închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
CONTRACT MUNCÃ Nr. 225/05 din 15 aprilie 2009 Contract colectiv de muncã la nivel de grup de unitãÞi din reÞeaua medicalã a Ministerului Transporturilor ºi Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011, Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ºi ProtecÞiei Sociale sub nr. 225/05/15.04.2009
 EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ÂŞI PROTECÞIEI SOCIALE
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, NR. 9 din 18 mai 2009

    în temeiul Legii nr. 130/1996, republicatĂŁ, între:
    1. Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii (MTI), în calitate de ordonator principal de credite
    Patronatul, reprezentat de reprezentanĂžii MTI numiĂži prin nota ministrului MTI nr. 245/17.03.2009
    2. SalariaĂžii, reprezentaĂži, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 54/2003, privind sindicatele, art. 14 lit. b), art. 17 alin. (1) lit. b) Âşi alin. (2) lit. a), art. 19 din Legea nr. 130/1996, republicatĂŁ, privind contractul colectiv de muncĂŁ, de:
    - FederaĂžia SANITAS din România
    - Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, împuternicitĂŁ de FederaĂžia SANITAS,
    a intervenit urmĂŁtorul contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži din reĂžeaua medicalĂŁ a Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii pe perioada 2009 - 2011.

    CAPITOLUL I
    DISPOZIÞII GENERALE

    ART. 1
    (1) PĂŁrĂžile contractante, pe deplin egale Âşi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži din reĂžeaua medicalĂŁ a Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, se obligĂŁ sĂŁ respecte prevederile acestuia.
    (2) La încheierea contractului colectiv de muncĂŁ s-au avut în vedere legislaĂžia în vigoare Âşi contractul colectiv de muncĂŁ la nivel naĂžional Âşi la nivel de ramurĂŁ sanitarĂŁ.
    (3) Prezentul contract colectiv de muncĂŁ reprezintĂŁ izvor de drept.
    (4) în sensul prezentului contract, termenul patron desemneazĂŁ pe cel care angajeazĂŁ, denumit în continuare angajator:
    - Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii
    - direcĂžia medicalĂŁ reprezentatĂŁ prin director
    - unitĂŁĂžile sanitare reprezentate prin manager
    - alte instituĂžii care angajeazĂŁ personal medico-sanitar;
    - cabinetele de practicĂŁ individualĂŁ, reprezentate prin titularul cabinetului.
    (5) în sensul prezentului contract, termenul de unitate desemneazĂŁ:
    - autoritĂŁĂžile de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ;
    - institute Âşi centre medicale;
    - spitale;
    - centre de diagnostic Âşi tratament;
    - servicii de ambulanÞã;
    - alte instituĂžii care angajeazĂŁ personal medico-sanitar;
    - cabinete de practicĂŁ individualĂŁ.
    (6) Angajatorul recunoaÂşte libera exercitare a dreptului sindical Âşi libertatea de opinie a fiecĂŁrui salariat, în conformitate cu legislaĂžia internĂŁ Âşi în concordanÞã cu convenĂžiile internaĂžionale pe care România le-a ratificat.
    ART. 2
    Prevederile prezentului contract colectiv de muncĂŁ se aplicĂŁ Âşi produc efecte în toate unitĂŁĂžile sanitare, indiferent de forma de organizare, de provenienĂža capitalului, de modul de finanĂžare Âşi de caracterul activitĂŁĂžii.
    ART. 3
    (1) în cazul în care se negociazĂŁ contracte colective de muncĂŁ la nivel de unitĂŁĂži cu personalitate juridicĂŁ, la cerere, în concordanÞã cu conĂžinutul anexei nr. 1 la prezentul contract, organizaĂžiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži au obligaĂžia de a anunĂža reprezentanĂžii patronatului, care sunt organizaĂžiile sindicale împuternicite în acest sens.
    (2) Prezentul contract colectiv de muncĂŁ are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaĂžilor Âşi a obligaĂžiilor corelative cu privire la:
    - încheierea, executarea, modificarea, suspendarea Âşi încetarea contractului individual de muncĂŁ;
    - mĂŁsurile de sĂŁnĂŁtate Âşi securitate în muncĂŁ;
    - salarizarea Âşi alte drepturi salariale;
    - timpul de muncĂŁ Âşi timpul de odihnĂŁ;
    - alte mĂŁsuri de protecĂžie socialĂŁ a salariaĂžilor, membri ai organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ Âşi acordarea de facilitĂŁĂži acestora;
    - formarea Âşi perfecĂžionarea profesionalĂŁ;
    - drepturile organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ;
    - obligaĂžiile salariaĂžilor.
    ART. 4
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de muncĂŁ va face obiectul unei noi negocieri.
    (2) Cererea se comunicĂŁ în scris celorlalte pĂŁrĂži Âşi va cuprinde obiectul modificĂŁrilor.
    (3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, care va transmite cererea cĂŁtre ceilalĂži semnatari ai prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (4) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe dupĂŁ cel mult 15 zile lucrĂŁtoare de la data comunicĂŁrii, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data solicitĂŁrii acestei modificĂŁri.
    (5) DupĂŁ depunerea cererii de modificare Âşi pe toatĂŁ perioada negocierilor, angajatorul se obligĂŁ sĂŁ nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de muncĂŁ pentru motive ce nu sunt imputabile salariaĂžilor.
    ART. 5
    ModificĂŁrile aduse contractului colectiv de muncĂŁ produc aceleaÂşi efecte ca Âşi contractul, de la data înregistrĂŁrii lor la Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale.
    ART. 6
    Suspendarea Âşi/sau încetarea contractului colectiv de muncĂŁ au/are loc în condiĂžiile legii.
    ART. 7
    (1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncĂŁ se face potrivit prevederilor legale în vigoare, iar interpretarea conĂžinutului contractului colectiv de muncĂŁ se realizeazĂŁ prin consens.
    (2) DacĂŁ nu se realizeazĂŁ consensul, pĂŁrĂžile se pot adresa instanĂželor judecĂŁtoreÂşti.
    ART. 8
    PĂŁrĂžile recunosc Âşi aplicĂŁ principiile fundamentale ale dreptului muncii, drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor fiind fundamentate prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 9
    (1) Contractele colective de muncĂŁ la nivel de unitĂŁĂži, instituĂžii sanitare, precum Âşi contractele individuale de muncĂŁ nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži.
    (2) în contractele colective de muncĂŁ încheiate la nivel de unitate de cĂŁtre sindicate în numele salariaĂžilor, pĂŁrĂžile contractante vor conveni, printr-o clauzĂŁ expresĂŁ, ca salariaĂžii asupra cĂŁrora se întind efectele contractului colectiv de muncĂŁ negociat, alĂžii decât membrii de sindicat, sĂŁ plĂŁteascĂŁ o contribuĂžie lunarĂŁ, care sĂŁ nu fie mai micĂŁ de 0,6% din salariu, dar care sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ valoarea contribuĂžiei sindicale. AceastĂŁ contribuĂžie urmeazĂŁ a forma un fond separat utilizat în comun prin comisia paritarĂŁ. Modul de administrare a fondului colectat se va stabili prin negociere între angajator Âşi sindicatele reprezentative din unitate.
    (4) Prevederile prezentului contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži sunt minime Âşi obligatorii pentru angajatori.
    ART. 10
    Angajatorul este obligat sĂŁ asigure afiÂşarea contractului colectiv de muncĂŁ Âşi a oricĂŁror altor comunicĂŁri la locurile convenite cu reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale Âşi patronale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, astfel încât salariaĂžii sĂŁ ia cunoÂştinÞã de conĂžinutul acestuia.
    ART. 11
    (1) Pentru soluĂžionarea pe cale amiabilĂŁ a litigiilor intervenite cu ocazia aplicĂŁrii prevederilor prezentului contract colectiv de muncĂŁ se va constitui comisia paritarĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži.
    (2) ComponenĂža, organizarea Âşi funcĂžionarea comisiei paritare se stabilesc conform anexei nr. 2.
    (3) Angajatorul Âşi sindicatele din unitĂŁĂžile afiliate la organizaĂžiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ sunt obligaĂži sĂŁ se consulte Âşi sĂŁ se informeze reciproc în toate situaĂžiile referitoare la relaĂžiile de muncĂŁ.
    (4) Consultarea Âşi informarea se vor desfĂŁÂşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.
    ART. 12
    (1) DeclanÂşarea procedurii prevĂŁzute la art. 10 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanĂžei de judecatĂŁ de cĂŁtre persoana fizicĂŁ care se considerĂŁ prejudiciatĂŁ.
    (2) Adoptarea unei hotĂŁrâri de cĂŁtre comisia de monitorizare împiedicĂŁ sesizarea instanĂžei de judecatĂŁ, iar dacĂŁ sesizarea a avut loc, judecata înceteazĂŁ prin nelucrare.
    ART. 13
    (1) ReprezentanĂžii angajatorului Âşi cei ai organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, la sesizarea uneia dintre pĂŁrĂži, vor analiza la nivel de unitate modul în care sunt respectate drepturile Âşi obligaĂžiile salariaĂžilor.
    (2) în cazul constatĂŁrii unor încĂŁlcĂŁri ale legii Âşi prevederilor contractului colectiv de muncĂŁ, vor fi sesizate autoritĂŁĂžile de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ, Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii, Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii, dupĂŁ caz, în vederea soluĂžionĂŁrii.
    ART. 14
    (1) Drepturile salariaĂžilor prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ nu pot sĂŁ reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementĂŁri legale.
    (2) în situaĂžiile în care, în privinĂža drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncĂŁ, intervin reglementĂŁri legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    ART. 15
    (1) PĂŁrĂžile se obligĂŁ, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de muncĂŁ sĂŁ nu promoveze Âşi sĂŁ nu susĂžinĂŁ acte normative a cĂŁror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncĂŁ, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.
    (2) PĂŁrĂžile garanteazĂŁ respectarea prevederilor Legii nr. 54/2003 Âşi ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ în cazul în care se iniĂžiazĂŁ acte normative ce privesc relaĂžiile de muncĂŁ.
    ART. 16
    (1) Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii va transmite câte un exemplar al prezentului contract colectiv de muncĂŁ autoritĂŁĂžilor de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ, instituĂžiilor din subordine Âşi celor aflate în coordonare.
    ART. 17
    (1) Prezentul contract colectiv de muncĂŁ se încheie pe o perioadĂŁ de 2 ani de la data înregistrĂŁrii lui la Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale.
    (2) La cererea uneia dintre pĂŁrĂžile semnatare, în cazul apariĂžiei unor modificĂŁri legislative, pĂŁrĂžile vor proceda la renegocierea unor clauze, dupĂŁ caz.
    (3) La cererea uneia dintre pĂŁrĂžile semnatare, în cazul apariĂžiei unor drepturi Âşi obligaĂžii suplimentare ale salariaĂžilor, prezentul contract colectiv de muncĂŁ va fi pus în concordanÞã cu modificĂŁrile survenite în contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de ramurĂŁ sanitarĂŁ.
    (4) PânĂŁ la finalizarea procedurilor prevĂŁzute la alin. (3) din prezentul articol sunt aplicabile de drept prevederile legislaĂžiei în vigoare Âşi ale contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de ramurĂŁ sanitarĂŁ.
    (5) Cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, pĂŁrĂžile vor conveni asupra prelungirii sau negocierii contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži potrivit prevederilor legale.
    (6) Prezentul contract colectiv de muncĂŁ va fi adaptat corespunzĂŁtor în cazul modificĂŁrii prevederilor legale referitoare la organizarea Âşi funcĂžionarea sindicatelor Âşi patronatelor reprezentative.
    (7) Orice clauzĂŁ care presupune acordarea de drepturi bĂŁneÂşti va fi negociatĂŁ de pĂŁrĂžile semnatare ale prezentului contract, în vederea modificĂŁrii Âşi evidenĂžierii corespunzĂŁtoare a bugetului destinat organizĂŁrii Âşi funcĂžionĂŁrii sistemului sanitar din reĂžeaua medicalĂŁ a MTI.

    CAPITOLUL II

    I. îNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÃ

    ART. 18
    (1) Drepturile Âşi obligaĂžiile salariaĂžilor sunt prevĂŁzute în contractul individual de muncĂŁ, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Normativele de personal elaborate la nivel de ramurĂŁ sanitarĂŁ nu pot fi modificate decât cu acordul scris al organizaĂžiilor sindicale semnatare.
    ART. 19
    (1) încheierea contractului individual de muncĂŁ se face pe baza condiĂžiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constituĂžionale ale salariatului Âşi potrivit prevederilor contractelor colective de muncĂŁ încheiate la nivel naĂžional, la nivel de ramurĂŁ sanitarĂŁ, la nivel de grup de unitĂŁĂži Âşi la nivel de unitate, dupĂŁ caz.
    (2) La angajare Âşi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de Âşanse Âşi tratament pentru toĂži salariaĂžii, fĂŁrĂŁ discriminĂŁri directe sau indirecte bazate pe criterii de sex, orientare sexualĂŁ, caracteristici genetice, vârstĂŁ, apartenenÞã naĂžionalĂŁ, rasĂŁ, culoare, etnie, religie, opĂžiune politicĂŁ, origine socialĂŁ, handicap, situaĂžie sau responsabilitate familialĂŁ, apartenenÞã ori activitate sindicalĂŁ sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlĂŁturarea recunoaÂşterii, folosinĂžei sau exercitĂŁrii drepturilor decurgând din contractele colective de muncĂŁ. în acest sens, din comisiile de angajare Âşi susĂžinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, cel puĂžin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate.
    (3) Criteriile de examinare se stabilesc, potrivit legii, de cĂŁtre angajator cu avizul organizaĂžiei profesionale corespunzĂŁtoare funcĂžiilor ce urmeazĂŁ a fi ocupate în urma examenului.
    (4) Angajatorul se obligĂŁ sĂŁ comunice salariaĂžilor Âşi reprezentanĂžilor sindicatelor din unitatea respectivĂŁ, afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, posturile disponibile Âşi condiĂžiile de ocupare a lor cu cel puĂžin 15 zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a reĂželei sanitare, cu excepĂžia cazurilor de forÞã majorĂŁ definite prin lege.
    (5) în cazul în care angajarea se face prin concurs, dacĂŁ un salariat Âşi o persoanĂŁ din afara unitĂŁĂžii obĂžin aceleaÂşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
    (6) în cazul apariĂžiei unor posturi vacante, salariaĂžii au dreptul sĂŁ solicite conducerii unitĂŁĂžii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanÞã cu interesele unitĂŁĂžii, cu cele proprii Âşi în condiĂžiile legii.
    ART. 20
    (1) Contractul individual de muncĂŁ este contractul în temeiul cĂŁruia o persoanĂŁ fizicĂŁ, denumitĂŁ salariat, se obligĂŁ sĂŁ presteze muncĂŁ pentru Âşi sub autoritatea unui angajator, persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ, în schimbul unei remuneraĂžii denumite salariu.
    (2) Clauzele contractului individual de muncĂŁ nu pot conĂžine, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative Âşi prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    (3) Contractul individual de muncĂŁ se încheie pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ. Prin excepĂžie, contractul individual de muncĂŁ se poate încheia Âşi pe duratĂŁ determinatĂŁ. în ambele cazuri salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizaĂžia sindicalĂŁ semnatarĂŁ a prezentului contract colectiv de muncĂŁ pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
    (4) Contractul individual de muncĂŁ se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor colective de muncĂŁ de la toate nivelurile Âşi va fi reactualizat anual, dacĂŁ este cazul.
    (5) Este interzisĂŁ, sub sancĂžiunea nulitĂŁĂžii absolute, încheierea unui contract individual de muncĂŁ în scopul prestĂŁrii unei munci sau a unei activitĂŁĂži ilicite ori imorale.
    (6) Contractul individual de muncĂŁ se încheie în baza consimÞãmântului pĂŁrĂžilor, în formĂŁ scrisĂŁ, în limba românĂŁ. ObligaĂžia de încheiere a contractului individual de muncĂŁ în formĂŁ scrisĂŁ revine angajatorului.
    (7) în situaĂžia în care contractul individual de muncĂŁ nu a fost încheiat în formĂŁ scrisĂŁ, se prezumĂŁ cĂŁ a fost încheiat pe o duratĂŁ nedeterminatĂŁ, iar pĂŁrĂžile pot face dovada prevederilor contractuale Âşi a prestaĂžiilor efectuate prin orice alt mijloc de probĂŁ.
    (8) Munca prestatĂŁ în temeiul unui contract individual de muncĂŁ îi conferĂŁ salariatului vechime în muncĂŁ.
    (9) Anterior încheierii sau modificĂŁrii contractului individual de muncĂŁ, angajatorul are obligaĂžia de a informa persoana care solicitĂŁ angajarea ori, dupĂŁ caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ le înscrie în contract sau sĂŁ le modifice.
    (10) Persoana selectatĂŁ în vederea angajĂŁrii ori, dupĂŁ caz, salariatul va fi informat cu privire la cel puĂžin urmĂŁtoarele elemente:
    a) identitatea pĂŁrĂžilor;
    b) locul de muncĂŁ sau, în lipsa unui loc de muncĂŁ fix, posibilitatea ca salariatul sĂŁ munceascĂŁ în diverse locuri;
    c) sediul sau, dupĂŁ caz, domiciliul angajatorului;
    d) funcĂžia/ocupaĂžia (conform specificaĂžiei ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor din România sau altor acte normative) Âşi atribuĂžiile postului;
    e) riscurile specifice postului;
    f) data de la care contractul urmeazĂŁ sĂŁ producĂŁ efecte;
    g) în cazul unui contract de muncĂŁ pe duratĂŁ determinatĂŁ sau al unui contract de muncĂŁ temporarĂŁ, durata acestuia;
    h) durata concediului de odihnĂŁ la care salariatul are dreptul;
    i) condiĂžiile de acordare a preavizului de cĂŁtre pĂŁrĂžile contractante Âşi durata acestuia;
    j) salariul de bazĂŁ, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum Âşi periodicitatea plĂŁĂžii salariului la care salariatul are dreptul;
    k) durata normalĂŁ a muncii, exprimatĂŁ în ore/zi Âşi ore/sĂŁptĂŁmânĂŁ;
    l) indicarea contractului colectiv de muncĂŁ ce reglementeazĂŁ condiĂžiile de muncĂŁ ale salariatului;
    m) durata perioadei de probĂŁ, dupĂŁ caz.
    (11) Elementele din informarea prevĂŁzutĂŁ la alin. (10) trebuie sĂŁ se regĂŁseascĂŁ Âşi în conĂžinutul contractului individual de muncĂŁ.
    (12) Orice modificare a unuia dintre elementele prevĂŁzute la alin. (10) în timpul executĂŁrii contractului individual de muncĂŁ impune încheierea unui act adiĂžional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoÂştinÞãrii în scris a salariatului, cu excepĂžia situaĂžiilor în care o asemenea modificare rezultĂŁ ca posibilĂŁ din lege sau din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    (13) Cu privire la informaĂžiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncĂŁ, între pĂŁrĂži poate interveni un contract de confidenĂžialitate.
    (14) în situaĂžia în care angajatorul nu îÂşi executĂŁ obligaĂžia de informare, salariatul este în drept sĂŁ sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaĂžii, instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ Âşi sĂŁ solicite despĂŁgubiri corespunzĂŁtoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutĂŁrii de cĂŁtre angajator a obligaĂžiei de informare.
    (15) în afara clauzelor generale prevĂŁzute la alin. (9), între pĂŁrĂži pot fi negociate Âşi cuprinse în contractul individual de muncĂŁ Âşi alte clauze specifice.
    (16) Sunt considerate clauze specifice, fĂŁrĂŁ ca enumerarea sĂŁ fie limitativĂŁ:
    a) clauza cu privire la formarea profesionalĂŁ;
    b) clauza de neconcurenÞã;
    c) clauza de mobilitate;
    d) clauza de confidenĂžialitate.
    (17) InformaĂžiile cerute, sub orice formĂŁ, de cĂŁtre angajator persoanei care solicitĂŁ angajarea cu ocazia verificĂŁrii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum Âşi aptitudinile profesionale.
    (18) Angajatorul poate cere informaĂžii în legĂŁturĂŁ cu persoana care solicitĂŁ angajarea de la foÂştii sĂŁi angajatori, dar numai cu privire la funcĂžiile îndeplinite Âşi la durata angajĂŁrii Âşi numai cu încunoÂştinĂžarea prealabilĂŁ a celui în cauzĂŁ.
    ART. 21
    (1) încadrarea salariaĂžilor în unitĂŁĂži se face numai prin concurs sau examen, dupĂŁ caz.
    (2) Posturile vacante existente în statul de funcĂžii vor fi scoase la concurs în raport cu necesitĂŁĂžile fiecĂŁrei unitĂŁĂži, cu consultarea scrisĂŁ a reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (3) în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupĂŁrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulĂži candidaĂži, încadrarea în muncĂŁ se face prin examen.
    ART. 22
    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncĂŁ se poate stabili o perioadĂŁ de probĂŁ de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcĂžiile de execuĂžie Âşi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcĂžiile de conducere, astfel:
    a) medici, farmaciÂşti, biologi, biochimiÂşti, chimiÂşti, profesori CFM, fiziokinetoterapeuĂži, asistenĂži medicali, dentiÂşti, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurtĂŁ duratĂŁ sau postliceale:
    - 20 de zile - dacĂŁ au mai fost angajaĂži în altĂŁ unitate sanitarĂŁ;
    - 30 de zile - dacĂŁ au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitarĂŁ;
    - 90 de zile - debut în profesie.
    b) 30 de zile - alt personal cu pregĂŁtire superioarĂŁ, superioarĂŁ de scurtĂŁ duratĂŁ sau postlicealĂŁ.
    c) 20 de zile - pentru personalul cu pregĂŁtire medie ce urmeazĂŁ sĂŁ se angajeze în funcĂžii de execuĂžie medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, nĂŁmolari etc.
    d) 30 de zile - pentru personalul cu pregĂŁtire medie ce urmeazĂŁ sĂŁ se angajeze în funcĂžii de execuĂžie, altele decât medico-sanitare.
    e) 5 zile - pentru personalul necalificat.
    f) 30 de zile - pentru personalul ce urmeazĂŁ sĂŁ ocupe posturi de conducere angajate în alte funcĂžii în unitate.
    g) 45 de zile - pentru personalul provenit din altĂŁ unitate similarĂŁ, ce urmeazĂŁ sĂŁ ocupe posturi de conducere.
    h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmeazĂŁ sĂŁ ocupe posturi de conducere.
    i) 90 de zile - pentru personalul ce urmeazĂŁ sĂŁ ocupe posturi de conducere la debutul în profesie.
    j) Nerespectarea perioadei de probĂŁ duce la nulitatea absolutĂŁ a contractului individual de muncĂŁ.
    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizeazĂŁ exclusiv printr-o perioadĂŁ de probĂŁ de maximum 30 de zile calendaristice.
    (3) Pe durata perioadei de probĂŁ salariatul se bucurĂŁ de toate drepturile Âşi are toate obligaĂžiile prevĂŁzute în legislaĂžia muncii, în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, în regulamentul intern, precum Âşi în contractul individual de muncĂŁ.
    (4) Pe durata executĂŁrii unui contract individual de muncĂŁ nu poate fi stabilitĂŁ decât o singurĂŁ perioadĂŁ de probĂŁ.
    (5) Prin excepĂžie, salariatul poate fi supus la o nouĂŁ perioadĂŁ de probĂŁ în situaĂžia în care acesta debuteazĂŁ la acelaÂşi angajator într-o nouĂŁ funcĂžie sau profesie ori urmeazĂŁ sĂŁ presteze activitatea într-un loc de muncĂŁ cu condiĂžii grele, vĂŁtĂŁmĂŁtoare sau periculoase, cu consultarea organizaĂžiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (6) Perioada de probĂŁ constituie vechime în muncĂŁ.
    (7) Angajarea succesivĂŁ a mai mult de trei persoane pe perioade de probĂŁ pentru acelaÂşi post este interzisĂŁ.
    ART. 23
    (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcĂžii, în baza unor contracte individuale de muncĂŁ, beneficiind de salariul corespunzĂŁtor pentru fiecare dintre acestea.
    (2) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (1) situaĂžiile în care, prin lege, sunt prevĂŁzute incompatibilitĂŁĂži pentru cumulul de funcĂžii.
    ART. 24
    (1) în unitĂŁĂžile sanitare, încheierea unui contract individual de muncĂŁ cu timp parĂžial se face cu prioritate cu salariaĂžii cu contract individual de muncĂŁ pe perioadĂŁ nedeterminatĂŁ de la locul de muncĂŁ respectiv sau din unitate.
    (2) La încheierea contractului individual de muncĂŁ cu timp parĂžial salariatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizaĂžia sindicalĂŁ semnatarĂŁ a prezentului contract colectiv de muncĂŁ pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere.
    (3) Posturile temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin cumul de funcĂžii de cĂŁtre salariaĂžii unitĂŁĂžii.
    ART. 25
    Angajarea cu contract individual de muncĂŁ pentru activitĂŁĂži de îngrijire la domiciliul pacientului se face prin concurs/examen.
    ART. 26
    CetĂŁĂženii strĂŁini Âşi apatrizii pot fi angajaĂži, potrivit legii, prin contract individual de muncĂŁ cu consultarea scrisĂŁ a sindicatului din unitate afiliat la organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 27
    (1) Contractul individual de muncĂŁ nu poate fi desfĂŁcut din iniĂžiativa celui care angajeazĂŁ în niciunul dintre cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de Âşomaj, fĂŁrĂŁ acordul scris al reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, în ceea ce priveÂşte protecĂžia socialĂŁ a salariaĂžilor.
    (2) în cazul absenĂžei acordului scris al pĂŁrĂžii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajeazĂŁ este obligat sĂŁ asigure continuarea raporturilor juridice de muncĂŁ prin redistribuire în aceeaÂşi localitate sau judeĂž, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii.
    (3) în situaĂžia în care, din motive justificate, nu este posibilĂŁ aplicarea prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului individual de muncĂŁ se va face Ăžinând cont de criteriile stabilite prin art. 135 din prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 28
    Contractul individual de muncĂŁ încheiat între angajator Âşi salariat va cuprinde, obligatoriu, elementele prevĂŁzute în anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de muncĂŁ.

