închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto- ABROGAT
                    ORDIN   Nr. 42 din 16 ianuarie 2006
privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto


    Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 29 ianuarie 2014.

    Act de baza
 Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006

    Acte modificatoare
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1548/2008
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 40/2014


    Avand în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto si anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) si e) si ale art. 65 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*) privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004**) privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:


    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.
    **) Hotararea Guvernului nr. 412/2004 a fost abrogata. A se vedea Hotararea Guvernului nr. 24/2013.


    CAP. 1
    Scopul si domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*) privind transporturile rutiere, conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C si CE, respectiv D1, D1E, D si DE, trebuie sa detina un nivel minim de cunostinte necesare desfasurarii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cunostinte ce trebuie actualizate periodic prin stagii de pregatire adecvate.
    (2) Certificatul de calificare profesionala initiala, denumit în continuare CPI, si Certificatul de calificare profesionala continua, denumit în continuare CPC, reprezinta dovada pregatirii profesionale initiale, respectiv dovada pregatirii profesionale periodice a conducatorului auto, si pot fi obtinute conform prevederilor prezentului ordin.

    (2^1) în plus fata de documentele prevazute la alin. (2), conducatorii auto cetateni sau resortisanti ai unor terte state, care sunt angajati la întreprinderi stabilite în Romania si care conduc autovehicule sau ansambluri de vehicule din categoriile C1, C1E, C si CE, trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale initiale, respectiv dovada pregatirii profesionale periodice si prin atestatul de conducator auto mentionat în Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 881/92 si (CEE) nr. 3.118/93 ale Consiliului în vederea instituirii unui atestat de conducator auto.

    (3) CPI si CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de catre conducatorul auto, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.
    (4) Modelul si continutul certificatului de calificare profesionala sunt prevazute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    (5) Pot obtine în Romania CPI sau CPIa doar conducatorii auto care îndeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
    a) sunt cetateni sau resortisanti ai unui stat membru al Uniunii Europene care îsi au resedinta în Romania, asa cum este aceasta definita în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sunt cetateni sau resortisanti ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajati de o întreprindere stabilita în Romania sau au dobandit dreptul de a munci în Romania.
    (6) Pot obtine în Romania CPC doar conducatorii auto care îndeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
    a) îsi au resedinta în Romania, asa cum este aceasta definita în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) sunt angajati de o întreprindere stabilita în Romania.
    (7) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul Romaniei CPI si CPC eliberate în conditiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene.

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.

    CAP. 2
    Certificatul de calificare profesionala

    ART. 2
    (1) CPI poate fi obtinut prin sustinerea unui examen de cunostinte teoretice si practice, conform prevederilor cuprinse în sectiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urmari însusirea nivelului minim de cunostinte, conform tematicii prevazute în anexa nr. 1.
    (2) Conducatorii auto pot opta pentru o pregatire profesionala initiala accelerata în cadrul unor cursuri organizate de centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse în sectiunea a 2-a din anexa nr. 2, în urma carora vor obtine un certificat de calificare profesionala initiala accelerata, denumit în continuare CPIa. Aceste cursuri se vor încheia prin sustinerea unui examen privind însusirea cunostintelor conform tematicii prevazute în anexa nr. 1.
    (3) CPIa confera titularului aceleasi drepturi ca si CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.
    (4) CPI si, respectiv, CPIa vor fi eliberate conducatorilor auto de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevazute la alin. (1) sau (2).
    (5) Conducatorii auto care efectueaza transport de marfa si care îsi dezvolta sau îsi schimba activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers si care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie sa mai parcurga partile comune ale celor doua tipuri de calificare initiala, ci doar partile specifice noii calificari, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acesti conducatori vor sustine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.
    ART. 3
    Sunt scutiti de obligativitatea calificarii initiale conducatorii auto care sunt:
    a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D si DE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2008;
    b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C si CE, eliberat pana la data de 9 septembrie 2009.
    ART. 4
    (1) Conducatorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de marfuri în urmatoarele conditii:
    a) conducatorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la varsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE;
    b) conducatorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la varsta de 18 ani vehicule din categoria C1 si C1E; si
    - de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C si CE.
    (2) Conducatorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane în urmatoarele conditii:
    a) conducatorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE;
    b) conducatorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la varsta de 21 de ani vehicule din categoria D si DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distanta maxima de 50 km, si vehicule din categoriile D1 si D1E;
    - de la varsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D si DE, indiferent de tipul de cursa si de distanta parcursului.

    (3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) si (2), conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri si detin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prevazute la alin. (1) sunt exceptati de la obtinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prevazute la alin. (1), iar conducatorii auto care efectueaza transport rutier de persoane si detin un CPI sau CPIa pentru una dintre categoriile de vehicule prevazute la alin. (2) sunt exceptati de la obtinerea unui CPI sau CPIa pentru oricare alta dintre categoriile de vehicule prevazute la alin. (2).

    ART. 5
    (1) Pregatirea periodica va consta în cursuri specifice, prin care conducatorii auto îsi vor actualiza cunostintele care le sunt necesare în activitate, cu precadere în ceea ce priveste siguranta rutiera si rationalizarea consumului de combustibil.
    (2) Cursurile vor fi organizate de catre centre de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta si a revizui cunostintele prevazute în anexa nr. 1.
    (3) Cursurile vor fi organizate în doua module independente, unul de 3 zile, celalalt de doua zile, fiecare zi de curs avand prevazute cate 7 ore de pregatire. Cele doua module pot fi urmate separat de conducatorul auto înainte de termenele prevazute la art. 6 din prezentul ordin.
    (4) Cursurile se vor încheia prin sustinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse în sectiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conducatorul auto va obtine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.
    (5) CPC vor fi eliberate conducatorilor auto de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevazute la alin. 4.
    ART. 6
    (1) Toti conducatorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie sa urmeze cursurile de formare continua în termen de maximum 5 ani de la obtinerea acestuia.

    (2) Conducatorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 si care sunt detinatorii unui certificat pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier public de persoane, obtinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma cursurile de formare continua si vor obtine CPC pana cel tarziu la expirarea certificatului mentionat.
    (2^1) Conducatorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. a) si care nu sunt detinatori ai certificatului mentionat la alin. (2) vor putea efectua operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai cu conditia obtinerii CPC.
    (2^2) Conducatorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) si care sunt detinatorii unui certificat pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, obtinut în baza prevederilor Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor urma cursurile de formare continua si vor obtine CPC pana cel tarziu la expirarea certificatului mentionat.
    (2^3) începand din data de 10 septembrie 2009, conducatorii auto exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 lit. b) si care nu sunt detinatori ai certificatului mentionat la alin. (2) vor putea efectua operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai cu conditia obtinerii CPC.
    (2^4) Conducatorii auto care au obtinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prevazute la art. 4 alin. (1) sunt exceptati de la obligatia de a obtine CPC pentru o alta categorie de permis dintre cele prevazute la respectivul alineat, iar cei care au obtinut CPC pentru una dintre categoriile de permis de conducere prevazute la art. 4 alin. (2) sunt exceptati de la obligatia de a obtine CPC pentru o alta categorie de permis dintre cele prevazute la respectivul alineat.
    (3) Conducatorii auto care sunt titulari ai unui CPC obtinut conform prevederilor alin. (1) - (2^3) vor urma cursurile prevazute la art. 5 la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.
    (4) în cazul în care conducatorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei exceptati de la obligatia detinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu si-au exercitat profesia pe o perioada de cel putin 2 ani, acestia au obligatia de a urma un curs de pregatire periodica înainte de reluarea activitatii.

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.


