închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabil
ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile
                 EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ÂŞI FINANÞELOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 870 bis  din 23 decembrie 2008

     Ordinul nr. 3.512/2008 Âşi anexele nr. 1 Âşi 4 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 decembrie 2008 Âşi sunt reproduse Âşi în acest numĂŁr bis.

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) Âşi art. 25 alin. (2) din Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ,

    ministrul economiei Âşi finanĂželor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ Normele metodologice de întocmire Âşi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobĂŁ Normele specifice de întocmire Âşi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 2.
    (2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 3 pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, în funcĂžie de necesitĂŁĂži, cu obligaĂžia respectĂŁrii conĂžinutului minimal prevĂŁzut în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobĂŁ documentele financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 4, care se pĂŁstreazĂŁ timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciĂžiului financiar în cursul cĂŁruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevĂŁzute la art. 1 din Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 5
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplicĂŁ începând cu data de 1 ianuarie 2009.
    (2) Pe data intrĂŁrii în vigoare a prezentului ordin se abrogĂŁ Ordinul ministrului finanĂželor publice nr. 1.850/2004 privind registrele Âşi formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 Âşi 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi orice alte dispoziĂžii contrare prevederilor prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    p. Ministrul economiei Âşi finanĂželor,
                               CĂŁtĂŁlin Doica,
                              secretar de stat

    BucureÂşti, 27 noiembrie 2008.
    Nr. 3.512.

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
        de întocmire Âşi utilizare a documentelor financiar-contabile

    A. Norme generale
    1. Persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ, consemneazĂŁ operaĂžiunile economico-financiare, în momentul efectuĂŁrii lor, în documente justificative, pe baza cĂŁrora se fac înregistrĂŁri în contabilitate (jurnale, fiÂşe Âşi alte documente contabile, dupĂŁ caz).
    2. Documentele justificative trebuie sĂŁ cuprindĂŁ urmĂŁtoarele elemente principale:
    - denumirea documentului;
    - denumirea/numele Âşi prenumele Âşi, dupĂŁ caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeÂşte documentul;
    - numĂŁrul documentului Âşi data întocmirii acestuia;
    - menĂžionarea pĂŁrĂžilor care participĂŁ la efectuarea operaĂžiunii economico-financiare (când este cazul);
    - conĂžinutul operaĂžiunii economico-financiare Âşi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuĂŁrii acesteia;
    - datele cantitative Âşi valorice aferente operaĂžiunii economico-financiare efectuate, dupĂŁ caz;
    - numele Âşi prenumele, precum Âşi semnĂŁturile persoanelor care rĂŁspund de efectuarea operaĂžiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuĂžii de control financiar preventiv Âşi ale persoanelor în drept sĂŁ aprobe operaĂžiunile respective, dupĂŁ caz;
    - alte elemente menite sĂŁ asigure consemnarea completĂŁ a operaĂžiunilor efectuate.
    Documentele care stau la baza înregistrĂŁrilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiĂžiile în care furnizeazĂŁ toate informaĂžiile prevĂŁzute de normele legale în vigoare.
    3. în cuprinsul oricĂŁrui document emis de cĂŁtre o societate comercialĂŁ trebuie sĂŁ se menĂžioneze Âşi elementele prevĂŁzute de legislaĂžia din domeniu, respectiv forma juridicĂŁ, codul unic de înregistrare Âşi capitalul social, dupĂŁ caz.
    4. Documentele justificative provenite din tranzacĂžii/operaĂžiuni de cumpĂŁrare a unor bunuri de la persoane fizice, pe bazĂŁ de borderouri de achiziĂžii, pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrĂŁrii în gestiune a bunurilor respective.
    5. în cazul în care documentele se referĂŁ la cheltuieli pentru prestĂŁri de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe bazĂŁ de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, acestea trebuie sĂŁ aibĂŁ la bazĂŁ contracte sau convenĂžii civile, încheiate în acest scop, Âşi documentul prin care se face dovada plĂŁĂžii, respectiv dispoziĂžia de platĂŁ/încasare.
    6. în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicatĂŁ, contabilitatea se Ăžine în limba românĂŁ Âşi în moneda naĂžionalĂŁ. Contabilitatea operaĂžiunilor efectuate în valutĂŁ se Ăžine atât în moneda naĂžionalĂŁ, cât Âşi în valutĂŁ, potrivit reglementĂŁrilor elaborate în acest sens.
    Documentele justificative Âşi financiar-contabile pot fi întocmite Âşi într-o altĂŁ limbĂŁ Âşi altĂŁ monedĂŁ dacĂŁ acest fapt este prevĂŁzut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal, referitor la facturĂŁ).
    7. Documentele contabile - jurnale, fiÂşe etc. -, care servesc la prelucrarea, centralizarea Âşi înregistrarea în contabilitate a operaĂžiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor, trebuie sĂŁ cuprindĂŁ elemente cu privire la:
    - felul, numĂŁrul Âşi data documentului justificativ;
    - sumele corespunzĂŁtoare operaĂžiunilor efectuate;
    - conturile sintetice Âşi analitice debitoare Âşi creditoare;
    - semnĂŁturile pentru întocmire Âşi verificare, dupĂŁ caz.
    8. înscrierea datelor în documente se face cu cernealĂŁ, cu pix cu pastĂŁ sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor, dupĂŁ caz.
    9. Regimul juridic al documentelor în formĂŁ electronicĂŁ, ce conĂžin date privind operaĂžiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit Âşi primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanĂže în formĂŁ electronicĂŁ, este stabilit de Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operaĂžiunilor comerciale prin mijloace electronice.
    Facturile Âşi chitanĂžele în formĂŁ electronicĂŁ, emise fĂŁrĂŁ îndeplinirea condiĂžiilor prevĂŁzute de legea mai sus menĂžionatĂŁ, nu au calitatea de document justificativ, în înĂželesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicatĂŁ.
    10. în documentele justificative Âşi în cele contabile nu sunt admise ÂştersĂŁturi, modificĂŁri sau alte asemenea procedee, precum Âşi lĂŁsarea de spaĂžii libere între operaĂžiunile înscrise în acestea sau file lipsĂŁ.
    Erorile se corecteazĂŁ prin tĂŁierea cu o linie a textului sau a cifrei greÂşite, pentru ca acestea sĂŁ poatĂŁ fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectĂŁ.
    Corectarea se face în toate exemplarele documentului Âşi se confirmĂŁ prin semnĂŁtura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menĂžionându-se Âşi data efectuĂŁrii corecturii.
    11. în cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cĂŁrora se primeÂşte, se elibereazĂŁ sau se justificĂŁ numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevĂŁd asemenea restricĂžii, documentul întocmit greÂşit se anuleazĂŁ Âşi rĂŁmâne în carnetul respectiv.
    La corectarea documentului justificativ în care se consemneazĂŁ operaĂžii de predare-primire a valorilor materiale Âşi a mijloacelor fixe este necesarĂŁ confirmarea, prin semnĂŁturĂŁ, atât a predĂŁtorului, cât Âşi a primitorului.
    12. în cazul completĂŁrii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor, corecturile sunt admise numai înainte de prelucrarea acestora, menĂžionându-se data rectificĂŁrii Âşi semnĂŁtura celui care a fĂŁcut modificarea. Documentele prezentate în listele de erori, anulĂŁri sau completĂŁri (pe baza cĂŁrora se fac modificĂŁri în fiÂşiere sau în baza de date a unitĂŁĂžii) trebuie sĂŁ fie semnate de persoanele împuternicite de conducerea unitĂŁĂžii.
    13. în cazul în care prelucrarea documentelor justificative se face de cĂŁtre un terĂž (persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ), în relaĂžiile dintre terĂži Âşi unitĂŁĂžile beneficiare este necesar ca pentru efectuarea corespunzĂŁtoare a înregistrĂŁrilor în contabilitate sĂŁ se respecte urmĂŁtoarele reguli:
    - documentele justificative sĂŁ fie întocmite corect Âşi la timp de cĂŁtre unitĂŁĂžile beneficiare, acestea rĂŁspunzând de realitatea datelor înscrise în documentele respective;
    - documentele contabile, întocmite de terĂži pe baza documentelor justificative, trebuie predate unitĂŁĂžilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau convenĂžiile civile încheiate, terĂžii rĂŁspunzând de corectitudinea prelucrĂŁrii datelor;
    - în condiĂžiile în care prestatorul de servicii de prelucrare a documentelor nu este persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ autorizatĂŁ potrivit OrdonanĂžei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitĂŁĂžii de expertizĂŁ contabilĂŁ Âşi a contabililor autorizaĂži, republicatĂŁ, unitĂŁĂžile beneficiare trebuie sĂŁ efectueze verificarea documentelor contabile obĂžinute de la terĂži, în sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative predate pentru prelucrare, al respectĂŁrii corespondenĂžei conturilor Âşi exactitĂŁĂžii sumelor înregistrate.
    14. în vederea înregistrĂŁrii în jurnale, fiÂşe Âşi în celelalte documente contabile a operaĂžiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, potrivit formelor de înregistrare în contabilitate utilizate de unitĂŁĂži, se poate face contarea documentelor justificative, indicându-se simbolurile conturilor sintetice Âşi analitice, debitoare Âşi creditoare, în conformitate cu planul de conturi general aplicabil.
    înregistrĂŁrile în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ se fac pe bazĂŁ de documente justificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator în care sunt înscrise mai multe documente justificative al cĂŁror conĂžinut se referĂŁ la operaĂžiuni de aceeaÂşi naturĂŁ Âşi perioadĂŁ.
    în cazul operaĂžiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrĂŁrile în contabilitate se fac pe bazĂŁ de note de contabilitate care au la bazĂŁ note justificative sau note de calcul, dupĂŁ caz.
    în cazul stornĂŁrilor, pe documentul iniĂžial se menĂžioneazĂŁ numĂŁrul Âşi data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operaĂžiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se menĂžioneazĂŁ documentul, data Âşi numĂŁrul de ordine ale operaĂžiunii care face obiectul stornĂŁrii.
    Corectarea înregistrĂŁrilor fĂŁcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite în acest scop.
    înregistrĂŁrile în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupĂŁ data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate Âşi sistematic, în conturi sintetice Âşi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare formĂŁ de înregistrare în contabilitate.
    înregistrĂŁrile în contabilitate se pot face manual sau utilizându-se sistemele informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor.
    15. Factura se întocmeÂşte Âşi se utilizeazĂŁ în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    Pentru livrĂŁrile de bunuri sau prestĂŁrile de servicii pentru care persoanele impozabile sunt scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ Âşi nu sunt obligate sĂŁ întocmeascĂŁ facturi, în conformitate cu prevederile Codului fiscal Âşi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, operaĂžiunile economice se înregistreazĂŁ în baza contractelor încheiate între pĂŁrĂži Âşi a documentelor financiar-contabile sau bancare care sĂŁ ateste acele operaĂžiuni, cum sunt: aviz de însoĂžire a mĂŁrfii, chitanÞã, dispoziĂžie de platĂŁ/încasare, extras de cont bancar, nota de contabilitate etc., dupĂŁ caz.
    16. Registrele de contabilitate Âşi formularele financiar-contabile pot fi adaptate în funcĂžie de specificul Âşi necesitĂŁĂžile persoanelor prevĂŁzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, cu condiĂžia respectĂŁrii conĂžinutului de informaĂžii Âşi a normelor de întocmire Âşi utilizare a acestora. Acestea pot fi pretipĂŁrite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor.
    NumĂŁrul de exemplare al formularelor financiar-contabile poate fi diferit de cel prevĂŁzut în prezentele norme metodologice, în condiĂžiile în care procedurile proprii privind organizarea Âşi conducerea contabilitĂŁĂžii impun acest lucru.
    în situaĂžia în care activitatea de întocmire a documentelor justificative Âşi financiar-contabile este încredinĂžatĂŁ în baza unui contract de prestĂŁri de servicii unor persoane fizice sau juridice, normele proprii interne de întocmire Âşi utilizare a formularelor respective se adapteazĂŁ în mod corespunzĂŁtor, fiind obligatoriu sĂŁ se prevadĂŁ în contract clauze referitoare la întocmirea Âşi utilizarea formularelor în aceste condiĂžii.
    Se pot stabili norme proprii de întocmire Âşi utilizare a formularelor financiar-contabile, cu condiĂžia ca acestea sĂŁ nu contravinĂŁ reglementĂŁrilor legale în vigoare.
    Neîntocmirea, întocmirea eronatĂŁ Âşi/sau neutilizarea documentelor justificative Âşi financiar-contabile, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, se sancĂžioneazĂŁ potrivit dispoziĂžiilor legale.
    17. Persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, vor asigura un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile, astfel:
    - persoanele care rĂŁspund de organizarea Âşi conducerea contabilitĂŁĂžii vor desemna, prin decizie internĂŁ scrisĂŁ, o persoanĂŁ sau mai multe, dupĂŁ caz, care sĂŁ aibĂŁ atribuĂžii privind alocarea Âşi gestionarea numerelor aferente;
    - fiecare formular va avea un numĂŁr de ordine sau o serie, dupĂŁ caz, numĂŁr sau serie ce trebuie sĂŁ fie secvenĂžial(ĂŁ), stabilit(ĂŁ) de societate. în alocarea numerelor se va Ăžine cont de structura organizatoricĂŁ, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;
    - persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, vor emite proceduri proprii de stabilire Âşi/sau alocare de numere ori serii, dupĂŁ caz, prin care se va menĂžiona, pentru fiecare exerciĂžiu financiar, care este numĂŁrul sau seria de la care se emite primul document.

    B. Registrele de contabilitate
    18. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicatĂŁ, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) Âşi Cartea mare (cod 14-1-3).
    Registrele de contabilitate se utilizeazĂŁ în strictĂŁ concordanÞã cu destinaĂžia acestora Âşi se prezintĂŁ în mod ordonat Âşi astfel completate încât sĂŁ permitĂŁ în orice moment identificarea Âşi controlul operaĂžiunilor contabile efectuate.
    Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formĂŁ de registru, foi volante sau listĂŁri informatice, dupĂŁ caz.
    Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescĂŁtoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completĂŁrii lor.
    19. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistreazĂŁ cronologic toate operaĂžiunile economico-financiare.
    OperaĂžiunile de aceeaÂşi naturĂŁ, realizate în acelaÂşi loc de activitate (atelier, secĂžie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stĂŁ la baza înregistrĂŁrii în Registrul-jurnal.
    UnitĂŁĂžile pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaĂžiunile de casĂŁ Âşi bancĂŁ, decontĂŁrile cu furnizorii, situaĂžia încasĂŁrii-achitĂŁrii facturilor etc.
    Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie sĂŁ cuprindĂŁ elemente cu privire la: felul, numĂŁrul Âşi data documentului justificativ, explicaĂžii privind operaĂžiunile respective Âşi conturile sintetice debitoare Âşi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzĂŁtoare operaĂžiunilor efectuate.
    UnitĂŁĂžile care utilizeazĂŁ jurnale auxiliare pot înregistra în Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.
    Editarea Registrului-jurnal se efectueazĂŁ la cererea organelor de control sau în funcĂžie de necesitĂŁĂžile proprii.
    20. Persoanele fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži independente Âşi conduc contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ, în conformitate cu prevederile legale, întocmesc Registrul jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži (cod 14-1-1/b), precum Âşi alte documente de evidenÞã prevĂŁzute de legislaĂžia în domeniu.
    21. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistreazĂŁ toate elementele de activ Âşi de pasiv, grupate în funcĂžie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.
    Registrul-inventar se întocmeÂşte la înfiinĂžarea unitĂŁĂžii, cel puĂžin o datĂŁ pe an pe parcursul funcĂžionĂŁrii unitĂŁĂžii, cu ocazia fuziunii, divizĂŁrii sau încetĂŁrii activitĂŁĂžii, precum Âşi în alte situaĂžii prevĂŁzute de lege, pe bazĂŁ de inventar faptic.
    în acest registru se înscriu, într-o formĂŁ recapitulativĂŁ, elementele inventariate dupĂŁ natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica conĂžinutul fiecĂŁrui post al bilanĂžului.
    Registrul-inventar se completeazĂŁ pe baza inventarierii faptice a fiecĂŁrui cont de activ Âşi de pasiv. Elementele de activ Âşi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bazĂŁ listele de inventariere sau alte documente care justificĂŁ conĂžinutul acestora la sfârÂşitul exerciĂžiului financiar.
    în cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-inventar se înregistreazĂŁ soldurile existente la data inventarierii, la care se adaugĂŁ rulajele intrĂŁrilor Âşi se scad rulajele ieÂşirilor de la data inventarierii pânĂŁ la data încheierii exerciĂžiului financiar.
    22. Pe baza Registrului-inventar Âşi a balanĂžei de verificare de la 31 decembrie se întocmeÂşte bilanĂžul care face parte din situaĂžiile financiare anuale, ale cĂŁrui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicatĂŁ, Âşi ale reglementĂŁrilor contabile aplicabile, trebuie sĂŁ corespundĂŁ cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situaĂžia realĂŁ a elementelor de activ Âşi de pasiv stabilitĂŁ pe baza inventarului.
    23. Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil obligatoriu în care se înregistreazĂŁ lunar Âşi sistematic, prin regruparea conturilor, miÂşcarea Âşi existenĂža tuturor elementelor de activ Âşi de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sintezĂŁ Âşi sistematizare Âşi conĂžine simbolul contului debitor Âşi al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor Âşi creditor, precum Âşi soldul contului. Registrul Cartea mare poate conĂžine câte o filĂŁ pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare stĂŁ la baza întocmirii balanĂžei de verificare.
    Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu FiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse.
    Editarea CĂŁrĂžii mari se efectueazĂŁ la cererea organelor de control sau în funcĂžie de necesitĂŁĂžile proprii.
    24. Registrul-jurnal, Registrul-inventar Âşi Registrul Cartea mare se pĂŁstreazĂŁ în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exerciĂžiului financiar în cursul cĂŁruia au fost întocmite, iar în caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Persoanele fizice care utilizeazĂŁ tehnica de calcul trebuie sĂŁ asigure listarea acestora în orice moment pe parcursul celor 10 ani de pĂŁstrare.
    Persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, care utilizeazĂŁ, potrivit legii, registre Âşi formulare specifice privind activitatea financiarĂŁ Âşi contabilĂŁ, reglementate prin actele normative în vigoare, procedeazĂŁ la înscrierea datelor în aceste registre Âşi formulare potrivit normelor specifice, prezentate în actele normative respective, precum Âşi prezentelor norme metodologice privind documentele justificative Âşi financiar-contabile.

    C. Formele de înregistrare în contabilitate
    25. Formele de înregistrare în contabilitate reprezintĂŁ sistemul de registre, formulare Âşi documente contabile corelate între ele, care servesc la înregistrarea cronologicĂŁ Âşi sistematicĂŁ în contabilitate a operaĂžiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciĂžiului financiar.
    26. Principalele forme de înregistrare în contabilitate a operaĂžiunilor economico-financiare în cazul unitĂŁĂžilor care conduc contabilitatea în partidĂŁ dublĂŁ sunt: "pe jurnale", "maestru-Âşah" Âşi forma combinatĂŁ "maestru-Âşah cu jurnale".
    27. în cadrul formei de înregistrare în contabilitate "pe jurnale", principalele registre Âşi formulare care se utilizeazĂŁ sunt:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2);
    - Cartea mare (cod 14-1-3);
    - jurnale auxiliare;
    - BalanĂža de verificare.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeazĂŁ pentru înregistrarea cronologicĂŁ a tuturor operaĂžiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative. Pentru operaĂžiunile care nu au la bazĂŁ documente justificative se întocmeÂşte Nota de contabilitate (cod 14-6-2/A).
    Notele de contabilitate se întocmesc pe bazĂŁ de note justificative sau note de calcul Âşi se înregistreazĂŁ în mod cronologic în Registrul-jurnal.
    UnitĂŁĂžile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operaĂžiuni, cum sunt:
    1. Jurnal privind operaĂžiunile de casĂŁ Âşi bancĂŁ (cod 14-6-5);
    2. Jurnal privind decontĂŁrile cu furnizorii (cod 14-6-6);
    3. SituaĂžia încasĂŁrii-achitĂŁrii facturilor (cod 14-6-7);
    4. Jurnal privind consumurile Âşi alte ieÂşiri de stocuri (cod 14-6-8);
    5. Jurnal privind salariile Âşi contribuĂžia pentru asigurĂŁri sociale, protecĂžia socialĂŁ a Âşomerilor Âşi asigurĂŁrile de sĂŁnĂŁtate (cod 14-6-10);
    6. Jurnal privind operaĂžiuni diverse (cod 14-6-17).
    Lunar sau la altĂŁ perioadĂŁ prevĂŁzutĂŁ de lege, în fiecare jurnal auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare înregistrate în cursul lunii (perioadei), totaluri care se înscriu în Registrul-jurnal.
    Contabilitatea analiticĂŁ se poate Ăžine fie direct pe aceste jurnale (pentru unele conturi), fie cu ajutorul altor formulare tipizate comune (fiÂşa de cont analitic pentru valori materiale, fiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse etc.) sau specifice, folosite în acest scop.
    Pentru unele conturi, pe lângĂŁ jurnalul privind operaĂžiunile de credit se întocmeÂşte Âşi situaĂžia privind operaĂžiunile de debit.
    înregistrĂŁrile în jurnale se fac în mod cronologic în tot cursul lunii (perioadei) sau numai la sfârÂşitul lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor centralizatoare întocmite pentru operaĂžiunile aferente lunii (perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic în acestea.
    Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare contabilĂŁ care cuprinde toate conturile sintetice Âşi reflectĂŁ existenĂža Âşi miÂşcarea tuturor elementelor de activ Âşi de pasiv la un moment dat.
    Cartea mare serveÂşte la stabilirea rulajelor lunare Âşi a soldurilor conturilor Âşi stĂŁ la baza întocmirii balanĂžei de verificare.
    Pentru stabilirea rulajelor se preia în Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se stabileÂşte prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de conturi corespondente ale jurnalelor.
    Soldul debitor sau creditor al fiecĂŁrui cont se stabileÂşte în funcĂžie de rulajele debitoare Âşi creditoare ale contului respectiv, Ăžinându-se seama de soldul de la începutul anului, care se înscrie pe rândul destinat în acest scop.
    BalanĂža de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea înregistrĂŁrii corecte în contabilitate a operaĂžiunilor efectuate Âşi controlul concordanĂžei dintre contabilitatea sinteticĂŁ Âşi cea analiticĂŁ, precum Âşi principalul instrument pe baza cĂŁruia se întocmesc raportĂŁrile contabile stabilite potrivit legii.
    BalanĂža de verificare a conturilor sintetice, precum Âşi balanĂžele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puĂžin anual, la încheierea exerciĂžiului financiar sau la termenele de întocmire a raportĂŁrilor contabile, la alte perioade prevĂŁzute de actele normative în vigoare Âşi ori de câte ori se considerĂŁ necesar.
    28. în cadrul formei de înregistrare "maestru-Âşah", principalele registre Âşi formulare care se utilizeazĂŁ sunt:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2);
    - Cartea mare (Âşah - cod 14-1-3/a);
    - BalanĂža de verificare.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeazĂŁ pentru înregistrarea cronologicĂŁ a tuturor operaĂžiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, la fel ca în cazul formei de înregistrare "pe jurnale".
    în vederea înregistrĂŁrii în Registrul-jurnal, documentele justificative sunt supuse prelucrĂŁrii contabile (sortare pe feluri de operaĂžiuni, verificare, evaluare, contare). DacĂŁ pentru acelaÂşi fel de operaĂžiuni existĂŁ mai multe documente justificative, acestea se totalizeazĂŁ cu ajutorul documentelor cumulative întocmite fie pentru debitul, fie pentru creditul contului care reflectĂŁ asemenea operaĂžiuni.
    Pentru operaĂžiunile care nu au la bazĂŁ documente justificative se întocmeÂşte Nota de contabilitate (cod 14-6-2A).
    Cartea mare (Âşah - cod 14-1-3/a) este documentul de sistematizare a înregistrĂŁrilor contabile în conturile sintetice.
    înregistrĂŁrile în Cartea mare (Âşah) se fac pe baza documentelor justificative, a documentelor cumulative Âşi a notelor de contabilitate, cronologic, zilnic, lunar sau ori de câte ori este nevoie. înregistrarea în acest document, deschis pentru fiecare cont sintetic, este precedatĂŁ de înregistrarea în Registrul-jurnal.
    La sfârÂşitul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din Cartea mare (Âşah) se stabilesc totaluri ale rulajului contului debitor sau creditor Âşi ale conturilor corespondente. Totalul sumelor conturilor corespondente trebuie sĂŁ fie egale cu rulajul debitor sau creditor al contului respectiv.
    Contabilitatea analiticĂŁ se Ăžine cu ajutorul formularelor comune (fiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse, fiÂşa de cont analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor specifice folosite în acest scop.
    BalanĂža de verificare se întocmeÂşte pe baza totalurilor preluate din Cartea mare (Âşah), respectiv din fiÂşele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.
    Pentru verificarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea analiticĂŁ se pot întocmi balanĂže de verificare analitice. La instituĂžiile publice, balanĂžele de verificare sintetice se întocmesc lunar, iar balanĂžele de verificare analitice, cel mai târziu la sfârÂşitul trimestrului pentru care se întocmesc situaĂžiile financiare.
    29. în cazul utilizĂŁrii formei de înregistrare combinatĂŁ "maestru-Âşah cu jurnale", pe lângĂŁ formularele menĂžionate la forma de înregistrare "maestru-Âşah" se utilizeazĂŁ jurnalele auxiliare specifice formei de înregistrare "pe jurnale".
    în Cartea mare (Âşah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile lunare stabilite în jurnal se înscriu atât în coloana destinatĂŁ rulajului debitor sau creditor, cât Âşi în coloanele conturilor corespondente.
    La instituĂžiile publice Âşi persoanele juridice fĂŁrĂŁ scop patrimonial se poate folosi forma de înregistrare în contabilitate "maestru-Âşah simplificat". în acest caz, contabilitatea sinteticĂŁ se Ăžine pe fiÂşe de cont pentru operaĂžiuni diverse (cod 14-6-22 Âşi 14-6-22/a), deschise pentru fiecare cont sintetic în Cartea mare (Âşah), iar contabilitatea analiticĂŁ se Ăžine pe fiÂşele menĂžionate la forma de înregistrare "maestru-Âşah".

    D. Metodele de conducere a contabilitĂŁĂžii analitice a bunurilor
    30. Contabilitatea analiticĂŁ a bunurilor se poate Ăžine pe baza uneia dintre urmĂŁtoarele metode: operativ-contabilĂŁ, cantitativ-valoricĂŁ, global-valoricĂŁ.
    Metoda operativ-contabilĂŁ se poate aplica pentru contabilitatea analiticĂŁ a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mĂŁrfurilor Âşi ambalajelor.
    Metoda cantitativ-valoricĂŁ se poate folosi pentru contabilitatea analiticĂŁ a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, mĂŁrfurilor, animalelor Âşi ambalajelor.
    Metoda global-valoricĂŁ se poate utiliza pentru contabilitatea analiticĂŁ a mĂŁrfurilor Âşi ambalajelor din unitĂŁĂžile de desfacere cu amĂŁnuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protecĂžie în folosinÞã, precum Âşi a altor categorii de bunuri.
    31. Metoda operativ-contabilĂŁ constĂŁ în Ăžinerea, în cadrul fiecĂŁrei gestiuni, a evidenĂžei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiÂşelor de magazie. în contabilitate, aceastĂŁ metodĂŁ constĂŁ în Ăžinerea evidenĂžei valorice pe conturi de materiale, desfĂŁÂşurate valoric pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dupĂŁ caz.
    Controlul exactitĂŁĂžii înregistrĂŁrilor din evidenĂža gestiunilor Âşi din contabilitate se asigurĂŁ prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fiÂşele de magazie în registrul stocurilor.
    în metoda operativ-contabilĂŁ se pot folosi urmĂŁtoarele formulare comune pe economie:
    - Fiºã de magazie (cod 14-3-8 Âşi 14-3-8/a, dupĂŁ caz);
    - Fiºã de cont pentru operaĂžiuni diverse (cod 14-6-22);
    - Registrul stocurilor (cod 14-3-11 Âşi 14-3-11/a).
    FiÂşele de magazie servesc pentru evidenĂža cantitativĂŁ, pe feluri de stocuri, la locul de depozitare, iar în contabilitate, pentru controlul operaĂžiunilor înregistrate de gestionar sau persoana desemnatĂŁ, pentru preluarea în registrul stocurilor a cantitĂŁĂžilor aflate în stoc, precum Âşi pentru calculul valorii bunurilor existente în stoc la sfârÂşitul lunii (perioadei), în scopul confruntĂŁrii cu datele din contabilitatea sinteticĂŁ.
    La gestiune, fiÂşele de magazie se Ăžin în ordinea în care sunt înscrise materialele în registrul stocurilor. în aceste fiÂşe cantitĂŁĂžile se înregistreazĂŁ zilnic de gestionar sau persoana desemnatĂŁ, pe baza documentelor de intrare (facturĂŁ, aviz de însoĂžire a mĂŁrfii, notĂŁ de recepĂžie Âşi constatare de diferenĂže etc.) Âşi a documentelor de ieÂşire (bon de consum, fiºã limitĂŁ de consum, aviz de însoĂžire a mĂŁrfii, facturĂŁ, bon de transfer etc.), poziĂžie cu poziĂžie. De asemenea, în fiÂşele de magazie se înscriu plusurile de la inventar pe coloana "IntrĂŁri" Âşi minusurile de la inventar pe coloana "IeÂşiri".
    Erorile constatate în evidenĂža gestiunilor se corecteazĂŁ în prezenĂža persoanei care rĂŁspunde de înregistrĂŁrile efectuate în fiÂşele de magazie, iar abaterile de la regulile de întocmire Âşi utilizare a documentelor se aduc la cunoÂştinĂža conducĂŁtorului compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate sĂŁ conducĂŁ contabilitatea, dupĂŁ caz, pentru stabilirea mĂŁsurilor care se impun.
    SemnĂŁtura persoanei desemnate pentru evidenĂža stocurilor în fiÂşele de magazie constituie dovada verificĂŁrii înregistrĂŁrilor efectuate Âşi preluĂŁrii documentelor de intrare Âşi de ieÂşire a materialelor.
    în contabilitate, documentele privind miÂşcarea stocurilor se grupeazĂŁ pe gestiuni, surse de aprovizionare (de la furnizori, din prelucrare la terĂži, consum intern etc.) Âşi, în cadrul acestora, pe conturi de materiale Âşi gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dupĂŁ caz.
    IntrĂŁrile sau ieÂşirile de bunuri de natura stocurilor se înregistreazĂŁ în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ, fie direct pe baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situaĂžii întocmite zilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centralizarea datelor din documentele privind miÂşcarea stocurilor.
    Verificarea înregistrĂŁrilor efectuate în conturile de stocuri Âşi fiÂşele de magazie se face cu ajutorul Registrului stocurilor (cod 14-3-11 Âşi 14-3-11/a). în acest scop, în Registrul stocurilor, la sfârÂşitul fiecĂŁrei luni (perioade), se înscriu pe feluri de stocuri, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe, stocurile cantitative din fiÂşele de magazie, se calculeazĂŁ valoarea cantitĂŁĂžilor aflate în stoc pe baza preĂžurilor de înregistrare Âşi se totalizeazĂŁ valoarea acestora pe pagini ale Registrului stocurilor, pe subgrupe de materiale, grupe de stocuri, conturi Âşi magazii (depozite).
    în cazul în care se constatĂŁ cĂŁ existĂŁ frecvente diferenĂže între soldurile conturilor de stocuri din Registrul stocurilor Âşi cele din contabilitate, provenind din înregistrarea operaĂžiunilor, evaluarea cantitĂŁĂžilor de stocuri din documentele de intrare Âşi de ieÂşire, prelucrarea acestora etc., diferenĂžele respective pot fi localizate printr-o nouĂŁ centralizare a intrĂŁrilor Âşi ieÂşirilor valorice de materiale, pe grupe sau feluri de materiale, iar totalurile obĂžinute se confruntĂŁ cu datele din Registrul stocurilor.
    32. Pentru produse finite Âşi produse reziduale, metoda operativ-contabilĂŁ se aplicĂŁ în acelaÂşi mod ca Âşi pentru stocuri de materii prime Âşi materiale consumabile. în acest caz, evidenĂža cantitativĂŁ pe feluri de produse se Ăžine la magazie (depozit) cu ajutorul fiÂşelor de magazie, iar evidenĂža valoricĂŁ se Ăžine în contabilitate cu ajutorul contului sintetic de produse, desfĂŁÂşurat în analitic pe gestiuni, în care înregistrĂŁrile se fac pe baza datelor obĂžinute prin centralizarea zilnicĂŁ a documentelor de miÂşcare a produselor respective.
    Verificarea înregistrĂŁrilor la sfârÂşitul lunii (perioadei) se face, de asemenea, cu ajutorul registrului stocurilor în care se stabilesc soldurile pe feluri de produse Âşi pe total cont, prin transcrierea cantitĂŁĂžilor în stoc din fiÂşele de magazie Âşi evaluarea acestora pe baza preĂžurilor de înregistrare.
    33. Metoda cantitativ-valoricĂŁ pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar în depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale, mĂŁrfuri, animale Âşi ambalaje constĂŁ în Ăžinerea evidenĂžei cantitative pe feluri de stocuri în cadrul fiecĂŁrei gestiuni, iar în contabilitate a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care reflectĂŁ stocurile de valori materiale se desfĂŁÂşoarĂŁ în analitic pe gestiuni. Verificarea exactitĂŁĂžii înregistrĂŁrilor din evidenĂža de la locurile de depozitare Âşi din contabilitate se efectueazĂŁ prin punctajul periodic dintre cantitĂŁĂžile operate în fiÂşele de magazie Âşi cele din fiÂşele de cont analitic din contabilitate.
    în metoda cantitativ-valoricĂŁ se pot folosi urmĂŁtoarele formulare:
    - Fiºã de magazie (cod 14-3-8 Âşi 14-3-8/a, dupĂŁ caz);
    - Fiºã de cont pentru operaĂžiuni diverse (cod 14-6-22 Âşi 14-6-22/a);
    - BalanĂža analiticĂŁ a stocurilor (cod 14-6-30/c).
    EvidenĂža cantitativĂŁ a materialelor se Ăžine la gestiune cu ajutorul fiÂşelor de magazie, care se Ăžin în ordinea fiÂşelor de cont analitic din contabilitate. în fiÂşele de magazie, înregistrĂŁrile se fac zilnic, de cĂŁtre gestionar sau de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ, pe baza documentelor de intrare Âşi de ieÂşire a materialelor. DupĂŁ înregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe bazĂŁ de borderou. în contabilitate, documentele se înregistreazĂŁ în fiÂşele de cont analitic pentru valori materiale Âşi se stabilesc stocurile Âşi soldurile, dupĂŁ ce în prealabil s-a verificat modul de emitere Âşi completare a documentelor privind miÂşcarea materialelor. De asemenea, pe baza aceloraÂşi documente, se întocmesc situaĂžiile centralizatoare privind intrĂŁrile Âşi ieÂşirile de materiale, pentru înregistrare în contabilitatea sinteticĂŁ.
    Controlul înregistrĂŁrilor din conturile sintetice Âşi cele analitice ale stocurilor se asigurĂŁ cu ajutorul balanĂžei de verificare analitice, întocmitĂŁ separat pentru fiecare cont de stoc.
    în vederea întocmirii balanĂžei de verificare este necesar sĂŁ se efectueze controlul asupra concordanĂžei stocurilor scriptice din fiÂşele de magazie cu cele din fiÂşele de cont analitic pentru valori materiale.
    în cazul instituĂžiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum Âşi în cazul instituĂžiilor care au subunitĂŁĂži cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analiticĂŁ a stocurilor se poate asigura, în cadrul compartimentului financiar-contabil al instituĂžiei al cĂŁrei conducĂŁtor are calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul FiÂşei de evidenÞã a materialelor Âşi a materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosinÞã (cod 14-3-9).
    34. Metoda cantitativ-valoricĂŁ pentru evidenĂža analiticĂŁ a produselor finite Âşi produselor reziduale se aplicĂŁ în acelaÂşi mod ca Âşi pentru celelalte stocuri, cu urmĂŁtoarele particularitĂŁĂži:
    - atât intrĂŁrile, cât Âşi ieÂşirile valorice pot fi înregistrate în fiÂşele de cont analitic pentru stocuri numai lunar, prin înmulĂžirea cantitĂŁĂžilor totale de produse finite Âşi produse reziduale cu preĂžurile unitare respective, fĂŁrĂŁ a mai fi necesarĂŁ evaluarea cantitĂŁĂžilor de produse în documente;
    - pentru controlul înregistrĂŁrilor din contabilitatea sinteticĂŁ Âşi cea analiticĂŁ a produselor finite, în locul balanĂžei de verificare se poate folosi Registrul stocurilor.
    35. Metoda global-valoricĂŁ se aplicĂŁ pentru evidenĂža mĂŁrfurilor Âşi ambalajelor aflate în unitĂŁĂžile de desfacere cu amĂŁnuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se formularul comun "FiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse" (cod 14-6-22) Âşi raportul de gestiune, dupĂŁ caz.
    Potrivit acestei metode, contabilitatea analiticĂŁ a mĂŁrfurilor Âşi ambalajelor se Ăžine global-valoric, atât la gestiune, cât Âşi în contabilitate, iar verificarea concordanĂžei înregistrĂŁrilor din evidenĂža gestiunii Âşi din contabilitate se efectueazĂŁ numai valoric, la perioade stabilite de unitate.
    Raportul de gestiune se completeazĂŁ pe baza documentelor de intrare Âşi de ieÂşire a mĂŁrfurilor Âşi ambalajelor Âşi de depunere a numerarului din vânzare, iar în fiÂşele valorice (Ăžinute pe gestiuni în cadrul conturilor de mĂŁrfuri Âşi ambalaje din contabilitate) înregistrĂŁrile se fac pe baza aceloraÂşi documente.
    Soldurile valorice ale mĂŁrfurilor Âşi ambalajelor aflate în gestiune se verificĂŁ pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dupĂŁ caz.
    36. Metoda global-valoricĂŁ se foloseÂşte, de asemenea, pentru evidenĂža rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalĂŁrii, precum Âşi la alte categorii de bunuri. în acest caz, evidenĂža cantitativĂŁ se poate Ăžine pe feluri de rechizite, imprimate, materiale pentru ambalare etc., la locurile de gestionare, cu ajutorul fiÂşelor de magazie (cod 14-3-8 Âşi 14-3-8/a), care se completeazĂŁ de gestionar sau de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ.
    EvidenĂža valoricĂŁ a miÂşcĂŁrilor se Ăžine în contabilitate, pe gestiuni, în cadrul contului de materiale consumabile, cu ajutorul fiÂşelor de cont pentru operaĂžiuni diverse (cod 14-6-22 Âşi 14-6-22/a). înregistrĂŁrile în fiÂşele de magazie se fac pe baza documentelor de intrare Âşi de ieÂşire a materialelor consumabile respective Âşi se preiau de cĂŁtre contabilitatea stocurilor, în prealabil fĂŁcându-se verificarea înregistrĂŁrilor din fiÂşele de magazie. Prin centralizarea datelor din documentele respective se asigurĂŁ înregistrarea acestora atât în fiÂşele valorice pe gestiuni, cât Âşi în conturile sintetice de stocuri.
    37. Pentru materialele de natura obiectelor de inventar în folosinÞã se Ăžine numai evidenĂža cantitativĂŁ cu ajutorul formularului FiÂşa de evidenÞã a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã (cod 14-3-9).
    în contabilitate, evidenĂža valoricĂŁ se Ăžine cu ajutorul FiÂşei de cont pentru operaĂžiuni diverse (cod 14-6-22 Âşi 14-6-22/a), pe secĂžii (locuri de muncĂŁ, unitĂŁĂži etc.), în care înregistrĂŁrile se fac valoric în funcĂžie de intrĂŁri Âşi ieÂşiri (scoateri din uz).
    în situaĂžia returnĂŁrii obiectului de inventar uzat, operaĂžiunea înregistratĂŁ în FiÂşa de evidenÞã a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã (cod 14-3-9) nu presupune înregistrarea unei intrĂŁri în evidenĂža magaziei (depozitului). Datele din procesele-verbale pentru scoaterea din funcĂžiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (obiecte de inventar) se confruntĂŁ cu datele privind restituirile de obiecte de inventar uzate, consemnate în FiÂşa de evidenÞã a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã (cod 14-3-9).
    Controlul exactitĂŁĂžii înregistrĂŁrilor se efectueazĂŁ la perioadele stabilite de unitate Âşi cu ocazia inventarierilor, evaluându-se stocurile existente pe baza listelor de inventariere (cod 14-3-12, 14-3-12/a Âşi 14-3-12/b) Âşi confruntându-se soldul astfel obĂžinut cu soldul conturilor respective din contabilitate.
    38. Contabilitatea analiticĂŁ a SDV-urilor speciale Âşi AMC-urilor se Ăžine la gestiunea de SDV-uri Âşi AMC-uri, cantitativ, pe persoanele sau comenzile pentru care sunt destinate, cu ajutorul FiÂşei de magazie (cod 14-3-8 Âşi 14-3-8/a), iar în contabilitate, global-valoric, la nivel de produs.
    39. Contabilitatea stocurilor se Ăžine cantitativ Âşi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent ori a inventarului intermitent.
    40. EntitĂŁĂžile care utilizeazĂŁ metoda inventarului intermitent efectueazĂŁ inventarierea fapticĂŁ a stocurilor în cursul perioadei, anual, trimestrial sau lunar, dupĂŁ caz, dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care are de determinat obligaĂžii fiscale.
    Metoda inventarului intermitent constĂŁ în faptul cĂŁ intrĂŁrile de stocuri nu se înregistreazĂŁ prin conturile de stocuri, respectiv conturile din clasa 3, ci prin conturile de cheltuieli, respectiv conturile din clasa 6.
    Stabilirea ieÂşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bazĂŁ inventarierea fapticĂŁ a stocurilor la sfârÂşitul perioadei. IeÂşirile de stocuri se determinĂŁ ca diferenÞã între valoarea stocurilor iniĂžiale, la care se adaugĂŁ valoarea intrĂŁrilor, Âşi valoarea stocurilor la sfârÂşitul perioadei stabilite pe baza inventarului, respectându-se relaĂžia

    E = Si + I - Sf,

    unde:
    E - ieÂşiri;
    Si - stoc iniĂžial;
    I - intrĂŁri;
    Sf - stoc final.

