închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 396 din 1 aprilie 2009 privind ĂŽnlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3
  EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÂŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 16 aprilie 2009

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activitĂŁĂžii de transport rutier de mĂŁrfuri periculoase în România, aprobate prin HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.175/2007, ale art. 5 alin. (2) lit. i) Âşi j) Âşi alin. (3) lit. l) Âşi p) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor Âşi infrastructurii emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa "ReglementĂŁri privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase" la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 Âşi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la data de 1 iulie 2009.

               p. Ministrul transporturilor Âşi infrastructurii,
                          Pistru Popa Eusebiu Manea,
                              secretar de stat

    BucureÂşti, 1 aprilie 2009.
    Nr. 396.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.134/2005)

                                REGLEMENTÃRI
privind omologarea, agrearea Âşi efectuarea inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase - RNTR 3

    CAPITOLUL 1
    Obiectul Âşi domeniul de aplicare. Abrevieri Âşi definiĂžii

    1.1. Prezentele reglementĂŁri definesc cerinĂžele privind agrearea Âşi inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ a vehiculelor din categoriile N Âşi O destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase, precum Âşi omologarea de tip a acestor vehicule în ceea ce priveÂşte caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor mĂŁrfuri periculoase.
    1.1.1. Categoriile de vehicule N Âşi O sunt cele definite în RNTR 2.
    1.2. Prezentele reglementĂŁri definesc, de asemenea, cerinĂžele privind inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ a vehiculelor din categoriile N Âşi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, precum Âşi a remorcilor-cisternĂŁ lente destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase.
    1.3. în cuprinsul prezentelor reglementĂŁri se utilizeazĂŁ urmĂŁtoarele abrevieri:
    a) ADR - Acordul european referitor la transportul internaĂžional rutier al mĂŁrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2009, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    b) CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple;
    c) Directiva 98/91/CE - Directiva 98/91/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind autovehiculele Âşi remorcile acestora destinate transportului rutier de mĂŁrfuri periculoase Âşi de modificare a Directivei 70/156/CEE privind omologarea de tip a autovehiculelor Âşi a remorcilor acestora;
    d) ME - Ministerul Economiei;
    e) RAR - Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român";
    f) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 - Regulamentul CEE-ONU nr. 13 "PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N Âşi O în ceea ce priveÂşte frânarea";
    g) Regulamentul CEE-ONU nr. 105 - Regulamentul CEE-ONU nr. 105 "PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului de mĂŁrfuri periculoase în ceea ce priveÂşte caracteristicile specifice de construcĂžie";
    h) RNTR 1 - ReglementĂŁri privind certificarea încadrĂŁrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranĂža circulaĂžiei rutiere, protecĂžia mediului Âşi folosinĂža conform destinaĂžiei, prin inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ;
    i) RNTR 2 - ReglementĂŁri privind omologarea de tip Âşi eliberarea cĂŁrĂžii de identitate a vehiculelor rutiere, precum Âşi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;
    j) RNTR 7 - ReglementĂŁri privind omologarea individualĂŁ, eliberarea cĂŁrĂžii de identitate Âşi certificarea autenticitĂŁĂžii vehiculelor rutiere.
    1.4. în sensul prezentelor reglementĂŁri, termenii urmĂŁtori se definesc astfel:
    1.4.1. agreare ADR: certificarea acordatĂŁ de RAR care atestĂŁ cĂŁ un vehicul individual destinat transportului de mĂŁrfuri periculoase îndeplineÂşte prescripĂžiile specifice din partea 9 din anexa B la ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL, OX, AT sau MEMU;
    1.4.2. masa maximĂŁ: masa maximĂŁ tehnic admisibilĂŁ (masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ);
    1.4.3. unitate mobilĂŁ pentru fabricarea explozivilor (MEMU): un vehicul care are montatĂŁ o unitate destinatĂŁ fabricĂŁrii explozivilor din mĂŁrfuri periculoase care nu sunt explozivi Âşi încĂŁrcĂŁrii acestora în gĂŁuri de minĂŁ. Unitatea se compune din diverse cisterne Âşi containere pentru transportul în vrac, din echipamente pentru fabricarea explozivilor, precum Âşi din pompe Âşi accesoriile acestora. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalaĂži. DeÂşi definiĂžia MEMU include expresia "fabricĂŁrii explozivilor din mĂŁrfuri periculoase care nu sunt explozivi Âşi încĂŁrcĂŁrii acestora în gĂŁuri de minĂŁ", prescripĂžiile pentru MEMU se aplicĂŁ numai transportului, Âşi nu fabricĂŁrii Âşi încĂŁrcĂŁrii explozivilor";
    1.4.4. vehicul: orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de mĂŁrfuri periculoase;
    1.4.5. vehicul EX/II sau vehicul EX/III: vehicul destinat transportului de substanĂže sau obiecte explozive (clasa 1);
    1.4.6. vehicul FL:
    a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu depĂŁÂşeÂşte 60 grade C [cu excepĂžia combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590:2004, motorinei Âşi uleiului de încĂŁlzire (uÂşor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul EN 590:2004], în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternĂŁ sau cisterne mobile cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc; sau
    b) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc; sau
    c) vehicul-baterie cu o capacitate totalĂŁ mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile;
    1.4.7. vehicul OX: vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen, stabilizat sau în soluĂžie apoasĂŁ stabilizatĂŁ, conĂžinând peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2.015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternĂŁ sau cisterne mobile cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc;
    1.4.8. vehicul AT:
    a) vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX, destinat transportului de mĂŁrfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc; sau
    b) vehicul-baterie cu o capacitate totalĂŁ mai mare de 1 mc, altul decât un vehicul FL;
    1.4.9. vehicul complet: orice vehicul care nu necesitĂŁ nicio altĂŁ completare (de exemplu, autoutilitare furgon, camioane, autotractoare, remorci, construite într-o singurĂŁ etapĂŁ);
    1.4.10. vehicul incomplet: orice vehicul care necesitĂŁ completarea în cel puĂžin o etapĂŁ (de exemplu, Âşasiu-cabinĂŁ, remorcĂŁ Âşasiu);
    1.4.11. vehicul completat: orice vehicul care este rezultatul unui proces de omologare în mai multe etape (de exemplu, Âşasiu sau Âşasiu-cabinĂŁ, echipat cu caroserie);
    1.4.12. vehicul omologat de tip: orice vehicul care a fost omologat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau cu Directiva 98/91/CE.
    1.5. Capitolele: 9.2 - PrescripĂžii referitoare la construcĂžia vehiculelor, 9.3 - PrescripĂžii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanĂželor Âşi obiectelor explozive (clasa 1) în colete, 9.7 - PrescripĂžii suplimentare referitoare la vehicule-cisternĂŁ (cisterne fixe), vehicule-baterie Âşi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX Âşi AT) Âşi 9.8 - PrescripĂžii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate din partea 9 din anexa B la ADR sunt prevĂŁzute în anexa nr. 1.

    CAPITOLUL 2
    Omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase

    2.1. La cererea producĂŁtorului vehiculului sau a reprezentantului acestuia, vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT Âşi MEMU pot fi omologate de tip de cĂŁtre RAR în ceea ce priveÂşte caracteristicile specifice vehiculelor destinate transportului de mĂŁrfuri periculoase, conform prevederilor din Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau din Directiva 98/91/CE.
    2.2. PrescripĂžiile tehnice aplicabile din cap. 9.2 din anexa B la ADR sunt considerate ca fiind îndeplinite dacĂŁ a fost eliberat un certificat de omologare de tip de cĂŁtre RAR sau de cĂŁtre o altĂŁ autoritate competentĂŁ, conform Regulamentului CEE-ONU nr. 105 sau Directivei 98/91/CE, cu condiĂžia ca prescripĂžiile tehnice ale regulamentului menĂžionat sau ale directivei menĂžionate sĂŁ corespundĂŁ celor ale cap. 9.2 din anexa B la ADR Âşi ca nicio modificare a vehiculului sĂŁ nu afecteze valabilitatea acestuia.
    2.3. în cazul vehiculelor MEMU, marca de omologare de tip aplicatĂŁ în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 poate fi marca de omologare prevĂŁzutĂŁ pentru un vehicul MEMU sau cea pentru un vehicul EX/III. Vehiculele MEMU trebuie desemnate ca atare numai în certificatul de agreare emis conform pct. 3.4.