    CAP. 3
    Examinarea


    ART. 7
    (1) Examenele teoretice pentru obtinerea CPI, CPIa si CPC vor fi sustinute în fata unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va desemna 2 reprezentanti ca membri ai comisiei de examinare. Directia generala infrastructura si transport rutier va desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare. Examinarea practica a candidatilor va fi efectuata de un reprezentant al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. sau al Directiei generale infrastructura si transport rutier.
    (2) Rezultatul examinarii teoretice va fi comunicat candidatilor în aceeasi zi, iar eventualele contestatii cu privire la rezultatul examinarii se vor depune în termen de 3 zile la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Contestatiile se solutioneaza în termen de cel mult 15 zile de la depunere.
    (2^1) Rezultatul examenului practic va fi comunicat candidatilor în aceeasi zi.
    (2^2) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. stabileste datele si locurile unde se sustin examenele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    (3) Timp de 12 luni de la finalizarea cursului de pregatire profesionala initiala accelerata, conducatorii auto care au fost respinsi în urma examenului de obtinere a CPIa pot sustine reexaminari la intervale de cel putin 7 zile, la datele si orele stabilite de comisia de examinare, cu plata tarifului aferent. Candidatii care timp de 12 luni de la finalizarea cursului de pregatire profesionala initiala accelerata nu au promovat examenul de obtinere a CPIa sunt obligati sa urmeze un nou curs pentru a putea participa la examenul de obtinere a CPIa.
    (4) Conducatorii auto respinsi în urma examenului de obtinere a CPI sau CPC au posibilitatea sa participe la reexaminari ulterioare, cu plata tarifului aferent.

    ART. 8
    (1) Documentele referitoare la absolventii cursurilor de pregatire se pastreaza la sediul centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desfasurat cursurile, o perioada de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sustinute de conducatorii auto se pastreaza la agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe o perioada de minimum 10 ani, iar evidenta lor centralizata se pastreaza la sediul central al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    ART. 9
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. elibereaza si tine evidenta certificatelor de calificare profesionala ale conducatorilor auto.

    ART. 10
    Pentru a putea organiza cursuri de pregatire pentru conducatorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 5 alin. (2), centrele de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie sa fie autorizate de catre Ministerul Transporturilor, prin Directia generala infrastructura si transport rutier, conform reglementarilor în vigoare.


    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 11
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplica conducatorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D si DE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*), începand cu data de 10 septembrie 2008.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica conducatorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005*), începand cu data de 10 septembrie 2009.
    (3) Pana la termenele prevazute la alin. (1) si (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplica în mod corespunzator.

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 a fost abrogata. A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 27/2011.


    ART. 11^1
    (1) Centrele de pregatire si perfectionare vor tine evidenta cursantilor care urmeaza cursurile prevazute la art. 2 alin. (2) si la art. 5 alin. (2) în cataloage specializate, cu respectarea urmatoarelor cerinte:
    a) cataloagele au filele numerotate, semnate si stampilate de Directia generala infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Modelul de fila de catalog este prezentat în anexa nr. 4;
    b) cataloagele sunt personalizate pentru fiecare sediu central/filiala/sucursala/punct de lucru al/a fiecarui centru de pregatire si perfectionare autorizat;
    c) cataloagele sunt separate pentru CPIa si CPC;
    d) cataloagele cuprind, pentru fiecare cursant, urmatoarele date:
    (i) numele, prenumele si codul numeric personal;
    (ii) tipul cursului urmat;
    (iii) datele si orele la care a urmat fiecare tematica de curs si, dupa caz, pregatirea practica;
    (iv) lectorul sau lectorii cu care a urmat fiecare tematica de curs;
    (v) numarul de înmatriculare si tipul autovehiculului cu care s-a efectuat pregatirea practica, dupa caz;
    e) datele prevazute la lit. d) pct. (iii) si (iv) vor fi completate la începutul fiecarei ore de pregatire teoretica;
    f) orice modificare în catalog se face prin taiere cu o linie orizontala, scriere alaturata, semnare si stampilare de catre cel care a adus modificarea.
    (2) Centrele de pregatire si perfectionare vor completa la zi fisa cursantului, prevazuta în anexa nr. 5.
    (3) Cataloagele se vor pastra la fiecare sediu central/filiala/sucursala/punct de lucru al/a fiecarui centru de pregatire si perfectionare pe o perioada de cel putin 5 ani.
    (4) în cazul în care o filiala/sucursala/punct de lucru a/al unui centru de pregatire si perfectionare îsi înceteaza activitatea, cataloagele prevazute la alin. (1) vor fi predate la sediul central al centrului, care le pastreaza pana la expirarea perioadei prevazute la alin. (3).
    (5) în cazul în care un centru de pregatire si perfectionare îsi înceteaza activitatea de pregatire profesionala a conducatorilor auto, cataloagele prevazute la alin. (1) vor fi predate la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe raza careia si-a desfasurat activitatea, care le pastreaza pana la expirarea perioadei prevazute la alin. (3).
    (6) Vor fi înscrisi la examenul pentru obtinerea CPIa sau CPC cursantii care au efectuat toate orele de pregatire prevazute în sectiunea a 2-a a anexei nr. 2 sau la art. 5 alin. (3), dupa caz.

    ART. 11^2
    (1) Centrele de pregatire si perfectionare si filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora au urmatoarele obligatii:
    a) sa efectueze pregatirea profesionala a candidatilor pentru obtinerea CPIa si CPC numai în conformitate cu programele de pregatire elaborate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere si aprobate de Directia generala infrastructura si transport rutier din Ministerul Transporturilor;
    b) sa transmita Directiei generale infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, în format electronic, cel tarziu în ziua începerii pregatirii, cataloagele cu participantii la pregatire, perioada, programul orar si locul unde are loc pregatirea;
    c) sa pastreze timp de 12 luni diagramele tahograf si/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale utilizate de cursanti în timpul pregatirii practice;
    d) sa efectueze pregatirea conducatorilor auto astfel încat sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier. în acest sens, perioadele de timp alocate pregatirii profesionale se asimileaza timpului de munca, asa cum este definit în reglementarea mentionata.
    (2) Centrele de pregatire si perfectionare, precum si filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestora pot desfasura cursurile de pregatire profesionala în vederea obtinerii CPI/CPIa si CPC numai daca, în plus fata de conditiile prevazute în Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, respecta si urmatoarele conditii:
    a) respecta prevederile art. 11^1 si ale art. 11^2 alin. (1);
    b) sunt capabile sa efectueze atat pregatirea initiala accelerata, cat si pregatirea continua a candidatilor;
    c) la fiecare filiala, sucursala si punct de lucru autorizata/autorizat pentru pregatirea conducatorilor auto, precum si la sediul central, daca acesta este autorizat pentru pregatirea conducatorilor auto:
    1. detin cu orice titlu vehiculele necesare pregatirii practice a conducatorilor auto, care corespund prevederilor anexei nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006*), cu modificarile ulterioare;
    2. au angajati cu contract de munca cu norma întreaga cel putin un lector si un instructor de conducere auto atestat pentru categoriile C+E si/sau D+E, dupa caz.

    *) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1856/2006 a fost abrogat. A se vedea Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013.


    ART. 11^3
    Directia generala infrastructura si transport rutier împreuna cu Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin comisia stabilita conform art. 15 alin. (2) din Normele de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007, vor controla cel putin o data modul de desfasurare a fiecarui curs de CPIa si cel putin o data pe trimestru modul de desfasurare a cate unui curs de CPC la fiecare centru.

