închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
OUG Nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

ORDONANTA URGENTA   Nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 674 din 4 octombrie 2010

Având în vedere nevoia stringentĂŁ de redresare economicĂŁ în condiĂžiile actualei crize economice mondiale, resimĂžite în mod drastic Âşi la nivelul economiei naĂžionale,

Ăžinându-se cont de faptul cĂŁ redresarea economiei naĂžionale se poate realiza, printre altele, Âşi prin implementarea unor proiecte de reorganizare a societĂŁĂžilor comerciale, precum fuziunea sau divizarea, care sĂŁ fie de naturĂŁ a eficientiza activitatea acestora Âşi a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare economicĂŁ Âşi sustenabilitate funcĂžionalĂŁ,

având în vedere cĂŁ procesele de reorganizare corporativĂŁ, precum fuziunea sau divizarea, presupun parcurgerea unor etape specifice, conform prevederilor în vigoare ale Legii nr. 31/1990 privind societĂŁĂžile comerciale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, care reclamĂŁ respectarea unui calendar de timp apreciabil,

având în vedere cĂŁ, actualmente, durata operaĂžiunilor de reorganizare a societĂŁĂžilor comerciale prin fuziune internĂŁ Âşi transfrontalierĂŁ sau divizare este considerabilĂŁ, întârzierile fiind generate, în special, de efectul suspensiv de drept al opoziĂžiei,

dat fiind cĂŁ o procedurĂŁ prelungitĂŁ în timp limiteazĂŁ interesul investitorilor de a face uz de aceste mecanisme importante de reorganizare a societĂŁĂžilor comerciale, care în foarte multe cazuri pot revitaliza nu numai societĂŁĂžile implicate în fuziune sau divizare, ci un întreg circuit comercial în care acestea sunt angrenate,

luând în considerare gradul ridicat de încĂŁrcare a instanĂželor judecĂŁtoreÂşti, ce determinĂŁ soluĂžionarea litigiilor aflate pe rolul acestora, inclusiv a opoziĂžiilor introduse în cadrul proceselor de fuziune sau divizare, într-un interval de timp mult prea mare faÞã de cel optim, care ar fi consonant cu principiul judecĂŁrii cu celeritate a proceselor comerciale,

având în vedere strategia actualĂŁ a Guvernului României de a iniĂžia mĂŁsuri legislative pentru accelerarea soluĂžionĂŁrii proceselor,

pentru salvgardarea deciziilor economice de reorganizare luate la nivelul societĂŁĂžilor comerciale, cu respectarea în acelaÂşi timp a dreptului la o protecĂžie adecvatĂŁ a intereselor creditorilor societĂŁĂžilor comerciale supuse proceselor de fuziune sau divizare,

în considerarea faptului cĂŁ aceste elemente vizeazĂŁ interesul public general Âşi constituie situaĂžii extraordinare, cu impact asupra economiei naĂžionale, a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ,

date fiind consecinĂžele negative ale neadoptĂŁrii în regim de urgenÞã a actului normativ, generate în primul rând de inexistenĂža unui mecanism eficient, rapid, care sĂŁ sprijine în mod real reorganizarea societĂŁĂžilor comerciale în condiĂžiile actuale, în care de promptitudinea soluĂžiilor aplicate depinde viabilitatea unui operator economic,

în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

Art. I. - Legea nr. 31/1990 privind societĂŁĂžile comerciale, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

1. Articolul 185 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

„Art. 185. - (1) In condiĂžiile prevĂŁzute de Legea contabilitĂŁĂžii nr. 82/1991, republicatĂŁ, consiliul de administraĂžie, respectiv directoratul, este obligat sĂŁ depunĂŁ la unitĂŁĂžile teritoriale ale Ministerului FinanĂželor Publice, în format hârtie Âşi în format electronic sau numai în formĂŁ electronicĂŁ, având ataÂşatĂŁ o semnĂŁturĂŁ electronicĂŁ extinsĂŁ, situaĂžiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupĂŁ caz.

(2) Consiliul de administraĂžie, respectiv directoratul societĂŁĂžii-mamĂŁ, definitĂŁ astfel de reglementĂŁrile contabile aplicabile, este obligat sĂŁ depunĂŁ la unitĂŁĂžile teritoriale ale Ministerului FinanĂželor Publice copii ale situaĂžiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzĂŁtor.