    CAPITOLUL 3
    Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase

    3.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT Âşi MEMU trebuie sĂŁ efectueze anual o verificare tehnicĂŁ ce include efectuarea simultanĂŁ a:
    a) agreĂŁrii, care are drept scop verificarea îndeplinirii cerinĂželor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 Âşi 9.8 din anexa B la ADR, dupĂŁ caz; Âşi
    b) inspecĂžiei tehnice periodice conform celor precizate la pct. 4.1.
    3.2. Agrearea vehiculelor de tipul EX/II, EX/III, FL, OX, AT Âşi MEMU se efectueazĂŁ de cĂŁtre reprezentanĂžele RAR pentru:
    a) vehiculele complete sau completate noi, fabricate sau importate;
    b) vehiculele complete sau completate care au mai fost înmatriculate anterior în altĂŁ ĂžarĂŁ Âşi care se aflĂŁ la prima înmatriculare în România;
    c) vehiculele înmatriculate în România.
    3.3. Agrearea vehiculelor care au fost supuse unor modificĂŁri constructive cu scopul de a fi transformate în vehicule pentru transportul anumitor mĂŁrfuri periculoase (vehicule EX/II, EX/III, FL, OX, AT Âşi MEMU) este admisĂŁ numai dacĂŁ modificarea respectivĂŁ a fost efectuatĂŁ într-un atelier autorizat de cĂŁtre RAR în acest scop Âşi dacĂŁ vehiculele respective îndeplinesc cerinĂžele specifice pentru omologarea individualĂŁ prevĂŁzute în RNTR 7.
    3.4. Conformitatea îndeplinirii de cĂŁtre vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT Âşi MEMU a cerinĂželor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 Âşi 9.8 din anexa B la ADR, dupĂŁ caz, este atestatĂŁ printr-un certificat de agreare ADR emis de cĂŁtre RAR.
    3.5. Certificatul de agreare poate fi emis numai dacĂŁ pentru suprastructurĂŁ este prezentat documentul întocmit de cĂŁtre organismul competent desemnat de cĂŁtre ME, care atestĂŁ cĂŁ respectiva suprastructurĂŁ specializatĂŁ corespunde constructiv Âşi funcĂžional cerinĂželor specifice precizate în ADR, Âşi numai dacĂŁ sunt îndeplinite Âşi cerinĂžele referitoare la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ generalĂŁ conform celor precizate la pct. 4.1.
    3.6. Atunci când vehiculele trebuie echipate cu un sistem de frânare de încetinire, producĂŁtorul (constructorul) vehiculului sau reprezentantul acestuia trebuie sĂŁ elibereze o declaraĂžie de conformitate cu prescripĂžiile pertinente din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. AceastĂŁ declaraĂžie trebuie prezentatĂŁ la prima verificare tehnicĂŁ în vederea eliberĂŁrii certificatului de agreare.
    3.7. ConstatĂŁrile verificĂŁrilor referitoare la conformitatea vehiculului cu cerinĂžele din partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 Âşi 9.8 din anexa B la ADR, dupĂŁ caz, precum Âşi cele referitoare la documentele pentru suprastructurĂŁ se consemneazĂŁ în documentul prevĂŁzut în anexa nr. 2. Verificarea prescripĂžiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 Âşi 9.8 se face în conformitate cu precizĂŁrile din anexa nr. 3.
    3.8. Certificatul de agreare pentru vehicule care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase se elibereazĂŁ de cĂŁtre RAR deĂžinĂŁtorului vehiculului, individual Âşi la cererea scrisĂŁ a acestuia, Âşi este valabil maximum un an, cu posibilitate de prelungire.
    DacĂŁ certificatul existĂŁ deja, acesta va fi completat cu urmĂŁtoarea datĂŁ la care valabilitatea acestuia înceteazĂŁ; dacĂŁ cel existent nu mai poate fi prelungit, se elibereazĂŁ un nou certificat.
    3.9. Termenul de valabilitate al certificatului de agreare pentru vehicule care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase nu poate depĂŁÂşi termenul menĂžionat în documentele emise de cĂŁtre organismul competent pentru suprastructurĂŁ.
    3.10. în cazul unitĂŁĂžilor de transport formate dintr-un autovehicul tractor Âşi o remorcĂŁ sau semiremorcĂŁ se elibereazĂŁ câte un certificat de agreare pentru fiecare vehicul în parte.
    3.11. Modelele certificatelor de agreare sunt prevĂŁzute în anexele nr. 4, 5 Âşi 6.
    Certificatele prevĂŁzute în anexele nr. 4, 5 Âşi 6 sunt valabile pentru transportul în trafic internaĂžional Âşi naĂžional de mĂŁrfuri periculoase Âşi vor fi barate cu o diagonalĂŁ de culoare roz. Titlul documentului "Certificat de agreare pentru vehicule care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase" Âşi conĂžinutul rubricii 11 a acestuia trebuie redactate, în funcĂžie de alegerea solicitantului, fie în limbile românĂŁ Âşi englezĂŁ (conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 4), fie în limbile românĂŁ Âşi francezĂŁ (conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 5), fie în limbile românĂŁ Âşi germanĂŁ (conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 6).
    Certificatul de agreare pentru un vehicul-cisternĂŁ pentru deÂşeuri care opereazĂŁ sub vid trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ menĂžiunea urmĂŁtoare: "vehicul-cisternĂŁ pentru deÂşeuri care opereazĂŁ sub vid", în cazul în care aceastĂŁ menĂžiune este specificatĂŁ în documentul pentru suprastructurĂŁ întocmit de cĂŁtre organismul competent desemnat de cĂŁtre ME.

    CAPITOLUL 4
    InspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ a vehiculelor care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase

    4.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT Âşi MEMU pentru care se elibereazĂŁ certificat de agreare trebuie supuse unei inspecĂžii tehnice periodice generale, efectuatĂŁ pentru a verifica dacĂŁ sunt corespunzĂŁtoare cerinĂželor generale referitoare la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, în conformitate cu reglementĂŁrile RNTR 1 în vigoare. AceastĂŁ inspecĂžie tehnicĂŁ periodicĂŁ se efectueazĂŁ de cĂŁtre RAR prin reprezentanĂžele sale teritoriale.
    4.2. ReprezentanĂžele RAR efectueazĂŁ, de asemenea, inspecĂžiile tehnice periodice la:
    a) remorcile-cisternĂŁ lente destinate transportului anumitor mĂŁrfuri periculoase;
    b) vehiculele din categoriile N Âşi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze.
    4.3. Perioada de valabilitate a inspecĂžiei tehnice periodice este de maximum un an, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi termenul menĂžionat în documentele pentru suprastructurĂŁ emise de cĂŁtre organismul competent desemnat de cĂŁtre ME.
    4.4. La prezentarea vehiculelor menĂžionate la pct. 4.1 Âşi 4.2 la inspecĂžia tehnicĂŁ periodicĂŁ, deĂžinĂŁtorul va prezenta în plus faÞã de documentele precizate în reglementĂŁrile RNTR 1 Âşi urmĂŁtoarele documente:
    a) certificatul de agreare pentru vehicule care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase, pentru vehiculele menĂžionate la pct. 4.1, dacĂŁ acesta a fost eliberat anterior;
    b) documentul emis de cĂŁtre organismul competent desemnat de cĂŁtre ME, în termen de valabilitate, pentru suprastructurile specializate montate pe vehiculele menĂžionate la pct. 4.1 Âşi 4.2.

    CAPITOLUL 5
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    5.1. DispoziĂžiile tranzitorii aplicabile vehiculelor destinate transportului rutier de mĂŁrfuri periculoase sunt cele precizate în partea 1 cap. 1.6.5 din anexa A la ADR.
    5.2. Anexele nr. 1 - 6*) fac parte integrantĂŁ din prezentele reglementĂŁri.
------------
    *) Anexele nr. 2 - 6 sunt reproduse în facsimil.

    ANEXA 1
    la reglementĂŁri
    (cuprinzând cap. 9.2, 9.3, 9.7 Âşi 9.8 din partea 9 din anexa B la ADR)

    CAPITOLUL 9.2
    PrescripĂžii referitoare la construcĂžia vehiculelor

    9.2.1. Conformitatea cu prescripĂžiile prezentului capitol
    9.2.1.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX Âşi AT trebuie sĂŁ corespundĂŁ cerinĂželor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.
    Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX Âşi AT:
    - prescripĂžiile de la pct. 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) la toate vehiculele înmatriculate pentru prima datĂŁ (sau care au intrat în exploatare, dacĂŁ înmatricularea nu este obligatorie) dupĂŁ 30 iunie 1997;
    - prescripĂžiile de la pct. 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/24/CE) se aplicĂŁ la toate autovehiculele cu o masĂŁ maximĂŁ mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 31 decembrie 1987, Âşi la toate autovehiculele cu masa maximĂŁ mai mare de 3,5 tone, dar mai micĂŁ sau egalĂŁ cu 12 tone, înmatriculate pentru prima datĂŁ dupĂŁ 31 decembrie 2007.