    ART. 11^4
    (1) Detinatorii CPI, CPIa si CPC au obligatia de a solicita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. preschimbarea certificatelor mentionate atunci cand intervine modificarea a cel putin uneia dintre datele mentionate pe acestea. Atunci cand constata, cu ocazia controlului în trafic, ca datele mentionate pe un CPI, CPIa sau CPC nu concorda în totalitate cu cele mentionate pe alte acte, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va retine pentru preschimbare certificatul în cauza.
    (2) Detinatorii CPI, CPIa si CPC au obligatia de a solicita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. eliberarea unui duplicat al certificatelor mentionate în cazul pierderii sau furtului acestora.
    (3) Detinatorii CPI, CPIa si CPC au obligatia de a solicita Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. înlocuirea certificatelor mentionate în cazul deteriorarii acestora.

    ART. 11^5
    Pana la introducerea în totalitate a modelului prevazut în anexa nr. 3, certificatele de calificare profesionala continua se elibereaza pe formulare-tip, iar cele deja eliberate îsi pastreaza valabilitatea si se pot preschimba la cerere în perioada de valabilitate.

    ART. 11^6
    Pe certificatele CPI, CPIa si CPC se marcheaza codul comunitar stabilit conform anexei nr. 3, pct. 2. subpct. 10 din nota.

    ART. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 13
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si pregatirea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.
    ART. 14
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Directia generala infrastructura si transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 15
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


    NOTE:
    1. Reproducem mai jos prevederile art. V din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1548/2008.

    "ART. V
    Prezentul ordin transpune prevederile art. 8 alin. (5), art. 9 si art. 10 alin. (1) si (3) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/59/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de calatori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE si a Directivei Consiliului 91/439/CEE si de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003."


    2. Reproducem mai jos prevederile art. IV din Ordinul ministrului transporturilor nr. 40/2014.

    "ART. IV
    Prezentul ordin transpune pct. 4 din partea A a anexei la Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, avand în vedere aderarea Republicii Croatia, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013."


    ANEXA 1

                               NIVELUL MINIM
de cunostinte necesare desfasurarii profesiei de conducator auto

    Cunostintele care trebuie luate în considerare în vederea constatarii calificarii initiale si a formarii continue a conducatorului auto vor include cel putin tematica cuprinsa în prezenta anexa. Candidatii trebuie sa atinga nivelul de cunostinte si de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplina siguranta vehiculele din respectiva categorie de permis.
    Nivelul minim de cunostinte nu poate fi mai mic decat nivelul atins în cursul scolarizarii obligatorii, completat de o pregatire profesionala care sa permita desfasurarea activitatii si utilizarea instrumentelor si tehnicilor necesare în acest sens.


    CAP. 1
    Pregatire avansata privind conducerea rationala bazata pe regulile de siguranta


    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizarii optime:
    - curbele de cupluri, de putere si de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optima a turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de transmitere ale cutiei de viteze.
    1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:
    - circuitul de franare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a sistemelor de franare si a franei de încetinire, utilizarea combinata a franelor si a franei de încetinire, utilizarea optima a vitezei si rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire si de franare în cursul coborarilor, atitudine în caz de defectiune.
    1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:
    - optimizarea consumului de carburant prin utilizarea cunostintelor prezentate la pct. 1.1 si 1.2.

    Permis C, CE, C1 si C1E
    1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încarcarea unui vehicul respectand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului:
    - fortele care actioneaza asupra vehiculului în miscare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în functie de sarcina vehiculului si de particularitatile drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încarcaturii, consecintele supraîncarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate, tipurile de ambalaje si suporturile de sarcina;
    - principalele categorii de marfuri ce necesita arimarea, tehnici de calare si de arimare a încarcaturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelata si scoaterea prelatei.

    Permis D, DE, D1 si D1E
    1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranta si confortul pasagerilor:
    - echilibrul miscarilor longitudinale si laterale, utilizarea drumurilor împreuna cu alti utilizatori, pozitia pe sosea, franarea treptata/lina, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spatii publice, benzi de circulatie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranta si celelalte functii ale conducatorului auto, interactiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de calatori (persoane cu dizabilitati, copii).
    1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încarcarea unui vehicul respectand regulile de siguranta si utilizare corecta a vehiculului:
    - fortele care se aplica vehiculelor în miscare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în functie de sarcina vehiculului si de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încarcaturii, consecintele supraîncarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si centrul de greutate.


    CAP. 2
    Aplicarea reglementarilor


    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al transportului rutier si a regulilor care îl guverneaza:
    - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea si consecintele prevazute în reglementarile nationale si comunitare în domeniu; sanctiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzatoare sau de manipulare frauduloasa a tahografului; cunoasterea mediului social al transportului rutier: drepturile si obligatiile conducatorului auto în ceea ce priveste pregatirea profesionala initiala si pregatirea profesionala periodica.

    Permis C, CE, C1 si C1E
    2.2. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind transportul rutier de marfuri:
    - licentele de transport, obligatiile ce rezulta din contractele-tip de transport de marfuri, redactarea documentelor ce formeaza contractul de transport, autorizatiile de transport international, obligatii ce rezulta din conventia privind contractul de transport international rutier de marfuri, întocmirea foii de drum internationale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însotire a marfii.

    Permis D, DE, D1 si D1E
    2.3. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind transportul rutier de persoane:
    - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguranta la bordul autobuzelor, centurile de siguranta, încarcarea vehiculului.


    CAP. 3
    Sanatatea, siguranta rutiera si siguranta mediului, serviciile, logistica

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind riscurile rutiere si accidentele de munca:
    - tipologia accidentelor de munca din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulatie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane, materiale si financiare.
    3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:
    - informatii generale, implicatii pentru conducatorii auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia cu privire la responsabilitatea conducatorului auto si a întreprinderilor de transport.
    3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:
    - principiile ergonomice: gesturile si pozitiile care implica riscuri, conditia fizica, exercitiile de manipulare, protectia personala.
    3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii fizice si mentale:
    - principiile unei alimentatii sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricarei substante susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele si efectele oboselii si stresului, rolul fundamental al ciclului elementar munca - odihna.
    3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situatiile de urgenta:
    - comportamentul în caz de urgenta: evaluarea situatiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei tuturor calatorilor, actiuni în caz de agresiune; principiile de baza ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.
    3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa contribuie la îmbunatatirea imaginii unei întreprinderi:
    - relatia dintre comportamentul conducatorului auto si imaginea întreprinderii: importanta pentru întreprindere a calitatii prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri ale conducatorului auto, diferitii interlocutori potentiali ai conducatorului auto, întretinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe plan comercial si financiar ale unei dispute.
    3.7. Principii si modalitati de corectare a atitudinilor si comportamentelor care genereaza riscuri de accident rutier sau accident de munca.

    Permis C, CE, C1 si C1E
    3.8. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de marfuri si organizarea pietei:
    - transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concurenta, expeditori), diferitele activitati din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activitati conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activitati conexe transportului, diferitele specializari din domeniul transportului (cisterna, temperatura controlata etc.), evolutia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relatia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

    Permis D, DE, D1 si D1E
    3.9. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al transportului rutier de calatori si organizarea pietei:
    - transporturilor rutiere de calatori în raport cu alte tipuri de transport de calatori (transport feroviar, automobile), diferitele activitati ce implica transportul rutier de calatori, trecerea frontierelor (transportul international), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de calatori.


