închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTARÂRE Nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004
HOTARâRE   Nr. 84 din  6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 136 din 14 martie 2013

    în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    A. Titlul II "Impozitul pe profit"

    1. Punctul 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "14^1. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor, efectuata potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. în valoarea fiscala a titlurilor de participare si a obligatiunilor se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenta a stocurilor."

    2. Punctul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa întocmeasca un registru de evidenta fiscala, tinut în forma scrisa sau electronica, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. în registrul de evidenta fiscala trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursa într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum si orice informatie cuprinsa în declaratia fiscala, obtinuta în urma unor prelucrari ale datelor furnizate de înregistrarile contabile. Evidentierea veniturilor impozabile si a cheltuielilor aferente se efectueaza pe natura economica, prin totalizarea acestora pe trimestru si/sau an fiscal."

    3. Dupa punctul 17^4 se introduce un nou punct, punctul 17^5, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara
    ART. 19^3
    Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea profitului impozabil vor avea în vedere si urmatoarele reguli:
    [...]
    b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal:
    1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu conditia evidentierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct;
    1^1. în situatia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel:
    a) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizare a rezervei;
    b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;
    2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;
    3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;
    [...]

    Norme metodologice:
    17^5. în aplicarea prevederilor art. 19^3 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor nu reprezinta elemente similare veniturilor la momentul înregistrarii, acestea fiind tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu conditia evidentierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal.
    Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost.
    Un contribuabil prezinta urmatoarea situatie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
    - cost de achizitie: 1.000.000 lei;
    - rezerva din reevaluare înregistrata la 31 decembrie 2003: 300.000 lei;
    - rezerva din reevaluare înregistrata la 31 decembrie 2004: 500.000 lei;
    - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulata la momentul retratarii este de 350.000 lei, din care:
   - suma de 150.000 lei a fost dedusa potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective si nu a intrat sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal;
    - suma de 200.000 lei nu a fost dedusa potrivit prevederilor Codului fiscal;
    - actualizarea cu rata inflatiei a mijlocului fix, evidentiata în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma bruta), iar amortizarea cumulata aferenta costului inflatat este de 50.000 lei;
    - metoda de amortizare utilizata: amortizare liniara.
    Pentru simplificare consideram ca durata de amortizare contabila este egala cu durata normala de utilizare fiscala.

    Operatiuni efectuate la momentul retratarii
    în situatia în care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, au loc urmatoarele operatiuni:
    Etapa I: Eliminarea efectului reevaluarilor:
    1. eliminarea surplusului din reevaluare în suma de 800.000 lei;
    2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluarii în suma de 350.000 lei.
    Operatiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectueaza ca urmare a anularii sumelor reprezentând amortizarea reevaluarii în suma de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizarii rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distinctia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusa la calculul profitului impozabil si amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusa la calculul profitului impozabil, astfel:
    - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;
    - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal.
    Etapa II: înregistrarea actualizarii cu rata inflatiei:
    1. actualizarea cu rata inflatiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei;
    2. actualizarea cu rata inflatiei a valorii amortizarii mijlocului fix cu suma de 50.000 lei.
    Conform art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu conditia evidentierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct.
    Prin urmare, suma de 200.000 lei este tratata ca rezerva daca aceasta este evidentiata în soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct.
    Suma de 50.000 lei reprezinta element similar cheltuielilor, potrivit 19^3 lit. b) pct. 3 din Codul fiscal.
    în situatia în care suma de 50.000 lei diminueaza soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, concomitent cu deducerea acesteia, se impoziteaza suma de 50.000 lei din suma bruta de 200.000 lei, deoarece o parte din rezerva este utilizata."

    4. La punctul 23, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare si a obligatiunilor, înregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile;".

    5. Punctul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "33. Baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile înregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. în cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includ si cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egala sau mai mare de 100 lei."

    6. Dupa punctul 76 se introduc doua noi puncte, punctele 76^1 si 76^2, cu urmatorul cuprins:
    "76^1. în scopul aplicarii prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, prin parte de patrimoniu transferata ca întreg în cadrul unei operatiuni de desprindere efectuate potrivit legii se întelege activitatea economica/ramura de activitate care, din punct de vedere organizatoric, este independenta si capabila sa functioneze prin propriile mijloace. Caracterul independent al unei activitati economice/ramuri de activitate se apreciaza potrivit prevederilor pct. 86^2. în situatia în care partea de patrimoniu desprinsa nu este transferata ca întreg, în sensul identificarii unei activitati economice/ramuri de activitate, independente, pierderea fiscala înregistrata de contribuabilul cedent înainte ca operatiunea de desprindere sa produca efecte potrivit legii se recupereaza integral de catre acest contribuabil.
    76^2. în scopul aplicarii prevederilor art. 26 alin. (4) din Codul fiscal, contribuabilii care, începând cu data de 1 februarie 2013, aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respecta si urmatoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale:
    - pierderea fiscala înregistrata în anii anteriori anului 2013 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plata a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi;
    - pierderea fiscala din perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv, înregistrata de catre un contribuabilul care, în aceasta perioada, a fost platitor de impozit pe profit, se recupereaza, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plata a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;
    - în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul de plata a impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, pierderea fiscala înregistrata în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv este luata în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013, înaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti anului 2013, si se recupereaza potrivit art. 26 din Codul fiscal, începând cu anul 2014, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie - 31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerata an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi."

    7. Punctul 89^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    [...]
    (4) în cazul veniturilor prevazute la alin. (1) obtinute de persoanele juridice straine, obligatia de a calcula, retine, declara si vira impozitul pe profit revine cumparatorului atunci când cumparatorul este o persoana juridica româna sau o persoana juridica straina care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzactiei, urmând ca persoana juridica straina sa declare si sa plateasca impozit pe profit potrivit art. 35.

    Norme metodologice:
    89^2. în aplicarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal, în situatia în care platitorul de venit nu este o persoana juridica româna sau un sediu permanent al unei persoane juridice straine, obligatia platii si declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligatii.
    în sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, în situatia în care platitorul de venit este o persoana juridica româna sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice straine, acestia au obligatia declararii si platii impozitului pe profit în numele persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal.
    Persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal declara si plateste impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial, retinut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de catre cumparator, persoana juridica româna sau sediu permanent al unei persoane juridice straine, dupa caz, cât si impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal."

    8. Dupa punctul 97^4 se introduce un nou punct, punctul 97^5, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    [...]
    (11) în cazul urmatoarelor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca baza de determinare a platilor anticipate, potrivit urmatoarelor reguli:
    a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, însumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati cedente;
    b) contribuabilii înfiintati prin fuziunea a doua sau mai multe persoane juridice române însumeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatile cedente. în situatia în care toate societatile cedente înregistreaza pierdere fiscala în anul precedent, contribuabilii nou-înfiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9);
    c) contribuabilii înfiintati prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului întocmit potrivit legii. în situatia în care societatea cedenta înregistreaza pierdere fiscala în anul precedent, contribuabilii nou-înfiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9);
    d) contribuabilii care primesc active si pasive prin operatiuni de divizare a unei persoane juridice române, începând cu trimestrul în care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, însumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului întocmit potrivit legii;
    e) contribuabilii care transfera, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societati beneficiare, începând cu trimestrul în care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proportional cu valoarea activelor si pasivelor mentinute de catre persoana juridica care transfera activele.
    (12) în cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, si care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor prevazute la art. 27^1, începând cu trimestrul în care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplica urmatoarele reguli pentru determinarea platilor anticipate datorate:
    a) în cazul fuziunii prin absorbtie, sediul permanent determina platile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de catre societatea cedenta;
    b) în cazul divizarii, divizarii partiale si transferului de active, sediile permanente determina platile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, potrivit legii. Societatile cedente care nu înceteaza sa existe în urma efectuarii unei astfel de operatiuni, începând cu trimestrul în care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin. (11) lit. e).
    (13) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, implicati în operatiuni transfrontaliere, altele decât cele prevazute la alin. (12), aplica urmatoarele reguli în vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, în baza caruia se determina platile anticipate:
    a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice straine, începând cu trimestrul în care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, în baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat de societatea absorbanta în anul fiscal precedent celui în care se realizeaza operatiunea;
    b) contribuabilii care absorb cel putin o persoana juridica româna si cel putin o persoana juridica straina, începând cu trimestrul în care operatiunea respectiva produce efecte, potrivit legii, însumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati române cedente;
    c) contribuabilii înfiintati prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice straine însumeaza impozitul pe profit datorat de societatile române cedente. în situatia în care toate societatile cedente române înregistreaza pierdere fiscala în anul precedent, contribuabilul nou-înfiintat determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9).

    Norme metodologice:
    97^5. Contribuabilii care aplica regulile prevazute la art. 34 alin. (11) - (13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenti, dupa caz, din cadrul operatiunilor de fuziune, divizare, desprindere de parti din patrimoniu/transferuri de active, efectuate potrivit legii, si anume:
    a) societatile comerciale bancare - persoane juridice române si sucursalele din România ale bancilor - persoane juridice straine, beneficiare ale operatiunilor de reorganizare respective, contribuabili obligati sa aplice sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, potrivit prevederilor art. 34 alin. (4) din Codul fiscal;
    b) contribuabilii beneficiari ai operatiunilor de reorganizare respective, care aplica pe baza de optiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) - (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, în anul fiscal în care operatiunea de reorganizare produce efecte;
    c) contribuabilii cedenti ai operatiunilor de desprindere de parti din patrimoniu/transferuri de active, care aplica pe baza de optiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) - (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, în anul fiscal în care operatiunea de reorganizare produce efecte."

    B. Titlul III "Impozitul pe venit"

    1. Dupa punctul 7^2 se introduce un nou punct, punctul 7^3, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Venituri neimpozabile
    ART. 42
    [...]
    g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decât cele definite la capitolul VIII^1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrainarii si bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrarii, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

    Norme metodologice:
    7^3. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasa exploatata în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative, din padurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile."

    2. Punctele 9, 10, 21^1 si 40^1 se abroga.

    3. La punctul 68, dupa litera n^4) se introduc doua noi litere, literele n^5) si n^6), cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Definirea veniturilor din salarii
    ART. 55
    (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
    (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
    a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
    d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
    d^1) remuneratia obtinuta de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
    d^2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
    f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si în comisia de cenzori;
    g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;
    h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurari sociale;
    i) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
    j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    j^1) sume reprezentând salarii, diferente de salarii, dobânzi acordate în legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
    j^2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;
    k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

    Norme metodologice:
    n^5) remuneratia platita avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfasurata în cadrul societatii civile profesionale de avocati si societatii profesionale cu raspundere limitata, potrivit legii;
    n^6) indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013."

    4. Dupa punctul 87^1 se introduc sapte noi puncte, punctele 87^2 - 87^8, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    [...]
    m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate într-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situatia în care România are drept de impunere;
    [...]

    Norme metodologice:
    87^2. Veniturile din activitati dependente desfasurate în strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile si nu se declara în România potrivit prevederilor Codului fiscal.
    87^3. Veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata într-un stat cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România daca persoana fizica este prezenta în acel stat pentru o perioada care nu depaseste perioada prevazuta în conventia de evitare a dublei impuneri încheiata de România cu statul în care se desfasoara activitatea si veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România.
    87^4. în situatia în care contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care au desfasurat activitatea dependenta în alt stat pentru o perioada mai mica decât perioada prevazuta în conventia de evitare a dublei impuneri încheiata de România cu statul în care se desfasoara activitatea îsi prelungesc ulterior perioada de sedere în statul respectiv peste perioada prevazuta de conventie, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului strain.
    Dupa expirarea perioadei prevazute în conventie, angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculeaza, nu mai retine si nu mai vireaza impozitul pe venitul din salarii. Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal datoreaza în statul strain impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfasurarii activitatii în acel stat.
    87^5. (1) Pentru veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata într-un stat cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, dreptul de impunere revine statului strain daca persoana fizica este prezenta în acel stat pentru o perioada care depaseste perioada prevazuta în conventia de evitare a dublei impuneri încheiata de România cu statul în care se desfasoara activitatea. în aceasta situatie, angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România si care efectueaza plata veniturilor din salarii catre contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal nu are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii, întrucât dreptul de impunere revine statului strain în care persoana fizica îsi desfasoara activitatea.
    (2) în situatia în care contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal urmeaza sa desfasoare activitatea dependenta în alt stat într-o perioada mai mare decât perioada prevazuta în conventia de evitare a dublei impuneri încheiata de România cu statul în care se desfasoara activitatea, dar detasarea acestora înceteaza înainte de perioada prevazuta în conventie, dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român.
    a) în situatia în care persoana fizica îsi continua relatia contractuala generatoare de venituri din salarii cu angajatorul, veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat, nu s-a retinut si nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat fata de drepturile lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare luna. Impozitul astfel calculat se retine de catre angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetarii detasarii si pâna la lichidarea impozitului. Impozitul se recupereaza într-o perioada cel mult egala cu perioada în care persoana fizica a fost detasata în strainatate.
    Angajatorul, la solicitarea autoritatii fiscale, prezinta documente care atesta încetarea detasarii, respectiv documentul/documente care atesta data sosirii în România a persoanei detasate.
    b) în situatia în care persoana fizica nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul si acesta din urma nu poate efectua retinerea diferentelor de impozit, regularizarea impozitului datorat de persoana fizica se realizeaza de catre organul fiscal competent pe baza declaratiei privind veniturile realizate din strainatate.
    87^6. Pentru veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata într-un stat cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platite de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul sau permanent stabilit în statul în care persoana fizica îsi desfasoara activitatea si salariul este suportat de catre acest sediu permanent, dreptul de impunere revine statului strain indiferent de perioada de desfasurare a activitatii în strainatate.
    87^7. în cazul contractelor de detasare încheiate pe o perioada mai mare decât perioada prevazuta de conventia pentru evitarea dublei impuneri încheiata de România cu statul în care este detasat contribuabilul prevazut la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal, aflate în derulare la 1 februarie 2013, angajatorul nu mai are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013.
    87^8. Pentru veniturile din salarii obtinute de contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfasurata într-un stat cu care România nu are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o conventie de evitare a dublei impuneri si care sunt platiti de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, dreptul de impunere revine statului român, indiferent de perioada de desfasurare a activitatii în strainatate."

