închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la platã a obligaþiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
             
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din  1 iulie 2009

    în contextul crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichiditĂŁĂžilor operatorilor economici, creÂşterea ratei Âşomajului, precum Âşi creÂşterea riscului privind imposibilitatea asigurĂŁrii nivelului de lichiditĂŁĂži necesare operatorilor economici în vederea derulĂŁrii activitĂŁĂžii curente,
    Âşi în condiĂžiile în care statele membre intenĂžioneazĂŁ sĂŁ ia mĂŁsuri pentru sprijinirea operatorilor economici în vederea atenuĂŁrii efectelor crizei economice mondiale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. 1
    (1) Pentru obligaĂžiile fiscale administrate de AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ se acordĂŁ înlesniri sub forma amânĂŁrii la platĂŁ, în condiĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    (2) Amânarea la platĂŁ se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligaĂžiile fiscale datorate Âşi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
    (3) în cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicitĂŁ amânarea la platĂŁ, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la platĂŁ nu poate depĂŁÂşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordĂŁ.
    ART. 2
    (1) Pentru a beneficia de amânarea la platĂŁ a obligaĂžiilor fiscale, contribuabilii trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ, cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) nu înregistreazĂŁ obligaĂžii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
    b) Âşi-au depus toate declaraĂžiile fiscale;
    c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;
    d) nu s-a stabilit rĂŁspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenĂžei, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi/sau rĂŁspunderea solidarĂŁ potrivit prevederilor art. 27 Âşi 28 din OrdonanĂža Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (2) CondiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. b) - d) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii.
    ART. 3
    (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent Âşi se soluĂžioneazĂŁ de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
    (2) OdatĂŁ cu depunerea cererii de amânare la platĂŁ contribuabilul va solicita Âşi eliberarea certificatului de atestare fiscalĂŁ prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânĂŁrii la platĂŁ.
    ART. 4
    (1) în termen de 15 zile de la data comunicĂŁrii deciziei de amânare la platĂŁ, contribuabilii vor constitui garanĂžii sub forma scrisorii de garanĂžie bancarĂŁ Âşi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii mĂŁsurilor asigurĂŁtorii.
    (2) GaranĂžiile constituite Âşi/sau bunurile oferite în vederea instituirii mĂŁsurilor asigurĂŁtorii vor acoperi sumele amânate la platĂŁ, precum Âşi majorĂŁrile de întârziere datorate pe perioada amânĂŁrii.
    (3) Bunurile oferite în vederea instituirii mĂŁsurilor asigurĂŁtorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri Âşi clĂŁdiri evaluarea se va realiza conform ComunicĂŁrii Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzĂŁrile de terenuri Âşi clĂŁdiri de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.
    ART. 5
    (1) AmânĂŁrile la platĂŁ îÂşi pierd valabilitatea:
    a) în cazul în care contribuabilii nu îÂşi achitĂŁ, conform legii, obligaĂžiile fiscale cu termene de platĂŁ începând cu data emiterii deciziei de amânare la platĂŁ;
    b) în cazul în care nu sunt îndeplinite obligaĂžiile prevĂŁzute la art. 4.
    (2) Pierderea valabilitĂŁĂžii amânĂŁrii la platĂŁ se constatĂŁ de organul fiscal competent, prin decizie.
    (3) Pierderea valabilitĂŁĂžii amânĂŁrii la platĂŁ atrage anularea acesteia, precum Âşi începerea sau continuarea, dupĂŁ caz, a executĂŁrii silite.
    ART. 6
    Amânarea la platĂŁ se acordĂŁ unui contribuabil o singurĂŁ datĂŁ într-un an calendaristic.
    ART. 7
    DispoziĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã se completeazĂŁ în mod corespunzĂŁtor cu prevederile OrdonanĂžei Guvernului nr. 92/2003, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 8
    în termen de 15 zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, prin ordin al ministrului finanĂželor publice, se aprobĂŁ norme metodologice de aplicare a acesteia.
    ART. 9
    DispoziĂžiile prezentei ordonanĂže de urgenÞã se aplicĂŁ pânĂŁ la data de 30 iunie 2010.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       ContrasemneazĂŁ:
                       Ministrul finanĂželor publice,
                       Gheorghe Pogea

    BucureÂşti, 30 iunie 2009.