închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
             ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 2013
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
EMITENT: GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 54 din 23 ianuarie 2013

    în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 34, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    "e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii în patrimoniul contribuabilului, dupa caz, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale. în valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. în cazul în care se efectueaza evaluari ale activelor biologice care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita în baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a activelor biologice se recalculeaza pâna la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau a valorii de piata, dupa caz."
    2. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în întelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia în considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei. în cazul în care tranzactiile sau o serie de tranzactii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca facând parte din domeniul de aplicare al conventiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzactii artificiale se întelege tranzactiile sau seriile de tranzactii care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate."
    3. La articolul 12, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) venituri din servicii prestate în România si în afara României, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;".
    4. La articolul 12, litera l) se abroga.
    5. La articolul 19, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) în scopul determinarii profitului impozabil, contribuabilii sunt obligati sa evidentieze în registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile realizate din orice sursa, într-un an fiscal, potrivit alin. (1), precum si cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21."
    6. La articolul 19^1 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, în proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; în cazul în care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;".
    7. La articolul 19^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare care conduc la obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, efectuate atât pe teritoriul national, cât si în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care apartin Spatiului Economic European.
    (4) Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea industriala sau comerciala desfasurata de catre contribuabili.
    (5) Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat."
    8. La articolul 19^3 litera b), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu conditia evidentierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct;".
    9. La articolul 19^3 litera b), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "1^1. în situatia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel:
    a) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizare a rezervei;
    b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;".
    10. La articolul 20, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare/active biologice, dupa caz."
    11. La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) dobânzile/majorarile de întârziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile române/straine, potrivit prevederilor legale;".
    12. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s^4) se introduc doua noi litere, literele s^5) si s^6), cu urmatorul cuprins:
    "s^5) cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuarii unei evaluari utilizând modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se înregistreaza o descrestere a valorii acestora;
    s^6) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate în baza unor contracte cu plata amânata."
    13. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins:
    "u) cheltuielile înregistrate în evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii."
    14. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) în întelesul alin. (1), prin credit/împrumut se întelege orice conventie încheiata între parti care genereaza în sarcina uneia dintre parti obligatia de a plati dobânzi si de a restitui capitalul împrumutat."
    15. La articolul 24 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune si altele asemenea;".
    16. La articolul 24 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) activele biologice, înregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara."
    17. La articolul 24 alineatul (4), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, încadrate astfel potrivit reglementarilor contabile."
    18. La articolul 24, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, încadrate astfel potrivit reglementarilor contabile, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata."
    19. La articolul 24, dupa alineatul (11) se introduc doua noi alineate, alineatele (11^1) si (11^2), cu urmatorul cuprins:
    "(11^1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si 34, pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/luna. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplica prevederile alin. (11) lit. f).
    (11^2) Alin. (11^1) se aplica inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, achizitionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale ramase neamortizate la aceasta data."
    20. La articolul 30, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci când cumparatorul este o persoana juridica româna sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzactiei, urmând ca persoana juridica straina sa declare si sa plateasca impozit pe profit potrivit art. 35."
    21. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Deducerea prevazuta la alin. (2) se acorda doar din impozitul pe profit calculat pentru anul în care impozitul a fost platit statului strain."
    22. La articolul 41, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 71;".
    23. La articolul 42, litera k) se abroga.
    24. La articolul 43 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) activitati agricole, silvicultura si piscicultura;".
    25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) si j^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "i) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
    ..........................................................................
    j^1) sume reprezentând salarii, diferente de salarii, dobânzi acordate în legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile;".
    26. La articolul 55 alineatul (4), literele g) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "g) sumele primite de angajati în conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
    ..........................................................................
    m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate într-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situatia în care România are drept de impunere;".
    27. La articolul 57, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^2) în cazul veniturilor reprezentând salarii, diferente de salarii, dobânzi acordate în legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare la data platii pentru veniturile realizate în afara functiei de baza, si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite."
    28. La articolul 67, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1.1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevazut la alin. (1) se aplica si pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica în folosul personal al acestuia."
    29. Capitolul VII, alcatuit din articolele 71 - 74, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL VII
    Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