    La începutul exerciĂžiului, respectiv al perioadei, dupĂŁ caz, se anuleazĂŁ stocul existent ca o ieÂşire de stoc prin înregistrarea acestuia în clase de cheltuieli privind materiile prime, materialele etc.
    articol contabil 6xx = 3xx.
    La sfârÂşitul perioadei stocurile determinate în baza inventarierii efectuate, respectiv cele care nu au fost consumate în procesul de producĂžie sau vândute, dupĂŁ caz, se înregistreazĂŁ ca o intrare de stoc
    articol contabil 3xx = 6xx.
    Inventarierea stocurilor la sfârÂşitul perioadei se face în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei Âşi FinanĂželor privind organizarea Âşi efectuarea inventarierii elementelor de activ Âşi pasiv.
    în condiĂžiile în care comisiile de inventariere nu constatĂŁ existenĂža de stocuri faptice, vor menĂžiona acest fapt în procesul-verbal al comisiei de inventariere.
    La locul de depozitare sau de utilizare în procesul de producĂžie a stocurilor se Ăžine o evidenÞã tehnicĂŁ operativĂŁ a stocurilor pe bazĂŁ de fiºã de magazie sau alte documente stabilite de unitate, în conformitate cu procedurile proprii elaborate de conducerea acesteia.
    IeÂşirile de stocuri aferente unei perioade, înregistrate în contabilitatea financiarĂŁ, vor fi corelate cu cheltuielile evidenĂžiate în contabilitatea de gestiune, pe comenzi, produse etc., dupĂŁ caz, în funcĂžie de consumurile tehnologice normate.
    Inventarul intermitent nu se utilizeazĂŁ în comerĂžul cu amĂŁnuntul în situaĂžia în care se aplicĂŁ metoda global-valoricĂŁ.
    Perioada la care se efectueazĂŁ inventarierea fapticĂŁ a stocurilor se alege astfel încât sĂŁ poatĂŁ fi stabilite corect obligaĂžiile legale (contabile, fiscale etc).

    E. Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
    41. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaĂžiunile economico-financiare trebuie sĂŁ fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
    Pentru acele situaĂžii în care prin alte reglementĂŁri speciale se prevede cĂŁ formularul original trebuie sĂŁ fie pĂŁstrat la altĂŁ unitate, atunci la înregistrarea în contabilitate este folositĂŁ copia documentului respectiv.
    42. Orice persoanĂŁ care constatĂŁ pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaĂžia sĂŁ aducĂŁ la cunoÂştinÞã, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducĂŁtorului unitĂŁĂžii (administratorului unitĂŁĂžii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaĂžia gestionĂŁrii unitĂŁĂžii respective).
    în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicĂŁrii, conducĂŁtorul unitĂŁĂžii trebuie sĂŁ încheie un proces-verbal, care sĂŁ cuprindĂŁ:
    - datele de identificare a documentului dispĂŁrut;
    - numele Âşi prenumele persoanei responsabile cu pĂŁstrarea documentului;
    - data Âşi împrejurĂŁrile în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
    Procesul-verbal se semneazĂŁ de cĂŁtre:
    - conducĂŁtorul unitĂŁĂžii;
    - conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil al unitĂŁĂžii sau persoana împuternicitĂŁ sĂŁ îndeplineascĂŁ aceastĂŁ funcĂžie;
    - persoana responsabilĂŁ cu pĂŁstrarea documentului; Âşi
    - Âşeful ierarhic al persoanei responsabile cu pĂŁstrarea documentului, dupĂŁ caz.
    Când dispariĂžia documentelor se datoreazĂŁ însuÂşi conducĂŁtorului unitĂŁĂžii, mĂŁsurile prevĂŁzute de prezentele norme metodologice se iau de cĂŁtre ceilalĂži membri ai consiliului de administraĂžie, dupĂŁ caz.
    în condiĂžiile în care documentul pierdut a fost întocmit de cĂŁtre unitate într-un singur exemplar, reconstituirea acestuia se face urmând aceleaÂşi proceduri prin care a fost întocmit documentul original, menĂžionându-se în antetul documentului cĂŁ este reconstituit, Âşi stĂŁ la baza înregistrĂŁrilor în contabilitate.
    43. Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infracĂžiune, se încunoÂştinĂžeazĂŁ imediat organele de urmĂŁrire penalĂŁ.
    44. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", întocmit separat pentru fiecare caz.
    Dosarul de reconstituire trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ toate lucrĂŁrile efectuate în legĂŁturĂŁ cu constatarea Âşi reconstituirea documentului dispĂŁrut, Âşi anume:
    - sesizarea scrisĂŁ a persoanei care a constatat dispariĂžia documentului;
    - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
    - dovada sesizĂŁrii organelor de urmĂŁrire penalĂŁ sau dovada sancĂžionĂŁrii disciplinare a persoanei vinovate, dupĂŁ caz;
    - dispoziĂžia scrisĂŁ a conducĂŁtorului unitĂŁĂžii pentru reconstituirea documentului;
    - o copie a documentului reconstituit.
    45. în cazul în care documentul dispĂŁrut a fost emis de altĂŁ unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitentĂŁ, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentĂŁ. în acest caz, unitatea emitentĂŁ va trimite unitĂŁĂžii solicitante, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
    46. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu Âşi vizibil menĂžiunea "DUPLICAT", cu specificarea numĂŁrului Âşi datei dispoziĂžiei pe baza cĂŁreia s-a fĂŁcut reconstituirea.
    Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legalĂŁ pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitate.
    Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cĂŁlĂŁtorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. în acest caz, vinovaĂžii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportĂŁ paguba adusĂŁ unitĂŁĂžii, salariaĂžilor sau altor unitĂŁĂži, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale.
    47. în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie sĂŁ emitĂŁ un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.
    Duplicatul poate fi:
    - o facturĂŁ nouĂŁ, care sĂŁ cuprindĂŁ aceleaÂşi date ca Âşi factura iniĂžialĂŁ, Âşi pe care sĂŁ se menĂžioneze cĂŁ este duplicat Âşi cĂŁ înlocuieÂşte factura iniĂžialĂŁ; sau
    - o fotocopie a facturii iniĂžiale, pe care sĂŁ se aplice Âştampila societĂŁĂžii Âşi sĂŁ se menĂžioneze cĂŁ este duplicat Âşi cĂŁ înlocuieÂşte factura iniĂžialĂŁ.
    48. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc rĂŁspunderi materiale, care cuprind Âşi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.
    GĂŁsirea ulterioarĂŁ a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sancĂžiunilor aplicate, în condiĂžiile legii.
    în cazul gĂŁsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleazĂŁ pe baza unui proces-verbal, Âşi se pĂŁstreazĂŁ împreunĂŁ cu procesul-verbal în dosarul de reconstituire.
    49. ConducĂŁtorii unitĂŁĂžilor vor lua mĂŁsuri pentru asigurarea înregistrĂŁrii Âşi evidenĂžei curente a tuturor lucrĂŁrilor întocmite, primite sau expediate, stabilirea Âşi evidenĂža responsabililor de pĂŁstrarea acestora, evidenĂža tuturor reconstituirilor de documente, precum Âşi pentru pĂŁstrarea dosarelor de reconstituire, pe toatĂŁ durata de pĂŁstrare a documentului reconstituit.

    F. Arhivarea Âşi pĂŁstrarea registrelor Âşi a documentelor financiar-contabile
    50. Persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, au obligaĂžia pĂŁstrĂŁrii în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum Âşi a documentelor justificative care stau la baza înregistrĂŁrii în contabilitate.
    PĂŁstrarea registrelor Âşi a documentelor justificative Âşi contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupĂŁ caz.
    Registrele Âşi documentele justificative Âşi contabile se pot arhiva, în baza unor contracte de prestĂŁri de servicii, cu titlu oneros, de cĂŁtre alte persoane juridice române care dispun de condiĂžii corespunzĂŁtoare. ÂŞi în acest caz, rĂŁspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaĂžia gestionĂŁrii unitĂŁĂžii beneficiare.
    Unitatea care a încredinĂžat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiarĂŁ, va înÂştiinĂža organul fiscal teritorial de care aparĂžine despre aceastĂŁ situaĂžie.
    Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, sĂŁ prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.
    Organele de control ale Ministerului Economiei Âşi FinanĂželor pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative Âşi contabile Âşi în alte locaĂžii decât la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dacĂŁ considerĂŁ cĂŁ acestea nu sunt pĂŁstrate corespunzĂŁtor.
    51. Termenul de pĂŁstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pĂŁstrare a registrelor Âşi a documentelor justificative Âşi contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciĂžiului financiar în cursul cĂŁruia au fost întocmite, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la pct. 52, 53 Âşi 54.
    52. Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinĂŁrii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt Âşi persoanele parĂžial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor pĂŁstra conform termenului prevĂŁzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    53. Documentele prevĂŁzute în anexa nr. 4 se pot pĂŁstra pe o perioadĂŁ de numai 5 ani dacĂŁ necesitĂŁĂžile proprii ale unitĂŁĂžii nu impun pĂŁstrarea acestora pe o perioadĂŁ de timp mai mare.
    54. Documentele financiar-contabile care atestĂŁ provenienĂža unor bunuri cu duratĂŁ de viaÞã mai mare de 10 ani se pĂŁstreazĂŁ, de regulĂŁ, pe o perioadĂŁ de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.
    55. în caz de încetare a activitĂŁĂžii persoanelor prevĂŁzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicatĂŁ, documentele contabile se arhiveazĂŁ în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societĂŁĂžile comerciale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie, dupĂŁ caz.
    56. Arhivarea documentelor justificative Âşi contabile se face în conformitate cu prevederile legale Âşi cu urmĂŁtoarele reguli generale:
    - documentele se grupeazĂŁ în dosare, numerotate, Âşnuruite Âşi parafate;
    - gruparea documentelor în dosare se face cronologic Âşi sistematic, în cadrul fiecĂŁrui exerciĂžiu financiar la care se referĂŁ acestea. în cazul fuziunii sau al lichidĂŁrii societĂŁĂžii, documentele aferente acestei perioade se arhiveazĂŁ separat;
    - dosarele conĂžinând documente justificative Âşi contabile se pĂŁstreazĂŁ în spaĂžii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradĂŁrii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
    - evidenĂža documentelor la arhivĂŁ se Ăžine cu ajutorul Registrului de evidenÞã, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele Âşi documentele intrate în arhivĂŁ, precum Âşi miÂşcarea acestora în decursul timpului.
    57. Eliminarea din arhivĂŁ a documentelor al cĂŁror termen legal de pĂŁstrare a expirat se face de cĂŁtre o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, dupĂŁ caz. în aceastĂŁ situaĂžie se întocmeÂşte un proces-verbal Âşi se consemneazĂŁ scĂŁderea documentelor eliminate din Registrul de evidenÞã al arhivei.

    G. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiarĂŁ Âşi contabilĂŁ
    58. Sistemul informatic de prelucrare automatĂŁ a datelor la nivelul fiecĂŁrei unitĂŁĂži trebuie sĂŁ asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementĂŁrile contabile aplicabile, controlul Âşi pĂŁstrarea acestora pe suporturi tehnice.
    La elaborarea Âşi adaptarea programelor informatice vor fi avute în vedere urmĂŁtoarele:
    a) cuprinderea în procedurile de prelucrare a reglementĂŁrilor în vigoare Âşi a posibilitĂŁĂžii de actualizare a acestor proceduri, în funcĂžie de modificĂŁrile intervenite în legislaĂžie;
    b) cunoaÂşterea adecvatĂŁ a funcĂžiilor sistemului de prelucrare automatĂŁ a datelor de cĂŁtre personalul implicat Âşi respectarea acestora;
    c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protecĂžiei lor împotriva accesului neautorizat, realizarea confidenĂžialitĂŁĂžii datelor din sistemul informatic;
    d) stabilirea tipului de suport pentru pĂŁstrarea datelor de intrare, intermediare sau de ieÂşire;
    e) soluĂžionarea eventualelor erori care pot sĂŁ aparĂŁ în funcĂžionarea sistemului informatic;
    f) verificarea completĂŁ sau prin sondaj a modului de funcĂžionare a procedurilor de prelucrare prevĂŁzute de sistemul informatic;
    g) verificarea totalĂŁ sau prin sondaj a operaĂžiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitate, astfel încât acestea sĂŁ fie efectuate în concordanÞã strictĂŁ cu prevederile actelor normative care le reglementeazĂŁ;
    h) verificarea prin teste de control a programului informatic utilizat.
    59. Sistemele informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie sĂŁ rĂŁspundĂŁ la urmĂŁtoarele criterii considerate minimale:
    a) sĂŁ asigure concordanĂža strictĂŁ a rezultatului prelucrĂŁrilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeazĂŁ;
    b) sĂŁ precizeze tipul de suport care asigurĂŁ prelucrarea datelor în condiĂžii de siguranÞã;
    c) fiecare datĂŁ înregistratĂŁ în contabilitate trebuie sĂŁ se regĂŁseascĂŁ în conĂžinutul unui document, la care sĂŁ poatĂŁ avea acces atât beneficiarii, cât Âşi organele de control;
    d) sĂŁ asigure listele operaĂžiunilor efectuate în contabilitate pe bazĂŁ de documente justificative, care sĂŁ fie numerotate în ordine cronologicĂŁ, interzicându-se inserĂŁri, intercalĂŁri, precum Âşi orice eliminĂŁri sau adĂŁugĂŁri ulterioare;
    e) sĂŁ asigure reluarea automatĂŁ în calcul a soldurilor conturilor obĂžinute anterior;
    f) sĂŁ asigure conservarea datelor pe o perioadĂŁ de timp care sĂŁ respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicatĂŁ;
    g) sĂŁ precizeze procedurile Âşi suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situaĂžiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor arhivate;
    h) sĂŁ nu permitĂŁ inserĂŁri, modificĂŁri sau eliminĂŁri de date pentru o perioadĂŁ închisĂŁ;
    i) sĂŁ asigure urmĂŁtoarele elemente constitutive ale înregistrĂŁrilor contabile:
    - data efectuĂŁrii înregistrĂŁrii contabile a operaĂžiunii;
    - jurnalul de origine în care se regĂŁsesc înregistrĂŁrile contabile;
    - numĂŁrul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
    j) sĂŁ asigure confidenĂžialitatea Âşi protecĂžia informaĂžiilor Âşi a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informaĂžii, copii de siguranÞã pentru programe Âşi informaĂžii;
    k) sĂŁ asigure listĂŁri clare, inteligibile Âşi complete, care sĂŁ conĂžinĂŁ urmĂŁtoarele elemente de identificare, în antet sau pe fiecare paginĂŁ, dupĂŁ caz:
    - tipul documentului sau al situaĂžiei;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - perioada la care se referĂŁ informaĂžia;
    - datarea listĂŁrilor;
    - paginarea cronologicĂŁ;
    - precizarea programului informatic Âşi a versiunii utilizate;
    l) sĂŁ asigure listarea ansamblului de situaĂžii financiare Âşi documente de sintezĂŁ necesare conducerii operative a unitĂŁĂžii;
    m) sĂŁ asigure respectarea conĂžinutului de informaĂžii prevĂŁzut pentru formulare;
    n) sĂŁ permitĂŁ, în orice moment, reconstituirea conĂžinutului conturilor, listelor Âşi informaĂžiilor supuse verificĂŁrii; toate soldurile conturilor trebuie sĂŁ fie rezultatul unei liste de înregistrĂŁri Âşi al unui sold anterior al acelui cont; fiecare înregistrare trebuie sĂŁ aibĂŁ la bazĂŁ elemente de identificare a datelor supuse prelucrĂŁrii;
    o) sĂŁ nu permitĂŁ:
    - deschiderea a douĂŁ conturi cu acelaÂşi simbol;
    - modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;
    - suprimarea unui cont în cursul exerciĂžiului financiar curent sau aferent exerciĂžiului financiar precedent, dacĂŁ acesta conĂžine înregistrĂŁri sau sold;
    - editarea a douĂŁ sau a mai multor documente de acelaÂşi tip, cu acelaÂşi numĂŁr Âşi conĂžinut diferit de informaĂžii;
    p) sĂŁ permitĂŁ suprimarea unui cont care nu are înregistrĂŁri pe parcursul a cel puĂžin 2 ani (exerciĂžii financiare), în mod automat sau manual;
    r) sĂŁ prevadĂŁ în documentaĂžia produsului informatic modul de organizare Âşi tipul sistemului de prelucrare:
    - monopost sau multipost;
    - monosocietate sau multisocietate;
    - reĂžea de calculatoare;
    - portabilitatea fiÂşierelor de date;
    s) sĂŁ precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
    - preluĂŁri pe loturi cu control ulterior;
    - preluĂŁri în timp real cu efectuarea controlului imediat;
    - combinarea celor douĂŁ tipuri;
    t) sĂŁ permitĂŁ culegerea unui numĂŁr nelimitat de înregistrĂŁri pentru operaĂžiunile contabile;
    u) sĂŁ posede documentaĂžia tehnicĂŁ de utilizare a programelor informatice necesarĂŁ exploatĂŁrii optime a acestora;
    v) sĂŁ respecte reglementĂŁrile în vigoare cu privire la securitatea datelor Âşi fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automatĂŁ a datelor.
    60. Elaboratorii de programe informatice au obligaĂžia de a prevedea, prin contractele de livrare a programelor informatice, clauze privind întreĂžinerea Âşi adaptarea produselor livrate, precum Âşi clauze privind eliminarea posibilitĂŁĂžilor de modificare a procedurilor de prelucrare automatĂŁ a datelor de cĂŁtre utilizatori.
    UnitĂŁĂžile de informaticĂŁ sau persoanele care efectueazĂŁ lucrĂŁri cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automatĂŁ a datelor poartĂŁ rĂŁspunderea prelucrĂŁrii cu exactitate a informaĂžiilor din documente, iar beneficiarii rĂŁspund pentru exactitatea Âşi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
    61. Utilizatorul trebuie:
    - sĂŁ se asigure de perenitatea documentaĂžiei, a diferitelor versiuni ale produsului-program;
    - sĂŁ organizeze arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare astfel încât informaĂžiile sĂŁ poatĂŁ fi reprocesate;
    - sĂŁ deĂžinĂŁ la sediul sĂŁu, pe perioadĂŁ neprescrisĂŁ, manualul de utilizare complet Âşi actualizat al fiecĂŁrui produs-program utilizat.
    62. Pe perioada neprescrisĂŁ se va organiza o gestiune a versiunilor, modificĂŁrilor, corecturilor Âşi schimbĂŁrilor de sistem informatic, produse-program Âşi sistem de calcul.
    DacĂŁ unitatea, în cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a datelor, trebuie sĂŁ se efectueze o reconciliere între datele arhivate Âşi versiunile noi ale produselor-program Âşi ale echipamentelor de calcul.
    Arhivele pe suport magnetic trebuie "împrospĂŁtate" periodic pentru a asigura accesibilitatea datelor.
    63. ResponsabilitĂŁĂžile ce revin personalului unitĂŁĂžii cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automatĂŁ a datelor se stabilesc prin regulamente interne.

    H. CondiĂžiile în care se pot întocmi, edita Âşi arhiva electronic documentele financiar-contabile
    64. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sĂŁ existe posibilitatea reconstituirii în orice moment a conĂžinutului documentelor financiar-contabile.
    65. Documentele financiar-contabile, care se arhiveazĂŁ pe suport WORM (Write Once Read Many), trebuie sĂŁ fie semnate de persoana care le întocmeÂşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnĂŁtura electronicĂŁ.
    66. Trebuie sĂŁ existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând mĂŁsurile tehnice Âşi organizatorice care sĂŁ asigure urmĂŁtoarele cerinĂže minimale:
    a) confidenĂžialitatea Âşi integritatea comunicaĂžiilor;
    b) confidenĂžialitatea Âşi nonrepudierea tranzacĂžiilor;
    c) confidenĂžialitatea Âşi integritatea datelor;
    d) restricĂžionarea, detectarea Âşi monitorizarea accesului în sistem;
    e) restaurarea informaĂžiilor gestionate de sistem în cazul unor calamitĂŁĂži naturale, evenimente imprevizibile, prin:
    - arhivarea datelor utilizând tehnologia WORM, care sĂŁ permitĂŁ inscripĂžionarea o singurĂŁ datĂŁ Âşi accesarea ori de câte ori este nevoie a informaĂžiilor stocate;
    - înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de calcul, cu aceleaÂşi caracteristici, care sĂŁ fie amplasat într-o altĂŁ locaĂžie.
    67. Trebuie sĂŁ se asigure listarea tuturor documentelor financiar-contabile solicitate de organele de control.

    ANEXA 2

    NORMELE SPECIFICE DE îNTOCMIRE ÂŞI UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

                              NOMENCLATORUL
                     documentelor financiar-contabile

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 Denumire formular               |           Cod         |
|crt.|                                                 |_______________________|
|    |                                                 |   bazĂŁ   |  variantĂŁ  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  0 |                        1                        |     2    |      3     |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | I. REGISTRELE DE CONTABILITATE                  |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  1.| Registrul-jurnal                                |  14-1-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  2.| Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži           |          |  14-1-1/b  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  3.| Registrul-inventar                              |  14-1-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  4.| Registrul Cartea mare                           |  14-1-3  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  5.| - Registrul Cartea mare (Âşah)                   |          |  14-1-3/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | II. MIJLOACE FIXE                               |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  6.| Registrul numerelor de inventar                 |  14-2-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  7.| FiÂşa mijlocului fix                             |  14-2-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  8.| Bon de miÂşcare a mijloacelor fixe               |  14-2-3A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|  9.| - Proces-verbal de scoatere din funcĂžiune a     |          |  14-2-3/aA |
|    | mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri     |          |            |
|    | materiale                                       |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 10.| Proces-verbal de recepĂžie                       |  14-2-5  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 11.| - Proces-verbal de recepĂžie provizorie          |          |  14-2-5/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 12.| - Proces-verbal de punere în funcĂžiune          |          |  14-2-5/b  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR                |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 13.| NotĂŁ de recepĂžie Âşi constatare de diferenĂže     |  14-3-1A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 14.| Bon de primire în consignaĂžie                   |  14-3-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 15.| Bon de predare, transfer, restituire            |  14-3-3A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 16.| Bon de consum                                   |  14-3-4A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 17.| - Bon de consum (colectiv)                      |          |  14-3-4/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 18.| - Fiºã limitĂŁ de consum                         |          |  14-3-4/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 19.| - ListĂŁ zilnicĂŁ de alimente                     |          |  14-3-4/dA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 20.| DispoziĂžie de livrare                           |  14-3-5A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 21.| Aviz de însoĂžire a mĂŁrfii                       |  14-3-6A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 22.| Fiºã de magazie                                 |  14-3-8  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 23.| - Fiºã de magazie (cu douĂŁ unitĂŁĂži de mĂŁsurĂŁ)   |          |  14-3-8/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 24.| Fiºã de evidenÞã a materialelor de natura       |  14-3-9  |            |
|    | obiectelor de inventar în folosinÞã             |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 25.| Registrul stocurilor                            |  14-3-11 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 26.| - Registrul stocurilor                          |          |  14-3-11/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 27.| ListĂŁ de inventariere                           |  14-3-12 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 28.| - ListĂŁ de inventariere                         |          |  14-3-12/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 29.| - ListĂŁ de inventariere (pentru gestiuni        |          |  14-3-12/a |
|    | global-valorice)                                |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | IV. MIJLOACE BÃNEÂŞTI ÂŞI DECONTÃRI               |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 30.| ChitanÞã                                        |  14-4-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 31.| - ChitanÞã pentru operaĂžiuni în valutĂŁ          |          |  14-4-1/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 32.| Proces-verbal de plĂŁĂži                          |  14-4-3A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 33.| DispoziĂžie de platĂŁ/încasare cĂŁtre casierie     |  14-4-4  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 34.| Registru de casĂŁ                                |  14-4-7A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 35.| - Registru de casĂŁ                              |          |  14-4-7/bA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 36.| - Registru de casĂŁ (în valutĂŁ)                  |          |  14-4-7/aA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 37.| - Registru de casĂŁ (în valutĂŁ)                  |          |  14-4-7/cA |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 38.| Borderou de achiziĂžie                           |  14-4-13 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 39.| - Borderou de achiziĂžie (de la producĂŁtori      |          |  14-4-13/b |
|    | individuali)                                    |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 40.| Decont pentru operaĂžiuni în participaĂžie        |  14-4-14 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | V. SALARII ÂŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL         |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 41.| - Stat de salarii                               |          |  14-5-1/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 42.| - Stat de salarii (fĂŁrĂŁ elementele componente   |          |  14-5-1/b  |
|    | ale salariului total)                           |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 43.| - Stat de salarii (fĂŁrĂŁ elementele componente   |          |  14-5-1/c  |
|    | ale salariului total)                           |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 44.| - Stat de salarii                               |          |  14-5-1/k  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 45.| - ListĂŁ de avans chenzinal                      |          |  14-5-1/d  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 46.| Ordin de deplasare (delegaĂžie)                  |  14-5-4  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 47.| - Ordin de deplasare (delegaĂžie) în strĂŁinĂŁtate |          |  14-5-4/a  |
|    | (transporturi internaĂžionale)                   |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 48.| Decont de cheltuieli (pentru deplasĂŁri externe) |  14-5-5  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 49.| Decont de cheltuieli valutare (transporturi     |          |  14-5-5/a  |
|    | internaĂžionale)                                 |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | VI. CONTABILITATE GENERALà                     |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 50.| NotĂŁ de debitare-creditare                      |  14-6-1A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 51.| NotĂŁ de contabilitate                           |  14-6-2A |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 52.| Extras de cont                                  |  14-6-3  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 53.| Jurnal privind operaĂžiunile de casĂŁ Âşi bancĂŁ    |  14-6-5  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 54.| Jurnal privind decontĂŁrile cu furnizorii        |  14-6-6  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 55.| SituaĂžia încasĂŁrii-achitĂŁrii facturilor         |  14-6-7  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 56.| Jurnal privind consumurile Âşi alte ieÂşiri de    |  14-6-8  |            |
|    | stocuri                                         |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 57.| Jurnal privind salariile, contribuĂžia pentru    |  14-6-10 |            |
|    | asigurĂŁri sociale, protecĂžia socialĂŁ a Âşomerilor|          |            |
|    | Âşi asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate                |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 58.| Borderou de primire a obiectelor în consignaĂžie |  14-6-14 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 59.| Borderou de ieÂşire a obiectelor din consignaĂžie |  14-6-15 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 60.| Jurnal privind operaĂžiuni diverse (pentru       |  14-6-17 |            |
|    | conturi sintetice)                              |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 61.| Fiºã de cont analitic pentru cheltuieli efective|  14-6-21 |            |
|    | de producĂžie                                    |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 62.| - Fiºã de cont analitic pentru cheltuieli       |          |  14-6-21/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 63.| Fiºã de cont pentru operaĂžiuni diverse          |  14-6-22 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 64.| - Fiºã de cont pentru operaĂžiuni diverse (în    |          |  14-6-22/a |
|    | valutĂŁ Âşi în lei)                               |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 65.| Document cumulativ                              |  14-6-24 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 66.| - Document cumulativ                            |          |  14-6-24/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 67.| BalanÞã de verificare (cu patru egalitĂŁĂži)      |  14-6-30 |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 68.| - BalanÞã de verificare (cu patru egalitĂŁĂži)    |          |  14-6-30/A |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 69.| - BalanÞã de verificare (cu cinci egalitĂŁĂži)    |          |  14-6-30/a |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 70.| - BalanÞã de verificare (cu cinci egalitĂŁĂži)    |          |  14-6-30/b1|
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 71.| - BalanÞã de verificare (cu cinci egalitĂŁĂži)    |          |  14-6-30/b2|
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 72.| - BalanÞã de verificare (cu Âşase egalitĂŁĂži)     |          |  14-6-30/b |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 73.| - BalanÞã analiticĂŁ a stocurilor                |          |  14-6-30/c |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
|    | VII. ALTE SUBACTIVITÃÞI                         |          |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 74.| SituaĂžia activelor gajate sau ipotecate         |  14-8-1  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 75.| - SituaĂžia bunurilor sechestrate                |          |  14-8-1/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 76.| Decizie de imputare                             |  14-8-2  |            |
|____|_________________________________________________|__________|____________|
| 77.| - Angajament de platĂŁ                           |          |  14-8-2/a  |
|____|_________________________________________________|__________|____________|

                                  GRUPA I
                         REGISTRELE DE CONTABILITATE

                               REGISTRUL-JURNAL
                                 (Cod 14-1-1)

    1. ServeÂşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologicĂŁ Âşi sistematicĂŁ a modificĂŁrii elementelor de activ Âşi de pasiv ale unitĂŁĂžii.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ, într-un singur exemplar.
    Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescĂŁtoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completĂŁrii lor.
    Se întocmeÂşte lunar, prin înregistrarea cronologicĂŁ a documentelor în care se reflectĂŁ miÂşcarea elementelor de activ Âşi de pasiv ale unitĂŁĂžii.
    în cazul în care unitatea foloseÂşte jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecĂŁruia se poate trece în registrul-jurnal.
    Registrul-jurnal se editeazĂŁ la cererea organelor de control sau în funcĂžie de necesitĂŁĂžile unitĂŁĂžii.
    în cazul în care o unitate are subunitĂŁĂži dispersate teritorial care conduc contabilitatea pânĂŁ la balanĂža de verificare, registrul-jurnal se poate conduce de cĂŁtre subunitĂŁĂži, cu condiĂžia înregistrĂŁrii acestuia la nivelul subunitĂŁĂžii.
    în coloana 1 se înscrie numĂŁrul curent al operaĂžiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activitĂŁĂžii, pânĂŁ la 31 decembrie, sau încetarea activitĂŁĂžii.
    în coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectueazĂŁ înregistrarea în registru.
    în coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanĂža, jurnalul privind operaĂžiunile de casĂŁ Âşi bancĂŁ, jurnalul decontĂŁrilor cu furnizorii etc.), precum Âşi numĂŁrul Âşi data acestuia.
    în coloana 4 se trece felul operaĂžiunii, dându-se explicaĂžiile în legĂŁturĂŁ cu operaĂžiunea respectivĂŁ. AceastĂŁ coloanĂŁ se completeazĂŁ numai atunci când este cazul.
    în coloanele 5 Âşi 6 se trece simbolul conturilor debitoare Âşi, respectiv, creditoare.
    în coloanele 7 Âşi 8 se trec sumele totale, debitoare Âşi creditoare din documentul respectiv (bon, facturĂŁ, jurnal auxiliar, notĂŁ de contabilitate etc.).
    Lunar se totalizeazĂŁ sumele debitoare Âşi sumele creditoare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    în condiĂžiile conducerii contabilitĂŁĂžii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automatĂŁ a datelor, fiecare operaĂžiune economico-financiarĂŁ se va înregistra prin articole contabile, în mod cronologic, dupĂŁ data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate.

