ORDONANTA Nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
ORDONATA   Nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATã îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 30 ianuarie 2010

    în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Fac parte integranta din drum: ampriza si zonele de siguranta, podurile, podetele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, spatiile de serviciu sau control, spatiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse între autostrada si/sau drum si bretelele de acces, terenurile si plantatiile din zona drumului, mai putin zonele de protectie."
    2. La articolul 3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) drumuri publice - drumuri de utilitate publica si/sau de interes public destinate circulatiei rutiere si pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei, ale populatiei si de aparare a tarii; acestea sunt proprietate publica si sunt întretinute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite;".
    3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, între ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:
    a) autostrazi;
    b) drumuri expres;
    c) drumuri nationale europene (E);
    d) drumuri nationale principale;
    e) drumuri nationale secundare.
    (2) Clasificarea drumurilor de interes national se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu exceptia drumurilor nationale europene, a caror clasificare se stabileste potrivit acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
    (3) Propunerile de clasificare a drumurilor nationale în categoria drumurilor nationale europene (E) se fac de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii."
    4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Drumurile de interes local apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul careia se afla si pot fi clasificate ca:
    a) drumuri comunale, care asigura legaturile:
    (i) între resedinta de comuna si satele componente sau cu alte sate;
    (ii) între oras si satele care îi apartin, precum si cu alte sate;
    (iii) între sate;
    b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora;
    c) strazi - drumuri publice din interiorul localitatilor, indiferent de denumire: strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.
    (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum si clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotarâre a consiliului local respectiv.
    (3) în cazul în care drumul respectiv se afla pe raza a doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, clasificarea se aproba prin hotarâre de catre toate consiliile locale respective."
    5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) încadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes national în categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau în categoria functionala a drumurilor de interes local, precum si din categoria functionala a drumurilor de interes judetean sau de interes local în categoria functionala a drumurilor de interes national se face prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii care urmeaza sa îl preia în administrare.
    (2) încadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes judetean în categoria functionala a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotarâre a consiliului judetean, la propunerea autoritatii care urmeaza sa îl preia în administrare."
    6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 13
    Anual, ca urmare a modificarilor intervenite potrivit art. 8 si 12, se vor actualiza anexele la Hotarârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrarii în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare."
    7. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, în cale curenta si aliniament, sunt prevazute în anexa nr. 1."
    8. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei sau modifica regimul apelor subterane sau de suprafata."
    9. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.
    (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin amenajari de trotuare si piste.
    (3) Zonele de siguranta si de protectie în intravilan se stabilesc prin studii de circulatie si prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.
    (4) Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
    (5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescriptie tehnica imperativa pentru organele administratiei publice locale cu competente în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii, cu consultarea administratorului drumului.
    (6) Extinderea intravilanului localitatii în lungul drumului national, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/iesire în/din localitate, se poate face numai cu conditia realizarii de drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele locale si care sa debuseze în drumul national numai în doua - trei intersectii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevazute cu facilitati si pentru traficul pietonal, biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor."
    10. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes national, direct sau prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. îsi realizeaza atributiile prevazute de prezenta ordonanta în conditiile contractului de concesiune încheiat în acest scop între aceasta si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Pentru drumurile de interes national nou-construite administrarea se poate realiza de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în conditiile legii.
    (2) Sectoarele de drumuri nationale, incluzând si lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/resedintelor de judet sunt în administrarea consiliilor locale respective.
    (3) în cazul modificarii, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/resedintelor de judet, limitele sectoarelor de drumuri nationale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifica în mod corespunzator, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
    (4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publica a statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, consiliile locale vor comunica acestuia hotarârile cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum national prevazute la alin. (3).
    (5) în cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor/resedintelor de judet, se va pastra continuitatea drumului national, indiferent de limitele intravilanului municipiilor."
    11. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Intersectiile dintre drumuri se realizeaza denivelat sau la acelasi nivel, în functie de categoriile drumurilor si de traficul rutier, cu respectarea legislatiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrari sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei. în vederea asigurarii sigurantei circulatiei se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare în intersectiile la nivel ale cailor de comunicatie.
    (2) întretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioara. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata, cheltuielile de întretinere a acestuia sunt în sarcina detinatorului acestuia.
    (3) Se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare în curbe si în intersectii pe suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si în intersectii.
    (4) Pentru asigurarea vizibilitatii în curbe si evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcarilor în interiorul si exteriorul curbelor periculoase.
    (5) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta:
    a) în localitate, mai mica de 150 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie;
    b) în afara localitatii, mai mica de 250 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie.
    (6) Se interzice obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplasarea constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare, plantatiilor rutiere si a oricaror alte obstacole."
    12. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 30
    La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor dintre drumurile publice, precum si la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferata se va obtine acordul administratorului drumului, al politiei rutiere, precum si, dupa caz, acordul administratorului de infrastructura feroviara."
    13. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelasi nivel cu calea ferata se realizeaza de catre administratorul drumului, cu avizul administratorului caii ferate si al politiei rutiere.
    (2) Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel cu calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate, în functie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa si viteza de circulatie a trenurilor."
    14. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) în functie de programele de transport aprobate de autoritatile competente, drumurile publice vor fi prevazute, prin grija autoritatilor administratiei publice locale, cu statii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate.
    (2) Amplasarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.
    (3) Semnalizarea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale în intravilan si de catre consiliile judetene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere.
    (4) Locurile de parcare si spatiile pentru servicii vor fi dotate cu utilitati, inclusiv telefonie pentru apel de urgenta, de administratorul spatiului respectiv, conform categoriei functionale a drumului public si normativelor în vigoare.