    II. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÃ

    ART. 29
    Drepturile Âşi obligaĂžiile privind relaĂžiile de muncĂŁ dintre angajator Âşi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, Âşi sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de muncĂŁ Âşi în contractele individuale de muncĂŁ.
    ART. 30
    SalariaĂžii nu pot renunĂža la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege Âşi prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ. Orice tranzacĂžie prin care se urmĂŁreÂşte renunĂžarea la drepturile salariaĂžilor prevĂŁzute de lege Âşi de prezentul contract colectiv de muncĂŁ sau limitarea acestor drepturi este lovitĂŁ de nulitate.
    ART. 31
    (1) Salariatul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:
    a) la salarizare pentru munca depusĂŁ;
    b) la repaus zilnic Âşi sĂŁptĂŁmânal;
    c) la concediu de odihnĂŁ anual Âşi concediu suplimentar, corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ;
    d) la egalitate de Âşanse Âşi de tratament;
    e) la demnitate în muncĂŁ;
    f) la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    g) la acces la formarea profesionalĂŁ;
    h) la informare Âşi consultare;
    i) de a lua parte la determinarea Âşi ameliorarea condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi a mediului de muncĂŁ;
    j) la protecĂžie în caz de concediere;
    k) la negociere colectivĂŁ Âşi individualĂŁ;
    l) de a participa la acĂžiuni colective;
    m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    n) sĂŁ fie informat despre orice modificare care apare în legĂŁturĂŁ cu locul muncii, felul muncii, salarizare timpul de muncĂŁ Âşi timpul de odihnĂŁ;
    o) sĂŁ fie informat despre orice modificare a relaĂžiilor de subordonare Âşi colaborare la locul sĂŁu de muncĂŁ;
    p) sĂŁ nu se supunĂŁ niciunei încercĂŁri de subordonare din partea altei persoane decât cea a Âşefului direct;
    q) sĂŁ-Âşi informeze Âşeful direct despre orice încercare de încĂŁlcare a drepturilor sale;
    r) sĂŁ refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de muncĂŁ sau în fiÂşa postului, dacĂŁ el considerĂŁ cĂŁ acele sarcini nu corespund pregĂŁtirii profesionale sau sarcinilor profesiei sale;
    s) sĂŁ informeze angajatorul despre orice încercare de încĂŁlcare a sarcinilor de serviciu de cĂŁtre Âşeful direct Âşi despre orice încercare de stabilire a unei relaĂžii de subordonare de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ decât cea a Âşefului sĂŁu direct;
    t) sĂŁ solicite asistenÞã organizaĂžiei sindicale în cazul suspiciunii de sancĂžionare datoritĂŁ exercitĂŁrii drepturilor sale;
    u) sĂŁ solicite asistenÞã organizaĂžiei sindicale în toate situaĂžiile în care îi este periclitat locul de muncĂŁ, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevĂŁzute în contractul colectiv de muncĂŁ sau în legislaĂžia în vigoare.
    (2) Salariatului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) de a îndeplini atribuĂžiile ce îi revin conform fiÂşei postului;
    b) de a respecta disciplina muncii;
    c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil, precum Âşi în contractul individual de muncĂŁ;
    d) de fidelitate faÞã de angajator în executarea atribuĂžiilor de serviciu;
    e) de a respecta mĂŁsurile de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate a muncii în unitate;
    f) de a respecta secretul de serviciu;
    g) sĂŁ nu execute nicio sarcinĂŁ ce-i depĂŁÂşeÂşte cadrul fiÂşei postului Âşi competenĂžele corespunzĂŁtoare pregĂŁtirii profesionale;
    h) sĂŁ nu facĂŁ uz de calitĂŁĂži neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregĂŁtirea dobânditĂŁ;
    i) sĂŁ nu încerce sĂŁ stabileascĂŁ relaĂžii de subordonare cu colegii de la locul sĂŁu de muncĂŁ, altele decât cele cuprinse în fiÂşa postului;
    j) sĂŁ respecte clauza de confidenĂžialitate dintre el Âşi angajator.
    ART. 32
    (1) Angajatorul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:
    a) sĂŁ stabileascĂŁ organizarea Âşi funcĂžionarea unitĂŁĂžii;
    b) sĂŁ stabileascĂŁ, prin fiÂşa postului, atribuĂžiile fiecĂŁrui salariat, care se pot modifica în funcĂžie de sarcinile noi intervenite pe parcursul derulĂŁrii contractului, decurgând din dispoziĂžii legale noi sau din necesitĂŁĂžile de armonizare a legislaĂžiei cu cea comunitarĂŁ;
    c) sĂŁ dea dispoziĂžii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitĂŁĂžii lor;
    d) sĂŁ exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) sĂŁ constate sĂŁvârÂşirea abaterilor disciplinare Âşi sĂŁ aplice sancĂžiunile corespunzĂŁtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi regulamentului intern;
    f) sĂŁ exercite controlul asupra sesizĂŁrilor salariaĂžilor Âşi/sau organizaĂžiei sindicale reprezentative din unitate;
    g) sĂŁ se asocieze cu alĂži angajatori, reprezentanĂži ai unor unitĂŁĂži similare din sĂŁnĂŁtate pentru constituirea asociaĂžiei patronale reprezentative.
    (2) Angajatorului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ informeze salariaĂžii asupra condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi asupra elementelor care privesc desfĂŁÂşurarea relaĂžiilor de muncĂŁ;
    b) sĂŁ asigure permanent condiĂžiile tehnice Âşi organizatorice avute în vedere la elaborarea normativelor de personal Âşi condiĂžiile corespunzĂŁtoare de muncĂŁ;
    c) sĂŁ acorde salariaĂžilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi din contractele individuale de muncĂŁ;
    d) sĂŁ comunice cel puĂžin o datĂŁ pe an salariaĂžilor situaĂžia economicĂŁ Âşi financiarĂŁ a unitĂŁĂžii;
    e) sĂŁ se consulte cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor în privinĂža deciziilor susceptibile sĂŁ afecteze substanĂžial drepturile Âşi interesele acestora;
    f) sĂŁ plĂŁteascĂŁ toate contribuĂžiile Âşi impozitele aflate în sarcina sa, precum Âşi sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi sĂŁ vireze contribuĂžiile Âşi impozitele datorate de salariaĂži, în condiĂžiile legii;
    g) sĂŁ înfiinĂžeze registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor Âşi sĂŁ opereze înregistrĂŁrile prevĂŁzute de lege;
    h) sĂŁ elibereze, la cerere, toate documentele care atestĂŁ calitatea de salariat a solicitantului;
    i) sĂŁ asigure confidenĂžialitatea datelor cu caracter personal ale salariaĂžilor;
    j) sĂŁ informeze reprezentanĂžii organizaĂžiei sindicale de la nivelul unitĂŁĂžii asupra tuturor mĂŁsurilor administrative pe care urmeazĂŁ sĂŁ le aplice;
    k) sĂŁ asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariaĂžilor;
    l) sĂŁ se consulte cu organizaĂžia sindicalĂŁ reprezentativĂŁ în ceea ce priveÂşte necesitatea Âşi oportunitatea angajĂŁrilor de personal;
    m) sĂŁ se consulte cu organizaĂžia sindicalĂŁ reprezentativĂŁ Âşi cu organizaĂžia profesionalĂŁ corespunzĂŁtoare în ceea ce priveÂşte necesitatea Âşi oportunitatea perfecĂžionĂŁrii personalului.

    III. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÃ

    ART. 33
    (1) Contractul individual de muncĂŁ poate fi modificat numai prin acordul pĂŁrĂžilor.
    (2) Cu titlu de excepĂžie, modificarea unilateralĂŁ a contractului individual de muncĂŁ este posibilĂŁ numai în cazurile Âşi în condiĂžiile prevĂŁzute de prezentul contract Âşi de legislaĂžia în vigoare.
    (3) Modificarea contractului individual de muncĂŁ se referĂŁ la oricare dintre urmĂŁtoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condiĂžiile de muncĂŁ;
    e) salariul;
    f) timpul de muncĂŁ Âşi timpul de odihnĂŁ.
    ART. 34
    (1) Delegarea sau detaÂşarea salariaĂžilor se face în condiĂžiile stabilite de lege Âşi de prezentul contract colectiv de muncĂŁ astfel:
    a) angajatorul are obligaĂžia de a consulta reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale, afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, în legĂŁturĂŁ cu intenĂžia de detaÂşare în altĂŁ unitate a oricĂŁrui salariat care face parte din respectivul sindicat;
    b) Salariatul poate refuza detaÂşarea dispusĂŁ de angajatorul sĂŁu numai în mod excepĂžional Âşi pentru motive personale temeinice;
    c) în situaĂžia în care un salariat, membru de sindicat, refuzĂŁ detaÂşarea dispusĂŁ, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizaĂžiei sindicale din care face parte pentru a-l susĂžine în faĂža angajatorului;
    d) pe perioada detaºãrii, salariatul are dreptul sĂŁ primeascĂŁ din partea angajatorului la care s-a dispus detaÂşarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport Âşi cazare;
    e) pe perioada detaºãrii, salariatul pĂŁstreazĂŁ calitatea de membru al sindicatului din care fĂŁcea parte înainte de detaÂşare, cu toate drepturile Âşi obligaĂžiile corelative;
    f) pe perioada detaºãrii angajatorul la care s-a dispus detaÂşarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotizaĂžia acestuia, la cererea angajatorului care a dispus detaÂşarea.
    (2) în cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, redistribuirea salariaĂžilor se face numai dupĂŁ consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (3) Pe perioada delegĂŁrii, atunci când aceasta se deruleazĂŁ în altĂŁ localitate decât cea de domiciliu a salariatului Âşi în altĂŁ localitate decât sediul central al angajatorului, angajatorul va suporta toate cheltuielile de transport ale salariatului, potrivit legii Âşi contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    ART. 35
    Angajatorul poate modifica temporar locul Âşi felul muncii, fĂŁrĂŁ consimÞãmântul salariatului, în cazul unor situaĂžii de forÞã majorĂŁ prevĂŁzute de lege, cu titlu de sancĂžiune disciplinarĂŁ sau ca mĂŁsurĂŁ de protecĂžie a salariatului.

    IV. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÃ

    ART. 36
    (1) Suspendarea contractului individual de muncĂŁ poate interveni de drept, prin acordul pĂŁrĂžilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pĂŁrĂži.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncĂŁ are ca efect suspendarea prestĂŁrii muncii de cĂŁtre salariat Âşi a plĂŁĂžii drepturilor de naturĂŁ salarialĂŁ de cĂŁtre angajator.
    (3) în cazul suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendĂŁrii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultĂŁ din calitatea sa de salariat.
    ART. 37
    (1) La suspendarea contractului individual de muncĂŁ din iniĂžiativa salariatului, locul de muncĂŁ se pĂŁstreazĂŁ, iar pe locul astfel vacantat unitatea va angaja altĂŁ persoanĂŁ cu contract de muncĂŁ pe perioadĂŁ determinatĂŁ.
    (2) în cazul în care suspendarea contractului individual de muncĂŁ intervine din iniĂžiativa salariatului, angajatorul va informa în scris reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ din care face parte salariatul, iar perioada pentru care se solicitĂŁ suspendarea contractului individual de muncĂŁ va fi respectatĂŁ întocmai.
    (3) în cazul revenirii salariatului la locul de muncĂŁ dupĂŁ expirarea perioadei de suspendare, angajatorul va informa în scris reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale afiliate semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ din unitate.
    ART. 38
    (1) Pentru suspendarea contractului individual de muncĂŁ din iniĂžiativa angajatorului este necesarĂŁ consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) în cazul în care salariatul membru de sindicat se gĂŁseÂşte în situaĂžia cercetĂŁrii disciplinare, angajatorul are obligaĂžia de a informa permanent reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ despre stadiul cercetĂŁrilor, concluziile comisiei de disciplinĂŁ, precum Âşi despre mĂŁsurile disciplinare pe care preconizeazĂŁ sĂŁ le adopte.
    ART. 39
    (1) Contractul individual de muncĂŁ se suspendĂŁ, de drept, în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) concediu de maternitate;
    b) concediu pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ;
    c) carantinĂŁ;
    d) exercitarea unei funcĂžii în cadrul unei autoritĂŁĂži executive, legislative ori judecĂŁtoreÂşti, pe toatĂŁ durata mandatului;
    e) îndeplinirea unei funcĂžii de conducere salarizate în sindicat;
    f) forÞã majorĂŁ;
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ penalĂŁ;
    h) în alte cazuri expres prevĂŁzute de lege.
    (2) Pe perioada suspendĂŁrii de drept a contractelor individuale de muncĂŁ posturile vacantate temporar vor fi scoase la concurs, cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se va acorda în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    ART. 40
    (1) Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat din iniĂžiativa salariatului, în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) concediu pentru creÂşterea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 3 ani;
    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstĂŁ de pânĂŁ la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecĂžiuni intercurente, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 18 ani;
    c) concediu paternal;
    d) concediu pentru formare profesionalĂŁ;
    e) exercitarea unor funcĂžii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toatĂŁ durata mandatului;
    f) participarea la grevĂŁ.
    (2) Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat în situaĂžia absenĂželor nemotivate ale salariatului, urmând ca prin regulamentul intern al unitĂŁĂžii sĂŁ fie stabilit cuantumul acestora.
    (3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ ce se va acorda în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    ART. 41
    (1) Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat din iniĂžiativa angajatorului în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) pe durata cercetĂŁrii disciplinare prealabile, în condiĂžiile legii;
    b) ca sancĂžiune disciplinarĂŁ;
    c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penalĂŁ împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecatĂŁ pentru fapte penale incompatibile cu funcĂžia deĂžinutĂŁ, pânĂŁ la rĂŁmânerea definitivĂŁ a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti;
    d) în cazul întreruperii temporare a activitĂŁĂžii, fĂŁrĂŁ încetarea raportului de muncĂŁ, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
    e) pe durata detaºãrii.
    (2) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), b) Âşi c), dacĂŁ se constatĂŁ nevinovĂŁĂžia celui în cauzĂŁ, salariatul îÂşi reia activitatea avutĂŁ anterior Âşi i se va plĂŁti, în temeiul normelor Âşi principiilor rĂŁspunderii civile contractuale, o despĂŁgubire egalĂŁ cu salariul Âşi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendĂŁrii contractului.
    (3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ ce se va acorda în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    ART. 42
    (1) Pe durata întreruperii temporare a activitĂŁĂžii unitĂŁĂžii sanitare publice, salariaĂžii beneficiazĂŁ de o indemnizaĂžie, plĂŁtitĂŁ din fondul de salarii, ce nu poate fi mai micĂŁ de 85% din salariul de bazĂŁ corespunzĂŁtor funcĂžiei ocupate.
    (2) Pe durata întreruperii temporare a activitĂŁĂžii unitĂŁĂžii din culpa angajatorului, prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), salariaĂžii se vor afla la dispoziĂžia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sĂŁ dispunĂŁ reînceperea activitĂŁĂžii cu salariaĂžii aflaĂži în baza de date a angajatorului.
    ART. 43
    (1) Contractul individual de muncĂŁ poate fi suspendat prin acordul pĂŁrĂžilor, în cazul concediilor fĂŁrĂŁ platĂŁ, pentru studii sau pentru interese personale, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) pânĂŁ la 90 de zile calendaristice pe an pentru situaĂžii personale sau studiu;
    b) pânĂŁ la 12 luni pentru angajare în strĂŁinĂŁtate;
    c) pentru alte situaĂžii, cu avizul organizaĂžiilor sindicale.
    (2) în toate cazurile menĂžionate mai sus se va solicita anterior aprobĂŁrii cererii de concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.