                     REGISTRUL-JURNAL DE îNCASÃRI ÂŞI PLÃÞI
                               (cod 14-1-1/b)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare a încasĂŁrilor Âşi plĂŁĂžilor;
    - document de stabilire a situaĂžiei financiare a contribuabilului care conduce evidenĂža contabilĂŁ în partidĂŁ simplĂŁ;
    - probĂŁ în litigii.
    2. Se întocmeÂşte într-un singur exemplar de cĂŁtre contribuabili, fĂŁcându-se înregistrarea operaĂžiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operaĂžiune, fĂŁrĂŁ a se lĂŁsa rânduri libere, dupĂŁ ce a fost numerotat, Âşnuruit, parafat Âşi înregistrat la organul fiscal teritorial.
    Pentru fiecare asociaĂžie fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ se va întocmi câte un registru-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži.
    în Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži se înregistreazĂŁ nu numai operaĂžiunile în numerar, ci Âşi cele efectuate prin contul curent de la bancĂŁ.
    Contribuabilii plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ vor înregistra sumele încasate sau plĂŁtite, exclusiv taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    OperaĂžiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži se totalizeazĂŁ anual.
    Numerotarea filelor se va face în ordine crescĂŁtoare, iar dupĂŁ completarea integralĂŁ se deschide un nou registru înregistrat Âşi parafat, care va fi numerotat în ordine crescĂŁtoare.
    Acest registru se parafeazĂŁ de cĂŁtre organul fiscal teritorial la începerea Âşi la încetarea activitĂŁĂžii.
    în condiĂžiile conducerii evidenĂžei contabile în partidĂŁ simplĂŁ cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaĂžiune economico-financiarĂŁ se va înregistra în ordine cronologicĂŁ, în funcĂžie de data de întocmire sau de intrare a documentelor. în aceastĂŁ situaĂžie Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži se editeazĂŁ lunar, iar paginile vor fi numerotate pe mĂŁsura editĂŁrii lor.
    Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži parafat Âşi înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži obĂžinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
    Practicienii în insolvenÞã, persoane fizice sau juridice, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în conformitate cu prevederile OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitĂŁĂžii practicienilor în insolvenÞã, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, completeazĂŁ registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži dupĂŁ ce a fost numerotat, Âşnuruit, parafat Âşi înregistrat în evidenĂža unitĂŁĂžii.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ împreunĂŁ cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

                               REGISTRUL-INVENTAR
                                  (Cod 14-1-2)

    1. ServeÂşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ Âşi de pasiv.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre persoanele prevĂŁzute la art. 1 din Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ, într-un singur exemplar, dupĂŁ ce a fost numerotat, Âşnuruit, parafat Âşi înregistrat în evidenĂža unitĂŁĂžii.
    Se completeazĂŁ la începutul activitĂŁĂžii, la sfârÂşitul exerciĂžiului financiar sau cu ocazia încetĂŁrii activitĂŁĂžii, fĂŁrĂŁ ÂştersĂŁturi Âşi fĂŁrĂŁ spaĂžii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere Âşi respectiv în procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ Âşi de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, dupĂŁ caz.
    Registrul-inventar se completeazĂŁ pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ Âşi de pasiv grupate dupĂŁ natura lor, conform posturilor din bilanĂž. în cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaĂžiunea de inventariere se actualizeazĂŁ cu intrĂŁrile Âşi ieÂşirile din perioada cuprinsĂŁ între data inventarierii Âşi data încheierii exerciĂžiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. OperaĂžiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârÂşitul exerciĂžiului financiar sĂŁ fie reflectatĂŁ situaĂžia realĂŁ a elementelor de activ Âşi de pasiv.
    CreanĂžele Âşi obligaĂžiile faÞã de terĂži sunt supuse inventarierii pe baza confirmĂŁrii extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare Âşi creditoare, sau a punctajelor reciproce, în funcĂžie de necesitĂŁĂži.
    în cazul încetĂŁrii activitĂŁĂžii, registrul-inventar se completeazĂŁ cu valoarea elementelor de activ Âşi de pasiv inventariate faptic la acea datĂŁ.
    în cazul în care o unitate are subunitĂŁĂži dispersate teritorial care conduc contabilitatea pânĂŁ la nivel de balanÞã de verificare, registrul-inventar se poate conduce de cĂŁtre subunitĂŁĂži, în condiĂžiile înregistrĂŁrii acestuia în evidenĂža subunitĂŁĂžii.
    în coloana 1 se înscrie numĂŁrul curent al fiecĂŁrei operaĂžiuni înregistrate în ordine cronologicĂŁ, de la deschiderea acestuia pânĂŁ la epuizarea filelor sau încetarea activitĂŁĂžii.
    în coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ Âşi de pasiv, conturile de valori materiale putând fi defalcate pe gestiuni.
    în coloana 3 se înscrie valoarea contabilĂŁ a elementelor inventariate.
    în coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ Âşi de pasiv, stabilitĂŁ de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere Âşi a proceselor-verbale de inventariere).
    în coloana 5 se trec diferenĂžele din evaluare, calculate ca diferenÞã între valoarea contabilĂŁ Âşi valoarea de inventar.
    în coloana 6 se menĂžioneazĂŁ cauzele diferenĂželor (deprecieri, dezmembrĂŁri, dezasortĂŁri, calamitĂŁĂži, terĂži neidentificaĂži etc.).
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ a rezultatelor inventarierii.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil, împreunĂŁ cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

                            REGISTRUL CARTEA MARE
                                (Cod 14-1-3)

    1. ServeÂşte:
    - la stabilirea rulajelor lunare Âşi a soldurilor pe conturi sintetice, la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la verificarea înregistrĂŁrilor contabile efectuate;
    - la întocmirea balanĂžei de verificare.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, pentru debitul Âşi respectiv pentru creditul fiecĂŁrui cont sintetic, pe mĂŁsura înregistrĂŁrii operaĂžiunilor.
    Se completeazĂŁ pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare Âşi jurnalelor, dupĂŁ caz, astfel:
    - rulajul creditor se reporteazĂŁ din jurnalul contului respectiv, într-o singurĂŁ sumĂŁ, fĂŁrĂŁ desfĂŁÂşurarea pe conturi corespondente;
    - sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale se reporteazĂŁ din acele jurnale, obĂžinându-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
    - soldul debitor sau creditor al fiecĂŁrui cont se stabileÂşte în funcĂžie de rulajele debitoare Âşi creditoare ale contului respectiv, Ăžinându-se seama de soldul de la începutul anului (care se înscrie pe rândul destinat în acest scop).
    3. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu FiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse.
    4. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    5. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.

                             REGISTRUL CARTEA MARE
                             (ÂŞAH - Cod 14-1-3/a)

    1. ServeÂşte:
    - la Ăžinerea contabilitĂŁĂžii sintetice a operaĂžiunilor economico-financiare în unitĂŁĂžile care utilizeazĂŁ forma de înregistrare contabilĂŁ "maestru-Âşah";
    - la întocmirea balanĂžei de verificare a conturilor sintetice.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul Âşi separat pentru creditul fiecĂŁrui cont sintetic, pe mĂŁsura înregistrĂŁrii operaĂžiunilor.
    Se completeazĂŁ pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare Âşi a notelor de contabilitate.
    La începutul anului, la deschiderea fiÂşelor, pe primul rând al coloanei "Suma" se înregistreazĂŁ soldul iniĂžial, pe baza balanĂžei conturilor sintetice încheiatĂŁ la finele anului precedent. Soldul înscris în fiºã se bareazĂŁ Âşi apoi se efectueazĂŁ înregistrarea operaĂžiunilor lunii ianuarie.
    La sfârÂşitul lunii, se adiĂžioneazĂŁ pe verticalĂŁ sumele pe conturi corespondente Âşi se bareazĂŁ. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunate pe orizontalĂŁ, trebuie sĂŁ fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticalĂŁ.
    Cartea mare (Âşah) poate fi folositĂŁ pentru o perioadĂŁ mai mare (trimestru, semestru, an), dacĂŁ numĂŁrul operaĂžiunilor economico-financiare este prea mare. în acest caz, este necesar sĂŁ se stabileascĂŁ totalul sumelor separat pentru fiecare lunĂŁ.
    în cazul balanĂžei cu patru egalitĂŁĂži, în Cartea mare (Âşah), pe lângĂŁ rulajele lunare, este necesar sĂŁ se stabileascĂŁ Âşi rulajele cumulate de la începutul anului (inclusiv soldurile iniĂžiale).
    3. Registrul Cartea mare (Âşah) poate fi înlocuit cu FiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse.
    4. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    5. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.

                                 GRUPA a II-a
                                MIJLOACE FIXE

                          REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
                                 (Cod 14-2-1)

    1. ServeÂşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificĂŁrii lor.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologicĂŁ a mijloacelor fixe intrate în unitate.
    Se poate folosi fie câte un registru pentru fiecare grupĂŁ de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, în funcĂžie de numĂŁrul mijloacelor fixe existente Âşi al celor care urmeazĂŁ a intra în unitate.
    în scopul asigurĂŁrii controlului asupra existenĂžei mijloacelor fixe, se atribuie fiecĂŁrui mijloc fix, care constituie obiect de evidenÞã, un numĂŁr de inventar în momentul intrĂŁrii în unitate prin achiziĂžionare, construire, confecĂžionare, transfer etc. (cu excepĂžia celor luate cu chirie), care se consemneazĂŁ în registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circulĂŁ prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprimĂŁ pe acestea.
    Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regulĂŁ, în ordinea succesivĂŁ a numerelor Âşi/sau pe grupe de mijloace fixe.
    NumĂŁrul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeazĂŁ sĂŁ fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
    NumĂŁrul de inventar atribuit se imprimĂŁ direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveazĂŁ pe o plĂŁcuÞã ce se fixeazĂŁ pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care sĂŁ asigure identificarea mijlocului fix respectiv.
    Pe fiecare obiect este obligatoriu sĂŁ se imprime Âşi iniĂžialele unitĂŁĂžii cĂŁreia îi aparĂžin mijloacele fixe respective.
    Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) Âşi pentru mijloacele fixe a cĂŁror evidenÞã se Ăžine pe tronsoane (conducte de distribuĂžie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indicĂŁ numĂŁrul de inventar atribuit. în aceste cazuri, este necesar ca, pe lângĂŁ numĂŁrul de inventar respectiv, sĂŁ se foloseascĂŁ Âşi numere suplimentare.
    Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitĂŁĂži sau scoase din funcĂžiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere rĂŁmân libere pânĂŁ la renumerotarea mijloacelor fixe, când se întocmeÂşte un nou registru al numerelor de inventar.
    Mijloacele fixe închiriate se evidenĂžiazĂŁ în contabilitatea unitĂŁĂžii care le-a luat cu chirie, în conturi în afara bilanĂžului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.
    Principalele date ale formularului se completeazĂŁ astfel:
    - în coloana 1 se înscrie numĂŁrul de inventar;
    - în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix;
    - în coloana 3 se înscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;
    - în coloana 4 se înscrie locul unde se aflĂŁ mijlocul fix. în cazul miÂşcĂŁrilor frecvente, aceastĂŁ coloanĂŁ se completeazĂŁ cu creionul negru, pentru a se putea Âşterge denumirea locului de folosinÞã anterior Âşi a se înscrie noul loc unde se aflĂŁ mijlocul fix;
    - coloana 5 se foloseÂşte în mĂŁsura în care sunt necesare Âşi alte menĂžiuni decât cele fĂŁcute în celelalte coloane, ca, de exemplu, menĂžiuni privind transferul sau scoaterea din funcĂžiune a mijlocului fix, data instituirii gajului Âşi beneficiarul acestuia, dupĂŁ caz.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - numĂŁrul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix Âşi caracteristici tehnice; locul unde se aflĂŁ.

                              FIÂŞA MIJLOCULUI FIX
                                 (Cod 14-2-2)

    1. ServeÂşte ca document pentru evidenĂža analiticĂŁ a mijloacelor fixe.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaÂşi fel Âşi de aceeaÂşi valoare, care au aceleaÂşi cote de amortizare Âşi sunt puse în funcĂžiune în aceeaÂşi lunĂŁ.
    Se pĂŁstreazĂŁ pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizĂŁrilor corporale conform legislaĂžiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fiÂşele mijloacelor fixe se grupeazĂŁ pe locuri de folosinÞã.
    FiÂşele mijloacelor fixe scoase din funcĂžiune sau transferate se evidenĂžiazĂŁ separat.
    Se completeazĂŁ pe baza documentelor justificative privind miÂşcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completĂŁrii, îmbunĂŁtĂŁĂžirii, modernizĂŁrii sau reevaluĂŁrii lor (bon de miÂşcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcĂžiune etc.).
    Când formularul este folosit ca fiºã colectivĂŁ, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloanĂŁ numerele de inventar atribuite. în acest caz, valoarea unitarĂŁ de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.
    în coloana "BucĂŁĂži", intrĂŁrile se înscriu "în negru", iar ieÂşirile "în roÂşu".
    înregistrĂŁrile în coloanele "Debit", "Credit" Âşi "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
    în rubrica destinatĂŁ datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afarĂŁ de datele privind marca, numĂŁrul de fabricaĂžie, seria, se înscriu Âşi pĂŁrĂžile componente ale mijlocului fix.
    Data amortizĂŁrii complete Âşi cota de amortizare se înscriu în spaĂžiile rezervate.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - numĂŁrul de inventar;
    - felul, seria, numĂŁrul Âşi data documentului de provenienÞã;
    - valoarea de inventar;
    - amortizarea lunarĂŁ;
    - denumirea mijlocului fix Âşi caracteristicile tehnice;
    - accesorii;
    - grupa;
    - codul de clasificare;
    - data dĂŁrii în folosinÞã (anul, luna);
    - data amortizĂŁrii complete (anul, luna);
    - durata normalĂŁ de funcĂžionare; cota de amortizare (%), dupĂŁ caz;
    Verso, dupĂŁ caz:
    - numĂŁrul de inventar; documentul (felul, numĂŁrul, data); operaĂžiunile care privesc miÂşcarea, creÂşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, dupĂŁ caz.

                      BON DE MIÂŞCARE A MIJLOACELOR FIXE
                                 (Cod 14-2-3A)

    1. ServeÂşte ca:
    - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între douĂŁ locuri de folosinÞã ale unitĂŁĂžii (secĂžie, serviciu, brigadĂŁ, atelier, unitĂŁĂži subordonate etc.);
    - document de însoĂžire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secĂžia sau subunitatea predĂŁtoare la cea primitoare;
    - document justificativ de înregistrare în evidenĂža responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinÞã Âşi în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ de compartimentul care dispune miÂşcarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-Âşef, energetic-Âşef, administrativ etc.).
    3. CirculĂŁ:
    - la persoana care aprobĂŁ miÂşcarea mijlocului fix în cadrul unitĂŁĂžii (ambele exemplare);
    - la secĂžia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predĂŁtoare, pentru semnare de predare de cĂŁtre responsabilul cu mijloacele fixe Âşi pentru semnare de primire de cĂŁtre delegatul secĂžiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
    - la secĂžia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreunĂŁ cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenÞã la locul de folosinÞã (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea miÂşcĂŁrii mijlocului fix (exemplarul 1).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la secĂžia (serviciul, atelierul, subunitatea) predĂŁtoare (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - numĂŁrul documentului; data eliberĂŁrii (ziua, luna, anul); predĂŁtor; primitor;
    - numĂŁrul curent; denumirea mijlocului fix Âşi caracteristicile tehnice; numĂŁrul de inventar; bucĂŁĂži; valoarea de inventar;
    - subunitatea predĂŁtoare (secĂžie, atelier etc.); numele Âşi prenumele; semnĂŁtura;
    - subunitatea primitoare (secĂžie, atelier etc.); numele Âşi prenumele; semnĂŁtura;
    - aprobat: data, semnĂŁtura.

                    PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCÞIUNE
              A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
                                (Cod 14-2-3/aA)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de constatare a îndeplinirii condiĂžiilor necesare scoaterii din funcĂžiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã Âşi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe, potrivit dispoziĂžiilor legale;
    - document de consemnare a scoaterii efective din funcĂžiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã sau de declasare a bunurilor materiale;
    - document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente Âşi materialelor rezultate din scoaterea efectivĂŁ din funcĂžiune a mijloacelor fixe, precum Âşi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare;
    - document justificativ de înregistrare în evidenĂža magaziilor (depozitelor) Âşi în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar în folosinÞã Âşi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentaĂžiei prevĂŁzute în normele legale (notĂŁ privind starea tehnicĂŁ a mijlocului fix propus a fi scos din funcĂžiune, deviz estimativ al reparaĂžiei capitale, act constatator al avariei, avize, notĂŁ justificativĂŁ privind descrierea degradĂŁrii bunurilor materiale, specificaĂžia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc.).
    Formularul se completeazĂŁ astfel:
    - capitolele I Âşi II, de cĂŁtre comisia constituitĂŁ în acest scop, dupĂŁ caz, cu constatĂŁrile Âşi concluziile rezultate din analiza documentaĂžiei primite Âşi din verificarea stĂŁrii mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcĂžiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare, se semneazĂŁ de cĂŁtre membrii comisiei;
    - capitolul III, dupĂŁ aprobarea propunerilor Âşi efectuarea scoaterii din funcĂžiune, din uz sau declasĂŁrii, de cĂŁtre comisia de analizĂŁ Âşi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegaĂžii numiĂži de conducerea unitĂŁĂžii care semneazĂŁ pentru realitatea operaĂžiunilor; serveÂşte Âşi ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente Âşi materialelor rezultate din scoaterea din funcĂžiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale.
    Se menĂžioneazĂŁ cĂŁ, în cazul scoaterii din funcĂžiune a mijloacelor fixe, numĂŁrul de inventar se va trece la cap. II în coloana "Denumirea". în situaĂžia în care capitolul III se completeazĂŁ în alte exerciĂžii financiare, este necesar sĂŁ se întruneascĂŁ o nouĂŁ comisie care sĂŁ întocmeascĂŁ un nou proces-verbal de scoatere din funcĂžiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care sĂŁ confirme datele completate în acest capitol.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ aprobe scoaterea din funcĂžiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
    - la secĂžie (serviciu, subunitate) pentru înregistrarea în evidenÞã la locul de folosinÞã a mijloacelor fixe scoase din funcĂžiune (ambele exemplare);
    - la magazie (depozitul de materiale), pentru descĂŁrcarea gestiunii, respectiv înregistrarea în evidenÞã a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);
    - la magazia primitoare, pentru semnare de cĂŁtre gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente Âşi materialelor rezultate din scoaterea efectivĂŁ din funcĂžiune a mijloacelor fixe Âşi materialelor recuperabile Âşi refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea Âşi înregistrarea operaĂžiunilor privind scoaterea din funcĂžiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a fĂŁcut propunerile de scoatere din funcĂžiune, din uz sau de declasare, pentru înregistrare (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul care Ăžine evidenĂža mijloacelor fixe (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - aprobat; data;
    - predĂŁtorul;
    - constatĂŁrile Âşi concluziile comisiei;
    - mijloacele fixe scoase din funcĂžiune sau bunurile materiale declasate;
    - numĂŁrul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preĂžul unitar; valoarea; amortizarea pânĂŁ la scoaterea din funcĂžiune;
    - ansamble, subansamble, piese, componente Âşi materiale rezultate, dupĂŁ caz;
    - numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) documentului;
    - predĂŁtorul;
    - primitorul;
    - numĂŁrul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; preĂžul unitar; valoarea;
    - numele, prenumele Âşi semnĂŁtura membrilor comisiei Âşi a gestionarului pentru primire.

                           PROCES-VERBAL DE RECEPÞIE
                                 (Cod 14-2-5)
                     PROCES-VERBAL DE RECEPÞIE PROVIZORIE
                                 (Cod 14-2-5/a)
                     PROCES-VERBAL DE PUNERE îN FUNCÞIUNE
                                 (Cod 14-2-5/b)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare în evidenĂža operativĂŁ Âşi în contabilitate;
    - document de consemnare a stadiului în care se aflĂŁ obiectivul de investiĂžii;
    - document de apreciere a calitĂŁĂžii lucrĂŁrilor privind obiectivul de investiĂžii;
    - document de aprobare a recepĂžiei (cod 14-2-5);
    - document de constatare a îndeplinirii condiĂžiilor de recepĂžie provizorie a obiectivului de investiĂžii (cod 14-2-5/a);
    - document de aprobare a recepĂžiei provizorii a obiectivului de investiĂžii (cod 14-2-5/a);
    - document de punere în funcĂžiune a obiectivului de investiĂžii (cod 14-2-5/b).
    2. Se întocmeÂşte în trei exemplare, la data punerii în funcĂžiune a mijlocului fix, astfel:
    - procesul-verbal de recepĂžie (cod 14-2-5) se întocmeÂşte pentru mijloacele fixe independente care nu necesitĂŁ montaj Âşi nici probe tehnologice (utilaje pentru intervenĂžie, unelte, accesorii de producĂžie, mijloace de transport auto, animale etc.), acestea considerându-se puse în funcĂžiune la data achiziĂžionĂŁrii lor;
    - procesul-verbal de recepĂžie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeÂşte pentru utilajele care necesitĂŁ montaj, dar care nu necesitĂŁ probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricaĂžie care depĂŁÂşesc un exerciĂžiu bugetar, realizate pe faze de fabricaĂžie, precum Âşi clĂŁdirile Âşi construcĂžiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcĂžiune la data terminĂŁrii montajului, respectiv la data terminĂŁrii construcĂžiei;
    - procesul-verbal de punere în funcĂžiune (cod 14-2-5/b) se întocmeÂşte pentru utilajele Âşi instalaĂžiile care necesitĂŁ montaj Âşi probe tehnologice, precum Âşi clĂŁdirile Âşi construcĂžiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcĂžiune la terminarea probelor tehnologice.
    Se întocmeÂşte de cĂŁtre secretarul comisiei numite pentru recepĂžionarea obiectivului de investiĂžii, în prezenĂža membrilor comisiei care este formatĂŁ din: preÂşedinte, specialiÂşti-consultanĂži, asistenĂži la recepĂžie.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 Âşi 3);
    - la compartimentul care efectueazĂŁ operaĂžiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea Âşi înregistrarea procesului-verbal de recepĂžie (exemplarele 2 Âşi 3).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    La furnizor (antreprenor):
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 Âşi 3).
    La beneficiar:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

                                 GRUPA a III-a
                         BUNURI DE NATURA STOCURILOR

                     NOTÃ DE RECEPÞIE ÂŞI CONSTATARE DE DIFERENÞE
                                 (Cod 14-3-1A)

    1. a) ServeÂşte ca:
    - document pentru recepĂžia bunurilor aprovizionate;
    - document justificativ pentru încĂŁrcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    b) Se foloseÂşte ca document de recepĂžie obligatoriu numai în cazul:
    - bunurilor materiale cuprinse într-o facturĂŁ sau aviz de însoĂžire a mĂŁrfii, care fac parte din gestiuni diferite;
    - bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în pĂŁstrare;
    - bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
    - bunurilor materiale care sosesc neînsoĂžite de documente de livrare;
    - bunurilor materiale care prezintĂŁ diferenĂže la recepĂžie;
    - mĂŁrfurilor intrate în gestiunile la care evidenĂža se Ăžine la preĂž de vânzare.
    c) în alte cazuri decât cele menĂžionate la lit. b), recepĂžia Âşi încĂŁrcarea în gestiune, dupĂŁ caz, Âşi înregistrarea în contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care însoĂžeÂşte transportul (factura, avizul de însoĂžire a mĂŁrfii etc.).
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, la locul de depozitare sau în unitatea cu amĂŁnuntul, dupĂŁ caz, pe mĂŁsura efectuĂŁrii recepĂžiei. în situaĂžia în care la recepĂžie se constatĂŁ diferenĂže, Nota de recepĂžie Âşi constatare de diferenĂže se întocmeÂşte în trei exemplare de cĂŁtre comisia de recepĂžie legal constituitĂŁ.
    în cazul în care bunurile materiale sosesc în tranÂşe, se întocmeÂşte câte un formular pentru fiecare tranºã, care se anexeazĂŁ apoi la facturĂŁ sau la avizul de însoĂžire a mĂŁrfii.
    Datele de pe verso formularului se completeazĂŁ numai atunci când se constatĂŁ diferenĂže la recepĂžie.
    3. CirculĂŁ:
    - la gestiune, pentru încĂŁrcarea în gestiune a bunurilor materiale recepĂžionate (toate exemplarele);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenĂželor constatate (toate exemplarele), precum Âşi pentru înregistrarea în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ, ataÂşatĂŁ la documentele de livrare (factura sau avizul de însoĂžire a mĂŁrfii);
    - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) Âşi la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul facturii/avizului de însoĂžire al mĂŁrfii etc., dupĂŁ caz;
    - numĂŁrul curent; denumirea bunurilor recepĂžionate; U/M; cantitatea conform documentelor însoĂžitoare; cantitatea recepĂžionatĂŁ, preĂžul unitar de achiziĂžie Âşi valoarea, dupĂŁ caz;
    - numele, prenumele Âşi semnĂŁtura membrilor comisiei de recepĂžie, în condiĂžiile în care se face recepĂžia mĂŁrfii primite direct de la furnizor sau data primirii în gestiune Âşi semnĂŁtura gestionarului în situaĂžia în care apar diferenĂže;
    - preĂžul de vânzare Âşi valoarea la preĂž de vânzare, dupĂŁ caz, pentru unitĂŁĂžile cu amĂŁnuntul.
    în condiĂžiile în care nu se înscriu datele valorice în Nota de recepĂžie Âşi constatare de diferenĂže, este obligatoriu ca aceste date sĂŁ se regĂŁseascĂŁ într-un alt document justificativ care stĂŁ la baza înregistrĂŁrii în contabilitate a valorii bunurilor.

                        BON DE PRIMIRE îN CONSIGNAÞIE
                               (Cod 14-3-2)

    1. ServeÂşte ca:
    - dovadĂŁ de primire/predare a obiectului spre vânzare în consignaĂžie;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre unitĂŁĂžile de consignaĂžie în douĂŁ exemplare. La primirea obiectului se face descrierea caracteristicilor acestuia Âşi se stabileÂşte preĂžul de vânzare în funcĂžie de preĂžul de evaluare sau de achiziĂžie.
    Ambele exemplare sunt semnate de cĂŁtre deponent Âşi preĂžuitor, din care primul exemplar este predat deponentului drept dovadĂŁ cĂŁ a predat obiectul pentru vânzare în regim de consignaĂžie.
    Reducerile de preĂž se calculeazĂŁ pe baza unei declaraĂžii semnate de deponent, în care se specificĂŁ noul preĂž de evaluare sau de achiziĂžie Âşi se completeazĂŁ rubricile destinate acestei operaĂžiuni.
    Restituirile se fac la cererea deponentului, semnându-se pentru primirea obiectelor restituite.
    în cazul în care deponentul este plĂŁtitor de TVA, mĂŁrfurile depuse în consignaĂžie sunt însoĂžite de avizul de însoĂžire a mĂŁrfii care va purta menĂžiunea: "pentru vânzare în regim de consignaĂžie". Unitatea de consignaĂžie va face încĂŁrcarea în gestiune cu mĂŁrfurile primite spre vânzare pe baza facturii primite de la deponent, lunar dupĂŁ ce marfa a fost vândutĂŁ.
    Exemplarul al doilea constituie fiÂşa de evidenÞã pentru înregistrare în contabilitatea unitĂŁĂžii de consignaĂžie.
    3. CirculĂŁ la:
    - deponent pentru confirmarea de predare a obiectului pentru vânzare în consignaĂžie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii; codul unic de înregistrare; localitatea; judeĂžul;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul curent; denumirea obiectului; descrierea obiectului Âşi caracteristicile lui; cantitatea depusĂŁ; preĂžul de evaluare (achiziĂžie); comisionul; TVA, dupĂŁ caz; preĂžul de vânzare; valoarea totalĂŁ;
    - valoarea totalĂŁ la primire (în cifre Âşi litere);
    - semnĂŁtura deponentului pentru luarea la cunoÂştinÞã de instrucĂžiunile prevĂŁzute pe verso;
    - semnĂŁtura de primire spre vânzare în consignaĂžie;
    - datele de identificare ale deponentului (numele Âşi prenumele, adresa, B.I./C.I. - seria, nr., secĂžia de poliĂžie);
    - semnĂŁtura preĂžuitorului, dacĂŁ este cazul;
    - Âştampila unitĂŁĂžii;
    - restituiri (denumirea obiectului, cantitatea restituitĂŁ, semnĂŁtura deponentului, comisionul acordat);
    - reduceri de preĂž acordate de deponent cf. DeclaraĂžiei nr. ...... din data de ...... (denumirea obiectului, preĂžul de evaluare).

                      BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
                               (Cod 14-3-3A)

    în cazul utilizĂŁrii ca bon de predare a produselor finite la depozit
    1. ServeÂşte ca:
    - document de predare la magazie a produselor finite;
    - document justificativ pentru încĂŁrcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în evidenĂža magaziei Âşi în contabilitate;
    - sursĂŁ de date pentru urmĂŁrirea realizĂŁrii producĂžiei;
    - sursĂŁ de date pentru calculul Âşi plata salariilor.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pe mĂŁsura predĂŁrii la magazie a produselor, de cĂŁtre secĂžie, atelier etc.
    DacĂŁ operaĂžiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie sĂŁ înscrie pe documentul respectiv menĂžiunea "primit în timpul inventarierii".
    3. CirculĂŁ:
    - la magazia de produse finite, semnându-se de predare de cĂŁtre secĂžie (atelier) Âşi de primire în gestiune de cĂŁtre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnându-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), dupĂŁ caz;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmĂŁreÂşte realizarea producĂžiei (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenĂža (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmĂŁreÂşte realizarea producĂžiei (exemplarul 2).

    în cazul utilizĂŁrii ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie
    1. ServeÂşte ca:
    - document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din secĂžiile de fabricaĂžie principale Âşi auxiliare;
    - document justificativ pentru încĂŁrcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pe mĂŁsura predĂŁrii la magazie a materialelor refolosibile de cĂŁtre secĂžii, ateliere etc. Âşi se semneazĂŁ de Âşeful secĂžiei care dispune predarea.
    3. CirculĂŁ:
    - la magazia de materiale refolosibile, semnându-se de predare de cĂŁtre delegatul secĂžiei, atelierului etc. Âşi de primire în gestiune de cĂŁtre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenĂža, pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (exemplarul 1 pentru evidenĂža materialelor Âşi exemplarul 2 pentru evidenĂža costurilor).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    în cazul utilizĂŁrii ca bon de predare a semifabricatelor la magazie
    1. ServeÂşte ca:
    - document de predare la magazie sau între secĂžii a semifabricatelor rezultate din producĂžie;
    - document justificativ pentru încĂŁrcare în gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate;
    - sursĂŁ de date pentru calculul Âşi plata salariilor.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pe mĂŁsura predĂŁrii la magazie a semifabricatelor de cĂŁtre secĂžie, atelier etc.
    DacĂŁ operaĂžiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere trebuie sĂŁ înscrie pe documentul respectiv menĂžiunea "primit în timpul inventarierii".
    3. CirculĂŁ:
    - la magazia de semifabricate pentru predarea cantitĂŁĂžilor prevĂŁzute, semnându-se de predare de cĂŁtre delegatul secĂžiei care face predarea Âşi de primire în gestiune de cĂŁtre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate, semnându-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), dupĂŁ caz;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (exemplarul 1);
    - la compartimentul care urmĂŁreÂşte realizarea producĂžiei (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    în cazul utilizĂŁrii ca bon de transfer între douĂŁ gestiuni aflate în incinta unitĂŁĂžii
    1. ServeÂşte ca:
    - dispoziĂžie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unitĂŁĂžii;
    - document justificativ pentru scĂŁdere din gestiunea predĂŁtorului Âşi de încĂŁrcare în gestiunea primitorului.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pe mĂŁsurĂŁ ce se efectueazĂŁ transferul, de cĂŁtre persoana care dispune transferul, care semneazĂŁ la rubrica corespunzĂŁtoare. Transferul se efectueazĂŁ numai între gestiuni din incinta aceleiaÂşi unitĂŁĂži. în cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeÂşte Aviz de însoĂžire a mĂŁrfii (cod 14-3-6A).
    3. CirculĂŁ:
    - la magazia predĂŁtoare pentru eliberarea cantitĂŁĂžilor prevĂŁzute, semnându-se de predare de cĂŁtre gestionar (ambele exemplare);
    - la delegatul magaziei primitoare care semneazĂŁ de primire pe exemplarul 1 Âşi reĂžine exemplarul 2;
    - la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, dupĂŁ confruntarea lor, stau la baza efectuĂŁrii înregistrĂŁrilor în evidenĂža magaziilor.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

    în cazul utilizĂŁrii ca bon de restituire
    1. ServeÂşte ca:
    - dispoziĂžie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale Âşi semifabricate) de secĂžiile de fabricaĂžie principale Âşi auxiliare;
    - document justificativ de încĂŁrcare în gestiunea primitorului;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pe mĂŁsura restituirii la magazie a valorilor materiale, de persoana care efectueazĂŁ restituirea (secĂžii, ateliere etc.) Âşi care semneazĂŁ la rubrica corespunzĂŁtoare.
    Nu se completeazĂŁ rubrica "Unitatea".
    3. CirculĂŁ:
    - la magazie, pentru primirea cantitĂŁĂžilor restituite, semnându-se de predare de cĂŁtre delegatul secĂžiei (atelierului etc.) care face restituirea Âşi de primire de cĂŁtre gestionar (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (exemplarul 1 pentru evidenĂža materialelor, exemplarul 2 pentru evidenĂža costurilor).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
    5. în toate situaĂžiile menĂžionate, conĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - predĂŁtorul;
    - primitorul;
    - numĂŁrul comenzii/codul produsului;
    - numĂŁrul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U/M; cantitatea; preĂžul unitar, valoarea, dupĂŁ caz;
    - data Âşi semnĂŁtura predĂŁtorului Âşi primitorului.

                                  BON DE CONSUM
                                  (Cod 14-3-4A)
                                  BON DE CONSUM
                            (colectiv - Cod 14-3-4/aA)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de eliberare din magazie a materialelor;
    - document justificativ de scĂŁdere din gestiune;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pe mĂŁsura lansĂŁrii, respectiv eliberĂŁrii materialelor din magazie pentru consum, de cĂŁtre compartimentul care efectueazĂŁ lansarea, pe baza programului de producĂžie Âşi a consumurilor normate, sau de cĂŁtre alte compartimente ale unitĂŁĂžii, care solicitĂŁ materiale pentru a fi consumate.
    Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condiĂžiile utilizĂŁrii tehnicii de calcul.
    Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeÂşte pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaÂşi cont de materiale, loc de depozitare Âşi loc de consum.
    în situaĂžia în care materialul solicitat lipseÂşte din depozit, se procedeazĂŁ în felul urmĂŁtor:
    - în cazul bonului de consum se completeazĂŁ rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, dupĂŁ ce, în prealabil, pe verso-ul formularului se obĂžin semnĂŁturile persoanelor autorizate sĂŁ aprobe folosirea altor materiale decât cele prevĂŁzute în consumurile normate;
    - în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit Âşi se semneazĂŁ de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. DupĂŁ înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeÂşte un bon de consum separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaÂşi bon de consum.
    în bonul de consum, coloanele "Unitatea de mĂŁsurĂŁ" Âşi "Cantitatea necesarĂŁ" de pe rândul 2 se completeazĂŁ în cazul când se solicitĂŁ Âşi se elibereazĂŁ din magazie materiale cu douĂŁ unitĂŁĂži de mĂŁsurĂŁ.
    DacĂŁ operaĂžiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie sĂŁ înscrie pe documentul respectiv menĂžiunea "predat în timpul inventarierii".
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele autorizate sĂŁ semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
    - la persoanele autorizate sĂŁ aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare;
    - la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitĂŁĂžilor prevĂŁzute, semnându-se de predare de cĂŁtre gestionar Âşi de primire de cĂŁtre delegatul care primeÂşte materialele (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (ambele exemplare).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea formularului;
    - produsul/lucrarea (comanda); norma; bucĂŁĂži lansate;
    - numĂŁrul documentului; data eliberĂŁrii (ziua, luna, anul); numĂŁrul comenzii;
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesarĂŁ; U/M; cantitatea eliberatĂŁ;
    - preĂžul unitar; valoarea, dupĂŁ caz;
    - data Âşi semnĂŁtura gestionarului Âşi a primitorului.

                            FIªÃ LIMITà DE CONSUM
                               (Cod 14-3-4/bA)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de stabilire a cantitĂŁĂžii limitĂŁ dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executĂŁrii unui produs (comandĂŁ) sau unei lucrĂŁri;
    - document de eliberare succesivĂŁ a aceluiaÂşi fel de material pentru acelaÂşi produs (comandĂŁ sau lucrare);
    - document justificativ de scĂŁdere din gestiune;
    - document de stabilire a economiilor sau depĂŁÂşirilor de materiale;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, la începutul lunii sau lansĂŁrii produsului (comenzii) sau lucrĂŁrii, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare, pe baza programului de producĂžie Âşi a consumurilor normate.
    în cazul fiÂşei limitĂŁ de consum, dacĂŁ în cursul lunii se produc modificĂŁri în programul de producĂžie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare modificĂŁ, în mod corespunzĂŁtor, cantitatea limitĂŁ de material (col. "i"), înscriind în col. "d" cantitatea care se suplimenteazĂŁ sau se scade.
    DacĂŁ nu se mai foloseÂşte materialul iniĂžial, se recalculeazĂŁ cantitatea limitĂŁ corespunzĂŁtoare producĂžiei executate pânĂŁ în acel moment, emiĂžându-se o nouĂŁ fiºã.
    în cazul când în cursul lunii se fac înlocuiri întâmplĂŁtoare cu alte materiale pentru care se întocmesc bonuri de consum distincte, se corecteazĂŁ cantitatea limitĂŁ (col. "i"), înscriindu-se în coloanele respective (col. "g" Âşi "h") numĂŁrul bonului de consum Âşi cantitatea eliberatĂŁ.
    EliberĂŁrile de materiale se înregistreazĂŁ în fiÂşele de magazie la terminarea executĂŁrii produsului, lucrĂŁrii sau la închiderea comenzii (dacĂŁ acestea se terminĂŁ în cursul lunii) sau la sfârÂşitul lunii.
    Valoarea economiilor sau a depĂŁÂşirilor de materiale se completeazĂŁ la unitĂŁĂžile unde nu existĂŁ producĂžie neterminatĂŁ.
    în cazul în care, în cursul lunii se fac înlocuiri întâmplĂŁtoare cu alte materiale decât cele stabilite la întocmirea documentului, coloanele rezervate materialului înlocuit se bareazĂŁ. De asemenea, în rubrica "Diminuare" se înscrie cantitatea cu care se corecteazĂŁ cantitatea limitĂŁ iniĂžialĂŁ, iar pentru materialul înlocuitor se utilizeazĂŁ un alt grup de coloane libere.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele autorizate sĂŁ semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
    - la persoanele autorizate sĂŁ aprobe înlocuirea, suplimentarea sau diminuarea cantitĂŁĂžilor de materiale cu ocazia modificĂŁrii programului de producĂžie (ambele exemplare);
    - la magazia de materiale, pentru înscrierea cantitĂŁĂžilor eliberate, semnându-se de cĂŁtre delegatul care primeÂşte materialele (exemplarul 1);
    - la secĂžie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale Âşi situaĂžie a eliberĂŁrilor în cadrul cantitĂŁĂžii limitĂŁ, semnându-se de gestionarul magaziei predĂŁtoare (exemplarul 2);
    - la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrare în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizeazĂŁ ca document de scĂŁdere din gestiune, iar al doilea exemplar pentru înregistrarea în contabilitate a costurilor.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - predĂŁtorul;
    - primitorul;
    - numĂŁrul comenzii/codul produsului;
    - contul debitor Âşi contul creditor, dupĂŁ caz;
    - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); U.M; cantitatea eliberatĂŁ;
    - semnĂŁtura de predare-primire;
    Âşi respectiv, dupĂŁ caz:
    - preĂžul unitar; valoarea;
    - producĂžia (U/M, planificat, realizat), denumirea produsului, lucrarea, codul;
    - cantitate necesarĂŁ, cantitate înlocuitĂŁ;
    - Âşeful de compartiment;
    - recalculat în baza producĂžiei realizate;
    - data eliberĂŁrii, cantitatea cerutĂŁ, cantitĂŁĂži eliberate (parĂžial, cumulat);
    - cantitatea conform producĂžiei realizate; cantitate consumatĂŁ;
    - economii (-) depĂŁÂşiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depĂŁÂşirilor.