    (5) în cazul locurilor de parcare si al spatiilor pentru servicii aferente drumurilor de interes national, dotarea se va realiza în baza unui calendar de lucrari aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."
    15. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Pentru descongestionarea traficului în localitati, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
    (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca în documentatiile de urbanism sa prevada, cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
    (4) Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt în vecinatatea drumurilor de interes national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, în conditiile stabilite de administratorul drumului."
    16. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati rurale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa întretina santurile, rigolele, podetele, plantatiile, trotuarele, caile pietonale sau altele asemenea.
    (2) Pe sectoarele de drum din afara localitatilor, obligatiile prevazute la alin. (1) revin, dupa caz, administratorului drumului.
    (3) întretinerea drumurilor colectoare care asigura accesul de la proprietati catre drumurile nationale revine autoritatilor administratiei publice locale.
    (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitati, unde pe partea carosabila a drumului public circula animale în grup, în turma sau animale izolate, conducatorii acestora sunt obligati sa asigure de îndata curatarea partii carosabile care a fost afectata de acestea. Constatarea si sanctionarea neîndeplinirii acestor obligatii revin autoritatilor administratiei publice locale."
    17. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2) - (4), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Se interzic extragerea produselor de balastiera si amenajarea de statii de sortare din albia râurilor la distanta mai mica de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.
    (3) Se interzice efectuarea de lucrari de constructie si/sau amenajare la distanta mai mica de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
    (4) Este interzisa executarea de lucrari în albie la distanta mai mica de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor, fara acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul."
    18. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate si mentinute în stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului în conditii de siguranta de catre administratorul drumului. în perioadele în care pe sectoarele de drum se desfasoara lucrari de întretinere, reparatii, modernizare, reabilitare sau consolidare, aceasta responsabilitate revine executantului lucrarii.
    (2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise si caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulatie pe fiecare categorie de drum public sunt prevazute în anexele nr. 2 si 3.
    (3) Masele si dimensiunile maxime admise se aplica si pe sectoarele de drumuri pe care se executa lucrari de întretinere, reparatii, modernizare, reabilitare sau consolidare.
    (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise în circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa si lista drumurilor publice care fac parte din reteaua secundara nereabilitata, prevazuta în anexa VII la Tratatul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru care valorile maselor si/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevazute în anexele nr. 2 si 3, se stabilesc prin ordin al ministrului transportului si infrastructurii pentru drumurile de interes national, respectiv prin ordin al ministrului administratiei si internelor pentru drumurile de interes judetean si de interes local si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."
    19. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Este interzisa efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3, se poate efectua numai în baza autorizatiei speciale de transport, denumita în continuare AST, eliberata, fara discriminare, de administratorul drumului pe care se efectueaza transportul, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (3) AST este documentul prin care sunt stabilite de catre administratorul drumului traseul ce urmeaza a fi parcurs si tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise si este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleasi caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada si caracteristicile autorizate înscrise, în conditiile stabilite de administratorul drumului.
    (4) AST se elibereaza numai pentru efectuarea transportului cu vehicule:
    a) a caror încarcatura este indivizibila. Prin încarcatura indivizibila se întelege încarcatura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizata în doua sau mai multe încarcaturi fara cheltuieli nejustificate sau fara riscul deteriorarii si care, datorita dimensiunilor si masei sale, nu poate fi transportata de un autovehicul, o remorca, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta sa respecte masele si/sau dimensiunile maxime admise;
    b) fara încarcatura, care depasesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise.
    (5) Pentru vehiculele prevazute la alin. (4) lit. a) si b), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depasi în circulatie masele maxime admise pe axe cu maximum:
    a) 3,5 tone, pentru axa simpla;
    b) 6,0 tone, pentru axa dubla (tandem);
    c) 7,0 tone, pentru axa tripla (tridem).
    (6) în conditii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depasesc masele pe axe prevazute la alin. (5), daca se transporta marfuri indivizibile pentru care nu exista posibilitatea tehnica de efectuare a transportului cu un alt vehicul care sa respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate.
    (7) Pentru transporturile prevazute la alin. (6), AST se elibereaza numai în baza unui proiect de transport, întocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata în conditii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor. Administratorul drumului pe care urmeaza sa se efectueze transportul poate impune întocmirea proiectului de transport si pentru depasirea masei totale maxime admise si/sau a dimensiunilor maxime admise, în functie de restrictiile de circulatie existente si de elementele geometrice ale drumului.
    (8) Efectuarea transporturilor cu nerespectarea conditiilor înscrise în AST privind numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleasi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se considera transport fara AST si se sanctioneaza potrivit art. 61 alin. (1) lit. c).
    (9) Efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise este interzisa în zilele de sâmbata, duminica si în zilele de sarbatoare legala, între orele 6,00 si 22,00. Prin exceptie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (10) Responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise fara AST sau cu nerespectarea oricareia dintre conditiile înscrise în AST revine:
    a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
    b) persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situatia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
    c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevazute la lit. a) si b) nu pot fi identificate;
    d) conducatorului auto, în cazul în care persoanele prevazute la lit. a), b) si c) nu pot fi identificate;
    e) expeditorului, conform responsabilitatilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.
    (11) în cazul în care, pentru efectuarea transporturilor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrari de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalatiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum si orice alte lucrari, responsabilitatea efectuarii acestora si suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST.
    (12) Lucrarile prevazute la alin. (11) trebuie sa fie cuprinse în proiectul de transport prevazut la alin. (7).
    (13) Pentru transporturile prevazute la alin. (2) se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în functie de masa totala, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor si de distanta parcursa, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finantarea lucrarilor de administrare, exploatare, întretinere, consolidare, reparatii si modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.
    (14) Tarifele prevazute la alin. (13) si exceptiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice si se aproba:
    a) prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru drumurile de interes national;
    b) prin hotarâre a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru drumurile de interes judetean;
    c) prin hotarâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene, pentru drumurile de interes local;
    d) prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucuresti.
    (15) Vehiculul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie precedat de un autovehicul de însotire, pentru:
    a) latime mai mare de 3,2 m si mai mica sau egala cu 4,5 m;
    b) lungime mai mare de 25,0 m si mai mica sau egala cu 30,0 m;
    c) înaltime mai mare de 4,5 m;
    d) masa totala mai mare de 80,0 tone.
    (16) Pe autostrazi, autovehiculul care asigura însotirea vehiculului care circula cu latime mai mare de 3,2 m si mai mica sau egala cu 4,5 m va circula în spatele acestuia.
    (17) Vehiculul care circula cu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie însotit de doua autovehicule de însotire autorizate care sa circule unul în fata si celalalt în spatele acestuia, pentru:
