĂŁspunderea în ceea ce priveÂşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziĂžie publicĂŁ, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnicĂŁ posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ, ofertantul are obligaĂžia de a preciza partea/pĂŁrĂžile din contract pe care urmeazĂŁ sĂŁ le subcontracteze Âşi datele de recunoaÂştere ale subcontractanĂžilor propuÂşi.
    ART. 46
    (1) FĂŁrĂŁ a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaÂşi proceduri:
    a) sĂŁ depunĂŁ douĂŁ sau mai multe candidaturi/oferte individuale Âşi/sau comune, sub sancĂžiunea excluderii din competiĂžie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauzĂŁ;
    b) sĂŁ depunĂŁ ofertĂŁ individualĂŁ/comunĂŁ Âşi sĂŁ fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancĂžiunea excluderii ofertei individuale sau, dupĂŁ caz, a celei în care este ofertant asociat.
    (2) întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaÂşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de naturĂŁ sĂŁ distorsioneze concurenĂža.
    (3) în sensul prevederilor alin. (2), prin întreprindere afiliatĂŁ se înĂželege orice subiect de drept:
    a) asupra cĂŁruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenÞã dominantĂŁ; sau
    b) care poate exercita o influenÞã dominantĂŁ asupra altui subiect de drept; sau
    c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se aflĂŁ sub influenĂža dominantĂŁ a unui alt subiect de drept.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Reguli de publicitate

    PARAGRAFUL 1
    Publicarea anunĂžurilor

    ART. 47
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura transparenĂža atribuirii contractelor de achiziĂžie publicĂŁ Âşi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunĂžurilor de intenĂžie, de participare Âşi de atribuire.
    (2) în cazul contractelor a cĂŁror valoare estimatĂŁ este mai mare decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în anunĂžurile prevĂŁzute la alin. (1) cel puĂžin informaĂžiile cuprinse în anexa nr. 3A Âşi, dacĂŁ este necesar, alte informaĂžii considerate utile de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia EuropeanĂŁ.
    (3) ModalitĂŁĂžile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum Âşi conĂžinutul anunĂžurilor de participare Âşi de atribuire pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, nu este obligatorie transmiterea spre publicare cĂŁtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stabilesc prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 48
    (1) Cu excepĂžia cazului prevĂŁzut la art. 299, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare anunĂžurile prevĂŁzute la art. 47 alin. (1) cĂŁtre operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.
    (2) în cazurile prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã, operatorul SEAP are obligaĂžia de a asigura transmiterea în format electronic a anunĂžurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    ART. 49
    (1) Operatorul SEAP are obligaĂžia de a asigura AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice accesul nerestricĂžionat la anunĂžurile transmise de cĂŁtre autoritĂŁĂžile contractante, înainte de publicarea acestora.
    (2) Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice verificĂŁ fiecare anunĂž transmis de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ pentru publicare în SEAP, în mĂŁsura în care anunĂžul respectiv este în legĂŁturĂŁ cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimatĂŁ mai mare decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 124. în termen de douĂŁ zile lucrĂŁtoare de la data primirii anunĂžului în SEAP, Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice are obligaĂžia:
    a) fie sĂŁ emitĂŁ cĂŁtre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunĂžul respectiv, în cazul în care în urma verificĂŁrii nu se constatĂŁ erori/omisiuni de completare;
    b) fie sĂŁ respingĂŁ publicarea anunĂžului, în cazul în care se constatĂŁ erori/omisiuni de completare, informând totodatĂŁ autoritatea contractantĂŁ asupra acestei decizii, precum Âşi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.
    (2^1) Erorile prevĂŁzute la alin. (2) reprezintĂŁ acele informaĂžii/cerinĂže din anunĂžul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încĂŁlcĂŁri ale legislaĂžiei în domeniul achiziĂžiilor publice Âşi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziĂžie publicĂŁ.
    (2^2) Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afecteazĂŁ dreptul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice de a sancĂžiona, pe parcursul activitĂŁĂžii de supraveghere, faptele prevĂŁzute la art. 293.
    (3) în cazul prevĂŁzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaĂžia:
    a) de a transmite anunĂžul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrĂŁtoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, este prevĂŁzutĂŁ o obligaĂžie în acest sens; operatorul SEAP are obligaĂžia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunĂžul spre publicare, ca probĂŁ privind momentul transmiterii;
    b) de a publica anunĂžul în SEAP în cel mult douĂŁ zile lucrĂŁtoare de la primirea acceptului de publicare.
    (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunĂžul transmis de autoritatea contractantĂŁ sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fĂŁrĂŁ obĂžinerea acceptului de publicare emis de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    (5) în cazul în care, din motive de naturĂŁ tehnicĂŁ, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunĂž spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritĂŁĂžii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunĂžului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaĂžia de a înÂştiinĂža autoritatea contractantĂŁ cu privire la apariĂžia unei astfel de situaĂžii, în cel mult o zi lucrĂŁtoare de la expirarea perioadei prevĂŁzute la alin. (3) lit. a).
    (6) DupĂŁ publicarea anunĂžului în SEAP, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite anunĂžul Âşi cĂŁtre Regia AutonomĂŁ "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice.
    (7) Regia AutonomĂŁ "Monitorul Oficial" publicĂŁ anunĂžurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrĂŁrii acestora. în cazul anunĂžului de participare prevĂŁzut la art. 114, Regia AutonomĂŁ "Monitorul Oficial" publicĂŁ anunĂžul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrĂŁrii.
    ART. 50
    (1) în cazul în care prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã stabilesc obligaĂžia publicĂŁrii anunĂžului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunĂžul respectiv nu poate fi publicat la nivel naĂžional înainte de data transmiterii acestuia cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ.
    (2) AnunĂžul publicat la nivel naĂžional nu trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ alte informaĂžii faÞã de cele existente în anunĂžul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Âşi trebuie sĂŁ menĂžioneze data transmiterii cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ.

    PARAGRAFUL 2
    AnunĂžul de intenĂžie

    ART. 51
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare un anunĂž de intenĂžie, atunci când urmĂŁreÂşte sĂŁ beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) Âşi dacĂŁ:
    a) valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuite/încheiate în urmĂŁtoarele 12 luni pentru achiziĂžionarea de produse din aceeaÂşi grupĂŁ CPV, este egalĂŁ sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
    b) valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuite/încheiate în urmĂŁtoarele 12 luni pentru achiziĂžionarea de servicii care sunt din aceeaÂşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egalĂŁ sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
    c) valoarea estimatĂŁ a contractelor/acordurilor-cadru de lucrĂŁri, care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuite/încheiate în urmĂŁtoarele 12 luni, este egalĂŁ sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a transmite spre publicare un anunĂž de intenĂžie Âşi în alte situaĂžii decât cele prevĂŁzute la alin. (1).
    (3) Publicarea anunĂžului de intenĂžie nu creeazĂŁ autoritĂŁĂžii contractante obligaĂžia de a efectua respectiva achiziĂžie publicĂŁ.
    ART. 52
    (1) în cazurile prevĂŁzute la art. 51 alin. (1) lit. a) Âşi b), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare anunĂžul de intenĂžie cât mai curând posibil dupĂŁ data începerii anului bugetar.
    (2) în cazul prevĂŁzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare anunĂžul de intenĂžie cât mai curând posibil dupĂŁ aprobarea programului în care este prevĂŁzut contractul de lucrĂŁri sau acordul-cadru respectiv.
    ART. 53
    (1) AnunĂžul de intenĂžie se publicĂŁ:
    a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP Âşi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice; sau
    b) numai în SEAP, cu condiĂžia ca, înainte de publicare, sĂŁ fi fost transmis un anunĂž simplificat de informare prealabilĂŁ cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ.
    (2) în cazul prevĂŁzut la alin. (1) lit. b), anunĂžul de intenĂžie trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ Âşi data transmiterii anunĂžului simplificat cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ.

    PARAGRAFUL 3
    AnunĂžul de participare

    ART. 54
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare un anunĂž de participare atunci când:
    a) iniĂžiazĂŁ procedura de licitaĂžie deschisĂŁ, licitaĂžie restrânsĂŁ, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ sau pentru încheierea acordului-cadru;
    b) lanseazĂŁ un sistem dinamic de achiziĂžie;
    c) iniĂžiazĂŁ procesul de atribuire a unui contract de achiziĂžie publicĂŁ printr-un sistem dinamic de achiziĂžii, în acest caz publicându-se un anunĂž simplificat;
    d) organizeazĂŁ un concurs de soluĂžii.
    ART. 55
    (1) AnunĂžul de participare se publicĂŁ în SEAP Âşi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice Âşi, dupĂŁ caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaĂžiile în care:
    a) autoritatea contractantĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimatĂŁ a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
    b) autoritatea contractantĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimatĂŁ a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
    c) valoarea estimatĂŁ a contractului/acordului-cadru de lucrĂŁri care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

    PARAGRAFUL 4
    AnunĂžul de atribuire

    ART. 56
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare un anunĂž de atribuire în cel mult 48 de zile dupĂŁ ce:
    a) a finalizat procedura de atribuire - licitaĂžie deschisĂŁ, licitaĂžie restrânsĂŁ, dialog competitiv, negociere cu/fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ sau încheierea acordului-cadru;
    b) a finalizat un concurs de soluĂžii prin stabilirea concurentului câÂştigĂŁtor;
    c) a atribuit un contract de achiziĂžie publicĂŁ printr-un sistem dinamic de achiziĂžii.
    (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) este aplicabilĂŁ numai contractelor a cĂŁror valoare este mai mare decât pragul valoric prevĂŁzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupĂŁ caz, lit. b). în aceste cazuri, autoritatea contractantĂŁ indicĂŁ, totodatĂŁ, în anunĂžul transmis dacĂŁ este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
    ART. 57
    (1) AnunĂžul de atribuire se publicĂŁ în SEAP Âşi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice, Âşi, dupĂŁ caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaĂžiile în care:
    a) autoritatea contractantĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
    b) autoritatea contractantĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimatĂŁ a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
    c) valoarea contractului de lucrĂŁri care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

    SECÞIUNEA a 6-a
    Reguli speciale de transparenÞã aplicabile achiziĂžiei publice de servicii de publicitate

    ART. 58
    (1) în cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anualĂŁ cumulatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, estimatĂŁ ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 20.000 euro, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a publica un anunĂž de participare Âşi un anunĂž de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publicĂŁ disponibil pe internet, la o adresĂŁ dedicatĂŁ, precum Âşi pe pagina proprie de internet.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înĂželege orice contract de servicii având ca obiect crearea, producerea Âşi/sau difuzarea de reclamĂŁ sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masĂŁ scrise, audiovizuale sau electronice.
    (3) ObligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) nu exonereazĂŁ autoritatea contractantĂŁ de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevĂŁzute în cadrul secĂžiunii a 5-a din prezentul capitol.
    (4) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a preciza în anunĂžul de participare prevĂŁzut la alin. (1) criteriile de calificare Âşi selecĂžie Âşi, în situaĂžia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunĂžul trebuie sĂŁ fie însoĂžit de un referat de oportunitate prin care se justificĂŁ raĂžiunea achiziĂžiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodatĂŁ impactul urmĂŁrit Âşi criteriile de mĂŁsurare a rezultatului obĂžinut.
    (5) în cel mult 120 de zile de la data finalizĂŁrii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a publica în sistemul informatic prevĂŁzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziĂžiei serviciilor de publicitate.
    (6) Contractele de publicitate media trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ în mod obligatoriu Âşi urmĂŁtoarele clauze specifice referitoare la obligaĂžia pĂŁrĂžilor de a asigura, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puĂžin la urmĂŁtoarele informaĂžii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecĂŁrui beneficiar final Âşi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale.
    (7) Accesul publicului la informaĂžiile menĂžionate la alin. (6) se realizeazĂŁ prin grija autoritĂŁĂžii contractante care are obligaĂžia de a deĂžine informaĂžii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului.
    (8) în cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menĂžionarea denumirii autoritĂŁĂžii/autoritĂŁĂžilor contractante în materialul publicitar.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Reguli de comunicare Âşi de transmitere a datelor

    ART. 59
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare Âşi altele asemenea, prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã, trebuie sĂŁ fie transmise în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.
    (3) Comunicarea, transmiterea Âşi stocarea informaĂžiilor se realizeazĂŁ astfel încât sĂŁ se asigure integritatea Âşi confidenĂžialitatea datelor respective.
    ART. 60
    (1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmĂŁtoarele modalitĂŁĂži:
    a) prin poÂştĂŁ;
    b) prin fax;
    c) prin mijloace electronice;
    d) prin orice combinaĂžie a celor prevĂŁzute la lit. a) - c).
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a impune, în documentaĂžia de atribuire, modalitĂŁĂžile de comunicare pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ le utilizeze pe parcursul aplicĂŁrii procedurii.
    ART. 61
    (1) ModalitĂŁĂžile de comunicare impuse de autoritatea contractantĂŁ trebuie sĂŁ nu restricĂžioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
    (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronicĂŁ, precum Âşi caracteristicile lor tehnice trebuie sĂŁ fie nediscriminatorii, disponibile în mod facil oricĂŁrui operator economic Âşi trebuie sĂŁ asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare Âşi comunicare.
    (3) în cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnĂŁtura electronicĂŁ.
    ART. 62
    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, în acest din urmĂŁ caz operatorul economic având obligaĂžia de a confirma solicitarea de participare în scris, cât mai curând posibil.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisĂŁ prin fax, sĂŁ fie confirmatĂŁ, într-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisĂŁ prin poÂştĂŁ sau prin mijloace electronice. în acest caz, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a preciza în anunĂžul de participare cerinĂža respectivĂŁ, precum Âşi termenul în care aceasta trebuie îndeplinitĂŁ.
    ART. 63
    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin poÂştĂŁ sau, dacĂŁ autoritatea contractantĂŁ prevede aceastĂŁ posibilitate, prin mijloace electronice.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ stabileÂşte cĂŁ ofertele urmeazĂŁ sĂŁ fie transmise prin poÂştĂŁ, ofertantul are, în mod implicit, Âşi dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritĂŁĂžii contractante sau la o altĂŁ adresĂŁ indicatĂŁ de aceasta.
    ART. 64
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a stabili ca solicitĂŁrile de participare Âşi/sau ofertele sĂŁ fie transmise prin mijloace electronice, numai dacĂŁ se asigurĂŁ respectarea urmĂŁtoarelor cerinĂže:
    a) informaĂžiile referitoare la posibilitĂŁĂžile specifice de transmitere electronicĂŁ, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
    b) dispozitivele electronice de recepĂžionare garanteazĂŁ în mod corespunzĂŁtor integritatea Âşi confidenĂžialitatea datelor recepĂžionate;
    c) operatorii economici trebuie sĂŁ transmitĂŁ înainte de data limitĂŁ de transmitere documentele, certificatele, declaraĂžiile Âşi altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V secĂžiunea a 2-a, în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic.
    ART. 65
    în sensul prevederilor art. 64 garantarea integritĂŁĂžii Âşi confidenĂžialitĂŁĂžii datelor recepĂžionate presupune faptul cĂŁ dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le deĂžin Âşi/sau prin procedurile specifice utilizate, permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puĂžin urmĂŁtoarelor condiĂžii:
    a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitĂŁrilor de participare, precum Âşi, dacĂŁ este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
    b) înainte de data limitĂŁ de transmitere a datelor, nici o persoanĂŁ nu are acces la datele transmise;
    c) în cazul în care interdicĂžia de acces prevĂŁzutĂŁ la lit. b) a fost încĂŁlcatĂŁ, acest acces neautorizat este clar detectabil;
    d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepĂžionate;
    e) accesul la datele recepĂžionate este posibil, în toate etapele procesului, numai printr-o acĂžiune simultanĂŁ a cel puĂžin douĂŁ persoane/sisteme autorizate Âşi numai dupĂŁ data de vizualizare stabilitĂŁ conform prevederilor lit. d);
    f) dupĂŁ data de vizualizare a datelor recepĂžionate, accesul la datele respective rĂŁmâne posibil numai pentru persoanele autorizate sĂŁ vizualizeze datele respective.

    SECÞIUNEA a 8-a
    Reguli de evitare a conflictului de interese

    ART. 66
    Pe parcursul aplicĂŁrii procedurii de atribuire, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a lua toate mĂŁsurile necesare pentru a evita situaĂžiile de naturĂŁ sĂŁ determine apariĂžia unui conflict de interese Âşi/sau manifestarea concurenĂžei neloiale.
    ART. 67
    Persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ care a participat la întocmirea documentaĂžiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaĂžiei de atribuire nu este de naturĂŁ sĂŁ distorsioneze concurenĂža.
    ART. 68
    Persoanele fizice sau juridice care participĂŁ direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancĂžiunea excluderii din procedura de atribuire.
    ART. 69
    Nu au dreptul sĂŁ fie implicaĂži în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmĂŁtoarele persoane:
    a) persoane care deĂžin pĂŁrĂži sociale, pĂŁrĂži de interes, acĂžiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanĂži/candidaĂži sau subcontractanĂži ori persoane care fac parte din consiliul de administraĂžie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanĂži/candidaĂži sau subcontractanĂži;
    b) soĂž/soĂžie, rudĂŁ sau afin, pânĂŁ la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraĂžie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanĂži/candidaĂži;
    c) persoane despre care se constatĂŁ cĂŁ pot avea un interes de naturĂŁ sĂŁ le afecteze imparĂžialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
    ART. 70
    Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziĂžie publicĂŁ, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicĂŁrii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puĂžin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii contractului respectiv pentru cauza imoralĂŁ.

    CAP. 3
    Proceduri de atribuire

    SECÞIUNEA 1
    Etape premergĂŁtoare iniĂžierii procedurii de atribuire

    ART. 71
    FĂŁrĂŁ a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunĂžurilor de participare sau data transmiterii invitaĂžiilor de participare Âşi, pe de altĂŁ parte, data limitĂŁ pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a stabili perioada respectivĂŁ în funcĂžie de complexitatea contractului Âşi/sau de cerinĂžele specifice, astfel încât operatorii economici interesaĂži sĂŁ beneficieze de un interval de timp adecvat Âşi suficient pentru elaborarea ofertelor Âşi pentru pregĂŁtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaĂžia de atribuire.
    ART. 72
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât dupĂŁ vizitarea amplasamentelor sau dupĂŁ consultarea la faĂža locului a unor documente-anexĂŁ la caietul de sarcini, precum Âşi în cazul în care autoritatea contractantĂŁ nu are posibilitatea de a transmite documentaĂžia de atribuire sau rĂŁspunsul la solicitarea de clarificĂŁri în termenele limitĂŁ stabilite de prezenta ordonanÞã de urgenÞã, deÂşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. într-o astfel de situaĂžie, data limitĂŁ de depunere a ofertelor se decaleazĂŁ cu o perioadĂŁ suficientĂŁ, astfel încât orice operator economic interesat sĂŁ dispunĂŁ de un timp rezonabil necesar pentru obĂžinerea informaĂžiilor complete Âşi relevante pentru elaborarea ofertei.

    SECÞIUNEA a 2-a
    LicitaĂžia deschisĂŁ

    ART. 73
    (1) Procedura de licitaĂžie deschisĂŁ se desfĂŁÂşoarĂŁ, de regulĂŁ, într-o singurĂŁ etapĂŁ.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaĂžie electronicĂŁ, caz în care are obligaĂžia de a anunĂža aceastĂŁ decizie în anunĂžul de participare Âşi în documentaĂžia de atribuire.
    ART. 74
    LicitaĂžia deschisĂŁ se iniĂžiazĂŁ prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunĂž de participare prin care solicitĂŁ operatorilor economici interesaĂži depunerea de oferte.
    ART. 75
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsĂŁ între data transmiterii anunĂžului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Âşi data limitĂŁ de depunere a ofertelor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 52 de zile.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ a publicat un anunĂž de intenĂžie referitor la contractul de achiziĂžie publicĂŁ ce urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pânĂŁ la 36 de zile.
    (3) Reducerea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) este permisĂŁ în cazul în care anunĂžul de intenĂžie a conĂžinut toate informaĂžiile care sunt prevĂŁzute pentru anunĂžul de participare - în mĂŁsura în care acestea sunt cunoscute la data publicĂŁrii anunĂžului de intenĂžie - Âşi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni Âşi cu cel puĂžin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare.
    (4) în cazul în care anunĂžul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) sau, dupĂŁ caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
    (5) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ publicĂŁ în SEAP întreaga documentaĂžie de atribuire Âşi permite, începând cu data publicĂŁrii anunĂžului de participare, accesul direct Âşi nerestricĂžionat al operatorilor economici la aceastĂŁ documentaĂžie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), precum Âşi cele rezultate în urma aplicĂŁrii prevederilor alin. (4) cu 5 zile.
    (6) Reducerea prevĂŁzutĂŁ la alin. (5) este permisĂŁ numai în cazul în care anunĂžul de participare conĂžine precizĂŁri privind adresa de Internet la care documentaĂžia de atribuire este disponibilĂŁ.
    ART. 76
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite anunĂžul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puĂžin 20 de zile înainte de data-limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ publicĂŁ în SEAP întreaga documentaĂžie de atribuire Âşi permite, începând cu data publicĂŁrii anunĂžului de participare, accesul direct Âşi nerestricĂžionat al operatorilor economici la aceastĂŁ documentaĂžie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) cu 5 zile.
    (3) Reducerea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) este permisĂŁ numai în cazul în care anunĂžul de participare conĂžine precizĂŁri privind adresa de Internet la care documentaĂžia de atribuire este disponibilĂŁ.
    ART. 77
    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita Âşi de a obĂžine documentaĂžia de atribuire.
    (2) în cazul prevĂŁzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a pune documentaĂžia de atribuire la dispoziĂžia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadĂŁ care nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 4 zile de la primirea unei solicitĂŁri din partea acestuia.
    (3) Operatorul economic interesat are obligaĂžia de a întreprinde diligenĂžele necesare astfel încât respectarea de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ a perioadei prevĂŁzute la alin. (2) sĂŁ nu conducĂŁ la situaĂžia în care documentaĂžia de atribuire sĂŁ fie pusĂŁ la dispoziĂžia sa cu mai puĂžin de douĂŁ zile înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertei.
    ART. 78
    (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificĂŁri privind documentaĂžia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a rĂŁspunde, în mod clar, complet Âşi fĂŁrĂŁ ambiguitĂŁĂži, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitatĂŁ, într-o perioadĂŁ care nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ, de regulĂŁ, 3 zile lucrĂŁtoare de la primirea unei astfel de solicitĂŁri din partea operatorului economic.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite rĂŁspunsurile - însoĂžite de întrebĂŁrile aferente - cĂŁtre toĂži operatorii economici care au obĂžinut, în condiĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, documentaĂžia de atribuire, luând mĂŁsuri pentru a nu dezvĂŁlui identitatea celui care a solicitat clarificĂŁrile respective.
    ART. 79
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în mĂŁsura în care clarificĂŁrile sunt solicitate în timp util, rĂŁspunsul autoritĂŁĂžii contractante la aceste solicitĂŁri trebuie sĂŁ fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limitĂŁ stabilitĂŁ pentru depunerea ofertelor.
    (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantĂŁ în imposibilitate de a respecta termenul prevĂŁzut la alin. (1), aceasta din urmĂŁ are, totuÂşi, obligaĂžia de a rĂŁspunde la solicitarea de clarificare în mĂŁsura în care perioada necesarĂŁ pentru elaborarea Âşi transmiterea rĂŁspunsului face posibilĂŁ primirea acestuia de cĂŁtre operatorii economici înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    ART. 80
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a deschide ofertele la data, ora Âşi adresa indicate în anunĂžul de participare, în mĂŁsura în care nu a devenit incidentĂŁ obligaĂžia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaĂžii.

    SECÞIUNEA a 3-a
    LicitaĂžia restrânsĂŁ

    ART. 81
    (1) Procedura de licitaĂžie restrânsĂŁ se desfĂŁÂşoarĂŁ, de regulĂŁ, în douĂŁ etape:
    a) etapa de selectare a candidaĂžilor, prin aplicarea criteriilor de selecĂžie;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaĂžii selectaĂži, prin aplicarea criteriului de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaĂžie electronicĂŁ, caz în care are obligaĂžia de a anunĂža aceastĂŁ decizie în anunĂžul de participare Âşi în documentaĂžia de atribuire.
    ART. 82
    LicitaĂžia restrânsĂŁ se iniĂžiazĂŁ prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunĂž de participare prin care se solicitĂŁ operatorilor economici interesaĂži depunerea de candidaturi.
    ART. 83
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsĂŁ între data transmiterii anunĂžului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Âşi data limitĂŁ de depunere a candidaturilor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 37 de zile.
    (2) în cazul în care, din motive de urgenÞã, nu poate fi respectat numĂŁrul de zile prevĂŁzut la alin. (1), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevĂŁzute la alin. (1), dar nu la mai puĂžin de 15 zile.
    (3) în cazul în care anunĂžul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile Âşi perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
    ART. 84
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite anunĂžul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puĂžin 10 zile înainte de data-limitĂŁ de depunere a candidaturilor.
    ART. 85
    (1) Orice operator economic are dreptul de a-Âşi depune candidatura pentru prima etapĂŁ a procedurii de licitaĂžie restrânsĂŁ.
    (2) în etapa prevĂŁzutĂŁ la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a limita numĂŁrul de candidaĂži care vor fi selectaĂži pentru a depune oferte, cu condiĂžia sĂŁ existe un numĂŁr suficient de candidaĂži disponibili. Atunci când selecteazĂŁ candidaĂžii, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a aplica criterii obiective Âşi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecĂžie prevĂŁzute în anunĂžul de participare.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a indica în anunĂžul de participare criteriile de selecĂžie Âşi regulile aplicabile, numĂŁrul minim al candidaĂžilor pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ-i selecteze Âşi, dacĂŁ este cazul, numĂŁrul maxim al acestora.
    (4) NumĂŁrul minim al candidaĂžilor, indicat în anunĂžul de participare prevĂŁzut la alin. (3), trebuie sĂŁ fie suficient pentru a asigura o concurenÞã realĂŁ Âşi, în orice situaĂžie, nu poate fi mai mic de 5.
    ART. 86
    (1) NumĂŁrul de candidaĂži selectaĂži dupĂŁ prima etapĂŁ a licitaĂžiei restrânse trebuie sĂŁ fie cel puĂžin egal cu numĂŁrul minim indicat în anunĂžul de participare.
    (2) în cazul în care numĂŁrul candidaĂžilor care îndeplinesc criteriile de selecĂžie este mai mic decât numĂŁrul minim indicat în anunĂžul de participare, autoritatea contractantĂŁ are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de licitaĂžie restrânsĂŁ;
    b) fie de a continua procedura de licitaĂžie restrânsĂŁ numai cu acel/acei candidat/candidaĂži care îndeplineÂşte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    ART. 87
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite concomitent o invitaĂžie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaĂžie restrânsĂŁ tuturor candidaĂžilor selectaĂži.
    (2) Este interzisĂŁ invitarea la etapa a doua a licitaĂžiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapĂŁ sau care nu a îndeplinit criteriile de selecĂžie.
    ART. 88
    (1) InvitaĂžia de participare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) referinĂže privind anunĂžul de participare publicat;
    b) data Âşi ora limitĂŁ stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaboratĂŁ oferta;
    e) adresa, data Âşi ora deschiderii ofertelor;
    f) dacĂŁ este cazul, precizĂŁri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sĂŁ le prezinte în scopul verificĂŁrii declaraĂžiilor sau completĂŁrii documentelor, prezentate în prima etapĂŁ pentru demonstrarea capacitĂŁĂžii tehnice Âşi economico-financiare.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite invitaĂžia de participare însoĂžitĂŁ de un exemplar al documentaĂžiei de atribuire.
    (3) în cazul în care documentaĂžia de atribuire este accesibilĂŁ direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în invitaĂžia de participare informaĂžii privind modul de accesare a documentaĂžiei respective.
    ART. 89
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite invitaĂžia de participare cu cel puĂžin 40 de zile înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ a publicat un anunĂž de intenĂžie referitor la contractul de achiziĂžie publicĂŁ ce urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) pânĂŁ la 36 de zile, de regulĂŁ, Âşi în nici un caz pânĂŁ la mai puĂžin de 22 de zile.
    (3) Reducerea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) este permisĂŁ în cazul în care anunĂžul de intenĂžie a conĂžinut toate informaĂžiile care sunt prevĂŁzute pentru anunĂžul de participare - în mĂŁsura în care acestea sunt cunoscute la data publicĂŁrii anunĂžului de intenĂžie - Âşi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni Âşi cu cel puĂžin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare.
    (4) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ publicĂŁ în SEAP întreaga documentaĂžie de atribuire Âşi permite, începând cu data publicĂŁrii anunĂžului de participare, accesul direct Âşi nerestricĂžionat al operatorilor economici la aceastĂŁ documentaĂžie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) cu 5 zile.
    (5) Reducerea prevĂŁzutĂŁ la alin. (4) este permisĂŁ numai în cazul în care anunĂžul de participare conĂžine precizĂŁri privind adresa de Internet la care documentaĂžia de atribuire este disponibilĂŁ.
    (6) în cazul în care, din motive de urgenÞã, nu pot fi respectate numĂŁrul de zile prevĂŁzut la alin. (1) Âşi (2), precum Âşi cel rezultat în urma aplicĂŁrii prevederilor alin. (4), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puĂžin de 10 zile.
    ART. 90
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite invitaĂžia de participare cu cel puĂžin 15 zile înainte de data-limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ publicĂŁ în SEAP întreaga documentaĂžie de atribuire Âşi permite, începând cu data publicĂŁrii anunĂžului de participare, accesul direct Âşi nerestricĂžionat al operatorilor economici la aceastĂŁ documentaĂžie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) cu încĂŁ 5 zile.
    (3) Reducerea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) este permisĂŁ numai în cazul în care anunĂžul de participare conĂžine precizĂŁri privind adresa de Internet la care documentaĂžia de atribuire este disponibilĂŁ.
    (4) *** Abrogat
    ART. 91
    (1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificĂŁri privind documentaĂžia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a rĂŁspunde, în mod clar, complet Âşi fĂŁrĂŁ ambiguitĂŁĂži, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitatĂŁ, într-o perioadĂŁ care nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ, de regulĂŁ, 3 zile lucrĂŁtoare de la primirea unei astfel de solicitĂŁri din partea operatorului economic.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite rĂŁspunsurile - însoĂžite de întrebĂŁrile aferente - cĂŁtre toĂži candidaĂžii selectaĂži, luând mĂŁsuri pentru a nu dezvĂŁlui identitatea celui care a solicitat clarificĂŁrile respective.
    ART. 92
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în mĂŁsura în care clarificĂŁrile sunt solicitate în timp util, rĂŁspunsul autoritĂŁĂžii contractante la aceste solicitĂŁri trebuie sĂŁ fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limitĂŁ stabilitĂŁ pentru depunerea ofertelor.
    (2) în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantĂŁ în imposibilitate de a respecta termenul prevĂŁzut la alin. (1), aceasta din urmĂŁ are, totuÂşi, obligaĂžia de a rĂŁspunde la solicitarea de clarificare în mĂŁsura în care perioada necesarĂŁ pentru elaborarea Âşi transmiterea rĂŁspunsului face posibilĂŁ primirea acestuia de cĂŁtre operatorii economici înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    ART. 93
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a deschide ofertele la data, ora Âşi adresa indicate în invitaĂžia de participare, în mĂŁsura în care nu a devenit incidentĂŁ obligaĂžia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaĂžii.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Dialogul competitiv