    ANEXA 2

                                  CONDI?IILE
                          de obtinere a CPI/CPIa/CPC

    SEC?IUNEA 1 - CPI

    Comisia prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordin examineaza candidatii pentru a verifica detinerea de catre acestia a nivelului minim de cunostinte prevazut în anexa nr. 1. în vederea sustinerii examenului pentru obtinerea CPI, candidatii se vor înscrie la un centru de pregatire profesionala autorizat de Ministerul Transporturilor prin Directia generala infrastructura si transport rutier.
    în vederea sustinerii examenului si a obtinerii CPI, candidatii trebuie sa detina permis de conducere valabil.
    Candidatii înscrisi vor fi programati pentru a sustine examenul teoretic în cel mult 60 de zile de la comunicarea privind înscrierea acestora transmisa de centrul de pregatire si perfectionare catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Sustinerea examenului practic va avea loc, în baza programarii, în cel mult 30 de zile de la promovarea examenului teoretic.
    Durata si tematica examenului, precum si numarul de întrebari se pot reduce corespunzator, prin procedura de examinare, în scopul eliminarii suprapunerilor cu examenul sustinut de candidati în vederea obtinerii permisului de conducere.
    a) Examenul teoretic este format din doua probe:
    (i) un set de 70 întrebari care cuprinde 40 de întrebari tip grila si 30 de întrebari cu raspuns direct, testul avand cel putin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport, respectiv transport de marfuri sau persoane, prevazut în anexa nr. 1;
    (ii) 6 studii de caz, cate doua pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.
    Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din întrebari si a obtinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    Candidatii declarati admisi la examenul teoretic vor putea sustine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din urmatoarele probe:
    (i) o proba de conducere destinata evaluarii pregatirii cu privire la conducerea rationala bazata pe reguli de siguranta. Aceasta proba are loc, pe cat posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrazi (sau alte drumuri similare), precum si pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind sa prezinte diferite tipuri de dificultati pe care un conducator auto le poate întalni. Este preferabil ca aceasta proba sa se desfasoare în diverse conditii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie sa fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulatie pe care le-ar putea întalni. Durata minima a acestei probe este de 90 de minute. Candidatii admisi la aceasta proba vor putea sustine examenul practic prevazut la pct. (ii);
    (ii) o proba care vizeaza cel putin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 si 3.5 din anexa nr. 1. Durata minima a acestei probe este de 30 de minute;
    (iii) prin procedura de examinare se poate stabili ca examenul practic sa fie completat de o a treia proba, care sa se desfasoare într-un poligon special sau pe un simulator performant, pentru a evalua abilitatile cursantului în ceea ce priveste conducerea rationala, manevrarea în siguranta, în special în ceea ce priveste controlul vehiculului în functie de diferitele stari ale carosabilului, precum si în functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte. în cazul în care este stabilita, durata acestei probe optionale va fi de 30 de minute. în cazul în care conducatorul auto promoveaza aceasta proba, din durata de 90 de minute a probei de conducere prevazute la lit. b) pct. (i) se scad 30 de minute. Aceasta proba va fi sustinuta la începutul examenului practic. Candidatii declarati admisi la aceasta proba vor putea sustine examenul prevazut la lit. b) pct. (i).
    Pentru a fi admisi la examenul de obtinere a CPI, candidatii trebuie sa fie declarati admisi atat la examenul teoretic, cat si la toate probele partiale ale examenului practic.
    în cazul nepromovarii examenului în totalitate, calificativele "Admis" obtinute de candidati la examenul teoretic sau la probele partiale îsi pastreaza valabilitatea cel mult 6 luni de la data obtinerii primului calificativ, dar nu mai mult de doua reexaminari.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie sa îndeplineasca cel putin conditiile prevazute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006*), cu modificarile ulterioare.
    în ceea ce îi priveste pe conducatorii mentionati la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întrebari si se limiteaza la materiile prevazute în anexa nr. 1, corespunzatoare tipului de transport, de marfuri sau de persoane, pentru care se solicita noua calificare initiala. Acesti conducatori vor sustine obligatoriu examenul practic în totalitate.

    *) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1856/2006 a fost abrogat. A se vedea Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013.


    SEC?IUNEA a 2-a - CPIa

    Cursul de calificare initiala accelerata va include întreaga tematica prevazuta în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.
    Fiecare candidat trebuie sa efectueze cel putin 10 ore de conducere individuala cu un vehicul din categoria respectiva, care îndeplineste cel putin conditiile prevazute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006*), cu modificarile ulterioare.
    în timpul conducerii individuale candidatul trebuie sa fie însotit de un instructor, angajat al centrului de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conducator auto poate sa efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individuala într-un poligon special sau pe un simulator performant pentru a evalua perfectionarea în ceea ce priveste conducerea rationala, manevrarea în siguranta, în special în ceea ce priveste controlul vehiculului în functie de diferitele stari ale carosabilului, precum si în functie de conditiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Comisia prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordin examineaza candidatii pentru a verifica detinerea de catre acestia a nivelului minim de cunostinte prevazut în anexa nr. 1 cu privire la tematica si obiectivele indicate.
    în vederea sustinerii examenului, centrul de pregatire si perfectionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. centralizatorul cu candidatii care au absolvit cursul de pregatire si cate un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fisa cursantului prevazuta la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) diagramele tahograf si/sau rapoartele imprimate ale tahografelor digitale, care atesta efectuarea tuturor orelor de conducere individuala, în original;
    d) copie dupa permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate si dupa actul de identitate;
    e) o fotografie color.
    Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., în termen de 5 zile lucratoare de la depunere, verifica dosarele si respinge solicitarile de examinare ale candidatilor care nu au dosarul complet, în situatia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al caror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a caror fotografie nu este corespunzatoare confectionarii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregatire teoretica si/sau practica.
    Candidatii înscrisi vor fi programati pentru a sustine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. întocmeste programatorul cu candidatii care participa la examinare.
    a) Examenul teoretic este format din doua probe:
    (i) un set de 40 de întrebari tip grila, avand cel putin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale si cele specifice tipului de transport, respectiv transport de marfuri sau de persoane, prevazut în anexa nr. 1;
    (ii) trei studii de caz.
    Durata examenului este de doua ore. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din întrebari si daca a obtinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
    b) Examenul practic vizeaza verificarea însusirii de catre candidat a cunostintelor si abilitatilor practice necesare desfasurarii activitatii. Durata minima a acestei probe este de 15 minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie sa îndeplineasca cel putin conditiile prevazute în anexa nr. 1a) din partea I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006*), cu modificarile ulterioare.
    Pentru conducatorii prevazuti la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calificarii initiale accelerate este de 35 de ore, din care doua ore si jumatate de conducere individuala. La sfarsitul acestei pregatiri candidatul va sustine un examen în fata comisiei prevazute la art. 7 alin. (1) din ordin. Examenul teoretic va cuprinde cate doua întrebari tip grila pentru fiecare obiectiv specific din tematica pentru tipul de transport de marfuri sau persoane, dupa caz, prevazut în anexa nr. 1. Examenul practic va fi sustinut în întregime.
    Pentru a fi înscrisi la examenul practic, candidatii trebuie sa fie declarati admisi la examenul teoretic.
    Pentru a fi admisi la examenul de obtinere a CPIa, candidatii trebuie sa fie declarati admisi atat la examenul teoretic, cat si la examenul practic.
    în cazul nepromovarii examenului practic, calificativul "Admis" obtinut de candidati la examenul teoretic îsi pastreaza valabilitatea cel mult 6 luni de la obtinere, dar nu mai mult de doua reexaminari practice.
    *) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1856/2006 a fost abrogat. A se vedea Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013.