    V. îNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÃ

ART. 44
    Contractul individual de muncĂŁ poate înceta astfel:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului pĂŁrĂžilor, la data convenitĂŁ de acestea;
    c) ca urmare a voinĂžei unilaterale a uneia dintre pĂŁrĂži, în cazurile Âşi în condiĂžiile limitativ prevĂŁzute de lege.
    ART. 45
    Contractul individual de muncĂŁ înceteazĂŁ de drept:
    a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanĂŁ fizicĂŁ;
    b) la data rĂŁmânerii irevocabile a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti de declarare a morĂžii sau a punerii sub interdicĂžie a salariatului ori a angajatorului persoanĂŁ fizicĂŁ, dacĂŁ aceasta antreneazĂŁ lichidarea afacerii;
    c) la data comunicĂŁrii deciziei de pensionare pentru limitĂŁ de vârstĂŁ, pensionare anticipatĂŁ, pensionare anticipatĂŁ parĂžialĂŁ sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
    d) ca urmare a constatĂŁrii nulitĂŁĂžii absolute a contractului individual de muncĂŁ de la data la care nulitatea a fost constatatĂŁ, prin acordul pĂŁrĂžilor sau prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ;
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcĂžia ocupatĂŁ de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rĂŁmânerii definitive a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti de reintegrare;
    f) ca urmare a condamnĂŁrii penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rĂŁmânerii definitive a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti;
    g) de la data retragerii de cĂŁtre autoritĂŁĂžile sau organismele competente a avizelor, autorizaĂžiilor ori atestĂŁrilor necesare pentru exercitarea profesiei;
    h) ca urmare a interzicerii exercitĂŁrii unei profesii sau a unei funcĂžii ca mĂŁsurĂŁ de siguranÞã ori pedeapsĂŁ complementarĂŁ, de la data rĂŁmânerii definitive a hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care s-a dispus interdicĂžia;
    i) la data expirĂŁrii termenului contractului individual de muncĂŁ încheiat pe duratĂŁ determinatĂŁ;
    j) retragerea acordului pĂŁrinĂžilor sau al reprezentanĂžilor legali, în cazul salariaĂžilor cu vârsta cuprinsĂŁ între 15 Âşi 16 ani.
    ART. 46
    (1) Nerespectarea oricĂŁreia dintre condiĂžiile legale necesare pentru încheierea valabilĂŁ a contractului individual de muncĂŁ atrage nulitatea acestuia.
    (2) Constatarea nulitĂŁĂžii contractului individual de muncĂŁ produce efecte pentru viitor.
    (3) Nulitatea contractului individual de muncĂŁ poate fi acoperitĂŁ prin îndeplinirea ulterioarĂŁ a condiĂžiilor impuse de lege.
    (4) în situaĂžia în care o clauzĂŁ este afectatĂŁ de nulitate, întrucât stabileÂşte drepturi sau obligaĂžii pentru salariaĂži, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncĂŁ aplicabile, aceasta este înlocuitĂŁ de drept cu dispoziĂžiile legale sau convenĂžionale aplicabile, salariatul având dreptul la despĂŁgubiri.
    (5) Persoana care a prestat muncĂŁ în temeiul unui contract individual de muncĂŁ nul are dreptul la remunerarea acesteia corespunzĂŁtor modului de îndeplinire a atribuĂžiilor de serviciu.
    (6) Constatarea nulitĂŁĂžii Âşi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul pĂŁrĂžilor.
    (7) DacĂŁ pĂŁrĂžile nu se înĂželeg, nulitatea se pronunÞã de cĂŁtre instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ.
    ART. 47
    (1) Concedierea reprezintĂŁ încetarea contractului individual de muncĂŁ din iniĂžiativa angajatorului.
    (2) Concedierea poate fi dispusĂŁ pentru motive care Ăžin de persoana salariatului sau pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului.
    (3) Contractul individual de muncĂŁ nu poate înceta prin concediere din iniĂžiativa angajatorului dacĂŁ, la notificarea scrisĂŁ a reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, angajatorul nu obĂžine avizul acestora.
    (4) în cazul în care organizaĂžiile sindicale nu îÂşi exprimĂŁ avizul scris în termen de 2 zile lucrĂŁtoare, angajatorul poate întrerupe relaĂžiile de muncĂŁ, potrivit legii.
    ART. 48
    Este interzisĂŁ concedierea salariaĂžilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexualĂŁ, caracteristici genetice, vârstĂŁ, apartenenÞã naĂžionalĂŁ, rasĂŁ, culoare, etnie, religie, opĂžiune politicĂŁ, origine socialĂŁ, handicap, situaĂžie sau responsabilitate familialĂŁ, apartenenÞã ori activitate sindicalĂŁ;
    b) pentru exercitarea, în condiĂžiile legii, a dreptului la grevĂŁ Âşi a drepturilor sindicale.
    ART. 49
    (1) Constrângerea Âşi condiĂžionarea membrilor aleÂşi în organele de conducere ale sindicatelor cu mĂŁsura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de mĂŁsuri disciplinare pentru motive ce Ăžin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul desfĂŁÂşurĂŁrii plângerii penale împotriva angajatorului.
    (2) Angajatorul poate sĂŁ dispunĂŁ mĂŁsuri disciplinare împotriva celor care practicĂŁ intimidarea membrilor de sindicat, conform legii.
    ART. 50
    (1) Dispunerea mĂŁsurii de concediere în condiĂžiile art. 60 alin. (1) lit. h) din Codul muncii, a unui salariat aflat într-o funcĂžie sindicalĂŁ eligibilĂŁ la nivel de unitate sau la orice alt nivel, nu poate fi pusĂŁ în practicĂŁ decât cu acordul expres al organizaĂžiei sindicale respective.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicĂŁ în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizĂŁrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiĂžiile legii.
    ART. 51
    (1) Concedierea salariaĂžilor nu poate fi dispusĂŁ:
    a) pe durata incapacitĂŁĂžii temporare de muncĂŁ, stabilitĂŁ prin certificat medical conform legii;
    b) pe durata concediului pentru carantinĂŁ;
    c) pe durata în care femeia salariatĂŁ este gravidĂŁ, în mĂŁsura în care angajatorul a luat cunoÂştinÞã de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru creÂşterea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 3 ani;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstĂŁ de pânĂŁ la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecĂžiuni intercurente, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata exercitĂŁrii unei funcĂžii eligibile într-un organism sindical, cu excepĂžia situaĂžiei în care concedierea este dispusĂŁ pentru o abatere disciplinarĂŁ gravĂŁ sau pentru abateri disciplinare repetate, sĂŁvârÂşite de cĂŁtre acel salariat;
    h) pe durata efectuĂŁrii concediului de odihnĂŁ;
    i) pe perioada concediului fĂŁrĂŁ platĂŁ acordat în condiĂžiile prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicĂŁ în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizĂŁrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiĂžiile legii.
    ART. 52
    Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care Ăžin de persoana salariatului cu consultarea organizaĂžiilor sindicale din unitate, afiliate la organizaĂžiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) în cazul în care salariatul a sĂŁvârÂşit o abatere gravĂŁ sau abateri repetate de la regulile de disciplinĂŁ a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncĂŁ, contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau regulamentul intern, ca sancĂžiune disciplinarĂŁ;
    b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertizĂŁ medicalĂŁ, se constatĂŁ inaptitudinea fizicĂŁ Âşi/sau psihicĂŁ a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sĂŁ îÂşi îndeplineascĂŁ atribuĂžiile corespunzĂŁtoare locului de muncĂŁ ocupat;
    c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncĂŁ în care este încadrat.
    d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadĂŁ mai mare de 30 de zile, în condiĂžiile Codului de procedurĂŁ penalĂŁ.
    ART. 53
    (1) Concedierea pentru sĂŁvârÂşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplinĂŁ a muncii poate fi dispusĂŁ numai dupĂŁ îndeplinirea de cĂŁtre angajator a cercetĂŁrii disciplinare prealabile Âşi în termenele stabilite de lege Âşi de prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Procedura cercetĂŁrii prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaĂžia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele Âşi condiĂžiile cercetĂŁrii prealabile sunt cele prevĂŁzute pentru cercetarea disciplinarĂŁ.
    ART. 54
    (1) în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevĂŁzute la art. 52 lit. b) Âşi c), precum Âşi în cazul în care contractul individual de muncĂŁ a încetat de drept în temeiul art. 45 lit. e), angajatorul are obligaĂžia de a-i propune salariatului alte locuri de muncĂŁ vacante în unitate, compatibile cu pregĂŁtirea profesionalĂŁ sau, dupĂŁ caz, cu capacitatea de muncĂŁ stabilitĂŁ de medicul de medicinĂŁ a muncii.
    (2) în situaĂžia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncĂŁ vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaĂžia de a solicita sprijinul agenĂžiei teritoriale de ocupare a forĂžei de muncĂŁ în vederea redistribuirii salariatului, corespunzĂŁtor pregĂŁtirii profesionale sau, dupĂŁ caz, capacitĂŁĂžii de muncĂŁ stabilite de medicul de medicinĂŁ a muncii.
    (3) Salariatul are la dispoziĂžie un termen de 3 zile lucrĂŁtoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1), pentru a-Âşi manifesta expres consimÞãmântul cu privire la noul loc de muncĂŁ oferit.
    (4) în cazul în care salariatul nu îÂşi manifestĂŁ expres consimÞãmântul în termenul prevĂŁzut la alin. (3), precum Âşi dupĂŁ notificarea cazului cĂŁtre AgenĂžia teritorialĂŁ de ocupare a forĂžei de muncĂŁ conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
    (5) în cazul concedierii pentru motivul prevĂŁzut la art. 52 lit. b), salariatul beneficiazĂŁ de o compensaĂžie.
    ART. 55
    (1) Concedierea pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului reprezintĂŁ încetarea contractului individual de muncĂŁ, determinatĂŁ de desfiinĂžarea locului de muncĂŁ ocupat de salariat ca urmare a dificultĂŁĂžilor economice, a transformĂŁrilor tehnologice sau a reorganizĂŁrii activitĂŁĂžii.
    (2) DesfiinĂžarea locului de muncĂŁ trebuie sĂŁ fie efectivĂŁ Âşi sĂŁ aibĂŁ o cauzĂŁ realĂŁ Âşi serioasĂŁ, fundamentatĂŁ economic.
    ART. 56
    Concedierea pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului poate fi individualĂŁ sau colectivĂŁ.
    ART. 57
    (1) în cazul concedierii colective, salariaĂžii beneficiazĂŁ de mĂŁsuri active de combatere a Âşomajului Âşi de compensaĂžii în condiĂžiile prevĂŁzute de lege Âşi de prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) în cazul concedierii pentru motive care nu Ăžin de persoana salariaĂžilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor mĂŁsurilor sociale Âşi de trecere în Âşomaj a salariaĂžilor concediaĂži.
    (3) La întocmirea planului de mĂŁsuri sociale angajatorul este obligat sĂŁ consulte reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, iar pentru adoptarea planului de mĂŁsuri este necesar acordul aceloraÂşi organizaĂžii sindicale.
    (4) înainte de dispunerea mĂŁsurilor de concediere, angajatorul va pune la dispoziĂžia reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ planul de mĂŁsuri menit sĂŁ ducĂŁ la împiedicarea concedierii colective din unitate.
    (5) în cazul în care Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii va iniĂžia acte normative de concediere colectivĂŁ, angajatorul va acorda salariaĂžilor concediaĂži compensaĂžii bĂŁneÂşti în valoare de:
    - pentru vechime 0 - 5 ani: 5 salarii brute lunare;
    - pentru vechime între 5 - 10 ani: 12 salarii brute lunare;
    - pentru vechime peste 10 ani: 24 salarii brute lunare.
    (6) Pentru stabilirea prioritĂŁĂžilor la concediere angajatorul, cu consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, va elabora un proiect de concediere colectivĂŁ. Proiectul de concediere va fi înaintat organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, Inspectoratului Teritorial de MuncĂŁ, precum Âşi AgenĂžiei Teritoriale de Ocupare a ForĂžei de MuncĂŁ.
    (7) Pentru reducerea numĂŁrului de persoane ce urmeazĂŁ a fi concediate, sindicatele din unitate afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ din unitate sunt obligate sĂŁ transmitĂŁ angajatorului propriul plan de mĂŁsuri la care angajatorul are obligaĂžia de a formula un rĂŁspuns scris Âşi motivat.
    (8) în situaĂžia în care unitatea îÂşi reia activitatea într-o perioadĂŁ de pânĂŁ la 9 luni de la data închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activitĂŁĂžii sĂŁ-Âşi extindĂŁ activitatea în aceeaÂşi perioadĂŁ de 9 luni de la data de la care s-a dispus concedierea, salariaĂžii concediaĂži au dreptul de a fi reangajaĂži pe aceleaÂşi locuri de muncĂŁ pe care le-au ocupat anterior, la cerere, fĂŁrĂŁ examen sau concurs ori perioadĂŁ de probĂŁ.
    (9) în situaĂžia în care salariaĂžii care au dreptul de a fi reangajaĂži potrivit alin. (8) nu îÂşi manifestĂŁ expres consimÞãmântul în termen de 10 zile lucrĂŁtoare sau refuzĂŁ locul de muncĂŁ oferit, angajatorul poate face noi angajĂŁri pe locurile de muncĂŁ rĂŁmase vacante.
    ART. 58
    Prin concediere colectivĂŁ se înĂželege concedierea, într-o perioadĂŁ de 30 de zile calendaristice, dispusĂŁ pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului, cu încetarea contractului individual de muncĂŁ, determinatĂŁ de desfiinĂžarea locului de muncĂŁ ocupat de salariat ca urmare a dificultĂŁĂžilor economice, a transformĂŁrilor tehnologice sau a reorganizĂŁrii activitĂŁĂžii, a unui numĂŁr de:
    a) cel puĂžin 5 salariaĂži, dacĂŁ angajatorul care disponibilizeazĂŁ are încadraĂži mai mult de 20 de salariaĂži Âşi mai puĂžin de 100 de salariaĂži;
    b) cel puĂžin 10% dintre salariaĂži, dacĂŁ angajatorul care disponibilizeazĂŁ are încadraĂži cel puĂžin 100 de salariaĂži, dar mai puĂžin de 300 de salariaĂži;
    c) cel puĂžin 30 de salariaĂži, dacĂŁ angajatorul care disponibilizeazĂŁ are încadraĂži cel puĂžin 300 de salariaĂži.
    ART. 59
    (1) în cazul în care se dispune concedierea pentru motive care Ăžin de persoana salariatului, datoritĂŁ inaptitudinilor fizice sau psihice, datoritĂŁ incompetenĂželor profesionale sau pentru motive care nu Ăžin de persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrĂŁtoare.
    (2) în oricare alte situaĂžii perioada de preaviz este de 20 de zile lucrĂŁtoare, cu excepĂžia persoanelor aflate în perioada de probĂŁ, care nu beneficiazĂŁ de preaviz.
    (3) în perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru cĂŁutarea altui loc de muncĂŁ. învoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, separat sau cumulat.
    ART. 60
    Decizia de concediere se comunicĂŁ salariatului în scris Âşi trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ în mod obligatoriu:
    a) motivele care determinĂŁ concedierea;
    b) durata preavizului;
    c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
    d) lista tuturor locurilor de muncĂŁ disponibile în unitate Âşi termenul în care salariaĂžii urmeazĂŁ sĂŁ opteze pentru a ocupa un loc de muncĂŁ vacant, în condiĂžiile art. 64 din Codul muncii.
    ART. 61
    Decizia de concediere produce efecte de la data comunicĂŁrii ei salariatului.
    ART. 62
    Concedierea dispusĂŁ cu nerespectarea procedurii prevĂŁzute de lege Âşi de prezentul contract colectiv de muncĂŁ este lovitĂŁ de nulitate absolutĂŁ.
    ART. 63
    în caz de conflict de muncĂŁ, angajatorul nu poate invoca în faĂža instanĂžei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
    ART. 64
    (1) în cazul în care concedierea a fost efectuatĂŁ în mod netemeinic sau nelegal, instanĂža va dispune anularea ei Âşi va obliga angajatorul la plata unei despĂŁgubiri egale cu salariile indexate, majorate Âşi reactualizate Âşi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
    (2) La solicitarea salariatului, instanĂža care a dispus anularea concedierii va repune pĂŁrĂžile în situaĂžia anterioarĂŁ emiterii actului de concediere.
    ART. 65
    (1) Prin demisie se înĂželege actul unilateral de voinÞã al salariatului care, printr-o notificare scrisĂŁ, comunicĂŁ angajatorului încetarea contractului individual de muncĂŁ, dupĂŁ împlinirea unui termen de preaviz.
    (2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dĂŁ dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probĂŁ.
    (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de pĂŁrĂži în contractul individual de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, cel prevĂŁzut în contractele de muncĂŁ aplicabile, Âşi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaĂžii cu funcĂžii de execuĂžie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaĂžii care ocupĂŁ funcĂžii de conducere.
    (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncĂŁ continuĂŁ sĂŁ producĂŁ toate efectele. în aceastĂŁ perioadĂŁ salariatul este obligat sĂŁ îÂşi îndeplineascĂŁ toate sarcinile profesionale la locul de muncĂŁ.
    (6) Perioada de preaviz în astfel de situaĂžii este stabilitĂŁ de persoana care demisioneazĂŁ, dar nu poate fi mai micĂŁ de 5 zile lucrĂŁtoare. AceastĂŁ perioadĂŁ va fi obligatoriu specificatĂŁ pe cererea de demisie.
    (7) Ocuparea locului de muncĂŁ al persoanei care a demisionat se supune aceloraÂşi criterii ca Âşi în cazul ocupĂŁrii posturilor vacante.
    (8) în situaĂžia în care cererea de demisie nu este urmatĂŁ de o perioadĂŁ de preaviz minimĂŁ de 5 - 15 zile calendaristice, dupĂŁ caz, angajatorul este exonerat de orice rĂŁspundere faÞã de fostul salariat.
    (9) în situaĂžia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncĂŁ este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzĂŁtor.
    (10) Contractul individual de muncĂŁ înceteazĂŁ la data expirĂŁrii termenului de preaviz.
    (11) Salariatul poate demisiona fĂŁrĂŁ preaviz dacĂŁ angajatorul nu îÂşi îndeplineÂşte obligaĂžiile asumate prin contractul individual de muncĂŁ.
    ART. 66
    (1) a) în cazul modificĂŁrii sursei Âşi a modului de finanĂžare, potrivit legii, pentru unitĂŁĂži, secĂžii, dispensare etc., angajatorul semnatar al contractului individual de muncĂŁ va prevedea în actele de predare-primire ca angajatorul care preia sĂŁ asigure continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de muncĂŁ al personalului preluat.
    b) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ mai sus, Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii, prin autoritĂŁĂžile de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ, va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    c) Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii garanteazĂŁ cĂŁ cei care preiau sau vor prelua cabinetele medicale dupĂŁ semnarea prezentului contract colectiv de muncĂŁ sunt obligaĂži sĂŁ pĂŁstreze raporturile de muncĂŁ cu salariaĂžii pe o perioadĂŁ de minimum 5 ani.
    (2) Schimbarea persoanei juridice care angajeazĂŁ nu dĂŁ dreptul la o salarizare sub nivelul prevĂŁzut de legislaĂžia în vigoare pentru funcĂžia Âşi gradul profesional respective, indiferent de sursa de finanĂžare.
    (3) în toate cazurile în care se procedeazĂŁ la o reducere de personal, Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii va consulta organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ în ceea ce priveÂşte posturile reduse Âşi salariaĂžii care urmeazĂŁ sĂŁ fie disponibilizaĂži.

    CAPITOLUL III
    CONDIÞII PRIVIND SÃNÃTATEA ÂŞI SECURITATEA îN MUNCÃ

    ART. 67
    (1) PĂŁrĂžile se obligĂŁ sĂŁ depunĂŁ eforturile necesare pentru instituĂžionalizarea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continuĂŁ a condiĂžiilor de muncĂŁ.
    (2) Pentru a se asigura participarea salariaĂžilor la elaborarea Âşi aplicarea deciziei în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ, potrivit Legii (securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ) nr. 319/2006, la nivelul unitĂŁĂžilor se vor organiza, dupĂŁ caz, comitete de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.
    (3) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ va fi constituit potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii în muncĂŁ.
    (4) în stabilirea mĂŁsurilor privind condiĂžiile de muncĂŁ, pĂŁrĂžile implicate vor Ăžine seama de urmĂŁtoarele principii de bazĂŁ:
    a) mĂŁsurile luate trebuie sĂŁ vizeze în primul rând asigurarea sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii în muncĂŁ a lucrĂŁtorilor, precum Âşi ameliorarea condiĂžiilor de muncĂŁ.
    b) mĂŁsurile luate de cĂŁtre angajator pentru ameliorarea condiĂžiilor de muncĂŁ se realizeazĂŁ cu consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract de la nivelul respectiv;
    c) pĂŁrĂžile sunt de acord cĂŁ, în sistemul sanitar, condiĂžiile corespunzĂŁtoare de lucru nu pot exista fĂŁrĂŁ asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, a reactivilor Âşi a documentelor specifice muncii, potrivit legii.
    ART. 68
    (1) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ asigure securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea salariaĂžilor în toate aspectele legate de muncĂŁ. în acest scop va evalua riscul pe categorii de locuri de muncĂŁ Âşi activitĂŁĂži prestate. Atunci când existĂŁ posibilitatea ca angajatul sĂŁ vinĂŁ în contact cu sângele Âşi/sau alte lichide biologice, angajatorul va asigura aplicarea precauĂžiunilor universale prevĂŁzute în Ordinul (ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice) nr. 916/2006.
    (2) DacĂŁ un angajator apeleazĂŁ la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereazĂŁ de rĂŁspundere în acest domeniu.
    (3) MĂŁsurile privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ nu pot sĂŁ determine, în niciun caz, obligaĂžii financiare pentru salariaĂži.
    ART. 69
    MĂŁsurile specifice de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ cu caracter general luate la nivelul unitĂŁĂžii vor fi prevĂŁzute în regulamentul intern.
    ART. 70
    (1) în cadrul propriilor responsabilitĂŁĂži, angajatorul va lua mĂŁsurile necesare pentru protejarea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii salariaĂžilor, inclusiv pentru activitĂŁĂžile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare Âşi pregĂŁtire, precum Âşi pentru punerea în aplicare a organizĂŁrii protecĂžiei muncii Âşi a mijloacelor necesare acesteia.
    (2) La adoptarea Âşi punerea în aplicare a mĂŁsurilor prevĂŁzute la alin. (1) se va Ăžine seama de urmĂŁtoarele principii generale de prevenire:
    a) evitarea riscurilor;
    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
    c) combaterea riscurilor la sursĂŁ;
    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveÂşte proiectarea locurilor de muncĂŁ Âşi alegerea echipamentelor Âşi metodelor de muncĂŁ Âşi de producĂžie în vederea atenuĂŁrii, cu precĂŁdere, a muncii monotone Âşi a muncii repetitive, precum Âşi a reducerii efectelor acestora asupra sĂŁnĂŁtĂŁĂžii;
    e) luarea în considerare a evoluĂžiei tehnicii; adaptarea la progresul tehnic;
    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puĂžin periculos;
    g) planificarea prevenirii;
    h) adoptarea mĂŁsurilor de protecĂžie colectivĂŁ cu prioritate faÞã de mĂŁsurile de protecĂžie individualĂŁ;
    i) aducerea la cunoÂştinĂža salariaĂžilor a instrucĂžiunilor corespunzĂŁtoare; furnizarea de instrucĂžiuni corespunzĂŁtoare lucrĂŁtorilor.
    ART. 71
    (1) Angajatorul rĂŁspunde de organizarea activitĂŁĂžii de asigurare a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii în muncĂŁ.
    (2) în elaborarea mĂŁsurilor de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ angajatorul se consultĂŁ cu sindicatul, precum Âşi cu comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.
    ART. 72
    Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ asigure toĂži salariaĂžii pentru risc de accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale, în condiĂžiile legii.
    ART. 73
    (1) Angajatorul are obligaĂžia sĂŁ organizeze instruirea angajaĂžilor sĂŁi în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii în muncĂŁ.
    (2) Instruirea se realizeazĂŁ periodic, prin modalitĂŁĂži specifice stabilite de comun acord de cĂŁtre angajator, împreunĂŁ cu comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ Âşi cu sindicatul.
    (3) Instruirea prevĂŁzutĂŁ la alin. (2) se realizeazĂŁ obligatoriu în cazul noilor angajaĂži, al celor care îÂşi schimbĂŁ locul de muncĂŁ sau felul muncii Âşi al celor care îÂşi reiau activitatea dupĂŁ o întrerupere mai mare de 6 luni. în toate aceste cazuri instruirea se efectueazĂŁ înainte de începerea efectivĂŁ a activitĂŁĂžii.
    (4) Instruirea este obligatorie Âşi în situaĂžia în care intervin modificĂŁri ale legislaĂžiei în domeniu.
    ART. 74
    Fiecare lucrĂŁtor trebuie sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea în conformitatea cu pregĂŁtirea Âşi instruirea sa, precum Âşi cu instrucĂžiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sĂŁ nu expunĂŁ la pericol de accidentare sau îmbolnĂŁvire profesionalĂŁ atât propria persoanĂŁ cât Âşi alte persoane care pot fi afectate de acĂžiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncĂŁ.
    ART. 75
    (1) Locurile de muncĂŁ trebuie sĂŁ fie organizate astfel încât sĂŁ garanteze securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea salariaĂžilor.
    (2) Angajatorul trebuie sĂŁ organizeze controlul permanent al stĂŁrii materialelor, utilajelor Âşi substanĂželor folosite în procesul muncii, în scopul asigurĂŁrii sĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi securitĂŁĂžii salariaĂžilor.
    (3) Angajatorul rĂŁspunde pentru asigurarea condiĂžiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncĂŁ, pentru crearea condiĂžiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum Âşi pentru evacuarea salariaĂžilor în situaĂžii speciale Âşi în caz de pericol iminent.
    ART. 76
    Inspectorul de muncĂŁ poate, cu avizul medicului de medicina muncii, sĂŁ impunĂŁ angajatorului sĂŁ solicite, contra cost, analize Âşi expertize asupra unor produse, substanĂže sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaÂşte compoziĂžia acestora Âşi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
    ART. 77
    (1) Comitetul de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ se organizeazĂŁ la unitĂŁĂžile persoane juridice la care sunt încadraĂži cel puĂžin 50 de salariaĂži.
    (2) în cazul în care condiĂžiile de muncĂŁ sunt grele, vĂŁtĂŁmĂŁtoare sau periculoase, inspectorul de muncĂŁ poate cere înfiinĂžarea acestor comitete Âşi pentru angajatorii la care sunt încadraĂži mai puĂžin de 50 de salariaĂži.
    (3) în cazul în care activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ în unitĂŁĂži dispersate teritorial, se pot înfiinĂža mai multe comitete de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ.
    (4) în situaĂžii în care nu se impune constituirea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ, atribuĂžiile specifice ale acestuia revin reprezentanĂžilor lucrĂŁtorilor cu rĂŁspunderi specifice în domeniul securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor.
    ART. 78
    ComponenĂža, atribuĂžiile specifice Âşi funcĂžionarea comitetului de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ sunt reglementate prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 Âşi se regĂŁsesc în regulamentul intern al unitĂŁĂžii.
    ART. 79
    Angajatorii au obligaĂžia sĂŁ asigure accesul salariaĂžilor la serviciul medical de medicinĂŁ a muncii.
    ART. 80
    (1) Organizarea activitĂŁĂžii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salariaĂžilor pe locurile de muncĂŁ, precizarea atribuĂžiilor Âşi a rĂŁspunderilor se realizeazĂŁ de cĂŁtre cel care angajeazĂŁ, cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    (2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaĂžiilor de serviciu de cĂŁtre salariaĂži este atribuĂžie exclusiv în competenĂža celor care angajeazĂŁ.
    ART. 81
    (1) Normativele de personal Âşi fiÂşa postului fac parte integrantĂŁ din prezentul contract colectiv de muncĂŁ, potrivit anexei nr. 8.
    (2) în cazul în care normativele de personal nu corespund condiĂžiilor concrete de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii, la cererea uneia dintre pĂŁrĂžile semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ acestea vor fi modificate printr-un acord comun.
    (3) PĂŁrĂžile convin cĂŁ acordarea unui serviciu medical de calitate nu se poate realiza printr-o politicĂŁ de reducere a numĂŁrului de personal angajat în reĂžeaua sanitarĂŁ naĂžionalĂŁ.
    ART. 82
    (1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerinĂžele postului Âşi cu obligaĂžiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de muncĂŁ.
    (2) în cazul unor calamitĂŁĂži sau în cazurile de forÞã majorĂŁ, fiecare salariat are obligaĂžia sĂŁ participe la acĂžiunile ce vizeazĂŁ înlĂŁturarea efectelor acestora.
    ART. 83
    în cazul apariĂžiei unor divergenĂže legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal, pĂŁrĂžile, de comun acord, pot recurge la efectuarea unei expertize. Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru ambele pĂŁrĂži. Cheltuielile ocazionate de soluĂžionarea divergenĂželor cu privire la modificarea normelor de muncĂŁ vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 84
    (1) Stabilirea Âşi acordarea sporurilor, în raport cu condiĂžiile în care se desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, precum Âşi condiĂžiile de acordare a acestora sunt prevĂŁzute în Ordinul (ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii) nr. 721/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bazĂŁ în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.
    (2) PĂŁrĂžile convin ca, în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, sĂŁ negocieze posibilitatea acordĂŁrii unor noi categorii de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar.
    ART. 85
    (1) Reducerea timpului normal de lucru Âşi alimentaĂžia compensatorie de protecĂžie se acordĂŁ obligatoriu de cĂŁtre angajator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
    (2) Echipamentul de protecĂžie se asigurĂŁ obligatoriu de cĂŁtre angajator, potrivit H.G. nr. 1048/2006, privind cerinĂžele minime de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate pentru utilizarea de cĂŁtre lucrĂŁtori a echipamentelor individuale de protecĂžie la locul de muncĂŁ.
    (3) Materialele igienico-sanitare, precum Âşi echipamentul de protecĂžie sunt asigurate obligatoriu de cĂŁtre angajator, în cantitatea Âşi de calitatea necesare asigurĂŁrii unei asistenĂže medicale corespunzĂŁtoare, potrivit anexei nr. 9.
    (4) Concediile de odihnĂŁ suplimentare, stabilite de comun acord între reprezentanĂžii Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Publice Âşi cei ai organizaĂžiilor sindicale, se acordĂŁ potrivit prevederilor anexei nr. 6.
    ART. 86
    (1) Angajatorul este obligat sĂŁ asigure, cel puĂžin o datĂŁ pe an, examinarea medicalĂŁ gratuitĂŁ Âşi completĂŁ a salariaĂžilor, la cererea acestora, potrivit reglementĂŁrilor în vigoare.
    (2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC Âşi pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B Âşi C (la cererea Âşi cu acordul salariaĂžilor).
    (3) Examenele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de cĂŁtre angajator.
    (4) Serviciile Âşi prestaĂžiile medicale pentru care Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii Âşi/sau unitatea sanitarĂŁ au/a hotĂŁrât perceperea unor taxe sunt asigurate gratuit pentru salariaĂžii unitĂŁĂžilor sanitare Âşi de asistenÞã socialĂŁ Âşi membrii de familie ai acestora (soĂž, soĂžie, copil, mamĂŁ, tatĂŁ) - reprezentaĂži de organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
    ART. 87
    (1) în cazul în care condiĂžiile de muncĂŁ se normalizeazĂŁ, pentru refacerea capacitĂŁĂžii de muncĂŁ salariaĂžii vor beneficia de încĂŁ douĂŁ luni de spor pentru nocivitate Âşi de alimentaĂžie de protecĂžie a organismului, dacĂŁ au beneficiat anterior de acestea.
    (2) De drepturile prevĂŁzute la alin. (1) beneficiazĂŁ Âşi salariaĂžii care au lucrat cel puĂžin 6 luni în condiĂžiile alin. (1) Âşi îÂşi schimbĂŁ locul de muncĂŁ din motive ce nu le sunt imputabile, dacĂŁ drepturile de aceeaÂşi naturĂŁ sunt mai mici la noul loc de muncĂŁ.
    ART. 88
    (1) în toate cazurile în care condiĂžiile de muncĂŁ s-au modificat, determinând reclasificarea locurilor de muncĂŁ, salariaĂžii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificĂŁri începând cu data schimbĂŁrii condiĂžiilor de muncĂŁ, certificate potrivit legii.
    (2) Reclasificarea locurilor de muncĂŁ se face de cĂŁtre aceleaÂşi pĂŁrĂži care au fĂŁcut clasificarea iniĂžialĂŁ, printr-un înscris adiĂžional la contractul colectiv de muncĂŁ.
    (3) Prevederile legate de sĂŁnĂŁtate Âşi securitate a muncii sunt considerate de pĂŁrĂži a fi minime.
    ART. 89
    La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmĂŁriĂži la fiecare loc de muncĂŁ în vederea luĂŁrii mĂŁsurilor de protecĂžia muncii specifice, precum Âşi programul de control al realizĂŁrii mĂŁsurilor stabilite.
    ART. 90
    Angajatorul este obligat sĂŁ asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea Âşi testarea salariaĂžilor, cu privire la normele Âşi instrucĂžiunile de protecĂžia muncii.
    ART. 91
    (1) în vederea menĂžinerii Âşi îmbunĂŁtĂŁĂžirii condiĂžiilor de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii la locurile de muncĂŁ, angajatorul va lua cel puĂžin urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
    a) amenajarea ergonomicĂŁ a locurilor de muncĂŁ;
    b) asigurarea securitĂŁĂžii Âşi sĂŁnĂŁtĂŁĂžii lucrĂŁtorilor în toate aspectele legate de muncĂŁ.
    (2) Neasigurarea condiĂžiilor normale de lucru la locul de muncĂŁ exonereazĂŁ de rĂŁspundere angajaĂžii din unitate în cazul în care aceasta atrage neîndeplinirea corespunzĂŁtoare a sarcinilor de serviciu, caz în care trebuie sĂŁ se evite cât de mult posibil sĂŁ se punĂŁ în pericol viaĂža Âşi sĂŁnĂŁtatea pacienĂžilor.
    (3) Angajatorul asigurĂŁ amenajarea anexelor sociale la locul de muncĂŁ, dotate cu apĂŁ caldĂŁ Âşi rece.
    (4) La cererea sindicatelor, patronul asigurĂŁ, în limitele posibilitĂŁĂžilor, condiĂžiile necesare pentru servirea mesei în incinta unitĂŁĂžii.
    (5) Angajatorul va asigura diminuarea treptatĂŁ a emisiilor poluante din unitate, pânĂŁ la încadrarea în limitele prevĂŁzute de lege.
    ART. 92
    PĂŁrĂžile se obligĂŁ sĂŁ asigure un regim de protecĂžie specialĂŁ a muncii femeilor Âşi tinerilor.
    ART. 93
    (1) Angajatorul se obligĂŁ sĂŁ nu refuze angajarea sau, dupĂŁ caz, menĂžinerea în muncĂŁ a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaĂžiilor minime de serviciu, aferente posturilor respective.
    (2) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) se va proceda la consultarea reprezentanĂžilor sindicatelor afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.