    ART. 94
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziĂžie publicĂŁ dacĂŁ se îndeplinesc, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contractul în cauzĂŁ este considerat a fi de complexitate deosebitĂŁ;
    b) aplicarea procedurii de licitaĂžie deschisĂŁ sau restrânsĂŁ nu ar permite atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ în cauzĂŁ.
    ART. 95
    în sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebitĂŁ este considerat acel contract de achiziĂžie publicĂŁ pentru care autoritatea contractantĂŁ nu este, în mod obiectiv, în mĂŁsurĂŁ:
    a) sĂŁ defineascĂŁ specificaĂžiile tehnice capabile sĂŁ îi satisfacĂŁ necesitĂŁĂžile Âşi exigenĂžele; Âşi/sau
    b) sĂŁ stabileascĂŁ montajul financiar Âşi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
    ART. 96
    Procedura de dialog competitiv se desfĂŁÂşoarĂŁ în trei etape:
    a) etapa de preselecĂžie a candidaĂžilor;
    b) etapa de dialog cu candidaĂžii admiÂşi în urma preselecĂžiei, pentru identificarea soluĂžiei/soluĂžiilor apte sĂŁ rĂŁspundĂŁ necesitĂŁĂžilor autoritĂŁĂžii contractante Âşi în baza cĂŁreia/cĂŁrora candidaĂžii vor elabora Âşi vor depune oferta finalĂŁ;
    c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
    ART. 97
    Dialogul competitiv se iniĂžiazĂŁ prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunĂž de participare prin care se solicitĂŁ operatorilor economici interesaĂži depunerea de candidaturi.
    ART. 98
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsĂŁ între data transmiterii anunĂžului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Âşi data limitĂŁ de depunere a candidaturilor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 37 de zile.
    (2) în cazul în care anunĂžul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
    ART. 99
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite anunĂžul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puĂžin 20 de zile înainte de data-limitĂŁ de depunere a candidaturilor.
    ART. 100
    Orice operator economic are dreptul de a-Âşi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    ART. 101
    (1) Atunci când preselecteazĂŁ candidaĂžii, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a aplica criterii obiective Âşi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecĂžie prevĂŁzute în anunĂžul de participare.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a indica în anunĂžul de participare criteriile de preselecĂžie Âşi regulile aplicabile, numĂŁrul minim al candidaĂžilor pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ îi preselecteze Âşi, dacĂŁ este cazul, numĂŁrul maxim al acestora.
    (3) NumĂŁrul minim al candidaĂžilor, indicat în anunĂžul de participare prevĂŁzut la alin. (2), trebuie sĂŁ fie suficient pentru a asigura o concurenÞã realĂŁ Âşi, în orice situaĂžie, nu poate fi mai mic de 3.
    ART. 102
    (1) NumĂŁrul de candidaĂži admiÂşi în cea de-a doua etapĂŁ a dialogului competitiv trebuie sĂŁ fie cel puĂžin egal cu numĂŁrul minim indicat în anunĂžul de participare.
    (2) în cazul în care numĂŁrul candidaĂžilor care îndeplinesc criteriile de preselecĂžie este mai mic decât numĂŁrul minim indicat în anunĂžul de participare, autoritatea contractantĂŁ are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
    b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaĂži care îndeplineÂşte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    ART. 103
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite, concomitent, o invitaĂžie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaĂžilor admiÂşi.
    (2) Este interzisĂŁ invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapĂŁ sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecĂžie.
    ART. 104
    (1) InvitaĂžia de participare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) referinĂže privind anunĂžul de participare publicat;
    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum Âşi data Âşi ora lansĂŁrii acestuia;
    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
    d) dacĂŁ este cazul, precizĂŁri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sĂŁ le prezinte în scopul verificĂŁrii declaraĂžiilor sau completĂŁrii documentelor, prezentate în prima etapĂŁ pentru demonstrarea capacitĂŁĂžii tehnice Âşi economico-financiare.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite invitaĂžia de participare însoĂžitĂŁ de un exemplar al documentaĂžiei de atribuire, care va include Âşi documentaĂžia descriptivĂŁ.
    (3) în cazul în care documentaĂžia de atribuire este accesibilĂŁ direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în invitaĂžia de participare informaĂžii privind modul de accesare a documentaĂžiei respective.
    ART. 105
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în cadrul documentaĂžiei descriptive cel puĂžin o descriere a necesitĂŁĂžilor, obiectivelor Âşi constrângerilor autoritĂŁĂžii contractante, pe baza cĂŁrora se va derula dialogul pentru identificarea soluĂžiilor viabile, precum Âşi, dacĂŁ este cazul, primele care vor fi acordate participanĂžilor la dialog.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul sĂŁ prevadĂŁ în cadrul documentaĂžiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numĂŁrul de soluĂžii discutate. Reducerea succesivĂŁ a soluĂžiilor discutate se realizeazĂŁ numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliĂži în documentaĂžia de atribuire.
    ART. 106
    (1) Autoritatea contractantĂŁ deruleazĂŁ dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. în cadrul acestui dialog se discutĂŁ opĂžiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum Âşi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluĂžiile identificate sĂŁ corespundĂŁ necesitĂŁĂžilor obiective ale autoritĂŁĂžii contractante.
    (2) Pe durata dialogului, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faÞã de toĂži participanĂžii. în acest sens, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a furniza informaĂžii într-o manierĂŁ discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanĂži un avantaj suplimentar în raport cu ceilalĂži.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a nu dezvĂŁlui, fĂŁrĂŁ acordul participantului în cauzĂŁ, soluĂžia propusĂŁ Âşi alte informaĂžii confidenĂžiale prezentate de acesta.
    (4) Autoritatea contractantĂŁ deruleazĂŁ dialogul pânĂŁ când identificĂŁ soluĂžia/soluĂžiile corespunzĂŁtoare necesitĂŁĂžilor sale obiective.
    (5) DupĂŁ ce a declarat închisĂŁ etapa de dialog Âşi a anunĂžat participanĂžii cu privire la acest aspect, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a invita participanĂžii selectaĂži sĂŁ depunĂŁ oferta finalĂŁ, ofertĂŁ care se elaboreazĂŁ pe baza soluĂžiei/soluĂžiilor identificate în cursul acestei etape Âşi care trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ toate elementele necesare prin care se prezintĂŁ modul de îndeplinire a viitorului contract.
    ART. 107
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite invitaĂžia de depunere a ofertei finale cu un numĂŁr suficient de zile înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare participant selectat sĂŁ beneficieze de o perioadĂŁ rezonabilĂŁ pentru elaborarea ofertei finale.
    (2) Perioada acordatĂŁ pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sĂŁ fie mai micĂŁ decât o perioadĂŁ minimĂŁ stabilitĂŁ de comun acord cu participanĂžii selectaĂži pe parcursul derulĂŁrii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
    ART. 108
    InvitaĂžia de depunere a ofertei finale trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) referinĂže privind anunĂžul de participare publicat;
    b) data Âşi ora limitĂŁ stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaboratĂŁ oferta;
    e) adresa, data Âşi ora deschiderii ofertelor;
    f) dacĂŁ este cazul, precizĂŁri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sĂŁ le prezinte în scopul verificĂŁrii declaraĂžiilor sau completĂŁrii documentelor, prezentate în prima etapĂŁ pentru demonstrarea capacitĂŁĂžii tehnice Âşi economico-financiare.
    ART. 109
    (1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita clarificĂŁri, detalieri Âşi nuanÞãri ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizeazĂŁ pe baza criteriilor prevĂŁzute în documentaĂžia de atribuire, iar oferta câÂştigĂŁtoare se stabileÂşte conform prevederilor art. 198 alin. (2).
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita ofertantului identificat cĂŁ a depus cea mai avantajoasĂŁ ofertĂŁ din punct de vedere economic sĂŁ reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.
    (3) în oricare dintre situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), clarificĂŁrile, detalierile, nuanÞãrile, informaĂžiile suplimentare sau reconfirmĂŁrile prezentate nu trebuie sĂŁ conducĂŁ la modificĂŁri ale caracteristicilor de bazĂŁ ale ofertei sau ale soluĂžiilor care au stat la baza lansĂŁrii invitaĂžiei de depunere a ofertelor finale, modificĂŁri care ar determina distorsionarea concurenĂžei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalĂži ofertanĂži.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Negocierea cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare

    ART. 110
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) atunci când, în urma aplicĂŁrii licitaĂžiei deschise, licitaĂžiei restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusĂŁ nicio ofertĂŁ sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilĂŁ numai dupĂŁ anularea procedurii iniĂžiale de licitaĂžie deschisĂŁ, licitaĂžie restrânsĂŁ, dialog competitiv sau cerere de oferte Âşi numai dacĂŁ cerinĂžele iniĂžiale prevĂŁzute în documentaĂžia de atribuire nu sunt modificate substanĂžial;
    b) în situaĂžii excepĂžionale, temeinic motivate, atunci când natura lucrĂŁrilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniĂžialĂŁ globalĂŁ a preĂžului viitorului contract de achiziĂžie publicĂŁ;
    c) atunci când serviciile care urmeazĂŁ sĂŁ fie achiziĂžionate, îndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevĂŁzute în categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implicĂŁ proiectarea lucrĂŁrilor, sunt de aÂşa naturĂŁ încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziĂžie publicĂŁ prin aplicarea licitaĂžiei deschise sau licitaĂžiei restrânse;
    d) atunci când lucrĂŁrile ce urmeazĂŁ a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetĂŁrii ÂştiinĂžifice, experimentĂŁrii sau dezvoltĂŁrii tehnologice, Âşi numai dacĂŁ acestea nu se realizeazĂŁ pentru obĂžinerea unui profit Âşi nici nu urmĂŁresc acoperirea costurilor aferente.
    (2) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a nu transmite spre publicare anunĂžul de participare dacĂŁ invitĂŁ la negocieri numai Âşi pe toĂži acei ofertanĂži care au îndeplinit criteriile de calificare Âşi selecĂžie în cadrul procedurii anterioare Âşi care au depus oferte conform regulilor formale prevĂŁzute în documentaĂžia de atribuire.
    ART. 111
    în cazul prevĂŁzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaĂžie electronicĂŁ, caz în care are obligaĂžia de a anunĂža aceastĂŁ decizie în anunĂžul de participare Âşi în documentaĂžia descriptivĂŁ.
    ART. 112
    Negocierea cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare se iniĂžiazĂŁ prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunĂž de participare, prin care se solicitĂŁ operatorilor economici interesaĂži depunerea de candidaturi.
    ART. 113
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este mai mare decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsĂŁ între data transmiterii anunĂžului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Âşi data limitĂŁ de depunere a candidaturilor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 37 de zile.
    (2) în cazul în care, din motive de urgenÞã, numĂŁrul de zile prevĂŁzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevĂŁzute la alin. (1), dar nu la mai puĂžin de 15 zile.
    (3) în cazul în care anunĂžul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile Âşi perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
    ART. 114
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatĂŁ a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât cea prevĂŁzutĂŁ la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite anunĂžul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puĂžin 10 zile înainte de data-limitĂŁ de depunere a candidaturilor.
    ART. 115
    (1) Orice operator economic are dreptul de a solicita Âşi de a obĂžine un exemplar al documentaĂžiei descriptive.
    (2) în cazul prevĂŁzut la art. 40 alin. (2) lit. b), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a pune documentaĂžia descriptivĂŁ la dispoziĂžia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadĂŁ care nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 4 zile de la primirea unei solicitĂŁri din partea acestuia.
    (3) DocumentaĂžia descriptivĂŁ trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ o descriere a necesitĂŁĂžilor, obiectivelor Âşi constrângerilor autoritĂŁĂžii contractante, pe baza cĂŁrora se vor derula negocierile.
    ART. 116
    (1) Orice operator economic are dreptul de a-Âşi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare.
    (2) Atunci când preselecteazĂŁ candidaĂžii, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a aplica criterii obiective Âşi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecĂžie prevĂŁzute în anunĂžul de participare.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a indica în anunĂžul de participare criteriile de preselecĂžie Âşi regulile aplicabile, numĂŁrul minim al candidaĂžilor pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ îi preselecteze Âşi, dacĂŁ este cazul, numĂŁrul maxim al acestora.
    (4) NumĂŁrul minim al candidaĂžilor, indicat în anunĂžul de participare prevĂŁzut la alin. (3), trebuie sĂŁ fie suficient pentru a asigura o concurenÞã realĂŁ Âşi, în orice situaĂžie, nu poate fi mai mic de 3.
    ART. 117
    (1) NumĂŁrul de candidaĂži preselectaĂži trebuie sĂŁ fie cel puĂžin egal cu numĂŁrul minim indicat în anunĂžul de participare.
    (2) în cazul în care numĂŁrul candidaĂžilor care îndeplinesc criteriile de preselecĂžie este mai mic decât numĂŁrul minim indicat în anunĂžul de participare, autoritatea contractantĂŁ are dreptul:
    a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare numai cu acel/acei candidat/candidaĂži care îndeplineÂşte/îndeplinesc criteriile solicitate.
    ART. 118
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite, concomitent, o invitaĂžie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare tuturor candidaĂžilor preselectaĂži.
    (2) Este interzisĂŁ invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapĂŁ sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecĂžie.
    ART. 119
    InvitaĂžia de participare trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) referinĂže privind anunĂžul de participare publicat;
    b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum Âşi data Âşi ora lansĂŁrii acestora;
    c) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
    d) dacĂŁ este cazul, precizĂŁri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sĂŁ le prezinte în scopul verificĂŁrii declaraĂžiilor sau completĂŁrii documentelor, prezentate în prima etapĂŁ pentru demonstrarea capacitĂŁĂžii tehnice Âşi economico-financiare;
    e) informaĂžii detaliate Âşi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câÂştigĂŁtoare, corespunzĂŁtor prevederilor cap. V secĂžiunea a 3-a.
    ART. 120
    (1) Autoritatea contractantĂŁ deruleazĂŁ negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. în cadrul negocierilor se determinĂŁ toate aspectele tehnice, financiare Âşi juridice ale viitorului contract.
    (2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faÞã de toĂži candidaĂžii. în acest sens, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a furniza informaĂžii într-o manierĂŁ discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaĂži un avantaj în raport cu ceilalĂži.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a nu dezvĂŁlui, fĂŁrĂŁ acordul candidatului în cauzĂŁ, propunerea de ofertĂŁ sau alte informaĂžii confidenĂžiale prezentate de acesta.
    ART. 121
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul sĂŁ prevadĂŁ în cadrul documentaĂžiei descriptive posibilitatea de a desfĂŁÂşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numĂŁrul de propuneri de ofertĂŁ care intrĂŁ în negociere. Reducerea succesivĂŁ a propunerilor de ofertĂŁ se realizeazĂŁ numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliĂži în documentaĂžia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ deruleazĂŁ negocieri pânĂŁ la identificarea Âşi stabilirea ofertei câÂştigĂŁtoare, având în vedere prevederile art. 200.
    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat

    SECÞIUNEA a 6-a
    Negocierea fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare

    ART. 122
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura de negociere fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare numai în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) *** AbrogatĂŁ
    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecĂžia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziĂžie publicĂŁ poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
    c) ca o mĂŁsurĂŁ strict necesarĂŁ, atunci când perioadele de aplicare a licitaĂžiei deschise, a licitaĂžiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremĂŁ urgenÞã, determinate de evenimente imprevizibile Âşi care nu se datoreazĂŁ sub nicio formĂŁ unei acĂžiuni sau inacĂžiuni a autoritĂŁĂžii contractante. Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadĂŁ mai mare decât cea necesarĂŁ, pentru a face faÞã situaĂžiei de urgenÞã care a determinat aplicarea procedurii de negociere fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    d) atunci când produsele ce urmeazĂŁ a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetĂŁrii ÂştiinĂžifice, experimentĂŁrii, studiilor sau dezvoltĂŁrii tehnologice, Âşi numai dacĂŁ acestea nu se realizeazĂŁ pentru obĂžinerea unui profit Âşi nici nu urmĂŁresc acoperirea costurilor aferente;
    e) atunci când este necesarĂŁ achiziĂžionarea, de la furnizorul iniĂžial, a unor cantitĂŁĂži suplimentare de produse destinate înlocuirii parĂžiale sau extinderii echipamentelor/instalaĂžiilor livrate anterior, Âşi numai dacĂŁ schimbarea furnizorului iniĂžial ar pune autoritatea contractantĂŁ în situaĂžia de a achiziĂžiona produse care, datoritĂŁ caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determinĂŁ incompatibilitĂŁĂži sau dificultĂŁĂži tehnice sporite de operare Âşi întreĂžinere. Perioada în care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ, de regulĂŁ, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare iniĂžial;
    f) pentru achiziĂžionarea de materii prime cotate la bursele de mĂŁrfuri, achiziĂžia acestora realizându-se ca urmare a tranzacĂžiilor de pe piaĂža la disponibil;
    g) atunci când produsele pot fi achiziĂžionate în condiĂžii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care îÂşi lichideazĂŁ definitiv afacerile, de la un judecĂŁtor-sindic care administreazĂŁ afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altĂŁ procedurĂŁ similarĂŁ cu cele anterioare, reglementatĂŁ prin lege;
    h) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluĂžii, contractul de servicii trebuie sĂŁ fie atribuit, conform regulilor stabilite iniĂžial, concurentului câÂştigĂŁtor sau unuia dintre concurenĂžii câÂştigĂŁtori ai concursului respectiv, în acest din urmĂŁ caz, autoritatea contractantĂŁ având obligaĂžia de a transmite invitaĂžie la negocieri tuturor concurenĂžilor câÂştigĂŁtori;
    i) atunci când este necesarĂŁ achiziĂžionarea unor lucrĂŁri sau servicii suplimentare/adiĂžionale, care nu au fost incluse în contractul iniĂžial, dar care datoritĂŁ unor circumstanĂže imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauzĂŁ, Âşi numai dacĂŁ se respectĂŁ, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - atribuirea sĂŁ fie fĂŁcutĂŁ contractantului iniĂžial;
    - lucrĂŁrile sau serviciile suplimentare/adiĂžionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic Âşi economic, separate de contractul iniĂžial fĂŁrĂŁ apariĂžia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantĂŁ sau, deÂşi separabile de contractul iniĂžial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    - valoarea cumulatĂŁ a contractelor care vor fi atribuite Âşi a actelor adiĂžionale care vor fi încheiate pentru lucrĂŁri Âşi/sau servicii suplimentare ori adiĂžionale nu depĂŁÂşeÂşte 50% din valoarea contractului iniĂžial;
    j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrĂŁri sau de servicii, autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze noi lucrĂŁri, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrĂŁrilor sau serviciilor achiziĂžionate prin atribuirea contractului iniĂžial Âşi numai dacĂŁ se respectĂŁ, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - atribuirea se face contractantului iniĂžial, iar noile lucrĂŁri, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrĂŁri sau servicii similare celor prevĂŁzute în contractul atribuit iniĂžial Âşi sunt conforme cu cerinĂžele prevĂŁzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
    - contractul de lucrĂŁri/servicii iniĂžial a fost atribuit prin procedura de licitaĂžie deschisĂŁ sau restrânsĂŁ;
    - valoarea estimatĂŁ a contractului iniĂžial de lucrĂŁri/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrĂŁrilor/serviciilor similare care pot fi achiziĂžionate ulterior;
    - în anunĂžul de participare la procedura aplicatĂŁ pentru atribuirea contractului iniĂžial s-a precizat faptul cĂŁ autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a opta pentru achiziĂžionarea ulterioarĂŁ de noi lucrĂŁri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cĂŁrui ofertĂŁ va fi declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare în cadrul procedurii respective;
    - autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica aceastĂŁ procedurĂŁ într-un interval care nu poate depĂŁÂşi 3 ani de la atribuirea contractului iniĂžial.
    ART. 123
    în cazul în care acest lucru este posibil Âşi în mĂŁsura în care nu se încalcĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute la art. 122 lit. h), i) Âşi j), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a invita la negocieri un numĂŁr de operatori economici care sĂŁ asigure o concurenÞã realĂŁ.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Cererea de oferte

    ART. 124
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimatĂŁ, fĂŁrĂŁ TVA, a contractului de achiziĂžie publicĂŁ este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât echivalentul în lei al urmĂŁtoarelor praguri:
    a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;
    b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
    c) pentru contractul de lucrĂŁri: 750.000 euro.
    ART. 125
    (1) începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniĂžiazĂŁ prin publicarea în SEAP a unei invitaĂžii de participare la procedura de atribuire.
    (2) InvitaĂžia de participare cuprinde cel puĂžin urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) data Âşi ora limitĂŁ stabilite pentru primirea ofertelor;
    b) adresa la care se transmit ofertele;
    b^1) data Âşi ora deschiderii ofertelor;
    c) limba sau limbile în care trebuie elaboratĂŁ oferta;
    d) dacĂŁ se solicitĂŁ îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menĂžionarea acestora;
    e) o scurtĂŁ descriere a obiectului contractului de achiziĂžie publicĂŁ ce urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit;
    f) modul de obĂžinere a documentaĂžiei de atribuire.
    (3) în cazul în care documentaĂžia de atribuire este accesibilĂŁ direct prin mijloace electronice, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în invitaĂžia de participare informaĂžii privind modul de accesare a documentaĂžiei respective.
    ART. 126
    (1) PânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a nu publica invitaĂžia de participare în SEAP, cu condiĂžia sĂŁ o transmitĂŁ cĂŁtre cel puĂžin 3 operatori economici.
    (2) începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantĂŁ are dreptul, în cazuri temeinic justificate, sĂŁ solicite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice exceptarea de la obligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 125 alin. (1), pentru o perioadĂŁ care nu poate depĂŁÂşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (3) Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, în cazul în care justificarea prezentatĂŁ nu este pertinentĂŁ.
    ART. 127
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevĂŁzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare invitaĂžia de participare cu cel puĂžin 10 zile înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ publicĂŁ în SEAP întreaga documentaĂžie de atribuire Âşi permite, începând cu data publicĂŁrii invitaĂžiei de participare, accesul direct Âşi nerestricĂžionat al operatorilor economici la aceastĂŁ documentaĂžie, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusĂŁ, sĂŁ reducĂŁ perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) cu 4 zile.
    (3) Operatorul SEAP are obligaĂžia de a publica invitaĂžia de participare Âşi, dacĂŁ este cazul, documentaĂžia de atribuire, în cel mult o zi de la primire.
    ART. 128
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul prevĂŁzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite invitaĂžia de participare cu cel puĂžin 12 zile înainte de data limitĂŁ de depunere a ofertelor.
    ART. 129
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a deschide ofertele la adresa, data Âşi ora indicate în invitaĂžia de participare, în mĂŁsura în care nu a devenit necesarĂŁ decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaĂžii.
    ART. 130
    (1) în cazul prevĂŁzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a anula procedura de cerere de oferte dacĂŁ, în urma transmiterii invitaĂžiei de participare, nu au fost depuse cel puĂžin douĂŁ oferte corespunzĂŁtoare.
    (2) în cazul prevĂŁzut la alin. (1) dupĂŁ anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia ca, în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sĂŁ transmitĂŁ invitaĂžie de participare Âşi cĂŁtre alĂži operatori economici de la care existĂŁ premisele obĂžinerii de ofertĂŁ. în cazul în care, dupĂŁ aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractantĂŁ primeÂşte doar o singurĂŁ ofertĂŁ corespunzĂŁtoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziĂžie publicĂŁ ofertantului respectiv.

    SECÞIUNEA a 8-a
    Concursul de soluĂžii

    ART. 131
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a organiza un concurs de soluĂžii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedurĂŁ independentĂŁ, în care concurenĂžii pot obĂžine premii Âşi/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
    ART. 132
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a preciza în cadrul documentaĂžiei de concurs orice informaĂžie, cerinÞã, regulĂŁ, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenĂžialilor concurenĂži o informare completĂŁ Âşi corectĂŁ cu privire la modul de aplicare a concursului de soluĂžii.
    ART. 133
    DocumentaĂžia de concurs trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin:
    a) informaĂžii generale privind autoritatea contractantĂŁ;
    b) instrucĂžiuni privind date limitĂŁ care trebuie respectate Âşi formalitĂŁĂži care trebuie îndeplinite în legĂŁturĂŁ cu participarea la concurs;
    c) cerinĂžele minime de calificare pe care autoritatea contractantĂŁ a hotĂŁrât sĂŁ le solicite, precum Âşi documentele care urmeazĂŁ sĂŁ fie prezentate de concurenĂži pentru dovedirea îndeplinirii cerinĂželor respective;
    d) ansamblul cerinĂželor pe baza cĂŁrora concurenĂžii urmeazĂŁ sĂŁ elaboreze Âşi sĂŁ prezinte proiectul;
    e) cuantumul premiilor care urmeazĂŁ sĂŁ fie acordate, în cazul în care concursul este organizat ca o procedurĂŁ independentĂŁ;
    f) angajamentul autoritĂŁĂžii contractante de a încheia contractul de servicii cu câÂştigĂŁtorul sau cu unul dintre câÂştigĂŁtorii concursului respectiv, în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;
    g) informaĂžii detaliate Âşi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câÂştigĂŁtor/câÂştigĂŁtoare.
    ART. 134
    (1) Concursul de soluĂžii se iniĂžiazĂŁ prin publicarea, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunĂž de participare prin care solicitĂŁ operatorilor economici interesaĂži depunerea de proiecte. AnunĂžul trebuie sĂŁ cuprindĂŁ cel puĂžin informaĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 3D Âşi se elaboreazĂŁ în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia EuropeanĂŁ.
    (2) NumĂŁrul de zile dintre data publicĂŁrii anunĂžului de participare Âşi data depunerii proiectelor trebuie sĂŁ fie stabilit astfel încât operatorii economici sĂŁ beneficieze de o perioadĂŁ rezonabilĂŁ pentru elaborarea acestora.
    (3) FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare anunĂžul de participare cu cel puĂžin 52 de zile înainte de data limitĂŁ de depunere a proiectelor.
    ART. 135
    în cazul în care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ transmiterea electronicĂŁ a proiectelor, condiĂžiile prevĂŁzute la art. 64 Âşi 65 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 136
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a lua toate mĂŁsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicĂŁrile Âşi arhivarea informaĂžiilor sĂŁ se realizeze într-o astfel de manierĂŁ încât sĂŁ asigure integritatea Âşi confidenĂžialitatea deplinĂŁ a tuturor informaĂžiilor comunicate de concurenĂži.
    (2) ConĂžinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie sĂŁ rĂŁmânĂŁ confidenĂžial cel puĂžin pânĂŁ la data stabilitĂŁ pentru deschiderea acestora, juriul urmând a lua cunoÂştinÞã de conĂžinutul respectivelor proiecte numai dupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ.
    ART. 137
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a realiza o selecĂžie preliminarĂŁ a concurenĂžilor, utilizând în acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie sĂŁ fie precizate în mod explicit în documentaĂžia de concurs.
    (2) NumĂŁrul de concurenĂži selectaĂži trebuie sĂŁ fie suficient astfel încât sĂŁ asigure o concurenÞã realĂŁ.
    ART. 138
    (1) în scopul evaluĂŁrii proiectelor prezentate într-un concurs de soluĂžii, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a numi un juriu format din cel puĂžin 3 membri, persoane fizice independente faÞã de concurenĂži, cu pregĂŁtire profesionalĂŁ Âşi experienÞã relevantĂŁ în domeniu, precum Âşi cu probitate moralĂŁ recunoscutĂŁ.
    (2) în cazul în care concurenĂžilor li s-a solicitat o anumitĂŁ calificare profesionalĂŁ, atunci cel puĂžin o treime din numĂŁrul membrilor juriului trebuie sĂŁ aibĂŁ acea calificare sau una echivalentĂŁ.
    ART. 139
    (1) Proiectele trebuie sĂŁ fie prezentate anonim, acest anonimat urmând a fi pĂŁstrat pânĂŁ în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
    (2) Juriul este autonom în deciziile Âşi opiniile pe care le emite.
    ART. 140
    (1) Juriul are obligaĂžia de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunĂžul de concurs.
    (2) Juriul are obligaĂžia de a întocmi un raport, semnat de toĂži membrii sĂŁi, care trebuie sĂŁ cuprindĂŁ evaluarea calitativĂŁ a fiecĂŁrui proiect, observaĂžii specifice, precum Âşi, dacĂŁ este cazul, lista de probleme care urmeazĂŁ a fi clarificate.
    ART. 141
    (1) Juriul are dreptul de a invita concurenĂžii sĂŁ rĂŁspundĂŁ la problemele care au fost consemnate în raportul prevĂŁzut la art. 140 alin. (2), în vederea clarificĂŁrii oricĂŁror aspecte referitoare la soluĂžia/proiectul propus.
    (2) Juriul are obligaĂžia de a elabora procese-verbale complete ale discuĂžiilor derulate conform prevederilor alin. (1).

