închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii

Text în vigoare începând cu data de 22 aprilie 2009

Acte normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pânĂŁ la 22 aprilie 2009:

- Legea nr. 480/2003;

- Legea nr. 541/2003;

- OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 65/2005;

- Legea nr. 241/2005;

- Legea nr. 371/2005;

- OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 55/2006;

- Legea nr. 94/2007;

- OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 82/2007;

- Legea nr. 237/2007;

- Legea nr. 202/2008;

- OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 148/2008;

- OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 28/2009;

- OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 37/2009.

TITLUL I

DispoziĂžii generale

CAP. 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

(1) Prezentul cod reglementeazĂŁ totalitatea raporturilor individuale Âşi colective de muncĂŁ, modul în care se efectueazĂŁ controlul aplicĂŁrii reglementĂŁrilor din domeniul raporturilor de muncĂŁ, precum Âşi jurisdicĂžia muncii.

(2) Prezentul cod se aplicĂŁ Âşi raporturilor de muncĂŁ reglementate prin legi speciale, numai în mĂŁsura în care acestea nu conĂžin dispoziĂžii specifice derogatorii.

ART. 2

DispoziĂžiile cuprinse în prezentul cod se aplicĂŁ:

a) cetĂŁĂženilor români încadraĂži cu contract individual de muncĂŁ, care presteazĂŁ muncĂŁ în România;

b) cetĂŁĂženilor români încadraĂži cu contract individual de muncĂŁ Âşi care presteazĂŁ activitatea în strĂŁinĂŁtate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepĂžia cazului în care legislaĂžia statului pe al cĂŁrui teritoriu se executĂŁ contractul individual de muncĂŁ este mai favorabilĂŁ;

c) cetĂŁĂženilor strĂŁini sau apatrizi încadraĂži cu contract individual de muncĂŁ, care presteazĂŁ muncĂŁ pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat Âşi se încadreazĂŁ cu contract individual de muncĂŁ pe teritoriul României, în condiĂžiile legii;

e) ucenicilor care presteazĂŁ muncĂŁ în baza unui contract de ucenicie la locul de muncĂŁ;

f) angajatorilor, persoane fizice Âşi juridice;

g) organizaĂžiilor sindicale Âşi patronale.

CAP. 2

Principii fundamentale

ART. 3

(1) Libertatea muncii este garantatĂŁ prin ConstituĂžie. Dreptul la muncĂŁ nu poate fi îngrĂŁdit.

(2) Orice persoanĂŁ este liberĂŁ în alegerea locului de muncĂŁ Âşi a profesiei, meseriei sau activitĂŁĂžii pe care urmeazĂŁ sĂŁ o presteze.

(3) Nimeni nu poate fi obligat sĂŁ munceascĂŁ sau sĂŁ nu munceascĂŁ într-un anumit loc de muncĂŁ ori într-o anumitĂŁ profesie, oricare ar fi acestea.

(4) Orice contract de muncĂŁ încheiat cu nerespectarea dispoziĂžiilor alin. (1) - (3) este nul de drept.

ART. 4

(1) Munca forĂžatĂŁ este interzisĂŁ.

(2) Termenul muncĂŁ forĂžatĂŁ desemneazĂŁ orice muncĂŁ sau serviciu impus unei persoane sub ameninĂžare ori pentru care persoana nu Âşi-a exprimat consimÞãmântul în mod liber.

(3) Nu constituie muncĂŁ forĂžatĂŁ munca sau activitatea impusĂŁ de autoritĂŁĂžile publice:

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;

b) pentru îndeplinirea obligaĂžiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti de condamnare, rĂŁmasĂŁ definitivĂŁ, în condiĂžiile legii;

d) în caz de forÞã majorĂŁ, respectiv în caz de rĂŁzboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundaĂžii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte Âşi, în general, în toate circumstanĂžele care pun în pericol viaĂža sau condiĂžiile normale de existenÞã ale ansamblului populaĂžiei ori ale unei pĂŁrĂži a acesteia.

ART. 5

(1) în cadrul relaĂžiilor de muncĂŁ funcĂžioneazĂŁ principiul egalitĂŁĂžii de tratament faÞã de toĂži salariaĂžii Âşi angajatorii.

(2) Orice discriminare directĂŁ sau indirectĂŁ faÞã de un salariat, bazatĂŁ pe criterii de sex, orientare sexualĂŁ, caracteristici genetice, vârstĂŁ, apartenenÞã naĂžionalĂŁ, rasĂŁ, culoare, etnie, religie, opĂžiune politicĂŁ, origine socialĂŁ, handicap, situaĂžie sau responsabilitate familialĂŁ, apartenenÞã ori activitate sindicalĂŁ, este interzisĂŁ.

(3) Constituie discriminare directĂŁ actele Âşi faptele de excludere, deosebire, restricĂžie sau preferinÞã, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevĂŁzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlĂŁturarea recunoaÂşterii, folosinĂžei sau exercitĂŁrii drepturilor prevĂŁzute în legislaĂžia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectĂŁ actele Âşi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevĂŁzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminĂŁri directe.

ART. 6

(1) Orice salariat care presteazĂŁ o muncĂŁ beneficiazĂŁ de condiĂžii de muncĂŁ adecvate activitĂŁĂžii desfĂŁÂşurate, de protecĂžie socialĂŁ, de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, precum Âşi de respectarea demnitĂŁĂžii Âşi a conÂştiinĂžei sale, fĂŁrĂŁ nici o discriminare.

(2) Tuturor salariaĂžilor care presteazĂŁ o muncĂŁ le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecĂžia datelor cu caracter personal, precum Âşi dreptul la protecĂžie împotriva concedierilor nelegale.

(3) Pentru munca egalĂŁ sau de valoare egalĂŁ este interzisĂŁ orice discriminare bazatĂŁ pe criteriul de sex cu privire la toate elementele Âşi condiĂžiile de remunerare.

ART. 7

SalariaĂžii Âşi angajatorii se pot asocia liber pentru apĂŁrarea drepturilor Âşi promovarea intereselor lor profesionale, economice Âşi sociale.

ART. 8

(1) RelaĂžiile de muncĂŁ se bazeazĂŁ pe principiul consensualitĂŁĂžii Âşi al bunei-credinĂže.

(2) Pentru buna desfĂŁÂşurare a relaĂžiilor de muncĂŁ, participanĂžii la raporturile de muncĂŁ se vor informa Âşi se vor consulta reciproc, în condiĂžiile legii Âşi ale contractelor colective de muncĂŁ.

ART. 9

CetĂŁĂženii români sunt liberi sĂŁ se încadreze în muncĂŁ în statele membre ale Uniunii Europene, precum Âşi în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internaĂžional al muncii Âşi a tratatelor bilaterale la care România este parte.

TITLUL II

Contractul individual de muncĂŁ

CAP. 1

încheierea contractului individual de muncĂŁ

ART. 10

Contractul individual de muncĂŁ este contractul în temeiul cĂŁruia o persoanĂŁ fizicĂŁ, denumitĂŁ salariat, se obligĂŁ sĂŁ presteze munca pentru Âşi sub autoritatea unui angajator, persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ, în schimbul unei remuneraĂžii denumite salariu.

ART. 11

Clauzele contractului individual de muncĂŁ nu pot conĂžine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncĂŁ.

ART. 12

(1) Contractul individual de muncĂŁ se încheie pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ.

(2) Prin excepĂžie, contractul individual de muncĂŁ se poate încheia Âşi pe duratĂŁ determinatĂŁ, în condiĂžiile expres prevĂŁzute de lege.

ART. 13

(1) Persoana fizicĂŁ dobândeÂşte capacitate de muncĂŁ la împlinirea vârstei de 16 ani.

(2) Persoana fizicĂŁ poate încheia un contract de muncĂŁ în calitate de salariat Âşi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul pĂŁrinĂžilor sau al reprezentanĂžilor legali, pentru activitĂŁĂži potrivite cu dezvoltarea fizicĂŁ, aptitudinile Âşi cunoÂştinĂžele sale, dacĂŁ astfel nu îi sunt periclitate sĂŁnĂŁtatea, dezvoltarea Âşi pregĂŁtirea profesionalĂŁ.

(3) încadrarea în muncĂŁ a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisĂŁ.

(4) încadrarea în muncĂŁ a persoanelor puse sub interdicĂžie judecĂŁtoreascĂŁ este interzisĂŁ.

(5) încadrarea în muncĂŁ în locuri de muncĂŁ grele, vĂŁtĂŁmĂŁtoare sau periculoase se poate face dupĂŁ împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncĂŁ se stabilesc prin hotĂŁrâre a Guvernului.

ART. 14

(1) în sensul prezentului cod, prin angajator se înĂželege persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ ce poate, potrivit legii, sĂŁ angajeze forÞã de muncĂŁ pe bazĂŁ de contract individual de muncĂŁ.

(2) Persoana juridicĂŁ poate încheia contracte individuale de muncĂŁ, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalitĂŁĂžii juridice.

(3) Persoana fizicĂŁ dobândeÂşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncĂŁ în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacitĂŁĂžii depline de exerciĂžiu.

ART. 15

Este interzisĂŁ, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, încheierea unui contract individual de muncĂŁ în scopul prestĂŁrii unei munci sau a unei activitĂŁĂži ilicite ori imorale.

ART. 16

(1) Contractul individual de muncĂŁ se încheie în baza consimÞãmântului pĂŁrĂžilor, în formĂŁ scrisĂŁ, în limba românĂŁ. ObligaĂžia de încheiere a contractului individual de muncĂŁ în formĂŁ scrisĂŁ revine angajatorului. Angajatorul persoanĂŁ juridicĂŁ, persoana fizicĂŁ autorizatĂŁ sĂŁ desfĂŁÂşoare o activitate independentĂŁ, precum Âşi asociaĂžia familialĂŁ au obligaĂžia de a încheia, în formĂŁ scrisĂŁ, contractul individual de muncĂŁ anterior începerii raporturilor de muncĂŁ.

(2) în situaĂžia în care contractul individual de muncĂŁ nu a fost încheiat în formĂŁ scrisĂŁ, se prezumĂŁ cĂŁ a fost încheiat pe o duratĂŁ nedeterminatĂŁ, iar pĂŁrĂžile pot face dovada prevederilor contractuale Âşi a prestaĂžiilor efectuate prin orice alt mijloc de probĂŁ.

(3) Munca prestatĂŁ în temeiul unui contract individual de muncĂŁ îi conferĂŁ salariatului vechime în muncĂŁ.

ART. 17

(1) Anterior încheierii sau modificĂŁrii contractului individual de muncĂŁ, angajatorul are obligaĂžia de a informa persoana selectatĂŁ în vederea angajĂŁrii ori, dupĂŁ caz, salariatul, cu privire la clauzele esenĂžiale pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ le înscrie în contract sau sĂŁ le modifice.

(1^1) ObligaĂžia de informare a persoanei selectate în vederea angajĂŁrii sau a salariatului se considerĂŁ îndeplinitĂŁ de cĂŁtre angajator la momentul semnĂŁrii contractului individual de muncĂŁ sau a actului adiĂžional, dupĂŁ caz.

(2) Persoana selectatĂŁ în vederea angajĂŁrii ori salariatul, dupĂŁ caz, va fi informatĂŁ cu privire la cel puĂžin urmĂŁtoarele elemente:

a) identitatea pĂŁrĂžilor;

b) locul de muncĂŁ sau, în lipsa unui loc de muncĂŁ fix, posibilitatea ca salariatul sĂŁ munceascĂŁ în diverse locuri;

c) sediul sau, dupĂŁ caz, domiciliul angajatorului;

d) funcĂžia/ocupaĂžia conform specificaĂžiei ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor din România sau altor acte normative Âşi atribuĂžiile postului;

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmeazĂŁ sĂŁ îÂşi producĂŁ efectele;

g) în cazul unui contract de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ sau al unui contract de muncĂŁ temporarĂŁ, durata acestora;

h) durata concediului de odihnĂŁ la care salariatul are dreptul;

i) condiĂžiile de acordare a preavizului de cĂŁtre pĂŁrĂžile contractante Âşi durata acestuia;

j) salariul pe bazĂŁ, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum Âşi periodicitatea plĂŁĂžii salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normalĂŁ a muncii, exprimatĂŁ în ore/zi Âşi ore/sĂŁptĂŁmânĂŁ;

l) indicarea contractului colectiv de muncĂŁ ce reglementeazĂŁ condiĂžiile de muncĂŁ ale salariatului;

m) durata perioadei de probĂŁ.

(3) Elementele din informarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) trebuie sĂŁ se regĂŁseascĂŁ Âşi în conĂžinutul contractului individual de muncĂŁ.

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevĂŁzute la alin. (2) în timpul executĂŁrii contractului individual de muncĂŁ impune încheierea unui act adiĂžional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoÂştinÞãrii în scris a salariatului, cu excepĂžia situaĂžiilor în care o asemenea modificare rezultĂŁ ca posibilĂŁ din lege sau din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

(4^1) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncĂŁ, oricare dintre pĂŁrĂži poate fi asistatĂŁ de terĂži, conform propriei opĂžiuni, cu respectarea prevederilor alin. (5).

(5) Cu privire la informaĂžiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncĂŁ, între pĂŁrĂži poate interveni un contract de confidenĂžialitate.

ART. 18

(1) în cazul în care persoana selectatĂŁ în vederea angajĂŁrii ori salariatul, dupĂŁ caz, urmeazĂŁ sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea în strĂŁinĂŁtate, angajatorul are obligaĂžia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaĂžiile prevĂŁzute la art. 17 alin. (2), precum Âşi informaĂžii referitoare la:

a) durata perioadei de muncĂŁ ce urmeazĂŁ sĂŁ fie prestatĂŁ în strĂŁinĂŁtate;

b) moneda în care vor fi plĂŁtite drepturile salariale, precum Âşi modalitĂŁĂžile de platĂŁ;

c) prestaĂžiile în bani Âşi/sau în naturĂŁ aferente desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii în strĂŁinĂŁtate;

d) condiĂžiile de climĂŁ;

e) reglementĂŁrile principale din legislaĂžia muncii din acea ĂžarĂŁ;

f) obiceiurile locului a cĂŁror nerespectare i-ar pune în pericol viaĂža, libertatea sau siguranĂža personalĂŁ;

g) condiĂžiile de repatriere a lucrĂŁtorului, dupĂŁ caz.

(1^1) InformaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), b) Âşi c) trebuie sĂŁ se regĂŁseascĂŁ Âşi în conĂžinutul contractului individual de muncĂŁ.

(2) DispoziĂžiile alin. (1) se completeazĂŁ prin legi speciale care reglementeazĂŁ condiĂžiile specifice de muncĂŁ în strĂŁinĂŁtate.

ART. 19

în situaĂžia în care angajatorul nu îÂşi executĂŁ obligaĂžia de informare prevĂŁzutĂŁ la art. 17 Âşi 18, persoana selectatĂŁ în vederea angajĂŁrii ori salariatul, dupĂŁ caz, are dreptul sĂŁ sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaĂžii, instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ Âşi sĂŁ solicite despĂŁgubiri corespunzĂŁtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutĂŁrii de cĂŁtre angajator a obligaĂžiei de informare.

ART. 20

(1) în afara clauzelor esenĂžiale prevĂŁzute la art. 17, între pĂŁrĂži pot fi negociate Âşi cuprinse în contractul individual de muncĂŁ Âşi alte clauze specifice.

(2) Sunt considerate clauze specifice, fĂŁrĂŁ ca enumerarea sĂŁ fie limitativĂŁ:

a) clauza cu privire la formarea profesionalĂŁ;

b) clauza de neconcurenÞã;

c) clauza de mobilitate;

d) clauza de confidenĂžialitate.

ART. 21

(1) La încheierea contractului individual de muncĂŁ sau pe parcursul executĂŁrii acestuia, pĂŁrĂžile pot negocia Âşi cuprinde în contract o clauzĂŁ de neconcurenÞã prin care salariatul sĂŁ fie obligat ca dupĂŁ încetarea contractului sĂŁ nu presteze, în interes propriu sau al unui terĂž, o activitate care se aflĂŁ în concurenÞã cu cea prestatĂŁ la angajatorul sĂŁu, în schimbul unei indemnizaĂžii de neconcurenÞã lunare pe care angajatorul se obligĂŁ sĂŁ o plĂŁteascĂŁ pe toatĂŁ perioada de neconcurenÞã.

(2) Clauza de neconcurenÞã îÂşi produce efectele numai dacĂŁ în cuprinsul contractului individual de muncĂŁ sunt prevĂŁzute în mod concret activitĂŁĂžile ce sunt interzise salariatului la data încetĂŁrii contractului, cuantumul indemnizaĂžiei de neconcurenÞã lunare, perioada pentru care îÂşi produce efectele clauza de neconcurenÞã, terĂžii în favoarea cĂŁrora se interzice prestarea activitĂŁĂžii, precum Âşi aria geograficĂŁ unde salariatul poate fi în realĂŁ competiĂžie cu angajatorul.

(3) IndemnizaĂžia de neconcurenÞã lunarĂŁ datoratĂŁ salariatului nu este de naturĂŁ salarialĂŁ, se negociazĂŁ Âşi este de cel puĂžin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ sau, în cazul în care durata contractului individual de muncĂŁ a fost mai micĂŁ de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

(4) IndemnizaÞia de neconcurenÞã reprezintã o cheltuialã efectuatã de angajator, este deductibilã la calculul profitului impozabil ºi se impoziteazã la persoana fizicã beneficiarã, potrivit legii.

ART. 22

(1) Clauza de neconcurenÞã îÂşi poate produce efectele pentru o perioadĂŁ de maximum 2 ani de la data încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncĂŁ s-a produs de drept, cu excepĂžia cazurilor prevĂŁzute la art. 56 lit. d), f), g), h) Âşi j), ori a intervenit din iniĂžiativa angajatorului pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului.

ART. 23

(1) Clauza de neconcurenÞã nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitĂŁrii profesiei salariatului sau a specializĂŁrii pe care o deĂžine.

(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncã instanÞa competentã poate diminua efectele clauzei de neconcurenÞã.

ART. 24

în cazul nerespectĂŁrii, cu vinovĂŁĂžie, a clauzei de neconcurenÞã salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaĂžiei Âşi, dupĂŁ caz, la daune-interese corespunzĂŁtoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

ART. 25

Prin clauza de mobilitate pĂŁrĂžile în contractul individual de muncĂŁ stabilesc cĂŁ, în considerarea specificului muncii, executarea obligaĂžiilor de serviciu de cĂŁtre salariat nu se realizeazĂŁ într-un loc stabil de muncĂŁ. în acest caz salariatul beneficiazĂŁ de prestaĂžii suplimentare în bani sau în naturĂŁ.

ART. 26

(1) Prin clauza de confidenĂžialitate pĂŁrĂžile convin ca, pe toatĂŁ durata contractului individual de muncĂŁ Âşi dupĂŁ încetarea acestuia, sĂŁ nu transmitĂŁ date sau informaĂžii de care au luat cunoÂştinÞã în timpul executĂŁrii contractului, în condiĂžiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncĂŁ sau în contractele individuale de muncĂŁ.

(2) Nerespectarea acestei clauze de cĂŁtre oricare dintre pĂŁrĂži atrage obligarea celui în culpĂŁ la plata de daune-interese.

ART. 27

(1) O persoanĂŁ poate fi angajatĂŁ în muncĂŁ numai în baza unui certificat medical, care constatĂŁ faptul cĂŁ cel în cauzĂŁ este apt pentru prestarea acelei munci.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncĂŁ.

(3) în situaĂžia în care salariatul prezintĂŁ certificatul medical dupĂŁ momentul încheierii contractului individual de muncĂŁ, iar din cuprinsul certificatului rezultĂŁ cĂŁ cel în cauzĂŁ este apt de muncĂŁ, contractul astfel încheiat rĂŁmâne valabil.

(4) CompetenĂža Âşi procedura de eliberare a certificatului medical, precum Âşi sancĂžiunile aplicabile angajatorului în cazul angajĂŁrii sau schimbĂŁrii locului ori felului muncii fĂŁrĂŁ certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.

(5) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisĂŁ.

(6) La angajarea în domeniile sĂŁnĂŁtate, alimentaĂžie publicĂŁ, educaĂžie Âşi în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita Âşi teste medicale specifice.

ART. 28

Certificatul medical este obligatoriu Âşi în urmĂŁtoarele situaĂžii:

a) la reînceperea activitĂŁĂžii dupĂŁ o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncĂŁ având expunere la factori nocivi profesionali, Âşi de un an, în celelalte situaĂžii;

b) în cazul detaºãrii sau trecerii în alt loc de muncĂŁ ori în altĂŁ activitate, dacĂŁ se schimbĂŁ condiĂžiile de muncĂŁ;

c) la începerea misiunii, în cazul salariaĂžilor încadraĂži cu contract de muncĂŁ temporarĂŁ;

d) în cazul ucenicilor, practicanĂžilor, elevilor Âşi studenĂžilor, în situaĂžia în care urmeazĂŁ sĂŁ fie instruiĂži pe meserii Âşi profesii, precum Âşi în situaĂžia schimbĂŁrii meseriei pe parcursul instruirii;

e) periodic, în cazul celor care lucreazĂŁ în condiĂžii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementĂŁrilor Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii;

f) periodic, în cazul celor care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži cu risc de transmitere a unor boli Âşi care lucreazĂŁ în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaĂžiile de aprovizionare cu apĂŁ potabilĂŁ, în colectivitĂŁĂži de copii, în unitĂŁĂži sanitare, potrivit reglementĂŁrilor Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii;

g) periodic, în cazul celor care lucreazĂŁ în unitĂŁĂži fĂŁrĂŁ factori de risc, prin examene medicale diferenĂžiate în funcĂžie de vârstĂŁ, sex Âşi stare de sĂŁnĂŁtate, potrivit reglementĂŁrilor din contractele colective de muncĂŁ.

ART. 29

(1) Contractul individual de muncĂŁ se încheie dupĂŁ verificarea prealabilĂŁ a aptitudinilor profesionale Âşi personale ale persoanei care solicitĂŁ angajarea.

(2) ModalitĂŁĂžile în care urmeazĂŁ sĂŁ se realizeze verificarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - Âşi în regulamentul intern, în mĂŁsura în care legea nu dispune altfel.

(3) InformaĂžiile cerute, sub orice formĂŁ, de cĂŁtre angajator persoanei care solicitĂŁ angajarea cu ocazia verificĂŁrii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum Âşi aptitudinile profesionale.

(4) Angajatorul poate cere informaĂžii în legĂŁturĂŁ cu persoana care solicitĂŁ angajarea de la foÂştii sĂŁi angajatori, dar numai cu privire la funcĂžiile îndeplinite Âşi la durata angajĂŁrii Âşi numai cu încunoÂştinĂžarea prealabilĂŁ a celui în cauzĂŁ.

ART. 30

(1) încadrarea salariaĂžilor la instituĂžiile Âşi autoritĂŁĂžile publice Âşi la alte unitĂŁĂži bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupĂŁ caz.

(2) Posturile vacante existente în statul de funcĂžii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitĂŁĂžile fiecĂŁrei unitĂŁĂži prevĂŁzute la alin. (1).

(3) în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupĂŁrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulĂži candidaĂži, încadrarea în muncĂŁ se face prin examen.

(4) CondiĂžiile de organizare Âşi modul de desfĂŁÂşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotĂŁrâre a Guvernului.

ART. 31

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncĂŁ se poate stabili o perioadĂŁ de probĂŁ de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcĂžiile de execuĂžie Âşi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcĂžiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazĂŁ exclusiv prin modalitatea perioadei de probĂŁ de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) în cazul muncitorilor necalificaĂži, perioada de probĂŁ are caracter excepĂžional Âşi nu poate depĂŁÂşi 5 zile lucrĂŁtoare.

(4) AbsolvenĂžii instituĂžiilor de învãÞãmânt se încadreazĂŁ, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probĂŁ de cel mult 6 luni.

(4^1) Pe durata sau la sfârÂşitul perioadei de probĂŁ, contractul individual de muncĂŁ poate înceta numai printr-o notificare scrisĂŁ, la iniĂžiativa oricĂŁreia dintre pĂŁrĂži.

(5) Pe durata perioadei de probĂŁ salariatul se bucurĂŁ de toate drepturile Âşi are toate obligaĂžiile prevĂŁzute în legislaĂžia muncii, în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, în regulamentul intern, precum Âşi în contractul individual de muncĂŁ.

ART. 32

(1) Pe durata executĂŁrii unui contract individual de muncĂŁ nu poate fi stabilitĂŁ decât o singurĂŁ perioadĂŁ de probĂŁ.

(2) Prin excepĂžie, salariatul poate fi supus la o nouĂŁ perioadĂŁ de probĂŁ în situaĂžia în care acesta debuteazĂŁ la acelaÂşi angajator într-o nouĂŁ funcĂžie sau profesie ori urmeazĂŁ sĂŁ presteze activitatea într-un loc de muncĂŁ cu condiĂžii grele, vĂŁtĂŁmĂŁtoare sau periculoase.

(3) Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificĂŁrii contractului individual de muncĂŁ cu privire la perioada de probĂŁ, în termenul prevĂŁzut la art. 17 alin. (4), duce la decĂŁderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.

(4) Perioada de probĂŁ constituie vechime în muncĂŁ.

ART. 33

Angajarea succesivĂŁ a mai mult de trei persoane pe perioade de probĂŁ pentru acelaÂşi post este interzisĂŁ.

ART. 34

(1) Fiecare angajator are obligaĂžia de a înfiinĂža un registru general de evidenÞã a salariaĂžilor.

(2) Registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publicĂŁ competentĂŁ, potrivit legii, în a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ se aflĂŁ domiciliul, respectiv sediul angajatorului, datĂŁ de la care devine document oficial.

(3) Registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor se completeazĂŁ în ordinea angajĂŁrii Âşi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaĂžilor, data angajĂŁrii, funcĂžia/ocupaĂžia conform specificaĂžiei ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncĂŁ Âşi data încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ.

(4) Registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor este pĂŁstrat la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând sĂŁ fie pus la dispoziĂžie inspectorului de muncĂŁ sau oricĂŁrei alte autoritĂŁĂži care îl solicitĂŁ, în condiĂžiile legii.

(5) La solicitarea salariatului angajatorul este obligat sĂŁ elibereze un document care sĂŁ ateste activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ de acesta, vechimea în muncĂŁ, în meserie Âşi în specialitate.

(6) în cazul încetĂŁrii activitĂŁĂžii angajatorului, registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor se depune la autoritatea publicĂŁ competentĂŁ, potrivit legii, în a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ se aflĂŁ sediul sau domiciliul angajatorului, dupĂŁ caz.

(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenÞã a salariaĂžilor, înregistrĂŁrile care se efectueazĂŁ, precum Âşi orice alte elemente în legĂŁturĂŁ cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotĂŁrâre a Guvernului.

ART. 35

(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcĂžii, în baza unor contracte individuale de muncĂŁ, beneficiind de salariul corespunzĂŁtor pentru fiecare dintre acestea.

(2) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1) situaĂžiile în care prin lege sunt prevĂŁzute incompatibilitĂŁĂži pentru cumulul unor funcĂžii.

(3) SalariaĂžii care cumuleazĂŁ mai multe funcĂžii sunt obligaĂži sĂŁ declare fiecĂŁrui angajator locul unde exercitĂŁ funcĂžia pe care o considerĂŁ de bazĂŁ.

ART. 36

CetĂŁĂženii strĂŁini Âşi apatrizii pot fi angajaĂži prin contract individual de muncĂŁ în baza permisului de muncĂŁ eliberat potrivit legii.

CAP. 2

Executarea contractului individual de muncĂŁ

ART. 37

Drepturile Âşi obligaĂžiile privind relaĂžiile de muncĂŁ dintre angajator Âşi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncĂŁ Âşi al contractelor individuale de muncĂŁ.

ART. 38

SalariaĂžii nu pot renunĂža la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacĂžie prin care se urmĂŁreÂşte renunĂžarea la drepturile recunoscute de lege salariaĂžilor sau limitarea acestor drepturi este lovitĂŁ de nulitate.

ART. 39

(1) Salariatul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusĂŁ;

b) dreptul la repaus zilnic Âşi sĂŁptĂŁmânal;

c) dreptul la concediu de odihnĂŁ anual;

d) dreptul la egalitate de Âşanse Âşi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncĂŁ;

f) dreptul la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;

g) dreptul la acces la formarea profesionalĂŁ;

h) dreptul la informare Âşi consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea Âşi ameliorarea condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi a mediului de muncĂŁ;

j) dreptul la protecĂžie în caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectivĂŁ Âşi individualĂŁ;

l) dreptul de a participa la acĂžiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

(2) Salariatului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:

a) obligaĂžia de a realiza norma de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, de a îndeplini atribuĂžiile ce îi revin conform fiÂşei postului;

b) obligaĂžia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaĂžia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, precum Âşi în contractul individual de muncĂŁ;

d) obligaĂžia de fidelitate faÞã de angajator în executarea atribuĂžiilor de serviciu;

e) obligaĂžia de a respecta mĂŁsurile de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate a muncii în unitate;

f) obligaĂžia de a respecta secretul de serviciu.

ART. 40

(1) Angajatorul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:

a) sĂŁ stabileascĂŁ organizarea Âşi funcĂžionarea unitĂŁĂžii;

b) sĂŁ stabileascĂŁ atribuĂžiile corespunzĂŁtoare pentru fiecare salariat, în condiĂžiile legii Âşi/sau în condiĂžiile contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil, încheiat la nivel naĂžional, la nivel de ramurĂŁ de activitate sau de grup de unitĂŁĂži;

c) sĂŁ dea dispoziĂžii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitĂŁĂžii lor;

d) sĂŁ exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sĂŁ constate sĂŁvârÂşirea abaterilor disciplinare Âşi sĂŁ aplice sancĂžiunile corespunzĂŁtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi regulamentului intern.

(2) Angajatorului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:

a) sĂŁ informeze salariaĂžii asupra condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi asupra elementelor care privesc desfĂŁÂşurarea relaĂžiilor de muncĂŁ;

b) sĂŁ asigure permanent condiĂžiile tehnice Âşi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncĂŁ Âşi condiĂžiile corespunzĂŁtoare de muncĂŁ;

c) sĂŁ acorde salariaĂžilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi din contractele individuale de muncĂŁ;

d) sĂŁ comunice periodic salariaĂžilor situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ a unitĂŁĂžii, cu excepĂžia informaĂžiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de naturĂŁ sĂŁ prejudicieze activitatea unitĂŁĂžii. Periodicitatea comunicĂŁrilor se stabileÂşte prin negociere în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil;

e) sĂŁ se consulte cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor în privinĂža deciziilor susceptibile sĂŁ afecteze substanĂžial drepturile Âşi interesele acestora;

f) sĂŁ plĂŁteascĂŁ toate contribuĂžiile Âşi impozitele aflate în sarcina sa, precum Âşi sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi sĂŁ vireze contribuĂžiile Âşi impozitele datorate de salariaĂži, în condiĂžiile legii;

g) sĂŁ înfiinĂžeze registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor Âşi sĂŁ opereze înregistrĂŁrile prevĂŁzute de lege;

h) sĂŁ elibereze, la cerere, toate documentele care atestĂŁ calitatea de salariat a solicitantului;

i) sĂŁ asigure confidenĂžialitatea datelor cu caracter personal ale salariaĂžilor.