    ART. 71
    Definirea veniturilor
    (1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau într-o forma de asociere, din:
    a) cultivarea produselor agricole vegetale;
    b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
    c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, în stare naturala.
    (2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.
    (3) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina în sistem real.
    (4) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la alin. (1) în alta modalitate decât în stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
    (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina în sistem real.
    ART. 72
    Venituri neimpozabile
    (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.
    (2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului urmator:
 _____________________________________________________
|       Produse vegetale      |       Suprafata       |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale                     | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase          | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof                      | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zahar             | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun                       | pâna la 1 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod                | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în câmp              | pâna la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în spatii protejate  | pâna la 0,2 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe    | pâna la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod                 | pâna la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod                  | pâna la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Flori si plante ornamentale | pâna la 0,3 ha        |
|_____________________________|_______________________|
|                             |                       |
|_____________________________|_______________________|
|          Animale            | Nr. de capete/Nr. de  |
|                             | familii de albine     |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci si bivolite            | pâna la 2             |
|_____________________________|_______________________|
| Ovine si caprine            | pâna la 10            |
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru îngrasat       | pâna la 6             |
|_____________________________|_______________________|
| Albine                      | pâna la 50 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| Pasari de curte             | pâna la 100           |
|_____________________________|_______________________|

    ART. 73
    Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
    (1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.
    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.
    (3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa între 1 februarie 2013 si pâna la sfârsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:
 ______________________________________________________________________________
|     Produse vegetale       | Suprafata destinata productiei | Norma de venit |
|                            | vegetale/cap de animal/familie |     - lei -    |
|                            | de albine                      |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cereale                    | peste 2 ha                     |            449 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Plante oleaginoase         | peste 2 ha                     |            458 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Cartof                     | peste 2 ha                     |          3.488 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Sfecla de zahar            | peste 2 ha                     |            697 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Tutun                      | peste 1 ha                     |          1.060 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Hamei pe rod               | peste 2 ha                     |          1.483 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în câmp             | peste 0,5 ha                   |          4.001 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Legume în spatii protejate | peste 0,2 ha                   |          8.033 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha                   |            801 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pomi pe rod                | peste 1,5 ha                   |          4.709 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vie pe rod                 | peste 0,5 ha                   |          1.385 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Flori si plante ornamentale| peste 0,3 ha                   |         11.773 |
|____________________________|________________________________|________________|
|                            |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
|          Animale           |                                |                |
|____________________________|________________________________|________________|
| Vaci si bivolite           | peste 2 capete                 |            453 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Ovine si caprine           | 10 - 50 de capete              |             23 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 50 de capete             |             65 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Porci pentru îngrasat      | 6 - 10 capete                  |             56 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 10 capete                |            177 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Albine                     | 50 - 100 de familii            |             70 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 100 de familii           |             98 |
|____________________________|________________________________|________________|
| Pasari de curte            | 100 - 500 de capete            |              3 |
|                            |________________________________|________________|
|                            | peste 500 de capete            |              2 |
|____________________________|________________________________|________________|