    CAP. 4
    ModalitĂŁĂži speciale de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ

    SECÞIUNEA 1
    Acordul-cadru

    ART. 142
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a încheia acordul-cadru, de regulĂŁ prin aplicarea procedurilor de licitaĂžie deschisĂŁ sau licitaĂžie restrânsĂŁ.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevĂŁzute la art. 18 numai în circumstanĂžele specifice prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    ART. 143
    Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel încât sĂŁ împiedice, sĂŁ restrângĂŁ sau sĂŁ distorsioneze concurenĂža.
    ART. 144
    (1) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepĂžionale Âşi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmeazĂŁ a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.
    (2) Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea/autoritĂŁĂžile contractante Âşi operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.
    ART. 145
    Atunci când atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificĂŁri substanĂžiale ale elementelor/condiĂžiilor stabilite iniĂžial prin acordul-cadru respectiv.
    ART. 146
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a stabili operatorul economic sau, dupĂŁ caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecĂžie Âşi atribuire prevĂŁzute la cap. V.
    ART. 147
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sĂŁ prevadĂŁ cel puĂžin:
    a) obligaĂžiile pe care operatorul economic Âşi le-a asumat prin propunerea tehnicĂŁ;
    b) preĂžul unitar pe care operatorul economic l-a prevĂŁzut în propunerea financiarĂŁ Âşi pe baza cĂŁruia se va determina preĂžul fiecĂŁrui contract atribuit ulterior.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui contractele de achiziĂžie publicĂŁ subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiĂžiilor tehnice Âşi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
    (3) De fiecare datĂŁ când intenĂžioneazĂŁ sĂŁ atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia, în funcĂžie de necesitĂŁĂži, completarea ofertei.
    ART. 148
    în cazul în care autoritatea contractantĂŁ încheie acordul-cadru cu mai mulĂži operatori economici, numĂŁrul acestora nu poate fi mai mic de 3, în mĂŁsura în care existĂŁ un numĂŁr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare Âşi selecĂžie Âşi care au prezentat oferte admisibile.
    ART. 149
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ încheie acordul-cadru cu mai mulĂži operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sĂŁ prevadĂŁ cel puĂžin:
    a) obligaĂžiile pe care fiecare dintre operatorii economici Âşi le-au asumat prin propunerea tehnicĂŁ;
    b) preĂžul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevĂŁzut în propunerea financiarĂŁ.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a atribui contracte de achiziĂžie publicĂŁ subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulĂži operatori economici:
    a) fie fĂŁrĂŁ reluarea competiĂžiei;
    b) fie prin reluarea competiĂžiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a atribui contracte de achiziĂžie publicĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2) lit. a) numai dacĂŁ toate elementele/condiĂžiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru.
    (4) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a atribui contracte de achiziĂžie publicĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2) lit. b):
    a) fie respectând elementele/condiĂžiile prevĂŁzute în acordul-cadru;
    b) fie, dacĂŁ nu toate elementele/condiĂžiile au fost clar prevĂŁzute în acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dacĂŁ se considerĂŁ necesar, unor alte elemente/condiĂžii prevĂŁzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.
    ART. 150
    în cazul prevĂŁzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a relua competiĂžia respectând urmĂŁtoarea procedurĂŁ:
    a) pentru fiecare contract ce urmeazĂŁ a fi atribuit, autoritatea contractantĂŁ consultĂŁ în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
    b) autoritatea contractantĂŁ fixeazĂŁ un termen limitĂŁ suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaĂžia de a Ăžine cont de aspecte precum complexitatea obiectului Âşi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
    c) ofertele se prezintĂŁ în scris, iar conĂžinutul lor rĂŁmâne confidenĂžial pânĂŁ când termenul limitĂŁ stipulat pentru deschidere a expirat;
    d) autoritatea contractantĂŁ atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bunĂŁ ofertĂŁ, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaĂžia în temeiul cĂŁreia a fost încheiat acordul-cadru.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Sistemul de achiziĂžie dinamic

    ART. 151
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a utiliza un sistem de achiziĂžie dinamic numai prin intermediul SEAP Âşi numai pentru achiziĂžia unor produse de uz curent, ale cĂŁror caracteristici general disponibile pe piaÞã satisfac nevoile autoritĂŁĂžii contractante.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziĂžie dinamic astfel încât sĂŁ împiedice, sĂŁ restrângĂŁ sau sĂŁ distorsioneze concurenĂža.
    (3) Este interzisĂŁ solicitarea de taxe operatorilor economici interesaĂži sau participanĂžilor la sistemul de achiziĂžie dinamic.
    ART. 152
    Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziĂžie dinamic sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ mai mult de 4 ani, decât în cazuri excepĂžionale, temeinic justificate.
    ART. 153
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a respecta regulile procedurii de licitaĂžie deschisĂŁ în toate fazele sistemului de achiziĂžie dinamic.
    ART. 154
    în scopul lansĂŁrii sistemului dinamic de achiziĂžie Âşi atribuirii contractelor de achiziĂžie publicĂŁ în cadrul acestui sistem, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a utiliza numai mijloace electronice, respectând totodatĂŁ prevederile referitoare la regulile de comunicare Âşi transmitere a ofertelor prevĂŁzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 Âşi 65.
    ART. 155
    Atunci când lanseazĂŁ un sistem de achiziĂžie dinamic, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia:
    a) de a publica un anunĂž de participare în care se precizeazĂŁ clar faptul cĂŁ pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziĂžie publicĂŁ se utilizeazĂŁ un sistem dinamic de achiziĂžie, precum Âşi adresa de Internet la care documentaĂžia de atribuire este disponibilĂŁ;
    b) de a indica în caietul de sarcini, alĂŁturi de caracteristicile produselor care urmeazĂŁ sĂŁ fie achiziĂžionate, Âşi informaĂžiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibilitĂŁĂži Âşi instrucĂžiuni de accesare;
    c) de a permite prin mijloace electronice, începând cu momentul publicĂŁrii anunĂžului de participare Âşi pânĂŁ la închiderea sistemului de achiziĂžie dinamic, accesul nerestricĂžionat, direct Âşi complet la conĂžinutul documentaĂžiei de atribuire.
    ART. 156
    (1) DupĂŁ lansarea sistemului de achiziĂžie dinamic Âşi pe întreaga perioadĂŁ de existenÞã a acestuia, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a permite oricĂŁrui operator economic interesat sĂŁ depunĂŁ o ofertĂŁ orientativĂŁ, cu scopul de a fi admis în sistem.
    (2) DupĂŁ primirea unei oferte orientative, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a verifica dacĂŁ ofertantul îndeplineÂşte criteriile de calificare stabilite Âşi dacĂŁ propunerea tehnicĂŁ prezentatĂŁ este conformĂŁ cu cerinĂžele din caietul de sarcini.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a finaliza verificarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
    (4) Imediat dupĂŁ finalizarea verificĂŁrii prevĂŁzute la alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziĂžie dinamic sau, dupĂŁ caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
    ART. 157
    Ofertantul are dreptul de a-Âşi îmbunĂŁtĂŁĂži oferta orientativĂŁ în orice moment, cu condiĂžia ca propunerea tehnicĂŁ sĂŁ respecte în continuare cerinĂžele din caietul de sarcini.
    ART. 158
    (1) în scopul atribuirii contractelor de achiziĂžie publicĂŁ prin sistemul dinamic de achiziĂžie publicĂŁ, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a publica, pentru fiecare contract în parte, un nou anunĂž de participare simplificat, prin care toĂži operatorii economici interesaĂži sunt invitaĂži sĂŁ depunĂŁ oferte orientative în conformitate cu prevederile art. 156.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a stabili o datĂŁ limitĂŁ de depunere a ofertelor orientative care, raportatĂŁ la data publicĂŁrii anunĂžului de participare simplificat prevĂŁzut la alin. (1), nu trebuie sĂŁ fie mai devreme de:
    a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimatĂŁ conform prevederilor art. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 de euro;
    b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimatĂŁ conform prevederilor art. 32 este egalĂŁ cu sau mai micĂŁ decât echivalentul în lei a 125.000 de euro.
    ART. 159
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a invita toĂži ofertanĂžii admiÂşi în sistemul dinamic de achiziĂžie sĂŁ depunĂŁ o ofertĂŁ fermĂŁ pentru contractul de achiziĂžie publicĂŁ care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit, stabilind în acest sens o datĂŁ limitĂŁ pentru depunere.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a invita ofertanĂžii sĂŁ depunĂŁ ofertele ferme decât dupĂŁ ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevĂŁzut la art. 158 alin. (2).
    ART. 160
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui contractul de achiziĂžie publicĂŁ ofertantului care prezintĂŁ cea mai avantajoasĂŁ ofertĂŁ fermĂŁ pe baza aplicĂŁrii criteriilor de atribuire stabilite în anunĂžul de participare publicat cu ocazia lansĂŁrii sistemului de achiziĂžie dinamic. DacĂŁ este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multĂŁ acurateĂže în cadrul invitaĂžiei prevĂŁzute la art. 159 alin. (1).

    SECÞIUNEA a 3-a
    LicitaĂžia electronicĂŁ

    ART. 161
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a utiliza licitaĂžia electronicĂŁ în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) ca o etapĂŁ finalĂŁ a licitaĂžiei deschise, a licitaĂžiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, aplicate în cazurile prevĂŁzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ, Âşi numai dacĂŁ specificaĂžiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
    b) la reluarea competiĂžiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 149 alin. (4) Âşi art. 150;
    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziĂžie publicĂŁ prin utilizarea unui sistem de achiziĂžie dinamic.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a anunĂža decizia de utilizare a licitaĂžiei electronice în anunĂžul de participare Âşi în documentaĂžia de atribuire.
    ART. 162
    Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaĂžia electronicĂŁ astfel încât:
    a) sĂŁ împiedice, sĂŁ restrângĂŁ sau sĂŁ distorsioneze concurenĂža;
    b) sĂŁ modifice obiectul contractului de achiziĂžie publicĂŁ, astfel cum a fost acesta prevĂŁzut în anunĂžul de participare Âşi în documentaĂžia de atribuire.
    ART. 163
    Atribuirea contractelor de servicii Âşi de lucrĂŁri, care presupun prestaĂžii intelectuale cum ar fi consultanÞã, proiectare Âşi altele asemenea, nu pot face obiectul licitaĂžiei electronice.
    ART. 164
    Atunci când intenĂžioneazĂŁ sĂŁ utilizeze licitaĂžia electronicĂŁ, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în cadrul informaĂžiilor Âşi instrucĂžiunilor prevĂŁzute la art. 33 Âşi urmĂŁtoarele precizĂŁri specifice:
    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiĂžia ca respectivele elemente sĂŁ fie cuantificabile Âşi sĂŁ poatĂŁ fi exprimate în cifre sau procente;
    b) eventuale limite ale valorilor pânĂŁ la care elementele prevĂŁzute la lit. a) pot fi îmbunĂŁtĂŁĂžite, astfel cum rezultĂŁ acestea din specificaĂžiile care definesc obiectul contractului;
    c) informaĂžiile care urmeazĂŁ a fi puse la dispoziĂžie ofertanĂžilor în cursul licitaĂžiei electronice Âşi momentul când aceste informaĂžii vor fi disponibile;
    d) informaĂžiile relevante privind procesul licitaĂžiei electronice;
    e) condiĂžiile în care ofertanĂžii vor avea dreptul sĂŁ liciteze, cu referire în special la diferenĂžele minime care, dacĂŁ este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
    f) informaĂžiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiĂžiile tehnice Âşi modalitĂŁĂžile concrete de realizare a conectĂŁrii.
    ART. 165
    (1) înainte de lansarea unei licitaĂžii electronice, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a realiza o evaluare iniĂžialĂŁ integralĂŁ a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaĂžia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a invita toĂži ofertanĂžii care au depus oferte admisibile sĂŁ prezinte preĂžuri noi Âşi/sau, dupĂŁ caz, valori noi ale elementelor ofertei. InvitaĂžia se transmite pe cale electronicĂŁ, simultan, tuturor ofertanĂžilor respectivi.
    (3) InvitaĂžia trebuie sĂŁ precizeze data Âşi momentul de start al licitaĂžiei electronice, precum Âşi orice informaĂžie necesarĂŁ pentru realizarea conectĂŁrii individuale la echipamentul electronic utilizat.
    (4) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a începe licitaĂžia electronicĂŁ mai devreme de douĂŁ zile lucrĂŁtoare dupĂŁ data la care au fost trimise invitaĂžiile.
    ART. 166
    în cazul în care contractul urmeazĂŁ a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic", invitaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 165 alin. (3) trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ Âşi informaĂžii referitoare la:
    a) rezultatul primei evaluĂŁri a ofertei depuse de cĂŁtre ofertantul destinatar;
    b) formula matematicĂŁ care va fi utilizatĂŁ pentru stabilirea automatĂŁ a clasamentului final, în funcĂžie de noile preĂžuri Âşi/sau noile valori prezentate de ofertanĂži. Formula matematicĂŁ utilizatĂŁ încorporeazĂŁ ponderile factorilor de evaluare ce urmeazĂŁ a fi aplicaĂži pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizĂŁrilor din anunĂžul de participare sau din documentaĂžia de atribuire.
    ART. 167
    (1) în cadrul licitaĂžiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referĂŁ:
    a) fie numai la preĂžuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preĂžul cel mai scĂŁzut;
    b) fie la preĂžuri Âşi/sau la alte elemente ale ofertei, dupĂŁ cum au fost prevĂŁzute în documentaĂžia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic.
    (2) LicitaĂžia electronicĂŁ se desfĂŁÂşoarĂŁ în mai multe runde succesive.
    ART. 168
    (1) în cursul fiecĂŁrei runde a licitaĂžiei electronice, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a comunica instantaneu tuturor ofertanĂžilor cel puĂžin informaĂžiile necesare acestora pentru a-Âşi determina, în orice moment, poziĂžia pe care o ocupĂŁ în clasament. Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a comunica Âşi alte informaĂžii privind:
    a) numĂŁrul participanĂžilor în runda respectivĂŁ a licitaĂžiei electronice;
    b) preĂžuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de cĂŁtre alĂži ofertanĂži, numai dacĂŁ documentaĂžia de atribuire a prevĂŁzut aceastĂŁ posibilitate.
    (2) Pe parcursul efectuĂŁrii rundelor de licitare, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a dezvĂŁlui identitatea ofertanĂžilor.
    ART. 169
    (1) LicitaĂžia electronicĂŁ se finalizeazĂŁ printr-una sau printr-o combinaĂžie a urmĂŁtoarelor modalitĂŁĂži:
    a) la un moment precis stabilit în prealabil Âşi comunicat ofertanĂžilor în invitaĂžia de participare;
    b) dupĂŁ un numĂŁr de runde de licitare al cĂŁror calendar de desfĂŁÂşurare a fost precis stabilit în prealabil Âşi comunicat ofertanĂžilor în invitaĂžia de participare;
    c) atunci când nu se mai primesc preĂžuri Âşi/sau valori noi care îndeplinesc cerinĂžele cu privire la diferenĂžele minime impuse; în acest caz, invitaĂžia de participare trebuie sĂŁ precizeze un termen limitĂŁ care va fi lĂŁsat sĂŁ curgĂŁ de la primirea ultimei oferte pânĂŁ la finalizarea licitaĂžiei electronice.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui contractul de achiziĂžie publicĂŁ conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obĂžinut în urma finalizĂŁrii licitaĂžiei electronice.

    CAP. 5
    Atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ

    SECÞIUNEA 1
    Oferta. Oferte alternative

    ART. 170
    Ofertantul are obligaĂžia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaĂžia de atribuire.
    ART. 171
    Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conĂžinutului, pe toatĂŁ perioada de valabilitate stabilitĂŁ de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ.
    ART. 172
    (1) Operatorul economic are obligaĂžia de a depune oferta la adresa Âşi pânĂŁ la data Âşi ora limitĂŁ pentru depunere stabilite în anunĂžul sau în invitaĂžia de participare.
    (2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forĂža majorĂŁ, cad în sarcina operatorului economic.
    (3) Oferta depusĂŁ la o altĂŁ adresĂŁ a autoritĂŁĂžii contractante decât cea stabilitĂŁ sau dupĂŁ expirarea datei limitĂŁ pentru depunere se returneazĂŁ nedeschisĂŁ.
    (4) ConĂžinutul ofertelor trebuie sĂŁ rĂŁmânĂŁ confidenĂžial pânĂŁ la data stabilitĂŁ pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantĂŁ urmând a lua cunoÂştinÞã de conĂžinutul respectivelor oferte numai dupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ.
    ART. 173
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a permite ofertanĂžilor sĂŁ depunĂŁ oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasĂŁ ofertĂŁ din punct de vedere economic".
    (2) AnunĂžul de participare trebuie sĂŁ precizeze în mod explicit dacĂŁ este permisĂŁ depunerea de oferte alternative sau dacĂŁ aceastĂŁ posibilitate este interzisĂŁ. în cazul în care aceastĂŁ precizare lipseÂşte, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.
    ART. 174
    (1) Autoritatea contractantĂŁ care permite depunerea de oferte alternative are obligaĂžia de a preciza în caietul de sarcini cerinĂžele minime obligatorii pe care acestea trebuie sĂŁ le respecte Âşi orice alte cerinĂže specifice pentru prezentarea lor.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectĂŁ cerinĂžele minime prevĂŁzute la alin. (1).
    ART. 175
    în cazul în care a anunĂžat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a respinge o astfel de ofertĂŁ având ca singurĂŁ motivaĂžie faptul cĂŁ, dacĂŁ aceasta este declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare:
    a) contractul de furnizare pentru atribuirea cĂŁruia s-a organizat procedura se transformĂŁ în contract de servicii; sau
    b) contractul de servicii pentru atribuirea cĂŁruia s-a organizat procedura se transformĂŁ în contract de furnizare.

    SECÞIUNEA a 2-a
    SelecĂžia Âşi calificarea candidaĂžilor/ofertanĂžilor

    PARAGRAFUL 1
    Criterii de calificare Âşi selecĂžie

    ART. 176
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica criterii de calificare Âşi selecĂžie referitoare numai la:
    a) situaĂžia personalĂŁ a candidatului sau ofertantului;
    b) capacitatea de exercitare a activitĂŁĂžii profesionale;
    c) situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ;
    d) capacitatea tehnicĂŁ Âşi/sau profesionalĂŁ;
    e) standarde de asigurare a calitĂŁĂžii;
    f) standarde de protecĂžie a mediului, în cazurile prevĂŁzute la art. 188 alin. (2) lit. f) Âşi alin. (3) lit. e).
    ART. 177
    (1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de cĂŁtre o autoritate publicĂŁ competentĂŁ sau de cĂŁtre un organism de drept public sau privat care respectĂŁ standarde europene de certificare, pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare Âşi selecĂžie formulate în conformitate cu prevederile art. 176.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a impune candidaĂžilor/ofertanĂžilor obligativitatea prezentĂŁrii unei certificĂŁri specifice, aceÂştia din urmĂŁ având dreptul de a prezenta, în scopul demonstrĂŁrii îndeplinirii anumitor cerinĂže, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeazĂŁ, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerinĂže. Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita, dacĂŁ se considerĂŁ necesar, clarificĂŁri sau completĂŁri ale documentelor prezentate.
    (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotĂŁrâre, modalitĂŁĂži de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naĂžional, a operatorilor economici care opteazĂŁ pentru un astfel de sistem de certificare. în acest caz, Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice are obligaĂžia de a informa Comisia EuropeanĂŁ cu privire la coordonatele Âşi modul de funcĂžionare a sistemului.
    (4) în cazul utilizĂŁrii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnaĂži, autoritĂŁĂžile contractante vor solicita adeverinĂže suplimentare, care sĂŁ ateste îndeplinirea obligaĂžiilor de platĂŁ a impozitelor, taxelor Âşi contribuĂžiilor de asigurĂŁri sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 178
    (1) în cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevĂŁzute la art. 176 lit. c) Âşi d), autoritatea contractantĂŁ considerĂŁ cĂŁ se justificĂŁ impunerea anumitor cerinĂže minime pe care ofertanĂžii/candidaĂžii trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ pentru a fi consideraĂži calificaĂži, atunci aceste cerinĂže trebuie sĂŁ fie precizate, conform principiului transparenĂžei, în cadrul anunĂžului de participare.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinĂže minime referitoare la situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ Âşi/sau la capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ, care ar conduce la restricĂžionarea participĂŁrii la procedura de atribuire.
    ART. 179
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a respecta principiul proporĂžionalitĂŁĂžii atunci când stabileÂşte criteriile de calificare Âşi selecĂžie, iar aceste criterii trebuie sĂŁ aibĂŁ o legĂŁturĂŁ concretĂŁ cu obiectul contractului care urmeazĂŁ a fi atribuit. în acest sens, nivelul cerinĂželor minime solicitate prin documentaĂžia de atribuire, precum Âşi documentele care probeazĂŁ îndeplinirea unor astfel de cerinĂže trebuie sĂŁ se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiĂžii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenĂžele specifice impuse de valoarea, natura Âşi complexitatea acestuia.

    PARAGRAFUL 2
    SituaĂžia personalĂŁ a candidatului sau a ofertantului

    ART. 180
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a exclude din procedura aplicatĂŁ pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ orice ofertant/candidat despre care are cunoÂştinÞã cĂŁ, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotĂŁrârea definitivĂŁ a unei instanĂže judecĂŁtoreÂşti, pentru participare la activitĂŁĂži ale unei organizaĂžii criminale, pentru corupĂžie, pentru fraudĂŁ Âşi/sau pentru spĂŁlare de bani.
    ART. 181
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a exclude dintr-o procedurĂŁ pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ orice ofertant/candidat care se aflĂŁ în oricare dintre urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitĂŁĂžile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaĂžie similarĂŁ cu cele anterioare, reglementatĂŁ prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la lit. a);
    c) nu Âşi-a îndeplinit obligaĂžiile de platĂŁ a impozitelor, taxelor Âşi contribuĂžiilor de asigurĂŁri sociale cĂŁtre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ăžara în care este stabilit;
    c^1) în ultimii 2 ani nu Âşi-a îndeplinit sau Âşi-a îndeplinit în mod defectuos obligaĂžiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauzĂŁ, fapt care a produs sau este de naturĂŁ sĂŁ producĂŁ grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
    d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotĂŁrârea definitivĂŁ a unei instanĂže judecĂŁtoreÂşti, pentru o faptĂŁ care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greÂşeli în materie profesionalĂŁ;
    e) prezintĂŁ informaĂžii false sau nu prezintĂŁ informaĂžiile solicitate de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, în legĂŁturĂŁ cu situaĂžia proprie aferentĂŁ cazurilor prevĂŁzute la lit. a) - d).
    ART. 182
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a accepta ca fiind suficient Âşi relevant pentru demonstrarea faptului cĂŁ ofertantul/candidatul nu se încadreazĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la art. 180 Âşi 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în Ăžara de origine sau în Ăžara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritĂŁĂži competente din Ăžara respectivĂŁ.
    (2) în cazul în care existĂŁ incertitudini în ceea ce priveÂşte situaĂžia personalĂŁ a respectivilor candidaĂži/ofertanĂži, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita în mod direct informaĂžii de la autoritĂŁĂžile competente care emit documente de natura celor prevĂŁzute la alin. (1).
    (3) în cazul în care în Ăžara de origine sau în Ăžara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevĂŁzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeazĂŁ toate situaĂžiile prevĂŁzute la art. 180 Âşi 181, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a accepta o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere sau, dacĂŁ în Ăžara respectivĂŁ nu existĂŁ prevederi legale referitoare la declaraĂžia pe propria rĂŁspundere, o declaraĂžie autenticĂŁ datĂŁ în faĂža unui notar, a unei autoritĂŁĂži administrative sau judiciare sau a unei asociaĂžii profesionale care are competenĂže în acest sens.

    PARAGRAFUL 3
    Capacitatea de exercitare a activitĂŁĂžii profesionale

    ART. 183
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita oricĂŁrui operator economic sĂŁ prezinte documente edificatoare care sĂŁ dovedeascĂŁ forma de înregistrare ca persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, de atestare ori apartenenÞã din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din Ăžara în care ofertantul/candidatul este stabilit.

    PARAGRAFUL 4
    SituaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ

    ART. 184
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participĂŁ la procedura de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ sĂŁ facĂŁ dovada situaĂžiei sale economice Âşi financiare.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ demonstrarea situaĂžiei economice Âşi financiare, atunci aceasta are obligaĂžia de a indica în documentaĂžia de atribuire Âşi informaĂžiile pe care operatorii economici urmeazĂŁ sĂŁ le prezinte în acest scop.
    ART. 185
    (1) Demonstrarea situaĂžiei economice Âşi financiare se realizeazĂŁ, dupĂŁ caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
    a) declaraĂžii bancare corespunzĂŁtoare sau, dupĂŁ caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
    b) bilanĂžul contabil sau extrase de bilanĂž, în cazul în care publicarea acestor bilanĂžuri este prevĂŁzutĂŁ de legislaĂžia Þãrii în care este stabilit ofertantul/candidatul;
    c) declaraĂžii privind cifra de afaceri globalĂŁ sau, dacĂŁ este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadĂŁ anterioarĂŁ, care vizeazĂŁ activitatea din cel mult ultimii trei ani, în mĂŁsura în care informaĂžiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a lua în considerare Âşi data la care operatorul economic a fost înfiinĂžat sau Âşi-a început activitatea comercialĂŁ.
    (2) în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzĂŁtor, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantĂŁ, acesta are dreptul de a-Âşi demonstra situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ Âşi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantĂŁ le poate considera edificatoare, în mĂŁsura în care acestea reflectĂŁ o imagine fidelĂŁ a situaĂžiei economice Âşi financiare a candidatului/ofertantului.
    ART. 186
    (1) Capacitatea economicĂŁ Âşi financiarĂŁ a ofertantului/candidatului poate fi susĂžinutĂŁ, pentru îndeplinirea unui contract, Âşi de o altĂŁ persoanĂŁ, indiferent de natura relaĂžiilor juridice existente între ofertant/candidat Âşi persoana respectivĂŁ.
    (2) în cazul în care ofertantul/candidatul îÂşi demonstreazĂŁ situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ invocând Âşi susĂžinerea acordatĂŁ, în conformitate cu prevederile alin. (1), de cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ, atunci acesta are obligaĂžia de a dovedi susĂžinerea de care beneficiazĂŁ, de regulĂŁ, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formĂŁ autenticĂŁ, prin care aceasta confirmĂŁ faptul cĂŁ va pune la dispoziĂžia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigurĂŁ susĂžinerea financiarĂŁ nu trebuie sĂŁ se afle în situaĂžia care determinĂŁ excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.
    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comunĂŁ, situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ se demonstreazĂŁ prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în cazul în care grupul beneficiazĂŁ de susĂžinerea financiarĂŁ a unei/unor terĂže persoane, situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ se demonstreazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2).

    PARAGRAFUL 5
    Capacitatea tehnicĂŁ Âşi/sau profesionalĂŁ

    ART. 187
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participĂŁ la procedura de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ sĂŁ facĂŁ dovada capacitĂŁĂžii sale tehnice Âşi/sau profesionale.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ demonstrarea capacitĂŁĂžii tehnice Âşi/sau profesionale, atunci aceasta are obligaĂžia de a indica în documentaĂžia de atribuire Âşi informaĂžiile pe care operatorii economici urmeazĂŁ sĂŁ le prezinte în acest scop.
    (3) Capacitatea tehnicĂŁ Âşi/sau profesionalĂŁ a unui ofertant/candidat se apreciazĂŁ în funcĂžie de experienĂža, aptitudinile, eficienĂža Âşi eficacitatea acestuia, rezultate în urma analizĂŁrii informaĂžiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
    ART. 188
    (1) în cazul aplicĂŁrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificĂŁrii capacitĂŁĂžii tehnice Âşi/sau profesionale a ofertanĂžilor/candidaĂžilor, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a le solicita acestora, în funcĂžie de specificul, de cantitatea Âşi de complexitatea produselor ce urmeazĂŁ sĂŁ fie furnizate Âşi numai în mĂŁsura în care aceste informaĂžii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urmĂŁtoarele:
    a) o listĂŁ a principalelor livrĂŁri de produse efectuate în ultimii 3 ani, conĂžinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacĂŁ aceÂştia din urmĂŁ sunt autoritĂŁĂži contractante sau clienĂži privaĂži. LivrĂŁrile de produse se confirmĂŁ prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cĂŁtre clientul beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat Âşi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obĂžinerii unei certificĂŁri/confirmĂŁri din partea acestuia, demonstrarea livrĂŁrilor de produse se realizeazĂŁ printr-o declaraĂžie a operatorului economic;
    b) o declaraĂžie referitoare la echipamentele tehnice Âşi la mĂŁsurile aplicate în vederea asigurĂŁrii calitĂŁĂžii, precum Âşi, dacĂŁ este cazul, la resursele de studiu Âşi cercetare;
    c) informaĂžii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cĂŁrui angajament de participare a fost obĂžinut de cĂŁtre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitĂŁĂžii;
    d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care sĂŁ ateste conformitatea produselor, identificatĂŁ clar prin referire la specificaĂžii sau standarde relevante;
    e) mostre, descrieri Âşi/sau fotografii a cĂŁror autenticitate trebuie sĂŁ poatĂŁ fi demonstratĂŁ în cazul în care autoritatea contractantĂŁ solicitĂŁ acest lucru.
    (2) în cazul aplicĂŁrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificĂŁrii capacitĂŁĂžii tehnice Âşi/sau profesionale a ofertanĂžilor/candidaĂžilor, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a le solicita acestora, în funcĂžie de specificul, de volumul Âşi de complexitatea serviciilor ce urmeazĂŁ sĂŁ fie prestate Âşi numai în mĂŁsura în care aceste informaĂžii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urmĂŁtoarele:
    a) o listĂŁ a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conĂžinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacĂŁ aceÂştia din urmĂŁ sunt autoritĂŁĂži contractante sau clienĂži privaĂži. PrestĂŁrile de servicii se confirmĂŁ prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cĂŁtre clientul privat beneficiar. în cazul în care beneficiarul este un client privat Âşi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obĂžinerii unei certificĂŁri/confirmĂŁri din partea acestuia, demonstrarea prestĂŁrilor de servicii se realizeazĂŁ printr-o declaraĂžie a operatorului economic;
    b) o declaraĂžie referitoare la echipamentele tehnice Âşi la mĂŁsurile aplicate în vederea asigurĂŁrii calitĂŁĂžii, precum Âşi, dacĂŁ este cazul, la resursele de studiu Âşi cercetare;
    c) informaĂžii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cĂŁrui angajament de participare a fost obĂžinut de cĂŁtre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitĂŁĂžii;
    d) informaĂžii referitoare la studiile, pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi calificarea personalului de conducere, precum Âşi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii;
    e) o declaraĂžie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat Âşi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    f) dacĂŁ este cazul, informaĂžii privind mĂŁsurile de protecĂžie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii;
    g) informaĂžii referitoare la utilajele, instalaĂžiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzĂŁtoare a contractului de servicii;
    h) informaĂžii privind proporĂžia în care contractul de servicii urmeazĂŁ sĂŁ fie îndeplinit de cĂŁtre subcontractanĂži Âşi specializarea acestora.
    (3) în cazul aplicĂŁrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrĂŁri, în scopul verificĂŁrii capacitĂŁĂžii tehnice Âşi/sau profesionale a ofertanĂžilor/candidaĂžilor, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a le solicita acestora, în funcĂžie de specificul, de volumul Âşi de complexitatea lucrĂŁrilor ce urmeazĂŁ sĂŁ fie executate Âşi numai în mĂŁsura în care aceste informaĂžii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, urmĂŁtoarele:
    a) o listĂŁ a lucrĂŁrilor executate în ultimii 5 ani, însoĂžitĂŁ de certificĂŁri de bunĂŁ execuĂžie pentru cele mai importante lucrĂŁri Âşi care vor conĂžine valori, perioada Âşi locul execuĂžiei lucrĂŁrilor, modul de îndeplinire a obligaĂžiilor, beneficiari, indiferent dacĂŁ aceÂştia sunt autoritĂŁĂži contractante sau clienĂži privaĂži;
    b) informaĂžii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cĂŁrui angajament de participare a fost obĂžinut de cĂŁtre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitĂŁĂžii;
    c) informaĂžii referitoare la studiile, pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi calificarea personalului de conducere, precum Âşi ale persoanelor responsabile pentru execuĂžia lucrĂŁrilor;
    d) o declaraĂžie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat Âşi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
    e) dacĂŁ este cazul, informaĂžii privind mĂŁsurile de protecĂžie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrĂŁri;
    f) o declaraĂžie referitoare la utilajele, instalaĂžiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzĂŁtoare a contractului de lucrĂŁri;
    g) informaĂžii privind partea/pĂŁrĂžile din contract ce urmeazĂŁ sĂŁ fie îndeplinite de cĂŁtre subcontractanĂži Âşi specializarea acestora.
    ART. 189
    (1) în cazul în care produsele care urmeazĂŁ sĂŁ fie furnizate sau serviciile care urmeazĂŁ sĂŁ fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritĂŁĂži competente aparĂžinând statului în care operatorul economic este stabilit Âşi cu condiĂžia acordului acestei autoritĂŁĂži - capacitĂŁĂžile de producĂžie ale furnizorului sau capacitatea tehnicĂŁ a prestatorului, metodele de studiu Âşi cercetare utilizate, precum Âşi mĂŁsurile aplicate pentru controlul calitĂŁĂžii.
    ART. 190
    (1) Capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ a ofertantului/candidatului poate fi susĂžinutĂŁ, pentru îndeplinirea unui contract, Âşi de o altĂŁ persoanĂŁ, indiferent de natura relaĂžiilor juridice existente între ofertant/candidat Âşi persoana respectivĂŁ.
    (2) în cazul în care ofertantul/candidatul îÂşi demonstreazĂŁ capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ invocând Âşi susĂžinerea acordatĂŁ, în conformitate cu prevederile alin. (1), de cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ, atunci acesta are obligaĂžia de a dovedi susĂžinerea de care beneficiazĂŁ, de regulĂŁ, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmĂŁ faptul cĂŁ va pune la dispoziĂžie ofertantului/candidatului resursele tehnice Âşi profesionale invocate. Persoana care asigurĂŁ susĂžinerea tehnicĂŁ nu trebuie sĂŁ se afle în situaĂžia care determinĂŁ excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 Âşi 181.
    (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comunĂŁ, capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ se demonstreazĂŁ prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în cazul în care grupul beneficiazĂŁ de susĂžinerea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ a unei/unor terĂže persoane, capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ se demonstreazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2).