    a) latime mai mare de 4,5 m;
    b) lungime mai mare de 30,0 m.
    (18) Vehiculul care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie însotit suplimentar de un echipaj al politiei rutiere, pentru:
    a) latime mai mare de 5,0 m;
    b) lungime mai mare de 40,0 m;
    c) înaltime mai mare de 5,0 m;
    d) masa totala mai mare de 80,0 tone.
    (19) Vehiculele care circula cu depasirea dimensiunilor maxime admise trebuie sa fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (20) Autovehiculele de însotire trebuie sa respecte conditiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (21) Conditiile de însotire a vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor de catre operatorii economici specializati si de catre personalul de însotire specializat, precum si modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor.
    (22) Conditiile privind efectuarea însotirii vehiculelor care circula cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor."
    20. Dupa articolul 41 se introduc doua noi articole, articolele 41^1 si 41^2, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, administratorul drumurilor de interes national aplica tarife suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si cu reglementarile interne în vigoare, care se constituie ca venituri proprii ale acestuia pentru finantarea lucrarilor de administrare, exploatare, întretinere, reparatii si modernizare a drumurilor de interes national. Tarifele suplimentare de acces la reteaua de drumuri de interes national se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (2) Pentru vehiculele aflate în trafic international, la solicitarea scrisa a personalului administratorului drumurilor de interes national, politia de frontiera nu va permite intrarea ori iesirea din România în cazul în care acestea nu respecta prevederile prezentei ordonante.
    (3) Prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor se va stabili procedura ulterioara luarii masurilor nepermiterii intrarii/iesirii în/din România, precum si referitoare la preluarea si imobilizarea mijloacelor de transport în alta locatie.
    ART. 41^2
    Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care sa permita circulatia vehiculelor în conditii de siguranta, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizeaza în functie de vitezele de proiectare prevazute în anexa nr. 4."
    21. La articolul 43, literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) ocuparea, sub orice forma, a partii carosabile, a zonei de siguranta a podurilor, a statiilor mijloacelor de transport în comun, a spatiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a santurilor, trotuarelor, pistelor si a zonelor de siguranta ale drumului, precum si afectarea starii de curatenie a acestora;
    f) circulatia autovehiculelor pe acostamente, santuri, trotuare, pe spatii de siguranta ale drumurilor si podurilor, precum si pe banda de urgenta sau mediana a autostrazilor;".
    22. La articolul 43, dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h) - j), cu urmatorul cuprins:
    "h) degradarea totala sau partiala a platformei drumului, a elementelor care fac parte integranta din drum;
    i) degradarea si/sau distrugerea elementelor de siguranta a circulatiei;
    j) comertul ambulant."
    23. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Administratorii drumurilor pot institui restrictii temporare, partiale sau totale de circulatie, pentru executarea unor lucrari, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, cu informarea prealabila, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a politiei rutiere si a utilizatorilor.
    (2) Pentru protectia unor sectoare de drumuri, în conditii justificate, administratorul acestora poate institui restrictii de circulatie, semnalizate corespunzator, privind categoriile de transport, viteza, perioadele si intervalele orare, masele si/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, dupa informarea prealabila, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a politiei rutiere si a utilizatorilor.
    (3) Obligatia administratorilor drumurilor de informare prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) nu se aplica în cazurile de forta majora.
    (4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de politia rutiera si care vor fi semnalizate corespunzator.
    (5) Informarea prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) se realizeaza de administratorii drumurilor publice, prin afisare pe site-ul propriu a datelor actualizate."
    24. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) în cazul în care drumurile deschise circulatiei publice sunt afectate de producerea unor situatii de urgenta sau în caz de forta majora, administratorii acestora iau masuri pentru restabilirea circulatiei, prin variante ocolitoare si/sau alte amenajari cu caracter provizoriu, dupa caz, informând totodata utilizatorii cu privire la acestea.
    (2) în situatia în care aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autoritatile administratiei publice locale si cu detinatorii terenurilor, urmând ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale în vigoare.
    (3) în urma unor accidente rutiere, calamitati naturale sau în alte cazuri de forta majora, degajarea partii carosabile poate fi asigurata si de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.
    (4) în cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinte si degradarea si/sau distrugerea elementelor care fac parte integranta din drum, politia rutiera informeaza de îndata administratorul drumului cu privire la acestea si consemneaza daunele în procesul-verbal de constatare, în conditiile legii.
    (5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), administratorul drumului întocmeste si transmite contravenientului, în termen de 7 zile de la data savârsirii contraventiei, un deviz cu contravaloarea daunelor, contravenientul având obligatia sa o achite în termen de 15 zile de la data primirii devizului.
    (6) Contravenientul poate contesta contravaloarea daunelor înscrisa în deviz, conform prevederilor legale în vigoare."
    25. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricaror constructii, accesuri, amenajari sau instalatii, în orice scop, fara a periclita siguranta circulatiei, este permisa pe baza autorizatiei de construire si doar în conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local sau judetean, se reglementeaza situatiile în care se emite autorizatie de amplasare si/sau de acces în zona drumului public fara acord prealabil.
    (2) în lipsa autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public pentru lucrarile prevazute la alin. (1) administratorul drumului notifica titularului autorizatiei de construire sa desfiinteze lucrarile în termen de 5 zile de la data notificarii. în cazul nerespectarii acestui termen, administratorul drumului desfiinteaza lucrarile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizatiei de construire, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
    (3) Prevederile alin. (2) privind desfiintarea lucrarilor se aplica în mod corespunzator si în cazul nerespectarii conditiilor prevazute în acordul prealabil si/sau în autorizatia de amplasare si/sau de acces în zona drumului public.
    (4) Acordul si autorizatia de amplasare si/sau de acces la drum se emit pentru o anumita functie si/sau destinatie a obiectivului. Schimbarea functiei si/sau a destinatiei obiectivului de catre titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces se realizeaza numai cu aprobarea administratorului drumului.
    (5) La eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau de acces în zona drumului public, titularul autorizatiei de amplasare si/sau de acces încheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea si accesul în zona drumului public. Autorizatia de amplasare si/sau de acces în zona drumului public nu se elibereaza pâna la încheierea contractului cu administratorul drumului."
    26. La articolul 47, alineatele (1^1), (2), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 47
    (1^1) Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 50,00 m de marginea îmbracamintei asfaltice în cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al drumurilor nationale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national si judetean. Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au în vedere unitati productive, complexe comerciale, depozite angro, unitati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare în care se desfasoara activitati economice.
    (2) în zona mediana a autostrazilor si a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalatii destinate întretinerii drumurilor si sigurantei circulatiei.
    ..........................................................................
    (4) Pentru ocuparea amprizei si zonei de siguranta a drumurilor publice prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii si/sau panouri publicitare, precum si prin executarea de accesuri la drumul national, cu amenajarile aferente, parcari, refugii auto, platforme carosabile si de control, acceptate de administratorul drumului, se aplica tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice.
    (5) întretinerea si/sau repararea accesurilor în/din drumul national, a parcarilor, a refugiilor si a platformelor carosabile se realizeaza de catre persoanele care le detin cu orice titlu, iar constructia accesurilor în/din drumul national se realizeaza de catre solicitantul construirii accesurilor.