    SEC?IUNEA a 3-a - CPC

    Comisia prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordin examineaza candidatii pentru a verifica daca acestia si-au actualizat nivelul minim de cunostinte prevazut în anexa nr. 1.
    în vederea sustinerii examenului, centrul de pregatire si perfectionare sau filiala/sucursala/punctul de lucru a/al acestuia depune la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de data planificata a examenului, centralizatorul cu candidatii care au absolvit cursul de pregatire prevazut la art. 5 alin. (3) din ordin si cate un dosar pentru fiecare candidat, care va cuprinde:
    a) cererea;
    b) fisa cursantului prevazuta la art. 11^1 alin. (2) din ordin;
    c) copie dupa permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate si dupa actul de identitate;
    d) o fotografie color.
    Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. verifica dosarele si respinge solicitarile de examinare ale candidatilor care nu au dosarul complet, în situatia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, ale candidatilor al caror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate, a caror fotografie nu este corespunzatoare confectionarii certificatului sau care nu au efectuat toate orele de pregatire.
    Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. întocmeste programatorul cu candidatii care participa la examinare.
    Candidatii înscrisi vor fi programati pentru a sustine examenul teoretic în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebari tip grila din tematica prevazuta în anexa nr. 1.
    Durata examenului este de 40 de minute. Candidatul este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 70% din întrebari.


    ANEXA 3

                                MODELUL*)
                Certificatului de pregatire profesionala

    *) Modelul este reprodus în facsimil.

    Fata 1
      _____________________________________________________________
     / _________                                                  
    | |   RO    |  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONAL?   ROMâNIA  |
    | |_________|                                                   |
    |             1.                                                |
    |  _________  2.                                                |
    | | 6. FOTO | 3.                                                |
    | |         | 4a.    4b.                                        |
    | |         | 4c.                                               |
    | |         | 5a.    5b.                                        |
    | |         | 7.                                                |
    | |_________|                                                   |
    |                                                               |
    |  9.                                                           |
     _____________________________________________________________/

    Fata 2
      _____________________________________________________________
     / _________                 ______________________________   
    | | 11.     |               | 9.      | 10.                |    |
    | |         |               |_________|____________________|    |
    | |         |               | C1      |                    |    |
    | |         |               |_________|____________________|    |
    | |         |               | C       |                    |    |
    | |_________|               |_________|____________________|    |
    |                           | D1      |                    |    |
    | 1. Numele titularului     |_________|____________________|    |
    | 2. Prenumele titularului  | D       |                    |    |
    | 3. Data si locul nasterii |_________|____________________|    |
    | 4a. Data eliberari        | C1E     |                    |    |
    | 4b. Data expirarii        |_________|____________________|    |
    |     certificatului        | CE      |                    |    |
    | 4c. Eliberat de           |_________|____________________|    |
    | 5a. Numarul permisului    | D1E     |                    |    |
    | 5b. Seria                 |_________|____________________|    |
    | 10. Codul comunitar       | DE      |                    |    |
    |                           |         |                    |    |
     _____________________________________________________________/


    Nota privind modelul certificatului de pregatire profesionala:
    1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 si ISO 7816-1.
    Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate sa asigure conformitatea lor cu normele internationale sunt conforme cu norma ISO 10373.
    2. Certificatul are doua fete.
    Fata 1 contine:
    a) titlul "Certificat de calificare profesionala a conducatorului auto" imprimat cu caractere îngrosate;
    b) numele statului membru care a eliberat certificatul (mentiune facultativa);
    c) semnul distinctiv al statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un dreptunghi albastru si înconjurat de douasprezece stele galbene; semnul distinctiv este urmatorul:
    RO: Romania
    d) informatiile specifice certificatului, numerotate dupa cum urmeaza:
    1. numele titularului;
    2. prenumele titularului;
    3. data si locul nasterii titularului;
    4a. data eliberarii;
    4b. data expirarii;
    4c. numele autoritatii care elibereaza certificatul (poate fi tiparita pe fata 2);
    5a. numarul permisului de conducere;
    5b. numarul de serie;
    6. fotografia titularului;
    7. semnatura titularului;
    8. domiciliul sau adresa postala a titularului (mentiune facultativa);
    9. (sub)categoriile de vehicule pentru care conducatorul raspunde obligatiilor de calificare initiala si/sau de calificare continua;
    e) mentiunea "model al Comunitatilor europene" în limba sau limbile statului membru care elibereaza certificatul si titlul "certificat de calificare de conducator auto" în celelalte limbi ale Comunitatii, tiparite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:
    tarjeta de cualificacion del conductor
    chaufforuddannelsesbevis
    Fahrerqualifizierungsnachweis
    deltio epimorfosis odigou*)
    driver qualification card
    carte de qualification de conducteur
    carta cailiochta tiomana
    kvalifikacijska kartica vozaca
    carta di qualificazione del conducente
    kwalificatiekaart bestuurder
    carta de qualificacao do motorista
    kuljettajan ammattipatevyyskortti
    yrkeskompetensbevis for forare
    f) culorile de referinta:
    - albastru: Pantone reflex blue;
    - galben: Pantone yellow.
------------
    *) Literele din alfabetul grec au fost transformate în litere latine.

    Fata 2 contine:
    a) 9. (sub)categoriile de vehicule pentru care conducatorul auto raspunde obligatiilor de calificare initiala si continua;
    10. codul comunitar armonizat stabilit în anexele I si Ia ale Directivei 91/439/CEE "95.", urmat de data-limita de valabilitate pentru categoria respectiva. De exemplu: "95.zz.ll.aaaa";
    11. se vor înscrie mentiunile corespunzatoare: "CPI" si/sau "CPC";
    b) o explicatie a rubricilor numerotate care apar pe fetele 1 si 2 ale certificatului (cel putin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b si 10).

    3. Securitatea, inclusiv protectia datelor
    Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricarei falsificari sau manipulari si detectarea oricarei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel putin la fel de ridicat ca nivelul de securitate al permisului de conducere.


    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa în facsimil.

                          MODEL DE FILA DE CATALOG

 ______________________________________________________________________________
|Vizat     |Autorizatie|    Nr. fila    | Autov.   |   |   |   |   |   |   |   |
|D.G.I.T.R.|seria:     |                | cat.   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           |                | Nr.      |   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                | înmatric.|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |                |        ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |________________|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Marfa*   |CPIa*| Lector ->|   |   |   |   |   |   |   |
|          |           |__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|          |           | Persoane*|CPC* | Data   ->|   |   |   |   |   |   |   |
|__________|___________|__________|_____|__________|___|___|___|___|___|___|___|
|Nr. |       Nume      |     Prenume    |   Ora ->|   |   |   |   |   |   |   |
|crt.|                 |                |         |___|___|___|___|___|___|___|
| |  |        |        |        |       |CNP |    |P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|P|A|
| v  |        v        |        v       |    v    | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  1 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  6 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  7 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  8 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  9 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 10 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 11 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 12 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 13 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 14 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 15 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 16 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 17 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 18 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 19 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 20 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 21 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 22 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 23 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 24 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 25 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 26 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 27 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 28 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 29 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| 30 |                 |                |          | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________|________________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    * Se vor anula rubricile necorespunzatoare


    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa în facsimil.