    CAPITOLUL IV
    SALARIZAREA ÂŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

    ART. 94
    (1) în scopul salarizĂŁrii Âşi acordĂŁrii celorlalte drepturi prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži ale personalului din instituĂžiile sanitare publice finanĂžate de la bugetul de stat Âşi de la fondul unic de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate, pĂŁrĂžile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salariaĂži Âşi a surselor de constituire, înainte de adoptarea legii bugetului de stat consolidat sau a rectificĂŁrii bugetului de stat, cu respectarea legislaĂžiei în vigoare.
    (2) La stabilirea Âşi la acordarea salariului este interzisĂŁ orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexualĂŁ, caracteristici genetice, vârstĂŁ, apartenenÞã naĂžionalĂŁ, rasĂŁ, culoare, etnie, religie, opĂžiune politicĂŁ, origine socialĂŁ, handicap, situaĂžie sau responsabilitate familialĂŁ, apartenenÞã ori activitate sindicalĂŁ.
    (3) în bugetul de venituri Âşi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ Âşi sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masĂŁ, conform legislaĂžiei în vigoare.
    (4) Salariile se plĂŁtesc înaintea oricĂŁror altor obligaĂžii bĂŁneÂşti ale angajatorilor.
    (5) în sistemul sanitar, drepturile salariale se achitĂŁ într-o singurĂŁ tranºã în data de 12 a fiecĂŁrei luni pentru luna precedentĂŁ.
    (6) Sistemul de salarizare a personalului din unitĂŁĂžile sanitare publice finanĂžate integral din venituri proprii se stabileÂşte prin lege.
    (7) Angajatorul nu poate negocia Âşi stabili salarii de bazĂŁ prin contractul individual de muncĂŁ sub salariul de bazĂŁ actual prevĂŁzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul.
    ART. 95
    Criteriile de încadrare salarialĂŁ Âşi evaluare pentru unitĂŁĂžile sanitare publice din reĂžeaua medicalĂŁ a Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii sunt stabilite de comun acord de cĂŁtre reprezentanĂžii Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii Âşi ai organizaĂžiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.
    ART. 96
    (1) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administraĂžie Âşi sindicate înaintea negocierii contractelor de prestĂŁri servicii semnate cu Casa de AsigurĂŁri a MTI pentru a acoperi integral Âşi la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate.
    (2) Drepturile salariale cuprind:
    a) premiul anual (al 13-lea salariu), care va fi plĂŁtit odatĂŁ cu achitarea acestuia pentru personalul finanĂžat de la bugetul de stat Âşi cel mai târziu la finele primului trimestru;
    b) premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual;
    c) un salariu de bazĂŁ, plĂŁtit de unitate mamei, pentru naÂşterea fiecĂŁrui copil; dacĂŁ mama nu este salariatĂŁ, soĂžul acesteia beneficiazĂŁ de plata unui salariu de bazĂŁ;
    d) salariaĂžii care se pensioneazĂŁ pentru limitĂŁ de vârstĂŁ primesc o indemnizaĂžie egalĂŁ cu cel puĂžin douĂŁ salarii de bazĂŁ avute în luna pensionĂŁrii;
    e) indemnizaĂžie de instalare echivalentĂŁ cu un salariu de bazĂŁ corespunzĂŁtor funcĂžiei, în condiĂžiile legii;
    f) primĂŁ de vacanÞã*;
    g) prime de stabilitate.
    (3) Premierile se stabilesc cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
------------
    * Se va acorda odatĂŁ cu modificarea legislaĂžiei.

    ART. 97
    (1) Se acordĂŁ urmĂŁtoarele sporuri Âşi adaosuri la salariul de bazĂŁ:
    a) pentru orele prestate în zilele de sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ, de sĂŁrbĂŁtori legale Âşi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazĂŁ, se acordĂŁ un spor de 100%;
    b) atunci când, din cauze argumentate, repausul sĂŁptĂŁmânal se acordĂŁ dupĂŁ 15 zile de activitate continuĂŁ, orele lucrate în zilele de sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ, sĂŁrbĂŁtori legale se plĂŁtesc cu un spor de 200% din salariul de bazĂŁ;
    c) pentru orele prestate peste durata normalĂŁ a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale, dar nu mai puĂžin decât cuantumul în vigoare la data înregistrĂŁrii prezentului contract colectiv de muncĂŁ;
    d) sporul de vechime se acordĂŁ potrivit prevederilor anexei nr. 7, de acest spor beneficiind integral Âşi salariaĂžii a cĂŁror vechime în muncĂŁ nu este în totalitate în domeniul sanitar, în baza utilitĂŁĂžii angajĂŁrilor efectuate;
    e) pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în timpul nopĂžii se acordĂŁ un spor de 25% la salariul de bazĂŁ;
    f) pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în 3 ture, în locul sporului prevĂŁzut în pct. e), se acordĂŁ un spor de 15% la salariul de bazĂŁ;
    g) sporuri specifice reĂželei;
    h) spor lunar de prevenĂžie în procent de 11%, potrivit legii;
    i) spor de pânĂŁ la 25% din salariul de bazĂŁ acordat personalului contractual care, prin natura atribuĂžiilor de serviciu, presteazĂŁ în mod sistematic activitĂŁĂži peste durata normalĂŁ a timpului de lucru sau desfĂŁÂşoarĂŁ sistematic activitĂŁĂži în zilele nelucrĂŁtoare, Âşi cĂŁruia nu i se poate acorda timp liber corespunzĂŁtor Âşi care nu beneficiazĂŁ de plata orelor suplimentare;
    j) salariaĂžii unitĂŁĂžilor sanitare din reĂžeaua medicalĂŁ a MTI, precum Âşi membrii de familie ai acestora - reprezentaĂži de organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, vor beneficia de permise de cĂŁlĂŁtorie pe calea feratĂŁ gratuite.
    (2) GaranĂžia în bani, reĂžinutĂŁ salariaĂžilor care au gestiune în primire, va fi depusĂŁ conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 98
    (1) Alte drepturi de personal:
    a) plata conferitĂŁ de încheierea contractului individual de muncĂŁ cu timp parĂžial;
    b) plata orelor suplimentare;
    c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasĂŁrii în cadrul localitĂŁĂžii, în interesul serviciului, pentru funcĂžiile stabilite de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii, potrivit legii.
    (2) CondiĂžiile de diferenĂžiere Âşi criteriile de acordare a drepturilor prevĂŁzute la alin. (1) se stabilesc cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 99
    în raport cu activitatea prestatĂŁ, salariaĂžii pot primi anual un salariu de merit în cuantum de 15% din salariul de bazĂŁ, stabilit în condiĂžiile legii.
    ART. 100
    (1) Formele de organizare a muncii în reĂžeaua sanitarĂŁ sunt urmĂŁtoarele:
    a) norma de timp;
    b) în alte forme stabilite, prevĂŁzute de lege.
    (2) Forma de organizare a muncii Âşi cea de salarizare ce ar urma sĂŁ se aplice fiecĂŁrei activitĂŁĂži Âşi fiecĂŁrui loc de muncĂŁ se stabilesc cu acordul scris al reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale Âşi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, în funcĂžie de nivelul de reprezentare.
    ART. 101
    (1) Angajatorul este obligat sĂŁ asigure condiĂžiile necesare realizĂŁrii de cĂŁtre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin.
    (2) în cazul neîndeplinirii condiĂžiilor prevĂŁzute la alin. (1), salariatul va primi cel puĂžin salariul de bazĂŁ, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    ART. 102
    (1) Indexarea salariilor se face potrivit legii.
    (2) Nivelurile drepturilor salariale se calculeazĂŁ corelativ cu valoarea indexĂŁrii.
    ART. 103
    (1) Toate drepturile bĂŁneÂşti cuvenite salariaĂžilor se plĂŁtesc înaintea oricĂŁror obligaĂžii bĂŁneÂşti ale unitĂŁĂžii.
    (2) în caz de desfiinĂžare a unitĂŁĂžii, salariaĂžii au calitatea de creditori privilegiaĂži Âşi drepturile lor bĂŁneÂşti constituie creanĂže privilegiate, iar acestea vor fi plĂŁtite integral, înainte ca ceilalĂži creditori sĂŁ-Âşi revendice cota-parte.
    ART. 104
    Angajatorii sunt obligaĂži sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža în care se menĂžioneazĂŁ salarizarea pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în baza contractului individual de muncĂŁ, alte drepturi de care salariaĂžii au beneficiat Âşi cursurile de pregĂŁtire Âşi de perfecĂžionare profesionalĂŁ acreditate absolvite Âşi sĂŁ le elibereze dovezi despre acestea, la cerere.

    CAPITOLUL V
    TIMPUL DE MUNCÃ ÂŞI TIMPUL DE ODIHNÃ

    ART. 105
    Timpul de muncĂŁ reprezintĂŁ orice perioadĂŁ în care salariatul presteazĂŁ munca, se aflĂŁ la dispoziĂžia angajatorului Âşi îndeplineÂşte sarcinile Âşi atribuĂžiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncĂŁ, contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi/sau ale legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 106
    Pentru salariaĂžii angajaĂži cu normĂŁ întreagĂŁ durata normalĂŁ a timpului de muncĂŁ este de 8 ore pe zi Âşi de 40 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    ART. 107
    (1) Repartizarea timpului de muncĂŁ în cadrul sĂŁptĂŁmânii este, de regulĂŁ, uniformĂŁ, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu douĂŁ zile de repaus.
    (2) în funcĂžie de specificul unitĂŁĂžii sau al muncii prestate, se poate opta Âşi pentru o repartizare inegalĂŁ a timpului de muncĂŁ, cu respectarea duratei normale a timpului de muncĂŁ de 40 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    ART. 108
    (1) Durata maximĂŁ legalĂŁ a timpului de muncĂŁ nu poate depĂŁÂşi 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Prin excepĂžie, durata timpului de muncĂŁ, ce include Âşi orele suplimentare, poate fi prelungitĂŁ peste 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, cu condiĂžia ca media orelor de muncĂŁ, calculatĂŁ pe o perioadĂŁ de referinÞã de 3 luni calendaristice, sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    (3) La stabilirea perioadelor de referinÞã prevĂŁzute la alin. (2) nu se iau în calcul durata concediului de odihnĂŁ anual Âşi situaĂžiile de suspendare a contractului individual de muncĂŁ.
    ART. 109
    (1) Personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în 1 sau 2 schimburi, în unitĂŁĂži cu activitate de 5 zile pe sĂŁptĂŁmânĂŁ, beneficiazĂŁ de repaus sĂŁptĂŁmânal sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ.
    (2) Personalului care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în zilele de sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi sĂŁrbĂŁtori legale i se asigurĂŁ repausul sĂŁptĂŁmânal în alte zile din cursul sĂŁptĂŁmânii urmĂŁtoare.
    (3) Pentru personalul care lucreazĂŁ în ture, se asigurĂŁ cel puĂžin de 2 ori pe lunĂŁ repausul sĂŁptĂŁmânal sâmbĂŁtĂŁ Âşi duminicĂŁ.
    (4) Suspendarea repausului sĂŁptĂŁmânal al salariaĂžilor se poate dispune numai în scris Âşi cu consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 110
    (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul sĂŁptĂŁmânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unitĂŁĂžii, cu consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Programul de lucru inegal poate funcĂžiona numai dacĂŁ este specificat expres în contractul individual de muncĂŁ.
    ART. 111
    Programul de muncĂŁ Âşi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoÂştinĂža salariaĂžilor Âşi sunt afiÂşate la sediul angajatorului.
    ART. 112
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncĂŁ, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauzĂŁ, aceastĂŁ posibilitate fiind prevĂŁzutĂŁ în regulamentul intern Âşi în contractul individual de muncĂŁ.
    (2) Durata zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ individualizat este împĂŁrĂžitĂŁ în douĂŁ perioade: o perioadĂŁ fixĂŁ în care personalul se aflĂŁ simultan la locul de muncĂŁ Âşi o perioadĂŁ variabilĂŁ, mobilĂŁ, în care salariatul îÂşi alege orele de sosire Âşi de plecare, cu respectarea timpului de muncĂŁ zilnic.
    (3) Programul individualizat de muncĂŁ poate funcĂžiona numai cu respectarea dispoziĂžiilor art. 106 Âşi 108.
    ART. 113
    Angajatorul are obligaĂžia de a Ăžine evidenĂža orelor de muncĂŁ prestate de fiecare salariat Âşi de a supune controlului inspecĂžiei muncii aceastĂŁ evidenÞã ori de câte ori este solicitat.
    ART. 114
    (1) Munca prestatĂŁ în afara duratei normale a timpului de muncĂŁ sĂŁptĂŁmânal este consideratĂŁ muncĂŁ suplimentarĂŁ.
    (2) Munca suplimentarĂŁ nu poate fi efectuatĂŁ fĂŁrĂŁ acordul salariatului, cu excepĂžia cazului de forÞã majorĂŁ sau pentru lucrĂŁri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlĂŁturĂŁrii consecinĂželor unui accident.
    (3) Pentru efectuarea orelor de muncĂŁ suplimentare angajatorul este obligat sĂŁ solicite în scris salariatului efectuarea acestora.
    (4) Lipsa solicitĂŁrii scrise pentru efectuarea de muncĂŁ suplimentarĂŁ exonereazĂŁ personalul angajat de rĂŁspundere în cazul în care nu se prezintĂŁ la muncĂŁ pentru efectuarea programului suplimentar.
    (5) Durata maximĂŁ de muncĂŁ suplimentarĂŁ pe parcursul unei luni este de 32 de ore.
    (6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de muncĂŁ de maximum 48 de ore pe sĂŁptĂŁmânĂŁ Âşi numai dacĂŁ lipsa persoanei respective nu afecteazĂŁ bunul mers al activitĂŁĂžii la locul sĂŁu de muncĂŁ.
    (7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevĂŁzutĂŁ la alin. (5) implicĂŁ, obligatoriu, angajarea altei persoane cu contract individual de muncĂŁ cu timp parĂžial.
    (8) Pentru munca suplimentarĂŁ necompensatĂŁ cu ore libere plĂŁtite, sporul salarial este de 75% din salariul de bazĂŁ pentru primele douĂŁ ore de depĂŁÂşire a duratei normale a zilei de lucru Âşi de 100% din salariul de bazĂŁ pentru orele urmĂŁtoare Âşi pentru orele lucrate în zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementĂŁrile în vigoare, nu se lucreazĂŁ.
    ART. 115
    Munca suplimentarĂŁ se compenseazĂŁ prin ore libere plĂŁtite în urmĂŁtoarele 30 de zile dupĂŁ efectuarea acesteia.
    ART. 116
    (1) în domeniile de activitate unde sarcinile ce revin unor posturi ai cĂŁror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate Âşi nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalĂži salariaĂži încadraĂži în funcĂžii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi alĂži salariaĂži din unitate care sĂŁ realizeze sarcinile respective în afara programului lor normal de lucru.
    (2) Pe perioadele menĂžionate la alin. (1) se va utiliza angajarea prin cumul, în limita fondurilor care se disponibilizeazĂŁ prin absenĂža persoanelor titulare.
    ART. 117
    (1) La nivelul unitĂŁĂžilor sanitare, în funcĂžie de atribuĂžiile conferite de fiÂşa postului, corelat cu necesarul de personal, angajatorul va stabili normative de personal specifice fiecĂŁrui loc de muncĂŁ cu acordul reprezentanĂžilor sindicatului din unitate afiliat organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Normativele de personal specifice se regĂŁsesc în regulamentul intern al unitĂŁĂžii.
    (3) Anual, la nivelul fiecĂŁrei unitĂŁĂži, se analizeazĂŁ toate locurile de muncĂŁ pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesitĂŁĂžile activitĂŁĂžilor desfĂŁÂşurate.
    (4) Examinarea Âşi reexaminarea normativelor de personal se fac de cĂŁtre o comisie paritarĂŁ angajator - reprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 118
    în cazurile în care durata zilnicĂŁ a timpului de muncĂŁ este mai mare de 6 ore, salariaĂžii au dreptul la pauzĂŁ de masĂŁ Âşi la alte pauze, în condiĂžiile stabilite prin regulamentul intern.
    ART. 119
    (1) SalariaĂžii au dreptul între douĂŁ zile de muncĂŁ la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    (2) Prin excepĂžie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.
    ART. 120
    Sunt zile nelucrĂŁtoare zilele de repaus sĂŁptĂŁmânal, zilele de sĂŁrbĂŁtori legale Âşi religioase, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    - 1 Âşi 2 Ianuarie;
    - prima Âşi a doua zi de PaÂşti;
    - ziua de 7 aprilie - Ziua MondialĂŁ Âşi NaĂžionalĂŁ a SĂŁnĂŁtĂŁĂžii;
    - 1 Mai;
    - prima Âşi a doua zi de Rusalii;
    - Adormirea Maicii Domnului - 15 August;
    - 1 Decembrie;
    - prima Âşi a doua zi de CrĂŁciun;
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele douĂŁ sĂŁrbĂŁtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creÂştine, pentru persoanele aparĂžinând acestora.
    ART. 121
    (1) La locurile de muncĂŁ cu activitate specificĂŁ se pot stabili forme speciale de organizare a continuitĂŁĂžii activitĂŁĂžii, dupĂŁ caz, în ture, 12/24 ore, gĂŁrzi, contravizite, program fracĂžionat etc., cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    (2) PĂŁrĂžile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ recunosc, de comun acord, cĂŁ activitatea prestatĂŁ sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazĂŁ, asigurĂŁ continuitatea asistenĂžei medicale Âşi de îngrijire, dupĂŁ caz.
    ART. 122
    (1) SalariaĂžii care lucreazĂŁ în condiĂžii de muncĂŁ deosebite beneficiazĂŁ de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii Âşi prezentului contract colectiv de muncĂŁ (anexa nr. 5).
    (2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii Âşi prezentului contract colectiv de muncĂŁ, nu afecteazĂŁ nivelul veniturilor salariale Âşi vechimea în muncĂŁ.
    ART. 123
    (1) Regulamentul intern se aprobĂŁ de cĂŁtre angajator dupĂŁ consultarea organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Femeile salariate care beneficiazĂŁ de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiazĂŁ de vechime integralĂŁ în muncĂŁ.
    (3) Femeile care alĂŁpteazĂŁ beneficiazĂŁ, la cerere, de fracĂžionarea programului de muncĂŁ.
    (4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu Âşi la deteriorarea condiĂžiilor de muncĂŁ sau la diminuarea veniturilor salariale.
    ART. 124
    (1) La unitĂŁĂžile unde programul se desfĂŁÂşoarĂŁ neîntrerupt, programul de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul nopĂžii.
    (2) Se considerĂŁ muncĂŁ prestatĂŁ în timpul nopĂžii munca prestatĂŁ în intervalul cuprins între orele 22.00 Âşi 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o orĂŁ în plus sau în minus faÞã de aceste limite, în cazuri excepĂžionale.
    (3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore Âşi 12 cu 24 de ore, salariatul având obligaĂžia efectuĂŁrii serviciului de dimineaÞã, de dupĂŁ-amiazĂŁ, de noapte în decursul unei luni.
    ART. 125
    (1) Dreptul la concediu de odihnĂŁ anual plĂŁtit este garantat tuturor salariaĂžilor.
    (2) Dreptul la concediu de odihnĂŁ anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunÞãri sau limitĂŁri.
    ART. 126
    (1) Durata minimĂŁ a concediului de odihnĂŁ anual este de 21 de zile lucrĂŁtoare.
    (2) Durata efectivĂŁ a concediului de odihnĂŁ anual stabilitĂŁ prin prezentul contract colectiv de muncĂŁ va fi prevĂŁzutĂŁ în contractul individual de muncĂŁ Âşi se acordĂŁ proporĂžional cu activitatea prestatĂŁ într-un an calendaristic.
    (3) Durata efectivĂŁ a concediului de odihnĂŁ anual se stabileÂşte pentru fiecare salariat, în funcĂžie de vechimea în muncĂŁ, astfel:
    a) pentru o vechime de 0 - 1 an (neîmpliniĂži la data începerii concediului) - 21 de zile lucrĂŁtoare;
    b) pentru o vechime de 1 - 5 ani (neîmpliniĂži la data începerii concediului) - 21 de zile lucrĂŁtoare;
    c) pentru o vechime de 5 - 10 ani (neîmpliniĂži la data începerii concediului) - 23 de zile lucrĂŁtoare;
    d) pentru o vechime de 10 - 15 ani (neîmpliniĂži la data începerii concediului) - 25 de zile lucrĂŁtoare;
    e) pentru o vechime de 15 - 20 ani (neîmpliniĂži la data începerii concediului) - 28 de zile lucrĂŁtoare;
    f) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile lucrĂŁtoare.
    (4) Concediile de odihnĂŁ de la alin. (3) pct. b), c), d), e) Âşi f) se suplimenteazĂŁ cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeaÂşi unitate. BeneficiazĂŁ de vechime în aceeaÂşi unitate Âşi salariaĂžii trecuĂži de la o unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispoziĂžiilor legale.
    (5) Concediul anual de odihnĂŁ poate fi fragmentat în mai multe tranÂşe dar, obligatoriu, una dintre tranÂşe va fi de 15 zile lucrĂŁtoare.
    (6) în situaĂžii de forÞã majorĂŁ angajatorul poate solicita întreruperea concediului de odihnĂŁ.
    (7) în cazuri deosebite, la cererea argumentatĂŁ a salariatului Âşi cu acordul angajatorului Âşi avizul organizaĂžiei sindicale reprezentative din unitate, concediul anual de odihnĂŁ se poate amâna pentru anul urmĂŁtor, parĂžial sau în totalitate.
    (8) La cererea salariatului indemnizaĂžia de concediu poate fi inclusĂŁ în drepturile salariale ale lunii în care se efectueazĂŁ concediul de odihnĂŁ.
    ART. 127
    (1) Concediul de odihnĂŁ se efectueazĂŁ în fiecare an, obligatoriu, conform programĂŁrii.
    (2) Decalarea concediului de odihnĂŁ în altĂŁ perioadĂŁ decât în cea programatĂŁ se face cu aprobarea angajatorului Âşi cu avizul sindicatelor din unitate afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    (3) Compensarea în bani a concediului de odihnĂŁ neefectuat este permisĂŁ numai în cazul încetĂŁrii contractului individual de muncĂŁ.
    ART. 128
    (1) Pentru perioada concediului de odihnĂŁ salariatul beneficiazĂŁ de o indemnizaĂžie de concediu, în condiĂžiile art. 145 din Codul muncii Âşi care cuprinde:
    - salariul de bazĂŁ;
    - indemnizaĂžia de conducere;
    - salariul de merit;
    - sporul de vechime;
    - spor pentru titlul ÂştiinĂžific de doctor;
    - sporul lunar de prevenĂžie;
    - spor de pânĂŁ la 25% din salariul de bazĂŁ acordat personalului contractual care, prin natura atribuĂžiilor de serviciu, presteazĂŁ în mod sistematic activitĂŁĂži peste durata normalĂŁ a timpului de lucru sau desfĂŁÂşoarĂŁ sistematic activitĂŁĂži în zilele nelucrĂŁtoare, Âşi cĂŁruia nu i se poate acorda timp liber corespunzĂŁtor Âşi care nu beneficiazĂŁ de plata orelor suplimentare;
    - sporuri pentru locurile de muncĂŁ cu condiĂžii grele, deosebit de periculoase Âşi periculoase, periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare, condiĂžii de încordare psihicĂŁ foarte ridicatĂŁ sau care se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii deosebite, pentru unitĂŁĂži sanitare cu specific deosebit Âşi localitĂŁĂži cu condiĂžii deosebite de muncĂŁ sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
    - alte sporuri prevĂŁzute în anexele nr. 4.1. - 4.5. la prezentul contract,
    - spor de 25% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalului de specialitate medico-sanitar, auxiliar Âşi Âşoferilor de pe autosanitarĂŁ
    2. personalului navigant Âşi de specialitate medico-sanitar de pe Âşalupe.
    (2) IndemnizaĂžia de concediu de odihnĂŁ se plĂŁteÂşte de cĂŁtre angajator cu 7 zile lucrĂŁtoare înainte de plecarea în concediu sau o datĂŁ cu plata lunarĂŁ a drepturilor salariale.
    ART. 129
    (1) Concediul de odihnĂŁ poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective independente de voinĂža salariatului.
    (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnĂŁ în caz de forÞã majorĂŁ sau pentru interese urgente care impun prezenĂža salariatului la locul de muncĂŁ. în acest caz angajatorul are obligaĂžia de a suporta toate cheltuielile salariatului Âşi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncĂŁ, precum Âşi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnĂŁ.
    ART. 130
    (1) SalariaĂžii nevĂŁzĂŁtori, precum Âşi cei încadraĂži în grad de invaliditate, reprezentaĂži de organizaĂžiile sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, au dreptul la un concediu de odihnĂŁ suplimentar, conform prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) Concediul suplimentar de odihnĂŁ cuvenit salariaĂžilor reprezentaĂži de sindicatele afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ se acordĂŁ potrivit prevederilor anexei nr. 6 la prezentul contract.
    ART. 131
    Drepturile salariale curente cuvenite salariaĂžilor care efectueazĂŁ concediul anual de odihnĂŁ se acordĂŁ potrivit prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 132
    (1) SalariaĂžii au dreptul la zile libere plĂŁtite, pentru evenimente deosebite în familie, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cĂŁsĂŁtoria salariatului - 5 zile;
    b) naÂşterea unui copil - 5 zile;
    c) cĂŁsĂŁtoria unui copil - 3 zile;
    d) decesul soĂžului/soĂžiei, copilului, pĂŁrinĂžilor, socrilor, fraĂžilor, surorilor - 5 zile;
    e) ziua de naÂştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate.
    (2) Concediul plĂŁtit prevĂŁzut la alin. (1) se acordĂŁ, la cererea solicitantului, de cĂŁtre conducerea unitĂŁĂžii.

