închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 224 din 5 iunie 2009 privind aprobarea OrdonanÞei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din  9 iunie 2009

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobĂŁ OrdonanĂža Guvernului nr. 23 din 27 august 2008 pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, adoptatĂŁ în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanĂže Âşi publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu urmĂŁtoarele modificĂŁri Âşi completĂŁri:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "- La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<Imaginea Âşi formatul, consacrate, ale publicaĂžiei "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.>>
    - La articolul 5, dupĂŁ litera B se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera B^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<B^1. actele birourilor permanente ale Camerei DeputaĂžilor Âşi Senatului, potrivit legii;>>.
    - La articolul 5, dupĂŁ litera E se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera E^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<E^1. deciziile primului-ministru, potrivit legii;>>."
    2. La articolul I punctul 1, litera H^1 a articolului 5 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "H^1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;".
    3. La articolul I, dupĂŁ punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "1^1. La articolul 5, litera I se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<I. deciziile pronunĂžate de SecĂžiile Unite ale înaltei CurĂži de CasaĂžie Âşi JustiĂžie, ca urmare a soluĂžionĂŁrii recursurilor în interesul legii;>>."
    4. La articolul I punctul 2, litera I^1 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "I^1. deciziile Âşi hotĂŁrârile CurĂžii Europene a Drepturilor Omului, pronunĂžate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;".
    5. La articolul I, dupĂŁ punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "2^1. La articolul 6, dupĂŁ litera D se introduc douĂŁ noi litere, literele D^1 Âşi D^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<D^1. întrebĂŁri adresate de deputaĂži, respectiv de senatori Guvernului, miniÂştrilor sau altor conducĂŁtori ai organelor administraĂžiei publice la care nu s-a rĂŁspuns;
    D^2. alte acte prevĂŁzute de lege.>>"
    6. La articolul I, dupĂŁ punctul 3 se introduc douĂŁ noi puncte, punctele 3^1 Âşi 3^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "3^1. Articolul 10 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 10
    Actele care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I Âşi Partea a II-a, se înainteazĂŁ secretarului general al Camerei DeputaĂžilor pe suport hârtie, în copie certificatĂŁ sub semnĂŁtura conducĂŁtorului sau a locĂžiitorului, Âşi pot fi transmise Âşi prin e-mail, în fiÂşier electronic certificat prin semnĂŁturĂŁ electronicĂŁ de cĂŁtre emitenĂži.>>
    3^2. La articolul 13 alineatul 2, teza a 2-a se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<Republicarea se face potrivit legii.>>"
    7. La articolul I punctul 4, articolul 15^2 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 15^2
    Regia AutonomĂŁ <<Monitorul Oficial>> realizeazĂŁ un produs electronic conĂžinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet Âşi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent."
    8. La articolul I punctul 6, articolul 17 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 17
    Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, pĂŁrĂžile I, III - VII, Âşi a celor prevĂŁzute la art. 6 lit. D se suportĂŁ de cĂŁtre emitenĂži, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotĂŁrâre a Biroului permanent al Camerei DeputaĂžilor, la propunerea Regiei Autonome <<Monitorul Oficial>>. HotĂŁrârea Biroului permanent al Camerei DeputaĂžilor se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Fac excepĂžie de la prevederile alin. 1 actele a cĂŁror publicare este prevĂŁzutĂŁ de ConstituĂžie, deciziile primului-ministru Âşi actele care se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale cĂŁror cheltuieli aferente publicĂŁrii se suportĂŁ de Regia AutonomĂŁ <<Monitorul Oficial>> din bugetul propriu."
    9. La articolul I, dupĂŁ punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "8^1. DupĂŁ articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 20^1
    Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziĂžie publicĂŁ, a contractelor de concesiune de lucrĂŁri publice Âşi a contractelor de concesiune de servicii se aplicĂŁ Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excepĂžia achiziĂžiilor de materii prime, materiale Âşi servicii destinate în exclusivitate operaĂžiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveÂşte interesului public.>>"
    10. DupĂŁ articolul V se introduce anexa care face parte integrantĂŁ din prezenta lege.

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 Âşi ale art. 76 alin. (2) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ.

                     PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                           ROBERTA ALMA ANASTASE

                           PREÂŞEDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA-DAN GEOANÃ

    BucureÂşti, 5 iunie 2009.
    Nr. 224.

    ANEXA 1*)
    (AnexĂŁ la Legea nr. 202/1998)

    *) Anexa este reprodusĂŁ în facsimil.

________________________________________________________________________________
Anul ... - Nr. ...        PARTEA ... (I - VII)       ....    ....   ....   ....
(anul)     (numĂŁrul)   ..........................   (ziua), (data) (luna) (anul)
                       (titlul actelor publicate)
________________________________________________________________________________