CAP. 3

Modificarea contractului individual de muncĂŁ

ART. 41

(1) Contractul individual de muncĂŁ poate fi modificat numai prin acordul pĂŁrĂžilor.

(2) Cu titlu de excepĂžie, modificarea unilateralĂŁ a contractului individual de muncĂŁ este posibilĂŁ numai în cazurile Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute de prezentul cod.

(3) Modificarea contractului individual de muncĂŁ se referĂŁ la oricare dintre urmĂŁtoarele elemente:

a) durata contractului;

b) locul muncii;

c) felul muncii;

d) condiĂžiile de muncĂŁ;

e) salariul;

f) timpul de muncĂŁ Âşi timpul de odihnĂŁ.

ART. 42

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de cĂŁtre angajator prin delegarea sau detaÂşarea salariatului într-un alt loc de muncĂŁ decât cel prevĂŁzut în contractul individual de muncĂŁ.

(2) Pe durata delegĂŁrii, respectiv a detaºãrii, salariatul îÂşi pĂŁstreazĂŁ funcĂžia Âşi toate celelalte drepturi prevĂŁzute în contractul individual de muncĂŁ.

ART. 43

Delegarea reprezintĂŁ exercitarea temporarĂŁ, din dispoziĂžia angajatorului, de cĂŁtre salariat, a unor lucrĂŁri sau sarcini corespunzĂŁtoare atribuĂžiilor de serviciu în afara locului sĂŁu de muncĂŁ.

ART. 44

(1) Delegarea poate fi dispusĂŁ pentru o perioadĂŁ de cel mult 60 de zile Âşi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport Âşi cazare, precum Âşi la o indemnizaĂžie de delegare, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege sau de contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

ART. 45

DetaÂşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporarĂŁ a locului de muncĂŁ, din dispoziĂžia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executĂŁrii unor lucrĂŁri în interesul acestuia. în mod excepĂžional, prin detaÂşare se poate modifica Âşi felul muncii, dar numai cu consimÞãmântul scris al salariatului.

ART. 46

(1) DetaÂşarea poate fi dispusĂŁ pe o perioadĂŁ de cel mult un an.

(2) în mod excepĂžional, perioada detaºãrii poate fi prelungitĂŁ pentru motive obiective ce impun prezenĂža salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaÂşarea, cu acordul ambelor pĂŁrĂži, din 6 în 6 luni.

(3) Salariatul poate refuza detaÂşarea dispusĂŁ de angajatorul sĂŁu numai în mod excepĂžional Âşi pentru motive personale temeinice.

(4) Salariatul detaÂşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport Âşi cazare, precum Âşi la o indemnizaĂžie de detaÂşare, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege sau de contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

ART. 47

(1) Drepturile cuvenite salariatului detaÂşat se acordĂŁ de angajatorul la care s-a dispus detaÂşarea.

(2) Pe durata detaºãrii salariatul beneficiazĂŁ de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaÂşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaÂşat.

(3) Angajatorul care detaÂşeazĂŁ are obligaĂžia de a lua toate mĂŁsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaÂşarea sĂŁ îÂşi îndeplineascĂŁ integral Âşi la timp toate obligaĂžiile faÞã de salariatul detaÂşat.

(4) DacĂŁ angajatorul la care s-a dispus detaÂşarea nu îÂşi îndeplineÂşte integral Âşi la timp toate obligaĂžiile faÞã de salariatul detaÂşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaÂşarea.

(5) în cazul în care existĂŁ divergenÞã între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îÂşi îndeplineÂşte obligaĂžiile potrivit prevederilor alin. (1) Âşi (2), salariatul detaÂşat are dreptul de a reveni la locul sĂŁu de muncĂŁ de la angajatorul care l-a detaÂşat, de a se îndrepta împotriva oricĂŁruia dintre cei doi angajatori Âşi de a cere executarea silitĂŁ a obligaĂžiilor neîndeplinite.

ART. 48

Angajatorul poate modifica temporar locul Âşi felul muncii, fĂŁrĂŁ consimÞãmântul salariatului, Âşi în cazul unor situaĂžii de forÞã majorĂŁ, cu titlu de sancĂžiune disciplinarĂŁ sau ca mĂŁsurĂŁ de protecĂžie a salariatului, în cazurile Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute de prezentul cod.

CAP. 4

Suspendarea contractului individual de muncĂŁ

ART. 49

(1) Suspendarea contractului individual de muncĂŁ poate interveni de drept, prin acordul pĂŁrĂžilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pĂŁrĂži.

(2) Suspendarea contractului individual de muncĂŁ are ca efect suspendarea prestĂŁrii muncii de cĂŁtre salariat Âşi a plĂŁĂžii drepturilor de naturĂŁ salarialĂŁ de cĂŁtre angajator.

(3) Pe durata suspendĂŁrii pot continua sĂŁ existe alte drepturi Âşi obligaĂžii ale pĂŁrĂžilor decât cele prevĂŁzute la alin. (2), dacĂŁ acestea sunt prevĂŁzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, prin contracte individuale de muncĂŁ sau prin regulamente interne.

(4) în cazul suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendĂŁrii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultĂŁ din calitatea sa de salariat.

ART. 50

Contractul individual de muncĂŁ se suspendĂŁ de drept în urmĂŁtoarele situaĂžii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ;

c) carantinĂŁ;

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;

e) exercitarea unei funcĂžii în cadrul unei autoritĂŁĂži executive, legislative ori judecĂŁtoreÂşti, pe toatĂŁ durata mandatului, dacĂŁ legea nu prevede altfel;

f) îndeplinirea unei funcĂžii de conducere salarizate în sindicat;

g) forÞã majorã;

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ penalĂŁ;

i) în alte cazuri expres prevĂŁzute de lege.

ART. 51

Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat din iniĂžiativa salariatului, în urmĂŁtoarele situaĂžii:

a) concediu pentru creÂşterea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstĂŁ de pânĂŁ la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecĂžiuni intercurente, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesionalĂŁ;

e) exercitarea unor funcĂžii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toatĂŁ durata mandatului;

f) participarea la grevĂŁ.

g) *** AbrogatĂŁ

(2) Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat în situaĂžia absenĂželor nemotivate ale salariatului, în condiĂžiile stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, contractul individual de muncĂŁ, precum Âşi prin regulamentul intern.

ART. 52

(1) Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat din iniĂžiativa angajatorului în urmĂŁtoarele situaĂžii:

a) pe durata cercetĂŁrii disciplinare prealabile, în condiĂžiile legii;

b) ca sancĂžiune disciplinarĂŁ;

c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penalĂŁ împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecatĂŁ pentru fapte penale incompatibile cu funcĂžia deĂžinutĂŁ, pânĂŁ la rĂŁmânerea definitivĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti;

d) în cazul întreruperii temporare a activitĂŁĂžii, fĂŁrĂŁ încetarea raportului de muncĂŁ, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

e) pe durata detaºãrii.

(2) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), b) Âşi c), dacĂŁ se constatĂŁ nevinovĂŁĂžia celui în cauzĂŁ, salariatul îÂşi reia activitatea anterioarĂŁ, plĂŁtindu-i-se, în temeiul normelor Âşi principiilor rĂŁspunderii civile contractuale, o despĂŁgubire egalĂŁ cu salariul Âşi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendĂŁrii contractului.

ART. 53*)

(1) Pe durata întreruperii temporare a activitĂŁĂžii angajatorului salariaĂžii beneficiazĂŁ de o indemnizaĂžie, plĂŁtitĂŁ din fondul de salarii, ce nu poate fi mai micĂŁ de 75% din salariul de bazĂŁ corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ ocupat.

(2) Pe durata întreruperii temporare prevĂŁzute la alin. (1) salariaĂžii se vor afla la dispoziĂžia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sĂŁ dispunĂŁ reînceperea activitĂŁĂžii.

------------

*) Reproducem mai jos prevederile art. 2 din OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 28/2009:

"ART. 2

(1) Pe durata întreruperii temporare a activitĂŁĂžii angajatorului prevĂŁzutĂŁ la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul Âşi salariaĂžii sunt scutiĂži de la plata contribuĂžiilor de asigurĂŁri sociale datorate atât de angajatori, cât Âşi de salariaĂžii care beneficiazĂŁ de indemnizaĂžia de minimum 75% din salariul de bazĂŁ corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ ocupat.

(2) IndemnizaĂžiile de care beneficiazĂŁ salariaĂžii, de minimum 75% din salariul de bazĂŁ corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ ocupat, plĂŁtite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activitĂŁĂžii angajatorului prevĂŁzutĂŁ la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale Âşi nu sunt impozabile, pentru o perioadĂŁ de cel mult 3 luni în anul 2009, în înĂželesul impozitului pe venit prevĂŁzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

(3) Prin sintagma contribuĂžii de asigurĂŁri sociale se înĂželege contribuĂžia de asigurĂŁri sociale, contribuĂžia de asigurĂŁri pentru Âşomaj, contribuĂžia de asigurĂŁri pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale, contribuĂžia la fondul de garantare pentru plata creanĂželor salariale, contribuĂžia pentru asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, inclusiv contribuĂžia pentru concedii Âşi indemnizaĂžii de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datorate atât de angajatori, cât Âşi de salariaĂžii care beneficiazĂŁ de indemnizaĂžia de minimum 75% din salariul de bazĂŁ corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ ocupat.

(4) Pentru perioada prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) salariaĂžii îÂşi pĂŁstreazĂŁ calitatea de asigurat.

(5) Pentru stabilirea Âşi calculul drepturilor prevĂŁzute de Legea nr. 76/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii Âşi alte drepturi de asigurĂŁri sociale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se utilizeazĂŁ salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ."

ART. 54

Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat, prin acordul pĂŁrĂžilor, în cazul concediilor fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru studii sau pentru interese personale.

CAP. 5*)

încetarea contractului individual de muncĂŁ

------------

*) Reproducem mai jos prevederile art. III alin. (11) ºi (12) din OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 37/2009:

"(11) începând cu data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, funcĂžionarilor publici Âşi personalului încadrat în regim contractual, care ocupĂŁ posturi dintre cele prevĂŁzute la alin. (1), li se vor aplica în mod corespunzĂŁtor dispoziĂžiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncĂŁ prevĂŁzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcĂžionarilor publici, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

(12) FuncĂžionarilor publici Âşi personalului încadrat în regim contractual în sistemul public, care vor fi numiĂži în condiĂžiile alin. (4), li se suspendĂŁ de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncĂŁ avute anterior numirii, pe durata executĂŁrii contractului de management."

ART. 55

Contractul individual de muncĂŁ poate înceta astfel:

a) de drept;

b) ca urmare a acordului pĂŁrĂžilor, la data convenitĂŁ de acestea;

c) ca urmare a voinĂžei unilaterale a uneia dintre pĂŁrĂži, în cazurile Âşi în condiĂžiile limitativ prevĂŁzute de lege.

 

SECÞIUNEA 1

încetarea de drept a contractului individual de muncĂŁ

ART. 56*)

Contractul individual de muncĂŁ înceteazĂŁ de drept:

a) la data decesului salariatului;

b) la data rĂŁmânerii irevocabile a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti de declarare a morĂžii sau a punerii sub interdicĂžie a salariatului;

c) *** AbrogatĂŁ

d) la data comunicĂŁrii deciziei de pensionare pentru limitĂŁ de vârstĂŁ, pensionare anticipatĂŁ, pensionare anticipatĂŁ parĂžialĂŁ sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;

e) ca urmare a constatĂŁrii nulitĂŁĂžii absolute a contractului individual de muncĂŁ, de la data la care nulitatea a fost constatatĂŁ prin acordul pĂŁrĂžilor sau prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ;

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcĂžia ocupatĂŁ de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rĂŁmânerii definitive a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti de reintegrare;

g) ca urmare a condamnĂŁrii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rĂŁmânerii definitive a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti;

h) de la data retragerii de cĂŁtre autoritĂŁĂžile sau organismele competente a avizelor, autorizaĂžiilor ori atestĂŁrilor necesare pentru exercitarea profesiei;

i) ca urmare a interzicerii exercitĂŁrii unei profesii sau a unei funcĂžii, ca mĂŁsurĂŁ de siguranÞã ori pedeapsĂŁ complementarĂŁ, de la data rĂŁmânerii definitive a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care s-a dispus interdicĂžia;

j) la data expirĂŁrii termenului contractului individual de muncĂŁ încheiat pe duratĂŁ determinatĂŁ;

k) retragerea acordului pĂŁrinĂžilor sau al reprezentanĂžilor legali, în cazul salariaĂžilor cu vârsta cuprinsĂŁ între 15 Âşi 16 ani.

------------

*) Reproducem mai jos prevederile art. V din OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 82/2007:

"ART. V

Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, contractele de muncĂŁ ale administratorilor/directorilor, încheiate pentru îndeplinirea mandatului de administrator/director înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, înceteazĂŁ de drept la data intrĂŁrii în vigoare a ordonanĂžei de urgenÞã sau, în cazul în care mandatul a fost acceptat ulterior intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže, de la data acceptĂŁrii mandatului."

ART. 57

(1) Nerespectarea oricĂŁreia dintre condiĂžiile legale necesare pentru încheierea valabilĂŁ a contractului individual de muncĂŁ atrage nulitatea acestuia.

(2) Constatarea nulitĂŁĂžii contractului individual de muncĂŁ produce efecte pentru viitor.

(3) Nulitatea contractului individual de muncĂŁ poate fi acoperitĂŁ prin îndeplinirea ulterioarĂŁ a condiĂžiilor impuse de lege.

(4) în situaĂžia în care o clauzĂŁ este afectatĂŁ de nulitate, întrucât stabileÂşte drepturi sau obligaĂžii pentru salariaĂži, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncĂŁ aplicabile, aceasta este înlocuitĂŁ de drept cu dispoziĂžiile legale sau convenĂžionale aplicabile, salariatul având dreptul la despĂŁgubiri.

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncĂŁ nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzĂŁtor modului de îndeplinire a atribuĂžiilor de serviciu.

(6) Constatarea nulitĂŁĂžii Âşi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul pĂŁrĂžilor.

(7) DacĂŁ pĂŁrĂžile nu se înĂželeg, nulitatea se pronunÞã de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ.

SECÞIUNEA a 2-a

Concedierea

ART. 58

(1) Concedierea reprezintĂŁ încetarea contractului individual de muncĂŁ din iniĂžiativa angajatorului.

(2) Concedierea poate fi dispusĂŁ pentru motive care Ăžin de persoana salariatului sau pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului.

ART. 59

Este interzisĂŁ concedierea salariaĂžilor:

a) pe criterii de sex, orientare sexualĂŁ, caracteristici genetice, vârstĂŁ, apartenenÞã naĂžionalĂŁ, rasĂŁ, culoare, etnie, religie, opĂžiune politicĂŁ, origine socialĂŁ, handicap, situaĂžie sau responsabilitate familialĂŁ, apartenenÞã ori activitate sindicalĂŁ;

b) pentru exercitarea, în condiĂžiile legii, a dreptului la grevĂŁ Âşi a drepturilor sindicale.

ART. 60

(1) Concedierea salariaĂžilor nu poate fi dispusĂŁ:

a) pe durata incapacitĂŁĂžii temporare de muncĂŁ, stabilitĂŁ prin certificat medical conform legii;

b) pe durata concediului pentru carantinĂŁ;

c) pe durata în care femeia salariatĂŁ este gravidĂŁ, în mĂŁsura în care angajatorul a luat cunoÂştinÞã de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creÂşterea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 3 ani;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstĂŁ de pânĂŁ la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecĂžiuni intercurente, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

h) pe durata exercitĂŁrii unei funcĂžii eligibile într-un organism sindical, cu excepĂžia situaĂžiei în care concedierea este dispusĂŁ pentru o abatere disciplinarĂŁ gravĂŁ sau pentru abateri disciplinare repetate, sĂŁvârÂşite de cĂŁtre acel salariat;

i) pe durata efectuĂŁrii concediului de odihnĂŁ.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicĂŁ în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizĂŁrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiĂžiile legii.

SECÞIUNEA a 3-a

Concedierea pentru motive care Ăžin de persoana salariatului

ART. 61

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care Ăžin de persoana salariatului în urmĂŁtoarele situaĂžii:

a) în cazul în care salariatul a sĂŁvârÂşit o abatere gravĂŁ sau abateri repetate de la regulile de disciplinĂŁ a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncĂŁ, contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau regulamentul intern, ca sancĂžiune disciplinarĂŁ;

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadĂŁ mai mare de 30 de zile, în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ penalĂŁ;

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertizĂŁ medicalĂŁ, se constatĂŁ inaptitudinea fizicĂŁ Âşi/sau psihicĂŁ a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sĂŁ îÂşi îndeplineascĂŁ atribuĂžiile corespunzĂŁtoare locului de muncĂŁ ocupat;

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncĂŁ în care este încadrat;

e) în cazul în care salariatul îndeplineÂşte condiĂžiile de vârstĂŁ standard Âşi stagiu de cotizare Âşi nu a solicitat pensionarea în condiĂžiile legii.

ART. 62

(1) în cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevĂŁzute la art. 61 lit. b) - d), angajatorul are obligaĂžia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatĂŁrii cauzei concedierii.

(1^1) în cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevĂŁzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziĂžiilor art. 263 - 268.

(2) Decizia se emite în scris Âşi, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, trebuie sĂŁ fie motivatĂŁ în fapt Âşi în drept Âşi sĂŁ cuprindĂŁ precizĂŁri cu privire la termenul în care poate fi contestatĂŁ Âşi la instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ la care se contestĂŁ.

ART. 63

(1) Concedierea pentru sĂŁvârÂşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplinĂŁ a muncii poate fi dispusĂŁ numai dupĂŁ îndeplinirea de cĂŁtre angajator a cercetĂŁrii disciplinare prealabile Âşi în termenele stabilite de prezentul cod.

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevĂŁzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusĂŁ numai dupĂŁ evaluarea prealabilĂŁ a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, încheiat la nivel naĂžional, la nivel de ramurĂŁ de activitate sau de grup de unitĂŁĂži, precum Âşi prin regulamentul intern*).

------------

*) Reproducem mai jos prevederile art. II din OrdonanÞa de urgenÞã a Guvernului nr. 65/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 371/2005.

"ART. II

(1) PânĂŁ la data stabilirii în contractul colectiv de muncĂŁ, încheiat la nivel naĂžional sau la nivel de ramurĂŁ de activitate aplicabil, a procedurii de evaluare prevĂŁzute la art. I pct. 28 din prezenta ordonanÞã de urgenÞã, se aplicĂŁ în continuare dispoziĂžiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii în forma sa nemodificatĂŁ.

(2) DacĂŁ în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã nu se stabileÂşte procedura de evaluare în condiĂžiile alin. (1), angajatorul va stabili aceastĂŁ procedurĂŁ prin regulamentul intern, în condiĂžiile legii.

(3) Prevederile regulamentului intern referitoare la procedura de evaluare se aplicĂŁ pânĂŁ la data stabilirii acesteia în contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel naĂžional sau la nivel de ramurĂŁ de activitate aplicabil."

Forma nemodificatĂŁ a art. 63 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 este urmĂŁtoarea:

"(2) Procedura cercetĂŁrii prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaĂžia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele Âşi condiĂžiile cercetĂŁrii prealabile sunt cele prevĂŁzute pentru cercetarea disciplinarĂŁ."

ART. 64

(1) în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevĂŁzute la art. 61 lit. c) Âşi d), precum Âşi în cazul în care contractul individual de muncĂŁ a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligaĂžia de a-i propune salariatului alte locuri de muncĂŁ vacante în unitate, compatibile cu pregĂŁtirea profesionalĂŁ sau, dupĂŁ caz, cu capacitatea de muncĂŁ stabilitĂŁ de medicul de medicinĂŁ a muncii.

(2) în situaĂžia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncĂŁ vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaĂžia de a solicita sprijinul agenĂžiei teritoriale de ocupare a forĂžei de muncĂŁ în vederea redistribuirii salariatului, corespunzĂŁtor pregĂŁtirii profesionale Âşi/sau, dupĂŁ caz, capacitĂŁĂžii de muncĂŁ stabilite de medicul de medicinĂŁ a muncii.

(3) Salariatul are la dispoziĂžie un termen de 3 zile lucrĂŁtoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-Âşi manifesta în scris consimÞãmântul cu privire la noul loc de muncĂŁ oferit.

(4) în cazul în care salariatul nu îÂşi manifestĂŁ consimÞãmântul în termenul prevĂŁzut la alin. (3), precum Âşi dupĂŁ notificarea cazului cĂŁtre agenĂžia teritorialĂŁ de ocupare a forĂžei de muncĂŁ conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

(5) în cazul concedierii pentru motivul prevĂŁzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiazĂŁ de o compensaĂžie, în condiĂžiile stabilite în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau în contractul individual de muncĂŁ, dupĂŁ caz.

SECÞIUNEA a 4-a

Concedierea pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului

ART. 65

(1) Concedierea pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului reprezintĂŁ încetarea contractului individual de muncĂŁ determinatĂŁ de desfiinĂžarea locului de muncĂŁ ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fĂŁrĂŁ legĂŁturĂŁ cu persoana acestuia.

(2) DesfiinĂžarea locului de muncĂŁ trebuie sĂŁ fie efectivĂŁ Âşi sĂŁ aibĂŁ o cauzĂŁ realĂŁ Âşi serioasĂŁ.

ART. 66

Concedierea pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului poate fi individualĂŁ sau colectivĂŁ.

ART. 67

SalariaĂžii concediaĂži pentru motive care nu Ăžin de persoana lor beneficiazĂŁ de mĂŁsuri active de combatere a Âşomajului Âşi pot beneficia de compensaĂžii în condiĂžiile prevĂŁzute de lege Âşi de contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

SECÞIUNEA a 5-a

Concedierea colectivĂŁ. Informarea, consultarea salariaĂžilor Âşi procedura concedierilor colective

ART. 68

(1) Prin concediere colectivĂŁ se înĂželege concedierea, într-o perioadĂŁ de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu Ăžin de persoana salariatului, a unui numĂŁr de:

a) cel puĂžin 10 salariaĂži, dacĂŁ angajatorul care disponibilizeazĂŁ are încadraĂži mai mult de 20 de salariaĂži Âşi mai puĂžin de 100 de salariaĂži;

b) cel puĂžin 10% din salariaĂži, dacĂŁ angajatorul care disponibilizeazĂŁ are încadraĂži cel puĂžin 100 de salariaĂži, dar mai puĂžin de 300 de salariaĂži;

c) cel puĂžin 30 de salariaĂži, dacĂŁ angajatorul care disponibilizeazĂŁ are încadraĂži cel puĂžin 300 de salariaĂži.

(2) La stabilirea numĂŁrului efectiv de salariaĂži concediaĂži colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul Âşi acei salariaĂži cĂŁrora le-au încetat contractele individuale de muncĂŁ din iniĂžiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fĂŁrĂŁ legĂŁturĂŁ cu persoana salariatului, cu condiĂžia existenĂžei a cel puĂžin 5 concedieri.

ART. 69

(1) în cazul în care angajatorul intenĂžioneazĂŁ sĂŁ efectueze concedieri colective, acesta are obligaĂžia de a iniĂžia, în timp util Âşi în scopul ajungerii la o înĂželegere, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, consultĂŁri cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor, cu privire cel puĂžin la:

a) metodele Âşi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numĂŁrului de salariaĂži care vor fi concediaĂži;

b) atenuarea consecinĂželor concedierii prin recurgerea la mĂŁsuri sociale care vizeazĂŁ, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionalĂŁ a salariaĂžilor concediaĂži.

(2) în perioada în care au loc consultĂŁri, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanĂžilor salariaĂžilor sĂŁ formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaĂžia sĂŁ le furnizeze toate informaĂžiile relevante Âşi sĂŁ le notifice, în scris, urmĂŁtoarele:

a) numĂŁrul total Âşi categoriile de salariaĂži;

b) motivele care determinĂŁ concedierea preconizatĂŁ;

c) numĂŁrul Âşi categoriile de salariaĂži care vor fi afectaĂži de concediere;

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii Âşi/sau contractelor colective de muncĂŁ, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

e) mĂŁsurile avute în vedere pentru limitarea numĂŁrului concedierilor;

f) mĂŁsurile pentru atenuarea consecinĂželor concedierii Âşi compensaĂžiile ce urmeazĂŁ sĂŁ fie acordate salariaĂžilor concediaĂži, conform dispoziĂžiilor legale Âşi/sau contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil;

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

h) termenul înĂŁuntrul cĂŁruia sindicatul sau, dupĂŁ caz, reprezentanĂžii salariaĂžilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numĂŁrului salariaĂžilor concediaĂži.

(3) ObligaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) se menĂžin indiferent dacĂŁ decizia care determinĂŁ concedierile colective este luatĂŁ de cĂŁtre angajator sau de o întreprindere care deĂžine controlul asupra angajatorului.

(4) în situaĂžia în care decizia care determinĂŁ concedierile colective este luatĂŁ de o întreprindere care deĂžine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligaĂžiilor prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2), de faptul cĂŁ întreprinderea respectivĂŁ nu i-a furnizat informaĂžiile necesare.

ART. 70

Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ comunice o copie a notificĂŁrii prevĂŁzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncĂŁ Âşi agenĂžiei teritoriale de ocupare a forĂžei de muncĂŁ la aceeaÂşi datĂŁ la care a comunicat-o sindicatului sau, dupĂŁ caz, reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

ART. 71

(1) Sindicatul sau, dupĂŁ caz, reprezentanĂžii salariaĂžilor pot propune angajatorului mĂŁsuri în vederea evitĂŁrii concedierilor ori diminuĂŁrii numĂŁrului salariaĂžilor concediaĂži, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificĂŁrii.

(2) Angajatorul are obligaĂžia de a rĂŁspunde în scris Âşi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

ART. 71^1

(1) în situaĂžia în care, ulterior consultĂŁrilor cu sindicatul sau reprezentanĂžii salariaĂžilor, potrivit prevederilor art. 69 Âşi 71, angajatorul decide aplicarea mĂŁsurii de concediere colectivĂŁ, acesta are obligaĂžia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncĂŁ Âşi agenĂžia teritorialĂŁ de ocupare a forĂžei de muncĂŁ, cu cel puĂžin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

(2) Notificarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) trebuie sĂŁ cuprindĂŁ toate informaĂžiile relevante cu privire la intenĂžia de concediere colectivĂŁ, prevĂŁzute la art. 69 alin. (2), precum Âşi rezultatele consultĂŁrilor cu sindicatul sau reprezentanĂžii salariaĂžilor, prevĂŁzute la art. 69 alin. (1) Âşi art. 71, în special motivele concedierilor, numĂŁrul total al salariaĂžilor, numĂŁrul salariaĂžilor afectaĂži de concediere Âşi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.

(3) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ comunice o copie a notificĂŁrii prevĂŁzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanĂžilor salariaĂžilor, la aceeaÂşi datĂŁ la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncĂŁ Âşi agenĂžiei teritoriale de ocupare a forĂžei de muncĂŁ.

(4) Sindicatul sau reprezentanĂžii salariaĂžilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncĂŁ.

(5) La solicitarea motivatĂŁ a oricĂŁreia dintre pĂŁrĂži, inspectoratul teritorial de muncĂŁ, cu avizul agenĂžiei teritoriale de ocupare a forĂžei de muncĂŁ, poate dispune reducerea perioadei prevĂŁzute la alin. (1), fĂŁrĂŁ a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.

(6) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ are obligaĂžia de a informa în timp util angajatorul Âşi sindicatul sau reprezentanĂžii salariaĂžilor, dupĂŁ caz, asupra reducerii perioadei prevĂŁzute la alin. (1), precum Âşi despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

ART. 71^2

(1) în perioada prevĂŁzutĂŁ la art. 71^1 alin. 1, agenĂžia teritorialĂŁ de ocupare a forĂžei de muncĂŁ trebuie sĂŁ caute soluĂžii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate Âşi sĂŁ le comunice în timp util angajatorului Âşi sindicatului ori, dupĂŁ caz, reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

(2) La solicitarea motivatĂŁ a oricĂŁreia dintre pĂŁrĂži, inspectoratul teritorial de muncĂŁ, cu consultarea agenĂžiei teritoriale de ocupare a forĂžei de muncĂŁ, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivĂŁ avutĂŁ în vedere nu pot fi soluĂžionate pânĂŁ la data stabilitĂŁ în notificarea de concediere colectivĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 71^1 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.

(3) Inspectoratul teritorial de muncĂŁ are obligaĂžia de a informa în scris angajatorul Âşi sindicatul sau reprezentanĂžii salariaĂžilor, dupĂŁ caz, asupra amânĂŁrii momentului emiterii deciziilor de concediere, precum Âşi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei iniĂžiale prevĂŁzute la art. 71^1 alin. (1).

ART. 72

(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrĂŁri pe locurile de muncĂŁ ale salariaĂžilor concediaĂži timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

(2) în situaĂžia în care în aceastĂŁ perioadĂŁ se reiau activitĂŁĂžile a cĂŁror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligaĂžia de a transmite salariaĂžilor care au fost concediaĂži o comunicare scrisĂŁ în acest sens Âşi de a-i reangaja pe aceleaÂşi locuri de muncĂŁ pe care le-au ocupat anterior, fĂŁrĂŁ examen sau concurs ori perioadĂŁ de probĂŁ.

(3) SalariaĂžii au la dispoziĂžie un termen de maximum 10 zile lucrĂŁtoare de la data comunicĂŁrii angajatorului, prevĂŁzutĂŁ la alin. (2), pentru a-Âşi manifesta în scris consimÞãmântul cu privire la locul de muncĂŁ oferit.

(4) în situaĂžia în care salariaĂžii care au dreptul de a fi reangajaĂži potrivit alin. (2) nu îÂşi manifestĂŁ în scris consimÞãmântul în termenul prevĂŁzut la alin. (3) sau refuzĂŁ locul de muncĂŁ oferit, angajatorul poate face noi încadrĂŁri pe locurile de muncĂŁ rĂŁmase vacante.

SECÞIUNEA a 6-a

Dreptul la preaviz

ART. 73

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) Âşi d), al art. 65 Âşi 66 beneficiazĂŁ de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrĂŁtoare.

(2) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se aflĂŁ în perioada de probĂŁ.

(3) în situaĂžia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncĂŁ este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzĂŁtor, cu excepĂžia cazului prevĂŁzut la art. 51 alin. (2).

ART. 74

(1) Decizia de concediere se comunicĂŁ salariatului în scris Âşi trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ în mod obligatoriu:

a) motivele care determinĂŁ concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritĂŁĂži, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective;

d) lista tuturor locurilor de muncĂŁ disponibile în unitate Âşi termenul în care salariaĂžii urmeazĂŁ sĂŁ opteze pentru a ocupa un loc de muncĂŁ vacant, în condiĂžiile art. 64.

(2) *** Abrogat

ART. 75

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicĂŁrii ei salariatului.

SECÞIUNEA a 7-a

Controlul Âşi sancĂžionarea concedierilor nelegale

ART. 76

Concedierea dispusĂŁ cu nerespectarea procedurii prevĂŁzute de lege este lovitĂŁ de nulitate absolutĂŁ.