 CAPITOLUL VI
    PROTECÞIA SOCIALÃ A SALARIAÞILOR, MEMBRI AI SINDICATELOR AFILIATE ORGANIZAÞIILOR SINDICALE SEMNATARE ALE PREZENTULUI CONTRACT COLECTIV DE MUNCÃ

    ART. 133
    în cazul în care organele competente din unitĂŁĂži au aprobat mĂŁsuri de reducere a activitĂŁĂžii ori de reorganizare a unitĂŁĂžii sanitare, cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ cu privire la îndeplinirea condiĂžiilor de legalitate a acestora, care se acordĂŁ în termen de 6 zile, angajatorul are obligaĂžia de a comunica în scris celor în cauzĂŁ:
    a) durata de preaviz;
    b) dacĂŁ le oferĂŁ sau nu un alt loc de muncĂŁ ori cuprinderea într-o formĂŁ de calificare sau reorientare profesionalĂŁ;
    c) adresa înaintatĂŁ la AgenĂžia JudeĂžeanĂŁ de Ocupare a ForĂžei de MuncĂŁ prin care s-a soluĂžionat reconcilierea.
    ART. 134
    (1) La aplicarea efectivĂŁ a reducerii de personal, dupĂŁ reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinĂžate, mĂŁsurile vor afecta, în ordine:
    a) persoanele care cumuleazĂŁ douĂŁ sau mai multe funcĂžii, precum Âşi pe cele care cumuleazĂŁ pensia cu salariul;
    b) persoanele care îndeplinesc condiĂžiile de pensionare pentru limita de vârstĂŁ;
    c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere;
    d) persoanele care au avut abateri disciplinare;
    e) persoanele care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate privatĂŁ, fĂŁrĂŁ a fi îngrĂŁdit dreptul constituĂžional la muncĂŁ al persoanei respective.
    (2) Pentru luarea mĂŁsurilor de încetare a contractelor individuale de muncĂŁ vor fi avute în vedere urmĂŁtoarele criterii:
    a) dacĂŁ mĂŁsura afecteazĂŁ doi soĂži care lucreazĂŁ în aceeaÂşi unitate, se desface contractul individual de muncĂŁ al salariatului cu venitul cel mai mic;
    b) mĂŁsura sĂŁ afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bĂŁrbaĂžii vĂŁduvi sau divorĂžaĂži care au în îngrijire copii, precum Âşi salariaĂžii care mai au 3 ani pânĂŁ la pensionare, la cererea lor.
    (3) în cazul în care mĂŁsura de încetare contractului individual de muncĂŁ ar afecta un salariat care urmeazĂŁ un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecĂžionare a pregĂŁtirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activitĂŁĂžii pe o anumitĂŁ perioadĂŁ de timp, administraĂžia nu-i va putea solicita despĂŁgubiri pentru perioada rĂŁmasĂŁ nelucratĂŁ pânĂŁ la împlinirea termenului.
    ART. 135
    (1) Unitatea care îÂşi reia sau îÂşi extinde activitatea într-o perioadĂŁ de 9 luni de la luarea mĂŁsurilor de încetare a contractului individual de muncĂŁ al categoriilor de salariaĂži menĂžionate în art. 134 are obligaĂžia sĂŁ anunĂže în scris despre aceasta organizaĂžiile sindicale afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract Âşi sĂŁ facĂŁ publicĂŁ mĂŁsura prin mass-media, salariaĂžii având obligaĂžia prezentĂŁrii pentru reîncadrare în termen de 10 zile de la data anunĂžului.
    (2) Angajatorii rĂŁspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectĂŁrii prevederilor alin. (1).
    (3) în caz de modificare a profilului unitĂŁĂžii, salariaĂžii membri ai organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ au dreptul de a rĂŁmâne la acelaÂşi loc de muncĂŁ, dupĂŁ caz, compatibil cu specificul unitĂŁĂžii.
    ART. 136
    SalariaĂžii care se pensioneazĂŁ pentru limitĂŁ de vârstĂŁ îÂşi primesc drepturile potrivit legii Âşi prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 137
    (1) SalariaĂžii beneficiazĂŁ de ajutoare de deces conform legislaĂžiei în vigoare. Cuantumul acestora se stabileÂşte anual prin legea bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat Âşi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat Âşi fĂŁcut public de cĂŁtre Casa NaĂžionalĂŁ de Pensii Âşi alte Drepturi de AsigurĂŁri Sociale.
    (2) La nivel de unitate, prin contractul colectiv de muncĂŁ se pot stabili Âşi alte drepturi, conform prevederilor legale.
    ART. 138
    (1) în cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legĂŁturĂŁ cu munca, angajatorul este obligat sĂŁ ia urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
    a) sĂŁ consemneze datele cercetĂŁrii accidentului de muncĂŁ într-un proces-verbal care sĂŁ prevadĂŁ cauzele, împrejurĂŁrile, normele de protecĂžie a muncii care nu au fost respectate, persoanele rĂŁspunzĂŁtoare de aceste nerespectĂŁri, sancĂžiunile aplicate, mĂŁsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente Âşi înregistrarea accidentului;
    b) înregistrarea accidentului de muncĂŁ, fĂŁcutĂŁ prin procesul-verbal, se comunicĂŁ Inspectoratului Teritorial de MuncĂŁ.
    (2) în cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncĂŁ, precum Âşi ca urmare a suprasolicitĂŁrii diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncĂŁ, angajatorul este obligat sĂŁ comunice organizaĂžiilor sindicale din unitate afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, inspectoratelor teritoriale de muncĂŁ Âşi autoritĂŁĂžilor de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ judeĂžene Âşi a Municipiului BucureÂşti apariĂžia acestor boli.
    (3) Persoanele care au contractat o boalĂŁ profesionalĂŁ vor fi redistribuite în alte locuri de muncĂŁ cu avizul Inspectoratului Teritorial de MuncĂŁ dupĂŁ consultarea organizaĂžiilor sindicale din unitate afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, conform prevederilor legale.
    (4) ReprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale vor urmĂŁri respectarea prevederilor alin. (1), (2) Âşi (3), iar în cazul nerespectĂŁrii acestora vor fi sesizate organele abilitate sĂŁ aplice sancĂžiunile prevĂŁzute de lege.
    ART. 139
    Compensarea biletelor de odihnĂŁ, tratament Âşi recuperare acordate tuturor salariaĂžilor din ramura sanitarĂŁ Âşi personalului care lucreazĂŁ în structura de conducere Âşi execuĂžie a organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ este suportatĂŁ din bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse, potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu consultarea organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 140
    Repartizarea spaĂžiilor de locuit din administrarea unitĂŁĂžii se face în concordanÞã cu prevederile legale, prin comisiile mixte administraĂžie-sindicate de la nivelul unitĂŁĂžii.
    ART. 141
    Angajatorul este obligat sĂŁ acorde tichetele de masĂŁ potrivit Legii nr. 142/1998, în conformitate cu prevederile legale prevĂŁzute pentru unitĂŁĂži finanĂžate de la bugetul de stat Âşi de la bugetul asigurĂŁrilor sociale de sĂŁnĂŁtate.
    ART. 142
    Contravaloarea deplasĂŁrii salariaĂžilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de serviciu, este suportatĂŁ integral de angajator.
    ART. 143
    (1) DupĂŁ efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la 2 ani Âşi, în cazul copilului cu handicap, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 3 ani, salariata membrĂŁ de sindicat poate beneficia de încĂŁ un an concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ, postul rĂŁmânând temporar vacant Âşi neputând fi desfiinĂžat pe timpul cât aceasta se aflĂŁ în asemenea situaĂžie.
    (2) La întoarcerea din concediul fĂŁrĂŁ platĂŁ salariata va fi încadratĂŁ pe postul avut iniĂžial, toate drepturile aferente locului de muncĂŁ urmând a fi acordate integral.
    (3) Contractul individual de muncĂŁ nu poate fi desfĂŁcut din motive neimputabile angajatului pe perioada efectuĂŁrii concediului de creÂştere a copilului Âşi nici în primul an de la reluarea activitĂŁĂžii.
    ART. 144
    Salariata membrĂŁ de sindicat care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstĂŁ de pânĂŁ la 2 ani Âşi, în cazul copilului cu handicap, pânĂŁ la împlinirea vârstei de 3 ani, beneficiazĂŁ de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fĂŁrĂŁ a-i afecta salariul Âşi vechimea în muncĂŁ.
    ART. 145
    Salariatele gravide beneficiazĂŁ de scutire în ceea ce priveÂşte obligativitatea efectuĂŁrii turei de noapte sau a gĂŁrzilor - la cerere, Âşi de posibilitatea schimbĂŁrii locului de muncĂŁ.
    ART. 146
    Pentru asigurarea respectĂŁrii demnitĂŁĂžii tuturor salariaĂžilor, prin regulamentele interne de la nivel de unitate se stabilesc prevederi exprese de prevenire Âşi combatere a situaĂžiilor de violenÞã Âşi hĂŁrĂžuire sexualĂŁ la locul de muncĂŁ, conform anexei nr. 10.
    ART. 147
    Personalul contractual din sistemul sanitar, în condiĂžiile plĂŁĂžii contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, beneficiazĂŁ de servicii medicale, tratament Âşi medicaĂžie, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate din bugetul Casei NaĂžionale de AsigurĂŁri de SĂŁnĂŁtate Âşi de la bugetul de stat, dupĂŁ caz, potrivit normelor aprobate prin ordinul ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice Âşi preÂşedintelui Casei NaĂžionale de AsigurĂŁri de SĂŁnĂŁtate.

    CAPITOLUL VII
    FORMAREA PROFESIONALÃ

    ART. 148
    (1) Prin termenul de formare profesionalĂŁ se înĂželege orice procedurĂŁ prin care un salariat dobândeÂşte o calificare, se specializeazĂŁ sau se perfecĂžioneazĂŁ Âşi pentru care obĂžine o diplomĂŁ sau un certificat care atestĂŁ aceste situaĂžii, eliberat de instituĂžiile abilitate conform legislaĂžiei în vigoare.
    (2) Dobândirea unei specialitĂŁĂži Âşi/sau lĂŁrgirea domeniului de competenÞã a personalului de specialitate se fac potrivit reglementĂŁrilor în vigoare.
    (3) Activitatea de formare Âşi perfecĂžionare profesionalĂŁ cuprinde Âşi domeniul relaĂžiilor de muncĂŁ, management, dreptul la asociere Âşi libertĂŁĂžile sindicale Âşi patronale.
    (4) PĂŁrĂžile convin asupra necesitĂŁĂžii Âşi obligativitĂŁĂžii perfecĂžionĂŁrii profesionale a tuturor categoriilor de salariaĂži, inclusiv a liderilor sindicali scoÂşi din producĂžie.
    (5) Formarea profesionalĂŁ a tuturor categoriilor de salariaĂži va fi organizatĂŁ Âşi suportatĂŁ pe cheltuiala angajatorului (unitĂŁĂžii) în limita sumelor prevĂŁzute în bugetul de venituri Âşi cheltuieli cu aceastĂŁ destinaĂžie.
    ART. 149
    (1) Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor are urmĂŁtoarele obiective principale:
    a) adaptarea salariatului la cerinĂžele postului sau ale locului de muncĂŁ;
    b) obĂžinerea unei calificĂŁri profesionale;
    c) actualizarea cunoÂştinĂželor Âşi deprinderilor specifice postului Âşi locului de muncĂŁ Âşi perfecĂžionarea pregĂŁtirii profesionale pentru ocupaĂžia de bazĂŁ;
    d) reconversia profesionalĂŁ determinatĂŁ de restructurĂŁri socio-economice;
    e) dobândirea unor cunoÂştinĂže avansate, a unor metode Âşi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitĂŁĂžilor profesionale;
    f) prevenirea riscului Âşomajului;
    g) promovarea în muncĂŁ Âşi dezvoltarea carierei profesionale.
    (2) Formarea profesionalĂŁ Âşi evaluarea cunoÂştinĂželor se fac pe baza standardelor ocupaĂžionale.
    ART. 150
    Formarea profesionalĂŁ a salariaĂžilor se poate realiza prin urmĂŁtoarele forme:
    a) participarea la cursuri organizate de cĂŁtre angajator sau de cĂŁtre furnizorii de servicii de formare profesionalĂŁ din ĂžarĂŁ sau din strĂŁinĂŁtate;
    b) stagii de adaptare profesionalĂŁ la cerinĂžele postului Âşi ale locului de muncĂŁ;
    c) stagii de practicĂŁ Âşi specializare în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate;
    d) ucenicie organizatĂŁ la locul de muncĂŁ;
    e) formare individualizatĂŁ;
    f) alte forme de pregĂŁtire convenite între angajator Âşi salariat.
    ART. 151
    (1) Angajatorul, dupĂŁ consultarea organizaĂžiilor sindicale din unitate, are urmĂŁtoarele atribuĂžii:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesarĂŁ formarea profesionalĂŁ, a cĂŁilor de realizare, adoptarea programului anual Âşi controlul aplicĂŁrii acestuia;
    b) sindicatele semnatare ale prezentului contract vor participa, prin împuterniciĂžii lor, la orice formĂŁ de examinare organizatĂŁ în vederea absolvirii unui curs de formare profesionalĂŁ în cadrul unitĂŁĂžii;
    c) în cazul în care unitatea urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi schimbe parĂžial sau total profilul de activitate, aceasta va informa Âşi consulta sindicatul cu cel puĂžin 2 luni înainte de aplicarea mĂŁsurii Âşi va oferi propriilor salariaĂži posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajĂŁri de forÞã de muncĂŁ din afarĂŁ;
    d) în cazul în care un salariat identificĂŁ un curs de formare profesionalĂŁ pe care ar dori sĂŁ-l urmeze, organizat de un terĂž, unitatea va analiza cererea împreunĂŁ cu sindicatele semnatare ale prezentului contract.
    e) salariaĂžii care au încheiat acte adiĂžionale la contractul individual de muncĂŁ în vederea formĂŁrii profesionale vor putea fi obligaĂži sĂŁ suporte cheltuielile ocazionate de aceasta dacĂŁ pĂŁrĂŁsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.
    (2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoÂştinĂža tuturor salariaĂžilor în termen de 6 zile de la adoptare, prin afiÂşare la avizierul unitĂŁĂžii.
    (3) Planurile Âşi programele de formare profesionalĂŁ anualĂŁ elaborate de cĂŁtre angajator, dupĂŁ consultarea organizaĂžiilor sindicale din unitate, sunt anexe ale contractelor colective de muncĂŁ de la nivelul unitĂŁĂžilor sau grupurilor de unitĂŁĂži.
    ART. 152
    (1) Participarea la formare profesionalĂŁ poate avea loc la iniĂžiativa angajatorului sau la iniĂžiativa salariatului.
    (2) Modalitatea concretĂŁ de formare profesionalĂŁ, drepturile Âşi obligaĂžiile pĂŁrĂžilor, durata formĂŁrii profesionale, precum Âşi orice alte aspecte legate de formarea profesionalĂŁ, inclusiv obligaĂžiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionalĂŁ, se stabilesc prin acordul pĂŁrĂžilor, cu consultarea sindicatelor afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, Âşi fac obiectul unor acte adiĂžionale la contractele individuale de muncĂŁ.
    ART. 153
    (1) în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalĂŁ este iniĂžiatĂŁ de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceastĂŁ participare sunt suportate de cĂŁtre acesta.
    (2) în cazul în care, în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionalĂŁ presupune scoaterea parĂžialĂŁ din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
    a) dacĂŁ participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte 25% din durata zilnicĂŁ a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toatĂŁ durata formĂŁrii profesionale, de salariul integral corespunzĂŁtor postului Âşi funcĂžiei deĂžinute, cu toate indemnizaĂžiile, sporurile Âşi adaosurile la acesta;
    b) dacĂŁ participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadĂŁ mai mare de 25% din durata zilnicĂŁ a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bazĂŁ Âşi, dupĂŁ caz, de sporul de vechime.
    (3) DacĂŁ participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesionalĂŁ presupune scoaterea integralĂŁ din activitate, contractul individual de muncĂŁ al salariatului respectiv se suspendĂŁ, acesta beneficiind de o indemnizaĂžie plĂŁtitĂŁ de angajator, prevĂŁzutĂŁ în contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil sau în contractul individual de muncĂŁ, dupĂŁ caz.
    (4) Pe perioada suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (3), salariatul beneficiazĂŁ de vechime la acel loc de muncĂŁ, aceastĂŁ perioadĂŁ fiind consideratĂŁ stagiu de cotizare în sistemul asigurĂŁrilor sociale de stat.
    ART. 154
    (1) în cazul în care salariatul este cel care are iniĂžiativa participĂŁrii la o formĂŁ de pregĂŁtire profesionalĂŁ cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreunĂŁ cu sindicatul sau, dupĂŁ caz, cu reprezentanĂžii salariaĂžilor.
    (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulatĂŁ de salariat potrivit alin. (1) în termen de 15 zile de la primirea solicitĂŁrii. TotodatĂŁ angajatorul va decide cu privire la condiĂžiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregĂŁtire profesionalĂŁ, inclusiv dacĂŁ va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.
    ART. 155
    SalariaĂžii care au încheiat un act adiĂžional la contractul individual de muncĂŁ cu privire la formarea profesionalĂŁ pot primi în afara salariului corespunzĂŁtor locului de muncĂŁ Âşi alte avantaje în naturĂŁ pentru formarea profesionalĂŁ.
    ART. 156
    (1) SalariaĂžii au dreptul sĂŁ beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionalĂŁ.
    (2) Concediile pentru formare profesionalĂŁ se pot acorda cu sau fĂŁrĂŁ platĂŁ.
    ART. 157
    (1) Concediile fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru formare profesionalĂŁ se acordĂŁ la solicitarea salariatului, pe perioada formĂŁrii profesionale pe care salariatul o urmeazĂŁ din iniĂžiativa sa.
    (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatelor afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract Âşi numai dacĂŁ absenĂža salariatului ar prejudicia grav desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii.
    ART. 158
    (1) Cererea de concediu fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru formare profesionalĂŁ trebuie sĂŁ fie înaintatĂŁ angajatorului cu cel puĂžin o lunĂŁ înainte de efectuarea acestuia Âşi trebuie sĂŁ precizeze data de începere a stagiului de formare profesionalĂŁ, domeniul Âşi durata acestuia, precum Âşi denumirea instituĂžiei de formare profesionalĂŁ.
    (2) Efectuarea concediului fĂŁrĂŁ platĂŁ pentru formare profesionalĂŁ se poate realiza Âşi fracĂžionat în cursul unui an calendaristic, pentru susĂžinerea examenelor de absolvire a unor forme de învãÞãmânt sau pentru susĂžinerea examenelor de promovare în anul urmĂŁtor în cadrul instituĂžiilor de învãÞãmânt superior, cu respectarea condiĂžiilor stabilite la alin. (1).
    ART. 159
    (1) în cazul în care angajatorul nu Âşi-a respectat obligaĂžia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionalĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionalĂŁ, plĂŁtit de angajator, de pânĂŁ la 10 zile lucrĂŁtoare sau de pânĂŁ la 80 de ore.
    (2) în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) indemnizaĂžia de concediu va fi cea prevĂŁzutĂŁ pentru concediul de odihnĂŁ.
    (3) Perioada în care salariatul beneficiazĂŁ de concediul plĂŁtit prevĂŁzut la alin. (1) se stabileÂşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plĂŁtit pentru formare profesionalĂŁ va fi înaintatĂŁ angajatorului cu cel puĂžin o lunĂŁ înainte de efectuarea acestuia Âşi trebuie sĂŁ precizeze data de începere a stagiului de formare profesionalĂŁ, domeniul Âşi durata acestuia, precum Âşi denumirea instituĂžiei de formare profesionalĂŁ.
    ART. 160
    Durata concediului pentru formare profesionalĂŁ nu poate fi dedusĂŁ din durata concediului de odihnĂŁ anual Âşi este asimilatĂŁ unei perioade de muncĂŁ efectivĂŁ în ceea ce priveÂşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.
    ART. 161
    (1) Angajatorii au obligaĂžia de a asigura participarea la programe de formare profesionalĂŁ pentru toĂži salariaĂžii, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cel puĂžin o datĂŁ la 2 ani, dacĂŁ au cel puĂžin 21 de salariaĂži;
    b) cel puĂžin o datĂŁ la 3 ani, dacĂŁ au sub 21 de salariaĂži.
    (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalĂŁ asiguratĂŁ în condiĂžiile alin. (1) se suportĂŁ de cĂŁtre angajatori.
    ART. 162
    (1) Planul de formare profesionalĂŁ elaborat anual de cĂŁtre angajatorul persoanĂŁ juridicĂŁ, care are mai mult de 20 de salariaĂži, împreunĂŁ cu organizaĂžiile profesionale corespunzĂŁtoare Âşi cu consultarea reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, va fi adus la cunoÂştinĂža salariaĂžilor.
    (2) Planul de formare profesionalĂŁ va fi elaborat astfel încât prin diversele forme de pregĂŁtire sĂŁ poatĂŁ trece de douĂŁ ori salariaĂžii în primii 5 ani de activitate Âşi, periodic, ceilalĂži salariaĂži.
    (3) Programarea individualĂŁ se face de cĂŁtre angajator cu consultarea salariatului în cauzĂŁ, cu aprobarea Âşefului sĂŁu direct Âşi cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile.
    (4) Participarea la cursuri de formare profesionalĂŁ, cu scoaterea din producĂžie, la cererea salariatului poate fi inclusĂŁ în planul de formare profesionalĂŁ numai cu aprobarea angajatorului Âşi cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile lucrĂŁtoare.
    (5) Cursurile de perfecĂžionare Âşi specializare profesionalĂŁ se avizeazĂŁ de organizaĂžiile profesionale constituite potrivit legii.
    ART. 163
    (1) SalariaĂžii nou angajaĂži în unitate, la solicitarea Âşefului direct Âşi cu avizul reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, ce se acordĂŁ în termen de 6 zile lucrĂŁtoare, pot participa la stagii de adaptare profesionalĂŁ.
    (2) ParticipĂŁ la cursuri de adaptare profesionalĂŁ toĂži salariaĂžii aflaĂži la prima angajare într-o unitate medico-sanitarĂŁ, salariaĂžii care au lucrat în altĂŁ unitate medico-sanitarĂŁ cu alt specific Âşi salariaĂžii care s-au reangajat în unitate dupĂŁ o perioadĂŁ de cel puĂžin 5 ani de întrerupere.
    (3) Stagiile de adaptare profesionalĂŁ se organizeazĂŁ de cĂŁtre angajator.
    ART. 164
    (1) Cursurile de formare organizate de sindicate Âşi patronate sunt creditate prin conĂžinutul lor cu pregĂŁtirea Âşi perfecĂžionarea profesionalĂŁ.
    (2) Programele de pregĂŁtire menĂžionate la alin. (1) vor fi elaborate în colaborare cu organizaĂžia profesionalĂŁ, potrivit reglementĂŁrilor legale în vigoare.
    ART. 165
    ReprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ participĂŁ în calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certificĂŁ pregĂŁtirea Âşi perfecĂžionarea profesionalĂŁ Âşi managerialĂŁ Âşi la concursurile de ocupare a posturilor.