    (6) Se excepteaza de la aplicarea tarifelor prevazute la alin. (4) cazurile în care amplasarea se realizeaza în zonele de protectie, precum si cazurile amplasarii instalatiilor care asigura utilitatile necesare consumului casnic, de catre detinatorii acestora, în zona de siguranta si de protectie."
    27. La articolul 47, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7) - (10), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Administratorul drumului stabileste tarife pentru ocuparea zonei drumului si exceptiile de la plata acestora, care se aproba prin:
    a) ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, pentru drumurile de interes national;
    b) hotarâre a consiliilor judetene, cu avizul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru drumurile de interes judetean;
    c) hotarâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judetene, pentru drumurile de interes local;
    d) prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucuresti.
    (8) Administratorul drumului aplica tarife pentru instalarea, pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalatii asemanatoare, având alte destinatii decât distribuirea de energie electrica, instalare care necesita în mod obligatoriu acordul administratorului drumului. Pentru obtinerea acordului administratorului drumului, beneficiarul instalatiei de cabluri si/sau dispozitive prezinta, în cuprinsul documentatiei tehnice aferente, acordul proprietarului stâlpilor.
    (9) Detinatorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai constructiilor, accesurilor, utilitatilor de orice fel sau instalatiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligati, în termenul stabilit de administratorul drumului, sa execute, pe cheltuiala lor si fara nicio despagubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca a fost convenit astfel cu administratorul drumului la momentul acordului, în conditiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întretinerea sau exploatarea drumului public, precum si de asigurarea conditiilor pentru siguranta circulatiei. Nerespectarea acestui termen da dreptul administratorului drumului sa desfiinteze lucrarile pe cheltuiala acestuia, urmând a se îndrepta împotriva detinatorilor, conform reglementarilor în vigoare.
    (10) Administratorul drumului este obligat sa notifice detinatorilor de constructii, panouri publicitare, accesuri, utilitati sau instalatii autorizate în zona drumului lucrarile ce se vor executa la drum, precum si termenul în care acestia sunt obligati sa le desfiinteze, sa le mute sau sa le modifice, dupa cum urmeaza:
    a) cu cel putin 3 luni înainte de începerea lucrarilor a caror executie impune desfiintarea, mutarea sau modificarea, pentru constructii autorizate cu caracter definitiv;
    b) cu cel putin o luna înainte de începerea lucrarilor la drum, în cazul constructiilor acceptate cu caracter provizoriu."
    28. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza în afara amprizei, în afara zonei de siguranta a drumului public sau în galerii vizitabile. Constructia, repararea si întretinerea acestor lucrari în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei în vigoare.
    (2) Lucrarile edilitare în extravilan, altele decât cele prevazute la alin. (1), se amplaseaza de regula în afara zonei de siguranta si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului."
    29. Articolul 49 se abroga.
    30. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 50
    Detinatorii de constructii, amenajari, accesuri, instalatii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligati sa execute revizia periodica si repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului si siguranta circulatiei. Acestia sunt obligati sa prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60."
    31. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentatiilor tehnico-economice si a celor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în conditiile legii.
    (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accesuri sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
    (3) Realizarea prevederilor alin. (1) si (2) nu trebuie sa afecteze constructiile si instalatiile subterane si/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, pâna la expirarea termenului prevazut la art. 47 alin. (10).
    (4) Organele administratiei publice locale au obligatia de a consemna si mentine neocupate si neafectate în documentatiile prevazute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri si autostrazi."
    32. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Proiectarea, constructia sau amenajarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice se face potrivit legislatiei în vigoare de catre cei interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere.
    (2) Repararea, întretinerea si exploatarea cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina partii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (5)."
    33. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Caile de acces realizate în zona drumului deschis circulatiei publice, fara avizul administratorului drumului sau fara respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de amplasament si acces, respectiv fara respectarea planului de situatie aprobat, precum si caile de acces neutilizate se vor desfiinta de catre cei care le detin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulatiei publice.
    (2) în caz contrar, administratorul drumului este abilitat sa procedeze la blocarea accesului la drum, pâna la intrarea în legalitate, precum si la desfiintarea accesului la drum, detinatorul accesului fiind obligat neconditionat la plata cheltuielilor aferente."
    34. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si a studiilor necesare lucrarilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Exceptie fac terenurile/obiectivele apartinând Ministerului Apararii Nationale, inclusiv zonele de siguranta ale acestora, pentru care se solicita în prealabil acordul acestora.
    (2) înstiintarea asupra începerii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si în scris detinatorului de teren, cu cel putin 7 zile înainte de începerea activitatilor.
    (3) în cazul în care sunt cauzate prejudicii de catre persoanele abilitate cu efectuarea masuratorilor sau a studiilor, despagubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementarilor în vigoare.
    (4) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificari asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si, dupa caz, asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor."
    35. La articolul 57, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum si norme privind înregistrarea si prelucrarea datelor privind evolutia traficului rutier;".
    36. La articolul 57, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
    "m) avizeaza tarifele propuse de administratori privind drumurile de interes judetean si drumurile de interes local."
    37. Titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor"
    38. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonante se efectueaza de catre personalul cu atributii de control pe reteaua de drumuri publice si în punctele de trecere a frontierei de stat a României, precum si de catre alte autoritati competente potrivit legii.
    (2) Controlul prevazut la alin. (1) poate fi efectuat si în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau stationate pe drumurile publice din România.
    (3) în cazul în care locul prevazut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, în conditii impuse de echipamente de control si de siguranta rutiera, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenta personalului cu atributii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevazute la art. 41 alin. (10), pâna în cel mai apropiat spatiu care permite efectuarea verificarilor.
    (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes national, judetean si local în vederea efectuarii controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonante si imobilizarea acestora pâna la înlaturarea cauzelor ce au condus la aceasta masura se efectueaza de catre personalul care, potrivit legii, are drept de oprire si imobilizare a vehiculelor."
    39. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) încalcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) si (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) si ale art. 51 alin. (4), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicata persoanei fizice sau juridice;
    b) încalcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) si (4), art. 47 alin. (1^1) si (2), ale art. 48, 50, 52 si art. 53 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata persoanei fizice sau juridice, iar în cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplica administratorului drumului sau executantului, dupa caz;
    c) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor fara AST si ale art. 41 alin. (8), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    d) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depasirea maselor pe axe, masei totale si/sau dimensiunilor înscrise în AST, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
    e) nerespectarea conditiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport, cu exceptia celor privind lucrarile prevazute la art. 41 alin. (11), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    f) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (9), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata conducatorului auto;