    5. La punctul 111 litera b), liniuta a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- salariilor, diferentelor de salarii, dobânzilor acordate în legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile;".

    6. La punctul 111 litera b), dupa liniuta a 4-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 5-a, cu urmatorul cuprins:
    "- veniturile prevazute la pct. 68 litera n^5)."

    7. Dupa punctul 111^1 se introduc doua noi puncte, punctele 111^2 si 111^3, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Determinarea impozitului pe venitul din salarii
    ART. 57
    (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
    (2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
    a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
    - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
    - cotizatia sindicala platita în luna respectiva;
    - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul în lei a 400 euro;
    b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
    (2^1) în cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare privind veniturile realizate în afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-au platit.
    (2^2) în cazul veniturilor reprezentând salarii, diferente de salarii, dobânzi acordate în legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare la data platii pentru veniturile realizate în afara functiei de baza, si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite.
    (3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
    (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
    (5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
    (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

    Norme metodologice:
    111^2. în cazul sumelor platite direct de catre angajat, membru de sindicat, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, cotizatia sindicala platita se deduce, în limitele stabilite potrivit legii, din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizatiei, pe baza documentelor justificative emise de catre organizatia de sindicat.
    111^3. Veniturile reprezentând salarii, diferente de salarii, dobânzi acordate în legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, sunt considerate venituri realizate în afara functiei de baza, iar impozitul se calculeaza, se retine la data efectuarii platii si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare la data platii."

    8. Punctele 125 si 126 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "125. Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat.
    126. în situatia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este îndreptatit fiecare angajat.
    Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati întocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, în scopul completarii declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit."

    9. Dupa punctul 127 se introduce un nou punct, punctul 127^1, cu urmatorul cuprins:
    "127^1. Platitorii de venituri din salarii au obligatia de a completa declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit si pentru veniturile din salarii platite angajatilor pentru activitatea desfasurata de acestia în strainatate, indiferent daca impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, retinut si virat. La completarea declaratiei, platitorii de venituri din salarii identifica persoanele care în cursul anului precedent au desfasurat activitate salariata în strainatate."

    10. Punctul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "134. Veniturile obtinute din închirieri si subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altora asemenea, a caror folosinta este cedata în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate în scop de reclama, afisaj si publicitate."

    11. Dupa punctul 135^1 se introduce un nou punct, punctul 135^2, cu urmatorul cuprins:
    "135^2. în cazul în care arenda se plateste în natura, pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preturile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de catre consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, în raza teritoriala a caruia se afla terenul arendat. Modalitatea concreta de retinere la sursa a impozitului se stabileste prin acordul partilor."

    12. Dupa punctul 142^1 se introduc doua noi puncte, punctele 142^2 si 142^3, cu urmatorul cuprins:
    "142^2. Pretul de cumparare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în conditiile prevazute la art. 27 si 27^1 din Codul fiscal în cadrul operatiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în functie de valoarea nominala sau pretul de cumparare, dupa caz, a/al titlurilor de valoare cedate, înainte de operatiune. în cazul în care titlurile de valoare initiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit, valoarea nominala/pretul de cumparare a/al titlurilor respective este considerat(a) zero.
    142^3. în cazul în care partile sociale au fost dobândite prin mostenire, câstigul din înstrainarea partilor sociale se determina ca diferenta între pretul de vânzare si valoarea nominala/pretul de cumparare care este considerat(a) zero."

    13. Punctul 149^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:

    CAPITOLUL VII
    Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

    Definirea veniturilor
    ART. 71
    (1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute, individual sau într-o forma de asociere, din:
    a) cultivarea produselor agricole vegetale;
    b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
    c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, în stare naturala.
    (2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.
    (3) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activitati independente>>, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina în sistem real.
    (4) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la alin. (1) în alta modalitate decât în stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
    (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activitati independente>>, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina în sistem real.

    Norme metodologice:
    149^1. Veniturile din activitati agricole realizate individual sau într-o forma de asociere fara personalitate juridica, stabilite pe baza normelor de venit, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal, indiferent de forma de organizare a activitatii. Veniturile din activitati agricole supuse impunerii pe baza de norme de venit în conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, cresterea si exploatarea animalelor detinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arenda."

    14. Dupa punctul 149^1 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 149^2 - 149^16, cu urmatorul cuprins:
    "149^2. Veniturile din activitati agricole mentionate la art. 71 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabile indiferent daca se face sau nu dovada valorificarii produselor.
    149^3. Terminologia folosita pentru definirea grupelor de produse vegetale si animale prevazute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit este cea stabilita potrivit legislatiei în materie.
    A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt prevazute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
    în cadrul grupei de produse vegetale - leguminoase pentru boabe se cuprind:
    a) mazare pentru boabe;
    b) fasole pentru boabe;
    c) bob;
    d) linte;
    e) naut;
    f) lupin.
    B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit sunt definite dupa cum urmeaza:
    1. vaci si bivolite:
    - Vaci - femele din specia taurine care au fatat cel putin o data;
    - Bivolite - femele din specia bubaline care au fatat cel putin o data;
    2. ovine si caprine:
    - Oi - femele din specia ovine care au fatat cel putin o data;
    - Capre - femele din specia caprine care au fatat cel putin o data;
    3. porci pentru îngrasat - porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproductie;
    4. albine - familii de albine;
    5. pasari de curte - totalitatea pasarilor din speciile gaini, rate, gâste, curci, bibilici, prepelite.
    149^4. în vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vegetale si fiecare grupa de animale vor fi avute în vedere suprafetele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective.
    Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploatatie de 100 ha cereale (grâu si porumb); primele 2 ha din grupa cereale nu se impoziteaza, pentru urmatoarele 98 ha se aplica norma de venit de 449 lei/ha, astfel:
    Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.002 lei
    Impozit = 44.002 lei x 16% = 7.040,32 lei
    Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de vaci si bivolite de 102 capete.
    Pentru primele doua capete nu se impoziteaza. Pentru restul de 100 de capete se aplica norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:
    Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.300 lei
    Impozit = 45.300 lei x 16% = 7.248 lei
    Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploatatie de ovine si caprine (care au fatat cel putin o data) 200 capete.
    Pentru primele 10 capete animale (oi si capre) nu se impoziteaza. Pentru restul de 190 capete se aplica norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:
    Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.350 lei
    Impozit = 12.350 lei x 16% = 1.976 lei
    149^5. Sunt considerate în stare naturala produsele agricole vegetale obtinute dupa recoltare, precum si produsele de origine animala: lapte, lâna, oua, piei crude, carne în viu si carcasa, miere si alte produse apicole definite potrivit legislatiei în materie, precum si altele asemenea.
    Preparatele din lapte si din carne sunt asimilate produselor de origine animala obtinute în stare naturala.
    Norma de venit stabilita în conditiile prevazute la art. 73 din Codul fiscal include si venitul realizat din înstrainarea produselor vegetale, a animalelor si a produselor de origine animala, în stare naturala.
    Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale/numarului de capete de animale/familiilor de albine, intervenite dupa data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.
    în cazul suprafetelor destinate produselor vegetale hamei, pomi si vie, suprafetele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Suprafetele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantati în livezi.
    Norma de venit corespunzatoare veniturilor realizate din cresterea si exploatarea animalelor, precum si din valorificarea produselor de origine animala în stare naturala, în conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal, include si venitul realizat din:
    a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc conditiile prevazute la pct. 149^3 lit. B);
    b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fatari si cele achizitionate numai în scop de reproductie pentru animalele detinute de contribuabili si supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: vitei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
    Veniturile din activitati agricole generate de exemplarele prevazute la lit. a) si b) incluse în norma de venit nu se impoziteaza distinct fata de veniturile realizate din cresterea si exploatarea animalelor din grupele prevazute la pct. 149^3 lit. B). Contribuabilii au obligatii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc conditiile prevazute la pct. 149^3 lit. B).
    Veniturile din activitati agricole realizate din cresterea si exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârsta, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activitati independente>>, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, numai în cazul în care acestea au fost achizitionate în scopul cresterii si valorificarii lor sub orice forma.
    149^6. Veniturile din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activitati independente>>, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor lor din contabilitatea în partida simpla.
    149^7. Veniturile din activitati agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe baza de norme de venit, în situatia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale si animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. în vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activitati agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupa de produse vor fi avute în vedere prevederile art. 72 din Codul fiscal.
    149^8. în situatia contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole impuse pe baza de norma de venit si care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii, nu exista obligatia depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. Totalul platilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul sumei platilor anticipate stabilite în anul 2012.
    Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina în sistem real. La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile si cheltuielile efectuate dupa data de 1 februarie 2013.
    149^9. Contribuabilii care obtin doar venituri din activitati agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligatii contabile.
    în cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care exista regimuri fiscale diferite, respectiv determinare pe baza de norma de venit si venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, cotele de cheltuieli vor fi alocate proportional cu suprafetele de teren/numarul de capete de animale/numarul de familii de albine detinute.

    Codul fiscal:
    Venituri neimpozabile
    ART. 72
    (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.
    (2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului urmator:
 _____________________________________________________
      Produse vegetale      |       Suprafata       |
|_____________________________|_______________________|
| Cereale                     | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Plante oleaginoase          | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Cartof                      | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Sfecla de zahar             | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Tutun                       | pâna la 1 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Hamei pe rod                | pâna la 2 ha          |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în câmp              | pâna la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Legume în spatii protejate  | pâna la 0,2 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Leguminoase pentru boabe    | pâna la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Pomi pe rod                 | pâna la 1,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Vie pe rod                  | pâna la 0,5 ha        |
|_____________________________|_______________________|
| Flori si plante ornamentale | pâna la 0,3 ha        |
|_____________________________|_______________________|
|                             |                       |
|_____________________________|_______________________|
| Animale                     | Nr. de capete/        |
|                             | Nr. de familii de     |
|                             | albine                |
|_____________________________|_______________________|
| Vaci si bivolite            | pâna la 2             |
|_____________________________|_______________________|
| Ovine si caprine            | pâna la 10            |
|_____________________________|_______________________|
| Porci pentru îngrasat       | pâna la 6             |
|_____________________________|_______________________|
| Albine                      | pâna la 50 de familii |
|_____________________________|_______________________|
| Pasari de curte             | pâna la 100           |
|_____________________________|_______________________|


    Norme metodologice:
    149^10. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea în stare naturala a urmatoarelor:
    - produse culese din flora salbatica, altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
    - produse capturate din fauna salbatica, altele decât cele care genereaza venituri din activitati independente.
    149^11. Nu au obligatii de declarare si nu datoreaza impozit potrivit prevederilor cap. VII al titlului III din Codul fiscal:
    a) persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde, precum si pentru pasuni si fânete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
    b) contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV al titlului III din Codul fiscal;
    c) contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si îsi desfasoara activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute în comun sau în devalmasie si sunt atribuite conform pct. 149^12. Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
    d) contribuabilii care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal si pentru care veniturile din activitati agricole sunt impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pâna la sfârsitul anului fiscal respectiv.
    în cazul contribuabililor care obtin venituri din activitati agricole si îsi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, plafonul neimpozabil se acorda la nivel de asociere.