    CAPITOLUL VIII
    DREPTURILE SINDICATELOR AFILIATE ORGANIZAÞIILOR SINDICALE SEMNATARE ALE PREZENTULUI CONTRACT COLECTIV DE MUNCÃ

    ART. 166
    PĂŁrĂžile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele Âşi pentru salariaĂži libertatea de opinie.
    ART. 167
    (1) Partea patronalĂŁ se obligĂŁ sĂŁ întreprindĂŁ toate demersurile necesare pentru întĂŁrirea protecĂžiei personalului de agresiuni fizice sau verbale din partea pacienĂžilor, a aparĂžinĂŁtorilor acestora sau a altor persoane din exterior sau interior, în timpul muncii sau legate de procesul de muncĂŁ.
    (2) PĂŁrĂžile recunosc cĂŁ salariaĂžii nu-Âşi pot desfĂŁÂşura activitatea în parametri contractuali dacĂŁ lucreazĂŁ în condiĂžii de ameninÞãri fizice Âşi/sau verbale.
    ART. 168
    (1) PĂŁrĂžile se angajeazĂŁ sĂŁ promoveze un comportament civilizat în cadrul unitĂŁĂžii, cu respectarea demnitĂŁĂžii fiecĂŁrui salariat.
    (2) Partea patronalĂŁ se obligĂŁ sĂŁ sancĂžioneze disciplinar orice abatere de la normele de comportament civilizat, indiferent din partea cui ar veni sesizarea.
    (3) PrecizĂŁri suplimentare privind normele de comportament vor face obiectul regulamentelor interne ale unitĂŁĂžilor sanitare.
    ART. 169
    (1) a) ReprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ participĂŁ la ÂşedinĂžele consiliului consultativ, ale consiliului de administraĂžie Âşi ale comitetului director al unitĂŁĂžilor sanitare, potrivit reglementĂŁrilor legale în vigoare.
    b) Reprezentantul Uniunii Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliatĂŁ organizaĂžiilor semnatare, precum Âşi organizaĂžiile patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ participĂŁ, în calitate de observator, la ÂşedinĂžele conducerii DirecĂžiei Medicale a MTI Âşi la toate ÂşedinĂžele de interes general la nivel naĂžional, regional Âşi judeĂžean.
    (2) PĂŁrĂžile garanteazĂŁ aplicarea prevederilor legislaĂžiei muncii, precum Âşi a dispoziĂžiilor legale în materie.
    (3) La cererea expresĂŁ a membrilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ, aceÂştia pot fi asistaĂži de reprezentanĂžii federaĂžiilor Âşi confederaĂžiilor în susĂžinerea unor drepturi Âşi cereri, la toate nivelurile.
    ART. 170
    (1) AnunĂžarea ÂşedinĂželor menĂžionate în art. 169 alin. (1) Âşi a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.
    (2) Angajatorul se obligĂŁ sĂŁ punĂŁ la dispoziĂžia reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ toate documentele necesare susĂžinerii activitĂŁĂžii sindicale.
    (3) HotĂŁrârile conducerii unitĂŁĂžilor vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore de la data emiterii hotĂŁrârii, reprezentanĂžilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (4) ReprezentanĂžii organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ participĂŁ în toate comisiile implicate în activitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile, în conformitate cu reglementĂŁrile legale în vigoare Âşi cu acordurile stabilite în acest sens.
    ART. 171
    (1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ sĂŁ urmeze cursurile de formare organizate de sindicate Âşi patronate; în perioada respectivĂŁ, cursantul beneficiazĂŁ de toate drepturile aferente locului de muncĂŁ, pentru o perioadĂŁ de pânĂŁ la 15 zile lucrĂŁtoare/an. Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii va sprijini constituirea unui fond destinat activitĂŁĂžilor de formare prin atragerea unor surse de la bugetul de stat, fond ce urmeazĂŁ a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
    (2) Persoanele alese în structura de conducere a organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ beneficiazĂŁ de reducerea programului normal lunar de lucru cu 5 zile lucrĂŁtoare, cumulat sau fragmentat.
    (3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se pĂŁstreazĂŁ integral.
    (4) Activitatea liderilor organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ la nivel de ramurĂŁ sanitarĂŁ este asimilatĂŁ ca vechime în activitate managerialĂŁ în domeniu.
    ART. 172
    în vederea stabilirii unor servicii Âşi dotĂŁri comune, prin acordul pĂŁrĂžilor, administraĂžia Âşi organizaĂžiile sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale contractului colectiv de muncĂŁ pot stabili cote procentuale de participare la acĂžiunea respectivĂŁ.
    ART. 173
    Angajatorul este obligat sĂŁ asigure în incinta unitĂŁĂžii, gratuit, spaĂžiul Âşi mijloacele necesare funcĂžionĂŁrii sindicatului.
    ART. 174
    încasarea cotizaĂžiei se face prin statele de platĂŁ ale unitĂŁĂžilor, în baza acordului salariaĂžilor membri ai organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ. ReĂžinerea cotizaĂžiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la una dintre organizaĂžiile sindicale semnatare ale prezentului contract Âşi înÂştiinĂžarea privind persoanele cĂŁrora li s-a efectuat operaĂžiunea se constituie în sarcinĂŁ curentĂŁ de serviciu - potrivit avizului favorabil emis de Ministerul Economiei Âşi de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii.
    ART. 175
    (1) Angajatorul recunoaÂşte drepturile salariaĂžilor reprezentaĂži de organizaĂžiile sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ de a susĂžine Âşi de a participa neîngrĂŁdit la acĂžiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în aceastĂŁ perioadĂŁ obligându-se sĂŁ nu procedeze la angajĂŁri temporare în locul celor aflaĂži în grevĂŁ.
    (2) Angajatorul se obligĂŁ sĂŁ ia mĂŁsuri disciplinare împotriva celor care încearcĂŁ sau împiedicĂŁ exercitarea dreptului de participare a salariaĂžilor la acĂžiuni sindicale, organizate în condiĂžiile legii.

    CAPITOLUL IX
    DISPOZIÞII FINALE

    ART. 176
    (1) în baza prezentului contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži, se vor încheia contractele colective de muncĂŁ la nivelul unitĂŁĂžilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1.
    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži sunt considerate de drept minime Âşi obligatorii Âşi nu pot fi omise la elaborarea contractului-cadru Âşi a normelor de aplicare a acestuia.
    (3) în unitĂŁĂžile în care nu se încheie contract colectiv de muncĂŁ se aplicĂŁ prevederile prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 177
    PĂŁrĂžile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ asigurĂŁ aplicarea acestuia la toate nivelurile.
    ART. 178
    (1) în toate situaĂžiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei Âşi a modului de finanĂžare pentru unitĂŁĂži, secĂžii, compartimente Âşi servicii, externalizĂŁri servicii etc., angajatorul care predĂŁ este obligat sĂŁ transmitĂŁ, iar angajatorul care preia este obligat sĂŁ garanteze respectarea clauzelor prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (2) LicitaĂžiile, privatizarea, externalizarea serviciilor/renunĂžarea la serviciile de externalizare se vor face cu acordul scris al reprezentantului sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    (3) Persoanele detaÂşate beneficiazĂŁ pe perioada detaºãrii de toate drepturile care sunt mai favorabile.
    ART. 179
    Prevederile prezentului contract colectiv de muncĂŁ se aplicĂŁ de drept salariaĂžilor reprezentaĂži de organizaĂžiile sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale acestui contract Âşi produce efecte pentru toĂži salariaĂžii, potrivit legii.
    ART. 180
    SalariaĂžii membri ai organizaĂžiilor sindicale afiliate organizaĂžiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ au dreptul sĂŁ poarte la echipamentul de protecĂžie însemnele organizaĂžiilor sindicale specifice.
    ART. 181
    Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii, DirecĂžia medicalĂŁ Âşi conducerile unitĂŁĂžilor sunt rĂŁspunzĂŁtoare de aplicarea Âşi garantarea prevederilor contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži.
    ART. 182
    Aplicarea prevederilor contractelor colective de muncĂŁ încheiate este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage rĂŁspunderea, potrivit legii.
    ART. 183
    PĂŁrĂžile vor susĂžine de comun acord drepturile prevĂŁzute în prezentul contract colectiv de muncĂŁ pentru care sunt prevĂŁzute reglementĂŁri legale suplimentare.
    ART. 184
    Toate documentele încheiate de reprezentanĂžii Ministerului SĂŁnĂŁtĂŁĂžii, Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii, CNAS, CAS-MTCT Âşi de cei ai sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ fac parte de drept din prezentul contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 185
    PĂŁrĂžile se obligĂŁ ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncĂŁ, sĂŁ nu promoveze Âşi sĂŁ nu susĂžinĂŁ proiecte de acte normative a cĂŁror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncĂŁ, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
    ART. 186
    Ministerul Transporturilor Âşi Infrastructurii va susĂžine toate iniĂžiativele legislative Âşi modificĂŁrile actelor normative de naturĂŁ sĂŁ îmbunĂŁtĂŁĂžeascĂŁ prevederile prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    ART. 187
    Prezentul contract colectiv de muncĂŁ, încheiat în 5 exemplare, produce efecte de la data înregistrĂŁrii la Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale.

    PATRONAT
Gabriela Ionescu - PREÂŞEDINTE
    Manager Spitalul General CF GalaĂži

    Bebe Martin
    Manager Spitalul Clinic CF Craiova

    Georgeta RĂŁdulescu
    Manager Spitalul General CF PloieÂşti

    Ciprian Bogdan
    Manager Spitalul General CF TimiÂşoara

    Florin Bucurean
    Manager Spitalul Clinic CF Oradea

    Lucian Burlea
    Manager Spitalul Clinic CF IaÂşi

    Liliana Coldea
    Manager Spitalul General CF Sibiu

    SINDICATE

    FEDERAÞIA SANITAS DIN ROMâNIA
    Adrian Bîrea - PREÂŞEDINTE
    Prim-vicepreÂşedinte

    Florin Muscanu
    VicepreÂşedinte

    UNIUNEA SINDICATELOR DIN SPITALELE CFR
    Denisa POPOVICI
    PreÂşedinte

    Gheorghe POPA
    Prim-vicepreÂşedinte ANFS

    Raluca OLARU
    Secretar Birou Executiv

    Rodica DRÃGUNÃ
    Membru Birou Executiv

    Gheorghe IONESCU
    Membru Birou Executiv

    ANEXA 1

    Negocierea contractului colectiv de muncĂŁ la nivelul unitĂŁĂžii/instituĂžiei

    1. în termen de 15 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži din reĂžeaua medicalĂŁ a MTI, FederaĂžia Sanitas va împuternici, potrivit legii, sindicatele din unitĂŁĂžile sanitare, conform anexei 12, pentru negocierea contractelor colective de muncĂŁ la nivel de unitĂŁĂži/instituĂžii.
    2. UnitĂŁĂžile sanitare cu personalitate juridicĂŁ din reĂžeaua medicalĂŁ a Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, în care se aplicĂŁ contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži, sunt trecute în anexa 11.
    3. Prevederile contractelor individuale de muncĂŁ vor fi puse de acord cu prevederile contractului colectiv de muncĂŁ la nivelul unitĂŁĂžii/instituĂžiei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.
    4. a) NeînĂželegerile privind încheierea contractului colectiv de muncĂŁ la nivelul unitĂŁĂžii/instituĂžiei vor fi conciliate în prezenĂža reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale, cu participarea împuterniciĂžilor abilitaĂži ai patronatului Âşi ai sindicatului.
    b) în cazul menĂžinerii unor puncte divergente Âşi dupĂŁ conciliere Âşi al neacceptĂŁrii procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea acĂžiunilor sindicale din programul de revendicĂŁri.

    ANEXA 2

    Regulamentul privind organizarea Âşi funcĂžionarea Comisiei paritare la nivel de grup de unitĂŁĂži din reĂžeaua medicalĂŁ a MTI.

    1. Comisia de monitorizare a prevederilor aplicĂŁrii Contractului colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži din reĂžeaua medicalĂŁ a MTI va fi compusĂŁ din 5 reprezentanĂži ai organizaĂžiilor sindicale semnatare Âşi 5 reprezentanĂži ai angajatorilor. Membrii comisiei sunt desemnaĂži de pĂŁrĂžile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale.
    2. Comisia se va întruni la cererea oricĂŁruia dintre membrii sĂŁi în termen de maximum 15 zile lucrĂŁtoare de la formularea cererii Âşi va adopta hotĂŁrâri valabile prin unanimitate în prezenĂža a 3/4 din numĂŁrul total al membrilor.
    3. Comisia va fi prezidatĂŁ, prin rotaĂžie, de cĂŁtre un reprezentant al fiecĂŁrei pĂŁrĂži, ales în ÂşedinĂža respectivĂŁ. ComponenĂža comisiei paritare poate fi schimbatĂŁ sau completatĂŁ cu acordul pĂŁrĂžilor.
    4. HotĂŁrârea adoptatĂŁ potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru pĂŁrĂžile contractante.
    5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
    6. Comisia este împuternicitĂŁ sĂŁ interpreteze prevederile contractului colectiv de muncĂŁ, în aplicare, în funcĂžie de condiĂžiile concrete Âşi de posibilitĂŁĂžile unitĂŁĂžilor, la solicitarea uneia dintre pĂŁrĂži.

    ANEXA 3

                       CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCÃ
încheiat Âşi înregistrat sub nr. ..../.... în registrul general de evidenÞã a salariaĂžilor

    A. PĂŁrĂžile contractului
    Angajator - persoanĂŁ juridicĂŁ/fizicĂŁ ............, cu sediul/domiciliul în ............, înregistratĂŁ la registrul comerĂžului/autoritĂŁĂžile administraĂžiei publice din ........ sub nr. ........, cod fiscal ........, telefon ........., reprezentatĂŁ legal prin ................, în calitate de ................., Âşi
    salariatul/salariata - domnul/doamna ............., domiciliat/domiciliatĂŁ în localitatea ..............., str. ............. nr. ...., judeĂžul ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cĂŁrĂžii de identitate/paÂşaportului seria ... nr. ..... eliberat/eliberatĂŁ de ........ la data de ........, CNP ..........., permis de muncĂŁ seria ......... nr. ............ din data de ................,
    am încheiat prezentul contract individual de muncĂŁ în urmĂŁtoarele condiĂžii asupra cĂŁrora am convenit:

    B. Obiectul contractului
    ......................................

    C. Durata contractului
    a) nedeterminatĂŁ, salariatul/salariata ................. urmând sĂŁ înceapĂŁ activitatea la data de ...................;
    b) determinatĂŁ, de ...... luni, pe perioada cuprinsĂŁ între data de ....... Âşi data de ......./pe perioada suspendĂŁrii contractului individual de muncĂŁ al titularului de post.

    D. Locul de muncĂŁ
    1. Activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ la .....................
    2. în lipsa unui loc de muncĂŁ fix salariatul va desfĂŁÂşura activitatea astfel: .....................

    E. Felul muncii
    FuncĂžia/meseria ..................... conform ClasificĂŁrii ocupaĂžiilor în România

    F. AtribuĂžiile postului
    AtribuĂžiile postului sunt prevĂŁzute în fiÂşa postului, anexĂŁ la contractul individual de muncĂŁ.

    G. CondiĂžii de muncĂŁ
    1. Activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestatĂŁ se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii normale/deosebite/speciale de muncĂŁ, potrivit Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii Âşi alte drepturi de asigurĂŁri sociale, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normĂŁ întreagĂŁ, durata timpului de lucru fiind de ......... ore/zi, ........ ore/sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupĂŁ cum urmeazĂŁ: ..................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiĂžiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    2. O fracĂžiune de normĂŁ de ........ ore/zi (cel puĂžin 2 ore/zi), ........ ore/sĂŁptĂŁmânĂŁ.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupĂŁ cum urmeazĂŁ: .......... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiĂžiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepĂžia cazurilor de forÞã majorĂŁ sau pentru alte lucrĂŁri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlĂŁturĂŁrii consecinĂželor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnĂŁ este de .......... zile lucrĂŁtoare, în raport cu durata muncii (normĂŁ întreagĂŁ, fracĂžiune de normĂŁ).
    De asemenea, beneficiazĂŁ de un concediu suplimentar de ...................

    J. Salariul
    1. Salariul de bazĂŁ lunar brut: ................... lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ......................................;
    b) indemnizaĂžii .................................;
    c) alte adaosuri .................................
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazĂŁ ori în zilele de sĂŁrbĂŁtori legale se compenseazĂŁ cu ore libere plĂŁtite sau se plĂŁtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plĂŁteÂşte salariul este/sunt ....................

    K. Drepturi Âşi obligaĂžii ale pĂŁrĂžilor privind securitatea Âşi sĂŁnĂŁtatea în muncĂŁ
    a) echipament individual de protecĂžie ......................;
    b) echipament individual de lucru ..........................;
    c) materiale igienico-sanitare .............................;
    d) alimentaĂžie de protecĂžie ................................;
    e) alte drepturi Âşi obligaĂžii privind sĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ ........................... .

    L. Alte clauze
    a) perioada de probĂŁ este de ...............................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ....... zile lucrĂŁtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncĂŁ;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ...... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncĂŁ;
    d) în cazul în care salariatul urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea în strĂŁinĂŁtate, informaĂžiile prevĂŁzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regĂŁsi Âşi în contractul individual de muncĂŁ;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi Âşi obligaĂžii generale ale pĂŁrĂžilor
    1. Salariatul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusĂŁ;
    b) dreptul la repaus zilnic Âşi sĂŁptĂŁmânal;
    c) dreptul la concediu de odihnĂŁ anual;
    d) dreptul la egalitate de Âşanse Âşi de tratament;
    e) dreptul la securitate Âşi sĂŁnĂŁtate în muncĂŁ;
    f) dreptul la formare profesionalĂŁ, în condiĂžiile actelor adiĂžionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) obligaĂžia de a realiza norma de muncĂŁ sau, dupĂŁ caz, de a îndeplini atribuĂžiile ce îi revin conform fiÂşei postului;
    b) obligaĂžia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaĂžia de fidelitate faÞã de angajator în executarea atribuĂžiilor de serviciu;
    d) obligaĂžia de a respecta mĂŁsurile de securitate Âşi sĂŁnĂŁtate a muncii în unitate;
    e) obligaĂžia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, urmĂŁtoarele drepturi:
    a) sĂŁ dea dispoziĂžii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitĂŁĂžii lor;
    b) sĂŁ exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sĂŁ constate sĂŁvârÂşirea abaterilor disciplinare Âşi sĂŁ aplice sancĂžiunile corespunzĂŁtoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncĂŁ, din contractul colectiv de muncĂŁ aplicabil Âşi din lege;
    b) sĂŁ asigure permanent condiĂžiile tehnice Âşi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncĂŁ Âşi condiĂžiile corespunzĂŁtoare de muncĂŁ;
    c) sĂŁ informeze salariatul asupra condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi asupra elementelor care privesc desfĂŁÂşurarea relaĂžiilor de muncĂŁ;
    d) sĂŁ elibereze, la cerere, toate documentele care atestĂŁ calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sĂŁ asigure confidenĂžialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. DispoziĂžii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncĂŁ se completeazĂŁ cu dispoziĂžiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Âşi ale contractului colectiv de muncĂŁ aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naĂžional înregistrat sub nr. ....../............ la DirecĂžia GeneralĂŁ de MuncĂŁ Âşi Solidaritate SocialĂŁ a JudeĂžului/Municipiului ..................../Ministerul Muncii, Familiei Âşi EgalitĂŁĂžii de ÂŞanse.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executĂŁrii contractului individual de muncĂŁ impune încheierea unui act adiĂžional la contract, conform dispoziĂžiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncĂŁ s-a încheiat în douĂŁ exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legĂŁturĂŁ cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncĂŁ sunt soluĂžionate de instanĂža judecĂŁtoreascĂŁ competentĂŁ material Âşi teritorial, potrivit legii.

               Angajator,                              Salariat,
          ...................                     ...................

                              Reprezentant legal,
                           ........................

    Pe data de ............. prezentul contract înceteazĂŁ în temeiul art. .... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

               Angajator,
          ...................

    ANEXA 4

    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal, mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor pentru salariaĂžii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, precum Âşi condiĂžiile de acordare a acestora

