închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcÞiilor ºi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaÞiile specifice realizate de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
                    
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÂŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 17 iunie 2009

    Având în vedere prevederile art. 13 din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor Âşi reformei administrative nr. 353/2007, ale art. 54 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 102/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 1 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea Âşi funcĂžionarea AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - A.R.R., cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinĂžarea unor instituĂžii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 3/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, precum Âşi al art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor Âşi infrastructurii emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la 10 zile de la data publicĂŁrii.

               p. Ministrul transporturilor Âşi infrastructurii,
                          Pistru Popa Eusebiu Manea,
                              secretar de stat

    BucureÂşti, 10 iunie 2009.
    Nr. 699.

    ANEXA 1
    (Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

                                  TARIFE
pentru prestaĂžiile specifice realizate de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.

 ______________________________________________________________________________
|   |    Serviciul prestat de Autoritatea RutierĂŁ RomânĂŁ - A.R.R.     |Valoarea|
|   |                                                                 |  (lei) |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 1.| Eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de mĂŁrfuri, |    353 |
|   | eliberarea licenĂžei de transport pentru transportul de persoane,|        |
|   | eliberarea certificatului de transport în cont propriu - pentru |        |
|   | o bucatĂŁ (tarif pentru 5 ani)                                   |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 2.| Eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport sau a        |    260 |
|   | certificatului de transport în cont propriu (autovehicul)       |        |
|   | pentru transport rutier de mĂŁrfuri ori de persoane, precum Âşi   |        |
|   | eliberarea copiei conforme a licenĂžei de transport sau a        |        |
|   | certificatului de transport în cont propriu, ocazionatĂŁ de      |        |
|   | suspendarea celei eliberate iniĂžial - pentru o bucatĂŁ (tarif    |        |
|   | pentru un an)                                                   |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 3.| Eliberarea licenĂžei de traseu judeĂžean pentru autovehiculele    |    127 |
|   | active necesare efectuĂŁrii traseului, eliberarea licenĂžei de    |        |
|   | traseu judeĂžean suplimentar faÞã de numĂŁrul de licenĂže de       |        |
|   | traseu eliberate pentru autovehiculele active necesare pentru   |        |
|   | efectuarea traseului - pentru o cursĂŁ (tarif pentru 3 ani)      |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 4.| Eliberarea licenĂžei de traseu interjudeĂžean - pentru o cursĂŁ    |    650 |
|   | (tarif pentru 5 ani)                                            |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 5.| Eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de autogarĂŁ,|  3.546 |
|   | eliberarea licenĂžei pentru activitĂŁĂžile de intermediere a       |        |
|   | operaĂžiunilor de transport rutier public, precum Âşi eliberarea  |        |
|   | licenĂžei pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate de autogarĂŁ, eliberarea|        |
|   | licenĂžei pentru activitĂŁĂžile de intermediere a operaĂžiunilor de |        |
|   | transport rutier public, ocazionatĂŁ de suspendarea celei        |        |
|   | eliberate iniĂžial - pentru o bucatĂŁ (tarif pentru 5 ani)        |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 6.| înlocuirea licenĂžei de transport, a certificatului de transport |    117 |
|   | în cont propriu, a copiei conforme a licenĂžei de transport,     |        |
|   | a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu,|        |
|   | a licenĂžei de traseu sau a licenĂžei pentru activitĂŁĂži conexe    |        |
|   | transportului rutier, ocazionatĂŁ de pierderea, sustragerea ori  |        |
|   | deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii        |        |
|   | operatorului de transport/întreprinderii, a adresei sediului    |        |
|   | social/domiciliului acestuia ori a numĂŁrului de înmatriculare a |        |
|   | vehiculului - pentru o bucatĂŁ                                   |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 7.| Eliberarea atestatelor sau a certificatelor profesionale,       |     41 |
|   | înlocuirea autorizaĂžiilor pentru Âşcoli de conducĂŁtori auto,     |        |
|   | a atestatelor ori certificatelor profesionale, ocazionatĂŁ de    |        |
|   | pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori     |        |
|   | ocazionatĂŁ de schimbarea adresei sau a numelui titularului,     |        |
|   | precum Âşi prelungirea valabilitĂŁĂžii certificatului A.D.R.,      |        |
|   | extinderea valabilitĂŁĂžii certificatului A.D.R., sau înlocuirea  |        |
|   | atestatului de instructor de conducere auto, ocazionatĂŁ de      |        |
|   | dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionatĂŁ de        |        |
|   | schimbarea numelui titularului, precum Âşi activitatea de        |        |
|   | documentare, consultanÞã Âşi actualizare de date (tarif pentru   |        |
|   | o orĂŁ) - pentru o bucatĂŁ                                        |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 8.| Examinarea în vederea obĂžinerii certificatului de atestare a    |     14 |
|   | taximetriÂştilor sau susĂžinerii testului periodic de cĂŁtre       |        |
|   | aceÂştia (tarif pentru o persoanĂŁ)                               |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
| 9.| Avizarea programelor Âşcolare pentru Âşcolile de conducĂŁtori      |     82 |
|   | auto - pentru o categorie sau subcategorie, precum Âşi avizarea  |        |
|   | programelor de învãÞãmânt ale cursurilor de pregĂŁtire           |        |
|   | profesionalĂŁ în vederea atestĂŁrii conducĂŁtorilor auto pentru    |        |
|   | transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere - pentru|        |
|   | o bucatĂŁ                                                        |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|10.| Eliberarea documentului de control Interbus, a documentului de  |     58 |
|   | control pentru transportul rutier public de persoane prin       |        |
|   | servicii ocazionale în trafic naĂžional, precum Âşi a documentului|        |
|   | de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale  |        |
|   | Uniunii Europene sau servicii ocazionale sub forma cabotajului -|        |
|   | pentru un carnet                                                |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|11.| Eliberarea certificatului pentru transport de persoane în cont  |    112 |
|   | propriu în trafic internaĂžional între statele membre ale Uniunii|        |
|   | Europene - pentru o bucatĂŁ (tarif pentru un an)                 |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|12.| Eliberarea cartelelor tahografice - pentru o bucatĂŁ (tarif      |    239 |
|   | pentru 5 ani), precum Âşi înnoirea, înlocuirea sau schimbarea    |        |
|   | cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2),   |        |
|   | art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din Normele tehnice |        |
|   | privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea          |        |
|   | cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului       |        |
|   | transporturilor, construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006 -    |        |
|   | pentru o bucatĂŁ                                                 |        |
|___|_________________________________________________________________|________|
|13.| înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice      |    212 |
|   | conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau    |        |
|   | ale art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea,   |        |
|   | înlocuirea, schimbarea Âşi înnoirea cartelelor tahografice,      |        |
|   | aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,              |        |
|   | construcĂžiilor Âşi turismului nr. 116/2006 - pentru o bucatĂŁ     |        |
|___|_________________________________________________________________|________|