    (4) începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pâna cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
    ART. 74
    Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
    (1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
    (2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. în cazul în care activitatea se desfasoara în cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice în cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
    (3) Declaratia prevazuta la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 72.
    (4) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si în forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat în doua rate egale, astfel:
    a) 50% din impozit pâna la data de 25 octombrie inclusiv;
    b) 50% din impozit pâna la data de 15 decembrie inclusiv.
    (6) Impozitul se vireaza la bugetul de stat si din acesta nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale."
    30. La articolul 80, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplica în cazul veniturilor din activitati agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care sunt stabilite norme de venit."
    31. La articolul 82, alineatele (1), (3), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse în sistem real, prevazute la art. 71 alin. (5), precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
    ..........................................................................
    (3) Platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaza plati anticipate în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
    ..........................................................................
    (6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între parti în care chiria este exprimata în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.
    ..........................................................................
    (8) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole impuse în sistem real, silvicultura si piscicultura si care în cursul anului fiscal îsi înceteaza activitatea, precum si cei care intra în suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei în materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie, însotita de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalcularii platilor anticipate."
    32. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 83
    (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate în sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere."
    33. La articolul 83 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);".
    34. La articolul 86, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pâna la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati."
    35. La articolul 94, dupa alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (17) - (19), cu urmatorul cuprins:
    "(17) Pentru veniturile din activitati agricole realizate pâna la 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizarii acestora.
    (18) Pentru veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit obtinute în perioada 1 ianuarie 2013 si pâna la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pâna cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. Norma anuala de venit se corecteaza astfel încât sa corespunda perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013. Obligatiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizarii acestora.
    (19) Pentru veniturile obtinute din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina în sistem real între 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plati anticipate, iar venitul net anual se declara pâna la data de 25 mai 2014."
    36. La articolul 112^1, litera b) se abroga.
    37. La articolul 112^1, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 65.000 euro;".
    38. Articolul 112^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 112^2
    Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
    (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
    (2) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1.
    (3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pâna la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pâna la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin exceptie de la prevederile art. 34 si 35.
    (4) O persoana juridica româna care este nou-înfiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit. d) este îndeplinita la data înregistrarii la registrul comertului.
    (5) Microîntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1.
    (6) Nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
    a) desfasoara activitati în domeniul bancar;
    b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii;
    c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
    (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale în vigoare pâna la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013."
    39. Articolul 112^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 112^6
    Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro
    Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si (7), daca în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit limita prevazuta în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. în cazul contribuabililor prevazuti la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza în mod corespunzator de la 1 februarie 2013."
    40. Articolul 112^8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 112^8
    Termenele de declarare a mentiunilor
    (1) Persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
    (2) Persoanele juridice care se înfiinteaza în cursul unui an fiscal înscriu mentiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului.
    (3) în cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinita, microîntreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
    (4) Microîntreprinderile care intra sub incidenta prevederilor art. 112^6 comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala."
    41. La articolul 115 alineatul (1), litera i) se abroga.
    42. La articolul 115 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) venituri din servicii prestate în România si în afara României, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;".
    43. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se abroga.
    44. La articolul 116 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) 50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) si l), daca veniturile sunt platite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;".
    45. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 133^1
    Locul operatiunilor legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea între Calafat si Vidin
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 132 - 133, pentru operatiunile legate de podul de frontiera peste fluviul Dunarea între Calafat si Vidin, se aplica prevederile alin. (2) si (3).
    (2) Pentru a determina locul operatiunilor impozabile în ceea ce priveste întretinerea sau repararea podului de frontiera, frontiera teritoriala este considerata ca fiind la mijlocul podului, pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii, achizitiile intracomunitare si importurile de bunuri, destinate întretinerii sau repararii podului.
    (3) Pentru a determina locul operatiunii impozabile în ceea ce priveste perceperea taxei de trecere a podului, se considera toata lungimea podului ca fiind:
    a) parte a teritoriului României, pentru calatoriile dinspre România spre Bulgaria;
    b) parte a teritoriului Bulgariei, pentru calatoriile dinspre Bulgaria spre România."
    46. La articolul 134^1, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) în cazul operatiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata în contract pentru efectuarea platii."
    47. La articolul 137 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 21, baza de impozitare este considerata valoarea de piata în urmatoarele situatii:
    1. atunci când contrapartida este mai mica decât valoarea de piata, iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145, 145^1 si 147;
    2. atunci când contrapartida este mai mica decât valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 si 147 si livrarea sau prestarea este scutita conform art. 141;
    3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 si 147."
    48. La articolul 137, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) în sensul alin. (1) lit. e), valoare de piata înseamna suma totala pe care, pentru obtinerea bunurilor ori serviciilor în cauza la momentul respectiv, un client aflat în aceeasi etapa de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sa o plateasca în conditii de concurenta loiala unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusa taxei. Atunci când nu poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoare de piata înseamna:
    1. pentru bunuri, o suma care nu este mai mica decât pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, în absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul livrarii;
    2. pentru servicii, o suma care nu este mai mica decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului."
    49. La articolul 137 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate;".
