închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea OrdonanÞei de urgenÞã a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenÞei ºi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

                     
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 486 din 14 iulie 2009

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    ART. I
    Se aprobĂŁ OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenĂžei, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, cu urmĂŁtoarele modificĂŁri Âşi completĂŁri:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "- La articolul 1 alineatul (2), partea introductivĂŁ a literei c) Âşi litera d) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<c) debitorii care fac parte din categoriile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi îndeplinesc una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    ..........................................................................
    d) debitori care fac parte din categoriile prevĂŁzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevĂŁzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) Âşi h) în termenul prevĂŁzut de lege;>>.
    - La articolul 3, partea introductivĂŁ a punctului 1, punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 Âşi 30 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<1. insolvenĂža este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazĂŁ prin insuficienĂža fondurilor bĂŁneÂşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide Âşi exigibile:
    ..........................................................................
    5. debitorul este persoana fizicĂŁ sau persoana juridicĂŁ de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevĂŁzute la art. 1 Âşi care este în stare de insolvenÞã;
    ..........................................................................
    8. creditorul îndreptĂŁĂžit sĂŁ participe la procedura insolvenĂžei este acel creditor care a formulat Âşi cĂŁruia i-a fost admisĂŁ, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanĂžei sale pe tabelele de creanĂže contra debitorului întocmite în procedurĂŁ Âşi care are dreptul de a participa Âşi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciarĂŁ admis de judecĂŁtorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuĂžiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciarĂŁ a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfĂŁÂşurarea procedurii Âşi de a participa la orice altĂŁ procedurĂŁ reglementatĂŁ de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptĂŁĂžit sĂŁ participe la procedura insolvenĂžei, fĂŁrĂŁ a depune personal declaraĂžiile de creanÞã, salariaĂžii debitorului;
    ..........................................................................
    12. cuantumul minim al creanĂžei, pentru a putea fi introdusĂŁ cererea creditorului, este de 30.000 lei, iar pentru salariaĂži, de 6 salarii medii pe economie;
    ..........................................................................
    26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generalĂŁ a acĂžionarilor/asociaĂžilor debitorului, persoanĂŁ juridicĂŁ, împuternicit sĂŁ efectueze în numele Âşi pe seama acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedurĂŁ când debitorului i se permite sĂŁ îÂşi administreze activitatea Âşi sĂŁ le reprezinte interesele în procedurĂŁ pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generalĂŁ a acĂžionarilor, asociaĂžilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocatĂŁ de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupĂŁ caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-Âşi administra averea. Adunarea generalĂŁ va fi prezidatĂŁ de administratorul judiciar sau de lichidator, dupĂŁ caz. DacĂŁ adunarea asociaĂžilor/acĂžionarilor convocatĂŁ conform prezentului punct nu desemneazĂŁ un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacĂŁ acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociaĂžii/acĂžionarii sunt decĂŁzuĂži din drepturile recunoscute de procedurĂŁ Âşi care sunt exercitate prin administrator special. DacĂŁ un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluĂžionarea acĂžiunilor prevĂŁzute la art. 46 Âşi a celor reglementate de art. 79 Âşi 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exerciĂžiul funcĂžiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de cĂŁtre judecĂŁtorul-sindic în camera de consiliu Âşi fĂŁrĂŁ citarea pĂŁrĂžilor. în cazul în care ulterior adunarea asociaĂžilor/acĂžionarilor alege un administrator special, acesta va lua procedura în stadiul în care se gĂŁseÂşte la data desemnĂŁrii;
    27. administratorul judiciar este persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ compatibilĂŁ, practician în insolvenÞã, autorizat în condiĂžiile legii, desemnat sĂŁ exercite atribuĂžiile prevĂŁzute la art. 20 în perioada de observaĂžie Âşi pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute mai sus;
    ..........................................................................