(3) In vederea efectuĂŁrii publicitĂŁĂžii legale, Ministerul FinanĂželor Publice transmite, electronic, la Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului copii de pe urmĂŁtoarele acte, în formĂŁ electronicĂŁ: situaĂžiile financiare anuale Âşi, dupĂŁ caz, situaĂžiile financiare anuale consolidate, raportul Âşi, dupĂŁ caz, raportul consolidat al consiliului de administraĂžie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum Âşi indicatorii economico-financiari necesari efectuĂŁrii publicitĂŁĂžii legale. Publicitatea legalĂŁ se realizeazĂŁ prin menĂžionarea în registrul comerĂžului a depunerii situaĂžiilor financiare anuale, însoĂžite de raportul consiliului de administraĂžie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum Âşi prin publicarea indicatorilor economico-financiari extraÂşi din acestea.

(4) SocietĂŁĂžile comerciale care au o cifrĂŁ anualĂŁ de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaĂžia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunĂž prin care se confirmĂŁ depunerea actelor prevĂŁzute la alin. (1).

(5) Pentru societĂŁĂžile comerciale a cĂŁror cifrĂŁ anualĂŁ de afaceri nu depĂŁÂşeÂşte 10 milioane lei, anunĂžul prevĂŁzut la alin. (4) va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului NaĂžional al Registrului ComerĂžului.

(6) Ministerul FinanĂželor Publice Âşi Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor Âşi informaĂžiilor prevĂŁzute la alin. (3) Âşi (5)."

2. La articolul 2411, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmĂŁtorul cuprins:

„(3) DacĂŁ un creditor nu a obĂžinut realizarea creanĂžei sale de la societatea cĂŁreia îi este repartizatĂŁ creanĂža prin divizare, toate societĂŁĂžile participante la divizare rĂŁspund pentru obligaĂžia în cauzĂŁ, pânĂŁ la concurenĂža valorii activelor nete care le-au fost repartizate prin divizare, cu excepĂžia societĂŁĂžii cĂŁreia i-a fost repartizatĂŁ obligaĂžia respectivĂŁ, care rĂŁspunde nelimitat."

3. La articolul 242, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmĂŁtorul cuprins:

„(3) Oficiul NaĂžional al Registrului ComerĂžului va transmite AgenĂžiei NaĂžionale de Administrare FiscalĂŁ, în 3 zile de la depunerea proiectului de fuziune/divizare, un anunĂž cu privire la depunerea proiectului. CondiĂžiile de colaborare între cele douĂŁ instituĂžii pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui alineat vor fi stabilite prin protocol."

4. Articolul 243 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

„Art. 243. - (1) Creditorii societĂŁĂžilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecĂžie adecvatĂŁ a intereselor lor. Orice astfel de creditor care deĂžine o creanÞã certĂŁ, lichidĂŁ Âşi anterioarĂŁ datei publicĂŁrii proiectului de fuziune sau de divizare, nescadentĂŁ la data publicĂŁrii Âşi care urmĂŁreÂşte împiedicarea producerii unui prejudiciu prin fuziune/divizare, poate face opoziĂžie în vederea garantĂŁrii satisfacerii creanĂžei sale, în condiĂžiile prezentului articol.

(2) OpoziĂžia se face în termen de 30 de zile de la data publicĂŁrii proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comerĂžului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menĂžiona în registru Âşi o va înainta instanĂžei judecĂŁtoreÂşti competente. HotĂŁrârea pronunĂžatĂŁ asupra opoziĂžiei este supusĂŁ numai recursului.

(3) Formularea unei opoziĂžii în temeiul alin. (1) nu are ca efect suspendarea executĂŁrii fuziunii sau divizĂŁrii Âşi nu împiedicĂŁ realizarea fuziunii sau divizĂŁrii.

(4) In cazul în care, din examinarea situaĂžiei financiare Âşi operaĂžional-comerciale a societĂŁĂžii debitoare/societĂŁĂžii succesoare în drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii debitoare, rezultĂŁ cĂŁ nu este necesarĂŁ acordarea de garanĂžii adecvate ori, dupĂŁ caz, de noi garanĂžii sau societatea debitoare ori, dupĂŁ caz, societatea succesoare în drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii debitoare a fĂŁcut dovada plĂŁĂžii datoriilor sau pĂŁrĂžile au încheiat un acord pentru plata datoriilor ori existĂŁ deja garanĂžii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanĂžei, instanĂža respinge opoziĂžia. De asemenea, instanĂža respinge opoziĂžia Âşi în cazul în care este refuzatĂŁ de cĂŁtre creditor constituirea, în termenul stabilit de instanÞã prin încheiere, a garanĂžiilor oferite potrivit alin. (5).