    Codul fiscal:
    Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
    ART. 73
    (1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.
    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine.
    (3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa între 1 februarie 2013 si pâna la sfârsitul anului fiscal, potrivit tabelului urmator:
 ______________________________________________________________
|      Produse vegetale      | Suprafata destinata  | Norma de |
|                            | productiei vegetale/ | venit    |
|                            | cap de animal/familie| - lei -  |
|                            | de albine            |          |
|____________________________|______________________|__________|
| Cereale                    | peste 2 ha           |      449 |
|____________________________|______________________|__________|
| Plante oleaginoase         | peste 2 ha           |      458 |
|____________________________|______________________|__________|
| Cartof                     | peste 2 ha           |    3.488 |
|____________________________|______________________|__________|
| Sfecla de zahar            | peste 2 ha           |      697 |
|____________________________|______________________|__________|
| Tutun                      | peste 1 ha           |    1.060 |
|____________________________|______________________|__________|
| Hamei pe rod               | peste 2 ha           |    1.483 |
|____________________________|______________________|__________|
| Legume în câmp             | peste 0,5 ha         |    4.001 |
|____________________________|______________________|__________|
| Legume în spatii protejate | peste 0,2 ha         |    8.033 |
|____________________________|______________________|__________|
| Leguminoase pentru boabe   | peste 1,5 ha         |      801 |
|____________________________|______________________|__________|
| Pomi pe rod                | peste 1,5 ha         |    4.709 |
|____________________________|______________________|__________|
| Vie pe rod                 | peste 0,5 ha         |    1.385 |
|____________________________|______________________|__________|
| Flori si plante ornamentale| peste 0,3 ha         |   11.773 |
|____________________________|______________________|__________|
|                            |                      |          |
|____________________________|______________________|__________|
| Animale                    |                      |          |
|____________________________|______________________|__________|
| Vaci si bivolite           | peste 2 capete       |      453 |
|____________________________|______________________|__________|
| Ovine si caprine           | 10 - 50 de capete    |       23 |
|                            |______________________|__________|
|                            | peste 50 de capete   |       65 |
|____________________________|______________________|__________|
| Porci pentru îngrasat      | 6 - 10 capete        |       56 |
|                            |______________________|__________|
|                            | peste 10 capete      |      177 |
|____________________________|______________________|__________|
| Albine                     | 50 - 100 de familii  |       70 |
|                            |______________________|__________|
|                            | peste 100 de familii |       98 |
|____________________________|______________________|__________|
| Pasari de curte            | 100 - 500 de capete  |        3 |
|                            |______________________|__________|
|                            | peste 500 de capete  |        2 |
|____________________________|______________________|__________|

    (4) începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pâna cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

    Norme metodologice:
    149^12. Veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafete destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine), detinute în comun sau în devalmasie de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, înscrisi într-un document oficial, se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin în acea proprietate sau contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole, în situatia în care acestea nu se cunosc. în cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizata procedura succesorala, veniturile corespunzatoare suprafetelor destinate productiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizeaza venituri din activitati agricole.
    149^13. în cazul contribuabilului care realizeaza în mod individual venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, organul fiscal competent stabileste venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

    Codul fiscal:
    Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
    ART. 74
    (1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
    (2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual o declaratie la organul fiscal competent, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. în cazul în care activitatea se desfasoara în cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice în cadrul aceluiasi termen. Anexa declaratiei depusa de asociatul desemnat va cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
    (3) Declaratia prevazuta la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 72.
    (4) Organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere, la termenul si în forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaza catre bugetul de stat în doua rate egale, astfel:
    a) 50% din impozit pâna la data de 25 octombrie inclusiv;
    b) 50% din impozit pâna la data de 15 decembrie inclusiv.
    (6) Impozitul se vireaza la bugetul de stat si din acesta nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale.

    Norme metodologice:
    149^14. Perioada de declarare a suprafetelor cultivate/cap de animal/familie de albine este pâna la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs si cuprinde informatii privind suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data declararii.
    în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati agricole atât individual, cât si într-o forma de asociere, în declaratia depusa pâna la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informatii referitoare la activitatea desfasurata în mod individual.
    Contribuabilii/asocierile fara personalitate juridica care au depus declaratia prevazuta la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o noua declaratie pentru anul în curs, pâna la data de 25 mai a anului respectiv, în situatia modificarii structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale/numarului de capete de animale/familii de albine.
    în cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate juridica care depun cu întârziere declaratia pentru anul în curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse în declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai.
    149^15. Pe baza declaratiilor depuse de contribuabili/asocieri fara personalitate juridica, organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezinta impozit final si nu se recalculeaza.
    149^16. Nu au obligatii declarative contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si îsi desfasoara activitatea sub forma unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care raspunde pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice."

    15. La punctul 152, liniuta a 8-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative - persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decât cele prevazute la pct. 73;".

    16. La punctul 152, dupa liniuta a 11-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 12-a, cu urmatorul cuprins:
    "- veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar ca urmare a realizarii venitului din creanta respectiva, inclusiv în cazul drepturilor de creante salariale obtinute în baza unor hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadreaza în categoriile prevazute la art. 41 lit. a) - h) si art. 42 din Codul fiscal."

    17. Punctul 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "153. Venitul net anual se determina de catre contribuabil, pe fiecare sursa, din urmatoarele categorii:
    a) venituri din activitati independente;
    b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
    c) venituri din activitati agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura."

    18. Punctul 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "161. Contribuabilii care încep o activitate independenta, precum si cei care realizeaza venituri din activitati agricole impuse în sistem real, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente, au obligatia declararii veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pe fiecare sursa si categorie de venit. Declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, pe fiecare sursa si categorie de venit, la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
    Obligatia depunerii declaratiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determina venitul net în sistem real si desfasoara activitatea în mod individual sau într-o forma de asociere care nu da nastere unei persoane juridice, cât si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, cu exceptia veniturilor din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit.
    Nu depun declaratii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfasoara activitati independente pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.
    în cazul în care contribuabilul obtine venituri într-o forma de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fara personalitate juridica, cu exceptia asociatiilor care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza normelor de venit."

    19. Punctul 164 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "164. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea în sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit pâna la data de 31 ianuarie, completata corespunzator. Contribuabilii care încep o activitate impusa pe baza de norme de venit si opteaza pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaratia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completata corespunzator."

    20. Punctul 168 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Stabilirea platilor anticipate de impozit
    ART. 82
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse în sistem real, prevazute la art. 71 alin. (5), precum si din silvicultura si piscicultura, cu exceptia veniturilor din arendare, sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.
    (2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luându-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. în cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pâna la sfârsitul anului urmând sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului încheiat între parti; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partida simpla, potrivit optiunii. în cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul în lei al unei sume în valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, din ziua precedenta celei în care se efectueaza impunerea.
    (3) Platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaza plati anticipate în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendare si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
    (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16% prevazuta la art. 43 alin. (1).
    (5^1) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut si reprezinta plata anticipata în contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate în sistem real.
    (6) Platile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între parti în care chiria este exprimata în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum si pentru veniturile din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezinta impozit final.

    Norme metodologice:
    168. Sumele reprezentând plati anticipate se achita în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie. în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma arendei si au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat."

    21. Punctul 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Declaratia privind venitul realizat
    ART. 83
    (1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate în sistem real, au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
    (1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz în care platile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile în care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).
    (2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pâna la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a câstigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
    a) transferuri de titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise;
    b) operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
    (2^1) Abrogat.
    (3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
    a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
    b) venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1;
    b^1) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1);
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2), a caror impunere este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
    d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;
    e) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
    f) venituri din pensii;
    g) veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);
    h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
    i) venituri din alte surse.

    Norme metodologice:
    176. Declaratiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina în sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura.
    Fac exceptie de la depunerea declaratiei privind venitul realizat contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal si cei care obtin venituri prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal si care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal, pentru care impozitul retinut este final.
    Declaratiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislatiei în materie.
    Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuita din asociere."

    22. Dupa punctul 185 se introduce un nou punct, punctul 185^1, cu urmatorul cuprins:
    "185^1. în cazul asocierilor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit, asociatul desemnat are urmatoarele obligatii:
    a) sa înregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociatia este înregistrata în evidenta fiscala, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociatiei se întelege locul principal de desfasurare a activitatii asociatiei;
    b) sa reprezinte asociatia în verificarile efectuate de organele fiscale, precum si în ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale;
    c) sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atât cele privind asociatia, cât si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;
    d) sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;
    e) sa determine venitul impozabil obtinut în cadrul asociatiei, precum si distribuirea acestuia pe asociati;
    f) alte obligatii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal."

    23. Punctul 188^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "188^1. în cazul societatii civile cu personalitate juridica, constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente.
    în cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societati profesionale cu raspundere limitata cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obtinut în cadrul entitatii se efectueaza în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.
    Pentru membrii asociati în cadrul filialei se aplica urmatoarele reguli:
    1. persoanele fizice asociate au obligatia sa asimileze acest venit distribuit în functie de cota de participare venitului net anual din activitati independente;
    2. societatea profesionala cu raspundere limitata asociata în cadrul filialei va include venitul distribuit în functie de cota de participare în venitul brut al activitatii independente, pentru anul fiscal respectiv.
    Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata într-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activitati independente."

    24. Punctul 209 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "209. (1) în vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfasurata în strainatate, contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata în strainatate de catre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligatia de a declara în România veniturile respective potrivit declaratiei privind veniturile realizate din strainatate la termenul prevazut de lege, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri de aceasta natura în conditiile prevazute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) si pct. 87^8 pentru care impozitul este final.
    (2) în situatiile prevazute la pct. 87^4 si 87^7, organul fiscal regularizeaza impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaratiei privind veniturile realizate din strainatate si restituie, dupa caz, în totalitate sau în parte impozitul retinut de catre angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. în acest caz, declaratia privind veniturile realizate din strainatate reprezinta si cerere de restituire.
    (3) Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, însotita de urmatoarele documente justificative:
    a) documentul mentionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de catre un sediu permanent în România care efectueaza plati de natura salariala din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut în România pentru salariul platit în strainatate;
    b) contractul de detasare;
    c) documente justificative privind încetarea raportului de munca, dupa caz;
    d) certificatul de atestare a impozitului platit în strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit în celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara în care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit în strainatate, pentru situatia în care dreptul de impunere a revenit statului strain."

    C. Titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor"

    1. Punctele 2 si 3 se abroga.

    2. Punctele 5 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
    ART. 112^2
    (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu.
    (2) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1.
    (3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pâna la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pâna la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013, prin exceptie de la prevederile art. 34 si 35.
    (4) O persoana juridica româna care este nou-înfiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112^1 lit. d) este îndeplinita la data înregistrarii la registrul comertului.
    (5) Microîntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 112^1.
    (6) Nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
    a) desfasoara activitati în domeniul bancar;
    b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii;
    c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
    (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale în vigoare pâna la data de 1 februarie 2013 pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.

    Norme metodologice:
    5. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii înceteaza în cursul anului aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care înceteaza perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii.
    Persoanele juridice române nou-înfiintate în perioada 1 ianuarie - 31 ianuarie 2013 inclusiv, care nu au optat pâna la data de 31 ianuarie 2013 sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 sa aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. Aceste persoane juridice urmeaza sa verifice conditiile prevazute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, în vederea încadrarii în categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014.
    6. Persoanele juridice române care nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt urmatoarele:
    a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
    b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, bursele de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
    c) persoanele juridice care desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului."

    3. Punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "8. Persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat venituri încadrate, prin echivalare în lei, între 65.000 euro si 100.000 euro si care îndeplineau concomitent si celelalte conditii prevazute de reglementarile legale în vigoare pâna la data de 1 februarie 2013 si care au solicitat iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pâna la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate sa aplice, începând cu 1 februarie 2013, acest sistem de impunere. Aceste persoane juridice urmeaza sa verifice conditiile prevazute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, în vederea încadrarii în categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2014."

    4. Punctele 11 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro
    ART. 112^6
    Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si (7), daca în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit limita prevazuta în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. în cazul contribuabililor prevazuti la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza în mod corespunzator de la 1 februarie 2013.

    Norme metodologice:
    11. în situatia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, contribuabilul va comunica, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinita conditia respectiva, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni, cu respectarea termenului legal, potrivit Codului de procedura fiscala.
    12. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112^7 din Codul fiscal.
    Pentru anul 2013, veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt cele de natura celor prevazute la art. 112^7 din Codul fiscal, înregistrate:
    - începând cu 1 ianuarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la aceasta data inclusiv;
    - începând cu 1 februarie 2013, de catre persoanele juridice care aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la aceasta data inclusiv."

    D. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România"

    1. Punctul 3 se abroga.

    2. Dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    k) venituri din servicii prestate în România si în afara României, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;

    Norme metodologice:
    3^1. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obtinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea urmatoarelor servicii: servicii de management, servicii de consultanta în orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenta tehnica, servicii de cercetare si proiectare în orice domeniu, servicii de reclama si publicitate indiferent de forma în care sunt realizate si servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori."

    3. La punctul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) în cazurile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. c), e) si g) din Codul fiscal, platitorul impozitului prevazut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenta caruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile."

    4. Punctul 8^1 se abroga.

    5. Dupa punctul 8^1 se introduc trei noi puncte, punctele 8^2 - 8^4, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din România de nerezidenti
    ART. 116
    [....]
    (2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:
    a) abrogata;
    b) abrogata;
    c) 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
    c^1) 50% pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) si l), daca veniturile sunt platite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;
    d) 16% în cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din România, asa cum sunt enumerate la art. 115.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române, potrivit art. 57;
    b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.
    (4) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine în momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se plateste, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pâna la data de 25 ianuarie a anului urmator.