    g) neefectuarea lucrarilor prevazute la art. 41 alin. (11), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    h) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (15), (17), (18) si (19), cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei;
    i) însotirea transporturilor efectuate cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise, fara AST, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata personalului de însotire specializat;
    j) efectuarea însotirii transporturilor cu depasirea dimensiunilor înscrise în AST, cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicata personalului de însotire specializat;
    k) încalcarea prevederilor art. 41 alin. (16) - (19), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata personalului de însotire specializat;
    l) nerespectarea conditiilor privind dotarea prevazute la art. 41 alin. (20), a conditiilor privind atestarea prevazute la art. 41 alin. (21) si a conditiilor privind efectuarea însotirii prevazute la art. 41 alin. (22), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicata operatorului economic specializat;
    m) însotirea transportului de catre o persoana fizica sau de catre un operator economic specializat cu încalcarea prevederilor reglementarilor specifice în vigoare, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabila întreprinderii/operatorului de transport rutier si persoanei fizice/operatorului economic specializat;
    n) încalcarea restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (1) si (2), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicata conducatorului auto;
    o) refuzul de a supune vehiculul verificarii prin cântarire si/sau masurare a dimensiunilor, refuzul de a însoti vehiculul personalului cu atributii de control în vederea cântaririi si/sau masurarii dimensiunilor transportului, precum si refuzul de a prezenta personalului cu atributii de control documentele privind transportul, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicata conducatorului auto;
    p) efectuarea de transporturi de marfuri care nu sunt indivizibile, cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute în anexele nr. 2 si 3 la prezenta ordonanta, cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;
    q) sustragerea de la control sau obstructionarea controlului prevazut la art. 60 alin. (2), precum si neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atributii de control, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    r) încalcarea prevederilor art. 47 alin. (9) si nerespectarea termenelor prevazute la art. 47 alin. (10), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicata detinatorilor.
    (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e), h), p) si q) se aplica persoanei fizice sau juridice responsabile în conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. (10)."
    40. Dupa articolul 61 se introduc doua noi articole, articolele 61^1 si 61^2, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 61^1
    (1) Pentru încalcarea prevederilor art. 41, contravenientul va achita, pe lânga amenda contraventionala, si contravaloarea tarifelor prevazute la art. 41 alin. (13). în aceste situatii, personalul cu atributii de control consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei obligatia de plata a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale.
    (2) Contravaloarea tarifelor prevazute de prezenta ordonanta se poate achita si la agentiile de control si încasare apartinând administratorului drumului aflate în punctele de trecere a frontierei de stat a României.
    (3) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), o), p) si q) vehiculul va fi imobilizat de catre personalul cu atributii de control, în conditii de siguranta si securitate a transportului, si, daca este cazul, se procedeaza la ridicarea placutelor de înmatriculare, pâna la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuarii transportului.
    (4) în cazul în care la locul constatarii contraventiei nu se gaseste un spatiu corespunzator pentru imobilizarea vehiculului în conditii de siguranta în circulatie, deplasarea acestuia pâna la cel mai apropiat spatiu se efectueaza pe cheltuiala contravenientului.
    (5) Pe perioada imobilizarii, dispusa conform prevederilor alin. (3), atât vehiculul, cât si marfa sau persoanele, dupa caz, se afla sub raspunderea juridica a contravenientului.
    (6) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate tertilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum si pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare si de îndeplinirea conditiilor pentru continuarea transportului.
    (7) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), imobilizarea vehiculului nu se realizeaza în cazul transporturilor de animale vii si marfuri perisabile sau sub temperatura controlata la care s-au constatat încalcari ale prevederilor prezentei ordonante.
    (8) Odata cu aplicarea sanctiunilor contraventionale se pot aplica sanctiuni administrative personalului de însotire specializat si/sau operatorului economic specializat, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
    (9) în cazul în care, pe parcursul efectuarii însotirii transporturilor cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însotire specializat, se aplica în mod corespunzator prevederile art. 45 alin. (4) - (6).
    (10) Odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale conform art. 61 alin. (1) lit. o) si q), se va aplica si masura suspendarii copiei conforme a licentei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioada de 30 de zile de la data constatarii contraventiei. Procedura de suspendare a copiei conforme a licentei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (11) în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contraventiei, devenite titlu executoriu, se comunica în scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de catre institutia din care face parte personalul cu atributii de control, mentionând numele si prenumele contravenientului, numarul documentului de identitate si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si amenda datorata, pentru a fi luate în evidenta si a fi conditionata de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau detinute de contravenient, dupa caz.
    (12) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contraventionale se aplica în toate cazurile conducatorului auto.
    ART 61^2
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante se fac de catre:
    a) personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin ordin al ministrului;
    b) personalul împuternicit în acest scop de administratorii drumurilor de interes judetean si de interes local, potrivit competentelor stabilite conform legii;
    c) ofiterii si agentii de politie rutiera, dupa caz, în lipsa personalului prevazut la lit. a) si b)."
    41. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 66
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta."
    42. Dupa articolul 67 se introduce urmatoarea mentiune:
    "Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 2 paragraful 11, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 3 si art. 7 din Directiva 1996/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circula în interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul national si international si a greutatii maxime autorizate în traficul international, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificarile si completarile prevazute în Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Directivei 1996/53/CE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 67 din 9 martie 2002."
    43. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    44. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, având cuprinsul prevazut în anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    ART. II
    Beneficiarii care utilizeaza cai de acces realizate înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa faca toate demersurile în vederea obtinerii acordului administratorului drumului prevazut la art. 53 alin. (1) din respectiva ordonanta, pe baza de documentatie tehnica aferenta, urmata de încheierea contractului prevazut la art. 46 alin. (5), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante. în caz contrar, administratorul drumului are dreptul sa aplice masurile prevazute la art. 53 alin. (2).
    ART. III
    Prezenta ordonanta intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. IV
    (1) în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ministrul transporturilor si infrastructurii emite ordinul privind lucrarile necesare dotarii cu utilitati a locurilor de parcare si/sau a spatiilor pentru servicii conform categoriei functionale a drumului public si normativelor în vigoare.
    (2) în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I:
    a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Administratiei si Internelor vor actualiza Normele privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutati si/sau dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999, cu modificarile ulterioare;
    b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va aproba, prin ordin al ministrului, procedura de suspendare a copiei conforme de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.
    ART. V
    Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                       Radu Mircea Berceanu