 ______________________________________________________________________________
|                         |           Vehicule           |      ObservaĂžii     |
|_________________________|______________________________|                     |
|  SpecificaĂžii tehnice   |EX/II|EX/III| AT  | FL  | OX  |                     |
|_________________________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.    |ECHIPAMENT ELECTRIC                          |                     |
|__________|_____________________________________________|_____________________|
|9.2.2.2.  |Cablaj        |     |   X  |  X  |  X  |  X  |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.  |întrerupĂŁtorul|     |      |     |     |     |                     |
|          |bateriei      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.1.|              |     | X*a) |     |X*a) |     |*a) Ultima frazĂŁ de  |
|          |              |     |      |     |     |     |la 9.2.2.3.1 se      |
|          |              |     |      |     |     |     |aplicĂŁ la toate      |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele           |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ (sau care |
|          |              |     |      |     |     |     |au intrat în         |
|          |              |     |      |     |     |     |exploatare, dacĂŁ     |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricularea nu    |
|          |              |     |      |     |     |     |este obligatorie)    |
|          |              |     |      |     |     |     |începând cu 1 iulie  |
|          |              |     |      |     |     |     |2005.                |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.2.|              |     |   X  |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.3.|              |     |      |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.3.4.|              |     |   X  |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.4.  |Baterii       |  X  |   X  |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.5.  |Circuite      |     |      |     |     |     |                     |
|          |alimentate în |     |      |     |     |     |                     |
|          |permanenÞã    |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.5.1.|              |     |      |     |  X  |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.5.2.|              |     |   X  |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.2.6.  |InstalaĂžie    |     |   X  |     |  X  |     |                     |
|          |electricĂŁ în  |     |      |     |     |     |                     |
|          |spatele       |     |      |     |     |     |                     |
|          |cabinei       |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.3.    |ECHIPAMENT DE |     |      |     |     |     |                     |
|          |FRâNARE       |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.3.1.  |DispoziĂžii    |  X  |   X  |  X  |  X  |  X  |                     |
|          |generale      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|          |Sistem de     |     | X*b),|X*b),|X*b),|X*b),|*b) Aplicabil la     |
|          |frânare       |     | *d)  |*d)  |*d)  |*d)  |vehiculele           |
|          |antiblocare   |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ (sau care |
|          |              |     |      |     |     |     |au intrat în         |
|          |              |     |      |     |     |     |exploatare, dacĂŁ     |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricularea nu    |
|          |              |     |      |     |     |     |este obligatorie)    |
|          |              |     |      |     |     |     |dupĂŁ 30 iunie 1993,  |
|          |              |     |      |     |     |     |în cazul             |
|          |              |     |      |     |     |     |autovehiculelor      |
|          |              |     |      |     |     |     |(tractoare Âşi        |
|          |              |     |      |     |     |     |purtĂŁtoare) cu o masĂŁ|
|          |              |     |      |     |     |     |maximĂŁ mai mare de   |
|          |              |     |      |     |     |     |16 tone Âşi remorcilor|
|          |              |     |      |     |     |     |(remorci complete,   |
|          |              |     |      |     |     |     |semiremorci Âşi       |
|          |              |     |      |     |     |     |remorci cu axĂŁ       |
|          |              |     |      |     |     |     |centralĂŁ) cu o masĂŁ  |
|          |              |     |      |     |     |     |maximĂŁ mai mare de   |
|          |              |     |      |     |     |     |10 tone. Aplicabil la|
|          |              |     |      |     |     |     |autovehicule         |
|          |              |     |      |     |     |     |autorizate sĂŁ        |
|          |              |     |      |     |     |     |tracteze remorci cu o|
|          |              |     |      |     |     |     |masĂŁ maximĂŁ mai mare |
|          |              |     |      |     |     |     |de 10 tone,          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ dupĂŁ      |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1995.       |
|          |              |     |      |     |     |     |Aplicabil la toate   |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele care sunt |
|          |              |     |      |     |     |     |agreate pentru prima |
|          |              |     |      |     |     |     |datĂŁ conform 9.1.2,  |
|          |              |     |      |     |     |     |dupĂŁ 30 iunie 2001,  |
|          |              |     |      |     |     |     |indiferent de data la|
|          |              |     |      |     |     |     |care au fost         |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ sau de    |
|          |              |     |      |     |     |     |data la care au      |
|          |              |     |      |     |     |     |intrat în exploatare.|
|          |              |     |      |     |     |     |*d) începând cu      |
|          |              |     |      |     |     |     |1 ianuarie 2010,     |
|          |              |     |      |     |     |     |toate vehiculele     |
|          |              |     |      |     |     |     |trebuie sĂŁ fie       |
|          |              |     |      |     |     |     |conforme cu          |
|          |              |     |      |     |     |     |prescripĂžiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13 sau   |
|          |              |     |      |     |     |     |cu Directiva         |
|          |              |     |      |     |     |     |71/320/CEE,          |
|          |              |     |      |     |     |     |modificate,          |
|          |              |     |      |     |     |     |aplicabile la data   |
|          |              |     |      |     |     |     |primei lor           |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculĂŁri sau a  |
|          |              |     |      |     |     |     |punerii lor în       |
|          |              |     |      |     |     |     |circulaĂžie, dacĂŁ     |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatricularea nu    |
|          |              |     |      |     |     |     |este obligatorie, Âşi |
|          |              |     |      |     |     |     |cel puĂžin cu         |
|          |              |     |      |     |     |     |prescripĂžiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13       |
|          |              |     |      |     |     |     |seria 06 de          |
|          |              |     |      |     |     |     |amendamente sau cu   |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 71/320/CEE,|
|          |              |     |      |     |     |     |modificatĂŁ prin      |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 91/422/CEE.|
|          |              |     |      |     |     |     |Remorcile (remorcile |
|          |              |     |      |     |     |     |complete,            |
|          |              |     |      |     |     |     |semiremorcile Âşi     |
|          |              |     |      |     |     |     |remorcile cu axĂŁ     |
|          |              |     |      |     |     |     |centralĂŁ) trebuie    |
|          |              |     |      |     |     |     |sĂŁ fie echipate cu un|
|          |              |     |      |     |     |     |sistem de frânare    |
|          |              |     |      |     |     |     |antiblocare de       |
|          |              |     |      |     |     |     |categoria A.         |
|          |              |     |      |     |     |     |Autovehiculele       |
|          |              |     |      |     |     |     |trebuie sĂŁ fie       |
|          |              |     |      |     |     |     |echipate cu un       |
|          |              |     |      |     |     |     |sistem de frânare    |
|          |              |     |      |     |     |     |antiblocare de       |
|          |              |     |      |     |     |     |categoria 1.         |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|          |Sistem de     |     |X*c), |X*c, |X*c, |X*c),|*c) Aplicabil la     |
|          |frânare de    |     |*g)   |*g)  |*g)  |*g)  |autovehiculele       |
|          |încetinire    |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ dupĂŁ      |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1993, cu o  |
|          |              |     |      |     |     |     |masĂŁ maximĂŁ care     |
|          |              |     |      |     |     |     |depĂŁÂşeÂşte 16 tone sau|
|          |              |     |      |     |     |     |autorizate sĂŁ        |
|          |              |     |      |     |     |     |tracteze remorci cu o|
|          |              |     |      |     |     |     |masĂŁ maximĂŁ care     |
|          |              |     |      |     |     |     |depĂŁÂşeÂşte 10 tone.   |
|          |              |     |      |     |     |     |g) începând cu       |
|          |              |     |      |     |     |     |1 ianuarie 2010,     |
|          |              |     |      |     |     |     |toate autovehiculele |
|          |              |     |      |     |     |     |trebuie sĂŁ fie       |
|          |              |     |      |     |     |     |conforme cu          |
|          |              |     |      |     |     |     |prescripĂžiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13 sau cu|
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 71/320/CEE,|
|          |              |     |      |     |     |     |modificate,          |
|          |              |     |      |     |     |     |aplicabile la data   |
|          |              |     |      |     |     |     |primei lor           |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculĂŁri, Âşi cel|
|          |              |     |      |     |     |     |puĂžin cu             |
|          |              |     |      |     |     |     |prescripĂžiile tehnice|
|          |              |     |      |     |     |     |ale Regulamentului   |
|          |              |     |      |     |     |     |CEE-ONU nr. 13       |
|          |              |     |      |     |     |     |seria 06 de          |
|          |              |     |      |     |     |     |amendamente sau cu   |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 71/320/CEE,|
|          |              |     |      |     |     |     |modificatĂŁ prin      |
|          |              |     |      |     |     |     |Directiva 91/422/CEE.|
|          |              |     |      |     |     |     |Sistemul de frânare  |
|          |              |     |      |     |     |     |de încetinire trebuie|
|          |              |     |      |     |     |     |sĂŁ fie de tip IIA.   |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.    |PREVENIREA    |     |      |     |     |     |                     |
|          |RISCURILOR DE |     |      |     |     |     |                     |
|          |INCENDIU      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.2.  |Cabina        |     |      |     |     |  X  |                     |
|          |vehiculului   |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.3.  |Rezervoare de |  X  |   X  |     |  X  |  X  |                     |
|          |combustibil   |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.4.  |Motor         |  X  |   X  |     |  X  |  X  |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.5.  |Sistem de     |  X  |   X  |     |  X  |     |                     |
|          |evacuare      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.6.  |Frâna de      |     |   X  |  X  |  X  |  X  |                     |
|          |încetinire a  |     |      |     |     |     |                     |
|          |vehiculului   |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.  |Dispozitive de|     |      |     |     |     |                     |
|          |încĂŁlzire cu  |     |      |     |     |     |                     |
|          |combustie     |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.1.|              | X*e)| X*e) | X*e)| X*e)| X*e)|*e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.2.|              |     |      |     |     |     |autovehiculele       |
|9.2.4.7.5.|              |     |      |     |     |     |echipate dupĂŁ        |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1999.       |
|          |              |     |      |     |     |     |Conformitate         |
|          |              |     |      |     |     |     |obligatorie nu mai   |
|          |              |     |      |     |     |     |târziu de 1 ianuarie |
|          |              |     |      |     |     |     |2010 pentru          |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele echipate  |
|          |              |     |      |     |     |     |înainte de 1 iulie   |
|          |              |     |      |     |     |     |1999. Se utilizeazĂŁ  |
|          |              |     |      |     |     |     |data primei          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculĂŁri atunci |
|          |              |     |      |     |     |     |când data echipĂŁrii  |
|          |              |     |      |     |     |     |nu este disponibilĂŁ. |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.3.|              |     |      |     | X*e)|     |*e) Aplicabil la     |
|9.2.4.7.4.|              |     |      |     |     |     |autovehiculele       |
|          |              |     |      |     |     |     |echipate dupĂŁ        |
|          |              |     |      |     |     |     |30 iunie 1999.       |
|          |              |     |      |     |     |     |Conformitate         |
|          |              |     |      |     |     |     |obligatorie nu mai   |
|          |              |     |      |     |     |     |târziu de 1 ianuarie |
|          |              |     |      |     |     |     |2010 pentru          |
|          |              |     |      |     |     |     |vehiculele echipate  |
|          |              |     |      |     |     |     |înainte de 1 iulie   |
|          |              |     |      |     |     |     |1999. Se utilizeazĂŁ  |
|          |              |     |      |     |     |     |data primei          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculĂŁri        |
|          |              |     |      |     |     |     |atunci când data     |
|          |              |     |      |     |     |     |echipĂŁrii nu este    |
|          |              |     |      |     |     |     |disponibilĂŁ.         |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.4.7.6.|              |  X  |   X  |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.5.    |DISPOZITIV DE | X*f)| X*f) | X*f)| X*f)| X*f)|*f) Aplicabil la     |
|          |LIMITARE A    |     |      |     |     |     |autovehiculele cu    |
|          |VITEZEI       |     |      |     |     |     |masa maximĂŁ mai mare |
|          |              |     |      |     |     |     |de 12 tone,          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ dupĂŁ 31   |
|          |              |     |      |     |     |     |decembrie 1987, Âşi la|
|          |              |     |      |     |     |     |toate autovehiculele |
|          |              |     |      |     |     |     |cu masa maximĂŁ mai   |
|          |              |     |      |     |     |     |mare de 3,5 tone, dar|
|          |              |     |      |     |     |     |mai micĂŁ sau egalĂŁ   |
|          |              |     |      |     |     |     |cu 12 tone,          |
|          |              |     |      |     |     |     |înmatriculate pentru |
|          |              |     |      |     |     |     |prima datĂŁ dupĂŁ      |
|          |              |     |      |     |     |     |31 decembrie 2007.   |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|
|9.2.6     |DISPOZITIV DE |  X  |   X  |     |     |     |                     |
|          |CUPLARE A     |     |      |     |     |     |                     |
|          |REMORCII      |     |      |     |     |     |                     |
|__________|______________|_____|______|_____|_____|_____|_____________________|