    29. Buletinul procedurilor de insolvenÞã este publicaĂžia editatĂŁ de Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului, care are drept scop publicarea citaĂžiilor, convocĂŁrilor, notificĂŁrilor Âşi comunicĂŁrilor actelor de procedurĂŁ efectuate de instanĂžele judecĂŁtoreÂşti, administratorul judiciar/lichidator dupĂŁ deschiderea procedurii de insolvenÞã prevĂŁzute de prezenta lege;
    30. mandatul administratorilor statutari înceteazĂŁ de la data ridicĂŁrii dreptului de administrare sau de la data desemnĂŁrii administratorului special. Mandatul administratorului special se limiteazĂŁ la reprezentarea intereselor acĂžionarilor/asociaĂžilor de la data ridicĂŁrii dreptului de administrare. încetarea mandatului impune obligaĂžia predĂŁrii gestiunii.>>
    - La articolul 4 alineatul (6), literele a) Âşi b) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comerĂžului de pe lângĂŁ tribunale pentru operaĂžiunile de înregistrare;
    b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operaĂžiunile de înregistrare în registrul societĂŁĂžilor agricole Âşi, în cazul asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor ce desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži economice, în registrul asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor.>>"
    2. La articolul I punctul 1, litera c) a alineatului (6) al articolului 4 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenÞã, inclusiv din fondurile obĂžinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumĂŁ care va fi inclusĂŁ în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1)."
    3. La articolul I punctul 2, alineatul (7) al articolului 4 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(7) Sumele prevĂŁzute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului comerĂžului, prin Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului, în contul Uniunii NaĂžionale a Practicienilor în InsolvenÞã din România, denumitĂŁ în continuare U.N.P.I.R., sumele prevĂŁzute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancarĂŁ, în contul menĂžionat, iar sumele prevĂŁzute la alin. (6) lit. c) vor fi virate în contul filialei U.N.P.I.R. din care face parte administratorul judiciar sau, dupĂŁ caz, lichidatorul care transmite suma."
    4. La articolul I, dupĂŁ punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1 - 2^4, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "2^1. La articolul 4, alineatul (9) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(9) Sumele menĂžionate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. 121 Âşi art. 123 pct. 1 Âşi vor fi plĂŁtite în momentul existenĂžei disponibilului în contul debitorului.>>
    2^2. La articolul 4, dupĂŁ alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul mĂŁsurilor asigurĂŁtorii sau al executĂŁrii silite.>>
    2^3. Articolul 6 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 6
    (1) Toate procedurile prevĂŁzute de prezenta lege, cu excepĂžia recursului prevĂŁzut la art. 8, sunt de competenĂža secĂžiei de insolvenÞã a tribunalului în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi are sediul debitorul, astfel cum figureazĂŁ acesta în registrul comerĂžului, respectiv în registrul societĂŁĂžilor agricole sau în registrul asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor, Âşi sunt exercitate de judecĂŁtorul-sindic.
    (2) în circumscripĂžia curĂžii de apel va funcĂžiona o singurĂŁ secĂžie de insolvenÞã. Aceasta se organizeazĂŁ în cadrul tribunalului din localitatea în care îÂşi are sediul respectiva curte de apel.>>
    2^4. La articolul 7, dupĂŁ alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(1^1) Pentru susĂžinerea cheltuielilor de editare Âşi difuzare a Buletinului procedurilor de insolvenÞã, fondul prevĂŁzut la art. 17 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 460/2005 privind conĂžinutul, etapele, condiĂžiile de finanĂžare, publicare Âşi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenÞã, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se majoreazĂŁ, reprezentând o cotĂŁ de 10% aplicatĂŁ la taxele percepute de oficiile registrului comerĂžului de pe lângĂŁ tribunale pentru operaĂžiunile de înregistrare.>>"
    5. La articolul I, dupĂŁ punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "4^1. La articolul 8, alineatul (7) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(7) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea Âşi funcĂžionarea CurĂžii ConstituĂžionale, republicatĂŁ, judecĂŁtorul-sindic va putea sĂŁ nu dispunĂŁ suspendarea cauzei, în situaĂžia în care dispoziĂžiile a cĂŁror neconstituĂžionalitate se invocĂŁ au fĂŁcut obiectul cel puĂžin al unei decizii pronunĂžate de Curtea ConstituĂžionalĂŁ. Suspendarea va privi doar cererile care au legĂŁturĂŁ directĂŁ cu reglementarea atacatĂŁ.>>"