    50. La articolul 139, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, care intervin pâna la primul loc de destinatie a bunurilor în România, în masura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilita conform alin. (1), precum si cele care decurg din transportul catre alt loc de destinatie din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de destinatie a bunurilor îl reprezinta destinatia indicata în documentul de transport sau în orice alt document în baza caruia bunurile sunt importate în România ori, în absenta unei astfel de mentiuni, primul loc de descarcare a bunurilor în România."
    51. La articolul 141 alineatul (2) litera e), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) arendarea, concesionarea, închirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada. Fac exceptie urmatoarele operatiuni:".
    52. La articolul 143 alineatul (1) litera h), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de razboi încadrate în Nomenclatura Combinata (NC) cod 8906 10 00, care parasesc tara si se îndreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia proviziilor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta;".
    53. La articolul 148 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoana impozabila îsi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate în cazul unor evenimente precum modificari legislative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsa din gestiune, inclusiv bunuri furate."
    54. La articolul 148 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzator;".
    55. La articolul 148, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) în cazul bunurilor furate, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata conform alin. (1) la data la care furtul este dovedit legal prin hotarâre judecatoreasca definitiva."
    56. La articolul 149 alineatul (4) litera d), punctul 3 se abroga.
    57. La articolul 149, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) în cazul bunurilor furate, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata conform alin. (4) lit. d) la data la care furtul este dovedit legal prin hotarâre judecatoreasca definitiva."
    58. La articolul 150, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) în alte situatii decât cele prevazute la alin. (2) - (5), în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita în România sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) si care nu este înregistrata în România conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila, stabilita în România, indiferent daca este sau nu înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153, sau persoana nestabilita în România, dar înregistrata în România conform art. 153, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133."
    59. La articolul 152, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Persoana impozabila care îndeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxa."
    60. La articolul 153 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 153
    (1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi deductibila, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita în continuare înregistrare normala în scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:".
    61. La articolul 153 alineatul (9^1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) la solicitarea persoanei impozabile, în situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice cel mai târziu în cursul lunii urmatoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. în situatia în care persoana impozabila nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA. în cazul persoanei impozabile care are sediul activitatii economice în afara României si care trebuie sau opteaza, potrivit legii, sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, direct, printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, organele fiscale vor aproba eventuale cereri de reînregistrare în scopuri de TVA, chiar daca acestea sunt depuse dupa 180 de zile de la data anularii înregistrarii."
    62. La articolul 155, alineatul (34) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originala în care au fost trimise ori puse la dispozitie. în cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor, în conformitate cu alin. (24) si (25). în cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronica, cu modificarile ulterioare."
    63. La articolul 156^3, alineatele (9) - (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(9) Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) lit. g), persoanele impozabile depun o declaratie pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a taxei pe valoarea adaugata privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii a ajustarilor/regularizari efectuate în urmatoarele situatii:
    a) nu au efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustari incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161;
    b) trebuie sa efectueze regularizarile prevazute la art. 134 alin. (5) sau sa ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138, pentru operatiuni realizate înainte de anularea înregistrarii;
    c) trebuie sa efectueze alte ajustari ale taxei pe valoarea adaugata în conformitate cu prevederile din norme.
    (10) Persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a caror exigibilitate de taxa intervine în perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, respectiv:
    a) taxa colectata care trebuie platita în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3) pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA;
    b) taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate înainte de anularea înregistrarii în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a caror exigibilitate de taxa potrivit art. 134^2 alin. (3) - (8) intervine în perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.
    (11) Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8), are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligatia sa depuna notificarea persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. în situatia în care persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrata din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisa în decizia de înregistrare, în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare prevazut la alin. (13). în perioada cuprinsa între data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la încasare si data înregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare:
    a) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amânat pâna în momentul în care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva se aplica regulile privind exigibilitatea taxei prevazute la art. 134^2 alin. (3) - (8);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercita aplicându-se regulile generale de deducere prevazute la art. 145 alin. (1). De la data înregistrarii din oficiu a furnizorului/prestatorului în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta pe masura platii în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1).
    (12) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare si care depaseste în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale în care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), în vederea schimbarii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). în situatia în care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisa în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare prevazut la alin. (13). în perioada cuprinsa între data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare:
    a) pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva se exercita în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercita pe masura platii în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
    (13) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (3) - (8). Registrul este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. înscrierea si radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare se fac de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) si (12), pâna la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea, sau din oficiu, în conditiile prevazute la alin. (11) si (12). Prin exceptie, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. b), sunt înregistrate din oficiu de catre organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, de la data înregistrarii acestora în scopuri de TVA. în cazul înregistrarii persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, în situatia în care data publicarii în registru este ulterioara datei de la care persoana impozabila aplica sistemul TVA la încasare, beneficiarii îsi exercita dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1), începând cu data publicarii în registru."
    64. La articolul 156^3, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
    "(10^1) Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare si al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate înainte de anularea înregistrarii în scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa potrivit art. 134^2 alin. (3) - (8) intervine în perioada în care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA."
    65. La articolul 156^3, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