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

                       ªeful Departamentului
                       pentru Afaceri Europene,
                       Bogdan Manoiu

    Bucuresti, 29 ianuarie 2010.
    Nr. 7.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997)

                                  LIMITELE
zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, în cale curenta si aliniament

    a) Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pâna la:
    - 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
    - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
    - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înaltimea pâna la 5,00 m inclusiv;
    - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înaltimea mai mare de 5,00 m.
    b) Zonele de protectie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului urmator:
 ______________________________________________________________________________
|      Categoria drumului       | Autostrazi | Drumuri   | Drumuri  | Drumuri  |
|                               |            | nationale | judetene | comunale |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|
| Distanta de la axul drumului  |      50    |     22    |     20   |    18    |
| pâna la marginea exterioara a |            |           |          |          |
| zonei drumului (m)            |            |           |          |          |
|_______________________________|____________|___________|__________|__________|


    c) Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
    - 10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrari de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);
    - la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod).
    d) Zonele de siguranta ale drumurilor cu versanti (defilee) cu înaltimea mai mare de 30 m se considera la partea superioara a taluzului versantului.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997)

                            MASE ªI DIMENSIUNI
maxime admise si caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere

    Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele si dimensiunile maxime admise:
    R = drumuri reabilitate
    E = drumuri europene
    M = drumuri modernizate
    P = drumuri pietruite
    Prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.