    ART. 1
    Prezenta anexĂŁ stabileÂşte locurile de muncĂŁ, categoriile de personal Âşi mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor în raport cu condiĂžiile în care se desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, precum Âşi condiĂžiile de acordare a acestora.
    ART. 2
    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal, mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor sunt prevĂŁzute în anexele nr. 4.1 - 4.5, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) anexa nr. 4.1, pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în condiĂžii periculoase, precum Âşi în condiĂžii periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare,
    b) anexa nr. 4.2, pentru condiĂžii deosebit de periculoase
    c) anexa nr. 4.3, pentru activitĂŁĂži ce solicitĂŁ o încordare psihicĂŁ foarte ridicatĂŁ sau care se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii deosebite,
    d) anexa nr. 4.4, pentru condiĂžii grele de muncĂŁ,
    e) anexa nr. 4.5, pentru personalul care lucreazĂŁ în unitĂŁĂži sanitare aflate în localitĂŁĂži cu condiĂžii deosebite de muncĂŁ.
    ART. 3
    în raport cu condiĂžiile în care se desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, sporurile acordate în baza art. 13 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005, se grupeazĂŁ astfel:
    - grupa I - spor pentru condiĂžii deosebit de periculoase, condiĂžii periculoase Âşi condiĂžii periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), c) Âşi e);
    - grupa a II-a - spor pentru activitĂŁĂži ce solicitĂŁ o încordare psihicĂŁ foarte ridicatĂŁ sau care se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii deosebite, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), c) Âşi h);
    - grupa a III-a - spor pentru condiĂžii grele de muncĂŁ, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d);
    - grupa a IV-a - spor pentru personalul care lucreazĂŁ în unitĂŁĂži sanitare aflate în localitĂŁĂži cu condiĂžii deosebite de muncĂŁ sau unde atragerea personalului se face cu greutate, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f).
    - grupa a V-a - spor pentru condiĂžii periculoase, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g).
    ART. 4
    în situaĂžia în care unele categorii de personal, datoritĂŁ specificului activitĂŁĂžii, îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în locuri de muncĂŁ care se regĂŁsesc în una sau mai multe grupe, vor beneficia de un singur spor aferent fiecĂŁrei grupe, Âşi anume de cel mai mare.
    ART. 5
    (1) Sporul pentru condiĂžii deosebit de periculoase, condiĂžii periculoase Âşi condiĂžii periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare de muncĂŁ se acordĂŁ potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncĂŁ ce se elibereazĂŁ pe baza urmĂŁtoarelor criterii:
    a) înregistrarea de îmbolnĂŁviri profesionale ca urmare a activitĂŁĂžii desfĂŁÂşurate la locul de muncĂŁ;
    b) gradul de creÂştere a indicilor de morbiditate la locurile de muncĂŁ respective;
    c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncĂŁ produse la locul de muncĂŁ.
    (2) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncĂŁ se elibereazĂŁ de compartimentele de specialitate din cadrul direcĂžiilor de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ Âşi se avizeazĂŁ de inspectoratele teritoriale de muncĂŁ, care constatĂŁ cĂŁ s-au aplicat toate mĂŁsurile posibile de normalizare a condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi cĂŁ toate instalaĂžiile de protecĂžie a muncii funcĂžioneazĂŁ normal.
    (3) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncĂŁ pentru unitĂŁĂžile sanitare din reĂžeaua Ministerului ApĂŁrĂŁrii se elibereazĂŁ de compartimentul de specialitate din cadrul acestui minister, care constatĂŁ cĂŁ s-au aplicat toate mĂŁsurile posibile de normalizare a condiĂžiilor de muncĂŁ Âşi cĂŁ toate instalaĂžiile de protecĂžie a muncii funcĂžioneazĂŁ normal.
    ART. 6
    La stabilirea concretĂŁ a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere urmĂŁtoarele criterii:
    a) riscul de îmbolnĂŁvire Âşi de accidentare;
    b) solicitarea nervoasĂŁ;
    c) indicii de morbiditate.
    ART. 7
    La acordarea sporului pentru condiĂžii deosebit de periculoase, condiĂžii periculoase, condiĂžii periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare s-au avut în vedere urmĂŁtorii factori care determinĂŁ încadrarea locului de muncĂŁ în una dintre cele trei categorii:
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - Âşi mecanismul de acĂžiune a acestora asupra organismului;
    b) intensitatea de acĂžiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
    c) durata de expunere la acĂžiunea factorilor nocivi;
    d) existenĂža unor condiĂžii de muncĂŁ ce implicĂŁ un efort fizic mare, în condiĂžii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraĂžii;
    e) existenĂža unor condiĂžii de muncĂŁ ce implicĂŁ o suprasolicitare nervoasĂŁ, determinatĂŁ de un risc de accidentare sau de îmbolnĂŁvire;
    f) structura Âşi nivelul morbiditĂŁĂžii în raport cu specificul locului de muncĂŁ;
    g) alte condiĂžii de muncĂŁ vĂŁtĂŁmĂŁtoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematurĂŁ a organismului.
    ART. 8
    (1) în toate cazurile în care se menĂžioneazĂŁ personalul din unitĂŁĂži, secĂžii, compartimente etc. se va înĂželege întregul personal al unitĂŁĂžilor, secĂžiilor, compartimentelor etc. respective.
    (2) în celelalte cazuri când se menĂžioneazĂŁ personalul de specialitate medico-sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, personalul din activitatea de cercetare, personalul auxiliar sanitar etc. se înĂželege numai personalul cuprins în categoriile respective conform nomenclatorului de funcĂžii în vigoare.
    ART. 9
    în unitĂŁĂžile care au în structurĂŁ secĂžii sau compartimente de diferite profiluri se acordĂŁ spor numai personalului care lucreazĂŁ permanent în secĂžiile sau compartimentele prevĂŁzute în anexele 4.1. - 4.5. (TBC, boli infecĂžioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilĂŁ, sanatorii, preventorii etc.).
    ART. 10
    BeneficiazĂŁ de spor conform prezentului regulament întregul personal care lucreazĂŁ în secĂžiile Âşi compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridicĂŁ cu profil de TBC, SIDA, boli infecĂžioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilĂŁ, sanatorii, preventorii etc.
    ART. 11
    Personalul altor unitĂŁĂži, precum Âşi personalul din alte compartimente din aceeaÂşi unitate, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea la unul dintre locurile de muncĂŁ prevĂŁzute în anexele 4.1. - 4.5, beneficiazĂŁ de sporul prevĂŁzut la locurile de muncĂŁ respective, proporĂžional cu timpul cât presteazĂŁ activitate la aceste locuri de muncĂŁ.
    ART. 12
    Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigurĂŁ activitate prin integrare clinicĂŁ la locurile de muncĂŁ prevĂŁzute în anexele 4.1. - 4.5 beneficiazĂŁ de spor proporĂžional cu timpul cât desfĂŁÂşoarĂŁ activitate la aceste locuri de muncĂŁ.
    ART. 13
    Personalul care în cadrul programului normal de muncĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea fracĂžionat la mai multe locuri de muncĂŁ prevĂŁzute în anexele 4.1. - 4.5, cu sporuri diferite, va beneficia de sporul prevĂŁzut pentru fiecare loc de muncĂŁ, în funcĂžie de timpul efectiv prestat în aceste locuri. EvidenĂža timpului lucrat efectiv (în ore Âşi în zile) în diferite locuri de muncĂŁ unde se acordĂŁ spor în procente diferite, precum Âşi certificarea efectuĂŁrii acestuia se fac de cĂŁtre Âşeful fiecĂŁrui compartiment (secĂžie, laborator, formaĂžie de lucru, serviciu, birou etc.).
    ART. 14
    Cuantumul sporului se stabileÂşte prin aplicarea aceleiaÂşi cotei procentuale asupra salariului de bazĂŁ în luna respectivĂŁ, tuturor salariaĂžilor, corespunzĂŁtor timpului efectiv lucrat la locurile de muncĂŁ prevĂŁzute în anexele 4.1. - 4.5.
    ART. 15
    Nominalizarea personalului care beneficiazĂŁ de spor pe locuri de muncĂŁ se face de cĂŁtre Âşeful ierarhic superior Âşi se aprobĂŁ de comitetul director, cu consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului contractul colectiv de muncĂŁ.
    ART. 16
    Sporurile prevĂŁzute în anexele 4.1. - 4.5 se plĂŁtesc cu încadrarea în sumele prevĂŁzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri Âşi cheltuieli aprobat, cu consultarea sindicatelor semnatare ale prezentului contractul colectiv de muncĂŁ.
    ART. 17
    (1) Sporurile pentru condiĂžii de muncĂŁ se acordĂŁ pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ conform contractului individual de muncĂŁ în cadrul programului normal de lucru.
    (2) Sporurile pentru condiĂžii de muncĂŁ nu se acordĂŁ pentru activitatea prestatĂŁ în afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare sau gĂŁrzile organizate pentru asigurarea continuitĂŁĂžii asistenĂžei medicale în afara programului de lucru de la norma de bazĂŁ.
    ART. 18
    UnitĂŁĂžile vor lua toate mĂŁsurile necesare care sĂŁ conducĂŁ la îmbunĂŁtĂŁĂžirea condiĂžiilor de muncĂŁ pentru toate categoriile de personal, raportând anual consiliului consultativ asupra acĂžiunilor întreprinse, fondurilor cheltuite Âşi rezultatelor obĂžinute.
    ART. 19
    Prevederile anexelor nr. 4.1. - 4.5. se aplicĂŁ de la data înregistrĂŁrii prezentului CCM la Ministerul Muncii, Familiei Âşi ProtecĂžiei Sociale.

    ANEXA 4.1

    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal, mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor pentru salariaĂžii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în condiĂžii periculoase Âşi condiĂžii periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare

    I. Spor pentru condiĂžii periculoase

    A. Spor de 25% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente de boli infecĂžioase, neonatologie, sĂŁli de naÂştere Âşi din laboratoarele de analize medicale.

    II. Spor pentru condiĂžii periculoase sau vĂŁtĂŁmĂŁtoare

    II.1. Spor pentru condiĂžii periculoase
    A. Spor de 15% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul din laboratoarele Âşi secĂžiile de cercetare care executĂŁ cercetĂŁri chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staĂžiile-pilot Âşi micropilot în vederea obĂžinerii unor noi substanĂže;
    2. personalul din laboratoarele Âşi compartimentele de cercetĂŁri biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice Âşi biochimice;
    3. personalul din secĂžiile, laboratoarele Âşi compartimentele pentru cercetarea, producerea Âşi controlul serurilor Âşi vaccinurilor;
    4. personalul din compartimentele de analize medicale;
    5. personalul care lucreazĂŁ cu lasere de mare putere neprotejat;
    6. personalul din laboratoarele Âşi compartimentele de colectare a sângelui, precum Âşi personalul din laboratoarele Âşi compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguinĂŁ judeĂžene Âşi al municipiului BucureÂşti;
    7. personalul din secĂžiile, compartimentele Âşi cabinetele de dermatovenerologie, unde se trateazĂŁ boli transmisibile;
    8. personalul din cabinetele de boli infecĂžioase.
    9. personalul care efectueazĂŁ lucrĂŁri de vidanjare Âşi cel care efectueazĂŁ lucrĂŁri de curĂŁĂžare canale ape uzate;
    10. personalul din compartimentele de transfuzii sanguine.
    11. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de neurologie.
    12. personalul din sterilizare;
    13. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din laboratoarele de explorĂŁri funcĂžionale.
    B. Spor de 10% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul din preventoriile de pneumoftiziologie;
    2. personalul care lucreazĂŁ cu animale de experienÞã care prezintĂŁ pericol de contaminare;
    3. personalul care deserveÂşte crescĂŁtoriile Âşi depozitele de animale de experienÞã Âşi personalul care deserveÂşte rampa de gunoi;
    4. personalul care lucreazĂŁ în laboratoarele Âşi compartimentele de tehnicĂŁ dentarĂŁ;
    5. personalul din laboratoarele de tratare Âşi valorificare a nĂŁmolurilor reziduale unde existĂŁ pericol de contaminare;
    6. personalul de cercetare din secĂžiile, laboratoarele Âşi compartimentele de neuropsihomotori Âşi neuromotori;
    7. personalul care lucreazĂŁ cu aparate de electroterapie ce produc radiaĂžii electromagnetice.
    8. personalul din spĂŁlĂŁtorii, cĂŁlcĂŁtorii Âşi crematorii;
    9. personalul sanitar care lucreazĂŁ permanent la dezinfecĂžie, dezinsecĂžie Âşi deratizare;
    10. preoĂžii.
    C. Spor de 7% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul mediu sanitar de igienĂŁ din structurile care acordĂŁ servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii Âşi preventorii;
    2. personalul care lucreazĂŁ în compartimentele de infecĂžii nozocomiale;
    3. personalul care lucreazĂŁ în laboratoare Âşi compartimente de prevenire Âşi combatere a bolilor transmisibile.

    II.2. Spor pentru condiĂžii vĂŁtĂŁmĂŁtoare
    A. Spor de 10% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul care efectueazĂŁ lucrĂŁri de întreĂžinere Âşi reparaĂžii la AMC-uri Âşi redresori cu mercur sau alte substanĂže toxice;
    2. personalul care efectueazĂŁ activitate continuĂŁ de ascuĂžire prin polizare Âşi Âşlefuire;
    3. personalul care efectueazĂŁ activitatea manualĂŁ de vidare Âşi umplere cu agenĂži frigorifici Âşi termici a agregatelor Âşi instalaĂžiilor (freon, xilen, toluen, amoniac etc.);
    4. personalul care lucreazĂŁ la tĂŁierea Âşi prelucrarea carotelor Âşi epruvetelor, cu degajare de pulberi;
    5. personalul care lucreazĂŁ cu nĂŁmol sau hidrogen sulfurat.
    6. personalul din unitĂŁĂžile sanitare din reĂžeaua Ministerului ApĂŁrĂŁrii care lucreazĂŁ în locuri de muncĂŁ aflate sub acĂžiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenÞã produse de emiÞãtori de radiodifuziune, televiziune, emiÞãtori pentru comunicaĂžii, staĂžie de radiolocaĂžie, instalaĂžii de curenĂži de înaltĂŁ frecvenÞã, staĂžiile de radio de US Âşi UUS, radioreleele în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele Âşi staĂžiile de bruiaj.
    7. liftieri;
    8. personalul care manipuleazĂŁ deÂşeuri toxice.
    B. Spor de 7% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul care lucreazĂŁ în cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice Âşi în staĂžiile de clorinare, precum Âşi personalul care recolteazĂŁ Âşi manipuleazĂŁ probe de ape reziduale Âşi nĂŁmoluri;
    2. personalul cu activitate continuĂŁ de sudurĂŁ electricĂŁ Âşi autogenĂŁ (cu excepĂžia sudurii electrice prin puncte), dacĂŁ aceste lucrĂŁri se efectueazĂŁ în spaĂžii închise;
    3. personalul care lucreazĂŁ la prepararea la locul de muncĂŁ a vopselelor, baiĂžurilor, grundurilor, emailurilor Âşi lacurilor pe bazĂŁ de nitrocelulozĂŁ, rĂŁÂşini sintetice, miniu de plumb, gudron Âşi alte substanĂže toxice, precum Âşi personalul care utilizeazĂŁ aceste substanĂže prin pulverizare sau pensulare;
    4. vopsitorii duco cu activitate permanentĂŁ în spaĂžii închise;
    5. muncitorii care lucreazĂŁ la repararea, întreĂžinerea Âşi încĂŁrcarea acumulatorilor electrici din plumb;
    6. personalul care lucreazĂŁ prin suflarea aparaturii de laborator la flacĂŁrĂŁ (repararea Âşi confecĂžionarea de piese Âşi aparate de laborator);
    7. personalul care lucreazĂŁ în activitĂŁĂži poligrafice: culegere manualĂŁ, imprimare tipar înalt Âşi închis, forme pentru tipar înalt, tipĂŁritor tipar plan, fotografiat Âşi copiat la tifdruc, zincografie, ofset, monofoto, preparat chimicale pentru zincografie, tifdruc, ofset.
    8. personalul de specialitate medico-sanitar din secĂžii, laboratoare sau compartimente de medicina muncii, care lucreazĂŁ peste 50% din timpul normal de lucru în unitĂŁĂži sau sectoare industriale cu condiĂžii deosebite.
    9. personalul care lucreazĂŁ în compartimentele de arhivĂŁ.
    C. Spor de 5% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul mediu sanitar care lucreazĂŁ cu aparate de fototerapie (ultraviolet, vizibil Âşi infraroÂşu).
    2. personalul care vulcanizeazĂŁ cauciucul la cald;
    3. tinichigii manuali care lucreazĂŁ la fasonarea Âşi ÂşpĂŁnuirea la cald a tablelor pentru înveliÂşuri, caroserii, capotaje, aripi etc.;
    4. personalul care lucreazĂŁ la forjarea manualĂŁ, forjarea mecanicĂŁ Âşi matriĂžarea la cald de piese Âşi scule;
    5. personalul muncitor care lucreazĂŁ la exploatarea centralelor termice cu cĂŁrbune, pĂŁcurĂŁ, combustibil lichid uÂşor, gaze naturale Âşi alĂži combustibili;
    6. personalul care lucreazĂŁ la aparatele de multiplicat: la orming, gestetner, rotaprint, xerox, piloris, heliograf;
    7. personalul care lucreazĂŁ permanent în activitĂŁĂžile frigorifice, în camere congelatoare unde temperatura este sub -10 grade C;
    8. personalul care lucreazĂŁ la instalaĂžii Âşi echipamente producĂŁtoare de zgomot Âşi trepidaĂžii (pompe, compresoare, motoare, turbine etc.);
    9. personalul care lucreazĂŁ în laboratoarele sau compartimentele de microproducĂžie de medicamente (pulberi, chimicale etc.).
  ANEXA 4.2

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005, Âşi a avizului comun al Ministerului Muncii, SolidaritĂŁĂžii Sociale Âşi Familiei Âşi al Ministerului FinanĂželor Publice

    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal Âşi mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor pentru personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în condiĂžii deosebit de periculoase

    A. Spor de 50 - 100% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul care lucreazĂŁ la morgi, necropsii Âşi în prosecturi, anatomie patologicĂŁ din unitĂŁĂži sanitare, institutele de medicinĂŁ legalĂŁ Âşi serviciile de medicinĂŁ legalĂŁ judeĂžene;
    2. personalul care participĂŁ efectiv în campaniile de prevenire Âşi combatere de epidemii deosebit de grave Âşi alte asemenea acĂžiuni stabilite de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii Âşi declarate prin ordin, cum ar fi: pestĂŁ, holerĂŁ, poliomielitĂŁ, variolĂŁ, tetanos, leptospirozĂŁ etc.;
    3. personalul care lucreazĂŁ în laboratoarele de bacteriologie BK, în laboratoarele de cercetare în care se manipuleazĂŁ culturi vii de BK, în compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK;
    4. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice Âşi auxiliar sanitar din secĂžiile sau compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiĂži bolnavi de SIDA Âşi din laboratoarele ce deservesc aceste paturi;
    5. personalul de specialitate medico-sanitar, din centrele de transfuzie sanguinĂŁ, care lucreazĂŁ teste HIV/SIDA;
    6. personalul de specialitate medico-sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice Âşi auxiliar sanitar din laboratoarele medicale, care lucreazĂŁ teste HIV/SIDA.
    7. personalul încadrat în bloc operator, precum Âşi medicii de specialitate chirurgicalĂŁ în punctele de transfuzie din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenĂžionalĂŁ, în laboratoarele de endoscopie intervenĂžionalĂŁ, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular Âşi neurologicĂŁ, psihiatrie, medicinĂŁ legalĂŁ.
    8. personalul încadrat în asistenÞã medicalĂŁ de urgenÞã Âşi transport sanitar acordat prin serviciile de ambulanÞã Âşi structurile de primire a urgenĂželor UPU SMURD, UPU Âşi CPU.
    9. personalul încadrat în secĂžii Âşi compartimente de ATI Âşi de Terapie IntensivĂŁ
    10. personalul încadrat în secĂžii Âşi compartimente de îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave Âşi alte asemenea, stabilite de M.S.P.
    11. personalul încadrat în compartimentele de dializĂŁ
    12. personalul sanitar de la camerele de gardĂŁ din spitalele de urgenÞã.

    B. Spor de 50 - 75% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžiile Âşi compartimentele cu paturi din specialitĂŁĂžile psihiatrie Âşi neuropsihiatrie infantilĂŁ;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din laboratoarele Âşi compartimentele paraclinice Âşi din structurile de primire a urgenĂželor din spitalele de psihiatrie;
    3. muncitorii care asigurĂŁ supravegherea bolnavilor psihici periculoÂşi.

    C. Spor de 50% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie, altul decât cel prevĂŁzut la lit. B pct. 1 Âşi 2, precum Âşi personalul din structurile de cercetare ÂştiinĂžificĂŁ ale spitalelor de psihiatrie;
    2. personalul TESA, muncitori Âşi personalul de deservire din spitalele de psihiatrie, cu excepĂžia muncitorilor prevĂŁzuĂži la lit. B pct. 3;
    3. personalul din cabinetele medicale de psihiatrie Âşi neuropsihiatrie infantilĂŁ, precum Âşi personalul din laboratoarele de sĂŁnĂŁtate mintalĂŁ.

    D. Spor de 50% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul care lucreazĂŁ la histopatologie, toxicologie medico-legalĂŁ, tanatologie, geneticĂŁ medico-legalĂŁ, în cabinetele de medicinĂŁ legalĂŁ, compartimentele de medicinĂŁ legalĂŁ, laboratoarele de medicinĂŁ legalĂŁ, precum Âşi în celelalte structuri medicale din institutele de medicinĂŁ legalĂŁ Âşi din serviciile de medicinĂŁ legalĂŁ judeĂžene;
    2. personalul care lucreazĂŁ în celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologicĂŁ;
    3. personalul care transportĂŁ cadavre pentru serviciile de anatomie patologicĂŁ Âşi medicinĂŁ legalĂŁ;
    4. personalul mediu sanitar Âşi auxiliar sanitar încadrat în blocul operator;
    5. personalul care lucreazĂŁ în unitĂŁĂži de dializĂŁ.
    6. personalul din unitĂŁĂži de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromuscularĂŁ Âşi recuperare neurologicĂŁ, cu excepĂžia personalului prevĂŁzut la lit. A^1 pct. 1;
    7. personalul din CPU;
    8. personalul din serviciile de ambulanÞã, cu excepĂžia personalului prevĂŁzut la lit. A^1 pct. 3;
    9. personalul din structurile de primire a urgenĂželor UPU SMURD Âşi UPU, cu excepĂžia personalului prevĂŁzut la lit. A^1 pct. 2;
    10. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de îngrijiri paleative.

    E. Spor de 25% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar Âşi Âşoferii de pe autosanitarĂŁ
    2. personalului navigant Âşi de specialitate medico-sanitar de pe Âşalupe.

    I. Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexĂŁ, pe categorii de personal Âşi locuri de muncĂŁ, se stabileÂşte de conducerea fiecĂŁrei unitĂŁĂži, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ Âşi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri Âşi cheltuieli.

    ANEXA 4.2^1

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005

    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal, mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor pentru salariaĂžii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în condiĂžii periculoase

    A. Spor de pânĂŁ la 30% din salariul de bazĂŁ:
    - personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea cu surse de radiaĂžii sau generator de radiaĂžii, diferenĂžiate pe categorii de risc radiologic, astfel:
    a) 10% la categoria I;
    b) 15% la categoria a II-a;
    c) 20% la categoria a III-a;
    d) 30% la categoria a IV-a.

    ANEXA 4.3

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) Âşi c) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005

    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal Âşi mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor pentru personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în condiĂžii ce solicitĂŁ o încordare psihicĂŁ foarte ridicatĂŁ sau a cĂŁrui activitate se desfĂŁÂşoarĂŁ în condiĂžii deosebite

    A. Spor de 25% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul din unitĂŁĂžile de urgenÞã neurovasculare, de neurologie Âşi neurochirurgie Âşi care solicitĂŁ o încordare psihicĂŁ foarte ridicatĂŁ

    B. Spor de 15% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi din specialitĂŁĂžile: neurochirurgie, traumatologie vertebro-medularĂŁ Âşi neuromotorie, chirurgie cardiovascularĂŁ, chirurgie cardiacĂŁ Âşi a vaselor mari, chirurgie vascularĂŁ, cardiologie intervenĂžionalĂŁ, chirurgie toracicĂŁ, ortopedie Âşi traumatologie, arÂşi, chirurgie plasticĂŁ-microchirurgie reconstructivĂŁ, oncologie medicalĂŁ, chirurgie Âşi ortopedie pediatricĂŁ, transplant de organe, radioterapie, hematologie, chirurgie generalĂŁ, urologie;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din institutele Âşi centrele de sĂŁnĂŁtate publicĂŁ;
    3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în grĂŁdiniĂže, Âşcoli Âşi unitĂŁĂžile de învãÞãmânt superior;
    4. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din unitĂŁĂžile de transport neonatal specializat;
    5. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar care asigurĂŁ urgenĂžele medico-chirurgicale de gradele 0 Âşi 1 pânĂŁ la restabilirea funcĂžiilor vitale ale pacienĂžilor, încadrat în spitalele judeĂžene Âşi în spitalele de urgenÞã din centrele universitare;
    6. personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie.
    7. personalul care în realizarea sarcinilor de serviciu lucreazĂŁ pe calculator cel puĂžin 75% din programul normal de lucru;
    8. personalul din spitale de boli cronice.
    9. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de medicinĂŁ internĂŁ, cardiologie, gastroenterologie;
    10. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de otorinolaringologie (ORL), oftalmologie, chirurgie oralĂŁ Âşi maxilo-facialĂŁ;
    11. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de recuperare, medicinĂŁ fizicĂŁ Âşi balneologie;
    12. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi de pediatrie;
    13. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate (infirmerii) din cadrul Ministerului ApĂŁrĂŁrii;
    14. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din Centrul de medicinĂŁ preventivĂŁ al Ministerului ApĂŁrĂŁrii.
    15. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;
    16. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi de obstetricĂŁ-ginecologie;
    17. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de nefrologie;
    18. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de endocrinologie.

    C. Spor de 10% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi de neuropsihomotori;
    2. personalul numit Âşi autorizat sĂŁ îndeplineascĂŁ atribuĂžii de Âşef de unitate nuclearĂŁ, responsabil cu radioprotecĂžia Âşi responsabil cu gestiunea surselor nucleare, pe timpul cât executĂŁ aceste atribuĂžii.
    3. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din secĂžii Âşi compartimente cu paturi de diabet zaharat, nutriĂžie Âşi boli metabolice.

    D. Spor de 5% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acordĂŁ asistenÞã medicalĂŁ în specialitĂŁĂžile: neurochirurgie, chirurgie cardiacĂŁ Âşi a vaselor mari, chirurgie vascularĂŁ, cardiologie intervenĂžionalĂŁ, chirurgie toracicĂŁ, ortopedie Âşi traumatologie, chirurgie plasticĂŁ - microchirurgie reconstructivĂŁ, oncologie medicalĂŁ;
    2. personalul de specialitate medico-sanitar Âşi auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acordĂŁ servicii medicale în specialitĂŁĂžile: pediatrie, neonatologie, hematologie, obstetricĂŁ-ginecologie Âşi ocrotire.

    ANEXA 4.4

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005

    Locurile de muncĂŁ, categoriile de personal Âşi mĂŁrimea concretĂŁ a sporurilor pentru personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în condiĂžii grele de muncĂŁ

    Spor de 15% din salariul de bazĂŁ:
    1. personalul sanitar care acordĂŁ asistenÞã medicalĂŁ în subteran, pe platforme marine Âşi pe nave de pescuit oceanic;
    2. muncitori care executĂŁ lucrĂŁri de foraj balnear.
    3. personalul care deserveÂşte termobarocamerele Âşi termobarocamera cu decompresie explozivĂŁ.

    ANEXA 4.5

    Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. f) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 115/2004, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 125/2005

    I. Criterii de clasificare a localitĂŁĂžilor cu condiĂžii deosebite de muncĂŁ sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care funcĂžioneazĂŁ unitĂŁĂži sanitare publice.

    A. Spor de 20% din salariul de bazĂŁ:
    1. localitĂŁĂži cu drum principal nemodernizat;
    2. localitĂŁĂži în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie Âşi se face la intervale mari de timp;
    3. localitĂŁĂži unde nu sunt posibilitĂŁĂži de cazare asigurate prin grija unitĂŁĂžii sanitare pentru personalul nelocalnic;
    4. localitĂŁĂži unde parcurgerea distanĂžei pânĂŁ la unitatea sanitarĂŁ publicĂŁ cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare de o orĂŁ;
    5. localitĂŁĂži în care au rĂŁmas neocupate posturile vacante de medici aparĂžinând unitĂŁĂžilor sanitare publice, dupĂŁ organizarea a douĂŁ concursuri succesive în anul pentru care se aprobĂŁ sporul de izolare.
    6. numĂŁrul de medici din unitatea sanitarĂŁ publicĂŁ este sub 50% din cel normat, iar medicii existenĂži preiau Âşi o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

    B. Spor de 40% din salariul de bazĂŁ:
    1. localitĂŁĂži amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta DunĂŁrii în zone greu accesibile;
    2. localitĂŁĂži în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent pentru personalul existent este greoaie Âşi se face la intervale mari de timp;
    3. localitĂŁĂži unde nu sunt posibilitĂŁĂži de cazare asigurate prin grija unitĂŁĂžii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;
    4. localitĂŁĂži unde parcurgerea distanĂžei pânĂŁ la unitatea sanitarĂŁ publicĂŁ cu mijloacele de transport existente se face într-un interval de timp mai mare de douĂŁ ore.