ART. 77

în caz de conflict de muncĂŁ angajatorul nu poate invoca în faĂža instanĂžei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

ART. 78

(1) în cazul în care concedierea a fost efectuatĂŁ în mod netemeinic sau nelegal, instanĂža va dispune anularea ei Âşi va obliga angajatorul la plata unei despĂŁgubiri egale cu salariile indexate, majorate Âşi reactualizate Âşi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

(2) La solicitarea salariatului instanĂža care a dispus anularea concedierii va repune pĂŁrĂžile în situaĂžia anterioarĂŁ emiterii actului de concediere.

SECÞIUNEA a 8-a

Demisia

ART. 79

(1) Prin demisie se înĂželege actul unilateral de voinÞã a salariatului care, printr-o notificare scrisĂŁ, comunicĂŁ angajatorului încetarea contractului individual de muncĂŁ, dupĂŁ împlinirea unui termen de preaviz.

(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dĂŁ dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probĂŁ.

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de pĂŁrĂži în contractul individual de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, cel prevĂŁzut în contractele colective de muncĂŁ aplicabile Âşi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaĂžii cu funcĂžii de execuĂžie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaĂžii care ocupĂŁ funcĂžii de conducere.

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncĂŁ continuĂŁ sĂŁ îÂşi producĂŁ toate efectele.

(6) în situaĂžia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncĂŁ este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzĂŁtor.

(7) Contractul individual de muncĂŁ înceteazĂŁ la data expirĂŁrii termenului de preaviz sau la data renunÞãrii totale ori parĂžiale de cĂŁtre angajator la termenul respectiv.

(8) Salariatul poate demisiona fĂŁrĂŁ preaviz dacĂŁ angajatorul nu îÂşi îndeplineÂşte obligaĂžiile asumate prin contractul individual de muncĂŁ.

CAP. 6

Contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ

ART. 80

(1) Prin derogare de la regula prevĂŁzutĂŁ la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile Âşi în condiĂžiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ.

(2) Contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ se poate încheia numai în formĂŁ scrisĂŁ, cu precizarea expresĂŁ a duratei pentru care se încheie.

(3) Contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ poate fi prelungit Âşi dupĂŁ expirarea termenului iniĂžial, cu acordul scris al pĂŁrĂžilor, dar numai înĂŁuntrul termenului prevĂŁzut la art. 82 Âşi de cel mult douĂŁ ori consecutiv.

(4) între aceleaÂşi pĂŁrĂži se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ, dar numai înĂŁuntrul termenului prevĂŁzut la art. 82.

(5) Contractele individuale de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ, încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ, sunt considerate contracte succesive.

ART. 81

Contractul individual de muncĂŁ poate fi încheiat pentru o duratĂŁ determinatĂŁ numai în urmĂŁtoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendĂŁrii contractului sĂŁu de muncĂŁ, cu excepĂžia situaĂžiei în care acel salariat participĂŁ la grevĂŁ;

b) creÂşterea temporarĂŁ a activitĂŁĂžii angajatorului;

c) desfĂŁÂşurarea unor activitĂŁĂži cu caracter sezonier;

d) în situaĂžia în care este încheiat în temeiul unor dispoziĂžii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fĂŁrĂŁ loc de muncĂŁ;

d^1) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajĂŁrii, îndeplineÂşte condiĂžiile de pensionare pentru limitĂŁ de vârstĂŁ;

d^2) ocuparea unei funcĂžii eligibile în cadrul organizaĂžiilor sindicale, patronale sau al organizaĂžiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

d^3) angajarea pensionarilor care, în condiĂžiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

e) în alte cazuri prevĂŁzute expres de legi speciale ori pentru desfĂŁÂşurarea unor lucrĂŁri, proiecte, programe, în condiĂžiile stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel naĂžional Âşi/sau la nivel de ramurĂŁ.

ART. 82

(1) Contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ nu poate fi încheiat pe o perioadĂŁ mai mare de 24 de luni.

(2) în cazul în care contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ este încheiat pentru a înlocui un salariat al cĂŁrui contract individual de muncĂŁ este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetĂŁrii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncĂŁ al salariatului titular.

ART. 83

Salariatul încadrat cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ poate fi supus unei perioade de probĂŁ, care nu va depĂŁÂşi:

a) 5 zile lucrĂŁtoare pentru o duratĂŁ a contractului individual de muncĂŁ mai micĂŁ de 3 luni;

b) 15 zile lucrĂŁtoare pentru o duratĂŁ a contractului individual de muncĂŁ cuprinsĂŁ între 3 Âşi 6 luni;

c) 30 de zile lucrĂŁtoare pentru o duratĂŁ a contractului individual de muncĂŁ mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucrĂŁtoare în cazul salariaĂžilor încadraĂži în funcĂžii de conducere, pentru o duratĂŁ a contractului individual de muncĂŁ mai mare de 6 luni.

ART. 84

(1) La încetarea celui de-al treilea contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ, prevĂŁzut la art. 80 alin. (4), sau la expirarea termenului prevĂŁzut la art. 82 alin. (1), dacĂŁ pe postul respectiv va fi angajat un salariat, acesta va fi angajat cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ.

(2) DispoziĂžiile alin. (1) nu sunt aplicabile:

a) în cazul în care contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ este încheiat pentru a înlocui temporar un salariat absent, dacĂŁ intervine o nouĂŁ cauzĂŁ de suspendare a contractului acestuia;

b) în cazul în care un nou contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ este încheiat în vederea executĂŁrii unor lucrĂŁri urgente, cu caracter excepĂžional;

c) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ se impune datoritĂŁ unor motive obiective prevĂŁzute expres de legi speciale;

c^1) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ se impune datoritĂŁ unor motive obiective cuprinse în contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel naĂžional Âşi/sau la nivel de ramurĂŁ, pentru desfĂŁÂşurarea unor lucrĂŁri, proiecte sau programe;

d) în cazul în care contractul individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ a încetat din iniĂžiativa salariatului sau din iniĂžiativa angajatorului, pentru o abatere gravĂŁ sau abateri repetate ale salariatului.

ART. 85

(1) Angajatorii sunt obligaĂži sĂŁ informeze salariaĂžii angajaĂži cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ despre locurile de muncĂŁ vacante sau care vor deveni vacante, corespunzĂŁtoare pregĂŁtirii lor profesionale, Âşi sĂŁ le asigure accesul la aceste locuri de muncĂŁ în condiĂžii egale cu cele ale salariaĂžilor angajaĂži cu contract individual de muncĂŁ pe perioadĂŁ nedeterminatĂŁ. AceastĂŁ informare se face printr-un anunĂž afiÂşat la sediul angajatorului.

(2) O copie a anunĂžului prevĂŁzut la alin. (1) se transmite de îndatĂŁ sindicatului sau reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

ART. 86

(1) Referitor la condiĂžiile de angajare Âşi de muncĂŁ, salariaĂžii cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ nu vor fi trataĂži mai puĂžin favorabil decât salariaĂžii permanenĂži comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncĂŁ, cu excepĂžia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.

(2) în sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintĂŁ salariatul al cĂŁrui contract individual de muncĂŁ este încheiat pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ Âşi care desfĂŁÂşoarĂŁ aceeaÂşi activitate sau una similarĂŁ, în aceeaÂşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.

(3) Atunci când nu existĂŁ un salariat permanent comparabil în aceeaÂşi unitate, se au în vedere dispoziĂžiile din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil. în cazul în care nu existĂŁ un contract colectiv de muncĂŁ aplicabil, se au în vedere dispoziĂžiile legislaĂžiei în vigoare sau contractul colectiv de muncĂŁ la nivel naĂžional.

CAP. 7

Munca prin agent de muncĂŁ temporarĂŁ

ART. 87

(1) Munca prin agent de muncĂŁ temporarĂŁ, denumitĂŁ în continuare muncĂŁ temporarĂŁ, este munca prestatĂŁ de un salariat temporar care, din dispoziĂžia agentului de muncĂŁ temporarĂŁ, presteazĂŁ munca în favoarea unui utilizator.

(2) Salariatul temporar este persoana încadratĂŁ la un angajator agent de muncĂŁ temporarĂŁ, pus la dispoziĂžie unui utilizator pe durata necesarĂŁ în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise Âşi cu caracter temporar.

(3) Agentul de muncĂŁ temporarĂŁ este societatea comercialĂŁ autorizatĂŁ de Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei, care pune provizoriu la dispoziĂžie utilizatorului personal calificat Âşi/sau necalificat pe care îl angajeazĂŁ Âşi îl salarizeazĂŁ în acest scop. CondiĂžiile de înfiinĂžare Âşi funcĂžionare, precum Âşi procedura de autorizare a agentului de muncĂŁ temporarĂŁ se stabilesc prin hotĂŁrâre a Guvernului.

(4) Utilizatorul este angajatorul cĂŁruia agentul de muncĂŁ temporarĂŁ îi pune la dispoziĂžie un salariat temporar pentru îndeplinirea unor anumite sarcini precise Âşi cu caracter temporar.

ART. 88

Un utilizator poate apela la agenĂži de muncĂŁ temporarĂŁ doar pentru executarea unei sarcini precise Âşi cu caracter temporar, denumitĂŁ misiune de muncĂŁ temporarĂŁ, Âşi numai în urmĂŁtoarele cazuri:

a) pentru înlocuirea unui salariat al cĂŁrui contract individual de muncĂŁ este suspendat, pe durata suspendĂŁrii;

b) pentru prestarea unor activitĂŁĂži cu caracter sezonier;

c) pentru prestarea unor activitĂŁĂži specializate ori ocazionale.

ART. 89

(1) Misiunea de muncĂŁ temporarĂŁ se stabileÂşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 12 luni.

(2) Durata misiunii de muncĂŁ temporarĂŁ poate fi prelungitĂŁ o singurĂŁ datĂŁ pentru o perioadĂŁ care, adĂŁugatĂŁ la durata iniĂžialĂŁ a misiunii, nu poate conduce la depĂŁÂşirea unei perioade de 18 luni.

(3) CondiĂžiile în care durata unei misiuni de muncĂŁ temporarĂŁ poate fi prelungitĂŁ sunt prevĂŁzute în contractul de muncĂŁ temporarĂŁ sau pot face obiectul unui act adiĂžional la acest contract.

ART. 90

(1) Agentul de muncĂŁ temporarĂŁ pune la dispoziĂžie utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncĂŁ temporarĂŁ, în baza unui contract de punere la dispoziĂžie încheiat în formĂŁ scrisĂŁ.

(2) Contractul de punere la dispoziĂžie trebuie sĂŁ cuprindĂŁ:

a) motivul pentru care este necesarĂŁ utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii Âşi, dacĂŁ este cazul, posibilitatea modificĂŁrii termenului misiunii;

c) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesarĂŁ, locul executĂŁrii misiunii Âşi programul de lucru;

d) condiĂžiile concrete de muncĂŁ;

e) echipamentele individuale de protecĂžie Âşi de muncĂŁ pe care salariatul temporar trebuie sĂŁ le utilizeze;

f) orice alte servicii Âşi facilitĂŁĂži în favoarea salariatului temporar;

g) valoarea contractului de care beneficiazĂŁ agentul de muncĂŁ temporarĂŁ, precum Âşi remuneraĂžia la care are dreptul salariatul.

(3) Orice clauzĂŁ prin care se interzice angajarea de cĂŁtre utilizator a salariatului temporar dupĂŁ îndeplinirea misiunii este nulĂŁ.

ART. 91

(1) SalariaĂžii temporari au acces la toate serviciile Âşi facilitĂŁĂžile acordate de utilizator, în aceleaÂşi condiĂžii ca Âşi ceilalĂži salariaĂži ai acestuia.

(2) Utilizatorul este obligat sĂŁ asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecĂžie Âşi de muncĂŁ, cu excepĂžia situaĂžiei în care prin contractul de punere la dispoziĂžie dotarea este în sarcina agentului de muncĂŁ temporarĂŁ.

ART. 92

Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacĂŁ urmĂŁreÂşte sĂŁ înlocuiascĂŁ astfel un salariat al sĂŁu al cĂŁrui contract de muncĂŁ este suspendat ca urmare a participĂŁrii la grevĂŁ.

ART. 93

(1) Contractul de muncĂŁ temporarĂŁ este un contract de muncĂŁ ce se încheie în scris între agentul de muncĂŁ temporarĂŁ Âşi salariatul temporar, de regulĂŁ, pe durata unei misiuni.

(2) în contractul de muncĂŁ temporarĂŁ se precizeazĂŁ, în afara elementelor prevĂŁzute la art. 17 Âşi la art. 18 alin. (1), condiĂžiile în care urmeazĂŁ sĂŁ se desfĂŁÂşoare misiunea, durata misiunii, identitatea Âşi sediul utilizatorului, precum Âşi modalitĂŁĂžile de remunerare a salariatului temporar.

ART. 94

(1) Contractul de muncĂŁ temporarĂŁ se poate încheia Âşi pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevĂŁzut la art. 89 alin. (2).

(2) între douĂŁ misiuni salariatul temporar se aflĂŁ la dispoziĂžia agentului de muncĂŁ temporarĂŁ Âşi beneficiazĂŁ de un salariu plĂŁtit de agent, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ĂžarĂŁ.

(3) Pentru fiecare nouĂŁ misiune, între pĂŁrĂži se încheie un act adiĂžional la contractul de muncĂŁ temporarĂŁ, în care vor fi precizate toate elementele prevĂŁzute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de muncĂŁ temporarĂŁ înceteazĂŁ la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost încheiat.

ART. 95

(1) Pe toatĂŁ durata misiunii salariatul temporar beneficiazĂŁ de salariul plĂŁtit de agentul de muncĂŁ temporarĂŁ.

(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeÂşte salariatul utilizatorului, care presteazĂŁ aceeaÂşi muncĂŁ sau una similarĂŁ cu cea a salariatului temporar.

(3) în mĂŁsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncĂŁ Âşi care presteazĂŁ aceeaÂşi muncĂŁ sau una similarĂŁ, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil utilizatorului.

(4) Agentul de muncĂŁ temporarĂŁ este cel care reĂžine Âşi vireazĂŁ toate contribuĂžiile Âşi impozitele datorate de salariatul temporar cĂŁtre bugetele statului Âşi plĂŁteÂşte pentru acesta toate contribuĂžiile datorate în condiĂžiile legii.

(5) în cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligaĂžiile privind plata salariului Âşi cele privind contribuĂžiile Âşi impozitele au devenit scadente Âşi exigibile, iar agentul de muncĂŁ temporarĂŁ nu le executĂŁ, ele vor fi plĂŁtite de utilizator, în baza solicitĂŁrii salariatului temporar.

(6) Utilizatorul care a plĂŁtit sumele datorate potrivit alin. (5) se subrogĂŁ, pentru sumele plĂŁtite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de muncĂŁ temporarĂŁ.

ART. 96

Prin contractul de muncĂŁ temporarĂŁ se poate stabili o perioadĂŁ de probĂŁ pentru realizarea misiunii, a cĂŁrei duratĂŁ este fixatĂŁ în funcĂžie de solicitarea utilizatorului, dar care nu poate fi mai mare de:

a) douĂŁ zile lucrĂŁtoare, în cazul în care contractul de muncĂŁ temporarĂŁ este încheiat pentru o perioadĂŁ mai micĂŁ sau egalĂŁ cu o lunĂŁ;

b) 3 zile lucrĂŁtoare, în cazul în care contractul de muncĂŁ temporarĂŁ este încheiat pentru o perioadĂŁ cuprinsĂŁ între o lunĂŁ Âşi douĂŁ luni;

c) 5 zile lucrĂŁtoare, în cazul în care contractul de muncĂŁ temporarĂŁ este încheiat pentru o perioadĂŁ mai mare de douĂŁ luni.

ART. 97

(1) Pe parcursul misiunii utilizatorul rĂŁspunde pentru asigurarea condiĂžiilor de muncĂŁ pentru salariatul temporar, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare.

(2) Utilizatorul va notifica de îndatĂŁ agentului de muncĂŁ temporarĂŁ orice accident de muncĂŁ sau îmbolnĂŁvire profesionalĂŁ de care a luat cunoÂştinÞã Âşi a cĂŁrei victimĂŁ a fost un salariat temporar pus la dispoziĂžie de agentul de muncĂŁ temporarĂŁ.

ART. 98

(1) La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de muncĂŁ.

(2) în cazul în care utilizatorul angajeazĂŁ, dupĂŁ o misiune, un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum Âşi a celorlalte drepturi prevĂŁzute de legislaĂžia muncii.

(3) DacĂŁ utilizatorul continuĂŁ sĂŁ beneficieze de munca salariatului temporar fĂŁrĂŁ a încheia cu acesta un contract individual de muncĂŁ sau fĂŁrĂŁ a prelungi contractul de punere la dispoziĂžie, se considerĂŁ cĂŁ între acel salariat temporar Âşi utilizator a intervenit un contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ.

ART. 99

Agentul de muncĂŁ temporarĂŁ care concediazĂŁ salariatul temporar înainte de termenul prevĂŁzut în contractul de muncĂŁ temporarĂŁ, pentru alte motive decât cele disciplinare, are obligaĂžia de a respecta reglementĂŁrile legale privind încetarea contractului individual de muncĂŁ pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului.

ART. 100

Cu excepĂžia dispoziĂžiilor speciale contrare, prevĂŁzute în prezentul capitol, dispoziĂžiile legale Âşi prevederile contractelor colective de muncĂŁ aplicabile salariaĂžilor angajaĂži cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ la utilizator se aplicĂŁ în egalĂŁ mĂŁsurĂŁ Âşi salariaĂžilor temporari pe durata misiunii la acesta.

CAP. 8

Contractul individual de muncĂŁ cu timp parĂžial

ART. 101

Salariatul cu fracĂžiune de normĂŁ este salariatul al cĂŁrui numĂŁr de ore normale de lucru, calculate sĂŁptĂŁmânal sau ca medie lunarĂŁ, este inferior numĂŁrului de ore normale de lucru al unui salariat cu normĂŁ întreagĂŁ comparabil.

ART. 101^1

(1) Angajatorul poate încadra salariaĂži cu fracĂžiune de normĂŁ prin contracte individuale de muncĂŁ pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ sau pe duratĂŁ determinatĂŁ, denumite contracte individuale de muncĂŁ cu timp parĂžial.

(2) Contractul individual de muncĂŁ cu timp parĂžial se încheie numai în formĂŁ scrisĂŁ.

(3) Salariatul comparabil este salariatul cu normĂŁ întreagĂŁ din aceeaÂşi unitate, care are acelaÂşi tip de contract individual de muncĂŁ, presteazĂŁ aceeaÂşi activitate sau una similarĂŁ cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncĂŁ cu timp parĂžial, avându-se în vedere Âşi alte considerente, cum ar fi vechimea în muncĂŁ Âşi calificarea/aptitudinile profesionale.

(4) Atunci când nu existĂŁ un salariat comparabil în aceeaÂşi unitate, se au în vedere dispoziĂžiile din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil. în cazul în care nu existĂŁ un contract colectiv de muncĂŁ aplicabil, se au în vedere dispoziĂžiile legislaĂžiei în vigoare sau contractul colectiv de muncĂŁ la nivel naĂžional.

ART. 102

(1) Contractul individual de muncĂŁ cu timp parĂžial cuprinde, în afara elementelor prevĂŁzute la art. 17 alin. (2), urmĂŁtoarele:

a) durata muncii Âşi repartizarea programului de lucru;

b) condiĂžiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicĂžia de a efectua ore suplimentare, cu excepĂžia cazurilor de forÞã majorĂŁ sau pentru alte lucrĂŁri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlĂŁturĂŁrii consecinĂželor acestora.

(2) în situaĂžia în care într-un contract individual de muncĂŁ cu timp parĂžial nu sunt precizate elementele prevĂŁzute la alin. (1), contractul se considerĂŁ a fi încheiat pentru normĂŁ întreagĂŁ.

ART. 103

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncĂŁ cu timp parĂžial se bucurĂŁ de drepturile salariaĂžilor cu normĂŁ întreagĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege Âşi de contractele colective de muncĂŁ aplicabile.

(2) Drepturile salariale se acordĂŁ proporĂžional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

(3) *** Abrogat

ART. 104

(1) Angajatorul este obligat ca, în mĂŁsura în care este posibil, sĂŁ ia în considerare cererile salariaĂžilor de a se transfera fie de la un loc de muncĂŁ cu normĂŁ întreagĂŁ la unul cu fracĂžiune de normĂŁ, fie de la un loc de muncĂŁ cu fracĂžiune de normĂŁ la un loc de muncĂŁ cu normĂŁ întreagĂŁ sau de a-Âşi mĂŁri programul de lucru, în cazul în care apare aceastĂŁ oportunitate.

(2) Angajatorul este obligat sĂŁ informeze la timp cu privire la apariĂžia unor locuri de muncĂŁ cu fracĂžiune de normĂŁ sau cu normĂŁ întreagĂŁ, pentru a facilita transferurile de la normĂŁ întreagĂŁ la fracĂžiune de normĂŁ Âşi invers. AceastĂŁ informare se face printr-un anunĂž afiÂşat la sediul angajatorului.

(2^1) O copie a anunĂžului prevĂŁzut la alin. (2) se transmite de îndatĂŁ sindicatului sau reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

(3) Angajatorul asigurĂŁ, în mĂŁsura în care este posibil, accesul la locuri de muncĂŁ cu fracĂžiune de normĂŁ la toate nivelurile.

CAP. 9

Munca la domiciliu

ART. 105

(1) Sunt consideraĂži salariaĂži cu munca la domiciliu acei salariaĂži care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuĂžiile specifice funcĂžiei pe care o deĂžin.

(2) în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaĂžii cu munca la domiciliu îÂşi stabilesc singuri programul de lucru.

(3) Angajatorul este în drept sĂŁ verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiĂžiile stabilite prin contractul individual de muncĂŁ.

ART. 106

Contractul individual de muncĂŁ la domiciliu se încheie numai în formĂŁ scrisĂŁ Âşi conĂžine, în afara elementelor prevĂŁzute la art. 17 alin. (2), urmĂŁtoarele:

a) precizarea expresĂŁ cĂŁ salariatul lucreazĂŁ la domiciliu;

b) programul în cadrul cĂŁruia angajatorul este în drept sĂŁ controleze activitatea salariatului sĂŁu Âşi modalitatea concretĂŁ de realizare a controlului;

c) obligaĂžia angajatorului de a asigura transportul la Âşi de la domiciliul salariatului, dupĂŁ caz, al materiilor prime Âşi materialelor pe care le utilizeazĂŁ în activitate, precum Âşi al produselor finite pe care le realizeazĂŁ.

ART. 107

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucurĂŁ de toate drepturile recunoscute prin lege Âşi prin contractele colective de muncĂŁ aplicabile salariaĂžilor al cĂŁror loc de muncĂŁ este la sediul angajatorului.

(2) Prin contractele colective de muncĂŁ se pot stabili Âşi alte condiĂžii specifice privind munca la domiciliu.

TITLUL III

Timpul de muncĂŁ Âşi timpul de odihnĂŁ

CAP. 1

Timpul de muncĂŁ

SECÞIUNEA 1

Durata timpului de muncĂŁ

ART. 108

Timpul de muncĂŁ reprezintĂŁ orice perioadĂŁ în care salariatul presteazĂŁ munca, se aflĂŁ la dispoziĂžia angajatorului Âşi îndeplineÂşte sarcinile Âşi atribuĂžiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncĂŁ, contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi/sau ale legislaĂžiei în vigoare.

ART. 109

(1) Pentru salariaĂžii angajaĂži cu normĂŁ întreagĂŁ durata normalĂŁ a timpului de muncĂŁ este de 8 ore pe zi Âşi de 40 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.

(2) în cazul tinerilor în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani durata timpului de muncĂŁ este de 6 ore pe zi Âşi de 30 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.

ART. 110

(1) Repartizarea timpului de muncĂŁ în cadrul sĂŁptĂŁmânii este, de regulĂŁ, uniformĂŁ, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu douĂŁ zile de repaus.

(2) în funcĂžie de specificul unitĂŁĂžii sau al muncii prestate, se poate opta Âşi pentru o repartizare inegalĂŁ a timpului de muncĂŁ, cu respectarea duratei normale a timpului de muncĂŁ de 40 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.

ART. 111

(1) Durata maximĂŁ legalĂŁ a timpului de muncĂŁ nu poate depĂŁÂşi 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepĂžie, durata timpului de muncĂŁ, ce include Âşi orele suplimentare, poate fi prelungitĂŁ peste 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, cu condiĂžia ca media orelor de muncĂŁ, calculatĂŁ pe o perioadĂŁ de referinÞã de 3 luni calendaristice, sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.

(2^1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitãÞi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncã unic la nivel naÞional, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã de activitate aplicabil, perioade de referinÞã mai mari de 3 luni, dar care sã nu depãºeascã 12 luni.

(2^2) La stabilirea perioadelor de referinÞã prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (2^1) nu se iau în calcul durata concediului de odihnĂŁ anual Âşi situaĂžiile de suspendare a contractului individual de muncĂŁ.

(3) Prevederile alin. (1), (2) Âşi (2^1) nu se aplicĂŁ tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

ART. 112

(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitĂŁĂži sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o duratĂŁ zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ mai micĂŁ sau mai mare de 8 ore.

(2) Durata zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ de 12 ore va fi urmatĂŁ de o perioadĂŁ de repaus de 24 de ore.

ART. 113

(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul sĂŁptĂŁmânii de lucru de 40 de ore, precum Âşi în cadrul sĂŁptĂŁmânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncĂŁ la nivelul angajatorului sau, în absenĂža acestuia, va fi prevĂŁzut în regulamentul intern.

(2) Programul de lucru inegal poate funcĂžiona numai dacĂŁ este specificat expres în contractul individual de muncĂŁ.

ART. 114

Programul de muncã ºi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoºtinÞã salariaÞilor ºi sunt afiºate la sediul angajatorului.

ART. 115

(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncĂŁ, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzĂŁ, dacĂŁ aceastĂŁ posibilitate este prevĂŁzutĂŁ în contractele colective de muncĂŁ aplicabile la nivelul angajatorului sau, în absenĂža acestora, în regulamentele interne.

(2) Programele individualizate de muncĂŁ presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncĂŁ.

(3) Durata zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ este împĂŁrĂžitĂŁ în douĂŁ perioade: o perioadĂŁ fixĂŁ în care personalul se aflĂŁ simultan la locul de muncĂŁ Âşi o perioadĂŁ variabilĂŁ, mobilĂŁ, în care salariatul îÂşi alege orele de sosire Âşi de plecare, cu respectarea timpului de muncĂŁ zilnic.

(4) Programul individualizat de muncĂŁ poate funcĂžiona numai cu respectarea dispoziĂžiilor art. 109 Âşi 111.

ART. 116

Angajatorul are obligaĂžia de a Ăžine evidenĂža orelor de muncĂŁ prestate de fiecare salariat Âşi de a supune controlului inspecĂžiei muncii aceastĂŁ evidenÞã ori de câte ori este solicitat.

SECÞIUNEA a 2-a

Munca suplimentarĂŁ

ART. 117

(1) Munca prestatĂŁ în afara duratei normale a timpului de muncĂŁ sĂŁptĂŁmânal, prevĂŁzutĂŁ la art. 109, este consideratĂŁ muncĂŁ suplimentarĂŁ.

(2) Munca suplimentarĂŁ nu poate fi efectuatĂŁ fĂŁrĂŁ acordul salariatului, cu excepĂžia cazului de forÞã majorĂŁ sau pentru lucrĂŁri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlĂŁturĂŁrii consecinĂželor unui accident.

ART. 118

(1) La solicitarea angajatorului salariaĂžii pot efectua muncĂŁ suplimentarĂŁ, cu respectarea prevederilor art. 111 sau 112, dupĂŁ caz.

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilitĂŁ potrivit prevederilor art. 111 sau 112, dupĂŁ caz, este interzisĂŁ, cu excepĂžia cazului de forÞã majorĂŁ sau pentru alte lucrĂŁri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlĂŁturĂŁrii consecinĂželor unui accident.

ART. 119

(1) Munca suplimentarĂŁ se compenseazĂŁ prin ore libere plĂŁtite în urmĂŁtoarele 30 de zile dupĂŁ efectuarea acesteia.

(2) în aceste condiĂžii salariatul beneficiazĂŁ de salariul corespunzĂŁtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

ART. 120

(1) în cazul în care compensarea prin ore libere plĂŁtite nu este posibilĂŁ în termenul prevĂŁzut de art. 119 alin. (1) în luna urmĂŁtoare, munca suplimentarĂŁ va fi plĂŁtitĂŁ salariatului prin adĂŁugarea unui spor la salariu corespunzĂŁtor duratei acesteia.

(2) Sporul pentru munca suplimentarĂŁ, acordat în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), se stabileÂşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, al contractului individual de muncĂŁ, Âşi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bazĂŁ.

ART. 121

Tinerii în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani nu pot presta muncĂŁ suplimentarĂŁ.

SECÞIUNEA a 3-a

Munca de noapte

ART. 122

(1) Munca prestatĂŁ între orele 22,00 - 6,00 este consideratĂŁ muncĂŁ de noapte.

(1^1) Salariatul de noapte reprezintĂŁ, dupĂŁ caz:

a) salariatul care efectueazĂŁ muncĂŁ de noapte cel puĂžin 3 ore din timpul sĂŁu zilnic de lucru;

b) salariatul care efectueazĂŁ muncĂŁ de noapte în proporĂžie de cel puĂžin 30% din timpul sĂŁu lunar de lucru.

(2) Durata normalĂŁ a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depĂŁÂşi o medie de 8 ore pe zi, calculatĂŁ pe o perioadĂŁ de referinÞã de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul sĂŁptĂŁmânal.

(2^1) Durata normalĂŁ a timpului de lucru, pentru salariaĂžii de noapte a cĂŁror activitate se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii speciale sau deosebite de muncĂŁ, stabilite potrivit dispoziĂžiilor legale, nu va depĂŁÂşi 8 ore pe parcursul oricĂŁrei perioade de 24 de ore, în care presteazĂŁ muncĂŁ de noapte.

(3) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizeazĂŁ munca de noapte este obligat sĂŁ informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncĂŁ.

ART. 123

SalariaĂžii de noapte beneficiazĂŁ:

a) fie de program de lucru redus cu o orĂŁ faÞã de durata normalĂŁ a zilei de muncĂŁ, pentru zilele în care efectueazĂŁ cel puĂžin 3 ore de muncĂŁ de noapte, fĂŁrĂŁ ca aceasta sĂŁ ducĂŁ la scĂŁderea salariului de bazĂŁ;

b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bazĂŁ pentru fiecare orĂŁ de muncĂŁ de noapte prestatĂŁ.

ART. 124

(1) SalariaĂžii care urmeazĂŁ sĂŁ desfĂŁÂşoare muncĂŁ de noapte în condiĂžiile art. 122 alin. (1^1) sunt supuÂşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitĂŁĂžii Âşi dupĂŁ aceea, periodic.

(2) CondiĂžiile de efectuare a examenului medical Âşi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei Âşi al ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii.

(3) SalariaĂžii care desfĂŁÂşoarĂŁ muncĂŁ de noapte Âşi au probleme de sĂŁnĂŁtate recunoscute ca având legĂŁturĂŁ cu aceasta vor fi trecuĂži la o muncĂŁ de zi pentru care sunt apĂži.

ART. 125

(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncĂŁ de noapte.

(2) Femeile gravide, lĂŁuzele Âşi cele care alĂŁpteazĂŁ nu pot fi obligate sĂŁ presteze muncĂŁ de noapte.