    6. La articolul I, punctul 5 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "5. Articolul 10 se abrogĂŁ."
    7. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (1) al articolului 11 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) desemnarea motivatĂŁ, prin sentinĂža de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvenÞã compatibili care au depus ofertĂŁ de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupĂŁ caz, a lichidatorului care va administra procedura pânĂŁ la confirmarea ori, dupĂŁ caz, înlocuirea sa de cĂŁtre adunarea creditorilor sau creditorul care deĂžine cel puĂžin 50% din valoarea creanĂželor, fixarea remuneraĂžiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activitĂŁĂžii practicienilor în insolvenÞã, precum Âşi a atribuĂžiilor acestuia pentru aceastĂŁ perioadĂŁ. JudecĂŁtorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de cĂŁtre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de cĂŁtre debitor, dacĂŁ cererea îi aparĂžine. în situaĂžia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicitĂŁ numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de cĂŁtre judecĂŁtorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. în caz de conexare se va Ăžine seama de cererile creditorilor în ordinea mĂŁrimii creanĂželor sau de cererea debitoarei, dacĂŁ nu existĂŁ o cerere din partea unui creditor;".
    8. La articolul I punctul 7, alineatele (4) Âşi (5) ale articolului 14 se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) DacĂŁ legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota Âşi prin corespondenÞã. Scrisoarea prin care îÂşi exprimĂŁ votul, semnatĂŁ de creditor, sau înscrisul în format electronic cĂŁruia i s-a încorporat, ataÂşat ori asociat semnĂŁtura electronicĂŁ extinsĂŁ, bazatĂŁ pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pânĂŁ în ziua fixatĂŁ pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.
    (5) La ÂşedinĂžele adunĂŁrilor creditorilor, salariaĂžii debitorului vor putea fi reprezentaĂži de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanĂželor reprezentând salariile Âşi alte drepturi bĂŁneÂşti ce li se cuvin."
    9. La articolul I, dupĂŁ punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "13^1. La articolul 21, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 21
    (1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care Âşi-a îndeplinit atribuĂžiile, precum Âşi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Raportul se depune la dosarul cauzei, iar un extras se publicĂŁ în Buletinul procedurilor de insolvenÞã. La fiecare 120 de zile judecĂŁtorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii, în care administratorul judiciar va expune în sintezĂŁ mĂŁsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate.>>"
    10. La articolul I, dupĂŁ punctul 14 se introduc zece noi puncte, punctele 14^1 - 14^10, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "14^1. La articolul 22, alineatele (1) Âşi (3) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 22
    (1) în cazul în care un practician în insolvenÞã desemnat refuzĂŁ numirea, acesta are obligaĂžia de a notifica instanĂža, în termen de 5 zile de la comunicarea sentinĂžei de numire. JudecĂŁtorul-sindic va sancĂžiona cu amendĂŁ judiciarĂŁ de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea în termen a refuzului, fĂŁrĂŁ motive temeinice. în acest caz sunt aplicabile dispoziĂžiile art. 19. Prevederile prezentului articol sunt aplicabile Âşi în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 34.
    ..........................................................................
    (3) JudecĂŁtorul-sindic va sancĂžiona administratorul judiciar cu amendĂŁ judiciarĂŁ de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul în care acesta, din culpĂŁ sau cu rea-credinÞã, nu îÂşi îndeplineÂşte sau îndeplineÂşte cu întârziere atribuĂžiile prevĂŁzute de lege sau stabilite de judecĂŁtorul-sindic.>>
    14^2. Articolul 23 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 23
    în vederea îndeplinirii atribuĂžiilor sale, administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea Âşi nivelul remuneraĂžiilor acestor persoane vor fi supuse aprobĂŁrii comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprobĂŁrii judecĂŁtorului-sindic în cazul în care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. 4. JudecĂŁtorul-sindic se va pronunĂža asupra cererii prin încheiere, datĂŁ în camera de consiliu, cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar.>>
    14^3. La articolul 27, dupĂŁ alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(5) Cererea debitorului se va judeca de urgenÞã în termen de 5 zile în camera de consiliu.>>
    14^4. La articolul 28, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(2) DacĂŁ debitorul nu dispune, la momentul înregistrĂŁrii cererii, de vreuna dintre informaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. a) - f) Âşi h), va putea înregistra acea informaĂžie la tribunal în termen de 5 zile; dacĂŁ nu o va face, el va fi decĂŁzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare.>>
    14^5. La articolul 32, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(2) Prin încheierea de deschidere a procedurii, judecĂŁtorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau, dupĂŁ caz, lichidatorului sĂŁ efectueze notificĂŁrile prevĂŁzute la art. 61. în cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea notificĂŁrii, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecĂŁtorul-sindic va Ăžine, în termen de 10 zile, o ÂşedinÞã la care vor fi citaĂži administratorul judiciar, debitorul Âşi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma cĂŁreia va soluĂžiona deodatĂŁ, printr-o sentinÞã, toate opoziĂžiile. AdmiĂžând opoziĂžia, judecĂŁtorul-sindic nu va putea pĂŁstra deschisĂŁ procedura insolvenĂžei. JudecĂŁtorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. Deschiderea ulterioarĂŁ a procedurii, la cererea debitorului sau a creditorilor, nu va putea modifica data apariĂžiei stĂŁrii de insolvenÞã.>>
    14^6. Articolul 36 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 36
    De la data deschiderii procedurii se suspendĂŁ de drept toate acĂžiunile judiciare sau mĂŁsurile de executare silitĂŁ pentru realizarea creanĂželor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepĂžia cĂŁilor de atac declanÂşate de debitor.>>
    14^7. Articolul 42 se abrogĂŁ.