    Norme metodologice:
    8^2. începând cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) si l) din Codul fiscal platite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, se aplica o cota de impozit de 50%, indiferent daca rezidenta persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiata conventie pentru evitarea dublei impuneri sau nu.
    8^3. începând cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile realizate sub forma de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România, platite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, se aplica o cota de impozit de 50%, indiferent de data constituirii raportului juridic.
    Cota de 50% se aplica si altor venituri de natura dobânzilor, platite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum si dobânzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bancii Nationale a României, dobânda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile române, reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Baza de calcul asupra careia se aplica cota de impozit de 50% este constituita din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 pâna la data scadentei depozitului si înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Aceleasi prevederi se aplica si în cazul depozitelor la vedere, certificatelor de depozit si altor instrumente de economisire.
    8^4. în sensul art. 116 alin. (2) lit. c^1) din Codul fiscal, instrumentele juridice încheiate de România în baza carora se realizeaza schimbul de informatii reprezinta acordurile/conventiile bilaterale/multilaterale în baza carora România poate realiza un schimb de informatii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale.
    Lista acordurilor/conventiilor se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si se actualizeaza periodic."

    6. Punctul 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "9^1. Veniturile sub forma de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România se impun cu o cota de 16% din suma acestora atunci când veniturile de aceasta natura sunt platite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza caruia se face schimbul de informatii si beneficiarul sumelor nu face dovada rezidentei fiscale.
    Cota de 16% se aplica si altor venituri de natura dobânzilor, cum ar fi dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la creditele intragrup, precum si dobânzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bancii Nationale a României, dobânda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile române, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

    7. La punctul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la platitorul de venit originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala ori a documentului mentionat la alin. (1), însotite de o traducere autorizata în limba româna. în situatia în care autoritatea competenta straina emite certificatul de rezidenta fiscala în format electronic sau online, acesta reprezinta originalul certificatului de rezidenta fiscala avut în vedere pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România si statul de rezidenta al beneficiarului veniturilor obtinute din România, respectiv pentru aplicarea legislatiei Uniunii Europene, dupa caz."

    E. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

    1. La punctul 4, alineatele (8) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "4. [...]
    (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare:
    a) în prima zi din luna urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute la alin. (7), în cazul în care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica;
    b) în prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute la alin. (7), în cazul în care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.
    [...]
    (12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), organele fiscale competente, în urma verificarilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile:
    a) anuleaza, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoana nu mai întruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. (1). Aceasta anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care situatia a fost constatata de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv în prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei în care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, în cazul în care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica;
    b) anuleaza, din oficiu sau, dupa caz, la cerere, tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, în cazul în care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica, respectiv în prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei în care situatia a fost constatata de organele fiscale competente, în cazul în care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica."

    2. La punctul 6 alineatul (10), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) bunurile de mica valoare acordate gratuit în cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. în situatia în care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata, si colecteaza taxa, daca taxa aferenta bunurilor respective este deductibila total sau partial. Se considera ca livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucratoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul. Baza impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se înscriu în autofactura prevazuta la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscala în care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit în cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul actiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplica prevederile legale în vigoare în anul 2012, inclusiv în ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale în care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri;".

    3. La punctul 14 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "k) instalarea sau asamblarea de masini ori echipamente care, dupa instalare sau asamblare, sunt ori devin parte din bunul imobil, respectiv cele care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor însesi;".

    4. La punctul 14^4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru a identifica partea transportului de calatori efectuata în interiorul Comunitatii, mijlocul de transport este decisiv, si nu calatoria individuala a fiecarui pasager. Se considera ca se efectueaza o singura parte de transport de calatori în interiorul Comunitatii, chiar si atunci când exista opriri în interiorul Comunitatii, în situatia în care calatoria este efectuata cu un singur mijloc de transport."

    5. Dupa punctul 15^1 se introduce un nou punct, punctul 15^2, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    ART. 134
    [...]
    (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplica regimul de impozitare în vigoare la data exigibilitatii taxei.
    [...]
    (5) în cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru cazurile prevazute la art. 134^2 alin. (2) lit. a), numai daca factura este emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, si la art. 134^2 alin. (2) lit. b), daca a fost încasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, mai putin în cazul operatiunilor pentru care se aplica sistemul TVA la încasare pentru care se aplica regulile stabilite la art. 134^2 alin. (7). Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru micile întreprinderi prevazute la art. 152, care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153, pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare.

    Norme metodologice:
    15^2. în cazul persoanelor impozabile scoase din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, în vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal, care au emis facturi sau au încasat avansuri, pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, înainte de scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa scoaterea din evidenta, se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrarii de bunuri/prestarii de servicii. în acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare si taxa colectata pentru partea facturata/încasata înainte de scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA si concomitent înscrie contravaloarea integrala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii aplicând regimul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal, pe aceeasi factura sau pe o factura separata, conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligatia sa efectueze ajustarile taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevazut la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal."

    6. La punctul 16^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) în cazul în care evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. în acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 20 alin. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare si a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevazute la art. 138 din Codul fiscal. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligatia sa efectueze ajustarile taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevazut la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal."

    7. La punctul 16^2, alineatele (4) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevazut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) si alin. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisa pe rândurile din decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal corespunzatoare operatiunilor taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal, precum si rândurile de regularizari aferente. în cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal si care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate în perioada în care persoana impozabila nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
    [...]
    (19) Livrarile de bunuri/Prestarile de servicii a caror contravaloare este încasata partial sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevazute la art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. Nu sunt considerate încasari/plati în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. în cazul încasarii în numerar a contravalorii facturii, în sensul art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factura care sunt încasate în numerar pâna în ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. Pentru sumele încasate în numerar dupa data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplica sistemul TVA la încasare si înscrie pe factura mentiunea prevazuta la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei în care livrarea/prestarea se încadreaza în alta categorie exceptata prevazuta la art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal."

    8. La punctul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) în sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) si (5) din Codul fiscal este constituita din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuata cu amortizarea contabila. Daca activele corporale fixe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero."

    9. La punctul 18, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
    "(10) în sensul art. 137 alin. (1^1) din Codul fiscal, atunci când poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoarea de piata a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determina prin metodele prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal."

    10. La punctul 20 alineatul (2^1), primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul achizitiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, se aplica corespunzator prevederile art. 134^2 alin. (10) din Codul fiscal în situatiile prevazute la art. 138 lit. a) - c) si e) din Codul fiscal. în situatia prevazuta la art. 134^2 alin. (11) din Codul fiscal, beneficiarii ajusteaza mai întâi taxa neexigibila si doar în situatia în care nu mai exista diferente de taxa neexigibila pentru achizitiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajusteaza taxa deductibila."

    11. La punctul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal se aplica pentru protezele medicale si accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, în conditiile prevazute la art. 141 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicala este un dispozitiv medical destinat utilizarii personale exclusive care amplifica, restabileste sau înlocuieste zone din tesuturile moi ori dure, precum si functii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atât intern, cât si extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevazut în mod special de catre producator pentru a fi utilizat împreuna cu proteza medicala."

    12. La punctul 24 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicala, respectiv protejarea, mentinerea sau refacerea sanatatii, cum sunt:
    1. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumusetarea;
    2. serviciile care au ca scop furnizarea unor informatii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinte juridice, cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sanatate a unei persoane, destinate utilizarii în scopul acordarii dreptului la o pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind stabilirea raspunderii în cazurile de vatamare corporala, precum si examinarile medicale efectuate în acest scop, elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind respectarea normelor de medicina muncii, în vederea solutionarii unor litigii, precum si efectuarea de examinari medicale în acest scop, pregatirea unor rapoarte medicale bazate pe fise medicale, fara efectuarea de examinari medicale;".

    13. La punctul 25^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal se aplica si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii strâns legate de serviciile educationale, precum vânzarea de manuale scolare, organizarea de conferinte legate de activitatea de învatamânt, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate pentru activitatile de învatamânt sau pentru formarea profesionala a adultilor, prestarea de servicii de examinare în vederea obtinerii accesului la serviciile educationale sau de formare profesionala a adultilor."

    14. La punctul 43 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) bunurile trebuie sa fi fost exportate din România sau din alt stat membru, în afara Comunitatii, dupa plasarea acestora în regim de perfectionare pasiva;".

    15. La punctul 45, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) în cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal si care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizitii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (10) - (12) si pct. 62 alin. (5) - (7).
    [...]
    (6) în cazul imobilizarilor în curs de executie care nu se mai finalizeaza, în baza unei decizii de abandonare a executarii lucrarilor de investitii, fiind scoase din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli, persoana impozabila îsi poate pastra dreptul de deducere exercitat în baza art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizarilor ca atare ori dupa casare, daca din circumstante care nu depind de vointa sa persoana impozabila nu utilizeaza niciodata aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economica, astfel cum a fost pronuntata Hotarârea Curtii Europene de Justitie în Cauza C-37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. Dreptul de deducere poate fi pastrat si în alte situatii în care achizitiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economica a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de vointa sa, astfel cum a fost pronuntata Hotarârea Curtii Europene de Justitie în Cauza C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. în cazul achizitiei unei suprafete de teren împreuna cu constructii edificate pe aceasta, persoana impozabila are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta acestei achizitii, inclusiv taxa aferenta constructiilor care urmeaza a fi demolate, daca face dovada intentiei, confirmata cu elemente obiective, ca suprafata de teren pe care erau edificate constructiile continua sa fie utilizata în scopul operatiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor constructii destinate unor operatiuni taxabile, astfel cum a fost pronuntata Hotarârea Curtii Europene de Justitie în Cauza C-257/11 Gran Via Moinesti."

    16. La punctul 45, dupa alineatul (13) se introduc doua noi alineate, alineatele (14) si (15), cu urmatorul cuprins:
    "(14) în cazul persoanelor impozabile care au efectuat achizitii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se exercita potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal, care sunt scoase din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, în vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal, taxa neachitata aferenta achizitiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 - 147 din Codul fiscal, la data platii, în situatia în care bunurile achizitionate nu se aflau în stoc la data anularii înregistrarii în scopuri de TVA. Deducerea se realizeaza prin înscrierea sumelor deduse în declaratia depusa potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal si restituirea sumelor respective de la bugetul de stat.
    (15) în cazul persoanelor impozabile care au efectuat achizitii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achizitii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se exercita potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1) si (1^2) din Codul fiscal, care sunt scoase din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, taxa neachitata aferenta achizitiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 - 147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau, dupa caz, într-un decont ulterior, daca plata a fost efectuata în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA."

    17. La punctul 46, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale care îndeplinesc conditiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completeaza cu cele ale pct. 45."

    18. La punctul 49, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(22) în cazul în care organul fiscal competent din România considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, inclusiv copii de pe documentele prevazute la alin. (11), de la solicitant sau de la autoritatile competente din statul membru de stabilire, dupa caz, pe parcursul perioadei de 4 luni prevazute la alin. (21). în cazul în care informatiile suplimentare sunt cerute de la o alta sursa decât solicitantul sau o autoritate competenta dintr-un stat membru, cererea se transmite prin mijloace electronice numai daca destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. Daca este necesar, se pot solicita alte informatii suplimentare. Informatiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, în original ori în copie, în cazul în care exista îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acuratetea unei anumite cereri. în acest caz, plafoanele prevazute la alin. (11) nu se aplica."

    19. La punctul 53, alineatul (2) partea introductiva si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) în baza prevederilor art. 148 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila poate sa ajusteze taxa nededusa aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe în curs de executie, constatate pe baza de inventariere, în situatia în care persoana impozabila câstiga dreptul de deducere a taxei. Ajustarea în acest caz reprezinta exercitarea dreptului de deducere si se evidentiaza în decontul de taxa aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, dupa caz, într-un decont de taxa ulterior. Persoana impozabila realizeaza aceste ajustari ca urmare a unor situatii cum ar fi:
    [...]
    (4) în cazul în care persoana impozabila care aplica regimul special de scutire, prevazut la art. 152 din Codul fiscal, se înregistreaza potrivit legii în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum si în cazul în care persoana înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicita scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se aplica ajustarile de taxa prevazute la pct. 61 si 62. Persoanele care aplica sistemul TVA la încasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal aplica în mod corespunzator prevederile alin. (7)."

    20. La punctul 53 alineatul (6), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) bunuri lipsa în gestiune din alte cauze decât cele prevazute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv bunurile furate. în cazul bunurilor lipsa din gestiune care sunt imputate, se efectueaza ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operatiuni în sfera de aplicare a TVA."

    21. La punctul 53, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) în cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale, altele decât bunurile de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevazut în contract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsa în gestiunea locatorului/finantatorului, acesta neavând obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing."

    22. La punctul 53, alineatul (9) se abroga.

    23. La punctul 54, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) în cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital, care se reziliaza, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevazut în contract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsa în gestiunea locatorului/finantatorului, acesta neavând obligatia sa efectueze ajustari ale taxei deduse daca face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent daca la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de catre societatea de leasing."