    9.2.1.2. MEMU trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile din prezentul capitol aplicabile vehiculelor EX/III.
    9.2.2. Echipament electric
    9.2.2.1. DispoziĂžii generale
    InstalaĂžia electricĂŁ, în ansamblul sĂŁu, trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile de la pct. 9.2.2.2 pânĂŁ la 9.2.2.6, conform tabelului de la 9.2.1.
    9.2.2.2. Cablaj
    9.2.2.2.1. Conductorii trebuie astfel dimensionaĂži încât sĂŁ se evite supraîncĂŁlzirea. Conductorii trebuie sĂŁ fie izolaĂži în mod corespunzĂŁtor. Toate circuitele trebuie protejate prin elemente fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepĂžia urmĂŁtoarelor circuite:
    - de la baterie la sistemele de pornire la rece Âşi de oprire a motorului;
    - de la baterie la alternator;
    - de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;
    - de la baterie la demarorul motorului;
    - de la baterie la cutia de comandĂŁ a sistemului de frânare de încetinire (a se vedea paragraful 9.2.3.1.2), dacĂŁ acesta este electric sau electromagnetic;
    - de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei.
    Circuitele neprotejate de mai sus trebuie sĂŁ fie cât mai scurte posibil.
    9.2.2.2.2. Cablurile electrice trebuie ataÂşate sigur Âşi plasate astfel încât conductorii sĂŁ fie protejaĂži corespunzĂŁtor împotriva solicitĂŁrilor mecanice Âşi termice.
    9.2.2.3. întrerupĂŁtorul principal al bateriei
    9.2.2.3.1. Un întrerupĂŁtor pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie montat cât mai aproape posibil de baterie. DacĂŁ se utilizeazĂŁ un întrerupĂŁtor monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de alimentare, Âşi nu pe cel de legare la masĂŁ.
    9.2.2.3.2. Pentru a facilita funcĂžiile de deconectare Âşi reconectare ale întrerupĂŁtorului, un dispozitiv de comandĂŁ trebuie instalat în cabina conducĂŁtorului auto. Acesta trebuie sĂŁ fie uÂşor accesibil pentru conducĂŁtorul auto Âşi semnalizat distinct. Acest dispozitiv trebuie protejat împotriva acĂžionĂŁrii involuntare, fie printr-un capac de protecĂžie, fie cu un dispozitiv de comandĂŁ cu miÂşcare dublĂŁ, fie prin alte mijloace corespunzĂŁtoare. Pot fi instalate dispozitive de comandĂŁ suplimentare, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ fie identificate în mod distinct Âşi protejate împotriva unei manevrĂŁri involuntare. DacĂŁ dispozitivul (dispozitivele) funcĂžioneazĂŁ electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comandĂŁ trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele de la 9.2.2.5.
    9.2.2.3.3. întrerupĂŁtorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de protecĂžie IP65, conform standardului CEI 529.
    9.2.2.3.4. Conexiunile electrice la întrerupĂŁtor trebuie sĂŁ aibĂŁ un grad de protecĂžie IP54. TotuÂşi, acest lucru nu este necesar dacĂŁ aceste conexiuni se aflĂŁ în interiorul unei cutii, care poate fi cea a bateriei. în acest caz, este suficientĂŁ protejarea acestor conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac din cauciuc, de exemplu.
    9.2.2.4. Baterii
    Bornele bateriei trebuie sĂŁ fie izolate electric sau acoperite de capacul izolator al cutiei bateriei. DacĂŁ bateriile sunt situate în altĂŁ parte decât sub capota motorului, acestea trebuie fixate într-o cutie pentru baterii ventilatĂŁ.
    9.2.2.5. Circuite alimentate în permanenÞã
    9.2.2.5.1. a) Acele pĂŁrĂži ale instalaĂžiei electrice, inclusiv conductorii, care trebuie sĂŁ rĂŁmânĂŁ sub tensiune atunci când întrerupĂŁtorul bateriei este deschis, trebuie sĂŁ aibĂŁ caracteristicile adecvate pentru utilizare în zone periculoase. Acest echipament trebuie sĂŁ satisfacĂŁ dispoziĂžiile generale ale standardului CEI 60079, pĂŁrĂžile 0 Âşi 14*1), Âşi dispoziĂžiile suplimentare aplicabile ale standardului CEI 60079, pĂŁrĂžile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18*2).
    b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14*1), trebuie utilizatĂŁ clasificarea urmĂŁtoare:
    Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv conductorii, care nu este supus prescripĂžiilor pct. 9.2.2.3 Âşi 9.2.2.4 trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile aplicabile zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripĂžiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducĂŁtorului auto. Trebuie îndeplinite prescripĂžiile aplicabile grupei de explozie IIC, clasa de temperaturĂŁ T6.
    TotuÂşi, pentru echipamentul electric aflat în permanenÞã sub tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinatĂŁ de echipamentul neelectric situat în acelaÂşi mediu depĂŁÂşeÂşte limita de temperaturĂŁ T6, clasa de temperaturĂŁ a echipamentului electric aflat sub tensiune în permanenÞã trebuie sĂŁ fie cel puĂžin T4.
    c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în permanenÞã sub tensiune fie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ prescripĂžiile standardului CEI 60079, partea 7 ("Securitate crescutĂŁ"), Âşi sĂŁ fie protejaĂži de o siguranÞã sau un întrerupĂŁtor automat al circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare, fie, în cazul unui "echipament de siguranÞã intrinsec", trebuie sĂŁ fie protejaĂži printr-un dispozitiv de siguranÞã plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.
------------
    *1) DispoziĂžiile standardului CEI 60079, partea 14, nu prevaleazĂŁ asupra dispoziĂžiilor prezentei pĂŁrĂži.
    *2) Implicit, dispoziĂžiile generale ale standardului european EN 50014 Âşi dispoziĂžiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028 pot fi aplicate.

    9.2.2.5.2. Conexiunile de derivaĂžie ale întrerupĂŁtorului principal al bateriei pentru echipamentul electric care trebuie sĂŁ rĂŁmânĂŁ sub tensiune atunci când întrerupĂŁtorul bateriei este deschis trebuie protejate împotriva supraîncĂŁlzirii printr-o metodĂŁ adecvatĂŁ, cum ar fi un element fuzibil, un întrerupĂŁtor sau un dispozitiv de siguranÞã (limitator de curent).
    9.2.2.6. DispoziĂžii aplicabile pĂŁrĂžii instalaĂžiei electrice plasate în spatele cabinei
    Ansamblul acestei instalaĂžii trebuie conceput, realizat Âşi protejat astfel încât sĂŁ nu poatĂŁ provoca o aprindere sau un scurtcircuit în condiĂžii normale de utilizare a vehiculelor Âşi sĂŁ minimizeze aceste riscuri în caz de impact sau de deformare. în special:
    9.2.2.6.1. Cablaj
    Conductorii situaĂži în spatele cabinei conducĂŁtorului auto trebuie protejaĂži împotriva Âşocurilor, abraziunii Âşi frecĂŁrii în timpul utilizĂŁrii normale a vehiculului. Exemple de protecĂžii adecvate sunt oferite în figurile 1, 2, 3 Âşi 4 de mai jos. TotuÂşi, cablurile senzorilor dispozitivelor de frânare antiblocare nu necesitĂŁ o protecĂžie suplimentarĂŁ.
    9.2.2.6.2. Iluminare
    Nu trebuie utilizate becuri cu dulie filetatĂŁ.
    9.2.2.6.3. Conexiuni electrice
    Conexiunile electrice dintre autovehicule Âşi remorci trebuie sĂŁ fie conforme gradului de protecĂžie IP54 conform standardului CEI 529 Âşi trebuie sĂŁ fie concepute astfel încât sĂŁ împiedice orice debranÂşare accidentalĂŁ. Exemple de asemenea conexiuni adecvate sunt oferite în standardele ISO 12098:2004 Âşi ISO 7638:1997.

                                  FIGURI*)

    *) Figurile sunt reproduse în facsimil.

    Figura No 1

    ÞeavĂŁ din poliamidĂŁ canelatĂŁ
    Conductori izolaĂži separaĂži

    Figura 1: Figura No 1

    Figura No 2

    ÞeavĂŁ din poliamidĂŁ canelatĂŁ
    Manta izolatoare
    Conductori izolaĂži separaĂži

    Figura 2: Figura No 2

    Figura No 3

    Manta din poliuretan
    Cu manta interioarĂŁ
    Conductori izolaĂži separaĂži

    Figura 3: Figura No 3

    Figura No 4

    Strat exterior
    ProtecĂžie de metal striatĂŁ
    Strat interior
    Conductori izolaĂži separaĂži

    Figura 4: Figura No 4

    9.2.3. Echipament de frânare
    9.2.3.1. DispoziĂžii generale
    9.2.3.1.1. Autovehiculele Âşi remorcile destinate sĂŁ constituie o unitate de transport pentru mĂŁrfuri periculoase trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ toate cerinĂžele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3), cu modificĂŁrile ulterioare, sau din Directiva 71/320/CEE*4), cu modificĂŁrile ulterioare, conform datelor de aplicare specificate.
    9.2.3.1.2. Vehiculele EX/III, FL, OX Âşi AT trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ dispoziĂžiile din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3).
------------
    *3) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N Âşi O în ceea ce priveÂşte frânarea).
    *4) Directiva 71/320/CEE (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 202 din 6.09.1971).

    9.2.3.2. (Abrogat)
    9.2.4. Prevenirea riscurilor de incendiu
    9.2.4.1. DispoziĂžii generale
    DispoziĂžiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabelului de la pct. 9.2.1.
    9.2.4.2. Cabina
    Cu excepĂžia cazului în care cabina este construitĂŁ din materiale greu inflamabile, în spatele cabinei trebuie dispus un scut metalic sau dintr-un alt material adecvat, cu o lĂŁĂžime egalĂŁ cu cea a cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut trebuie sĂŁ fie închise ermetic, sĂŁ fie realizate din sticlĂŁ securizatĂŁ, rezistentĂŁ la foc, Âşi sĂŁ aibĂŁ cadre ignifuge. între cisternĂŁ Âşi cabinĂŁ sau scut trebuie sĂŁ existe un spaĂžiu liber de cel puĂžin 15 cm.
    9.2.4.3. Rezervoare de combustibil
    Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie sĂŁ corespundĂŁ urmĂŁtoarelor prescripĂžii:
    a) în caz de scurgere, combustibilul trebuie sĂŁ curgĂŁ pe sol fĂŁrĂŁ a veni în contact cu pĂŁrĂžile încĂŁlzite ale vehiculului sau cu încĂŁrcĂŁtura;
    b) rezervoarele care conĂžin benzinĂŁ trebuie echipate cu un dispozitiv antiflacĂŁrĂŁ eficient, care sĂŁ se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite menĂžinerea acestui orificiu închis ermetic.
    9.2.4.4. Motor
    Motoarele vehiculelor trebuie echipate Âşi plasate astfel încât sĂŁ se evite orice pericol pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ ca urmare a încĂŁlzirii sau aprinderii. în cazul vehiculelor EX/II Âşi EX/III, motorul trebuie sĂŁ fie un motor cu aprindere prin comprimare.
    9.2.4.5. Sistem de evacuare
    Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie îndreptat sau protejat astfel încât sĂŁ se evite orice pericol pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ ca urmare a încĂŁlzirii sau aprinderii. PĂŁrĂžile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) trebuie sĂŁ se gĂŁseascĂŁ la o distanÞã de cel puĂžin 100 mm sau sĂŁ fie protejate printr-un ecran termic.
    9.2.4.6. Frâna de încetinire a vehiculului
    Vehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire, care emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate al cabinei, trebuie prevĂŁzute cu un scut termic între acest sistem Âşi cisternĂŁ sau încĂŁrcĂŁturĂŁ, fixat solid Âşi astfel dispus încât sĂŁ permitĂŁ evitarea oricĂŁrei încĂŁlziri, chiar localizatĂŁ, a peretelui cisternei sau a încĂŁrcĂŁturii.
    în plus, acest scut termic trebuie sĂŁ protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept satisfĂŁcĂŁtoare o protecĂžie care are, de exemplu, un scut cu pereĂži dubli.
    9.2.4.7. Dispozitive de încĂŁlzire cu combustie
    9.2.4.7.1. Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ cerinĂžele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122*5), cu modificĂŁrile ulterioare, sau din Directiva 2001/56/CE*6), cu modificĂŁrile ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare specificate în acestea, precum Âşi prevederile de la 9.2.4.7.2 pânĂŁ la 9.2.4.7.6 aplicabile, conform tabelului de la 9.2.1.
------------
    *5) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N Âşi O în ceea ce priveÂşte sistemele lor de încĂŁlzire).
    *6) Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 27 septembrie 2001 referitoare la sistemele de încĂŁlzire pentru autovehicule Âşi remorcile acestora (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L 292 din 9 noiembrie 2001).