    14^8. Articolul 44 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 44
    Debitorul are obligaĂžia de a pune la dispoziĂžia administratorului judiciar sau, dupĂŁ caz, lichidatorului toate informaĂžiile cerute de acesta, precum Âşi toate informaĂžiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea Âşi averea sa, precum Âşi lista cuprinzând plĂŁĂžile Âşi transferurile patrimoniale fĂŁcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la art. 108^1 alin. (1) pct. 2 lit. d) Âşi e) din Codul de procedurĂŁ civilĂŁ.>>
    14^9. Articolul 50 se abrogĂŁ.
    14^10. La articolul 59, alineatul (5) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(5) în cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment, acesta va publica un anunĂž referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolvenÞã, cu indicarea datei primei adunĂŁri a creditorilor, sau va convoca adunarea creditorilor, dacĂŁ raportul va fi depus dupĂŁ data primei adunĂŁri. La aceastĂŁ adunare va supune votului adunĂŁrii creditorilor propunerea de intrare în faliment.>>"
    11. La articolul I, dupĂŁ punctul 15 se introduc 16 noi puncte, punctele 15^1 - 15^16, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "15^1. La articolul 64, dupĂŁ alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(6) CreanĂžele nĂŁscute dupĂŁ data deschiderii procedurii, în perioada de observaĂžie sau în procedura reorganizĂŁrii judiciare vor fi plĂŁtite conform documentelor din care rezultĂŁ, nefiind necesarĂŁ înscrierea la masa credalĂŁ. Prevederea se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor pentru creanĂžele nĂŁscute în procedura de faliment.>>
    15^2. La articolul 73, alineatul (3) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(3) La termenul stabilit prin sentinĂža de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanĂže, judecĂŁtorul-sindic va soluĂžiona deodatĂŁ, printr-o singurĂŁ sentinÞã, toate contestaĂžiile, chiar dacĂŁ pentru soluĂžionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmĂŁ caz, judecĂŁtorul-sindic poate sĂŁ admitĂŁ, în tot sau în parte, înscrierea creanĂželor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor împotriva averii debitorului.>>
    15^3. La articolul 74, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(3) Titularii creanĂželor sub condiĂžie suspensivĂŁ vor putea participa la vot în adunĂŁrile creditorilor Âşi la distribuiri de sume numai dupĂŁ îndeplinirea condiĂžiei respective.>>
    15^4. La articolul 76, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 76
    (1) Cu excepĂžia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a fĂŁcut cu încĂŁlcarea dispoziĂžiilor art. 7, titularul de creanĂže anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanĂželor pânĂŁ la expirarea termenului prevĂŁzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decĂŁzut, cât priveÂşte creanĂžele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor Âşi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptĂŁĂžit sĂŁ participe la procedurĂŁ. El nu va avea dreptul de a-Âşi realiza creanĂžele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaĂžilor cu rĂŁspundere nelimitatĂŁ ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sĂŁ nu fi fost condamnat pentru bancrutĂŁ simplĂŁ sau frauduloasĂŁ ori sĂŁ nu i se fi stabilit rĂŁspunderea pentru efectuarea de plĂŁĂži ori transferuri frauduloase.>>
    15^5. La articolul 77 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(2) OperaĂžiunile efectuate de cĂŁtre practicienii în insolvenÞã prin Buletinul procedurilor de insolvenÞã sau la oficiile registrului comerĂžului sunt scutite de taxe.>>
    15^6. La articolul 81, alineatul (3) se abrogĂŁ.