    PARAGRAFUL 6
    Standarde de asigurare a calitĂŁĂžii

    ART. 191
    în cazul în care solicitĂŁ prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestĂŁ faptul cĂŁ operatorul economic respectĂŁ anumite standarde de asigurare a calitĂŁĂžii, autoritatea contractantĂŁ trebuie sĂŁ se raporteze la sistemele de asigurare a calitĂŁĂžii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
    ART. 192
    în conformitate cu principiul recunoaÂşterii reciproce, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
    ART. 193
    în cazul în care operatorul economic nu deĂžine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantĂŁ, aceasta din urmĂŁ are obligaĂžia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în mĂŁsura în care probele/dovezile prezentate confirmĂŁ asigurarea unui nivel corespunzĂŁtor al calitĂŁĂžii.

    PARAGRAFUL 7
    Standarde de protecĂžie a mediului

    ART. 194
    în cazul în care solicitĂŁ ca demonstrarea mĂŁsurilor prevĂŁzute la art. 188 alin. (2) lit. f) Âşi alin. (3) lit. e) sĂŁ se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestĂŁ faptul cĂŁ operatorul economic respectĂŁ anumite standarde de protecĂžie a mediului, atunci autoritatea contractantĂŁ trebuie sĂŁ se raporteze:
    a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic Âşi Audit (EMAS);
    b) fie la standarde de gestiune ecologicĂŁ bazate pe seriile de standarde europene sau internaĂžionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaĂžia comunitarĂŁ ori cu standardele europene sau internaĂžionale privind certificarea.
    ART. 195
    în conformitate cu principiul recunoaÂşterii reciproce, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
    ART. 196
    în cazul în care operatorul economic nu deĂžine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantĂŁ, aceasta din urmĂŁ are obligaĂžia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în mĂŁsura în care probele/dovezile prezentate confirmĂŁ asigurarea unui nivel corespunzĂŁtor al protecĂžiei mediului.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Criterii de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ

    ART. 197
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a preciza în anunĂžul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ, care, odatĂŁ stabilit, nu poate fi schimbat pe toatĂŁ durata de aplicare a procedurii de atribuire.
    ART. 198
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere dispoziĂžiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ poate fi numai:
    a) fie oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic;
    b) fie, în mod exclusiv, preĂžul cel mai scĂŁzut.
    (2) în cazul în care atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ se realizeazĂŁ prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sĂŁ fie numai oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic.
    ART. 199
    (1) în cazul aplicĂŁrii criteriului "oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic", oferta stabilitĂŁ ca fiind câÂştigĂŁtoare este oferta care întruneÂşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. în cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantĂŁ le poate justifica temeinic, este imposibilĂŁ stabilirea exactĂŁ a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a indica în anunĂžul de participare sau în documentaĂžia de atribuire cel puĂžin ordinea descrescĂŁtoare a importanĂžei factorilor de evaluare care urmeazĂŁ sĂŁ fie utilizaĂži.
    (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevĂŁzuĂži la alin. (1), pot fi, alĂŁturi de preĂž: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcĂžional, caracteristici de mediu, costuri de funcĂžionare, raportul cost/eficienÞã, servicii post-vânzare Âşi asistenÞã tehnicĂŁ, termen de livrare sau de execuĂžie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a preciza, în mod clar Âşi detaliat, în documentaĂžia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum Âşi metodologia concretĂŁ de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice Âşi financiare prezentate de ofertanĂži. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum Âşi metodologia de punctare a avantajelor trebuie sĂŁ aibĂŁ legĂŁtura concretĂŁ cu specificul contractului Âşi, dupĂŁ ce au fost stabiliĂži, nu se pot schimba pe toatĂŁ durata de aplicare a procedurii de atribuire.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Stabilirea ofertei câÂştigĂŁtoare

    ART. 200
    (1) în termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a stabili oferta câÂştigĂŁtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunĂžul de participare Âşi în documentaĂžia de atribuire, în condiĂžiile în care ofertantul respectiv îndeplineÂşte criteriile de selecĂžie Âşi calificare impuse.
    (2) în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantĂŁ poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.
    (3) Motivele temeinice se prezintĂŁ într-o notĂŁ justificativĂŁ, aprobatĂŁ de ordonatorul de credite al autoritĂŁĂžii contractante, Âşi este parte a dosarului achiziĂžiei publice.
    ART. 201
    (1) Pe parcursul aplicĂŁrii procedurii de atribuire, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita clarificĂŁri Âşi, dupĂŁ caz, completĂŁri ale documentelor prezentate de ofertanĂži/candidaĂži pentru demonstrarea îndeplinirii cerinĂželor stabilite prin criteriile de calificare Âşi selecĂžie sau pentru demonstrarea conformitĂŁĂžii ofertei cu cerinĂžele solicitate.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul ca prin clarificĂŁrile/completĂŁrile solicitate sĂŁ determine apariĂžia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.
    ART. 202
    (1) în cazul unei oferte care are un preĂž aparent neobiÂşnuit de scĂŁzut în raport cu ceea ce urmeazĂŁ a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a solicita ofertantului, în scris Âşi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii Âşi precizĂŁri pe care le considerĂŁ semnificative cu privire la ofertĂŁ, precum Âşi de a verifica rĂŁspunsurile care justificĂŁ preĂžul respectiv.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a lua în considerare justificĂŁrile primite de la ofertant, în condiĂžiile alin. (1), îndeosebi cele care se referĂŁ la:
    a) fundamentarea economicĂŁ a modului de formare a preĂžului, aferent metodelor de execuĂžie utilizate, procesului de producĂžie sau serviciilor prestate;
    b) soluĂžiile tehnice adoptate Âşi/sau orice condiĂžii deosebit de favorabile de care beneficiazĂŁ ofertantul pentru executarea lucrĂŁrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
    c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinĂželor prevĂŁzute în caietul de sarcini;
    d) respectarea dispoziĂžiilor privind protecĂžia muncii Âşi condiĂžiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrĂŁrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
    e) posibilitatea ca ofertantul sĂŁ beneficieze de un ajutor de stat.
    ART. 203
    (1) Atunci când autoritatea contractantĂŁ constatĂŁ cĂŁ o ofertĂŁ are un preĂž aparent neobiÂşnuit de scĂŁzut deoarece ofertantul beneficiazĂŁ de un ajutor de stat, oferta respectivĂŁ poate fi respinsĂŁ pe acest temei numai dacĂŁ, în urma clarificĂŁrilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadĂŁ de timp rezonabil stabilitĂŁ de autoritatea contractantĂŁ, cĂŁ ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.
    (2) Atunci când autoritatea contractantĂŁ respinge o ofertĂŁ în circumstanĂžele prevĂŁzute la alin. (1), aceasta are obligaĂžia de a transmite o notificare în acest sens AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    ART. 204
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a încheia contractul de achiziĂžie publicĂŁ cu ofertantul a cĂŁrui ofertĂŁ a fost stabilitĂŁ ca fiind câÂştigĂŁtoare, pe baza propunerilor tehnice Âşi financiare cuprinse în respectiva ofertĂŁ.
    (1^1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ nu poate încheia contractul cu ofertantul a cĂŁrui ofertĂŁ a fost stabilitĂŁ ca fiind câÂştigĂŁtoare, datoritĂŁ faptului cĂŁ ofertantul în cauzĂŁ se aflĂŁ într-o situaĂžie de forÞã majorĂŁ sau în imposibilitatea fortuitĂŁ de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sĂŁ declare câÂştigĂŁtoare oferta clasatĂŁ pe locul doi, în condiĂžiile în care aceasta existĂŁ Âşi este admisibilĂŁ. în caz contrar, se anuleazĂŁ aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura obĂžinerea Âşi pĂŁstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricĂŁrei achiziĂžii publice.
    ART. 205
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a încheia contractul de achiziĂžie publicĂŁ/acordul-cadru numai dupĂŁ împlinirea termenelor de:
    a) 11 zile de la data transmiterii comunicĂŁrii privind rezultatul aplicĂŁrii procedurii, în cazul în care valoarea estimatĂŁ, conform prevederilor cap. II secĂžiunea a 2-a a contractului de achiziĂžie publicĂŁ/acordului-cadru, este mai mare decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 55 alin. (2);
    b) 6 zile de la data transmiterii comunicĂŁrii privind rezultatul aplicĂŁrii procedurii, în cazul în care valoarea estimatĂŁ, conform prevederilor cap. II secĂžiunea a 2-a a contractului de achiziĂžie publicĂŁ/acordului-cadru, este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 55 alin. (2).
    (2) Contractul de achiziĂžie publicĂŁ/acordul-cadru încheiat înainte de împlinirea termenelor prevĂŁzute la alin. (1) este lovit de nulitate.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ nu are obligaĂžia de a respecta termenele prevĂŁzute la alin. (1) în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) atunci când prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu prevede obligativitatea publicĂŁrii unui anunĂž sau a unei invitaĂžii de participare;
    b) atunci când contractul de achiziĂžie publicĂŁ/acordul-cadru urmeazĂŁ sĂŁ fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedurĂŁ de atribuire Âşi nu existĂŁ alĂži operatori economici implicaĂži în procedura de atribuire;
    c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizĂŁrii unui sistem dinamic de achiziĂžie.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor Âşi în cazul organizĂŁrii unui concurs de soluĂžii, precum Âşi în cazul atribuirii contractelor prevĂŁzute la cap. VII.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Informarea candidaĂžilor Âşi a ofertanĂžilor

    ART. 206
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a informa operatorii economici implicaĂži în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecĂžiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziĂžie dinamic, la rezultatul concursului de soluĂžii ori, dupĂŁ caz, la anularea procedurii de atribuire Âşi eventuala iniĂžiere ulterioarĂŁ a unei noi proceduri, în scris Âşi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrĂŁtoare de la emiterea acestora, înĂŁuntrul termenului prevĂŁzut la art. 200.
    (1^1) în sensul prevederilor alin. (1), se considerĂŁ operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantĂŁ nu l-a informat încĂŁ despre decizii care îi vizeazĂŁ direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cĂŁrui candidaturĂŁ/ofertĂŁ nu a fost încĂŁ respinsĂŁ definitiv de autoritatea contractantĂŁ. O respingere este consideratĂŁ definitivĂŁ dacĂŁ a fost comunicatĂŁ operatorului economic în cauzĂŁ Âşi fie a fost consideratĂŁ legalĂŁ de cĂŁtre Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor sau de cĂŁtre instanĂža sesizatĂŁ în legĂŁturĂŁ cu acest aspect, fie nu a fĂŁcut ori nu mai poate face obiectul unei cĂŁi de atac.
    (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se transmite Âşi prin fax sau prin mijloace electronice.
    (3) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicĂŁrii procedurii Âşi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevĂŁzute la art. 205 alin. (1) se majoreazĂŁ cu 5 zile.
    ART. 207
    (1) în cadrul comunicĂŁrii prevĂŁzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a informa ofertantul/ofertanĂžii câÂştigĂŁtor/câÂştigĂŁtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
    (2) în cadrul comunicĂŁrii prevĂŁzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a informa ofertanĂžii/candidaĂžii care au fost respinÂşi sau a cĂŁror ofertĂŁ nu a fost declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) fiecĂŁrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
    b) pentru fiecare ofertĂŁ respinsĂŁ, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cĂŁrora oferta a fost consideratĂŁ inacceptabilĂŁ Âşi/sau neconformĂŁ, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinĂželor de funcĂžionare Âşi performanÞã prevĂŁzute în caietul de sarcini;
    c) fiecĂŁrui ofertant care a prezentat o ofertĂŁ acceptabilĂŁ Âşi conformĂŁ, prin urmare admisibilĂŁ, dar care nu a fost declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare, caracteristicile Âşi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câÂştigĂŁtoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului cĂŁruia urmeazĂŁ sĂŁ i se atribuie contractul de achiziĂžie publicĂŁ sau, dupĂŁ caz, ale ofertanĂžilor cu care urmeazĂŁ sĂŁ se încheie un acord-cadru;
    d) fiecĂŁrui operator economic dintre cei prevĂŁzuĂži la lit. a) - c), data-limitĂŁ pânĂŁ la care au dreptul de a depune contestaĂžie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1).
    ART. 208
    Autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a nu comunica anumite informaĂžii din cele prevĂŁzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaĂžia în care divulgarea acestora:
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrarĂŁ interesului public;
    b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaĂži, sau ar prejudicia concurenĂža loialĂŁ dintre aceÂştia.

    SECÞIUNEA a 6-a
    Anularea aplicĂŁrii procedurii de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ

    ART. 209
    (1) Prin excepĂžie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziĂžie publicĂŁ, dacĂŁ ia aceastĂŁ decizie, de regulĂŁ, înainte de data transmiterii comunicĂŁrii privind rezultatul aplicĂŁrii procedurii de atribuire Âşi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) autoritatea contractantĂŁ se aflĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a);
    b) au fost depuse numai oferte inacceptabile Âşi/sau neconforme;
    c) nu a fost depusĂŁ nicio ofertĂŁ sau au fost depuse oferte care, deÂşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datoritĂŁ modului neuniform de abordare a soluĂžiilor tehnice Âşi/sau financiare;
    d) abateri grave de la prevederile legislative afecteazĂŁ procedura de atribuire sau este imposibilĂŁ încheierea contractului.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considerĂŁ afectatĂŁ în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) în cadrul documentaĂžiei de atribuire Âşi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constatĂŁ erori sau omisiuni care au ca efect încĂŁlcarea principiilor prevĂŁzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f);
    b) autoritatea contractantĂŁ se aflĂŁ în imposibilitatea de a adopta mĂŁsuri corective fĂŁrĂŁ ca acestea sĂŁ conducĂŁ, la rândul lor, la încĂŁlcarea principiilor prevĂŁzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).
    ART. 210
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a comunica în scris tuturor participanĂžilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrĂŁtoare de la data anulĂŁrii, atât încetarea obligaĂžiilor pe care aceÂştia Âşi le-au creat prin depunerea de oferte, cât Âşi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înĂŁuntrul termenului prevĂŁzut la art. 200.
    ART. 210^1
    Cu excepĂžia negocierii fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite în SEAP informaĂžii referitoare la motivele anulĂŁrii.

    CAP. 6
    Dosarul achiziĂžiei publice

    ART. 211
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a întocmi dosarul achiziĂžiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum Âşi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziĂžie dinamic.
    ART. 212
    Dosarul achiziĂžiei publice, precum Âşi ofertele însoĂžite de documentele de calificare Âşi selecĂžie se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ atât timp cât contractul de achiziĂžie publicĂŁ/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puĂžin de 5 ani de la data finalizĂŁrii contractului respectiv. în cazul anulĂŁrii procedurii de atribuire, dosarul se pĂŁstreazĂŁ cel puĂžin 5 ani de la data anulĂŁrii respectivei proceduri.
    ART. 213
    (1) Dosarul achiziĂžiei publice trebuie sĂŁ cuprindĂŁ documentele întocmite/primite de autoritatea contractantĂŁ în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fĂŁrĂŁ a se limita la urmĂŁtoarele:
    a) nota privind determinarea valorii estimate;
    b) anunĂžul de intenĂžie Âşi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacĂŁ este cazul;
    c) anunĂžul de participare Âşi dovada transmiterii acestuia spre publicare Âşi/sau, dupĂŁ caz, invitaĂžia de participare;
    d) documentaĂžia de atribuire;
    e) nota justificativĂŁ privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicatĂŁ a fost alta decât licitaĂžia deschisĂŁ sau licitaĂžia restrânsĂŁ;
    f) nota justificativĂŁ privind accelerarea procedurii de atribuire, dacĂŁ este cazul;
    g) procesul-verbal al ÂşedinĂžei de deschidere a ofertelor;
    h) formularele de ofertĂŁ depuse în cadrul procedurii de atribuire;
    i) solicitĂŁrile de clarificĂŁri, precum Âşi clarificĂŁrile transmise/primite de autoritatea contractantĂŁ;
    j) raportul procedurii de atribuire;
    k) dovada comunicĂŁrilor privind rezultatul procedurii;
    l) contractul de achiziĂžie publicĂŁ/acordul-cadru, semnate;
    m) anunĂžul de atribuire Âşi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
    n) contestaĂžiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacĂŁ este cazul;
    o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcĂžia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, dacĂŁ este cazul;
    p) documentul constatator care conĂžine informaĂžii referitoare la îndeplinirea obligaĂžiilor contractuale de cĂŁtre contractant.
    (2) Raportul procedurii de atribuire prevĂŁzut la alin. (1) lit. j) se elaboreazĂŁ înainte de încheierea contractului de achiziĂžie publicĂŁ/acordului-cadru/sistemului de achiziĂžie dinamic Âşi cuprinde cel puĂžin urmĂŁtoarele elemente:
    a) denumirea Âşi sediul autoritĂŁĂžii contractante;
    b) obiectul contractului de achiziĂžie publicĂŁ/acordului-cadru sau sistemului de achiziĂžie dinamic;
    c) dacĂŁ este cazul, denumirea/numele candidaĂžilor participanĂži la procedurĂŁ;
    d) dacĂŁ este cazul, denumirea/numele candidaĂžilor selectaĂži Âşi neselectaĂži, precum Âşi motivele care au stat la baza selectĂŁrii sau neselectĂŁrii respectivilor candidaĂži;
    e) denumirea/numele ofertanĂžilor participanĂži la procedurĂŁ;
    f) denumirea/numele ofertanĂžilor respinÂşi Âşi motivele care au stat la baza acestei decizii;
    g) dacĂŁ este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerĂŁrii preĂžurilor prezentate ca fiind neobiÂşnuit de scĂŁzute;
    h) denumirea/numele ofertantului/ofertanĂžilor a cĂŁrui/cĂŁror ofertĂŁ a fost declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare Âşi motivele care au stat la baza acestei decizii;
    i) în cazul ofertantului/ofertanĂžilor câÂştigĂŁtori, partea din contract pe care acesta/aceÂştia au declarat cĂŁ o subcontracteazĂŁ, împreunĂŁ cu denumirea/numele subcontractanĂžilor;
    j) dacĂŁ este cazul, justificarea hotĂŁrârii de anulare a procedurii de atribuire.
    ART. 214
    Prevederile art. 213 alin. (1) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor Âşi în cazul atribuirii contractelor prevĂŁzute la cap. VII.
    ART. 215
    (1) Dosarul achiziĂžiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaĂžii se realizeazĂŁ cu respectarea termenelor Âşi procedurilor prevĂŁzute de reglementĂŁrile legale privind liberul acces la informaĂžiile de interes public Âşi nu poate fi restricĂžionat decât în mĂŁsura în care aceste informaĂžii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectualĂŁ, potrivit legii.
    (2) RestricĂžionarea nejustificatĂŁ a accesului la dosarul achiziĂžiei publice atrage sancĂžionarea de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice a conducĂŁtorului autoritĂŁĂžii contractante, conform prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. 216
    în cazul în care autoritatea contractantĂŁ aplicĂŁ o procedurĂŁ de atribuire prin mijloace electronice, utilizeazĂŁ un sistem dinamic de achiziĂžie sau un sistem de achiziĂžii electronice, aceasta are obligaĂžia de a asigura trasabilitatea deplinĂŁ a acĂžiunilor pe care le realizeazĂŁ pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziĂžiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, sĂŁ nu fie afectatĂŁ.

    CAP. 7
    Contractele de concesiune

    SECÞIUNEA 1
    Principii Âşi reguli generale de atribuire a contractului de concesiune

    ART. 217
    Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevĂŁzute la art. 2 alin. (2).
    ART. 218
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secĂžiuni.
    (2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer Âşi de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregĂŁtire a documentaĂžiei de atribuire Âşi de aplicare a procedurilor prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã se stabilesc prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 219
    (1) Regulile de estimare prevĂŁzute la cap. II secĂžiunea a 2-a se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
    (2) Modul de soluĂžionare a contestaĂžiilor depuse pe parcursul aplicĂŁrii procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevĂŁzut la cap. IX.
    ART. 220
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ în cazul în care contractul de concesiune:
    a) este atribuit într-una dintre situaĂžiile prevĂŁzute la art. 12 - 14;
    b) se atribuie de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ ce desfĂŁÂşoarĂŁ între activitĂŁĂžile sale una sau mai multe dintre activitĂŁĂžile relevante prevĂŁzute la art. 232 - 241, în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activitĂŁĂži; sau
    c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai în cazul în care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractantĂŁ nu urmĂŁreÂşte dobândirea execuĂžiei unei lucrĂŁri sau a unui serviciu, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, fie în categoria contractelor de concesiune a cĂŁror atribuire este reglementatĂŁ de prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    ART. 221
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ atunci când este necesarĂŁ achiziĂžionarea unor lucrĂŁri sau servicii suplimentare/adiĂžionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniĂžial, dar care datoritĂŁ unor circumstanĂže neprevĂŁzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauzĂŁ, dacĂŁ se respectĂŁ, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) atribuirea sĂŁ fie fĂŁcutĂŁ contractantului iniĂžial;
    b) lucrĂŁrile sau serviciile suplimentare/adiĂžionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic Âşi economic, separate de contractul iniĂžial fĂŁrĂŁ apariĂžia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantĂŁ sau, deÂşi separabile de contractul iniĂžial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    c) valoarea cumulatĂŁ a contractelor atribuite pentru lucrĂŁri Âşi servicii suplimentare/adiĂžionale nu depĂŁÂşeÂşte 50% din valoarea contractului iniĂžial.
    ART. 222
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a asigura transparenĂža atribuirii contractelor de concesiune.
    (2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniĂžiazĂŁ prin publicarea unui anunĂž de participare.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a include în anunĂžul prevĂŁzut la alin. (2) cel puĂžin informaĂžiile cuprinse în anexa nr. 3B Âşi, dacĂŁ este necesar, alte informaĂžii considerate utile de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia EuropeanĂŁ.
    (4) în cazul anunĂžurilor de participare pentru care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, nu este obligatorie transmiterea spre publicare cĂŁtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conĂžinutul acestora se stabileÂşte prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    (5) Prevederile art. 48 - 50 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 223
    (1) AnunĂžul de participare se publicĂŁ în SEAP Âşi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice, Âşi, dupĂŁ caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaĂžiile în care valoarea estimatĂŁ a contractului de concesiune care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    ART. 224
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a stabili numĂŁrul de zile dintre data publicĂŁrii anunĂžului de participare Âşi data depunerii aplicaĂžiilor, astfel încât operatorii economici sĂŁ beneficieze de o perioadĂŁ adecvatĂŁ Âşi suficientĂŁ pentru elaborarea aplicaĂžiilor.
    (2) Indiferent de procedura aplicatĂŁ Âşi fĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare anunĂžul de participare cu cel puĂžin 52 de zile înainte de data limitĂŁ de depunere a aplicaĂžiilor.
    (3) în cazul în care anunĂžul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
    (4) Prevederile art. 72 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 225
    Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrĂŁri publice, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a solicita:
    a) concesionarul sĂŁ atribuie contracte unor terĂže pĂŁrĂži, într-un procent de minimum 30% din valoarea totalĂŁ a lucrĂŁrilor care fac obiectul concesiunii, lĂŁsând candidaĂžilor posibilitatea de a majora partea/pĂŁrĂžile din contract pe care urmeazĂŁ sĂŁ le subcontracteze;
    b) candidaĂžilor sĂŁ precizeze, în cadrul aplicaĂžiei depuse, valoarea lucrĂŁrilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceÂştia intenĂžioneazĂŁ sĂŁ le atribuie unor terĂže pĂŁrĂži.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ de cĂŁtre concesionari

    ART. 226
    în cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantĂŁ în sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta are obligaĂžia de a respecta prevederile cap. I - VI atunci când atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ unei terĂže pĂŁrĂži.
    ART. 227
    (1) în cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantĂŁ în sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), acesta are totuÂşi obligaĂžia, atunci când atribuie un contract de lucrĂŁri sau de servicii unei terĂže pĂŁrĂži, de a publica un anunĂž de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP Âşi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice, în toate situaĂžiile în care valoarea estimatĂŁ a contractului care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute la art. 122.
    (2) Concesionarul are obligaĂžia de a respecta Âşi urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) numĂŁrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare Âşi data depunerii candidaturilor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 37 de zile; Âşi
    b) numĂŁrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare sau transmiterii invitaĂžiei de participare Âşi data depunerii ofertelor trebuie sĂŁ fie de cel puĂžin 40 de zile.
    (3) în cazul în care anunĂžul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevĂŁzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
    (4) în cazul în care concesionarul publicĂŁ în SEAP întreaga documentaĂžie de atribuire Âşi permite, începând cu data publicĂŁrii anunĂžului de participare, accesul direct Âşi nerestricĂžionat al operatorilor economici la aceastĂŁ documentaĂžie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) lit. b) cu încĂŁ 5 zile.
    (5) Prevederile art. 72 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (6) Concesionarul are obligaĂžia de a include în anunĂžul prevĂŁzut la alin. (1) cel puĂžin informaĂžiile cuprinse în anexa nr. 3C Âşi, dacĂŁ este necesar, alte informaĂžii considerate utile de cĂŁtre acesta, în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia EuropeanĂŁ.
    (7) Prevederile art. 48 - 50 se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 228
    (1) Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obĂžinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terĂže pĂŁrĂži.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin întreprindere afiliatĂŁ se înĂželege orice persoanĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice Âşi:
    a) asupra cĂŁreia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenÞã dominantĂŁ; sau
    b) care poate exercita asupra concesionarului o influenÞã dominantĂŁ; sau
    c) care, la fel ca Âşi concesionarul, face obiectul influenĂžei dominante a unei alte persoane. Pentru noĂžiunea de influenÞã dominantĂŁ, prevederile art. 3 lit. m) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (3) Operatorul economic care participĂŁ la procedura de atribuire a unui contract de concesiune are obligaĂžia de a include în aplicaĂžie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaĂžia de a actualiza aceastĂŁ listĂŁ în mod permanent, pânĂŁ la finalizarea contractului de concesiune.

    CAP. 8
    Contracte sectoriale

    SECÞIUNEA 1
    ActivitĂŁĂži relevante

    PARAGRAFUL 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 229
    (1) DispoziĂžiile cap. I - VI sunt aplicabile contractelor sectoriale în mĂŁsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înĂželege contractul de achiziĂžie publicĂŁ care se atribuie în scopul efectuĂŁrii unei activitĂŁĂži relevante în sectoarele de utilitate publicĂŁ:
    a) apĂŁ;
    b) energie;
    c) transport;
    d) poÂştĂŁ.
    ART. 230
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui un contract sectorial destinat efectuĂŁrii mai multor activitĂŁĂži relevante, în conformitate cu regulile aplicabile activitĂŁĂžii cĂŁreia îi este destinat în principal.
    ART. 231
    (1) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ care se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ destinat mai multor tipuri de activitĂŁĂži, dintre care cel puĂžin una este activitate relevantĂŁ, iar o altĂŁ activitate intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor de la cap. I - VI Âşi, în mod obiectiv, este imposibil sĂŁ se determine cĂŁrei activitĂŁĂži îi este destinat în principal contractul în cauzĂŁ, atunci autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale, având obligaĂžia de a respecta prevederile de la cap. I - VI.
    (2) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ care se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ destinat mai multor tipuri de activitĂŁĂži, dintre care cel puĂžin una este activitate relevantĂŁ, iar o altĂŁ activitate nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã Âşi, în mod obiectiv, este imposibil sĂŁ se determine cĂŁrei activitĂŁĂži îi este destinat în principal contractul în cauzĂŁ, atunci autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.
    (3) în cazul în care autoritatea contractantĂŁ care se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziĂžie publicĂŁ destinat mai multor tipuri de activitĂŁĂži, dintre care cel puĂžin una este activitate relevantĂŁ, Âşi, în mod obiectiv, este imposibil sĂŁ se determine cĂŁrei activitĂŁĂži îi este destinat în principal contractul în cauzĂŁ, atunci aceasta are obligaĂžia de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.