                        LISTÃ ZILNICÃ DE ALIMENTE
                             (Cod 14-3-4/dA)

    1. ServeÂşte:
    - la stabilirea meniurilor zilnice;
    - la calculul alocaĂžiei de hranĂŁ Âşi urmĂŁrirea încadrĂŁrii în nivelul acesteia;
    - ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregĂŁtirii hranei;
    - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare de cĂŁtre cantinele de pe lângĂŁ instituĂžiile publice (învãÞãmânt, sĂŁnĂŁtate, asistenÞã socialĂŁ etc., organizaĂžii fĂŁrĂŁ scop patrimonial finanĂžate din alocaĂžii bugetare etc.). Documentul se completeazĂŁ de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ de ordonatorul de credite sau conducĂŁtorul unitĂŁĂžii respective, pe baza centralizatorului întocmit pe meniuri.
    Pe faĂža formularului se înscriu meniurile care urmeazĂŁ a fi servite la mesele de dimineaÞã, la ora 10, la prânz, la ora 16 Âşi seara, precum Âşi numĂŁrul de porĂžii necesare. TotodatĂŁ, se stabileÂşte situaĂžia meselor servite faÞã de efectivul care a servit masa, precum Âşi suma alocatĂŁ în ziua respectivĂŁ, în funcĂžie de efectivul la hranĂŁ Âşi alocaĂžie cuvenitĂŁ, determinându-se în acelaÂşi timp Âşi economia sau depĂŁÂşirea alocaĂžiei în ziua respectivĂŁ Âşi cumulat de la începutul anului. Verso-ul formularului este destinat pentru înscrierea datelor privind cantitatea Âşi felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, preĂžul unitar Âşi valoarea acestora.
    3. CirculĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calculaĂžie Âşi vizĂŁ Âşi pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ (exemplarul 1);
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ aprobe eliberarea alimentelor din magazie;
    - la magazia de alimente, pentru eliberarea cantitĂŁĂžilor de alimente prevĂŁzute Âşi semnare de predare de cĂŁtre gestionar, de primire de cĂŁtre bucĂŁtar, precum Âşi de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ sĂŁ asiste Âşi sĂŁ confirme predarea-primirea alimentelor (ambele exemplare);
    - la blocul alimentar, cantinĂŁ etc., dupĂŁ caz, pentru urmĂŁrirea meniurilor preparate Âşi a meselor servite (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la cantinĂŁ etc., dupĂŁ caz (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - efectivul la masĂŁ; alocaĂžia; drepturile; recapitulaĂžia cheltuielilor pentru hranĂŁ; porĂžiile preparate, distribuite, rĂŁmase;
    - consumul efectiv - lei;
    - semnĂŁturi: Âşef compartiment, aprobat, vizat compartimentul financiar-contabil;
    - regimul; efectiv; dimineaĂža; ora 10; prânz; ora 16; seara, dupĂŁ caz;
    - alimente; numĂŁrul documentului; data eliberĂŁrii (ziua, luna, anul); predĂŁtorul; primitorul;
    - denumirea alimentelor, U/M, codul, cantitatea solicitatĂŁ, cantitatea eliberatĂŁ, preĂžul unitar, valoarea;
    - semnĂŁturi: întocmit, gestionar, bucĂŁtar, confirmat, calculat.

                           DISPOZIÞIE DE LIVRARE
                               (Cod 14-3-5A)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru eliberarea din magazie a produselor, mĂŁrfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzĂŁrii, a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau date pentru stimularea vânzĂŁrii, dupĂŁ caz;
    - document justificativ de scĂŁdere din gestiunea magaziei predĂŁtoare;
    - document de bazĂŁ pentru întocmirea avizului de însoĂžire a mĂŁrfii sau a facturii, dupĂŁ caz;
    - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare de cĂŁtre serviciul desfacere.
    3. CirculĂŁ:
    - la magazie, pentru eliberarea produselor, mĂŁrfurilor sau a altor valori materiale Âşi pentru înregistrarea în evidenĂža magaziei, semnându-se de cĂŁtre gestionarul predĂŁtor pentru cantitĂŁĂžile livrate (ambele exemplare);
    - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea bunurilor livrate în evidenĂžele acestuia Âşi pentru întocmirea avizului de însoĂžire a mĂŁrfii sau facturii, dupĂŁ caz (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la magazie (exemplarul 1);
    - la compartimentul desfacere (exemplarul 2) sau compartimentul financiar-contabil, dupĂŁ caz.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea furnizorului;
    - numĂŁrul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispusĂŁ; cantitatea livratĂŁ; preĂžul unitar în cazul în care bunurile sunt destinate vânzĂŁrii;
    - semnĂŁturi: întocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.

                        AVIZ DE îNSOÞIRE A MÃRFII
                             (Cod 14-3-6A)

    Este formular cu regim special intern de tipĂŁrire Âşi numerotare.
    1. ServeÂşte ca:
    - document de însoĂžire a mĂŁrfii pe timpul transportului, dupĂŁ caz;
    - document ce stĂŁ la baza întocmirii facturii, dupĂŁ caz;
    - dispoziĂžie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiaÂşi unitĂŁĂži;
    - document de primire în gestiune, dupĂŁ caz;
    - document de descĂŁrcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
    2. Se întocmeÂşte, în douĂŁ sau mai multe exemplare, de cĂŁtre unitĂŁĂžile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrĂŁrii produselor, mĂŁrfurilor sau altor valori materiale, precum Âşi în alte situaĂžii stabilite prin procedurile proprii ale unitĂŁĂžii.
    în cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaÂşi unitĂŁĂži, dispersate teritorial, precum Âşi al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzĂŁrii sau testĂŁri la locul de desfacere, premii, materiale promoĂžionale etc.) avizul de însoĂžire a mĂŁrfii va purta menĂžiunea "FĂŁrĂŁ facturĂŁ", dupĂŁ caz.
    Pe avizul de însoĂžire a mĂŁrfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terĂži se face menĂžiunea "Pentru prelucrare la terĂži".
    în celelalte situaĂžii decât cele prevĂŁzute mai sus se face menĂžiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoĂžire a mĂŁrfii Âşi nu factura.
    3. CirculĂŁ, dupĂŁ caz:
    - la furnizor:
        - la delegatul unitĂŁĂžii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
        - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantitĂŁĂžilor livrate în evidenĂžele acestuia Âşi pentru întocmirea facturii;
        - la compartimentul financiar-contabil;
    - la cumpĂŁrĂŁtor:
        - la magazie, pentru încĂŁrcarea în gestiune a produselor, mĂŁrfurilor sau altor valori materiale primite, dupĂŁ efectuarea recepĂžiei de cĂŁtre comisia de recepĂžie Âşi dupĂŁ consemnarea rezultatelor;
        - la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantitĂŁĂžilor aprovizionate în evidenĂža acestuia;
        - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ, dupĂŁ caz:
    - la furnizor:
        - la compartimentul desfacere;
        - la compartimentul financiar-contabil;
    - la cumpĂŁrĂŁtor:
        - la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al avizului de însoĂžire a mĂŁrfii este urmĂŁtorul:
    - seria Âşi numĂŁrul intern de identificare a formularului;
    - data emiterii formularului;
    - datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresĂŁ, cod de identificare fiscalĂŁ);
    - datele de identificare ale cumpĂŁrĂŁtorului (denumire, adresĂŁ, cod de identificare fiscalĂŁ);
    - denumirea Âşi cantitatea bunurilor livrate;
    - preĂžul Âşi valoarea, dupĂŁ caz;
    - date privind expediĂžia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, numĂŁr), numĂŁrul mijlocului de transport, ora livrĂŁrii, semnĂŁtura delegatului;
    - semnĂŁtura expeditorului;
    - data primirii în gestiune Âşi semnĂŁtura gestionarului primitor.

                             FIªÃ DE MAGAZIE
                               (Cod 14-3-8)
                             FIªÃ DE MAGAZIE
                 (cu douĂŁ unitĂŁĂži de mĂŁsurĂŁ - Cod 14-3-8/a)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de evidenÞã la locul de depozitare a intrĂŁrilor, ieÂşirilor Âşi stocurilor bunurilor, cu una sau cu douĂŁ unitĂŁĂži de mĂŁsurĂŁ, dupĂŁ caz;
    - document de contabilitate analiticĂŁ în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material Âşi se completeazĂŁ de cĂŁtre:
    - compartimentul financiar-contabil la deschiderea fiÂşei (datele din antet) Âşi la verificarea înregistrĂŁrilor (data Âşi semnĂŁtura de control). în coloana "Data Âşi semnĂŁtura de control" semneazĂŁ Âşi organul de control financiar cu ocazia verificĂŁrii gestiunii;
    - gestionar sau persoana desemnatĂŁ, care completeazĂŁ coloanele privitoare la intrĂŁri, ieÂşiri Âşi stoc.
    FiÂşele de magazie se Ăžin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabeticĂŁ.
    Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terĂži sau în custodie se întocmesc fiÂşe distincte care se Ăžin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
    în scopul Ăžinerii corecte a evidenĂžei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verificĂŁ inopinat, cel puĂžin o datĂŁ pe lunĂŁ, modul cum se fac înregistrĂŁrile în fiÂşele de magazie, dupĂŁ caz.
    înregistrĂŁrile în fiÂşele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupĂŁ fiecare operaĂžiune înregistratĂŁ Âşi obligatoriu zilnic.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului; numĂŁrul paginii;
    - denumirea unitĂŁĂžii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
    - U/M; preĂžul unitar, dupĂŁ caz;
    - data (ziua, luna, anul), numĂŁrul Âşi felul documentului; intrĂŁri; ieÂşiri; stoc;
    - data Âşi semnĂŁtura de control.

    FIªÃ DE EVIDENÞà A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR îN FOLOSINÞÃ
                             (Cod 14-3-9)

    1. ServeÂşte ca document de evidenÞã a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului Âşi materialelor de protecĂžie date în folosinĂža personalului, pânĂŁ la scoaterea lor din uz.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, pe mĂŁsura dĂŁrii în folosinÞã a bunurilor, pe fiecare persoanĂŁ, de cĂŁtre gestionarul care elibereazĂŁ obiectele respective sau de cĂŁtre persoana desemnatĂŁ sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža acestora.
    Formularul se completeazĂŁ în mod diferit, în funcĂžie de organizarea depozitĂŁrii acestora, Âşi anume:
    - când eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului muncitor, coloanele destinate eliberĂŁrilor se completeazĂŁ pe baza bonului de consum, iar coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;
    - când eliberarea se face din magazia de exploatare, atât eliberarea, cât Âşi restituirea obiectelor date în folosinĂža personalului se fac pe bazĂŁ de semnĂŁturĂŁ direct în fiºã;
    - în cazul obiectelor eliberate pe bazĂŁ de nomenclatoare stabilite pe funcĂžii, care nu se întocmesc decât dupĂŁ restituirea obiectelor uzate, înregistrĂŁrile în fiÂşa de evidenÞã a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã se pot face, pentru simplificare, o singurĂŁ datĂŁ, la eliberarea iniĂžialĂŁ Âşi la restituirea definitivĂŁ a obiectelor respective.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii, secĂžia (locul de folosinÞã);
    - numele Âşi prenumele, marca, funcĂžia;
    - denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de folosire; preĂžul unitar; U/M;
    - primiri: data, felul Âşi numĂŁrul documentului, cantitatea, semnĂŁtura;
    - restituiri: data, felul Âşi numĂŁrul documentului, cantitatea, semnĂŁtura.

                             REGISTRUL STOCURILOR
                        (Cod 14-3-11 Âşi Cod 14-3-11/a)

    1. ServeÂşte ca document de evaluare a stocurilor de bunuri Âşi de verificare a concordanĂžei înregistrĂŁrilor efectuate în fiÂşele de magazie Âşi în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil la sfârÂşitul fiecĂŁrei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar Âşi produse, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabeticĂŁ, prin înscrierea stocurilor din fiÂşele de magazie Âşi evaluarea lor la preĂžurile de înregistrare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - numĂŁrul curent;
    - materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea); U/M; preĂžul unitar; luna; cantitatea; valoarea;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

                             LISTA DE INVENTARIERE
                       (Cod 14-3-12) Âşi (Cod 14-3-12/b)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unitĂŁĂžii;
    - document pentru stabilirea lipsurilor Âşi plusurilor de bunuri (imobilizĂŁri, stocuri materiale) Âşi a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
    - document justificativ de înregistrare în evidenĂža magaziilor (depozitelor) Âşi în contabilitate a plusurilor Âşi minusurilor constatate;
    - document pentru întocmirea registrului-inventar;
    - document pentru determinarea ajustĂŁrilor pentru depreciere/pierdere de valoare;
    - document centralizator al operaĂžiunilor de inventariere.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau în situaĂžiile prevĂŁzute de dispoziĂžiile legale, de cĂŁtre comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru bunurile unitĂŁĂžii Âşi separat pentru cele aparĂžinând altor unitĂŁĂži, aflate asupra personalului unitĂŁĂžii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre membrii comisiei de inventariere Âşi de cĂŁtre gestionar.
    Persoanele juridice pot întocmi lista de inventariere folosind sisteme informatice de prelucrare a datelor, cu condiĂžia ca listele sĂŁ cuprindĂŁ elementele principale din formularul-model.
    în cazul bunurilor primite în custodie Âşi/sau consignaĂžie, pentru prelucrare etc., se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, iar copia se înainteazĂŁ unitĂŁĂžii în a cĂŁrei evidenÞã se aflĂŁ bunurile respective.
    în cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneazĂŁ de cĂŁtre toĂži gestionarii, iar în cazul predĂŁrii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de persoana (persoanele) care predĂŁ (predau) gestiunea, cât Âşi de gestionarul (gestionarii) care primeÂşte (primesc) gestiunea.
    în listele de inventariere a bunurilor aflate în ambalaje originale intacte, a lichidelor a cĂŁror cantitate efectivĂŁ nu se poate stabili prin transvazare Âşi mĂŁsurare sau a materialelor de masĂŁ, în vrac etc., a cĂŁror inventariere prin cântĂŁrire sau mĂŁsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataÂşa notele de calcul privind inventarierea, precum Âşi datele tehnice care au stat la baza calculelor.
    Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc. aflate în secĂžiile de producĂžie Âşi nesupuse prelucrĂŁrii se înscriu separat în listele de inventariere.
    Materialele, obiectele de inventar, produsele finite Âşi ambalajele se înscriu în listele de inventariere pe feluri, indicându-se codul, unitatea de mĂŁsurĂŁ, unii indici calitativi (tĂŁrie alcoolicĂŁ, grad de umiditate la cereale etc.).
    Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparĂžinând altor unitĂŁĂži trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ, pe lângĂŁ elementele comune (felul materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numĂŁrul Âşi data actului de predare-primire.
    Pentru stocurile fĂŁrĂŁ miÂşcare, de calitate necorespunzĂŁtoare, depreciate, fĂŁrĂŁ desfacere asiguratĂŁ, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeazĂŁ procesele-verbale în care se aratĂŁ cauzele nefolosirii, caracterul Âşi gradul deteriorĂŁrii sau deprecierii, dacĂŁ este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum Âşi persoanele vinovate, dupĂŁ caz.
    ConstatĂŁrile fĂŁcute se soluĂžioneazĂŁ de cĂŁtre conducerea unitĂŁĂžii, în conformitate cu dispoziĂžiile legale.
    3. CirculĂŁ:
    - la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor Âşi a deprecierilor constatate la inventar, precum Âşi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii;
    - la gestionar, prin semnarea fiecĂŁrei file, menĂžionând pe ultima filĂŁ a listei de inventariere cĂŁ toate cantitĂŁĂžile au fost stabilite în prezenĂža sa, cĂŁ bunurile respective se aflĂŁ în pĂŁstrarea Âşi rĂŁspunderea sa;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferenĂželor valorice Âşi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, precum Âşi pentru verificarea calculelor efectuate;
    - la conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil Âşi la compartimentul juridic, împreunĂŁ cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradĂŁrii sau deteriorĂŁrii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum Âşi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor fĂŁcute de cĂŁtre comisia de inventariere;
    - la conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, împreunĂŁ cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru a decide asupra soluĂžionĂŁrii propunerilor fĂŁcute;
    - la unitatea cĂŁreia îi aparĂžin valorile materiale primite în custodie, pentru prelucrare etc., în scopul comunicĂŁrii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    a) denumirea formularului;
    b) data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    c) denumirea unitĂŁĂžii;
    d) gestiunea; locul de depozitare;
    e) numĂŁrul curent;
    f) denumirea bunurilor inventariate;
    g) codul sau numĂŁrul de inventar;
    h) unitatea de mĂŁsurĂŁ;
    i) cantitĂŁĂži: stocuri scriptice;
    j) preĂž unitar;
    k) cantitĂŁĂži: stocuri faptice;
    l) cantitĂŁĂži: diferenĂže în plus, diferenĂže în minus;
    m) valoarea contabilĂŁ: valoarea, diferenĂže în plus, diferenĂže în minus;
    n) valoarea de inventar;
    o) deprecierea: valoarea, motivul;
    p) comisia de inventariere: numele Âşi prenumele, semnĂŁtura;
    q) gestionar: numele Âşi prenumele, semnĂŁtura;
    r) contabilitate: numele Âşi prenumele, semnĂŁtura.
    6. Modalitatea de completare a informaĂžiilor de la pct. 5 lit. d) - o) ale listei de inventariere se realizeazĂŁ potrivit uneia dintre cele trei variante de efectuare a inventarierii elementelor de activ Âşi de pasiv pentru care opteazĂŁ entitatea, astfel:

    Varianta I
    Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completeazĂŁ cu informaĂžiile de la lit. d) - j) din datele informatizate ale entitĂŁĂžii Âşi pe care le semneazĂŁ.
    Comisia de inventariere stabileÂşte stocurile faptice prin numĂŁrare, cântĂŁrire, mĂŁsurare sau cubare, dupĂŁ caz, date pe care le înscrie în listele de inventariere (lit. k) pe care le semneazĂŁ împreunĂŁ cu gestionarul.
    Aceste date sunt transmise la serviciul contabilitate în vederea determinĂŁrii diferenĂželor cantitative Âşi/sau valorice cu ajutorul sistemelor informatice. în urma calculelor efectuate, serviciul contabilitate completeazĂŁ listele de inventariere cu informaĂžiile de la lit. l) - o).
    Serviciul contabilitate întocmeÂşte o nouĂŁ listĂŁ de inventariere numai cu acele active la care s-au constatat diferenĂže cantitative, pe care o semneazĂŁ Âşi o transmite comisiei de inventariere. AceastĂŁ listĂŁ se semneazĂŁ de cĂŁtre comisia de inventariere Âşi de cĂŁtre gestionar, dupĂŁ care este retransmisĂŁ la serviciul contabilitate.

    Varianta II
    Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le completeazĂŁ cu informaĂžiile de la lit. d) - j) din datele informatizate ale entitĂŁĂžii Âşi pe care le semneazĂŁ.
    Comisia de inventariere stabileÂşte stocurile faptice prin numĂŁrare, cântĂŁrire, mĂŁsurare sau cubare, dupĂŁ caz; determinĂŁ diferenĂžele cantitative Âşi/sau valorice Âşi completeazĂŁ formularul cu informaĂžiile de la lit. k) - o) din datele rezultate în urma inventarierii.
    Listele de inventariere astfel completate se semneazĂŁ de cĂŁtre comisia de inventariere Âşi de cĂŁtre gestionar.

    Varianta III
    Comisia de inventariere stabileÂşte stocurile faptice prin numĂŁrare, cântĂŁrire, mĂŁsurare sau cubare, dupĂŁ caz.
    Comisia de inventariere completeazĂŁ informaĂžiile de la lit. d) - o) ale formularului cu datele privind bunurile inventariate, imediat dupĂŁ determinarea cantitĂŁĂžilor inventariate, în ordinea în care ele au fost grupate, Ăžinându-se seama de dimensiunile Âşi unitĂŁĂžile de mĂŁsurĂŁ cu care figureazĂŁ în evidenĂža de la locurile de depozitare Âşi în contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaÂşi preĂžuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate.
    înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeazĂŁ la o verificare amĂŁnunĂžitĂŁ a exactitĂŁĂžilor tuturor evaluĂŁrilor, calculelor, totalizĂŁrilor Âşi înregistrĂŁrilor din contabilitate Âşi din evidenĂža de la locurile de depozitare. GreÂşelile identificate cu aceastĂŁ ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
    Listele de inventariere astfel completate se semneazĂŁ de cĂŁtre comisia de inventariere, gestionar Âşi contabilitate.

    LISTÃ DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru inventarierea mĂŁrfurilor, ambalajelor Âşi altor materiale aflate în evidenĂža cantitativ-valoricĂŁ în unitĂŁĂžile cu amĂŁnuntul;
    - document pentru stabilirea minusurilor Âşi plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
    - document justificativ de înregistrare în evidenĂža de la locurile de depozitare Âşi în contabilitate;
    - document pentru întocmirea registrului-inventar;
    - document pentru stabilirea ajustĂŁrilor pentru deprecieri.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni Âşi conturi de materiale, mĂŁrfuri Âşi ambalaje Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre membrii comisiei de inventariere, de cĂŁtre gestionar Âşi contabilul care Ăžine evidenĂža gestiunii. în cazul predĂŁrii-primirii gestiunii, listele de inventariere se întocmesc în trei exemplare, din care un exemplar pentru gestionarul predĂŁtor, un exemplar pentru gestionarul care primeÂşte gestiunea, iar un exemplar pentru contabilitate.
    Persoanele juridice pot întocmi lista de inventariere cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare a datelor, cu condiĂžia ca listele sĂŁ cuprindĂŁ elementele minimale obligatorii.
    Pentru bunurile deteriorate total sau parĂžial, degradate, precum Âşi pentru cele fĂŁrĂŁ miÂşcare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se întocmesc liste de inventariere separate.
    în cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventariere se semneazĂŁ de cĂŁtre toĂži gestionarii sau de cĂŁtre persoanele care au calitatea de gestionari, iar în cazul predĂŁrii-primirii gestiunii, acestea trebuie semnate atât de cĂŁtre persoana (sau persoanele) care predĂŁ (predau) gestiunea, cât Âşi de cĂŁtre gestionarul (gestionarii) care primeÂşte (primesc) gestiunea.
    Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte, lichidele a cĂŁror cantitate fapticĂŁ nu se poate stabili prin transvazare Âşi mĂŁsurare sau mĂŁrfurile în vrac etc. a cĂŁror inventariere prin cântĂŁrire sau mĂŁsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, în listele de inventariere se menĂžioneazĂŁ modul în care s-a fĂŁcut inventarierea Âşi datele tehnice care stau la baza calculelor.
    în listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de cĂŁtre comisia de inventariere prin numĂŁrare, cântĂŁrire, mĂŁsurare sau cubare, dupĂŁ caz.
    Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat dupĂŁ determinarea cantitĂŁĂžilor inventariate, în ordinea în care ele au fost grupate, Ăžinându-se seama de dimensiunile Âşi unitĂŁĂžile de mĂŁsurĂŁ cu care figureazĂŁ în evidenĂža de la locurile de depozitare Âşi în contabilitate.
    Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaÂşi preĂžuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate.
    înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se procedeazĂŁ la o verificare amĂŁnunĂžitĂŁ a exactitĂŁĂžilor tuturor evaluĂŁrilor, calculelor, totalizĂŁrilor Âşi înregistrĂŁrilor din contabilitate Âşi din evidenĂža de la locurile de depozitare. GreÂşelile identificate cu aceastĂŁ ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
    3. CirculĂŁ:
    - la gestionar (gestionari în cazul predĂŁrii-primirii gestiunii), pentru semnarea fiecĂŁrei file a listei, menĂžionând pe ultima filĂŁ a listei cĂŁ toate cantitĂŁĂžile au fost stabilite în prezenĂža sa (lor), cĂŁ bunurile respective se aflĂŁ în pĂŁstrarea Âşi rĂŁspunderea sa (lor), cĂŁ nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii, precum Âşi faptul cĂŁ preĂžurile, cantitĂŁĂžile, calitĂŁĂžile Âşi unitĂŁĂžile de mĂŁsurĂŁ au fost stabilite în prezenĂža sa (lor) Âşi nu are (au) obiecĂžiuni de fĂŁcut;
    - la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecĂŁrei file a listei, calcularea listelor de inventariere, întocmirea recapitulaĂžiei listelor de inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisabilitĂŁĂžilor, conform dispoziĂžiilor legale, în cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii;
    - la compartimentul financiar-contabil unde se efectueazĂŁ confruntarea între raportul de gestiune predat la contabilitate Âşi valoarea totalĂŁ a inventarului faptic. TotodatĂŁ, se iau mĂŁsuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate Âşi înregistrarea în contabilitate a ajustĂŁrilor pentru depreciere;
    - la conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil Âşi la oficiul juridic, împreunĂŁ cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradĂŁrii, deteriorĂŁrii bunurilor, numele persoanelor vinovate Âşi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii, pentru avizarea propunerilor fĂŁcute de cĂŁtre comisia de inventariere;
    - la conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, împreunĂŁ cu procesele-verbale sus-menĂžionate, pentru a decide asupra soluĂžionĂŁrii propunerilor fĂŁcute.
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la compartimentul de verificĂŁri gestionare (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea formularului;
    - data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - gestiunea;
    - locul de depozitare;
    - numĂŁrul curent;
    - denumirea bunurilor inventariate;
    - unitatea de mĂŁsurĂŁ; cantitatea;
    - preĂžul unitar de înregistrare în contabilitate;
    - valoarea contabilĂŁ;
    - valoarea de inventar;
    - deprecierea: valoarea, motivul, dupĂŁ caz;
    - comisia de inventariere: numele Âşi prenumele, semnĂŁtura;
    - gestionar Âşi gestionar primitor (în cazul predĂŁrii-primirii gestiunii): numele Âşi prenumele, semnĂŁtura;
    - contabilitate: numele Âşi prenumele, semnĂŁtura.

                                 GRUPA a IV-a
                       MIJLOACE BÃNEÂŞTI ÂŞI DECONTÃRI

                                  CHITANÞÃ
                                (Cod 14-4-1)

    1. ServeÂşte ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unitĂŁĂžii;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casĂŁ Âşi în contabilitate.
    în condiĂžiile în care sumele înscrise pe chitanÞã sunt aferente livrĂŁrilor de bunuri sau prestĂŁrilor de servicii scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) Âşi (2) din Codul fiscal), formularul de chitanÞã este documentul justificativ care stĂŁ la baza înregistrĂŁrii veniturilor în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, pentru fiecare sumĂŁ încasatĂŁ, de cĂŁtre casierul unitĂŁĂžii Âşi se semneazĂŁ de acesta pentru primirea sumei.
    3. CirculĂŁ la depunĂŁtor (exemplarul 1, cu Âştampila unitĂŁĂžii). Exemplarul 2 rĂŁmâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaĂžiunilor efectuate în registrul de casĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil, dupĂŁ utilizarea completĂŁ a carnetului (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal al formularului:
    - denumirea unitĂŁĂžii; codul de identificare fiscalĂŁ; numĂŁrul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului; sediul (localitatea, str., numĂŁr); judeĂžul;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele Âşi prenumele persoanei fizice care depune sume Âşi ce reprezintĂŁ acestea sau, dupĂŁ caz, denumirea unitĂŁĂžii; codul de identificare fiscalĂŁ; numĂŁrul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului; sediul (localitatea, str., numĂŁr); judeĂžul persoanei juridice;
    - suma în cifre Âşi litere;
    - semnĂŁtura casierului.

                    CHITANÞÃ PENTRU OPERAÞIUNI îN VALUTÃ
                               (Cod 14-4-1/a)

    1. ServeÂşte ca:
    - document justificativ pentru încasĂŁrile Âşi plĂŁĂžile în valutĂŁ efectuate în numerar;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casĂŁ în valutĂŁ Âşi în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte la unitĂŁĂžile care efectueazĂŁ operaĂžiuni în valutĂŁ, în douĂŁ exemplare, pentru fiecare sumĂŁ în valutĂŁ, de cĂŁtre casierul unitĂŁĂžii Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre acesta.
    3. CirculĂŁ la depunĂŁtor/plĂŁtitor, exemplarul 1, cu Âştampila unitĂŁĂžii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaĂžiunilor înregistrate în registrul de casĂŁ în valutĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil, dupĂŁ utilizarea completĂŁ a carnetului (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii; codul de identificare fiscalĂŁ; numĂŁrul de înregistrare la oficiul registrului comerĂžului; sediul (localitatea, str., numĂŁr); judeĂžul;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele Âşi prenumele persoanei care depune/încaseazĂŁ sume în valutĂŁ Âşi ce reprezintĂŁ acestea;
    - felul valutei; suma în valutĂŁ (în cifre Âşi în litere); cursul de schimb valutar; c/val în lei;
    - semnĂŁtura casierului pentru plata/încasarea sumei în valutĂŁ.

                          PROCES-VERBAL DE PLÃÞI
                              (Cod 14-4-3A)

    1. ServeÂşte ca:
    - document justificativ pentru sumele predate de casierul unitĂŁĂžii mandatarului plĂŁtitor, în vederea efectuĂŁrii plĂŁĂžilor;
    - document justificativ al sumelor primite de mandatarul plĂŁtitor;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate a salariilor Âşi altor drepturi neachitate.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar Âşi se reĂžine în casieria unitĂŁĂžii ori de câte ori se fac plĂŁĂži prin casierii plĂŁtitori, astfel:
    - faĂža formularului se completeazĂŁ de cĂŁtre casierul unitĂŁĂžii, care semneazĂŁ de predarea sumelor Âşi a actelor de platĂŁ, Âşi de cĂŁtre casierul plĂŁtitor pentru primirea acestora. Documentul se reĂžine în casieria unitĂŁĂžii pentru justificarea salariilor, ajutoarelor din fondurile de asigurĂŁri sociale, premiilor Âşi altor drepturi asimilate acestora, ridicate de la bancĂŁ Âşi predate casierilor plĂŁtitori pânĂŁ la termenul legal de efectuare a plĂŁĂžii sumelor respective. Sumele predate casierilor plĂŁtitori nu se înregistreazĂŁ la plĂŁĂži în registrul de casĂŁ, acestea figurând în soldul casei de la data înmânĂŁrii sumelor pânĂŁ la data când casierii plĂŁtitori justificĂŁ sumele primite la casieria unitĂŁĂžii;
    - verso-ul formularului se completeazĂŁ la restituirea sumelor neachitate, împreunĂŁ cu actele de plĂŁĂži.
    în situaĂžia în care spaĂžiul este insuficient se întocmeÂşte o listĂŁ (anexĂŁ) suplimentarĂŁ care trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ toate informaĂžiile cerute de document.
    3. CirculĂŁ la compartimentul financiar-contabil ca anexĂŁ la exemplarul 2 al registrului de casĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele Âşi prenumele casierului Âşi ale mandatarului plĂŁtitor;
    - suma predatĂŁ/primitĂŁ (în cifre Âşi în litere), cu menĂžionarea actelor de plĂŁĂži;
    - semnĂŁtura casierului Âşi a mandatarului plĂŁtitor pentru suma predatĂŁ/primitĂŁ, precum Âşi pentru suma primitĂŁ/restituitĂŁ;

    verso, dupĂŁ caz:
    - data (ziua, luna, anul) decontĂŁrii sumelor neachitate;
    - numele Âşi prenumele; marca sau nr. matricol; sumele rĂŁmase neachitate.

                   DISPOZIÞIE DE PLATÃ/îNCASARE CÃTRE CASIERIE
                                  (Cod 14-4-4)

    1. ServeÂşte ca:
    - dispoziĂžie pentru casierie, în vederea achitĂŁrii în numerar a unor sume, potrivit dispoziĂžiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum Âşi a diferenĂžei de încasat de cĂŁtre titularul de avans în cazul justificĂŁrii unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
    - dispoziĂžie pentru casierie, în vederea încasĂŁrii în numerar a unor sume care nu reprezintĂŁ venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziĂžiilor legale;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casĂŁ Âşi în contabilitate, în cazul plĂŁĂžilor în numerar efectuate fĂŁrĂŁ alt document justificativ.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil:
    - în cazul utilizĂŁrii ca dispoziĂžie de platĂŁ, când nu existĂŁ alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
    - în cazul utilizĂŁrii ca dispoziĂžie de platĂŁ a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
    - în cazul utilizĂŁrii ca dispoziĂžie de încasare, când nu existĂŁ alte documente prin care se dispune încasarea (avize de platĂŁ, somaĂžii de platĂŁ etc.).
    Se semneazĂŁ de întocmire la compartimentul financiar-contabil.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ exercite controlul financiar preventiv, pentru vizĂŁ în cazurile prevĂŁzute de lege;
    - la persoanele autorizate sĂŁ aprobe încasarea sau plata sumelor respective;
    - la casierie, pentru efectuarea operaĂžiunii de încasare sau platĂŁ, dupĂŁ caz, Âşi se semneazĂŁ de casier; în cazul plĂŁĂžilor se semneazĂŁ Âşi de cĂŁtre persoana care a primit suma;
    - la compartimentul financiar-contabil, anexĂŁ la registrul de casĂŁ, pentru efectuarea înregistrĂŁrilor în contabilitate (exemplarul 2);
    - la plĂŁtitor (exemplarul 1).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil, anexĂŁ la registrul de casĂŁ.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumire formular: platĂŁ/încasare;
    - numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele Âşi prenumele, precum Âşi funcĂžia (calitatea) persoanei care încaseazĂŁ/restituie suma;
    - suma încasatĂŁ/restituitĂŁ (în cifre Âşi în litere); scopul încasĂŁrii/plĂŁĂžii;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil;
    - date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primitĂŁ, data Âşi semnĂŁtura;
    - casier; suma plĂŁtitĂŁ/încasatĂŁ; data Âşi semnĂŁtura.

                                REGISTRU DE CASÃ
                          (Cod 14-4-7A Âşi Cod 14-4-7bA)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare operativĂŁ a încasĂŁrilor Âşi plĂŁĂžilor în numerar, efectuate prin casieria unitĂŁĂžii, pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire, la sfârÂşitul fiecĂŁrei zile, a soldului de casĂŁ;
    - document de înregistrare în contabilitate a operaĂžiunilor de casĂŁ.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de cĂŁtre persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži.
    La sfârÂşitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareazĂŁ.
    Soldul de casĂŁ al zilei precedente se reporteazĂŁ, dupĂŁ caz, pe primul rând al registrului de casĂŁ pentru ziua în curs.
    Se semneazĂŁ de cĂŁtre casier pentru confirmarea înregistrĂŁrii operaĂžiunilor efectuate Âşi de cĂŁtre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnatĂŁ pentru primirea exemplarului 2 Âşi a actelor justificative anexate.
    3. CirculĂŁ la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitĂŁĂžii sumelor înscrise Âşi respectarea dispoziĂžiilor legale privind efectuarea operaĂžiunilor de casĂŁ (exemplarul 2).
    Exemplarul 1 rĂŁmâne la casier.
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la casierie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul curent; numĂŁrul actului de casĂŁ; explicaĂžii; încasĂŁri; plĂŁĂži;
    - report/sold ziua precedentĂŁ;
    - semnĂŁturi: casier Âşi compartiment financiar-contabil.

           REGISTRU DE CASÃ (în valutĂŁ - Cod 14-4-7/aA Âşi Cod 14-4-7/cA)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare operativĂŁ a încasĂŁrilor Âşi plĂŁĂžilor în valutĂŁ, efectuate prin casieria unitĂŁĂžii, pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire, la sfârÂşitul fiecĂŁrei zile, a soldului de casĂŁ;
    - document de înregistrare în contabilitate a operaĂžiunilor de casĂŁ în valutĂŁ.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, zilnic, de cĂŁtre casierul unitĂŁĂžii sau de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ împuternicitĂŁ, pe baza actelor justificative de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži în valutĂŁ.
    în antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valutĂŁ care se încaseazĂŁ sau se plĂŁteÂşte. în coloanele formularului se înregistreazĂŁ sumele în valutĂŁ, iar în ultima coloanĂŁ echivalentul acestora în lei, la cursul de schimb valutar din data efectuĂŁrii operaĂžiunilor.
    Valutele care apar în douĂŁ sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.
    La sfârÂşitul zilei, rândurile neutilizate se bareazĂŁ.
    Soldul de casĂŁ al zilei precedente se reporteazĂŁ pe primul rând al registrului de casĂŁ pentru ziua în curs.
    în cazul în care numĂŁrul valutelor Âşi al cecurilor de cĂŁlĂŁtorie încasate în cursul unei zile depĂŁÂşeÂşte numĂŁrul coloanelor existente pe o filĂŁ, pentru ziua respectivĂŁ se completeazĂŁ atâtea file câte sunt necesare.
    Se semneazĂŁ de cĂŁtre casier pentru confirmarea înregistrĂŁrii operaĂžiunilor efectuate Âşi de cĂŁtre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnatĂŁ pentru primirea exemplarului 2 Âşi a actelor justificative anexate.
    3. CirculĂŁ la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitĂŁĂžii sumelor înscrise Âşi respectarea dispoziĂžiilor legale privind efectuarea operaĂžiunilor valutare (exemplarul 2).
    Exemplarul 1 rĂŁmâne la casier.
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la casierie (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul curent; numĂŁrul actului de casĂŁ; numĂŁrul anexelor; explicaĂžii; felul valutei Âşi cursul de schimb valutar pentru încasĂŁri Âşi plĂŁĂži; încasĂŁri; plĂŁĂži; contravaloarea în lei;
    - report/sold ziua precedentĂŁ;
    - semnĂŁturi: casier Âşi compartiment financiar-contabil.