    15^7. La articolul 83, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 83
    (1) TerĂžul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 80, va trebui sĂŁ restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacĂŁ bunul nu mai existĂŁ, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de cĂŁtre debitor, stabilitĂŁ prin expertizĂŁ efectuatĂŁ în condiĂžiile legii.>>
    15^8. La articolul 86, alineatele (1), (3), (6) Âşi (7) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 86
    (1) Contractele în derulare se considerĂŁ menĂžinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiinĂžare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. în vederea creÂşterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate sĂŁ denunĂže orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanĂžial de cĂŁtre toate pĂŁrĂžile implicate. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie sĂŁ rĂŁspundĂŁ, în termen de 30 de zile, unei notificĂŁri a contractantului, prin care i se cere sĂŁ denunĂže contractul; în lipsa unui astfel de rĂŁspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunĂžat. Contractul se considerĂŁ denunĂžat:
    a) la data expirĂŁrii unui termen de 30 de zile de la recepĂžionarea solicitĂŁrii cocontractantului de denunĂžare a contractului, dacĂŁ administratorul judiciar/lichidatorul nu rĂŁspunde;
    b) la data notificĂŁrii denunÞãrii de cĂŁtre administratorul judiciar/lichidator.
    ..........................................................................
    (3) Pe parcursul perioadei de observaĂžie, cu acordul cocontractanĂžilor, administratorul judiciar va putea sĂŁ modifice clauzele contractelor de credit, astfel încât acestea sĂŁ asigure echivalenĂža viitoarelor prestaĂžii.
    ..........................................................................
    (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, dupĂŁ data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncĂŁ ale personalului debitoarei se va face de urgenÞã de cĂŁtre administratorul judiciar/lichidator, fĂŁrĂŁ a fi necesarĂŁ parcurgerea procedurii de concediere colectivĂŁ. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrĂŁtoare.
    (7) într-un contract prevĂŁzând plĂŁĂži periodice din partea debitorului, menĂžinerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sĂŁ facĂŁ plĂŁĂži restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plĂŁĂži poate fi formulatĂŁ declaraĂžie de creanÞã împotriva debitorului.>>
    15^9. DupĂŁ articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 93^1
    ObligaĂžiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpĂŁrare cu datĂŁ certĂŁ, anterioarĂŁ deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzĂŁtor intrĂŁ în procedurĂŁ, vor fi executate de cĂŁtre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpĂŁrĂŁtor, dacĂŁ:
    - preĂžul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se aflĂŁ în posesia promitentului-cumpĂŁrĂŁtor;
    - preĂžul nu este inferior valorii de piaÞã a bunului;
    - bunul nu are o importanÞã determinantĂŁ pentru reuÂşita unui plan de reorganizare.>>
    15^10. La articolul 95, alineatul (7) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societĂŁĂžile comerciale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi ale Legii nr. 297/2004 privind piaĂža de capital, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fĂŁrĂŁ acordul statutar al membrilor sau asociaĂžilor/acĂžionarilor debitorului, a actului constitutiv.>>
    15^11. La articolul 100, alineatul (3) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(3) UrmĂŁtoarele creanĂže constituie categorii distincte de creanĂže, care voteazĂŁ separat:
    a) creanĂže garantate;
    b) creanĂže salariale;
    c) creanĂže bugetare;
    d) creanĂže chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);
    e) celelalte creanĂže chirografare.>>
    15^12. La articolul 101 alineatul (1), dupĂŁ litera C se introduce o nouĂŁ literĂŁ, litera D, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<D. creanĂžele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului Âşi sunt socotite cĂŁ au acceptat planul.>>
    15^13. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<b) în cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, precum Âşi stabilirea atribuĂžiilor Âşi a remuneraĂžiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.>>
    15^14. La articolul 112, dupĂŁ alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<(4) CreanĂžele bĂŁneÂşti asupra averii debitorului se considerĂŁ scadente la data deschiderii procedurii de faliment.>>
    15^15. La articolul 113, alineatele (4) Âşi (5) se abrogĂŁ.