    PARAGRAFUL 2
    ApĂŁ

    ART. 232
    Sunt considerate activitĂŁĂži relevante în sectorul de utilitate publicĂŁ prevĂŁzut la art. 229 alin. (2) lit. a) urmĂŁtoarele:
    a) punerea la dispoziĂžie sau exploatarea de reĂžele fixe destinate sĂŁ asigure, în beneficiul publicului, servicii de producĂžie, transport sau distribuĂžie de apĂŁ potabilĂŁ;
    b) furnizarea de apĂŁ potabilĂŁ unor reĂžele de natura celor prevĂŁzute la lit. a).
    ART. 233
    Autoritatea contractantĂŁ care efectueazĂŁ una dintre activitĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 232 are obligaĂžia de a respecta prevederile prezentului capitol Âşi atunci când atribuie un contract sau organizeazĂŁ un concurs de soluĂžii care este în legĂŁturĂŁ:
    a) cu proiecte de tehnologie hidraulicĂŁ, irigaĂžii sau ameliorare a solului, dacĂŁ volumul de apĂŁ utilizat pentru furnizarea de apĂŁ potabilĂŁ reprezintĂŁ mai mult de 20% din volumul total de apĂŁ pus la dispoziĂžie prin astfel de proiecte ori prin instalaĂžiile de irigare ori drenaj; sau
    b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
    ART. 234
    Furnizarea apei potabile cĂŁtre reĂželele publice de o autoritate contractantĂŁ din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considerĂŁ activitate relevantĂŁ în sensul art. 232, dacĂŁ se îndeplinesc, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) furnizorul produce apĂŁ potabilĂŁ al cĂŁrei consum este necesar în scopul efectuĂŁrii unei alte activitĂŁĂži decât cele considerate de prezenta ordonanÞã de urgenÞã ca fiind activitĂŁĂži relevante;
    b) furnizarea de apĂŁ potabilĂŁ cĂŁtre reĂželele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizatĂŁ reĂželelor respective nu depĂŁÂşeÂşte 30% din producĂžia totalĂŁ de apĂŁ potabilĂŁ a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

    PARAGRAFUL 3
    Energie

    ART. 235
    Sunt considerate activitĂŁĂži relevante în sectorul de utilitate publicĂŁ prevĂŁzut la art. 229 alin. (2) lit. b) urmĂŁtoarele:
    a) punerea la dispoziĂžie sau exploatarea de reĂžele fixe destinate sĂŁ asigure, în beneficiul publicului, servicii de producĂžie, transport sau distribuĂžie de combustibili gazoÂşi, energie termicĂŁ sau energie electricĂŁ;
    b) livrarea de combustibili gazoÂşi, energie termicĂŁ sau energie electricĂŁ prin reĂžele de natura celor prevĂŁzute la lit. a).
    ART. 236
    Livrarea combustibililor gazoÂşi sau a energiei termice prin reĂželele publice de o autoritate contractantĂŁ din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considerĂŁ activitate relevantĂŁ în sensul art. 235, dacĂŁ se îndeplinesc în mod cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) operatorul economic produce energia termicĂŁ sau combustibilii gazoÂşi ca o consecinÞã inevitabilĂŁ a unei alte activitĂŁĂži decât cele considerate de prezenta ordonanÞã de urgenÞã ca fiind activitĂŁĂži relevante;
    b) livrarea de combustibili gazoÂşi sau de energie termicĂŁ prin reĂželele publice este fĂŁcutĂŁ numai cu scopul de a exploata în mod economic aceastĂŁ producĂžie, iar cifra de afaceri rezultatĂŁ din alimentarea reĂželelor respective nu depĂŁÂşeÂşte 20% din cifra de afaceri totalĂŁ realizatĂŁ, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
    ART. 237
    Livrarea energiei electrice prin reĂželele publice de o autoritate contractantĂŁ din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considerĂŁ activitate relevantĂŁ în sensul art. 235, dacĂŁ se îndeplinesc în mod cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) operatorul economic produce energia electricĂŁ în scopul efectuĂŁrii unei alte activitĂŁĂži decât cele considerate de prezenta ordonanÞã de urgenÞã ca fiind activitĂŁĂži relevante;
    b) livrarea de energie electricĂŁ prin reĂželele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportatĂŁ prin reĂželele respective nu depĂŁÂşeÂşte 30% din producĂžia totalĂŁ de energie electricĂŁ a acestuia, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

    PARAGRAFUL 4
    Transport

    ART. 238
    (1) Este consideratĂŁ activitate relevantĂŁ în sectorul de utilitate publicĂŁ prevĂŁzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziĂžie sau exploatarea de reĂžele destinate sĂŁ asigure, în beneficiul publicului, servicii de transport pe calea feratĂŁ Âşi servicii de transport terestru de cĂŁlĂŁtori, pe bazĂŁ de grafic, cum ar fi transportul în comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), se considerĂŁ cĂŁ existĂŁ o reĂžea pentru prestarea serviciilor de transport, în cazul în care condiĂžiile de operare - care pot viza rutele ce urmeazĂŁ a fi deservite, capacitatea de transport care urmeazĂŁ sĂŁ fie asiguratĂŁ sau frecvenĂža serviciului - sunt prestabilite de o autoritate competentĂŁ.
    ART. 239
    Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este consideratĂŁ activitate relevantĂŁ în cazul în care Âşi alĂži operatori economici au dreptul sĂŁ presteze acelaÂşi tip de servicii, în aceeaÂşi zonĂŁ geograficĂŁ Âşi în aceleaÂşi condiĂžii ca Âşi autoritĂŁĂžile contractante.

    PARAGRAFUL 5
    PoÂştĂŁ

    ART. 240
    (1) Este consideratĂŁ activitate relevantĂŁ în sectorul de utilitate publicĂŁ prevĂŁzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmĂŁtoarelor servicii:
    a) servicii poÂştale, indiferent dacĂŁ sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 12 din OrdonanĂža Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poÂştale, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 642/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea, transportul Âşi livrarea la destinatari a trimiterilor poÂştale - corespondenÞã, cĂŁrĂži, cataloage, ziare, periodice, colete poÂştale conĂžinând bunuri cu sau fĂŁrĂŁ valoare comercialĂŁ - indiferent de greutate;
    b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced Âşi urmeazĂŁ expedierii;
    c) servicii cu valoare adĂŁugatĂŁ în legĂŁturĂŁ cu poÂşta electronicĂŁ Âşi furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizatĂŁ prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor Âşi transmiterea prin poÂşta electronicĂŁ recomandatĂŁ;
    d) servicii privind trimiterile poÂştale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directĂŁ prin corespondenÞã, care nu poartĂŁ adresĂŁ;
    e) servicii financiar-poÂştale, de natura celor prevĂŁzute în categoria 6 din anexa nr. 2A Âşi în art. 13 lit. d), care includ, în principal, mandatele poÂştale Âşi transferurile pe bazĂŁ de conturi curente poÂştale;
    f) servicii filatelice;
    g) servicii logistice, care combinĂŁ livrarea Âşi/sau depozitarea cu alte funcĂžiuni decât cele poÂştale.
    (2) Prestarea serviciilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. b) - g) intrĂŁ în categoria activitĂŁĂžilor relevante numai dacĂŁ persoana în cauzĂŁ presteazĂŁ Âşi servicii poÂştale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) Âşi numai dacĂŁ activitatea de servicii poÂştale nu este direct expusĂŁ concurenĂžei conform prevederilor art. 248.

    PARAGRAFUL 6
    Alte activitĂŁĂži relevante

    ART. 241
    (1) în sensul prezentei ordonanĂže de urgenÞã se considerĂŁ activitĂŁĂži relevante Âşi acele activitĂŁĂži care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:
    a) prospectĂŁrii sau extracĂžiei de petrol brut, gaze naturale, cĂŁrbuni sau alĂži combustibili solizi;
    b) punerii la dispoziĂžia transportatorilor care opereazĂŁ pe cĂŁi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reĂžea de transport.
    (2) Contractele atribuite în scopul efectuĂŁrii activitĂŁĂžilor relevante prevĂŁzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.

    SECÞIUNEA a 2-a
    ExcepĂžii specifice

    ART. 242
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziĂžiona:
    a) produse care urmeazĂŁ sĂŁ fie revândute sau închiriate unor terĂže pĂŁrĂži, în condiĂžiile în care autoritatea contractantĂŁ nu beneficiazĂŁ de un drept special sau exclusiv în acest sens, iar alte persoane au Âşi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaÂşi condiĂžii ca Âşi autoritatea contractantĂŁ;
    b) produse, servicii sau lucrĂŁri destinate efectuĂŁrii unor activitĂŁĂži relevante într-un stat terĂž Uniunii Europene, în condiĂžiile în care în efectuarea respectivelor activitĂŁĂži nu intervine utilizarea fizicĂŁ a unei reĂžele sau a unui areal geografic din Comunitatea EuropeanĂŁ.
    ART. 243
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru contractele atribuite de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ care se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. d) sau e) Âşi care au ca obiect achiziĂžia de produse, servicii sau lucrĂŁri destinate desfĂŁÂşurĂŁrii altor activitĂŁĂži decât activitĂŁĂžile relevante.
    ART. 244
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru contractul care are ca obiect cumpĂŁrarea de apĂŁ, dacĂŁ acesta este atribuit de o autoritate contractantĂŁ care efectueazĂŁ activitĂŁĂži relevante de natura celor prevĂŁzute la art. 232.
    ART. 245
    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru contractul care are ca obiect cumpĂŁrarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alĂži combustibili destinaĂži producĂžiei de energie, dacĂŁ acesta este atribuit de o autoritate contractantĂŁ care efectueazĂŁ activitĂŁĂži de natura celor prevĂŁzute la art. 235 Âşi art. 241 lit. a).
    ART. 246
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractului sectorial:
    a) de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ unei întreprinderi afiliate acesteia;
    b) de cĂŁtre o asociere de mai multe autoritĂŁĂži contractante, formatĂŁ exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantĂŁ, unei întreprinderi afiliate la una dintre autoritĂŁĂžile contractante respective.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
    a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacĂŁ cel puĂžin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizĂŁrii de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliatĂŁ;
    b) în cazul unui contract de servicii, numai dacĂŁ cel puĂžin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliatĂŁ;
    c) în cazul unui contract de lucrĂŁri, numai dacĂŁ cel puĂžin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrĂŁrilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuĂžia de astfel de lucrĂŁri pentru întreprinderile cu care este afiliatĂŁ.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1) Âşi (2), întreprinderea afiliatĂŁ reprezintĂŁ orice persoanĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice Âşi care intrĂŁ, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al autoritĂŁĂžii contractante sau orice persoanĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice Âşi care se aflĂŁ în oricare din urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) autoritatea contractantĂŁ exercitĂŁ, direct sau indirect, o influenÞã dominantĂŁ asupra sa;
    b) exercitĂŁ, direct sau indirect, o influenÞã dominantĂŁ asupra unei autoritĂŁĂži contractante;
    c) împreunĂŁ cu autoritatea contractantĂŁ, se aflĂŁ, direct sau indirect, sub influenĂža dominantĂŁ a unei alte persoane care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice.
    Pentru noĂžiunea de influenÞã dominantĂŁ, prevederile art. 3 lit. m) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (4) în cazul în care, în funcĂžie de data la care o întreprindere afiliatĂŁ a fost înfiinĂžatĂŁ sau Âşi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilĂŁ pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea sĂŁ arate cĂŁ cifra de afaceri prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilĂŁ, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri.
    (5) în cazul în care mai mult de o întreprindere afiliatĂŁ la autoritatea contractantĂŁ furnizeazĂŁ servicii, produse sau lucrĂŁri similare, procentajele prevĂŁzute la alin. (2) se calculeazĂŁ luând în considerare cifra totalĂŁ de afaceri care rezultĂŁ din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dupĂŁ caz, execuĂžia de lucrĂŁri, de cĂŁtre respectivele întreprinderi afiliate.
    ART. 247
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractului sectorial:
    a) de cĂŁtre o asociere de mai multe autoritĂŁĂži contractante, formatĂŁ exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantĂŁ, uneia dintre autoritĂŁĂžile contractante respective;
    b) de cĂŁtre o autoritate contractantĂŁ unei asocieri de autoritĂŁĂži contractante din care ea însĂŁÂşi face parte Âşi care a fost formatĂŁ exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantĂŁ.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacĂŁ asocierea a fost înfiinĂžatĂŁ pentru efectuarea activitĂŁĂžii relevante pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinĂžat asocierea prevede cĂŁ autoritĂŁĂžile contractante în cauzĂŁ vor face parte din asocierea respectivĂŁ pentru o perioadĂŁ cel puĂžin egalĂŁ cu cea menĂžionatĂŁ.
    ART. 248
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu se aplicĂŁ pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantĂŁ pentru care sunt destinate este expusĂŁ direct concurenĂžei pe o piaÞã la care accesul nu este restricĂžionat.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului cĂŁ o anumitĂŁ activitate relevantĂŁ este sau nu expusĂŁ direct concurenĂžei se stabileÂşte de cĂŁtre Comisia EuropeanĂŁ pe baza unei notificĂŁri/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantĂŁ interesatĂŁ, care va cuprinde toate informaĂžiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legĂŁturĂŁ cu situaĂžia existentĂŁ.
    (3) Procedura specificĂŁ pentru elaborarea Âşi transmiterea notificĂŁrii/cererii prevĂŁzute la alin. (2) se stabileÂşte prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 249
    Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice orice informaĂžii pe care aceasta le solicitĂŁ cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 Âşi 243, precum Âşi ale art. 246 Âşi 247.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale

    ART. 250
    (1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
    a) licitaĂžia deschisĂŁ;
    b) licitaĂžia restrânsĂŁ;
    c) negocierea cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    d) negocierea fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    e) cererea de oferte.
    (2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile Âşi în cazul atribuirii contractelor sectoriale.
    (3) în vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantĂŁ poate utiliza Âşi modalitĂŁĂžile speciale de atribuire prevĂŁzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei secĂžiuni.
    ART. 251
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a atribui contractul sectorial, de regulĂŁ, prin aplicarea procedurilor de licitaĂžie deschisĂŁ, licitaĂžie restrânsĂŁ sau negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevĂŁzute la art. 250 alin. (1), dupĂŁ caz, numai în circumstanĂžele specifice prevĂŁzute la art. 252 sau 124.
    ART. 252
    Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a aplica procedura de negociere fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare numai în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) atunci când, în urma aplicĂŁrii licitaĂžiei deschise, licitaĂžiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentatĂŁ nicio ofertĂŁ sau au fost prezentate numai oferte necorespunzĂŁtoare datoritĂŁ faptului cĂŁ acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilĂŁ numai dupĂŁ anularea procedurii iniĂžiale Âşi numai dacĂŁ cerinĂžele iniĂžiale prevĂŁzute în documentaĂžia de atribuire nu sunt modificate substanĂžial;
    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecĂžia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziĂžie publicĂŁ poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
    c) ca o mĂŁsurĂŁ strict necesarĂŁ, atunci când perioadele de aplicare a licitaĂžiei deschise, a licitaĂžiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremĂŁ urgenÞã, determinate de evenimente imprevizibile Âşi care nu se datoreazĂŁ sub nicio formĂŁ unei acĂžiuni sau inacĂžiuni a autoritĂŁĂžii contractante. Autoritatea contractantĂŁ nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadĂŁ mai mare decât cea necesarĂŁ, pentru a face faÞã situaĂžiei de urgenÞã care a determinat aplicarea procedurii de negociere fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    d) atunci când contractul care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetĂŁrii ÂştiinĂžifice, experimentĂŁrii, studiilor sau dezvoltĂŁrii tehnologice Âşi numai dacĂŁ acesta nu este destinat obĂžinerii unui profit Âşi nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sĂŁ nu afecteze atribuirea ulterioarĂŁ pe baze concurenĂžiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus;
    e) atunci când este necesarĂŁ achiziĂžionarea de la furnizorul iniĂžial a unor cantitĂŁĂži suplimentare de produse destinate înlocuirii parĂžiale sau extinderii echipamentelor/instalaĂžiilor livrate anterior Âşi numai dacĂŁ schimbarea furnizorului iniĂžial ar pune autoritatea contractantĂŁ în situaĂžia de a achiziĂžiona produse care, datoritĂŁ caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determinĂŁ incompatibilitĂŁĂži sau dificultĂŁĂži tehnice disproporĂžionate de operare Âşi întreĂžinere;
    f) pentru achiziĂžionarea de materii prime cotate la bursele de mĂŁrfuri, achiziĂžia acestora realizându-se ca urmare a tranzacĂžiilor de pe piaĂža la disponibil.
    g) atunci când produsele pot fi achiziĂžionate în condiĂžii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îÂşi lichideazĂŁ definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreazĂŁ afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altĂŁ procedurĂŁ similarĂŁ cu cele anterioare, reglementatĂŁ prin lege;
    h) atunci când este posibilĂŁ achiziĂžionarea de produse la un preĂž considerabil mai scĂŁzut decât preĂžurile practicate în mod normal pe piaÞã, ca urmare a apariĂžiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioadĂŁ foarte scurtĂŁ de timp;
    i) atunci când, ca urmare a unui concurs de soluĂžii, contractul de servicii trebuie sĂŁ fie atribuit, conform regulilor stabilite iniĂžial, concurentului câÂştigĂŁtor sau unuia dintre concurenĂžii câÂştigĂŁtori ai concursului respectiv, în acest din urmĂŁ caz autoritatea contractantĂŁ având obligaĂžia de a transmite invitaĂžie la negocieri tuturor concurenĂžilor câÂştigĂŁtori;
    j) atunci când este necesarĂŁ achiziĂžionarea unor lucrĂŁri sau servicii suplimentare/adiĂžionale, care nu au fost incluse în contractul iniĂžial, dar care datoritĂŁ unor circumstanĂže imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauzĂŁ, Âşi numai dacĂŁ se respectĂŁ, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - atribuirea sĂŁ fie fĂŁcutĂŁ contractantului iniĂžial;
    - lucrĂŁrile sau serviciile suplimentare/adiĂžionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic Âşi economic, separate de contractul iniĂžial fĂŁrĂŁ apariĂžia unor inconvenienĂže majore pentru autoritatea contractantĂŁ sau, deÂşi separabile de contractul iniĂžial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
    k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrĂŁri, autoritatea contractantĂŁ îÂşi propune sĂŁ achiziĂžioneze noi lucrĂŁri care sunt similare lucrĂŁrilor achiziĂžionate prin atribuirea contractului iniĂžial Âşi numai dacĂŁ se respectĂŁ, în mod cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    - atribuirea se face contractantului iniĂžial, iar noile lucrĂŁri constau în repetarea unor lucrĂŁri similare celor prevĂŁzute în contractul atribuit iniĂžial Âşi sunt conforme cu cerinĂžele prevĂŁzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
    - contractul de lucrĂŁri/servicii iniĂžial a fost atribuit prin procedura de licitaĂžie deschisĂŁ, licitaĂžie restrânsĂŁ sau negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare;
    - valoarea estimatĂŁ a contractului iniĂžial de lucrĂŁri/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrĂŁrilor/serviciilor similare care pot fi achiziĂžionate ulterior;
    - în anunĂžul de participare la procedura aplicatĂŁ pentru atribuirea contractului iniĂžial s-a precizat faptul cĂŁ autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a opta pentru achiziĂžionarea ulterioarĂŁ de noi lucrĂŁri similare de la operatorul economic a cĂŁrui ofertĂŁ va fi declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare în cadrul procedurii respective.
    ART. 253
    în cazul în care acest lucru este posibil Âşi în mĂŁsura în care nu se încalcĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute la art. 252 lit. i), j) Âşi k), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a invita la negocieri un numĂŁr de operatori economici care sĂŁ asigure o concurenÞã realĂŁ.
    ART. 254
    (1) FĂŁrĂŁ a aduce atingere acordurilor Âşi convenĂžiilor la care România este parte, în cazul în care douĂŁ sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obĂžinut în urma aplicĂŁrii criteriilor de atribuire, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a declara ca fiind câÂştigĂŁtoare o ofertĂŁ care conĂžine, în proporĂžie de mai mult de 50%, produse a cĂŁror origine - determinatĂŁ conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificĂŁrile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din Þãri terĂže cu care Comunitatea EuropeanĂŁ a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigurĂŁ un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieĂžele Þãrilor respective, în detrimentul unei oferte care conĂžine, în proporĂžie de mai puĂžin de 50%, astfel de produse.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va înĂželege acele oferte pentru care diferenĂža dintre preĂžurile prevĂŁzute în propunerile financiare nu depĂŁÂşeÂşte 3% .

    CAP. 9
    SoluĂžionarea contestaĂžiilor

    SECÞIUNEA 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 255
    (1) Orice persoanĂŁ care se considerĂŁ vĂŁtĂŁmatĂŁ într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritĂŁĂžii contractante, prin încĂŁlcarea dispoziĂžiilor legale în materia achiziĂžiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritĂŁĂžii contractante de a emite un act, recunoaÂşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicĂžionalĂŁ sau în justiĂžie, în condiĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) în sensul prevederilor alin. (1), prin persoanĂŁ vĂŁtĂŁmatĂŁ se înĂželege orice operator economic implicat în procedura de atribuire, care:
    a) are un interes legitim în legĂŁturĂŁ cu respectiva procedurĂŁ de atribuire; Âşi
    b) a suferit, suferĂŁ sau riscĂŁ sĂŁ sufere un prejudiciu ca o consecinÞã a unui act al autoritĂŁĂžii contractante, de naturĂŁ sĂŁ producĂŁ efecte juridice, ori ca urmare a nesoluĂžionĂŁrii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
    (3) în sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritĂŁĂžii contractante se înĂželege orice act administrativ, orice altĂŁ operaĂžiune administrativĂŁ care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaĂžii prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumitĂŁ operaĂžiune, în legĂŁturĂŁ cu sau în cadrul procedurii de atribuire.
    ART. 256
    (1) în vederea soluĂžionĂŁrii contestaĂžiilor pe cale administrativ-jurisdicĂžionalĂŁ, partea care se considerĂŁ vĂŁtĂŁmatĂŁ are dreptul sĂŁ se adreseze Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 Âşi 270 - 271.
    (1^1) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), contestaĂžiile referitoare la procedurile de atribuire de servicii Âşi/sau lucrĂŁri aferente infrastructurii de transport de interes naĂžional se formuleazĂŁ Âşi se judecĂŁ în condiĂžiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, cu derogĂŁrile prevĂŁzute la alin. (1^2) - (1^4). Prin derogare de la prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, termenele prevĂŁzute la art. 2 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) Âşi art. 11 alin. (1) se reduc la 5 zile. Prevederile art. 287^8 alin. (1) sunt aplicabile.
    (1^2) Cererile de chemare în judecatĂŁ formulate în temeiul alin. (1^1) sunt de competenĂža CurĂžii de Apel BucureÂşti Âşi se judecĂŁ de urgenÞã Âşi cu precĂŁdere, cu citarea pĂŁrĂžilor.
    (1^3) DacĂŁ din motive temeinice pĂŁrĂžile nu sunt în mĂŁsurĂŁ sĂŁ îÂşi exercite apĂŁrĂŁrile, instanĂža va putea sĂŁ acorde, în mod excepĂžional, un singur termen în cunoÂştinÞã, de amânare a cauzei, de cel mult 5 zile, pentru aceste motive.
    (1^4) InstanĂža este obligatĂŁ sĂŁ pronunĂže hotĂŁrârea în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor Âşi sĂŁ comunice pĂŁrĂžilor hotĂŁrârea în cel mult 5 zile de la pronunĂžare.
    ART. 256^1
    (1) înainte de a se adresa instanĂžei competente, persoana vĂŁtĂŁmatĂŁ notificĂŁ autoritatea contractantĂŁ cu privire la pretinsa încĂŁlcare a dispoziĂžiilor legale în materia achiziĂžiilor publice Âşi la intenĂžia de a sesiza instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ. DispoziĂžiile art. 205 Âşi 256^2 rĂŁmân aplicabile.
    (2) Notificarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. DupĂŁ primirea notificĂŁrii, autoritatea contractantĂŁ poate adopta orice mĂŁsuri pe care le considerĂŁ necesare pentru remedierea pretinsei încĂŁlcĂŁri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.
    (3) MĂŁsurile adoptate potrivit alin. (2) se comunicĂŁ în termen de o zi lucrĂŁtoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantĂŁ, cât Âşi celorlalĂži operatori economici implicaĂži în procedura de atribuire.
    (4) Persoana vĂŁtĂŁmatĂŁ care, primind comunicarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2), considerĂŁ cĂŁ mĂŁsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încĂŁlcĂŁri va transmite autoritĂŁĂžii contractante o notificare de renunĂžare la dreptul de a formula acĂžiune în justiĂžie sau, dupĂŁ caz, de renunĂžare la judecarea acĂžiunii.
    (5) Lipsa notificĂŁrii prevĂŁzute la alin. (1) nu împiedicĂŁ introducerea cererii în faĂža instanĂžei judecĂŁtoreÂşti competente.
    (6) DispoziĂžiile alin. (1) - (5) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor în cazul prevĂŁzut la art. 256 alin. (1).
    ART. 256^2
    (1) Persoana vĂŁtĂŁmatĂŁ poate sesiza Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor sau, dupĂŁ caz, instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ în vederea anulĂŁrii actului Âşi/sau recunoaÂşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:
    a) 10 zile de la data luĂŁrii la cunoÂştinÞã, în condiĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, despre un act al autoritĂŁĂžii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit, estimatĂŁ conform prevederilor cap. II secĂžiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 55 alin. (2);
    b) 5 zile de la data luĂŁrii la cunoÂştinÞã, în condiĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, de un act al autoritĂŁĂžii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit, estimatĂŁ conform prevederilor cap. II secĂžiunea a 2-a, este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât pragurile valorice prevĂŁzute la art. 55 alin. (2).
    (2) în cazul în care cererea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) priveÂşte conĂžinutul documentaĂžiei de atribuire, publicatĂŁ în SEAP în condiĂžiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) Âşi art. 127 alin. (2), data luĂŁrii la cunoÂştinÞã este data publicĂŁrii documentaĂžiei de atribuire.
    (3) Partea nu se poate adresa, pentru soluĂžionarea aceleiaÂşi cereri, concomitent Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor Âşi instanĂžei judecĂŁtoreÂşti competente. în caz contrar, se prezumĂŁ renunĂžarea la calea administrativ-jurisdicĂžionalĂŁ, partea având obligaĂžia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor

    ART. 257
    (1) Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor, denumit în continuare Consiliu, organism independent cu activitate administrativ-jurisdicĂžionalĂŁ, funcĂžioneazĂŁ pe lângĂŁ Secretariatul General al Guvernului.
    (2) Consiliul funcĂžioneazĂŁ în baza unui regulament de organizare Âşi funcĂžionare care se aprobĂŁ în conformitate cu art. 291.
    (3) în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar ÂşedinĂžele Consiliului sunt legal constituite în prezenĂža majoritĂŁĂžii membrilor acestuia.
    (4) în ceea ce priveÂşte deciziile sale, Consiliul este independent Âşi nu este subordonat AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    (5) *** Abrogat
    ART. 258
    (1) Consiliul este condus de un preÂşedinte ales dintre membrii sĂŁi.
    (2) în aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preÂşedintele prin vot secret, cu majoritate absolutĂŁ.
    (3) PreÂşedintele este ales pe o perioadĂŁ de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singurĂŁ datĂŁ a mandatului.
    (4) AtribuĂžiile preÂşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare. în exercitarea atribuĂžiilor sale, preÂşedintele emite ordine.
    (5) PreÂşedintele Consiliului înainteazĂŁ primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaĂžii declaraĂži admiÂşi la concurs, cu excepĂžia situaĂžiei prevĂŁzute la art. 290 alin. (4).
    ART. 259
    PreÂşedintele Consiliului are obligaĂžia de a întocmi un raport de activitate anual, pe care îl prezintĂŁ Âşi îl susĂžine în faĂža Parlamentului pânĂŁ la data de 31 martie a anului urmĂŁtor.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Statutul personalului Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor

    ART. 260
    (1) Consiliul are un numĂŁr de 21 de membri, precum Âşi un numĂŁr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizând un numĂŁr de 37 de posturi.
    (2) Cel puĂžin jumĂŁtate din numĂŁrul membrilor Consiliului trebuie sĂŁ fie licenĂžiaĂži în drept.
    ART. 261
    (1) Membrii Consiliului sunt selectaĂži prin concurs, fiind numiĂži în funcĂžie prin decizia primului-ministru, în condiĂžiile legii.
    (2) Membrii Consiliului sunt selecĂžionaĂži pe baza aptitudinilor profesionale Âşi a bunei reputaĂžii. CandidaĂžii trebuie sĂŁ aibĂŁ studii universitare de lungĂŁ duratĂŁ, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum Âşi o experienÞã de cel puĂžin 2 ani în domeniul achiziĂžiilor publice.
    (3) Personalul tehnico-administrativ se încadreazĂŁ prin concurs, în condiĂžiile legii.
    ART. 262
    (1) Membrii Consiliului sunt funcĂžionari publici cu statut special, denumiĂži consilieri de soluĂžionare a contestaĂžiilor în domeniul achiziĂžiilor publice. AceÂştia sunt asimilaĂži din punctul de vedere al salarizĂŁrii funcĂžiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Membrii Consiliului beneficiazĂŁ de salarii de bazĂŁ majorate cu 75% faÞã de cele prevĂŁzute de lege.
    (2^1) PreÂşedintele Consiliului beneficiazĂŁ Âşi de sporul de conducere aferent funcĂžiei de director general.
    (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual Âşi este asimilat din punctul de vedere al salarizĂŁrii personalului contractual al AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    (4) Prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã se completeazĂŁ cu dispoziĂžiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcĂžionarilor publici, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în mĂŁsura în care nu contravin prezentei reglementĂŁri.
    ART. 263
    (1) Membrii Consiliului au ca sarcinĂŁ principalĂŁ ducerea la îndeplinire a atribuĂžiilor date în competenĂža Consiliului prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    (2) Evaluarea activitĂŁĂžii Consiliului se efectueazĂŁ bilunar de cĂŁtre o comisie.
    (3) Comisia prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) este alcĂŁtuitĂŁ din 5 membri, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) un reprezentant al Guvernului, care îndeplineÂşte Âşi funcĂžia de preÂşedinte al comisiei;
    b) un reprezentant al Ministerului FinanĂželor Publice;
    c) un reprezentant al AgenĂžiei NaĂžionale a FuncĂžionarilor Publici;
    d) un reprezentant al AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice;
    e) un reprezentant al Consiliului ConcurenĂžei.
    (4) în sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeÂşte un raport de evaluare care se înainteazĂŁ primului-ministru prin Secretariatul General al Guvernului. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul-ministru poate sĂŁ dispunĂŁ, prin decizie, eliberarea din funcĂžie a acelor consilieri de soluĂžionare a contestaĂžiilor care au obĂžinut calificativul nesatisfĂŁcĂŁtor.
    (5) Procedura de evaluare a activitĂŁĂžii Consiliului Âşi a preÂşedintelui acestuia se stabileÂşte prin ordin al secretarului general al Guvernului Âşi se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (2), în cazul apariĂžiei unor situaĂžii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuatĂŁ ori de câte ori este necesar Âşi înainte de acest termen.
    ART. 264
    (1) Membrilor Consiliului le este interzis:
    a) sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) sĂŁ deĂžinĂŁ calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societĂŁĂži civile, societĂŁĂži comerciale, inclusiv bĂŁnci sau alte instituĂžii de credit, societĂŁĂži de asigurare sau financiare, companii naĂžionale, societĂŁĂži naĂžionale sau regii autonome;
    c) sĂŁ deĂžinĂŁ calitatea de membru al unui grup de interes economic;
    d) sĂŁ deĂžinĂŁ calitatea de membru al unui partid politic Âşi sĂŁ desfĂŁÂşoare sau sĂŁ participe la activitĂŁĂži cu caracter politic;
    e) sĂŁ exercite orice funcĂžie publicĂŁ sau privatĂŁ, cu excepĂžia funcĂžiilor sau activitĂŁĂžii în domeniul didactic, al cercetĂŁrii ÂştiinĂžifice Âşi al creaĂžiei literar-artistice;
    f) sĂŁ exercite oricare alte activitĂŁĂži profesionale sau de consultanÞã.
    (2) Membrii Consiliului au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ declaraĂžiile de avere Âşi de interese, în conformitate cu dispoziĂžiile Legii nr. 161/2003 privind unele mĂŁsuri pentru asigurarea transparenĂžei în exercitarea demnitĂŁĂžilor publice, a funcĂžiilor publice Âşi în mediul de afaceri, prevenirea Âşi sancĂžionarea corupĂžiei, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluĂžionarea unei contestaĂžii dacĂŁ se aflĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute mai jos, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii deciziei pronunĂžate:
    a) dacĂŁ aceÂştia, soĂžul sau ascendenĂžii ori descendenĂžii lor au vreun interes în soluĂžionarea contestaĂžiei sau când sunt soĂži, rude sau afini pânĂŁ la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre pĂŁrĂži;
    b) dacĂŁ între aceÂştia Âşi una dintre pĂŁrĂži a fost un proces penal cu pânĂŁ la 5 ani înaintea soluĂžionĂŁrii cauzei;
    c) dacĂŁ s-au pronunĂžat public în legĂŁturĂŁ cu contestaĂžia pe care o soluĂžioneazĂŁ;
    d) dacĂŁ se constatĂŁ cĂŁ au primit de la una dintre pĂŁrĂži bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
    ART. 265
    (1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplinĂŁ care se constituie în cadrul Consiliului.
    (2) Comisia de disciplinĂŁ are un numĂŁr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiĂži de preÂşedintele Consiliului Âşi 3 sunt aleÂşi de membrii Consiliului, cu majoritate simplĂŁ.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Procedura de soluĂžionare a contestaĂžiilor în faĂža Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor

    ART. 266
    (1) Cu excepĂžia contestaĂžiilor prevĂŁzute la art. 256 alin. (1^1), consiliul este competent sĂŁ soluĂžioneze contestaĂžiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare Âşi funcĂžionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.
    (2) în exercitarea atribuĂžiilor sale, Consiliul adoptĂŁ decizii.
    ART. 267
    (1) ContestaĂžia se soluĂžioneazĂŁ de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preÂşedinte de complet.
    (2) în cadrul fiecĂŁrui complet cel puĂžin preÂşedintele acestuia trebuie sĂŁ fie licenĂžiat în drept.
    ART. 268
    Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu.
    ART. 269
    Procedura de soluĂžionare a contestaĂžiilor se desfĂŁÂşoarĂŁ cu respectarea principiilor legalitĂŁĂžii, celeritĂŁĂžii, contradictorialitĂŁĂžii Âşi a dreptului la apĂŁrare.
    ART. 270
    (1) ContestaĂžia se formuleazĂŁ în scris Âşi trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele elemente:
    a) numele, domiciliul sau reÂşedinĂža contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor Âşi codul unic de înregistrare. în cazul persoanelor juridice se vor indica Âşi persoanele care le reprezintĂŁ Âşi în ce calitate;
    b) denumirea Âşi sediul autoritĂŁĂžii contractante;
    c) denumirea obiectului contractului de achiziĂžie publicĂŁ Âşi procedura de atribuire aplicatĂŁ;
    c^1) *** AbrogatĂŁ
    c^2) *** AbrogatĂŁ
    d) obiectul contestaĂžiei;
    e) motivarea în fapt Âşi în drept a cererii;
    f) mijloacele de probĂŁ pe care se sprijinĂŁ contestaĂžia, în mĂŁsura în care este posibil;
    g) semnĂŁtura pĂŁrĂžii sau a reprezentantului persoanei juridice.
    (2) în situaĂžia în care Consiliul apreciazĂŁ cĂŁ în contestaĂžie nu sunt cuprinse toate informaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înÂştiinĂžarea prin care i se aduce la cunoÂştinÞã aceastĂŁ situaĂžie, acesta sĂŁ completeze contestaĂžia. în cazul în care contestatorul nu se conformeazĂŁ obligaĂžiei impuse de Consiliu, contestaĂžia va fi respinsĂŁ.
    ART. 271
    (1) Sub sancĂžiunea respingerii contestaĂžiei ca tardivĂŁ, aceasta se înainteazĂŁ atât Consiliului, cât Âşi autoritĂŁĂžii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevĂŁzute la art. 256^2. Contestatorul va ataÂşa la contestaĂžie Âşi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum Âşi copii ale înscrisurilor prevĂŁzute la art. 270 alin. (1), dacĂŁ acestea sunt disponibile.
    (2) în termen de o zi lucrĂŁtoare de la primirea contestaĂžiei, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia sĂŁ îi înÂştiinĂžeze despre aceasta Âşi pe ceilalĂži participanĂži încĂŁ implicaĂži în procedura de atribuire. înÂştiinĂžarea trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ inclusiv o copie a contestaĂžiei respective.
    (3) Toate notificĂŁrile sau comunicĂŁrile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. DispoziĂžiile art. 60 alin. (1) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (4) în cazul neîndeplinirii obligaĂžiei prevĂŁzute la alin. (1), dispoziĂžiile art. 274 Âşi ale art. 277 alin. (3) nu sunt aplicabile.
    ART. 272 *** Abrogat
    ART. 273
    (1) ContestaĂžiile formulate în cadrul aceleiaÂşi proceduri de atribuire vor fi conexate de cĂŁtre Consiliu pentru a se pronunĂža o soluĂžie unitarĂŁ. Pentru contestaĂžiile formulate în cadrul aceleiaÂşi proceduri de atribuire se va pĂŁstra continuitatea completului de soluĂžionare.
    (2) PânĂŁ la soluĂžionarea contestaĂžiei de cĂŁtre Consiliu, participanĂžii în cadrul aceleiaÂşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaĂžie printr-o cerere proprie care trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ toate elementele prevĂŁzute la art. 270 alin. (1).
    ART. 274
    (1) în vederea soluĂžionĂŁrii contestaĂžiei/contestaĂžiilor, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrĂŁtoare de la data expirĂŁrii termenului prevĂŁzut la art. 205 alin. (1), punctul sĂŁu de vedere asupra acesteia/acestora, însoĂžit de orice alte documente considerate edificatoare, precum Âşi, sub sancĂžiunea amenzii prevĂŁzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziĂžiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritĂŁĂžii contractante nu împiedicĂŁ soluĂžionarea contestaĂžiei/contestaĂžiilor, în mĂŁsura în care s-a fĂŁcut dovada comunicĂŁrii acesteia/acestora.
    (2) Autoritatea contractantĂŁ va notifica punctul de vedere Âşi contestatorului/contestatorilor, în acelaÂşi termen prevĂŁzut la alin. (1).
    (3) *** Abrogat
    ART. 275
    (1) în vederea soluĂžionĂŁrii contestaĂžiei Consiliul are dreptul de a solicita lĂŁmuriri pĂŁrĂžilor, de a administra probe Âşi de a solicita orice alte date/documente, în mĂŁsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaĂžiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluĂžionarea contestaĂžiei Âşi de la alte persoane fizice sau juridice.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie sĂŁ conducĂŁ la depĂŁÂşirea termenului de soluĂžionare a contestaĂžiei, astfel cum este prevĂŁzut la art. 276.
    (3) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a rĂŁspunde la orice solicitare a Consiliului Âşi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintĂŁ relevanÞã pentru soluĂžionarea contestaĂžiei, într-un termen care nu poate depĂŁÂşi 5 zile de la data primirii solicitĂŁrii, sub sancĂžiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicatĂŁ conducĂŁtorului autoritĂŁĂžii contractante.
    (3^1) Consiliul are obligaĂžia de a pronunĂža decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevĂŁzut la alin. (3).
    (3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacatĂŁ în termen, constituie titlu executoriu Âşi se executĂŁ de cĂŁtre organele competente, potrivit dispoziĂžiilor legale privind executarea silitĂŁ a creanĂželor fiscale Âşi cu procedura prevĂŁzutĂŁ de aceste dispoziĂžii.
    (4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lĂŁmurirea unor aspecte de naturĂŁ tehnicĂŁ sau financiarĂŁ. Durata efectuĂŁrii expertizei trebuie sĂŁ se încadreze înĂŁuntrul termenului prevĂŁzut pentru soluĂžionarea contestaĂžiilor de cĂŁtre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
    (5) Procedura în faĂža Consiliului este scrisĂŁ, iar pĂŁrĂžile vor fi audiate numai dacĂŁ acest lucru este considerat necesar de cĂŁtre completul de soluĂžionare a contestaĂžiei.
    (6) PĂŁrĂžile pot fi reprezentate de avocaĂži Âşi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, pĂŁrĂžile pot solicita sĂŁ depunĂŁ concluzii oral în faĂža Consiliului, fĂŁrĂŁ ca prin aceasta sĂŁ fie afectate termenele prevĂŁzute la art. 276.
    ART. 276
    (1) Consiliul are obligaĂžia de a soluĂžiona contestaĂžia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziĂžiei publice de la autoritatea contractantĂŁ. în cazuri temeinic justificate, termenul de soluĂžionare a contestaĂžiei poate fi prelungit cu încĂŁ 10 zile.
    (2) Nerespectarea termenului de soluĂžionare a contestaĂžiei prevĂŁzut la alin. (1) constituie abatere disciplinarĂŁ Âşi poate atrage inclusiv declanÂşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).
    ART. 276^1 *** Abrogat

    SECÞIUNEA a 5-a
    MĂŁsuri de remediere

    ART. 277
    (1) DupĂŁ primirea unei contestaĂžii, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a adopta mĂŁsurile de remediere pe care le considerĂŁ necesare ca urmare a contestaĂžiei respective. Orice astfel de mĂŁsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalĂži operatori economici implicaĂži în procedura de atribuire, precum Âşi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrĂŁtoare de la data adoptĂŁrii acestora.
    (2) în situaĂžia în care contestatorul considerĂŁ cĂŁ mĂŁsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Âşi autoritĂŁĂžii contractante o notificare de renunĂžare la contestaĂžie. în acest caz, autoritatea contractantĂŁ nu mai are obligaĂžia de a comunica punctul sĂŁu de vedere potrivit dispoziĂžiilor art. 274.
    (3) Primirea unei contestaĂžii de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, pentru care nu s-a luat act de renunĂžare conform prevederilor alin. (2), suspendĂŁ de drept procedura de atribuire începând cu data expirĂŁrii termenului prevĂŁzut la art. 205 alin. (1) Âşi pânĂŁ la data expirĂŁrii termenului prevĂŁzut la art. 281 alin. (1), dacĂŁ partea interesatĂŁ nu a introdus plângere la instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ. DacĂŁ decizia Consiliului a fost atacatĂŁ cu plângere, dispoziĂžiile art. 287^7 Âşi 287^8 rĂŁmân aplicabile.
    (4) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate.
    (5) în cazul în care, în cadrul aceleiaÂşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantĂŁ achiziĂžioneazĂŁ produse, servicii sau lucrĂŁri defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaĂžie.

    SECÞIUNEA a 6-a
    SoluĂžiile pe care le poate pronunĂža Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor

    ART. 278
    (1) Consiliul se pronunÞã mai întâi asupra excepĂžiilor de procedurĂŁ Âşi de fond, iar când se constatĂŁ cĂŁ acestea sunt întemeiate, nu se mai procedeazĂŁ la analiza pe fond a cauzei.
    (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalitĂŁĂžii Âşi temeiniciei, actul atacat Âşi poate pronunĂža o decizie prin care îl anuleazĂŁ în parte sau în tot, obligĂŁ autoritatea contractantĂŁ sĂŁ emitĂŁ un act sau dispune orice altĂŁ mĂŁsurĂŁ necesarĂŁ pentru remedierea actelor ce afecteazĂŁ procedura de atribuire.
    (3) în situaĂžia în care Consiliul apreciazĂŁ cĂŁ, în afarĂŁ de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, existĂŁ Âşi alte acte care încalcĂŁ prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã, la care nu s-a fĂŁcut referire în contestaĂžie, atunci acesta va sesiza Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice, transmiĂžându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în susĂžinerea sesizĂŁrii.
    (4) în cazul în care Consiliul admite contestaĂžia Âşi dispune luarea unei mĂŁsuri de remediere a actului atacat, va preciza Âşi termenul în care aceasta trebuie dusĂŁ la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a cĂŁii de atac împotriva deciziei Consiliului, aÂşa cum este prevĂŁzut la art. 281 alin. (1).
    (5) Consiliul poate respinge contestaĂžia ca fiind nefondatĂŁ, tardivĂŁ, lipsitĂŁ de interes, lipsitĂŁ de obiect, ca fiind introdusĂŁ de o persoanĂŁ fĂŁrĂŁ calitate sau neîmputernicitĂŁ sĂŁ formuleze contestaĂžia, precum Âşi pe orice altĂŁ excepĂžie de procedurĂŁ sau de fond.
    (6) în funcĂžie de soluĂžia pronunĂžatĂŁ, Consiliul va decide asupra continuĂŁrii sau anulĂŁrii procedurii de achiziĂžie publicĂŁ.
    (7) Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluĂžionĂŁrii contestaĂžiei, de renunĂžarea la aceasta de cĂŁtre contestator.
    (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpĂŁ la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluĂžionĂŁrii contestaĂžiei.
    ART. 279
    (1) Decizia Consiliului privind modul de soluĂžionare a contestaĂžiei se adoptĂŁ cu votul majoritĂŁĂžii membrilor completului, aceÂştia neavând posibilitatea de a se abĂžine.
    (2) DupĂŁ luarea deciziei, completul va întocmi o minutĂŁ care se semneazĂŁ de cĂŁtre toĂži membrii completului Âşi se consemneazĂŁ într-un registru special Ăžinut de Consiliu.
    (3) Decizia Consiliului, adoptatĂŁ potrivit alin. (1), va fi motivatĂŁ Âşi comunicatĂŁ în scris pĂŁrĂžilor în termen de 3 zile de la pronunĂžare. Decizia, fĂŁrĂŁ motivarea acesteia, se publicĂŁ pe pagina de internet a Consiliului înlĂŁuntrul aceluiaÂşi termen.
    (4) Decizia motivatĂŁ se publicĂŁ pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fĂŁrĂŁ referire la datele de identificare a deciziei Âşi ale pĂŁrĂžilor, precum Âşi la datele personale, în termen de 10 de zile de la data la care aceasta rĂŁmâne definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ.
    (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor mĂŁsuri de remediere va fi înaintatĂŁ, în copie, în acelaÂşi termen prevĂŁzut la alin. (3), cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice, care are obligaĂžia de a monitoriza îndeplinirea mĂŁsurilor de remediere.
    ART. 280
    (1) Decizia prin care Consiliul anuleazĂŁ în parte sau în tot actul atacat ori obligĂŁ autoritatea contractantĂŁ sĂŁ emitĂŁ un act sau sĂŁ dispunĂŁ orice altĂŁ mĂŁsurĂŁ necesarĂŁ pentru înlĂŁturarea actelor ce afecteazĂŁ procedura de atribuire este executorie.
    (2) în cazul în care termenul prevĂŁzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantĂŁ, se va aplica conducĂŁtorului unitĂŁĂžii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendĂŁ pe fiecare zi de întârziere, ce constĂŁ în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea pĂŁrĂžii interesate.
    (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru pĂŁrĂži, contractul de achiziĂžie publicĂŁ încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolutĂŁ.
    (4) Decizia pronunĂžatĂŁ de Consiliu privind amenda, neatacatĂŁ în termen, constituie titlu executoriu Âşi se executĂŁ de organele competente potrivit dispoziĂžiilor legale privind executarea silitĂŁ a creanĂželor fiscale Âşi cu procedura prevĂŁzutĂŁ de aceste dispoziĂžii.
    (5) *** Abrogat
    ART. 281
    (1) Deciziile Consiliului privind soluĂžionarea contestaĂžiei Âşi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât Âşi de netemeinicie.
    (2) Plângerea va fi formulatĂŁ în scris Âşi va fi motivatĂŁ, dispoziĂžiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzĂŁtor.
    (3) Partea care formuleazĂŁ plângerea are obligaĂžia sĂŁ comunice, în termenul prevĂŁzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum Âşi a înscrisurilor doveditoare Âşi pĂŁrĂžii adverse, depunând dovada de comunicare în faĂža instanĂžei pânĂŁ la primul termen de judecatĂŁ.

    SECÞIUNEA a 7-a *** AbrogatĂŁ

    ART. 282 *** Abrogat

    SECÞIUNEA a 8-a
    CĂŁi de atac împotriva deciziilor Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor

    ART. 283
    (1) InstanĂža competentĂŁ sĂŁ soluĂžioneze plângerea formulatĂŁ împotriva deciziei pronunĂžate de Consiliu este curtea de apel, secĂžia de contencios-administrativ Âşi fiscal în a cĂŁrei razĂŁ se aflĂŁ sediul autoritĂŁĂžii contractante. Cu excepĂžia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor nu are calitatea de parte în proces.
    (2) Plângerea va fi soluĂžionatĂŁ în complet format din 3 judecĂŁtori.
    (3) Plângerea se soluĂžioneazĂŁ potrivit dispoziĂžiilor art. 304^1 din Codul de procedurĂŁ civilĂŁ. Prevederile secĂžiunii a 9-a se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 284 *** Abrogat
    ART. 285
    (1) InstanĂža, admiĂžând plângerea, modificĂŁ decizia Consiliului, dispunând, dupĂŁ caz:
    a) anularea în tot sau în parte a actului autoritĂŁĂžii contractante;
    b) obligarea la emiterea actului de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ;
    c) îndeplinirea unei obligaĂžii de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, inclusiv eliminarea oricĂŁror specificaĂžii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunĂžul/invitaĂžia de participare, din documentaĂžia de atribuire sau din alte documente emise în legĂŁturĂŁ cu procedura de atribuire;
    d) orice alte mĂŁsuri necesare remedierii încĂŁlcĂŁrii dispoziĂžiilor legale în materia achiziĂžiilor publice.
    (2) InstanĂža, sesizatĂŁ cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor, prin care acesta a soluĂžionat contestaĂžia pe excepĂžie, admiĂžând plângerea, va desfiinĂža decizia respectivĂŁ Âşi va reĂžine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinĂžarea deciziei.
    (3) în situaĂžia în care instanĂža admite plângerea, modificĂŁ decizia Consiliului Âşi constatĂŁ cĂŁ actul autoritĂŁĂžii contractante a încĂŁlcat prevederile legislaĂžiei în materia achiziĂžiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de pronunĂžare, dispoziĂžiile art. 287^10 lit. b) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    (4) InstanĂža poate respinge pe fond plângerea.
    (5) HotĂŁrârea pronunĂžatĂŁ de instanÞã este definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ.

    SECÞIUNEA a 9-a
    SoluĂžionarea litigiilor în instanÞã

    ART. 286
    (1) Procesele Âşi cererile privind actele autoritĂŁĂžilor contractante, acordarea despĂŁgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum Âşi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluĂžiunea, rezilierea sau denunĂžarea unilateralĂŁ a contractelor de achiziĂžie publicĂŁ se soluĂžioneazĂŁ în primĂŁ instanÞã de cĂŁtre secĂžia de contencios administrativ Âşi fiscal a tribunalului în circumscripĂžia cĂŁruia se aflĂŁ sediul autoritĂŁĂžii contractante.
    (2) Litigiile privind desfĂŁÂşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii, precum Âşi cele privind drepturile Âşi obligaĂžiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluĂžioneazĂŁ de urgenÞã Âşi cu precĂŁdere, potrivit dispoziĂžiilor art. 720^2 - 720^7 Âşi art. 720^9 din Codul de procedurĂŁ civilĂŁ, care se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor.
    ART. 287
    (1) DespĂŁgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicitĂŁ numai în justiĂžie, în condiĂžiile prevederilor art. 256^2 alin. (1) sau prin acĂžiune separatĂŁ.
    (2) DespĂŁgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autoritĂŁĂžii contractante sau ca urmare a nesoluĂžionĂŁrii în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încĂŁlcarea dispoziĂžiilor legale în materia achiziĂžiilor publice, se pot acorda numai dupĂŁ anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, dupĂŁ caz, dupĂŁ revocarea actului sau luarea oricĂŁror altor mĂŁsuri de remediere de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ.
    (3) în cazul în care se solicitĂŁ plata de despĂŁgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vĂŁtĂŁmatĂŁ trebuie sĂŁ facĂŁ doar dovada încĂŁlcĂŁrii prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã, precum Âşi a faptului cĂŁ ar fi avut o ÂşansĂŁ realĂŁ de a câÂştiga contractul, iar aceasta a fost compromisĂŁ ca urmare a încĂŁlcĂŁrii respective.
    ART. 287^1
    (1) JudecĂŁtorul, de îndatĂŁ ce constatĂŁ cĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute de lege pentru cererea de chemare în judecatĂŁ, dispune prin rezoluĂžie comunicarea acesteia, precum Âşi a înscrisurilor cĂŁtre pârât.
    (2) Pârâtul este obligat sĂŁ depunĂŁ întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecatĂŁ.
    (3) întâmpinarea se comunicĂŁ de îndatĂŁ reclamantului, care este obligat sĂŁ depunĂŁ rĂŁspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoÂştinÞã de rĂŁspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
    (4) Cererea reconvenĂžionalĂŁ se introduce în termenul prevĂŁzut la alin. (2).
    ART. 287^2
    (1) Comunicarea citaĂžiilor Âşi a altor acte de procedurĂŁ se poate face de grefa instanĂžei Âşi prin telefax, poÂştĂŁ electronicĂŁ sau prin alte mijloace ce asigurĂŁ transmiterea textului actului Âşi confirmarea primirii acestuia. PĂŁrĂžile, dacĂŁ dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaĂžia de a indica datele corespunzĂŁtoare în cererea de chemare în judecatĂŁ, respectiv în întâmpinare.
    (2) Partea cĂŁreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcĂžionarul sau persoana însĂŁrcinatĂŁ cu primirea corespondenĂžei, i s-a înmânat citaĂžia pentru un termen de judecatĂŁ nu va fi citatĂŁ în tot cursul judecĂŁrii la acea instanÞã, prezumându-se cĂŁ ea cunoaÂşte termenele de judecatĂŁ ulterioare aceluia pentru care citaĂžia i-a fost înmânatĂŁ.
    ART. 287^3
    în termen de o zi lucrĂŁtoare de la primirea citaĂžiei, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a-i înÂştiinĂža pe ceilalĂži participanĂži implicaĂži în procedura de atribuire despre existenĂža unui litigiu privind procedura de atribuire respectivĂŁ.
    ART. 287^4
    (1) La data depunerii rĂŁspunsului la întâmpinare, judecĂŁtorul fixeazĂŁ prin rezoluĂžie primul termen de judecatĂŁ, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrĂŁrii cererii de chemare în judecatĂŁ, dispunând citarea pĂŁrĂžilor.
    (2) Termenele de judecatĂŁ ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
    ART. 287^5
    (1) Lipsa pĂŁrĂžii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacĂŁ legea nu dispune altfel.
    (2) DacĂŁ la orice termen fixat pentru judecatĂŁ se înfĂŁĂžiÂşeazĂŁ numai una dintre pĂŁrĂži, instanĂža, dupĂŁ ce va cerceta toate lucrĂŁrile din dosar Âşi va asculta susĂžinerile pĂŁrĂžii prezente, se va pronunĂža în temeiul dovezilor administrate, examinând Âşi excepĂžiile Âşi apĂŁrĂŁrile pĂŁrĂžii care lipseÂşte.
    (3) DispoziĂžiile alin. (1) Âşi (2) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor Âşi în cazul în care lipsesc ambele pĂŁrĂži, deÂşi au fost legal citate, dacĂŁ cel puĂžin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsĂŁ.
    ART. 287^6
    InstanĂža va putea dispune o singurĂŁ datĂŁ amânarea judecĂŁrii cauzei numai în mod excepĂžional, pentru motive temeinice Âşi care nu sunt imputabile pĂŁrĂžii sau reprezentantului ei.
    ART. 287^7
    (1) în cazuri temeinic justificate Âşi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanĂža, pânĂŁ la soluĂžionarea fondului cauzei, poate sĂŁ dispunĂŁ la cererea pĂŁrĂžii interesate, prin încheiere motivatĂŁ datĂŁ cu citarea pĂŁrĂžilor, mĂŁsuri cu caracter provizoriu, cum ar fi:
    a) mĂŁsuri de suspendare sau care sĂŁ asigure suspendarea procedurii de atribuire, în stadiul în care se aflĂŁ;
    b) alte mĂŁsuri care sĂŁ asigure oprirea implementĂŁrii anumitor decizii a autoritĂŁĂžii contractante.
    (2) InstanĂža soluĂžioneazĂŁ cererea de suspendare sau privind o altĂŁ mĂŁsurĂŁ provizorie, luând în considerare consecinĂžele probabile ale acestei mĂŁsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. InstanĂža va putea sĂŁ nu dispunĂŁ mĂŁsurile prevĂŁzute la alin. (1), în cazul în care consecinĂžele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. HotĂŁrârea de a nu dispune mĂŁsuri provizorii nu trebuie sĂŁ prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1).
    (3) încheierea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) poate fi atacatĂŁ cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
    ART. 287^8
    (1) Indiferent de decizia instanĂžei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractantĂŁ nu are în nicio situaĂžie dreptul de a încheia contractul înainte de soluĂžionarea cauzei de cĂŁtre instanÞã.
    (2) în cazul în care hotĂŁrârea prin care instanĂža a soluĂžionat cauza este comunicatĂŁ înainte de expirarea termenelor prevĂŁzute la art. 205 din prezenta ordonanÞã de urgenÞã, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a încheia contractul numai dupĂŁ împlinirea termenelor respective.
    (3) în cazul în care, în cadrul aceleiaÂşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantĂŁ achiziĂžioneazĂŁ produse, servicii sau lucrĂŁri defalcate pe loturi, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat acĂžiune în justiĂžie.
    ART. 287^9
    InstanĂža, admiĂžând cererea, poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autoritĂŁĂžii contractante, obligarea la emiterea actului de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, îndeplinirea unei obligaĂžii de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ, inclusiv eliminarea oricĂŁror specificaĂžii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunĂžul/invitaĂžia de participare, din documentaĂžia de atribuire ori din alte documente emise în legĂŁturĂŁ cu procedura de atribuire, precum Âşi orice alte mĂŁsuri necesare remedierii încĂŁlcĂŁrii dispoziĂžiilor legale în materia achiziĂžiilor publice.
    ART. 287^10
    InstanĂža poate constata nulitatea contractului în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) autoritatea contractantĂŁ a atribuit contractul fĂŁrĂŁ sĂŁ respecte obligaĂžiile referitoare la publicarea unui/unei anunĂž/invitaĂžii de participare conform prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã;
    b) autoritatea contractantĂŁ nu a respectat prevederile art. 205 alin. (1) sau ale art. 287^8 alin. (1) Âşi (2), prin aceasta privând un operator economic interesat de posibilitatea de a se adresa instanĂžei înainte de încheierea contractului, operatorul economic respectiv având Âşanse reale de a i se atribui contractul, iar aceste Âşanse i-au fost compromise ca urmare a unei încĂŁlcĂŁri a prevederilor în materie de achiziĂžii publice;
    c) autoritatea contractantĂŁ nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158 - 160.
    ART. 287^11
    (1) în cazul în care contractul de achiziĂžie publicĂŁ a produs efecte juridice sau dacĂŁ mĂŁsura prevĂŁzutĂŁ la art. 287^10 ar avea efecte negative mai mari decât cele pozitive Âşi numai dacĂŁ existĂŁ motive imperative de interes general, instanĂža poate dispune:
    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuĂžie al acestuia; Âşi/sau
    b) aplicarea unei amenzi autoritĂŁĂžii contractante de pânĂŁ la 2% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporĂžional cu posibilitatea de a limita efectele contractului conform dispoziĂžiilor de la lit. a).
    (2) Interesele economice în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile cu privire la obligaĂžiile legale generate de absenĂža efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
    ART. 287^12
    (1) Prevederile art. 287^10 lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantĂŁ, considerând cĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre situaĂžiile prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunĂž/invitaĂžie de participare, a procedat dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) a publicat în mod voluntar în SEAP Âşi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunĂž pentru asigurarea transparenĂžei, prin care îÂşi exprimĂŁ intenĂžia de a încheia contractul respectiv; Âşi
    b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniĂžiativĂŁ, prevederile art. 205 alin. (1) Âşi ale art. 206 alin. (3).
    (2) în sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunĂžului Âşi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesarĂŁ în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) autoritatea contractantĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimatĂŁ a contractului de furnizare ori de servicii care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
    b) autoritatea contractantĂŁ se încadreazĂŁ în una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimatĂŁ a contractului de furnizare ori de servicii care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
    c) valoarea estimatĂŁ a contractului de lucrĂŁri care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit este egalĂŁ sau mai micĂŁ decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.
    ART. 287^13
    Prevederile art. 287^10 lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantĂŁ, considerând cĂŁ a respectat prevederile art. 150 sau, dupĂŁ caz, ale art. 158 - 160, a procedat dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) a comunicat ofertanĂžilor implicaĂži decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) - (2) Âşi ale art. 207; Âşi
    b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniĂžiativĂŁ, prevederile art. 205 alin. (1) Âşi ale art. 206 alin. (3).
    ART. 287^14
    (1) Constatarea nulitĂŁĂžii contractului în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 287^10 se poate solicita Âşi prin acĂžiune separatĂŁ, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicĂŁrii anunĂžului de atribuire prevĂŁzut la art. 56 sau, dupĂŁ caz, de la data în care s-au îndeplinit prevederile art. 287^13 lit. a). în cazul în care nu a fost publicat un anunĂž de atribuire sau publicarea anunĂžului de atribuire nu s-a realizat în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 47 - 48 Âşi la art. 56, cererea de constatare a nulitĂŁĂžii contractului se poate introduce în termen de cel mult de 6 luni de la data încheierii acestuia.
    (2) Cererea introdusĂŁ dupĂŁ expirarea termenelor prevĂŁzute la alin. (1) se soluĂžioneazĂŁ potrivit dispoziĂžiilor art. 287^11.
    ART. 287^15
    HotĂŁrârea se pronunÞã în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor Âşi se comunicĂŁ pĂŁrĂžilor în cel mult 5 zile de la pronunĂžare.
    ART. 287^16
    (1) HotĂŁrârea pronunĂžatĂŁ în primĂŁ instanÞã poate fi atacatĂŁ cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecĂŁ de secĂžia de contencios administrativ Âşi fiscal a curĂžii de apel.
    (2) Recursul suspendĂŁ executarea Âşi se judecĂŁ de urgenÞã Âşi cu precĂŁdere.
    (3) în cazul admiterii recursului, instanĂža de recurs, modificând sau casând sentinĂža, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.
    ART. 287^17
    (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã, la instanĂžele judecĂŁtoreÂşti, având ca obiect contractele de achiziĂžie publicĂŁ, contractele de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi contractele de concesiune de servicii, se taxeazĂŁ cu 2% din valoarea contractului.
    (2) Cererile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se taxeazĂŁ cu 2% din valoarea acestuia.
    (3) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autoritĂŁĂžii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoaÂşterea dreptului pretins Âşi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxeazĂŁ cu 2.000 lei. DacĂŁ prin aceste cereri se solicitĂŁ Âşi repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire, aceasta se taxeazĂŁ la valoare, potrivit prevederilor alin. (2).
    ART. 287^18
    DispoziĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã se completeazĂŁ cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în mĂŁsura în care nu sunt contrare prezentei reglementĂŁri.
    ART. 288 *** Abrogat

    SECÞIUNEA a 10-a
    MĂŁsuri privind operaĂžionalizarea Consiliului NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor

    ART. 289
    (1) Consiliul devine operaĂžional la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) PânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, Consiliul funcĂžioneazĂŁ fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, iar finanĂžarea cheltuielilor curente Âşi de capital se asigurĂŁ de la bugetul de stat, prin bugetul AutoritĂŁĂžii pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    ART. 290
    (1) începând cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul dobândeÂşte personalitate juridicĂŁ, preÂşedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite, iar finanĂžarea cheltuielilor curente Âşi de capital ale Consiliului se asigurĂŁ de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    (2) Pentru funcĂžionarea Consiliului, Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului.
    (3) Guvernul, prin hotĂŁrâre, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).
    (4) PânĂŁ la dobândirea personalitĂŁĂžii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înainteazĂŁ primului-ministru de cĂŁtre preÂşedintele AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice, pentru candidaĂžii declaraĂži admiÂşi la concurs potrivit dispoziĂžiilor art. 261 alin. (1) Âşi (2).
    ART. 291
    Regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a Consiliului se aprobĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului, la propunerea preÂşedintelui Consiliului Âşi cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
    ART. 292
    (1) PânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, numĂŁrul de posturi aferent Consiliului se încadreazĂŁ în numĂŁrul maxim de posturi disponibile în cadrul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    (2) Guvernul, la propunerea preÂşedintelui Consiliului Âşi cu avizul AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice, ca urmare a unui numĂŁr crescut de cauze, poate aproba, prin hotĂŁrâre, înfiinĂžarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraÂşele de reÂşedinÞã a curĂžilor de apel Âşi/sau suplimentarea numĂŁrului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1).