SECÞIUNEA a 4-a

Norma de muncĂŁ

ART. 126

Norma de muncĂŁ exprimĂŁ cantitatea de muncĂŁ necesarĂŁ pentru efectuarea operaĂžiunilor sau lucrĂŁrilor de cĂŁtre o persoanĂŁ cu calificare corespunzĂŁtoare, care lucreazĂŁ cu intensitate normalĂŁ, în condiĂžiile unor procese tehnologice Âşi de muncĂŁ determinate. Norma de muncĂŁ cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfĂŁÂşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncĂŁ.

ART. 127

Norma de muncĂŁ se exprimĂŁ, în funcĂžie de caracteristicile procesului de producĂžie sau de alte activitĂŁĂži ce se normeazĂŁ, sub formĂŁ de norme de timp, norme de producĂžie, norme de personal, sferĂŁ de atribuĂžii sau sub alte forme corespunzĂŁtoare specificului fiecĂŁrei activitĂŁĂži.

ART. 128

Normarea muncii se aplicĂŁ tuturor categoriilor de salariaĂži.

ART. 129

(1) Normele de muncĂŁ se elaboreazĂŁ de cĂŁtre angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu existĂŁ normative, normele de muncĂŁ se elaboreazĂŁ de cĂŁtre angajator cu acordul sindicatului ori, dupĂŁ caz, al reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

(1^1) în cazul unui dezacord cu privire la normele de muncĂŁ, pĂŁrĂžile vor apela la arbitrajul unui terĂž ales de comun acord.

(2) în situaĂžia în care normele de muncĂŁ nu mai corespund condiĂžiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigurĂŁ un grad complet de ocupare a timpului normal de muncĂŁ, acestea vor fi supuse unei reexaminĂŁri.

(3) Procedura de reexaminare, precum Âşi situaĂžiile concrete în care poate interveni se stabilesc prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau prin regulamentul intern.

CAP. 2

Repausuri periodice

ART. 129^1

Perioada de repaus reprezintĂŁ orice perioadĂŁ care nu este timp de muncĂŁ.

SECÞIUNEA 1

Pauza de masĂŁ Âşi repausul zilnic

ART. 130

(1) în cazurile în care durata zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ este mai mare de 6 ore, salariaĂžii au dreptul la pauzĂŁ de masĂŁ Âşi la alte pauze, în condiĂžiile stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau prin regulamentul intern.

(2) Tinerii în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani beneficiazĂŁ de o pauzĂŁ de masĂŁ de cel puĂžin 30 de minute, în cazul în care durata zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ este mai mare de 4 ore Âşi jumĂŁtate.

(3) Pauzele, cu excepĂžia dispoziĂžiilor contrare din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnicĂŁ normalĂŁ a timpului de muncĂŁ.

ART. 131

(1) SalariaĂžii au dreptul între douĂŁ zile de muncĂŁ la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

(2) Prin excepĂžie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

ART. 131^1

(1) MuncĂŁ în schimburi reprezintĂŁ orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit cĂŁruia salariaĂžii se succed unul pe altul la acelaÂşi post de muncĂŁ, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, Âşi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizĂŁrii unei activitĂŁĂži în intervale orare diferite în raport cu o perioadĂŁ zilnicĂŁ sau sĂŁptĂŁmânalĂŁ, stabilitĂŁ prin contractul individual de muncĂŁ.

(2) Salariat în schimburi reprezintĂŁ orice salariat al cĂŁrui program de lucru se înscrie în cadrul programului de muncĂŁ în schimburi.

SECÞIUNEA a 2-a

Repausul sĂŁptĂŁmânal

ART. 132

(1) Repausul sĂŁptĂŁmânal se acordĂŁ în douĂŁ zile consecutive, de regulĂŁ sâmbĂŁta Âşi duminica.

(2) în cazul în care repausul în zilele de sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ ar prejudicia interesul public sau desfĂŁÂşurarea normalĂŁ a activitĂŁĂžii, repausul sĂŁptĂŁmânal poate fi acordat Âşi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau prin regulamentul intern.

(3) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) salariaĂžii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, prin contractul individual de muncĂŁ.

(4) în situaĂžii de excepĂžie zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal sunt acordate cumulat, dupĂŁ o perioadĂŁ de activitate continuĂŁ ce nu poate depĂŁÂşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncĂŁ Âşi cu acordul sindicatului sau, dupĂŁ caz, al reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

(5) SalariaĂžii al cĂŁror repaus sĂŁptĂŁmânal se acordĂŁ în condiĂžiile alin. (4) au dreptul la dublul compensaĂžiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2).

ART. 133

(1) în cazul unor lucrĂŁri urgente, a cĂŁror executare imediatĂŁ este necesarĂŁ pentru organizarea unor mĂŁsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlĂŁturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaĂžiilor sau clĂŁdirilor unitĂŁĂžii, repausul sĂŁptĂŁmânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executĂŁrii acestor lucrĂŁri.

(2) SalariaĂžii al cĂŁror repaus sĂŁptĂŁmânal a fost suspendat în condiĂžiile alin. (1) au dreptul la dublul compensaĂžiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2).

SECÞIUNEA a 3-a

SĂŁrbĂŁtorile legale

 

ART. 134

(1) Zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ în care nu se lucreazĂŁ sunt:

- 1 Âşi 2 ianuarie;

- prima Âşi a doua zi de PaÂşti;

- 1 mai;

- prima Âşi a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 1 decembrie;

- prima Âşi a doua zi de CrĂŁciun;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sĂŁrbĂŁtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creÂştine, pentru persoanele aparĂžinând acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de cĂŁtre angajator.

ART. 135

Prin hotĂŁrâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitĂŁĂžile sanitare Âşi pentru cele de alimentaĂžie publicĂŁ, în scopul asigurĂŁrii asistenĂžei sanitare Âşi, respectiv, al aprovizionĂŁrii populaĂžiei cu produse alimentare de strictĂŁ necesitate, a cĂŁror aplicare este obligatorie.

ART. 136

Prevederile art. 134 nu se aplicĂŁ în locurile de muncĂŁ în care activitatea nu poate fi întreruptĂŁ datoritĂŁ caracterului procesului de producĂžie sau specificului activitĂŁĂžii.

ART. 137

(1) SalariaĂžilor care lucreazĂŁ în unitĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 135, precum Âşi la locurile de muncĂŁ prevĂŁzute la art. 136 li se asigurĂŁ compensarea cu timp liber corespunzĂŁtor în urmĂŁtoarele 30 de zile.

(2) în cazul în care, din motive justificate, nu se acordĂŁ zile libere, salariaĂžii beneficiazĂŁ, pentru munca prestatĂŁ în zilele de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, de un spor la salariul de bazĂŁ ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bazĂŁ corespunzĂŁtor muncii prestate în programul normal de lucru.

ART. 138

Prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil se pot stabili Âşi alte zile libere.

CAP. 3

Concediile

SECÞIUNEA 1

Concediul de odihnĂŁ anual Âşi alte concedii ale salariaĂžilor

ART. 139

(1) Dreptul la concediu de odihnĂŁ anual plĂŁtit este garantat tuturor salariaĂžilor.

(2) Dreptul la concediu de odihnã anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunÞãri sau limitãri.

ART. 140

(1) Durata minimĂŁ a concediului de odihnĂŁ anual este de 20 de zile lucrĂŁtoare.

(2) Durata efectivĂŁ a concediului de odihnĂŁ anual se stabileÂşte prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, este prevĂŁzutĂŁ în contractul individual de muncĂŁ Âşi se acordĂŁ proporĂžional cu activitatea prestatĂŁ într-un an calendaristic.

(3) SĂŁrbĂŁtorile legale în care nu se lucreazĂŁ, precum Âşi zilele libere plĂŁtite stabilite prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnĂŁ anual.

(4) *** Abrogat

ART. 141

(1) Concediul de odihnĂŁ se efectueazĂŁ în fiecare an.

(2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul urmĂŁtor este permisĂŁ numai în cazurile expres prevĂŁzute de lege sau în cazurile prevĂŁzute în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

(3) Angajatorul este obligat sĂŁ acorde concediu, pânĂŁ la sfârÂşitul anului urmĂŁtor, tuturor salariaĂžilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnĂŁ la care aveau dreptul.

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnĂŁ neefectuat este permisĂŁ numai în cazul încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ.

ART. 142

SalariaĂžii care lucreazĂŁ în condiĂžii grele, periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare, nevĂŁzĂŁtorii, alte persoane cu handicap Âşi tinerii în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani beneficiazĂŁ de un concediu de odihnĂŁ suplimentar de cel puĂžin 3 zile lucrĂŁtoare.

ART. 143

(1) Efectuarea concediului de odihnĂŁ se realizeazĂŁ în baza unei programĂŁri colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupĂŁ caz, a reprezentanĂžilor salariaĂžilor, pentru programĂŁrile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programĂŁrile individuale. Programarea se face pânĂŁ la sfârÂşitul anului calendaristic pentru anul urmĂŁtor.

(2) Prin programĂŁrile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncĂŁ.

(3) Prin programare individualĂŁ se poate stabili data efectuĂŁrii concediului sau, dupĂŁ caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadĂŁ care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) în cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) Âşi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puĂžin 60 de zile anterioare efectuĂŁrii acestuia.

(5) în cazul în care programarea concediilor se face fracĂžionat, angajatorul este obligat sĂŁ stabileascĂŁ programarea astfel încât fiecare salariat sĂŁ efectueze într-un an calendaristic cel puĂžin 15 zile lucrĂŁtoare de concediu neîntrerupt.

ART. 144

Salariatul este obligat sĂŁ efectueze în naturĂŁ concediul de odihnĂŁ în perioada în care a fost programat, cu excepĂžia situaĂžiilor expres prevĂŁzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

ART. 145

(1) Pentru perioada concediului de odihnĂŁ salariatul beneficiazĂŁ de o indemnizaĂžie de concediu, care nu poate fi mai micĂŁ decât salariul de bazĂŁ, indemnizaĂžiile Âşi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivĂŁ, prevĂŁzute în contractul individual de muncĂŁ.

(2) IndemnizaĂžia de concediu de odihnĂŁ reprezintĂŁ media zilnicĂŁ a drepturilor salariale prevĂŁzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicatĂŁ cu numĂŁrul de zile de concediu.

(3) IndemnizaĂžia de concediu de odihnĂŁ se plĂŁteÂşte de cĂŁtre angajator cu cel puĂžin 5 zile lucrĂŁtoare înainte de plecarea în concediu.

ART. 146

(1) Concediul de odihnĂŁ poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnĂŁ în caz de forÞã majorĂŁ sau pentru interese urgente care impun prezenĂža salariatului la locul de muncĂŁ. în acest caz angajatorul are obligaĂžia de a suporta toate cheltuielile salariatului Âşi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncĂŁ, precum Âşi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnĂŁ.

ART. 147

(1) în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaĂžii au dreptul la zile libere plĂŁtite, care nu se includ în durata concediului de odihnĂŁ.

(2) Evenimentele familiale deosebite Âşi numĂŁrul zilelor libere plĂŁtite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau prin regulamentul intern.

ART. 148

(1) Pentru rezolvarea unor situaĂžii personale salariaĂžii au dreptul la concedii fĂŁrĂŁ platĂŁ.

(2) Durata concediului fĂŁrĂŁ platĂŁ se stabileÂşte prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau prin regulamentul intern.

SECÞIUNEA a 2-a

Concediile pentru formare profesionalĂŁ

ART. 149

(1) SalariaĂžii au dreptul sĂŁ beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalĂŁ.

(2) Concediile pentru formare profesionalĂŁ se pot acorda cu sau fĂŁrĂŁ platĂŁ.

ART. 150

(1) Concediile fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru formare profesionalĂŁ se acordĂŁ la solicitarea salariatului, pe perioada formĂŁrii profesionale pe care salariatul o urmeazĂŁ din iniĂžiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dupĂŁ caz, cu acordul reprezentanĂžilor salariaĂžilor Âşi numai dacĂŁ absenĂža salariatului ar prejudicia grav desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii.

ART. 151

(1) Cererea de concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru formare profesionalĂŁ trebuie sĂŁ fie înaintatĂŁ angajatorului cu cel puĂžin o lunĂŁ înainte de efectuarea acestuia Âşi trebuie sĂŁ precizeze data de începere a stagiului de formare profesionalĂŁ, domeniul Âşi durata acestuia, precum Âşi denumirea instituĂžiei de formare profesionalĂŁ.

(2) Efectuarea concediului fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru formare profesionalĂŁ se poate realiza Âşi fracĂžionat în cursul unui an calendaristic, pentru susĂžinerea examenelor de absolvire a unor forme de învãÞãmânt sau pentru susĂžinerea examenelor de promovare în anul urmĂŁtor în cadrul instituĂžiilor de învãÞãmânt superior, cu respectarea condiĂžiilor stabilite la alin. (1).

ART. 152

(1) în cazul în care angajatorul nu Âşi-a respectat obligaĂžia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionalĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionalĂŁ, plĂŁtit de angajator, de pânĂŁ la 10 zile lucrĂŁtoare sau de pânĂŁ la 80 de ore.

(2) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) indemnizaĂžia de concediu va fi stabilitĂŁ conform art. 145.

(3) Perioada în care salariatul beneficiazĂŁ de concediul plĂŁtit prevĂŁzut la alin. (1) se stabileÂşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plĂŁtit pentru formare profesionalĂŁ va fi înaintatĂŁ angajatorului în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 151 alin. (1).

ART. 153

Durata concediului pentru formare profesionalĂŁ nu poate fi dedusĂŁ din durata concediului de odihnĂŁ anual Âşi este asimilatĂŁ unei perioade de muncĂŁ efectivĂŁ în ceea ce priveÂşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

TITLUL IV

Salarizarea

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 154

(1) Salariul reprezintĂŁ contraprestaĂžia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncĂŁ.

(2) Pentru munca prestatĂŁ în baza contractului individual de muncĂŁ fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

(3) La stabilirea Âşi la acordarea salariului este interzisĂŁ orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualĂŁ, caracteristici genetice, vârstĂŁ, apartenenÞã naĂžionalĂŁ, rasĂŁ, culoare, etnie, religie, opĂžiune politicĂŁ, origine socialĂŁ, handicap, situaĂžie sau responsabilitate familialĂŁ, apartenenÞã ori activitate sindicalĂŁ.

ART. 155

Salariul cuprinde salariul de bazĂŁ, indemnizaĂžiile, sporurile, precum Âşi alte adaosuri.

ART. 156

Salariile se plĂŁtesc înaintea oricĂŁror alte obligaĂžii bĂŁneÂşti ale angajatorilor.

ART. 157

(1) Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/Âşi colective între angajator Âşi salariaĂži sau reprezentanĂži ai acestora.

(2) Sistemul de salarizare a personalului din autoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice finanĂžate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat, bugetele locale Âşi bugetele fondurilor speciale se stabileÂşte prin lege, cu consultarea organizaĂžiilor sindicale reprezentative.

ART. 158

(1) Salariul este confidenĂžial, angajatorul având obligaĂžia de a lua mĂŁsurile necesare pentru asigurarea confidenĂžialitĂŁĂžii.

(2) în scopul promovĂŁrii intereselor Âşi apĂŁrĂŁrii drepturilor salariaĂžilor, confidenĂžialitatea salariilor nu poate fi opusĂŁ sindicatelor sau, dupĂŁ caz, reprezentanĂžilor salariaĂžilor, în strictĂŁ legĂŁturĂŁ cu interesele acestora Âşi în relaĂžia lor directĂŁ cu angajatorul.

CAP. 2

Salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ

ART. 159

(1) Salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ, corespunzĂŁtor programului normal de muncĂŁ, se stabileÂşte prin hotĂŁrâre a Guvernului, dupĂŁ consultarea sindicatelor Âşi a patronatelor. în cazul în care programul normal de muncĂŁ este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bazĂŁ minim brut orar se calculeazĂŁ prin raportarea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ la numĂŁrul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(2) Angajatorul nu poate negocia Âşi stabili salarii de bazĂŁ prin contractul individual de muncĂŁ sub salariul de bazĂŁ minim brut orar pe ĂžarĂŁ.

(3) Angajatorul este obligat sĂŁ garanteze în platĂŁ un salariu brut lunar cel puĂžin egal cu salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ. Aceste dispoziĂžii se aplicĂŁ Âşi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepĂžia grevei.

(4) Salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ este adus la cunoÂştinÞã salariaĂžilor prin grija angajatorului.

ART. 160

Pentru salariaĂžii cĂŁrora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncĂŁ, le asigurĂŁ hranĂŁ, cazare sau alte facilitĂŁĂži, suma în bani cuvenitĂŁ pentru munca prestatĂŁ nu poate fi mai micĂŁ decât salariul minim brut pe ĂžarĂŁ prevĂŁzut de lege.

CAP. 3

Plata salariului

ART. 161

(1) Salariul se plĂŁteÂşte în bani cel puĂžin o datĂŁ pe lunĂŁ, la data stabilitĂŁ în contractul individual de muncĂŁ, în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau în regulamentul intern, dupĂŁ caz.

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, în cazul în care aceastĂŁ modalitate este prevĂŁzutĂŁ în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

(3) Plata în naturĂŁ a unei pĂŁrĂži din salariu, în condiĂžiile stabilite la art. 160, este posibilĂŁ numai dacĂŁ este prevĂŁzutĂŁ expres în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau în contractul individual de muncĂŁ.

(4) întârzierea nejustificatĂŁ a plĂŁĂžii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

ART. 162

(1) Salariul se plĂŁteÂşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.

(2) în caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pânĂŁ la data decesului sunt plĂŁtite, în ordine, soĂžului supravieĂžuitor, copiilor majori ai defunctului sau pĂŁrinĂžilor acestuia. DacĂŁ nu existĂŁ nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plĂŁtite altor moÂştenitori, în condiĂžiile dreptului comun.

ART. 163

(1) Plata salariului se dovedeÂşte prin semnarea statelor de platĂŁ, precum Âşi prin orice alte documente justificative care demonstreazĂŁ efectuarea plĂŁĂžii cĂŁtre salariatul îndreptĂŁĂžit.

(2) Statele de platĂŁ, precum Âşi celelalte documente justificative se pĂŁstreazĂŁ Âşi se arhiveazĂŁ de cĂŁtre angajator în aceleaÂşi condiĂžii Âşi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.

ART. 164

(1) Nici o reĂžinere din salariu nu poate fi operatĂŁ, în afara cazurilor Âşi condiĂžiilor prevĂŁzute de lege.

(2) ReĂžinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacĂŁ datoria salariatului este scadentĂŁ, lichidĂŁ Âşi exigibilĂŁ Âşi a fost constatatĂŁ ca atare printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ Âşi irevocabilĂŁ.

(3) în cazul pluralitĂŁĂžii de creditori ai salariatului va fi respectatĂŁ urmĂŁtoarea ordine:

a) obligaĂžiile de întreĂžinere, conform Codului familiei;

b) contribuĂžiile Âşi impozitele datorate cĂŁtre stat;

c) daunele cauzate proprietĂŁĂžii publice prin fapte ilicite;

d) acoperirea altor datorii.

(4) ReĂžinerile din salariu cumulate nu pot depĂŁÂşi în fiecare lunĂŁ jumĂŁtate din salariul net.

ART. 165

Acceptarea fĂŁrĂŁ rezerve a unei pĂŁrĂži din drepturile salariale sau semnarea actelor de platĂŁ în astfel de situaĂžii nu poate avea semnificaĂžia unei renunÞãri din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziĂžiilor legale sau contractuale.

ART. 166

(1) Dreptul la acĂžiune cu privire la drepturile salariale, precum Âşi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaĂžiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.

(2) Termenul de prescripĂžie prevĂŁzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaÂştere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului.

CAP. 4

Fondul de garantare pentru plata creanĂželor salariale

ART. 167

Constituirea Âşi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanĂželor salariale se vor reglementa prin lege specialĂŁ.

ART. 168 *** Abrogat

CAP. 5

ProtecĂžia drepturilor salariaĂžilor în cazul transferului întreprinderii, al unitĂŁĂžii sau al unor pĂŁrĂži ale acesteia

ART. 169

(1) SalariaĂžii beneficiazĂŁ de protecĂžia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unitĂŁĂžii sau al unor pĂŁrĂži ale acesteia cĂŁtre un alt angajator, potrivit legii.

(2) Drepturile Âşi obligaĂžiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncĂŁ existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.

(3) Transferul întreprinderii, al unitĂŁĂžii sau al unor pĂŁrĂži ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individualĂŁ sau colectivĂŁ a salariaĂžilor de cĂŁtre cedent ori de cĂŁtre cesionar.

ART. 170

Cedentul Âşi cesionarul au obligaĂžia de a informa Âşi de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupĂŁ caz, reprezentanĂžii salariaĂžilor cu privire la implicaĂžiile juridice, economice Âşi sociale asupra salariaĂžilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

TITLUL V

SĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ

CAP. 1

Reguli generale

ART. 171

(1) *** Abrogat

(2) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ asigure securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea salariaĂžilor în toate aspectele legate de muncĂŁ.

(3) DacĂŁ un angajator apeleazĂŁ la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereazĂŁ de rĂŁspundere în acest domeniu.

(4) ObligaĂžiile salariaĂžilor în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ nu pot aduce atingere responsabilitĂŁĂžii angajatorului.

(5) MĂŁsurile privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ nu pot sĂŁ determine, în nici un caz, obligaĂžii financiare pentru salariaĂži.

ART. 172

(1) DispoziĂžiile prezentului titlu se completeazĂŁ cu dispoziĂžiile legii speciale, ale contractelor colective de muncĂŁ aplicabile, precum Âşi cu normele Âşi normativele de protecĂžie a muncii.

(2) Normele Âşi normativele de protecĂžie a muncii pot stabili:

a) mĂŁsuri generale de protecĂžie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncĂŁ Âşi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b) mĂŁsuri de protecĂžie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitĂŁĂži;

c) mĂŁsuri de protecĂžie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d) dispoziĂžii referitoare la organizarea Âşi funcĂžionarea unor organisme speciale de asigurare a securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.

ART. 173

(1) în cadrul propriilor responsabilitĂŁĂži angajatorul va lua mĂŁsurile necesare pentru protejarea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii salariaĂžilor, inclusiv pentru activitĂŁĂžile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare Âşi pregĂŁtire, precum Âşi pentru punerea în aplicare a organizĂŁrii protecĂžiei muncii Âşi mijloacelor necesare acesteia.

(2) La adoptarea Âşi punerea în aplicare a mĂŁsurilor prevĂŁzute la alin. (1) se va Ăžine seama de urmĂŁtoarele principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursĂŁ;

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveÂşte proiectarea locurilor de muncĂŁ Âşi alegerea echipamentelor Âşi metodelor de muncĂŁ Âşi de producĂžie, în vederea atenuĂŁrii, cu precĂŁdere, a muncii monotone Âşi a muncii repetitive, precum Âşi a reducerii efectelor acestora asupra sĂŁnĂŁtĂŁĂžii;

e) luarea în considerare a evoluĂžiei tehnicii;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puĂžin periculos;

g) planificarea prevenirii;

h) adoptarea mãsurilor de protecÞie colectivã cu prioritate faÞã de mãsurile de protecÞie individualã;

i) aducerea la cunoºtinÞã salariaÞilor a instrucÞiunilor corespunzãtoare.

ART. 174

(1) Angajatorul rĂŁspunde de organizarea activitĂŁĂžii de asigurare a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii în muncĂŁ.

(2) în cuprinsul regulamentelor interne sunt prevĂŁzute în mod obligatoriu reguli privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ.

(3) în elaborarea mĂŁsurilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ angajatorul se consultĂŁ cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor, precum Âşi cu comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.

ART. 175

Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ asigure toĂži salariaĂžii pentru risc de accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale, în condiĂžiile legii.

ART. 176

(1) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ organizeze instruirea angajaĂžilor sĂŁi în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.

(2) Instruirea se realizeazĂŁ periodic, prin modalitĂŁĂži specifice stabilite de comun acord de cĂŁtre angajator, împreunĂŁ cu comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ Âşi cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor.

(3) Instruirea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se realizeazĂŁ obligatoriu în cazul noilor angajaĂži, al celor care îÂşi schimbĂŁ locul de muncĂŁ sau felul muncii Âşi al celor care îÂşi reiau activitatea dupĂŁ o întrerupere mai mare de 6 luni. în toate aceste cazuri instruirea se efectueazĂŁ înainte de începerea efectivĂŁ a activitĂŁĂžii.

(4) Instruirea este obligatorie Âşi în situaĂžia în care intervin modificĂŁri ale legislaĂžiei în domeniu.

ART. 177

(1) Locurile de muncĂŁ trebuie sĂŁ fie organizate astfel încât sĂŁ garanteze securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea salariaĂžilor.

(2) Angajatorul trebuie sĂŁ organizeze controlul permanent al stĂŁrii materialelor, utilajelor Âşi substanĂželor folosite în procesul muncii, în scopul asigurĂŁrii sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii salariaĂžilor.

(3) Angajatorul rĂŁspunde pentru asigurarea condiĂžiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncĂŁ, pentru crearea condiĂžiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum Âşi pentru evacuarea salariaĂžilor în situaĂžii speciale Âşi în caz de pericol iminent.

ART. 178

(1) Pentru asigurarea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ instituĂžia abilitatĂŁ prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricĂŁrii, comercializĂŁrii, importului ori utilizĂŁrii cu orice titlu a substanĂželor Âşi preparatelor periculoase pentru salariaĂži.

(2) Inspectorul de muncĂŁ poate, cu avizul medicului de medicinĂŁ a muncii, sĂŁ impunĂŁ angajatorului sĂŁ solicite organismelor competente, contra cost, analize Âşi expertize asupra unor produse, substanĂže sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaÂşte compoziĂžia acestora Âşi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

CAP. 2

Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ

ART. 179

(1) La nivelul fiecĂŁrui angajator se constituie un comitet de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, cu scopul de a asigura implicarea salariaĂžilor la elaborarea Âşi aplicarea deciziilor în domeniul protecĂžiei muncii.

(2) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat Âşi cooperatist, inclusiv cu capital strĂŁin, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži pe teritoriul României.

ART. 180

(1) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se organizeazĂŁ la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraĂži cel puĂžin 50 de salariaĂži.

(2) în cazul în care condiĂžiile de muncĂŁ sunt grele, vĂŁtĂŁmĂŁtoare sau periculoase, inspectorul de muncĂŁ poate cere înfiinĂžarea acestor comitete Âşi pentru angajatorii la care sunt încadraĂži mai puĂžin de 50 de salariaĂži.

(3) în cazul în care activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ în unitĂŁĂži dispersate teritorial, se pot înfiinĂža mai multe comitete de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ. NumĂŁrul acestora se stabileÂşte prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

(4) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ coordoneazĂŁ mĂŁsurile de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ Âşi în cazul activitĂŁĂžilor care se desfĂŁÂşoarĂŁ temporar, cu o duratĂŁ mai mare de 3 luni.

(5) în situaĂžia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, atribuĂžiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecĂžia muncii numit de angajator.

ART. 181

ComponenĂža, atribuĂžiile specifice Âşi funcĂžionarea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ sunt reglementate prin hotĂŁrâre a Guvernului.

CAP. 3

ProtecĂžia salariaĂžilor prin servicii medicale

ART. 182

Angajatorii au obligaĂžia sĂŁ asigure accesul salariaĂžilor la serviciul medical de medicinĂŁ a muncii.

ART. 183

(1) Serviciul medical de medicinĂŁ a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociaĂžie patronalĂŁ.

(2) Durata muncii prestate de medicul de medicinĂŁ a muncii se calculeazĂŁ în funcĂžie de numĂŁrul de salariaĂži ai angajatorului, potrivit legii.

ART. 184

(1) Medicul de medicinĂŁ a muncii este un salariat, atestat în profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de muncĂŁ încheiat cu un angajator sau cu o asociaĂžie patronalĂŁ.

(2) Medicul de medicinĂŁ a muncii este independent în exercitarea profesiei sale.

ART. 185

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicinĂŁ a muncii constau în:

a) prevenirea accidentelor de muncĂŁ Âşi a bolilor profesionale;

b) supravegherea efectivĂŁ a condiĂžiilor de igienĂŁ Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;

c) asigurarea controlului medical al salariaĂžilor atât la angajarea în muncĂŁ, cât Âşi pe durata executĂŁrii contractului individual de muncĂŁ.

(2) în vederea realizĂŁrii sarcinilor ce îi revin medicul de medicinĂŁ a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncĂŁ sau a felului muncii unor salariaĂži, determinatĂŁ de starea de sĂŁnĂŁtate a acestora.

(3) Medicul de medicinĂŁ a muncii este membru de drept în comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.

ART. 186

(1) Medicul de medicinĂŁ a muncii stabileÂşte în fiecare an un program de activitate pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea mediului de muncĂŁ din punct de vedere al sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ pentru fiecare angajator.

(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator Âşi sunt supuse avizĂŁrii comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.

ART. 187

Prin lege specialĂŁ vor fi reglementate atribuĂžiile specifice, modul de organizare a activitĂŁĂžii, organismele de control, precum Âşi statutul profesional specific al medicilor de medicinĂŁ a muncii.

TITLUL VI

Formarea profesionalĂŁ

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 188

(1) Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor are urmĂŁtoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerinĂžele postului sau ale locului de muncĂŁ;

b) obĂžinerea unei calificĂŁri profesionale;

c) actualizarea cunoÂştinĂželor Âşi deprinderilor specifice postului Âşi locului de muncĂŁ Âşi perfecĂžionarea pregĂŁtirii profesionale pentru ocupaĂžia de bazĂŁ;

d) reconversia profesionalĂŁ determinatĂŁ de restructurĂŁri socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoÂştinĂže avansate, a unor metode Âşi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitĂŁĂžilor profesionale;

f) prevenirea riscului Âşomajului;

g) promovarea în muncĂŁ Âşi dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionalĂŁ Âşi evaluarea cunoÂştinĂželor se fac pe baza standardelor ocupaĂžionale.

ART. 189

Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor se poate realiza prin urmĂŁtoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de cĂŁtre angajator sau de cĂŁtre furnizorii de servicii de formare profesionalĂŁ din ĂžarĂŁ sau din strĂŁinĂŁtate;

b) stagii de adaptare profesionalĂŁ la cerinĂžele postului Âşi ale locului de muncĂŁ;

c) stagii de practicĂŁ Âşi specializare în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate;

d) ucenicie organizatĂŁ la locul de muncĂŁ;

e) formare individualizatĂŁ;

f) alte forme de pregĂŁtire convenite între angajator Âşi salariat.

ART. 190

(1) Angajatorii au obligaĂžia de a asigura participarea la programe de formare profesionalĂŁ pentru toĂži salariaĂžii, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) cel puĂžin o datĂŁ la 2 ani, dacĂŁ au cel puĂžin 21 de salariaĂži;

b) cel puĂžin o datĂŁ la 3 ani, dacĂŁ au sub 21 de salariaĂži.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalĂŁ, asiguratĂŁ în condiĂžiile alin. (1), se suportĂŁ de cĂŁtre angajatori.

ART. 191

(1) Angajatorul persoanĂŁ juridicĂŁ care are mai mult de 20 de salariaĂži elaboreazĂŁ anual Âşi aplicĂŁ planuri de formare profesionalĂŁ, cu consultarea sindicatului sau, dupĂŁ caz, a reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

(2) Planul de formare profesionalĂŁ elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexĂŁ la contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel de unitate.