    24. La punctul 54 alineatul (9), primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Pentru cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaza în cadrul perioadei de ajustare prevazute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa/nededusa initial, în functie de pro rata definitiva la finele fiecarui an, conform procedurii descrise la art. 147 alin. (13) din Codul fiscal. Aceasta ajustare se aplica pentru bunurile la achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea carora se aplica prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, precum si pentru bunurile de capital la achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea carora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei si care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activitati în cazul carora nu se poate determina proportia în care sunt utilizate pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca taxa aferenta achizitiei, fabricarii, constructiei, transformarii sau modernizarii bunului de capital s-a dedus integral se considera ca taxa a fost dedusa pe baza de pro rata de 100%, respectiv daca nu s-a exercitat dreptul de deducere se considera ca pro rata a fost de 0%. Fata de ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare, în cazurile prevazute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual, pe durata întregii perioade de ajustare, atât timp cât bunul de capital este alocat unei activitati în cazul careia nu se poate determina proportia în care este utilizat pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplica metoda de ajustare prevazuta de prezentul alineat, apare unul dintre urmatoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economica, este alocat unui sector de activitate care nu da drept de deducere, face obiectul unei operatiuni pentru care taxa este deductibila integral sau îsi înceteaza existenta, taxa se ajusteaza conform prevederilor alin. (8), (11) sau (12)."

    25. La punctul 54, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal nu se efectueaza în situatia în care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (4) lit. a) si b) din Codul fiscal referitoare la livrarea catre sine, precum si în situatia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, cu exceptia casarii activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. în situatia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este realizata în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active, nu se efectueaza ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal. Demolarea unor constructii, achizitionate împreuna cu suprafata de teren pe care au fost edificate, nu determina obligatia de ajustare a deducerii initiale a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitionarii constructiilor care au fost demolate, daca persoana impozabila face dovada intentiei, confirmata cu elemente obiective, ca suprafata de teren pe care erau edificate constructiile continua sa fie utilizata în scopul operatiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor constructii destinate unor operatiuni taxabile, astfel cum a fost pronuntata Hotarârea Curtii Europene de Justitie în Cauza C-257/11 Gran Via Moinesti."

    26. La punctul 61, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevazute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate si alte facturi emise înainte de data livrarii/prestarii pentru operatiunile prevazute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Prevederile art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal nu se aplica în cazul persoanelor impozabile care aplica regimul special de scutire.
    [...]
    (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele decât bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevazuta la alin. (6), se realizeaza potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de executie, pentru serviciile neutilizate, precum si pentru situatiile prevazute la alin. (6) lit. c) se efectueaza potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustarile de taxa realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 148 din Codul fiscal se efectueaza în functie de cota de taxa în vigoare la data achizitiei bunurilor mobile corporale. Persoanele care aplica sistemul TVA la încasare, precum si cele care au achizitionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplica sistemul TVA si trec la regimul special de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal aplica în mod corespunzator prevederile pct. 53 alin. (7) si ale pct. 54 alin. (17) si alin. (18) lit. a)."

    27. La punctul 61 alineatul (9), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul schimbarii regimului."

    28. La punctul 66, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(12) Orice persoana impozabila stabilita în România si înregistrata în scopuri de TVA care îsi înceteaza activitatea economica trebuie sa solicite anularea înregistrarii în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt. Persoana impozabila nestabilita în România, care s-a înregistrat conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea înregistrarii în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizeaza în România operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Persoana impozabila nestabilita în România, care s-a înregistrat prin optiune conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie sa solicite anularea înregistrarii în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizeaza în România operatiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea si nici alte operatiuni pentru care ar fi obligata sa fie înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. în cazul persoanelor impozabile stabilite în România, anularea înregistrarii în scopuri de TVA va fi valabila de la data încetarii activitatii economice. în cazul persoanelor impozabile nestabilite în România, anularea înregistrarii în scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei în care s-a depus declaratia de încetare a activitatii. Persoana impozabila care a solicitat anularea înregistrarii în scopuri de TVA are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pâna la data de 25 a lunii în care a fost anulata înregistrarea în scopuri de TVA."

    29. La punctul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "78. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originala în care au fost trimise ori puse la dispozitie, cu conditia sa asigure autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea acestora, conform art. 155 alin. (24) din Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii pâna la sfârsitul perioadei de stocare. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în forma electronica în vederea stocarii. Facturile emise/primite în forma electronica pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocarii. Indiferent de forma în care este emisa/primita factura, si factura stocata în forma pentru care a optat persoana impozabila se considera exemplar original, în sensul pct. 46 alin. (1). Persoanele impozabile care opteaza pentru stocarea electronica a facturilor au obligatia sa stocheze prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor."

    30. La punctul 79, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) în cazul jurnalelor pentru cumparari prevazute la alin. (5), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumparari pâna când toata taxa aferenta devine exigibila ca urmare a platii, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (5) lit. a) - e), cu exceptia situatiilor în care s-a împlinit termenul de prescriptie si facturile respective nu se mai achita, fiind scoase din evidentele persoanei impozabile. în cazul informatiei de la alin. (5) lit. d) se va mentiona numai suma platita în perioada fiscala pentru care se întocmeste jurnalul pentru cumparari."

    31. La punctul 80^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Notificarile prevazute la art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfasoara operatiuni de natura celor pentru care exista obligatia notificarii. Nu se depun notificari în situatia în care persoanele impozabile nu au desfasurat astfel de operatiuni în anul de referinta, respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusa notificarea.
    (4) în scopul aplicarii prevederilor art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, în situatia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrarii în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinta, respectiv fie a fost înregistrata în scopuri de TVA, fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în cursul anului de referinta, este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinta.
    (5) în scopul aplicarii prevederilor art. 156^3 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, operatiunile care fac obiectul notificarilor sunt livrarile de bunuri/prestarile de servicii în interiorul tarii si, dupa caz, achizitiile efectuate din tara."

    32. La punctul 82, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) în cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. în cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor avea în vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. în cazul în care în cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala stabilesc ca beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere, obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, furnizorii pot emite facturi de corectie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în vederea regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiari. Facturile de corectie cu semnul minus emise de catre furnizor nu se evidentiaza în decontul de taxa al beneficiarului."

    F. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

    1. La punctul 30^2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "30^2. (1) Operatorul economic - persoana fizica sau juridica autorizata -, în exercitarea activitatii acestuia, poate achizitiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 207 lit. a) - c) din Codul fiscal, cu conditia detinerii unei autorizatii pentru achizitii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamala teritoriala."

    2. La punctul 30^2, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:
    "(15) Operatorii economici, altii decât antrepozitarii autorizati si destinatarii înregistrati, care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, au obligatia de a respecta procedura prevazuta la pct. 101."

    3. La punctul 31, dupa alineatul (10) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10^1) - (10^5), cu urmatorul cuprins:
    "(10^1) Accizele platite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piata în vederea distrugerii, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc conditiile de comercializare, pot fi restituite la cererea operatorului economic care a platit accizele aferente produselor respective.
    (10^2) în cazul retragerii de pe piata a produselor, operatorul economic aflat în situatia de la alin. (10^1) va înstiinta în scris autoritatea vamala teritoriala cu cel putin doua zile înainte de efectuarea acesteia, printr-o notificare în care se vor mentiona cauzele, cantitatile de produse accizabile care fac obiectul retragerii, data la care produsele au fost achizitionate dintr-un alt stat membru sau importate, valoarea accizelor platite, data si locul/locurile de unde urmeaza sa fie retrase produsele respective, locul în care produsele urmeaza a fi distruse.
    (10^3) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizeaza sub supravegherea autoritatii vamale teritoriale, cu respectarea conditiilor de mediu.
    (10^4) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemneaza într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic si certificat de reprezentantul autoritatii vamale teritoriale.
    (10^5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscala teritoriala unde este înregistrat ca platitor de impozite si taxe, însotita de urmatoarele documente:
    a) copia facturii de achizitie;
    b) documentul care atesta ca accizele au fost platite de operatorul economic care solicita restituirea accizelor;
    c) procesul-verbal de distrugere."

    4. La punctul 31, dupa alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (14) - (16), cu urmatorul cuprins:
    "(14) Pentru produsele prevazute la alin. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc conditiile de comercializare, se aplica procedura prevazuta la pct. 98 subpct. 98.2.
    (15) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate, se aplica procedura prevazuta la pct. 98 subpct. 98.3.
    (16) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru, se aplica procedura prevazuta la pct. 100."

    5. La punctul 78, alineatul (5) se abroga.

    6. La punctul 82, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) cu privire la detinerea autorizatiei de utilizator final nu se aplica produselor prevazute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire si nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializarii cu amanuntul."

    7. La punctul 82, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Operatorii economici care achizitioneaza produse prevazute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire, notifica acest fapt autoritatii vamale teritoriale. Operatorii economici au obligatia de a transmite furnizorului o copie a notificarii înregistrate la autoritatea vamala teritoriala. Transmiterea notificarii nu este necesara atunci când produsele respective provin din achizitii intracomunitare proprii sau din operatiuni proprii de import."

    8. La punctul 82 alineatul (9), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    "e) solicitantul nu înregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala."

    9. La punctul 82, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(22) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse energetice achizitionata, cantitatea utilizata/comercializata, stocul de produse energetice la sfârsitul lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate, cantitatea de produse finite expediate si destinatarul produselor, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei în termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal."

    10. La punctul 82 alineatul (23), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    "e) utilizatorul final înregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 30 de zile fata de termenul legal de plata."

    11. La punctul 85, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) - (8), în cazul antrepozitelor fiscale - mici distilerii - care utilizeaza pentru realizarea productiei instalatii tip alambic, antrepozitarii autorizati propusi trebuie sa depuna la autoritatea vamala teritoriala o declaratie pe propria raspundere privind capacitatea vaselor de depozitare detinute, precum si a capacitatii de încarcare a instalatiei tip alambic."

    12. La punctul 88, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) în toate situatiile în care a intervenit suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei, aceasta atrage întreruperea ori încetarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de autoritatea vamala teritoriala. în cazul în care pe fluxul tehnologic exista produse aflate în procesul de fabricatie, acesta se va finaliza sub supraveghere fiscala, iar sigilarea instalatiei se va realiza dupa încheierea acestui proces."

    13. La punctul 101, alineatele (1) - (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "101. (1) în situatia în care un operator economic din România urmeaza sa primeasca produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia nastere în momentul receptiei produselor.
    (2) Operatorul economic din România prevazut la alin. (1) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) înainte de expedierea produselor accizabile de catre furnizorul din alt stat membru, sa depuna o declaratie cu privire la acest fapt la autoritatea vamala teritoriala si sa garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmeaza sa le primeasca;
    b) sa plateasca accizele în prima zi lucratoare imediat urmatoare celei în care s-au receptionat produsele;
    c) sa anunte autoritatea vamala teritoriala în raza careia au fost primite produsele accizabile si sa pastreze produsele în locul de receptie cel putin 48 de ore pentru a permite acestei autoritati sa se asigure ca produsele au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.
    (3) Pentru aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice, accizele platite de catre operatorul economic din România ca urmare a achizitiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerintelor prevazute la alin. (2) al art. 206^45 din Codul fiscal.
    (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscala teritoriala unde operatorul economic este înregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea va fi însotita de:
    a) documentul care sa ateste ca acciza a fost platita; si
    b) copiile documentelor care fac dovada ca produsele au fost transferate, respectiv livrate la preturi fara accize catre un antrepozit fiscal de productie bauturi alcoolice; sau
    c) copiile documentelor care fac dovada ca livrarea s-a efectuat catre un operator economic producator de bauturi nealcoolice ori produse alimentare, în care sa fie înscrisa mentiunea <<scutit de accize>>, respectiv ca produsele au fost utilizate pentru realizarea bauturilor nealcoolice ori produselor alimentare.
    (5) Autoritatea fiscala teritoriala va transmite cererea si documentatia depuse de operatorul economic autoritatii vamale teritoriale, care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de restituire. în cazul admiterii cererii, autoritatea vamala stabileste cuantumul accizei de restituit."

    14. La punctul 105, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Lunar, destinatarii înregistrati si reprezentantii fiscali vor depune on-line la autoritatea vamala teritoriala în raza careia îsi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia."

    15. La punctul 108, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
    "(11^1) în cazul destinatarului înregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile, nivelul garantiei ce trebuie constituita reprezinta 100% din valoarea accizelor aferente oricarei deplasari de produse accizabile în regim suspensiv de accize."

    16. La punctul 108, dupa alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (25^1), cu urmatorul cuprins:
    "(25^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (25), pentru berea si bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, prevazute la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garantiei se determina prin însumarea cotelor de acciza prevazute în anexele nr. 1 si nr. 2 la titlul VII - Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal, în vigoare la momentul constituirii garantiei."

    17. La punctul 111, alineatul (18) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(18) în situatiile de scutire directa, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal sau din operatiuni proprii de import. în situatiile de scutire indirecta, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar înregistrat sau din operatiuni proprii de import. Destinatarul înregistrat care livreaza produse ce urmeaza a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidentia în factura contravaloarea accizelor platite la bugetul de stat."

    18. La punctul 111, alineatul (30) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(30) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata, stocul de alcool etilic si/sau de produse alcoolice la sfârsitul lunii de raportare si cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei în termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal."

    19. La punctul 111 alineatul (44), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) copia facturii de achizitie a alcoolului etilic si/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însotire pentru alcoolul etilic partial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza în sistem integrat. în cazul operatorului economic prevazut la alin. (19), utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achizitiei în regim suspensiv, reprezentata de documentul administrativ electronic si raportul de receptie aferent, iar în cazul utilizatorului prevazut la alin. (20), declaratia vamala de import;
    b) dovada platii accizelor catre furnizor, constând în documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada platii accizelor la bugetul de stat, în cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza în sistem integrat, a destinatarilor înregistrati si a operatorilor economici care au realizat operatiuni proprii de import;".