                             BORDEROU DE ACHIZIÞIE
                                 (Cod 14-4-13)
             BORDEROU DE ACHIZIÞIE (de la producĂŁtori individuali)
                                (Cod 14-4-13/b)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare în gestiune a bunurilor cumpĂŁrate;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii bunurilor cumpĂŁrate;
    - document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achiziĂžii sau pentru decontarea sumelor plĂŁtite pentru achiziĂžii.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare de cĂŁtre persoana care efectueazĂŁ aprovizionarea cu bunuri de pe piaĂža ÞãrĂŁneascĂŁ, de la producĂŁtorii individuali sau de la alte persoane fizice, în momentul achiziĂžiei.
    Se semneazĂŁ de cĂŁtre persoana care face achiziĂžiile respective Âşi de cĂŁtre gestionarul care primeÂşte bunul.
    3. CirculĂŁ:
    - la gestiune, pentru semnarea de primire a bunurilor Âşi întocmirea Notei de recepĂžie Âşi constatare de diferenĂže (ambele exemplare), dupĂŁ caz;
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - rĂŁmâne în carnet (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la delegatul achizitor (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    a) pentru formularul cod 14-4-13:
    - denumirea unitĂŁĂžii; codul de identificare fiscalĂŁ; sediul (localitatea, str., numĂŁr); judeĂžul;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - produsul; codul; U/M; cantitatea; preĂžul unitar de achiziĂžie; valoarea achiziĂžiei;
    - semnĂŁturi: achizitor, gestionar;
    b) pentru formularul cod 14-4-13/b:
    - denumirea unitĂŁĂžii; codul de identificare fiscalĂŁ; sediul (localitatea, str., numĂŁr); judeĂžul;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul Âşi data contractului; producĂŁtorul: numele Âşi prenumele, domiciliul, seria Âşi numĂŁrul actului de identitate, dupĂŁ caz;
    - denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; preĂžul unitar; valoarea; avansul acordat; suma plĂŁtitĂŁ; semnĂŁtura de primire a sumei;
    - semnĂŁturi: achizitor, gestionar.

                  DECONT PENTRU OPERAÞIUNI îN PARTICIPAÞIE
                                (Cod 14-4-14)

    Se utilizeazĂŁ în toate domeniile de activitate în care se efectueazĂŁ operaĂžiuni în participaĂžie.
    1. ServeÂşte ca document pe baza cĂŁruia se deconteazĂŁ cheltuielile Âşi veniturile realizate din operaĂžiuni în participaĂžie, precum Âşi sumele virate între coparticipanĂži.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre unitatea care Ăžine contabilitatea asocierilor în participaĂžie, lunar, în douĂŁ exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile Âşi cheltuielile ce revin acestuia, pentru înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevĂŁzute în contractele de asociere încheiate. Cheltuielile Âşi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli Âşi venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
    în decont se înscriu Âşi alte transferuri, reprezentând valoarea mijloacelor bĂŁneÂşti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe Âşi alte sume rezultate din operaĂžiunile în participaĂžie.
    3. CirculĂŁ:
    - exemplarul 1 - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul 2 - la compartimentul care Ăžine contabilitatea operaĂžiunilor în participaĂžie Âşi care întocmeÂşte decontul.
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la emitent, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžilor emitente Âşi destinatare; codul de identificare fiscalĂŁ; sediul (localitatea, str., numĂŁr); judeĂžul;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile Âşi sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile Âşi sumele primite; valoarea transmisĂŁ conform contractului de asociere în participaĂžie;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, inclusiv Âştampila; conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil.

                                 GRUPA a V-a
                    SALARII ÂŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL

                                STAT DE SALARII
            (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c Âşi Cod 14-5-1/k)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru calculul drepturilor bĂŁneÂşti cuvenite salariaĂžilor, precum Âşi al contribuĂžiilor Âşi al altor sume datorate;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    Se întocmeÂşte într-un exemplar sau în douĂŁ exemplare, dupĂŁ caz, lunar, pe secĂžii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenÞã a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaĂži în acord etc., a evidenĂžei Âşi a documentelor privind reĂžinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnĂŁ, certificatelor medicale.
    2. Se semneazĂŁ, pentru confirmarea exactitĂŁĂžii calculelor, de cĂŁtre persoana care determinĂŁ salariul cuvenit Âşi întocmeÂşte statul de salarii.
    Coloanele libere din partea de reĂžineri a statelor de salarii urmeazĂŁ a fi completate cu alte feluri de reĂžineri legale decât cele nominalizate în formular.
    Pentru centralizarea la nivelul unitĂŁĂžii a salariilor Âşi a elementelor componente ale acestora, inclusiv a reĂžinerilor, se pot utiliza aceleaÂşi formulare de state de salarii.
    PlĂŁĂžile fĂŁcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidĂŁrile, indemnizaĂžiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumĂŁ a salariilor calculate Âşi toate reĂžinerile legale din perioada de decontare respectivĂŁ.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele autorizate sĂŁ exercite controlul financiar preventiv Âşi sĂŁ aprobe plata (exemplarul 1);
    - la casieria unitĂŁĂžii pentru efectuarea plĂŁĂžii sumelor cuvenite (exemplarul 1), dupĂŁ caz;
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicitĂŁ plata salariilor neridicate, dupĂŁ caz.
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plĂŁĂži (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), dupĂŁ caz.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii, secĂžiei, serviciului etc.;
    - denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;
    - numele Âşi prenumele; venitul brut; contribuĂžia individualĂŁ de asigurĂŁri sociale; contribuĂžia individualĂŁ la bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj; contribuĂžia pentru asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personalĂŁ de bazĂŁ; deduceri suplimentare; venitul bazĂŁ de calcul; impozitul calculat Âşi reĂžinut; salariul net;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeÂşte.

                            LISTÃ DE AVANS CHENZINAL
                                 (Cod 14-5-1/d)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru calculul drepturilor bĂŁneÂşti cuvenite salariaĂžilor ca avansuri chenzinale;
    - document pentru reĂžinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale plĂŁtite;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte lunar, pe baza documentelor de evidenÞã a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate Âşi se semneazĂŁ pentru confirmarea exactitĂŁĂžii calculelor de cĂŁtre persoana care a calculat avansurile chenzinale Âşi a întocmit lista.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele autorizate sĂŁ exercite controlul financiar preventiv Âşi sĂŁ aprobe plata (exemplarul 1);
    - la casieria unitĂŁĂžii, pentru efectuarea plĂŁĂžii avansurilor cuvenite (exemplarul 1), dupĂŁ caz;
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexĂŁ la exemplarul 2 al registrului de casĂŁ, pentru înregistrare în contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor de salarii la sfârÂşitul lunii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexĂŁ la exemplarul 2 al registrului de casĂŁ (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a întocmit lista de avans chenzinal (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii, secĂžiei, serviciului etc.;
    - denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul;
    - numele Âşi prenumele; salariul de bazĂŁ; timpul efectiv: lucrat, concediu medical; avansul de platĂŁ;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil, persoana care îl întocmeÂşte.

                    ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAÞIE - Cod 14-5-4)

    1. ServeÂşte ca:
    - dispoziĂžie cĂŁtre persoana delegatĂŁ sĂŁ efectueze deplasarea;
    - document pentru decontarea de cĂŁtre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
    - document pentru stabilirea diferenĂželor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de cĂŁtre persoana care urmeazĂŁ a efectua deplasarea, precum Âşi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurĂŁrii de valori materiale cu plata în numerar.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoana împuternicitĂŁ sĂŁ dispunĂŁ deplasarea, pentru semnare;
    - la persoana care efectueazĂŁ deplasarea;
    - la persoanele autorizate ale unitĂŁĂžii la care s-a efectuat deplasarea, pentru confirmarea sosirii Âşi plecĂŁrii persoanei delegate;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de cĂŁtre titular, la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurĂŁrii materialelor, stabilindu-se diferenĂža de primit sau de restituit, cu luarea în considerare a eventualelor penalizĂŁri Âşi semnĂŁtura pentru verificare.
    în cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenĂža de primit de cĂŁtre titularul de avans se întocmeÂşte DispoziĂžie de platĂŁ cĂŁtre casierie.
    în cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenĂža de restituit de cĂŁtre titularul de avans se depune la casierie pe bazĂŁ de DispoziĂžie de încasare cĂŁtre casierie;
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ exercite controlul financiar preventiv, pentru vizĂŁ;
    - la conducĂŁtorul unitĂŁĂžii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi numĂŁrul formularului;
    - numele, prenumele Âşi funcĂžia persoanei delegate; scopul, destinaĂžia Âşi durata deplasĂŁrii; Âştampila unitĂŁĂžii; semnĂŁtura conducĂŁtorului unitĂŁĂžii; data;
    - data (ziua, luna, anul, ora) sosirii Âşi plecĂŁrii în/din delegaĂžie;
    - ziua Âşi ora plecĂŁrii; ziua Âşi ora sosirii; data depunerii decontului; penalizĂŁri calculate; avans spre decontare;
    - cheltuieli efectuate: felul actului Âşi emitentul, numĂŁrul Âşi data actului, suma;
    - numĂŁrul Âşi data documentului pentru restituirea diferenĂžei; diferenĂža de primit/restituit;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii; controlul financiar preventiv, persoana care verificĂŁ decontul, Âşeful de compartiment, dupĂŁ caz; titularul de avans.

    ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAÞIE) îN STRÃINÃTATE (transporturi internaĂžionale - Cod 14-5-4/a)

    1. ServeÂşte ca:
    - dispoziĂžie cĂŁtre conducĂŁtorii auto sĂŁ efectueze transporturi în strĂŁinĂŁtate cu autovehiculele unitĂŁĂžii;
    - document de stabilire a avansului în valutĂŁ, pentru deplasĂŁrile conducĂŁtorilor auto care urmeazĂŁ sĂŁ efectueze transporturi în strĂŁinĂŁtate, pe baza cĂŁruia aceÂştia ridicĂŁ avansul de la casierie;
    - document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum Âşi a valutei aduse la înapoiere în ĂžarĂŁ;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casĂŁ (în valutĂŁ) Âşi în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte la unitĂŁĂžile care efectueazĂŁ transporturi în strĂŁinĂŁtate, în douĂŁ exemplare, pentru fiecare deplasare, de cĂŁtre sectorul de exploatare Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre Âşeful sectorului pentru confirmarea realitĂŁĂžii datelor Âşi exactitĂŁĂžii calculelor din ordinul de deplasare.
    3. CirculĂŁ:
    - la conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ exercite controlul financiar preventiv, pentru vizĂŁ (ambele exemplare);
    - la conducĂŁtorii auto care urmeazĂŁ sĂŁ efectueze deplasarea, pentru semnare, pe ambele exemplare, de primire a avansurilor în valutĂŁ, reĂžinând exemplarul 1, care urmeazĂŁ sĂŁ fie ataÂşat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi internaĂžionale) (cod 14-5-5/a);
    - la casierul unitĂŁĂžii care semneazĂŁ pentru plata sumei în valutĂŁ (ambele exemplare) Âşi efectueazĂŁ înregistrarea sumelor plĂŁtite în registrul de casĂŁ (în valutĂŁ).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi numĂŁrul formularului;
    - numele, prenumele Âşi funcĂžia titularului de avans; destinaĂžia; marca Âşi numĂŁrul autovehiculului; scopul deplasĂŁrii; locul de încĂŁrcare; locul de descĂŁrcare;
    - detalierea elementelor de avans în lei Âşi în valutĂŁ;
    - numĂŁrul Âşi data documentului pentru restituirea diferenĂžei; diferenĂža de primit/restituit;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii; Âşeful de compartiment, controlul financiar preventiv, dupĂŁ caz; titularul de avans.

          DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasĂŁri externe - Cod 14-5-5)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru decontarea de cĂŁtre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valutĂŁ Âşi în lei), cu ocazia deplasĂŁrii în strĂŁinĂŁtate;
    - document pentru stabilirea diferenĂželor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de înregistrare în registrul de casĂŁ (în valutĂŁ) Âşi în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar de cĂŁtre titularul de avans pentru justificarea cheltuielilor efectuate pe întreaga duratĂŁ a deplasĂŁrii.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele autorizate sĂŁ verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din deplasare Âşi calculul eventualelor penalizĂŁri de întârziere, care semneazĂŁ de verificare;
    - la persoanele autorizate sĂŁ exercite controlul financiar preventiv Âşi sĂŁ aprobe plata diferenĂžei în cazul în care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasĂŁrii, suma cheltuielilor efective depĂŁÂşeÂşte avansul primit;
    - la casieria unitĂŁĂžii pentru plata diferenĂžei, caz în care titularul de avans semneazĂŁ pentru primirea diferenĂžei respective, fĂŁrĂŁ a se mai întocmi document distinct.
    în cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenĂža de restituit de cĂŁtre titularul de avans se depune la casierie pe bazĂŁ de ChitanÞã pentru operaĂžiuni în valutĂŁ (cod 14-4-1/a) sau DispoziĂžie de încasare cĂŁtre casierie (cod 14-4-4), dupĂŁ caz.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele Âşi prenumele titularului de avans;
    - avansuri primite în valutĂŁ sau în valutĂŁ Âşi în lei; sume decontate; diferenĂže de restituit/primit;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii; Âşeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, persoana care verificĂŁ decontul, dupĂŁ caz; titularul de avans.

    DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE (transporturi internaĂžionale - Cod 14-5-5/a)

    1. ServeÂşte ca:
    - document pentru decontarea de cĂŁtre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (în valutĂŁ Âşi în lei), cu ocazia deplasĂŁrii în strĂŁinĂŁtate;
    - document pentru stabilirea diferenĂžei de primit sau de restituit de cĂŁtre titularul de avans;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte la unitĂŁĂžile care executĂŁ transporturi în strĂŁinĂŁtate, într-un exemplar, de cĂŁtre titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe întregul parcurs, semnându-se de titularul de avans.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoanele autorizate sĂŁ verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la întoarcerea din strĂŁinĂŁtate Âşi calculul eventualelor penalizĂŁri de întârziere, care semneazĂŁ de verificare.
    în cazul în care, la decontarea avansului, suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit de cĂŁtre titularul de avans se întocmeÂşte DispoziĂžie de platĂŁ cĂŁtre casierie (cod 14-4-4).
    în situaĂžia în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efectuate sunt mai mici decât avansul primit, diferenĂža de restituit de cĂŁtre titularul de avans se depune la casierie pe bazĂŁ de DispoziĂžie de încasare cĂŁtre casierie (cod 14-4-4);
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ exercite controlul financiar preventiv, pentru vizĂŁ;
    - la conducĂŁtorul unitĂŁĂžii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate Âşi a eventualei diferenĂže de primit de cĂŁtre titularul de avans.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numele Âşi prenumele titularului de avans;
    - avans în valutĂŁ; sume decontate; diferenĂže de restituit/primit;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, Âşeful compartimentului financiar-contabil, controlul financiar preventiv, persoana care verificĂŁ decontul, titularul de avans.

                                 GRUPA a VI-a
                            CONTABILITATE GENERALÃ

                         NOTÃ DE DEBITARE-CREDITARE
                               (Cod 14-6-1A)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare a operaĂžiunilor de decontare intervenite între unitate Âşi subunitĂŁĂži care Ăžin contabilitate proprie Âşi între subunitĂŁĂži ale aceleiaÂşi unitĂŁĂži care Ăžin contabilitate proprie;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil, pe baza actelor justificative care stau la baza operaĂžiunii.
    3. CirculĂŁ:
    - la conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil sau înlocuitorul sĂŁu, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrare (exemplarul 2);
    - la unitatea sau subunitatea care participĂŁ la operaĂžiunea de decontare, pentru înregistrare (exemplarul 1).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil al pĂŁrĂžilor participante la operaĂžiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar Âşi exemplarul 2 la emitent).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - emitentul; destinatarul; conturi debitoare/creditoare; suma; data operaĂžiunilor;
    - semnĂŁturi: persoana care întocmeÂşte documentul Âşi conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil.

                          NOTÃ DE CONTABILITATE
                              (Cod 14-6-2A)

    1. ServeÂşte ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ, de regulĂŁ pentru operaĂžiunile care nu au la bazĂŁ documente justificative (stornĂŁri, repartizare profit, constituire provizioane Âşi ajustĂŁri pentru depreciere sau pierdere de valoare etc.).
    2. Se întocmeÂşte, într-un exemplar, de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoana autorizatĂŁ sĂŁ verifice Âşi sĂŁ semneze documentul;
    - la persoana care asigurĂŁ contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ în cadrul compartimentului financiar-contabil.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea, numĂŁrul Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - explicaĂžii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

                               EXTRAS DE CONT
                                (Cod 14-6-3)

    1. ServeÂşte la comunicarea Âşi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, rĂŁmase neachitate, provenite din relaĂžii economico-financiare Âşi ca instrument de conciliere prearbitralĂŁ.
    De asemenea, se utilizeazĂŁ ca document de inventariere a soldurilor conturilor privind datoriile Âşi creanĂžele entitĂŁĂžii în relaĂžiile cu terĂžii.
    2. Se întocmeÂşte în trei exemplare, de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil al unitĂŁĂžii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analiticĂŁ.
    3. CirculĂŁ:
    - la conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil Âşi conducĂŁtorul unitĂŁĂžii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);
    - la unitatea debitoare (exemplarele 1 Âşi 2), care restituie unitĂŁĂžii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducĂŁtorul unitĂŁĂžii Âşi conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiecĂžii asupra sumelor prevĂŁzute în extrasul de cont se consemneazĂŁ într-o notĂŁ explicativĂŁ semnatĂŁ de conducĂŁtorul unitĂŁĂžii Âşi conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeazĂŁ la exemplarul 2 al extrasului de cont.
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil al unitĂŁĂžii emitente (exemplarul 3, precum Âşi exemplarul 2, dupĂŁ primirea confirmĂŁrii);
    - la compartimentul financiar-contabil al unitĂŁĂžii debitoare (exemplarul 1).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii creditoare;
    - codul de identificare fiscalĂŁ;
    - sediul (localitate, stradĂŁ, numĂŁr);
    - judeĂžul;
    - contul;
    - banca;
    - denumirea formularului;
    - denumirea unitĂŁĂžii debitoare;
    - felul, numĂŁrul Âşi data documentului;
    - explicaĂžii;
    - suma;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, inclusiv Âştampila, conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil.

                 JURNAL PRIVIND OPERAÞIUNILE DE CASÃ ÂŞI BANCÃ
                                  (Cod 14-6-5)

    1. ServeÂşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaĂžiunilor cu mijloace bĂŁneÂşti, la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeÂşte lunar sau pe mĂŁsura efectuĂŁrii operaĂžiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont sintetic, utilizându-se formatul potrivit, în funcĂžie de numĂŁrul conturilor corespondente.
    Se completeazĂŁ pe baza registrului de casĂŁ Âşi a extraselor de cont primite de la bancĂŁ la care sunt anexate documentele justificative. în acest scop, se poate efectua gruparea sumelor pe conturi, atât pentru încasĂŁri, cât Âşi pentru plĂŁĂži, într-un document cumulativ.
    La sfârÂşitul lunii se determinĂŁ rulajul total, precum Âşi totalurile fiecĂŁruia dintre conturile corespondente, care se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii; contul;
    - denumirea formularului Âşi data (luna, anul) pentru care se întocmeÂşte;
    - registrul de casĂŁ sau extrasele de cont de la bancĂŁ; conturile corespondente; rulajul;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

                    JURNAL PRIVIND DECONTÃRILE CU FURNIZORII
                                 (Cod 14-6-6)

    1. ServeÂşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaĂžiunilor privind decontĂŁrile cu furnizorii pentru materiale, mĂŁrfuri, lucrĂŁri executate, servicii prestate etc., la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la Ăžinerea contabilitĂŁĂžii analitice a furnizorilor;
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeÂşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toĂži furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe gestiuni etc.
    Se completeazĂŁ pe baza documentelor justificative (facturi, note de recepĂžie Âşi constatare de diferenĂže etc.) sau pe bazĂŁ de centralizatoare, pentru operaĂžiunile înregistrate în creditul contului de furnizori Âşi pe baza documentelor justificative anexate la extrasul de cont primit de la bancĂŁ sau registrul de casĂŁ, pentru operaĂžiunile înregistrate în debitul acestui cont.
    în cazul înregistrĂŁrii pe bazĂŁ de centralizatoare, evidenĂža analiticĂŁ a furnizorilor se Ăžine separat de jurnal, utilizându-se SituaĂžia încasĂŁrii-achitĂŁrii facturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (FiÂşa de cont pentru operaĂžiuni diverse, cod 14-6-22).
    Facturile rĂŁmase neachitate (nelichidate) pânĂŁ la sfârÂşitul lunii se înregistreazĂŁ în SituaĂžia încasĂŁrii-achitĂŁrii facturilor (cod 14-6-7).
    La sfârÂşitul lunii, se determinĂŁ rulajul creditor total, precum Âşi totalurile fiecĂŁruia din conturile corespondente debitoare care se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (luna, anul) întocmirii formularului; contul;
    - ziua înregistrĂŁrii; numĂŁrul Âşi data notei de recepĂžie/facturĂŁ; furnizorul - localitatea (explicaĂžii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor al contului de furnizori;
    - plata facturilor (debit cont furnizori): ziua achitĂŁrii, cont corespondent creditor, nr. document, suma;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

                   SITUAÞIA îNCASÃRII-ACHITÃRII FACTURILOR
                                (Cod 14-6-7)

    1. ServeÂşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru Ăžinerea contabilitĂŁĂžii analitice a clienĂžilor sau furnizorilor la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - ca situaĂžie a soldurilor contului 411 "ClienĂži", 401 "Furnizori" sau 404 "Furnizori de imobilizĂŁri".
    2. Se întocmeÂşte lunar sau pe mĂŁsura efectuĂŁrii operaĂžiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toĂži clienĂžii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clienĂži sau de furnizori. în cazul în care situaĂžia se întocmeÂşte pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au în vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru înregistrarea în Jurnalul privind decontĂŁrile cu furnizorii (cod 14-6-6).
    Formularul se completeazĂŁ astfel:
    în cazul încasĂŁrii facturilor
    - periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau mĂŁrfurile livrate, lucrĂŁrile executate, serviciile prestate etc., respectiv încasarea de la clienĂži;
    - la începutul lunii, prin transcrierea poziĂžiilor (facturilor) rĂŁmase neîncasate din SituaĂžia încasĂŁrii facturilor întocmitĂŁ pentru luna precedentĂŁ.
    în cazul achitĂŁrii facturilor
    - periodic, pe baza documentelor justificative de recepĂžie a materialelor Âşi produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, în cazul în care contabilitatea analiticĂŁ a furnizorilor nu se Ăžine cu ajutorul Jurnalului privind decontĂŁrile cu furnizorii (cod 14-6-6);
    - la începutul lunii, prin transcrierea poziĂžiilor (facturilor) rĂŁmase neachitate din SituaĂžia achitĂŁrii facturilor sau din Jurnalul privind decontĂŁrile cu furnizorii (cod 14-6-6).
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - ziua înregistrĂŁrii; numĂŁrul Âşi data facturii; clientul (furnizorul), localitatea (explicaĂžii); sume de primit (datorate);
    - încasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului, suma;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

             JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ÂŞI ALTE IEÂŞIRI DE STOCURI
                                (Cod 14-6-8)

    1. ServeÂşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunarĂŁ a operaĂžiunilor în creditul conturilor de stocuri, la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeÂşte periodic sau pe mĂŁsura efectuĂŁrii operaĂžiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil.
    Se înregistreazĂŁ la sfârÂşitul perioadei, document cu document sau pe baza centralizatoarelor pe operaĂžiuni (documente cumulative, situaĂžii de ieÂşire), în funcĂžie de metoda folositĂŁ pentru contabilitatea analiticĂŁ a bunurilor.
    în antetul coloanelor se înscrie simbolul fiecĂŁrui cont creditor, precum Âşi documentul care furnizeazĂŁ datele (numĂŁrul Âşi data documentului justificativ sau ale centralizatorului).
    Conturile corespondente debitoare se deschid mai întâi pentru conturile de cheltuieli, fie pe conturi sintetice, analitice Âşi pe secĂžii, fie numai pe conturi sintetice Âşi pe secĂžii. în acest caz, concomitent cu efectuarea înregistrĂŁrilor în jurnal se fac înregistrĂŁrile Âşi în evidenĂža analiticĂŁ a conturilor de cheltuieli (fiÂşe, documente cumulative sau alte documente aprobate).
    Rulajele creditoare totale se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - ziua înregistrĂŁrii; felul Âşi nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice, sume; conturi creditoare;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

    JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUÞIA PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECÞIA SOCIALÃ A ÂŞOMERILOR ÂŞI ASIGURÃRI SOCIALE DE SÃNÃTATE
                                (Cod 14-6-10)

    1. ServeÂşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunarĂŁ a operaĂžiunilor în creditul conturilor privind salariile, contribuĂžia pentru asigurĂŁri sociale, protecĂžia socialĂŁ a Âşomerilor Âşi asigurĂŁrile sociale de sĂŁnĂŁtate, la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea registrului Cartea mare.
    2. Se întocmeÂşte lunar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, pe unitate sau secĂžii de producĂžie, dupĂŁ caz, pe baza statelor de salarii.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (luna, anul) întocmirii formularului;
    - ziua înregistrĂŁrii; felul Âşi nr. documentului; conturi debitoare: sintetice, analitice; conturi creditoare;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

                BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR îN CONSIGNAÞIE
                                (Cod 14-6-14)

    1. ServeÂşte:
    - la centralizarea evidenĂžei obiectelor primite spre vânzare în consignaĂžie;
    - ca document de încĂŁrcare în gestiune cu obiectele primite spre vânzare;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte de cĂŁtre preĂžuitor sau persoana desemnatĂŁ cu evaluarea obiectelor primite de la deponenĂži, în douĂŁ exemplare, Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre acesta pentru predare Âşi de cĂŁtre gestionar pentru primirea obiectelor.
    3. CirculĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar, împreunĂŁ cu obiectele primite în consignaĂžie (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; raionul;
    - numĂŁrul bonului de primire/chitanÞã; valoarea la primire/vânzare; descrierea obiectului; deponent: numele, prenumele, seria Âşi nr. actului de identitate;
    - semnĂŁturi: preĂžuitor, gestionar.

               BORDEROU DE IEÂŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAÞIE
                               (Cod 14-6-15)

    1. ServeÂşte la evidenĂža miÂşcĂŁrii obiectelor primite în consignaĂžie.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare, de cĂŁtre gestionar, pe baza bonurilor fiscale sau facturilor.
    3. CirculĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil, însoĂžit de documentele de vânzare (exemplarul 1);
    - rĂŁmâne la gestionar, pentru justificarea predĂŁrii documentelor (exemplarul 2).
    4. Se arhiveazĂŁ:
    - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
    - la gestionar (exemplarul 2).
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea Âşi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
    - numĂŁrul Âşi data bonului de primire; numĂŁrul facturii sau al bonului fiscal; denumirea obiectului;
    - valoarea obiectelor: retrase de deponent, dupĂŁ schimbarea preĂžului, la preĂž de vânzare cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtor, la preĂž de cumpĂŁrare de la deponent, comision;
    - semnĂŁtura gestionarului.

                      JURNAL PRIVIND OPERAÞIUNI DIVERSE
                   (pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17)

    1. ServeÂşte:
    - ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaĂžiunilor în creditul conturilor fĂŁrĂŁ dezvoltare analiticĂŁ sau a cĂŁror dezvoltare se asigurĂŁ pe fiÂşe separate, dar care nu sunt cuprinse în alte jurnale, la unitĂŁĂžile care aplicĂŁ forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la completarea jurnalului Cartea mare.
    2. Se întocmeÂşte pe mĂŁsura efectuĂŁrii operaĂžiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil. Modelul formularului se adapteazĂŁ, în funcĂžie de numĂŁrul conturilor folosite.
    Se completeazĂŁ document cu document sau pe bazĂŁ de centralizatoare.
    înscrierea conturilor se poate face pe genuri de operaĂžiuni, pe grupe de conturi care au legĂŁturĂŁ între ele sau în ordinea simbolurilor conturilor.
    DacĂŁ volumul operaĂžiunilor este mic, în jurnal pot fi cuprinse unul pânĂŁ la trei conturi creditoare.
    La sfârÂşitul perioadei, dupĂŁ înregistrarea în jurnal a tuturor operaĂžiunilor, se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificându-se ca totalul sumelor din grupare sĂŁ fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a fĂŁcut gruparea.
    Periodic, rulajele creditoare ale fiecĂŁrui cont, precum Âşi sumele totale ale conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec în Cartea mare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea formularului Âşi luna, anul pentru care se întocmeÂşte;
    - ziua înregistrĂŁrii; felul, numĂŁrul Âşi data documentului; explicaĂžii; cont corespondent debitor; rulaj creditor; gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare;
    - semnĂŁturi: întocmit, verificat.

         FIªÃ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCÞIE
                               (Cod 14-6-21)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de construcĂžii, lucrĂŁri de întreĂžinere Âşi reparaĂžii Âşi altele;
    - document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculaĂžie.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, de cĂŁtre compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare comandĂŁ, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect) de construcĂžii, lucrare de întreĂžinere Âşi reparaĂžii.
    Se completeazĂŁ la începutul anului pe baza soldurilor de la sfârÂşitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestatĂŁ, a cheltuielilor indirecte Âşi alte cheltuieli efectuate potrivit dispoziĂžiilor legale. La sfârÂşitul fiecĂŁrei perioade se totalizeazĂŁ sumele înregistrate, în vederea întocmirii balanĂžei de verificare a operaĂžiunilor înregistrate.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea formularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.;
    - numĂŁrul comenzii; contul; cantitatea; U/M; data începerii (fabricaĂžiei, comenzii etc.); data terminĂŁrii (recepĂžiei);
    - data, felul Âşi numĂŁrul documentului; total cheltuieli; decontarea producĂžiei: cantitatea, preĂžul unitar, valoarea; contul corespondent;
    - semnĂŁtura de întocmire.

                   FIªÃ DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
                               (Cod 14-6-21/a)

    1. ServeÂşte ca document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale secĂžiei, cheltuielilor generale de administraĂžie, pe secĂžii Âşi feluri de cheltuieli, dupĂŁ natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulaĂžie (cheltuieli de desfacere a produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service" în perioada de garanĂžie, dupĂŁ caz.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli. în cazul în care numĂŁrul coloanelor fiÂşei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se deschid douĂŁ sau mai multe fiÂşe, dupĂŁ caz.
    Se completeazĂŁ pe baza documentelor justificative referitoare la operaĂžiunile intervenite.
    La sfârÂşitul fiecĂŁrei perioade, se totalizeazĂŁ rulajele, în vederea întocmirii balanĂžei analitice de verificare a operaĂžiunilor înregistrate în contabilitatea de gestiune.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea formularului;
    - denumirea contului (secĂžiei, atelierului, unitĂŁĂžii); contul;
    - data, felul Âşi numĂŁrul documentului; explicaĂžii; total debit; simbol cont corespondent; suma creditatĂŁ;
    - semnĂŁtura de întocmire.

                    FIªÃ DE CONT PENTRU OPERAÞIUNI DIVERSE
                                (Cod 14-6-22)
                    FIªÃ DE CONT PENTRU OPERAÞIUNI DIVERSE
                     (în valutĂŁ Âşi în lei - Cod 14-6-22/a)

    1. ServeÂşte:
    - la Ăžinerea contabilitĂŁĂžii analitice a conturilor de clienĂži, debitori, furnizori, creditori etc.;
    - la Ăžinerea contabilitĂŁĂžii sintetice a operaĂžiunilor economico-financiare.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor Âşi se sorteazĂŁ pe conturi analitice.
    în cazul în care se utilizeazĂŁ pentru Ăžinerea contabilitĂŁĂžii sintetice a operaĂžiunilor economico-financiare, fiÂşele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfĂŁÂşoarĂŁ pe conturi sintetice de gradul II, Âşi pentru conturile de gradul II prevĂŁzute în planul de conturi aplicabil.
    Se completeazĂŁ, la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârÂşitul anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaĂžiunile intervenite.
    La sfârÂşitul fiecĂŁrei perioade, în fiÂşele analitice se totalizeazĂŁ rulajele pe perioada respectivĂŁ Âşi cumulat de la începutul anului, în vederea întocmirii balanĂžei de verificare a conturilor analitice sau a situaĂžiilor de solduri, iar în fiÂşele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit Âşi credit, precum Âşi soldul contului, în vederea întocmirii balanĂžei de verificare a conturilor sintetice.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea formularului;
    - simbolul contului; data, felul Âşi numĂŁrul documentului; explicaĂžii; simbolul contului corespondent; debit; credit; D/C; sold;
    - semnĂŁtura de întocmire Âşi verificare, dupĂŁ caz.

                              DOCUMENT CUMULATIV
                        (Cod 14-6-24 Âşi Cod 14-6-24/b)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflectĂŁ operaĂžiuni economico-financiare de acelaÂşi fel dintr-o anumitĂŁ perioadĂŁ (intrĂŁri Âşi ieÂşiri de materiale, produse sau mĂŁrfuri, operaĂžiuni bĂŁneÂşti etc.);
    - document justificativ centralizator de înregistrare în contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ.
    2. Se întocmeÂşte în cadrul compartimentului financiar-contabil, completându-se titulatura Âşi conĂžinutul coloanelor în funcĂžie de natura operaĂžiunilor economico-financiare Âşi de necesitĂŁĂžile de centralizare Âşi de înregistrare.
    La instituĂžiile publice, în situaĂžia în care, în cursul unei zile, existĂŁ un numĂŁr mai restrâns de operaĂžiuni, se poate folosi un singur document cumulativ pentru operaĂžiunile unei zile. în acest caz, documentul cumulativ va avea douĂŁ pĂŁrĂži: în partea stângĂŁ, pe coloane distincte, se vor înscrie conturile care se debiteazĂŁ, iar în partea dreaptĂŁ, conturile care se crediteazĂŁ. Fiecare operaĂžiune se înscrie pe un rând separat pentru a se urmĂŁri corespondenĂža conturilor. Pe ultimul rând se face totalul sumelor pe fiecare coloanĂŁ. Totalul conturilor debitoare trebuie sĂŁ corespundĂŁ cu totalul conturilor creditoare. La fiecare cont se înregistreazĂŁ totalul rezultat în coloana corespunzĂŁtoare.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.

                             BALANÞÃ DE VERIFICARE
              (cu patru egalitĂŁĂži - Cod 14-6-30 Âşi cod 14-6-30/A)
                             BALANÞÃ DE VERIFICARE
      (cu cinci egalitĂŁĂži - Cod 14-6-30/a, Cod 14-6-30/b1, Cod 14-6-30/b2)
                             BALANÞÃ DE VERIFICARE
                    (cu Âşase egalitĂŁĂži - Cod 14-6-30/b)
                       BALANÞÃ ANALITICÃ A STOCURILOR
                               (Cod 14-6-30/c)

    1. ServeÂşte:
    - la verificarea exactitĂŁĂžii înregistrĂŁrilor;
    - la controlul concordanĂžei dintre contabilitatea sinteticĂŁ Âşi analiticĂŁ;
    - la întocmirea situaĂžiilor financiare.
    2. Se întocmeÂşte într-un singur exemplar, cel puĂžin anual, la încheierea exerciĂžiului financiar sau la termenele de întocmire a situaĂžiilor financiare periodice, la alte perioade prevĂŁzute de actele normative în vigoare Âşi ori de câte ori se considerĂŁ necesar.
    BalanĂža de verificare cuprinde pentru toate conturile unitĂŁĂžii urmĂŁtoarele elemente: simbolul Âşi denumirea conturilor; soldurile iniĂžiale debitoare Âşi creditoare; totalul sumelor debitoare Âşi creditoare ale lunii precedente, dupĂŁ caz; rulajele curente debitoare Âşi creditoare; totalul rulajelor debitoare Âşi creditoare, dupĂŁ caz; totalul sumelor debitoare Âşi creditoare; soldurile finale debitoare sau creditoare.
    BalanĂža de verificare la 1 ianuarie, în coloanele 2 Âşi 3, se completeazĂŁ cu soldurile finale debitoare Âşi creditoare ale lunii decembrie.
    Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaĂžia soldurilor.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de sintezĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal obligatoriu de informaĂžii al formularului este urmĂŁtorul:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea formularului; data pentru care se întocmeÂşte;
    - simbolul Âşi denumirea conturilor; soldurile iniĂžiale debitoare/creditoare, rulajele lunii curente debitoare/creditoare; total sume debitoare/creditoare; soldurile finale debitoare/creditoare;
    - semnĂŁturi: conducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil Âşi persoana care întocmeÂşte documentul, dupĂŁ caz.

                                GRUPA a VII-a
                              ALTE SUBACTIVITÃÞI

                   SituaĂžia activelor gajate sau ipotecate
                                 (Cod 14-8-1)
                       SituaĂžia bunurilor sechestrate
                                (Cod 14-8-1/a)

    1. ServeÂşte ca jurnal auxiliar pentru Ăžinerea contabilitĂŁĂžii angajamentelor asumate de cĂŁtre societate, reflectând eventuala datorie a entitĂŁĂžii faÞã de terĂži, generatĂŁ de angajamentele asumate.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar sau în mai multe exemplare, dupĂŁ necesitĂŁĂži, pe mĂŁsura încheierii contractelor care au la bazĂŁ active gajate sau ipotecate, respectiv dupĂŁ încheierea procesului-verbal de sechestru de cĂŁtre executorul fiscal.
    3. Nu circulĂŁ, fiind document de înregistrare contabilĂŁ.
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.
    5. ConĂžinutul minimal al formularului este urmĂŁtorului:
    - denumirea unitĂŁĂžii;
    - denumirea activului gajat Âşi respectiv ipotecat, codul acestuia când este cazul sau denumirea bunurilor sechestrate;
    - valoarea contabilĂŁ a activului;
    - numĂŁrul Âşi data contractului, valoarea totalĂŁ a contractului, perioada de derulare a contractului, denumirea creditorului în cazul formularului cod 14-8-1;
    - valoarea sechestrului în cazul formularului cod 14-8-1/a.