(3) SalariaĂžii au dreptul sĂŁ fie informaĂži cu privire la conĂžinutul planului de formare profesionalĂŁ.

ART. 192 *** Abrogat

ART. 193

(1) Participarea la formare profesionalĂŁ poate avea loc la iniĂžiativa angajatorului sau la iniĂžiativa salariatului.

(2) Modalitatea concretĂŁ de formare profesionalĂŁ, drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor, durata formĂŁrii profesionale, precum Âşi orice alte aspecte legate de formarea profesionalĂŁ, inclusiv obligaĂžiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalĂŁ, se stabilesc prin acordul pĂŁrĂžilor Âşi fac obiectul unor acte adiĂžionale la contractele individuale de muncĂŁ.

ART. 194

(1) în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalĂŁ este iniĂžiatĂŁ de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastĂŁ participare sunt suportate de cĂŁtre acesta.

(2) în cazul în care, în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalĂŁ presupune scoaterea parĂžialĂŁ din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:

a) dacĂŁ participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte 25% din durata zilnicĂŁ a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toatĂŁ durata formĂŁrii profesionale, de salariul integral corespunzĂŁtor postului Âşi funcĂžiei deĂžinute, cu toate indemnizaĂžiile, sporurile Âşi adaosurile la acesta;

b) dacĂŁ participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadĂŁ mai mare de 25% din durata zilnicĂŁ a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bazĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, de sporul de vechime.

(3) DacĂŁ participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionalĂŁ presupune scoaterea integralĂŁ din activitate, contractul individual de muncĂŁ al salariatului respectiv se suspendĂŁ, acesta beneficiind de o indemnizaĂžie plĂŁtitĂŁ de angajator, prevĂŁzutĂŁ în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau în contractul individual de muncĂŁ, dupĂŁ caz.

(4) Pe perioada suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (3), salariatul beneficiazĂŁ de vechime la acel loc de muncĂŁ, aceastĂŁ perioadĂŁ fiind consideratĂŁ stagiu de cotizare în sistemul asigurĂŁrilor sociale de stat.

ART. 195

(1) SalariaĂžii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalĂŁ mai mare de 60 de zile în condiĂžiile art. 194 alin. (2) lit. b) Âşi alin. (3) nu pot avea iniĂžiativa încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ o perioadĂŁ de cel puĂžin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionalĂŁ.

(2) Durata obligaĂžiei salariatului de a presta muncĂŁ în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalĂŁ, precum Âşi orice alte aspecte în legĂŁturĂŁ cu obligaĂžiile salariatului, ulterioare formĂŁrii profesionale, se stabilesc prin act adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ.

(3) Nerespectarea de cĂŁtre salariat a dispoziĂžiei prevĂŁzute la alin. (1) determinĂŁ obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregĂŁtirea sa profesionalĂŁ, proporĂžional cu perioada nelucratĂŁ din perioada stabilitĂŁ conform actului adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ.

(4) ObligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) revine Âşi salariaĂžilor care au fost concediaĂži în perioada stabilitĂŁ prin actul adiĂžional, pentru motive disciplinare, sau al cĂŁror contract individual de muncĂŁ a încetat ca urmare a arestĂŁrii preventive pentru o perioadĂŁ mai mare de 60 de zile, a condamnĂŁrii printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ pentru o infracĂžiune în legĂŁturĂŁ cu munca lor, precum Âşi în cazul în care instanĂža penalĂŁ a pronunĂžat interdicĂžia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

ART. 196

(1) în cazul în care salariatul este cel care are iniĂžiativa participĂŁrii la o formĂŁ de pregĂŁtire profesionalĂŁ cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreunĂŁ cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulatĂŁ de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitĂŁrii. TotodatĂŁ angajatorul va decide cu privire la condiĂžiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregĂŁtire profesionalĂŁ, inclusiv dacĂŁ va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

ART. 197

SalariaĂžii care au încheiat un act adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ cu privire la formarea profesionalĂŁ pot primi în afara salariului corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ Âşi alte avantaje în naturĂŁ pentru formarea profesionalĂŁ.

CAP. 2

Contracte speciale de formare profesionalĂŁ organizatĂŁ de angajator

ART. 198

Sunt considerate contracte speciale de formare profesionalĂŁ contractul de calificare profesionalĂŁ Âşi contractul de adaptare profesionalĂŁ.

ART. 199

(1) Contractul de calificare profesionalĂŁ este cel în baza cĂŁruia salariatul se obligĂŁ sĂŁ urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificĂŁri profesionale.

(2) Pot încheia contracte de calificare profesionalĂŁ salariaĂžii cu vârsta minimĂŁ de 16 ani împliniĂži, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menĂžinerea locului de muncĂŁ la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesionalĂŁ se încheie pentru o duratĂŁ cuprinsĂŁ între 6 luni Âşi 2 ani.

ART. 200

(1) Pot încheia contracte de calificare profesionalĂŁ numai angajatorii autorizaĂži în acest sens de Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei Âşi de Ministerul EducaĂžiei Âşi CercetĂŁrii.

(2) Procedura de autorizare, precum Âşi modul de atestare a calificĂŁrii profesionale se stabilesc prin lege specialĂŁ.

ART. 201

(1) Contractul de adaptare profesionalĂŁ se încheie în vederea adaptĂŁrii salariaĂžilor debutanĂži la o funcĂžie nouĂŁ, la un loc de muncĂŁ nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesionalĂŁ se încheie o datĂŁ cu încheierea contractului individual de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, la debutul salariatului în funcĂžia nouĂŁ, la locul de muncĂŁ nou sau în colectivul nou, în condiĂžiile legii.

ART. 202

(1) Contractul de adaptare profesionalĂŁ este un contract încheiat pe duratĂŁ determinatĂŁ, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesionalĂŁ salariatul poate fi supus unei evaluĂŁri în vederea stabilirii mĂŁsurii în care acesta poate face faÞã funcĂžiei noi, locului de muncĂŁ nou sau colectivului nou în care urmeazĂŁ sĂŁ presteze munca.

ART. 203

(1) Formarea profesionalĂŁ la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de cĂŁtre un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaĂžii calificaĂži, cu o experienÞã profesionalĂŁ de cel puĂžin 2 ani în domeniul în care urmeazĂŁ sĂŁ se realizeze formarea profesionalĂŁ.

(3) Un formator poate asigura formarea, în acelaÂşi timp, pentru cel mult 3 salariaĂži.

(4) Exercitarea activitĂŁĂžii de formare profesionalĂŁ se include în programul normal de lucru al formatorului.

ART. 204

(1) Formatorul are obligaĂžia de a primi, de a ajuta, de a informa Âşi de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesionalĂŁ Âşi de a supraveghea îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu corespunzĂŁtoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigurĂŁ cooperarea cu alte organisme de formare Âşi participĂŁ la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesionalĂŁ.

CAP. 3

Contractul de ucenicie la locul de muncĂŁ

ART. 205

(1) Ucenicia la locul de muncĂŁ se organizeazĂŁ în baza contractului de ucenicie.

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncĂŁ este contractul individual de muncĂŁ de tip particular, în temeiul cĂŁruia:

a) angajatorul persoanĂŁ juridicĂŁ sau persoanĂŁ fizicĂŁ se obligĂŁ ca, în afara plĂŁĂžii unui salariu, sĂŁ asigure formarea profesionalĂŁ a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului sĂŁu de activitate;

b) ucenicul se obligĂŁ sĂŁ se formeze profesional Âşi sĂŁ munceascĂŁ în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncĂŁ se încheie pe duratĂŁ determinatĂŁ.

ART. 206 *** Abrogat

ART. 207

(1) Persoana încadratĂŁ în muncĂŁ în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.

(2) Ucenicul beneficiazĂŁ de dispoziĂžiile aplicabile celorlalĂži salariaĂži, în mĂŁsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sĂŁu.

ART. 208 *** Abrogat

ART. 209 *** Abrogat

ART. 210 *** Abrogat

ART. 211 *** Abrogat

ART. 212 *** Abrogat

ART. 213

Organizarea, desfĂŁÂşurarea Âşi controlul activitĂŁĂžii de ucenicie se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

TITLUL VII

Dialogul social

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 214

Pentru asigurarea climatului de stabilitate Âşi pace socialĂŁ, prin lege sunt reglementate modalitĂŁĂžile de consultĂŁri Âşi dialog permanent între partenerii sociali.

ART. 215

Consiliul Economic Âşi Social este instituĂžie publicĂŁ de interes naĂžional, tripartitĂŁ, autonomĂŁ, constituitĂŁ în scopul realizĂŁrii dialogului social la nivel naĂžional.

ART. 216

în cadrul ministerelor Âşi prefecturilor funcĂžioneazĂŁ, în condiĂžiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între administraĂžia publicĂŁ, sindicate Âşi patronat.

CAP. 2

Sindicatele

ART. 217

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fĂŁrĂŁ scop patrimonial, constituite în scopul apĂŁrĂŁrii Âşi promovĂŁrii drepturilor colective Âşi individuale, precum Âşi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale Âşi sportive ale membrilor lor.

(2) CondiĂžiile Âşi procedura de dobândire a personalitĂŁĂžii juridice de cĂŁtre organizaĂžiile sindicale se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

(3) OrganizaĂžiile sindicale au dreptul de a-Âşi reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere Âşi gestiune, cu condiĂžia ca statutele sĂŁ fie adoptate printr-o procedurĂŁ democraticĂŁ, în condiĂžiile legii.

ART. 218

Sindicatele participĂŁ prin reprezentanĂžii proprii, în condiĂžiile legii, la negocierea Âşi încheierea contractelor colective de muncĂŁ, la tratative sau acorduri cu autoritĂŁĂžile publice Âşi cu patronatele, precum Âşi în structurile specifice dialogului social.

ART. 219

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiĂžiile legii, în federaĂžii, confederaĂžii sau uniuni teritoriale.

ART. 220

ExerciĂžiul dreptului sindical al salariaĂžilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor Âşi libertĂŁĂžilor garantate prin ConstituĂžie Âşi în conformitate cu dispoziĂžiile prezentului cod Âşi ale legilor speciale.

ART. 221

(1) Este interzisĂŁ orice intervenĂžie a autoritĂŁĂžilor publice de naturĂŁ a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legalĂŁ.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinÞã al patronilor sau al organizaĂžiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanĂžii sau membrii lor, în constituirea organizaĂžiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.

ART. 222

La cererea membrilor lor, sindicatele pot sĂŁ îi reprezinte pe aceÂştia în cadrul conflictelor de drepturi.

ART. 223

(1) ReprezentanĂžilor aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigurĂŁ protecĂžia legii contra oricĂŁror forme de condiĂžionare, constrângere sau limitare a exercitĂŁrii funcĂžiilor lor.

(2) Pe toatĂŁ durata exercitĂŁrii mandatului, precum Âşi pe o perioadĂŁ de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanĂžii aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaĂži pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalĂŁ sau pentru motive ce Ăžin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaĂžii din unitate.

(3) Alte mĂŁsuri de protecĂžie a celor aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevĂŁzute în legi speciale Âşi în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

CAP. 3

ReprezentanĂžii salariaĂžilor

ART. 224

(1) La angajatorii la care sunt încadraĂži mai mult de 20 de salariaĂži Âşi dacĂŁ nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate Âşi apĂŁrate de reprezentanĂžii lor, aleÂşi Âşi mandataĂži special în acest scop.

(2) ReprezentanĂžii salariaĂžilor sunt aleÂşi în cadrul adunĂŁrii generale a salariaĂžilor, cu votul a cel puĂžin jumĂŁtate din numĂŁrul total al salariaĂžilor.

(3) ReprezentanĂžii salariaĂžilor nu pot sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

ART. 225

(1) Pot fi aleÂşi ca reprezentanĂži ai salariaĂžilor salariaĂžii care au împlinit vârsta de 21 de ani Âşi care au lucrat la angajator cel puĂžin un an fĂŁrĂŁ întrerupere.

(2) CondiĂžia vechimii prevĂŁzute la alin. (1) nu este necesarĂŁ în cazul alegerii reprezentanĂžilor salariaĂžilor la angajatorii nou-înfiinĂžaĂži.

(3) NumĂŁrul de reprezentanĂži aleÂşi ai salariaĂžilor se stabileÂşte de comun acord cu angajatorul, în raport cu numĂŁrul de salariaĂži ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentanĂžilor salariaĂžilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

ART. 226

ReprezentanĂžii salariaĂžilor au urmĂŁtoarele atribuĂžii principale:

a) sĂŁ urmĂŁreascĂŁ respectarea drepturilor salariaĂžilor, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, cu contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, cu contractele individuale de muncĂŁ Âşi cu regulamentul intern;

b) sĂŁ participe la elaborarea regulamentului intern;

c) sĂŁ promoveze interesele salariaĂžilor referitoare la salariu, condiĂžii de muncĂŁ, timp de muncĂŁ Âşi timp de odihnĂŁ, stabilitate în muncĂŁ, precum Âşi orice alte interese profesionale, economice Âşi sociale legate de relaĂžiile de muncĂŁ;

d) sĂŁ sesizeze inspectoratul de muncĂŁ cu privire la nerespectarea dispoziĂžiilor legale Âşi ale contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.

ART. 227

AtribuĂžiile reprezentanĂžilor salariaĂžilor, modul de îndeplinire a acestora, precum Âşi durata Âşi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunĂŁrii generale a salariaĂžilor, în condiĂžiile legii.

ART. 228

Timpul alocat reprezentanĂžilor salariaĂžilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lunĂŁ Âşi se considerĂŁ timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzĂŁtor.

ART. 229

Pe toatĂŁ durata exercitĂŁrii mandatului reprezentanĂžii salariaĂžilor nu pot fi concediaĂži pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalĂŁ sau pentru motive ce Ăžin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaĂži.

CAP. 4

Patronatul

ART. 230

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridicĂŁ înmatriculatĂŁ sau persoana fizicĂŁ autorizatĂŁ potrivit legii, care administreazĂŁ Âşi utilizeazĂŁ capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obĂžinerii de profit în condiĂžii de concurenÞã, Âşi care angajeazĂŁ muncĂŁ salariatĂŁ.

ART. 231

(1) Patronatele sunt organizaĂžii ale patronilor, autonome, fĂŁrĂŁ caracter politic, înfiinĂžate ca persoane juridice de drept privat, fĂŁrĂŁ scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federaĂžii, confederaĂžii patronale sau în alte structuri asociative.

ART. 232

(1) Patronatele reprezintĂŁ, susĂžin Âşi apĂŁrĂŁ interesele membrilor lor în relaĂžiile cu autoritĂŁĂžile publice, cu sindicatele Âşi cu alte persoane juridice Âşi fizice, în raport cu obiectul Âşi scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute Âşi în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceÂştia în cazul conflictelor de drepturi.

ART. 233

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigurĂŁ protecĂžia legii contra oricĂŁror forme de discriminare, condiĂžionare, constrângere sau limitare a exercitĂŁrii funcĂžiilor lor.

ART. 234

Patronatele sunt parteneri sociali în relaĂžiile colective de muncĂŁ, participând, prin reprezentanĂži proprii, la negocierea Âşi încheierea contractelor colective de muncĂŁ, la tratative Âşi acorduri cu autoritĂŁĂžile publice Âşi cu sindicatele, precum Âşi în structurile specifice dialogului social.

ART. 235

(1) Constituirea Âşi funcĂžionarea asociaĂžiilor patronale, precum Âşi exercitarea drepturilor Âşi obligaĂžiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisĂŁ orice intervenĂžie a autoritĂŁĂžilor publice de naturĂŁ a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le împiedica exercitarea legalĂŁ.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinÞã al salariaĂžilor sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanĂžii lor sau prin membrii sindicatului, dupĂŁ caz, în constituirea asociaĂžiilor patronale sau în exercitarea drepturilor lor.

TITLUL VIII

Contractele colective de muncĂŁ

ART. 236

(1) Contractul colectiv de muncĂŁ este convenĂžia încheiatĂŁ în formĂŁ scrisĂŁ între angajator sau organizaĂžia patronalĂŁ, de o parte, Âşi salariaĂži, reprezentaĂži prin sindicate ori în alt mod prevĂŁzut de lege, de cealaltĂŁ parte, prin care se stabilesc clauze privind condiĂžiile de muncĂŁ, salarizarea, precum Âşi alte drepturi Âşi obligaĂžii ce decurg din raporturile de muncĂŁ.

(2) Negocierea colectivĂŁ este obligatorie, cu excepĂžia cazului în care angajatorul are încadraĂži mai puĂžin de 21 de salariaĂži.

(3) La negocierea clauzelor Âşi la încheierea contractelor colective de muncĂŁ pĂŁrĂžile sunt egale Âşi libere.

(4) Contractele colective de muncĂŁ, încheiate cu respectarea dispoziĂžiilor legale constituie legea pĂŁrĂžilor.

ART. 237

PĂŁrĂžile, reprezentarea acestora Âşi procedura de negociere Âşi de încheiere a contractelor colective de muncĂŁ sunt stabilite potrivit legii.

ART. 238

(1) Contractele colective de muncĂŁ nu pot conĂžine clauze care sĂŁ stabileascĂŁ drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncĂŁ nu pot conĂžine clauze care sĂŁ stabileascĂŁ drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncĂŁ.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncĂŁ prevederile legale referitoare la drepturile salariaĂžilor au un caracter minimal.

ART. 239

Prevederile contractului colectiv de muncĂŁ produc efecte pentru toĂži salariaĂžii, indiferent de data angajĂŁrii sau de afilierea lor la o organizaĂžie sindicalĂŁ.

ART. 240

(1) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate Âşi la nivel naĂžional.

(2) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia Âşi la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

ART. 241

(1) Clauzele contractelor colective de muncĂŁ produc efecte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) pentru toĂži salariaĂžii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncĂŁ încheiate la acest nivel;

b) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncĂŁ la acest nivel;

c) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži la toĂži angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncĂŁ la acest nivel;

d) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži la toĂži angajatorii din ĂžarĂŁ, în cazul contractului colectiv de muncĂŁ la nivel naĂžional.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevĂŁzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncĂŁ.

ART. 242

Contractul colectiv de muncĂŁ se încheie pe o perioadĂŁ determinatĂŁ, care nu poate fi mai micĂŁ de 12 luni, sau pe durata unei lucrĂŁri determinate.

ART. 243

(1) Executarea contractului colectiv de muncĂŁ este obligatorie pentru pĂŁrĂži.

(2) Neîndeplinirea obligaĂžiilor asumate prin contractul colectiv de muncĂŁ atrage rĂŁspunderea pĂŁrĂžilor care se fac vinovate de aceasta.

ART. 244

Clauzele contractului colectiv de muncĂŁ pot fi modificate pe parcursul executĂŁrii lui, în condiĂžiile legii, ori de câte ori pĂŁrĂžile convin acest lucru.

ART. 245

Contractul colectiv de muncĂŁ înceteazĂŁ:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrĂŁrii pentru care a fost încheiat, dacĂŁ pĂŁrĂžile nu convin prelungirea aplicĂŁrii acestuia;

b) la data dizolvĂŁrii sau lichidĂŁrii judiciare a angajatorului;

c) prin acordul pĂŁrĂžilor.

ART. 246

Aplicarea contractului colectiv de muncĂŁ poate fi suspendatĂŁ prin acordul de voinÞã al pĂŁrĂžilor ori în caz de forÞã majorĂŁ.

ART. 247

în cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramurĂŁ nu existĂŁ contract colectiv de muncĂŁ, se aplicĂŁ contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel superior.

TITLUL IX

Conflictele de muncĂŁ

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 248

(1) Conflictul de muncĂŁ reprezintĂŁ orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncĂŁ.

(2) Conflictele de muncĂŁ ce au ca obiect stabilirea condiĂžiilor de muncĂŁ cu ocazia negocierii contractelor colective de muncĂŁ sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaĂžilor, denumite conflicte de interese.

(3) Conflictele de muncĂŁ ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaĂžii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum Âşi din contractele colective sau individuale de muncĂŁ sunt conflicte referitoare la drepturile salariaĂžilor, denumite conflicte de drepturi.

ART. 249

Procedura de soluĂžionare a conflictelor de muncĂŁ se stabileÂşte prin lege specialĂŁ.

CAP. 2

Greva

ART. 250

SalariaĂžii au dreptul la grevĂŁ pentru apĂŁrarea intereselor profesionale, economice Âşi sociale.

ART. 251

(1) Greva reprezintĂŁ încetarea voluntarĂŁ Âşi colectivĂŁ a lucrului de cĂŁtre salariaĂži.

(2) Participarea salariaĂžilor la grevĂŁ este liberĂŁ. Nici un salariat nu poate fi constrâns sĂŁ participe sau sĂŁ nu participe la o grevĂŁ.

(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevĂŁ poate interveni numai în cazurile Âşi pentru categoriile de salariaĂži prevĂŁzute expres de lege.

ART. 252

Participarea la grevĂŁ, precum Âşi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintĂŁ o încĂŁlcare a obligaĂžiilor salariaĂžilor Âşi nu pot avea drept consecinÞã sancĂžionarea disciplinarĂŁ a salariaĂžilor greviÂşti sau a organizatorilor grevei.

ART. 253

Modul de exercitare a dreptului de grevĂŁ, organizarea, declanÂşarea Âşi desfĂŁÂşurarea grevei, procedurile prealabile declanºãrii grevei, suspendarea Âşi încetarea grevei, precum Âşi orice alte aspecte legate de grevĂŁ se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

TITLUL X

InspecĂžia Muncii

ART. 254

Aplicarea reglementĂŁrilor generale Âşi speciale în domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ, securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ este supusĂŁ controlului InspecĂžiei Muncii, ca organism specializat al administraĂžiei publice centrale, cu personalitate juridicĂŁ, în subordinea Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei.

ART. 255

InspecĂžia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncĂŁ, organizate în fiecare judeĂž Âşi în municipiul BucureÂşti.

ART. 256

înfiinĂžarea Âşi organizarea InspecĂžiei Muncii sunt reglementate prin lege specialĂŁ.

TITLUL XI

RĂŁspunderea juridicĂŁ

CAP. 1

Regulamentul intern

ART. 257

Regulamentul intern se întocmeÂşte de cĂŁtre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanĂžilor salariaĂžilor, dupĂŁ caz.

ART. 258

Regulamentul intern cuprinde cel puĂžin urmĂŁtoarele categorii de dispoziĂžii:

a) reguli privind protecĂžia, igiena Âşi securitatea în muncĂŁ în cadrul unitĂŁĂžii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminĂŁrii Âşi al înlĂŁturĂŁrii oricĂŁrei forme de încĂŁlcare a demnitĂŁĂžii;

c) drepturile Âşi obligaĂžiile angajatorului Âşi al salariaĂžilor;

d) procedura de soluĂžionare a cererilor sau reclamaĂžiilor individuale ale salariaĂžilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare Âşi sancĂžiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinarĂŁ;

h) modalitĂŁĂžile de aplicare a altor dispoziĂžii legale sau contractuale specifice.

ART. 259

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoÂştinÞã salariaĂžilor prin grija angajatorului Âşi îÂşi produce efectele faÞã de salariaĂži din momentul încunoÂştinÞãrii acestora.

(2) ObligaĂžia de informare a salariaĂžilor cu privire la conĂžinutul regulamentului intern trebuie îndeplinitĂŁ de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecĂŁrui salariat cu privire la conĂžinutul regulamentului intern se stabileÂşte prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau, dupĂŁ caz, prin conĂžinutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afiÂşeazĂŁ la sediul angajatorului.

ART. 260

Orice modificare ce intervine în conĂžinutul regulamentului intern este supusĂŁ procedurilor de informare prevĂŁzute la art. 259.

ART. 261

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziĂžiile regulamentului intern, în mĂŁsura în care face dovada încĂŁlcĂŁrii unui drept al sĂŁu.

(2) Controlul legalitĂŁĂžii dispoziĂžiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenĂža instanĂželor judecĂŁtoreÂşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicĂŁrii de cĂŁtre angajator a modului de soluĂžionare a sesizĂŁrii formulate potrivit alin. (1).

ART. 262

(1) întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecĂŁrui angajator se realizeazĂŁ în termen de 60 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod.

(2) în cazul angajatorilor înfiinĂžaĂži dupĂŁ intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevĂŁzut la alin. (1) începe sĂŁ curgĂŁ de la data dobândirii personalitĂŁĂžii juridice.

CAP. 2

RĂŁspunderea disciplinarĂŁ

ART. 263

(1) Angajatorul dispune de prerogativĂŁ disciplinarĂŁ, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancĂžiuni disciplinare salariaĂžilor sĂŁi ori de câte ori constatĂŁ cĂŁ aceÂştia au sĂŁvârÂşit o abatere disciplinarĂŁ.

(2) Abaterea disciplinarĂŁ este o faptĂŁ în legĂŁturĂŁ cu munca Âşi care constĂŁ într-o acĂžiune sau inacĂžiune sĂŁvârÂşitĂŁ cu vinovĂŁĂžie de cĂŁtre salariat, prin care acesta a încĂŁlcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncĂŁ sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, ordinele Âşi dispoziĂžiile legale ale conducĂŁtorilor ierarhici.

ART. 264

(1) SancĂžiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul sĂŁvârÂşeÂşte o abatere disciplinarĂŁ sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncĂŁ pentru o perioadĂŁ ce nu poate depĂŁÂşi 10 zile lucrĂŁtoare;

c) retrogradarea din funcĂžie, cu acordarea salariului corespunzĂŁtor funcĂžiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o duratĂŁ ce nu poate depĂŁÂşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bazĂŁ pe o duratĂŁ de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

e) reducerea salariului de bazĂŁ Âşi/sau, dupĂŁ caz, Âşi a indemnizaĂžiei de conducere pe o perioadĂŁ de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

f) desfacerea disciplinarĂŁ a contractului individual de muncĂŁ.

(2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specialĂŁ, se stabileÂşte un alt regim sancĂžionator, va fi aplicat acesta.

ART. 265

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeaÂşi abatere disciplinarĂŁ se poate aplica numai o singurĂŁ sancĂžiune.

ART. 266

Angajatorul stabileÂşte sancĂžiunea disciplinarĂŁ aplicabilĂŁ în raport cu gravitatea abaterii disciplinare sĂŁvârÂşite de salariat, avându-se în vedere urmĂŁtoarele:

a) împrejurĂŁrile în care fapta a fost sĂŁvârÂşitĂŁ;

b) gradul de vinovĂŁĂžie a salariatului;

c) consecinĂžele abaterii disciplinare;

d) comportarea generalĂŁ în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancĂžiuni disciplinare suferite anterior de cĂŁtre acesta.

ART. 267

(1) Sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, nici o mĂŁsurĂŁ, cu excepĂžia celei prevĂŁzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusĂŁ mai înainte de efectuarea unei cercetĂŁri disciplinare prealabile.

(2) în vederea desfĂŁÂşurĂŁrii cercetĂŁrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicitĂŁ de cĂŁtre angajator sĂŁ realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora Âşi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea fĂŁcutĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2) fĂŁrĂŁ un motiv obiectiv dĂŁ dreptul angajatorului sĂŁ dispunĂŁ sancĂžionarea, fĂŁrĂŁ efectuarea cercetĂŁrii disciplinare prealabile.

(4) în cursul cercetĂŁrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sĂŁ formuleze Âşi sĂŁ susĂžinĂŁ toate apĂŁrĂŁrile în favoarea sa Âşi sĂŁ ofere persoanei împuternicite sĂŁ realizeze cercetarea toate probele Âşi motivaĂžiile pe care le considerĂŁ necesare, precum Âşi dreptul sĂŁ fie asistat, la cererea sa, de cĂŁtre un reprezentant al sindicatului al cĂŁrui membru este.

ART. 268

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancĂžiunii disciplinare printr-o decizie emisĂŁ în formĂŁ scrisĂŁ, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luĂŁrii la cunoÂştinÞã despre sĂŁvârÂşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data sĂŁvârÂşirii faptei.

(2) Sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarĂŁ;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, care au fost încĂŁlcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlĂŁturate apĂŁrĂŁrile formulate de salariat în timpul cercetĂŁrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuatĂŁ cercetarea;

d) temeiul de drept în baza cĂŁruia sancĂžiunea disciplinarĂŁ se aplicĂŁ;

e) termenul în care sancĂžiunea poate fi contestatĂŁ;

f) instanĂža competentĂŁ la care sancĂžiunea poate fi contestatĂŁ.

(3) Decizia de sancĂžionare se comunicĂŁ salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii Âşi produce efecte de la data comunicĂŁrii.

(4) Comunicarea se predĂŁ personal salariatului, cu semnĂŁturĂŁ de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandatĂŁ, la domiciliul sau reÂşedinĂža comunicatĂŁ de acesta.

(5) Decizia de sancĂžionare poate fi contestatĂŁ de salariat la instanĂžele judecĂŁtoreÂşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicĂŁrii.

CAP. 3

RĂŁspunderea patrimonialĂŁ

ART. 269

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor Âşi principiilor rĂŁspunderii civile contractuale, sĂŁ îl despĂŁgubeascĂŁ pe salariat în situaĂžia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaĂžiilor de serviciu sau în legĂŁturĂŁ cu serviciul.

(2) în cazul în care angajatorul refuzĂŁ sĂŁ îl despĂŁgubeascĂŁ pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanĂželor judecĂŁtoreÂşti competente.

(3) Angajatorul care a plĂŁtit despĂŁgubirea îÂşi va recupera suma aferentĂŁ de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiĂžiile art. 270 Âşi urmĂŁtoarele.

ART. 270

(1) SalariaĂžii rĂŁspund patrimonial, în temeiul normelor Âşi principiilor rĂŁspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina Âşi în legĂŁturĂŁ cu munca lor.

(2) SalariaĂžii nu rĂŁspund de pagubele provocate de forĂža majorĂŁ sau de alte cauze neprevĂŁzute Âşi care nu puteau fi înlĂŁturate Âşi nici de pagubele care se încadreazĂŁ în riscul normal al serviciului.

ART. 271

(1) Când paguba a fost produsĂŁ de mai mulĂži salariaĂži, cuantumul rĂŁspunderii fiecĂŁruia se stabileÂşte în raport cu mĂŁsura în care a contribuit la producerea ei.

(2) DacĂŁ mĂŁsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinatĂŁ, rĂŁspunderea fiecĂŁruia se stabileÂşte proporĂžional cu salariul sĂŁu net de la data constatĂŁrii pagubei Âşi, atunci când este cazul, Âşi în funcĂžie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sĂŁu inventar.

ART. 272

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumĂŁ nedatoratĂŁ este obligat sĂŁ o restituie.

(2) DacĂŁ salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau Âşi care nu mai pot fi restituite în naturĂŁ sau dacĂŁ acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptĂŁĂžit, este obligat sĂŁ suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauzĂŁ se stabileÂşte potrivit valorii acestora de la data plĂŁĂžii.

ART. 273

(1) Suma stabilitĂŁ pentru acoperirea daunelor se reĂžine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauzĂŁ din partea angajatorului la care este încadratĂŁ în muncĂŁ.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fĂŁrĂŁ a putea depĂŁÂşi împreunĂŁ cu celelalte reĂžineri pe care le-ar avea cel în cauzĂŁ, jumĂŁtate din salariul respectiv.