(5) DacĂŁ societatea debitoare sau, dupĂŁ caz, societatea succesoare în drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii debitoare a fĂŁcut în cursul procesului o ofertĂŁ pentru constituirea unor garanĂžii sau privilegii apreciate de instanÞã ca fiind necesare Âşi adecvate pentru satisfacerea creanĂžei creditorului, instanĂža va pronunĂža o încheiere prin care va acorda pĂŁrĂžilor un termen pentru constituirea acelor garanĂžii. Incheierea pronunĂžatĂŁ de instanÞã este supusĂŁ recursului odatĂŁ cu fondul.

(6) DacĂŁ societatea debitoare sau, dupĂŁ caz, societatea succesoare în drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii debitoare nu oferĂŁ garanĂžii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creanĂžei sau, chiar dacĂŁ oferĂŁ garanĂžii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instanÞã prin încheiere, potrivit alin. (5), instanĂža admite opoziĂžia Âşi obligĂŁ societatea debitoare sau, dupĂŁ caz, societatea succesoare în drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii debitoare la plata creanĂžei de îndatĂŁ ori într-un anumit termen stabilit în funcĂžie de valoarea creanĂžei Âşi de pasivul societĂŁĂžii debitoare sau, dupĂŁ caz, al societĂŁĂžii succesoare în drepturile Âşi obligaĂžiile societĂŁĂžii debitoare. HotĂŁrârea de admitere a opoziĂžiei este executorie.

(7) OpoziĂžia formulatĂŁ în temeiul prezentului articol se judecĂŁ de urgenÞã Âşi cu precĂŁdere.

(8) Creditorii societĂŁĂžilor participante la divizare sau fuziune care îndeplinesc condiĂžiile pentru a face opoziĂžie potrivit alin. (1) pot formula o cerere de opoziĂžie în temeiul art. 61 alin. (1) împotriva hotĂŁrârii organului statutar al societĂŁĂžii privitoare la modificĂŁrile actului constitutiv numai dacĂŁ acestea privesc alte modificĂŁri decât cele care decurg din sau în legĂŁturĂŁ cu procesul de divizare sau fuziune.

(9) DispoziĂžiile prezentului articol nu se aplicĂŁ creanĂželor de natura drepturilor salariale derivând din contractele individuale de muncĂŁ sau contractele colective de muncĂŁ aplicabile, care îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (1), a cĂŁror protecĂžie se realizeazĂŁ potrivit dispoziĂžiilor Legii nr. 67/2006 privind protecĂžia drepturilor salariaĂžilor în cazul transferului întreprinderii, al unitĂŁĂžii sau al unor pĂŁrĂži ale acestora, precum Âşi potrivit altor legi aplicabile."

5. La articolul 246, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

„Art. 246. - (1) In cel mult 3 luni de la data publicĂŁrii proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. (2), adunarea generalĂŁ a fiecĂŁrei societĂŁĂži participante va hotĂŁrî asupra fuziunii sau divizĂŁrii, cu respectarea condiĂžiilor privind convocarea ei."

6. Articolul 2519 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

„Art. 2519. - Creditorii societĂŁĂžilor comerciale - persoane juridice române sau societĂŁĂži europene cu sediul în România - care iau parte la fuziune au dreptul la o protecĂžie adecvatĂŁ a intereselor lor. Orice astfel de creditor, care deĂžine o creanÞã certĂŁ, lichidĂŁ Âşi anterioarĂŁ datei publicĂŁrii proiectului de fuziune, nescadentĂŁ la data publicĂŁrii proiectului, Âşi care nu deĂžine deja garanĂžii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanĂžei sale, poate face opoziĂžie, cu respectarea condiĂžiilor de procedurĂŁ Âşi de fond Âşi cu efectele prevĂŁzute la art. 243."

7. La articolul 25111, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:

„Art. 25111. - (1) In cel mult 3 luni de la data publicĂŁrii proiectului comun de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform dispoziĂžiilor art. 2516 alin. (2), adunarea generalĂŁ a fiecĂŁreia dintre societĂŁĂži hotĂŁrĂŁÂşte asupra proiectului comun de fuziune, în condiĂžiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv Âşi cu respectarea condiĂžiilor privind convocarea ei."

Art. II. - Prevederile art. I pct. 2-6 se aplicĂŁ doar operaĂžiunilor de fuziune Âşi divizare pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

Art. III. - De la data de 1 ianuarie 2011, situaÞiile financiare anuale ºi documentele anexate acestora, prevãzute la art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societãÞile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, modificatã ºi completatã potrivit prezentei ordonanÞe de urgenÞã, se depun numai la unitãÞile teritoriale ale Ministerului FinanÞelor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

ContrasemneazĂŁ:

p. Ministrul justiĂžiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerĂžului Âşi mediului de afaceri,

Ion Ariton

ÂŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan MĂŁnoiu

Ministrul finanĂželor publice,

Gheorghe IalomiĂžianu