    "(11^1) Când se constata ca persoana impozabila a fost înregistrata de organele fiscale, în temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisa în decizia de îndreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsa între data înregistrarii si data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare:
    a) persoana impozabila care nu avea obligatia de a aplica sistemul TVA la încasare aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva se exercita în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). Persoana impozabila nu este însa sanctionata în cazul în care în perioada respectiva aplica sistemul TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8) si îsi exercita dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercita pe masura platii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectiva."
    66. La articolul 156^3, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:
    "(12^1) Când se constata ca persoana impozabila a fost radiata de organele fiscale, ca urmare a unei erori, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, aceasta va fi înregistrata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente, începând cu data înscrisa în decizia de îndreptare a erorii materiale, în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare. Pe perioada cuprinsa între data radierii si data înregistrarii din/în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare:
    a) persoana impozabila continua aplicarea sistemului TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8) si îsi exercita dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2). Persoana impozabila nu este însa sanctionata în cazul în care, în perioada respectiva, aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), si îsi exercita dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercita pe masura platii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectiva."
    67. La articolul 158^2, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
    "(8^1) Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari au obligatia ca, în termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, au obligatia ca, în termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii."
    68. La articolul 158^2 alineatul (10), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    "e) persoanele impozabile care nu respecta obligatia prevazuta la alin. (8^1)."
    69. La articolul 207, dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
    "d) berea/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice prevazuta la art. 206^10, la care ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale maltificabile si/sau nemaltificabile este mai mica de 30% din numarul total de grade Plato;
    e) bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, prevazute la art. 206^12, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenita din fermentarea exclusiva a fructelor, sucurilor de fructe si sucurilor concentrate de fructe este mai mica de 50%."
    70. La articolul 208, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) se aplica suplimentar celor prevazute în anexa nr. 1 de la titlul VII «Accize si alte taxe speciale»."
    71. Articolul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 209
    Platitori de accize
    (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) sunt operatorii economici care produc, achizitioneaza din teritoriul comunitar ori importa astfel de produse.
    (2) Platitorii de accize pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) sunt antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistrati, operatorii economici care achizitioneaza astfel de produse din teritoriul comunitar ori care importa astfel de produse.
    (3) Operatorii economici, altii decât antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistrati si importatorii autorizati, care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. a) - e), au obligatia ca, înainte de primirea produselor, sa se înregistreze la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
    a) sa garanteze plata accizelor în conditiile stabilite de autoritatea competenta;
    b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
    c) sa prezinte produsele oricând li se cere aceasta de catre organele de control;
    d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului."
    72. La articolul 210, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru produsele prevazute la art. 207 retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc conditiile de comercializare, accizele platite se restituie la cererea operatorului economic."
    73. La articolul 210, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), care ulterior sunt exportate ori livrate într-un alt stat membru, accizele platite se restituie la cererea operatorului economic.
    (6) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) - (5) vor fi reglementate prin normele metodologice."
    74. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 211
    Exigibilitatea
    Momentul exigibilitatii accizei intervine:
    a) pentru produsele provenite din achizitii intracomunitare, la momentul receptionarii acestora;
    b) pentru produsele provenite din operatiuni de import, la data înregistrarii declaratiei vamale de import;
    c) pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), la momentul eliberarii pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7."
    75. Articolul 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 213
    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a) - c) provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele.
    (2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e), provenite din productia interna sau din teritoriul comunitar, termenul de plata a accizelor este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care accizele devin exigibile.
    (3) Pentru produsele prevazute la art. 207 provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul înregistrarii declaratiei vamale de import."
    76. La articolul 221^3 alineatul (2), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n^1), cu urmatorul cuprins:
    "n^1) utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care a fost acordata scutirea;".
    77. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 1 - Bere, nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 - Bere produsa de producatorii independenti cu o capacitate de productie anuala ce nu depaseste 200 mii hl, nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato.
    78. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    79. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", anexa nr. 6 se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    80. La articolul 296^4 alineatul (1), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;".
    81. La articolul 296^15, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, si orice alte sume de aceeasi natura, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;".
    82. La articolul 296^19, alineatele (1^11) si (1^12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1^11) Angajatorii prevazuti la alin. (1^9) si (1^10) au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul încheiat cu angajatii.
    (1^12) Daca între angajatorii prevazuti la alin. (1^9) si (1^10) si persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) nu au fost încheiate acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaratia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit."
    83. La articolul 296^19, dupa alineatul (1^12) se introduce un nou alineat, alineatul (1^13), cu urmatorul cuprins:
    "(1^13) în cazul în care angajatorii prevazuti la alin. (1^9) nu îsi îndeplinesc obligatiile mentionate la alin. (1^12), persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) care obtin venituri sub forma de salarii de la acesti angajatori depun declaratia prevazuta la alin. (1) lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, si achita contributiile sociale individuale, iar contributiile sociale ale angajatorilor cad în sarcina acestora."
    84. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "CAPITOLUL II
    Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, precum si din asocieri fara personalitate juridica"
    85. La articolul 296^21 alineatul (1), literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 alin. (1);
    h) persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 71 alin. (2) si (5)."
    86. La articolul 296^21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele prevazute la alin. (1) datoreaza contributii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai daca aceste venituri sunt impozabile potrivit titlului III."
    87. La articolul 296^22, alineatele (3), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta valoarea anuala a normei de venit, determinata potrivit prevederilor art. 73, raportata la cele 12 luni ale anului.
    (4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare, si orice alte venituri obtinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplica retinerea la sursa a impozitului pe venit.
    ..........................................................................
    (6) în cazul persoanelor care realizeaza numai venituri de natura celor prevazute la art. 71 alin. (1), (2) si (5) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara."