      MODEL DE FI?? A CURSANTULUI PENTRU CURSUL DE CPC TRANSPORT PERSOANE

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|Semnatura|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utilizarii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere si de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optima a |      |         |
|       | turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si      |      |         |
|       | pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de franare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de franare si a  |      |         |
|       | franei de încetinire, utilizarea combinata a        |      |         |
|       | franelor si a franei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optima a vitezei si rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire si de franare  |      |         |
|       | în cursul coborarilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defectiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cunostintelor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 si 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranta si|      |         |
|       | confortul pasagerilor: echilibrul miscarilor        |      |         |
|       | longitudinale si laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
|       | împreuna cu alti utilizatori, pozitia pe sosea,     |      |         |
|       | franarea treptata/lina, folosirea consolelor,       |      |         |
|       | utilizarea de infrastructuri specifice (spatii      |      |         |
|       | publice, benzi de circulatie rezervate), realizarea |      |         |
|       | unei armonii între conducerea în siguranta si       |      |         |
|       | celelalte functii ale conducatorului auto,          |      |         |
|       | interactiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
|       | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
|       | calatori (persoane cu dizabilitati, copii).         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încarcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectand regulile de siguranta si    |      |         |
|       | utilizare corecta a vehiculului: fortele care se    |      |         |
|       | aplica vehiculelor în miscare, utilizarea           |      |         |
|       | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
|       | functie de sarcina vehiculului si de profilul       |      |         |
|       | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
|       | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
|       | încarcaturii, consecintele supraîncarcarii pe axa,  |      |         |
|       | stabilitatea vehiculului si centrul de greutate.    |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier si regulile care îl guverneaza:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea si consecintele prevazute în |      |         |
|       | reglementarile nationale si comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sanctiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunzatoare sau de manipulare frauduloasa a   |      |         |
|       | tahografului; cunoasterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier; drepturile si obligatiile     |      |         |
|       | conducatorului auto în ceea ce priveste pregatirea  |      |         |
|       | profesionala initiala si pregatirea profesionala    |      |         |
|       | periodica.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.3. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
|       | grupuri specifice, echipamente de siguranta la      |      |         |
|       | bordul autobuzelor, centurile de siguranta,         |      |         |
|       | încarcarea vehiculului.                             |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere si accidentele de munca: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de munca din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circulatie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane,  |      |         |
|       | materiale si financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv, capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:    |      |         |
|       | informatii generale, implicatii pentru conducatorii |      |         |
|       | auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conducatorului auto |      |         |
|       | si întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice; gesturile si        |      |         |
|       | pozitiile care implica riscuri, conditia fizica,    |      |         |
|       | exercitiile de manipulare, protectia personala.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii   |      |         |
|       | fizice si mentale; principiile unei alimentatii     |      |         |
|       | sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oricarei substante           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele si efectele oboselii si         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | munca - odihna.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situatiile de urgenta: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgenta: evaluarea situatiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta |      |         |
|       | ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/|      |         |
|       | calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei     |      |         |
|       | tuturor calatorilor, actiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de baza ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa    |      |         |
|       | contribuie la îmbunatatirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: relatia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conducatorului auto si imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importanta pentru întreprindere a calitatii         |      |         |
|       | prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conducatorului auto, diferitii interlocutori    |      |         |
|       | potentiali ai conducatorului auto, întretinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe|      |         |
|       | plan comercial si financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii si modalitati de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor si comportamentelor care genereaza     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de munca.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.9. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de calatori si organizarea     |      |         |
|       | pietei: transporturilor rutiere de calatori în      |      |         |
|       | raport cu alte tipuri de transport de calatori      |      |         |
|       | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
|       | activitati ce implica transportul rutier de         |      |         |
|       | calatori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
|       | international), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
|       | întreprinderi de transport rutier de calatori.      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|

    Certificam ca informatiile prezentate sunt conforme realitatii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT PERSOANE - Obiective         |Data -|Semnatura|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utilizarii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere si de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optima a |      |         |
        | turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si      |      |         |
        | pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:    |      |         |
        | circuitul de franare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de franare si a  |      |         |
        | franei de încetinire, utilizarea combinata a        |      |         |
        | franelor si a franei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optima a vitezei si rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire si de franare  |      |         |
        | în cursul coborarilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defectiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cunostintelor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 si 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranta si|      |         |
        | confortul pasagerilor: echilibrul miscarilor        |      |         |
        | longitudinale si laterale, utilizarea drumurilor    |      |         |
        | împreuna cu alti utilizatori, pozitia pe sosea,     |      |         |
        | franarea treptata/lina, folosirea consolelor,       |      |         |
        | utilizarea de infrastructuri specifice (spatii      |      |         |
        | publice, benzi de circulatie rezervate), realizarea |      |         |
        | unei armonii între conducerea în siguranta si       |      |         |
        | celelalte functii ale conducatorului auto,          |      |         |
        | interactiunea cu pasagerii, caracteristicile        |      |         |
        | specifice ale transportului anumitor categorii de   |      |         |
        | calatori (persoane cu dizabilitati, copii).         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.6. Obiectiv, capacitatea de a asigura încarcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectand regulile de siguranta si    |      |         |
        | utilizare corecta a vehiculului: fortele care se    |      |         |
        | aplica vehiculelor în miscare, utilizarea           |      |         |
        | rapoartelor de transmitere ale cutiei de viteze în  |      |         |
        | functie de sarcina vehiculului si de profilul       |      |         |
        | drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul |      |         |
        | sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea       |      |         |
        | încarcaturii, consecintele supraîncarcarii pe axa,  |      |         |
        | stabilitatea vehiculului si centrul de greutate.    |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier si regulile care îl guverneaza:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea si consecintele prevazute în |      |         |
        | reglementarile nationale si comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sanctiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunzatoare sau de manipulare frauduloasa a   |      |         |
        | tahografului; cunoasterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier, drepturile si obligatiile     |      |         |
        | conducatorului auto în ceea ce priveste pregatirea  |      |         |
        | profesionala initiala si pregatirea profesionala    |      |         |
        | periodica.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.3. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de persoane: transportul de      |      |         |
        | grupuri specifice, echipamente de siguranta la      |      |         |
        | bordul autobuzelor, centurile de siguranta,         |      |         |
        | încarcarea vehiculului.                             |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere si accidentele de munca: tipologia|      |         |
        | accidentelor de munca din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circulatie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane,  |      |         |
        | materiale si financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:    |      |         |
        | informatii generale, implicatii pentru conducatorii |      |         |
        | auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conducatorului auto |      |         |
        | si întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile si        |      |         |
        | pozitiile care implica riscuri, conditia fizica,    |      |         |
        | exercitiile de manipulare, proiectia personala.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii   |      |         |
        | fizice si mentale: principiile unei alimentatii     |      |         |
        | sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oricarei substante           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele si efectele oboselii si         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | munca - odihna.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situatiile de urgenta: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgenta: evaluarea situatiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta |      |         |
        | ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/|      |         |
        | calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei     |      |         |
        | tuturor calatorilor, actiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de baza ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa    |      |         |
        | contribuie la îmbunatatirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: relatia dintre comportamentul        |      |         |
        | conducatorului auto si imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importanta pentru întreprindere a calitatii         |      |         |
        | prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conducatorului auto, diferitii interlocutori    |      |         |
        | potentiali ai conducatorului auto, întretinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe|      |         |
        | plan comercial si financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii si modalitati de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor si comportamentelor care genereaza     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de munca.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.9. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al     |      |         |
        | transportului rutier de calatori si organizarea     |      |         |
        | pietei: transporturilor rutiere de calatori în      |      |         |
        | raport cu alte tipuri de transport de calatori      |      |         |
        | (transport feroviar, automobile), diferitele        |      |         |
        | activitati ce implica transportul rutier de         |      |         |
        | calatori, trecerea frontierelor (transportul        |      |         |
        | international), organizarea principalelor tipuri de |      |         |
        | întreprinderi de transport rutier de calatori.      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | Pregatire practica                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|

    Certificam ca informatiile prezentate sunt conforme realitatii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|