                              DECIZIE DE IMPUTARE
                                 (Cod 14-8-2)

    1. ServeÂşte ca:
    - document de imputare a valorii pagubelor produse;
    - titlu executoriu din momentul comunicĂŁrii;
    - document de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeÂşte în douĂŁ exemplare sau în mai multe exemplare, în funcĂžie de numĂŁrul persoanelor rĂŁspunzĂŁtoare pentru paguba produsĂŁ, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) Âşi se semneazĂŁ de cĂŁtre conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, cu viza de control financiar preventiv Âşi viza compartimentului juridic.
    3. CirculĂŁ:
    - la persoana desemnatĂŁ pentru acordarea vizei de control financiar-preventiv (toate exemplarele);
    - la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalitĂŁĂžii Âşi realitĂŁĂžii;
    - la conducĂŁtorul unitĂŁĂžii, pentru semnare (ambele exemplare);
    - la persoana (sau persoanele) rĂŁspunzĂŁtoare de paguba adusĂŁ unitĂŁĂžii pentru semnare de luare la cunoÂştinÞã Âşi de imputare (ambele exemplare).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

                              ANGAJAMENT DE PLATÃ
                                 (Cod 14-8-2/a)

    1. ServeÂşte ca:
    - angajament de platĂŁ a unei sume ce reprezintĂŁ o pagubĂŁ adusĂŁ unitĂŁĂžii;
    - titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
    - titlu executoriu pentru executarea silitĂŁ, în caz de nerespectare a angajamentului.
    2. Se întocmeÂşte într-un exemplar, de cĂŁtre persoana care îÂşi ia angajamentul, în condiĂžiile în care existĂŁ documente din care rezultĂŁ pagube sau alte obligaĂžii de platĂŁ (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).
    3. CirculĂŁ pentru semnare, la persoana în faĂža cĂŁreia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop).
    4. Se arhiveazĂŁ la compartimentul financiar-contabil.


    ANEXA 3

                 MODELELE DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

    Unitatea ..........................

                               REGISTRUL-JURNAL

                                                    Nr. paginĂŁ ......
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Data  | Documentul| ExplicaĂžii|   Simbol conturi   |        Sume        |
|crt.| înreg.| (felul,   |           |____________________|____________________|
|    |       | nr., data)|           |Debitoare|Creditoare|Debitoare|Creditoare|
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|  1 |   2   |     3     |     4     |    5    |     6    |     7   |     8    |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|    |       |           |           |         |          |         |          |
|____|_______|___________|___________|_________|__________|_________|__________|
|                                                         |         |          |
|_________________________________________________________|_________|__________|
întocmit,                        Verificat,                             14-1-1

                                                    Nr. paginĂŁ ......

                       REGISTRUL-JURNAL DE îNCASÃRI ÂŞI PLÃÞI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Data  | Documentul  | Felul        |     încasĂŁri    |      PlĂŁĂži      |
|crt.|        | (fel, numĂŁr)| operaĂžiunii  |_________________|_________________|
|    |        |             | (explicaĂžii) | Numerar | BancĂŁ | Numerar | BancĂŁ |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|  0 |    1   |      2      |       3      |    4    |    5  |     6   |   7   |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
|    |        |             |              |         |       |         |       |
|____|________|_____________|______________|_________|_______|_________|_______|
                                                                      14-1-1/b

    Unitatea ..........................

                              REGISTRUL-INVENTAR
                            la data de ...........

                                                    Nr. paginĂŁ ......
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  RecapitulaĂžia  | Valoarea  | Valoarea de | DiferenĂže din evaluare      |
|crt.|  elementelor    | contabilĂŁ | inventar    | (de înregistrat) ca rezultat|
|    |  inventariate   |           |             | al inventarierii            |
|    |                 |           |             |_____________________________|
|    |                 |           |             |    Valoarea   |  Cauze      |
|    |                 |           |             |               |  diferenĂže  |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|  0 |        1        |      2    |       3     |        4      |       5     |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
|    |                 |           |             |               |             |
|____|_________________|___________|_____________|_______________|_____________|
întocmit,                        Verificat,                             14-1-2

    Unitatea ..........................

                                  CARTEA MARE

    SemnificaĂžia coloanei A din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Cont .....
        Jurnal ...
 ______________________________________________________________________________
|                             CONTUL .......................                   |
|______________________________________________________________________________|
|          |                                 |Total  |Total   |                |
|          | CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE|rulaj  |rulaj   |      SOLD      |
|          |                                 |debitor|creditor|                |
| Lunile   |_________________________________|_______|________|________________|
|          |A|A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| A| La 1 ianuarie  |debitor|creditor|
|          | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (anul) ......  |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________________|_______|________|
|Ianuarie  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Februarie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Martie    | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|tr. I     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Aprilie   | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        | |__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Mai       | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iunie     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|tr. I+II  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Iulie     | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|August    | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Septembrie| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total tr. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|I+II+III  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Octombrie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Noiembrie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Decembrie | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|Total gen.| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
| (I - IV) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |        |
|__________|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|________|_______|________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                                                                        14-1-3

    Figura 1: Carte mare

    Unitatea ..........................

 ______________________________________________________________________________
|                     CARTEA MARE (ÂŞAH)                  |Simbol|Debit |Pagina |
| Denumirea contului                                     |cont  |      |       |
| .....................                                  |______|______|_______|
|                                                        |      |Credit|       |
|________________________________________________________|______|______|_______|
|Nr. din   | Data  |  Suma   |             Conturi corespondente               |
|registrul-| oper. |         |                                                 |
|jurnal    | ..... |         |_________________________________________________|
|          | (anul)|         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
|          |       |         |   |   |   |   |   |   |   |      |      |       |
|__________|_______|_________|___|___|___|___|___|___|___|______|______|_______|
                                                                      14-1-3/a

    Unitatea ..........................             Nr. paginĂŁ ......

                          REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

 ______________________________________________________________________________
| Nr. de   | Codul de   | Denumirea mijlocului fix | Locul unde | Alte menĂžiuni|
| inventar | clasificare| Âşi caracteristici tehnice| se aflĂŁ    |              |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
|     1    |      2     |             3            |      4     |       5      |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|          |            |__________________________|____________|______________|
|          |            |                          |            |              |
|__________|____________|__________________________|____________|______________|
                                                                        14-2-1

 ______________________________________________________________________________
|                                           |                                  |
|         FIÂŞA MIJLOCULUI FIX               | Grupa                            |
|                                           | ...........................      |
| Nr. inventar ............................ |__________________________________|
| Fel, serie, nr. data document provenienÞã | Codul                            |
| .............................             | de clasificare ................. |
| Valoare de inventar                       |__________________________________|
| .............................             | Data dĂŁrii în folosinÞã          |
| Amortizare lunarĂŁ ....................... | Anul                             |
|                                           | .......................          |
| Denumirea mijlocului fix Âşi               | Luna ........................... |
| caracteristici tehnice                    |__________________________________|
|                                           | Data amortizĂŁrii complete        |
|                                           | Anul                             |
|                                           | .......................          |
|                                           | Luna ........................... |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Durata normalĂŁ de funcĂžionare    |
| Accesorii                                 | .............................    |
|                                           |__________________________________|
|                                           | Cota de amortizare               |
|                                           | ....................%            |
|___________________________________________|__________________________________|

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Nr.     |Documentul|OperaĂžiunile care |Buc.|Debit|Credit|Sold|Soldul contului |
|inventar|(data,    |privesc miÂşcarea, |    |     |      |    |105 "Rezerve din|
|(de la  |felul,    |creÂşterea sau     |    |     |      |    |reevaluare"     |
|numĂŁr la|numĂŁrul)  |diminuarea valorii|    |     |      |    |                |
|numĂŁr)  |          |mijlocului fix    |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
|        |          |                  |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
|        |          |                  |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
|        |          |                  |    |     |      |    |                |
|________|__________|__________________|____|_____|______|____|________________|
                                                                     14-2-2 t2

 ______________________________________________________________________________
|                       BON DE MIÂŞCARE A MIJLOACELOR FIXE                      |
|______________________________________________________________________________|
|                    | Data eliberĂŁrii |       PredĂŁtor     |     Primitor     |
|   NumĂŁr document   |_________________|____________________|__________________|
|                    | ziua| luna| anul|                    |                  |
|                    |_____|_____|_____|                    |                  |
|                    |     |     |     |                    |                  |
|____________________|_____|_____|_____|____________________|__________________|
| SubsemnaĂžii din partea .............................................. Âşi din |
| partea ............................................ am procedat la predarea- |
| primirea mijloacelor fixe în baza ...................... din ............... |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. | Denumirea mijlocului fix Âşi | NumĂŁrul de | Buc. | Valoarea de inventar |
| crt.| caracteristici tehnice      | inventar   |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|     |                             |            |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|     |                             |            |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
|     |                             |            |      |                      |
|_____|_____________________________|____________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PREDÃTOARE (secĂžie, atelier etc.)  |                             |
|________________________________________________|           APROBAT           |
|   Numele Âşi prenumele   |       SemnĂŁtura      |                             |
|_________________________|______________________|_____________________________|
|                         |                      | Data |      SemnĂŁtura       |
|_________________________|______________________|______|______________________|
| SUBUNITATEA PRIMITOARE (secĂžie, atelier etc.)  |      |                      |
|________________________________________________|      |                      |
|   Numele Âşi prenumele   |       SemnĂŁtura      |      |                      |
|_________________________|______________________|      |                      |
|                         |                      |      |                      |
|_________________________|______________________|______|______________________|
                                                                       14-2-3A

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                  |  APROBAT  |  DATA  |
|                                                         |___________|________|
|                       PROCES-VERBAL                     |           |        |
|      DE SCOATERE DIN FUNCÞIUNE A MIJLOACELOR FIXE       |___________|________|
|          DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE           |           |        |
|                                                         |___________|________|
|                                                         |           |        |
|                                                         |           |        |
|                                                         |___________|________|
|               __________________________________________                     |
|              | NumĂŁr    |        Data        | PredĂŁtor |                    |
|              | document |____________________|          |                    |
|              |          | Ziua | Luna | Anul |          |                    |
|              |__________|______|______|______|__________|                    |
|              |          |      |      |      |          |                    |
|              |__________|______|______|______|__________|                    |
|                                                                              |
|     I. CONSTATÃRILE ÂŞI CONCLUZIILE COMISIEI                                  |
|     ........................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCÞIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE    |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumirea| Cod | U/M| Cantitatea| PreĂž unitar | Valoarea | Amortizarea  |
|crt.|          |     |    |           |             |          | pânĂŁ la      |
|    |          |     |    |           |             |          | scoaterea    |
|    |          |     |    |           |             |          | din funcĂžiune|
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
|    |          |     |    |           |             |          |              |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
|    |          |     |    |           |             |          |              |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|
|    |          |     |    |           |             |          |              |
|____|__________|_____|____|___________|_____________|__________|______________|

 III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ÂŞI MATERIALE REZULTATE

               ____________________________________________________
              | NumĂŁr    |        Data        | PredĂŁtor |Primitor |
              | document |                    |          |         |
              |__________|____________________|__________|_________|
              |          | Ziua | Luna | Anul |          |         |
              |          |______|______|______|          |         |
              |          |      |      |      |          |         |
              |__________|______|______|______|__________|_________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea   |  COD  |  U/M  |   Cantitatea   | PreĂž unitar | Valoarea |
|crt.|               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|    |               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|    |               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|    |               |       |       |                |             |          |
|____|_______________|_______|_______|________________|_____________|__________|
|                                                     | DelegaĂži la     |Primit|
|                       COMISIA                       | dezmembrare sau |în    |
|                                                     | la declasare    |gesti-|
|                                                     |                 |une   |
|_____________________________________________________|_________________|______|
|Nume Âşi|SemnĂŁtura|Nume Âşi|SemnĂŁtura|Nume Âşi|SemnĂŁtura|Nume Âşi|SemnĂŁtura|      |
|prenume|         |prenume|         |prenume|         |prenume|         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|       |         |       |         |       |         |       |         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|       |         |       |         |       |         |       |         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|      |
|       |         |       |         |       |         |       |         |      |
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|______|
                                                                     14-2-3/aA

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investiĂžii
                                               ..........................
                                               Obiectivul supus recepĂžiei
                                               ..........................
                                               Concluzia ................

                          PROCES-VERBAL DE RECEPÞIE
                                (Cod 14-2-5)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de recepĂžie convocatĂŁ la data de ........... Âşi-a desfĂŁÂşurat activitatea în intervalul: ...................

    II. CONSTATÃRI
    în urma examinĂŁrii documentaĂžiei prezentate Âşi a cercetĂŁrii pe teren a lucrĂŁrilor executate s-au constatat:
    1. DocumentaĂžia tehnico-economicĂŁ a fost prezentatĂŁ comisiei de recepĂžie cu urmĂŁtoarele excepĂžii: ........................................................
    Comisia constatĂŁ cĂŁ lista documentaĂžiei prevĂŁzute mai sus nu împiedicĂŁ/împiedicĂŁ efectuarea recepĂžiei.
    2. RecepĂžia punerii în funcĂžiune a fost efectuatĂŁ la data de ............, iar pânĂŁ la recepĂžia obiectivului de la data punerii în funcĂžiune au trecut ..... luni.
    3. Valoarea lucrĂŁrilor supuse recepĂžiei conform documentelor de decontare este de .............. lei.
    4. La data recepĂžiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaĂži se prezintĂŁ astfel: .................................................
    5. UrmĂŁtorii factori au influenĂžat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ..................................................
    6. La data recepĂžiei se constatĂŁ urmĂŁtoarele disponibilitĂŁĂži de capacitĂŁĂži ale utilajelor tehnologice Âşi de spaĂžii construite care pot conduce la îmbunĂŁtĂŁĂžirea indicatorilor tehnico-economici: ...............................
    7. S-a constatat cĂŁ sunt/nu sunt luate mĂŁsurile pentru menĂžinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveÂşte:
    a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apĂŁ etc. (se vor arĂŁta cele ce nu sunt asigurate);
    b. lucrĂŁri conexe, utilitĂŁĂži, deserviri etc.;
    c. forĂža de muncĂŁ;
    d. .......................................................................

    III. CONCLUZII
    1. Pe baza constatĂŁrilor Âşi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepĂžie hotĂŁrĂŁÂşte în unanimitate/cu majoritatea de pĂŁreri:
    SE ADMITE RECEPÞIA OBIECTIVULUI DE INVESTIÞII ÂŞI SE ACORDÃ CALIFICATIVUL
..............................................................................
    2. Comisia de recepĂžie stabileÂşte cĂŁ, pentru menĂžinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaĂži Âşi pentru o cât mai bunĂŁ exploatare a capacitĂŁĂžilor ce se recepĂžioneazĂŁ, mai sunt necesare urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
..............................................................................
..............................................................................
    3. Prezentul proces-verbal, care conĂžine ..... file Âşi .... anexe numerotate cu un total de .... file, care fac parte integrantĂŁ din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi ..................... în trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele Âşi  |  FuncĂžia  |  Locul de muncĂŁ  |  SemnĂŁtura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| PreÂşedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| SpecialiÂşti- |             |           |                  |             |
| consultanĂži  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| AsistenĂži la |             |           |                  |             |
| recepĂžie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investiĂžii
                                               ..........................
                                               Obiectivul supus recepĂžiei
                                               ..........................
                                               Concluzia ................

                     PROCES-VERBAL DE RECEPÞIE PROVIZORIE
                                (Cod 14-2-5/a)

    I. DATE GENERALE

    1. Comisia numitĂŁ de ......................... prin ...................... pentru recepĂžionarea obiectivului de investiĂžii intitulat .................... Âşi situat în ................... a fost convocatĂŁ la data de ................. pentru a proceda la recepĂžia provizorie a lucrĂŁrilor de construcĂžii-montaj aferente.
    Obiectul (obiectele)/pĂŁrĂži de obiect ..................................... pentru care proiectantul general este ........................................ antreprenor general este ..................................................... Âşi beneficiar de investiĂžii este ........................................... .
    2. Comisia Âşi-a desfĂŁÂşurat activitatea în intervalul .....................
    3. Valoarea situaĂžiei de platĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžii-montaj supuse recepĂžiei provizorii este de ................................, conform anexei.
    4. LucrĂŁrile de construcĂžii-montaj supuse acestei recepĂžii au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din ........................ .
    5. Valoarea mijloacelor fixe ce se recepĂžioneazĂŁ este de ............ lei.

    II. CONSTATÃRI

    A. Cu privire la documentaĂžia tehnico-economicĂŁ necesarĂŁ la recepĂžia provizorie a lucrĂŁrilor de construcĂžii-montaj ................................
    Comisia considerĂŁ cĂŁ actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitĂŁĂžii lucrĂŁrilor Âşi a dispus ..................................

    B. Cu privire la îndeplinirea condiĂžiilor pentru prezentare la recepĂžie.
    1. Executarea lucrĂŁrilor de construcĂžii Âşi instalaĂžii cuprinse în devizul general:
    a. lucrĂŁrile sunt terminate;
    b. urmĂŁtoarele lucrĂŁri, conform anexei, nu sunt terminate.
    2. Efectuarea prealabilĂŁ a probelor mecanice Âşi a rodajului mecanic la instalaĂžiile Âşi utilajele tehnologice.
    3. UnitĂŁĂžile care condiĂžioneazĂŁ folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate ......................................................
    4. Terminarea lucrĂŁrilor aferente spaĂžiilor cu altĂŁ destinaĂžie inclusĂŁ în construcĂžia obiectului supus recepĂžiei (în cazul blocurilor de locuinĂže)
..............................................................................
    Concluzie: Pe baza constatĂŁrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constatĂŁ cĂŁ sunt/nu sunt îndeplinite condiĂžiile pentru ca obiectul sĂŁ fie supus recepĂžiei. TotodatĂŁ, comisia hotĂŁrĂŁÂşte cĂŁ lucrĂŁrile arĂŁtate în anexĂŁ, ca neexecutate - sĂŁ fie terminate pânĂŁ la .......................................

    C. Calitatea lucrĂŁrilor realizate.
    1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completĂŁrile Âşi modificĂŁrile aduse).
    în urma examinĂŁrii lucrĂŁrilor executate Âşi a semnalĂŁrilor fĂŁcute de proiectant, comisia a reĂžinut în anexĂŁ urmĂŁtoarele nerealizĂŁri ale proiectului - dintre care cele în dreptul cĂŁrora au fost prevĂŁzute termene urmeazĂŁ sĂŁ fie remediate:
..............................................................................
    Concluzie: Comisia considerĂŁ cĂŁ abaterile de la proiect care sunt consemnate fĂŁrĂŁ fixarea unui termen pentru refacerea lucrĂŁrilor, potrivit proiectului, nu influenĂžeazĂŁ comportarea, exploatarea, aspectul Âşi integritatea obiectului.
    LucrĂŁrile pentru care s-a fĂŁcut menĂžiune în acest sens urmeazĂŁ sĂŁ fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate.
    2. Calitatea soluĂžiilor constructive Âşi detaliile de execuĂžie folosite în proiect.
    în urma examinĂŁrii lucrĂŁrilor Âşi a observaĂžiilor prezentate de executant, au fost reĂžinute în anexĂŁ urmĂŁtoarele deficienĂže de proiectare care influenĂžeazĂŁ executarea, exploatarea sau funcĂžionarea obiectului, dintre care unele urmeazĂŁ sĂŁ fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecĂŁruia:
..............................................................................
    Concluzie: Comisia atrage atenĂžia proiectantului ce poartĂŁ rĂŁspunderea pentru consecinĂžele acestei deficienĂže Âşi în acelaÂşi timp hotĂŁrĂŁÂşte remedierea în contul proiectantului a deficienĂželor pentru care a stabilit termen în acest sens.
    3. Calitatea execuĂžiei lucrĂŁrilor.
    Din dispoziĂžiile de Âşantier, buletinele de încercare a betoanelor Âşi îmbinĂŁrilor metalice, procesele-verbale de lucrĂŁri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate Âşi materiale folosite, din constatĂŁrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrĂŁrilor, precum Âşi din constatĂŁrile fĂŁcute de comisia de recepĂžie la faĂža locului, rezultĂŁ urmĂŁtoarele:
    3.1. La structura de rezistenÞã
..............................................................................
    3.2. La restul lucrĂŁrilor de construcĂžii
..............................................................................
    3.3. La lucrĂŁrile de instalaĂžii
..............................................................................
    3.4. La lucrĂŁrile de montaj al instalaĂžiilor Âşi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect
..............................................................................
    4. DeficienĂže ale lucrĂŁrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiĂžii
..............................................................................
    5. Alte constatĂŁri:
..............................................................................
..............................................................................

    III. CONCLUZII GENERALE

    1. Pe baza constatĂŁrilor Âşi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepĂžie cu majoritate/în unanimitate de pĂŁreri hotĂŁrĂŁÂşte: Admiterea (respingerea) recepĂžiei provizorii a lucrĂŁrilor de construcĂžii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
care au fost terminate la data de ........... Âşi care fac parte din obiectivul
..............................................................................
..............................................................................
    2. Perioada de garanĂžie a lucrĂŁrilor recepĂžionate aferente fiecĂŁrui obiect este de .... luni (se completeazĂŁ numai în cazul admiterii recepĂžiei).
    3. Comisia de recepĂžie apreciazĂŁ cĂŁ pentru o cât mai bunĂŁ utilizare a
obiectelor/obiectului recepĂžionate mai sunt necesare urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
..............................................................................
..............................................................................
    4. Prezentul proces-verbal, conĂžinând .... file Âşi .... anexe numerotate cu
un total de .... file, care fac parte integrantĂŁ din cuprinsul lui, a fost încheiat azi ............ în trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele Âşi  |  FuncĂžia  |  Locul de muncĂŁ  |  SemnĂŁtura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| PreÂşedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| SpecialiÂşti- |             |           |                  |             |
| consultanĂži  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| AsistenĂži la |             |           |                  |             |
| recepĂžie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

                         îNCHEIERE DE LUARE îN PRIMIRE

   SubsemnaĂžii ...................... pe baza calitĂŁĂžii Âşi a împuternicirilor menĂžionate în dreptul fiecĂŁruia Âşi ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepĂžiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

              PREDAT,                                  PRIMIT,

    Antreprenor general                       Beneficiar de instalaĂžii
    (denumirea unitĂŁĂžii, numele,              (denumirea unitĂŁĂžii, numele,
    calitatea, împuternicirea Âşi              calitatea, împuternicirea Âşi
    semnĂŁtura predĂŁtorului)                   semnĂŁtura primitorului)

                             PROCES-VERBAL Nr. ...
privind executarea completĂŁrilor Âşi remedierilor prevĂŁzute în anexĂŁ la procesul-verbal de recepĂžie provizorie a obiectului ....................

 ______________________________________________________________
| PoziĂžie în anexa     | Termen prevĂŁzut | Unitatea care a     |
| procesului-verbal de | în anexĂŁ        | efectuat remedierea |
| recepĂžie provizorie  |                 |                     |
|______________________|_________________|_____________________|
|          1           |        2        |          3          |
|______________________|_________________|_____________________|
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|                      |                 |                     |
|______________________|_________________|_____________________|

              EXECUTANT,                               BENEFICIAR,

    ............................               ............................
    (Numele, prenumele, funcĂžia)               (Numele, prenumele, funcĂžia)

    UNITATEA ..................                Obiectivul de investiĂžii
                                               ..........................
                                               Obiectivul supus recepĂžiei
                                               ..........................
                                               Concluzia ................

                        PROCES-VERBAL DE PUNERE îN FUNCÞIUNE
                                  (Cod 14-2-5/b)

    I. DATE GENERALE
    1. Comisia de recepĂžie convocatĂŁ la data de .............. Âşi-a desfĂŁÂşurat activitatea în intervalul: .................................

    II. CONSTATÃRI
    în urma examinĂŁrii documentaĂžiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice Âşi a cercetĂŁrii pe teren a lucrĂŁrilor executate s-a constatat:
    1. DocumentaĂžia tehnico-economicĂŁ prevĂŁzutĂŁ în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiĂžii a fost/nu a fost prezentatĂŁ integral comisiei de recepĂžie, lipsind:
..............................................................................
..............................................................................
    2. în perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor Âşi instalaĂžiilor aferente capacitĂŁĂžii pentru exploatarea normalĂŁ a instalaĂžiilor Âşi utilajelor tehnologice Âşi asigurarea calitĂŁĂžii produselor, conform documentaĂžiei tehnico-economice Âşi indicatorilor tehnico-economici aprobaĂži.
    3. La data recepĂžiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobaĂži este urmĂŁtorul: .....................................................
    4. Costul lucrĂŁrilor Âşi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aÂşa cum rezultĂŁ din documentele prezentate, este de ........ lei.
    5. Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................. lei.
    6. Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcĂžiune (sau se dau în folosinÞã) este la data recepĂžiei de ................ lei.
    7. Alte constatĂŁri.

    III. CONCLUZII
    1. Pe baza constatĂŁrilor Âşi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepĂžie în unanimitate/cu majoritate de pĂŁreri hotĂŁrĂŁÂşte:
    ADMITEREA RECEPÞIEI PUNERII îN FUNCÞIUNE A CAPACITÃÞII:
..............................................................................
    2. Comisia de recepĂžie stabileÂşte cĂŁ, pentru o cât mai bunĂŁ exploatare a capacitĂŁĂžii puse în funcĂžiune, mai sunt necesare urmĂŁtoarele mĂŁsuri:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    3. Prezentul proces-verbal, care conĂžine ..... file Âşi ..... anexe, numerotate cu un total de ...... file, care fac parte integrantĂŁ din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi .............. în trei exemplare originale.

 _________________________________________________________________________
|              |  Numele Âşi  |  FuncĂžia  |  Locul de muncĂŁ  |  SemnĂŁtura  |
|              |  prenumele  |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|
| PreÂşedinte   |             |           |                  |             |
| Membri:      |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| SpecialiÂşti- |             |           |                  |             |
| consultanĂži  |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| AsistenĂži la |             |           |                  |             |
| recepĂžie     |             |           |                  |             |
|              |             |           |                  |             |
| Secretar     |             |           |                  |             |
|______________|_____________|___________|__________________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                                                          |
|                                                                              |
|                  NOTÃ DE RECEPÞIE ÂŞI CONSTATARE DE DIFERENÞE                 |
|                                                                              |
|         _____________________________________________________________________|
|        | NumĂŁr    |        Data        | FacturĂŁ                             |
|        | document |____________________| Nr.                                 |
|        |          | Ziua | Luna | Anul | Aviz de însoĂžire a mĂŁrfii           |
|        |__________|______|______|______|_____________________________________|
|        |          |      |      |      |                                     |
|________|__________|______|______|______|_____________________________________|
|   SubsemnaĂžii, membrii comisiei de recepĂžie, am procedat la recepĂžionarea    |
| valorilor materiale furnizate de ........................................... |
| din .................... cu vagonul/auto nr. ............................... |
| documente însoĂžitoare ...................................................... |
| delegat .................... constatându-se urmĂŁtoarele:                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Denumirea    | U/M |  Cantitatea |             RecepĂžionat             |
|crt.|  bunurilor    |     |  conform    |_____________________________________|
|    |  recepĂžionate |     |  documente  |  Cantitate | PreĂž unitar |  Valoare |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|    |               |     |             |            |             |          |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|    |               |     |             |            |             |          |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|    |               |     |             |            |             |          |
|____|_______________|_____|_____________|____________|_____________|__________|
|               Comisia de recepĂžie                   |   Primit în gestiune   |
|_____________________________________________________|________________________|
|      Numele Âşi prenumele      |      SemnĂŁtura      |  Data   |  SemnĂŁtura   |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
|                               |                     |         |              |
|_______________________________|_____________________|         |              |
|                               |                     |         |              |
|_______________________________|_____________________|         |              |
|                               |                     |         |              |
|_______________________________|_____________________|_________|______________|
                                                                    14-3-1A t2

                                                                        (verso)
 ______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitĂŁĂžii  Pe cântarul nr.|Determinarea calitĂŁĂžii s-a fĂŁcut prin|
|s-a fĂŁcut prin:                         |proba .............................. |
| ......................  .............. |............... nr. ................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ CĂŁrĂŁuÂş ...................... însoĂžitor .......... |
|StaĂžia de expediĂžie .............. StaĂžia de destinaĂžie ..................... |
|Data eliberĂŁrii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|DelegaĂžii furnizorului (cĂŁrĂŁuÂş neutru) care au participat la recepĂžie:        |
|______________________________________________________________________________|
|ParticipanĂži la recepĂžie                                         |  Alte      |
|_________________________________________________________________|  menĂžiuni  |
|Reprezentant| Numele Âşi| Calitatea|  Buletin/Carte |  SemnĂŁtura  |            |
|al:         | prenumele|          |  de identitate |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |                |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |                |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |                |             |            |
|____________|__________|__________|________________|_____________|            |
|            |          |          |        DiferenĂže (+/-)       |            |
|____________|__________|__________|______________________________|            |
|  *) |Denumirea   |  Cod  |  U/M  |Cantitate |PreĂž unitar|Valoare|            |
|     |bunurilor   |       |       |          |           |       |            |
|     |recepĂžionate|       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|     |            |       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|     |            |       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|            |
|     |            |       |       |          |           |       |            |
|_____|____________|_______|_______|__________|___________|_______|____________|
| Concluziile comisiei de recepĂžie ........................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cĂŁrĂŁuÂşului (delegatul neutru)  |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
    *) Tip document (operaĂžie)

    Unitatea .......................................
    Codul unic de înregistrare .....................
    Nr. înregistrare Oficiu reg. com./an ...........
    Localitatea ....................................
    JudeĂžul ........................................

                          BON DE PRIMIRE îN CONSIGNAÞIE
                     nr. ........ din data de ..............

 ______________________________________________________________________________
|N|Denumirea |Descrierea      |Cantit.|PreĂž de |Comision|TVA    |PreĂž   |Val.  |
|r|obiectului|obiectului Âşi   |depusĂŁ |evaluare|        |unitarĂŁ|vânzare|totalĂŁ|
| |          |caracteristicile|       |(achiz.)|        |       |(4+5+6)|(3x7) |
|c|          |lui             |       |        |        |       |       |      |
|r|          |                |       |        |        |       |       |      |
|t|          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|0|     1    |        2       |    3  |    4   |   5    |   6   |   7   |   8  |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
| |          |                |       |        |        |       |       |      |
|_|__________|________________|_______|________|________|_______|_______|______|
|                 TOTAL       |       |    x   |        |       |   x   |      |
|_____________________________|_______|________|________|_______|_______|______|

Valoarea totalĂŁ la primire ....... lei,    Am primit spre vânzare în consignaĂžie
în litere .............................    obiectele menĂžionate mai sus, de la
Am luat la cunoÂştinÞã de instrucĂžiunile    .................... din ............
prevĂŁzute pe verso                         adresa ..............................
SemnĂŁtura deponentului ................    B.I./C.I. Seria ....... Nr. .........
                                           eliberat de SecĂžia de PoliĂžie
                                           .....................................
                                           SemnĂŁtura preĂžuitorului .............

                                                     L.S.

    RESTITUIRI
 ______________________________________________________
| Poz. | Denumirea  | Cantit.   | SemnĂŁturĂŁ | Comision |
|      | obiectului | restituitĂŁ| deponent  | acordat  |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
| REDUCERI de preĂž acordate de deponent cf.            |
| DeclaraĂžiei nr. ..... din data de ..............     |
|______________________________________________________|
| Poz. | Denumirea  | PreĂž de   | Comision  |  PreĂž    |
|      | obiectului | evaluare  | Âşi TVA    |  vânzare |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|
|      |            |           |           |          |
|______|____________|___________|___________|__________|

    PLÃÞI
 ______________________________________________________________________
| Poz. | Data | Denumirea  | Cantitatea | PreĂž de  | Total | SemnĂŁtura |
|      |      | obiectului | vândutĂŁ    | evaluare | sumĂŁ  | deponent  |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
|      |      |            |            |          |       |           |
|______|______|____________|____________|__________|_______|___________|
                                                             14-3-2 t2

    (verso)

                        InstrucĂžiuni pentru deponenĂži

    1. Obiectele depuse spre vânzare în consignaĂžie sunt Âşi rĂŁmân proprietatea
deponentului, pânĂŁ în momentul vânzĂŁrii.
    2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase în urmĂŁtoarele condiĂžii:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    3. DacĂŁ obiectele depuse nu se vând în perioada .................., preĂžul de vânzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate în scris de cĂŁtre deponent.
    4. încasarea valorii obiectelor vândute în consignaĂžie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
    5. în caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dupĂŁ bonul de primire, de la societatea emitentĂŁ.
    6. Comisionul societĂŁĂžii comerciale pentru vânzarea obiectelor în consignaĂžie este de .........% .
    7. DupĂŁ expirarea perioadei legale de pĂŁstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vânzarea obiectelor depuse în consignaĂžie Âşi neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
    8. Pentru orice informaĂžii privind reducerile de preĂž, retragerea obiectelor, reclamaĂžii etc., deponentul se va adresa unitĂŁĂžii unde se aflĂŁ depuse obiectele, zilnic între orele ........... sau la telefon nr. ..........
    9. Plata sumelor se va face în maximum ..... zile de la data vânzĂŁrii obiectelor depuse în consignaĂžie.
    10. Alte clauze ..........................................................

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea                                                                      |
|_______________________________________________________                       |
|NumĂŁr   |     Data     |PredĂŁtor|Primitor| Nr. comandĂŁ |                      |
|document|______________|        |        | ___________ |         BON          |
|        |Ziua|Luna|Anul|        |        | Cod produs  | DE PREDARE, TRANSFER,|
|________|____|____|____|________|________|_____________|      RESTITUIRE      |
|        |    |    |    |        |        |             |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. | Denumirea valorilor       |   Cod    |  U/M  |Cantitatea|PreĂžul|Valoarea|
|crt.| materiale (inclusiv       |          |       |efectivĂŁ  |unitar|        |
|    | sortiment, marca, profil, |          |       |          |      |        |
|    | dimensiune)               |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|    |                           |          |       |          |      |        |
|____|___________________________|__________|_______|__________|______|________|
|Data Âşi semnĂŁtura | Viza CTC (propus miÂşcarea)|    PredĂŁtor       |  Primitor |
|                  |___________________________|___________________|___________|
|                  |                           |                   |           |
|__________________|___________________________|___________________|___________|
                                                                       14-3-3A

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea ..................................... | Buc. lansate |               |
|PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ..................... |              |               |
|REPER .................... NR. ............... |______________|               |
|DENUMIREA PIESEI ....... NORMA ............... |              |               |
|_______________________________________________|______________| BON DE CONSUM |
|______________________________________________________________|               |
|NumĂŁr   |Data eliberĂŁrii| PredĂŁtor| Primitor|   Nr. ComandĂŁ   |               |
|document|_______________|         |         |   ___________   |               |
|        |Ziua |Luna|Anul|         |         |   Cod produs    |               |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|               |
|        |     |    |    |         |         |                 |               |
|________|_____|____|____|_________|_________|_________________|_______________|
|DENUMIREA MATERIALULUI    |Cantitate|Cod|U/M|  Cantitatea     |PreĂžul|Valoarea|
|(inclusiv sortiment,      |necesarĂŁ |   |   |  eliberatĂŁ      |unitar|        |
|marca, profil, dimensiune)|         |   |   |                 |      |        |
|__________________________|_________|___|___|_________________|______|________|
|Cf. normei |              |    1    |   |   |                 |      |        |
|tehnice    |              |_________|___|___|_________________|______|________|
|           |              |    2    | x |   |                 |   x  |    x   |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|
|înloc.     |              |    1    |   |   |                 |      |        |
|           |              |_________|___|___|_________________|______|________|
|           |              |    2    | x |   |                 |   x  |    x   |
|___________|______________|_________|___|___|_________________|______|________|
|  Data Âşi semnĂŁtura  |     ÂŞef compartiment    |    Gestionar    |  Primitor  |
|                     |_________________________|_________________|____________|
|                     |                         |                 |            |
|_____________________|_________________________|_________________|____________|
                                                                    14-3-4A t2

    (verso)
 ______________________________________________________________________________
| ELIBERÃRI PARÞIALE CARE SE LICHIDEAZÃ îN 24 DE ORE                           |
|                       DATA .....................                             |
|______________________________________________________________________________|
|      Materialul     |   Cantitatea   |                                       |
|                     |________________|               SemnĂŁtura               |
|                     |CerutĂŁ|EliberatĂŁ|                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|                     |      |         |                                       |
|_____________________|______|_________|_______________________________________|
|Restituiri|Normat    |   x  |         |                                       |
|          |__________|______|_________|_______________________________________|
|          |înlocuitor|   x  |         |                                       |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|Total     |Normat    |   x  |         |     Se trece pe faĂža bonului          |
|          |__________|______|_________|                                       |
|          |înlocuitor|   x  |         |                                       |
|__________|__________|______|_________|_______________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                             DATE PRIVIND îNLOCUIREA                          |
|______________________________________________________________________________|
|           | Serv. aproviz. |            ÂŞef secĂžie producĂžie                 |
|   Data    |________________|_________________________________________________|
|           |                |                                                 |
|___________|________________|_________________________________________________|
| SemnĂŁtura |                |                                                 |
|___________|________________|_________________________________________________|
|           |                      APROBAT îNLOCUIREA                          |
| Data Âşi   |__________________________________________________________________|
| semnĂŁtura |                                                                  |
|           |                                                                  |
|___________|__________________________________________________________________|
| MENÞIUNI                                                                     |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea ...........   |Produs, lucrare (comandĂŁ)      |                      |
|....................   |                               |                      |
|_______________________|_______________________________|    BON DE CONSUM     |
|NumĂŁr   |     Data     |PredĂŁtor|Primitor| Nr. comandĂŁ |     (COLECTIV)       |
|document|______________|        |        | ___________ |                      |
|        |Ziua|Luna|Anul|        |        | Cod produs  |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|                      |
|        |    |    |    |        |        |             |                      |
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|Nr. |Denumirea materialelor|Cantitatea|Cod| U/M| Cantitatea| PreĂžul| Valoarea |
|crt.|(inclusiv sortiment,  |necesarĂŁ  |   |    | eliberatĂŁ | unitar|          |
|    |marca, profil,        |          |   |    |           |       |          |
|    |dimensiune)           |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|    |                      |          |   |    |           |       |          |
|____|______________________|__________|___|____|___________|_______|__________|
|  Data Âşi semnĂŁtura  | ÂŞef compartiment|  Gestionar   | Primitor              |
|                     |_________________|______________|_______________________|
|                     |                 |              |                       |
|_____________________|_________________|______________|_______________________|
                                                                     14-3-4/aA

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .............                    |    NumĂŁr    |        Data         |
|                                          |             |_____________________|
|         FIªÃ LIMITà DE CONSUM            |             |    Luna   |   Anul  |
|                                          |_____________|___________|_________|
|                                          |             |           |         |
|__________________________________________|_____________|___________|_________|
|   Cod        |   Cod        |   NumĂŁr comandĂŁ   |   Cont      |   Cont       |
|   predĂŁtor   |   primitor   |   -------------   |   debitor   |   creditor   |
|              |              |     Cod produs    |             |              |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
|              |              |                   |             |              |
|______________|______________|___________________|_____________|______________|
| Denumirea materialului (inclusiv sortiment,     |             Cod            |
| marcĂŁ, profil, dimensiune)                      |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
|                                                 |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| U/M  |   Cantitate     | PreĂž unitar |                                       |
|      |   eliberatĂŁ     |             |                                       |
|______|_________________|_____________|                Valoare                |
|      |                 |             |                                       |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
|      |                 |             |                                       |
|______|_________________|_____________|_______________________________________|
|          ProducĂžia          | Denumire produs, lucrare |          Cod        |
|_____________________________|__________________________|_____________________|
| U/M  | Planificat | Realizat|                          |                     |
|______|____________|_________|                          |                     |
|      |            |         |                          |                     |
|______|____________|_________|__________________________|_____________________|
|              Cantitate necesarĂŁ                   |Cant. înlocuitĂŁ |Cantitate|
|___________________________________________________|________________|limitĂŁ   |
|U/M|  Cf. normei tehn. |Suplimentare|Data|SemnĂŁtura|Bon de|De scĂŁzut|valabilĂŁ |
|   |___________________|sau         |    |de       |consum|din      |         |
|   |Pe     |Pentru     |diminuare   |    |aprobare |nr.   |cantitate|         |
|   |unitate|producĂžia  |            |    |         |......|         |         |
|   |produs |planificatĂŁ|            |    |         |      |         |         |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
| a |   b   |     c     |      d     |  e |     f   |   g  |    h    |    i    |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|   |       |           |            |    |         |      |         |         |
|___|_______|___________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|ÂŞef de      |Recalculat|            |    |         |      |         |         |
|compartiment|în baza   |            |    |         |      |         |         |
|            |producĂžiei|____________|____|_________|______|_________|_________|
|            |realizate |            |    |         |      |         |         |
|____________|__________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|            |          |            |    |         |      |         |         |
|____________|__________|____________|____|_________|______|_________|_________|
|Data      | Cantitatea |       CantitĂŁĂži eliberate     |    SemnĂŁtura         |
|eliberĂŁrii| cerutĂŁ     |_______________________________|    predare-primire   |
|          |            |     ParĂžial    |   Cumulat    |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|          |            |                |              |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|          |            |                |              |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|          |            |                |              |                      |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|     x    | Restituiri |        x       |              |           x          |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
|     x    | Total      |        x       |              |           x          |
|__________|____________|________________|______________|______________________|
                                                                     14-3-4/bA

    Cantitate conform producĂžiei realizate ...................................
    Cantitate consumatĂŁ ......................................................
    Economii (-) DepĂŁÂşiri (+) cantitative ....................................
    Valoarea economiilor sau depĂŁÂşirilor .....................................