    88. La articolul 296^22, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. h) este diferenta dintre totalul veniturilor încasate si cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale, raportata la cele 12 luni ale anului."
    89. La articolul 296^23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 296^23
    (1) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute art. 71 alin. (1), (2) si (5), venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica, precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), nu datoreaza contributie de asigurari sociale."
    90. La articolul 296^23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii în sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a încadrarii în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 296^21 alin. (1)."
    91. La articolul 296^24, alineatele (1), (2), (4), (5), (5^1) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 296^24
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) si h) sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale.
    (2) în cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate prevazute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevazute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/norma de venit sau a declaratiei privind venitul realizat, dupa caz. în cazul contributiei de asigurari sociale, obligatiile lunare de plata se stabilesc pe baza venitului declarat, prevazut la art. 296^22 alin. (1).
    ..........................................................................
    (4) în decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) si h) se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (5) Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datoreaza contributii sociale individuale în cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri având obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 si 34, dupa caz.
    (5^1) Platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele decât cele care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere si sunt înregistrate fiscal potrivit legislatiei în materie.
    ..........................................................................
    (8) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), obligatiile reprezentând contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra veniturilor prevazute la art. 296^22 alin. (4), se retin si se vireaza de catre platitorul de venit."
    92. La articolul 296^24, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) - h) încadrarea în plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6) se face de catre organul fiscal, dupa încheierea anului fiscal, pe baza declaratiilor fiscale."
    93. La articolul 296^25, alineatele (1) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 296^25
    (1) Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum si a declaratiei de venit estimat/norma de venit prevazuta la art. 81 si a declaratiei privind venitul realizat prevazuta la art. 83, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.
    (2) în cazul impunerii în sistem real, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^22 alin. (2) si (4^1).
    (3) La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevazute la art. 80.
    (4) Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate, si se efectueaza încadrarea în plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6)."
    94. La articolul 296^25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) în cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g), obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei prevazute la art. 74 alin. (2), prin aplicarea cotei prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazei de calcul prevazute la art. 296^22 alin. (3). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar în decizia de impunere prevazuta la art. 74 alin. (4), iar plata se efectueaza în doua rate egale, pâna la data de 25 octombrie inclusiv si 15 decembrie inclusiv."
    ART. II
    Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 67, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) în situatia în care contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Codul fiscal nu depun declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileste prin estimare baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale la nivelul minim prevazut la art. 296^22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispozitiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzator."
    2. La articolul 78^1, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) înscrierea în registrul prevazut la alin. (8) se face de catre organul fiscal emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii."
    3. La articolul 109^1, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Persoana supusa verificarii are obligatia de a depune o declaratie de patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal. în situatia în care solicitarea are loc odata cu comunicarea avizului de verificare, declaratia se depune în termenul prevazut la alin. (5); în situatia în care solicitarea are loc pe perioada verificarii, declaratia se depune în termen de 15 zile de la data comunicarii solicitarii.
    (5^2) Elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana supusa verificarii, precum si modelul declaratiei se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice."
    4. Articolul 109^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 109^2
    Locul si durata desfasurarii verificarii
    (1) Verificarea se desfasoara la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificarii, la domiciliul sau sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acorda asistenta potrivit art. 106 alin. (3).
    (2) Durata efectuarii verificarii este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni în cazul în care sunt necesare informatii din strainatate."
    5. La articolul 141, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Institutiile publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz, care nu au organe de executare silita proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silita, organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finantate institutiile publice."
    6. La articolul 141, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
    "(10^1) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silita proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, organelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz."
    7. La articolul 148^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit prezentului articol, creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei în care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (3^2)."
    8. La articolul 149, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:
    "(9^1) în situatia în care, la data comunicarii adresei de înfiintare a popririi, tertul poprit nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, va înstiinta despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiintare a popririi."
    9. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
    "(s) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 109^1 alin. (5^1)."
    10. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul savârsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. s)."
    ART. III
    (1) Ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 109^1 alin. (5^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Prevederile art. 149 alin. (9^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile popririlor înfiintate dupa data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
    ART. IV
    (1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor si taxelor locale sunt aplicabile numai de autoritatile administratiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, asa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale care au adoptat hotarâri privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 1/2013 si care nu îndeplinesc conditiile de la alin. (1) adopta noi hotarâri, stabilind ca începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile sunt cele din Hotarârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotarârile se adopta în procedura de urgenta, intrând sub incidenta prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, cu completarile ulterioare.
    (3) Persoanele fizice care au achitat impozitele si taxele locale pentru anul 2013 si achita integral pâna la data de 30 septembrie 2013 diferentele rezultate în urma aplicarii alin. (2) beneficiaza de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. V
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dându-se textelor o noua numerotare.
    ART. VI
    Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dându-se textelor o noua numerotare.
    ART. VII
    Prevederile prezentei ordonante intra în vigoare la data de 1 februarie 2013, cu exceptia pct. 79 al art. I, care se aplica începând cu 1 aprilie 2013, si a art. IV, care se aplica în 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemneaza:
                       Viceprim-ministru,
                       ministrul finantelor publice,
                       Daniel Chitoiu