 ______________________________________________________________________________
|M.     |          CPC TRANSPORT M?RFURI - Obiective          |Data -|Semnatura|
|       |                                                     |orele |lector   |
|       |                                                     |Data -|         |
|       |                                                     |orele |         |
|       |                                                     | ...  |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor        |      |         |
|1 - 3  | sistemului de transmisie în scopul utilizarii       |      |         |
|ZILE x | optime: curbele de cupluri, de putere si de consum  |      |         |
|7 ORE  | specific ale unui motor, zona de utilizare optima a |      |         |
|       | turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
|       | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice|      |         |
|       | si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a|      |         |
|       | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si      |      |         |
|       | pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:    |      |         |
|       | circuitul de franare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
|       | limitele de utilizare a sistemelor de franare si a  |      |         |
|       | franei de încetinire, utilizarea combinata a        |      |         |
|       | franelor si a franei de încetinire, utilizarea      |      |         |
|       | optima a vitezei si rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului,  |      |         |
|       | utilizarea mijloacelor de încetinire si de franare  |      |         |
|       | în cursul coborarilor, atitudine în caz de          |      |         |
|       | defectiune.                                         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
|       | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
|       | carburant prin utilizarea cunostintelor prezentate  |      |         |
|       | la pct. 1.1 si 1.2.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încarcarea  |      |         |
|       | unui vehicul respectand regulile de siguranta si    |      |         |
|       | utilizare corecta a vehiculului:                    |      |         |
|       | - fortele care actioneaza asupra vehiculului în     |      |         |
|       | miscare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
|       | cutiei de viteze în functie de sarcina vehiculului  |      |         |
|       | si de particularitatile drumului, calcularea        |      |         |
|       | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
|       | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
|       | repartizarea încarcaturii, consecintele             |      |         |
|       | supraîncarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si |      |         |
|       | centrul de greutate, tipurile de ambalaje si        |      |         |
|       | suporturile de sarcina;                             |      |         |
|       | - principalele categorii de marfuri ce necesita     |      |         |
|       | arimarea, tehnici de calare si de arimare a         |      |         |
|       | încarcaturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
|       | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
|       | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelata si    |      |         |
|       | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al       |      |         |
|       | transportului rutier si regulile care îl guverneaza:|      |         |
|       | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
|       | principiile, aplicarea si consecintele prevazute în |      |         |
|       | reglementarile nationale si comunitare în domeniu;  |      |         |
|       | sanctiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
|       | necorespunzatoare sau de manipulare frauduloasa a   |      |         |
|       | tahografului; cunoasterea mediului social al        |      |         |
|       | transportului rutier: drepturile si obligatiile     |      |         |
|       | conducatorului auto în ceea ce priveste pregatirea  |      |         |
|       | profesionala initiala si pregatirea profesionala    |      |         |
|       | periodica.                                          |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 2.2. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind  |      |         |
|       | transportul rutier de marfuri: licentele de         |      |         |
|       | transport, obligatiile ce rezulta din               |      |         |
|       | contractele-tip de transport de marfuri, redactarea |      |         |
|       | documentelor ce formeaza contractul de transport,   |      |         |
|       | autorizatiile de transport international, obligatii |      |         |
|       | ce rezulta din conventia privind contractul de      |      |         |
|       | transport international rutier de marfuri,          |      |         |
|       | întocmirea foii de drum internationale, trecerea    |      |         |
|       | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
|       | speciale de însotire a marfii.                      |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|
|MODULUL| 3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind         |      |         |
|2 - 2  | riscurile rutiere si accidentele de munca: tipologia|      |         |
|ZILE x | accidentelor de munca din sectorul transporturilor, |      |         |
|7 ORE  | statisticile accidentelor de circulatie, implicarea |      |         |
|       | camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane,  |      |         |
|       | materiale si financiare.                            |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
|       | criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:    |      |         |
|       | informatii generale, implicatii pentru conducatorii |      |         |
|       | auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce |      |         |
|       | trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia  |      |         |
|       | cu privire la responsabilitatea conducatorului auto |      |         |
|       | si întreprinderilor de transport.                   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
|       | fizice: principiile ergonomice: gesturile si        |      |         |
|       | pozitiile care implica riscuri, conditia fizica,    |      |         |
|       | exercitiile de manipulare, protectia personala.     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii   |      |         |
|       | fizice si mentale: principiile unei alimentatii     |      |         |
|       | sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
|       | medicamentelor sau ale oricarei substante           |      |         |
|       | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
|       | simptomele, cauzele si efectele oboselii si         |      |         |
|       | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
|       | munca - odihna.                                     |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
|       | situatiile de urgenta: comportamentul în caz de     |      |         |
|       | urgenta: evaluarea situatiei, evitarea              |      |         |
|       | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta |      |         |
|       | ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni în  |      |         |
|       | caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/|      |         |
|       | calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei     |      |         |
|       | tuturor calatorilor, actiuni în caz de agresiune;   |      |         |
|       | principiile de baza ale întocmirii unui             |      |         |
|       | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa    |      |         |
|       | contribuie la îmbunatatirea imaginii unei           |      |         |
|       | întreprinderi: relatia dintre comportamentul        |      |         |
|       | conducatorului auto si imaginea întreprinderii:     |      |         |
|       | importanta pentru întreprindere a calitatii         |      |         |
|       | prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri   |      |         |
|       | ale conducatorului auto, diferitii interlocutori    |      |         |
|       | potentiali ai conducatorului auto, întretinerea     |      |         |
|       | autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe|      |         |
|       | plan comercial si financiar ale unei dispute.       |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.7. Principii si modalitati de corectare a         |      |         |
|       | atitudinilor si comportamentelor care genereaza     |      |         |
|       | riscuri de accident rutier sau accident de munca.   |      |         |
|       |_____________________________________________________|______|_________|
|       | 3.8. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al     |      |         |
|       | transportului rutier de marfuri si organizarea      |      |         |
|       | pietei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
|       | de transport (concurenta, expeditori), diferitele   |      |         |
|       | activitati din domeniul transportului rutier        |      |         |
|       | (transportul public, în folos propriu, activitati   |      |         |
|       | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
|       | tipuri de întreprinderi de transport sau activitati |      |         |
|       | conexe transportului, diferitele specializari din   |      |         |
|       | domeniul transportului (cisterna, temperatura       |      |         |
|       | controlata etc.), evolutia sectorului               |      |         |
|       | (diversificarea serviciilor oferite, relatia        |      |         |
|       | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
|       | subcontractarea etc.).                              |      |         |
|_______|_____________________________________________________|______|_________|

    Certificam ca informatiile prezentate sunt conforme realitatii. Reprezentant C.P.P.