    15^16. Articolul 115 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 115
    (1) Inventarul va trebui sĂŁ descrie toate bunurile identificate ale debitorului.
    (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar, de debitor, iar dacĂŁ acesta nu participĂŁ la inventariere, numai de cĂŁtre lichidatorul judiciar.
    (3) în vederea conservĂŁrii patrimoniului, în cazul în care în averea debitoarei nu existĂŁ suficiente lichiditĂŁĂži, lichidatorul va putea valorifica de urgenÞã bunuri ale debitorului pentru obĂžinerea acestor lichiditĂŁĂži fĂŁrĂŁ aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licitaĂžie publicĂŁ, dupĂŁ evaluarea prealabilĂŁ, pornind de la valoarea de lichidare indicatĂŁ de evaluator.>>"
    12. La articolul I, dupĂŁ punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "17^1. La articolul 120, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(2) DacĂŁ vânzarea activelor se va face prin licitaĂžie publicĂŁ, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autenticĂŁ, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaĂžie.>>"
    13. La articolul I, dupĂŁ punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "18^1. Articolul 130 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 130
    DupĂŁ ce judecĂŁtorul-sindic aprobĂŁ raportul final al lichidatorului, acesta va trebui sĂŁ facĂŁ distribuirea finalĂŁ a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de cĂŁtre cei îndreptĂŁĂžiĂži la acestea vor fi depuse în contul prevĂŁzut la art. 4 alin. (4).>>"
    14. La articolul I punctul 19, articolul 131 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 131
    (1) în orice stadiu al procedurii prevĂŁzute de prezenta lege, dacĂŁ se constatĂŁ cĂŁ nu existĂŁ bunuri în averea debitorului ori cĂŁ acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative Âşi niciun creditor nu se oferĂŁ sĂŁ avanseze sumele corespunzĂŁtoare, judecĂŁtorul-sindic va da o sentinÞã de închidere a procedurii, prin care se dispune Âşi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.
    (2) în cazul prevĂŁzut la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 129."
    15. La articolul I, dupĂŁ punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "20^1. La articolul 138, alineatul (3) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    <<(3) Comitetul creditorilor sau creditorul care deĂžine mai mult de jumĂŁtate din valoarea tuturor creanĂželor poate cere judecĂŁtorului-sindic sĂŁ fie autorizat sĂŁ introducĂŁ acĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), dacĂŁ administratorul judiciar sau lichidatorul a omis sĂŁ indice, în raportul sĂŁu asupra cauzelor insolvenĂžei, persoanele culpabile de starea de insolvenÞã a patrimoniului debitorului persoanĂŁ juridicĂŁ ori dacĂŁ acesta a omis sĂŁ formuleze acĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) Âşi rĂŁspunderea persoanelor la care se referĂŁ alin. (1) ameninÞã sĂŁ se prescrie.>>"
    16. La articolul I, dupĂŁ punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "21^1. DupĂŁ articolul 154 se introduc douĂŁ noi articole, articolele 154^1 Âşi 154^2, cu urmĂŁtorul cuprins:
    <<ART. 154^1
    SecĂžiile de insolvenÞã prevĂŁzute la art. 6 se vor înfiinĂža în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã. Procedurile în curs vor continua pe rolul instanĂželor la care au fost introduse.
    ART. 154^2
    Orice decĂŁderi, limitĂŁri, interdicĂžii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvenÞã vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. DispoziĂžiile contrare se abrogĂŁ.>>"
    ART. II
    Litera c) a articolului 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) acĂžiuni, cereri Âşi contestaĂžii introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenĂžei, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi al OrdonanĂžei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizĂŁrii judiciare Âşi a falimentului instituĂžiilor de credit, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 278/2004 - 120 lei."

    AceastĂŁ lege a fost adoptatĂŁ de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 Âşi ale art. 76 alin. (1) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ.

                      PREÂŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                           ROBERTA ALMA ANASTASE

                        p. PREÂŞEDINTELE SENATULUI,
                              ALEXANDRU PEREÂŞ

    BucureÂşti, 7 iulie 2009.
    Nr. 277