ART. 274

(1) în cazul în care contractul individual de muncĂŁ înceteazĂŁ înainte ca salariatul sĂŁ îl fi despĂŁgubit pe angajator Âşi cel în cauzĂŁ se încadreazĂŁ la un alt angajator ori devine funcĂžionar public, reĂžinerile din salariu se fac de cĂŁtre noul angajator sau noua instituĂžie ori autoritate publicĂŁ, dupĂŁ caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de cĂŁtre angajatorul pĂŁgubit.

(2) DacĂŁ persoana în cauzĂŁ nu s-a încadrat în muncĂŁ la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncĂŁ ori ca funcĂžionar public, acoperirea daunei se va face prin urmĂŁrirea bunurilor sale, în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

ART. 275

în cazul în care acoperirea prejudiciului prin reĂžineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima ratĂŁ de reĂžineri, angajatorul se poate adresa executorului judecĂŁtoresc în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

CAP. 4

RĂŁspunderea contravenĂžionalĂŁ

ART. 276

(1) Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ astfel urmĂŁtoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziĂžiilor privind garantarea în platĂŁ a salariului minim brut pe ĂžarĂŁ, cu amendĂŁ de la 300 lei la 2.000 lei;

b) încĂŁlcarea de cĂŁtre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendĂŁ de la 300 lei la 1.000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninÞãri ori prin violenĂže, a unui salariat sau a unui grup de salariaĂži sĂŁ participe la grevĂŁ ori sĂŁ munceascĂŁ în timpul grevei, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) stipularea în contractul individual de muncĂŁ a unor clauze contrare dispoziĂžiilor legale, cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) primirea la muncĂŁ a persoanelor fĂŁrĂŁ încheierea unui contract individual de muncĂŁ, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoanĂŁ identificatĂŁ, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi valoarea cumulatĂŁ de 100.000 lei;

f) încĂŁlcarea de cĂŁtre angajator a prevederilor art. 134 Âşi 137, cu amendĂŁ de la 5.000 lei la 10.000 lei;

g) încĂŁlcarea obligaĂžiei prevĂŁzute la art. 135, cu amendĂŁ de la 5.000 lei la 20.000 lei;

h) nerespectarea dispoziĂžiilor privind munca suplimentarĂŁ, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului sĂŁptĂŁmânal, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) neacordarea indemnizaĂžiei prevĂŁzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îÂşi întrerupe temporar activitatea cu menĂžinerea raporturilor de muncĂŁ, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 5.000 lei;

k) încĂŁlcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei.

(2) Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor se fac de cĂŁtre inspectorii de muncĂŁ.

(3) ContravenĂžiilor prevĂŁzute la alin. (1) li se aplicĂŁ dispoziĂžiile legislaĂžiei în vigoare.

CAP. 5

RĂŁspunderea penalĂŁ

ART. 277

Neexecutarea unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cĂŁtre partea interesatĂŁ constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendĂŁ.

ART. 278

Neexecutarea unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive privind reintegrarea în muncĂŁ a unui salariat constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendĂŁ.

ART. 279

(1) în cazul infracĂžiunilor prevĂŁzute la art. 277 Âşi 278 acĂžiunea penalĂŁ se pune în miÂşcare la plângerea persoanei vĂŁtĂŁmate.

(2) împĂŁcarea pĂŁrĂžilor înlĂŁturĂŁ rĂŁspunderea penalĂŁ.

ART. 280 *** Abrogat

ART. 280^1

încadrarea în muncĂŁ a minorilor cu nerespectarea condiĂžiilor legale de vârstĂŁ sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitĂŁĂži cu încĂŁlcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncĂŁ al minorilor constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.

TITLUL XII

JurisdicĂžia muncii

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 281

JurisdicĂžia muncii are ca obiect soluĂžionarea conflictelor de muncĂŁ cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea Âşi încetarea contractelor individuale sau, dupĂŁ caz, colective de muncĂŁ prevĂŁzute de prezentul cod, precum Âşi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

ART. 282

Pot fi pĂŁrĂži în conflictele de muncĂŁ:

a) salariaĂžii, precum Âşi orice altĂŁ persoanĂŁ titularĂŁ a unui drept sau a unei obligaĂžii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncĂŁ;

b) angajatorii - persoane fizice Âşi/sau persoane juridice -, agenĂžii de muncĂŁ temporarĂŁ, utilizatorii, precum Âşi orice altĂŁ persoanĂŁ care beneficiazĂŁ de o muncĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ în condiĂžiile prezentului cod;

c) sindicatele Âşi patronatele;

d) alte persoane juridice sau fizice care au aceastĂŁ vocaĂžie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

ART. 283

(1) Cererile în vederea soluĂžionĂŁrii unui conflict de muncĂŁ pot fi formulate:

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicatĂŁ decizia unilateralĂŁ a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncĂŁ;

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancĂžionare disciplinarĂŁ;

c) în termen de 3 ani de la data naÂşterii dreptului la acĂžiune, în situaĂžia în care obiectul conflictului individual de muncĂŁ constĂŁ în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despĂŁgubiri cĂŁtre salariat, precum Âşi în cazul rĂŁspunderii patrimoniale a salariaĂžilor faÞã de angajator;

d) pe toatĂŁ durata existenĂžei contractului, în cazul în care se solicitĂŁ constatarea nulitĂŁĂžii unui contract individual sau colectiv de muncĂŁ ori a unor clauze ale acestuia;

e) în termen de 6 luni de la data naÂşterii dreptului la acĂžiune, în cazul neexecutĂŁrii contractului colectiv de muncĂŁ ori a unor clauze ale acestuia.

(2) în toate situaĂžiile, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naÂşterii dreptului.

CAP. 2

CompetenĂža materialĂŁ Âşi teritorialĂŁ

ART. 284

(1) Judecarea conflictelor de muncĂŁ este de competenĂža instanĂželor stabilite conform Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

(2) Cererile referitoare la cauzele prevĂŁzute la alin. (1) se adreseazĂŁ instanĂžei competente în a cĂŁrei circumscripĂžie reclamantul îÂşi are domiciliul sau reÂşedinĂža ori, dupĂŁ caz, sediul.

CAP. 3

Reguli speciale de procedurĂŁ

ART. 285

Cauzele prevĂŁzute la art. 281 sunt scutite de taxa judiciarĂŁ de timbru Âşi de timbrul judiciar.

ART. 286

(1) Cererile referitoare la soluĂžionarea conflictelor de muncĂŁ se judecĂŁ în regim de urgenÞã.

(2) Termenele de judecatĂŁ nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a pĂŁrĂžilor se considerĂŁ legal îndeplinitĂŁ dacĂŁ se realizeazĂŁ cu cel puĂžin 24 de ore înainte de termenul de judecatĂŁ.

ART. 287

Sarcina probei în conflictele de muncĂŁ revine angajatorului, acesta fiind obligat sĂŁ depunĂŁ dovezile în apĂŁrarea sa pânĂŁ la prima zi de înfĂŁĂžiÂşare.

ART. 288

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenÞã, instanĂža fiind în drept sĂŁ decadĂŁ din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

ART. 289

HotĂŁrârile pronunĂžate în fond sunt definitive Âşi executorii de drept.

ART. 290

Procedura de soluĂžionare a conflictelor de muncĂŁ se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

ART. 291

DispoziĂžiile prezentului titlu se completeazĂŁ cu prevederile Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

TITLUL XIII

DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

ART. 292

Potrivit obligaĂžiilor internaĂžionale asumate de România, legislaĂžia muncii va fi armonizatĂŁ permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenĂžiile Âşi recomandĂŁrile OrganizaĂžiei InternaĂžionale a Muncii, cu normele dreptului internaĂžional al muncii.

ART. 293

România va realiza transpunerea, pânĂŁ la data aderĂŁrii la Uniunea EuropeanĂŁ, în legislaĂžia naĂžionalĂŁ a dispoziĂžiilor comunitare privind comitetul european de întreprindere în unitĂŁĂžile de dimensiune comunitarĂŁ, pe mĂŁsura apariĂžiei Âşi dezvoltĂŁrii în economie a unor astfel de întreprinderi, precum Âşi pe cele privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul furnizĂŁrii de servicii.

ART. 294

în sensul prezentului cod, prin salariaĂži cu funcĂžie de conducere se înĂželege administratorii-salariaĂži, inclusiv preÂşedintele consiliului de administraĂžie dacĂŁ este Âşi salariat, directorii generali Âşi directorii, directorii generali adjuncĂži Âşi directorii adjuncĂži, Âşefii compartimentelor de muncĂŁ - divizii, departamente, secĂžii, ateliere, servicii, birouri -, precum Âşi asimilaĂžii lor stabiliĂži potrivit legii sau prin contractele colective de muncĂŁ ori, dupĂŁ caz, prin regulamentul intern.

ART. 295

(1) DispoziĂžiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziĂžii cuprinse în legislaĂžia muncii Âşi, în mĂŁsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncĂŁ prevĂŁzute de prezentul cod, cu dispoziĂžiile legislaĂžiei civile.

(2) Prevederile prezentului cod se aplicĂŁ cu titlu de drept comun Âşi acelor raporturi juridice de muncĂŁ neîntemeiate pe un contract individual de muncĂŁ, în mĂŁsura în care reglementĂŁrile speciale nu sunt complete Âşi aplicarea lor nu este incompatibilĂŁ cu specificul raporturilor de muncĂŁ respective.

ART. 296

(1) Vechimea în muncĂŁ stabilitĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010 se probeazĂŁ cu carnetul de muncĂŁ.

(2) DupĂŁ data abrogĂŁrii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, vechimea în muncĂŁ stabilitĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedĂŁ carnet de muncĂŁ, de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ sĂŁ soluĂžioneze conflictele de muncĂŁ, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sĂŁ rezulte existenĂža raporturilor de muncĂŁ. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogĂŁrii Decretului nr. 92/1976, cu modificĂŁrile ulterioare, se vor soluĂžiona potrivit dispoziĂžiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care pĂŁstreazĂŁ Âşi completeazĂŁ carnetele de muncĂŁ le vor elibera titularilor în mod eÂşalonat, pânĂŁ la data de 30 iunie 2011, pe bazĂŁ de proces-verbal individual de predare-primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncĂŁ ce deĂžin carnetele de muncĂŁ ale salariaĂžilor le vor elibera pânĂŁ la data prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei Âşi egalitĂŁĂžii de Âşanse.

ART. 297

Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncĂŁ aflate pe rolul tribunalelor se judecĂŁ în continuare potrivit dispoziĂžiilor procesuale aplicabile la data sesizĂŁrii instanĂželor.

ART. 298

(1) Prezentul cod intrĂŁ în vigoare la data de 1 martie 2003.

(2) Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod se abrogĂŁ:

- Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicatĂŁ în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- Legea nr. 1/1970 - Legea organizĂŁrii Âşi disciplinei muncii în unitĂŁĂžile socialiste de stat, publicatĂŁ în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obÂştesc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 25 martie 1981;

- Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaĂžilor în funcĂžie de competenÞã, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990;

- Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcĂžii, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;

- Legea salarizĂŁrii nr. 14/1991, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnĂŁ Âşi alte concedii ale salariaĂžilor, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992;

- Legea nr. 68/1993 privind garantarea în platĂŁ a salariului minim, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;

- Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ în care nu se lucreazĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- art. 34 Âşi 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncĂŁ, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998;

- orice alte dispoziĂžii contrare.

(3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogĂŁ dispoziĂžiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncĂŁ, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificĂŁrile ulterioare.

TITLUL VI

Formarea profesionalã

CAP. 1

Dispoziþii generale

ART. 188

(1) Formarea profesionalã a salariaþilor are urmãtoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerinþele postului sau ale locului de muncã;

b) obþinerea unei calificãri profesionale;

c) actualizarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor specifice postului ºi locului de muncã ºi perfecþionarea pregãtirii profesionale pentru ocupaþia de bazã;

d) reconversia profesionalã determinatã de restructurãri socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoºtinþe avansate, a unor metode ºi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitãþilor profesionale;

f) prevenirea riscului ºomajului;

g) promovarea în muncã ºi dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionalã ºi evaluarea cunoºtinþelor se fac pe baza standardelor ocupaþionale.

ART. 189

Formarea profesionalã a salariaþilor se poate realiza prin urmãtoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de cãtre angajator sau de cãtre furnizorii de servicii de formare profesionalã din þarã sau din strãinãtate;

b) stagii de adaptare profesionalã la cerinþele postului ºi ale locului de muncã;

c) stagii de practicã ºi specializare în þarã ºi în strãinãtate;

d) ucenicie organizatã la locul de muncã;

e) formare individualizatã;

f) alte forme de pregãtire convenite între angajator ºi salariat.

ART. 190

(1) Angajatorii au obligaþia de a asigura participarea la programe de formare profesionalã pentru toþi salariaþii, dupã cum urmeazã:

a) cel puþin o datã la 2 ani, dacã au cel puþin 21 de salariaþi;

b) cel puþin o datã la 3 ani, dacã au sub 21 de salariaþi.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalã, asiguratã în condiþiile alin. (1), se suportã de cãtre angajatori.

ART. 191

(1) Angajatorul persoanã juridicã care are mai mult de 20 de salariaþi elaboreazã anual ºi aplicã planuri de formare profesionalã, cu consultarea sindicatului sau, dupã caz, a reprezentanþilor salariaþilor.

(2) Planul de formare profesionalã elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexã la contractul colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate.

(3) Salariaþii au dreptul sã fie informaþi cu privire la conþinutul planului de formare profesionalã.

ART. 192 *** Abrogat

ART. 193

(1) Participarea la formare profesionalã poate avea loc la iniþiativa angajatorului sau la iniþiativa salariatului.

(2) Modalitatea concretã de formare profesionalã, drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, durata formãrii profesionale, precum ºi orice alte aspecte legate de formarea profesionalã, inclusiv obligaþiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, se stabilesc prin acordul pãrþilor ºi fac obiectul unor acte adiþionale la contractele individuale de muncã.

ART. 194

(1) în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã este iniþiatã de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastã participare sunt suportate de cãtre acesta.

(2) în cazul în care, în condiþiile prevãzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalã presupune scoaterea parþialã din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:

a) dacã participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadã ce nu depãºeºte 25% din durata zilnicã a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toatã durata formãrii profesionale, de salariul integral corespunzãtor postului ºi funcþiei deþinute, cu toate indemnizaþiile, sporurile ºi adaosurile la acesta;

b) dacã participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadã mai mare de 25% din durata zilnicã a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bazã ºi, dupã caz, de sporul de vechime.

(3) Dacã participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionalã presupune scoaterea integralã din activitate, contractul individual de muncã al salariatului respectiv se suspendã, acesta beneficiind de o indemnizaþie plãtitã de angajator, prevãzutã în contractul colectiv de muncã aplicabil sau în contractul individual de muncã, dupã caz.

(4) Pe perioada suspendãrii contractului individual de muncã în condiþiile prevãzute la alin. (3), salariatul beneficiazã de vechime la acel loc de muncã, aceastã perioadã fiind consideratã stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat.

ART. 195

(1) Salariaþii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalã mai mare de 60 de zile în condiþiile art. 194 alin. (2) lit. b) ºi alin. (3) nu pot avea iniþiativa încetãrii contractului individual de muncã o perioadã de cel puþin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionalã.

(2) Durata obligaþiei salariatului de a presta muncã în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, precum ºi orice alte aspecte în legãturã cu obligaþiile salariatului, ulterioare formãrii profesionale, se stabilesc prin act adiþional la contractul individual de muncã.

(3) Nerespectarea de cãtre salariat a dispoziþiei prevãzute la alin. (1) determinã obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregãtirea sa profesionalã, proporþional cu perioada nelucratã din perioada stabilitã conform actului adiþional la contractul individual de muncã.

(4) Obligaþia prevãzutã la alin. (3) revine ºi salariaþilor care au fost concediaþi în perioada stabilitã prin actul adiþional, pentru motive disciplinare, sau al cãror contract individual de muncã a încetat ca urmare a arestãrii preventive pentru o perioadã mai mare de 60 de zile, a condamnãrii printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru o infracþiune în legãturã cu munca lor, precum ºi în cazul în care instanþa penalã a pronunþat interdicþia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

ART. 196

(1) în cazul în care salariatul este cel care are iniþiativa participãrii la o formã de pregãtire profesionalã cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreunã cu sindicatul sau, dupã caz, cu reprezentanþii salariaþilor.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulatã de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitãrii. Totodatã angajatorul va decide cu privire la condiþiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregãtire profesionalã, inclusiv dacã va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

ART. 197

Salariaþii care au încheiat un act adiþional la contractul individual de muncã cu privire la formarea profesionalã pot primi în afara salariului corespunzãtor locului de muncã ºi alte avantaje în naturã pentru formarea profesionalã.

CAP. 2

Contracte speciale de formare profesionalã organizatã de angajator

ART. 198

Sunt considerate contracte speciale de formare profesionalã contractul de calificare profesionalã ºi contractul de adaptare profesionalã.

ART. 199

(1) Contractul de calificare profesionalã este cel în baza cãruia salariatul se obligã sã urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificãri profesionale.

(2) Pot încheia contracte de calificare profesionalã salariaþii cu vârsta minimã de 16 ani împliniþi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menþinerea locului de muncã la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesionalã se încheie pentru o duratã cuprinsã între 6 luni ºi 2 ani.

ART. 200

(1) Pot încheia contracte de calificare profesionalã numai angajatorii autorizaþi în acest sens de Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

(2) Procedura de autorizare, precum ºi modul de atestare a calificãrii profesionale se stabilesc prin lege specialã.

ART. 201

(1) Contractul de adaptare profesionalã se încheie în vederea adaptãrii salariaþilor debutanþi la o funcþie nouã, la un loc de muncã nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesionalã se încheie o datã cu încheierea contractului individual de muncã sau, dupã caz, la debutul salariatului în funcþia nouã, la locul de muncã nou sau în colectivul nou, în condiþiile legii.

ART. 202

(1) Contractul de adaptare profesionalã este un contract încheiat pe duratã determinatã, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesionalã salariatul poate fi supus unei evaluãri în vederea stabilirii mãsurii în care acesta poate face faþã funcþiei noi, locului de muncã nou sau colectivului nou în care urmeazã sã presteze munca.

ART. 203

(1) Formarea profesionalã la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de cãtre un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaþii calificaþi, cu o experienþã profesionalã de cel puþin 2 ani în domeniul în care urmeazã sã se realizeze formarea profesionalã.

(3) Un formator poate asigura formarea, în acelaºi timp, pentru cel mult 3 salariaþi.

(4) Exercitarea activitãþii de formare profesionalã se include în programul normal de lucru al formatorului.

ART. 204

(1) Formatorul are obligaþia de a primi, de a ajuta, de a informa ºi de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesionalã ºi de a supraveghea îndeplinirea atribuþiilor de serviciu corespunzãtoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigurã cooperarea cu alte organisme de formare ºi participã la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesionalã.

CAP. 3

Contractul de ucenicie la locul de muncã

ART. 205

(1) Ucenicia la locul de muncã se organizeazã în baza contractului de ucenicie.

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncã este contractul individual de muncã de tip particular, în temeiul cãruia:

a) angajatorul persoanã juridicã sau persoanã fizicã se obligã ca, în afara plãþii unui salariu, sã asigure formarea profesionalã a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului sãu de activitate;

b) ucenicul se obligã sã se formeze profesional ºi sã munceascã în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncã se încheie pe duratã determinatã.

ART. 206 *** Abrogat

ART. 207

(1) Persoana încadratã în muncã în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.

(2) Ucenicul beneficiazã de dispoziþiile aplicabile celorlalþi salariaþi, în mãsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sãu.

ART. 208 *** Abrogat

ART. 209 *** Abrogat

ART. 210 *** Abrogat

ART. 211 *** Abrogat

ART. 212 *** Abrogat

ART. 213

Organizarea, desfãºurarea ºi controlul activitãþii de ucenicie se reglementeazã prin lege specialã.

TITLUL VII

Dialogul social

CAP. 1

Dispoziþii generale

ART. 214

Pentru asigurarea climatului de stabilitate ºi pace socialã, prin lege sunt reglementate modalitãþile de consultãri ºi dialog permanent între partenerii sociali.

ART. 215

Consiliul Economic ºi Social este instituþie publicã de interes naþional, tripartitã, autonomã, constituitã în scopul realizãrii dialogului social la nivel naþional.

ART. 216

în cadrul ministerelor ºi prefecturilor funcþioneazã, în condiþiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între administraþia publicã, sindicate ºi patronat.

CAP. 2

Sindicatele

ART. 217

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fãrã scop patrimonial, constituite în scopul apãrãrii ºi promovãrii drepturilor colective ºi individuale, precum ºi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ºi sportive ale membrilor lor.

(2) Condiþiile ºi procedura de dobândire a personalitãþii juridice de cãtre organizaþiile sindicale se reglementeazã prin lege specialã.

(3) Organizaþiile sindicale au dreptul de a-ºi reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere ºi gestiune, cu condiþia ca statutele sã fie adoptate printr-o procedurã democraticã, în condiþiile legii.

ART. 218

Sindicatele participã prin reprezentanþii proprii, în condiþiile legii, la negocierea ºi încheierea contractelor colective de muncã, la tratative sau acorduri cu autoritãþile publice ºi cu patronatele, precum ºi în structurile specifice dialogului social.

ART. 219

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiþiile legii, în federaþii, confederaþii sau uniuni teritoriale.

ART. 220

Exerciþiul dreptului sindical al salariaþilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor ºi libertãþilor garantate prin Constituþie ºi în conformitate cu dispoziþiile prezentului cod ºi ale legilor speciale.

ART. 221

(1) Este interzisã orice intervenþie a autoritãþilor publice de naturã a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legalã.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinþã al patronilor sau al organizaþiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanþii sau membrii lor, în constituirea organizaþiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.

ART. 222

La cererea membrilor lor, sindicatele pot sã îi reprezinte pe aceºtia în cadrul conflictelor de drepturi.

ART. 223

(1) Reprezentanþilor aleºi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigurã protecþia legii contra oricãror forme de condiþionare, constrângere sau limitare a exercitãrii funcþiilor lor.

(2) Pe toatã durata exercitãrii mandatului, precum ºi pe o perioadã de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanþii aleºi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaþi pentru motive care nu þin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalã sau pentru motive ce þin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaþii din unitate.

(3) Alte mãsuri de protecþie a celor aleºi în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevãzute în legi speciale ºi în contractul colectiv de muncã aplicabil.

CAP. 3

Reprezentanþii salariaþilor

ART. 224

(1) La angajatorii la care sunt încadraþi mai mult de 20 de salariaþi ºi dacã nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate ºi apãrate de reprezentanþii lor, aleºi ºi mandataþi special în acest scop.

(2) Reprezentanþii salariaþilor sunt aleºi în cadrul adunãrii generale a salariaþilor, cu votul a cel puþin jumãtate din numãrul total al salariaþilor.

(3) Reprezentanþii salariaþilor nu pot sã desfãºoare activitãþi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

ART. 225

(1) Pot fi aleºi ca reprezentanþi ai salariaþilor salariaþii care au împlinit vârsta de 21 de ani ºi care au lucrat la angajator cel puþin un an fãrã întrerupere.

(2) Condiþia vechimii prevãzute la alin. (1) nu este necesarã în cazul alegerii reprezentanþilor salariaþilor la angajatorii nou-înfiinþaþi.

(3) Numãrul de reprezentanþi aleºi ai salariaþilor se stabileºte de comun acord cu angajatorul, în raport cu numãrul de salariaþi ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentanþilor salariaþilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

ART. 226

Reprezentanþii salariaþilor au urmãtoarele atribuþii principale:

a) sã urmãreascã respectarea drepturilor salariaþilor, în conformitate cu legislaþia în vigoare, cu contractul colectiv de muncã aplicabil, cu contractele individuale de muncã ºi cu regulamentul intern;

b) sã participe la elaborarea regulamentului intern;

c) sã promoveze interesele salariaþilor referitoare la salariu, condiþii de muncã, timp de muncã ºi timp de odihnã, stabilitate în muncã, precum ºi orice alte interese profesionale, economice ºi sociale legate de relaþiile de muncã;

d) sã sesizeze inspectoratul de muncã cu privire la nerespectarea dispoziþiilor legale ºi ale contractului colectiv de muncã aplicabil.

ART. 227

Atribuþiile reprezentanþilor salariaþilor, modul de îndeplinire a acestora, precum ºi durata ºi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunãrii generale a salariaþilor, în condiþiile legii.

ART. 228

Timpul alocat reprezentanþilor salariaþilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lunã ºi se considerã timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzãtor.

ART. 229

Pe toatã durata exercitãrii mandatului reprezentanþii salariaþilor nu pot fi concediaþi pentru motive care nu þin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalã sau pentru motive ce þin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaþi.

CAP. 4

Patronatul

ART. 230

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridicã înmatriculatã sau persoana fizicã autorizatã potrivit legii, care administreazã ºi utilizeazã capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obþinerii de profit în condiþii de concurenþã, ºi care angajeazã muncã salariatã.

ART. 231

(1) Patronatele sunt organizaþii ale patronilor, autonome, fãrã caracter politic, înfiinþate ca persoane juridice de drept privat, fãrã scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federaþii, confederaþii patronale sau în alte structuri asociative.

ART. 232

(1) Patronatele reprezintã, susþin ºi apãrã interesele membrilor lor în relaþiile cu autoritãþile publice, cu sindicatele ºi cu alte persoane juridice ºi fizice, în raport cu obiectul ºi scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute ºi în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceºtia în cazul conflictelor de drepturi.

ART. 233

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigurã protecþia legii contra oricãror forme de discriminare, condiþionare, constrângere sau limitare a exercitãrii funcþiilor lor.

ART. 234

Patronatele sunt parteneri sociali în relaþiile colective de muncã, participând, prin reprezentanþi proprii, la negocierea ºi încheierea contractelor colective de muncã, la tratative ºi acorduri cu autoritãþile publice ºi cu sindicatele, precum ºi în structurile specifice dialogului social.

ART. 235

(1) Constituirea ºi funcþionarea asociaþiilor patronale, precum ºi exercitarea drepturilor ºi obligaþiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisã orice intervenþie a autoritãþilor publice de naturã a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le împiedica exercitarea legalã.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinþã al salariaþilor sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanþii lor sau prin membrii sindicatului, dupã caz, în constituirea asociaþiilor patronale sau în exercitarea drepturilor lor.

TITLUL VIII

Contractele colective de muncã

ART. 236

(1) Contractul colectiv de muncã este convenþia încheiatã în formã scrisã între angajator sau organizaþia patronalã, de o parte, ºi salariaþi, reprezentaþi prin sindicate ori în alt mod prevãzut de lege, de cealaltã parte, prin care se stabilesc clauze privind condiþiile de muncã, salarizarea, precum ºi alte drepturi ºi obligaþii ce decurg din raporturile de muncã.

(2) Negocierea colectivã este obligatorie, cu excepþia cazului în care angajatorul are încadraþi mai puþin de 21 de salariaþi.

(3) La negocierea clauzelor ºi la încheierea contractelor colective de muncã pãrþile sunt egale ºi libere.

(4) Contractele colective de muncã, încheiate cu respectarea dispoziþiilor legale constituie legea pãrþilor.

ART. 237

Pãrþile, reprezentarea acestora ºi procedura de negociere ºi de încheiere a contractelor colective de muncã sunt stabilite potrivit legii.

ART. 238

(1) Contractele colective de muncã nu pot conþine clauze care sã stabileascã drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncã încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncã nu pot conþine clauze care sã stabileascã drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncã.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncã prevederile legale referitoare la drepturile salariaþilor au un caracter minimal.

ART. 239

Prevederile contractului colectiv de muncã produc efecte pentru toþi salariaþii, indiferent de data angajãrii sau de afilierea lor la o organizaþie sindicalã.

ART. 240

(1) Contractele colective de muncã se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate ºi la nivel naþional.

(2) Contractele colective de muncã se pot încheia ºi la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

ART. 241

(1) Clauzele contractelor colective de muncã produc efecte dupã cum urmeazã:

a) pentru toþi salariaþii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncã încheiate la acest nivel;

b) pentru toþi salariaþii încadraþi la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncã la acest nivel;

c) pentru toþi salariaþii încadraþi la toþi angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncã la acest nivel;

d) pentru toþi salariaþii încadraþi la toþi angajatorii din þarã, în cazul contractului colectiv de muncã la nivel naþional.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevãzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncã.

ART. 242

Contractul colectiv de muncã se încheie pe o perioadã determinatã, care nu poate fi mai micã de 12 luni, sau pe durata unei lucrãri determinate.

ART. 243

(1) Executarea contractului colectiv de muncã este obligatorie pentru pãrþi.

(2) Neîndeplinirea obligaþiilor asumate prin contractul colectiv de muncã atrage rãspunderea pãrþilor care se fac vinovate de aceasta.

ART. 244

Clauzele contractului colectiv de muncã pot fi modificate pe parcursul executãrii lui, în condiþiile legii, ori de câte ori pãrþile convin acest lucru.

ART. 245

Contractul colectiv de muncã înceteazã:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrãrii pentru care a fost încheiat, dacã pãrþile nu convin prelungirea aplicãrii acestuia;

b) la data dizolvãrii sau lichidãrii judiciare a angajatorului;

c) prin acordul pãrþilor.

ART. 246

Aplicarea contractului colectiv de muncã poate fi suspendatã prin acordul de voinþã al pãrþilor ori în caz de forþã majorã.

ART. 247

în cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramurã nu existã contract colectiv de muncã, se aplicã contractul colectiv de muncã încheiat la nivel superior.

TITLUL IX

Conflictele de muncã

CAP. 1

Dispoziþii generale

ART. 248

(1) Conflictul de muncã reprezintã orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncã.

(2) Conflictele de muncã ce au ca obiect stabilirea condiþiilor de muncã cu ocazia negocierii contractelor colective de muncã sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaþilor, denumite conflicte de interese.

(3) Conflictele de muncã ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaþii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum ºi din contractele colective sau individuale de muncã sunt conflicte referitoare la drepturile salariaþilor, denumite conflicte de drepturi.

ART. 249

Procedura de soluþionare a conflictelor de muncã se stabileºte prin lege specialã.

CAP. 2

Greva

ART. 250

Salariaþii au dreptul la grevã pentru apãrarea intereselor profesionale, economice ºi sociale.

ART. 251

(1) Greva reprezintã încetarea voluntarã ºi colectivã a lucrului de cãtre salariaþi.

(2) Participarea salariaþilor la grevã este liberã. Nici un salariat nu poate fi constrâns sã participe sau sã nu participe la o grevã.

(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevã poate interveni numai în cazurile ºi pentru categoriile de salariaþi prevãzute expres de lege.

ART. 252

Participarea la grevã, precum ºi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintã o încãlcare a obligaþiilor salariaþilor ºi nu pot avea drept consecinþã sancþionarea disciplinarã a salariaþilor greviºti sau a organizatorilor grevei.

ART. 253

Modul de exercitare a dreptului de grevã, organizarea, declanºarea ºi desfãºurarea grevei, procedurile prealabile declanºãrii grevei, suspendarea ºi încetarea grevei, precum ºi orice alte aspecte legate de grevã se reglementeazã prin lege specialã.

TITLUL X

Inspecþia Muncii

ART. 254

Aplicarea reglementãrilor generale ºi speciale în domeniul relaþiilor de muncã, securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã este supusã controlului Inspecþiei Muncii, ca organism specializat al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei.

ART. 255

Inspecþia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncã, organizate în fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti.

ART. 256

înfiinþarea ºi organizarea Inspecþiei Muncii sunt reglementate prin lege specialã.