 ______________________________________________________________________________
|Nume|Prenume| CNP |Permis   |Data     |Data     |Data     |Data     |Data     |
|    |       |     |conducere|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|obtinerii|
|    |       |     |seria    |cat. D1  |cat. D   |cat. C1  |cat. C   |cat. E   |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|    |       |     |         |         |         |         |         |         |
|____|_______|_____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

         ______________________________________________________________________
        |         CPIa TRANSPORT M?RFURI - Obiective          |Data -|Semnatura|
        |                                                     |orele |lector   |
        |                                                     |Data -|         |
        |                                                     |orele |         |
        |                                                     | ...  |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.1. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor        |      |         |
        | sistemului de transmisie în scopul utilizarii       |      |         |
        | optime: curbele de cupluri, de putere si de consum  |      |         |
        | specific ale unui motor, zona de utilizare optima a |      |         |
        | turatiei motorului, diagrame privind rapoartele de  |      |         |
        | transmitere ale cutiei de viteze.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.2. Obiectiv: cunoasterea caracteristicilor tehnice|      |         |
        | si functionarea dispozitivelor de siguranta pentru a|      |         |
        | controla vehiculul, pentru a minimiza uzura si      |      |         |
        | pentru a preveni disfunctionalitatile specifice:    |      |         |
        | circuitul de franare oleopneumatic servoasistat,    |      |         |
        | limitele de utilizare a sistemelor de franare si a  |      |         |
        | franei de încetinire, utilizarea combinata a        |      |         |
        | franelor si a franei de încetinire, utilizarea      |      |         |
        | optima a vitezei si rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze, utilizarea inertiei vehiculului,  |      |         |
        | utilizarea mijloacelor de încetinire si de franare  |      |         |
        | în cursul coborarilor, atitudine în caz de          |      |         |
        | defectiune.                                         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a          |      |         |
        | consumului de carburant: optimizarea consumului de  |      |         |
        | carburant prin utilizarea cunostintelor prezentate  |      |         |
        | la pct. 1.1 si 1.2.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încarcarea  |      |         |
        | unui vehicul respectand regulile de siguranta si    |      |         |
        | utilizare corecta a vehiculului:                    |      |         |
        | - fortele care actioneaza asupra vehiculului în     |      |         |
        | miscare, utilizarea rapoartelor de transmitere ale  |      |         |
        | cutiei de viteze în functie de sarcina vehiculului  |      |         |
        | si de particularitatile drumului, calcularea        |      |         |
        | sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu  |      |         |
        | de vehicule, calcularea volumului total,            |      |         |
        | repartizarea încarcaturii, consecintele             |      |         |
        | supraîncarcarii pe axa, stabilitatea vehiculului si |      |         |
        | centrul de greutate, tipurile de ambalaje si        |      |         |
        | suporturile de sarcina;                             |      |         |
        | - principalele categorii de marfuri ce necesita     |      |         |
        | arimarea, tehnici de calare si de arimare a         |      |         |
        | încarcaturii, utilizarea centurilor de arimare,     |      |         |
        | verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de|      |         |
        | mijloace de manipulare, acoperirea cu prelata si    |      |         |
        | scoaterea prelatei.                                 |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.1. Obiectiv: cunoasterea mediului social al       |      |         |
        | transportului rutier si regulile care îl guverneaza:|      |         |
        | duratele maxime de lucru specifice transporturilor; |      |         |
        | principiile, aplicarea si consecintele prevazute în |      |         |
        | reglementarile nationale si comunitare în domeniu;  |      |         |
        | sanctiunile în caz de neutilizare, de utilizare     |      |         |
        | necorespunzatoare sau de manipulare frauduloasa a   |      |         |
        | tahografului; cunoasterea mediului social al        |      |         |
        | transportului rutier; drepturile si obligatiile     |      |         |
        | conducatorului auto în ceea ce priveste pregatirea  |      |         |
        | profesionala initiala si pregatirea profesionala    |      |         |
        | periodica.                                          |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 2.2. Obiectiv: cunoasterea reglementarilor privind  |      |         |
        | transportul rutier de marfuri: licentele de         |      |         |
        | transport, obligatiile ce rezulta din               |      |         |
        | contractele-tip de transport de marfuri, redactarea |      |         |
        | documentelor ce formeaza contractul de transport,   |      |         |
        | autorizatiile de transport international, obligatii |      |         |
        | ce rezulta din conventia privind contractul de      |      |         |
        | transport international rutier de marfuri,          |      |         |
        | întocmirea foii de drum internationale, trecerea    |      |         |
        | frontierelor, comisionarii de transport, documente  |      |         |
        | speciale de însotire a marfii.                      |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.1. Obiectiv: cresterea perceptiei privind         |      |         |
        | riscurile rutiere si accidentele de munca: tipologia|      |         |
        | accidentelor de munca din sectorul transporturilor, |      |         |
        | statisticile accidentelor de circulatie, implicarea |      |         |
        | camioanelor grele/autocarelor, consecintele umane,  |      |         |
        | materiale si financiare.                            |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni             |      |         |
        | criminalitatea si traficul de imigranti ilegali:    |      |         |
        | informatii generale, implicatii pentru conducatorii |      |         |
        | auto, masurile de prevenire, lista verificarilor ce |      |         |
        | trebuie efectuate de conducatorul auto, legislatia  |      |         |
        | cu privire la responsabilitatea conducatorului auto |      |         |
        | si întreprinderilor de transport.                   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile   |      |         |
        | fizice: principiile ergonomice: gesturile si        |      |         |
        | pozitiile care implica riscuri, conditia fizica,    |      |         |
        | exercitiile de manipulare, protectia personala.     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.4. Obiectiv: constientizarea importantei starii   |      |         |
        | fizice si mentale: principiile unei alimentatii     |      |         |
        | sanatoase si echilibrate, efectele alcoolului,      |      |         |
        | medicamentelor sau ale oricarei substante           |      |         |
        | susceptibile de a modifica comportamentul,          |      |         |
        | simptomele, cauzele si efectele oboselii si         |      |         |
        | stresului, rolul fundamental al ciclului elementar  |      |         |
        | munca - odihna.                                     |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect       |      |         |
        | situatiile de urgenta: comportamentul în caz de     |      |         |
        | urgenta: evaluarea situatiei, evitarea              |      |         |
        | supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistenta |      |         |
        | ranitilor si acordarea primului ajutor, actiuni în  |      |         |
        | caz de incendiu, evacuarea ocupantilor din camioane/|      |         |
        | calatorilor din autobuze, asigurarea sigurantei     |      |         |
        | tuturor calatorilor, actiuni în caz de agresiune;   |      |         |
        | principiile de baza ale întocmirii unui             |      |         |
        | proces-verbal de constatare a accidentului.         |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.6. Obiectiv: abilitati de comportament care sa    |      |         |
        | contribuie la îmbunatatirea imaginii unei           |      |         |
        | întreprinderi: relatia dintre comportamentul        |      |         |
        | conducatorului auto si imaginea întreprinderii:     |      |         |
        | importanta pentru întreprindere a calitatii         |      |         |
        | prestatiei conducatorului auto, diferitele roluri   |      |         |
        | ale conducatorului auto, diferitii interlocutori    |      |         |
        | potentiali ai conducatorului auto, întretinerea     |      |         |
        | autovehiculului, organizarea muncii, consecintele pe|      |         |
        | plan comercial si financiar ale unei dispute.       |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.7. Principii si modalitati de corectare a         |      |         |
        | atitudinilor si comportamentelor care genereaza     |      |         |
        | riscuri de accident rutier sau accident de munca.   |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | 3.8. Obiectiv: cunoasterea mediului economic al     |      |         |
        | transportului rutier de marfuri si organizarea      |      |         |
        | pietei: transportul rutier în raport cu alte tipuri |      |         |
        | de transport (concurenta, expeditori), diferitele   |      |         |
        | activitati din domeniul transportului rutier        |      |         |
        | (transportul public, în folos propriu, activitati   |      |         |
        | conexe transportului), organizarea principalelor    |      |         |
        | tipuri de întreprinderi de transport sau activitati |      |         |
        | conexe transportului, diferitele specializari din   |      |         |
        | domeniul transportului (cisterna, temperatura       |      |         |
        | controlata etc.), evolutia sectorului               |      |         |
        | (diversificarea serviciilor oferite, relatia        |      |         |
        | transport rutier - transport feroviar,              |      |         |
        | subcontractarea etc.).                              |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|
        | Pregatire practica                                  |      |         |
        |_____________________________________________________|______|_________|


    Certificam ca informatiile prezentate sunt conforme realitatii. Reprezentant C.P.P.


                              ---------------