    9.2.4.7.2. Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie Âşi conductele lor de evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate Âşi protejate sau acoperite astfel încât sĂŁ previnĂŁ orice risc inacceptabil de încĂŁlzire ori de aprindere a încĂŁrcĂŁturii. AceastĂŁ prescripĂžie se considerĂŁ satisfĂŁcutĂŁ dacĂŁ rezervorul Âşi sistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cu dispoziĂžiile similare celor prescrise pentru rezervoarele de combustibil Âşi sistemele de evacuare ale vehiculelor de la 9.2.4.3 Âşi, respectiv, 9.2.4.5.
    9.2.4.7.3. Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ poatĂŁ fi scoase din funcĂžiune cel puĂžin prin urmĂŁtoarele metode:
    a) întrerupere manualĂŁ deliberatĂŁ din cabina conducĂŁtorului auto;
    b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, aparatul de încĂŁlzire poate fi repus în stare de funcĂžionare manual de cĂŁtre conducĂŁtorul auto;
    c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru substanĂžele periculoase transportate.
    9.2.4.7.4. O funcĂžionare rezidualĂŁ este permisĂŁ dupĂŁ ce dispozitivele de încĂŁlzire au fost întrerupte. Pentru metodele de la pct. 9.2.4.7.3 lit. b) Âşi c), alimentarea cu aer de combustie trebuie sĂŁ fie întreruptĂŁ prin mĂŁsuri adecvate, dupĂŁ un ciclu de funcĂžionare rezidualĂŁ de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate numai dispozitive de încĂŁlzire cu combustie pentru care s-a demonstrat cĂŁ schimbĂŁtorul de cĂŁldurĂŁ rezistĂŁ la un ciclu de funcĂžionare rezidualĂŁ redus de 40 secunde pe durata utilizĂŁrii normale.
    9.2.4.7.5. Dispozitivul de încĂŁlzire cu combustie trebuie pus în funcĂžiune manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.
    9.2.4.7.6. Sistemele de încĂŁlzire cu combustie care utilizeazĂŁ combustibili gazoÂşi nu sunt autorizate.
    9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezei
    Autovehiculele (purtĂŁtoare Âşi tractoarele pentru semiremorci) cu o masĂŁ maximĂŁ mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei, conform prescripĂžiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89*7), cu modificĂŁrile ulterioare. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 90 km/h, Ăžinând seama de toleranĂža tehnicĂŁ a dispozitivului.
------------
    *7) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: PrescripĂžii referitoare la omologarea:
    I. vehiculelor, în ceea ce priveÂşte limitarea vitezei lor maxime;
    II. vehiculelor, în ceea ce priveÂşte instalarea unui dispozitiv limitator de vitezĂŁ (DLV) de tip omologat;
    III. dispozitivelor limitatoare de vitezĂŁ (DLV).
    De asemenea, este posibilĂŁ aplicarea dispoziĂžiilor corespunzĂŁtoare din Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L129 din 14.05.1992), modificate, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ fi fost modificate conform ultimului amendament la Regulamentul nr. 89 aplicabil în momentul omologĂŁrii vehiculului.

    9.2.6. Dispozitive de cuplare a remorcilor Dispozitivele de cuplare ale remorcilor trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ prescripĂžiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55*8), cu modificĂŁrile ulterioare, sau ale Directivei 94/20/CE*9), cu modificĂŁrile ulterioare, conform datelor de aplicare specificate.
------------
    *8) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (PrescripĂžii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combinaĂžiilor de vehicule).
    *9) Directiva 94/20/CE a Parlamentului European Âşi a Consiliului din 30 mai 1994 (publicatĂŁ iniĂžial în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene nr. L195 din 29.07.1994).

    CAPITOLUL 9.3
    PrescripĂžii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanĂželor Âşi obiectelor explozive (clasa 1) în colete

    9.3.1. Materiale care trebuie utilizate pentru construcĂžia caroseriei vehiculelor
    în componenĂža caroseriilor nu trebuie sĂŁ intre materiale susceptibile de a forma combinaĂžii periculoase cu substanĂžele explozive transportate.
    9.3.2. Dispozitive de încĂŁlzire cu combustie
    9.3.2.1. Dispozitive de încĂŁlzire cu combustie pot sĂŁ fie instalate în vehicule EX/II Âşi EX/III pentru încĂŁlzirea cabinei conducĂŁtorului auto sau a motorului.
    9.3.2.2. Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ prescripĂžiile de la pct. 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 Âşi 9.2.4.7.6.
    9.3.2.3. întrerupĂŁtorul dispozitivului de încĂŁlzire poate fi instalat în exteriorul cabinei conducĂŁtorului auto.
    Nu este necesar sĂŁ se demonstreze cĂŁ schimbĂŁtorul de cĂŁldurĂŁ al dispozitivelor de încĂŁlzire rezistĂŁ la un ciclu redus de funcĂžionare rezidualĂŁ.
    9.3.2.4. Niciun dispozitiv de încĂŁlzire cu combustie, rezervor de carburant, surse de energie, prizĂŁ de aer de combustie sau de aer de încĂŁlzire Âşi nicio ieÂşire a Ăževilor de evacuare necesare funcĂžionĂŁrii unui dispozitiv de încĂŁlzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul de încĂŁrcare.
    9.3.3. Vehicule EX/II
    Vehiculele trebuie concepute, construite Âşi echipate astfel încât substanĂžele Âşi obiectele explozive sĂŁ fie protejate de riscuri exterioare Âşi de intemperii. Ele trebuie sĂŁ fie închise sau acoperite cu o prelatĂŁ. Prelata trebuie sĂŁ fie rezistentĂŁ la sfâÂşiere Âşi realizatĂŁ dintr-un material impermeabil Âşi greu inflamabil*1). Ea trebuie întinsĂŁ bine, astfel încât sĂŁ închidĂŁ suprafaĂža de încĂŁrcare pe toate laturile.
    Toate deschiderile compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ al vehiculelor acoperite trebuie sĂŁ fie prevĂŁzute cu uÂşi sau panouri ajustate care pot fi zĂŁvorâte. Compartimentul conducĂŁtorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ printr-un perete fĂŁrĂŁ interstiĂžii.
------------
    *1) în cazul inflamabilitĂŁĂžii, aceastĂŁ cerinÞã va fi consideratĂŁ îndeplinitĂŁ dacĂŁ, în concordanÞã cu procedura specificatĂŁ în standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare Âşi maÂşini agricole Âşi forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", eÂşantioane ale prelatelor au o vitezĂŁ de ardere care nu depĂŁÂşeÂşte 100 mm/min.

    9.3.4 Vehicule EX/III
    9.3.4.1. Vehiculele trebuie concepute, construite Âşi echipate astfel încât substanĂžele Âşi obiectele explozive sĂŁ fie protejate de riscuri exterioare Âşi de intemperii. Aceste vehicule trebuie sĂŁ fie închise. Compartimentul conducĂŁtorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ printr-un perete fĂŁrĂŁ interstiĂžii. SuprafaĂža de încĂŁrcare nu trebuie sĂŁ prezinte interstiĂžii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru reĂžinerea încĂŁrcĂŁturii. Toate îmbinĂŁrile trebuie sĂŁ fie etanÂşe. Toate deschiderile trebuie sĂŁ poatĂŁ fi zĂŁvorâte. Ele trebuie plasate Âşi construite astfel încât sĂŁ se suprapunĂŁ la îmbinĂŁri.
    9.3.4.2. Caroseria trebuie sĂŁ fie realizatĂŁ din materiale rezistente la cĂŁldurĂŁ Âşi la flacĂŁrĂŁ, cu o grosime minimĂŁ de 10 mm. Materialele clasificate în clasa B-s3-d2 conform standardului EN 13501-1:2002 sunt considerate ca îndeplinind aceastĂŁ cerinÞã.
    DacĂŁ materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care îndeplinesc aceeaÂşi cerinÞã.
    9.3.5. Motorul Âşi compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ
    Motorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie sĂŁ fie plasat în faĂža peretelui din faÞã al compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ; totuÂşi, el poate fi plasat sub compartimentul de încĂŁrcare, cu condiĂžia ca instalarea sa sĂŁ fie astfel realizatĂŁ încât cĂŁldura emisĂŁ în exces sĂŁ nu constituie niciun risc pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ prin creÂşterea temperaturii la suprafaĂža interioarĂŁ a compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ peste 80 grade C.
    9.3.6. Surse de cĂŁldurĂŁ externe Âşi compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ
    Sistemul de evacuare al vehiculelor EX/II Âşi EX/III sau alte pĂŁrĂži ale acestor vehicule complete sau completate trebuie construite Âşi amplasate astfel încât cĂŁldura emisĂŁ în exces sĂŁ nu constituie un risc pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ prin creÂşterea temperaturii la suprafaĂža interioarĂŁ a compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ peste 80 grade C.
    9.3.7. Echipamentul electric
    9.3.7.1. Tensiunea nominalĂŁ a circuitului electric nu trebuie sĂŁ fie mai mare de 24 V.
    9.3.7.2. Corpurile de iluminat din compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ al vehiculelor EX/II trebuie sĂŁ fie situate pe plafon Âşi sĂŁ fie acoperite, adicĂŁ fĂŁrĂŁ cabluri sau becuri expuse.
    în cazul grupei de compatibilitate J, instalaĂžia electricĂŁ trebuie sĂŁ aibĂŁ cel puĂžin gradul de protecĂžie IP65 (de exemplu, rezistenÞã la flacĂŁrĂŁ Eex d). Orice echipament electric accesibil din interiorul compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ trebuie sĂŁ fie protejat suficient de impactul mecanic din interior.
    9.3.7.3. InstalaĂžia electricĂŁ a vehiculelor EX/III trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile pertinente de la pct. 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 Âşi 9.2.2.6.
    InstalaĂžia electricĂŁ situatĂŁ în compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ trebuie protejatĂŁ împotriva prafului (grad de protecĂžie cel puĂžin IP54 sau echivalent) sau, în cazul grupei de compatibilitate J, cel puĂžin IP65 (de exemplu, rezistenÞã la flacĂŁrĂŁ Eex d).