TITLUL XI

Rãspunderea juridicã

CAP. 1

Regulamentul intern

ART. 257

Regulamentul intern se întocmeºte de cãtre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanþilor salariaþilor, dupã caz.

ART. 258

Regulamentul intern cuprinde cel puþin urmãtoarele categorii de dispoziþii:

a) reguli privind protecþia, igiena ºi securitatea în muncã în cadrul unitãþii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminãrii ºi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãþii;

c) drepturile ºi obligaþiile angajatorului ºi al salariaþilor;

d) procedura de soluþionare a cererilor sau reclamaþiilor individuale ale salariaþilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare ºi sancþiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinarã;

h) modalitãþile de aplicare a altor dispoziþii legale sau contractuale specifice.

ART. 259

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoºtinþã salariaþilor prin grija angajatorului ºi îºi produce efectele faþã de salariaþi din momentul încunoºtinþãrii acestora.

(2) Obligaþia de informare a salariaþilor cu privire la conþinutul regulamentului intern trebuie îndeplinitã de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecãrui salariat cu privire la conþinutul regulamentului intern se stabileºte prin contractul colectiv de muncã aplicabil sau, dupã caz, prin conþinutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afiºeazã la sediul angajatorului.

ART. 260

Orice modificare ce intervine în conþinutul regulamentului intern este supusã procedurilor de informare prevãzute la art. 259.

ART. 261

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziþiile regulamentului intern, în mãsura în care face dovada încãlcãrii unui drept al sãu.

(2) Controlul legalitãþii dispoziþiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenþa instanþelor judecãtoreºti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii de cãtre angajator a modului de soluþionare a sesizãrii formulate potrivit alin. (1).

ART. 262

(1) întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecãrui angajator se realizeazã în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului cod.

(2) în cazul angajatorilor înfiinþaþi dupã intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1) începe sã curgã de la data dobândirii personalitãþii juridice.

CAP. 2

Rãspunderea disciplinarã

ART. 263

(1) Angajatorul dispune de prerogativã disciplinarã, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancþiuni disciplinare salariaþilor sãi ori de câte ori constatã cã aceºtia au sãvârºit o abatere disciplinarã.

(2) Abaterea disciplinarã este o faptã în legãturã cu munca ºi care constã într-o acþiune sau inacþiune sãvârºitã cu vinovãþie de cãtre salariat, prin care acesta a încãlcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil, ordinele ºi dispoziþiile legale ale conducãtorilor ierarhici.

ART. 264

(1) Sancþiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul sãvârºeºte o abatere disciplinarã sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncã pentru o perioadã ce nu poate depãºi 10 zile lucrãtoare;

c) retrogradarea din funcþie, cu acordarea salariului corespunzãtor funcþiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o duratã ce nu poate depãºi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bazã pe o duratã de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

e) reducerea salariului de bazã ºi/sau, dupã caz, ºi a indemnizaþiei de conducere pe o perioadã de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

f) desfacerea disciplinarã a contractului individual de muncã.

(2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specialã, se stabileºte un alt regim sancþionator, va fi aplicat acesta.

ART. 265

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeaºi abatere disciplinarã se poate aplica numai o singurã sancþiune.

ART. 266

Angajatorul stabileºte sancþiunea disciplinarã aplicabilã în raport cu gravitatea abaterii disciplinare sãvârºite de salariat, avându-se în vedere urmãtoarele:

a) împrejurãrile în care fapta a fost sãvârºitã;

b) gradul de vinovãþie a salariatului;

c) consecinþele abaterii disciplinare;

d) comportarea generalã în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancþiuni disciplinare suferite anterior de cãtre acesta.

ART. 267

(1) Sub sancþiunea nulitãþii absolute, nici o mãsurã, cu excepþia celei prevãzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusã mai înainte de efectuarea unei cercetãri disciplinare prealabile.

(2) în vederea desfãºurãrii cercetãrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicitã de cãtre angajator sã realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora ºi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea fãcutã în condiþiile prevãzute la alin. (2) fãrã un motiv obiectiv dã dreptul angajatorului sã dispunã sancþionarea, fãrã efectuarea cercetãrii disciplinare prealabile.

(4) în cursul cercetãrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sã formuleze ºi sã susþinã toate apãrãrile în favoarea sa ºi sã ofere persoanei împuternicite sã realizeze cercetarea toate probele ºi motivaþiile pe care le considerã necesare, precum ºi dreptul sã fie asistat, la cererea sa, de cãtre un reprezentant al sindicatului al cãrui membru este.

ART. 268

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancþiunii disciplinare printr-o decizie emisã în formã scrisã, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luãrii la cunoºtinþã despre sãvârºirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data sãvârºirii faptei.

(2) Sub sancþiunea nulitãþii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarã;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncã aplicabil, care au fost încãlcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlãturate apãrãrile formulate de salariat în timpul cercetãrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiþiile prevãzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuatã cercetarea;

d) temeiul de drept în baza cãruia sancþiunea disciplinarã se aplicã;

e) termenul în care sancþiunea poate fi contestatã;

f) instanþa competentã la care sancþiunea poate fi contestatã.

(3) Decizia de sancþionare se comunicã salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii ºi produce efecte de la data comunicãrii.

(4) Comunicarea se predã personal salariatului, cu semnãturã de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandatã, la domiciliul sau reºedinþa comunicatã de acesta.

(5) Decizia de sancþionare poate fi contestatã de salariat la instanþele judecãtoreºti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii.

CAP. 3

Rãspunderea patrimonialã

ART. 269

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor ºi principiilor rãspunderii civile contractuale, sã îl despãgubeascã pe salariat în situaþia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaþiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul.

(2) în cazul în care angajatorul refuzã sã îl despãgubeascã pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanþelor judecãtoreºti competente.

(3) Angajatorul care a plãtit despãgubirea îºi va recupera suma aferentã de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiþiile art. 270 ºi urmãtoarele.

ART. 270

(1) Salariaþii rãspund patrimonial, în temeiul normelor ºi principiilor rãspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ºi în legãturã cu munca lor.

(2) Salariaþii nu rãspund de pagubele provocate de forþa majorã sau de alte cauze neprevãzute ºi care nu puteau fi înlãturate ºi nici de pagubele care se încadreazã în riscul normal al serviciului.

ART. 271

(1) Când paguba a fost produsã de mai mulþi salariaþi, cuantumul rãspunderii fiecãruia se stabileºte în raport cu mãsura în care a contribuit la producerea ei.

(2) Dacã mãsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinatã, rãspunderea fiecãruia se stabileºte proporþional cu salariul sãu net de la data constatãrii pagubei ºi, atunci când este cazul, ºi în funcþie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sãu inventar.

ART. 272

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumã nedatoratã este obligat sã o restituie.

(2) Dacã salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau ºi care nu mai pot fi restituite în naturã sau dacã acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptãþit, este obligat sã suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauzã se stabileºte potrivit valorii acestora de la data plãþii.

ART. 273

(1) Suma stabilitã pentru acoperirea daunelor se reþine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauzã din partea angajatorului la care este încadratã în muncã.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fãrã a putea depãºi împreunã cu celelalte reþineri pe care le-ar avea cel în cauzã, jumãtate din salariul respectiv.

ART. 274

(1) în cazul în care contractul individual de muncã înceteazã înainte ca salariatul sã îl fi despãgubit pe angajator ºi cel în cauzã se încadreazã la un alt angajator ori devine funcþionar public, reþinerile din salariu se fac de cãtre noul angajator sau noua instituþie ori autoritate publicã, dupã caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de cãtre angajatorul pãgubit.

(2) Dacã persoana în cauzã nu s-a încadrat în muncã la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncã ori ca funcþionar public, acoperirea daunei se va face prin urmãrirea bunurilor sale, în condiþiile Codului de procedurã civilã.

ART. 275

în cazul în care acoperirea prejudiciului prin reþineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima ratã de reþineri, angajatorul se poate adresa executorului judecãtoresc în condiþiile Codului de procedurã civilã.

CAP. 4

Rãspunderea contravenþionalã

ART. 276

(1) Constituie contravenþie ºi se sancþioneazã astfel urmãtoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziþiilor privind garantarea în platã a salariului minim brut pe þarã, cu amendã de la 300 lei la 2.000 lei;

b) încãlcarea de cãtre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendã de la 300 lei la 1.000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninþãri ori prin violenþe, a unui salariat sau a unui grup de salariaþi sã participe la grevã ori sã munceascã în timpul grevei, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) stipularea în contractul individual de muncã a unor clauze contrare dispoziþiilor legale, cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) primirea la muncã a persoanelor fãrã încheierea unui contract individual de muncã, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendã de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoanã identificatã, fãrã a depãºi valoarea cumulatã de 100.000 lei;

f) încãlcarea de cãtre angajator a prevederilor art. 134 ºi 137, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;

g) încãlcarea obligaþiei prevãzute la art. 135, cu amendã de la 5.000 lei la 20.000 lei;

h) nerespectarea dispoziþiilor privind munca suplimentarã, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului sãptãmânal, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) neacordarea indemnizaþiei prevãzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îºi întrerupe temporar activitatea cu menþinerea raporturilor de muncã, cu amendã de la 1.500 lei la 5.000 lei;

k) încãlcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei.

(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre inspectorii de muncã.

(3) Contravenþiilor prevãzute la alin. (1) li se aplicã dispoziþiile legislaþiei în vigoare.

CAP. 5

Rãspunderea penalã

ART. 277

Neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreºti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cãtre partea interesatã constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendã.

ART. 278

Neexecutarea unei hotãrâri judecãtoreºti definitive privind reintegrarea în muncã a unui salariat constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendã.

ART. 279

(1) în cazul infracþiunilor prevãzute la art. 277 ºi 278 acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea persoanei vãtãmate.

(2) împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.

ART. 280 *** Abrogat

ART. 280^1

încadrarea în muncã a minorilor cu nerespectarea condiþiilor legale de vârstã sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitãþi cu încãlcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncã al minorilor constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 1 la 3 ani.

TITLUL XII

Jurisdicþia muncii

CAP. 1

Dispoziþii generale

ART. 281

Jurisdicþia muncii are ca obiect soluþionarea conflictelor de muncã cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea ºi încetarea contractelor individuale sau, dupã caz, colective de muncã prevãzute de prezentul cod, precum ºi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

ART. 282

Pot fi pãrþi în conflictele de muncã:

a) salariaþii, precum ºi orice altã persoanã titularã a unui drept sau a unei obligaþii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncã;

b) angajatorii - persoane fizice ºi/sau persoane juridice -, agenþii de muncã temporarã, utilizatorii, precum ºi orice altã persoanã care beneficiazã de o muncã desfãºuratã în condiþiile prezentului cod;

c) sindicatele ºi patronatele;

d) alte persoane juridice sau fizice care au aceastã vocaþie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedurã civilã.

ART. 283

(1) Cererile în vederea soluþionãrii unui conflict de muncã pot fi formulate:

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicatã decizia unilateralã a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncã;

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancþionare disciplinarã;

c) în termen de 3 ani de la data naºterii dreptului la acþiune, în situaþia în care obiectul conflictului individual de muncã constã în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despãgubiri cãtre salariat, precum ºi în cazul rãspunderii patrimoniale a salariaþilor faþã de angajator;

d) pe toatã durata existenþei contractului, în cazul în care se solicitã constatarea nulitãþii unui contract individual sau colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia;

e) în termen de 6 luni de la data naºterii dreptului la acþiune, în cazul neexecutãrii contractului colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia.

(2) în toate situaþiile, altele decât cele prevãzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naºterii dreptului.

CAP. 2

Competenþa materialã ºi teritorialã

ART. 284

(1) Judecarea conflictelor de muncã este de competenþa instanþelor stabilite conform Codului de procedurã civilã.

(2) Cererile referitoare la cauzele prevãzute la alin. (1) se adreseazã instanþei competente în a cãrei circumscripþie reclamantul îºi are domiciliul sau reºedinþa ori, dupã caz, sediul.

CAP. 3

Reguli speciale de procedurã

ART. 285

Cauzele prevãzute la art. 281 sunt scutite de taxa judiciarã de timbru ºi de timbrul judiciar.

ART. 286

(1) Cererile referitoare la soluþionarea conflictelor de muncã se judecã în regim de urgenþã.

(2) Termenele de judecatã nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a pãrþilor se considerã legal îndeplinitã dacã se realizeazã cu cel puþin 24 de ore înainte de termenul de judecatã.

ART. 287

Sarcina probei în conflictele de muncã revine angajatorului, acesta fiind obligat sã depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãþiºare.

ART. 288

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenþã, instanþa fiind în drept sã decadã din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

ART. 289

Hotãrârile pronunþate în fond sunt definitive ºi executorii de drept.

ART. 290

Procedura de soluþionare a conflictelor de muncã se reglementeazã prin lege specialã.

ART. 291

Dispoziþiile prezentului titlu se completeazã cu prevederile Codului de procedurã civilã.

TITLUL XIII

Dispoziþii tranzitorii ºi finale

ART. 292

Potrivit obligaþiilor internaþionale asumate de România, legislaþia muncii va fi armonizatã permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenþiile ºi recomandãrile Organizaþiei Internaþionale a Muncii, cu normele dreptului internaþional al muncii.

ART. 293

România va realiza transpunerea, pânã la data aderãrii la Uniunea Europeanã, în legislaþia naþionalã a dispoziþiilor comunitare privind comitetul european de întreprindere în unitãþile de dimensiune comunitarã, pe mãsura apariþiei ºi dezvoltãrii în economie a unor astfel de întreprinderi, precum ºi pe cele privind detaºarea salariaþilor în cadrul furnizãrii de servicii.

ART. 294

în sensul prezentului cod, prin salariaþi cu funcþie de conducere se înþelege administratorii-salariaþi, inclusiv preºedintele consiliului de administraþie dacã este ºi salariat, directorii generali ºi directorii, directorii generali adjuncþi ºi directorii adjuncþi, ºefii compartimentelor de muncã - divizii, departamente, secþii, ateliere, servicii, birouri -, precum ºi asimilaþii lor stabiliþi potrivit legii sau prin contractele colective de muncã ori, dupã caz, prin regulamentul intern.

ART. 295

(1) Dispoziþiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziþii cuprinse în legislaþia muncii ºi, în mãsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncã prevãzute de prezentul cod, cu dispoziþiile legislaþiei civile.

(2) Prevederile prezentului cod se aplicã cu titlu de drept comun ºi acelor raporturi juridice de muncã neîntemeiate pe un contract individual de muncã, în mãsura în care reglementãrile speciale nu sunt complete ºi aplicarea lor nu este incompatibilã cu specificul raporturilor de muncã respective.

ART. 296

(1) Vechimea în muncã stabilitã pânã la data de 31 decembrie 2010 se probeazã cu carnetul de muncã.

(2) Dupã data abrogãrii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, cu modificãrile ulterioare, vechimea în muncã stabilitã pânã la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedã carnet de muncã, de cãtre instanþa judecãtoreascã competentã sã soluþioneze conflictele de muncã, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sã rezulte existenþa raporturilor de muncã. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogãrii Decretului nr. 92/1976, cu modificãrile ulterioare, se vor soluþiona potrivit dispoziþiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care pãstreazã ºi completeazã carnetele de muncã le vor elibera titularilor în mod eºalonat, pânã la data de 30 iunie 2011, pe bazã de proces-verbal individual de predare-primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncã ce deþin carnetele de muncã ale salariaþilor le vor elibera pânã la data prevãzutã la alin. (3), în condiþiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei ºi egalitãþii de ºanse.

ART. 297

Pe data intrãrii în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncã aflate pe rolul tribunalelor se judecã în continuare potrivit dispoziþiilor procesuale aplicabile la data sesizãrii instanþelor.

ART. 298

(1) Prezentul cod intrã în vigoare la data de 1 martie 2003.

(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentului cod se abrogã:

- Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- Legea nr. 1/1970 - Legea organizãrii ºi disciplinei muncii în unitãþile socialiste de stat, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obºtesc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 25 martie 1981;

- Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaþilor în funcþie de competenþã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990;

- Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcþii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;

- Legea salarizãrii nr. 14/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnã ºi alte concedii ale salariaþilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992;

- Legea nr. 68/1993 privind garantarea în platã a salariului minim, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;

- Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- art. 34 ºi 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998;

- orice alte dispoziþii contrare.

(3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogã dispoziþiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncã, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificãrile ulterioare.

TITLUL VI

Formarea profesionalĂŁ

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 188

(1) Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor are urmĂŁtoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerinĂžele postului sau ale locului de muncĂŁ;

b) obĂžinerea unei calificĂŁri profesionale;

c) actualizarea cunoÂştinĂželor Âşi deprinderilor specifice postului Âşi locului de muncĂŁ Âşi perfecĂžionarea pregĂŁtirii profesionale pentru ocupaĂžia de bazĂŁ;

d) reconversia profesionalĂŁ determinatĂŁ de restructurĂŁri socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoÂştinĂže avansate, a unor metode Âşi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitĂŁĂžilor profesionale;

f) prevenirea riscului Âşomajului;

g) promovarea în muncĂŁ Âşi dezvoltarea carierei profesionale.

(2) Formarea profesionalĂŁ Âşi evaluarea cunoÂştinĂželor se fac pe baza standardelor ocupaĂžionale.

ART. 189

Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor se poate realiza prin urmĂŁtoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de cĂŁtre angajator sau de cĂŁtre furnizorii de servicii de formare profesionalĂŁ din ĂžarĂŁ sau din strĂŁinĂŁtate;

b) stagii de adaptare profesionalĂŁ la cerinĂžele postului Âşi ale locului de muncĂŁ;

c) stagii de practicĂŁ Âşi specializare în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate;

d) ucenicie organizatĂŁ la locul de muncĂŁ;

e) formare individualizatĂŁ;

f) alte forme de pregĂŁtire convenite între angajator Âşi salariat.

ART. 190

(1) Angajatorii au obligaĂžia de a asigura participarea la programe de formare profesionalĂŁ pentru toĂži salariaĂžii, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) cel puĂžin o datĂŁ la 2 ani, dacĂŁ au cel puĂžin 21 de salariaĂži;

b) cel puĂžin o datĂŁ la 3 ani, dacĂŁ au sub 21 de salariaĂži.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalĂŁ, asiguratĂŁ în condiĂžiile alin. (1), se suportĂŁ de cĂŁtre angajatori.

ART. 191

(1) Angajatorul persoanĂŁ juridicĂŁ care are mai mult de 20 de salariaĂži elaboreazĂŁ anual Âşi aplicĂŁ planuri de formare profesionalĂŁ, cu consultarea sindicatului sau, dupĂŁ caz, a reprezentanĂžilor salariaĂžilor.

(2) Planul de formare profesionalĂŁ elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexĂŁ la contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel de unitate.

(3) SalariaĂžii au dreptul sĂŁ fie informaĂži cu privire la conĂžinutul planului de formare profesionalĂŁ.

ART. 192 *** Abrogat

ART. 193

(1) Participarea la formare profesionalĂŁ poate avea loc la iniĂžiativa angajatorului sau la iniĂžiativa salariatului.

(2) Modalitatea concretĂŁ de formare profesionalĂŁ, drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor, durata formĂŁrii profesionale, precum Âşi orice alte aspecte legate de formarea profesionalĂŁ, inclusiv obligaĂžiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalĂŁ, se stabilesc prin acordul pĂŁrĂžilor Âşi fac obiectul unor acte adiĂžionale la contractele individuale de muncĂŁ.

ART. 194

(1) în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalĂŁ este iniĂžiatĂŁ de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastĂŁ participare sunt suportate de cĂŁtre acesta.

(2) în cazul în care, în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalĂŁ presupune scoaterea parĂžialĂŁ din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:

a) dacĂŁ participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte 25% din durata zilnicĂŁ a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toatĂŁ durata formĂŁrii profesionale, de salariul integral corespunzĂŁtor postului Âşi funcĂžiei deĂžinute, cu toate indemnizaĂžiile, sporurile Âşi adaosurile la acesta;

b) dacĂŁ participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadĂŁ mai mare de 25% din durata zilnicĂŁ a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bazĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, de sporul de vechime.

(3) DacĂŁ participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionalĂŁ presupune scoaterea integralĂŁ din activitate, contractul individual de muncĂŁ al salariatului respectiv se suspendĂŁ, acesta beneficiind de o indemnizaĂžie plĂŁtitĂŁ de angajator, prevĂŁzutĂŁ în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau în contractul individual de muncĂŁ, dupĂŁ caz.

(4) Pe perioada suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (3), salariatul beneficiazĂŁ de vechime la acel loc de muncĂŁ, aceastĂŁ perioadĂŁ fiind consideratĂŁ stagiu de cotizare în sistemul asigurĂŁrilor sociale de stat.

ART. 195

(1) SalariaĂžii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionalĂŁ mai mare de 60 de zile în condiĂžiile art. 194 alin. (2) lit. b) Âşi alin. (3) nu pot avea iniĂžiativa încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ o perioadĂŁ de cel puĂžin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionalĂŁ.

(2) Durata obligaĂžiei salariatului de a presta muncĂŁ în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalĂŁ, precum Âşi orice alte aspecte în legĂŁturĂŁ cu obligaĂžiile salariatului, ulterioare formĂŁrii profesionale, se stabilesc prin act adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ.

(3) Nerespectarea de cĂŁtre salariat a dispoziĂžiei prevĂŁzute la alin. (1) determinĂŁ obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregĂŁtirea sa profesionalĂŁ, proporĂžional cu perioada nelucratĂŁ din perioada stabilitĂŁ conform actului adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ.

(4) ObligaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) revine Âşi salariaĂžilor care au fost concediaĂži în perioada stabilitĂŁ prin actul adiĂžional, pentru motive disciplinare, sau al cĂŁror contract individual de muncĂŁ a încetat ca urmare a arestĂŁrii preventive pentru o perioadĂŁ mai mare de 60 de zile, a condamnĂŁrii printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ pentru o infracĂžiune în legĂŁturĂŁ cu munca lor, precum Âşi în cazul în care instanĂža penalĂŁ a pronunĂžat interdicĂžia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

ART. 196

(1) în cazul în care salariatul este cel care are iniĂžiativa participĂŁrii la o formĂŁ de pregĂŁtire profesionalĂŁ cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreunĂŁ cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulatĂŁ de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitĂŁrii. TotodatĂŁ angajatorul va decide cu privire la condiĂžiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregĂŁtire profesionalĂŁ, inclusiv dacĂŁ va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

ART. 197

SalariaĂžii care au încheiat un act adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ cu privire la formarea profesionalĂŁ pot primi în afara salariului corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ Âşi alte avantaje în naturĂŁ pentru formarea profesionalĂŁ.

CAP. 2

Contracte speciale de formare profesionalĂŁ organizatĂŁ de angajator

ART. 198

Sunt considerate contracte speciale de formare profesionalĂŁ contractul de calificare profesionalĂŁ Âşi contractul de adaptare profesionalĂŁ.

ART. 199

(1) Contractul de calificare profesionalĂŁ este cel în baza cĂŁruia salariatul se obligĂŁ sĂŁ urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificĂŁri profesionale.

(2) Pot încheia contracte de calificare profesionalĂŁ salariaĂžii cu vârsta minimĂŁ de 16 ani împliniĂži, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menĂžinerea locului de muncĂŁ la acel angajator.

(3) Contractul de calificare profesionalĂŁ se încheie pentru o duratĂŁ cuprinsĂŁ între 6 luni Âşi 2 ani.

ART. 200

(1) Pot încheia contracte de calificare profesionalĂŁ numai angajatorii autorizaĂži în acest sens de Ministerul Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei Âşi de Ministerul EducaĂžiei Âşi CercetĂŁrii.

(2) Procedura de autorizare, precum Âşi modul de atestare a calificĂŁrii profesionale se stabilesc prin lege specialĂŁ.

ART. 201

(1) Contractul de adaptare profesionalĂŁ se încheie în vederea adaptĂŁrii salariaĂžilor debutanĂži la o funcĂžie nouĂŁ, la un loc de muncĂŁ nou sau în cadrul unui colectiv nou.

(2) Contractul de adaptare profesionalĂŁ se încheie o datĂŁ cu încheierea contractului individual de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, la debutul salariatului în funcĂžia nouĂŁ, la locul de muncĂŁ nou sau în colectivul nou, în condiĂžiile legii.

ART. 202

(1) Contractul de adaptare profesionalĂŁ este un contract încheiat pe duratĂŁ determinatĂŁ, ce nu poate fi mai mare de un an.

(2) La expirarea termenului contractului de adaptare profesionalĂŁ salariatul poate fi supus unei evaluĂŁri în vederea stabilirii mĂŁsurii în care acesta poate face faÞã funcĂžiei noi, locului de muncĂŁ nou sau colectivului nou în care urmeazĂŁ sĂŁ presteze munca.

ART. 203

(1) Formarea profesionalĂŁ la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de cĂŁtre un formator.

(2) Formatorul este numit de angajator dintre salariaĂžii calificaĂži, cu o experienÞã profesionalĂŁ de cel puĂžin 2 ani în domeniul în care urmeazĂŁ sĂŁ se realizeze formarea profesionalĂŁ.

(3) Un formator poate asigura formarea, în acelaÂşi timp, pentru cel mult 3 salariaĂži.

(4) Exercitarea activitĂŁĂžii de formare profesionalĂŁ se include în programul normal de lucru al formatorului.

ART. 204

(1) Formatorul are obligaĂžia de a primi, de a ajuta, de a informa Âşi de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesionalĂŁ Âşi de a supraveghea îndeplinirea atribuĂžiilor de serviciu corespunzĂŁtoare postului ocupat de salariatul în formare.

(2) Formatorul asigurĂŁ cooperarea cu alte organisme de formare Âşi participĂŁ la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesionalĂŁ.

CAP. 3

Contractul de ucenicie la locul de muncĂŁ

ART. 205

(1) Ucenicia la locul de muncĂŁ se organizeazĂŁ în baza contractului de ucenicie.

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncĂŁ este contractul individual de muncĂŁ de tip particular, în temeiul cĂŁruia:

a) angajatorul persoanĂŁ juridicĂŁ sau persoanĂŁ fizicĂŁ se obligĂŁ ca, în afara plĂŁĂžii unui salariu, sĂŁ asigure formarea profesionalĂŁ a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului sĂŁu de activitate;

b) ucenicul se obligĂŁ sĂŁ se formeze profesional Âşi sĂŁ munceascĂŁ în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncĂŁ se încheie pe duratĂŁ determinatĂŁ.

ART. 206 *** Abrogat

ART. 207

(1) Persoana încadratĂŁ în muncĂŁ în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.

(2) Ucenicul beneficiazĂŁ de dispoziĂžiile aplicabile celorlalĂži salariaĂži, în mĂŁsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sĂŁu.

ART. 208 *** Abrogat

ART. 209 *** Abrogat

ART. 210 *** Abrogat

ART. 211 *** Abrogat

ART. 212 *** Abrogat

ART. 213

Organizarea, desfĂŁÂşurarea Âşi controlul activitĂŁĂžii de ucenicie se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

TITLUL VII

Dialogul social

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 214

Pentru asigurarea climatului de stabilitate Âşi pace socialĂŁ, prin lege sunt reglementate modalitĂŁĂžile de consultĂŁri Âşi dialog permanent între partenerii sociali.

ART. 215

Consiliul Economic Âşi Social este instituĂžie publicĂŁ de interes naĂžional, tripartitĂŁ, autonomĂŁ, constituitĂŁ în scopul realizĂŁrii dialogului social la nivel naĂžional.

ART. 216

în cadrul ministerelor Âşi prefecturilor funcĂžioneazĂŁ, în condiĂžiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între administraĂžia publicĂŁ, sindicate Âşi patronat.

CAP. 2

Sindicatele

ART. 217

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fĂŁrĂŁ scop patrimonial, constituite în scopul apĂŁrĂŁrii Âşi promovĂŁrii drepturilor colective Âşi individuale, precum Âşi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale Âşi sportive ale membrilor lor.

(2) CondiĂžiile Âşi procedura de dobândire a personalitĂŁĂžii juridice de cĂŁtre organizaĂžiile sindicale se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

(3) OrganizaĂžiile sindicale au dreptul de a-Âşi reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere Âşi gestiune, cu condiĂžia ca statutele sĂŁ fie adoptate printr-o procedurĂŁ democraticĂŁ, în condiĂžiile legii.

ART. 218

Sindicatele participĂŁ prin reprezentanĂžii proprii, în condiĂžiile legii, la negocierea Âşi încheierea contractelor colective de muncĂŁ, la tratative sau acorduri cu autoritĂŁĂžile publice Âşi cu patronatele, precum Âşi în structurile specifice dialogului social.

ART. 219

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiĂžiile legii, în federaĂžii, confederaĂžii sau uniuni teritoriale.

ART. 220

ExerciĂžiul dreptului sindical al salariaĂžilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor Âşi libertĂŁĂžilor garantate prin ConstituĂžie Âşi în conformitate cu dispoziĂžiile prezentului cod Âşi ale legilor speciale.

ART. 221

(1) Este interzisĂŁ orice intervenĂžie a autoritĂŁĂžilor publice de naturĂŁ a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legalĂŁ.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinÞã al patronilor sau al organizaĂžiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanĂžii sau membrii lor, în constituirea organizaĂžiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.

ART. 222

La cererea membrilor lor, sindicatele pot sĂŁ îi reprezinte pe aceÂştia în cadrul conflictelor de drepturi.

ART. 223

(1) ReprezentanĂžilor aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigurĂŁ protecĂžia legii contra oricĂŁror forme de condiĂžionare, constrângere sau limitare a exercitĂŁrii funcĂžiilor lor.

(2) Pe toatĂŁ durata exercitĂŁrii mandatului, precum Âşi pe o perioadĂŁ de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanĂžii aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaĂži pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalĂŁ sau pentru motive ce Ăžin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaĂžii din unitate.

(3) Alte mĂŁsuri de protecĂžie a celor aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevĂŁzute în legi speciale Âşi în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.

CAP. 3

ReprezentanĂžii salariaĂžilor

ART. 224

(1) La angajatorii la care sunt încadraĂži mai mult de 20 de salariaĂži Âşi dacĂŁ nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate Âşi apĂŁrate de reprezentanĂžii lor, aleÂşi Âşi mandataĂži special în acest scop.

(2) ReprezentanĂžii salariaĂžilor sunt aleÂşi în cadrul adunĂŁrii generale a salariaĂžilor, cu votul a cel puĂžin jumĂŁtate din numĂŁrul total al salariaĂžilor.

(3) ReprezentanĂžii salariaĂžilor nu pot sĂŁ desfĂŁÂşoare activitĂŁĂži ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

ART. 225

(1) Pot fi aleÂşi ca reprezentanĂži ai salariaĂžilor salariaĂžii care au împlinit vârsta de 21 de ani Âşi care au lucrat la angajator cel puĂžin un an fĂŁrĂŁ întrerupere.

(2) CondiĂžia vechimii prevĂŁzute la alin. (1) nu este necesarĂŁ în cazul alegerii reprezentanĂžilor salariaĂžilor la angajatorii nou-înfiinĂžaĂži.