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    E - Economii
    D - DepĂŁÂşiri
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .....................        |                                       |
|                                      |                                       |
|     LISTÃ ZILNICÃ DE ALIMENTE        |            ÂŞef compartiment           |
|                                      |                                       |
|Cantina                               |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|Efectiv| AlocaĂžie|Drepturi|  RecapitulaĂžia  | Mese      |DimineaĂža|Prânz|Seara|
|la masĂŁ| - lei - | - lei -|  cheltuielilor  | servite   |   *)    |  *) |  *) |
|       |         |        |  pentru hranĂŁ   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________________|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |Economii | E | D | Efectiv la|         |     |     |
|_______|_________|________|sau      |   |   | hranĂŁ     |         |     |     |
|       |         |        |depĂŁÂşiri |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|de       |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |alocaĂžie |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|         |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |De la    |   |   | PorĂžii    |         |     |     |
|_______|_________|________|începutul|   |   | preparate |         |     |     |
|       |         |        |perioadei|   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|(1.I. ..)|   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|         |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |  Pe zi  |   |   |Distribuite|         |     |     |
|_______|_________|________|         |   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |La finele|   |   | RĂŁmase    |         |     |     |
|_______|_________|________|perioadei|   |   |           |         |     |     |
|       |         |        |         |   |   |           |         |     |     |
|_______|_________|________|_________|___|___|___________|_________|_____|_____|
|       |         |        |                                                   |
|_______|_________|________|                                                   |
|       |         |        |      Aprobat,                  Vizat,             |
|_______|_________|________|                                                   |
|       |         |        | ................  Compartiment financiar-contabil |
|_______|_________|________|                                                   |
|       |         |        |                                                   |
|_______|_________|________|                                                   |
|Total  |         |        | ................                                  |
|_______|_________|________|                                                   |
| Consum efectiv  |        |                                                   |
|    - lei -      |        |                                                   |
|_________________|________|___________________________________________________|
|  Regimul  |  Efectiv |  DimineaĂža  |  Ora 10  |  Prânz  |  Ora 16  |  Seara  |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
|           |          |             |          |         |          |         |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
|           |          |             |          |         |          |         |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
|           |          |             |          |         |          |         |
|___________|__________|_____________|__________|_________|__________|_________|
    *) Nu se completeazĂŁ de cĂŁtre unitĂŁĂžile sanitare.             14-3-4/dA t2

    Figura 2: ListĂŁ zilnicĂŁ de alimente (faÞã)

    (verso)

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    S - SolicitatĂŁ
    E - EliberatĂŁ
    V - Valoarea
 ______________________________________________________________________________
|                             ALIMENTE                                         |
|___________________________________________                                   |
|NumĂŁr   |  Data        |PredĂŁtor |Primitor |                                  |
|document|  eliberĂŁrii  |         |         |                                  |
|        |______________|         |         |                                  |
|        |Ziua|Luna|Anul|         |         |                                  |
|________|____|____|____|_________|_________|                                  |
|        |    |    |    |         |         |                                  |
|________|____|____|____|_________|_________|__________________________________|
|Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|PreĂž  | V |Denumirea|U/M|Cod|Cantitatea|PreĂž  |V |
|         |   |   |__________|unitar|   |         |   |   |__________|unitar|  |
|         |   |   |  S |  E  |      |   |         |   |   |  S |  E  |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   |         |   |   |    |     |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   |         |   |   |    |     |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   |         |   |   |    |     |      |  |
|_________|___|___|____|_____|______|___|_________|___|___|____|_____|______|__|
|         |   |   |    |     |      |   | 1. TOTAL                             |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 2. Lista suplimentarĂŁ nr.            |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 3. Alimente restituite cu nota nr.   |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 4. PorĂžii rĂŁmase                     |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 5. Ambalaje primite bon nr.          |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|
|         |   |   |    |     |      |   | 6. Ambalaje restituite bon nr.       |
|_________|___|___|____|_____|______|___|______________________________________|

  întocmit,                   Gestionar,                   BucĂŁtar,

                                          Confirmat,                  Calculat,

    Figura 3: ListĂŁ zilnicĂŁ de alimente (verso)

 ______________________________________________________________________________
| Furnizor ...................                                                 |
|                                                                              |
|                              DISPOZIÞIE DE LIVRARE                           |
|                       ___________________________________                    |
|                      | Nr. ............................. |                   |
|                      | Data (ziua, luna, anul) ......... |                   |
|                      |___________________________________|                   |
|                                                                              |
| VeĂži elibera produsele de mai jos cĂŁtre .................................... |
| ............................................................................ |
| prin delegatul ............................. cu delegaĂžia nr. .............. |
| B.I./C.I. seria ...... nr. .............. emis de .......................... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  |     Denumirea produselor    | U/M |     Cantitatea     | PreĂžul unitar |
|crt. |                             |     |____________________|               |
|     |                             |     | DispusĂŁ | LivratĂŁ  |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|  0  |              1              |  2  |     3   |    4     |       5       |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|     |                             |     |         |          |               |
|_____|_____________________________|_____|_________|__________|_______________|
|    SemnĂŁtura    |    Dispus livrarea     |    Gestionar  |     Primitor      |
|                 |                        |               |                   |
|_________________|________________________|_______________|___________________|
                                                                       14-3-5A

    Furnizor ...........................  CumpĂŁrĂŁtor ...........................
             (denumirea, forma juridicĂŁ)             (denumirea, forma juridicĂŁ)
    Nr. de înmatriculare în Registrul     Nr. de înmatriculare în Registrul
    comerĂžului/anul ....................  comerĂžului/anul ......................
    Nr. de înregistrare fiscalĂŁ ........  Nr. de înregistrare fiscalĂŁ ..........
    Sediul (localitatea, str. nr.)        Sediul (localitatea, str. nr.)
    ....................................  ......................................
    JudeĂžul ............................  JudeĂžul ..............................

                           AVIZ DE îNSOÞIRE A MÃRFII

                         _____________________________
                        | Nr. ....................... |
                        | Data (ziua, luna, anul) ... |
                        |_____________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Nr. |  SPECIFICAÞIA    | U.M.| Cantitatea livratĂŁ | PreĂžul unitar | Valoarea |
| crt.|  (produse,       |     |                    | (fĂŁrĂŁ T.V.A.) |  - lei - |
|     |  ambalaje etc.)  |     |                    |    - lei -    |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
|  0  |         1        |  2  |          3         |       4       |     5    |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|     |                  |     |                    |               |          |
|_____|__________________|_____|____________________|_______________|__________|
| SemnĂŁtura Âşi Âştampila    | Date privind expediĂžia |               |          |
| furnizorului             | Numele delegatului     |    TOTAL:     |          |
|                          | ...................... |               |          |
|                          | Buletinul/cartea       |_______________|__________|
|                          | de identitate seria    |                          |
|                          | ..... nr. ............ |                          |
|                          | eliberat/ĂŁ ........... |                          |
|                          | Mijlocul de transport  |   SemnĂŁtura              |
|                          | ........ nr. ......... |   de primire             |
|                          | Expedierea s-a         |                          |
|                          | efectuat în prezenĂža   |                          |
|                          | noastrĂŁ la data de     |                          |
|                          | ........ ora ......... |                          |
|                          | SemnĂŁturile .......... |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
                                                                       14-3-6A

 ______________________________________________________________________________
| .................. |                                   | Pagina ...........  |
| Unitatea           |          FIªÃ DE MAGAZIE          |                     |
|____________________|___________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marcĂŁ, profil,        |
|        | dimensiune                                                          |
|        |                                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|        |    U/M    |    PreĂž unitar     |                                    |
|        |___________|____________________|                                    |
|        |           |                    |                                    |
|________|___________|____________________|____________________________________|
|      Document      |  IntrĂŁri  |  IeÂşiri  |    Stoc    |  Data Âşi semnĂŁtura  |
|____________________|           |          |            |  de control         |
| DatĂŁ | NumĂŁr | Fel |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
|      |       |     |           |          |            |                     |
|______|_______|_____|___________|__________|____________|_____________________|
                                                                        14-3-8

 ______________________________________________________________________________
| .............. |                                       | Pagina ...........  |
| Unitatea       |             FIªÃ DE MAGAZIE           |                     |
|                |       (cu douĂŁ unitĂŁĂži de mĂŁsurĂŁ)     |                     |
|________________|_______________________________________|_____________________|
| Magazia| Materialul (produsul), sortiment, calitate, marcĂŁ, profil,          |
|        | dimensiune                                                          |
|        |                                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|        |    U/M    |    PreĂž unitar     |                                    |
|        |___________|____________________|                                    |
|        |           |                    |                                    |
|________|___________|____________________|____________________________________|
|      Document      |  IntrĂŁri  |   IeÂşiri  |    Stoc   |  Data Âşi semnĂŁtura  |
|____________________|___________|___________|___________|  de control         |
| DatĂŁ | NumĂŁr | Fel | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M | U/M |                     |
|      |       |     | ... | ... | ... | ... | ... | ... |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
|      |       |     |     |     |     |     |     |     |                     |
|______|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____________________|
                                                                      14-3-8/a

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    C - Cantitatea
    S - SemnĂŁtura
 ______________________________________________________________________________
|Unitatea .................. |                                                 |
|SecĂžia (locul de folosinÞã) |     FIªÃ DE EVIDENÞà A MATERIALELOR DE NATURA   |
|........................... |        OBIECTELOR DE INVENTAR îN FOLOSINÞà     |
|____________________________|                                                 |
|                                                                              |
| Numele Âşi prenumele ................. Marca ........ FuncĂžia ............... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea    |Termenul de| P/U | U/M |      PRIMIRI      |     RESTITUIRI    |
| obiectelor   |folosire   |     |     |___________________|___________________|
| (inclusiv    |           |     |     | Documentul| C | S | Documentul| C | S |
| seria,       |           |     |     |___________|   |   |___________|   |   |
| dimensiunea  |           |     |     |Data|Felul |   |   |Data|Felul |   |   |
| etc.)        |           |     |     |    |Âşi nr.|   |   |    |Âşi nr.|   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
|              |           |     |     |    |      |   |   |    |      |   |   |
|______________|___________|_____|_____|____|______|___|___|____|______|___|___|
                                                                        14-3-9

    Figura 4: Fiºã de evidenÞã a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinÞã

    Unitatea ....................
    .............................

                            REGISTRUL STOCURILOR

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelele de mai jos este urmĂŁtoarea:
    C - Cantit.
    V - Valoarea
                                                              (pag. din stânga)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Materialul/    |COD|U/M|PreĂž  |    1   |   31   |   28    |  31  |   30  |
|crt.|produsul,      |   |   |unitar|IANUARIE|IANUARIE|FEBRUARIE|MARTIE|APRILIE|
|    |(sortiment,    |   |   |      |________|________|_________|______|_______|
|    |calitate,      |   |   |      | C |  V | C |  V | C |  V  | C| V | C | V |
|    |marcĂŁ, profil, |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|    |dimensiune)    |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|  0 |       1       | 2 | 3 |   4  | 5 |  6 | 7 |  8 | 9 |  10 |11| 12| 13| 14|
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|
|    |               |   |   |      |   |    |   |    |   |     |  |   |   |   |
|____|_______________|___|___|______|___|____|___|____|___|_____|__|___|___|___|

                                                             (pag. din dreapta)
 ______________________________________________________________________________
| 31 MAI|  30   |  31   |   31   |    30    |    31   |    30   |    31   |Nr. |
|       | IUNIE | IULIE | AUGUST |SEPTEMBRIE|OCTOMBRIE|NOIEMBRIE|DECEMBRIE|crt.|
|_______|_______|_______|________|__________|_________|_________|_________|    |
| C | V | C | V | C | V | C | V  | C  |  V  | C |  V  | C |  V  | C |  V  |    |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22 | 23 | 24  | 25|  26 | 27|  28 | 29|  30 |    |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  1 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  2 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |    |    |     |   |     |   |     |   |     |  3 |
|___|___|___|___|___|___|___|____|____|_____|___|_____|___|_____|___|_____|____|
                                                                       14-3-11
                  întocmit,                  Verificat,

    Figura 5: Registrul stocurilor

                            REGISTRUL STOCURILOR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Materialul/produsul,        | Cod | U/M | Cantitatea | PreĂžul | Valoarea|
|crt.| (sortiment, calitate, marcĂŁ,|     |     |            | unitar |         |
|    | profil, dimensiune)         |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|  0 |             1               |  2  |  3  |      4     |    5   |    6    |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
|    |                             |     |     |            |        |         |
|____|_____________________________|_____|_____|____________|________|_________|
                                                                     14-3-11/a
                  întocmit,                  Verificat,

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea |                                         |Gestiunea        | Pagina |
|.........|            LISTÃ DE INVENTARIERE        |                 | ...... |
|_________|                                         |_________________|        |
|Magazia  |               Data ..........           |Loc de depozitare|        |
|.........|                                         |                 |        |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
|Nr. | Denumirea    | Codul sau  |   U/M   |             CANTITÃÞI             :
|crt.| bunurilor    | numĂŁrul de |         |___________________________________:
|    | inventariate | inventar   |         |        Stocuri     |  DiferenĂže   :
|    |              |            |         |____________________|______________:
|    |              |            |         |Scriptice| faptice  | Plus | Minus :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|  0 |       1      |      2     |    3    |    4    |     5    |   6  |    7  :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|    |              |            |         |         |          |      |       :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|    |              |            |         |         |          |      |       :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
|    |              |            |         |         |          |      |       :
|____|______________|____________|_________|_________|__________|______|_______:
| Numele Âşi | Comisia de inventariere | Gestionar (Responsabil imobilizĂŁri     :
| prenumele |                         | corporale)                             :
|           |_________________________|________________________________________:
|           |       |        |        |                                        :
|___________|_______|________|________|________________________________________:
| SemnĂŁtura |       |        |        |                                        :
|___________|_______|________|________|________________________________________:

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea |                                         |Gestiunea        | Pagina |
|.........|            LISTÃ DE INVENTARIERE        |                 | ...... |
|_________|                                         |_________________|        |
|Magazia  |               Data ..........           |Loc de depozitare|        |
|.........|                                         |                 |        |
|_________|_________________________________________|_________________|________|
:  PREÞ   |      VALOAREA CONTABILà    | Valoarea  |        DEPRECIEREA       |
:  UNITAR |_____________________________| de        |__________________________|
:         | Valoarea |     DiferenĂže    | inventar  |  Valoarea  |   Motivul   |
:         |          |__________________|           |            |   (cod)     |
:         |          |  Plus  |  Minus  |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:    8    |    9     |   10   |    11   |     12    |     13     |      14     |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:         |          |        |         |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:         |          |        |         |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:         |          |        |         |           |            |             |
:_________|__________|________|_________|___________|____________|_____________|
:  Contabilitate                                                               |
:______________________________________________________________________________|
:                                                                              |
:______________________________________________________________________________|
:                                                                              |
:______________________________________________________________________________|
                                                                       14-3-12

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..................                                 Pag. .......     |
| Gestiunea .................                                                  |
|                              LISTÃ DE INVENTARIERE                           |
|                                  Data ........                               |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Cod sau   | Inventar faptic   Cantitate   | PreĂž | Valoare | Deprecieri |
|crt.| denumire  |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
|    |           |                               |      |         |            |
|____|___________|_______________________________|______|_________|____________|
| Comisia de     |               Numele Âşi prenumele              | SemnĂŁtura  |
| inventariere   |________________________________________________|____________|
|                |                                                |            |
|________________|________________________________________________|____________|
                                                                     14-3-12/b

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    V - Valoarea
    M - Motivul
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea     |                                | Gestiunea         | Pagina   |
| ............ |     LISTÃ DE INVENTARIERE      |                   | ........ |
|______________|     Data ................      |___________________|          |
| Magazia      |                                | Loc de depozitare |          |
| ............ |                                |                   |          |
|______________|________________________________|___________________|__________|
|N|Denumirea   |Cod|U/M|Cantitatea|PreĂž         |Valoarea |Valoarea|Deprecierea|
|r|bunurilor   |   |   |          |unitar de    |contabilĂŁ|de      |___________|
| |inventariate|   |   |          |înregistrare |         |inventar|  V  |  M  |
|c|            |   |   |          |în           |         |        |     |     |
|r|            |   |   |          |contabilitate|         |        |     |     |
|t|            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|0|      1     | 2 | 3 |     4    |      5      |    6    |    7   |  8  |  9  |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |            |   |   |          |             |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
| |Total paginĂŁ| x | x |          |       x     |         |        |     |     |
|_|____________|___|___|__________|_____________|_________|________|_____|_____|
|              |    Comisia de inventariere     |Gestionar|Gestionar*)|Contabi-|
|              |                                |         |           |litate  |
|______________|________________________________|_________|___________|________|
| Numele Âşi      |         |          |         |         |           |        |
| prenumele      |         |          |         |         |           |        |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
| SemnĂŁtura      |         |          |         |         |           |        |
|________________|_________|__________|_________|_________|___________|________|
    *) Se semneazĂŁ de gestionarul primitor, în cazul predĂŁrii-primirii gestiunii.
                                                                     14-3-12/a

    Figura 6: ListĂŁ de inventariere

 ___________________________________________________
| Unitatea ........................................ |
| Codul de identificare fiscalĂŁ ................... |
| Nr. din registrul comerĂžului .................... |
| Sediul (localitatea, str. nr.)                    |
| ................................................. |
| JudeĂžul ......................................... |
|                                                   |
|                      CHITANÞA nr.                 |
|                       Data .....                  |
|                                                   |
| Am primit de la ................................. |
| Adresa .......................................... |
| Suma de ............ adicĂŁ ...................... |
| ................................................. |
| Reprezentând .................................... |
|                                                   |
|                                   Casier,         |
|___________________________________________________|
                                             14-4-1

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................................................                    |
| Cod de identificare fiscalĂŁ .............................                    |
| Nr. de înregistrare la Oficiul reg. com. ................                    |
| Sediul (localitatea, str. numĂŁr) ........................                    |
| JudeĂžul .................................................                    |
|                                                                              |
|                CHITANÞÃ PENTRU OPERAÞIUNI îN VALUTÃ nr. .........            |
|                            Data ..............                               |
|                                                                              |
| Am primit/plĂŁtit de la/cĂŁtre ............................................... |
| urmĂŁtoarele sume în valutĂŁ, reprezentând: .................................. |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Felul valutei |      Suma în valutĂŁ      |      Cursul     |  C/val în lei   |
|               |__________________________|                 |                 |
|               |  în cifre  |  în litere  |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|               |            |             |                 |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
| Total         |      x     |       x     |        x        |                 |
|_______________|____________|_____________|_________________|_________________|
|                                    Casier,                                   |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-1/a

 ______________________________________________________________________________
|  Unitatea ...................                                                |
|                                                                              |
|                           PROCES-VERBAL DE PLÃÞI                             |
|                                                                              |
|    întocmit azi ............................................................ |
| SubsemnaĂžii: casier ........................................................ |
| Mandatar plĂŁtitor .......................................................... |
| Primul am predat, iar secundul am primit suma de ....................... lei |
| (.......................................................)                    |
|                        (în litere)                                           |
| reprezentând actele de plĂŁĂži specificate mai jos, pentru secĂžia, atelierul,  |
| serviciul etc.                                                               |
| 1) ...................................... lei                                |
| 2) ...................................... lei                                |
| 3) ...................................... lei                                |
|              TOTAL ...................... lei                                |
| Decontarea se va face la data de ........................................... |
|                                                                              |
|              Casier,                       Mandatar plĂŁtitor,                |
|   .................................................................          |
|                                                                              |
| Azi ............... am restituit la casierie actele de plĂŁĂži menĂžionate mai  |
| sus împreunĂŁ cu suma de ............... lei                                  |
| (.........................) rĂŁmasĂŁ neachitatĂŁ conform listei nominale        |
|         (în litere)                                                          |
| de pe verso formularului.                                                    |
|                                                                              |
|      Mandatar plĂŁtitor,                 Casier,                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-3A t2

                                                                      (verso)
 __________________________________      ____________________
|                                  |    |        Data        |
| Unitatea ....................... |    |____________________|
|                                  |    | Ziua | Luna | Anul |
|                                  |    |      |      |      |
|__________________________________|    |______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |        Numele Âşi prenumele        | Marca            |  Suma rĂŁmasĂŁ   |
| crt. |                                   | sau nr. matricol |  neachitatĂŁ    |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|      |                                   |                  |                |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|      |                                   |                  |                |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|      |                                   |                  |                |
|______|___________________________________|__________________|________________|
|                                            TOTAL            |                |
|_____________________________________________________________|________________|
     Mandatar plĂŁtitor,

    Unitatea .........................

 ______________________________________________________________________________
| DISPOZIÞIE DE*) ......................................... CÃTRE CASIERIE     |
|                 nr. ............... din ..................                   |
| Numele Âşi prenumele ........................................................ |
| FuncĂžia (calitatea) ........................................................ |
| Suma .................... lei .............................................. |
|           (în cifre)                        (în litere)                      |
| Scopul încasĂŁrii/plĂŁĂžii .................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|  SemnĂŁtura  |ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii| Viza de control     | Compartiment       |
|             |                     | financiar-preventiv | financiar-contabil |
|             |_____________________|_____________________|____________________|
|             |                     |                     |                    |
|             |                     |                     |                    |
|             |                     |                     |                    |
|_____________|_____________________|_____________________|____________________|
    *) Se va înscrie "îNCASARE" sau "PLATÃ", dupĂŁ caz.               14-4-4 t2

                                                                      (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Se completeazĂŁ |        DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:        |
| numai pentru   |                                                             |
| plĂŁĂži          | Actul de identitate .............. Seria ....... nr. ...... |
|                | Am primit suma de ................................ lei      |
|                |                             (în cifre)                      |
|                |                                                             |
|                |                Data .........................               |
|                |                SemnĂŁtura ....................               |
|________________|_____________________________________________________________|
|         CASIER                                                               |
| PlĂŁtit/încasat suma de ............................... lei                   |
|                                   (în cifre)                                 |
|                                                                              |
|          Data .........................                                      |
|          SemnĂŁtura ....................                                      |
|______________________________________________________________________________|

                                               ________________________________
    Unitatea ..................               |        Data        |   Contul  |
                                              |____________________|   casa    |
               REGISTRU DE CASà              | Ziua | Luna | Anul |           |
                                              |______|______|______|___________|
                                              |      |      |      |           |
 _____________________________________________|______|______|______|___________|
| Nr.  | Nr. act | Nr.   |    ExplicaĂžii   |     încasĂŁri    |      PlĂŁĂži      |
| crt. | casĂŁ    | anexe |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| Report/Sold ziua precedentĂŁ              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|      |         |       |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
|      |         |       |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
|      |         |       |                 |                 |                 |
|______|_________|_______|_________________|_________________|_________________|
| De reportat pagina/TOTAL                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| Casier,                                    Compartiment financiar-contabil,  |
|______________________________________________________________________________|
                                                                       14-4-7A

                                                                     __________
    Unitatea .................                                      |  Contul  |
                                                                    |  casa    |
                        REGISTRU DE CASà                           |__________|
                                                                    |          |
 ___________________________________________________________________|__________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Data         |Nr. act|Nr.  |  ExplicaĂžii  |  încasĂŁri  |  PlĂŁĂži   |
|crt.|____________________|casĂŁ   |anexĂŁ|              |            |          |
|    | Ziua | Luna | Anul |       |     |              |            |          |
|____|______|______|______|_______|_____|______________|____________|__________|
|        Report/Sold ziua precedentĂŁ                   |            |          |
|______________________________________________________|____________|__________|
|    |    |    |    |       |     |                    |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
|    |    |    |    |       |     |                    |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
|    |    |    |    |       |     |                    |            |          |
|____|____|____|____|_______|_____|____________________|____________|__________|
|       De reportat pagina/TOTAL                       |            |          |
|______________________________________________________|____________|__________|
| Casier,                                     Compartiment financiar-contabil, |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-4-7bA

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ......................                    |       DATA      | Contul|
|                                                    |_________________| casa  |
|               REGISTRU DE CASÃ (în valutĂŁ)         | Ziua| Luna| Anul|       |
|                                                    |_____|_____|_____|_______|
|                                                    |     |     |     |       |
|____________________________________________________|_____|_____|_____|_______|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. |Nr.  |   ExplicaĂžii  |       îNCASÃRI       |     PLÃÞI    |Contra- |
|crt.|act |anexe|               |______________________|______________|valoarea|
|    |casĂŁ|     |               |Felul  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |în lei  |
|    |    |     |               |valutei|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |     |               |_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |Cursul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    x   |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |Report/Sold    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |     |ziua precedentĂŁ|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |     |De reportat    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |     |pag./Total     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|_____|_______________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier,                                    Compartiment financiar-contabil,  |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-7/aA

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ......................                                      | Contul|
|                                                                      | casa  |
|                         REGISTRU DE CASÃ (în valutĂŁ)                 |_______|
|                                                                      |       |
|______________________________________________________________________|_______|
|Nr. |     DATA     |Nr. |Nr.  | ExplicaĂžii |    îNCASÃRI    |  PLÃÞI |Contra- |
|crt.|              |act |anexe|            |                |        |valoarea|
|    |              |casĂŁ|     |            |                |        |în lei  |
|____|______________|____|_____|____________|________________|________|        |
|    |Ziua|Luna|Anul|    |     |            |Felul  |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |            |valutei|  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |            |_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |Cursul |  |  |  |  |  |  |    x   |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |Report/Sold |       |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |ziua        |       |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |precedentĂŁ  |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |            |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
|    |    |    |    |    |     |De reportat |       |  |  |  |  |  |  |        |
|    |    |    |    |    |     |pag/Total   |       |  |  |  |  |  |  |        |
|____|____|____|____|____|_____|____________|_______|__|__|__|__|__|__|________|
| Casier,                                    Compartiment financiar-contabil,  |
|______________________________________________________________________________|
                                                                    14-4-7/cA

    Unitatea .................................................................
    Codul de identificare fiscalĂŁ ............................................
    NumĂŁrul de înmatriculare la oficiul registrului comerĂžului ...............
    Sediul (localitatea, str., numĂŁr) ........................................
    JudeĂžul ..................................................................

                       BORDEROU DE ACHIZIÞIE
                       nr. ...... data ......

 _____________________________________________________________
| Produsul | Cod | U/M | Cantitate | PreĂž unitar  | Valoarea  |
|          |     |     |           | de achiziĂžie | achiziĂžiei|
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|          |     |     |           |              |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
|  TOTAL   |  x  |  x  |           |       x      |           |
|__________|_____|_____|___________|______________|___________|
                                                     14-4-13

     SemnĂŁtura achizitorului,        SemnĂŁtura gestionarului,

    Unitatea .................................................................
    Codul de identificare fiscalĂŁ ............................................
    NumĂŁrul de înregistrare la Oficiul reg. com. .............................
    Sediul (localitatea, str., numĂŁr) ........................................
    JudeĂžul ..................................................................

                               BORDEROU DE ACHIZIÞIE
                          (de la producĂŁtori individuali)
                               nr. ...... data ......

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Denumirea produselor
    B - Cantitate
    C - SemnĂŁtura de primire a sumei
    D - Numele Âşi prenumele
    E - Domiciliul
    F - numĂŁrul
 ______________________________________________________________________________
|CONTRACT|      ProducĂŁtor     | A |Cod|U/M| B |PreĂž  |Valoare|Avans|Suma   | C|
|________|_____________________|   |   |   |   |unitar|       |     |plĂŁtitĂŁ|  |
|Nr.|Data|  D  | E  |Actul de  |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |identitate|   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |__________|   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|   |    |     |    |seria | F |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| 1 |  2 |  3  | 4  |  5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|  11  |   12  |  13 |  14   |15|
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
|   |    |     |    |      |   |   |   |   |   |      |       |     |       |  |
|___|____|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
| TOTAL  |  x  |  x |   x  | x | x | x | x |   |   x  |       |     |       |x |
|________|_____|____|______|___|___|___|___|___|______|_______|_____|_______|__|
                                                                    14-4-13/b

          SemnĂŁtura achizitorului,                SemnĂŁtura gestionarului,

    Figura 7: Borderou de achiziĂžie (de la producĂŁtorii individuali)

Unitatea emitentĂŁ                        Unitatea destinatarĂŁ
......................................  ......................................
Codul de identificare fiscalĂŁ ........  Codul de identificare fiscalĂŁ ........
NumĂŁrul de înregistrare                 NumĂŁrul de înregistrare
la Oficiul reg. com. .................  la Oficiul reg. com. .................
Sediul (localitatea, str., numĂŁr) ....  Sediul (localitatea, str., numĂŁr) ....
......................................  ......................................
JudeĂžul ..............................  JudeĂžul ..............................

                  DECONT PENTRU OPERAÞIUNI îN PARTICIPAÞIE
                             nr. ...... data ......

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Simbol cont     | Denumire cont creditor pentru   | Valoare transmisĂŁ|
|crt.|____________________| cheltuielile Âşi sumele transmise| conform contract |
|    | Debitor | Creditor | Denumire cont debitor pentru    | asociere în      |
|    |         |          | veniturile Âşi sumele primite    | participaĂžie     |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|  0 |     1   |     2    |                 3               |         4        |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
|    |         |          |                                 |                  |
|____|_________|__________|_________________________________|__________________|
                                                                      14-4-14

     ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,                ConducĂŁtorul compartimentului
     L.S.                                  financiar-contabil,

     Unitatea .......................

                               STAT DE SALARII
                        pe luna .......... anul .........

     (secĂžia, serviciul etc.)

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - de încadrare
    B - Efectiv în acord
    C - DupĂŁ normĂŁ
    D - Ore regie sau zile lucrate
    E - Suplimentare
    F - De noapte
    G - Ore suplimentare
    H - Ore de noapte
    I - Vechime neîntreruptĂŁ
    J - CondiĂžii deosebite
    K - Contravaloarea avantajelor în naturĂŁ
    L - ContribuĂžia individualĂŁ pentru asigurĂŁri sociale
    M - Cheltuieli profesionale (cota 15%)

    (secĂžia, serviciul etc.)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |NUMELE   |Marca    |Salariul|Vechime|  |Timp     |din     |Timp nelucrat |
|crt.|ÂŞI       |(funcĂžia)|de bazĂŁ |în     |  |lucrat   |care:   |(ore sau zile)|
|    |PRENUMELE|sau numĂŁr|(pe orĂŁ,|muncĂŁ  |  |(ore sau |        |              |
|    |         |matricol |zi,     |   %   |  |zile)    |        |              |
|    |         |         |lunĂŁ)   |       |  |         |        |              |
|    |         |         |________|       |  |_________|________|______________|
|    |         |         | A  |   |       |  | B | C| D| E| F|  |întreruperi|  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
| 0  |    1    |     2   |  3 | 4 |   5   | 6| 7 | 8| 9|10|11|12|     13    |14|
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|    |         |         |    |   |       |  |   |  |  |  |  |  |           |  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|    |         |         |    |   |       |  |   |  |  |  |  |  |           |  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|
|    |         |         |    |   |       |  |   |  |  |  |  |  |           |  |
|____|_________|_________|____|___|_______|__|___|__|__|__|__|__|___________|__|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Salariul|                        CALCULUL SUMELOR                             |
|de bazĂŁ |_____________________________________________________________________|
|pt.     |Ore  |Ore    |  |  |   SPORURI    |IndemnizaĂžie|întreruperi|Adaos    |
|timpul  |dupĂŁ |regie  |  |  |______________|de concediu |           |pt.      |
|efectiv |normĂŁ|sau    |  |  |  |  |  |  |  |            |           |depĂŁÂşirea|
|lucrat  |     |zile   |  |  |  |  |  |  |  |            |           |sarcini- |
|în regim|     |lucrate|  |  | G| H| I| J|  |            |           |lor      |
|normal  |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|de lucru|     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|   15   |  16 |   17  |18|19|20|21|22|23|24|     25     |     26    |    27   |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|
|        |     |       |  |  |  |  |  |  |  |            |           |         |
|________|_____|_______|__|__|__|__|__|__|__|____________|___________|_________|

   - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Alte      |K |Venit|L |ContribuĂžia|ContribuĂžia |M |Venit|Alte       |Deducere |
|drepturi  |  |brut |  |individualĂŁ|pentru      |  |net  |contribuĂžii|personalĂŁ|
|impozabile|  |     |  |pentru     |asigurĂŁrile |  |     |sau        |de bazĂŁ  |
|          |  |     |  |protecĂžia  |sociale de  |  |     |cheltuieli |         |
|          |  |     |  |socialĂŁ a  |sĂŁnĂŁtate    |  |     |deductibile|         |
|          |  |     |  |Âşomerilor  |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|    28    |29| 30  |31|    32     |     33     |34| 35  |    36     |   37    |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|          |  |     |  |           |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|          |  |     |  |           |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|
|          |  |     |  |           |            |  |     |           |         |
|__________|__|_____|__|___________|____________|__|_____|___________|_________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Deduceri     |Venit  |Impozit  |Salariul |Avans |Rest  |ALTE REÞINERI|Total de|
|suplimentare |bazĂŁ   |calculat |net      |      |de    |_____________|platĂŁ   |
|             |de     |Âşi       |         |      |platĂŁ | Chirii|  |  |        |
|             |calcul |reĂžinut  |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|     38      |  39   |    40   |    41   |  42  |  43  |  44   |45|46|   47   |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|             |       |         |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|             |       |         |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
|             |       |         |         |      |      |       |  |  |        |
|_____________|_______|_________|_________|______|______|_______|__|__|________|
                                                                     14-5-1/a

    ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,    ConducĂŁtorul compartimentului     întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 8: Stat de salarii

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - NUMELE ÂŞI PRENUMELE
    B - Marca (funcĂžia) sau numĂŁr matricol
    C - Total salariu
    D - IndemnizaĂžie pt. primele 10 zile de boalĂŁ
    E - IndemnizaĂžie din asigurĂŁri sociale de stat
    F - Alte drepturi impozabile
    G - Venit brut
    H - ContribuĂžia individualĂŁ pentru asigurĂŁri sociale
    I - ContribuĂžia individualĂŁ pentru protecĂžia socialĂŁ a Âşomerilor
    J - ContribuĂžia pentru asigurĂŁrile sociale de sĂŁnĂŁtate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venit net
    M - Alte contribuĂžii sau cheltuieli deductibile
    N - Deducere personalĂŁ de bazĂŁ
    O - Deduceri suplimentare
    P - Venit bazĂŁ de calcul
    Q - Impozit calculat Âşi reĂžinut
    R - Salariul net
    S - IndemnizaĂžie concediu de odihnĂŁ, lichidĂŁri
    T - Avans
    U - Chirii
    V - ImputaĂžii
    X - Popriri
    Y - Rate
    Z - Alte câÂştiguri în bani Âşi în naturĂŁ
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (secĂžia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R|    ALTE REÞINERI   | Total |
|crt.| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________| de    |
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T| U| V| X| Y| Z| platĂŁ |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|   26  |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                     14-5-1/b

    ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,    ConducĂŁtorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 9: Stat de salarii

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Numele Âşi prenumele
    B - Marca (funcĂžia) sau numĂŁr matricol
    C - Total salariu
    D - IndemnizaĂžie pentru primele 10 zile de boalĂŁ
    E - IndemnizaĂžie din asigurĂŁri sociale de stat
    F - Alte drepturi impozabile
    G - Venit brut
    H - ContribuĂžia individualĂŁ pentru asigurĂŁri sociale
    I - ContribuĂžia individualĂŁ pentru protecĂžia socialĂŁ a Âşomerilor
    J - ContribuĂžia pentru asigurĂŁrile sociale de sĂŁnĂŁtate
    K - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    L - Venit net
    M - Alte contribuĂžii sau cheltuieli deductibile
    N - Deducere personalĂŁ de bazĂŁ
    O - Deduceri suplimentare
    P - Venit bazĂŁ de calcul
    Q - Impozit calculat Âşi reĂžinut
    R - Salariul net
    S - IndemnizaĂžie concediu de odihnĂŁ, lichidĂŁri
    T - Avans
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (secĂžia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |A|B|C|D|E|F|G|H|I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R|    ALTE REÞINERI   | Total |
|crt.| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |____________________| de    |
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S| T|  |  |  |  |  | platĂŁ |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
| 0  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|   26  |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
|    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______|
                                                                     14-5-1/c

    ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,    ConducĂŁtorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 10: Stat de salarii

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Numele Âşi prenumele (marca)
    B - Salariu de bazĂŁ
    C - Alte drepturi salariale
    D - Alte drepturi impozabile
    E - Venit brut
    F - ContribuĂžia individualĂŁ pentru asigurĂŁri sociale
    G - ContribuĂžia individualĂŁ pentru protecĂžia socialĂŁ a Âşomerilor
    H - ContribuĂžia pentru asigurĂŁrile sociale de sĂŁnĂŁtate
    I - Cheltuieli profesionale (cota 15%)
    J - Venit net
    K - Alte contribuĂžii sau cheltuieli deductibile
    L - Deducere personalĂŁ de bazĂŁ
    M - Deduceri suplimentare
    N - Venit bazĂŁ de calcul
    O - Impozit calculat Âşi reĂžinut
    P - Salariul net
    R - Avans
    S - Alte reĂžineri
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...................                                                 |
|                                                                              |
|                             STAT DE SALARII                                  |
|                           pe luna ..... anul ....                            |
|                                                                              |
| (secĂžia, serviciul etc.)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | A| B| C| D| E| F| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Total |
|crt.|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | de    |
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | platĂŁ |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
| 0  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|   19  |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|____|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|
                                                                     14-5-1/k

    ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,    ConducĂŁtorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

    Figura 11: Stat de salarii

    Unitatea ..........................
    ...................................
    (secĂžia, serviciul etc.)