    CAP. 10
    ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni

    SECÞIUNEA 1
    ContravenĂžii

    ART. 293
    Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ urmĂŁtoarele fapte:
    a) aplicarea eronatĂŁ a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încĂŁlcĂŁrii prevederilor art. 23;
    b) încĂŁlcarea prevederilor art. 33, precum Âşi a regulilor de elaborare a specificaĂžiilor tehnice;
    c) încĂŁlcarea prevederilor art. 20 alin. (2) Âşi ale art. 251 alin. (2);
    d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã;
    e) încĂŁlcarea regulilor de publicitate prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã Âşi/sau neîndeplinirea de cĂŁtre autoritĂŁĂžile contractante a obligaĂžiei de înregistrare în SEAP, aÂşa cum este prevĂŁzut de legislaĂžia în materia achiziĂžiilor publice;
    f) nerespectarea regulilor speciale prevĂŁzute la art. 58;
    g) aplicarea incorectĂŁ a regulilor de comunicare Âşi transmitere a datelor, având ca efect restricĂžionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încĂŁlcarea principiului tratamentului egal sau încĂŁlcarea principiului transparenĂžei;
    h) utilizarea altor criterii de calificare Âşi selecĂžie decât a celor prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã;
    i) încĂŁlcarea principiului proporĂžionalitĂŁĂžii prin utilizarea criteriilor de calificare Âşi selecĂžie ca mijloc de a restricĂžiona concurenĂža;
    j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ decât a celor prevĂŁzute în prezenta ordonanÞã de urgenÞã;
    j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentaĂžia de atribuire pe parcursul aplicĂŁrii procedurii de atribuire;
    k) încĂŁlcarea principiului utilizĂŁrii eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflectĂŁ avantaje de naturĂŁ economicĂŁ în beneficiul autoritĂŁĂžii contractante sau a cĂŁror pondere în punctajul total este vĂŁdit disproporĂžionatĂŁ în raport cu avantajele economice cuantificate;
    l) aplicarea incorectĂŁ, în cadrul procesului de selecĂžie Âşi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaĂžia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentaĂžia de atribuire;
    m) refuzul de a transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice informaĂžiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, pe care aceasta le solicitĂŁ în scopul îndeplinirii funcĂžiilor Âşi atribuĂžiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prevĂŁzut de prezenta ordonanÞã de urgenÞã sau, dupĂŁ caz, în termenul solicitat;
    n) încĂŁlcarea obligaĂžiei prevĂŁzute la art. 80, 93 Âşi 129;
    o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevĂŁzute la art. 209;
    p) încĂŁlcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
    q) încĂŁlcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
    r) încĂŁlcarea prevederilor art. 206 - 207;
    s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiĂžiile prezentei ordonanĂže, dupĂŁ data la care aceasta rĂŁmâne definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ;
    t) încĂŁlcarea prevederilor art. 211 - 213, referitoare la întocmirea Âşi pĂŁstrarea dosarului achiziĂžiei publice;
    u) neînfiinĂžarea compartimentului prevĂŁzut la art. 304^1;
    v) orice altĂŁ încĂŁlcare a prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încĂŁlcarea dispoziĂžiilor de la art. 2.

    SECÞIUNEA a 2-a
    SancĂžionarea contravenĂžiilor

    ART. 294
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 293 lit. f), m), n), u) Âşi v) se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 10.000 lei la 35.000 lei.
    (2) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 293 lit. a), c), k), q), s) Âşi t) se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 35.000 lei la 70.000 lei.
    (3) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), o), p) Âşi r) se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 70.000 lei la 100.000 lei.
    (4) Amenzile prevĂŁzute ca sancĂžiuni pentru sĂŁvârÂşirea contravenĂžiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât Âşi persoanelor fizice.
    (5) Contravenientul persoanĂŁ fizicĂŁ Âşi/sau juridicĂŁ are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia jumĂŁtate din minimul amenzilor prevĂŁzute la art. 294 alin. (1) - (3).
    ART. 295
    (1) Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor se realizeazĂŁ de cĂŁtre persoane împuternicite ale AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice.
    (2) Aplicarea sancĂžiunii amenzii contravenĂžionale se prescrie în termen de 12 luni de la data sĂŁvârÂşirii faptei.
    (3) *** Abrogat
    (4) Orice persoanĂŁ are dreptul de a sesiza Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice cu privire la încĂŁlcarea dispoziĂžiilor legale în materia achiziĂžiilor publice. în vederea exercitĂŁrii acestui drept persoanele respective vor transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice împreunĂŁ cu sesizarea Âşi datele/documentele relevante, în vederea susĂžinerii acesteia.
    ART. 296
    ContravenĂžiilor prevĂŁzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 296^1
    FĂŁrĂŁ a aduce atingere prevederilor art. 294 Âşi în mĂŁsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice are dreptul de a solicita în instanÞã constatarea nulitĂŁĂžii contractelor/acordurilor-cadru, pentru urmĂŁtoarele motive:
    a) autoritatea contractantĂŁ se aflĂŁ în unul dintre cazurile prevĂŁzute la art. 287^10;
    b) contractul de achiziĂžie publicĂŁ, contractul de concesiune de lucrĂŁri publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinĂželor minime prevĂŁzute de autoritatea contractantĂŁ în caietul de sarcini sau, deÂşi sunt respectate cerinĂžele respective, contractul a fost încheiat în condiĂžii mai puĂžin favorabile decât cele prevĂŁzute în propunerile tehnicĂŁ Âşi financiarĂŁ care au constituit oferta declaratĂŁ câÂştigĂŁtoare;
    c) atunci când autoritatea contractantĂŁ urmĂŁreÂşte dobândirea execuĂžiei unei lucrĂŁri, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice sau de concesiune de servicii, însĂŁ autoritatea contractantĂŁ încheie un alt tip de contract decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    CAP. 11
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 297
    în mĂŁsura în care prezenta ordonanÞã de urgenÞã nu prevede altfel, sunt aplicabile dispoziĂžiile dreptului comun.
    ART. 298
    Contractele în curs de executare Âşi procedurile de atribuire în curs de desfĂŁÂşurare la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se definitiveazĂŁ pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniĂžierii acestora.
    ART. 299
    (1) PânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite spre publicare anunĂžurile prevĂŁzute la art. 47 alin. (1) numai cĂŁtre Regia AutonomĂŁ "Monitorul Oficial", în vederea publicĂŁrii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziĂžii publice.
    (2) în cazul prevĂŁzut la alin. (1), autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a respecta perioadele minime de timp prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã între data transmiterii spre publicare Âşi data depunerii ofertelor sau, dupĂŁ caz, a candidaturilor.
    (3) FĂŁrĂŁ a afecta prevederile alin. (1), pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantĂŁ are dreptul de a transmite spre publicare anunĂžurile prevĂŁzute la art. 47 alin. (1) Âşi cĂŁtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Âşi/sau cĂŁtre operatorul SEAP.
    (4) începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunĂžurilor prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã în Monitorul Oficial al României este facultativĂŁ.
    ART. 300
    (1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice orice informaĂžie solicitatĂŁ de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire.
    (1^1) Autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti pronunĂžate conform art. 287^15, în cel mult 30 de zile de la data la care hotĂŁrârea a devenit definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ.
    (2) Consiliul NaĂžional de SoluĂžionare a ContestaĂžiilor are obligaĂžia de a transmite AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice:
    a) raportul prevĂŁzut la art. 259, spre luarea la cunoÂştinÞã înainte de prezentarea acestuia în Parlament; Âşi
    b) orice altĂŁ informaĂžie solicitatĂŁ de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legĂŁturĂŁ cu soluĂžionarea contestaĂžiilor.
    ART. 301
    (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru ComunicaĂžii Âşi Tehnologia InformaĂžiei.
    (2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaĂžia de a pune la dispoziĂžie AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurĂŁrii informaĂžiilor necesare creĂŁrii de baze de date statistice.
    ART. 302
    Pragurile valorice prevĂŁzute la art. 55 alin. (2) Âşi la art. 57 alin. (2) se pot modifica prin hotĂŁrâre a Guvernului, dacĂŁ aceastĂŁ modificare este determinatĂŁ de necesitatea respectĂŁrii obligaĂžiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziĂžiile publice încheiat în cadrul OrganizaĂžiei Mondiale a ComerĂžului.
    ART. 303
    (1) Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice elaboreazĂŁ norme de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, inclusiv modelul contractului de achiziĂžie publicĂŁ, al contractului de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) în temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice elaboreazĂŁ norme privind procedura specificĂŁ de elaborare Âşi transmitere a notificĂŁrii/cererii de constatare a faptului cĂŁ o activitate relevantĂŁ este expusĂŁ direct concurenĂžei, pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (3) Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice Âşi Ministerul ComunicaĂžiilor Âşi Tehnologiei InformaĂžiei elaboreazĂŁ norme de aplicare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã pentru achiziĂžiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (4) în temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea NaĂžionalĂŁ pentru Reglementarea Âşi Monitorizarea AchiziĂžiilor Publice elaboreazĂŁ norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. 304
    (1) Prin hotĂŁrâre a Guvernului se pot stabili situaĂžiile Âşi modul în care operatorul economic Âşi autoritatea contractantĂŁ au dreptul de a apela la o procedurĂŁ de conciliere.
    (2) Prin hotĂŁrâre a Guvernului se poate stabili modul în care autoritĂŁĂžile contractante au dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.
    ART. 304^1
    (1) în vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantĂŁ are obligaĂžia de a înfiinĂža un compartiment intern specializat în domeniul achiziĂžiilor publice, pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2008.
    (2) în cazul autoritĂŁĂžilor contractante nou-înfiinĂžate obligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) va fi dusĂŁ la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinÞãrii autoritĂŁĂžii contractante.
    (3) în mĂŁsura în care structura organizatoricĂŁ a autoritĂŁĂžii contractante nu permite înfiinĂžarea unui compartiment distinct, obligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) Âşi (2) se îndeplineÂşte pe cale de act administrativ al conducĂŁtorului autoritĂŁĂžii contractante prin care una sau, dupĂŁ caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoritĂŁĂži contractante sunt însĂŁrcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuĂžii ale compartimentului intern specializat, aÂşa cum sunt prevĂŁzute de legislaĂžia în materia achiziĂžiilor publice.
    ART. 305
    La data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se abrogĂŁ:
    a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi actele normative emise în aplicarea acesteia;
    b) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziĂžiile publice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 212/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi actele normative emise în aplicarea acesteia;
    c) art. 5 alin. (6) Âşi (7) din OrdonanĂža Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice Âşi instituĂžiile publice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 247/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    d) OrdonanĂža Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 470/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi actele normative emise în aplicarea acesteia;
    e) OrdonanĂža Guvernului nr. 20/2002 privind achiziĂžiile publice prin licitaĂžii electronice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 468/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi actele normative emise în aplicarea acesteia;
    f) art. 3 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea AgenĂžiei NaĂžionale pentru LocuinĂže sĂŁ realizeze lucrĂŁri de construire Âşi/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundaĂžiilor din 2005, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 211/2005;
    g) HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziĂžiile publice de produse Âşi servicii care implicĂŁ apĂŁrarea naĂžionalĂŁ, ordinea publicĂŁ, siguranĂža Âşi securitatea naĂžionalĂŁ Âşi a listei aferente acestora, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    h) art. 7 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 273/2003 privind înfiinĂžarea unor filiale, societĂŁĂži comerciale pentru reparaĂžii Âşi servicii, prin reorganizarea unor activitĂŁĂži din cadrul SocietĂŁĂžii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Âşi Termice "Termoelectrica" - S.A., publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
    i) pct. 3.12 din anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societĂŁĂžilor naĂžionale Âşi a societĂŁĂžilor comerciale care funcĂžioneazĂŁ sub autoritatea Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.
    ART. 306
    Anexele nr. 1, 2 Âşi 3*) fac parte integrantĂŁ din prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
------------
    *) Anexele nr. 1, 2 Âşi 3 sunt reproduse în facsimil.

    ART. 307
    (1) Prezenta ordonanÞã de urgenÞã intrĂŁ în vigoare la data de 30 iunie 2006.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1):
    a) dispoziĂžiile art. 14 alin. (3) Âşi ale art. 254 intrĂŁ în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;
    b) dispoziĂžiile art. 257 alin. (1) intrĂŁ în vigoare la data publicĂŁrii prezentei ordonanĂže de urgenÞã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezenta ordonanÞã de urgenÞã transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrĂŁri, de furnizare Âşi de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziĂžie aplicate de entitĂŁĂžile care opereazĂŁ în sectoarele apĂŁ, energie, transport Âşi servicii poÂştale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepĂžia art. 41 (3), art. 49 (3) - (5) Âşi art. 53, care se transpun prin hotĂŁrâre a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor Âşi prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a contractelor de furnizare Âşi de lucrĂŁri, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, Âşi Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor Âşi prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor ComunitĂŁĂžii pentru procedurile de achiziĂžie a entitĂŁĂžilor care opereazĂŁ în sectoarele apĂŁ, energie, transport Âşi telecomunicaĂžii, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepĂžia art. 9 - 11, care se transpun prin hotĂŁrâre a Guvernului.

    NOTÃ:
    Reproducem mai jos prevederile art. III din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 19/2009.
    "ART. III
    (1) DispoziĂžiile referitoare la soluĂžionarea litigiilor în instanÞã prevĂŁzute în OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 337/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, astfel cum au fost modificate Âşi completate prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã, se aplicĂŁ numai proceselor începute dupĂŁ intrarea în vigoare a acesteia din urmĂŁ.
    (2) Procesele în curs de judecatĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã vor continua sĂŁ fie judecate de instanĂžele legal învestite, potrivit legii sub care au început.
    (3) DispoziĂžiile referitoare la soluĂžionarea contestaĂžiilor prevĂŁzute în OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 337/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, astfel cum au fost modificate Âşi completate prin prezenta ordonanÞã de urgenÞã, se aplicĂŁ numai contestaĂžiilor formulate dupĂŁ intrarea în vigoare a acesteia din urmĂŁ. ContestaĂžiile introduse în faĂža Consiliului, în curs de soluĂžionare la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, se soluĂžioneazĂŁ potrivit legii sub care au început."

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
                                   NACE*1)
________________________________________________________________________________
      COD CPV        |                 SecĂžiunea F                  |LUCRÃRI DE
_____________________|______________________________________________|CONSTRUCÞII
Diviziune|Grupa|Clasa|   Descriere   |      ExplicaĂžii generale     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
    45   |     |     | LucrĂŁri de    | AceastĂŁ diviziune include:   |  45000000
         |     |     | construcĂžii   | - construcĂžia de clĂŁdiri noi |
         |     |     |               | Âşi lucrĂŁri de reparare,      |
         |     |     |               | modificare, restaurare       |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.1|     | LucrĂŁri de    |                              |  45100000
         |     |     | organizare a  |                              |
         |     |     | Âşantierelor Âşi|                              |
         |     |     | de pregĂŁtire a|                              |
         |     |     | terenurilor   |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.11| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45110000
         |     |     | demolare,     | - demolarea imobilelor Âşi a  |
         |     |     | pregĂŁtire a   | altor structuri/construcĂžii  |
         |     |     | Âşantierelor Âşi| - degajarea terenului Âşi     |
         |     |     | de terasamente| pregĂŁtirea Âşantierelor       |
         |     |     |               | - lucrĂŁri de terasare:       |
         |     |     |               | excavarea, umplerea,         |
         |     |     |               | nivelarea amplasamentelor de |
         |     |     |               | construcĂžii, sĂŁpare de       |
         |     |     |               | ÂşanĂžuri, îndepĂŁrtarea        |
         |     |     |               | rocilor, dinamitare etc.     |
         |     |     |               | - pregĂŁtirea Âşantierelor     |
         |     |     |               | pentru exploatare minierĂŁ,   |
         |     |     |               | inclusiv înlĂŁturarea solului |
         |     |     |               | Âşi alte lucrĂŁri de dezvoltare|
         |     |     |               | Âşi pregĂŁtire a terenurilor Âşi|
         |     |     |               | Âşantierelor miniere          |
         |     |     |               | - drenarea Âşantierelor de    |
         |     |     |               | construcĂžii                  |
         |     |     |               | - drenarea terenurilor       |
         |     |     |               | agricole Âşi forestiere       |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.12| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45120000
         |     |     | foraj Âşi      | - sondaje experimentale,     |
         |     |     | sondaj        | foraje experimentale Âşi      |
         |     |     | experimentale | carotaje pentru construcĂžii, |
         |     |     |               | precum Âşi pentru studii      |
         |     |     |               | geofizice, geologice sau alte|
         |     |     |               | scopuri similare             |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - forarea puĂžurilor de       |
         |     |     |               | extracĂžie a ĂžiĂžeiului sau a  |
         |     |     |               | gazelor naturale, clasificate|
         |     |     |               | în 11.20                     |
         |     |     |               | - forarea puĂžurilor de apĂŁ,  |
         |     |     |               | clasificate în 45.25         |
         |     |     |               |______________________________|
         |     |     |               | - adâncirea puĂžurilor,       |
         |     |     |               | clasificate în 45.25         |
         |     |     |               | - exploatarea zĂŁcĂŁmintelor de|
         |     |     |               | ĂžiĂžei Âşi de gaze naturale,   |
         |     |     |               | precum Âşi prospectarea       |
         |     |     |               | geofizicĂŁ, geologicĂŁ Âşi      |
         |     |     |               | seismicĂŁ, clasificate        |
         |     |     |               | în 74.20                     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.2|     | LucrĂŁri de    |                              |  45200000
         |     |     | construcĂžii   |                              |
         |     |     | complete sau  |                              |
         |     |     | parĂžiale Âşi   |                              |
         |     |     | lucrĂŁri de    |                              |
         |     |     | geniu civil   |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.21| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45210000
         |     |     | construcĂžii de| - construcĂžia de clĂŁdiri de  |
         |     |     | clĂŁdiri Âşi    | toate tipurile               |
         |     |     | lucrĂŁri de    | - construcĂžii de inginerie   |
         |     |     | geniu civil   | civilĂŁ: poduri (inclusiv cele|
         |     |     |               | destinate sĂŁ susĂžinĂŁ Âşosele  |
         |     |     |               | suspendate), viaducte,       |
         |     |     |               | tuneluri Âşi pasaje subterane |
         |     |     |               |______________________________|
         |     |     |               | - conducte de transport      |
         |     |     |               | (petrol, gaz, apĂŁ), reĂžele Âşi|
         |     |     |               | linii (electrice, de         |
         |     |     |               | telecomunicaĂžii), pe distanÞã|
         |     |     |               | mare                         |
         |     |     |               | - conducte, reĂžele Âşi linii  |
         |     |     |               | pentru reĂžele locale;        |
         |     |     |               | - lucrĂŁri conexe de amenajare|
         |     |     |               | urbanĂŁ;                      |
         |     |     |               | - asamblarea Âşi executarea   |
         |     |     |               | lucrĂŁrilor din prefabricate  |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - servicii anexe extracĂžiei  |
         |     |     |               | petrolului Âşi gazelor,       |
         |     |     |               | clasificate în 11.20         |
         |     |     |               | - execuĂžia de lucrĂŁri din    |
         |     |     |               | prefabricate de producĂžie    |
         |     |     |               | proprie, altele decât cele   |
         |     |     |               | din beton, clasificate în 20,|
         |     |     |               | 26 Âşi 28                     |
         |     |     |               | - construcĂžia (altele decât  |
         |     |     |               | clĂŁdirile) pentru stadioane, |
         |     |     |               | piscine, sĂŁli de sport,      |
         |     |     |               | terenuri de tenis, circuite  |
         |     |     |               | de golf Âşi alte instalaĂžii   |
         |     |     |               | sportive, clasificate        |
         |     |     |               | în 45.23                     |
         |     |     |               | - lucrĂŁri de instalaĂžii Âşi   |
         |     |     |               | izolaĂžii pentru clĂŁdiri,     |
         |     |     |               | clasificate în 45.3          |
         |     |     |               | - lucrĂŁri de finisare,       |
         |     |     |               | clasificate în 45.4          |
         |     |     |               | - activitĂŁĂži de arhitecturĂŁ  |
         |     |     |               | Âşi de inginerie, clasificate |
         |     |     |               | în 74.20                     |
         |     |     |               | - managementul proiectelor de|
         |     |     |               | construcĂžie, clasificate     |
         |     |     |               | în 74.20                     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.22| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45220000
         |     |     | învelitori,   | - lucrĂŁri de Âşarpante        |
         |     |     | Âşarpante Âşi   | - instalarea acoperiÂşurilor  |
         |     |     | terase la     | - lucrĂŁri de etanÂşare        |
         |     |     | construcĂžii   |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.23| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45230000
         |     |     | construcĂžie a | - construcĂžia de autostrĂŁzi, |
         |     |     | cĂŁilor de     | drumuri, Âşosele, strĂŁzi, alte|
         |     |     | comunicaĂžii   | cĂŁi de transport pentru      |
         |     |     | terestre Âşi   | vehicule Âşi pietoni          |
         |     |     | construcĂžii   | - construcĂžia de cĂŁi ferate  |
         |     |     | destinate     | - construcĂžia de piste de    |
         |     |     | sportului     | aterizare-decolare           |
         |     |     |               | - construcĂžii (altele decât  |
         |     |     |               | clĂŁdiri) pentru stadioane,   |
         |     |     |               | piscine, sĂŁli de sport,      |
         |     |     |               | terenuri de tenis, circuite  |
         |     |     |               | de golf Âşi alte instalaĂžii   |
         |     |     |               | sportive                     |
         |     |     |               | - marcarea suprafeĂželor      |
         |     |     |               | rutiere Âşi a spaĂžiilor de    |
         |     |     |               | parcare                      |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - lucrĂŁri de terasamente,    |
         |     |     |               | clasificate în 45.11         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.24| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45240000
         |     |     | construcĂžii   | - construcĂžia de cĂŁi         |
         |     |     | hidrotehnice  | navigabile, porturi, porturi |
         |     |     |               | de ambarcaĂžiuni, ecluze etc. |
         |     |     |               |______________________________|
         |     |     |               | - construcĂžia de baraje Âşi   |
         |     |     |               | diguri                       |
         |     |     |               | - construcĂžii subacvatice    |
         |     |     |               | - dragare                    |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.25| Alte lucrĂŁri  | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45250000
         |     |     | speciale de   | - activitĂŁĂži de construcĂžie  |
         |     |     | construcĂžie   | specializate referitoare la  |
         |     |     |               | un aspect comun pentru mai   |
         |     |     |               | multe tipuri de lucrĂŁri Âşi   |
         |     |     |               | care necesitĂŁ competenĂže sau |
         |     |     |               | echipamente specializate:    |
         |     |     |               |   - realizarea de fundaĂžii,  |
         |     |     |               |   inclusiv baterea pilonilor |
         |     |     |               |   - forarea Âşi construcĂžia de|
         |     |     |               |   puĂžuri de apĂŁ, adâncirea   |
         |     |     |               |   puĂžurilor                  |
         |     |     |               |   - montarea structurilor    |
         |     |     |               |   metalice (dar nu de        |
         |     |     |               |   fabricaĂžie proprie)        |
         |     |     |               |   - arcuirea structurilor    |
         |     |     |               |   metalice                   |
         |     |     |               |   - aÂşezarea cĂŁrĂŁmizilor Âşi a|
         |     |     |               |   blocurilor de piatrĂŁ       |
         |     |     |               |   - montarea Âşi demontarea   |
         |     |     |               |   schelelor Âşi platformelor  |
         |     |     |               |   de lucru proprii sau       |
         |     |     |               |   închiriate                 |
         |     |     |               |   - construcĂžia de coÂşuri    |
         |     |     |               |   industriale Âşi furnale     |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - închirierea de schele fĂŁrĂŁ |
         |     |     |               | ridicare sau demontare,      |
         |     |     |               | clasificate în 71.32         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.3|     | LucrĂŁri de    |                              |  45300000
         |     |     | instalaĂžii Âşi |                              |
         |     |     | izolaĂžii      |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.31| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45310000
         |     |     | instalaĂžii    | - instalarea, în clĂŁdiri sau |
         |     |     | electrice     | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construcĂžii, a urmĂŁtoarelor  |
         |     |     |               | elemente:                    |
         |     |     |               |   - circuite electrice       |
         |     |     |               |   - linii (cablaje) pentru   |
         |     |     |               |   telecomunicaĂžii            |
         |     |     |               |   - sisteme electrice de     |
         |     |     |               |   încĂŁlzire                  |
         |     |     |               |   - antene pentru clĂŁdiri    |
         |     |     |               |   - sisteme de alarmĂŁ        |
         |     |     |               |   împotriva incendiilor      |
         |     |     |               |   - sisteme de alarmĂŁ        |
         |     |     |               |   antiefracĂžie               |
         |     |     |               |   - ascensoare Âşi scĂŁri      |
         |     |     |               |   rulante                    |
         |     |     |               |   - paratrĂŁsnete etc.        |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.32| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45320000
         |     |     | izolare       | - instalarea, în clĂŁdiri sau |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construcĂžii, de materiale    |
         |     |     |               | pentru izolaĂžie termicĂŁ,     |
         |     |     |               | acusticĂŁ Âşi împotriva        |
         |     |     |               | vibraĂžiilor                  |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - lucrĂŁri de etanÂşare,       |
         |     |     |               | clasificate în 45.22         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.33| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45330000
         |     |     | instalaĂžii    | - instalarea, în clĂŁdiri sau |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construcĂžii, a urmĂŁtoarelor  |
         |     |     |               | elemente:                    |
         |     |     |               |   - instalaĂžii Âşi echipamente|
         |     |     |               |   sanitare                   |
         |     |     |               |   - instalaĂžii pentru        |
         |     |     |               |   distribuĂžia gazelor        |
         |     |     |               |   - echipamente Âşi conducte  |
         |     |     |               |   de încĂŁlzire, de ventilare,|
         |     |     |               |   frigorifice sau de         |
         |     |     |               |   climatizare                |
         |     |     |               |   - instalarea de            |
         |     |     |               |   pulverizatoare împotriva   |
         |     |     |               |   incendiilor                |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - instalarea sistemelor      |
         |     |     |               | electrice de încĂŁlzire,      |
         |     |     |               | clasificate în 45.31         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.34| Alte lucrĂŁri  | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45340000
         |     |     | de instalaĂžii | - instalarea sistemelor de   |
         |     |     |               | iluminat Âşi semnalizare      |
         |     |     |               | luminoasĂŁ pentru Âşosele,     |
         |     |     |               | drumuri, cĂŁi ferate,         |
         |     |     |               | aeroporturi Âşi porturi       |
         |     |     |               | - instalarea, în clĂŁdiri sau |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construcĂžii, a instalaĂžiilor |
         |     |     |               | Âşi echipamentelor            |
         |     |     |               | neclasificate în altĂŁ parte  |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.4|     | LucrĂŁri de    |                              |  45400000
         |     |     | finisare      |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.41| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45410000
         |     |     | ipsoserie     | - aplicarea, în clĂŁdiri sau  |
         |     |     |               | în alte tipuri de            |
         |     |     |               | construcĂžii, a ipsosului Âşi a|
         |     |     |               | tencuielii uscate pentru     |
         |     |     |               | structuri sau ornamente      |
         |     |     |               | interioare Âşi exterioare,    |
         |     |     |               | inclusiv a materialelor de   |
         |     |     |               | fĂŁĂžuire asociate             |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.42| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45420000
         |     |     | tâmplĂŁrie Âşi  | - instalarea de uÂşi,         |
         |     |     | dulgherie     | ferestre, cadre pentru uÂşi Âşi|
         |     |     |               | ferestre, bucĂŁtĂŁrii echipate,|
         |     |     |               | scĂŁri interioare, alte dotĂŁri|
         |     |     |               | similare, din lemn sau din   |
         |     |     |               | orice fel de material (dar nu|
         |     |     |               | de fabricaĂžie proprie)       |
         |     |     |               | - amenajĂŁri interioare precum|
         |     |     |               | plafoane, lambriuri, partiĂžii|
         |     |     |               | mobile etc.                  |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - acoperirea cu parchet sau  |
         |     |     |               | alte materiale de acoperire a|
         |     |     |               | podelelor, clasificate       |
         |     |     |               | în 45.43                     |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.43| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45430000
         |     |     | acoperire a   | - aÂşezarea, prinderea sau    |
         |     |     | pereĂžilor Âşi  | fixarea, în clĂŁdiri sau în   |
         |     |     | podelelor     | alte tipuri de construcĂžii, a|
         |     |     |               | urmĂŁtoarelor elemente:       |
         |     |     |               |   - placaje din ceramicĂŁ,    |
         |     |     |               |   beton sau piatrĂŁ           |
         |     |     |               |   - parchete sau alte        |
         |     |     |               |   materiale de acoperire a   |
         |     |     |               |   podelelor                  |
         |     |     |               |   - mochete, linoleum Âşi alte|
         |     |     |               |   materiale flexibile        |
         |     |     |               |   - materiale de placare din |
         |     |     |               |   granit, marmurĂŁ sau ardezie|
         |     |     |               |   - tapete                   |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.44| LucrĂŁri de    | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45440000
         |     |     | vopsitorie,   | - vopsitorie în interiorul Âşi|
         |     |     | zugrĂŁveli Âşi  | pe exteriorul clĂŁdirilor     |
         |     |     | montĂŁri de    | - vopsitoria construcĂžiilor  |
         |     |     | geamuri       | de inginerie civilĂŁ          |
         |     |     |               | - montarea geamurilor,       |
         |     |     |               | oglinzilor etc.              |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - instalarea ferestrelor,    |
         |     |     |               | clasificate în 45.42         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.45| Alte lucrĂŁri  | AceastĂŁ clasĂŁ include:       |  45450000
         |     |     | de finisare a | - instalarea piscinelor      |
         |     |     | clĂŁdirilor    | private                      |
         |     |     |               | - curĂŁĂžirea pereĂžilor        |
         |     |     |               | exteriori ai clĂŁdirilor cu   |
         |     |     |               | ajutorul aburilor, prin      |
         |     |     |               | sablare Âşi alte activitĂŁĂži   |
         |     |     |               | similare                     |
         |     |     |               | - alte lucrĂŁri de finisare a |
         |     |     |               | clĂŁdirilor neclasificate în  |
         |     |     |               | altĂŁ parte                   |
         |     |     |               | AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     |               | - curĂŁĂžirea pereĂžilor        |
         |     |     |               | interiori ai clĂŁdirilor Âşi ai|
         |     |     |               | altor construcĂžii,           |
         |     |     |               | clasificate în 74.70         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         | 45.5|     | închirierea de|                              |  45500000
         |     |     | utilaje de    |                              |
         |     |     | construcĂžii Âşi|                              |
         |     |     | demolare cu   |                              |
         |     |     | operator      |                              |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________
         |     |45.50| închirierea de| AceastĂŁ clasĂŁ nu include:    |
         |     |     | utilaje de    | - închirierea de maÂşini Âşi   |
         |     |     | construcĂžii Âşi| materiale de construcĂžie sau |
         |     |     | demolare cu   | demolare fĂŁrĂŁ operator,      |
         |     |     | operator      | clasificate în 71.32         |
_________|_____|_____|_______________|______________________________|___________

    *1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statisticĂŁ a activitĂŁĂžilor economice în Comunitatea EuropeanĂŁ (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

    ANEXA 2

    ANEXA 2A*1)

    *1) în cazul unei interpretĂŁri diferite între CPV Âşi CPC, se aplicĂŁ nomenclatura CPC.