    CAPITOLUL 9.7
    PrescripĂžii suplimentare referitoare la vehicule-cisternĂŁ (cisterne fixe), vehicule-baterie Âşi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX Âşi AT)

    9.7.1. PrescripĂžii generale
    9.7.1.1. în afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, un vehicul-cisternĂŁ cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor Âşi piesele de legĂŁturĂŁ la vehicul sau la sistemul de rulare.
    9.7.1.2. OdatĂŁ ataÂşatĂŁ o cisternĂŁ demontabilĂŁ la vehiculul purtĂŁtor, ansamblul trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor referitoare la vehiculele-cisternĂŁ.
    9.7.2. PrescripĂžii referitoare la cisterne
    9.7.2.1. Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor pertinente din cap. 6.8.
    9.7.2.2. Elementele vehiculelor-baterie Âşi CGEM trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor pertinente din cap. 6.2 în cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune Âşi cadrelor de butelii sau ale cap. 6.8 în cazul cisternelor.
    9.7.2.3. Containerele-cisternĂŁ metalice trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor cap. 6.8; cisternele mobile trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor cap. 6.7 sau, dacĂŁ este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea paragraful 1.1.4.2).
    9.7.2.4. Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor cap. 6.9.
    9.7.2.5. Cisternele pentru deÂşeuri care opereazĂŁ sub vid trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor cap. 6.10.
    9.7.3. Mijloace de fixare
    Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitĂŁrile statice Âşi dinamice în condiĂžii normale de transport, precum Âşi la eforturile minime, aÂşa cum sunt definite la 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 pânĂŁ la 6.8.2.1.15 Âşi 6.8.2.1.16, în cazul vehiculelor-cisternĂŁ, vehiculelor-baterie Âşi vehiculelor purtĂŁtoare de cisterne demontabile.
    9.7.4. Legarea la pĂŁmânt a vehiculelor FL
    Cisternele metalice sau din material plastic ranforsat cu fibre ale vehiculelor-cisternĂŁ FL Âşi elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la Âşasiul vehiculului prin intermediul cel puĂžin al unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimicĂŁ trebuie evitat.

    NOTÃ:
    A se vedea, de asemenea, pct. 6.9.1.2 Âşi 6.9.2.14.3.

    9.7.5. Stabilitatea vehiculelor-cisternĂŁ
    9.7.5.1. LĂŁĂžimea totalĂŁ a suprafeĂžei de sprijin pe sol (distanĂža dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta Âşi stânga ale aceleiaÂşi axe) trebuie sĂŁ fie cel puĂžin egalĂŁ cu 90% din înĂŁlĂžimea centrului de greutate al vehiculului-cisternĂŁ încĂŁrcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unitĂŁĂžii purtĂŁtoare a semiremorcii încĂŁrcate nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 60% din masa totalĂŁ a ansamblului vehiculului articulat complet.
    9.7.5.2. în plus, vehiculele-cisternĂŁ cu cisterne fixe, de capacitate mai mare de 3 mc, destinate transportului de substanĂže periculoase în stare lichidĂŁ sau topitĂŁ Âşi încercate la o presiune mai micĂŁ de 4 bari, trebuie sĂŁ fie conforme prescripĂžiilor tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 111*1) referitoare la stabilitatea lateralĂŁ, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescripĂžii se aplicĂŁ vehiculelor-cisternĂŁ înmatriculate pentru prima datĂŁ începând cu 1 iulie 2003.
------------
    *1) Regulamentul CEE-ONU nr. 111: PrescripĂžii referitoare la omologarea vehiculelor-cisternĂŁ din categoriile N Âşi O în ceea ce priveÂşte stabilitatea la rĂŁsturnare.

    9.7.6. ProtecĂžia spate a vehiculelor
    Partea din spate a vehiculului trebuie prevĂŁzutĂŁ, pe toatĂŁ lĂŁĂžimea cisternei, cu o barĂŁ de protecĂžie suficient de rezistentĂŁ la impactul din spate. între peretele spate al cisternei Âşi partea din spate a barei de protecĂžie trebuie sĂŁ existe un spaĂžiu de cel puĂžin 100 mm (aceastĂŁ distanÞã fiind mĂŁsuratĂŁ faÞã de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente în contact cu substanĂža transportatĂŁ). Vehiculele cu rezervoare basculante pentru transportul substanĂželor pulverulente sau granuloase Âşi cisternele pentru deÂşeuri care opereazĂŁ sub vid, cu rezervor basculant, care se descarcĂŁ prin partea din spate, nu trebuie sĂŁ fie prevĂŁzute cu barĂŁ de protecĂžie dacĂŁ echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecĂžie a rezervoarelor care le protejeazĂŁ în acelaÂşi mod ca Âşi bara de protecĂžie.

    NOTA 1:
    AceastĂŁ prescripĂžie nu se aplicĂŁ vehiculelor utilizate pentru transportul substanĂželor periculoase în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau CGEM.

    NOTA 2:
    Pentru protecĂžia cisternelor împotriva deteriorĂŁrii în urma unui impact lateral sau rĂŁsturnĂŁrii, a se vedea pct. 6.8.2.1.20 Âşi 6.8.2.1.21, iar pentru cisternele mobile, pct. 6.7.2.4.3 Âşi 6.7.2.4.5.

    9.7.7. Dispozitive de încĂŁlzire cu combustie
    9.7.7.1. Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 Âşi urmĂŁtoarelor prescripĂžii:
    a) întrerupĂŁtorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducĂŁtorului auto;
    b) dispozitivul de încĂŁlzire poate fi scos din funcĂžiune din exteriorul compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ; Âşi
    c) nu este necesar sĂŁ se demonstreze cĂŁ schimbĂŁtorul de cĂŁldurĂŁ al dispozitivului de încĂŁlzire rezistĂŁ la un ciclu redus de funcĂžionare rezidualĂŁ.
    în plus, pentru vehiculele FL, trebuie sĂŁ fie îndeplinite prescripĂžiile de la 9.2.4.7.3 Âşi 9.2.4.7.4.
    9.7.7.2. DacĂŁ vehiculul este destinat transportului de mĂŁrfuri periculoase pentru care este prescrisĂŁ o etichetĂŁ conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, niciun rezervor de combustibil, nicio sursĂŁ de energie, prizĂŁ de aer de combustie sau de aer de încĂŁlzire Âşi nicio ieÂşire a Ăževilor de evacuare necesare funcĂžionĂŁrii unui dispozitiv de încĂŁlzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ. Se va asigura ca ieÂşirea pentru aerul cald sĂŁ nu fie obturatĂŁ de încĂŁrcĂŁturĂŁ. Temperatura la care încĂŁrcĂŁtura este supusĂŁ nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 50 grade C. Aparatele de încĂŁlzire instalate în interiorul compartimentelor pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ trebuie concepute astfel încât sĂŁ împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiĂžiile de exploatare.
    9.7.8. Echipamentul electric
    9.7.8.1. InstalaĂžia electricĂŁ la vehiculele FL, pentru care este necesarĂŁ o omologare conform pct. 9.1.2, trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile de la 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 Âşi 9.2.2.6.
    TotuÂşi, orice suplimentĂŁri sau modificĂŁri ale instalaĂžiei electrice trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor aplicabile echipamentului electric din grupa Âşi clasa de temperaturĂŁ pertinente, conform substanĂželor de transportat.

    NOTÃ:
    Pentru dispoziĂžiile tranzitorii, a se vedea pct. 1.6.5.

    9.7.8.2. Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat în zonele în care existĂŁ sau poate exista o atmosferĂŁ explozivĂŁ într-o proporĂžie care necesitĂŁ luarea de mĂŁsuri speciale, trebuie sĂŁ posede caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie sĂŁ satisfacĂŁ dispoziĂžiile generale ale standardului CEI 60079, pĂŁrĂžile 0 Âşi 14, Âşi dispoziĂžiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079, pĂŁrĂžile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18*2). Echipamentul electric trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor aplicabile echipamentului electric din grupa Âşi clasa de temperaturĂŁ pertinente, conform substanĂželor de transportat.
    Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 14*2) trebuie utilizatĂŁ urmĂŁtoarea clasificare:
    ZONA 0
    Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de încĂŁrcare Âşi de golire Âşi tubulatura de recuperare a vaporilor
    ZONA 1
    Interiorul casetelor de protecĂžie pentru echipamentul utilizat la încĂŁrcare Âşi golire Âşi zona situatĂŁ la mai puĂžin de 0,5 m de dispozitivele de aerisire Âşi supapele de decompresiune
    9.7.8.3. Echipamentul electric aflat în permanenÞã sub tensiune, inclusiv conductorii, situat în afara zonelor 0 Âşi 1, trebuie sĂŁ satisfacĂŁ prescripĂžiile care se aplicĂŁ zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripĂžiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducĂŁtorului auto, conform CEI 60079 partea 14*2). Echipamentul electric trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor aplicabile echipamentului electric din grupa Âşi clasa de temperaturĂŁ pertinente, conform substanĂželor de transportat.
------------
    *2) Ca alternativĂŁ, pot fi aplicate dispoziĂžiile generale ale standardului european EN 50014 Âşi dispoziĂžiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.

    CAPITOLUL 9.8
    PrescripĂžii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate

    9.8.1. PrescripĂžii generale
    în afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, o MEMU cuprinde una sau mai multe cisterne Âşi containere pentru transportul în vrac, echipamentele lor Âşi piesele de legĂŁturĂŁ la vehicul sau la sistemul de rulare.
    9.8.2. PrescripĂžii referitoare la cisterne Âşi la containerele pentru transportul în vrac
    Cisternele, containerele pentru transportul în vrac Âşi compartimentele speciale pentru coletele de explozivi ale MEMU trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor din cap. 6.12.
    9.8.3. Legarea la pĂŁmânt a MEMU
    Cisternele, containerele pentru transportul în vrac Âşi compartimentele speciale pentru coletele de explozivi, din metal sau din material plastic ranforsat cu fibre, trebuie legate la Âşasiul vehiculului prin intermediul cel puĂžin al unei bune conexiuni electrice. Trebuie evitat orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimicĂŁ sau care ar putea reacĂžiona cu mĂŁrfurile periculoase transportate în cisterne sau în containerele pentru transportul în vrac.
    9.8.4. Stabilitatea MEMU
    LĂŁĂžimea totalĂŁ a suprafeĂžei de sprijin pe sol (distanĂža dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta Âşi stânga ale aceleiaÂşi axe) trebuie sĂŁ fie cel puĂžin egalĂŁ cu 90% din înĂŁlĂžimea centrului de greutate al vehiculului încĂŁrcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unitĂŁĂžii purtĂŁtoare a semiremorcii încĂŁrcate nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 60% din masa totalĂŁ a ansamblului vehiculului articulat complet.
    9.8.5. ProtecĂžia spate a MEMU
    Partea din spate a vehiculului trebuie prevĂŁzutĂŁ, pe toatĂŁ lĂŁĂžimea cisternei, cu o barĂŁ de protecĂžie suficient de rezistentĂŁ la impactul din spate. între peretele spate al cisternei Âşi partea din spate a barei de protecĂžie trebuie sĂŁ existe un spaĂžiu de cel puĂžin 100 mm (aceastĂŁ distanÞã fiind mĂŁsuratĂŁ faÞã de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de echipamentele de protecĂžie ori accesoriile în contact cu substanĂža transportatĂŁ). Vehiculele cu rezervoare basculante care se descarcĂŁ prin partea din spate nu trebuie sĂŁ fie prevĂŁzute cu barĂŁ de protecĂžie dacĂŁ echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecĂžie a rezervoarelor care le protejeazĂŁ în acelaÂşi mod ca Âşi bara de protecĂžie.