                          LISTÃ DE AVANS CHENZINAL
                          pe luna ...... anul .....

 ____________________________________________________________________
| Nr.  | Numele Âşi | Marca | Salariul |   Timp efectiv    | Avans de |
| crt. | prenumele |       | de bazĂŁ  |___________________| platĂŁ    |
|      |           |       |          | Lucrat | Concediu |          |
|      |           |       |          |        | medical  |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|   0  |      1    |   2   |     3    |    4   |     5    |     6    |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
|      |           |       |          |        |          |          |
|______|___________|_______|__________|________|__________|__________|
                                                           14-5-1/d

    ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,    ConducĂŁtorul compartimentului    întocmit,
                              financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                    Depus decontul (numĂŁrul Âşi data)      |
|                                        ................................      |
|                                                                              |
|                         ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAÞIE)                       |
|                             nr. ...................                          |
|                                                                              |
|   Dl./D-na ................................................................. |
| având funcĂžia de ........................................................... |
| este delegat pentru ........................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| la ......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|   Durata deplasĂŁrii de la ................... la ........................... |
|   Se legitimeazĂŁ cu ........................................................ |
|                                  ÂŞtampila unitĂŁĂžii Âşi semnĂŁtura              |
|                                                                              |
|    Data .................                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fĂŁrĂŁ) cazare                     | Cu (fĂŁrĂŁ) cazare                      |
|           ÂŞtampila unitĂŁĂžii          |           ÂŞtampila unitĂŁĂžii           |
|           Âşi semnĂŁtura               |           Âşi semnĂŁtura                |
|______________________________________|_______________________________________|
| Sosit*) ............................ | Sosit*) ............................. |
| Plecat*) ........................... | Plecat*) ............................ |
| Cu (fĂŁrĂŁ) cazare                     | Cu (fĂŁrĂŁ) cazare                      |
|           ÂŞtampila unitĂŁĂžii          |           ÂŞtampila unitĂŁĂžii           |
|           Âşi semnĂŁtura               |           Âşi semnĂŁtura                |
|______________________________________|_______________________________________|
    *) Se va completa ziua, luna, anul Âşi ora.                      14-5-4 t2

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Ziua Âşi ora plecĂŁrii ............... | Avans spre decontare:                 |
| Ziua Âşi ora sosirii ................ | - Primit la plecare ............. lei |
| Data depunerii decontului .......... | - Primit în timpul                    |
| PenalizĂŁri calculate ............... |   deplasĂŁrii .................... lei |
|                                      | TOTAL ........................... lei |
|______________________________________|_______________________________________|
|              CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE               |
|______________________________________________________________________________|
|        Felul actului Âşi emitentul    |    Nr. Âşi data actului    |   Suma    |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                                      |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                                      |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                                      |                           |           |
|______________________________________|___________________________|___________|
|                             TOTAL CHELTUIELI                     |           |
|__________________________________________________________________|___________|
| DiferenĂža de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| dispoziĂžie de încasare cĂŁtre         | DiferenĂža de ----------- lei ........ |
| casierie nr. ....... din ........... |               restituit               |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  ÂŞef           |    Titular    |
|  conducĂŁtorul  |  financiar-  |  decont,    |  compartiment, |    avans,     |
|  unitĂŁĂžii,     |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                                       |
|                                                                              |
|              ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAÞIE) îN STRÃINÃTATE                   |
|                       (transporturi internaĂžionale)                          |
|                           nr. .................                              |
|                                                                              |
|   Titularii de avans (Numele, prenumele Âşi funcĂžia) ........................ |
| ............................................................................ |
| se deplaseazĂŁ în ........................................................... |
| .................................... cu autovehiculul nr. .................. |
| marca ..................... pentru ......................................... |
| .................... conform comenzii nr. ........... emisĂŁ de ............. |
| .................... locul de încĂŁrcare .................................... |
| locul de descĂŁrcare ............................... pleacĂŁ la .............. |
| anul ....... se înapoiazĂŁ la terminarea cursei sau marÂşrutei ............... |
|______________________________________________________________________________|
|    Nr. Km parcurÂşi     |    RelaĂžia     |     RelaĂžia     |     RelaĂžia      |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km dus-întors conform  |                |                 |                  |
| marÂşrutei              |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Km pentru redirijare   |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|       Total Km         |                |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Avans în valutĂŁ se     | ValutĂŁ |  Lei  |  ValutĂŁ |  Lei  |  ValutĂŁ |  Lei   |
| acordĂŁ pentru          |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 1. DiurnĂŁ              |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| 2. Cheltuieli de       |        |       |         |       |         |        |
|    deplasare:          |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|                        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|                        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
|                        |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| Total                  |        |       |         |       |         |        |
|________________________|________|_______|_________|_______|_________|________|
| DiferenĂža de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| chitanĂža nr. ...... din ............ | DiferenĂža de ----------- lei ........ |
| Casier ............................. |               restituit               |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  ÂŞef           |    Titular    |
|  conducĂŁtorul  |  financiar-  |  decont,    |  compartiment, |    avans,     |
|  unitĂŁĂžii,     |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                     14-5-4/a

    Unitatea ........................            Nr. ......... din ............
    Titularul de avans ..............

                                DECONT DE CHELTUIELI
                             (pentru deplasĂŁri externe)

 ______________________________________________________________________________
| I. AVANSURI îN VALUTà |    Þara      |    Þara      |    Þara      | Total  |
|________________________|______________|______________|______________|________|
| A. Primite de la:      | ValutĂŁ | Lei | ValutĂŁ | Lei | ValutĂŁ | Lei |  Lei   |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - BancĂŁ                |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie             |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|           Total        |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| B. Sume depuse la:     |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - BancĂŁ                |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - Casierie             |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|           Total        |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| C. Rest de justificat  |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| D. Sume decontate      |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| E. DiferenĂže           |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de restituit         |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| - de primit            |        |     |        |     |        |     |        |
|________________________|________|_____|________|_____|________|_____|________|
| II. AVANSURI îN LEI    |              | 1. DiferenĂža de       |              |
|                        |              |    restituit          |              |
|                        |______________|_______________________|______________|
|                        |              | - contravaloarea      |              |
|                        |              | valutei primite Âşi    |              |
|                        |              | nedecontate           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| A. Sume primite - Total|              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete cĂŁlĂŁtorie     |              | - diferenĂža pânĂŁ la   |              |
|                        |              | limita de recuperare  |              |
|                        |              | legal stabilitĂŁ       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj        |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| B. Sume decontate -    |              | - penalitĂŁĂži pt.      |              |
|    Total               |              | depunerea cu          |              |
|                        |              | întârziere a valutelor|              |
|                        |              | neutilizate           |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - bilete cĂŁlĂŁtorie     |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - surplus bagaj        |              | - penalitĂŁĂži pt.      |              |
|                        |              | depunerea cu          |              |
|                        |              | întârziere a          |              |
|                        |              | decontului            |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| - taxĂŁ aeroport        |              |                       |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
| C. Sume de recuperat   |              | 2. DiferenĂža de primit|              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | - contravaloarea în   |              |
|                        |              | lei a valutei depuse  |              |
|                        |              | în plus               |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|                        |              | - chelt. în lei       |              |
|                        |              | neprimite în avans    |              |
|________________________|______________|_______________________|______________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  ÂŞef           |    Titular    |
|  conducĂŁtorul  |  financiar-  |  decont,    |  compartiment, |    avans,     |
|  unitĂŁĂžii,     |  preventiv,  |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                       14-5-5

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............................                                       |
| Titularii de avans ......................................................... |
| Autovehiculul nr. .................... marca ............................... |
| Cursa s-a efectuat în perioada ............................................. |
|                                                                              |
|                           DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE                      |
|                           (transporturi internaĂžionale)                      |
|                         nr. ......... din data ..............                |
|______________________________________________________________________________|
|  Nr. km parcurÂşi  |      RelaĂžia     |      RelaĂžia      |      RelaĂžia      |
|                   |__________________|___________________|___________________|
|                   |                  |                   |                   |
|___________________|__________________|___________________|___________________|
| Km dus-întors     |         |        |         |         |         |         |
| conform marÂşrutei |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Km pt. redirijare |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total km          |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Avansul acordat   | ValutĂŁ  |  Lei   | ValutĂŁ  |  Lei    | ValutĂŁ  |  Lei    |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - prin casierie   |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| - împrumuturi     |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total avans       |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| Total cheltuieli  |         |        |         |         |         |         |
|___________________|_________|________|_________|_________|_________|_________|
| DiferenĂža de restituit s-a depus cu  |                primit                 |
| dispoziĂžia de încasare nr. ......... | DiferenĂža de ----------- ............ |
| din ................................ |               restituit               |
| Casier ............................. |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
|  Aprobat       |  Control     |  Verificat  |  ÂŞef           |    Titular    |
|  conducĂŁtorul  |  financiar-  |  decont     |  compartiment  |    avans      |
|  unitĂŁĂžii      |  preventiv   |             |                |               |
|________________|______________|_____________|________________|_______________|
                                                                     14-5-5/a

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                        NOTÃ DE DEBITARE-CREDITARE                            |
|                      _______________________________                         |
|                     | NumĂŁr    |        Data        |                        |
|                     | document |____________________|                        |
|                     |          | Ziua | Luna | Anul |                        |
|                     |__________|______|______|______|                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  | Emitent         | CĂŁtre                 | Conturi      | VĂŁ debitĂŁm    |
|crt. |                 |                       | debitoare    | (creditĂŁm) cu |
|     |_________________|_______________________| (creditoare) | suma de lei   |
|     | Data operaĂžiunilor                      |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
|     |                                         |              |               |
|_____|_________________________________________|______________|_______________|
                                                                      14-6-1A

            întocmit,                 Compartiment financiar-contabil,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                       | Nr.      |        Data        |
|                                              | document |____________________|
|             NOTÃ DE CONTABILITATE            |          | Ziua | Luna | Anul |
|______________________________________________|__________|______|______|______|
|Nr. |      ExplicaĂžii       |    Simbolul conturilor     |        Suma        |
|crt.|                       |____________________________|                    |
|    |                       |  Debitoare   | Creditoare  |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|    |                       |              |             |                    |
|____|_______________________|______________|_____________|____________________|
|             TOTAL                                       |                    |
|_________________________________________________________|____________________|
                                                                      14-6-2A

               întocmit,                             Verificat,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea creditoare                         Nr. de înregistrare ............ |
| .......................................     din ............................ |
| Cod de identificare fiscalĂŁ ...........     CĂŁtre .......................... |
| Nr. de înregistrare la                                                       |
| Oficiul reg. com. .......................................................... |
| Sediul (localitatea, strada, numĂŁr) ........................................ |
| JudeĂžul ...............................                                      |
| Cont ..................................                                      |
| Banca .................................                                      |
|                                                                              |
|                               EXTRAS DE CONT                                 |
|                                                                              |
| Conform dispoziĂžiilor în vigoare, vĂŁ înÂştiinÞãm cĂŁ, în evidenĂžele noastre    |
| contabile, la data de ............., unitatea dvs. figureazĂŁ cu urmĂŁtoarele  |
| debite: .................................................................... |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Documentul               |      ExplicaĂžii        |         Suma             |
| (felul, numĂŁrul Âşi data) |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
|                          |                        |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
                                                                    14-6-3 t2

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
|   în termen de 5 zile de la primire urmeazĂŁ sĂŁ ne restituiĂži acest extras    |
| confirmat pentru suma acceptatĂŁ, iar în cazul constatĂŁrii de diferenĂže sĂŁ    |
| anexaĂži nota explicativĂŁ cuprinzând obiecĂžiile dvs. Prezentul extras de cont |
| Ăžine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.                         |
|                                                                              |
|   ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,              ConducĂŁtorul compartimentului          |
|                                       financiar-contabil,                    |
|   L.S. .................              .............................          |
| ____________________________________________________________________________ |
|   Unitatea debitoare              Nr. de înregistrare ........ din ......... |
|   ..................              CĂŁtre .................................... |
|   ..................              .......................................... |
|                                                                              |
|   ConfirmĂŁm prezentul extras de cont pentru suma de ................... lei, |
| pentru achitarea cĂŁreia (se va completa dupĂŁ caz):                           |
|   a) am depus la (bancĂŁ, oficiu poÂştal etc.) ................. cu documentul |
| (ordin de platĂŁ, mandat etc.) ................. ............ nr. ........... |
| din data de ......................                                           |
|   b) urmeazĂŁ sĂŁ efectuĂŁm plata într-un termen de ........................... |
|   ObiecĂžiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt        |
| cuprinse în nota explicativĂŁ anexatĂŁ.                                        |
|                                                                              |
|   ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,              ConducĂŁtorul compartimentului          |
|                                       financiar-contabil,                    |
|   L.S. .................              .............................          |
|______________________________________________________________________________|

    Unitatea ................                  Contul ......................

                  JURNAL PRIVIND OPERAÞIUNILE DE CASÃ ÂŞI BANCÃ
                       Luna .......... Anul .........

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Reg. de casĂŁ sau |          CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARE             |
|rând| extrase de cont  |______________________________________________________|
|    | de la bancĂŁ      |      |      |      |      |      |      |   Rulaj    |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  0 |        1         |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |     8      |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  1 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  2 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
|  3 |                  |      |      |      |      |      |      |            |
|____|__________________|______|______|______|______|______|______|____________|
                                                                       14-6-5

               întocmit,                                Verificat,

    Unitatea ..................                    Contul .....................
                                                   Luna .... Anul .... Pag. ...

                    JURNAL PRIVIND DECONTÃRILE CU FURNIZORII

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Notei de recepĂžie
    B - Facturii
    C - Furnizorul - localitatea (ExplicaĂžii)
    D - Rulaj creditor al contului de furnizori
    E - Ziua achitĂŁrii
    F - Cont corespondent creditor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua  |NumĂŁrul| C |CONTURI CORESPONDENTE| D | Plata facturilor      |Nr. |
|rând|înreg.|Âşi data|   |      DEBITOARE      |   | (debit cont furnizori)|rând|
|    |      |_______|   |_____________________|   |_______________________|    |
|    |      | A | B |   | | | | | |  |  |  |  |   |  E  |  F  | Nr. |Suma |    |
|    |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     | doc |     |    |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  0 |   1  | 2 | 3 | 4 |5|6|7|8|9|10|11|12|13| 14| 15  | 16  | 17  | 18  |    |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  1 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  1 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  2 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  2 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
|  3 |      |   |   |   | | | | | |  |  |  |  |   |     |     |     |     |  3 |
|____|______|___|___|___|_|_|_|_|_|__|__|__|__|___|_____|_____|_____|_____|____|
                                                                       14-6-6
               întocmit,                                Verificat,

    Figura 12: Jurnal privind decontĂŁrile cu furnizorii

    SemnificaĂžia coloanei A din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Ziua înregistrĂŁrii
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...............                                           Pag. ...  |
|                                                                              |
|                  SITUAÞIA îNCASÃRII-ACHITÃRII FACTURILOR                     |
|                                                           Luna ... Anul .... |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  A   |NumĂŁrul |Client      |Sume de primit| încasarea (plata) facturilor|
|rând|      |Âşi data |(furnizor) -|(datorate)    |_____________________________|
|    |      |facturii|localitate  |              |Ziua|Cont        |Nr.   |Suma|
|    |      |        |(explicaĂžii)|              |    |corespondent|docum.|    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|  0 |  1   |    2   |     3      |       4      |  5 |     6      |   7  |  8 |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
|    |      |        |            |              |    |            |      |    |
|____|______|________|____________|______________|____|____________|______|____|
                                                                       14-6-7

               întocmit,                                Verificat,

    Figura 13: SituaĂžia încasĂŁrii-achitĂŁrii facturilor

    Unitatea ...................                         Luna ...... Anul .....

              JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ÂŞI ALTE IEÂŞIRI DE STOCURI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua         |Document|   CONTURI DEBITOARE    |    CONTURI CREDITOARE   |
|rând|înregistrĂŁrii|(felul, |________________________|_________________________|
|    |             |nr.)    |Sintetice|Analitice|Sume| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  0 |      1      |    2   |    3    |    4    |  5 |6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  1 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  2 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  3 |             |        |         |         |    | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|_____________|________|_________|_________|____|_|__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                       14-6-8

               întocmit,                                Verificat,

    Unitatea ...................

                                     JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUÞIA PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR ªI ASIGURÃRI SOCIALE DE SÃNÃTATE

                           Luna ...... Anul .....

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Ziua          | Documentul   |   Conturi debitoare   |Conturi creditoare |
|rând|înregistrĂŁrii | (fel Âşi nr.) |_______________________|___________________|
|    |              |              | Sintetice | Analitice |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  0 |       1      |       2      |     3     |     4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  1 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  2 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
|  3 |              |              |           |           |   |   |   |   |   |
|____|______________|______________|___________|___________|___|___|___|___|___|
                                                                      14-6-10

               întocmit,                                Verificat,

    Unitatea ...................                                  Pagina .....

                                     BORDEROU
                     DE PRIMIRE A OBIECTELOR îN CONSIGNAÞIE

                   în ziua de ..... anul ..... raionul .......

 ______________________________________________________________________________
|NumĂŁr bon  |          Valoarea       |Descrierea|        Deponent             |
|de primire/|          - lei -        |obiectului|                             |
|chitanÞã   |_________________________|          |_____________________________|
|           | la primire | la vânzare |          | Numele Âşi    | Seria Âşi nr. |
|           |            |            |          | prenumele    | act de       |
|           |            |            |          |              | identitate   |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|    1      |      2     |      3     |    4     |      5       |       6      |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
|           |            |            |          |              |              |
|___________|____________|____________|__________|______________|______________|
                                                                      14-6-14

           Predat                  Primit
           PreĂžuitor,              Gestionar,

    Unitatea ...................                                  Pagina .....

                 BORDEROU DE IEÂŞIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAÞIE

                        în ziua de ...... anul .......

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - NumĂŁrul facturii sau al bonului fiscal
    B - Denumirea obiectului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Bon de    |A|B|            Valoarea obiectelor - lei                   |
|crt.|  primire   | | |                                                        |
|    |____________| | |________________________________________________________|
|    |NumĂŁrul|Data| | |Retrase |DupĂŁ      |La preĂž de|La preĂž  |Comision | TVA |
|    |       |    | | |de      |schimbarea|vânzare   |de       |(exclusiv|     |
|    |       |    | | |deponent|preĂžului  |cĂŁtre     |cumpĂŁrare|TVA)     |     |
|    |       |    | | |        |          |cumpĂŁrĂŁtor|de la    |         |     |
|    |       |    | | |        |          |(inclusiv |deponent |         |     |
|    |       |    | | |        |          |comision  |         |         |     |
|    |       |    | | |        |          |Âşi TVA)   |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|  0 |   1   | 2  |3|4|   5    |    6     |    7     |    8    |    9    |  10 |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
|    |       |    | | |        |          |          |         |         |     |
|____|_______|____|_|_|________|__________|__________|_________|_________|_____|
                                                                      14-6-15

                                  Gestionar,

    Figura 14: Borderou de ieÂşire a obiectelor din consignaĂžie

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea .............                                        Pag. ......... |
|                                                                              |
|                       JURNAL PRIVIND OPERAÞIUNI DIVERSE                      |
|                          (pentru conturi sintetice)                          |
|                                                                              |
|                         pe luna ........ anul ....                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |Ziua         |Document|ExplicaĂžii|Cont        |Rulaj   |Gruparea sumelor |
|rând|înregistrĂŁrii|(felul, |          |corespondent|creditor|pe conturi       |
|    |             |nr.)    |          |debitor     |        |corespondente    |
|    |             |        |          |            |        |debitoare        |
|    |             |        |          |            |        |_________________|
|    |             |        |          |            |        | Cont    | Suma  |
|    |             |        |          |            |        | debitor |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  0 |     1       |   2    |    3     |     4      |    5   |    6    |   7   |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|                              CONTUL .................                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  2 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  3 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|                              CONTUL .................                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  2 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
|  3 |             |        |          |            |        |         |       |
|____|_____________|________|__________|____________|________|_________|_______|
                                                                      14-6-17

               întocmit,                                Verificat,

    SemnificaĂžia coloanei C din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    C - Cont corespondent
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..........                |    NUMÃRUL    |    CONT     |   PAGINA  |
|                                    |    COMENZII   |             |           |
| FIªÃ DE CONT ANALITIC PENTRU       |_______________|_____________|___________|
| CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCÞIE   |               |             |           |
|                                    |_______________|_____________|___________|
| (comanda, produsul, obiectul,      |CANTITATEA| U/M|DATA         |DATA       |
| lucrarea etc.)                     |          |    |îNCEPERII    |TERMINÃRII |
| .................................. |          |    |(fabricaĂžiei,|(recepĂžiei)|
|                                    |          |    |comenzii     |           |
|                                    |          |    |etc.)        |           |
|____________________________________|__________|____|_____________|___________|
|   Document   |     Cheltuieli      | TOTAL      |  DECONTAREA PRODUCÞIEI   |C|
|______________|_____________________| CHELTUIELI |__________________________| |
|Data|Felul|Nr.| | | | | | | | | | | |            |Cantitatea|PreĂžul|Valoarea| |
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |unitar|        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
|    |     |   | | | | | | | | | | | |            |          |      |        | |
|____|_____|___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|__________|______|________|_|
                                                                       14-6-21

                întocmit,

    Figura 15: Fiºã de cont analitic pentru cheltuieli efective de producĂžie

    Unitatea ................

 ______________________________________________________________________________
|  FIªÃ DE CONT ANALITIC  |     Denumirea contului         |  Cont  |  Pagina  |
|  PENTRU CHELTUIELI      |     (secĂžiei, atelierului,     |________|__________|
|                         |     unitĂŁĂžii)                  |        |          |
|_________________________|________________________________|________|__________|
|Data|Documentul| ExplicaĂžii| | | | | | | | | | |Total |Simbol      |Suma      |
|    |(felul Âşi |           | | | | | | | | | | |debit |cont        |creditatĂŁ |
|    |nr.)      |           | | | | | | | | | | |      |corespondent|          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
|    |          |           | | | | | | | | | | |      |            |          |
|____|__________|___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______|____________|__________|
                                                                    14-6-21/a

                întocmit,

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ...........................              |  Simbol cont  |  Pagina  |
|                                                   |_______________|__________|
|        FIªÃ DE CONT PENTRU OPERAÞII DIVERSE       |               |          |
|___________________________________________________|_______________|__________|
| Data |  Document   | ExplicaĂžii | Simbol cont  | Debit | Credit | D/C | Sold |
|______|_____________|            | corespondent |       |        |     |      |
|      | Felul | Nr. |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
|      |       |     |            |              |       |        |     |      |
|______|_______|_____|____________|______________|_______|________|_____|______|
                                                                      14-6-22

                întocmit,

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    D - Debit
    C - Credit
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ....................                                   | Simbol cont|
|                                                                 |            |
|             FIªÃ DE CONT PENTRU OPERAÞIUNI DIVERSE              |____________|
|                                                                 |    Pag.    |
|                    (în valutĂŁ Âşi lei)           Þara .......... |            |
|                                                 Firma ......... |            |
|_________________________________________________________________|____________|
|Data| Document  |ExplicaĂžii|   Simbol cont   |   VALUTà  |         LEI       |
|    |           |          |   corespondent  |            |                   |
|    |___________|          |_________________|____________|___________________|
|    | Felul| Nr.|          |Sintetic|Analitic|D|C|D/C|Sold|Cursul|D|C|D/C|Sold|
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
|    |      |    |          |        |        | | |   |    |      | | |   |    |
|____|______|____|__________|________|________|_|_|___|____|______|_|_|___|____|
                                                                    14-6-22/a

                întocmit,

    Figura 16: Fiºã de cont pentru operaĂžiuni diverse (în valutĂŁ Âşi în lei)

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ....................                                                |
| .............................                                                |
|                                                                              |
|                              DOCUMENT CUMULATIV                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |         |          |          |          |          |          |        |
|crt.|         |__________|__________|__________|__________|__________|________|
|    |         |          |          |          |          |          |        |
|____|_________|__________|__________|__________|__________|__________|________|
|  0 |     1   |     2    |     3    |     4    |     5    |     6    |    7   |
|____|_________|__________|__________|__________|__________|__________|________|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
|    |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |    |   |
|____|_________|______|___|______|___|______|___|______|___|______|___|____|___|
                                                                      14-6-24

                întocmit,

    Unitatea ........................

                               DOCUMENT CUMULATIV

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 |                                                  |Nr. |
|crt.|                 |__________________________________________________|crt.|
|    |                 |   |   |   |                          |   |   |   |    |
|    |_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|    |
|    |         1       | 2 | 3 | 4 | ........................ | 25| 26| 27|    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
|    |                 |   |   |   | ........................ |   |   |   |    |
|____|_________________|___|___|___|__________________________|___|___|___|____|
                                                                    14-6-24/b

                întocmit,

    Figura 17: Document cumulativ

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ |              BALANÞÃ DE VERIFICARE               |
|                           |            la data de ..............             |
|___________________________|__________________________________________________|
| Simbol   |   Denumirea    | Solduri   |Rulajele     | Total sume | Soldurile |
| conturi  |   conturilor   | iniĂžiale  |lunii curente|            | finale    |
|          |                |___________|_____________|____________|___________|
|          |                |  A  |  B  |   A  |  B   |   A  |  B  |  A  |  B  |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|     0    |        1       |  2  |  3  |   4  |   5  |   6  |  7  |  8  |  9  |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
|          |                |     |     |      |      |      |     |     |     |
|__________|________________|_____|_____|______|______|______|_____|_____|_____|
                                                                      14-6-30

       întocmit,         ConducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 18: BalanÞã de verificare

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ................ |              BALANÞÃ DE VERIFICARE               |
| ......................... |            la data de ..............             |
|___________________________|__________________________________________________|
|Simbolul  |   Denumirea    | Soldurile  | Rulajele  | Total     |  Soldurile  |
|conturilor|   conturilor   | iniĂžiale   | lunii     | rulaje    |  finale     |
|          |                |            | curente   |           |             |
|          |                |____________|___________|___________|_____________|
|          |                |   A  |  B  |  A  |  B  |  A  |  B  |   A  |   B  |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|     0    |       1        |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8  |   9  |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|          |                |      |     |     |     |     |     |      |      |
|__________|________________|______|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
                                                                    14-6-30/A

       întocmit,         ConducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 19: BalanÞã de verificare

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANÞÃ DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Total     | Rulajele| Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | iniĂžiale  | sume      | lunii   | sume    |finale   |
|          |             |           | precedente| curente |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                    14-6-30/a

       întocmit,         ConducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 20: BalanÞã de verificare

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANÞÃ DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Rulajele  | Total   | Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | iniĂžiale  | lunii     | rulaje  | sume    |finale   |
|          |             |           | curente   |         |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                   14-6-30/b1

       întocmit,         ConducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 21: BalanÞã de verificare

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ............. |                BALANÞÃ DE VERIFICARE                |
|                        |              la data de ..............              |
|________________________|_____________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea   | Soldurile | Total     | Rulajele| Total   |Soldurile|
|conturilor| conturilor  | iniĂžiale  | sume      | lunii   | rulaje  |finale   |
|          |             |           | precedente| curente |         |         |
|          |             |___________|___________|_________|_________|_________|
|          |             |  A  |  B  |  A  |  B  |  A |  B |  A |  B |  A |  B |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|    0     |      1      |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
|          |             |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |
|__________|_____________|_____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|____|
                                                                   14-6-30/b2

       întocmit,         ConducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 22: BalanÞã de verificare

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Debitoare
    B - Creditoare
 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ........... |                  BALANÞÃ DE VERIFICARE                |
|                      |                la data de ..............              |
|______________________|_______________________________________________________|
|Simbolul  | Denumirea |Soldurile|Total     |Rulajele| Total | Total |Soldurile|
|conturilor| conturilor|iniĂžiale |sume      |lunii   | rulaje| sume  |finale   |
|          |           |         |precedente|curente |       |       |         |
|          |           |_________|__________|________|_______|_______|_________|
|          |           |  A |  B |  A  |  B |  A | B | A | B | A | B |  A |  B |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|    0     |      1    |  2 |  3 |  4  |  5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13 |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
|          |           |    |    |     |    |    |   |   |   |   |   |    |    |
|__________|___________|____|____|_____|____|____|___|___|___|___|___|____|____|
                                                                    14-6-30/b

       întocmit,         ConducĂŁtorul compartimentului financiar-contabil,

    Figura 23: BalanÞã de verificare

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea ..............                                                      |
| .......................                                                      |
|                                                                              |
|                       BALANÞA ANALITICÃ A STOCURILOR                         |
|                          la data de ..............                           |
|______________________________________________________________________________|
| Cod |Stoc   |    Cantitate   | Stoc  |PreĂž  | Sold   |     Valoare    | Sold |
|     |iniĂžial|________________| final |unitar| iniĂžial|________________| final|
|     |       | IntratĂŁ| IeÂşitĂŁ|       |      |        | Debit | Credit |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|  0  |   1   |    2   |   3   |   4   |   5  |    6   |   7   |    8   |   9  |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
|     |       |        |       |       |      |        |       |        |      |
|_____|_______|________|_______|_______|______|________|_______|________|______|
                                                                    14-6-30/c

                întocmit,                   Verificat,

    Unitatea ........................

                     SITUAÞIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
                         la data de ....................

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Valoarea totalĂŁ a contractului
    B - Perioada contractului
    C - Denumirea creditorului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea/|Caracteristici|Cantitate|PreĂž|Valoare|Nr. Âşi      | A | B | C |
|crt.|codul     |              |         |    |totalĂŁ |data        |   |   |   |
|    |activului |              |         |    |       |încheierii  |   |   |   |
|    |gajat sau |              |         |    |       |contractului|   |   |   |
|    |ipotecat  |              |         |    |       |            |   |   |   |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
|  1 |     2    |       3      |    4    |  5 | 6=4x5 |      7     | 8 | 9 | 10|
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
|    |          |              |         |    |       |            |   |   |   |
|____|__________|______________|_________|____|_______|____________|___|___|___|
                                                                   Cod 14-8-1

             Verificat,                       întocmit,

    Figura 24: SituaĂžia activelor gajate sau ipotecate

    Unitatea .........................

                          SITUAÞIA BUNURILOR SECHESTRATE
                          la data de ..................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea/codul | Caracteristici| Cantitate| PreĂž| Valoare| Valoarea    |
|crt.| bunului         |               |          |     | totalĂŁ | sechestrului|
|    | sechestrat      |               |          |     |        |             |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
|  1 |        2        |        3      |     4    |  5  |  6=4x5 |      7      |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
|    |                 |               |          |     |        |             |
|____|_________________|_______________|__________|_____|________|_____________|
                                                                 Cod 14-8-1/a

             Verificat,                       întocmit,

    Unitatea .........................

                               DECIZIE DE IMPUTARE
                         nr. ...... din data de .........

    Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. .... din data de ................ întocmit de ..................................... în calitate de ............................... din care rezultĂŁ cĂŁ s-a produs o
pagubĂŁ în valoare de lei ......................................... reprezentând
..............................................................................
..............................................................................
    Paguba s-a produs în perioada ............................ fiind adusĂŁ la cunoÂştinĂža conducerii prin actul de constatare sus-arĂŁtat.
    RĂŁspunzĂŁtoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada analizatĂŁ, au lucrat la gestiunea verificatĂŁ
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Având în vedere temeiurile de drept Âşi de fapt care determinĂŁ angajarea rĂŁspunderii materiale, valoarea totalĂŁ a pagubei de ................. lei se suportĂŁ de persoanele vinovate, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    lei ................. de domnul(a) .......................................
    Calculul s-a fĂŁcut aÂşa cum rezultĂŁ din actul de constatare.
    în nota(ele) explicativĂŁ(e) datĂŁ(e) cu ocazia constatĂŁrii pagubei,
domnul(a) ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
                                                                    14-8-2 t2

                                                                      (verso)
..................................... a susĂžinut cĂŁ ..........................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    SusĂžinerile s-au dovedit neîntemeiate deoarece:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

    în baza prevederilor legale ..............................................
..............................................................................

                                    DECIDE:

    Se imputĂŁ d-lui (d-nei) ................................, având funcĂžia de .................................... locul de muncĂŁ ..........................
domiciliat în ........................................................, suma de ................................. lei, adicĂŁ ............................... .

      ConducĂŁtorul unitĂŁĂžii,      VizĂŁ de control                VizĂŁ
                                  financiar preventiv,   Compartiment juridic,

                                 DOVADA DE COMUNICARE

    Subsemnatul ........................ domiciliat în ....................... am primit decizia de imputare nr. ................. din data de .............. emisĂŁ de ....................... în valoare de lei ...........................
                                                      (în cifre Âşi litere)

                                                           SemnĂŁtura,

    Data ..........................

 ______________________________________________________________________________
|                               ANGAJAMENT DE PLATà                           |
|                                                                              |
|   Subsemnatul .............................................. domiciliat în   |
| ................................... str. ................................... |
| nr. ........... bloc ............ sc. ........... et. .......... apart. .... |
| jud./sector ..................................... posesor al actului de      |
| identitate .......... seria ..................... nr. ...................... |
| emis de ....................... sub nr. .................... în anul ....... |
| având funcĂžia de ........................................................... |
| ...................................... la unitatea ......................... |
|   luând cunoÂştinÞã de faptul cĂŁ prin ....................................... |
| s-a constatat cĂŁ din vina mea am produs unitĂŁĂžii ........................... |
| ....................................... o pagubĂŁ de lei .................... |
| provenitĂŁ din .............................................................. |
| ............................................................................ |
| îmi iau angajamentul de a plĂŁti aceastĂŁ sumĂŁ unitĂŁĂžii pĂŁgubite astfel ...... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|   Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu ........................ |
| .................................................. în cazul nerespectĂŁrii    |
| angajamentului de platĂŁ, se va proceda la executarea silitĂŁ.                 |
|                                                                              |
|                  Dat astĂŁzi ...................                              |
|                                                                              |
|            Semnat în faĂža noastrĂŁ,                  SemnĂŁtura,               |
|                                                                              |
|   Calitatea .......................                                          |
|   SemnĂŁtura .......................                                          |
|______________________________________________________________________________|
                                                                      14-8-2/a

    ANEXA Nr. 4

      &n