                                                _______________________________
                                               |   R   |    E   |   M    |  P  |
 ______________________________________________|_______|________|________|_____|
|1.      | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.1.    | Lungime                                                             |
|________|_____________________________________________________________________|
|        | Autovehicul, altul decât autobuz    |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Remorca                             |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Vehicul articulat                   |  16,50|   16,50|   16,50|16,50|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Tren rutier                         |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz cu doua axe                 |  13,50|   13,50|   13,50|13,50|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz cu mai mult de doua axe     |  15,00|   15,00|   15,00|15,00|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz cu remorca                  |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|        |_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Autobuz articulat                   |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.2.    | Latime                                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Orice vehicul, cu exceptia celor    |   2,55|    2,55|    2,55| 2,55|
|        | frigorifice având caroseria izoterma|       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Vehicul frigorific având caroseria  |   2,60|    2,60|    2,60| 2,60|
|        | izoterma                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.3.    | înaltime (orice vehicul)            |   4,00|    4,00|    4,00| 4,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.4.    | Suprastructurile demontabile si unitatile de transport              |
|        | standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile    |
|        | precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 si 4.4               |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.4.a.  | Daca în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detasabile     |
|        | exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea              |
|        | autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie sa         |
|        | depaseasca lungimea maxima prevazuta la pct. 1.1.                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.5.    | Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie sa aiba   |
|        | posibilitatea de a întoarce într-o coroana circulara cu raza        |
|        | exterioara de 12,5 m si o raza interioara de 5,3 m                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.5.a.  | Cerinte suplimentare pentru autobuze                                |
|        | Cu vehiculul în stationare, prin trasarea unei linii pe sol, se     |
|        | fixeaza un plan vertical tangent la latura vehiculului plasata peste|
|        | cercul exterior. în cazul unui vehicul articulat, cele doua parti   |
|        | rigide ale acestuia trebuie sa fie în acelasi aliniament cu planul. |
|        | Atunci când vehiculul intra, dupa o traiectorie liniara, pe         |
|        | suprafata descrisa la pct. 1.5., nicio parte a vehiculului nu       |
|        | trebuie sa depaseasca acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.     |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.6.    | Distanta maxima între axa pivotului |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|        | de cuplare al semiremorcii si partea|       |        |        |     |
|        | din spate a semiremorcii            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.7.    | Distanta maxima masurata paralel cu |  15,65|   15,65|   15,65|15,65|
|        | axa longitudinala a trenului rutier |       |        |        |     |
|        | din punctul extern aflat cel mai în |       |        |        |     |
|        | fata al zonei de încarcare din      |       |        |        |     |
|        | spatele cabinei, pâna la punctul cel|       |        |        |     |
|        | mai din spate al remorcii din       |       |        |        |     |
|        | ansamblu, minus distanta din partea |       |        |        |     |
|        | din spate a autovehiculului si      |       |        |        |     |
|        | partea din fata a remorcii          |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.8.    | Distanta maxima masurata paralel cu |  16,40|   16,40|   16,40|16,40|
|        | axa longitudinala a trenului rutier |       |        |        |     |
|        | din punctul extern aflat cel mai în |       |        |        |     |
|        | fata al zonei de încarcare din      |       |        |        |     |
|        | spatele cabinei pâna la punctul cel |       |        |        |     |
|        | mai din spate al remorcii din       |       |        |        |     |
|        | ansamblu                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.      | MASA TOTALa MAXIMa ADMISa A VEHICULULUI (în tone)                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.    | Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule               |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.  | Remorca cu doua axe                 |  18,00|   17,00|   17,00|16,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.2.  | Remorca cu 3 axe                    |  24,00|   22,00|   22,00|20,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.    | Ansamblu de vehicule                                                |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.1.  | Tren rutier cu 5 sau 6 axe                                          |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Autovehiculul cu doua axe cu remorca|  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu 3 axe                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Autovehicul cu 3 axe cu remorca cu  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | doua sau 3 axe                      |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.  | Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe                                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Autovehicul cu doua axe cu          |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | semiremorca cu 3 axe                |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu doua sau 3 axe                   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|c)      | Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca |  44,00|   42,00|   40,00|40,00|
|        | cu doua sau 3 axe care transporta un|       |        |        |     |
|        | container ISO de 40 de picioare     |       |        |        |     |
|        | într-o operatiune de transport      |       |        |        |     |
|        | combinat                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.3.  | Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un|  36,00|   36,00|   36,00|34,00|
|        | autovehicul cu doua axe si o remorca|       |        |        |     |
|        | cu doua axe                         |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.4.  | Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu doua axe  |
|        | si o semiremorca cu doua axe, daca distanta (d) dintre axele        |
|        | semiremorcii este:                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.4.1.| mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai|  36,00|   36,00|   36,00|34,00|
|        | mica sau egala cu 1,8 m             |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.4.2.| mai mare de 1,8 m                   | 36.00*|   36,00|   36,00|34,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.3.    | Autovehicule                                                        |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.3.1.  | Autovehicul cu doua axe             |  18,00|   17,00|   16,00|16,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.3.2.  | Autovehicul cu 3 axe                | 25,00/|  22,00/|   22,00|22,00|
|        |                                     |26,00**| 24,00**|        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.3.3.  | Autovehicul cu 4 axe din care doua  | 30,00/|   30,00|   30,00|28,00|
|        | axe de directie                     |32,00**|        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.4.    | Autobuz articulat cu 3 axe          |  28,00|   28,00|   26,00|26,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.      | MASA MAXIMa ADMISa PE AXE (în tone)                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.1.    | Axa simpla                                                          |
|        |_____________________________________________________________________|
|        | Axa simpla nemotoare                |  10,00|   10,00|    8,00| 7,50|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.    | Axa dubla (tandem) a remorcilor si semiremorcilor                   |
|        |_____________________________________________________________________|
|        | Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:|
|________|_____________________________________________________________________|
|3.2.1.  | mai mica de 1,0 m (d < 1,0 m)       |  11,00|   11,00|   11,00|11,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.2.  | mai mare sau egala cu 1,0 m, dar mai|  16,00|   16,00|   15,00|14,00|
|        | mica de 1,3 m (1,0 </= d < 1,3 m)   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.3.  | mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai|  18,00|   17,00|   16,00|15,00|
|        | mica de 1,8 m (1,3 </= d < 1,8 m)   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.4.  | mai mare sau egala 1,8 m (1,8 </= d)|  20,00|   20,00|   16,00|15,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.3.    | Axa tripla (tridem) a remorcilor si semiremorcilor                  |
|        | Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:|
|________|_____________________________________________________________________|
|3.3.1.  | mai mica sau egala cu 1,3 m         |  21,00|   21,00|   19,00|16,50|
|        | (d </= 1,3 m)                       |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.3.2.  | mai mare de 1,3 m, dar mai mica sau |  24,00|   22,00|   20,00|18,00|
|        | egala cu 1,4 m (1,3 < d </= 1,4)    |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.4.    | Axa simpla motoare                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.4.1.  | Axa motoare a vehiculelor la care se|  11,50|   10,00|    9,00| 8,00|
|        | face referire la punctele 2.2.1 si  |       |        |        |     |
|        | 2.2.2                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.4.2.  | Axa motoare a vehiculelor la care se|  11,50|   10,00|    9,00| 8,00|
|        | face referire la punctele 2.2.3,    |       |        |        |     |
|        | 2.2.4, 2.3 si 2.4                   |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.5.    | Axa dubla (tandem) a autovehiculelor                                |
|        |_____________________________________________________________________|
|        | Suma maselor pe axele componente, daca distanta (d) dintre ele este:|
|________|_____________________________________________________________________|
|3.5.1.  | mai mica de 1,0 m (d < 1,0 m)       |  11,50|   10,00|   10,00|10,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.5.2.  | mai mare sau egala cu 1,0 m, dar mai|  16,00|   15,00|14,00/  |13,00|
|        | mica de 1,3 m (1,0 </= d < 1,3 m)   |       |        |15,00***|     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.5.3.  | mai mare sau egala cu 1,3 m, dar mai| 18,00/|17,00/  |   16,00|15,00|
|        | mica de 1,8 m (1,3 </= d < 1,8 m)   |19,00**|18,00***|        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|4.      | ALTE CONDItII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.1.    | Pentru toate vehiculele                                             |
|        | Masa suportata de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori|
|        | ansambluri de vehicule va fi de cel putin 25% din masa totala cu    |
|        | încarcatura a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când  |
|        | acestea sunt utilizate în trafic international                      |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.2.    | Trenuri rutiere                                                     |
|        | Distanta dintre axa din spate a unui autovehicul si axa din fata a  |
|        | remorcii va fi de cel putin 3,0 m.                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.3.    | Masa maxima admisa în functie de ampatament                         |
|        | Masa maxima admisa, exprimata în tone, a unui autovehicul cu 4 axe  |
|        | nu poate depasi de cinci ori distanta, exprimata în metri, dintre   |
|        | axele extreme ale autovehiculului.                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|4.4.    | Semiremorci                                                         |
|        | Distanta masurata în plan orizontal între axa pivotului de cuplare  |
|        | si orice punct din partea frontala a semiremorcii nu trebuie sa     |
|        | depaseasca 2,04 m.                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|


    Axa dubla (tandem) - combinatia de doua axe având între ele o distanta de cel mult 1,8 m
    Axa tripla (tridem) - combinatia de 3 axe având între ele distanta de cel mult 1,4 m, inclusiv

------------
    * Plus o limita de 2 tone, atunci când masa totala maxima admisa a vehiculului motor este de 18 tone si masa maxima admisa a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone si axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    ** Se aplica în cazul în care axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia sau în cazul în care fiecare axa motoare este prevazuta cu roti jumelate si masa maxima a fiecarei axe nu depaseste 9,5 tone.
    *** Se aplica în cazul în care axa este prevazuta cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia, astfel cum a fost definita prin Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera axa cu suspensie pneumatica, numai daca toate axele componente sunt prevazute cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera cu roti jumelate, numai daca toate rotile axelor componente sunt jumelate.