    NOTÃ:
    AceastĂŁ prescripĂžie nu se aplicĂŁ la MEMU ale cĂŁror cisterne sunt protejate într-un mod adecvat împotriva impactului din spate prin alte mijloace, cum ar fi echipamente sau conducte care nu conĂžin mĂŁrfuri periculoase.

    9.8.6. Dispozitive de încĂŁlzire cu combustie
    9.8.6.1. Dispozitivele de încĂŁlzire cu combustie trebuie sĂŁ corespundĂŁ prescripĂžiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 Âşi urmĂŁtoarelor prescripĂžii:
    a) întrerupĂŁtorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducĂŁtorului auto;
    b) dispozitivul de încĂŁlzire trebuie sĂŁ poatĂŁ fi scos din funcĂžiune din exteriorul compartimentului MEMU; Âşi
    c) nu este necesar sĂŁ se demonstreze cĂŁ schimbĂŁtorul de cĂŁldurĂŁ al dispozitivului de încĂŁlzire rezistĂŁ la un ciclu redus de funcĂžionare rezidualĂŁ.
    9.8.6.2. Niciun rezervor de combustibil, nicio sursĂŁ de energie, prizĂŁ de aer de combustie sau de aer de încĂŁlzire Âşi nicio ieÂşire a Ăževilor de evacuare necesare funcĂžionĂŁrii unui dispozitiv de încĂŁlzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentele pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ care conĂžin cisterne. Se va asigura ca ieÂşirea pentru aerul cald sĂŁ nu fie obturatĂŁ. Temperatura la care este supus oricare echipament nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 50 grade C. Aparatele de încĂŁlzire instalate în interiorul compartimentelor trebuie concepute astfel încât sĂŁ împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiĂžiile de exploatare.
    9.8.7. PrescripĂžii suplimentare referitoare la siguranÞã
    9.8.7.1. MEMU trebuie sĂŁ fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.
    9.8.7.2. ProtecĂžia încĂŁrcĂŁturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asiguratĂŁ prin scuturi termice din metal.
    9.8.8. PrescripĂžii suplimentare referitoare la securitate
    Echipamentele pentru fabricarea explozivilor Âşi compartimentele speciale ale MEMU trebuie prevĂŁzute cu dispozitive de zĂŁvorâre.

    ANEXA 2
    la reglementĂŁri

    (faÞã)

______________________________________________________________________________
|                                   ANEXà                                     |
|                       La raportul de inspecĂžie tehnicĂŁ                       |
|      ValabilĂŁ pentru vehicule care transportĂŁ anumite mĂŁrfuri periculoase    |
|                                                                              |
| NumĂŁr de înmatriculare ............... NumĂŁr de identificare ............... |
| Nr. CIV ................. Serie suprastructurĂŁ ............................. |
| AnexĂŁ la raportul de verificare nr. ........... din ........................ |
| Tip vehicul ADR ....... EX/II     EX/III     FL     OX     AT     MEMU       |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Obiectul          | Tipurile de  |Codul      | CondiĂžia| C |NC |NA |Obs.|
|crt.| verificĂŁrii       | vehicule ADR |respingerii| din ADR |*1)|*2)|*3)|    |
|    |                   | la care se   |           | RNTR 3  |   |   |   |    |
|    |                   | aplicĂŁ       |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  1.|Documente,         |EX/II, EX/III,|    400    |    -    |   |   |   |    |
|    |identificare       |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |- certificat de    |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|    |înmatriculare;     |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- CIV;             |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- document         |              |           |         |   |   |   |    |
|    |suprastructurĂŁ     |              |           |         |   |   |   |    |
|    |(inclusiv pentru   |              |           |         |   |   |   |    |
|    |caroserie vehicule |              |           |         |   |   |   |    |
|    |EX Âşi MEMU);       |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- cerere tip;      |              |           |         |   |   |   |    |
|    |- declaraĂžie       |              |           |         |   |   |   |    |
|    |conformitate       |              |           |         |   |   |   |    |
|    |dispozitiv frânĂŁ   |              |           |         |   |   |   |    |
|    |de încetinire (la  |              |           |         |   |   |   |    |
|    |prima agreare).    |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  2.|Cablaje instalaĂžie |EX/III, FL,   |    413    |9.2.2.2  |   |   |   |    |
|    |electricĂŁ          |OX, AT, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  3.|întrerupĂŁtor       |EX/III, FL,   |    414    |9.2.2.3.1|   |   |   |    |
|    |general            |MEMU          |           |9.2.2.3.2|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.2.2.3.4|   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  4.|întrerupĂŁtor       |FL            |    414    |9.2.2.3.3|   |   |   |    |
|    |general            |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  5.|Baterii de         |EX/II, EX/III,|    414    |9.2.2.4  |   |   |   |    |
|    |acumulatoare       |FL, MEMU      |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  6.|Circuite alimentate|FL            |    413    |9.2.2.5.1|   |   |   |    |
|    |în permanenÞã FL   |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  7.|Circuite alimentate|EX/III, MEMU  |    413    |9.2.2.5.2|   |   |   |    |
|    |în permanenÞã      |              |           |         |   |   |   |    |
|    |EX/III, MEMU       |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  8.|InstalaĂžia         |EX/III, FL,   |    413    |9.2.2.6  |   |   |   |    |
|    |electricĂŁ din      |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|    |spatele cabinei    |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
|  9.|Sistem de frânare  |EX/II, EX/III,|    404    |9.2.3.1  |   |   |   |    |
|    |                   |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |                   |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 10.|ABS, frânĂŁ de      |EX/III, FL,   |    405    |9.2.3.1  |   |   |   |    |
|    |încetinire         |OX, AT, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 11.|CabinĂŁ             |OX            |    406    |9.2.4.2  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 12.|Rezervoare de      |EX/II, EX/III,|    408    |9.2.4.3  |   |   |   |    |
|    |combustibil        |FL, OX, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 13.|Amplasare motor    |EX/II, EX/III,|    401    |9.2.4.4  |   |   |   |    |
|    |                   |FL, OX, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 14.|Sistem de evacuare |EX/II, EX/III,|    402    |9.2.4.5  |   |   |   |    |
|    |                   |FL, MEMU      |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 15.|ProiecĂžie termicĂŁ  |EX/III, FL,   |    402    |9.2.4.6  |   |   |   |    |
|    |frânĂŁ de încetinire|OX, AT, MEMU  |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 16.|Dispozitive de     |EX/II, EX/III |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |încĂŁlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |EX                 |              |           |9.2.4.7.6|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.3.2.1  |   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.3.2.2  |   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.3.2.3  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 17.|Dispozitive de     |FL            |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |încĂŁlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.3|   |   |   |    |
|    |FL                 |              |           |9.2.4.7.4|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.7.7.1  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 18.|Dispozitive de     |OX, AT        |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |încĂŁlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |OX Âşi AT           |              |           |9.7.7.1  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 19.|Dispozitive de     |MEMU          |    415    |9.2.4.7.1|   |   |   |    |
|    |încĂŁlzire cu       |              |           |9.2.4.7.2|   |   |   |    |
|    |combustie vehicule |              |           |9.2.4.7.5|   |   |   |    |
|    |MEMU               |              |           |9.2.4.7.6|   |   |   |    |
|    |                   |              |           |9.8.6.1  |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 20.|Dispozitiv de      |EX/II, EX/III,|    416    |9.2.5    |   |   |   |    |
|    |limitare a vitezei |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |                   |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 21.|Dispozitive de     |EX/II, EX/III,|    418    |9.2.6    |   |   |   |    |
|    |cuplare a          |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|    |remorcilor         |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 22.|Amplasare motor    |EX/II, EX/III |    401    |9.3.5    |   |   |   |    |
|    |vehicule EX        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 23.|Sistem de evacuare |EX/II, EX/III |    402    |9.3.6    |   |   |   |    |
|    |vehicule EX        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 24.|Echipament electric|EX/II, EX/III |    413    |9.3.7.1  |   |   |   |    |
|    |vehicule EX        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 25.|Echipament electric|FL            |    413    |9.7.8.1  |   |   |   |    |
|    |vehicule FL        |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 26.|PrescripĂžii        |MEMU          |    402    |9.8.7.1  |   |   |   |    |
|    |suplimentare       |              |           |9.8.7.2  |   |   |   |    |
|    |referitoare la     |              |           |         |   |   |   |    |
|    |vehicule MEMU      |              |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|
| 27.|ModificĂŁri         |EX/II, EX/III,|    419    |    -    |   |   |   |    |
|    |neomologate Âşi     |FL, OX, AT,   |           |         |   |   |   |    |
|    |neconforme         |MEMU          |           |         |   |   |   |    |
|____|___________________|______________|___________|_________|___|___|___|____|

    NOTÃ:
    *1) - Corespunde;
    *2) - Nu corespunde;
    *3) - Nu este aplicabil.