    20. La punctul 113 subpunctul 113.1.1, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu urmatorul cuprins:
    "(16) Jurnalele prevazute la alin. (14) si (15) se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristica în baza documentelor de evidenta operativa si vor fi transmise on-line, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, autoritatii vamale teritoriale."

    21. La punctul 113 subpunctul 113.3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) în întelesul prezentelor norme metodologice, prin consumatori casnici se întelege clientii casnici asa cum sunt acestia definiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    22. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pâna la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfârsitul perioadei de raportare, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 35. Neprezentarea situatiei în termenul prevazut atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor Codului fiscal."

    23. La punctul 115, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) în vederea realizarii importurilor de produse supuse marcarii pentru care furnizorul extern nu aplica banderole sau timbre, banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplica de catre acestia în antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere."

    24. La punctul 120 subpunctul 120.1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Persoanele care elibereaza pentru consum bere si bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri, care nu se încadreaza la art. 207 lit. d) si e) din Codul fiscal, trebuie sa detina declaratii/certificate de calitate emise de producator din care sa rezulte ca ponderea gradelor Plato provenite din malt, cereale maltificabile si/sau nemaltificabile în numarul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%, respectiv ca ponderea de alcool absolut (100%) provenita din fermentarea exclusiva a fructelor, sucurilor de fructe si sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%."

    25. Anexele nr. 35, 47, 48.1 - 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 si 55^1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 13*), care fac parte integranta din prezenta hotarâre.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 13 sunt reproduse în facsimil.

    G. Titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii"

    1. Punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    ART. 296^4
    (1) [...]
    m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarâre a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;

    Norme metodologice:
    6. în cazul depasirii limitei prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, partea care depaseste reprezinta venit asimilat salariilor si se cuprinde în baza de calcul al contributiilor sociale individuale."

    2. Punctul 31 se abroga.

    3. Dupa punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33 - 35, cu urmatorul cuprins:

    "Codul fiscal:
    ART. 296^22
    [...]
    (2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) este diferenta dintre totalul veniturilor încasate si cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

    Norme metodologice:
    33. întregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, în cazul persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Codul fiscal, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, în anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.

    Codul fiscal:
    ART. 296^22
    [...]
    (7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut prevazut în legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    Norme metodologice:
    34. în cazul persoanelor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal, încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu brut prevazut în legea bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre platitorul de venituri.

    Codul fiscal:
    ART. 296^24
    [...]
    (9) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) - h) încadrarea în plafoanele prevazute la art. 296^22 alin. (5) si (6) se face de catre organul fiscal, dupa încheierea anului fiscal, pe baza declaratiilor fiscale.

    Norme metodologice:
    35. întregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, în lunile în care persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, în anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.
    întregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul a o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g) si h) din Codul fiscal, în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, în anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale."

    ART. II
    Pentru contribuabilii care obtin venituri din silvicultura si piscicultura impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii, depunerea declaratiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectueaza în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotarâri.
    ART. III
    Formularul prevazut la pct. 15^1 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizat de platitorii de venituri pentru declararea veniturilor obtinute începând cu 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenti, se completeaza la ultima coloana de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscala al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.
    ART. IV
    Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemneaza:
                       Viceprim-ministru,
                       ministrul finantelor publice,
                       Daniel Chitoiu

                       Ministrul delegat pentru buget,
                       Liviu Voinea

                       Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                       Daniel Constantin

                       p. Ministrul mediului
                       si schimbarilor climatice,
                       Elena Dumitru,
                       secretar de stat

                       Ministrul delegat pentru ape,
                       paduri si piscicultura,
                       Lucia Ana Varga

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       George Ciamba,
                       secretar de stat

    Bucuresti, 6 martie 2013.
    Nr. 84.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea utilizatorului final/cod utilizator
    .............................................
    Cod utilizator punct de lucru ...............
    Localitatea ................................/
    judetul/sector ..............................
    Strada ............................. Nr. ....
    Bloc ...... Scara ...... Etaj ..... Ap. .....
    Cod postal ..................................
    Domiciliul fiscal ...........................

                          SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate în luna ............ anul ................

    Temei legal aferent facilitatii fiscale solicitate:
 _____________________________________________________________________
| 1. cf. art. ... alin. ... lit. ... Cod fiscal - autorizatie nr. ............ |
| 2. cf. art. ... alin. ... lit. ... Cod fiscal - autorizatie nr. ............ |
| 3. cf. art. ... alin. ... lit. ... Cod fiscal - autorizatie nr. ............ |
| .............................                                                |
|______________________________________________________________________________|


    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Cod accize expeditor/Cod identificare fiscala destinatar
    b - Cod produs accizabil
    c - Cod NC
    d - Starea produsului
    e - Densitate la 15 °C Kg/l
    f - Concentratie
 _____________________________________________________________________
| 1. ACHIZITII/LIVRARI PRODUSE ACCIZABILE                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  Document |Achizitie/|Furnizor/ | a| b| c| d| e| f|   Recipienti  |Cantitate |
|           |Livrare   |beneficiar|  |  |  |  |  |  |               |          |
|___________|__________|          |  |  |  |  |  |  |_______________|__________|
|Tip|Nr./   | Tip| Data|          |  |  |  |  |  |  |Capacitate| Nr.| kg |litri|
|   |serie/ |    |     |          |  |  |  |  |  |  |nominala  |    |    |     |
|   |ARC    |    |     |          |  |  |  |  |  |  |          |    |    |     |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
| 1 |   2   |  3 |  4  |     5    | 6| 7| 8| 9|10|11|    12    | 13 | 14 | 15  |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
|   |       |    |     |          |  |  |  |  |  |  |          |    |    |     |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|
|   |       |    |     |          |  |  |  |  |  |  |          |    |    |     |
|___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____|


    (1) Factura/eDA/DI/AIM (aviz de însotire a marfii)/NP (nota de predare). (3) Pentru achizitii se va înscrie "A", pentru livrari se va înscrie "L". (6) în cazul utilizatorului final care comercializeaza produsele accizabile catre alt utilizator final, se va înscrie codul de acciza al utilizatorului final. (9) Se va mentiona V - produse în vrac sau I - îmbuteliat. (10) Se completeaza numai în cazul produselor energetice. (11) Se va completa numai în cazul alcoolului si bauturilor alcoolice.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Cod produs accizabil
    b - Codul NC al produsului
    c - Starea produsului
    d - Stoc la începutul lunii
    e - Cantitate intrata
    f - Consum propriu
    g - Productie
    h - Comercializare
    i - Litri
 _____________________________________________________________________
| 2. RECAPITULAREA ACHIZITIILOR/LIVRARILOR DE PRODUSE ACCIZABILE               |
|______________________________________________________________________________|
| a| b| c|  d  |  e  |Surplus  |    Cantitate    |Pierderi |Stoc la  |Diferente|
|  |  |  |     |     |pe       |    iesita       |         |sfârsitul|   (+)   |
|  |  |  |     |     |parcursul|_________________|         |lunii    |   sau   |
|  |  |  |     |     |lunii    |  f  |  g  |  h  |         |         |   (-)   |
|  |  |  |_____|_____|_________|_____|_____|_____|_________|_________|_________|
|  |  |  |kg| i|kg| i| kg |  i |kg| i|kg| i|kg| i| kg |  i | kg |  i | kg |  i |
|__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____|
|16|17|18|19|20|21|22| 23 | 24 |25|26|27|28|29|30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____|
|  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |
|__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____|


    (18) Se va mentiona V - produse în vrac sau I - îmbuteliat; (25), (26) - cantitatea consumata în scopul pentru care a obtinut autorizatia; (27), (28) - cantitatea comercializata în cazul utilizatorului final autorizat sa comercializeze produsele catre un utilizator final; (29), (30) - cantitatea utilizata în alte scopuri pentru care datoreaza accize;

 ________________________________________________________________
| 3. RECAPITULAREA PRODUSELOR FINITE REALIZATE/LIVRATE*)                  |
|_________________________________________________________________________|
| Codul NC al | Stoc la   | Cantitate | Cantitate | Stoc la   | Diferente |
| produsului  | începutul | realizata | expediata | sfârsitul |    (+)    |
|             | lunii     | în luna de|           | lunii     |    sau    |
|             |           | raportare |           |           |    (-)    |
|             |___________|___________|___________|___________|___________|
|             | cant | um | cant | um | cant | um | cant | um | cant | um |
|_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____|
|     37      |  38  | 49 |  40  | 41 |  42  | 43 |  44  | 45 |  46  | 47 |
|_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____|
|             |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
|_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____|

    *) Nu se completeaza de catre operatorii economici beneficiari ai autorizatiilor de utilizator final cf. art. 206^58 din Codul fiscal; (46), (47) - Diferenta - cantitatile de produse finite stabilite dupa formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizata în luna de raportare - cantitate expediata - stoc la sfârsitul lunii.

 _________________________________
| 4. LIVRARI PRODUSE FINITE*)          |
|______________________________________|
| Codul NC al | Cantitate | Destinatar |
| produsului  | expediata |            |
|_____________|___________|____________|
|             | cant | um |            |
|_____________|______|____|____________|
|      48     |  49  | 50 |     51     |
|_____________|______|____|____________|
|             |      |    |            |
|_____________|______|____|____________|

    *) Nu se completeaza de catre operatorii economici beneficiari ai autorizatiilor de utilizator final cf. art. 206^58 din Codul fiscal; (51) - Se va înscrie codul tarii în cazul destinatiei UE, EX în cazul exporturilor si codul de identificare fiscala al destinatarului în cazul livrarilor nationale.

    Numele si prenumele .............................       ................

    Semnatura si stampila operatorului ..............             Data

    Figura 1 : Situatie centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate - pagina 1
    Figura 2 : Situatie centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate - pagina 2

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal
    ............................................................
    Cod accize/Cod identificare fiscala ........................
    Localitatea ............... judetul/sector .................
    Strada .......................................... Nr. ......
    Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod postal .............

                           SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind achizitiile si livrarile de produse accizabile în luna ....... anul ....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Cod accize expeditor/cod identificare fiscala destinatar
    b - Cod produs accizabil
    c - Codul NC al produsului
    d - Starea produsului (vrac/îmbuteliat) (V/î)
    e - Densitate la 15 °C kg/l (4)
    f - Concentratie grad alcoolic/grad Plato (5)
    g - Acciza datorata - mii lei -
    h - Capacitate nominala
    i - Litri
    j - mii bucati
 _____________________________________________________________________
| Document |Data      |Provenienta/| a| b| c| d| e| f|Recipienti| Cantitate | g|
|          |Achizitie/|Destinatia  |  |  |  |  |  |  |    (5)   |           |  |
|          |Livrare   |            |  |  |  |  |  |  |          |           |  |
|__________|__________|    (3)     |  |  |  |  |  |  |__________|___________|  |
| Tip|Numar| Tip| Data|            |  |  |  |  |  |  |  h  | nr.| kg| i | j |  |
| (1)|     | (2)|     |            |  |  |  |  |  |  |     |    |   |   |   |  |
|____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__|
|    |     |    |     |            |  |  |  |  |  |  |     |    |   |   |   |  |
|____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__|
|    |     |    |     |            |  |  |  |  |  |  |     |    |   |   |   |  |
|____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__|
|    |     |    |     |            |  |  |  |  |  |  |     |    |   |   |   |  |
|____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__|
|    |     |    |     |            |  |  |  |  |  |  |     |    |   |   |   |  |
|____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__|
|    |     |    |     |            |  |  |  |  |  |  |     |    |   |   |   |  |
|____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__|


    (1) eDA, DI, factura, AIM (2) Pentru achizitii se va înscrie "A"; pentru livrari se va înscrie "L". (3) Se va înscrie indicativul tarii în cazul provenientei/destinatiei U.E. (RO în cazul livrarilor nationale); se va indica "EX" în cazul livrarilor în afara U.E. (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. (5) Se va completa numai în cazul alcoolului si bauturilor alcoolice.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Codul NC al produsului
    b - Vrac/îmbuteliat (V/î)
    c - Stoc la începutul lunii
    d - Cantitatea intrata
 _____________________________________________________________________
| RECAPITULAREA PERIOADEI                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|Cod      | a | U.M.| b | c | d |Surplus  |Cantitate|Pierderi|Stoc   |Diferenta|
|produs   |   |     |   |   |   |pe       |iesita   |        |efectiv|   (+)   |
|accizabil|   |     |   |   |   |parcursul|         |        |       |   sau   |
|         |   |     |   |   |   |lunii    |         |        |       |   (-)   |
|_________|___|_____|___|___|___|_________|_________|________|_______|_________|
|         |   |     |   |   |   |         |         |        |       |         |
|_________|___|_____|___|___|___|_________|_________|________|_______|_________|
|         |   |     |   |   |   |         |         |        |       |         |
|_________|___|_____|___|___|___|_________|_________|________|_______|_________|


    Numele si prenumele ........................