(3) NumĂŁrul de reprezentanĂži aleÂşi ai salariaĂžilor se stabileÂşte de comun acord cu angajatorul, în raport cu numĂŁrul de salariaĂži ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentanĂžilor salariaĂžilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

ART. 226

ReprezentanĂžii salariaĂžilor au urmĂŁtoarele atribuĂžii principale:

a) sĂŁ urmĂŁreascĂŁ respectarea drepturilor salariaĂžilor, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, cu contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, cu contractele individuale de muncĂŁ Âşi cu regulamentul intern;

b) sĂŁ participe la elaborarea regulamentului intern;

c) sĂŁ promoveze interesele salariaĂžilor referitoare la salariu, condiĂžii de muncĂŁ, timp de muncĂŁ Âşi timp de odihnĂŁ, stabilitate în muncĂŁ, precum Âşi orice alte interese profesionale, economice Âşi sociale legate de relaĂžiile de muncĂŁ;

d) sĂŁ sesizeze inspectoratul de muncĂŁ cu privire la nerespectarea dispoziĂžiilor legale Âşi ale contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.

ART. 227

AtribuĂžiile reprezentanĂžilor salariaĂžilor, modul de îndeplinire a acestora, precum Âşi durata Âşi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunĂŁrii generale a salariaĂžilor, în condiĂžiile legii.

ART. 228

Timpul alocat reprezentanĂžilor salariaĂžilor în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lunĂŁ Âşi se considerĂŁ timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzĂŁtor.

ART. 229

Pe toatĂŁ durata exercitĂŁrii mandatului reprezentanĂžii salariaĂžilor nu pot fi concediaĂži pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesionalĂŁ sau pentru motive ce Ăžin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaĂži.

CAP. 4

Patronatul

ART. 230

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridicĂŁ înmatriculatĂŁ sau persoana fizicĂŁ autorizatĂŁ potrivit legii, care administreazĂŁ Âşi utilizeazĂŁ capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obĂžinerii de profit în condiĂžii de concurenÞã, Âşi care angajeazĂŁ muncĂŁ salariatĂŁ.

ART. 231

(1) Patronatele sunt organizaĂžii ale patronilor, autonome, fĂŁrĂŁ caracter politic, înfiinĂžate ca persoane juridice de drept privat, fĂŁrĂŁ scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federaĂžii, confederaĂžii patronale sau în alte structuri asociative.

ART. 232

(1) Patronatele reprezintĂŁ, susĂžin Âşi apĂŁrĂŁ interesele membrilor lor în relaĂžiile cu autoritĂŁĂžile publice, cu sindicatele Âşi cu alte persoane juridice Âşi fizice, în raport cu obiectul Âşi scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute Âşi în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceÂştia în cazul conflictelor de drepturi.

ART. 233

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigurĂŁ protecĂžia legii contra oricĂŁror forme de discriminare, condiĂžionare, constrângere sau limitare a exercitĂŁrii funcĂžiilor lor.

ART. 234

Patronatele sunt parteneri sociali în relaĂžiile colective de muncĂŁ, participând, prin reprezentanĂži proprii, la negocierea Âşi încheierea contractelor colective de muncĂŁ, la tratative Âşi acorduri cu autoritĂŁĂžile publice Âşi cu sindicatele, precum Âşi în structurile specifice dialogului social.

ART. 235

(1) Constituirea Âşi funcĂžionarea asociaĂžiilor patronale, precum Âşi exercitarea drepturilor Âşi obligaĂžiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisĂŁ orice intervenĂžie a autoritĂŁĂžilor publice de naturĂŁ a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le împiedica exercitarea legalĂŁ.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerinÞã al salariaĂžilor sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanĂžii lor sau prin membrii sindicatului, dupĂŁ caz, în constituirea asociaĂžiilor patronale sau în exercitarea drepturilor lor.

TITLUL VIII

Contractele colective de muncĂŁ

ART. 236

(1) Contractul colectiv de muncĂŁ este convenĂžia încheiatĂŁ în formĂŁ scrisĂŁ între angajator sau organizaĂžia patronalĂŁ, de o parte, Âşi salariaĂži, reprezentaĂži prin sindicate ori în alt mod prevĂŁzut de lege, de cealaltĂŁ parte, prin care se stabilesc clauze privind condiĂžiile de muncĂŁ, salarizarea, precum Âşi alte drepturi Âşi obligaĂžii ce decurg din raporturile de muncĂŁ.

(2) Negocierea colectivĂŁ este obligatorie, cu excepĂžia cazului în care angajatorul are încadraĂži mai puĂžin de 21 de salariaĂži.

(3) La negocierea clauzelor Âşi la încheierea contractelor colective de muncĂŁ pĂŁrĂžile sunt egale Âşi libere.

(4) Contractele colective de muncĂŁ, încheiate cu respectarea dispoziĂžiilor legale constituie legea pĂŁrĂžilor.

ART. 237

PĂŁrĂžile, reprezentarea acestora Âşi procedura de negociere Âşi de încheiere a contractelor colective de muncĂŁ sunt stabilite potrivit legii.

ART. 238

(1) Contractele colective de muncĂŁ nu pot conĂžine clauze care sĂŁ stabileascĂŁ drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel superior.

(2) Contractele individuale de muncĂŁ nu pot conĂžine clauze care sĂŁ stabileascĂŁ drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncĂŁ.

(3) La încheierea contractului colectiv de muncĂŁ prevederile legale referitoare la drepturile salariaĂžilor au un caracter minimal.

ART. 239

Prevederile contractului colectiv de muncĂŁ produc efecte pentru toĂži salariaĂžii, indiferent de data angajĂŁrii sau de afilierea lor la o organizaĂžie sindicalĂŁ.

ART. 240

(1) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate Âşi la nivel naĂžional.

(2) Contractele colective de muncĂŁ se pot încheia Âşi la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite în continuare grupuri de angajatori.

ART. 241

(1) Clauzele contractelor colective de muncĂŁ produc efecte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) pentru toĂži salariaĂžii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncĂŁ încheiate la acest nivel;

b) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncĂŁ la acest nivel;

c) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži la toĂži angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncĂŁ la acest nivel;

d) pentru toĂži salariaĂžii încadraĂži la toĂži angajatorii din ĂžarĂŁ, în cazul contractului colectiv de muncĂŁ la nivel naĂžional.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevĂŁzute la art. 240 se încheie un singur contract colectiv de muncĂŁ.

ART. 242

Contractul colectiv de muncĂŁ se încheie pe o perioadĂŁ determinatĂŁ, care nu poate fi mai micĂŁ de 12 luni, sau pe durata unei lucrĂŁri determinate.

ART. 243

(1) Executarea contractului colectiv de muncĂŁ este obligatorie pentru pĂŁrĂži.

(2) Neîndeplinirea obligaĂžiilor asumate prin contractul colectiv de muncĂŁ atrage rĂŁspunderea pĂŁrĂžilor care se fac vinovate de aceasta.

ART. 244

Clauzele contractului colectiv de muncĂŁ pot fi modificate pe parcursul executĂŁrii lui, în condiĂžiile legii, ori de câte ori pĂŁrĂžile convin acest lucru.

ART. 245

Contractul colectiv de muncĂŁ înceteazĂŁ:

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrĂŁrii pentru care a fost încheiat, dacĂŁ pĂŁrĂžile nu convin prelungirea aplicĂŁrii acestuia;

b) la data dizolvĂŁrii sau lichidĂŁrii judiciare a angajatorului;

c) prin acordul pĂŁrĂžilor.

ART. 246

Aplicarea contractului colectiv de muncĂŁ poate fi suspendatĂŁ prin acordul de voinÞã al pĂŁrĂžilor ori în caz de forÞã majorĂŁ.

ART. 247

în cazul în care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramurĂŁ nu existĂŁ contract colectiv de muncĂŁ, se aplicĂŁ contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel superior.

TITLUL IX

Conflictele de muncĂŁ

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 248

(1) Conflictul de muncĂŁ reprezintĂŁ orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncĂŁ.

(2) Conflictele de muncĂŁ ce au ca obiect stabilirea condiĂžiilor de muncĂŁ cu ocazia negocierii contractelor colective de muncĂŁ sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaĂžilor, denumite conflicte de interese.

(3) Conflictele de muncĂŁ ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaĂžii decurgând din legi ori din alte acte normative, precum Âşi din contractele colective sau individuale de muncĂŁ sunt conflicte referitoare la drepturile salariaĂžilor, denumite conflicte de drepturi.

ART. 249

Procedura de soluĂžionare a conflictelor de muncĂŁ se stabileÂşte prin lege specialĂŁ.

CAP. 2

Greva

ART. 250

SalariaĂžii au dreptul la grevĂŁ pentru apĂŁrarea intereselor profesionale, economice Âşi sociale.

ART. 251

(1) Greva reprezintĂŁ încetarea voluntarĂŁ Âşi colectivĂŁ a lucrului de cĂŁtre salariaĂži.

(2) Participarea salariaĂžilor la grevĂŁ este liberĂŁ. Nici un salariat nu poate fi constrâns sĂŁ participe sau sĂŁ nu participe la o grevĂŁ.

(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevĂŁ poate interveni numai în cazurile Âşi pentru categoriile de salariaĂži prevĂŁzute expres de lege.

ART. 252

Participarea la grevĂŁ, precum Âşi organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintĂŁ o încĂŁlcare a obligaĂžiilor salariaĂžilor Âşi nu pot avea drept consecinÞã sancĂžionarea disciplinarĂŁ a salariaĂžilor greviÂşti sau a organizatorilor grevei.

ART. 253

Modul de exercitare a dreptului de grevĂŁ, organizarea, declanÂşarea Âşi desfĂŁÂşurarea grevei, procedurile prealabile declanºãrii grevei, suspendarea Âşi încetarea grevei, precum Âşi orice alte aspecte legate de grevĂŁ se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

TITLUL X

InspecĂžia Muncii

ART. 254

Aplicarea reglementĂŁrilor generale Âşi speciale în domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ, securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ este supusĂŁ controlului InspecĂžiei Muncii, ca organism specializat al administraĂžiei publice centrale, cu personalitate juridicĂŁ, în subordinea Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei.

ART. 255

InspecĂžia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncĂŁ, organizate în fiecare judeĂž Âşi în municipiul BucureÂşti.

ART. 256

înfiinĂžarea Âşi organizarea InspecĂžiei Muncii sunt reglementate prin lege specialĂŁ.

TITLUL XI

RĂŁspunderea juridicĂŁ

CAP. 1

Regulamentul intern

ART. 257

Regulamentul intern se întocmeÂşte de cĂŁtre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanĂžilor salariaĂžilor, dupĂŁ caz.

ART. 258

Regulamentul intern cuprinde cel puĂžin urmĂŁtoarele categorii de dispoziĂžii:

a) reguli privind protecĂžia, igiena Âşi securitatea în muncĂŁ în cadrul unitĂŁĂžii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminĂŁrii Âşi al înlĂŁturĂŁrii oricĂŁrei forme de încĂŁlcare a demnitĂŁĂžii;

c) drepturile Âşi obligaĂžiile angajatorului Âşi al salariaĂžilor;

d) procedura de soluĂžionare a cererilor sau reclamaĂžiilor individuale ale salariaĂžilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare Âşi sancĂžiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinarĂŁ;

h) modalitĂŁĂžile de aplicare a altor dispoziĂžii legale sau contractuale specifice.

ART. 259

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoÂştinÞã salariaĂžilor prin grija angajatorului Âşi îÂşi produce efectele faÞã de salariaĂži din momentul încunoÂştinÞãrii acestora.

(2) ObligaĂžia de informare a salariaĂžilor cu privire la conĂžinutul regulamentului intern trebuie îndeplinitĂŁ de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecĂŁrui salariat cu privire la conĂžinutul regulamentului intern se stabileÂşte prin contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau, dupĂŁ caz, prin conĂžinutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afiÂşeazĂŁ la sediul angajatorului.

ART. 260

Orice modificare ce intervine în conĂžinutul regulamentului intern este supusĂŁ procedurilor de informare prevĂŁzute la art. 259.

ART. 261

(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziĂžiile regulamentului intern, în mĂŁsura în care face dovada încĂŁlcĂŁrii unui drept al sĂŁu.

(2) Controlul legalitĂŁĂžii dispoziĂžiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenĂža instanĂželor judecĂŁtoreÂşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicĂŁrii de cĂŁtre angajator a modului de soluĂžionare a sesizĂŁrii formulate potrivit alin. (1).

ART. 262

(1) întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecĂŁrui angajator se realizeazĂŁ în termen de 60 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod.

(2) în cazul angajatorilor înfiinĂžaĂži dupĂŁ intrarea în vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevĂŁzut la alin. (1) începe sĂŁ curgĂŁ de la data dobândirii personalitĂŁĂžii juridice.

CAP. 2

RĂŁspunderea disciplinarĂŁ

ART. 263

(1) Angajatorul dispune de prerogativĂŁ disciplinarĂŁ, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancĂžiuni disciplinare salariaĂžilor sĂŁi ori de câte ori constatĂŁ cĂŁ aceÂştia au sĂŁvârÂşit o abatere disciplinarĂŁ.

(2) Abaterea disciplinarĂŁ este o faptĂŁ în legĂŁturĂŁ cu munca Âşi care constĂŁ într-o acĂžiune sau inacĂžiune sĂŁvârÂşitĂŁ cu vinovĂŁĂžie de cĂŁtre salariat, prin care acesta a încĂŁlcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncĂŁ sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, ordinele Âşi dispoziĂžiile legale ale conducĂŁtorilor ierarhici.

ART. 264

(1) SancĂžiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul sĂŁvârÂşeÂşte o abatere disciplinarĂŁ sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncĂŁ pentru o perioadĂŁ ce nu poate depĂŁÂşi 10 zile lucrĂŁtoare;

c) retrogradarea din funcĂžie, cu acordarea salariului corespunzĂŁtor funcĂžiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o duratĂŁ ce nu poate depĂŁÂşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bazĂŁ pe o duratĂŁ de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

e) reducerea salariului de bazĂŁ Âşi/sau, dupĂŁ caz, Âşi a indemnizaĂžiei de conducere pe o perioadĂŁ de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

f) desfacerea disciplinarĂŁ a contractului individual de muncĂŁ.

(2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specialĂŁ, se stabileÂşte un alt regim sancĂžionator, va fi aplicat acesta.

ART. 265

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeaÂşi abatere disciplinarĂŁ se poate aplica numai o singurĂŁ sancĂžiune.

ART. 266

Angajatorul stabileÂşte sancĂžiunea disciplinarĂŁ aplicabilĂŁ în raport cu gravitatea abaterii disciplinare sĂŁvârÂşite de salariat, avându-se în vedere urmĂŁtoarele:

a) împrejurĂŁrile în care fapta a fost sĂŁvârÂşitĂŁ;

b) gradul de vinovĂŁĂžie a salariatului;

c) consecinĂžele abaterii disciplinare;

d) comportarea generalĂŁ în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancĂžiuni disciplinare suferite anterior de cĂŁtre acesta.

ART. 267

(1) Sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, nici o mĂŁsurĂŁ, cu excepĂžia celei prevĂŁzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusĂŁ mai înainte de efectuarea unei cercetĂŁri disciplinare prealabile.

(2) în vederea desfĂŁÂşurĂŁrii cercetĂŁrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicitĂŁ de cĂŁtre angajator sĂŁ realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora Âşi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea fĂŁcutĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (2) fĂŁrĂŁ un motiv obiectiv dĂŁ dreptul angajatorului sĂŁ dispunĂŁ sancĂžionarea, fĂŁrĂŁ efectuarea cercetĂŁrii disciplinare prealabile.

(4) în cursul cercetĂŁrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sĂŁ formuleze Âşi sĂŁ susĂžinĂŁ toate apĂŁrĂŁrile în favoarea sa Âşi sĂŁ ofere persoanei împuternicite sĂŁ realizeze cercetarea toate probele Âşi motivaĂžiile pe care le considerĂŁ necesare, precum Âşi dreptul sĂŁ fie asistat, la cererea sa, de cĂŁtre un reprezentant al sindicatului al cĂŁrui membru este.

ART. 268

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancĂžiunii disciplinare printr-o decizie emisĂŁ în formĂŁ scrisĂŁ, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luĂŁrii la cunoÂştinÞã despre sĂŁvârÂşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data sĂŁvârÂşirii faptei.

(2) Sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarĂŁ;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, care au fost încĂŁlcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlĂŁturate apĂŁrĂŁrile formulate de salariat în timpul cercetĂŁrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuatĂŁ cercetarea;

d) temeiul de drept în baza cĂŁruia sancĂžiunea disciplinarĂŁ se aplicĂŁ;

e) termenul în care sancĂžiunea poate fi contestatĂŁ;

f) instanĂža competentĂŁ la care sancĂžiunea poate fi contestatĂŁ.

(3) Decizia de sancĂžionare se comunicĂŁ salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii Âşi produce efecte de la data comunicĂŁrii.

(4) Comunicarea se predĂŁ personal salariatului, cu semnĂŁturĂŁ de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandatĂŁ, la domiciliul sau reÂşedinĂža comunicatĂŁ de acesta.

(5) Decizia de sancĂžionare poate fi contestatĂŁ de salariat la instanĂžele judecĂŁtoreÂşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicĂŁrii.

CAP. 3

RĂŁspunderea patrimonialĂŁ

ART. 269

(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor Âşi principiilor rĂŁspunderii civile contractuale, sĂŁ îl despĂŁgubeascĂŁ pe salariat în situaĂžia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaĂžiilor de serviciu sau în legĂŁturĂŁ cu serviciul.

(2) în cazul în care angajatorul refuzĂŁ sĂŁ îl despĂŁgubeascĂŁ pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanĂželor judecĂŁtoreÂşti competente.

(3) Angajatorul care a plĂŁtit despĂŁgubirea îÂşi va recupera suma aferentĂŁ de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiĂžiile art. 270 Âşi urmĂŁtoarele.

ART. 270

(1) SalariaĂžii rĂŁspund patrimonial, în temeiul normelor Âşi principiilor rĂŁspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina Âşi în legĂŁturĂŁ cu munca lor.

(2) SalariaĂžii nu rĂŁspund de pagubele provocate de forĂža majorĂŁ sau de alte cauze neprevĂŁzute Âşi care nu puteau fi înlĂŁturate Âşi nici de pagubele care se încadreazĂŁ în riscul normal al serviciului.

ART. 271

(1) Când paguba a fost produsĂŁ de mai mulĂži salariaĂži, cuantumul rĂŁspunderii fiecĂŁruia se stabileÂşte în raport cu mĂŁsura în care a contribuit la producerea ei.

(2) DacĂŁ mĂŁsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinatĂŁ, rĂŁspunderea fiecĂŁruia se stabileÂşte proporĂžional cu salariul sĂŁu net de la data constatĂŁrii pagubei Âşi, atunci când este cazul, Âşi în funcĂžie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sĂŁu inventar.

ART. 272

(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumĂŁ nedatoratĂŁ este obligat sĂŁ o restituie.

(2) DacĂŁ salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau Âşi care nu mai pot fi restituite în naturĂŁ sau dacĂŁ acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptĂŁĂžit, este obligat sĂŁ suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauzĂŁ se stabileÂşte potrivit valorii acestora de la data plĂŁĂžii.

ART. 273

(1) Suma stabilitĂŁ pentru acoperirea daunelor se reĂžine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauzĂŁ din partea angajatorului la care este încadratĂŁ în muncĂŁ.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fĂŁrĂŁ a putea depĂŁÂşi împreunĂŁ cu celelalte reĂžineri pe care le-ar avea cel în cauzĂŁ, jumĂŁtate din salariul respectiv.

ART. 274

(1) în cazul în care contractul individual de muncĂŁ înceteazĂŁ înainte ca salariatul sĂŁ îl fi despĂŁgubit pe angajator Âşi cel în cauzĂŁ se încadreazĂŁ la un alt angajator ori devine funcĂžionar public, reĂžinerile din salariu se fac de cĂŁtre noul angajator sau noua instituĂžie ori autoritate publicĂŁ, dupĂŁ caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de cĂŁtre angajatorul pĂŁgubit.

(2) DacĂŁ persoana în cauzĂŁ nu s-a încadrat în muncĂŁ la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncĂŁ ori ca funcĂžionar public, acoperirea daunei se va face prin urmĂŁrirea bunurilor sale, în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

ART. 275

în cazul în care acoperirea prejudiciului prin reĂžineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima ratĂŁ de reĂžineri, angajatorul se poate adresa executorului judecĂŁtoresc în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

CAP. 4

RĂŁspunderea contravenĂžionalĂŁ

ART. 276

(1) Constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ astfel urmĂŁtoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziĂžiilor privind garantarea în platĂŁ a salariului minim brut pe ĂžarĂŁ, cu amendĂŁ de la 300 lei la 2.000 lei;

b) încĂŁlcarea de cĂŁtre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendĂŁ de la 300 lei la 1.000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninÞãri ori prin violenĂže, a unui salariat sau a unui grup de salariaĂži sĂŁ participe la grevĂŁ ori sĂŁ munceascĂŁ în timpul grevei, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei;

d) stipularea în contractul individual de muncĂŁ a unor clauze contrare dispoziĂžiilor legale, cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) primirea la muncĂŁ a persoanelor fĂŁrĂŁ încheierea unui contract individual de muncĂŁ, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoanĂŁ identificatĂŁ, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi valoarea cumulatĂŁ de 100.000 lei;

f) încĂŁlcarea de cĂŁtre angajator a prevederilor art. 134 Âşi 137, cu amendĂŁ de la 5.000 lei la 10.000 lei;

g) încĂŁlcarea obligaĂžiei prevĂŁzute la art. 135, cu amendĂŁ de la 5.000 lei la 20.000 lei;

h) nerespectarea dispoziĂžiilor privind munca suplimentarĂŁ, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului sĂŁptĂŁmânal, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) neacordarea indemnizaĂžiei prevĂŁzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îÂşi întrerupe temporar activitatea cu menĂžinerea raporturilor de muncĂŁ, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 5.000 lei;

k) încĂŁlcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendĂŁ de la 1.500 lei la 3.000 lei.

(2) Constatarea contravenĂžiilor Âşi aplicarea sancĂžiunilor se fac de cĂŁtre inspectorii de muncĂŁ.

(3) ContravenĂžiilor prevĂŁzute la alin. (1) li se aplicĂŁ dispoziĂžiile legislaĂžiei în vigoare.

CAP. 5

RĂŁspunderea penalĂŁ

ART. 277

Neexecutarea unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de cĂŁtre partea interesatĂŁ constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendĂŁ.

ART. 278

Neexecutarea unei hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive privind reintegrarea în muncĂŁ a unui salariat constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendĂŁ.

ART. 279

(1) în cazul infracĂžiunilor prevĂŁzute la art. 277 Âşi 278 acĂžiunea penalĂŁ se pune în miÂşcare la plângerea persoanei vĂŁtĂŁmate.

(2) împĂŁcarea pĂŁrĂžilor înlĂŁturĂŁ rĂŁspunderea penalĂŁ.

ART. 280 *** Abrogat

ART. 280^1

încadrarea în muncĂŁ a minorilor cu nerespectarea condiĂžiilor legale de vârstĂŁ sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitĂŁĂži cu încĂŁlcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncĂŁ al minorilor constituie infracĂžiune Âşi se pedepseÂşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.

TITLUL XII

JurisdicĂžia muncii

CAP. 1

DispoziĂžii generale

ART. 281

JurisdicĂžia muncii are ca obiect soluĂžionarea conflictelor de muncĂŁ cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea Âşi încetarea contractelor individuale sau, dupĂŁ caz, colective de muncĂŁ prevĂŁzute de prezentul cod, precum Âşi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

ART. 282

Pot fi pĂŁrĂži în conflictele de muncĂŁ:

a) salariaĂžii, precum Âşi orice altĂŁ persoanĂŁ titularĂŁ a unui drept sau a unei obligaĂžii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncĂŁ;

b) angajatorii - persoane fizice Âşi/sau persoane juridice -, agenĂžii de muncĂŁ temporarĂŁ, utilizatorii, precum Âşi orice altĂŁ persoanĂŁ care beneficiazĂŁ de o muncĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ în condiĂžiile prezentului cod;

c) sindicatele Âşi patronatele;

d) alte persoane juridice sau fizice care au aceastĂŁ vocaĂžie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

ART. 283

(1) Cererile în vederea soluĂžionĂŁrii unui conflict de muncĂŁ pot fi formulate:

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicatĂŁ decizia unilateralĂŁ a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncĂŁ;

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancĂžionare disciplinarĂŁ;

c) în termen de 3 ani de la data naÂşterii dreptului la acĂžiune, în situaĂžia în care obiectul conflictului individual de muncĂŁ constĂŁ în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despĂŁgubiri cĂŁtre salariat, precum Âşi în cazul rĂŁspunderii patrimoniale a salariaĂžilor faÞã de angajator;

d) pe toatĂŁ durata existenĂžei contractului, în cazul în care se solicitĂŁ constatarea nulitĂŁĂžii unui contract individual sau colectiv de muncĂŁ ori a unor clauze ale acestuia;

e) în termen de 6 luni de la data naÂşterii dreptului la acĂžiune, în cazul neexecutĂŁrii contractului colectiv de muncĂŁ ori a unor clauze ale acestuia.

(2) în toate situaĂžiile, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naÂşterii dreptului.

CAP. 2

CompetenĂža materialĂŁ Âşi teritorialĂŁ

ART. 284

(1) Judecarea conflictelor de muncĂŁ este de competenĂža instanĂželor stabilite conform Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

(2) Cererile referitoare la cauzele prevĂŁzute la alin. (1) se adreseazĂŁ instanĂžei competente în a cĂŁrei circumscripĂžie reclamantul îÂşi are domiciliul sau reÂşedinĂža ori, dupĂŁ caz, sediul.

CAP. 3

Reguli speciale de procedurĂŁ

ART. 285

Cauzele prevĂŁzute la art. 281 sunt scutite de taxa judiciarĂŁ de timbru Âşi de timbrul judiciar.

ART. 286

(1) Cererile referitoare la soluĂžionarea conflictelor de muncĂŁ se judecĂŁ în regim de urgenÞã.

(2) Termenele de judecatĂŁ nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a pĂŁrĂžilor se considerĂŁ legal îndeplinitĂŁ dacĂŁ se realizeazĂŁ cu cel puĂžin 24 de ore înainte de termenul de judecatĂŁ.

ART. 287

Sarcina probei în conflictele de muncĂŁ revine angajatorului, acesta fiind obligat sĂŁ depunĂŁ dovezile în apĂŁrarea sa pânĂŁ la prima zi de înfĂŁĂžiÂşare.

ART. 288

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenÞã, instanĂža fiind în drept sĂŁ decadĂŁ din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

ART. 289

HotĂŁrârile pronunĂžate în fond sunt definitive Âşi executorii de drept.

ART. 290

Procedura de soluĂžionare a conflictelor de muncĂŁ se reglementeazĂŁ prin lege specialĂŁ.

ART. 291

DispoziĂžiile prezentului titlu se completeazĂŁ cu prevederile Codului de procedurĂŁ civilĂŁ.

TITLUL XIII

DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

ART. 292

Potrivit obligaĂžiilor internaĂžionale asumate de România, legislaĂžia muncii va fi armonizatĂŁ permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenĂžiile Âşi recomandĂŁrile OrganizaĂžiei InternaĂžionale a Muncii, cu normele dreptului internaĂžional al muncii.

ART. 293

România va realiza transpunerea, pânĂŁ la data aderĂŁrii la Uniunea EuropeanĂŁ, în legislaĂžia naĂžionalĂŁ a dispoziĂžiilor comunitare privind comitetul european de întreprindere în unitĂŁĂžile de dimensiune comunitarĂŁ, pe mĂŁsura apariĂžiei Âşi dezvoltĂŁrii în economie a unor astfel de întreprinderi, precum Âşi pe cele privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul furnizĂŁrii de servicii.

ART. 294

în sensul prezentului cod, prin salariaĂži cu funcĂžie de conducere se înĂželege administratorii-salariaĂži, inclusiv preÂşedintele consiliului de administraĂžie dacĂŁ este Âşi salariat, directorii generali Âşi directorii, directorii generali adjuncĂži Âşi directorii adjuncĂži, Âşefii compartimentelor de muncĂŁ - divizii, departamente, secĂžii, ateliere, servicii, birouri -, precum Âşi asimilaĂžii lor stabiliĂži potrivit legii sau prin contractele colective de muncĂŁ ori, dupĂŁ caz, prin regulamentul intern.

ART. 295

(1) DispoziĂžiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziĂžii cuprinse în legislaĂžia muncii Âşi, în mĂŁsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncĂŁ prevĂŁzute de prezentul cod, cu dispoziĂžiile legislaĂžiei civile.

(2) Prevederile prezentului cod se aplicĂŁ cu titlu de drept comun Âşi acelor raporturi juridice de muncĂŁ neîntemeiate pe un contract individual de muncĂŁ, în mĂŁsura în care reglementĂŁrile speciale nu sunt complete Âşi aplicarea lor nu este incompatibilĂŁ cu specificul raporturilor de muncĂŁ respective.

ART. 296

(1) Vechimea în muncĂŁ stabilitĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010 se probeazĂŁ cu carnetul de muncĂŁ.

(2) DupĂŁ data abrogĂŁrii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, vechimea în muncĂŁ stabilitĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedĂŁ carnet de muncĂŁ, de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ sĂŁ soluĂžioneze conflictele de muncĂŁ, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sĂŁ rezulte existenĂža raporturilor de muncĂŁ. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogĂŁrii Decretului nr. 92/1976, cu modificĂŁrile ulterioare, se vor soluĂžiona potrivit dispoziĂžiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care pĂŁstreazĂŁ Âşi completeazĂŁ carnetele de muncĂŁ le vor elibera titularilor în mod eÂşalonat, pânĂŁ la data de 30 iunie 2011, pe bazĂŁ de proces-verbal individual de predare-primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncĂŁ ce deĂžin carnetele de muncĂŁ ale salariaĂžilor le vor elibera pânĂŁ la data prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), în condiĂžiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei Âşi egalitĂŁĂžii de Âşanse.

ART. 297

Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncĂŁ aflate pe rolul tribunalelor se judecĂŁ în continuare potrivit dispoziĂžiilor procesuale aplicabile la data sesizĂŁrii instanĂželor.

ART. 298

(1) Prezentul cod intrĂŁ în vigoare la data de 1 martie 2003.

(2) Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod se abrogĂŁ:

- Codul muncii al R.S.R., Legea nr. 10/1972, publicatĂŁ în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- Legea nr. 1/1970 - Legea organizĂŁrii Âşi disciplinei muncii în unitĂŁĂžile socialiste de stat, publicatĂŁ în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- Decretul nr. 63/1981 privind modul de recuperare a unor pagube aduse avutului obÂştesc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 25 martie 1981;

- Legea nr. 30/1990 privind angajarea salariaĂžilor în funcĂžie de competenÞã, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 16 noiembrie 1990;

- Legea nr. 2/1991 privind cumulul de funcĂžii, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991;

- Legea salarizĂŁrii nr. 14/1991, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- Legea nr. 6/1992 privind concediul de odihnĂŁ Âşi alte concedii ale salariaĂžilor, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992;

- Legea nr. 68/1993 privind garantarea în platĂŁ a salariului minim, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 15 octombrie 1993;

- Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ în care nu se lucreazĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;

- art. 34 Âşi 35 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncĂŁ, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998;

- orice alte dispoziĂžii contrare.

(3) Pe data de 1 ianuarie 2011 se abrogĂŁ dispoziĂžiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncĂŁ, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificĂŁrile ulterioare.