    (verso)

 ______________________________________________________________________________
|     OBSERVAÞII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA VERIFICAREA TEHNICà       |
|                                                                              |
| Prima respingere: .......................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| UrmĂŁtoarele respingeri: .................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| MenĂžiuni: .................................................................. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| SemnĂŁtura de luare la cunoÂştinÞã a   | Numele, prenumele Âşi semnĂŁtura        |
| persoanei care a prezentat vehiculul | persoanei care a efectuat verificarea |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|        CERTIFICAT DE AGREARE         |       PERSOANA CARE L-A PRIMIT        |
| Seria Âşi numĂŁrul ................... | Nume, prenume ....................... |
| Data: .............................. | Act de identitate ................... |
| Valabil pânĂŁ la .................... | SemnĂŁtura:                            |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    ANEXA 3
    la reglementĂŁri

    Verificarea prescripĂžiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 Âşi 9.8

 ______________________________________________________________________________
| SpecificaĂžii tehnice  | VerificĂŁri | VerificĂŁri efectuate   | VerificĂŁri în  |
|                       | efectuate  | de organismul competent| sarcina        |
|                       | de RAR     | din cadrul ME          | operatorului   |
|                       |            |                        | de transport   |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3 PrescripĂžii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II|
| sau EX/III destinate transportului substanĂželor Âşi obiectelor explozive      |
| (clasa 1) în colete                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.1                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.2.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2.2               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2.3               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.2.4               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.3                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.4                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.4.1               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.4.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.5                 |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.6                 |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3.7.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7.3 (primul       |     X      |                        |                |
| paragraf)             |            |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.3.7.3 (al doilea    |            |            X           |                |
| paragraf)             |            |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7 PrescripĂžii suplimentare referitoare la vehicule-cisternĂŁ (cisterne      |
| fixe), vehicule-baterie Âşi vehicule complete sau completate utilizate        |
| pentru transportul de mĂŁrfuri periculoase în cisterne demontabile cu o       |
| capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternĂŁ, cisterne mobile sau  |
| CGEM cu o capacitate individualĂŁ mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX   |
| Âşi AT)                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.1.2               |     X      |            X           |        X       |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.2.1               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.3               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.4               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.2.5               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.3                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.4                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.5                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.5.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.5.2               |     X*1)   |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.6                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.7                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.7.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.7.2               |            |            X           |        X       |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.8                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.7.8.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.8.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.7.8.3               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8 PrescripĂžii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate     |
|______________________________________________________________________________|
| 9.8.2                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.3                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.4                 |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.5                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.6                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.8.6.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.6.2               |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.7                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 9.8.7.1               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.7.2               |     X      |                        |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|
| 9.8.8                 |            |            X           |                |
|_______________________|____________|________________________|________________|

    NOTÃ:
    *1) organismul competent desemnat de ME indicĂŁ dacĂŁ vehiculul se încadreazĂŁ în cerinĂžele de la pct. 9.7.5.2

    ANEXA 4
    la reglementĂŁri

    (faÞã)

     ROMâNIA                                                  REGISTRUL
     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                               AUTO
     ÂŞI INFRASTRUCTURII                                       ROMâN
 ______________________________________________________________________________
|                  CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING               |
|                          CERTAIN DANGEROUS GOODS                             |
|                                                                              |
| This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils          |
| the conditions prescribed by the European Agreement concerning the           |
| International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)                      |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORTÃ ANUMITE MÃRFURI PERICULOASE                  |
|                                                                              |
| Acest certificat atestĂŁ cĂŁ vehiculul definit mai jos îndeplineÂşte condiĂžiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri|
| periculoase (ADR)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria numĂŁrul: | 2. Constructor:     | 3. Nr. identificare| 4. Nr.        |
|                   |                     |    al vehiculului: | înmatriculare:|
|___________________|_____________________|____________________|_______________|
| 5. Numele Âşi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadrĂŁrile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|    EX/II          EX/III           FL        OX       AT         MEMU        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientĂŁ pentru o masĂŁ|
|     a unitĂŁĂžii de transport de:             t*4).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternĂŁ/vehicul-baterie               |
|    (dacĂŁ este cazul):                                                        |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
|      baterie:                                                                |
| 9.4. Anul fabricaĂžiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. DispoziĂžii speciale TC Âşi TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dacĂŁ sunt |
|      aplicabile)*6):                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 10. MĂŁrfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndeplineÂşte condiĂžiile cerute pentru transportul mĂŁrfurilor       |
| periculoase admise conform încadrĂŁrii (încadrĂŁrilor) de la pct. 7            |
|                                                   _                          |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)   |_| mĂŁrfuri din Clasa 1     |
|                                                      inclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
|                                                   _                          |
|                                                  |_| mĂŁrfuri din Clasa 1     |
|                                                      exclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
| 10.2 în cazul unui vehicul cisternĂŁ/vehicul baterie*3):                      |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai substanĂžele permise conform               |
|          codului-cisternĂŁ Âşi tuturor dispoziĂžiilor speciale indicate la      |
|          pct. 9*5)                                                           |
|      sau                                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai urmĂŁtoarele substanĂže (Clasa, nr. ONU, Âşi,|
|          dacĂŁ este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficialĂŁ a mĂŁrfii  |
|          transportate):                                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substanĂžele care nu sunt susceptibile de a         |
| reacĂžiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor Âşi |
| înveliÂşurilor de protecĂžie (dacĂŁ este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Remarks - ObservaĂžii:                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pânĂŁ la:                          ÂŞtampila emitentului           |
|                                                                              |
|                                               Localitatea, data, semnĂŁtura   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform definiĂžiilor autovehiculelor Âşi remorcilor din categoriile N Âşi O aÂşa cum sunt definite în Anexa 7 a RezoluĂžiei de ansamblu pentru construcĂžia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizĂŁrile) neadecvatĂŁ(e)
    *3) se va bifa menĂžiunea valabilĂŁ
    *4) se va înscrie valoarea constructivĂŁ corectĂŁ. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximĂŁ autorizatĂŁ înscrisĂŁ în documentele de înmatriculare.
    *5) substanĂžele admise pentru cisternele cu codul menĂžionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2. Ăžinând seama de dispoziĂžiile speciale, dacĂŁ existĂŁ.
    *6) nu este necesar când substanĂžele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.

    (verso)

 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilitĂŁĂžii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungitĂŁ pânĂŁ la:        | ÂŞtampila emitentului, locul, data, |
|                                         | semnĂŁtura.                         |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
NOTÃ:
    Acest certificat trebuie sĂŁ fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacĂŁ vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aÂşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitĂŁĂžii sale sau dacĂŁ vehiculul suferĂŁ modificĂŁri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.

    ANEXA 6
    la reglementĂŁri

    (faÞã)

     ROMâNIA                                                  REGISTRUL
     MINISTERUL TRANSPORTURILOR                               AUTO
     ÂŞI INFRASTRUCTURII                                       ROMâN

 ______________________________________________________________________________
|                     ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE                    |
|                  ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER               |
|                                                                              |
| Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete    |
| Fahrzeug die Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die          |
| Internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt  |
|                                                                              |
|                    CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE                     |
|                 CARE TRANSPORTÃ ANUMITE MÃRFURI PERICULOASE                  |
|                                                                              |
| Acest certificat atestĂŁ cĂŁ vehiculul definit mai jos îndeplineÂşte condiĂžiile |
| cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaĂžional de mĂŁrfuri|
| periculoase (ADR)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Seria numĂŁrul: | 2. Constructor:     | 3. Nr. identificare| 4. Nr.        |
|                   |                     |    al vehiculului: | înmatriculare:|
|___________________|_____________________|____________________|_______________|
| 5.  Numele Âşi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Definirea vehiculului*1):                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 7. încadrarea (încadrĂŁrile) vehiculului conform pct. 9.1.1.2. al ADR*2):     |
|    EX/II          EX/III           FL        OX       AT         MEMU        |
|______________________________________________________________________________|
| 8. Sistemul frânei de încetinire*3):                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Nu este aplicabil acestui vehicul.                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientĂŁ pentru o masĂŁ|
|     a unitĂŁĂžii de transport de:             t*4).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternĂŁ/vehicul-baterie               |
|    (dacĂŁ este cazul):                                                        |
| 9.1. Constructorul suprastructurii:                                          |
| 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie:  |
| 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului        |
|      baterie:                                                                |
| 9.4. Anul fabricaĂžiei suprastructurii:                                       |
| 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR:           |
| 9.6. DispoziĂžii speciale TC Âşi TE conform punctului 6.8.4 din ADR (dacĂŁ sunt |
|      aplicabile)*6):                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 10. MĂŁrfurile periculoase autorizate pentru transport:                       |
| Vehiculul îndeplineÂşte condiĂžiile cerute pentru transportul mĂŁrfurilor       |
| periculoase admise conform încadrĂŁrii (încadrĂŁrilor) de la pct. 7            |
|                                                   _                          |
| 10.1 în cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3)   |_| mĂŁrfuri din Clasa 1     |
|                                                      inclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
|                                                   _                          |
|                                                  |_| mĂŁrfuri din Clasa 1     |
|                                                      exclusiv grupa de       |
|                                                      compatibilitate J       |
| 10.2 în cazul unui vehicul cisternĂŁ/vehicul baterie*3):                      |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai substanĂžele permise conform               |
|          codului-cisternĂŁ Âşi tuturor dispoziĂžiilor speciale indicate la      |
|          pct. 9*5)                                                           |
|      sau                                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| pot fi transportate numai urmĂŁtoarele substanĂže (Clasa, nr. ONU, Âşi,|
|          dacĂŁ este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficialĂŁ a mĂŁrfii  |
|          transportate):                                                      |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Pot fi transportate numai substanĂžele care nu sunt susceptibile de a         |
| reacĂžiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor Âşi |
| înveliÂşurilor de protecĂžie (dacĂŁ este aplicabil).                            |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Bemerkungen - ObservaĂžii:                                                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Valabil pânĂŁ la:                          ÂŞtampila emitentului           |
|                                                                              |
|                                               Localitatea, data, semnĂŁtura   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
    *1) conform definiĂžiilor autovehiculelor Âşi remorcilor din categoriile N Âşi O aÂşa cum sunt definite în Anexa 7 a RezoluĂžiei de ansamblu pentru construcĂžia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.
    *2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizĂŁrile) neadecvatĂŁ(e)
    *3) se va bifa menĂžiunea valabilĂŁ
    *4) se va înscrie valoarea constructivĂŁ corectĂŁ. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximĂŁ autorizatĂŁ înscrisĂŁ în documentele de înmatriculare.
    *5) substanĂžele admise pentru cisternele cu codul menĂžionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2. Ăžinând seama de dispoziĂžiile speciale, dacĂŁ existĂŁ.
    *6) nu este necesar când substanĂžele autorizate sunt precizate la pct. 10.2

    (verso)

 ______________________________________________________________________________
| 13. Prelungiri ale valabilitĂŁĂžii:                                            |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Valabilitate prelungitĂŁ pânĂŁ la:        | ÂŞtampila emitentului, locul, data, |
|                                         | semnĂŁtura.                         |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|                                         |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

    NOTÃ:
    Acest certificat trebuie sĂŁ fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacĂŁ vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aÂşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitĂŁĂžii sale sau dacĂŁ vehiculul suferĂŁ modificĂŁri ale uneia sau mai multe caracteristici principale.