    Semnatura si stampila operatorului ....................     Data

    Figura 3 : Situatie centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 48.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitului fiscal ..................................
    Cod accize .......................................................
    Localitatea ..................... judetul/sectorul ...............
    Strada ................................................. Nr. .....
    Cod postal .................................
    Domiciliul fiscal ..........................

                                  SITUATIA
privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase în luna .............. anul .......

    I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, dupa caz)

    Semnificatia coloanei a din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Din productie proprie
 _____________________________________________________________________
|Cod     | Cod| UM |Stoc   |       Intrari (B)       |Utilizat|Stoc  |Diferenta|
|produs  | NC |    |initial|_________________________|  (C)   |final |  (E)    |
|accizabil    |    |  (A)  |  Operatii   |U.E.|Import|        | (D)  |         |
|        |    |    |       |  interne    |    |      |        |      |         |
|        |    |    |       |_____________|    |      |        |      |         |
|        |    |    |       | a |Alte     |    |      |        |      |         |
|        |    |    |       |   |achizitii|    |      |        |      |         |
|________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________|
|        |    |    |       |   |         |    |      |        |      |         |
|________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________|
|        |    |    |       |   |         |    |      |        |      |         |
|________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________|
|        |    |    |       |   |         |    |      |        |      |         |
|________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________|


    (A) Stocul initial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie sa coincida cu stocul final al perioadei anterioare. (B) Intrari: Cantitatile de materii prime intrate trebuie sa corespunda cu cele înscrise în documente de circulatie corespunzatoare fiecarei proveniente, aferente perioadei de raportare. (C) cantitatile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, în perioada de raportare. (D) Cantitatile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. (E) Diferente: Cantitatea rezultata pentru fiecare materie prima, dupa formula urmatoare: Stoc initial + intrari - utilizat - stoc final E = A + B - C - D

    II. Produse în curs de fabricatie
 _________________________________________________________________
| Cod NC | U.M.| Stoc   | Intrari|         Iesiri        | Stoc | Diferenta|
|        |     | initial|        |                       | final|          |
|________|_____|________|________|_______________________|______|__________|
|        |     |        |        | Catre alte| Pentru    |      |          |
|        |     |        |        | depozite  | prelucrare|      |          |
|        |     |        |        |           | finala    |      |          |
|________|_____|________|________|___________|___________|______|__________|
|        |     |        |        |           |           |      |          |
|________|_____|________|________|___________|___________|______|__________|


    III. Livrari (exprimate în hectolitri alcool pur)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Utilizate în activitatea proprie (E)
    b - Stoc final (F)
    c - Diferenta (G)
    d - Achizitii interne (RO)
    e - Alte achizitii (UE)
    f - Import
    g - Teritoriul national
    h - Export
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod|UM|Stoc   |Cantitati| Intrari|        Iesiri (D)       | a| b| c|
|produs   |NC |  |initial|produse  |  (C)   |                         |  |  |  |
|accizabil|   |  |  (A)  |   (B)   |________|_________________________|  |  |  |
|         |   |  |       |         | d| e| f|Cu    |   Fara accize    |  |  |  |
|         |   |  |       |         |  |  |  |accize|__________________|  |  |  |
|         |   |  |       |         |  |  |  |      |Regim     |Scutire|  |  |  |
|         |   |  |       |         |  |  |  |      |suspensiv |       |  |  |  |
|         |   |  |       |         |  |  |  |      |__________|       |  |  |  |
|         |   |  |       |         |  |  |  |      | g|U.E.| h|       |  |  |  |
|_________|___|__|_______|_________|__|__|__|______|__|____|__|_______|__|__|__|
|         |   |  |       |         |  |  |  |      |  |    |  |       |  |  |  |
|_________|___|__|_______|_________|__|__|__|______|__|____|__|_______|__|__|__|
|         |   |  |       |         |  |  |  |      |  |    |  |       |  |  |  |
|_________|___|__|_______|_________|__|__|__|______|__|____|__|_______|__|__|__|


    Cantitatile de alcool se exprima în hectolitri, cu doua zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) si (E) sunt corespunzatoare operatiunilor desfasurate în perioada de raportare; Diferenta (G) = A + B + C - D - E - F
Diferenta = stoc initial + (cantitati produse) + intrari - iesiri - stoc final

    Data .........     Conducatorul antrepozitului fiscal ....................
                            Semnatura si stampila

    Figura 4 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase - pagina 1
    Figura 5 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase - pagina 2

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 48.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitului fiscal ..................................
    Cod accize .......................................................
    Localitatea ..................... judetul/sectorul ...............
    Strada ................................................ Nr. ......
    Cod postal .......................................................
    Domiciliul fiscal ................................................

                                 SITUATIA
privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare în luna ........... anul ......

    I. Materii prime

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Cantitate
    b - Concentratie
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod|U.M.|Stoc   |         Intrari        |Utilizat| Stoc  |Diferenta|
|produs   |NC |    |initial|           (B)          |   (C)  | final |   (E)   |
|accizabil|   |    |  (A)  |                        |        | (D)   |         |
|         |   |    |_______|________________________|        |       |         |
|         |   |    | a | b |Operatii|  U.E. |Import |        |       |         |
|         |   |    |   |   |interne |       |       |        |       |         |
|         |   |    |   |   |________|_______|_______|________|_______|_________|
|         |   |    |   |   |  a | b | a | b | a | b | a  | b | a | b |  a |  b |
|_________|___|____|___|___|____|___|___|___|___|___|____|___|___|___|____|____|
|         |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
|_________|___|____|___|___|____|___|___|___|___|___|____|___|___|___|____|____|
|         |   |    |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
|_________|___|____|___|___|____|___|___|___|___|___|____|___|___|___|____|____|

    A - cantitatile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatile de materii prime si de produse în curs de fabricatie intrate în antrepozit - se va avea în vedere data din documentele de circulatie corespunzatoare fiecarei proveniente/raport de primire. C - cantitati de materie prima utilizate pe parcursul lunii la procesul de productie al produselor intermediare. D - Stoc final - cantitatile de materii prime existente în antrepozit la sfârsitul lunii. E - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula: stoc initial + intrari - utilizari - stoc final (E = A + B - C - D)

    II. Produse în curs de fabricatie
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod|U.M.| Stoc   | Intrari|        Iesiri         | Stoc | Diferenta|
|produs   |NC |    | initial|        |_______________________| final|          |
|accizabil|   |    |        |        | Catre alte| Pentru    |      |          |
|         |   |    |        |        | depozite  | prelucrare|      |          |
|         |   |    |        |        |           | finala    |      |          |
|_________|___|____|________|________|___________|___________|______|__________|
|         |   |    |        |        |           |           |      |          |
|_________|___|____|________|________|___________|___________|______|__________|

    III. Livrari (exprimate în hectolitri)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Utilizate în activitatea proprie (E)
    b - Stoc final (F)
    c - Diferenta (G)
    d - Achizitii interne (RO)
    e - Alte achizitii (UE)
    f - Import
    g - Teritoriul national
    h - U.E.
    i - Export
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod |U.M.|Stoc   |Intrari (C)|        Iesiri (D)        | a | b | c |
|produs   |NC  |    |initial|___________|__________________________|   |   |   |
|accizabil|    |    |  (A)  | d | e | f |Cu    |    Fara accize    |   |   |   |
|         |    |    |       |   |   |   |accize|___________________|   |   |   |
|         |    |    |       |   |   |   |      |Regim      |Scutire|   |   |   |
|         |    |    |       |   |   |   |      |suspensiv  |       |   |   |   |
|         |    |    |       |   |   |   |      |___________|       |   |   |   |
|         |    |    |       |   |   |   |      | g | h | i |       |   |   |   |
|_________|____|____|_______|___|___|___|______|___|___|___|_______|___|___|___|
|         |    |    |       |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |
|_________|____|____|_______|___|___|___|______|___|___|___|_______|___|___|___|


    A - cantitatile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. C - Cantitatile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire. D - Iesiri cu accize - cantitatile de produse eliberate pentru consum; iesiri fara accize - cantitatile fiecaror produse intermediare iesite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. E - cantitati de produse obtinute în antrepozit si care ulterior sunt utilizate ca materie prima în urma unui proces de productie. F - stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârsitul lunii. G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare: G = A + B + C - D - E - F

    Data .........        Conducatorul antrepozitului fiscal .................
                                 Semnatura si stampila

    Figura 6 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare - pagina 1
    Figura 7 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare - pagina 2

    ANEXA 5
    (Anexa nr. 48.3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitului fiscal ........................
    Cod accize .............................................
    Localitatea ................. judetul/sectorul .........
    Strada ........................ Nr. ....................
    Cod postal .............................................
    Domiciliul fiscal ......................................

                                 SITUATIA
privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de bere în luna .......... anul ......

    I. Materii prime
 _____________________________________________________________________
| Denumire    |Kilograme| % extract sec| Denumire    |Kilograme| % extract sec |
|_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________|
| Malt        |         |              | Alte materii|         |               |
|             |         |              | de extractie|         |               |
|_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________|
| Orz         |         |              | Malt colorat|         |               |
|_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________|
| Orez si gris|         |              | Bere        |         |               |
|_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________|
| Porumb      |         |              | Altele ...  |         |               |
|_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________|
| Zahar si    |         |              |             |         |               |
| glucoza     |         |              |             |         |               |
|_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________|


    II. Bere fabricata în hectolitri

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Consum (F)
    b - Stoc final (G)
    c - Diferenta (H)
    d - Achizitii interne (RO)
    e - Alte achizitii (UE)
    f - Import
    g - Grad Plato mediu
    h - Consum
    i - Operatiuni scutite
    j - Teritoriul national
    k - U.E.
    l - Export
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod|U.M.|Stoc   |Cantitati| Intrari|         Iesiri        | a| b| c|
|produs   |NC |    |initial|produse  |  (C)   |                       |  |  |  |
|accizabil|   |    |  (A)  |   (B)   |________|_______________________|  |  |  |
|         |   |    |       |         | d| e| f|Cu     |  Fara accize  |  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |accize |      (E)      |  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  (D)  |               |  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |_______|_______________|  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  | g | h | Regim     | i |  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |   |   | suspensiv |   |  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |   |   |___________|   |  |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |   |   | j | k | l |   |  |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__|


    A - cantitatile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. C - Cantitatile de bere intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire;
    D - Iesiri cu accize: Gradul Plato mediu - daca berea eliberata în consum prezinta diverse grade Plato, se va înscrie gradul mediu ponderat.
    Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl bere de 13 grade Plato; 3000 hl de bere de 14 grade Plato

                              (1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14)
Gradul Plato mediu ponderat = --------------------------------------- = 13,33
                                         1000 + 2000 + 3000

    F - consum propriu de materii prime, în scopul realizarii produsului finit;
    G - stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârsitul lunii; H - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare: H = A + B + C - D - E - F - G

    Data .........        Conducatorul antrepozitului fiscal .................
                                 Semnatura si stampila

    Figura 8 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de bere

    ANEXA 6
    (Anexa nr. 48.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitului fiscal ..................................
    Cod accize .......................................................
    Localitatea .................... judetul/sectorul ................
    Strada ................................................ Nr. ......
    Cod postal .......................................................
    Domiciliul fiscal ................................................

                                   SITUATIA
privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate în luna ......... anul .......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Stoc final (F)
    b - Diferenta (G)
    c - Achizitii interne (RO)
    d - Alte achizitii (UE)
    e - Import
    f - Valoare
    g - Cantitate
    h - Scutire
    i - Teritoriul national
    j - U.E.
    k - Export
 _____________________________________________________________________
|Cod     |Cod|U.M.|Stoc   |Cantitati| Intrari|           Iesiri          | a| b|
|produs  |NC |    |initial|produse  |  (C)   |                           |  |  |
|acciza- |   |    |  (A)  |   (B)   |________|___________________________|  |  |
|bil     |   |    |       |         | c| d| e|Cu    |    Fara accize     |  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |accize|       (E)          |  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |  (D) |                    |  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |______|____________________|  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  | f | g| Regim suspensiv | h|  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  |_________________|  |  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  |  i  |  j  |  k  |  |  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  |_____|_____|_____|  |  |  |
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  | f| g| f| g| f| g|  |  |  |
|________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|        |   |    |       |         |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


    în cazul tigaretelor, al tigarilor de foi, cantitatile vor fi exprimate în mii bucati, iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg.
    A - Cantitatile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei, care se considera finite. C - Cantitatile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire. D - Iesiri cu accize - cantitatile de produse eliberate în consum. E - Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. F - Stoc final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârsitul lunii. G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare: G = A + B + C - D - E - F.

    Data .........        Conducatorul antrepozitului fiscal .................
                                 Semnatura si stampila

    Figura 9 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate

    ANEXA 7
    (Anexa nr. 48.5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitului fiscal ..........................
    Cod accize ...............................................
    Localitatea ................ judetul/sectorul ............
    Strada ............................... Nr. ...............
    Cod postal ...............................................
    Domiciliul fiscal ........................................