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997)

                              MASE ªI DIMENSIUNI
maxime admise si caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevazute în anexa nr. 2

    Clasificarea drumurilor din punct de vedere al limitelor impuse privind masele si dimensiunile maxime admise:
    R = drumuri reabilitate
    E = drumuri europene
    M = drumuri modernizate
    P = drumuri pietruite
    Prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin doua axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractata de acesta.

                                                _______________________________
                                               |   R   |    E   |   M    |  P  |
 ______________________________________________|_______|________|________|_____|
|1.      | DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|1.1.    | Lungime                                                             |
|________|_____________________________________________________________________|
|        | Autovehicul, altul decât autobuz    |  12,00|   12,00|   12,00|12,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Vehicul articulat                   |  16,50|   16,50|   16,50|16,50|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|        | Tren rutier                         |  18,75|   18,75|   18,75|18,75|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.2.    | Latime                                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|a)      | Orice vehicul, cu exceptia celor    |   2,55|    2,55|    2,55| 2,55|
|        | frigorifice având caroseria izoterma|       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|b)      | Vehicul frigorific având caroseria  |   2,60|    2,60|    2,60| 2,60|
|        | izoterma                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|1.3.    | înaltime (orice vehicul)            |   4,00|    4,00|    4,00| 4,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.      | Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone)                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.    | Autovehicul                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.  | Autovehicul cu 4 axe, altul decât   |  30,00|   30,00|   30,00|28,00|
|        | cel prevazut în anexa nr. 2         |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.2.  | Autovehicul cu mai mult de 4 axe    |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.    | Ansamblu de vehicule                                                |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.1.  | Tren rutier                                                         |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.1.1.1.| Autovehicul cu doua axe cu remorca  |  28,00|   28,00|   26,00|26,00|
|        | cu o axa                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.2.| Autovehicul cu 3 axe cu remorca cu  |  35,00|   35,00|   35,00|33,00|
|        | o axa                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.3.| Autovehicul cu 4 axe cu remorca cu  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | o axa                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.4.| Autovehicul cu doua axe cu remorca  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu 4 axe                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.5.| Autovehicul cu 4 axe cu remorca cu  |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | doua axe                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.1.1.6.| Tren rutier cu mai mult de 6 axe    |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.  | Vehicul articulat                                                   |
|________|_____________________________________________________________________|
|2.2.2.1.| Autovehicul cu doua axe cu          |  28,00|   28,00|   26,00|26,00|
|        | semiremorca cu o axa                |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.2.| Autovehicul cu 3 axe cu semiremorca |  35,00|   35,00|   35,00|33,00|
|        | cu o axa                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.3.| Autovehicul cu 4 axe cu semiremorca |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | cu o axa                            |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.4.| Autovehicul cu doua axe cu          |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | semiremorca cu 4 axe                |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|2.2.2.5.| Vehicul articulat cu mai mult de    |  40,00|   40,00|   40,00|38,00|
|        | 6 axe                               |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.      | Axa tripla (tridem) a autovehiculelor, nemotoare                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|3.1.    | mai mica sau egala cu 1,3 m         |  21,00|   21,00|   19,00|16,50|
|        | (d </= 1,3 m)                       |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|
|3.2.    | mai mare de 1,3 m, dar mai mica sau |  24,00|   22,00|   20,00|18,00|
|        | egala cu 1,4 m (1,3 < d </= 1,4 m)  |       |        |        |     |
|________|_____________________________________|_______|________|________|_____|


    Axa dubla (tandem) - combinatia de doua axe având între ele o distanta de cel mult 1,8 m
    Axa tripla (tridem) - combinatia de 3 axe având între ele distanta de cel mult 1,4 m, inclusiv
    Axa dubla (tandem) sau axa tripla (tridem) se considera axa cu suspensie pneumatica, numai daca toate axele componente sunt prevazute cu suspensie pneumatica sau echivalenta acesteia.

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997)

    Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice

 ____________________________________________________________
| Clasa tehnica        | Vitezele de proiectare, în km/h,    |
| a drumurilor publice | în regiune                          |
|                      |_____________________________________|
|                      |    ses    |   deal    |    munte    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          I           |    130    |    110    |       80    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          II          |    100    |     80    |       60    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          III         |     90    |     50    |       40    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          IV          |     60    |     40    |       30    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          V           |     50    |     40    |       25    |
|______________________|___________|___________|_____________|


    Vitezele de proiectare reduse pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice

 ____________________________________________________________
| Clasa tehnica        | Vitezele de proiectare, în km/h,    |
| a drumurilor publice | în regiune                          |
|                      |_____________________________________|
|                      |    ses    |   deal    |    munte    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          I           |    100    |     80    |       80    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          II          |     80    |     50    |       40    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          III         |     60    |     40    |       30    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          IV          |     50    |     40    |       25    |
|______________________|___________|___________|_____________|
|          V           |     40    |     25    |       25    |
|______________________|___________|___________|_____________|

    NOTa:
    1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la constructia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinarii caracteristicilor geometrice care sa permita fiecarui vehicul sa poata circula cu viteza respectiva în siguranta.
    2. Viteza de proiectare redusa este viteza care poate fi redusa în cazuri exceptionale pe sectoare de drum cu lungime limitata, în conditii grele de desfasurare a traseului si/sau acolo unde conditiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectarii resurselor istorice si estetice si pentru evitarea unor lucrari costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.
    3. încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabileste prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

                              ---------------