    C. Spor de 60% din salariul de bazĂŁ:
    1. localitĂŁĂži amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta DunĂŁrii, în zone foarte greu accesibile;
    2. localitĂŁĂži în care pentru personalul medico-sanitar aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie Âşi se face la intervale mari de timp;
    3. localitĂŁĂži unde nu sunt posibilitĂŁĂži de cazare asigurate prin grija unitĂŁĂžii sanitare publice pentru personalul nelocalnic;
    4. localitĂŁĂži în care numĂŁrul de medici din unitĂŁĂžile sanitare publice este sub 50% din cel normat, iar medicii existenĂži preiau Âşi o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante.

    II. CondiĂžiile de acordare, categoriile de personal Âşi mĂŁrimea concretĂŁ a sporului ce se acordĂŁ personalului care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea potrivit contractului individual de muncĂŁ în unitĂŁĂži sanitare publice aflate în localitĂŁĂži cu condiĂžii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate
    1. Pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ potrivit contractului individual de muncĂŁ în unitĂŁĂži sanitare din localitĂŁĂži cu condiĂžii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unitĂŁĂžile sanitare publice aflate în localitĂŁĂži pentru care sunt îndeplinite cel puĂžin 3 dintre criteriile de clasificare prevĂŁzute de cele trei grupe de sporuri, cuprinse la cap. I, beneficiazĂŁ de sporul prevĂŁzut pentru grupa de clasificare pentru care sunt îndeplinite criteriile.
    2. Sporul se acordĂŁ personalului care locuieÂşte în localitatea în care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea potrivit contractului individual de muncĂŁ, cel puĂžin 5 zile sĂŁptĂŁmânal.

    ANEXA 5

    Categoriile de personal, locurile de muncĂŁ Âşi activitĂŁĂžile care beneficiazĂŁ de reducerea duratei normale a timpului de lucru

    A. Reducerea timpului normal de lucru
    1. Personalul care lucreazĂŁ în anatomie patologicĂŁ Âşi în medicina legalĂŁ, în activitĂŁĂžile de prosecturĂŁ, sĂŁli de disecĂžie Âşi morgi - 6 ore/zi
    2. Personalul care lucreazĂŁ în activitĂŁĂžile de radiologie-imagisticĂŁ medicalĂŁ Âşi roentgenterapie, medicinĂŁ nuclearĂŁ Âşi radioizotopi, igiena radiaĂžiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie Âşi cateterism cardiac, precum Âşi personalul care asigurĂŁ întreĂžinerea Âşi repararea aparaturii din aceste activitĂŁĂži - 6 ore/zi
    3. Personalul cu pregĂŁtire superioarĂŁ din unitĂŁĂžile Âşi compartimentele de cercetare ÂştiinĂžificĂŁ medico-farmaceuticĂŁ - 7 ore/zi
    4. Medicii din unitĂŁĂžile publice din sectorul sanitar, inclusiv unitĂŁĂžile Âşi compartimentele de cercetare ÂştiinĂžificĂŁ medico-farmaceuticĂŁ - 7 ore/zi
    5. Personalul sanitar cu pregĂŁtire superioarĂŁ din unitĂŁĂžile publice din sectorul sanitar - 7 ore/zi
    6. Personalul sanitar mediu Âşi personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau compartimente de analize medicale - 7 ore/zi
    7. Personalul sanitar mediu Âşi personalul sanitar auxiliar care lucreazĂŁ în hidrotermoterapie - 7 ore/zi.

    B. AlimentaĂžia de protecĂžie se acordĂŁ în mod obligatoriu, conform Legii nr. 319/2006.
 ______________________________________________________________________________
| 1.| Laboratoarele de analize medicale Âşi de cercetare|1/2 l lapte/zi/persoanĂŁ|
|   | în toate specialitĂŁĂžile                          |                       |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 2.| Laboratoarele de anatomie patologicĂŁ, morgi,     | 1/2 l lapte/zi/       |
|   | prosecturi, laboratoare de medicinĂŁ legalĂŁ, de   | persoanĂŁ              |
|   | citologie, de radiologie                         |                       |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 3.| StaĂžii de sterilizare                            | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 4.| Deratizare, dezinsecĂžie, dezinfecĂžie             | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 5.| Personalul de întreĂžinere Âşi reparare instalaĂžii | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   | sanitare, vidanjare                              | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 6.| LucrĂŁtori de curĂŁĂženie, colectare material       | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   | infecĂžios, rampĂŁ de gunoi, deÂşeuri medicale      | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 7.| StaĂžie de neutralizare deÂşeuri medicale          | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 8.| StaĂžie de clorinare                              | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
| 9.| Laboratorul de analize fizico-chimice            | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
|10.| Magazie centralĂŁ de materiale                    | 1/2 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/|
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|
|11.| CentralĂŁ termicĂŁ                                 | 1 l apĂŁ mineralĂŁ/zi/  |
|   |                                                  | persoanĂŁ              |
|___|__________________________________________________|_______________________|


    ANEXA 6

              NUMÃRUL DE ZILE DE CONCEDIU DE ODIHNÃ SUPLIMENTAR
    pe locuri de muncĂŁ Âşi în funcĂžie de condiĂžiile de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii

    CAPITOLUL 1

    Se acordĂŁ 3 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru
    1. Personalul care lucreazĂŁ la:
    a) dezinfecĂžie, dezinsecĂžie, deratizare;
    b) crematoriul din unitĂŁĂži sanitare;
    c) ergoterapie din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie Âşi copii debili mintal;
    d) spĂŁlarea manualĂŁ, cĂŁlcatul manual al confecĂžiilor Âşi echipamentelor, precum Âşi cĂŁlcatul cu presa;
    e) Âşoferii care lucreazĂŁ pe autovehicule între 2,1 - 4,0 tone
    f) personalul care lucreazĂŁ în centrale telefonice cu 100 - 250 posturi, activitate permanentĂŁ.
    2. Personalul care îngrijeÂşte Âşi creÂşte animale de laborator, precum Âşi cel care lucreazĂŁ cu acestea.
    3. Personalul sanitar mediu Âşi sanitar auxiliar care lucreazĂŁ în cabinete de consultaĂžii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie Âşi arÂşi.
    4. Personalul sanitar din unitĂŁĂži farmaceutice care au sediul în unitĂŁĂži, secĂžii, compartimente Âşi cabinete de consultaĂžii de tuberculozĂŁ activĂŁ Âşi boli infecĂžioase.
    5. Muncitorii de întreĂžinere Âşi deservire a utilajelor cu zgomot ce depĂŁÂşeÂşte 90 dB.
    6. Personalul care utilizeazĂŁ materiale dentare (alte substanĂže preparate cu solvenĂži aromatici).
    7. Personalul care lucreazĂŁ în bucĂŁtĂŁriile unitĂŁĂžilor sanitare.
    8. Personalul care executĂŁ lucrĂŁri de multiplicare cu aparaturĂŁ (xerox, heliograf etc.) - activitate permanentĂŁ.
    9. Personalul care lucreazĂŁ la exploatarea aparaturii telex - activitate permanentĂŁ.

    CAPITOLUL 2

    Se acordĂŁ 4 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru:
    1. Personalul care lucreazĂŁ în laboratoare sau compartimente de microproducĂžie.
    2. Personalul care lucreazĂŁ în:
    a) activitatea de prevenire Âşi combatere a bolilor transmisibile
    b) ergoterapie din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili.
    3. Personalul sanitar care lucreazĂŁ în secĂžii Âşi compartimente cu paturi, de copii distrofici.
    4. Personalul care lucreazĂŁ direct la cercetarea Âşi producĂžia serurilor Âşi a vaccinurilor.
    5. Muncitorii Âşi personalul de administraĂžie din unitĂŁĂži Âşi secĂžii exterioare, cu paturi, de tuberculozĂŁ activĂŁ Âşi de boli infecĂžioase.
    6. Personalul sanitar din cabinete de consultaĂžii de tuberculozĂŁ Âşi boli infecĂžioase.
    7. ÂŞoferii care lucreazĂŁ pe autovehicule între 4,1 - 7 t, microbuze Âşi autoturisme.
    8. Personalul sanitar mediu Âşi auxiliar care lucreazĂŁ cu copii în creÂşe.
    9. Personalul care lucreazĂŁ pe videocalculatoare, activitate permanentĂŁ.
    10. Personalul care executĂŁ lucrĂŁri de dactilografie Âşi stenodactilografie, care lucreazĂŁ în birouri cu cel mult 2 maÂşini de dactilografiat, activitate permanentĂŁ.
    11. Personalul care lucreazĂŁ în laboratoare sau compartimente de cercetĂŁri Âşi analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice.
    12. Personalul sanitar mediu Âşi auxiliar care lucreazĂŁ în unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi, de traumatologie Âşi ortopedie.

    CAPITOLUL 3

    Se acordĂŁ 5 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru:
    1. Personalul care lucreazĂŁ la repararea Âşi întreĂžinerea aparaturii de radiologie Âşi roentgenterapie, medicinĂŁ nuclearĂŁ, igiena radiaĂžiilor nucleare, terapie cu energii înalte Âşi de fizioterapie.
    2. Personalul care efectueazĂŁ analize chimice, toxicologice, biologice Âşi biochimice din laboratoare Âşi compartimente de medicinĂŁ legalĂŁ.
    3. Personalul care lucreazĂŁ în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanentĂŁ.
    4. ÂŞoferii care lucreazĂŁ pe autovehicule între 7,1 - 12 tone.
    5. Personalul care presteazĂŁ activitĂŁĂži în centrale termice pe bazĂŁ de combustibil solid Âşi lichid.
    6. Personalul care lucreazĂŁ la fizio-electro-maso-termo-balneo-kineto-terapie.
    7. Personalul sanitar care lucreazĂŁ în staĂžiile centrale de sterilizare.
    8. Personalul care executĂŁ lucrĂŁri de dactilografie Âşi stenodactilografie, care lucreazĂŁ în birouri cu peste 3 maÂşini de dactilografiat, activitate permanentĂŁ.
    9. Personalul care lucreazĂŁ în sĂŁli de calcul electronic, perforĂŁri cartele, activitate permanentĂŁ.

    CAPITOLUL 4

    Se acordĂŁ 6 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru:
    1. Personalul sanitar care lucreazĂŁ în secĂžii Âşi compartimente, cu paturi de oncopediatrie.
    2. Personalul sanitar care lucreazĂŁ pe nave Âşi ambarcaĂžiuni pentru pescuitul maritim Âşi oceanic.
    3. ÂŞoferii care lucreazĂŁ pe autovehicule de peste 12 tone, autobuze Âşi autosalvĂŁri din unitĂŁĂžile sanitare.
    4. Personalul care manipuleazĂŁ Âşi utilizeazĂŁ mercurul la construirea, repararea Âşi întreĂžinerea, etalonarea Âşi verificarea aparatelor de mĂŁsurĂŁ Âşi control cu mercur, precum Âşi a întrerupĂŁtoarelor cu mercur.
    5. Personalul care confecĂžioneazĂŁ, prin suflare, aparatura de laborator din sticlĂŁ de cuarĂž Âşi sticlĂŁ cu plumb.
    6. Personalul care lucreazĂŁ în laboratoare nediferenĂžiate de analize medicale.
    7. Personalul care lucreazĂŁ în spĂŁlĂŁtorii din unitĂŁĂži sanitare.
    8. Personalul sanitar din cabinetele de consultaĂžii de psihiatrie Âşi neuropsihiatrie.
    9. Personalul sanitar care lucreazĂŁ pe autosanitare pentru asigurarea asistenĂžei medicale de urgenÞã în teren.

    CAPITOLUL 5

    Se acordĂŁ 8 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru:
    1. Personalul sanitar din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi, de tuberculozĂŁ activĂŁ Âşi de boli infecĂžioase.
    2. Personalul sanitar mediu Âşi auxiliar care lucreazĂŁ în unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi, de neurochirurgie Âşi arÂşi.
    3. Personalul sanitar din unitĂŁĂži, secĂžii Âşi compartimente cu paturi, de psihiatrie, neuropsihiatrie, copii debili mintal Âşi recuperare neuropsihomotorie.
    4. Personalul sanitar care lucreazĂŁ în activitatea de anestezie, terapie intensivĂŁ, hemodializĂŁ.

    CAPITOLUL 6

    Se acordĂŁ 9 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru:
    1. Personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în
    a) unitĂŁĂži nucleare de categoria I de risc radiologic;
    b) unitĂŁĂži nucleare de categoria a II-a de risc radiologic.

    CAPITOLUL 7

    Se acordĂŁ 10 zile de concediu de odihnĂŁ suplimentar pentru:
    1. Personalul care lucreazĂŁ la autopsie, prosecturi, în sĂŁli de disecĂžie Âşi în laboratoare sau compartimente de anatomie patologicĂŁ Âşi de medicinĂŁ legalĂŁ.
    2. Personalul din leprozerii.
    3. Personalul sanitar care lucreazĂŁ în mine de cĂŁrbuni, de minereuri feroase Âşi neferoase, de substanĂže Âşi minereuri nemetalifere.
    4. Personalul sanitar care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în subteran, în mine de minereuri radioactive.
    5. Personalul care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în:
    a) unitĂŁĂži nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;
    b) unitĂŁĂži nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.

    NOTÃ:
    SalariaĂžii care lucreazĂŁ la unul dintre locurile de muncĂŁ prevĂŁzute în prezenta anexĂŁ Âşi care dau dreptul la mai multe condiĂžii de odihnĂŁ suplimentare vor primi un singur concediu de odihnĂŁ suplimentar, Âşi anume pe cel mai mare.

    ANEXA 7

                           SPOR DE VECHIME îN MUNCÃ


    TranÂşa de vechime în muncĂŁ                 Cota din salariul de bazĂŁ
    între 3 ani Âşi 5 ani                                  5%
    de la 5 ani la 10 ani                                10%
    de la 10 ani la 15 ani                               15%
    de la 15 ani la 20 de ani                            20%
    peste 20 de ani                                      25%

    ANEXA 8

                 FIÂŞA DE ATRIBUÞII ÂŞI NORMATIVE DE PERSONAL

    FiÂşa postului, pe grupe de specialitĂŁĂži, va fi conformĂŁ cu Ordinul (ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii) nr. 560/16.08.1999 privind aprobarea fiÂşelor de atribuĂžii pentru asistenĂžii medicali, alte categorii de personal sanitar cu studii postliceale sanitare sau medii sanitare Âşi personal auxiliar, precum Âşi asistenĂži medicali Âşefi.
    Normativele de personal sunt cele cuprinse în Ordinul (ministrului sĂŁnĂŁtĂŁĂžii publice) nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificĂŁrile ulterioare.
    FiÂşa-cadru a postului Âşi normativele de personal pot fi modificate cu acordul sindicatelor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncĂŁ.
    AtribuĂžiile concrete privind activitatea salariaĂžilor vor fi stabilite la nivelul fiecĂŁrei unitĂŁĂži sanitare, potrivit fiÂşei postului, Ăžinând cont de actele normative în vigoare.

    ANEXA 9

                          ECHIPAMENTUL DE PROTECÞIE

    - încĂŁlÞãminte - 4/an
    - pantaloni - 5/an
    - fuste - 5/an
    - bluze - 5/an
    - halate de molton - sistem pavilionar
    - halate doc - 2/an
    - salopete doc - 2/an
    - pelerine de ploaie - 1/an
    - cizme electroizolante - 1/an
    - mĂŁnuÂşi electroizolante - 1/an
    - calote - 3/an
    - mĂŁnuÂşi Âşi mĂŁÂşti - dupĂŁ necesitĂŁĂži
    - ÂşorĂžuri - dupĂŁ necesitĂŁĂži
    - cizme de cauciuc
    - cascĂŁ de protecĂžie - dupĂŁ necesitĂŁĂži
    - ochelari de protecĂžie - dupĂŁ necesitĂŁĂži
    - centurĂŁ de siguranÞã - dupĂŁ necesitĂŁĂži

                         MATERIALE IGIENICO-SANITARE

    a) Se acordĂŁ întregului personal
    - sĂŁpun - 1/lunĂŁ/persoanĂŁ
    - hârtie igienicĂŁ - 1/lunĂŁ/persoanĂŁ
    - perii de unghii - 1/an/persoanĂŁ
    b) substanĂže dezinfectante de uz personal, urmĂŁtorului personal
    - instalator sanitar
    - spĂŁlĂŁtoreasĂŁ
    - personalului de la staĂžia de neutralizare deÂşeuri medicale
    - personalului de la rampa de gunoi
    - personalului de curĂŁĂženie

    ANEXA 10

                              HÃRÞUIREA SEXUALÃ

    1. HĂŁrĂžuirea sexualĂŁ reprezintĂŁ orice formĂŁ de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaĂžii compromiÞãtoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altĂŁ conduitĂŁ cu conotaĂžii sexuale, care afecteazĂŁ demnitatea, integritatea fizicĂŁ Âşi psihicĂŁ a persoanelor la locul de muncĂŁ.
    2. a) Angajatorul nu va permite Âşi nu va tolera hĂŁrĂžuirea sexualĂŁ la locul de muncĂŁ Âşi va face public faptul cĂŁ încurajeazĂŁ raportarea tuturor cazurilor de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ, indiferent cine este ofensatorul.
    b) Angajatorul va informa toĂži salariaĂžii de regulile de conduitĂŁ ce trebuie respectate Âşi de sancĂžiunile aplicabile, în cazul încĂŁlcĂŁrii acestora.
    c) Angajatorul va include hĂŁrĂžuirea sexualĂŁ pe agenda sesiunii de instruire a personalului.
    3. Angajatorul, împreunĂŁ cu reprezentanĂžii sindicatelor, va oferi consiliere Âşi asistenÞã victimelor actelor de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ, va conduce investigaĂžia în mod strict confidenĂžial Âşi, în cazul confirmĂŁrii actului de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ, va propune mĂŁsuri disciplinare corespunzĂŁtoare. Acestea pot merge de la avertisment pânĂŁ la transferul hĂŁrĂžuitorului.
    4. Persoana care se considerĂŁ hĂŁrĂžuitĂŁ sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conĂžine relatarea detaliatĂŁ a incidentului reclamat.
    5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 sĂŁptĂŁmâni, dacĂŁ sesizarea este întemeiatĂŁ Âşi dacĂŁ va fi însoĂžitĂŁ de cercetĂŁri.
    6. Investigatorii vor cerceta faptele cu atenĂžie, iar la terminarea investigaĂžiei vor comunica pĂŁrĂžilor implicate rezultatul anchetei Âşi ceea ce se intenĂžioneazĂŁ sĂŁ se facĂŁ, într-un termen ce nu va depĂŁÂşi 8 sĂŁptĂŁmâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri cu privire la stilul de viaÞã al reclamantului.
    7. DacĂŁ se stabileÂşte cĂŁ a avut loc un act de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ, hĂŁrĂžuitorului i se vor aplica sancĂžiuni disciplinare corespunzĂŁtoare în termen de 2 sĂŁptĂŁmâni de la terminarea anchetei. Victima nu poate fi transferatĂŁ împotriva voinĂžei sale.
    MĂŁsurile vor fi comunicate în scris Âşi reclamantului, Âşi reclamatului.
    8. DacĂŁ se stabileÂşte cĂŁ nu a avut loc hĂŁrĂžuirea sexualĂŁ, se va comunica reclamantului care, dacĂŁ doreÂşte, se poate adresa justiĂžiei.
    9. DacĂŁ actul de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ la locul de muncĂŁ vine din partea unei persoane care nu este angajatĂŁ în unitatea respectivĂŁ, victima se va adresa Âşefului ierarhic.
    10. Dosarele cu plângerile de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ vor fi pĂŁstrate confidenĂžial cel puĂžin 3 ani de la data rezolvĂŁrii lor.
    11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ, atât împotriva reclamantului, cât Âşi împotriva oricĂŁrei persoane care ajutĂŁ la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare Âşi vor fi sancĂžionate conform legii în vigoare.
    12. în cazul în care ancheta stabileÂşte cĂŁ reclamantul a adus acuzaĂžii false, cu rea-credinÞã, acesta va rĂŁspunde potrivit legii.
    13. Unitatea Âşi/sau sindicatul au dreptul sĂŁ iniĂžieze o investigaĂžie Âşi în absenĂža unei plângeri scrise, dacĂŁ au/are motive sĂŁ considere cĂŁ are loc un act de hĂŁrĂžuire sexualĂŁ.
    14. Comisia va informa conducerea anual despre numĂŁrul de sesizĂŁri primite, despre natura acestora Âşi despre avizul dat.

    ANEXA 11

                                 LISTA
cuprinzând unitĂŁĂžile sanitare cu personalitate juridicĂŁ din reĂžeaua medicalĂŁ proprie a Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, în care se aplicĂŁ contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         UNITATEA SANITARà        |       ADRESA UNITÃÞII SANITARE      |
|crt.|                                   |                                     |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  1.| Spitalul Clinic CF Nr. 2 BucureÂşti| Bd. MĂŁrĂŁÂşti 63, sector 1, BucureÂşti |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  2.| Spitalul Clinic CF Witting        | Calea Plevnei nr. 142 - 144,        |
|    | BucureÂşti                         | sector 6, BucureÂşti                 |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  3.| Spitalul Clinic CF ConstanĂža      | Bd. 1 Mai nr. 5 - 7, ConstanĂža      |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  4.| Spitalul Clinic CF Craiova        | Str. ÂŞtirbei VodĂŁ nr. 6, Craiova    |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  5.| Spitalul Clinic CF Cluj           | Str. Republicii Nr. 18, Cluj-Napoca |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  6.| Spitalul Clinic CF IaÂşi           | Str. Garabet IbrĂŁileanu nr. 1, IaÂşi |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  7.| Spitalul Clinic CF TimiÂşoara      | Sp. Tudor Vladimirescu nr. 13 - 15, |
|    |                                   | TimiÂşoara                           |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  8.| Spitalul Clinic CF Oradea         | Str. Republicii nr. 56, Oradea      |
|____|___________________________________|_____________________________________|
|  9.| Spitalul General CF BraÂşov        | Bd. 15 Noiembrie nr. 60, BraÂşov     |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 10.| Spitalul General CF GalaĂži        | Str. Alexandru Moruzzi nr. 5 - 7,   |
|    |                                   | GalaĂži                              |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 11.| Spitalul General CF PloieÂşti      | Str. DomniÂşori nr. 93, PloieÂşti     |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 12.| Spitalul General CF Sibiu         | Str. C-tin Noica nr. 20, Sibiu      |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 13.| Spitalul General CF Drobeta-Turnu | Bd. Carol I nr. 5 - 7, Drobeta-Turnu|
|    | Severin                           | Severin                             |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 14.| Spitalul General CF PaÂşcani       | Str. Mihail KogĂŁlniceanu nr. 24,    |
|    |                                   | PaÂşcani                             |
|____|___________________________________|_____________________________________|
| 15.| Spitalul General CF Simeria       | Str. Avram Iancu nr. 24, Simeria    |
|____|___________________________________|_____________________________________|


    ANEXA 12

                                    LISTA
cuprinzând sindicatele împuternicite sĂŁ negocieze contractul colectiv de muncĂŁ la nivel de grup de unitĂŁĂži din reĂžeaua medicalĂŁ a MTI

    1. SINDICATUL LIBER AL SALARIAÞILOR DIN SPITALUL CF NR. 2 BUCUREÂŞTI
    2. SINDICATUL SANITAS AL SALARIAÞILOR DIN SPITALUL UNIVERSITAR CF WITTING BUCUREÂŞTI
    3. SINDICATUL LIBER AL PERSONALULUI DIN SPITALUL CF PAÂŞCANI
    4. SINDICATUL LIBER INDEPENDENT DIN SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR CF CRAIOVA
    5. SINDICATUL MEDICO-SANITAR FEROVIAR POLICLINICA CF CONSTANÞA
    6. SINDICATUL LIBER SPITAL CF SIMERIA
    7. SINDICATUL LIBER ASMED SPITALUL CFR CLUJ-NAPOCA
    8. SINDICATUL INDEPENDENT AL SPITALULUI CF PLOIEÂŞTI
    9. SINDICATUL INDEPENDENT ÂŞI LIBER AL CADRELOR MEDICO-SANITARE DIN REGIONALA CF BRAÂŞOV
    10. SINDICATUL LIBER INDEPENDENT AL SALARIAÞILOR DIN SPITALUL CF GALAÞI
    11. SINDICATUL LIBER INDEPENDENT AL SPITALULUI CF ORADEA
    12. SINDICATUL LIBER SPITAL CF DROBETA-TURNU SEVERIN

    SINDICATE AFILIATE UNIUNILOR JUDEÞENE SANITAS
    1. FILIALA SPITAL CLINIC CF IAÂŞI
    2. FILIALA SPITAL GENERAL CF SIBIU