________________________________________________________________________________
Categorie| Descrierea serviciilor |     CPC       |              CPV
_________|________________________|_______________|_____________________________
    1    | Servicii de întreĂžinere| 6112, 6122,   | De la 50100000 la 50982000,
         | Âşi reparare            | 633, 886      | cu urmĂŁtoarele excepĂžii:
         |                        |               | - de la 50310000 la 50324200
         |                        |               | - 50116510-9
         |                        |               | - 50190000-3
         |                        |               | - 50229000-6
         |                        |               | - 50243000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________
    2    | Servicii de transport  | 712           | De la 60112000-6 la
         | terestru*2), inclusiv  | (cu excepĂžia  | 60129300-1, cu urmĂŁtoarele
         | servicii de transport  | 71235), 7512, | excepĂžii:
         | în vehicule blindate,  | 87304         | - de la 60121000 la 60121600
         | Âşi servicii de curier, |               | - 60122200-1
         | exceptând transportul  |               | - 60122230-0
         | poÂştal                 |               | De la 64120000-3 la
         |                        |               | 64121200-2
_________|________________________|_______________|_____________________________
    3    | Servicii de transport  | 73            | De la 62100000-3 la
         | aerian de cĂŁlĂŁtori Âşi  | (cu excepĂžia  | 62300000-5, cu urmĂŁtoarele
         | de mĂŁrfuri, exceptând  | 7321)         | excepĂžii:
         | transportul poÂştal     |               | - 62121000-6
         |                        |               | - 62221000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________

________________________________________________________________________________
Categorie| Descrierea serviciilor |     CPC*1)    |              CPV
_________|________________________|_______________|_____________________________
    4    | Transport poÂştal,      | 71235, 7321   | 60122200-1
         | terestru*3) sau aerian |               | 60122230-0
         |                        |               | 62121000-6
         |                        |               | 62221000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
    5    | Servicii de            | 752           | De la 64200000-8 la
         | telecomunicaĂžii        |               | 64228200-2
         |                        |               | 72318000-7
         |                        |               | De la 72530000-9 la
         |                        |               | 72532000-3
_________|________________________|_______________|_____________________________
    6    | Servicii financiare    | ex. 81, 812,  | De la 66100000-1 la
         | (a) Servicii de        | 814           | 66430000-3
         | asigurĂŁri              |               | De la 67110000-1 la
         | (b) Servicii bancare   |               | 67262000-1*4)
         | Âşi de investiĂžii*4)    |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
    7    | Servicii informatice Âşi| 84            | De la 50300000-8 la
         | servicii conexe        |               | 50324200-4,
         |                        |               | De la 72100000-6 la
         |                        |               | 72591000-4, cu urmĂŁtoarele
         |                        |               | excepĂžii:
         |                        |               | - 72318000-7
         |                        |               | - de la 72530000-9 la
         |                        |               | 72532000-3
_________|________________________|_______________|_____________________________
    8    | Servicii de            | 85            | De la 73000000-2 la
         | cercetare-dezvoltare*5)|               | 73300000-5, urmĂŁtoarele

         |                        |               | excepĂžii:
         |                        |               | - 73200000-4
         |                        |               | - 73210000-7
         |                        |               | - 7322000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________
    9    | Servicii de            | 862           | De la 74121000-3 la
         | contabilitate, audit   |               | 74121250-0
         | financiar, consultanÞã |               |
         | în domeniul fiscal     |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   10    | Servicii de studiere a | 864           | De la 74130000-9 la
         | pieĂžei Âşi sondaje      |               | 74133000-0
         |                        |               | 74423100-1
         |                        |               | 74423110-4
_________|________________________|_______________|_____________________________
   11    | Servicii de consultanÞã| 865, 866      | De la 73200000-4 la
         | pentru afaceri Âşi      |               | 73220000-0
         | management*6) Âşi       |               | De la 74140000-2 la
         | servicii conexe        |               | 74150000-5 (cu excepĂžia
         |                        |               | 74142200-8)
         |                        |               | 74420000-9
         |                        |               | 74421000-6
         |                        |               | 74423000-0
         |                        |               | 74423200-2
         |                        |               | 74423210-5
         |                        |               | 74871000-5
         |                        |               | 93620000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________
   12    | Servicii de            | 867           | De la 74200000-1 la
         | arhitecturĂŁ, servicii  |               | 74276400-8
         | de inginerie           |               | De la 74310000-5 la
         | specializatĂŁ Âşi        |               | 74323100-0
         | servicii de inginerie  |               | 74874000-6
         | integratĂŁ, servicii de |               |
         | proiectare urbanisticĂŁ |               |
         | Âşi peisagisticĂŁ,       |               |
         | servicii conexe de     |               |
         | consultanÞã ÂştiinĂžificĂŁ|               |
         | Âşi tehnicĂŁ, servicii de|               |
         | testĂŁri Âşi analize     |               |
         | tehnice                |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   13    | Servicii de publicitate| 871           | De la 74400000-3 la
         |                        |               | 74422000-3 cu urmĂŁtoarele
         |                        |               | excepĂžii:
         |                        |               | - 74420000-9
         |                        |               | - 74421000-6
_________|________________________|_______________|_____________________________
   14    | Servicii de            | 874, 82201 la | De la 70300000-4 la
         | administrare,          | 82206         | 70340000-6
         | întreĂžinere Âşi         |               | De la 74710000-9 la
         | curĂŁĂženie a imobilelor |               | 74760000-4
_________|________________________|_______________|_____________________________
   15    | Servicii de publicare  | 88442         | De la 78000000-7 la
         | Âşi tipĂŁrire contra unei|               | 78400000-1
         | taxe sau pe baza unui  |               |
         | contract               |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   16    | Servicii de eliminare a| 94            | De la 90100000-8 la
         | deÂşeurilor Âşi a apelor |               | 90320000-6
         | uzate;                 |               |
         | salubrizare Âşi         |               | 50190000-3
         | servicii similare      |               | 50229000-6
         |                        |               | 50243000-0
_________|________________________|_______________|_____________________________

    *1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizatĂŁ pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
    *2) Cu excepĂžia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
    *3) Cu excepĂžia serviciilor de transport feroviar incluse la categoria 18.
    *4) Cu excepĂžia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpĂŁrarea, vânzarea Âşi transferul valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare Âşi a serviciilor prestate de bĂŁncile centrale.
    Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumpĂŁrare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clĂŁdiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achiziĂžia serviciilor financiare prestate, indiferent de formĂŁ, în legĂŁturĂŁ cu contractul de cumpĂŁrare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    *5) Cu excepĂžia serviciilor de cercetare-dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autoritĂŁĂžii contractante pentru a fi utilizate în desfĂŁÂşurarea propriilor activitĂŁĂži, cu condiĂžia ca serviciul prestat sĂŁ fie remunerat în totalitate de cĂŁtre autoritatea contractantĂŁ.
    *6) Cu excepĂžia serviciilor de arbitraj Âşi de conciliere.

    ANEXA 2B

________________________________________________________________________________
Categorie| Descrierea serviciilor |     CPC       |              CPV
_________|________________________|_______________|_____________________________
   17    | Servicii hoteliere Âşi  | 64            | De la 55000000-0 la
         | restaurante            |               | 55524000-9
         |                        |               | De la 93400000-2 la
         |                        |               | 93411000-2
_________|________________________|_______________|_____________________________
   18    | Servicii de transport  | 711           | 60111000-9
         | feroviar               |               | De la 60121000-2 la
         |                        |               | 60121600-8
_________|________________________|_______________|_____________________________
   19    | Servicii de transport  | 72            | De la 61000000-5 la
         | pe apĂŁ                 |               | 61530000-9
         |                        |               | De la 63370000-3 la
         |                        |               | 63372000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
   20    | Servicii anexe Âşi      | 74            | 62400000-6,
         | auxiliare transportului|               | 62440000-8,
         |                        |               | 62441000-5,
         |                        |               | 62450000-1,
         |                        |               | De la 63000000-9 la
         |                        |               | 63600000-5, cu urmĂŁtoarele
         |                        |               | excepĂžii:
         |                        |               | - 63370000-3
         |                        |               | - 63371000-0
         |                        |               | - 63372000-7
         |                        |               | 74322000-2
         |                        |               | 93610000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
   21    | Servicii juridice      | 861           | De la 74110000-3 la
         |                        |               | 74114000-1
_________|________________________|_______________|_____________________________
   22    | Servicii de selecĂžie Âşi| 872           | De la 74500000-4 la
         | plasare a forĂžei de    |               | 74540000-6 (cu excepĂžia
         | muncĂŁ*1)               |               | 74511000-4)
         |                        |               | De la 95000000-2 la
         |                        |               | 95140000-5
_________|________________________|_______________|_____________________________
   23    | Servicii de            | 873           | De la 74600000-5 la
         | investigaĂžie Âşi        | (cu excepĂžia  | 74620000-1
         | protecĂžie, cu excepĂžia | 87304)        |
         | serviciilor de         |               |
         | transport cu vehicule  |               |
         | blindate               |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________
   24    | Servicii de învãÞãmânt | 92            | De la 80100000-5 la
         |                        |               | 80430000-7
_________|________________________|_______________|_____________________________
   25    | Servicii de sĂŁnĂŁtate Âşi| 93            | 74511000-4
         | asistenÞã socialĂŁ      |               | De la 85000000-9 la
         |                        |               | 85323000-9 cu excepĂžia:
         |                        |               | - 85321000-5
         |                        |               | - 85322000-2
_________|________________________|_______________|_____________________________
   26    | Servicii recreative,   | 96            | De la 74875000-3 la
         | culturale Âşi sportive  |               | 74875200-5
         |                        |               | De la 92000000-1 la
         |                        |               | 92622000-7 (cu excepĂžia
         |                        |               | 92230000-2)
_________|________________________|_______________|_____________________________
   27    | Alte servicii*2)       |               |
_________|________________________|_______________|_____________________________

    *1) Cu excepĂžia contractelor de muncĂŁ
    *2) Cu excepĂžia cumpĂŁrĂŁrii, dezvoltĂŁrii, producĂžiei sau coproducĂžiei de programe destinate difuzĂŁrii, de cĂŁtre instituĂžii de radiodifuziune Âşi televiziune.

    ANEXA 3

               INFORMAÞII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNÞURI

    ANEXA 3A

    INFORMAÞII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNÞURILE PENTRU ACHIZIÞIILE PUBLICE

    ANUNÞ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILÃ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNÞULUI DE INTENÞIE îN SEAP

    1. Þara autoritĂŁĂžii contractante
    2. Denumirea autoritĂŁĂžii contractante
    3. Adresa de Internet unde se publicĂŁ anunĂžul de intenĂžie (URL)
    4. NumĂŁrul (numerele) de referinÞã din Nomenclatura CPV

    ANUNÞ DE INTENÞIE

    1. Denumirea, adresa, numĂŁrul de fax, adresa de e-mail ale autoritĂŁĂžii contractante Âşi ale biroului de la care se pot obĂžine, dupĂŁ caz, informaĂžii suplimentare. în cazul în care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit un contract de servicii sau de lucrĂŁri, se precizeazĂŁ instituĂžiile competente Âşi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obĂžine informaĂžii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea, protecĂžia mediului, protecĂžia muncii Âşi condiĂžiile de muncĂŁ, aplicabil în locul în care urmeazĂŁ sĂŁ fie realizatĂŁ prestaĂžia.
    2. DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ este vorba de un contract de achiziĂžie publicĂŁ rezervat atelierelor protejate sau a cĂŁrui executare este prevĂŁzutĂŁ în cadrul unui program de angajare protejatĂŁ.
    3. în cazul achiziĂžiei de lucrĂŁri: natura Âşi dimensiunea lucrĂŁrilor; locul de execuĂžie; dacĂŁ lucrarea este divizatĂŁ în mai multe loturi, caracteristicile esenĂžiale ale respectivelor loturi; dacĂŁ este posibil, estimarea costurilor pe care le implicĂŁ lucrĂŁrile în cauzĂŁ; numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclaturĂŁ.
    în cazul achiziĂžiei de produse: natura Âşi cantitatea sau valoarea produselor care urmeazĂŁ sĂŁ fie furnizate; numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclaturĂŁ;
    în cazul achiziĂžiei de servicii: valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a achiziĂžiilor în fiecare din categoriile de servicii prevĂŁzute în anexa 2A; numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclaturĂŁ;
    4. Date provizorii prevĂŁzute pentru iniĂžierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor, în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria în care se încadreazĂŁ fiecare;
    5. DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ fie încheiat un acord-cadru.
    6. DupĂŁ caz, alte informaĂžii.
    7. Data transmiterii spre publicare a anunĂžului de intenĂžie sau, dupĂŁ caz, data transmiterii spre publicare a anunĂžului simplificat de informare prealabilĂŁ.
    8. Se precizeazĂŁ dacĂŁ contractul intrĂŁ sub incidenĂža Acordului OMC (numai în cazul anunĂžurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

    ANUNÞUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ

    LicitaĂžie deschisĂŁ, licitaĂžie restrânsĂŁ, dialog competitiv, negociere:
    1. Denumirea, adresa, numĂŁrul de telefon Âşi de fax, adresa de e-mail, ale autoritĂŁĂžii contractante.
    2. DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ este vorba de un contract de achiziĂžie publicĂŁ rezervat atelierelor protejate sau a cĂŁrui executare este prevĂŁzutĂŁ în cadrul unui program de angajare protejatĂŁ.
    3. (a) Procedura de atribuire aleasĂŁ;
    (b) DupĂŁ caz, motivul recurgerii la procedura acceleratĂŁ (în cazul licitaĂžiei restrânse Âşi negocierii);
    (c) DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ fie încheiat un acord-cadru;
    (d) DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ fie utilizat un sistem dinamic de achiziĂžie;
    (e) DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ urmeazĂŁ sĂŁ fie aplicatĂŁ o licitaĂžie electronicĂŁ [conform prevederilor de la art. 161 lit. a)];
    4. Forma contractului.
    5. DupĂŁ caz, locul execuĂžiei lucrĂŁrilor, locul de livrare a produselor sau locul prestĂŁrii serviciilor.
    6. (a) Pentru achiziĂžia de lucrĂŁri:
    - natura Âşi dimensiunea lucrĂŁrilor, caracteristicile generale ale lucrĂŁrii; se precizeazĂŁ, dacĂŁ este cazul, opĂžiunea de achiziĂžionare a unor lucrĂŁri noi similare Âşi, dacĂŁ se cunoaÂşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opĂžiuni, precum Âşi numĂŁrul de reînnoiri posibile; în cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclaturĂŁ,
    - informaĂžii privind obiectivul lucrĂŁrii sau contractului, în cazul în care acesta implicĂŁ Âşi proiectare,
    - în cazul unui acord-cadru, se precizeazĂŁ durata prevĂŁzutĂŁ a acordului-cadru, valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a lucrĂŁrilor care urmeazĂŁ a se executa pe durata acordului-cadru, precum Âşi, în mĂŁsura în care este posibil, valoarea individualĂŁ Âşi frecvenĂža contractelor care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuite.
    (b) Pentru achiziĂžia de produse:
    - natura produselor care urmeazĂŁ sĂŁ fie furnizate precizând totodatĂŁ dacĂŁ achiziĂžionarea se va realiza prin cumpĂŁrare, cumpĂŁrare în rate, închiriere leasing sau orice combinaĂžie a acestora; cantitatea de produse care trebuie furnizatĂŁ; se precizeazĂŁ, dacĂŁ este cazul, opĂžiunea de achiziĂžionare a unor cantitĂŁĂži suplimentare Âşi, dacĂŁ se cunoaÂşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opĂžiuni, precum Âşi numĂŁrul de reînnoiri posibile; numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclaturĂŁ,
    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizeazĂŁ, dacĂŁ se cunoaÂşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
    - în cazul unui acord-cadru, se precizeazĂŁ durata prevĂŁzutĂŁ a acordului-cadru, valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a produselor care urmeazĂŁ a se livra pe durata acordului-cadru, precum Âşi, în mĂŁsura în care este posibil, valoarea individualĂŁ Âşi frecvenĂža contractelor care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuite.
    (c) Pentru achiziĂžia de servicii:
    - categoria Âşi descrierea serviciului; numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclaturĂŁ; cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeazĂŁ, dacĂŁ este cazul, opĂžiunea de achiziĂžionare a unor servicii noi similare Âşi, dacĂŁ se cunoaÂşte, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opĂžiuni, precum Âşi numĂŁrul de reînnoiri posibile,
    - în cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade, se precizeazĂŁ, dacĂŁ se cunoaÂşte, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
    - în cazul unui acord-cadru, se precizeazĂŁ durata prevĂŁzutĂŁ a acordului-cadru, valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a prestĂŁrilor pe durata acordului-cadru, precum Âşi, în mĂŁsura în care este posibil, valoarea individualĂŁ Âşi frecvenĂža contractelor care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuite.
    - se precizeazĂŁ dacĂŁ prestarea serviciului este rezervatĂŁ, în temeiul unor acte normative, unei profesii specifice (se indicĂŁ actele normative respective),
    - se precizeazĂŁ dacĂŁ persoanele juridice trebuie sĂŁ indice numele Âşi calificĂŁrile profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului.
    7. în cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazĂŁ posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.
    8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrĂŁri/furnizare/servicii. în cazul în care este posibil, termenul la care încep lucrĂŁrile, la care sunt livrate produsele sau, dupĂŁ caz, la care sunt prestate serviciile.
    9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    10. DacĂŁ este cazul, condiĂžii speciale de care depinde îndeplinirea contractului.
    11. în cazul licitaĂžiei deschise:
    (a) denumirea, adresa, numĂŁrul de telefon Âşi de fax Âşi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaĂžia de atribuire (caietul de sarcini Âşi orice alte documentele suplimentare);
    (b) dupĂŁ caz, termenul de transmitere a respectivei solicitĂŁri;
    (c) dupĂŁ caz, costul Âşi condiĂžiile de platĂŁ în vederea obĂžinerii respectivei documentaĂžii;
    12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, în cazul în care este utilizat un sistem de achiziĂžie dinamic (licitaĂžie deschisĂŁ);
    (b) în cazul licitaĂžiei restrânse sau negocierii, data limitĂŁ de primire a cererilor de participare;
    (c) Adresa la care trebuie transmise;
    (d) Limba sau limbile în care trebuie redactate.
    13. în cazul licitaĂžiei deschise:
    (a) persoanele autorizate sĂŁ asiste la deschiderea ofertelor;
    (b) data, ora Âşi locul deschiderii ofertelor.
    14. DacĂŁ este cazul, garanĂžiile solicitate.
    15. ModalitĂŁĂži principale de finanĂžare Âşi de platĂŁ Âşi/sau referiri la prevederile care le reglementeazĂŁ.
    16. DupĂŁ caz, forma juridicĂŁ în care trebuie sĂŁ o ia asocierea grupului de operatori economici cĂŁrora li s-a atribuit contractul.
    17. Criterii de calificare/selecĂžie privind situaĂžia personalĂŁ a operatorilor economici care pot atrage dupĂŁ sine excluderea acestora din urmĂŁ, precum Âşi informaĂžiile/documentele prin aceÂştia dovedesc faptul cĂŁ nu se încadreazĂŁ în cazurile ce justificĂŁ excluderea. Criterii de calificare/selecĂžie privind situaĂžia economicĂŁ-financiarĂŁ precum Âşi capacitatea tehnicĂŁ Âşi profesionalĂŁ, a operatorului economic; informaĂžii/documente pe care trebuie sĂŁ le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacitĂŁĂžilor minime cu caracter economic Âşi tehnic, dacĂŁ acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitĂŁĂžilor impuse.
    18. Pentru acordul-cadru: numĂŁrul sau, dupĂŁ caz, numĂŁrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizând, dacĂŁ este cazul, motivele care justificĂŁ o duratĂŁ a acordului-cadru mai lungĂŁ de patru ani.
    19. Pentru dialogul competitiv Âşi negociere cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, se precizeazĂŁ, dacĂŁ este cazul, derularea în mai multe etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv numĂŁrul de soluĂžii care urmeazĂŁ sĂŁ fie discutate sau de oferte care urmeazĂŁ sĂŁ fie negociate.
    20. Pentru licitaĂžia restrânsĂŁ, dialogul competitiv Âşi negocierea cu publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, în cazul în care se recurge la opĂžiunea de reducere a numĂŁrului de candidaĂži care vor fi invitaĂži sĂŁ prezinte o ofertĂŁ, sĂŁ participe la consultĂŁri sau sĂŁ negocieze: numĂŁrul minim Âşi, dupĂŁ caz, numĂŁrul maxim propus de candidaĂži Âşi criteriile obiective care urmeazĂŁ sĂŁ se aplice pentru a selecta respectivul numĂŁr de candidaĂži.
    21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sĂŁ îÂşi menĂžinĂŁ oferta valabilĂŁ.
    22. DupĂŁ caz, denumirea Âşi adresa operatorilor economici deja selectaĂži de autoritatea contractantĂŁ (negociere).
    23. Criteriul de atribuire a contractului: "preĂžul cel mai scĂŁzut" sau "oferta cea mai avantajoasĂŁ din punct de vedere economic", precum Âşi ponderea lor se precizeazĂŁ doar în cazul în care nu figureazĂŁ în documentaĂžia de atribuire ori, în cazul aplicĂŁrii dialogului competitiv sau negocierii, în documentaĂžia descriptivĂŁ.
    24. Denumirea Âşi adresa organismului competent de rezolvare a contestaĂžiilor. InformaĂžii exacte privind termenele de depunere a contestaĂžiei Âşi, dupĂŁ caz, denumirea, adresa, numĂŁrul de telefon, numĂŁrul de fax Âşi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obĂžine aceste informaĂžii.
    25. Data publicĂŁrii anunĂžului de intenĂžie sau, dupĂŁ caz, precizarea cĂŁ nu a fost publicat un astfel de anunĂž.
    26. Data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare.
    27. Se precizeazĂŁ dacĂŁ contractul intrĂŁ sub incidenĂža Acordului OMC (numai în cazul anunĂžurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

    ANUNÞUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIÞII PUBLICE îN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIÞIE DINAMIC

    1. Þara autoritĂŁĂžii contractante.
    2. Denumirea Âşi adresa de e-mail a autoritĂŁĂžii contractante.
    3. ReferinĂže privind publicarea anunĂžului de participare la sistemul dinamic de achiziĂžii.
    4. Adresa de e-mail la care este disponibilĂŁ documentaĂžia de atribuire (caietul de sarcini Âşi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziĂžii.
    5. Obiectul contractului: descrierea prin numĂŁrul (numerele) de referinÞã din nomenclatura "CPV" Âşi cantitĂŁĂžile care se vor achiziĂžiona sau dimensiunea contractului care urmeazĂŁ sĂŁ fie atribuit.
    6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

    ANUNÞUL DE ATRIBUIRE

    1. Denumirea Âşi adresa autoritĂŁĂžii contractante.
    2. Procedura de atribuire aplicatĂŁ. în cazul aplicĂŁrii procedurii de negociere fĂŁrĂŁ publicarea prealabilĂŁ a unui anunĂž de participare, se prezintĂŁ motivele justificative.
    3. Contractul de lucrĂŁri: natura Âşi dimensiunea prestaĂžiilor, caracteristicile generale ale lucrĂŁrii.
    Contractul de furnizare: natura Âşi cantitatea produselor furnizate, dupĂŁ caz, pe furnizor; numĂŁrul de referinÞã din nomenclaturĂŁ.
    Contracte de servicii: categoria Âşi descrierea serviciului; numĂŁrul de referinÞã din nomenclaturĂŁ; cantitatea de servicii achiziĂžionate.
    4. Data atribuirii contractului de achiziĂžie publicĂŁ.
    5. Criteriul de atribuire a contractului de achiziĂžie publicĂŁ.
    6. NumĂŁrul de oferte primite.
    7. Denumirea Âşi adresa ofertantului/ofertanĂžilor câÂştigĂŁtor/câÂştigĂŁtori.
    8. PreĂžul sau gama preĂžurilor plĂŁtite.
    9. Valoarea ofertei celei mai ridicate Âşi a ofertei celei mai scĂŁzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziĂžii publice.
    10. DacĂŁ este cazul, valoarea Âşi partea din contract care urmeazĂŁ sĂŁ fie subcontractatĂŁ.
    11. Data publicĂŁrii anunĂžului de participare.
    12. Data transmiterii spre publicare a anunĂžului de atribuire.
    13. Denumirea Âşi adresa organismului competent de rezolvare a contestaĂžiilor. InformaĂžii exacte privind termenele de depunere a contestaĂžiei Âşi, dupĂŁ caz, denumirea, adresa, numĂŁrul de telefon, numĂŁrul de fax Âşi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obĂžine aceste informaĂžii.

    ANEXA 3B

    INFORMAÞII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNÞURILE DE PARTICIPARE LA CONCESIUNEA DE LUCRÃRI/SERVICII

    1. Denumirea, adresa, numĂŁrul de fax, adresa de e-mail a autoritĂŁĂžii contractate.
    2. (a) Locul execuĂžiei lucrĂŁrilor/prestĂŁrii serviciilor
    (b) Obiectul concesionĂŁrii; natura Âşi dimensiunea lucrĂŁrilor/prestĂŁrilor
    3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
    (b) Adresa la care trebuie transmise
    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate
    4. CondiĂžiile personale, tehnice Âşi financiare pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ candidaĂžii
    5. Criterii utilizate la atribuirea contractului
    6. DupĂŁ caz, procentajul minim din lucrĂŁri acordat pĂŁrĂžilor terĂže
    7. Data trimiterii spre publicare a anunĂžului de participare
    8. Denumirea Âşi adresa organismului competent de rezolvare a contestaĂžiilor Âşi, dupĂŁ caz, de mediere. InformaĂžii exacte privind termenele de depunere a contestaĂžiei Âşi, dupĂŁ caz, denumirea, adresa, numĂŁrul de telefon, numĂŁrul de fax Âşi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obĂžine aceste informaĂžii.

    ANEXA 3C

    INFORMAÞII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNÞURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITÃÞI CONTRACTANTE

    1. (a) Locul execuĂžiei lucrĂŁrilor
    (b) Natura Âşi dimensiunea prestĂŁrilor; caracteristicile generale ale lucrĂŁrii
    2. Termenul de execuĂžie eventual impus
    3. Denumirea Âşi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini Âşi documentele suplimentare
    4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare Âşi de primire a ofertelor
    (b) Adresa la care trebuie transmise
    (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate
    5. DacĂŁ este cazul, garanĂžiile solicitate
    6. CondiĂžiile cu caracter economic Âşi tehnic pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ executantul de lucrĂŁri
    7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului
    8. Data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare

    ANEXA 3D

    INFORMAÞII CARE TREBUIE INCLUSE îN ANUNÞURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUÞII

    ANUNÞUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

    1. Denumirea, adresa, numĂŁrul de fax, adresa de e-mail a autoritĂŁĂžii contractate Âşi ale biroului de la care se pot obĂžine documentele suplimentare
    2. Descrierea proiectului
    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns
    4. în cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor
    5. în cazul unui concurs restrâns:
    (a) numĂŁrul de participanĂži care vor fi selectaĂži;
    (b) dupĂŁ caz, numele participanĂžilor deja selectaĂži;
    (c) criterii de selecĂžie a participanĂžilor;
    (d) termenul de depunere a cererilor de participare.
    6. DupĂŁ caz, se precizeazĂŁ dacĂŁ participarea este rezervatĂŁ unei profesii specifice
    7. Criteriile care urmeazĂŁ sĂŁ fie aplicate la evaluarea proiectelor
    8. Numele membrilor juriului
    9. Se precizeazĂŁ dacĂŁ decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantĂŁ
    10. DupĂŁ caz, numĂŁrul Âşi valoarea premiilor
    11. DacĂŁ este cazul, se precizeazĂŁ plĂŁĂžile care urmeazĂŁ sĂŁ fie efectuate tuturor participanĂžilor
    12. Se precizeazĂŁ dacĂŁ, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câÂştigĂŁtorului sau câÂştigĂŁtorilor concursului
    13. Data transmiterii spre publicare a anunĂžului de participare

    ANUNÞUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI

    1. Numele, adresa, numĂŁrul de fax, adresa de e-mail a autoritĂŁĂžii contractante
    2. Descrierea proiectului
    3. NumĂŁrul total de participanĂži
    4. NumĂŁrul de participanĂži strĂŁini
    5. CâÂştigĂŁtorul (câÂştigĂŁtorii) concursului
    6. DupĂŁ caz, premiul (premiile) acordate
    7. ReferinĂže privind publicarea anunĂžului de participare la concurs
    8. Data transmiterii spre publicare a anunĂžului privind rezultatul concursului