                       Ministrul delegat pentru buget,
                       Liviu Voinea

                       Viceprim-ministru,
                       ministrul dezvoltarii regionale
                       si administratiei publice,
                       Nicolae-Liviu Dragnea

                       Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
                       Rovana Plumb

                       Ministrul delegat pentru ape,
                       paduri si piscicultura,
                       Lucia Ana Varga

                       Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                       Daniel Constantin

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Titus Corlatean

    Bucuresti, 23 ianuarie 2013.
    Nr. 8.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal)
 _____________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului sau a grupei de     |     U.M.     |    Acciza     |
|crt.| produse                                  |              | - euro/U.M. - |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
|  1.| Cafea verde                              | tona         |      153      |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
|  2.| Cafea prajita, inclusiv cafea cu         | tona         |      225      |
|    | înlocuitori                              |              |               |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
|  3.| Cafea solubila                           | tona         |      900      |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
|  4.| Bere                                     | hl de produs |       10      |
|____|__________________________________________|______________|_______________|
|  5.| Bauturi fermentate, altele decât bere si | hl de produs |       25      |
|    | vinuri                                   |              |               |
|____|__________________________________________|______________|_______________|


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 6 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal)
 _____________________________________________________________________
|    Data de implementare     |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018   |
|                             |_______|_______|_______|_______|_______|________|
|                             |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |    1   |
|                             |aprilie|aprilie|aprilie|aprilie|aprilie|ianuarie|
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
|              1              |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |    7   |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza minima               | 79,00 | 81,50 | 84,00 | 86,50 | 89,00 |  90,00 |
| (euro/1.000 tigarete)       |       |       |       |       |       |        |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza ad valorem %         |    19 |    18 |    17 |    16 |    15 |     14 |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza totala               | 81,78 | 84,37 | 86,96 | 89,55 | 92,14 |  93,18 |
| (euro/1.000 tigarete)       |       |       |       |       |       |        |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________|
| Acciza specifica            |  X*1) |  X*1) |  X*1) |  X*1) |  X*1) |   X*1) |
| (euro/1.000 tigarete)       |       |       |       |       |       |        |
|_____________________________|_______|_______|_______|_______|_______|________
|
    *1) Se determina, în functie de pretul mediu ponderat de vânzare cu amanuntul aferent anului precedent, acciza ad valorem si acciza totala.

                              ---------------