                                 SITUATIA
privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de produse energetice în luna ............ anul ...........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Stoc final (G)
    b - Diferenta (H)
    c - Achizitii interne (RO)
    d - Alte achizitii (UE)
    e - Import
    f - Cu accize (D)
    g - Fara accize
    h - Scutiri
    i - Teritoriul national
    j - U.E.
    k - Export
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod|U.M.|Stoc   |Cantitati|Intrari |    Iesiri     |Autoconsum| a| b|
|produs   |NC |    |initial|produse  |   (C)  |               |   (F)    |  |  |
|accizabil|   |    |  (A)  |   (B)   |________|_______________|__________|  |  |
|         |   |    |       |         | c| d| e| f| Fara accize|Cu    | g |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  | (E)        |accize|   |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |____________|      |   |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |Regim    | h|      |   |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |suspensiv|  |      |   |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |_________|  |      |   |  |  |
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |i | j | k|  |      |   |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |  |   |  |  |      |   |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |  |   |  |  |      |   |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |  |   |  |  |      |   |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__|
|         |   |    |       |         |  |  |  |  |  |   |  |  |      |   |  |  |
|_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__|


    Cantitatile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. de la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în care sunt stabilite nivelurile accizelor.
    A - cantitatile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se considera finite. C - Cantitatile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire. D - Iesiri cu accize - cantitatile de produse eliberate în consum. E - cantitatile fiecarui produs iesit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. E - iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. F - Autoconsum - cantitatile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. G - Stocul final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârsitul lunii. H - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare: H = A + B + C - D - E - F - G

    Data ................       Conducatorul antrepozitului fiscal ...........
                                      Semnatura si stampila

    Figura 10 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de productie de produse energetice

    ANEXA 8
    (Anexa nr. 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitului fiscal ..........................
    Cod accize ...............................................
    Localitatea ................ judetul/sectorul ............
    Strada ............................... Nr. ...............
    Cod postal ...............................................
    Domiciliul fiscal ........................................

                                 SITUATIA
privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna ............ anul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Diferenta (G)
    b - Achizitii interne (RO)
    c - Alte achizitii (UE)
    d - Import
    e - Produs rezultat în urma amestecului
    f - Cantitate
    g - Scutire/exceptare
    h - Cantitati utilizate pentru amestec
    i - Teritoriul national
    j - U.E.
    k - Export
 _____________________________________________________________________
|Cod      |Cod|U.M.|Stoc   |Intrari |Intrari|          Iesiri        |Stoc | a |
|produs   |NC |    |initial|  (B)   |din    |                        |final|   |
|accizabil|   |    |  (A)  |        |alte   |                        | (F) |   |
|         |   |    |       |        |surse  |                        |     |   |
|         |   |    |       |        |  (C)  |                        |     |   |
|         |   |    |       |________|_______|________________________|     |   |
|         |   |    |       | b| c| d|   e   |Cu    |   Fara accize   |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |accize|       (E)       |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       | (D)  |                 |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |______|_________________|     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |  f   |Regim    | g | h |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |      |suspensiv|   |   |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |      |_________|   |   |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |      | i| j| k |   |   |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |      |__|__|___|   |   |     |   |
|         |   |    |       |  |  |  |       |      | f| f| f |   |   |     |   |
|_________|___|____|_______|__|__|__|_______|______|__|__|___|___|___|_____|___|
|         |   |    |       |  |  |  |       |      |  |  |   |   |   |     |   |
|_________|___|____|_______|__|__|__|_______|______|__|__|___|___|___|_____|___|


    Unitatile de masura pentru produsele depozitate sunt cele prevazute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal
    A - Cantitatile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei si care trebuie sa corespunda cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire. C - Intrari din alte surse, în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi, biocarburanti, marcatori, solventi etc. Se va mentiona cantitatea de produs rezultata din amestec. D - Iesiri cu accize - cantitatile de produse eliberate în consum. E - Iesiri fara accize - cantitatile fiecarui produs iesit în regim suspensiv de accize, în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor si/sau cantitati utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi, biocarburanti, marcatori, solventi etc.). F - Stoc final - cantitatile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârsitul lunii. G - Diferenta - cantitatile de produse rezultate, stabilite dupa formula urmatoare: G = A + B + C - D - E - F

    Data ................       Conducatorul antrepozitului fiscal ...........
                                      Semnatura si stampila

    Figura 11 : Situatie privind operatiunile desfasurate în antrepozitul fiscal de depozitare

    ANEXA 9
    (Anexa nr. 52.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/depozitare
    ..........................................................................
    Sediul:
    Judetul .............. Sectorul ...... Localitatea .......................
    Strada ............... Nr. .... Blocul .... Scara ..... Etaj ..... Ap ....
    Codul postal .................. Telefon/fax ..............................
    Codul de accize/Codul de identificare fiscala ............................

                                    JURNAL
privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie în luna .............. anul ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cantitatea totala livrata (6 + 10)
    B - Codul de accize
    C - Numarul si data facturii
    D - Cantitatea livrata
    E - Codul de identificare fiscala
 _____________________________________________________________________
|Nr. |Cod      |Cod|U.M.|            Beneficiarul livrarii                 | A |
|crt.|produs   |NC |    |__________________________________________________|   |
|    |accizabil|   |    |Antrepozite de depozitare|    Alti beneficiari    |   |
|    |         |   |    |_________________________|________________________|   |
|    |         |   |    |Denumirea   | B | C | D  |Denumirea   | E | C | D |   |
|    |         |   |    |operatorului|   |   |    |operatorului|   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|  0 |     1   | 2 |  3 |      4     | 5 | 6 | 7  |      8     | 9 | 10| 11| 12|
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|    |         |   |    |            |   |   |    |            |   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|    |         |   |    |            |   |   |    |            |   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|    |         |   |    |            |   |   |    |            |   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
| TOTAL                                      |    | TOTAL              |   |   |
|____________________________________________|____|____________________|___|___|


    Certificata de conducerea antrepozitului

    Numele si prenumele ..............................         ...............
    Semnatura si stampila ............................               Data

    Figura 12 : Jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie

    ANEXA 10
    (Anexa nr. 52.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/depozitare
    ..........................................................................
    Sediul:
    Judetul .............. Sectorul ...... Localitatea .......................
    Strada ............... Nr. .... Blocul .... Scara ..... Etaj ..... Ap ....
    Codul postal .................. Telefon/fax ..............................
    Codul de accize/Codul de identificare fiscala ............................

                                    JURNAL
privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie în luna .............. anul .................

    Certificata de conducerea antrepozitului

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cantitatea totala livrata (7 + 11)
    B - Codul de accize
    C - Numarul si data facturii
    D - Cantitatea livrata
    E - Codul de identificare fiscala
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cod      |Cod|U.M.|            Beneficiarul livrarii                 | A |
|crt.|produs   |NC |    |__________________________________________________|   |
|    |accizabil|   |    |Antrepozite de depozitare|    Alti beneficiari    |   |
|    |         |   |    |_________________________|________________________|   |
|    |         |   |    |Denumirea   | B | C | D  |Denumirea   | E | C | D |   |
|    |         |   |    |operatorului|   |   |    |operatorului|   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|  0 |     1   | 2 |  3 |      4     | 5 | 6 | 7  |      8     | 9 | 10| 11| 12|
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|    |         |   |    |            |   |   |    |            |   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|    |         |   |    |            |   |   |    |            |   |   |   |   |
|____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
|    |             |    |            |   |   |    |            |   |   |   |   |
|____|_____________|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___|
| TOTAL                                      |    | TOTAL              |   |   |
|____________________________________________|____|____________________|___|___|


    Numele si prenumele ..............................         ...............
    Semnatura si stampila ............................               Data

    Figura 13 : Jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie

    ANEXA 11
    (Anexa nr. 53.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea operatorului economic/antrepozitarului autorizat
    ..........................................................................
    Sediul:
    Judetul .............. Sectorul ...... Localitatea .......................
    Strada ............... Nr. .... Blocul .... Scara ..... Etaj ..... Ap ....
    Codul postal .................. Telefon/fax ..............................
    Codul de accize/Codul de identificare fiscala ............................

                                    JURNAL
privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie în luna .............. anul .................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul de identificare fiscala
    B - Cantitatea achizitionata
    C - Nr. de înmatriculare al aeronavei
    D - Cantitatea
 _____________________________________________________________________
|Nr. |Numarul |Cod      |Cod|U.M.| Antrepozitul fiscal de |   Beneficiarul     |
|crt.|si data |produs   |NC |    | la care s-a facut      |   livrarii         |
|    |facturii|accizabil|   |    | achizitia              |                    |
|    |        |         |   |    |________________________|____________________|
|    |        |         |   |    |Denumirea| A |Codul | B |Denumirea   | C | D |
|    |        |         |   |    |         |   |de    |   |operatorului|   |   |
|    |        |         |   |    |         |   |accize|   |economic    |   |   |
|____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___|
|  0 |    1   |     2   | 3 |  4 |    5    | 6 |   7  | 8 |      9     | 10| 11|
|____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___|
|    |        |         |   |    |         |   |      |   |            |   |   |
|____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___|
|    |        |         |   |    |         |   |      |   |            |   |   |
|____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___|
|    |        |         |   |    |         |   |      |   |            |   |   |
|____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___|
| TOTAL       |                                       |   | TOTAL          |   |
|_____________|_______________________________________|___|________________|___|


    Certificata de conducerea antrepozitului
    Numele si prenumele ..............................         ...............
    Semnatura si stampila ............................               Data

    Figura 14 : Jurnal privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie

    ANEXA 12
    (Anexa nr. 53.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea operatorului economic
    .................................................................
    Sediul:
    Judetul ............. Sectorul ...... Localitatea ...............
    Strada ............ Nr. ... Blocul ... Scara ... Etaj ... Ap. ...
    Codul postal ............ Telefon/fax ...........................
    Codul de accize/Codul de identificare fiscala ...................

                                 JURNAL
privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie în luna .............. anul .................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul de identificare fiscala
    B - Codul de accize
    C - Cantitatea achizitionata
    D - Denumirea operatorului economic
    E - Nr. de înmatriculare al navei
    F - Cantitatea
 _____________________________________________________________________
|Nr. |Provenienta|Numarul |Cod      |Cod|U.M.|      Furnizor      |Beneficiarul|
|crt.|produselor |si data |produs   |NC |    |                    |livrarii    |
|    |energetice |facturii|accizabil|   |    |____________________|____________|
|    |*1)        |        |         |   |    | Denumirea| A | B| C| D | E | F  |
|____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____|
|  0 |      1    |    2   |    3    | 4 |  5 |     6    | 7 | 8| 9| 10| 11| 12 |
|____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____|
|    |           |        |         |   |    |          |   |  |  |   |   |    |
|____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____|
|    |           |        |         |   |    |          |   |  |  |   |   |    |
|____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____|
|    |           |        |         |   |    |          |   |  |  |   |   |    |
|____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____|
| TOTAL          |                                             |  | TOTAL |    |
|________________|_____________________________________________|__|_______|____
|
    *1) Se va specifica AF daca aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat, Dî daca produsele provin din achizitii intracomunitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM daca produsele provin din operatiuni proprii de import.

    Certificata de conducerea
    operatorului economic distribuitor
    Numele si prenumele ..............................     .................
    Semnatura si stampila ............................            Data

    Figura 15 : Jurnal privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie

    ANEXA 13
    (Anexa nr. 55^1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

    Denumirea expeditorului înregistrat
    .................................................................
    Sediul:
    Judetul ............. Sectorul ...... Localitatea ...............
    Strada ............ Nr. ... Blocul ... Scara ... Etaj ... Ap. ...
    Codul postal ............ Telefon/fax ...........................
    Codul de accize/Codul de identificare fiscala ...................

                        SITUATIE CENTRALIZATOARE
                 privind livrarile de produse accizabile
                 în luna ................. anul ........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea operatorului
    B - Data expedierii
    C - Cantitatea livrata
 _____________________________________________________________________
|Nr. |Cod      |Cod| UM |             Beneficiarul livrarii         |Cantitatea|
|crt.|produs   |NC |    |___________________________________________|totala    |
|    |accizabil|   |    |   Antrepozite/    |  Alti beneficiari     |livrata   |
|    |         |   |    |   Destinatari     |  (export/organizatii  | (7 + 12) |
|    |         |   |    |   înregistrati    |  scutite)             |          |
|    |         |   |    |___________________|_______________________|          |
|    |         |   |    | A|Codul |ARC| B| C| A|Nr. DVE/  |ARC| B| C|          |
|    |         |   |    |  |de    |   |  |  |  |Nr.       |   |  |  |          |
|    |         |   |    |  |accize|   |  |  |  |certificat|   |  |  |          |
|    |         |   |    |  |      |   |  |  |  |scutire   |   |  |  |          |
|____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________|
| 0  |     1   |  2|  3 | 4|   5  | 6 | 7| 8| 9|    10    | 11|12|13|    14    |
|____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________|
|    |         |   |    |  |      |   |  |  |  |          |   |  |  |          |
|____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________|
|    |         |   |    |  |      |   |  |  |  |          |   |  |  |          |
|____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________|
|    |         |   |    |  |      |   |  |  |  |          |   |  |  |          |
|____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________|


    Unitatile de masura pentru produsele livrate sunt cele prevazute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal.

    Certificata de conducerea expeditorului înregistrat
    Numele si prenumele  ..........................          ............
    Semnatura si stampila .........................              Data

    Figura 16 : Situatie centralizatoare privind livrarile de produse accizabile

                              ---------------